Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014"

Transkript

1 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

2 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt stöd till anhörigvårdare 3 Ansökan om bistånd (hjälp) 3 Särskild hjälp för personer som har en demenssjukdom 4 Bostadsfrågor 4 Dagverksamhet 4 Hemsjukvård 4 Rehabilitering 5 Lagar som styr 5 Vad kostar det? 6 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 6-7 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det hjälp och stöd för att få ett fungerande vardagsliv. Grunden är att service ska ges till den person som behöver det, i den bostad han eller hon själv valt. I vårt utbud finns exempelvis hemtjänst av olika slag och dagverksamhet. Landets kommuner organiserar sin omsorg om äldre och funktionshindrade på olika sätt. I Vimmerby ansvarar socialnämnden för denna verksamhet. Nämnden har till sin hjälp en socialförvaltning som, utifrån lagstiftning och nämndens politiska mål, ansvarar för att de som bor i Vimmerby får en god omsorg. Människors livssituation ser olika ut. Därför är det var och ens situation som avgör vilken typ av hjälp som ska ges. Reviderad:

3 Grunden - bistånd enligt socialtjänstlagen Det finns många olika former av bistånd (hjälp). Som exempel kan nämnas: Regelbunden städning. Bäddning, tvätt, disk och inköp. Matdistribution, det vill säga att få färdiglagad mat hem. Personlig omvårdnad, bland annat hjälp vid dusch, toalettbesök eller hjälp i och ur sängen. Sociala aktiviteter som dagverksamhet eller hjälp till utevistelse. Ledsagning. Korttidsplats. Tillsyn. Trygghetslarm för att påkalla hjälp. Vård- och omsorgsboende, ett boende med dygnet runt service för personer med mycket stora omsorgsbehov, där hemtjänst inte räcker till. Särskilt stöd till anhörigvårdare Det finns många i kommunen som får omfattande stöd och hjälp av sina anhöriga! Socialförvaltningen erbjuder stödjande insatser i form av hemtjänst, korttidsplats, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, avlösning i hemmet, stödgrupper för anhörigvårdare och besöksverksamhet. Vår anhörigkonsulent, Cecilia Karlsson, når du vardagar på telefon Ansökan om bistånd (hjälp) Ansökan om bistånd sker till kommunens biståndshandläggare. Dessa nås genom kommunens telefonväxel, De träffas säkrast måndag fredag Ett telefonsamtal med en biståndshandläggare brukar resultera i ett möte. Handläggaren och den sökande kommer gemensamt fram till en passande tid för att träffas, oftast hemma hos den som ansöker om bistånd. Ibland är en anhörig eller vän närvarande vid detta hembesök, det är helt upp till den person som ansöker om bistånd. Vid hembesöket behöver handläggaren veta vilka svårigheter i vardagen personen upplever och vilken hjälp som efterfrågas. Utifrån hembesöket och den information som framkommer där gör biståndshandläggaren en utredning som leder fram till ett beslut. När beslutet tagits får den sökande ett skriftligt besked. Den som inte får sin ansökan beviljad får alltid information om hur det går till att överklaga. Det går att få praktisk hjälp av kommunen med överklagandet. Domstol bedömer om kommunen fattat ett korrekt och rättssäkert beslut, med hänsyn till den sökandes livssituation. 3

4 Särskild hjälp för personer som har en demenssjukdom Personer med demenssjukdom behöver ibland särskild hjälp som är anpassad till deras funktionshinder. I Vimmerby finns dagverksamhet, korttidsplatser och lägenheter i vård- och omsorgsboende som är särskilt riktade till dessa personer. Bostadsfrågor Det finns anpassade bostäder i det vanliga bostadsbeståndet som lämpar sig särskilt väl för äldre personer. Centrumhuset i Södra Vi, Frödala och Frödala gränd i Frödinge, Nygård i Locknevi, Pärlan i Rumskulla, Solgläntan och Stationsvägen i Tuna, Centrumgården i Storebro samt Granen och Norrskenet i Vimmerby är exempel på boenden av denna typ. Bostäderna förmedlas på samma sätt som det övriga ordinarie bostadsbeståndet i kommunen. Här kan bostadskö förekomma. För att få mer information eller för att ställa sig i bostadskö kontakta Vimarhem AB via kommunens telefonväxel Vård- och omsorgsboende Vård- och omsorgsboende är till för personer med stort omsorgsbehov. Denna boendeform kan vara aktuell om omfattande insatser genom hemtjänst inte räcker till. I vård- och omsorgsboendet finns omsorgspersonal att tillgå dygnet runt. I kommunen finns det även tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Var och en betalar hyra för sin bostad och inreder den med egna tillhörigheter. Kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre är Duvan och Eken i Vimmerby, Vidala i Södra Vi, Kvillgården i Storebro samt Ådala i Gullringen. Den som behöver vård- och omsorgsboende vänder sig till kommunens biståndshandläggare som utreder ansökan. Dagverksamhet Det finns öppen dagverksamhet, som vänder sig till alla äldre i kommunen. Det behövs inte biståndsbeslut för att få delta. Verksamheten erbjuder aktiviteter som exempelvis gymnastik, hantverk, studiecirklar och social samvaro. Dagverksamhet kan vara ett sätt för äldre att hålla sig aktiva och därigenom förebygga behov av annan hjälp. Det finns också särskild dagverksamhet för personer som har en demenssjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. För att få delta i dessa verksamheter behövs ett biståndsbeslut. Hemsjukvård Landstinget ansvarar för mottagningsbesök hos läkare och sjuksköterska på hälsocentral. Den som har behov av sjukvård och inte bor på vård- och omsorgsboende ska kontakta hälsocentralen. Hälsocentralen gör en bedömning om patienten kan komma till mottagningen eller om kommunens sjuksköterska ska göra ett hembesök. 4

5 När kommunens sjuksköterska bedömer att patienten är i behov av hemsjukvård i den egna bostaden ansvarar kommunen för insatserna upp till och med sjuksköterskenivå. Ansvaret gäller under hela dygnet. Hälsocentralen tillhandahåller läkarstöd. Palliativ vård (vård i livets slut) ingår i hemsjukvården. Rehabilitering Kommunen har rehabiliteringsansvar för den som inte kan ta sig till landstingets Samrehab vid hälsocentralen samt för de som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden. På Rehabenheten i Vimmerby kommun arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt assisterande personal. En bedömning av arbetsterapeut eller fysioterapeut ligger alltid till grund för rehabiliteringsåtgärderna. Åtgärderna kan exempelvis handla om behandling, träning, utprovning av tekniska hjälpmedel eller anpassning av bostaden. fysioterapeuter och arbetsterapeuter handleder och stödjer även omsorgsspersonal i ett rehabiliterande förhållningssätt. Rehabenheten nås genom kommunens växel: Rehab-enheten träffas säkrast vardagar 09:30-11:00. Hjälpmedel Kommunen ansvarar för hjälpmedel till kommuninvånarna. Hjälpmedel ska förebygga, lindra eller kompensera för en funktionsnedsättning. Hjälpmedel är ett lån och ska återlämnas när behovet upphört. Hjälpmedelsbehovet bedöms av kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Rehabenheten nås genom kommunens växel: , säkrast vardagar 09:30-11:00. Bostadsanpassning Kommunens arbetsterapeuter kan bedöma behov av bostadsanpassning och skriver bostadsanpassningsintyg. Ansökan om bostadsanpassning sker till teknik- och serviceförvaltningen. Rehabenheten nås genom kommunens växel: , träffas säkrast vardagar 09:30-11:00. Lagar som styr Kommunens omsorg om äldre och funktionshindrade styrs av flera lagar: Socialtjänstlagen (SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälsooch sjukvårdslagen (HSL) är tre av dessa lagar. SoL är baslagstiftningen. LSS värnar om de personer som har de största funktionshindren. LSS är en pluslag, vilket innebär att andra lagar bildar basen. HSL gäller till exempel när kommunens sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal hjälper till med sjukvårdande insatser. 5

6 Vad kostar det? Socialförvaltningen tar ut avgifter som ersättning för det arbete som utförs av personalen. Beräkningen sker utifrån de ramar som staten har satt upp. Det finns en maxtaxa, en högsta avgift för hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård och hemrehabilitering med mera. Om du vill veta mera läs i vår broschyr Omsorgsavgifter för äldre- och funktionshindrade Denna högsta avgift är kronor per månad för Kostnaden för mat och hyra tillkommer. Hur mycket en person faktiskt betalar är individuellt och beror dels på mångden insatser och dels på vilka inkomster och utgifter personen har. Förmögenhet påverkar inte avgiften. Makar/registrerade partner har ekonomiskt ansvar för varandra.! BRA ATT KÄNNA TILL All personal inom socialförvaltningen har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om dem som de hjälper i sitt arbete. Bistånd från socialförvaltningen är frivilligt. Den som vill ha hjälp måste själv ansöka om detta och har alltid rätt att tacka nej till hjälp. Behov av omsorg är inget hinder för att flytta till Vimmerby eller annan kommun. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) LSS personkrets LSS gäller inte för alla personer som har funktionshinder, utan målgrupperna är: Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service. Personer med funktionshinder kan genom LSS ha rätt till hjälp utöver vad socialtjänstlagen erbjuder. Viktiga förutsättningar är att personen omfattas av lagens målgrupp (personkrets) och bedöms ha behov av hjälpen. Socialförvaltningens LSS-handläggare besvarar frågor om LSS och utreder ansökningar. Handläggarna nås genom kommunens telefonväxel, , säkrast vardagar 08:00-09:00. Stöd och service enligt LSS Det finns 10 olika former av stöd och service enligt LSS. Landstinget ansvarar för en av dessa, Råd och Stöd. Övriga nio ansvarar kommunen för. 6

7 Råd och stöd innebär expertrådgivning av till exempel logoped, psykolog, fysioterapeut eller kurator. Rådgivningen riktar sig direkt till den funktionshindrade personen eller till föräldrar med funktionshindrade barn. Råd och stöd ges genom landstingets barnoch vuxenhabilitering. Personlig assistans är till för personer med särskilt komplicerade funktionshinder. Personer som inte klarar av sin personliga hygien, att äta själv, kommunicera med andra, klä på och av sig eller som behöver annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personens funktionshinder. Ledsagarservice innebär att personal från kommunen följer med en person som på grund av sitt funktionshinder inte själv klarar att ta sig till och delta i olika aktiviteter i samhället. Ledsagarservice ger möjlighet att komma ut bland andra, uträtta ärenden eller delta i fritidsaktiviteter. Kontaktperson är en medmänniska med uppdrag att som vän bidra till att minska social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter eller som kan ge råd i vardagssituationer. Kontaktpersonen får ett arvode från kommunen. Korttidstillsyn ges till skolungdomar över 12 år som behöver tillsyn och stöd till exempel när föräldrarna arbetar. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar kan ges om barnet trots stödinsatser i hemmet, inte kan bo kvar där. Orsaken kan vara ett särskilt komplicerat funktionshinder eller att barnet behöver en särskilt anpassad utbildning utanför hemorten och inte har möjlighet att pendla till hemmet. Precis som alla andra insatser enligt LSS är detta en frivillig insats. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna är särskilt anpassade bostäder för personer med funktionshinder. I Vimmerby finns flera boendeformer riktade till personer med utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller autism. Daglig verksamhet enligt LSS är till för personer med utvecklingsstörning eller intellektuell förvärvad hjärnskada som inte klarar av ett förvärvsarbete men som behöver en stimulerande sysselsättning. I Vimmerby finns flera olika dagverksamheter. Avlösarservice innebär hjälp till anhöriga/ närstående som har omsorgsansvar i hemmet för en person med funktionshinder. Genom servicen kan den anhörige ges möjlighet att syssla med saker utanför hemmet, samtidigt som den funktionshindrade personen kan få sitt hjälpbehov tillgodosett i sin hemmiljö. Korttidsvistelse ska ge personen med funktionshinder rekreation och miljöombyte samtidigt som hans/hennes närstående får avlösning.! BRA ATT KÄNNA TILL All personal som arbetar inom LSS-verksamheten har tystnadsplikt. Stöd och omsorg enligt LSS är kostnadsfritt. Kommunen får däremot ta ut avgift för exempelvis fritidsaktiviteter och mat. 7

8 VIMMERBY KOMMUN Socialförvaltningen VIMMERBY

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare Vård och omsorg i Enköpings kommun en guide till dig som medborgare 2015 Copyright 2015 Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Andra upplagan 2015 Kopiera gärna men ange källa! Redaktör: Åsa

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer