Ej tjänstgörande ersättare: Rolf Wennerlöf, Ulla Olsson, Lillvor Eriksson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ej tjänstgörande ersättare: Rolf Wennerlöf, Ulla Olsson, Lillvor Eriksson"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 1 (31) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl Ajournering: Kl , Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej tjänstgörande ersättare: Rolf Wennerlöf, Ulla Olsson, Lillvor Eriksson Utses att justera Torbjörn Parling och Michael Helmersson med Marianne Andersson och Björn Stålhammar som ersättare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 30 november kl Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer: Ordförande Marina Isaksson.. Justerande Torbjörn Parling Michael Helmersson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 24 november Anslagsdatum: 1 december Datum för anslags nedtagande: 22 december Förvaringsplats Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 2 Beslutande Per Gruvberger (S) Marina Isaksson (S) Linda Knutsen (M) Torbjörn Parling (S) Christina Persson (S) Anders Nilsson (V) Bengt-Olof Persson (S) Patrik Fornander (M) Benny Persson (C) Ann-Marie Rosö (S) Marcos Ciscar (F-D P) Sune Frisk (S) Michael Helmersson (FP) Åsa Hååkman-Felth (S) Olle Engström (S) Ulf Söhrman (M) Dan Stjernlöf (V) Olle Engström (S) Lars Sundberg (SD) Helene Larsson Saikoff (S) Bengt Sjöberg (KD) Peter Johansson (C) Claes-Eric Ericsson (S) Christer Olsson (M) Britt-Marie Wall (S) Jomark Polintan (S) Alfred Maultasch (MP) Helen Eriksson (F-D P) Henric Forsberg (S) Annika Johansson (V) Christina Söhrman (M) Björn Stålhammar (FP) Stefan Andersson (S) Marianne Andersson (S) Jan Larsson (S) Kerstin Brunn (C) Björn Kihl (M) Gunnel Tångring (S) Tjänstgörande ersättare Karin Löfstrand Jerry Rothin Ej närvarande ersättare Ej närvarande ersättare Irene Frisk

3 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 3 Kommunfullmäktige 27 oktober 4 Kf 111 Kf 82 Dnr 177/11 Interpellation beträffande resor till Ullared I interpellation 19 oktober ställd till Socialnämndens ordförande anför Björn Stålhammar (FP) följande: Det har kommit till min kännedom att kommunen anordnar resor till Ullared för sina anställda och detta med skattepengar. Är det rätt och riktigt att bjuda in till detta handlande på annan ort, när handlarna. speciellt klädhandeln. behöver allt stöd de kan få här i kommunen? Vore det inte bättre att inbjuda till konsumtion i kommunen, kanske genom att lägga dessa pengar på rabatter. Dessutom läggs det skattemedel på resor till Ullared för "ensamkommande barn" så att de kan konsumera sina pengar i annan kommun. Är det moraliskt riktigt att lära dom att "Filipstad inte duger" och är det moraliskt riktigt att introducera dom i denna konsumtion. Vore det inte bättre att lägga pengarna på resor inom kommunen för att visa vilken fin kommun vi har. Jag lovar att när de kom hit hade de inte detta behov och inte frågade de efter Ullared heller! Fråga att besvara: Är det moraliskt riktigt att använda skattepengar till att göra resor till Ullared för att handla, när vi i Filipstads kommun har en handel som blöder? Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen som varit utsänd till samtliga ledamöter får framställas. Interpellationen kommer att besvaras vid nästa kommunfullmäktige sammanträde. _ Socialnämndens ordförande Britt-Marie Wall lämnar följande svar på interpellationen: Fackförbundet Kommunal ordnar resor för sina medlemmar till bl.a Ullared. De resorna har vi i socialnämnden inget inflytande över. Det är alltså inte kommunen som anordnar resorna.

4 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 4 De pengar som ensam kommande barn får är deras egna och vi inom nämnden bestämmer inte över dem. Önskemål har kommit från goda män och barnen om att göra utflykter till Ullared 1 2 gånger per år för att handla. När det gäller att handla på hemmaplan så håller jag med Björn om att ALLA kommuninnevånare borde handla mer lokalt. I interpellationsdebatten tackar Björn Stålhammar för svaret och utvecklar sina synpunkter. I debatten deltar även Britt-Marie Wall. Kommunfullmäktige beslutar att med godkännande lägga interpellationen och svaret till handlingarna.

5 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 5 Kf 112 Dnr 187/11 Interpellation ang. pensionskostnader I interpellation inkommen till Kommunkansliet 1 november anför Ulf Söhrman (M) följande: I budgetberedningens underlag för året 2014 finns följande uppgifter angivna avseende kommunens pensionskostnader: Pensionskostnader : År :- År :- År :- År :- Totalt för perioden :- Summa avseende utbetalda pensioner. Till pensionssystemet inbetalda avgifter uppgår till följande belopp: År :- År :- År :- År :- Totalt inbetalt i systemet :- Skillnaden i beräknade utbetalningar och beräknade inbetalningar är därför följande: : :- = :- under fyra års perioden som anges i budgetberedningens underlag. Trots denna amorteringen av pensionsskulden så ökar den beräknade pensionsskulden under 4 år perioden från :- till :- Det synes därför som om pensionsskuldens tillväxt sker efter andra naturlagar än de vanliga ekonomiska reglerna som finns i samhället. Emotser därför en redogörelse för de principer som pensionsskulden beräknas efter och en redogörelse över de faktorer som på verkar utvecklingen av kommunens pensionsskuld. Kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger avger svar enligt följande: I interpellationen från Ulf Söhrman stämmer det att total utbetalningen av pensioner uppgår till tkr.

6 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 6 Däremot avser den i interpellationen nämnda inbetalda avgiften till pensionssystemet endast den internt debiterade kostnaden mot förvaltningarna (alltså en intäkt hos finansieringen) för täckande av kostnaden för individuell del som ingår i beloppet som utbetalas varje år. Beloppet tkr inkluderar både utbetalda pensioner från ansvarsförbindelsen och utbetald individuell del som har försäkrats bort sedan Tillkommer också en liten förändringspost av PFA vilken inte gick att försäkra bort. PFA ar avsatt på balansräkningen och uppgår totalt i bokslut 2010 till tkr. I budget för består kostnaden för pensionskostnader enligt nedan: Kostnader som utbetalas under året: Utbetalda pensioner Individuell del Löneskatt utbetalda pensioner och Individuell del Förändring av PFAA Bruttokostnad Avgår: Internt debiterad kostnad mot förvaltningarna för täckning av individuell del inkl. löneskatt Ingår med 6,83% i personalpålägget som uppgår till 38,98 % Genererar ingen utbetalning utan är endast bokföringsmässig intäkt under finansieringen för att täcka utbetalning av individuell del inkl. löneskatt Nettokostnad pension Förändring Ansvarsförbindelse Fr.o.m 1998 tillämpas den s.k blandmodellen vid beräkning av pensionsskulden enligt PFA98. Ansvarsförbindelsens uppräkning bygger på RIPS07 och definieras som nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar. Grundläggande beräkningsparametrar är diskonteringsränta och livslängd.

7 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 7 Ulf Söhrman tackar för svaret. Kommunfullmäktige beslutar att med godkännande lägga interpellationen och svaret till handlingarna.

8 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 8 Ks 113 Dnr 197/11 Interpellation om bredbandsutbyggnad och eventuell hänsyn till elöverkänsliga som bor och vistas i Rämmen I interpellation 22 november anför Bengt Sjöberg (KD) följande: Jag anser att det är viktigt att hela Sverige skall leva och att det skall finnas möjligheter att bedriva företagsamhet och ha tillgång till Internet och bredband i hela vårt avlånga land. Ibland kan det dock behövas ta hänsyn till andra intressen och människors oro och ohälsa på grund av hög strålning. Detta måste respekteras och förebyggas. Med tanke på teknikens utveckling bör dessa båda intressen kunna leva sida vid sida. Kerstin Hugosson skrev den 20 april 2004 en motion till kommunfullmäktige där hon framförde dessa två krav: 1. Mät upp strålningen i skolorna, speciellt i datasalarna. 2. Avsätt en zon som är lågstrålande i Filipstads kommun. Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträdet 19 februari 2005, 17, beslutat att som svar på återremissen uttala följande: Det finns olika alternativ att mäta strålning i skolor och daghem antingen med en extern konsult eller genom att någon hälsoskyddsinspektör utför mätningarna. Mätning i egen regi kräver investering av utrustning för ca 20 tkr samt utbildning, en egen investering bedöms bättre då man med utrustningen även kan mäta strålning från radio, TV, 3G och liknande utomhus. Med hjälp av eventuellt köp av mätutrustning kan miljö- och stadsarkitektkontoret själva identifiera och markera lågstrålande zoner som sedan kan redovisas i översiktsplanen. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att inom befintlig ram inköpa föreslagen utrustning samt att därmed anse motionen besvarad. Detta blev kommunfullmäktiges beslut.

9 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 9 Mina frågor nu handlar om en uppföljning av detta ämne eftersom kravet på förstärkt bredbandssignal framförts från boende i Rämmen samtidigt som elöverkänsliga personer i byn fasar för vad en ökad strålning skall innebära för deras fortsatta boende och liv i bygden. Det finns snart ingen plats för dem att bo. De känner sig som flyktingar i sitt eget land. 1. Har mätningar gjorts med den mätutrustning som inköptes? 2. Vad visar mätningarna? 3. Hur kan kommunen värna om båda dessa till synes motstridiga åsikter som kommer fram i detta ärende? 4. Finns tekniska lösningar så att båda parter kan känna sig tillfreds, trygga och samtidigt kunna ha tillgång till Internet med snabb och god kvalité? 5. Har lågstrålande zoner identifierats och markerats på översiktsplanen? : Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen som varit utdelad till samtliga ledamöter får framställas. Interpellationen kommer att besvaras vid nästa kommunfullmäktige sammanträde.

10 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 10 Kommunstyrelsen 9 november 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2 Au 72, Ks 151 Kf 114 Dnr 70/11 Ej besvarade motioner Enligt av fullmäktige antagen arbetsordning skall kommunstyrelsen jämlikt 29 årligen till kommunfullmäktiges april/maj och oktober/november sammanträden redovisa de motioner vilkas behandling ännu ej slutförts. Den redovisning som skall presenteras för fullmäktige i november avges enligt följande: Michael Helmerssons motion ang. vänortsutbyten, har behandlats av Kommunfullmäktige 10 februari. Motionen är remitterad till Kommunledningen. Harry Johanssons motion ang. internrekrytering, har behandlats av Kommunfullmäktige 17 mars. Motionen är remitterad till Kommunchefen. Christer Olsson och Linda Knutsens motion ang. aktiviteter för motorintresserade ungdomar i Filipstads kommun, har behandlats av Kommunfullmäktige 14 april. Motionen är remitterad till Kultur- och föreningsutskottet. Benny Perssons motion ang. Skräpplockardag, har behandlats av Kommunfullmäktige 14 april. Motionen är remitterad till Kommunkansliet i samråd med berörda förvaltningar. Ulf Söhrmans motion ang. Filipstads slogan, har behandlats av Kommunfullmäktige 12 maj. Motionen är remitterad till Kommunkansliet. Marcos Ciscars motion ang. streamad webkamera i centrala Filipstad, har behandlats av Kommunkansliet 9 juni. Motionen är remitterad till Kommunkansliet. Bengt Sjöbergs motion om utökad källsortering, har behandlats av Kommunfullmäktige 29 september. Motionen är remitterad till tekniska förvaltningen. Michael Helmersson mfl motion ang. bolagisering av skogsinnehav, motionen har behandlats av kommunfullmäktige 29 september. Motionen är remitterad till kommunchefen i samråd med tekniska.

11 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 11 Kommunstyrelsen 9 november 4 Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 3 Christer Olssons motion ang. valfrihet inom äldreomsorgen i Filipstads kommun i enlighet med lag (2008:962) om valfrihetssystem LOV, motionen har behandlats av kommunfullmäktige 29 september. Motionen är remitterad till socialförvaltningen Kommunfullmäktige har vid sammanträde 28 november 1999, 89, beslutat att respektive beredningsorgan skriftligt eller muntligt vid fullmäktigesammanträdet skall redovisa sin beredning av motionerna och ange beräknad tid för sitt yttrande. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga motionsredovisningen till handlingarna att delge densamma till de instanser och befattningshavare som ännu ej besvarat motionerna samt att notera att Kommunallagens stadgar att en motion ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottet. _ Kommunfullmäktige beslutar att lägga motionsredovisningen till handlingarna att delge densamma till de instanser och befattningshavare som ännu ej besvarat motionerna samt Beslutsexp: Berörda att notera att Kommunallagens stadgar att en motion ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.

12 Kommunfullmäktige 24 november 12 Kommunstyrelsen 9 november 10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 september, 17 oktober 2/2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 september 2 Au 71 Ks 153 Kf 115 Au 60 Au 59 Dnr 75/11 Au 5 september Ekonomisk plan Kommunfullmäktige beslutade 9 juni 50 fastställa nämndernas ekonomiska ramar för verksamhetsåret Det beslutet innebar ett positivt resultat om 4,5 mkr. Kommunchef Claes Hultgren informerar om att förutsättningarna för det fortsatta budgetarbetet har ändrats. Detta då de senaste skatteprognoserna visar minskade skatteintäkter samt minskade intäkter från utjämningssystemet. Vidare har även förvaltningarnas förutsättningar försämrats något av såväl minskade intäkter som ökade kostnader. Ekonomikontoret presenterar i sammanställning daterad en redogörelse över kommunens aktuella situation. Vid dags dato redovisas ett negativt resultat om 8,0 mkr år Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kommunfullmäktige skall informeras av kommunchefen om de ändrade förutsättningarna vid sammanträdet 29 september Beslutsexp: Berörda Au 14 september att ny budgetberedning sker 14 september klockan Då skall förslag på reviderade ramar och resultatnivå presenteras liksom tidsplan för det fortsatta arbetet. Kommunchef Claes Hultgren redovisar av ekonomikontoret sammanställt material daterat , den aktuella situationen. Tillsammans med förvaltningscheferna och ekonomerna presenteras vidtagna åtgärder för att förvaltningarna skall inrymma sitt behov för år 2012, i de av fullmäktige antagna ramarna. Beaktat dessa åtgärder, redovisas ett negativt resultat om 4,3 mkr för år Därutöver redovisar respektive verksamhet i stort konsekvensen av ytterligare besparing på 2 mkr per nämnd. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att nämnderna anmodas besluta om förslag till budget enligt de ramar kommunfullmäktige antog att arbetsgruppen för nyanlända uppdras finna finansiering inom de givna ramarna.

13 Kommunfullmäktige 24 november 13 Kommunstyrelsen 9 november 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 oktober 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 september 3 Forts. Au 14 september Beslutsexp: Ek MOB BUN SOC Au 17 oktober att uppdra förvaltningschefsgruppen att till budgetberedningens slutsammanträde redovisa åtgärder och konsekvensen av att minska ramarna med 1,5 mkr hos vardera kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att ny budgetberedning sker 17 oktober år klockan Ekonomienhetens sammanställda material daterat 17 oktober presenteras av kommunchef Claes Hultgren. Materialet innehåller en budget med ett negativt resultat om ca 3,9 mkr för år Detta resultat innehåller dock ej de effekter som nämndernas utredningsuppdrag i budgetprocessen ger. Vidare bygger materialet på skatteunderlagsprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) i augusti. Ny prognos har nyligen upprättats och visar ca 3 mkr bättre utfall för år Föreslagen investeringsnivå uppgår år 2012 till 33 mkr. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen presenterar vilka åtgärder de föreslår för att nå minskade budgetbehov om totalt 4,5 mkr. Vidare beskrivs även konsekvenserna av åtgärderna. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ekonomienheten uppdras revidera materialet med de redaktionella ändringar mötet framfört samt den i oktober upprättade skatteunderlagsprognosen att utöka barn- och utbildningsnämndens ram med 600 tkr för ökade kostnader avseende ensamkommande barn att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att de ekonomiska ramarna för år 2013 fastställs senast i juni år 2012 Beslutsexp: EK Ks 9 november att i övrigt lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag. Ekonomienheten redovisar i ny sammanställning Ekonomisk plan , vilken upprättats enligt det beslut kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen fattat. Enligt sammanställningen redovisas för 2012 ett budgeterat överskott om ca 2,5 mkr. Investeringsnivån uppgår till 33 mkr år Det noteras att MBLförhandlingar genomförts den 26 oktober.

