Socialnämndens Detaljbudget/Verksamhetsplan 2014 Fastställd av socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämndens Detaljbudget/Verksamhetsplan 2014 Fastställd av socialnämnden 2013-12-02"

Transkript

1 Socialnämndens Detaljbudget/Verksamhetsplan 2014 Fastställd av socialnämnden Detaljbudget 2014 slutversion4

2 Inledning Sverige och stora delar av övriga världen står inför en stor framtida utmaning när det gäller att försörja de alltfler äldre med en kvalitativ och kostnadseffektiv äldreomsorg. I Västerviks kommun är den framtida demografiska utmaningen om möjligt ännu större, då vi redan idag har en betydligt äldre befolkning än riksgenomsnittet. Fram till 2020 kommer antalet som har fyllt 80 år (vilket är den åldersgrupp där de flesta av äldreomsorgens brukare finns) att öka med cirka 13 procent i Västerviks kommun. Den stora utmaningen infaller dock mellan 2020 och 2030, eftersom det enligt nuvarande befolkningsprognos kommer att finnas 66 procent fler personer i ålderskategorin 80 år och över 2030 än vad det gör idag i Västerviks kommun. Nationella studier har också spanat så långt fram i tiden som 2050 och konstaterar då att den alltmer förbättrade hälsan kommer att innebära att det 2050 kommer att finnas betydligt fler riktigt gamla människor. Det kommer inte att ske någon större ökning av antalet 80 år och äldre under 2014 men vi måste redan nu och de närmaste åren förbereda oss och planera för denna ökning som kommer om några år. Detta gäller både planering för hemtjänst och särskilt boende. När det gäller hemtjänst så kommer antal medborgare som behöver hemtjänst med all säkerhet att öka redan de närmaste åren och då måste det avsättas medel för detta. När det gäller antalet särskilda boendeplatser i framtiden så är det avhängigt om man anpassar redan befintliga lägenheter genom att göra dessa tillgängliga och/eller bygger trygghetsboenden. Skulle inte detta ske så måste kommunen utöka sina särskilda boendeplatser från De senaste åren har det skett stora förändringar inom kommunens äldreomsorg, både när det gäller inriktning och arbetssätt. Genom att socialnämnden byggt om ett flertal särskilda boende så att de fått en bra standard så har antalet särskilda boende platser minskad de senaste åren. Kommunen har infört valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten, vilket medfört att den kommunala hemtjänsten har fått konkurrens. Det innebär även att medborgarna i Västerviks kommun har flera leverantörer att välja mellan när de är i behov av hemtjänst. Den stora satsning som kommunen gör på hemrehabilitering påverkar de framtida insatserna och inriktningarna inom hemtjänsten och inom de särskilda boendena. Denna satsning är också viktig när det gäller att på ett kostnadseffektivt sätt möta de utmaningar det finns inom äldreomsorgen i framtiden. Socialnämnden har under 2013 fått möjlighet att ta över och driva köket på Vapengränds särskilda boende med mycket bra resultat. Under 2014 kommer socialnämnden få möjligheten att på försök tillaga mat på Sundsgården, Ekhamra och Rosavilla. Hälsoutvecklingen bland äldre är positiv men de ungas hälsoutveckling är oroande. Vård för depressioner, ångesttillstånd och självmordsförsök ökar bland unga, liksom vård av alkoholrelaterade diagnoser. Personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 1

3 har svårt att få sina behov tillgodosedda. Det är svårt att hitta rätt sysselsättningsformer och rätt boendeformer för denna målgrupp. När det gäller den dagliga verksamheten så behöver den tydligare än idag anpassas efter deltagarnas behov. För att kunna möta denna grupp unga vuxna med funktionsnedsättning så behöver socialnämnden nu och i den närmaste framtiden kompetensutveckla de medarbetare som ska arbeta med denna målgrupp. När det gäller tekniska hjälpmedel så sker det där en fantastisk utveckling som gör att människor med olika funktionsnedsättningar kan få en bättre tillvaro. Ska vi klara vårt framtida åtagande så är det viktigt att kommunen är i framkant när det gäller denna teknikutveckling. Myndighetsutövningen när det gäller barn och ungdom har i stora delar i Sverige svårt att behålla och rekrytera medarbetare och Västervik är inget undantag. Anledningen till detta beror bland annat på en ökad arbetsbelastning och komplexiteten i ärenden. Det är viktigt att vi de närmaste åren sätter fokus på detta så att vi här i Västervik kan behålla och utveckla duktiga medarbetare inom myndighetsutövningen. Barnperspektivet ska genomsyra allt arbete inom socialnämndens verksamheter och all personal som arbetar med barn och ungdomar ska få information om FN`s barnkonvention. När åtgärder rör barn ska barnets bästa alltid beaktas. Barnet ska få relevant information och få möjlighet att framföra sina åsikter. Från 1 januari 2013 är äldreomsorgens verksamhet organiserad i fyra områden och verksamheten för stöd till personer med funktionsnedsättning är organiserad i tre områden. Dessa områden styrs av en områdeschef, biträdande områdeschefer och en ledningsgrupp som består av medarbetare från alla yrkesgrupper i området. Det finns tankar om att organisera individ- och familjeomsorgens verksamhet på samma sätt och detta kommer att arbetas med under När det gäller den ekonomiska styrningen så kommer socialnämnden fortsätta att ha fokus på att utveckla det resultatbaserade ersättningssystemet. Lagstiftning Socialtjänstens verksamhet och stödinsatser regleras bl. a utifrån följande lagstiftningar: Socialtjänstlagen (SoL) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om assistansersättning (LASS) Hälso- och sjukvårdslag (HSL) Kommunallag Förvaltningslag Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Offentlighets- och sekretesslagen Föräldrabalken Kundvalssystem, LOV 2

4 Andra styrdokument Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Barnkonvention Nationell handlingsplan för funktionshinderpolitiken Nationell handlingsplan om äldrepolitiken Lagstiftningen ställer krav på kvalitetssystem för verksamheten. Kvalitetssystemet finns till del bestående av utvärderingar av verksamheter, utveckling av metoder/arbetssätt och en aktiv dialog med omsorgstagare/klienter och medarbetare. Kvalitetsarbetet ska förstärkas och utvecklas för att motsvara lagarnas krav på struktur och innehåll samt krav från tillsynsmyndigheter och förväntningar från allmänheten. Reglemente för intern kontroll har syfte att säkerställa att verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. Internkontrollplanen ska visa hur uppföljningen sker så att: Verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommun fullmäktige har bestämt Korrekta redovisningar och övriga kontroller utförs Internkontrollen är tillfredställande i verksamheten Mål för de prioriterade inriktningsområdena Attraktiv kommun för boende, företagande och besökande Socialnämndens inriktningsmål: Barn, ungdomar och vuxna som erhåller stöd, omsorg och omvårdnad av socialnämnden ska uppleva att hon eller han: Bemöts med respekt Är delaktig i insatsernas utformning och genomförande Ges möjlighet att genom stöd och hjälp klara sin vardag så självständigt som möjligt Får sina behov, intressen och önskemål tillgodosedda Får kontinuitet i utförandet Känner trygghet Verksamhetsmål: 100 % av de som får stöd och insatser inom Äldreomsorgen (ÄO) och Omsorgen om funktionsnedsatta (OF) ska ha en aktuell genomförandeplan. 100 % av de som bor på särskilt boende inom ÄO ska fallriskbedömas och där risk finns ska 100 % följas upp med en åtgärdsplan. Västerviks kommun ska ha ett bättre resultat än snittet i det nationella registret (Senior alert) när det gäller att undvika trycksår 3

5 Personer med insatser från socialnämnden ska få sina insatser under tiden utförda av maximalt 13 personer under 14 dagar. Utreda möjligheten att införa ytterligare en teknisk lösning som kan ge ökad självständighet för den enskilda individen. Alla anställda i socialförvaltningen ska under året rapportera in minst en avvikelse Avvikelser som inkommer till socialnämnden ska åtgärdas och återkopplas inom 1 månad. Hållbar och resultatorienterad verksamhet och ekonomi Socialnämndens inriktningsmål: Verksamheterna ska genom samverkan och ett flexibelt arbetssätt tillgodose varje persons individuella behov utifrån de tilldelade resurserna. Samtliga verksamheter ska på ett effektivt sätt kombinera god kvalitet med de tilldelade resurserna. Verksamhetsmål: Procentandel i satsade medel på öppenvård i relation till slutenvård ska vara högre än föregående år både gällande barn- och ungdomsvård och missbruk. Genom utveckling av ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt minska eller bibehålla behovet av insatser enligt SoL och LSS. Ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som anställd i Västerviks kommun Socialnämndens inriktningsmål: Tillvarata personalens kompetens inom verksamheten samt tillföra den kompetens som behövs för uppdraget. Lyfta fram goda exempel inom verksamheten och använda det i det pågående utvecklingsarbetet. Uppmuntra nytänkande och innovativa idéer Arbeta för en jämnare könsfördelning vid nyrekrytering 4

6 Verksamhetsmål: Samtliga verksamheter ska inventera behovet av kompetensutveckling och utarbeta en kompetensutvecklingsplan. Anordna inspirationsdagar två gånger per år där vi lyfter fram goda exempel från verksamheterna där samtliga medarbetare är inbjudna. Både hållbart medarbetare engagemang och nöjd medarbetare index ska vara bättre än resultat 2012 när medarbetarenkäten görs under Socialnämnden ska under året få in minst fem innovativa idéer som kommer den enskilda individen till nytta. Socialnämnden ska under året införa en innovations fond som ska stimulera de goda idéerna. Sjukfrånvaron inom socialförvaltningen 2014 ska i % vara lägre än sjukfrånvaron Uppdrag Socialnämnden Undersöka möjligheten att söka nationella stimulansmedel för kompetenshöjande insatser för förvaltningens medarbetare. Fortsätta översynen av tjänstgöringsgrader för att erbjuda önskad sysselsättningsgrad och därmed undvika ofrivillig deltid. Socialnämnden får i uppdrag att inför budgetarbetet 2015 redovisa positiva erfarenheter och effekter av utvecklingsarbetet Bemanna rätt i syfte att nå en attraktiv tjänstgöringsgrad för medarbetarna i socialförvaltningen. Redovisas senast april 2014 Socialnämnden får i uppdrag att utvärdera hur projektet med att laga mat i egen regi utfallit. Utvärdering ska ske av ekonomin samt kvalitén för de boende. Öppna jämförelser Socialnämnden kommer under året att följa och redovisa resultaten utifrån de öppna jämförelser som görs i Sverige. Målsättningen är att Västerviks kommun ska ha bättre siffror än snittet för riket i de öppna jämförelser som görs inom socialtjänstens olika områden. 5

7 Organisationsschema Socialförvaltning Förvaltningschef Förvaltningsstab Individ- och familjeomsorg Verkställighet ÄO / OF Hälso- och sjukvårdsverksamhet Myndighetsenhet Vuxenenhet 4 områden ÄO Sjuksköterskor Familjeenhet Utredningsenhet 3 områden OF Rehabilitering Ensamkommande barn Korttidsvistelse Växelvård 6

8 Resultatbudget Resultatbudget, mkr Bokslut, 2010 Bokslut, 2011 Bokslut, 2012 Prognos, 2013 Verksamhetens intäkter ,5 134,2 125,5 Verksamhetens kostnader -818,3-864,3-859,7-857,8 Kapitaltjänst -2,5-2,6-2,4-2,0 Verksamhetens nettokostnad -690,8-736,4-727,9-734,3 Kommunbidrag 708,7 728,5 728,6 730,1 LSS-bidrag 4,1 AFA-återbetalning 15,8 Årets resultat 17,9-7,9 20,6-4,2 7

9 Budgetförutsättningar Socialnämnden har i sin budgetram för 2014 fått utökade anslag, för volymjusteringar, löneökningar (+2,5 %) samt lönekartläggning. I tilläggs budgeten har socialnämnden tillförts medel som avser vikariekostnader för kompetenshöjande insatser (3 mkr), stimulansåtgärder särskilt boende (0,5 mkr) och bemanna rätt (2,6 mkr). Totalt innebär detta en nettoökning av Socialnämndens ram med 28,5 mkr, vilket motsvarar +3,9 %. Socialförvaltningen, ramförslag Mkr Budget ,1 Volymjustering ÄO 7,2 Volymjustering LSS 0,5 Löneökning 2,5% 15,3 Nivåjustering, lönekartläggning 2,0 Justering lägre PO -2,7 Vikarier för kompetenshöjande insatser, ÄO 3,0 Stimulansåtgärd Särskiltboende, ÄO 0,5 Bemanna rätt, ÄO och OF 2,6 Summa 758,6 Socialförvaltningen Budget Budget Skillnad, Skillnad, % % av total tkr Central administration 21,4 21,6 0,2 1% 3% Äldreomsorg 335,5 354,5 19,0 6% 47% IFO, inkl utredning 76,3 77,7 1,5 2% 10% OF 218,7 223,6 4,9 2% 29% Hälso- och Sjukvård 78,3 81,0 2,8 4% 11% Summa 730,1 758,6 28,5 3,9% 100% 8

10 Budget verksamhetsnivå Central administration I budgetramen för 2014 har Central administration fått tilläggsanslag för löneökningar, 2,5 %, vilket motsvarar 0,3 mkr. Inga andra förändringar har skett inom eller mellan några verksamheter. Central administration Mkr Budget ,4 Justering löner lägre PO -0,1 Tilläggsanslag löner 0,3 Summa 21,6 Central administration Budget Budget Skillnad, tkr Skillnad, % % av total Socialnämnd 1,4 1,4 0,0 2% 6% Gemensam administration 16,9 17,1 0,2 1% 79% Bostadsanpassning 3,1 3,1 0,0 1% 14% Summa 21,4 21,6 0,2 1% 100% 9

11 Äldreomsorg Äldreomsorgen bedrivs med stöd av Socialtjänstlagen och inriktar sig på personer från 65 år. Verksamheten omfattar alla insatser till äldre som beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen. Äldreomsorgen är organiserad i fyra områden och ansvarar för verkställighet av t ex hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet, anhörigstöd, trygghetslarm och telefonservice. Valfrihetssystem (LOV) infördes inom äldreomsorgens hemtjänst från och med den 1 januari Från och med den 1 januari 2010 får den enskilde själv välja vilken leverantör som ska utföra de beviljade hemtjänstinsatserna. Särskilt boende Gemensamt för det som kallas särskilt boende är att den enskilde erhållit bostaden efter ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen och att det vid boendet finns tillgång till personal dygnet runt. Ordinärt boende Hemtjänst innebär hjälp i det egna hemmet. Insatserna som beviljas ska tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov eller praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, ärenden till post och bank. Många äldre och sjuka vårdas av sina anhöriga och närstående i det egna hemmet. Dagverksamhet är ett nödvändigt komplement till hemtjänsten. Öppen dagverksamhet är den verksamhet vid dagcentraler eller liknande dit pensionärer kan komma för att köpa lunch eller kaffe och söka gemenskap med andra. Biståndsbedömd dagverksamhet finns även för personer med demenssjukdom. Trygghetsplats En trygghetsplats är en icke biståndsbedömd korttidsvistelse som används om den som normalt vårdar närstående insjuknar akut. 10

12 Organisationsschema för verkställighet Äldreomsorgen Förvaltningschef Västervik Norr Rosavilla, Tjustgården, Korallen, Västervik Söder Gertrudsgården, Vapengränd, Ludvigsborg Norr Ekhamra, Edshöjden, Erneborg, Hagnäsgården Söder Nynäsgården, Sundsgården, Kungshöjden, Dalsgården I budgetramen för 2014 har Äldreomsorgen fått tilläggsanslag för ökat behov kopplat till befolkningsprognos(+5,4mkr), löneökningar motsvarande 2,5 % (+8,1 mkr) samt lönekartläggning (+2 mkr). Äldreomsorgen har även fått tilläggsanslag via tilläggsbudgeten för vikariekostnader vid kompetenshöjande insatser (3 mkr), stimulansåtgärder (0,5 mkr) och bemanna rätt (1,5 mkr). Volymjusteringen har justerats mot andra verksamheter för 1,9 mkr. Kostnaderna har flyttats till utredningsenheten inom IFO (0,3 mkr) samt till sjuksköterskeenheten (0,9 mkr) och enheten för korttid och växelvård (0,7 mkr). Äldreomsorg Mkr Budget ,5 Volymjustering ÄO 5,4 Justering löner lägre PO -1,4 Tilläggsanslag löner 8,1 Nivåjustering lönekartläggning 2,0 Vikarier för kompetenshöjande insatser 3,0 Stimulansåtgärd Särskiltboende 0,5 Bemanna rätt 1,5 Summa 354,5 11

13 I detaljbudgeten till underverksamheterna inom ÄO visar tabellen nedan förändring mot budget Äldreomsorgen Budget 2013 Budget 2014 Skillnad, tkr Skillnad, % % av total Gemensam verksamhet 1,9 6,6 4,7 246% 2% Särskilt boende 218,1 224,3 6,2 3% 63% Ordinärt boende 107,9 115,3 7,4 7% 33% Dagverksamhet 6,4 7,1 0,7 12% 2% Anhörigvård 1,2 1,2 0,0 4% 0% Summa 335,5 354,5 19,0 6% 100% Gemensam verksamhet ökar med 4,7 mkr på grund av att tilläggsbudgeten för bemanna rätt och vikariekostnader vid kompetenshöjande insatser kommer att fördelas ut proportionerligt under 2014 till berörda verksamheter. Särskilda boenden ökar med 3 % mot budget Faktorer som påverkar detta är förslaget att enheterna ersätts enligt två delar; varav den ena avser fast ersättning för nattbemanning och den andra avser en rörlig dygnstaxa, se separat ersättningsdokument. Ordinärt boende ökar med 7 % mot budget Faktorer som påverkar ökningen är att utöver löneökningen (2,5 %) ett förslag som lämnas för ökad ersättning enligt separat ersättningsdokument. Dagverksamhet ökar med 12 % mot budget I budgeten finns endast de centralt beslutade och finansierade med. Faktorer som påverkar ökningen är utöver löneökningen (2,5 %) att medel tillförts den mobila enheten under 2013 som ej fanns med i budgeten men som nu tagits med i budgeten Särskilt boende, rörlig budget Antal platser Snittkostnad /dag Totalt, mkr Kommunalt boende kr 156,1 Privata aktörer kr 12,8 Totalt rörligt Särskilt boende kr 168,9 Ordinärt boende, rörlig budget Antal Totalt, À-pris timmar mkr Kommunal hemtjänst kr 79,1 Privat hemtjänst kr 19,8 Larmtimmar kr 10,5 Totalt rörligt ordinärt boende kr 109,4 Det är rörliga ersättningar som upptar större delen av ÄO:s budget, och som därigenom också har störst påverkan vid förändrat utfall. I budgeten för särskilt boende finns avsatt medel för de 475 platser Socialnämnden förfogar över, med den vårdtyngd som är idag. I budgeten för ordinärt boende finns budgeterat för hemtjänsttimmar per månad (exkl. larm). Detta 12

14 motsvarar de timmar som utförs idag. Antalet timmar/brukare förväntas minska, vilket skulle minska det totala antalet timmar per månad, men det finns också viss rymd för ett utökat antal brukare, vilket kan bli en effekt när antalet särskilda boende-platser minskar. I ersättningen för larm finns budgeterat för larmtimmar. 13

15 Omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning bedrivs med stöd av Socialtjänstlagen och LSS. Omsorgen och stöd till personer med funktionsnedsättning är organiserad i tre områden och ansvarar för verkställigheten av Socialtjänstlagen och LSS. Valfrihetssystem (LOV) finns inom daglig verksamhet där det finns en leverantör. Insatser enl. Lag om stöd och service till vissa med funktionsnedsättning (LSS) Insatser enl. LSS beviljas under förutsättning att man tillhör aktuella målgrupper, att insatsen inte är tillgodosedd på annat sätt och att insatsen behövs för att uppnå goda levnadsförhållanden. Bostad med särskild service erbjuds som gruppbostad eller serviceboende och förutom omvårdnadsinsatser ingår kultur- och fritidsaktiviteter, samt hälso- och sjukvårdsinsatser. För barn och ungdom kan även familjehem erbjudas. Bostad med särskild service finns i centralorten Västervik och Gamleby. Daglig verksamhet erbjuds vid dagcenter i Gamleby, i centralorten Västervik samt i Hjorted. Personlig assistans kan under vissa förutsättningar ges till personer med utvecklingstörning eller autism, personer med förvärvad hjärnskada eller till personer med andra funktionsnedsättningar. Insatsen verkställs både av kommunen och av privata anordnare. Övriga insatser utgörs av stöd av t ex. kontaktperson, ledsagarservice, korttidstillsyn, avlösarservice och korttidsvistelse. Insatser enl. Socialtjänstlagen (SoL) Insatser enl. SoL beviljas under förutsättning att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt och att insatsen behövs för att uppnå skälig levnadsnivå. Särskilt boende erbjuds i centralorten Västervik. Boendestöd ges till personer i ordinärt boende. Dagverksamhet består av beviljad dagverksamhet och öppen verksamhet, där personer kan ges sysselsättning. Övriga insatser är t ex stöd av kontaktperson och ledsagning, samt stödperson. 14

16 Organisationsschema för verkställighet OF Förvaltningschef Område Garpe Boende och dagcenter i Gamleby Område Spira Boende i Västervik, personlig assistans, korttid vuxna samt verksamheter för barn Område Spektra Socialpsykiatri (boende, dagverksamhet och boendestöd) samt daglig verksamhet i Västervik I budgetramen för 2014 har OF fått utökade anslag för LSS-utjämning (+0,5 mkr), löneökningar motsvarande 2,5 % (+4 mkr) samt bemanna rätt (+1,1 mkr). Tilläggsutjämningen för LSS från 2013 (-7,3 mkr) är borträknad från ram. OF Mkr Budget ,7 Volymjustering LSS 0,5 Justering löner lägre PO -0,7 Tilläggsanslag löner 4,0 Bemanna rätt 1,1 Summa 223,6 15

17 De förändringar som görs inom OFs budget kommer till stor del av omfördelning av resurser mellan verksamheterna, medel som i budgeten 2013 låg under boende har fördelats om och ligger i budgeten 2014 under placeringar. Utöver omfördelningen föreslås förändringar av ersättningarna inom boende med särskild service, detta medför att budgeten för boenden tillförs medel. Budgeten för boenden är därmed 117,8 mkr. Det nya förslaget på ersättningarna till boenden bygger på att enheterna ersätts enligt två delar; varav den ena avser fast ersättning för natt- och dagbemanning och den andra avser en rörlig dygns taxa, se separat ersättningsdokument. Tillskottet i budgeten till följd av Bemanna rätt har lagts under gemensam verksamhet för att under året fördelas ut proportionerligt till berörda verksamheter inom OF. Omsorg och stöd, Budget Skillnad, Budget 2014 funktionsnedsättning 2013 tkr Skillnad, % % av total Gemensam verksamhet 1,6 4,0 2,3 143% 2% Boenden 117,8 117,8 0,0 0% 53% Dag-/daglig verksamhet, 32,1 32,6 0,5 1% 15% korttidstillsyn LASS & LSS 18,9 19,9 1,1 6% 9% Kontaktpersoner, ledsagning, 12,4 11,4-1,0-8% 5% avlösarservice Ordinärt boende, boendestöd, 20,3 18,8-1,5-7% 8% anhörigvård Placeringar 15,7 19,1 3,5 22% 9% Enheters resultat 0,0 0,0 0,0 0% 0% Summa 218,7 223,6 4,9 2% 100% Boende med särskild service, rörlig budget Antal platser Snittkostnad /dag Totalt, mkr Kommunalt boende, LSS kr 35,0 Kommunalt boende, SoL kr 2,2 Totalt rörligt Särskilt boende kr 37,1 Ordinärt boende, rörlig Antal Totalt, À-pris budget timmar mkr Boendestöd kr 8,7 Totalt rörligt ordinärt boende kr 8,7 16

18 Individ- och familjeomsorg Inom Individ- och familjeomsorgen bedrivs verksamheten med stöd av Socialtjänstlagen, LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), LVU (lagen om vård av unga), LVM (lagen om vård av missbrukare), LUL (lagen om unga lagöverträdare), FB (föräldrabalken) m.fl. och riktar sig till personer som behöver stöd, vård och service inom Individ- och familjeomsorgens samt äldre och handikappomsorgens ram. Verksamheten arbetar med generell service, bistånd som omfattar både egen ansökan, anmälan och insatser kopplade till tvångsinsatser jml. LVU och LVM. Inom Individ- och familjeomsorgen finns, Myndighetsenheten, Familjeenheten, Vuxenenheten och Utredningsenheten samt mottagningen för Ensamkommande asylsökande flyktingbarn. Verksamhetsområdet omfattar verksamheterna: Vård för vuxna med missbruksproblem, barnoch ungdomsvård, övrig vuxenvård, våld i nära relationer, ensamkommande asylsökande flyktingbarn samt äldre och funktionsnedsatta gällande utredning, beslut och uppföljning. Öppenvårdsverksamheterna, genom Familjeenheten och Vuxenenheten, ska vara ett välkänt alternativ för barn och deras föräldrar samt för personer över 18 år att vända sig till för att få råd och stöd. Arbetet inom verksamheten ska vila på en systemteoretisk grund. Organisationsschema Individ- och familjeomsorgen Verksamhetschef Myndighetsenhet Barn- och ungdomsgrupp, Utredningsgrupp Vuxenenhet Pilen, Aspen, Varvet; Familjeenhet Fältassistenter, Familjerätt; Familjegrupp Familjecentral Unga vuxna mottagning Utredningsenhet ÄO/OF Äldre- och funktionsnedsatta Kontaktpersoner LSS Ensamkommande barn 17

19 I budgetramen för 2013 har Individ- och familjeomsorgen fått tilläggsanslag för löneökningar, 2,5 %, vilket motsvarar 1,5 mkr. Därtill har justeringar gjorts mellan Individ- och familjeomsorgen och ÄO, där pengar flyttats till den förstnämnda. Anledningen till detta är den ökade arbetsbelastningen på utredningsenheten på grund av den ökade andelen äldre. Individ- och familjeomsorg Mkr Budget ,3 Just. mellan vht 0,3 Justering löner lägre PO -0,3 Tilläggsanslag löner 1,5 Summa 77,7 I detaljbudgetarna för underverksamheterna inom IFO föreslås också förändringar dem emellan. Individ- och Budget Budget Skillnad, familjeomsorg tkr Skillnad, % % av total Gemensam vht 3,3 3,3 0,0 1% 4% Ensamkommande -1,0-0,9 0,2-15% 1% Myndighet 42,5 43,0 0,5 1% 54% Vuxenenheten 8,6 8,8 0,1 2% 11% Familjeenheten 11,4 11,6 0,2 2% 15% Utredningsenheten 11,4 11,9 0,5 4% 15% Summa 76,3 77,7 1,5 2% 100% 18

20 Hälso- och sjukvårdsverksamhet I Hälso- och sjukvårdsverksamheten bedrivs verksamhet som grundar sig på Hälso -och sjukvårdslagen, HSL. Målet för hälso -och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, HSL 2. Verksamhetens uppdrag är att ge vård på lika villkor till och med sjuksköterske-, arbetsterapeutoch sjukgymnastnivå. Uppdraget omfattar personer i särskilt boende, korttidsvistelse och dagverksamhet i både äldre- och omsorgen och stöd till personer med funktionsnedsättning. Hälso- och sjukvårdsverksamheten ansvarar även för hemsjukvård, hemrehabilitering, hembesök och medicintekniska produkter i det ordinära boendet i Västerviks kommun. Verksamheten består även av enheten för korttidsvistelse och växelvård på Annagården. Inom enheten bedrivs insatser både inom SoL och HSL. Inom verksamheten finns även en MAS medicinsk ansvarig sjuksköterska som är ett krav enligt lagstiftningen. Verksamhetens medarbetare består av följande professioner; sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, undersköterska och assistent och är organiserad i tre enheter: Enheten för Sjuksköterskor och Undersköterskor Enheten för Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster och Assistenter Enheten för korttidsvistelse och växelvård, Annagården 19

21 Organisationsschema Hälso- och sjukvårdsverksamhet Verksamhetschef Enheten för Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster och Assistenter Enheten för Sjuksköterskor och Undersköterskor Enheten för korttidsvistelse och växelvård, Annagården MAS/MAR I budgetramen för 2014 har verksamheten för Hälso- och Sjukvård fått ett tilläggsanslaget för lön på 2,5 %, vilket motsvarar 1,5 mkr. HS tillförs 1,6 mkr från ÄO. Tillskottet fördelas mellan enheten för sjuksköterskor (0,9 mkr) samt enheten för korttidsvistelse och växelvård (0,7 mkr) Hälso- och sjukvård Mkr Budget ,3 Just. mellan vht 1,6 Justering löner lägre PO -0,3 Tilläggsanslag löner 1,5 Summa 81,0 Samtliga av HS verksamheter har fått löneanslaget på 2,5 % på lönekostnaderna. Skillnaderna mot föregående års budget beror på, för gemensam verksamhet och rehabenheten, på att tjänsten för MAR flyttas från rehabenheten till gemensam verksamhet. För korttiden innebär budgetförändringen mot föregående år att de tillförts medel för hyresökning samt utökat behov av bemanning. Sjuksköterskeenhetens förändring mot föregående år beror på, vid sidan av löneökningen, att de tillförts medel för ökat behov av bemanning. Hälso- och sjukvårdsverksamheten tkr Skillnad, % Budget Budget Skillnad, % av total Gemensam vht 3,3 3,9 0,6 19% 5% SSK-enheten 35,0 36,5 1,5 4% 45% Rehabenheten 25,3 25,0-0,3-1% 31% Korttiden 14,6 15,6 0,9 6% 19% Summa 78,3 81,0 2,8 4% 100% 20

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nationella förutsättningar... 3 Vägledande principer... 3

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Verksamhetsplan 2014-2016 8.7. SOCIALNÄMNDEN...29 8.7.1. Verksamhetsidé...29 8.7.2. Uppdraget...29 8.7.3. Inriktningar med resultatmål...29 8.7.6. Driftsbudget med verksamhetsbeskrivning...30 Verksamhetsplan

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2010-11-09 Budget 2011 Mål och uppdrag

MELLERUDS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2010-11-09 Budget 2011 Mål och uppdrag 1 MELLERUDS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2010-11-09 Budget 2011 Mål och uppdrag INRIKTNINGSMÅL Förvaltningsövergripande Mellerud ska vara ett samhälle med positiv gemenskap och social sammanhållning. Där ska finnas

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Socialnämnden BUDGET 2004

Socialnämnden BUDGET 2004 Socialnämnden BUDGET 2004 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för ekonomiskt stöd till resurssvaga, behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer, missbruksvård, flyktingmottagning, vård

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning SIDAN 1 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Kognus 14/12 2010 Riitta-Leena Karlsson Stockholms stads funktionshinderombudsman (FO) riitta-leena.karlsson@stockholm.se Tel. 08 508 25

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialförvaltningens huvuduppgift är att bistå med insatser i form av stöd, vård och omsorg till de medborgare som har rätt till det. Rättigheterna definieras genom

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet. Sammanträdesdatum Sida Plan för anhörigstöd Socialutskottets beslut 83 #+3+ +39 +333& Beskrivning av ärendet 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +&#%333 +%& 9+333 99 & Beslutsunderlag A1 ' /+333 :::::! "#$ TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE INNEHÅLL. Inledning... 3 Vision...3 Målgrupper... 3 Lagstiftning... 3

VERKSAMHETSBESKRIVNING OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE INNEHÅLL. Inledning... 3 Vision...3 Målgrupper... 3 Lagstiftning... 3 2013 INNEHÅLL Inledning... 3 Vision......3 Målgrupper... 3 Lagstiftning... 3 Områdets olika verksamheter... 4 Personlig assistans... 4 Ledsagareservice... 4 Kontaktperson... 4 Avlösarservice... 4 Korttidsvistelse...

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD)

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudsman i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Lagar

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade () m.m. i Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-05-29 21, Dnr 2011/454 KS 111

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer