PEOPLE TEST PERSON Testverktyg till mänsklig insikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PEOPLE TEST PERSON Testverktyg till mänsklig insikt"

Transkript

1 PEOPLE TEST PERSON Testverktyg till mänsklig insikt

2 Det unika med People Test Person Exakta anvisningar istället för gissningar. Ju färre egenskaper ju mer ska användaren själv analysera eller gissa sig till. Därför har vi i PTP valt direkt att mäta de egenskaper, som verksamheterna i analysutveckingsfasen har frågat efter och som med seriositet kan mätas. De 33 egenskaper och 3 trovärdighets-parametrar ger därför användarna en mycket exakt och detaljerad anvisning och därmed några exakta hypoteser om beteende. Uppdelning av begrepp som ger någon mening Genomslagskraft: Normalt i test kan man se en mätning av genomslagskraft. PTS har arbetat mycket exakt med begreppet och funnit fram till en tredelning, som ger större anledning, för att den exakt differentierar genomslagskraften: Dominans, som är den klassiska alfa-han/hon betraktning om att vara synlig, ta plats och dominera Uthållighet, utan uppehåll fram mot målet Viljestyrka, som är laserstrålen Det är inte sällan, vi ser en stor skillnad i poängen på dessa tre egenskaper, vilket också berättar att en genomsnitts-betraktning av dessa i det samlade begrepp Genomslagskraft, faktiskt innehåller en risk för feltolkning eller oexakta konklusioner. Ambition: De flesta verksamheter har mycket olika funktioner och därmed också persontyper. De flesta test innehåller en mätning av ambition, men undersökningar har visat, att det är en stor snedvridning av poängerna, för de inte tar höjd för, att vara ambitiös och sättet att vara ambitiös på är olika från person till person. Därför har vi kommit fram till tre olika former för ambition, som PTP i den grad skördar erkännande för: Karriärorienterat, vertikal ambition, som är den klassiska formen för ambition och drivkraft. Alltså fokus på att stiga i de organisatoriska nivåerna, status, prestige Utvecklingsorienterat, horisontal ambition, som är fokus på att förbereda kompetenser eller utvidga med nya kompetenser Visionerande, det högre syftet, där ambitionen är drivet av ett mål, en idé eller det att något specifikt som verksamhet, avdelning eller person Vi är upptagna av, att våra användare har de bästa förutsättningar för att skapa värde med användning av analyserna. Då ett verktyg aldrig är bättre än den som använder det, gör vi mycket för att säkra att våra användare är Världens Bästa Användare. Christian M. Andersen Chef for Academy, People Test System

3 People Test Person - PTP PTP är en mycket djupgående analys med en mycket hög användarvänlighet för ledningen, de certifierade användarna och personen själv Personprofil Personliga egenskaper A - Objektivt inflytande Samarbetsförmåga G - Tolerans Genomsnitt: 65 Opartisk - neutral 48 Ansvarstagande 100 Riskbenägenhet 37 B - Opåverkbarhet 21 Uttryckt positiv inställning 18 Konstruktiv attityd 22 H - Mänsklig förståelse Genomsnitt: 74 Koncentrationsförmåga 75 Mental motståndskraft 74 Självkontroll 74 C - Självmotivation Genomsnitt: 20 Positiv bedömning Genomsnitt: 50 Hänsynstagande 91 Diplomatisk förmåga 34 Empati - inlevelse 26 I - Social kontakt Genomsnitt: 77 Genomsnitt: Kommunikationsmängd 91 Optimism 72 Fri kommunikation 42 Humörstabilitet 92 Personlig bearbetning Kontaktyta Dynamiska egenskaper D - Energi Fysisk energi Kvalitativa egenskaper Tempo Dominans Planering Ordningskänsla Detaljer Genomsnitt: 81 Karriärorienterad 77 Visionär Genomsnitt: 42 Beslutshastighet 39 Självständigt beslutsfattande 52 Konsekvent beslutsfattande 35 L - Validitet - Trovärdighet 83 Utvecklingsmotiverad 56 K - Beslutsamhet 69 Viljestyrka Genomsnitt: Genomsnitt: 64 Uthållighet F - Ambition J - Organisering Genomsnitt: 60 Mental energi E - Genomslagskraft Svarsrealism Genomsnitt: Realistisk självbedömning 75 Svarsöverensstämmelse

4 Spann I de flesta test är personen tvungen till ett svar (ja/nej) eller tvingande val oavsett om sakerna ger mening eller passar på personen. Det vill därför vara en rad exempel, hur personen svarar motvilligt eller väljer lite tillfälligt mellan två lösningar. I PTP har vi öppnat upp för en vet inte, varken eller, både och svarsmöjlighet. Samtidigt kan vi exakt kontrollera innanför vilka egenskaper denna används, så vi vet, hur personen har ett klart och en mer entydig bild av sig själv, motsatt hur personen är mer osäker och situationsbestämd. På detta sätt kombinerar vi klassisk teori med mera systematisk tankegång, som ger användarna en extra säkerhetsdimension till att förutsäga beteende. Teori och systematisk tankegång 6 Beteende beror på... Personlighet Situation Klassisk teori Systematisk tankegång Trovärdighet Stort sett alla seriösa test innehåller metoder till att kontrollera trovärdigheten i det enkla testresultat. Detta är oftast en konsekvens alltså om personen svarar enhälliga saker på samma sätt, när man dubbelcheckar. Denna metod ingår också i PTP, men är långt ifrån tillräcklig till att mäta trovärdighet i en framtids-säkrad test. Därför har vi utvecklat två ytterligare metoder till systematik för att kontrollera övervärdering Supermans-syndromet och saknad av realistisk självvärdering betydande skillnad på egen och andras värdering av en. På det andra sättet står våra användare med en extra säkerhet eller ett finmaskat nät för att säkra, att det resultat, vi sitter med, är så giltigt som det överhuvudtaget är möjligt. Unika egenskaper Konstruktiv hållning: I samband med utvecklingen av PTP i starten av 1990, var det viktigt för en del av de verksamheter, som deltog i utvecklingen av analysen, att få en mätning av drag, som hade ett element av konstruktivitet/destruktivitet i sig. En utmaning, som inte var helt enkel att lösa, men med utgångspunkt i sociala/antisociala delar, blev egenskapen Konstruktiv hållning utarbetat och senare specifikt validerat av Köpenhamns Universitet, Psykologiska Institut. Ansvarstagen: Om det är något som vi verksamheter har användning av information om så är det personens sätt att ta ansvar. Detta är en av de allra svåraste egenskaper att testa för. Genom undersökningar har vi kommit fram till saker och metoder för test av detta. Det är nämligen en teoretisk orsak-effekt sammanhang, alltså din möjlighet för att öva inflytande på och påverka en situation eller resultat och det motsatta. Ansvarstagen har visat sig värdefullt i situationer där personen har en tendens till att inte ta ansvar.

5 Det är inte alltid att det du ser är det som sker Uppdelning av inre och yttre egenskaper Yttre Utryckt positivitet Kommunikationsmängd Självkontroll Inre Positivt bedömmande Fri kommunikation Mental motståndskraft Egenskaper, adresserar olika platser i processen Först Beslutningshastighet Mental motståndskraft Senare Självständighet i beslutsfasen Personlig bearbetning Användningsområden De mest använda användningsområdena med PTP är rekrytering, personlig utveckling och team. Samtidigt ser vi det i hög grad som ett ledningsverktyg, dvs. att analysresultatet inte bara blir ett dokument i personalmappen utan att informationen används aktivt i den dagliga ledningen i villkor till situationsbestämt, individuell ledning, inlärningsstil, motivation och behov.

6 Fakta om People Test Person - PTP Typ Personlighets- och beteendesanalys Antal frågor 220 Tid ca min. Kategorier 12 karatärsdrag med 3 egenskaper tillsammans 33 egenskaper och 3 trovärdighets parametrar Metodik Normativ test Giltighet Olika giltighetscheck. Samlat validitet 0,73 Reliabilitet Samlat reliabilitet 0,87 IT-teknik People Test Match, Silverlight applikation Certifiering E-learning med teori och övningar, 3 dagars workshop, med praktisk träning samt examen Kvalitetssäkring People Test Forskar- & Kvalitetsteam - deltagande i VPP

7 People Test Person - PTP Personliga egenskaper Samarbete Denna sektion av analysen ger en bild av personens förhållande till sig själv och sina egna handlingar samt personens indragning av olika former för störningar. Denna sektion av analysen visar vederbörandes förhållande till andra hur personen ingår i ett samarbete. Med att titta på de överordnade kolumnerna får du snabbt en generell överblick. Personprofil Personliga egenskaper Samarbetsförmåga A - Objektivt inflytande G - Tolerans Genomsnitt: 65 Opartisk - neutral 48 Ansvarstagande 100 Riskbenägenhet 37 B - Opåverkbarhet 21 Uttryckt positiv inställning 18 Konstruktiv attityd 22 H - Mänsklig förståelse Genomsnitt: 74 Koncentrationsförmåga 75 Mental motståndskraft 74 Självkontroll 74 C - Självmotivation Genomsnitt: 20 Positiv bedömning Genomsnitt: 50 Hänsynstagande 91 Diplomatisk förmåga 34 Empati - inlevelse 26 I - Social kontakt Genomsnitt: 77 Genomsnitt: Kommunikationsmängd 91 Optimism 72 Fri kommunikation 42 Humörstabilitet 92 Personlig bearbetning Kontaktyta Dynamiska egenskaper D - Energi Kvalitativa egenskaper J - Organisering Genomsnitt: 60 Fysisk energi Mental energi Tempo E - Genomslagskraft Planering Ordningskänsla Detaljer Dominans Viljestyrka 72 F - Ambition Genomsnitt: 81 Karriärorienterad 77 Visionär Genomsnitt: 42 Beslutshastighet 39 Självständigt beslutsfattande 52 Konsekvent beslutsfattande 35 L - Validitet - Trovärdighet 83 Utvecklingsmotiverad 56 K - Beslutsamhet Genomsnitt: 64 Uthållighet Genomsnitt: Svarsrealism Genomsnitt: Realistisk självbedömning 75 Svarsöverensstämmelse Dynamiska egenskaper Kvalitativa egenskaper De dynamiska egenskaper ger en bild av vederbörandes driv eller motor hur personen använder sina hästkrafter och vad personen går efter. Här mäts de direkta uppgiftsrelaterade egenskaper i personligheten. Hur organiserar personen sina arbetsuppgifter och hur tar personen sina beslut? Den sista delen av denna sektion (L-faktorerna) ger en kvalitetsmässig värdering av analys- personens svar har personen en realistisk bild av sig själv? Har vederbörande försökt att tillpassa sig?

8 Var av dessa huvudområden är uppdelat i 3 karatärsdrag: Dynamiska egenskaper D - Energi Genomsnitt: 60 Fysisk energi Mental energi Tempo E - Genomslagskraft Genomsnitt: 64 Dominans Uthållighet Viljestyrka F - Ambition Genomsnitt: 81 Karriärorienterad Utvecklingsmotiverad Visionär Dessa är underindelade i tre egenskaper: Dynamiska egenskaper D - Energi Genomsnitt: 60 Fysisk energi Mental energi Tempo E - Genomslagskraft Genomsnitt: 64 Dominans Uthållighet Viljestyrka F - Ambition Genomsnitt: 81 Karriärorienterad Utvecklingsmotiverad Visionär

9 Poängsystem och skalor PTP har 36 skalor som löper från 0-100, och som är konstruerat till att analysera 33 personegenskaper och 3 trovärdighetsskalor. För beräkning av skalvärdena se dokumentation. Varje skala är baserat på 7-10 saker (frågor eller påstående). Nedanstående skala visar, att flest analystagare har poäng innanför medelkategorien av skalan, medans mindre antal har poäng i marginalerna. Denna fördelning hänger samman med att fördelningen av analyspoäng är normal fördelat således att de fördelar sig i en klockformad formation. Procentsatserna, hur poängen fördelar sig följer den statistiska gemensamma normalfördelningen Låg 16 % Medel 68 % Hög 14 % Mycket hög 2 % Kategorierna innanför varje skala är som följande: Var parameter på analysen har ett värde på mellan 0 och är den lägsta poäng och 100 är maxpoäng innanför ett område. OBS! Den enskilda poängen ska alltid värderas i förhållande till det konkreta jobb personen blivit värderad i förhållande till. Mycket hög Poäng mellan 90 och 100 Denna nivå är mycket högt. Egenskaper i denna nivå är ofta mycket tydligt för omgivningen och vill ibland ha en tendens till att vara för mycket t.ex. pratar för mycket, har för höga ambitioner, är för snabb osv. Hög Poäng mellan 70 och 89 Detta område är definierat som ett högt område. Egenskapen vill i detta område vare tydligt för andra och vill i några tillfällen uppfattas av personen som en av dennes styrkor. Medel Poäng mellan 30 och 69 Här har vi medelnivån. Det är varken mycket eller lite. Omedelbart vill dessa områden sällan varken vara problematiska eller mycket givande när krav på tjänsten inte tas med i bilden. Egenskaperna vill på den andra sidan heller inte träda fram så mycket till andra. Låg 0-29 Poäng mellan 0 och 29 Detta område är definierat som ett lågt område. Egenskapen vill i detta område fortfarande kunna upplevas i några om än få situationer. Det vill också vara en rad områden där egenskapen inte upplevs. En låg poäng kan i vissa tillfällen och under negativa omständigheter bli en belastning för omgivningen, liksom den höga kan. Optimalt förhållande vill dock ofta kunna kompensera för poäng på denna nivå. I den lägsta änden av skalan (under 11) vill man ofta ha en tendens till att vara för lite t.ex. pratar för lite, har för låga ambitioner, är för hård osv. En poäng på denna nivå betyder att motpunkten till den gällande egenskapen kommer mycket till uttryck.

10 Tillmötesgående av felkällor Ett av kännetecknen med People Test Person är att det är gjort mycket för att säkra att analysresultatet är pålitligt och trovärdigt. Därför har analysen inbyggt flera speciella funktioner till verifikation av analyspersonens svar. Det rör sig om stabilitetsindikatorn som ses för den enskilda poäng i analysresultatet samt området Validitet/Trovärdighet som innehåller tre L-skalor: Svarrealism, Realistisk självvärdering och Svarsöverensstämmelse. Stabilitetsindikatorn Stabilitetsindikatorn fångar analyspersonens svängningar/osäkerhet innanför en bestämd egenskap. Stabilitetsindikatorn visar, hur stabil en speciell egenskap eller ett karakteristiskt drag o verkligheten är hos personen. Stabilitetsindikatorns minimum-och maximumpoäng visar hur mycket man kan förvänta att den innevarande egenskapen vill svänga alternativt efter om vi talar om en pressad eller idealisk situation. Ingen stabilitetsindikator Maximumpoängen I de områden där det inte är indikerat en stabilitetssvängning vill dissa egenskaper förväntas vara mer stabila. Visar hur högt egenskapen och/eller karaktärsdraget kan förväntas stiga under givna förhållanden. Här kan egenskapen stiga till 77. Jobbmatch Det finns inte olika profiler men olika matchningar. PTP ger möjlighet för att matcha en persons egenskaper med verksamhetens specifika önskningar till en tjänst. Dynamiska egenskaper D - Energi Genomsnitt: 60 Fysisk energi Mental energi Tempo E - Genomslagskraft Genomsnitt: 64 Dominans Uthållighet Viljestyrka F - Ambition Genomsnitt: 81 Karriärorienterad Utvecklingsmotiverad Visionär Stabilitetsindikatorn Minimumscore Den potentiella svängningen på en bestämd egenskap visas med en stabilitetsindikator. Det kan förväntas att egenskapen svänger innanför detta område (här mellan 35 och 57). Den låga poängen i tolerans indikeringen visar hur långt ned egenskapen kan förväntas att falla eller stiga t.ex. i en pressad eller kritisk situation.

11 Validitet - Trovärdighet Den sista kategorin i People Test Personprofil är L-Validitet/Trovärdighet som igen är uppdelad i tre skalor: L1-Svarsrealism, L2-Realistisk självvärdering samt L3- Svarsöverenskommelse. Om L- Validitet/Trovärdighet generellt ligger i en låg nivå (under 60), är det mycket troligt att det är något galet med analysresultatet- detta kan vara orsakat av ett försök på att manipulera svaren, eller så kan det betyda att vederbörande blott inte är i stånd till att värdera sig själv realistisk. Slutligen kan det för någon vara naturligt att överdriva med 10 %. Under alla omständigheter medför detta att du ska vara lite mer vaksam när du tolkar resultatet. Med andra ord ska du inte med en lag L-Validitet/Trovärdighet, tro fullt och fast på resultatet. Ofta visar det sig under återkopplingssamtalen att resultatet visar den riktiga bilden av personen, det är blott enskilda egenskaper som ligger onaturligt högt. Kvalitativa egenskaper J - Organisering Genomsnitt: 55 Planering Ordningskänsla Detaljer K - Beslutsamhet Genomsnitt: 42 Beslutshastighet Självständigt beslutsfattande Konsekvent beslutsfattande L - Validitet - Trovärdighet Genomsnitt: 71 Svarsrealism Realistisk självbedömning Svarsöverensstämmelse

12 Kort beskrivning av definitionerna - PTP Personliga egenskaper A. Objektivt inflytande A1 Opartisk Neutral Tendensen till att förhålla sig objektiv i situationer eller ovanför personer. A2 Ansvarstagande Att erkänna eget ansvar för och påverkningsmöjligheter i händelseförlopp oansett om de är positiva eller negativa. A3 Riskvillighet Tendensen till att vara modig, ta chanser och prova gränser. B. Opåverkbara B1 Koncentration Graden av fokus på den föreliggande uppgiften utan att låta sig distraheras av inre eller yttre störningar. B2 Mental motståndskraft I vilken grad personen blir opåverkat av motstånd och motgång. B3 Självkontroll Graden av kontroll över egna känslomässiga uttryck. C. Självmotivation C1 Personlig bearbetning I vilken grad personen snabbt bearbetar eller har bearbetat negativa händelser. C2 Optimism Graden av personens positiva förväntningar till nuet och till framtiden. C3 Humörstabilitet Tendensen till att humöret befinner sig på samma nivå över tid.

13 Kort beskrivning av definitionerna - PTP Dynamiska egenskaper D. Energi D1 Fysisk energi Graden av fysisk aktivitet och/eller motion antingen under arbetsdagen eller på fritiden. D2 Mental energi Tendensen till att uppsöka tankemässiga aktiviteter eller involvera sig i intressen. D3 Tempo Personens arbetshastighet och trivsel i jäktade omgivningar. E. Genomslagskraft E1 Dominans Tendensen till att vara synlig och till att ta styrningen. E2 Uthållighet Tendensen till att utvisa självdisciplin och uthållighet över tid oansett besvär eller upprepningar. E3 Viljestyrka Den kraft som man önskar att påverka andra och fasthåller egna synpunkter, handlingar och/eller mål. F. Ambition F1 Karriärorienterad Tendensen till att prioritera arbetslivet högt i tillvaron och sträva efter en högre organisatorisk placering/status gärna i konkurrens med andra. F2 Utvecklingsorienterad Tendensen till att prioritera facklig(teoretisk) och personlig utveckling i jobbet och på fritiden. F3 Visionerande Tendens till att vara idérik och sätta banbrytande mål för framtiden.

14 Kort beskrivning av definitionerna - PTP Samarbete G. Mänsklig tolerans G1 Positivt bedömmande Tendensen till att ha en positiv utgångspunkt i sin värdering av personer och/eller situationer. G2 Utryckt positivitet Tendensen till att personen uttrycker sig positivt och har en tillmötesgående beteende oansett egna synpunkter. G3 Konstruktiv hållning Tendensen till att bidra med ett uppbyggande föremål for ögonen genom grundläggande tillit och uppriktighet. H. Mänsklig förståelse H1 Hänsynstagen Tendensen till att prioritera människors önskningar och behov högt. H2 Diplomatisk känsla Att eftersträva en harmonisk kommunikation genom en tillpassning av uttrycksform i förhållande till situation/person. H3 Empati Inlevelse Huruvida personen ser, känner och förstår andra och deras situation. I. Social kontakt I1 Kommunikationsmängde Hur mycket den vederbörande pratar. I2 Fri kommunikation Att kunna tala med vem som helst, om vad som helst, när som helst. I3 Kontaktyta Omfånget av sociala kontakter med andra och tendensen till att uppsöka dem.

15 Kort beskrivning av definitionerna - PTP Kvalitativa egenskaper J. Organisering J1 Planering Att planera den överordnade uppgiften över tid, hur deluppgifter värderas, kategoriseras och prioriteras. J2 Ordningssinne Tendensen till att sätta ting i system och hålla ordning. J3 Detaljer Tendensen till att utvisa omsorg för detaljer med syfte på att säkra kvaliteten. K. Beslutsamhet K1 Beslutningshastighet Tendensen till att ta snabba beslut. K2 Självständig i beslutningsfasen Personens tendens till att ta beslut ensam utan att söka bekräftelse hos andra. K3 Konsekvent i beslutningsfasen I vilken grad personen är förutsägbar i sitt beslutstagande av beslut över tid. L. Validitet trovärdighet L1 Svarsrealism I vilken grad personen ger en realistisk bild av sig själv där denne varken över- eller underdriver förmågor och/eller kompetenser. L2 Realistisk självvärdering I vilken grad personen ger en realistisk bild av sig själv, där denna varken över- eller underdriver förmågor och/eller kompetenser. L3 Svarsöverensstämmelse Konsekvent i svar på frågor med en betydelse.

16 Kombinationer Egenskaperna i PTP kan kombineras så det skapas mer djupgående information om komplexa handlingsmönster. Där förutom kan man med hjälp av kombinationer t.ex. blir klokare på hur en egenskap påverkar det övriga resultatet och hur personen kompenserar i det dagliga. Därför är det viktigt i allt arbete med analysen att se resultatet i sin helhet, samt ställe sig själv frågor om, hur X betyder något för Y, eller varför X inte betyder något för Y. Med kombinationer talar vi om hypoteser och att det därför är viktigt att bekräfta eller kräva de hypoteser, det är skapat förut för samtalet genom den dialog man har med kandidaten i den riktiga återkopplingen. Hypoteserna i PTP är skapat på bakgrund av de erfarenheter vi har gjort oss de 12 åren vi har arbetat med analysen. Exempel på egenskapskombinationer Perfektionisten Definierad med en överbevisning om att man kan uppnå det perfekta och att man ska försöka att tillmötesgå detta. Egenskap och nivå Högt ordningssinne Hög på detaljer Låg positivt bedömning Förklaring Personen har högre krav, gällande ordning än andra har. Kommer att irriteras över oreda. Personen har högre krav för detaljer än andra. Kommer att irriteras över slarvigt arbete eller fel Låg tolerans över sig själv och andra. Temperamentsfull Definieras med tendensen till att låta sina negativa känslomässiga tillstånd gå ut över andra. Egenskap och nivå Låg humörstabilitet Låg självkontroll Förklaring Personens känsloregister kan svänga mycket och snabbt. Benägenhet till överreaktion och saknad av kontroll över sina känslor.

17 Kapacitet. Prestation. Mänsklighet. Insikt. Motivation. Dynamik. Personlighet. Fasthållelse. Talang. Succes. PTS utvecklar och levererar några av marknadens mest exakta analyser till professionell personvärdering. Vår mission är att ge ledare i verksamheter och organisationer det bäst möjliga redskapet till att identifiera, matcha, motivera och behålla era ledare och medarbetare och därigenom förstärka den personliga och affärsmässig effektivitet och produktivitet. Kontakta oss redan i dag för att höra mer om våra tjänster och testverktyg eller Besök gärna vår hemsida.

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Konflikter på arbetsplatsen utifrån individ, grupp och organisation

Konflikter på arbetsplatsen utifrån individ, grupp och organisation Institutionen för arbetsvetenskap Internationella arbetslivsstudier Konflikter på arbetsplatsen utifrån individ, grupp och organisation B-uppsats, vt 2002 Karin Andersson Christina Petterson Handledare:

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Lärare vill bli stöttade och sedda

Lärare vill bli stöttade och sedda RUBRIK FÖRSTA SIDAN Skolportens e-tidskrift för ledarskap och utvecklingsarbete i skolan Lärare vill bli stöttade och sedda Tjugo lärares tankar om skolledarskapets betydelse för upplevelsen av meningsfullhet

Läs mer

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM D-UPPSATS 2005:05 PROJEKTUTVÄRDERING Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation Vetenskaplig

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Mellan jobb - en kvalitativ fallstudie av Outplacement Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Deirdre Net Susanna Stenson Handledare: Lars Walter Juni, 2013 Abstract Examensarbete,

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT?

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? En undersökning bland chefer i Region Skåne med erfarenhet av systemiska möten Författare Ingrid Ainalem Ingrid Hjalmarson Hilkka Linnarsson Utvecklingscentrum, Region Skåne

Läs mer

BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLING GENOM ERFARENHETSUTBYTE OCH REFLEKTION. Martina Björklund

BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLING GENOM ERFARENHETSUTBYTE OCH REFLEKTION. Martina Björklund BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLIG GEO ERFAREHETSUTBYTE OCH REFLEKTIO artina Björklund Ledarskapet i en organisation påverkar i hög grad hur organisationen fungerar. På senare år har forskningen

Läs mer

De behöver också hjälp!

De behöver också hjälp! Toni Valkeakari De behöver också hjälp! - Behov av hjälp och stöd i studierna bland studerande på tredje stadiet Kandidatarbete i specialpedagogik Handledare: Karin Linnanmäki Pedagogiska fakulteten Åbo

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer