Socialnämndens Detaljbudget/Verksamhetsplan 2014 Fastställd av socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämndens Detaljbudget/Verksamhetsplan 2014 Fastställd av socialnämnden 2013-12-02"

Transkript

1 Socialnämndens Detaljbudget/Verksamhetsplan 2014 Fastställd av socialnämnden Detaljbudget 2014 slutversion4

2 Inledning Sverige och stora delar av övriga världen står inför en stor framtida utmaning när det gäller att försörja de alltfler äldre med en kvalitativ och kostnadseffektiv äldreomsorg. I Västerviks kommun är den framtida demografiska utmaningen om möjligt ännu större, då vi redan idag har en betydligt äldre befolkning än riksgenomsnittet. Fram till 2020 kommer antalet som har fyllt 80 år (vilket är den åldersgrupp där de flesta av äldreomsorgens brukare finns) att öka med cirka 13 procent i Västerviks kommun. Den stora utmaningen infaller dock mellan 2020 och 2030, eftersom det enligt nuvarande befolkningsprognos kommer att finnas 66 procent fler personer i ålderskategorin 80 år och över 2030 än vad det gör idag i Västerviks kommun. Nationella studier har också spanat så långt fram i tiden som 2050 och konstaterar då att den alltmer förbättrade hälsan kommer att innebära att det 2050 kommer att finnas betydligt fler riktigt gamla människor. Det kommer inte att ske någon större ökning av antalet 80 år och äldre under 2014 men vi måste redan nu och de närmaste åren förbereda oss och planera för denna ökning som kommer om några år. Detta gäller både planering för hemtjänst och särskilt boende. När det gäller hemtjänst så kommer antal medborgare som behöver hemtjänst med all säkerhet att öka redan de närmaste åren och då måste det avsättas medel för detta. När det gäller antalet särskilda boendeplatser i framtiden så är det avhängigt om man anpassar redan befintliga lägenheter genom att göra dessa tillgängliga och/eller bygger trygghetsboenden. Skulle inte detta ske så måste kommunen utöka sina särskilda boendeplatser från De senaste åren har det skett stora förändringar inom kommunens äldreomsorg, både när det gäller inriktning och arbetssätt. Genom att socialnämnden byggt om ett flertal särskilda boende så att de fått en bra standard så har antalet särskilda boende platser minskad de senaste åren. Kommunen har infört valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten, vilket medfört att den kommunala hemtjänsten har fått konkurrens. Det innebär även att medborgarna i Västerviks kommun har flera leverantörer att välja mellan när de är i behov av hemtjänst. Den stora satsning som kommunen gör på hemrehabilitering påverkar de framtida insatserna och inriktningarna inom hemtjänsten och inom de särskilda boendena. Denna satsning är också viktig när det gäller att på ett kostnadseffektivt sätt möta de utmaningar det finns inom äldreomsorgen i framtiden. Socialnämnden har under 2013 fått möjlighet att ta över och driva köket på Vapengränds särskilda boende med mycket bra resultat. Under 2014 kommer socialnämnden få möjligheten att på försök tillaga mat på Sundsgården, Ekhamra och Rosavilla. Hälsoutvecklingen bland äldre är positiv men de ungas hälsoutveckling är oroande. Vård för depressioner, ångesttillstånd och självmordsförsök ökar bland unga, liksom vård av alkoholrelaterade diagnoser. Personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 1

3 har svårt att få sina behov tillgodosedda. Det är svårt att hitta rätt sysselsättningsformer och rätt boendeformer för denna målgrupp. När det gäller den dagliga verksamheten så behöver den tydligare än idag anpassas efter deltagarnas behov. För att kunna möta denna grupp unga vuxna med funktionsnedsättning så behöver socialnämnden nu och i den närmaste framtiden kompetensutveckla de medarbetare som ska arbeta med denna målgrupp. När det gäller tekniska hjälpmedel så sker det där en fantastisk utveckling som gör att människor med olika funktionsnedsättningar kan få en bättre tillvaro. Ska vi klara vårt framtida åtagande så är det viktigt att kommunen är i framkant när det gäller denna teknikutveckling. Myndighetsutövningen när det gäller barn och ungdom har i stora delar i Sverige svårt att behålla och rekrytera medarbetare och Västervik är inget undantag. Anledningen till detta beror bland annat på en ökad arbetsbelastning och komplexiteten i ärenden. Det är viktigt att vi de närmaste åren sätter fokus på detta så att vi här i Västervik kan behålla och utveckla duktiga medarbetare inom myndighetsutövningen. Barnperspektivet ska genomsyra allt arbete inom socialnämndens verksamheter och all personal som arbetar med barn och ungdomar ska få information om FN`s barnkonvention. När åtgärder rör barn ska barnets bästa alltid beaktas. Barnet ska få relevant information och få möjlighet att framföra sina åsikter. Från 1 januari 2013 är äldreomsorgens verksamhet organiserad i fyra områden och verksamheten för stöd till personer med funktionsnedsättning är organiserad i tre områden. Dessa områden styrs av en områdeschef, biträdande områdeschefer och en ledningsgrupp som består av medarbetare från alla yrkesgrupper i området. Det finns tankar om att organisera individ- och familjeomsorgens verksamhet på samma sätt och detta kommer att arbetas med under När det gäller den ekonomiska styrningen så kommer socialnämnden fortsätta att ha fokus på att utveckla det resultatbaserade ersättningssystemet. Lagstiftning Socialtjänstens verksamhet och stödinsatser regleras bl. a utifrån följande lagstiftningar: Socialtjänstlagen (SoL) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om assistansersättning (LASS) Hälso- och sjukvårdslag (HSL) Kommunallag Förvaltningslag Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Offentlighets- och sekretesslagen Föräldrabalken Kundvalssystem, LOV 2

4 Andra styrdokument Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Barnkonvention Nationell handlingsplan för funktionshinderpolitiken Nationell handlingsplan om äldrepolitiken Lagstiftningen ställer krav på kvalitetssystem för verksamheten. Kvalitetssystemet finns till del bestående av utvärderingar av verksamheter, utveckling av metoder/arbetssätt och en aktiv dialog med omsorgstagare/klienter och medarbetare. Kvalitetsarbetet ska förstärkas och utvecklas för att motsvara lagarnas krav på struktur och innehåll samt krav från tillsynsmyndigheter och förväntningar från allmänheten. Reglemente för intern kontroll har syfte att säkerställa att verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. Internkontrollplanen ska visa hur uppföljningen sker så att: Verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommun fullmäktige har bestämt Korrekta redovisningar och övriga kontroller utförs Internkontrollen är tillfredställande i verksamheten Mål för de prioriterade inriktningsområdena Attraktiv kommun för boende, företagande och besökande Socialnämndens inriktningsmål: Barn, ungdomar och vuxna som erhåller stöd, omsorg och omvårdnad av socialnämnden ska uppleva att hon eller han: Bemöts med respekt Är delaktig i insatsernas utformning och genomförande Ges möjlighet att genom stöd och hjälp klara sin vardag så självständigt som möjligt Får sina behov, intressen och önskemål tillgodosedda Får kontinuitet i utförandet Känner trygghet Verksamhetsmål: 100 % av de som får stöd och insatser inom Äldreomsorgen (ÄO) och Omsorgen om funktionsnedsatta (OF) ska ha en aktuell genomförandeplan. 100 % av de som bor på särskilt boende inom ÄO ska fallriskbedömas och där risk finns ska 100 % följas upp med en åtgärdsplan. Västerviks kommun ska ha ett bättre resultat än snittet i det nationella registret (Senior alert) när det gäller att undvika trycksår 3

5 Personer med insatser från socialnämnden ska få sina insatser under tiden utförda av maximalt 13 personer under 14 dagar. Utreda möjligheten att införa ytterligare en teknisk lösning som kan ge ökad självständighet för den enskilda individen. Alla anställda i socialförvaltningen ska under året rapportera in minst en avvikelse Avvikelser som inkommer till socialnämnden ska åtgärdas och återkopplas inom 1 månad. Hållbar och resultatorienterad verksamhet och ekonomi Socialnämndens inriktningsmål: Verksamheterna ska genom samverkan och ett flexibelt arbetssätt tillgodose varje persons individuella behov utifrån de tilldelade resurserna. Samtliga verksamheter ska på ett effektivt sätt kombinera god kvalitet med de tilldelade resurserna. Verksamhetsmål: Procentandel i satsade medel på öppenvård i relation till slutenvård ska vara högre än föregående år både gällande barn- och ungdomsvård och missbruk. Genom utveckling av ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt minska eller bibehålla behovet av insatser enligt SoL och LSS. Ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som anställd i Västerviks kommun Socialnämndens inriktningsmål: Tillvarata personalens kompetens inom verksamheten samt tillföra den kompetens som behövs för uppdraget. Lyfta fram goda exempel inom verksamheten och använda det i det pågående utvecklingsarbetet. Uppmuntra nytänkande och innovativa idéer Arbeta för en jämnare könsfördelning vid nyrekrytering 4

6 Verksamhetsmål: Samtliga verksamheter ska inventera behovet av kompetensutveckling och utarbeta en kompetensutvecklingsplan. Anordna inspirationsdagar två gånger per år där vi lyfter fram goda exempel från verksamheterna där samtliga medarbetare är inbjudna. Både hållbart medarbetare engagemang och nöjd medarbetare index ska vara bättre än resultat 2012 när medarbetarenkäten görs under Socialnämnden ska under året få in minst fem innovativa idéer som kommer den enskilda individen till nytta. Socialnämnden ska under året införa en innovations fond som ska stimulera de goda idéerna. Sjukfrånvaron inom socialförvaltningen 2014 ska i % vara lägre än sjukfrånvaron Uppdrag Socialnämnden Undersöka möjligheten att söka nationella stimulansmedel för kompetenshöjande insatser för förvaltningens medarbetare. Fortsätta översynen av tjänstgöringsgrader för att erbjuda önskad sysselsättningsgrad och därmed undvika ofrivillig deltid. Socialnämnden får i uppdrag att inför budgetarbetet 2015 redovisa positiva erfarenheter och effekter av utvecklingsarbetet Bemanna rätt i syfte att nå en attraktiv tjänstgöringsgrad för medarbetarna i socialförvaltningen. Redovisas senast april 2014 Socialnämnden får i uppdrag att utvärdera hur projektet med att laga mat i egen regi utfallit. Utvärdering ska ske av ekonomin samt kvalitén för de boende. Öppna jämförelser Socialnämnden kommer under året att följa och redovisa resultaten utifrån de öppna jämförelser som görs i Sverige. Målsättningen är att Västerviks kommun ska ha bättre siffror än snittet för riket i de öppna jämförelser som görs inom socialtjänstens olika områden. 5

7 Organisationsschema Socialförvaltning Förvaltningschef Förvaltningsstab Individ- och familjeomsorg Verkställighet ÄO / OF Hälso- och sjukvårdsverksamhet Myndighetsenhet Vuxenenhet 4 områden ÄO Sjuksköterskor Familjeenhet Utredningsenhet 3 områden OF Rehabilitering Ensamkommande barn Korttidsvistelse Växelvård 6

8 Resultatbudget Resultatbudget, mkr Bokslut, 2010 Bokslut, 2011 Bokslut, 2012 Prognos, 2013 Verksamhetens intäkter ,5 134,2 125,5 Verksamhetens kostnader -818,3-864,3-859,7-857,8 Kapitaltjänst -2,5-2,6-2,4-2,0 Verksamhetens nettokostnad -690,8-736,4-727,9-734,3 Kommunbidrag 708,7 728,5 728,6 730,1 LSS-bidrag 4,1 AFA-återbetalning 15,8 Årets resultat 17,9-7,9 20,6-4,2 7

9 Budgetförutsättningar Socialnämnden har i sin budgetram för 2014 fått utökade anslag, för volymjusteringar, löneökningar (+2,5 %) samt lönekartläggning. I tilläggs budgeten har socialnämnden tillförts medel som avser vikariekostnader för kompetenshöjande insatser (3 mkr), stimulansåtgärder särskilt boende (0,5 mkr) och bemanna rätt (2,6 mkr). Totalt innebär detta en nettoökning av Socialnämndens ram med 28,5 mkr, vilket motsvarar +3,9 %. Socialförvaltningen, ramförslag Mkr Budget ,1 Volymjustering ÄO 7,2 Volymjustering LSS 0,5 Löneökning 2,5% 15,3 Nivåjustering, lönekartläggning 2,0 Justering lägre PO -2,7 Vikarier för kompetenshöjande insatser, ÄO 3,0 Stimulansåtgärd Särskiltboende, ÄO 0,5 Bemanna rätt, ÄO och OF 2,6 Summa 758,6 Socialförvaltningen Budget Budget Skillnad, Skillnad, % % av total tkr Central administration 21,4 21,6 0,2 1% 3% Äldreomsorg 335,5 354,5 19,0 6% 47% IFO, inkl utredning 76,3 77,7 1,5 2% 10% OF 218,7 223,6 4,9 2% 29% Hälso- och Sjukvård 78,3 81,0 2,8 4% 11% Summa 730,1 758,6 28,5 3,9% 100% 8

10 Budget verksamhetsnivå Central administration I budgetramen för 2014 har Central administration fått tilläggsanslag för löneökningar, 2,5 %, vilket motsvarar 0,3 mkr. Inga andra förändringar har skett inom eller mellan några verksamheter. Central administration Mkr Budget ,4 Justering löner lägre PO -0,1 Tilläggsanslag löner 0,3 Summa 21,6 Central administration Budget Budget Skillnad, tkr Skillnad, % % av total Socialnämnd 1,4 1,4 0,0 2% 6% Gemensam administration 16,9 17,1 0,2 1% 79% Bostadsanpassning 3,1 3,1 0,0 1% 14% Summa 21,4 21,6 0,2 1% 100% 9

11 Äldreomsorg Äldreomsorgen bedrivs med stöd av Socialtjänstlagen och inriktar sig på personer från 65 år. Verksamheten omfattar alla insatser till äldre som beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen. Äldreomsorgen är organiserad i fyra områden och ansvarar för verkställighet av t ex hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet, anhörigstöd, trygghetslarm och telefonservice. Valfrihetssystem (LOV) infördes inom äldreomsorgens hemtjänst från och med den 1 januari Från och med den 1 januari 2010 får den enskilde själv välja vilken leverantör som ska utföra de beviljade hemtjänstinsatserna. Särskilt boende Gemensamt för det som kallas särskilt boende är att den enskilde erhållit bostaden efter ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen och att det vid boendet finns tillgång till personal dygnet runt. Ordinärt boende Hemtjänst innebär hjälp i det egna hemmet. Insatserna som beviljas ska tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov eller praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, ärenden till post och bank. Många äldre och sjuka vårdas av sina anhöriga och närstående i det egna hemmet. Dagverksamhet är ett nödvändigt komplement till hemtjänsten. Öppen dagverksamhet är den verksamhet vid dagcentraler eller liknande dit pensionärer kan komma för att köpa lunch eller kaffe och söka gemenskap med andra. Biståndsbedömd dagverksamhet finns även för personer med demenssjukdom. Trygghetsplats En trygghetsplats är en icke biståndsbedömd korttidsvistelse som används om den som normalt vårdar närstående insjuknar akut. 10

12 Organisationsschema för verkställighet Äldreomsorgen Förvaltningschef Västervik Norr Rosavilla, Tjustgården, Korallen, Västervik Söder Gertrudsgården, Vapengränd, Ludvigsborg Norr Ekhamra, Edshöjden, Erneborg, Hagnäsgården Söder Nynäsgården, Sundsgården, Kungshöjden, Dalsgården I budgetramen för 2014 har Äldreomsorgen fått tilläggsanslag för ökat behov kopplat till befolkningsprognos(+5,4mkr), löneökningar motsvarande 2,5 % (+8,1 mkr) samt lönekartläggning (+2 mkr). Äldreomsorgen har även fått tilläggsanslag via tilläggsbudgeten för vikariekostnader vid kompetenshöjande insatser (3 mkr), stimulansåtgärder (0,5 mkr) och bemanna rätt (1,5 mkr). Volymjusteringen har justerats mot andra verksamheter för 1,9 mkr. Kostnaderna har flyttats till utredningsenheten inom IFO (0,3 mkr) samt till sjuksköterskeenheten (0,9 mkr) och enheten för korttid och växelvård (0,7 mkr). Äldreomsorg Mkr Budget ,5 Volymjustering ÄO 5,4 Justering löner lägre PO -1,4 Tilläggsanslag löner 8,1 Nivåjustering lönekartläggning 2,0 Vikarier för kompetenshöjande insatser 3,0 Stimulansåtgärd Särskiltboende 0,5 Bemanna rätt 1,5 Summa 354,5 11

13 I detaljbudgeten till underverksamheterna inom ÄO visar tabellen nedan förändring mot budget Äldreomsorgen Budget 2013 Budget 2014 Skillnad, tkr Skillnad, % % av total Gemensam verksamhet 1,9 6,6 4,7 246% 2% Särskilt boende 218,1 224,3 6,2 3% 63% Ordinärt boende 107,9 115,3 7,4 7% 33% Dagverksamhet 6,4 7,1 0,7 12% 2% Anhörigvård 1,2 1,2 0,0 4% 0% Summa 335,5 354,5 19,0 6% 100% Gemensam verksamhet ökar med 4,7 mkr på grund av att tilläggsbudgeten för bemanna rätt och vikariekostnader vid kompetenshöjande insatser kommer att fördelas ut proportionerligt under 2014 till berörda verksamheter. Särskilda boenden ökar med 3 % mot budget Faktorer som påverkar detta är förslaget att enheterna ersätts enligt två delar; varav den ena avser fast ersättning för nattbemanning och den andra avser en rörlig dygnstaxa, se separat ersättningsdokument. Ordinärt boende ökar med 7 % mot budget Faktorer som påverkar ökningen är att utöver löneökningen (2,5 %) ett förslag som lämnas för ökad ersättning enligt separat ersättningsdokument. Dagverksamhet ökar med 12 % mot budget I budgeten finns endast de centralt beslutade och finansierade med. Faktorer som påverkar ökningen är utöver löneökningen (2,5 %) att medel tillförts den mobila enheten under 2013 som ej fanns med i budgeten men som nu tagits med i budgeten Särskilt boende, rörlig budget Antal platser Snittkostnad /dag Totalt, mkr Kommunalt boende kr 156,1 Privata aktörer kr 12,8 Totalt rörligt Särskilt boende kr 168,9 Ordinärt boende, rörlig budget Antal Totalt, À-pris timmar mkr Kommunal hemtjänst kr 79,1 Privat hemtjänst kr 19,8 Larmtimmar kr 10,5 Totalt rörligt ordinärt boende kr 109,4 Det är rörliga ersättningar som upptar större delen av ÄO:s budget, och som därigenom också har störst påverkan vid förändrat utfall. I budgeten för särskilt boende finns avsatt medel för de 475 platser Socialnämnden förfogar över, med den vårdtyngd som är idag. I budgeten för ordinärt boende finns budgeterat för hemtjänsttimmar per månad (exkl. larm). Detta 12

14 motsvarar de timmar som utförs idag. Antalet timmar/brukare förväntas minska, vilket skulle minska det totala antalet timmar per månad, men det finns också viss rymd för ett utökat antal brukare, vilket kan bli en effekt när antalet särskilda boende-platser minskar. I ersättningen för larm finns budgeterat för larmtimmar. 13

15 Omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning bedrivs med stöd av Socialtjänstlagen och LSS. Omsorgen och stöd till personer med funktionsnedsättning är organiserad i tre områden och ansvarar för verkställigheten av Socialtjänstlagen och LSS. Valfrihetssystem (LOV) finns inom daglig verksamhet där det finns en leverantör. Insatser enl. Lag om stöd och service till vissa med funktionsnedsättning (LSS) Insatser enl. LSS beviljas under förutsättning att man tillhör aktuella målgrupper, att insatsen inte är tillgodosedd på annat sätt och att insatsen behövs för att uppnå goda levnadsförhållanden. Bostad med särskild service erbjuds som gruppbostad eller serviceboende och förutom omvårdnadsinsatser ingår kultur- och fritidsaktiviteter, samt hälso- och sjukvårdsinsatser. För barn och ungdom kan även familjehem erbjudas. Bostad med särskild service finns i centralorten Västervik och Gamleby. Daglig verksamhet erbjuds vid dagcenter i Gamleby, i centralorten Västervik samt i Hjorted. Personlig assistans kan under vissa förutsättningar ges till personer med utvecklingstörning eller autism, personer med förvärvad hjärnskada eller till personer med andra funktionsnedsättningar. Insatsen verkställs både av kommunen och av privata anordnare. Övriga insatser utgörs av stöd av t ex. kontaktperson, ledsagarservice, korttidstillsyn, avlösarservice och korttidsvistelse. Insatser enl. Socialtjänstlagen (SoL) Insatser enl. SoL beviljas under förutsättning att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt och att insatsen behövs för att uppnå skälig levnadsnivå. Särskilt boende erbjuds i centralorten Västervik. Boendestöd ges till personer i ordinärt boende. Dagverksamhet består av beviljad dagverksamhet och öppen verksamhet, där personer kan ges sysselsättning. Övriga insatser är t ex stöd av kontaktperson och ledsagning, samt stödperson. 14

16 Organisationsschema för verkställighet OF Förvaltningschef Område Garpe Boende och dagcenter i Gamleby Område Spira Boende i Västervik, personlig assistans, korttid vuxna samt verksamheter för barn Område Spektra Socialpsykiatri (boende, dagverksamhet och boendestöd) samt daglig verksamhet i Västervik I budgetramen för 2014 har OF fått utökade anslag för LSS-utjämning (+0,5 mkr), löneökningar motsvarande 2,5 % (+4 mkr) samt bemanna rätt (+1,1 mkr). Tilläggsutjämningen för LSS från 2013 (-7,3 mkr) är borträknad från ram. OF Mkr Budget ,7 Volymjustering LSS 0,5 Justering löner lägre PO -0,7 Tilläggsanslag löner 4,0 Bemanna rätt 1,1 Summa 223,6 15

17 De förändringar som görs inom OFs budget kommer till stor del av omfördelning av resurser mellan verksamheterna, medel som i budgeten 2013 låg under boende har fördelats om och ligger i budgeten 2014 under placeringar. Utöver omfördelningen föreslås förändringar av ersättningarna inom boende med särskild service, detta medför att budgeten för boenden tillförs medel. Budgeten för boenden är därmed 117,8 mkr. Det nya förslaget på ersättningarna till boenden bygger på att enheterna ersätts enligt två delar; varav den ena avser fast ersättning för natt- och dagbemanning och den andra avser en rörlig dygns taxa, se separat ersättningsdokument. Tillskottet i budgeten till följd av Bemanna rätt har lagts under gemensam verksamhet för att under året fördelas ut proportionerligt till berörda verksamheter inom OF. Omsorg och stöd, Budget Skillnad, Budget 2014 funktionsnedsättning 2013 tkr Skillnad, % % av total Gemensam verksamhet 1,6 4,0 2,3 143% 2% Boenden 117,8 117,8 0,0 0% 53% Dag-/daglig verksamhet, 32,1 32,6 0,5 1% 15% korttidstillsyn LASS & LSS 18,9 19,9 1,1 6% 9% Kontaktpersoner, ledsagning, 12,4 11,4-1,0-8% 5% avlösarservice Ordinärt boende, boendestöd, 20,3 18,8-1,5-7% 8% anhörigvård Placeringar 15,7 19,1 3,5 22% 9% Enheters resultat 0,0 0,0 0,0 0% 0% Summa 218,7 223,6 4,9 2% 100% Boende med särskild service, rörlig budget Antal platser Snittkostnad /dag Totalt, mkr Kommunalt boende, LSS kr 35,0 Kommunalt boende, SoL kr 2,2 Totalt rörligt Särskilt boende kr 37,1 Ordinärt boende, rörlig Antal Totalt, À-pris budget timmar mkr Boendestöd kr 8,7 Totalt rörligt ordinärt boende kr 8,7 16

18 Individ- och familjeomsorg Inom Individ- och familjeomsorgen bedrivs verksamheten med stöd av Socialtjänstlagen, LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), LVU (lagen om vård av unga), LVM (lagen om vård av missbrukare), LUL (lagen om unga lagöverträdare), FB (föräldrabalken) m.fl. och riktar sig till personer som behöver stöd, vård och service inom Individ- och familjeomsorgens samt äldre och handikappomsorgens ram. Verksamheten arbetar med generell service, bistånd som omfattar både egen ansökan, anmälan och insatser kopplade till tvångsinsatser jml. LVU och LVM. Inom Individ- och familjeomsorgen finns, Myndighetsenheten, Familjeenheten, Vuxenenheten och Utredningsenheten samt mottagningen för Ensamkommande asylsökande flyktingbarn. Verksamhetsområdet omfattar verksamheterna: Vård för vuxna med missbruksproblem, barnoch ungdomsvård, övrig vuxenvård, våld i nära relationer, ensamkommande asylsökande flyktingbarn samt äldre och funktionsnedsatta gällande utredning, beslut och uppföljning. Öppenvårdsverksamheterna, genom Familjeenheten och Vuxenenheten, ska vara ett välkänt alternativ för barn och deras föräldrar samt för personer över 18 år att vända sig till för att få råd och stöd. Arbetet inom verksamheten ska vila på en systemteoretisk grund. Organisationsschema Individ- och familjeomsorgen Verksamhetschef Myndighetsenhet Barn- och ungdomsgrupp, Utredningsgrupp Vuxenenhet Pilen, Aspen, Varvet; Familjeenhet Fältassistenter, Familjerätt; Familjegrupp Familjecentral Unga vuxna mottagning Utredningsenhet ÄO/OF Äldre- och funktionsnedsatta Kontaktpersoner LSS Ensamkommande barn 17

19 I budgetramen för 2013 har Individ- och familjeomsorgen fått tilläggsanslag för löneökningar, 2,5 %, vilket motsvarar 1,5 mkr. Därtill har justeringar gjorts mellan Individ- och familjeomsorgen och ÄO, där pengar flyttats till den förstnämnda. Anledningen till detta är den ökade arbetsbelastningen på utredningsenheten på grund av den ökade andelen äldre. Individ- och familjeomsorg Mkr Budget ,3 Just. mellan vht 0,3 Justering löner lägre PO -0,3 Tilläggsanslag löner 1,5 Summa 77,7 I detaljbudgetarna för underverksamheterna inom IFO föreslås också förändringar dem emellan. Individ- och Budget Budget Skillnad, familjeomsorg tkr Skillnad, % % av total Gemensam vht 3,3 3,3 0,0 1% 4% Ensamkommande -1,0-0,9 0,2-15% 1% Myndighet 42,5 43,0 0,5 1% 54% Vuxenenheten 8,6 8,8 0,1 2% 11% Familjeenheten 11,4 11,6 0,2 2% 15% Utredningsenheten 11,4 11,9 0,5 4% 15% Summa 76,3 77,7 1,5 2% 100% 18

20 Hälso- och sjukvårdsverksamhet I Hälso- och sjukvårdsverksamheten bedrivs verksamhet som grundar sig på Hälso -och sjukvårdslagen, HSL. Målet för hälso -och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, HSL 2. Verksamhetens uppdrag är att ge vård på lika villkor till och med sjuksköterske-, arbetsterapeutoch sjukgymnastnivå. Uppdraget omfattar personer i särskilt boende, korttidsvistelse och dagverksamhet i både äldre- och omsorgen och stöd till personer med funktionsnedsättning. Hälso- och sjukvårdsverksamheten ansvarar även för hemsjukvård, hemrehabilitering, hembesök och medicintekniska produkter i det ordinära boendet i Västerviks kommun. Verksamheten består även av enheten för korttidsvistelse och växelvård på Annagården. Inom enheten bedrivs insatser både inom SoL och HSL. Inom verksamheten finns även en MAS medicinsk ansvarig sjuksköterska som är ett krav enligt lagstiftningen. Verksamhetens medarbetare består av följande professioner; sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, undersköterska och assistent och är organiserad i tre enheter: Enheten för Sjuksköterskor och Undersköterskor Enheten för Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster och Assistenter Enheten för korttidsvistelse och växelvård, Annagården 19

21 Organisationsschema Hälso- och sjukvårdsverksamhet Verksamhetschef Enheten för Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster och Assistenter Enheten för Sjuksköterskor och Undersköterskor Enheten för korttidsvistelse och växelvård, Annagården MAS/MAR I budgetramen för 2014 har verksamheten för Hälso- och Sjukvård fått ett tilläggsanslaget för lön på 2,5 %, vilket motsvarar 1,5 mkr. HS tillförs 1,6 mkr från ÄO. Tillskottet fördelas mellan enheten för sjuksköterskor (0,9 mkr) samt enheten för korttidsvistelse och växelvård (0,7 mkr) Hälso- och sjukvård Mkr Budget ,3 Just. mellan vht 1,6 Justering löner lägre PO -0,3 Tilläggsanslag löner 1,5 Summa 81,0 Samtliga av HS verksamheter har fått löneanslaget på 2,5 % på lönekostnaderna. Skillnaderna mot föregående års budget beror på, för gemensam verksamhet och rehabenheten, på att tjänsten för MAR flyttas från rehabenheten till gemensam verksamhet. För korttiden innebär budgetförändringen mot föregående år att de tillförts medel för hyresökning samt utökat behov av bemanning. Sjuksköterskeenhetens förändring mot föregående år beror på, vid sidan av löneökningen, att de tillförts medel för ökat behov av bemanning. Hälso- och sjukvårdsverksamheten tkr Skillnad, % Budget Budget Skillnad, % av total Gemensam vht 3,3 3,9 0,6 19% 5% SSK-enheten 35,0 36,5 1,5 4% 45% Rehabenheten 25,3 25,0-0,3-1% 31% Korttiden 14,6 15,6 0,9 6% 19% Summa 78,3 81,0 2,8 4% 100% 20