Socialnämndens Detaljbudget/Verksamhetsplan 2014 Fastställd av socialnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämndens Detaljbudget/Verksamhetsplan 2014 Fastställd av socialnämnden 2013-12-02"

Transkript

1 Socialnämndens Detaljbudget/Verksamhetsplan 2014 Fastställd av socialnämnden Detaljbudget 2014 slutversion4

2 Inledning Sverige och stora delar av övriga världen står inför en stor framtida utmaning när det gäller att försörja de alltfler äldre med en kvalitativ och kostnadseffektiv äldreomsorg. I Västerviks kommun är den framtida demografiska utmaningen om möjligt ännu större, då vi redan idag har en betydligt äldre befolkning än riksgenomsnittet. Fram till 2020 kommer antalet som har fyllt 80 år (vilket är den åldersgrupp där de flesta av äldreomsorgens brukare finns) att öka med cirka 13 procent i Västerviks kommun. Den stora utmaningen infaller dock mellan 2020 och 2030, eftersom det enligt nuvarande befolkningsprognos kommer att finnas 66 procent fler personer i ålderskategorin 80 år och över 2030 än vad det gör idag i Västerviks kommun. Nationella studier har också spanat så långt fram i tiden som 2050 och konstaterar då att den alltmer förbättrade hälsan kommer att innebära att det 2050 kommer att finnas betydligt fler riktigt gamla människor. Det kommer inte att ske någon större ökning av antalet 80 år och äldre under 2014 men vi måste redan nu och de närmaste åren förbereda oss och planera för denna ökning som kommer om några år. Detta gäller både planering för hemtjänst och särskilt boende. När det gäller hemtjänst så kommer antal medborgare som behöver hemtjänst med all säkerhet att öka redan de närmaste åren och då måste det avsättas medel för detta. När det gäller antalet särskilda boendeplatser i framtiden så är det avhängigt om man anpassar redan befintliga lägenheter genom att göra dessa tillgängliga och/eller bygger trygghetsboenden. Skulle inte detta ske så måste kommunen utöka sina särskilda boendeplatser från De senaste åren har det skett stora förändringar inom kommunens äldreomsorg, både när det gäller inriktning och arbetssätt. Genom att socialnämnden byggt om ett flertal särskilda boende så att de fått en bra standard så har antalet särskilda boende platser minskad de senaste åren. Kommunen har infört valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten, vilket medfört att den kommunala hemtjänsten har fått konkurrens. Det innebär även att medborgarna i Västerviks kommun har flera leverantörer att välja mellan när de är i behov av hemtjänst. Den stora satsning som kommunen gör på hemrehabilitering påverkar de framtida insatserna och inriktningarna inom hemtjänsten och inom de särskilda boendena. Denna satsning är också viktig när det gäller att på ett kostnadseffektivt sätt möta de utmaningar det finns inom äldreomsorgen i framtiden. Socialnämnden har under 2013 fått möjlighet att ta över och driva köket på Vapengränds särskilda boende med mycket bra resultat. Under 2014 kommer socialnämnden få möjligheten att på försök tillaga mat på Sundsgården, Ekhamra och Rosavilla. Hälsoutvecklingen bland äldre är positiv men de ungas hälsoutveckling är oroande. Vård för depressioner, ångesttillstånd och självmordsförsök ökar bland unga, liksom vård av alkoholrelaterade diagnoser. Personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 1

3 har svårt att få sina behov tillgodosedda. Det är svårt att hitta rätt sysselsättningsformer och rätt boendeformer för denna målgrupp. När det gäller den dagliga verksamheten så behöver den tydligare än idag anpassas efter deltagarnas behov. För att kunna möta denna grupp unga vuxna med funktionsnedsättning så behöver socialnämnden nu och i den närmaste framtiden kompetensutveckla de medarbetare som ska arbeta med denna målgrupp. När det gäller tekniska hjälpmedel så sker det där en fantastisk utveckling som gör att människor med olika funktionsnedsättningar kan få en bättre tillvaro. Ska vi klara vårt framtida åtagande så är det viktigt att kommunen är i framkant när det gäller denna teknikutveckling. Myndighetsutövningen när det gäller barn och ungdom har i stora delar i Sverige svårt att behålla och rekrytera medarbetare och Västervik är inget undantag. Anledningen till detta beror bland annat på en ökad arbetsbelastning och komplexiteten i ärenden. Det är viktigt att vi de närmaste åren sätter fokus på detta så att vi här i Västervik kan behålla och utveckla duktiga medarbetare inom myndighetsutövningen. Barnperspektivet ska genomsyra allt arbete inom socialnämndens verksamheter och all personal som arbetar med barn och ungdomar ska få information om FN`s barnkonvention. När åtgärder rör barn ska barnets bästa alltid beaktas. Barnet ska få relevant information och få möjlighet att framföra sina åsikter. Från 1 januari 2013 är äldreomsorgens verksamhet organiserad i fyra områden och verksamheten för stöd till personer med funktionsnedsättning är organiserad i tre områden. Dessa områden styrs av en områdeschef, biträdande områdeschefer och en ledningsgrupp som består av medarbetare från alla yrkesgrupper i området. Det finns tankar om att organisera individ- och familjeomsorgens verksamhet på samma sätt och detta kommer att arbetas med under När det gäller den ekonomiska styrningen så kommer socialnämnden fortsätta att ha fokus på att utveckla det resultatbaserade ersättningssystemet. Lagstiftning Socialtjänstens verksamhet och stödinsatser regleras bl. a utifrån följande lagstiftningar: Socialtjänstlagen (SoL) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om assistansersättning (LASS) Hälso- och sjukvårdslag (HSL) Kommunallag Förvaltningslag Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Offentlighets- och sekretesslagen Föräldrabalken Kundvalssystem, LOV 2

4 Andra styrdokument Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Barnkonvention Nationell handlingsplan för funktionshinderpolitiken Nationell handlingsplan om äldrepolitiken Lagstiftningen ställer krav på kvalitetssystem för verksamheten. Kvalitetssystemet finns till del bestående av utvärderingar av verksamheter, utveckling av metoder/arbetssätt och en aktiv dialog med omsorgstagare/klienter och medarbetare. Kvalitetsarbetet ska förstärkas och utvecklas för att motsvara lagarnas krav på struktur och innehåll samt krav från tillsynsmyndigheter och förväntningar från allmänheten. Reglemente för intern kontroll har syfte att säkerställa att verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. Internkontrollplanen ska visa hur uppföljningen sker så att: Verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommun fullmäktige har bestämt Korrekta redovisningar och övriga kontroller utförs Internkontrollen är tillfredställande i verksamheten Mål för de prioriterade inriktningsområdena Attraktiv kommun för boende, företagande och besökande Socialnämndens inriktningsmål: Barn, ungdomar och vuxna som erhåller stöd, omsorg och omvårdnad av socialnämnden ska uppleva att hon eller han: Bemöts med respekt Är delaktig i insatsernas utformning och genomförande Ges möjlighet att genom stöd och hjälp klara sin vardag så självständigt som möjligt Får sina behov, intressen och önskemål tillgodosedda Får kontinuitet i utförandet Känner trygghet Verksamhetsmål: 100 % av de som får stöd och insatser inom Äldreomsorgen (ÄO) och Omsorgen om funktionsnedsatta (OF) ska ha en aktuell genomförandeplan. 100 % av de som bor på särskilt boende inom ÄO ska fallriskbedömas och där risk finns ska 100 % följas upp med en åtgärdsplan. Västerviks kommun ska ha ett bättre resultat än snittet i det nationella registret (Senior alert) när det gäller att undvika trycksår 3

5 Personer med insatser från socialnämnden ska få sina insatser under tiden utförda av maximalt 13 personer under 14 dagar. Utreda möjligheten att införa ytterligare en teknisk lösning som kan ge ökad självständighet för den enskilda individen. Alla anställda i socialförvaltningen ska under året rapportera in minst en avvikelse Avvikelser som inkommer till socialnämnden ska åtgärdas och återkopplas inom 1 månad. Hållbar och resultatorienterad verksamhet och ekonomi Socialnämndens inriktningsmål: Verksamheterna ska genom samverkan och ett flexibelt arbetssätt tillgodose varje persons individuella behov utifrån de tilldelade resurserna. Samtliga verksamheter ska på ett effektivt sätt kombinera god kvalitet med de tilldelade resurserna. Verksamhetsmål: Procentandel i satsade medel på öppenvård i relation till slutenvård ska vara högre än föregående år både gällande barn- och ungdomsvård och missbruk. Genom utveckling av ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt minska eller bibehålla behovet av insatser enligt SoL och LSS. Ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som anställd i Västerviks kommun Socialnämndens inriktningsmål: Tillvarata personalens kompetens inom verksamheten samt tillföra den kompetens som behövs för uppdraget. Lyfta fram goda exempel inom verksamheten och använda det i det pågående utvecklingsarbetet. Uppmuntra nytänkande och innovativa idéer Arbeta för en jämnare könsfördelning vid nyrekrytering 4

6 Verksamhetsmål: Samtliga verksamheter ska inventera behovet av kompetensutveckling och utarbeta en kompetensutvecklingsplan. Anordna inspirationsdagar två gånger per år där vi lyfter fram goda exempel från verksamheterna där samtliga medarbetare är inbjudna. Både hållbart medarbetare engagemang och nöjd medarbetare index ska vara bättre än resultat 2012 när medarbetarenkäten görs under Socialnämnden ska under året få in minst fem innovativa idéer som kommer den enskilda individen till nytta. Socialnämnden ska under året införa en innovations fond som ska stimulera de goda idéerna. Sjukfrånvaron inom socialförvaltningen 2014 ska i % vara lägre än sjukfrånvaron Uppdrag Socialnämnden Undersöka möjligheten att söka nationella stimulansmedel för kompetenshöjande insatser för förvaltningens medarbetare. Fortsätta översynen av tjänstgöringsgrader för att erbjuda önskad sysselsättningsgrad och därmed undvika ofrivillig deltid. Socialnämnden får i uppdrag att inför budgetarbetet 2015 redovisa positiva erfarenheter och effekter av utvecklingsarbetet Bemanna rätt i syfte att nå en attraktiv tjänstgöringsgrad för medarbetarna i socialförvaltningen. Redovisas senast april 2014 Socialnämnden får i uppdrag att utvärdera hur projektet med att laga mat i egen regi utfallit. Utvärdering ska ske av ekonomin samt kvalitén för de boende. Öppna jämförelser Socialnämnden kommer under året att följa och redovisa resultaten utifrån de öppna jämförelser som görs i Sverige. Målsättningen är att Västerviks kommun ska ha bättre siffror än snittet för riket i de öppna jämförelser som görs inom socialtjänstens olika områden. 5

7 Organisationsschema Socialförvaltning Förvaltningschef Förvaltningsstab Individ- och familjeomsorg Verkställighet ÄO / OF Hälso- och sjukvårdsverksamhet Myndighetsenhet Vuxenenhet 4 områden ÄO Sjuksköterskor Familjeenhet Utredningsenhet 3 områden OF Rehabilitering Ensamkommande barn Korttidsvistelse Växelvård 6

8 Resultatbudget Resultatbudget, mkr Bokslut, 2010 Bokslut, 2011 Bokslut, 2012 Prognos, 2013 Verksamhetens intäkter ,5 134,2 125,5 Verksamhetens kostnader -818,3-864,3-859,7-857,8 Kapitaltjänst -2,5-2,6-2,4-2,0 Verksamhetens nettokostnad -690,8-736,4-727,9-734,3 Kommunbidrag 708,7 728,5 728,6 730,1 LSS-bidrag 4,1 AFA-återbetalning 15,8 Årets resultat 17,9-7,9 20,6-4,2 7

9 Budgetförutsättningar Socialnämnden har i sin budgetram för 2014 fått utökade anslag, för volymjusteringar, löneökningar (+2,5 %) samt lönekartläggning. I tilläggs budgeten har socialnämnden tillförts medel som avser vikariekostnader för kompetenshöjande insatser (3 mkr), stimulansåtgärder särskilt boende (0,5 mkr) och bemanna rätt (2,6 mkr). Totalt innebär detta en nettoökning av Socialnämndens ram med 28,5 mkr, vilket motsvarar +3,9 %. Socialförvaltningen, ramförslag Mkr Budget ,1 Volymjustering ÄO 7,2 Volymjustering LSS 0,5 Löneökning 2,5% 15,3 Nivåjustering, lönekartläggning 2,0 Justering lägre PO -2,7 Vikarier för kompetenshöjande insatser, ÄO 3,0 Stimulansåtgärd Särskiltboende, ÄO 0,5 Bemanna rätt, ÄO och OF 2,6 Summa 758,6 Socialförvaltningen Budget Budget Skillnad, Skillnad, % % av total tkr Central administration 21,4 21,6 0,2 1% 3% Äldreomsorg 335,5 354,5 19,0 6% 47% IFO, inkl utredning 76,3 77,7 1,5 2% 10% OF 218,7 223,6 4,9 2% 29% Hälso- och Sjukvård 78,3 81,0 2,8 4% 11% Summa 730,1 758,6 28,5 3,9% 100% 8

10 Budget verksamhetsnivå Central administration I budgetramen för 2014 har Central administration fått tilläggsanslag för löneökningar, 2,5 %, vilket motsvarar 0,3 mkr. Inga andra förändringar har skett inom eller mellan några verksamheter. Central administration Mkr Budget ,4 Justering löner lägre PO -0,1 Tilläggsanslag löner 0,3 Summa 21,6 Central administration Budget Budget Skillnad, tkr Skillnad, % % av total Socialnämnd 1,4 1,4 0,0 2% 6% Gemensam administration 16,9 17,1 0,2 1% 79% Bostadsanpassning 3,1 3,1 0,0 1% 14% Summa 21,4 21,6 0,2 1% 100% 9

11 Äldreomsorg Äldreomsorgen bedrivs med stöd av Socialtjänstlagen och inriktar sig på personer från 65 år. Verksamheten omfattar alla insatser till äldre som beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen. Äldreomsorgen är organiserad i fyra områden och ansvarar för verkställighet av t ex hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet, anhörigstöd, trygghetslarm och telefonservice. Valfrihetssystem (LOV) infördes inom äldreomsorgens hemtjänst från och med den 1 januari Från och med den 1 januari 2010 får den enskilde själv välja vilken leverantör som ska utföra de beviljade hemtjänstinsatserna. Särskilt boende Gemensamt för det som kallas särskilt boende är att den enskilde erhållit bostaden efter ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen och att det vid boendet finns tillgång till personal dygnet runt. Ordinärt boende Hemtjänst innebär hjälp i det egna hemmet. Insatserna som beviljas ska tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov eller praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, ärenden till post och bank. Många äldre och sjuka vårdas av sina anhöriga och närstående i det egna hemmet. Dagverksamhet är ett nödvändigt komplement till hemtjänsten. Öppen dagverksamhet är den verksamhet vid dagcentraler eller liknande dit pensionärer kan komma för att köpa lunch eller kaffe och söka gemenskap med andra. Biståndsbedömd dagverksamhet finns även för personer med demenssjukdom. Trygghetsplats En trygghetsplats är en icke biståndsbedömd korttidsvistelse som används om den som normalt vårdar närstående insjuknar akut. 10

12 Organisationsschema för verkställighet Äldreomsorgen Förvaltningschef Västervik Norr Rosavilla, Tjustgården, Korallen, Västervik Söder Gertrudsgården, Vapengränd, Ludvigsborg Norr Ekhamra, Edshöjden, Erneborg, Hagnäsgården Söder Nynäsgården, Sundsgården, Kungshöjden, Dalsgården I budgetramen för 2014 har Äldreomsorgen fått tilläggsanslag för ökat behov kopplat till befolkningsprognos(+5,4mkr), löneökningar motsvarande 2,5 % (+8,1 mkr) samt lönekartläggning (+2 mkr). Äldreomsorgen har även fått tilläggsanslag via tilläggsbudgeten för vikariekostnader vid kompetenshöjande insatser (3 mkr), stimulansåtgärder (0,5 mkr) och bemanna rätt (1,5 mkr). Volymjusteringen har justerats mot andra verksamheter för 1,9 mkr. Kostnaderna har flyttats till utredningsenheten inom IFO (0,3 mkr) samt till sjuksköterskeenheten (0,9 mkr) och enheten för korttid och växelvård (0,7 mkr). Äldreomsorg Mkr Budget ,5 Volymjustering ÄO 5,4 Justering löner lägre PO -1,4 Tilläggsanslag löner 8,1 Nivåjustering lönekartläggning 2,0 Vikarier för kompetenshöjande insatser 3,0 Stimulansåtgärd Särskiltboende 0,5 Bemanna rätt 1,5 Summa 354,5 11

13 I detaljbudgeten till underverksamheterna inom ÄO visar tabellen nedan förändring mot budget Äldreomsorgen Budget 2013 Budget 2014 Skillnad, tkr Skillnad, % % av total Gemensam verksamhet 1,9 6,6 4,7 246% 2% Särskilt boende 218,1 224,3 6,2 3% 63% Ordinärt boende 107,9 115,3 7,4 7% 33% Dagverksamhet 6,4 7,1 0,7 12% 2% Anhörigvård 1,2 1,2 0,0 4% 0% Summa 335,5 354,5 19,0 6% 100% Gemensam verksamhet ökar med 4,7 mkr på grund av att tilläggsbudgeten för bemanna rätt och vikariekostnader vid kompetenshöjande insatser kommer att fördelas ut proportionerligt under 2014 till berörda verksamheter. Särskilda boenden ökar med 3 % mot budget Faktorer som påverkar detta är förslaget att enheterna ersätts enligt två delar; varav den ena avser fast ersättning för nattbemanning och den andra avser en rörlig dygnstaxa, se separat ersättningsdokument. Ordinärt boende ökar med 7 % mot budget Faktorer som påverkar ökningen är att utöver löneökningen (2,5 %) ett förslag som lämnas för ökad ersättning enligt separat ersättningsdokument. Dagverksamhet ökar med 12 % mot budget I budgeten finns endast de centralt beslutade och finansierade med. Faktorer som påverkar ökningen är utöver löneökningen (2,5 %) att medel tillförts den mobila enheten under 2013 som ej fanns med i budgeten men som nu tagits med i budgeten Särskilt boende, rörlig budget Antal platser Snittkostnad /dag Totalt, mkr Kommunalt boende kr 156,1 Privata aktörer kr 12,8 Totalt rörligt Särskilt boende kr 168,9 Ordinärt boende, rörlig budget Antal Totalt, À-pris timmar mkr Kommunal hemtjänst kr 79,1 Privat hemtjänst kr 19,8 Larmtimmar kr 10,5 Totalt rörligt ordinärt boende kr 109,4 Det är rörliga ersättningar som upptar större delen av ÄO:s budget, och som därigenom också har störst påverkan vid förändrat utfall. I budgeten för särskilt boende finns avsatt medel för de 475 platser Socialnämnden förfogar över, med den vårdtyngd som är idag. I budgeten för ordinärt boende finns budgeterat för hemtjänsttimmar per månad (exkl. larm). Detta 12

14 motsvarar de timmar som utförs idag. Antalet timmar/brukare förväntas minska, vilket skulle minska det totala antalet timmar per månad, men det finns också viss rymd för ett utökat antal brukare, vilket kan bli en effekt när antalet särskilda boende-platser minskar. I ersättningen för larm finns budgeterat för larmtimmar. 13

15 Omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning bedrivs med stöd av Socialtjänstlagen och LSS. Omsorgen och stöd till personer med funktionsnedsättning är organiserad i tre områden och ansvarar för verkställigheten av Socialtjänstlagen och LSS. Valfrihetssystem (LOV) finns inom daglig verksamhet där det finns en leverantör. Insatser enl. Lag om stöd och service till vissa med funktionsnedsättning (LSS) Insatser enl. LSS beviljas under förutsättning att man tillhör aktuella målgrupper, att insatsen inte är tillgodosedd på annat sätt och att insatsen behövs för att uppnå goda levnadsförhållanden. Bostad med särskild service erbjuds som gruppbostad eller serviceboende och förutom omvårdnadsinsatser ingår kultur- och fritidsaktiviteter, samt hälso- och sjukvårdsinsatser. För barn och ungdom kan även familjehem erbjudas. Bostad med särskild service finns i centralorten Västervik och Gamleby. Daglig verksamhet erbjuds vid dagcenter i Gamleby, i centralorten Västervik samt i Hjorted. Personlig assistans kan under vissa förutsättningar ges till personer med utvecklingstörning eller autism, personer med förvärvad hjärnskada eller till personer med andra funktionsnedsättningar. Insatsen verkställs både av kommunen och av privata anordnare. Övriga insatser utgörs av stöd av t ex. kontaktperson, ledsagarservice, korttidstillsyn, avlösarservice och korttidsvistelse. Insatser enl. Socialtjänstlagen (SoL) Insatser enl. SoL beviljas under förutsättning att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt och att insatsen behövs för att uppnå skälig levnadsnivå. Särskilt boende erbjuds i centralorten Västervik. Boendestöd ges till personer i ordinärt boende. Dagverksamhet består av beviljad dagverksamhet och öppen verksamhet, där personer kan ges sysselsättning. Övriga insatser är t ex stöd av kontaktperson och ledsagning, samt stödperson. 14

16 Organisationsschema för verkställighet OF Förvaltningschef Område Garpe Boende och dagcenter i Gamleby Område Spira Boende i Västervik, personlig assistans, korttid vuxna samt verksamheter för barn Område Spektra Socialpsykiatri (boende, dagverksamhet och boendestöd) samt daglig verksamhet i Västervik I budgetramen för 2014 har OF fått utökade anslag för LSS-utjämning (+0,5 mkr), löneökningar motsvarande 2,5 % (+4 mkr) samt bemanna rätt (+1,1 mkr). Tilläggsutjämningen för LSS från 2013 (-7,3 mkr) är borträknad från ram. OF Mkr Budget ,7 Volymjustering LSS 0,5 Justering löner lägre PO -0,7 Tilläggsanslag löner 4,0 Bemanna rätt 1,1 Summa 223,6 15

17 De förändringar som görs inom OFs budget kommer till stor del av omfördelning av resurser mellan verksamheterna, medel som i budgeten 2013 låg under boende har fördelats om och ligger i budgeten 2014 under placeringar. Utöver omfördelningen föreslås förändringar av ersättningarna inom boende med särskild service, detta medför att budgeten för boenden tillförs medel. Budgeten för boenden är därmed 117,8 mkr. Det nya förslaget på ersättningarna till boenden bygger på att enheterna ersätts enligt två delar; varav den ena avser fast ersättning för natt- och dagbemanning och den andra avser en rörlig dygns taxa, se separat ersättningsdokument. Tillskottet i budgeten till följd av Bemanna rätt har lagts under gemensam verksamhet för att under året fördelas ut proportionerligt till berörda verksamheter inom OF. Omsorg och stöd, Budget Skillnad, Budget 2014 funktionsnedsättning 2013 tkr Skillnad, % % av total Gemensam verksamhet 1,6 4,0 2,3 143% 2% Boenden 117,8 117,8 0,0 0% 53% Dag-/daglig verksamhet, 32,1 32,6 0,5 1% 15% korttidstillsyn LASS & LSS 18,9 19,9 1,1 6% 9% Kontaktpersoner, ledsagning, 12,4 11,4-1,0-8% 5% avlösarservice Ordinärt boende, boendestöd, 20,3 18,8-1,5-7% 8% anhörigvård Placeringar 15,7 19,1 3,5 22% 9% Enheters resultat 0,0 0,0 0,0 0% 0% Summa 218,7 223,6 4,9 2% 100% Boende med särskild service, rörlig budget Antal platser Snittkostnad /dag Totalt, mkr Kommunalt boende, LSS kr 35,0 Kommunalt boende, SoL kr 2,2 Totalt rörligt Särskilt boende kr 37,1 Ordinärt boende, rörlig Antal Totalt, À-pris budget timmar mkr Boendestöd kr 8,7 Totalt rörligt ordinärt boende kr 8,7 16

18 Individ- och familjeomsorg Inom Individ- och familjeomsorgen bedrivs verksamheten med stöd av Socialtjänstlagen, LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), LVU (lagen om vård av unga), LVM (lagen om vård av missbrukare), LUL (lagen om unga lagöverträdare), FB (föräldrabalken) m.fl. och riktar sig till personer som behöver stöd, vård och service inom Individ- och familjeomsorgens samt äldre och handikappomsorgens ram. Verksamheten arbetar med generell service, bistånd som omfattar både egen ansökan, anmälan och insatser kopplade till tvångsinsatser jml. LVU och LVM. Inom Individ- och familjeomsorgen finns, Myndighetsenheten, Familjeenheten, Vuxenenheten och Utredningsenheten samt mottagningen för Ensamkommande asylsökande flyktingbarn. Verksamhetsområdet omfattar verksamheterna: Vård för vuxna med missbruksproblem, barnoch ungdomsvård, övrig vuxenvård, våld i nära relationer, ensamkommande asylsökande flyktingbarn samt äldre och funktionsnedsatta gällande utredning, beslut och uppföljning. Öppenvårdsverksamheterna, genom Familjeenheten och Vuxenenheten, ska vara ett välkänt alternativ för barn och deras föräldrar samt för personer över 18 år att vända sig till för att få råd och stöd. Arbetet inom verksamheten ska vila på en systemteoretisk grund. Organisationsschema Individ- och familjeomsorgen Verksamhetschef Myndighetsenhet Barn- och ungdomsgrupp, Utredningsgrupp Vuxenenhet Pilen, Aspen, Varvet; Familjeenhet Fältassistenter, Familjerätt; Familjegrupp Familjecentral Unga vuxna mottagning Utredningsenhet ÄO/OF Äldre- och funktionsnedsatta Kontaktpersoner LSS Ensamkommande barn 17

19 I budgetramen för 2013 har Individ- och familjeomsorgen fått tilläggsanslag för löneökningar, 2,5 %, vilket motsvarar 1,5 mkr. Därtill har justeringar gjorts mellan Individ- och familjeomsorgen och ÄO, där pengar flyttats till den förstnämnda. Anledningen till detta är den ökade arbetsbelastningen på utredningsenheten på grund av den ökade andelen äldre. Individ- och familjeomsorg Mkr Budget ,3 Just. mellan vht 0,3 Justering löner lägre PO -0,3 Tilläggsanslag löner 1,5 Summa 77,7 I detaljbudgetarna för underverksamheterna inom IFO föreslås också förändringar dem emellan. Individ- och Budget Budget Skillnad, familjeomsorg tkr Skillnad, % % av total Gemensam vht 3,3 3,3 0,0 1% 4% Ensamkommande -1,0-0,9 0,2-15% 1% Myndighet 42,5 43,0 0,5 1% 54% Vuxenenheten 8,6 8,8 0,1 2% 11% Familjeenheten 11,4 11,6 0,2 2% 15% Utredningsenheten 11,4 11,9 0,5 4% 15% Summa 76,3 77,7 1,5 2% 100% 18

20 Hälso- och sjukvårdsverksamhet I Hälso- och sjukvårdsverksamheten bedrivs verksamhet som grundar sig på Hälso -och sjukvårdslagen, HSL. Målet för hälso -och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, HSL 2. Verksamhetens uppdrag är att ge vård på lika villkor till och med sjuksköterske-, arbetsterapeutoch sjukgymnastnivå. Uppdraget omfattar personer i särskilt boende, korttidsvistelse och dagverksamhet i både äldre- och omsorgen och stöd till personer med funktionsnedsättning. Hälso- och sjukvårdsverksamheten ansvarar även för hemsjukvård, hemrehabilitering, hembesök och medicintekniska produkter i det ordinära boendet i Västerviks kommun. Verksamheten består även av enheten för korttidsvistelse och växelvård på Annagården. Inom enheten bedrivs insatser både inom SoL och HSL. Inom verksamheten finns även en MAS medicinsk ansvarig sjuksköterska som är ett krav enligt lagstiftningen. Verksamhetens medarbetare består av följande professioner; sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, undersköterska och assistent och är organiserad i tre enheter: Enheten för Sjuksköterskor och Undersköterskor Enheten för Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster och Assistenter Enheten för korttidsvistelse och växelvård, Annagården 19

21 Organisationsschema Hälso- och sjukvårdsverksamhet Verksamhetschef Enheten för Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster och Assistenter Enheten för Sjuksköterskor och Undersköterskor Enheten för korttidsvistelse och växelvård, Annagården MAS/MAR I budgetramen för 2014 har verksamheten för Hälso- och Sjukvård fått ett tilläggsanslaget för lön på 2,5 %, vilket motsvarar 1,5 mkr. HS tillförs 1,6 mkr från ÄO. Tillskottet fördelas mellan enheten för sjuksköterskor (0,9 mkr) samt enheten för korttidsvistelse och växelvård (0,7 mkr) Hälso- och sjukvård Mkr Budget ,3 Just. mellan vht 1,6 Justering löner lägre PO -0,3 Tilläggsanslag löner 1,5 Summa 81,0 Samtliga av HS verksamheter har fått löneanslaget på 2,5 % på lönekostnaderna. Skillnaderna mot föregående års budget beror på, för gemensam verksamhet och rehabenheten, på att tjänsten för MAR flyttas från rehabenheten till gemensam verksamhet. För korttiden innebär budgetförändringen mot föregående år att de tillförts medel för hyresökning samt utökat behov av bemanning. Sjuksköterskeenhetens förändring mot föregående år beror på, vid sidan av löneökningen, att de tillförts medel för ökat behov av bemanning. Hälso- och sjukvårdsverksamheten tkr Skillnad, % Budget Budget Skillnad, % av total Gemensam vht 3,3 3,9 0,6 19% 5% SSK-enheten 35,0 36,5 1,5 4% 45% Rehabenheten 25,3 25,0-0,3-1% 31% Korttiden 14,6 15,6 0,9 6% 19% Summa 78,3 81,0 2,8 4% 100% 20

Socialnämndens verksamhetsplan 2011

Socialnämndens verksamhetsplan 2011 Socialnämndens verksamhetsplan 2011 Bilaga 11_Socialnämndens_Verksamhetsplan 2011 Nämndens ordförande Socialnämndens uppgift är att bidra till att Västerviks kommun ska vara attraktiv att bo och leva i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Kommunstyrelsen 9 september 2014 Analys av socialna mndens verksamheter ur perspektivet kostnadseffektivitet Inledning Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-06 116 att ge kommunchefen i uppdrag att tillsammans

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Socialnämndens Detaljbudget/ Verksamhetsplan 2016

Socialnämndens Detaljbudget/ Verksamhetsplan 2016 Socialnämndens Detaljbudget/ Verksamhetsplan 2016 Inledning Socialnämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre och funktionsnedsatta, hemsjukvård, hembesök och medicintekniska produkter i det ordinära

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nationella förutsättningar... 3 Vägledande principer... 3

Läs mer

- Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet

- Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet - Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet Introduktionsutbildning 2017-02-07 Louise Odengard avdelning för individ och familjeomsorg samt funktionshinder Stadsledningskontoret Denna

Läs mer

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017 Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017 Nuläge, ekonomi 2014 Resultaträkning, tkr Budget jan-aug Resultat jan-aug Avvikelse Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Intäkter avvikelsen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens

Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens Värnas konferens vid Sigtunastiftelsen 25 september 2013 Ulla Clevnert 2013-10-08 Grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd,

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer