ANSÖKAN OM ÅTERBÄRING AV UTLÄNDSK MERVÄRDESKATT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN OM ÅTERBÄRING AV UTLÄNDSK MERVÄRDESKATT"

Transkript

1 ANSÖKAN OM ÅTERBÄRING AV UTLÄNDSK MERVÄRDESKATT Intrum Justitia Oy VAT Refund PB HELSINGFORS FINLAND Tel Fax E-post:

2 INNEHÅLL ANSÖKAN OM ÅTERBÄRING AV UTLÄNDSK MERVÄRDESSKATT...1 ALLMÄNT OM MERVÄRDESBESKATTNINGEN...1 MERVÄRDESBESKATTNINGEN I EUROPA...1 ÅTERBÄRING AV MERVÄRDESSKATT...1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅTERBÄRING AV MERVÄRDESSKATT...2 AVDRAGSGILLA KOSTNADER...2 FORMKRAV PÅ FAKTURORNA...2 ÅTERBÄRINGSFÖRFARANDE...2 OMBUD VID ANSÖKAN OM ÅTERBÄRING AV MERVÄRDESSKATT...3 INTRUM JUSTITIA OY, VAT REFUND...3 KONCERNEN INTRUM JUSTITIA...3 INTRUM JUSTITIA OY I FINLAND...3 SERVICEBESKRIVNING...4 SERVICE I ANSLUTNING TILL AVTALET...5 MERVÄRDESSKATTEREGISTRERING...5 SERVICEPRISER...5 INSTRUKTIONER FÖR KONTROLL AV UTLÄNDSKA FAKTUROR...6 STORA FAKTUROR...6 SMÅ FAKTUROR...7 ANDRA ALLMÄNNA FAKTURA INSTRUKTIONER...7 BILAGA...8

3 ANSÖKAN OM ÅTERBÄRING AV UTLÄNDSK MERVÄRDESSKATT Allmänt om mervärdesbeskattningen Mervärdeskatten, som är av konsumtionsskattetyp, gäller i stor omfattning konsumtion av varor och tjänster. Mervärdesskatten är en indirekt skatt, som uppbärs av konsumenten i samband med försäljning av vara eller tjänst. Mervärdesskatten erläggs i allmänhet i det land i vilket produkten säljs eller konsumeras. Avdragsrätten förhindrar dubbel mervärdesbeskattning. Vid beräkning av den mervärdesskatt som skall erläggas till staten, får mervärdesskattepliktigt företag göra avdrag för den skatt som ingår i inköpspriset för produktionsnyttighet (vara eller tjänst) som inköpts för bedrivande av affärsverksamhet. Förhållandet mellan uppkommen mervärdesskatt och mervärdesskatteavdrag avgör om företaget skall erlägga skatt till staten eller kan tillgodoräkna sig skatteåterbäring. Mervärdesbeskattningen i Europa Samtliga EU-länder tillämpar mervärdesbeskattning. De vanligaste mervärdesskattesatserna, som varierar från land till land, ligger inom intervallet %. Samtliga medlemsländer bör genom nationell lagstiftning implementera stadgandena i de EU-direktiv som reglerar mervärdesskattesystemet. Till följd av att medlemsstaterna tillämpar stadgarna olika, varierar mervärdesskattesystemet i viss mån från land till land. Bland länderna utom EU tillämpar Island, Monaco, Norge och Schweiz ett mervärdesskattesystem som liknar EU:s. Även flera östeuropeiska länder tillämpar eller är på väg att implementera ett mervärdesskattesystem av samma typ. För närvarande återbär Lettland, Litauen, Polen, Slovenien, Tjeckien, Ungern och Estland mervärdesskatter till utländska företag. Av de utomeuropeiska länderna återbär Kanada försäljningsskatter till utländska företag. Återbäring av mervärdesskatt Mervärdesskattepliktiga företag och sammanslutningar, som ej är mervärdesskatteregistrerade i ansökningslandet, kan ansöka om återbäring av mervärdesskatt. Återbäringsförfarandet innebär att den mervärdesskatt som omfattas av inköp i ifrågavarande land, efter ansökan återbärs till utländskt företag. Ett företag kan, i enlighet med återbäringsförfarandet, i efterhand ansöka om återbäring av till exempel den mervärdesskatt om 16 % som ingår i hyran för en mässavdelning i Tyskland. Rätten till återbäring motsvarar i varje land avdragsrätten hos skattepliktiga företag i aktuella land. Alla länder tillämpar vissa avdragsbegränsningar. 1

4 Förutsättningar för återbäring av mervärdesskatt Ansökan om återbäring av mervärdesskatt kan göras avseende sådana varor och tjänster som ett utländskt företag inhandlar i aktuella land för bedrivande av affärsverksamhet. Ansökan kan göras av i hemlandet mervärdesskatteregistrerat företag eller mervärdesskatteregistrerad sammanslutning. Mervärdesskatt återbärs ej till stiftelse eller förening, som ej bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet. Vidare förutsätts att den verksamhet som företaget eller sammanslutningen bedriver i sitt hemland skulle berättiga till mervärdesskatteavdrag även i anskaffningslandet. Avdragsgilla kostnader De vanligaste avdragsgilla kostnaderna eller de kostnader för vilka man kan ansöka om återbäring av mervärdesskatt, gäller tjänster som köpts utomlands. Mervärdesskatteåterbäring kan även beviljas för varuinköp i ifrågavarande land. Nedan en förteckning på de vanligaste avdragsgilla kostnaderna: - inkvartering - restaurang, representation - bilhyra - intern trafik i landet (taxi, tåg etc.) - mässkostnader (hyra, biljetter etc.) - vägskatter, servicekostnader etc. - seminarier, kongresser - kurser, utbildning - post, telefon, fax - kontors- och lokalhyra - bränsle, diesel - leveranser från underleverantörer - garantireparationer Observera! Den landsspecifika avdragsrätten framgår ur tabellen i slutet av denna skrift. Formkrav på fakturorna De allmänna formkraven på fakturorna behandlas nedan. Återbäringsförfarande Ansökningarna om återbäring av mervärdesskatt, som separat tillställs skattemyndigheterna i aktuella länder, bör lämnas inom juni månad året efter fakturaåret. Till ansökningarna bifogas de originalfakturor och -kvitton som omfattas av ansökan om återbäring av mervärdesskatt. Om sökande använder sig av ombud vid ansökan om återbäring av mervärdesskatt, bör ombudet tillställd fullmakt bifogas ansökan. Ansökan görs i huvudsak för ett kalenderår men kan även göras för en period om minst tre månader under samma kalenderår, förutsatt att det mervärdesskattebelopp som skall återbäras är tillräckligt högt. Då ansökan gäller ett kalenderår bör det mervärdesskattebelopp som skall återbäras uppgå till cirka 170 euro. Om ansökningarna under ett år är fler än en, bör det återsökta mervärdesskattebeloppet uppgå till minst 200 euro. I länder utanför EU är minimibeloppet vid ansökan om återbäring av mervärdesskatt cirka 340 euro. 2

5 Ombud vid ansökan om återbäring av mervärdesskatt Det lättaste sättet att ansöka om återbäring av utomlands erlagd mervärdesskatt är att anlita utomstående expertombud. Skillnaderna i lagstiftning och myndighetsförfarande mellan olika länder minskar påtagligt företagens möjligheter att få igenom ansökningar som gjorts på egen hand. Eventuella fel eller brister i den utländska försäljnings- eller inköpsfaktureringen kan leda till problem med berörda skattemyndighet. Expertombudet ombesörjer enkel återbäringen av den utländska mervärdesskatten, utan onödiga förvecklingar med ifrågavarande skattemyndighet. Intrum Justitia Oy, VAT Refund Intrum Justitia har erbjudit skatteåterbäringstjänster sedan år Vår service omfattar: ansökan om återbäring av mervärdesskatt från 24 länder mervärdesskatteregistrering konsulterings- och utbildningsservice Intrum Justitia bistår företagen vid ansökan om återbäring av mervärdesskatt från alla de länder som återbär sådan skatt. De ansökningar om återbäring av mervärdesskatt som Intrum Justitia gjorde för sina kunders räkning år 2003 var circa 12 miljoner euro. Intrum Justitia utreder även huruvida Ert företags verksamhet utomlands medför registreringsskyldighet. Vid behov ombesörjer Intrum Justitia Er registrering och Er skatterepresentation. Idag förlitar sig redan över 2000 företag i 20 länder på Intrum Justitias professionella mervärdesskatteåterbäringsservice. Intrum Justitia är medlem i International VAT Association. Organisationens mål är att, i samarbete med skattemyndigheterna i olika länder, göra ansökan om återbäring av mervärdesskatt mer flexibel och att till medlemmarna förmedla information om förändringar i ländernas skattelagstiftning. Koncernen Intrum Justitia Intrum Justitia, med huvudkontor i Stockholm, är Europas ledande servicekoncern inom området kreditadministration. Koncernen, som har verksamhet i 21 länder och ett ombudsnät som omfattar 159 stater, sysselsätter över 2900 personer. Intrum Justitia Oy i Finland Intrum Justitia Oy inledde sin verksamhet år Huvudkontoret ligger i Helsingfors och därtill har företaget kontor i fem andra finländska städer. De över 9000 företag som anlitar Intrum Justitia, representerar nästan alla branscher. Personalen om 170 personer betjänar kundföretagen i kreditadministrativa frågor. Företaget erhöll ISO certifiering år

6 SERVICEBESKRIVNING Inom ramen för det samarbetsavtal som träffas med kunden, ombesörjer Intrum Justitia för kundens räkning återbäring av utländsk mervärdesskatt från följande länder: Belgien, Spanien, Holland, Irland, Island, Storbritannien, Italien, Österrike, Lettland, Litauen, Luxemburg, Monaco, Norge, Polen, Portugal, Frankrike, Sverige, Tyskland, Finland, Schweiz, Danmark, Tjeckien, Ungern och Estland. I Kanada kan man ansöka om återbäring av försäljningsskatt. De länder som senare kommer att omfattas av ansökningsservicen införs i avtalet utan separat tillägg. Kunden tillhandahåller Intrum Justitia de originalfakturor och -verifikat som inkluderar mervärdesskatt, uppdelade landsvis. Kunden bör kopiera dessa fakturor och verifikat för sin bokföring. För revisionsändamål förses kopiorna antingen med en anteckning om skatteåterbäringsansökan eller med för ändamålet avsedd stämpel från Intrum Justitia. Ansökan om återbäring görs i regel 1-4 gånger per år, avseende perioder om minst tre månader. Ansökningstiden utgår den 30 juni, året efter avslutat kalenderår. Kunden bör tillställa Intrum Justitia fakturorna och verifikaten från föregående kalenderår före utgången av mars månad. Intrum Justitia skickar de fullmakter och dokument som erfordras för återbäringsansökan, inklusive instruktioner, för komplettering till kunden. Intrum Justitia registrerar uppdragen i sitt eget system och sköter dem utgående från lagar och förordningar i respektive ansökningsland. Intrum Justitia utarbetar ansökningarna och sköter kontakten med skattemyndigheterna i de aktuella länderna i alla frågor som gäller ansökan om återbäring av mervärdesskatt. Behandlingen strävar till maximal och möjligast snabb skatteåterbäring. Om kunden så önskar kan Intrum Justitia från fakturautställaren ordna ersättande fakturor för eventuellt felaktiga fakturor samt av fakturautställaren begära ersättning för felaktigt fakturerad mervärdesskatt. Efter att ansökan behandlats av skattemyndighet, återlämnas originalfakturorna till kunden för arkivering. I de fall då återbäring ej beviljats, underrättar Intrum Justitia kunden om orsaken till detta. I mån av möjlighet begär Intrum Justitia ny prövning av icke godkänd ansökan om återbäring. De återbetalade medlen, minskade med Intrum Justitias arvode och bank kostnader, inbetalas på av kunden angivet konto i euro inom en vecka efter att medlen influtit på Intrum Justitias kundkonto. Kunden erhåller en specificerad kontorapport om varje enskild skatteåterbäring. Då det gäller återbäring av sådan mervärdesskatt som utbetalas direkt till kunden från Poland och Portugal fakturerar Intrum Justitia kunden sin provision i efterskott. 4

7 Service i anslutning till avtalet Inom ramen för avtalet erhåller kundföretagets personal utbildning om reglerna för ansökan om återbäring. Utbildningen sker antingen hos Intrum Justitia eller hos kunden. Intrum Justitia ordnar årligen 6-10 allmänna utbildningstillfällen i Helsingfors och vid behov på annan ort. Vid utbildningstillfällena behandlas principerna för återbäringsansökan och sådana förändringar i olika länders mervärdesskattelagstiftning, som inverkar på ansökningsförfarandet. Intrum Justitias årsavtalskunder kan kostnadsfritt deltaga i utbildningen. Intrum Justitia tillställer årsavtalskundernas kontaktpersoner en kundpärm, som regelbundet uppdateras. Pärmen innehåller information om aktuella service, verksamhetsinstruktioner, material som underlättar behandlingen samt landsspecifika uppgifter om återbäringsansökan. Kunden kan även erhålla en momsåterbäringsstämpel för märkning av de faktura- och verifikatkopior som behålls för bokföringen. Årsavtalskunderna har tillgång till Intrum Justitias konsulttjänster i frågor avseende återbäring av mervärdesskatt (t.ex. kontroll av återbäringsrätten ifråga om oklara fakturor). För mervärdesskattekonsultering som ej gäller ansökan om återbäring, debiterar Intrum Justitia enligt separat prislista. Intrum Justitias konsultverksamhet bygger på ett kontors- och ombudsnät som omfattar hela Europa. Mervärdesskatteregistrering Servicepriser Företag som bedriver mervärdesskattepliktig affärsverksamhet i ett visst land, bör mervärdeskatteregistreras i detta land innan fakturering och inköpsavdrag kan göras. På uppdrag av kunden utreder Intrum Justitia registreringsbehovet och lämnar separat offert på mervärdesskatteregistrering och -representation av företaget i aktuella land. Inom ramen för avtalet kan Intrum Justitia ombesörja den utländska mervärdesskatteåterbäringen för kundens alla inhemska och utländska företags räkning. Om servicepriser och servicens omfattning avtalas separat med kunden. 5

8 INSTRUKTIONER FÖR KONTROLL AV UTLÄNDSKA FAKTUROR Stora fakturor (t.ex. fakturor vars bruttosumma överstiger EUR 100 i Tyskland, EUR 150 i Österrike, 100 i Storbritannien) bör innehålla följande uppgifter: - fakturautställarens namn och adress - fakturamottagarens namn (och adress) Observera att fakturan bör vara utställd på Ert företag och att adressen bör vara i företagets hemland! Fakturan kan vara utställd även på anställd vid företaget (t.ex. hotell- eller restaurangräkning). I sådana fall bör till ansökan bifogas en s.k. personförteckning, i vilken försäkras att fakturamottagaren tillhör företagets personal (blankett i kundpärmen). - datering Ansökningsterminen bestäms av fakturans datering. Ifråga om förhandsbetalningar, avseende till exempel deltagande i mässa följande år, bestäms ansökningsterminen av det datum då fakturan betalas. I sådana fall bör betalningsverifikat (t.ex. kopia av kvitto eller kontoutdrag) bifogas ansökan. - fakturaspecifikation En allmän anteckning i stil med blandat (mat, dryck etc.) berättigar ej till återbäring av mervärdesskatt. Om på fakturan hänvisas till bilagor, avtal e.dyl. bör kopia av dessa bifogas ansökan. - mervärdesskattebelopp Mervärdesskattebeloppet bör från början antecknas på fakturan angivande av skattesatsen räcker ej. Senare gjord skatteanteckning (självuträknad) duger ej. Man får ej själv komplettera eller ändra ovan nämnda uppgifter på fakturorna. Bristfällig faktura bör återsändas till fakturautställaren för komplettering. Om fakturan är utställd på annat företag än det som ansöker om återbäring, återbärs mervärdesskatten endast om fakturautställaren ställer ut en ny originalfaktura på det ansökande företaget. Om så önskas ber Intrum Justitia fakturautställaren om ny faktura. 6

9 Små Fakturor Följande uppgifter räcker för små fakturor: - fakturautställarens namn och adress - fakturaspecifikation - datering - fakturans bruttosumma - mervärdesskattesatsen som siffror eller angiven på annat sätt (t.ex. Vat included) Andra allmänna faktura instruktioner Hotellräkningar bör vara utställda på det företag som ansöker om återbäring av mervärdesskatt eller på person som är anställd vid detta företag. Annat företag som gjort hotellreserveringen duger ej som fakturamottagare. Då man ansöker om återbäring av skatt som omfattas av sådan faktura som ställts ut på företag som gjort reserveringen (resebyrå e.dyl.), bör en försäkran om att det ansökande företaget betalat fakturan bifogas ansökan. Utfallet av sådan ansökan beror på landet (i Danmark godkänns ej förfarandet) och till och med på handläggaren! Representationsfakturor bör alltid förses med namnen på deltagarna och deras företag. Namnen kan antecknas på restaurangfakturor i ett senare skede. Till faktura kan även bifogas t.ex. programblad från tillställningar. 7

10 BILAGA ÅTERBETALNING AV MERVÄRDESSKATT X = hela momssumman återbärs ifall fakturan uppfyller ställda krav O = momssumman återbärs delvis (t. ex. 50%) Moms- Allmän restaurang intern bil- mässor konferenser kurser garantiförkortning LAND moms-sats hotell representation trafik hyra bränsle utställningar seminarier utbildning reparationer Belgien*) TVA 21 % O O X X X X Canada GST/HST 7,5-15 % X O X X Danmark MOMS 25 % O O O X X X X Estland*) KBM 18 % X X O O X X X X Finland ALV 22 % X X O O X X X X Frankrike*) TVA 19,6 % O X O X X X X Holland BTW 19 % X X O X X X X X Irland VAT 21 % X X X X Island VSK 24,5 % X X X X X Italien*) IVA 20 % O O X X X O Lettland*) PVN 18 % O O X X X X Litauen*) PVM 18 % X O X X X Luxemburg TVA 15 % X X X X X X X X X Monaco*) TVA 19,6 % O X O X X X X Norge*) MVA 24 % O X O Polen*) VAT 22 % X X X X X Portugal*) IVA 19 % X X X X X Schweiz*) MWST 7,6 % X O X X X X X X X Spanien*) IVA 16 % X O X X X X X O Storbritannien VAT 17,5 % X O O X X X X X X Sverige MOMS 25 % X O X O X X X X X Tjeckien*) DPH 22 % O X X X X Tyskland*) MWST 16 % X O X O X X X X X Ungern*) AFA 25 % X X X X X X Österrike MWST 20 % X O X O X X X X * ) Återbäring fås endast ifall fakturan är adresserad åt företaget. OBS! Tabellen innehåller inte alla återbärbara utgifter. Ansökanden från icke EU-land kan i vissa EU-länder ha begränsningar gällande momsåterbäring. 8

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Anställning av utländsk arbetskraft

Anställning av utländsk arbetskraft Anställning av utländsk arbetskraft Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Anställning av utländsk arbetskraft Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas?

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet?

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Så här söker du pension från utlandet Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med ansökan. Pensionsskyddscentralen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort GENOMFÖRANDET AV DET GEMENSAMMA EUROBETALNINGSOMRÅDET SEPA I FINLAND FRÅGOR OCH SVAR Innehåll: Allmänt Girering Direktdebitering Betalkort SEPAs effekter för företag ALLMÄNT 1. VAD ÄR SEPA? SEPA är en

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 164/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 mervärdesskattelagen. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket. * Skatteverket SKV 279 utgåva 2

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket. * Skatteverket SKV 279 utgåva 2 * Skatteverket SKV 279 utgåva 2 Momsåterbetalning inom EU Fakturaspecifikation i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 279 utg 2 Utgiven i januari 2011 OBS! Denna broschyr finns endast som

Läs mer

Redovisning projekt Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Redovisning projekt Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Redovisning projekt Redovisning av projekt Totalt antal sidor som sänds till RUM (inklusive eventuella bilagor): 1. Uppgifter om beviljat bidrag Namn på bidragssökande (föreningen) 2. Redovisning av genomfört

Läs mer

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 279 utgåva 3 Momsåterbetalning inom EU Fakturaspecifikation i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 279 utg 3. Utgiven i juni 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010.

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010. MEDDELANDE ANSÖKAN OM IDROTTSUNDERSTÖD FÖR ÅR 2011 Idrottsnämnden beviljar understöd för idrottsföreningars samt handikapp och pensionärsföreningars idrottsverksamhet i Helsingfors år 2011. Understöd förutsätter

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer