PEOPLE TEST PERSON Testverktyg till mänsklig insikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PEOPLE TEST PERSON Testverktyg till mänsklig insikt"

Transkript

1 PEOPLE TEST PERSON Testverktyg till mänsklig insikt

2 Det unika med People Test Person Exakta anvisningar istället för gissningar. Ju färre egenskaper ju mer ska användaren själv analysera eller gissa sig till. Därför har vi i PTP valt direkt att mäta de egenskaper, som verksamheterna i analysutveckingsfasen har frågat efter och som med seriositet kan mätas. De 33 egenskaper och 3 trovärdighets-parametrar ger därför användarna en mycket exakt och detaljerad anvisning och därmed några exakta hypoteser om beteende. Uppdelning av begrepp som ger någon mening Genomslagskraft: Normalt i test kan man se en mätning av genomslagskraft. PTS har arbetat mycket exakt med begreppet och funnit fram till en tredelning, som ger större anledning, för att den exakt differentierar genomslagskraften: Dominans, som är den klassiska alfa-han/hon betraktning om att vara synlig, ta plats och dominera Uthållighet, utan uppehåll fram mot målet Viljestyrka, som är laserstrålen Det är inte sällan, vi ser en stor skillnad i poängen på dessa tre egenskaper, vilket också berättar att en genomsnitts-betraktning av dessa i det samlade begrepp Genomslagskraft, faktiskt innehåller en risk för feltolkning eller oexakta konklusioner. Ambition: De flesta verksamheter har mycket olika funktioner och därmed också persontyper. De flesta test innehåller en mätning av ambition, men undersökningar har visat, att det är en stor snedvridning av poängerna, för de inte tar höjd för, att vara ambitiös och sättet att vara ambitiös på är olika från person till person. Därför har vi kommit fram till tre olika former för ambition, som PTP i den grad skördar erkännande för: Karriärorienterat, vertikal ambition, som är den klassiska formen för ambition och drivkraft. Alltså fokus på att stiga i de organisatoriska nivåerna, status, prestige Utvecklingsorienterat, horisontal ambition, som är fokus på att förbereda kompetenser eller utvidga med nya kompetenser Visionerande, det högre syftet, där ambitionen är drivet av ett mål, en idé eller det att något specifikt som verksamhet, avdelning eller person Vi är upptagna av, att våra användare har de bästa förutsättningar för att skapa värde med användning av analyserna. Då ett verktyg aldrig är bättre än den som använder det, gör vi mycket för att säkra att våra användare är Världens Bästa Användare. Christian M. Andersen Chef for Academy, People Test System

3 People Test Person - PTP PTP är en mycket djupgående analys med en mycket hög användarvänlighet för ledningen, de certifierade användarna och personen själv Personprofil Personliga egenskaper A - Objektivt inflytande Samarbetsförmåga G - Tolerans Genomsnitt: 65 Opartisk - neutral 48 Ansvarstagande 100 Riskbenägenhet 37 B - Opåverkbarhet 21 Uttryckt positiv inställning 18 Konstruktiv attityd 22 H - Mänsklig förståelse Genomsnitt: 74 Koncentrationsförmåga 75 Mental motståndskraft 74 Självkontroll 74 C - Självmotivation Genomsnitt: 20 Positiv bedömning Genomsnitt: 50 Hänsynstagande 91 Diplomatisk förmåga 34 Empati - inlevelse 26 I - Social kontakt Genomsnitt: 77 Genomsnitt: Kommunikationsmängd 91 Optimism 72 Fri kommunikation 42 Humörstabilitet 92 Personlig bearbetning Kontaktyta Dynamiska egenskaper D - Energi Fysisk energi Kvalitativa egenskaper Tempo Dominans Planering Ordningskänsla Detaljer Genomsnitt: 81 Karriärorienterad 77 Visionär Genomsnitt: 42 Beslutshastighet 39 Självständigt beslutsfattande 52 Konsekvent beslutsfattande 35 L - Validitet - Trovärdighet 83 Utvecklingsmotiverad 56 K - Beslutsamhet 69 Viljestyrka Genomsnitt: Genomsnitt: 64 Uthållighet F - Ambition J - Organisering Genomsnitt: 60 Mental energi E - Genomslagskraft Svarsrealism Genomsnitt: Realistisk självbedömning 75 Svarsöverensstämmelse

4 Spann I de flesta test är personen tvungen till ett svar (ja/nej) eller tvingande val oavsett om sakerna ger mening eller passar på personen. Det vill därför vara en rad exempel, hur personen svarar motvilligt eller väljer lite tillfälligt mellan två lösningar. I PTP har vi öppnat upp för en vet inte, varken eller, både och svarsmöjlighet. Samtidigt kan vi exakt kontrollera innanför vilka egenskaper denna används, så vi vet, hur personen har ett klart och en mer entydig bild av sig själv, motsatt hur personen är mer osäker och situationsbestämd. På detta sätt kombinerar vi klassisk teori med mera systematisk tankegång, som ger användarna en extra säkerhetsdimension till att förutsäga beteende. Teori och systematisk tankegång 6 Beteende beror på... Personlighet Situation Klassisk teori Systematisk tankegång Trovärdighet Stort sett alla seriösa test innehåller metoder till att kontrollera trovärdigheten i det enkla testresultat. Detta är oftast en konsekvens alltså om personen svarar enhälliga saker på samma sätt, när man dubbelcheckar. Denna metod ingår också i PTP, men är långt ifrån tillräcklig till att mäta trovärdighet i en framtids-säkrad test. Därför har vi utvecklat två ytterligare metoder till systematik för att kontrollera övervärdering Supermans-syndromet och saknad av realistisk självvärdering betydande skillnad på egen och andras värdering av en. På det andra sättet står våra användare med en extra säkerhet eller ett finmaskat nät för att säkra, att det resultat, vi sitter med, är så giltigt som det överhuvudtaget är möjligt. Unika egenskaper Konstruktiv hållning: I samband med utvecklingen av PTP i starten av 1990, var det viktigt för en del av de verksamheter, som deltog i utvecklingen av analysen, att få en mätning av drag, som hade ett element av konstruktivitet/destruktivitet i sig. En utmaning, som inte var helt enkel att lösa, men med utgångspunkt i sociala/antisociala delar, blev egenskapen Konstruktiv hållning utarbetat och senare specifikt validerat av Köpenhamns Universitet, Psykologiska Institut. Ansvarstagen: Om det är något som vi verksamheter har användning av information om så är det personens sätt att ta ansvar. Detta är en av de allra svåraste egenskaper att testa för. Genom undersökningar har vi kommit fram till saker och metoder för test av detta. Det är nämligen en teoretisk orsak-effekt sammanhang, alltså din möjlighet för att öva inflytande på och påverka en situation eller resultat och det motsatta. Ansvarstagen har visat sig värdefullt i situationer där personen har en tendens till att inte ta ansvar.

5 Det är inte alltid att det du ser är det som sker Uppdelning av inre och yttre egenskaper Yttre Utryckt positivitet Kommunikationsmängd Självkontroll Inre Positivt bedömmande Fri kommunikation Mental motståndskraft Egenskaper, adresserar olika platser i processen Först Beslutningshastighet Mental motståndskraft Senare Självständighet i beslutsfasen Personlig bearbetning Användningsområden De mest använda användningsområdena med PTP är rekrytering, personlig utveckling och team. Samtidigt ser vi det i hög grad som ett ledningsverktyg, dvs. att analysresultatet inte bara blir ett dokument i personalmappen utan att informationen används aktivt i den dagliga ledningen i villkor till situationsbestämt, individuell ledning, inlärningsstil, motivation och behov.

6 Fakta om People Test Person - PTP Typ Personlighets- och beteendesanalys Antal frågor 220 Tid ca min. Kategorier 12 karatärsdrag med 3 egenskaper tillsammans 33 egenskaper och 3 trovärdighets parametrar Metodik Normativ test Giltighet Olika giltighetscheck. Samlat validitet 0,73 Reliabilitet Samlat reliabilitet 0,87 IT-teknik People Test Match, Silverlight applikation Certifiering E-learning med teori och övningar, 3 dagars workshop, med praktisk träning samt examen Kvalitetssäkring People Test Forskar- & Kvalitetsteam - deltagande i VPP

7 People Test Person - PTP Personliga egenskaper Samarbete Denna sektion av analysen ger en bild av personens förhållande till sig själv och sina egna handlingar samt personens indragning av olika former för störningar. Denna sektion av analysen visar vederbörandes förhållande till andra hur personen ingår i ett samarbete. Med att titta på de överordnade kolumnerna får du snabbt en generell överblick. Personprofil Personliga egenskaper Samarbetsförmåga A - Objektivt inflytande G - Tolerans Genomsnitt: 65 Opartisk - neutral 48 Ansvarstagande 100 Riskbenägenhet 37 B - Opåverkbarhet 21 Uttryckt positiv inställning 18 Konstruktiv attityd 22 H - Mänsklig förståelse Genomsnitt: 74 Koncentrationsförmåga 75 Mental motståndskraft 74 Självkontroll 74 C - Självmotivation Genomsnitt: 20 Positiv bedömning Genomsnitt: 50 Hänsynstagande 91 Diplomatisk förmåga 34 Empati - inlevelse 26 I - Social kontakt Genomsnitt: 77 Genomsnitt: Kommunikationsmängd 91 Optimism 72 Fri kommunikation 42 Humörstabilitet 92 Personlig bearbetning Kontaktyta Dynamiska egenskaper D - Energi Kvalitativa egenskaper J - Organisering Genomsnitt: 60 Fysisk energi Mental energi Tempo E - Genomslagskraft Planering Ordningskänsla Detaljer Dominans Viljestyrka 72 F - Ambition Genomsnitt: 81 Karriärorienterad 77 Visionär Genomsnitt: 42 Beslutshastighet 39 Självständigt beslutsfattande 52 Konsekvent beslutsfattande 35 L - Validitet - Trovärdighet 83 Utvecklingsmotiverad 56 K - Beslutsamhet Genomsnitt: 64 Uthållighet Genomsnitt: Svarsrealism Genomsnitt: Realistisk självbedömning 75 Svarsöverensstämmelse Dynamiska egenskaper Kvalitativa egenskaper De dynamiska egenskaper ger en bild av vederbörandes driv eller motor hur personen använder sina hästkrafter och vad personen går efter. Här mäts de direkta uppgiftsrelaterade egenskaper i personligheten. Hur organiserar personen sina arbetsuppgifter och hur tar personen sina beslut? Den sista delen av denna sektion (L-faktorerna) ger en kvalitetsmässig värdering av analys- personens svar har personen en realistisk bild av sig själv? Har vederbörande försökt att tillpassa sig?

8 Var av dessa huvudområden är uppdelat i 3 karatärsdrag: Dynamiska egenskaper D - Energi Genomsnitt: 60 Fysisk energi Mental energi Tempo E - Genomslagskraft Genomsnitt: 64 Dominans Uthållighet Viljestyrka F - Ambition Genomsnitt: 81 Karriärorienterad Utvecklingsmotiverad Visionär Dessa är underindelade i tre egenskaper: Dynamiska egenskaper D - Energi Genomsnitt: 60 Fysisk energi Mental energi Tempo E - Genomslagskraft Genomsnitt: 64 Dominans Uthållighet Viljestyrka F - Ambition Genomsnitt: 81 Karriärorienterad Utvecklingsmotiverad Visionär

9 Poängsystem och skalor PTP har 36 skalor som löper från 0-100, och som är konstruerat till att analysera 33 personegenskaper och 3 trovärdighetsskalor. För beräkning av skalvärdena se dokumentation. Varje skala är baserat på 7-10 saker (frågor eller påstående). Nedanstående skala visar, att flest analystagare har poäng innanför medelkategorien av skalan, medans mindre antal har poäng i marginalerna. Denna fördelning hänger samman med att fördelningen av analyspoäng är normal fördelat således att de fördelar sig i en klockformad formation. Procentsatserna, hur poängen fördelar sig följer den statistiska gemensamma normalfördelningen Låg 16 % Medel 68 % Hög 14 % Mycket hög 2 % Kategorierna innanför varje skala är som följande: Var parameter på analysen har ett värde på mellan 0 och är den lägsta poäng och 100 är maxpoäng innanför ett område. OBS! Den enskilda poängen ska alltid värderas i förhållande till det konkreta jobb personen blivit värderad i förhållande till. Mycket hög Poäng mellan 90 och 100 Denna nivå är mycket högt. Egenskaper i denna nivå är ofta mycket tydligt för omgivningen och vill ibland ha en tendens till att vara för mycket t.ex. pratar för mycket, har för höga ambitioner, är för snabb osv. Hög Poäng mellan 70 och 89 Detta område är definierat som ett högt område. Egenskapen vill i detta område vare tydligt för andra och vill i några tillfällen uppfattas av personen som en av dennes styrkor. Medel Poäng mellan 30 och 69 Här har vi medelnivån. Det är varken mycket eller lite. Omedelbart vill dessa områden sällan varken vara problematiska eller mycket givande när krav på tjänsten inte tas med i bilden. Egenskaperna vill på den andra sidan heller inte träda fram så mycket till andra. Låg 0-29 Poäng mellan 0 och 29 Detta område är definierat som ett lågt område. Egenskapen vill i detta område fortfarande kunna upplevas i några om än få situationer. Det vill också vara en rad områden där egenskapen inte upplevs. En låg poäng kan i vissa tillfällen och under negativa omständigheter bli en belastning för omgivningen, liksom den höga kan. Optimalt förhållande vill dock ofta kunna kompensera för poäng på denna nivå. I den lägsta änden av skalan (under 11) vill man ofta ha en tendens till att vara för lite t.ex. pratar för lite, har för låga ambitioner, är för hård osv. En poäng på denna nivå betyder att motpunkten till den gällande egenskapen kommer mycket till uttryck.

10 Tillmötesgående av felkällor Ett av kännetecknen med People Test Person är att det är gjort mycket för att säkra att analysresultatet är pålitligt och trovärdigt. Därför har analysen inbyggt flera speciella funktioner till verifikation av analyspersonens svar. Det rör sig om stabilitetsindikatorn som ses för den enskilda poäng i analysresultatet samt området Validitet/Trovärdighet som innehåller tre L-skalor: Svarrealism, Realistisk självvärdering och Svarsöverensstämmelse. Stabilitetsindikatorn Stabilitetsindikatorn fångar analyspersonens svängningar/osäkerhet innanför en bestämd egenskap. Stabilitetsindikatorn visar, hur stabil en speciell egenskap eller ett karakteristiskt drag o verkligheten är hos personen. Stabilitetsindikatorns minimum-och maximumpoäng visar hur mycket man kan förvänta att den innevarande egenskapen vill svänga alternativt efter om vi talar om en pressad eller idealisk situation. Ingen stabilitetsindikator Maximumpoängen I de områden där det inte är indikerat en stabilitetssvängning vill dissa egenskaper förväntas vara mer stabila. Visar hur högt egenskapen och/eller karaktärsdraget kan förväntas stiga under givna förhållanden. Här kan egenskapen stiga till 77. Jobbmatch Det finns inte olika profiler men olika matchningar. PTP ger möjlighet för att matcha en persons egenskaper med verksamhetens specifika önskningar till en tjänst. Dynamiska egenskaper D - Energi Genomsnitt: 60 Fysisk energi Mental energi Tempo E - Genomslagskraft Genomsnitt: 64 Dominans Uthållighet Viljestyrka F - Ambition Genomsnitt: 81 Karriärorienterad Utvecklingsmotiverad Visionär Stabilitetsindikatorn Minimumscore Den potentiella svängningen på en bestämd egenskap visas med en stabilitetsindikator. Det kan förväntas att egenskapen svänger innanför detta område (här mellan 35 och 57). Den låga poängen i tolerans indikeringen visar hur långt ned egenskapen kan förväntas att falla eller stiga t.ex. i en pressad eller kritisk situation.

11 Validitet - Trovärdighet Den sista kategorin i People Test Personprofil är L-Validitet/Trovärdighet som igen är uppdelad i tre skalor: L1-Svarsrealism, L2-Realistisk självvärdering samt L3- Svarsöverenskommelse. Om L- Validitet/Trovärdighet generellt ligger i en låg nivå (under 60), är det mycket troligt att det är något galet med analysresultatet- detta kan vara orsakat av ett försök på att manipulera svaren, eller så kan det betyda att vederbörande blott inte är i stånd till att värdera sig själv realistisk. Slutligen kan det för någon vara naturligt att överdriva med 10 %. Under alla omständigheter medför detta att du ska vara lite mer vaksam när du tolkar resultatet. Med andra ord ska du inte med en lag L-Validitet/Trovärdighet, tro fullt och fast på resultatet. Ofta visar det sig under återkopplingssamtalen att resultatet visar den riktiga bilden av personen, det är blott enskilda egenskaper som ligger onaturligt högt. Kvalitativa egenskaper J - Organisering Genomsnitt: 55 Planering Ordningskänsla Detaljer K - Beslutsamhet Genomsnitt: 42 Beslutshastighet Självständigt beslutsfattande Konsekvent beslutsfattande L - Validitet - Trovärdighet Genomsnitt: 71 Svarsrealism Realistisk självbedömning Svarsöverensstämmelse

12 Kort beskrivning av definitionerna - PTP Personliga egenskaper A. Objektivt inflytande A1 Opartisk Neutral Tendensen till att förhålla sig objektiv i situationer eller ovanför personer. A2 Ansvarstagande Att erkänna eget ansvar för och påverkningsmöjligheter i händelseförlopp oansett om de är positiva eller negativa. A3 Riskvillighet Tendensen till att vara modig, ta chanser och prova gränser. B. Opåverkbara B1 Koncentration Graden av fokus på den föreliggande uppgiften utan att låta sig distraheras av inre eller yttre störningar. B2 Mental motståndskraft I vilken grad personen blir opåverkat av motstånd och motgång. B3 Självkontroll Graden av kontroll över egna känslomässiga uttryck. C. Självmotivation C1 Personlig bearbetning I vilken grad personen snabbt bearbetar eller har bearbetat negativa händelser. C2 Optimism Graden av personens positiva förväntningar till nuet och till framtiden. C3 Humörstabilitet Tendensen till att humöret befinner sig på samma nivå över tid.

13 Kort beskrivning av definitionerna - PTP Dynamiska egenskaper D. Energi D1 Fysisk energi Graden av fysisk aktivitet och/eller motion antingen under arbetsdagen eller på fritiden. D2 Mental energi Tendensen till att uppsöka tankemässiga aktiviteter eller involvera sig i intressen. D3 Tempo Personens arbetshastighet och trivsel i jäktade omgivningar. E. Genomslagskraft E1 Dominans Tendensen till att vara synlig och till att ta styrningen. E2 Uthållighet Tendensen till att utvisa självdisciplin och uthållighet över tid oansett besvär eller upprepningar. E3 Viljestyrka Den kraft som man önskar att påverka andra och fasthåller egna synpunkter, handlingar och/eller mål. F. Ambition F1 Karriärorienterad Tendensen till att prioritera arbetslivet högt i tillvaron och sträva efter en högre organisatorisk placering/status gärna i konkurrens med andra. F2 Utvecklingsorienterad Tendensen till att prioritera facklig(teoretisk) och personlig utveckling i jobbet och på fritiden. F3 Visionerande Tendens till att vara idérik och sätta banbrytande mål för framtiden.

14 Kort beskrivning av definitionerna - PTP Samarbete G. Mänsklig tolerans G1 Positivt bedömmande Tendensen till att ha en positiv utgångspunkt i sin värdering av personer och/eller situationer. G2 Utryckt positivitet Tendensen till att personen uttrycker sig positivt och har en tillmötesgående beteende oansett egna synpunkter. G3 Konstruktiv hållning Tendensen till att bidra med ett uppbyggande föremål for ögonen genom grundläggande tillit och uppriktighet. H. Mänsklig förståelse H1 Hänsynstagen Tendensen till att prioritera människors önskningar och behov högt. H2 Diplomatisk känsla Att eftersträva en harmonisk kommunikation genom en tillpassning av uttrycksform i förhållande till situation/person. H3 Empati Inlevelse Huruvida personen ser, känner och förstår andra och deras situation. I. Social kontakt I1 Kommunikationsmängde Hur mycket den vederbörande pratar. I2 Fri kommunikation Att kunna tala med vem som helst, om vad som helst, när som helst. I3 Kontaktyta Omfånget av sociala kontakter med andra och tendensen till att uppsöka dem.

15 Kort beskrivning av definitionerna - PTP Kvalitativa egenskaper J. Organisering J1 Planering Att planera den överordnade uppgiften över tid, hur deluppgifter värderas, kategoriseras och prioriteras. J2 Ordningssinne Tendensen till att sätta ting i system och hålla ordning. J3 Detaljer Tendensen till att utvisa omsorg för detaljer med syfte på att säkra kvaliteten. K. Beslutsamhet K1 Beslutningshastighet Tendensen till att ta snabba beslut. K2 Självständig i beslutningsfasen Personens tendens till att ta beslut ensam utan att söka bekräftelse hos andra. K3 Konsekvent i beslutningsfasen I vilken grad personen är förutsägbar i sitt beslutstagande av beslut över tid. L. Validitet trovärdighet L1 Svarsrealism I vilken grad personen ger en realistisk bild av sig själv där denne varken över- eller underdriver förmågor och/eller kompetenser. L2 Realistisk självvärdering I vilken grad personen ger en realistisk bild av sig själv, där denna varken över- eller underdriver förmågor och/eller kompetenser. L3 Svarsöverensstämmelse Konsekvent i svar på frågor med en betydelse.

16 Kombinationer Egenskaperna i PTP kan kombineras så det skapas mer djupgående information om komplexa handlingsmönster. Där förutom kan man med hjälp av kombinationer t.ex. blir klokare på hur en egenskap påverkar det övriga resultatet och hur personen kompenserar i det dagliga. Därför är det viktigt i allt arbete med analysen att se resultatet i sin helhet, samt ställe sig själv frågor om, hur X betyder något för Y, eller varför X inte betyder något för Y. Med kombinationer talar vi om hypoteser och att det därför är viktigt att bekräfta eller kräva de hypoteser, det är skapat förut för samtalet genom den dialog man har med kandidaten i den riktiga återkopplingen. Hypoteserna i PTP är skapat på bakgrund av de erfarenheter vi har gjort oss de 12 åren vi har arbetat med analysen. Exempel på egenskapskombinationer Perfektionisten Definierad med en överbevisning om att man kan uppnå det perfekta och att man ska försöka att tillmötesgå detta. Egenskap och nivå Högt ordningssinne Hög på detaljer Låg positivt bedömning Förklaring Personen har högre krav, gällande ordning än andra har. Kommer att irriteras över oreda. Personen har högre krav för detaljer än andra. Kommer att irriteras över slarvigt arbete eller fel Låg tolerans över sig själv och andra. Temperamentsfull Definieras med tendensen till att låta sina negativa känslomässiga tillstånd gå ut över andra. Egenskap och nivå Låg humörstabilitet Låg självkontroll Förklaring Personens känsloregister kan svänga mycket och snabbt. Benägenhet till överreaktion och saknad av kontroll över sina känslor.

17 Kapacitet. Prestation. Mänsklighet. Insikt. Motivation. Dynamik. Personlighet. Fasthållelse. Talang. Succes. PTS utvecklar och levererar några av marknadens mest exakta analyser till professionell personvärdering. Vår mission är att ge ledare i verksamheter och organisationer det bäst möjliga redskapet till att identifiera, matcha, motivera och behålla era ledare och medarbetare och därigenom förstärka den personliga och affärsmässig effektivitet och produktivitet. Kontakta oss redan i dag för att höra mer om våra tjänster och testverktyg eller Besök gärna vår hemsida.

PEOPLE TEST LOGIK. Ett testverktyg till att värdera arbetsrelevanta intelligens- och skicklighetsparametrar

PEOPLE TEST LOGIK. Ett testverktyg till att värdera arbetsrelevanta intelligens- och skicklighetsparametrar PEOPLE TEST LOGIK Ett testverktyg till att värdera arbetsrelevanta intelligens- och skicklighetsparametrar Logik- och skicklighetstest I takt med, att det ställs stadigt ökande krav till både ledare och

Läs mer

PEOPLE TEST 360. Ett testverktyg för att värdera ledarprestationen från alla vinklar

PEOPLE TEST 360. Ett testverktyg för att värdera ledarprestationen från alla vinklar PEOPLE TEST 360 Ett testverktyg för att värdera ledarprestationen från alla vinklar Prestanda PT360 mäter fokuspersonens prestanda på fem ledningsmässiga ansvarsområden. ens resultat jämförs med egen prestanda

Läs mer

JOB-MATCH EXEMPEL IT-KONSULT

JOB-MATCH EXEMPEL IT-KONSULT EXEMPEL REKRYTERING - 110 Arbetsstruktur FÖRHÅLLNINGSSÄTT AGERANDE SAMVERKAN Inre Stresstolerankaraktäkapaciteinriktninkraft Besluts- Energinivå Framåtanda Handlings- Tolerans Relations- Genomslags- drivkraft

Läs mer

individer, team, ledare, säljare

individer, team, ledare, säljare Exakt Objektiv Noggrann Strukturerad Analytisk Effektiv Målinriktad Drivande Tävlingsinriktad Beslutsam Ansvarstagande Demokratisk Förstående Omtänksam Vänlig Engagerad Optimistisk Entusiastisk Övertygande

Läs mer

Utveckling av chefers arbetsrelaterade attribut i relation till ålder

Utveckling av chefers arbetsrelaterade attribut i relation till ålder Utveckling av chefers arbetsrelaterade attribut i relation till ålder Maj, 2015 Professor Trevor Archer, Bengt Jansson, fil.dr i psykologi och Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden Psykologiska Institutionen,

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

1) FRÅGOR OM RESPONDENTENS SOCIAL-DEMOGRAFISKA DATA: - Hur gammal är du?... år (= öppen fråga)

1) FRÅGOR OM RESPONDENTENS SOCIAL-DEMOGRAFISKA DATA: - Hur gammal är du?... år (= öppen fråga) 1. Typer av enkätfrågor - När man gör en frågeformulär, vill man gärna få den att påminna om vanlig interaktion dvs man frågar inte svåra och/eller delikata frågor i början, utan först efter att ha samtalat

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för tredje coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Extended DISC Extended DISC är ett av de modernaste och mest flexibla verktyget på marknaden. Med Extended DISC kan du arbeta med många områden: " Beteende och kommunikation " Beteendekompetenser för kultur,

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE.

HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE. 2007-02-06 HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE. INLEDNING. Ledningen av Frivilliga resursgrupper, FRG, hanteras förslagsvis av två funktioner: En FRG-ansvarig som sköter alla kontakter med kommunen,

Läs mer

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Målsättningen med en kompetensworkshop och en kompetensbaserad kravprofil Målsättningen med en kompetensbaserad kravprofil är välja max 6 stycken

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja Framgång Framgång kommer alltid inifrån. Allt ett företag gör och förmedlar påverkar hur framgångsrikt företaget är. Inget företag är framgångsrikt utan sina kunder. Så vad gör företaget för sina kunder

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Motiverande Samtal MI

Motiverande Samtal MI Motiverande Samtal MI grundutbildning neuropsykiatrin UDDEVALLA 27 28 november 2012 Yvonne Bergmark Bröske leg. sjuksköterska, utbildnings & projektkonsult MI-pedagog (MINT) YB Hälsan, Tvååker y.bergmark.broske@telia.com

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Organisationsteoretiska skolor

Organisationsteoretiska skolor www.byggledarskap.se Organisationsteoretiska skolor 1(5) Organisationsteoretiska skolor Det finns flera olika skolor, eller teorier, kring organisationer och synen på ledarskap och kommunikation inom dessa.

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare -

ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare - ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare - HUR MÅNGA VERKLIGT BRA CHEFER HAR DU HAFT? HUR MÅNGA HAR/HAR HAFT VISITKORT? Marielle Palm Organisationskonsult/Strategisk Utvecklingspartner

Läs mer

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS visar vad som motiverar dig Demo Analysdatum: 2010-12-01 Tid: 27 minuter Utskriftsdatum: 2013-03-25 Soleftegatan 15 16253 Vällingby Innehållsförteckning 2 Introduktion :

Läs mer

Motiverande Samtal (MI)

Motiverande Samtal (MI) Motiverande Samtal (MI) en introduktionsföreläsning Göteborg den 23 september 2010 Yvonne Bergmark Bröske leg. sjuksköterska, utbildnings & projektkonsult, MINT-utbildare YB Hälsan, Tvååker y.bergmark.broske@telia.com

Läs mer

Leda i förändring. Bengt Kallenberg. Penna Human Capital Management

Leda i förändring. Bengt Kallenberg. Penna Human Capital Management Leda i förändring Bengt Kallenberg Penna Human Capital Management 1 Det här handlar om... Det var enklare förr? VUCA - det nya landskapet Välj synsätt Ledarstilar Kommunikation Reaktioner du kan möta Hålla

Läs mer

Framgångsrik processförändring

Framgångsrik processförändring Framgångsrik processförändring SAST 08-11-27 Marie Klemets Tel: 070-586 25 75 Mail: marie.klemets@kac.se Inledning Syfte Att förmedla att förändringsledningen inte är hokus pokus, utan ett systematiskt

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

UPP: Understanding Personal Potential

UPP: Understanding Personal Potential UPP: Understanding Personal Potential Förenklad rapport för demonstrationstestning Testutlåtande för TestID: xxxx Testningen genomfördes 2013-xxxx Ansvarig för testningen: Professor Lennart Sjöberg Denna

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

PEX Psychotherapy Expectations and Experiences Questionnaire. En kort introduktion. David Clinton och Rolf Sandell 2003

PEX Psychotherapy Expectations and Experiences Questionnaire. En kort introduktion. David Clinton och Rolf Sandell 2003 PEX Psychotherapy Expectations and Experiences Questionnaire En kort introduktion David Clinton och Rolf Sandell 2003 PEX är ett självskattningsformulär som har utvecklats av David Clinton och Rolf Sandell,

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Definiera arbetsuppgifter och färdigheter

Definiera arbetsuppgifter och färdigheter Sida 1/6 Identifiera dina arbetsuppgifter En grundförutsättning för att arbeta med sin egen karriärplanering är att ta sig tid och verkligen fundera över vilka arbetsuppgifter och moment som ingår i din

Läs mer

Cecilia Stevrin och Gunnel Ryner Linköpings Universitet 2013-05-21. Professionell coaching i praktiken

Cecilia Stevrin och Gunnel Ryner Linköpings Universitet 2013-05-21. Professionell coaching i praktiken Cecilia Stevrin och Gunnel Ryner Linköpings Universitet 2013-05-21 Professionell coaching i praktiken Innehåll/Upplägg Information om ICF Coachande förhållningssätt GROW-metoden i praktiken Exempel coachingprocess

Läs mer

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar September 2013 Psykologisk Metod AB http://www.psykologisk-metod.se/ Box 50 e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet i ett nötskal:

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

Gruppdynamik att få en grupp att fungera

Gruppdynamik att få en grupp att fungera Gruppdynamik att få en grupp att fungera Rune Olsson PIE IEI LiU http://www.iei.liu.se/pie/olssonrune/material/projekt_och_grupp? Upplägg Vad är en grupp? Gruppsutveckling Problemlösarstilar Beslutsfattande

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Oskarshamn 091110-11 Birgitta Kennedy Reggio Emilia Institutet och förskolan Trollet Ur förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Uppföljning,

Läs mer

PUSSEL DISC. Coaching ID: 15. En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning

PUSSEL DISC. Coaching ID: 15. En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning PUSSEL DISC Coaching En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning Analysdatum: 2013-03-22 Tid: 0 minuter Utskriftsdatum: 2013-04-09 Solleftegatan 15

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Tolkningsrapport för Ann-Marie Klockdal

Tolkningsrapport för Ann-Marie Klockdal Tolkningsrapport för Ann-Marie Klockdal Namn: Kön: Ålder: Adress: Postadress: Telefon dagtid: Telefon kvällstid: Mobil: E-post: Högsta utbildning: Övrig utbildning: Nuvarande arbete/befattning: Nuvarande

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap Tre föreläsningar med Rune Ledarskapsstilar Några tankar om att utveckla en personlig stil. TGTU04. 14 nov 2011 Rune Olsson PIE, IEI, LiU. 26 okt Ledarskapets historia > Gör studie över hur du använder

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

Decision Dynamics JTI. TypeView JTI Rapport 10 maj 2013. 1997-2011 Optimas AS och Decision Dynamics AB. www.decisiondynamics.se.

Decision Dynamics JTI. TypeView JTI Rapport 10 maj 2013. 1997-2011 Optimas AS och Decision Dynamics AB. www.decisiondynamics.se. Decision Dynamics JTI TypeView JTI Rapport 1997-2011 Optimas AS och Decision Dynamics AB. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg för strategisk personalutveckling

Läs mer

Motiverande Samtal MI introduktion

Motiverande Samtal MI introduktion Motiverande Samtal MI introduktion NPF barn och ungdomar Göteborg 31 oktober 2012 Yvonne Bergmark Bröske leg. sjuksköterska, utbildnings & projektkonsult MI-pedagog (MINT), utb. av Diplom. Tobaksavvänj.

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Att skapa bra stämning i ett arbetslag.

Att skapa bra stämning i ett arbetslag. PULS, Rune Olsson AB www.pulsro.se sid 1 Att skapa bra stämning i ett arbetslag. Ett arbetsschema för en Kick-off. 1 Under en kick-off går arbetsgruppen igenom hela arbetsförloppet så att alla blir klara

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Christina Sullivan 2013-11-21

Christina Sullivan 2013-11-21 Christina Sullivan 2013-11-21 Innehållsförteckning Översikt Välkommen Beskrivning Behov Styrkor Vill du fortsätta? 3 4 5 6 8 10 2 Översikt Kära Christina Sullivan Gratulerar, du har precis besvarat och

Läs mer

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Personbedomning.se Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering En rapport från Personbedomning.se

Läs mer

Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral

Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral Bengt Brülde Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Göteborgs Universitet Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

Läs mer

Anställdskap en trivselkultur

Anställdskap en trivselkultur Anställdskap en trivselkultur Anställdas engagemang i företag och organisationer är drivkraften i verksamheten. Ett företag består inte av produkter och pengar utan av människor som jobbar med produkter

Läs mer

LHC Ledarprogram 2015-2016. Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom

LHC Ledarprogram 2015-2016. Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom LHC Ledarprogram 2015-2016 Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom Presentation Att prata är lätt men att vinna är svårt. Ledarskap är svårt, särskilt i stressade och avgörande situationer där du ska leva upp

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Case : ABC-gruppen. Case: Hur blev. så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team!

Case : ABC-gruppen. Case: Hur blev. så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team! Case: Hur blev så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team! ABC- gruppen okt 2013: Omsättning på 73 MSEK och vinst ca 9 MSEK efter skatt och har senaste året erhållit bl.a. nedanstående

Läs mer

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Disposition 1. Inledning - Kort introduktion - Några små råd 2. Handlingsplan 1 - Definiera problemet - Analysschema - Lågpresterare, vad

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Projektnätverk - Förändringsledning. Hur påverkar hjärnan mig som projektledare?

Projektnätverk - Förändringsledning. Hur påverkar hjärnan mig som projektledare? Projektnätverk - Förändringsledning Hur påverkar hjärnan mig som projektledare? 1 www.minspiro.se Hur motiverar man andra? Hur blir du motiverad? 1 Yttre och inre motivation Yttre motivation Handling ->

Läs mer

Psykisk lämplighet hos personer med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och psykologisk personbedömning

Psykisk lämplighet hos personer med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och psykologisk personbedömning 1 (7) TRAFI/8037/03.04.02.02/2011 Utfärdad: 10.05.2012 Träder i kraft: 15.05.2012 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet(1664/2009) 21 4 mom.

Läs mer

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta.

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta. 5S i korthet Endast detaljer som används! En plats för varje detalj! Varje detalj på sin specifika plats! Allt är rent! Allt är klart för användning! Bild 1 2004-11-23 Bild 1 2005-02-02 Detta är en kort

Läs mer

PERSONLIGT LEDARSKAP

PERSONLIGT LEDARSKAP PERSONLIGT LEDARSKAP 1 Uppdrag CHEF och LEDARE Att leda sig själv öka sin självkännedom Att leda andra förstå individer och hantera gruppers utveckling Att leda verksamhet våga förändring och utveckling

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

Den Kreativa Nervositeten

Den Kreativa Nervositeten Den Kreativa Nervositeten Jan Alpsjö www.lentos.se tel: 0705-120206 1 DEN KREATIVA NERVOSITETEN Den Kreativa Nervositeten riktar sig till personer som skall förbereda en presentation. Syftet är att kunna

Läs mer

Kvalitetsmodellen i praktiken. Välkommen åter Umeå 24 mars 2015

Kvalitetsmodellen i praktiken. Välkommen åter Umeå 24 mars 2015 Kvalitetsmodellen i praktiken Välkommen åter Umeå 24 mars 2015 Teoretisk bakgrund https://refsamtalet.wordpress.com/ Konceptuell modell Strukturkvalitet Processkvalitet Resultatkvalitet Organisationsprofil/varumärke

Läs mer

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi Jana Söderberg Föreläsning 13/5-13 Drömmar som drivkraft (Anteckningar av Johanna Pansera och Ingela Frän) Brist på drömmar leder till stor kollektiv påverkan. Vi måste medvetandegöra våra egna val och

Läs mer

Institutionen för fysik Fastställt 2009-xx-zz av Kjell Rönnmark, prefekt

Institutionen för fysik Fastställt 2009-xx-zz av Kjell Rönnmark, prefekt Definitioner och begrepp inom kvalitetsområdet Institutionen för fysik Fastställt 2009-xx-zz av Kjell Rönnmark, prefekt Institutionen för fysik KVALITETSSYSTEMET Handläggare: Magnus Cedergren Fastställt

Läs mer

Tid: 07.30-09.00 Plats: Hudson, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 1tr 111 37 Stockholm

Tid: 07.30-09.00 Plats: Hudson, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 1tr 111 37 Stockholm KOMMANDE EVENT & SEMINARIER I STOCKHOLM Under hösten 2013 har vi på Hudson i Sverige nöjet att bjuda in dig till ett flertal kostnadsfria seminarier och event som vi hoppas ska inspirera. Vi bjuder på

Läs mer

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap?

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap? Ledarskap 2013-04-28 1 LEDARSKAP Vad är viktigt i ditt ledarskap? 1 LEDARSKAPETS ABC Ledarskapets A ditt förhållningssätt Ledarskapets B din etik och moral Ledarskapets C din träningsplanering LEDARSKAPETS

Läs mer

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag Kurser och Seminarier Hösten 2015 sförteckning Frukostseminarium: Hållbara Chefer... 3 Frukostseminarium: CFI Chefsfunktionsindex... 4 Frukostseminarium: Kulturanalysen ett avgörande komplement till strategiska

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

Att designa frågor och svarsalternativ

Att designa frågor och svarsalternativ Att designa frågor och svarsalternativ Fredrik Scheffer Enheten för Mätteknik Processavdelningen SCB 2012-03-07 1 Frågorna är viktiga! Jag förstår inte vad de menar i den där frågan. Jag chansar på något.

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Du ska sträva efter att din dag ser ut så här.

Du ska sträva efter att din dag ser ut så här. I det här häftet finns många olika tips och idéer om hur du kan förbättra dina möjligheter att klara dina studier på ett bra sätt. Se det här som en samling där du kan plocka delar av allt passar inte

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Varför just jag? kommer

Varför just jag? kommer Är du beredd? Individuell utbildning i krishantering Varför just jag? Alla företag kan drabbas av en kris och du kan komma att få en aktiv och betydelsefull roll i en sådan situation. Har du rätt kunskap

Läs mer

FÅ FRAM INDATA. När inga data finns!? Beslutsfattarens dilemma är att det är svårt att spå! Särskilt om framtiden!

FÅ FRAM INDATA. När inga data finns!? Beslutsfattarens dilemma är att det är svårt att spå! Särskilt om framtiden! FÅ FRAM INDATA När inga data finns!? Beslutsfattarens dilemma är att det är svårt att spå! Särskilt om framtiden! (Falstaff Fakir) Svårigheter att få fram bra information - en liten konversation Ge mig

Läs mer

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB Mia Börjesson Auk socionom Fil mag. i socialt arbete Grundläggande Psykoterapeututbildning Diplomerad lösningsfokus korttids terapeut Handledare/veiledare Certifierad Coach ICF Mia Börjesson +46703058952

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet En genomgång av forskning Dr John Øvretveit (jovret@aol.com) Director of Research, MMC, Karolinska Institute, Stockholm Professor of Health Policy

Läs mer

ATT UTVECKLA LEDNINGSGRUPPENS ARBETE

ATT UTVECKLA LEDNINGSGRUPPENS ARBETE ATT UTVECKLA LEDNINGSGRUPPENS ARBETE SYFTEN SAMMANSÄTTNING NIVÅER UTMANINGAR FUNKTION OCH VILLKOR ÅTGÄRDER HÅKAN JÖNSSON Psykolog, konsult HÅKAN JÖNSSON KONSULT AB www.hakanjonsson.com info@hakanjonsson.com

Läs mer

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation Firma Margareta ivarsson Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007 Kommunikation Kommunikation handlar inte i första hand om teknik, utan om modet att vara sig själv! Kommunikationsnivåer Information

Läs mer

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV 8 dagar med förändringskunskap och processverktyg, 2015-2016 Tror du att: Lärande och utveckling är nödvändigt för att hantera krävande uppgifter

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Maslows behovstrappa.

Maslows behovstrappa. Maslows behovstrappa. Behovstrappan används för att beskriva och förklara hur vi människor prioriterar mellan våra olika behov. Vi tillgodoser våra behov i en viss ordning, menar Maslow. Först kommer de

Läs mer