ANSÖKAN OM ÅTERBÄRING AV UTLÄNDSK MERVÄRDESKATT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN OM ÅTERBÄRING AV UTLÄNDSK MERVÄRDESKATT"

Transkript

1 ANSÖKAN OM ÅTERBÄRING AV UTLÄNDSK MERVÄRDESKATT Intrum Justitia Oy VAT Refund PB HELSINGFORS FINLAND Tel Fax E-post:

2 INNEHÅLL ANSÖKAN OM ÅTERBÄRING AV UTLÄNDSK MERVÄRDESSKATT...1 ALLMÄNT OM MERVÄRDESBESKATTNINGEN...1 MERVÄRDESBESKATTNINGEN I EUROPA...1 ÅTERBÄRING AV MERVÄRDESSKATT...1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅTERBÄRING AV MERVÄRDESSKATT...2 AVDRAGSGILLA KOSTNADER...2 FORMKRAV PÅ FAKTURORNA...2 ÅTERBÄRINGSFÖRFARANDE...2 OMBUD VID ANSÖKAN OM ÅTERBÄRING AV MERVÄRDESSKATT...3 INTRUM JUSTITIA OY, VAT REFUND...3 KONCERNEN INTRUM JUSTITIA...3 INTRUM JUSTITIA OY I FINLAND...3 SERVICEBESKRIVNING...4 SERVICE I ANSLUTNING TILL AVTALET...5 MERVÄRDESSKATTEREGISTRERING...5 SERVICEPRISER...5 INSTRUKTIONER FÖR KONTROLL AV UTLÄNDSKA FAKTUROR...6 STORA FAKTUROR...6 SMÅ FAKTUROR...7 ANDRA ALLMÄNNA FAKTURA INSTRUKTIONER...7 BILAGA...8

3 ANSÖKAN OM ÅTERBÄRING AV UTLÄNDSK MERVÄRDESSKATT Allmänt om mervärdesbeskattningen Mervärdeskatten, som är av konsumtionsskattetyp, gäller i stor omfattning konsumtion av varor och tjänster. Mervärdesskatten är en indirekt skatt, som uppbärs av konsumenten i samband med försäljning av vara eller tjänst. Mervärdesskatten erläggs i allmänhet i det land i vilket produkten säljs eller konsumeras. Avdragsrätten förhindrar dubbel mervärdesbeskattning. Vid beräkning av den mervärdesskatt som skall erläggas till staten, får mervärdesskattepliktigt företag göra avdrag för den skatt som ingår i inköpspriset för produktionsnyttighet (vara eller tjänst) som inköpts för bedrivande av affärsverksamhet. Förhållandet mellan uppkommen mervärdesskatt och mervärdesskatteavdrag avgör om företaget skall erlägga skatt till staten eller kan tillgodoräkna sig skatteåterbäring. Mervärdesbeskattningen i Europa Samtliga EU-länder tillämpar mervärdesbeskattning. De vanligaste mervärdesskattesatserna, som varierar från land till land, ligger inom intervallet %. Samtliga medlemsländer bör genom nationell lagstiftning implementera stadgandena i de EU-direktiv som reglerar mervärdesskattesystemet. Till följd av att medlemsstaterna tillämpar stadgarna olika, varierar mervärdesskattesystemet i viss mån från land till land. Bland länderna utom EU tillämpar Island, Monaco, Norge och Schweiz ett mervärdesskattesystem som liknar EU:s. Även flera östeuropeiska länder tillämpar eller är på väg att implementera ett mervärdesskattesystem av samma typ. För närvarande återbär Lettland, Litauen, Polen, Slovenien, Tjeckien, Ungern och Estland mervärdesskatter till utländska företag. Av de utomeuropeiska länderna återbär Kanada försäljningsskatter till utländska företag. Återbäring av mervärdesskatt Mervärdesskattepliktiga företag och sammanslutningar, som ej är mervärdesskatteregistrerade i ansökningslandet, kan ansöka om återbäring av mervärdesskatt. Återbäringsförfarandet innebär att den mervärdesskatt som omfattas av inköp i ifrågavarande land, efter ansökan återbärs till utländskt företag. Ett företag kan, i enlighet med återbäringsförfarandet, i efterhand ansöka om återbäring av till exempel den mervärdesskatt om 16 % som ingår i hyran för en mässavdelning i Tyskland. Rätten till återbäring motsvarar i varje land avdragsrätten hos skattepliktiga företag i aktuella land. Alla länder tillämpar vissa avdragsbegränsningar. 1

4 Förutsättningar för återbäring av mervärdesskatt Ansökan om återbäring av mervärdesskatt kan göras avseende sådana varor och tjänster som ett utländskt företag inhandlar i aktuella land för bedrivande av affärsverksamhet. Ansökan kan göras av i hemlandet mervärdesskatteregistrerat företag eller mervärdesskatteregistrerad sammanslutning. Mervärdesskatt återbärs ej till stiftelse eller förening, som ej bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet. Vidare förutsätts att den verksamhet som företaget eller sammanslutningen bedriver i sitt hemland skulle berättiga till mervärdesskatteavdrag även i anskaffningslandet. Avdragsgilla kostnader De vanligaste avdragsgilla kostnaderna eller de kostnader för vilka man kan ansöka om återbäring av mervärdesskatt, gäller tjänster som köpts utomlands. Mervärdesskatteåterbäring kan även beviljas för varuinköp i ifrågavarande land. Nedan en förteckning på de vanligaste avdragsgilla kostnaderna: - inkvartering - restaurang, representation - bilhyra - intern trafik i landet (taxi, tåg etc.) - mässkostnader (hyra, biljetter etc.) - vägskatter, servicekostnader etc. - seminarier, kongresser - kurser, utbildning - post, telefon, fax - kontors- och lokalhyra - bränsle, diesel - leveranser från underleverantörer - garantireparationer Observera! Den landsspecifika avdragsrätten framgår ur tabellen i slutet av denna skrift. Formkrav på fakturorna De allmänna formkraven på fakturorna behandlas nedan. Återbäringsförfarande Ansökningarna om återbäring av mervärdesskatt, som separat tillställs skattemyndigheterna i aktuella länder, bör lämnas inom juni månad året efter fakturaåret. Till ansökningarna bifogas de originalfakturor och -kvitton som omfattas av ansökan om återbäring av mervärdesskatt. Om sökande använder sig av ombud vid ansökan om återbäring av mervärdesskatt, bör ombudet tillställd fullmakt bifogas ansökan. Ansökan görs i huvudsak för ett kalenderår men kan även göras för en period om minst tre månader under samma kalenderår, förutsatt att det mervärdesskattebelopp som skall återbäras är tillräckligt högt. Då ansökan gäller ett kalenderår bör det mervärdesskattebelopp som skall återbäras uppgå till cirka 170 euro. Om ansökningarna under ett år är fler än en, bör det återsökta mervärdesskattebeloppet uppgå till minst 200 euro. I länder utanför EU är minimibeloppet vid ansökan om återbäring av mervärdesskatt cirka 340 euro. 2

5 Ombud vid ansökan om återbäring av mervärdesskatt Det lättaste sättet att ansöka om återbäring av utomlands erlagd mervärdesskatt är att anlita utomstående expertombud. Skillnaderna i lagstiftning och myndighetsförfarande mellan olika länder minskar påtagligt företagens möjligheter att få igenom ansökningar som gjorts på egen hand. Eventuella fel eller brister i den utländska försäljnings- eller inköpsfaktureringen kan leda till problem med berörda skattemyndighet. Expertombudet ombesörjer enkel återbäringen av den utländska mervärdesskatten, utan onödiga förvecklingar med ifrågavarande skattemyndighet. Intrum Justitia Oy, VAT Refund Intrum Justitia har erbjudit skatteåterbäringstjänster sedan år Vår service omfattar: ansökan om återbäring av mervärdesskatt från 24 länder mervärdesskatteregistrering konsulterings- och utbildningsservice Intrum Justitia bistår företagen vid ansökan om återbäring av mervärdesskatt från alla de länder som återbär sådan skatt. De ansökningar om återbäring av mervärdesskatt som Intrum Justitia gjorde för sina kunders räkning år 2003 var circa 12 miljoner euro. Intrum Justitia utreder även huruvida Ert företags verksamhet utomlands medför registreringsskyldighet. Vid behov ombesörjer Intrum Justitia Er registrering och Er skatterepresentation. Idag förlitar sig redan över 2000 företag i 20 länder på Intrum Justitias professionella mervärdesskatteåterbäringsservice. Intrum Justitia är medlem i International VAT Association. Organisationens mål är att, i samarbete med skattemyndigheterna i olika länder, göra ansökan om återbäring av mervärdesskatt mer flexibel och att till medlemmarna förmedla information om förändringar i ländernas skattelagstiftning. Koncernen Intrum Justitia Intrum Justitia, med huvudkontor i Stockholm, är Europas ledande servicekoncern inom området kreditadministration. Koncernen, som har verksamhet i 21 länder och ett ombudsnät som omfattar 159 stater, sysselsätter över 2900 personer. Intrum Justitia Oy i Finland Intrum Justitia Oy inledde sin verksamhet år Huvudkontoret ligger i Helsingfors och därtill har företaget kontor i fem andra finländska städer. De över 9000 företag som anlitar Intrum Justitia, representerar nästan alla branscher. Personalen om 170 personer betjänar kundföretagen i kreditadministrativa frågor. Företaget erhöll ISO certifiering år

6 SERVICEBESKRIVNING Inom ramen för det samarbetsavtal som träffas med kunden, ombesörjer Intrum Justitia för kundens räkning återbäring av utländsk mervärdesskatt från följande länder: Belgien, Spanien, Holland, Irland, Island, Storbritannien, Italien, Österrike, Lettland, Litauen, Luxemburg, Monaco, Norge, Polen, Portugal, Frankrike, Sverige, Tyskland, Finland, Schweiz, Danmark, Tjeckien, Ungern och Estland. I Kanada kan man ansöka om återbäring av försäljningsskatt. De länder som senare kommer att omfattas av ansökningsservicen införs i avtalet utan separat tillägg. Kunden tillhandahåller Intrum Justitia de originalfakturor och -verifikat som inkluderar mervärdesskatt, uppdelade landsvis. Kunden bör kopiera dessa fakturor och verifikat för sin bokföring. För revisionsändamål förses kopiorna antingen med en anteckning om skatteåterbäringsansökan eller med för ändamålet avsedd stämpel från Intrum Justitia. Ansökan om återbäring görs i regel 1-4 gånger per år, avseende perioder om minst tre månader. Ansökningstiden utgår den 30 juni, året efter avslutat kalenderår. Kunden bör tillställa Intrum Justitia fakturorna och verifikaten från föregående kalenderår före utgången av mars månad. Intrum Justitia skickar de fullmakter och dokument som erfordras för återbäringsansökan, inklusive instruktioner, för komplettering till kunden. Intrum Justitia registrerar uppdragen i sitt eget system och sköter dem utgående från lagar och förordningar i respektive ansökningsland. Intrum Justitia utarbetar ansökningarna och sköter kontakten med skattemyndigheterna i de aktuella länderna i alla frågor som gäller ansökan om återbäring av mervärdesskatt. Behandlingen strävar till maximal och möjligast snabb skatteåterbäring. Om kunden så önskar kan Intrum Justitia från fakturautställaren ordna ersättande fakturor för eventuellt felaktiga fakturor samt av fakturautställaren begära ersättning för felaktigt fakturerad mervärdesskatt. Efter att ansökan behandlats av skattemyndighet, återlämnas originalfakturorna till kunden för arkivering. I de fall då återbäring ej beviljats, underrättar Intrum Justitia kunden om orsaken till detta. I mån av möjlighet begär Intrum Justitia ny prövning av icke godkänd ansökan om återbäring. De återbetalade medlen, minskade med Intrum Justitias arvode och bank kostnader, inbetalas på av kunden angivet konto i euro inom en vecka efter att medlen influtit på Intrum Justitias kundkonto. Kunden erhåller en specificerad kontorapport om varje enskild skatteåterbäring. Då det gäller återbäring av sådan mervärdesskatt som utbetalas direkt till kunden från Poland och Portugal fakturerar Intrum Justitia kunden sin provision i efterskott. 4

7 Service i anslutning till avtalet Inom ramen för avtalet erhåller kundföretagets personal utbildning om reglerna för ansökan om återbäring. Utbildningen sker antingen hos Intrum Justitia eller hos kunden. Intrum Justitia ordnar årligen 6-10 allmänna utbildningstillfällen i Helsingfors och vid behov på annan ort. Vid utbildningstillfällena behandlas principerna för återbäringsansökan och sådana förändringar i olika länders mervärdesskattelagstiftning, som inverkar på ansökningsförfarandet. Intrum Justitias årsavtalskunder kan kostnadsfritt deltaga i utbildningen. Intrum Justitia tillställer årsavtalskundernas kontaktpersoner en kundpärm, som regelbundet uppdateras. Pärmen innehåller information om aktuella service, verksamhetsinstruktioner, material som underlättar behandlingen samt landsspecifika uppgifter om återbäringsansökan. Kunden kan även erhålla en momsåterbäringsstämpel för märkning av de faktura- och verifikatkopior som behålls för bokföringen. Årsavtalskunderna har tillgång till Intrum Justitias konsulttjänster i frågor avseende återbäring av mervärdesskatt (t.ex. kontroll av återbäringsrätten ifråga om oklara fakturor). För mervärdesskattekonsultering som ej gäller ansökan om återbäring, debiterar Intrum Justitia enligt separat prislista. Intrum Justitias konsultverksamhet bygger på ett kontors- och ombudsnät som omfattar hela Europa. Mervärdesskatteregistrering Servicepriser Företag som bedriver mervärdesskattepliktig affärsverksamhet i ett visst land, bör mervärdeskatteregistreras i detta land innan fakturering och inköpsavdrag kan göras. På uppdrag av kunden utreder Intrum Justitia registreringsbehovet och lämnar separat offert på mervärdesskatteregistrering och -representation av företaget i aktuella land. Inom ramen för avtalet kan Intrum Justitia ombesörja den utländska mervärdesskatteåterbäringen för kundens alla inhemska och utländska företags räkning. Om servicepriser och servicens omfattning avtalas separat med kunden. 5

8 INSTRUKTIONER FÖR KONTROLL AV UTLÄNDSKA FAKTUROR Stora fakturor (t.ex. fakturor vars bruttosumma överstiger EUR 100 i Tyskland, EUR 150 i Österrike, 100 i Storbritannien) bör innehålla följande uppgifter: - fakturautställarens namn och adress - fakturamottagarens namn (och adress) Observera att fakturan bör vara utställd på Ert företag och att adressen bör vara i företagets hemland! Fakturan kan vara utställd även på anställd vid företaget (t.ex. hotell- eller restaurangräkning). I sådana fall bör till ansökan bifogas en s.k. personförteckning, i vilken försäkras att fakturamottagaren tillhör företagets personal (blankett i kundpärmen). - datering Ansökningsterminen bestäms av fakturans datering. Ifråga om förhandsbetalningar, avseende till exempel deltagande i mässa följande år, bestäms ansökningsterminen av det datum då fakturan betalas. I sådana fall bör betalningsverifikat (t.ex. kopia av kvitto eller kontoutdrag) bifogas ansökan. - fakturaspecifikation En allmän anteckning i stil med blandat (mat, dryck etc.) berättigar ej till återbäring av mervärdesskatt. Om på fakturan hänvisas till bilagor, avtal e.dyl. bör kopia av dessa bifogas ansökan. - mervärdesskattebelopp Mervärdesskattebeloppet bör från början antecknas på fakturan angivande av skattesatsen räcker ej. Senare gjord skatteanteckning (självuträknad) duger ej. Man får ej själv komplettera eller ändra ovan nämnda uppgifter på fakturorna. Bristfällig faktura bör återsändas till fakturautställaren för komplettering. Om fakturan är utställd på annat företag än det som ansöker om återbäring, återbärs mervärdesskatten endast om fakturautställaren ställer ut en ny originalfaktura på det ansökande företaget. Om så önskas ber Intrum Justitia fakturautställaren om ny faktura. 6

9 Små Fakturor Följande uppgifter räcker för små fakturor: - fakturautställarens namn och adress - fakturaspecifikation - datering - fakturans bruttosumma - mervärdesskattesatsen som siffror eller angiven på annat sätt (t.ex. Vat included) Andra allmänna faktura instruktioner Hotellräkningar bör vara utställda på det företag som ansöker om återbäring av mervärdesskatt eller på person som är anställd vid detta företag. Annat företag som gjort hotellreserveringen duger ej som fakturamottagare. Då man ansöker om återbäring av skatt som omfattas av sådan faktura som ställts ut på företag som gjort reserveringen (resebyrå e.dyl.), bör en försäkran om att det ansökande företaget betalat fakturan bifogas ansökan. Utfallet av sådan ansökan beror på landet (i Danmark godkänns ej förfarandet) och till och med på handläggaren! Representationsfakturor bör alltid förses med namnen på deltagarna och deras företag. Namnen kan antecknas på restaurangfakturor i ett senare skede. Till faktura kan även bifogas t.ex. programblad från tillställningar. 7

10 BILAGA ÅTERBETALNING AV MERVÄRDESSKATT X = hela momssumman återbärs ifall fakturan uppfyller ställda krav O = momssumman återbärs delvis (t. ex. 50%) Moms- Allmän restaurang intern bil- mässor konferenser kurser garantiförkortning LAND moms-sats hotell representation trafik hyra bränsle utställningar seminarier utbildning reparationer Belgien*) TVA 21 % O O X X X X Canada GST/HST 7,5-15 % X O X X Danmark MOMS 25 % O O O X X X X Estland*) KBM 18 % X X O O X X X X Finland ALV 22 % X X O O X X X X Frankrike*) TVA 19,6 % O X O X X X X Holland BTW 19 % X X O X X X X X Irland VAT 21 % X X X X Island VSK 24,5 % X X X X X Italien*) IVA 20 % O O X X X O Lettland*) PVN 18 % O O X X X X Litauen*) PVM 18 % X O X X X Luxemburg TVA 15 % X X X X X X X X X Monaco*) TVA 19,6 % O X O X X X X Norge*) MVA 24 % O X O Polen*) VAT 22 % X X X X X Portugal*) IVA 19 % X X X X X Schweiz*) MWST 7,6 % X O X X X X X X X Spanien*) IVA 16 % X O X X X X X O Storbritannien VAT 17,5 % X O O X X X X X X Sverige MOMS 25 % X O X O X X X X X Tjeckien*) DPH 22 % O X X X X Tyskland*) MWST 16 % X O X O X X X X X Ungern*) AFA 25 % X X X X X X Österrike MWST 20 % X O X O X X X X * ) Återbäring fås endast ifall fakturan är adresserad åt företaget. OBS! Tabellen innehåller inte alla återbärbara utgifter. Ansökanden från icke EU-land kan i vissa EU-länder ha begränsningar gällande momsåterbäring. 8

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning INNEHÅLL Innehåll 1 Från och med när kan man ansöka

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa.

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Sammanställning av svar från 29 European Consumer Centres Konsument Europa Land 1. Måste en turist betala när han eller hon har blivit räddad ur en farlig situation

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

TILLSTÅND ATT UPPSÖKA VÅRD UTOMLANDS BESTÄMMELSER OCH FÖRFARANDEN I FINLAND FRÅN

TILLSTÅND ATT UPPSÖKA VÅRD UTOMLANDS BESTÄMMELSER OCH FÖRFARANDEN I FINLAND FRÅN Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen Gruppen för sjukvårdsersättningar Anvisning 20.9.2013 Artikel 20 i EU-förordning 883/2004, artikel 26 i EU-förordning 987/2009 och 14 i lag 352/2010 TILLSTÅND ATT

Läs mer

EFPIA Disclosure Code (uppförandekod om öppen rapportering) Rapportering för 2016 Shire Pharmaceuticals (inklusive Baxalta US Inc.

EFPIA Disclosure Code (uppförandekod om öppen rapportering) Rapportering för 2016 Shire Pharmaceuticals (inklusive Baxalta US Inc. EFPIA Disclosure Code (uppförandekod om öppen rapportering) Rapportering för 2016 Shire Pharmaceuticals (inklusive Baxalta US Inc.) 1 Sektion 1: Rapporteringsmetod för 2016 års data Den 3 juni 2016 förvärvade

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 261 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V HANDELSVILLKOR ALLMÄN INFORMATION Bakom denna hemsida ("Hemsidan") står BroBizz A/S, CVR-nr 31854822, Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V, e-post: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Om du har problem

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms Mer om EU- ansökan och moms Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms När du ansöker om EU- bidrag för ett projekt ska du uppge om ditt företag har avdragsrätt för moms på inköp som görs

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

I. Förklaring om artikel 7 i konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

I. Förklaring om artikel 7 i konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap PROTOKOLL FRÅN UNDERTECKNANDET AV KONVENTIONEN OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Ert pris. Ert pris. Till Danmark. Till Estland Per kolli. Per kolli

Ert pris. Ert pris. Till Danmark. Till Estland Per kolli. Per kolli DPD Kund Avtalsnummer Kammarkollegiet 7501444430 Kundnummer Pris i prisbilagan gäller fr.o.m. 2016-04-01 Prisbilaga (Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms) DPD-länder Till Belgien Till Bulgarien

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Definitioner och begrepp Version

Definitioner och begrepp Version Definitioner och begrepp Version 1 2012 07 06 Definitioner i miljöbalken, miljötillsynsförordningen och Reachförordningen samt förklaring av några andra begrepp Definitioner i miljöbalken Blandning: en

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - Companies engaged in online activities FIS A Bedriver ert företag onlineförsäljning och/eller

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Utbildning 2013 CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget

Läs mer

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas?

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 197/2009 rd. proposition med förslag till ändring av mervärdesskattelagen. Beredning i utskott. Ärende.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 197/2009 rd. proposition med förslag till ändring av mervärdesskattelagen. Beredning i utskott. Ärende. RIKSDAGENS SVAR 197/2009 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av mervärdesskattelagen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till ändring av mervärdesskattelagen

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten Innehåll Ta emot fakturor i nätbanken eller filöverföringen... 3 För vem är tjänsten avsedd?... 3 Tillgänglighet... 4 Handläggningstid... 4 Bankdag... 4 Förvara

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

En EU-kartläggning av huvudsaklighets- och

En EU-kartläggning av huvudsaklighets- och En EU-kartläggning av huvudsaklighets- och Datum 14 februari 2012 Till Anna Sandberg Nilsson Från Lena Westfahl och Stefan Anefur, Ernst & Young AB 1 Sammanfattning En av flera svårigheter som svenska

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Skatter m.m./mervärdesskatt 1 Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen föreskrivs

Läs mer

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen tullen.fi Kundanvisning 8.12.2016 Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska

Läs mer