14 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 14 Kommunstyrelsen 9 november 12 Ks 9 november Efter föredragningen av ärendet yrkar under den här på följande överläggningen Per Gruvberger bifall till föreliggande förslag med följande ändringar: 1. Att punkten kooperativt boende utgår som angivet prioriterat område samt 2. Att fastighetsenheten genom bland annat ökade intäkter skall täcka de beräknade 500 tkr som kooperativt boende skulle medföra. Ulf Söhrman, Peter Johansson, Christer Olsson och Michael Helmersson instämmer i Per Gruvbergers yrkande. Peter Johansson anför följande yrkanden: 1. Lokalvårdsutredningen skall tilläggas uppdrag att se över möjlighet till lokalvård på icke dagtid, utredningen ska innehålla kostnadsjämförelser mot dagens system. Ska redovisas inför att budgetramarna sätts för Tekniska förvaltningen ska till teknikutskottet redovisa arbetsbeläggning inom fastighetsavdelningens egen regi verksamhet avseende målare, snickare och VVS samt hur många timmar som köps in externt. Redovisning ska ske till teknikutskottet senast april månad Per Gruvberger, Ulf Söhrman, Christer Olsson och Michael Helmersson yrkar bifall till Peter Johanssons yrkande 1 och 2. Ulf Söhrman anför följande yrkanden: 1. Att förvaltningsledningen får i uppdrag att vårda kommunens balansräkning genom att sälja ut fast egendom, till exempel huset med folktandvården vid Stora Torget eller annan fast egendom för ett belopp på 10 mkr eller mer. 2. Att kommunens produktiva skogstillgångar överförs till Stadshus AB som apportegendom för ett värderat belopp som Stadshus AB s revisor kan godkänna, detta för att synliggöra tillgångar som kan förbättra kommunens balansräkning. Michael Helmersson, Christer Olsson och Peter Johansson yrkar bifall till Ulf Söhrmans yrkanden. Per Gruvberger yrkar avslag på detsamma.

15 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 15 Kommunstyrelsen 9 november 13 Ks 9 november Christer Olsson anför följande yrkanden: 1. Att socialnämndens budget förstärks med ytterligare tkr i och med att de pågående organisationsutredningarna inom förvaltningen avslutas och effektueras. 2. Att den beräknade kostnaden för överbeläggningar på rehab/korttidsenheten tas bort eftersom socialnämnden har beslutat att detta inte får förekomma. 3. Att återföra medel för 0,96 årsarbetare natt på rehab/korttidsenhet/nattpatrull. 4. Att LOV-utredningen genomförs av extern utredare. Ulf Söhrman, Peter Johansson och Michael Helmersson yrkar bifall till Christer Olssons yrkande. Britt-Marie Wall yrkar avslag på detsamma. Michael Helmersson anför inför budget 2013 följande yrkanden: 1. Utreda prioriteringen av en långsiktig lönesatsning, med löneökningstakt över övriga löntagare inom kommunen, för lärare och förskolelärare. Samt att analysera övriga möjligheter till stärkt attraktionskraft för Filipstads kommun för att långsiktigt klara rekryteringsbehov inom nämnda yrkeskategorier. 2. Ge Barn- och Utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att omvandla de tjänster som för närvarande finns inom grundskolan som ämnesutvecklare i ämnena svenska, engelska och matematik till tillsvidareanställningar. 3. Ge Socialförvaltningen uppdraget att inför budget 2013 utreda möjligheten att utveckla och sprida verksamheten från Ungdomens Hus till de mindre orterna i kommunen, i första hand till orterna Nykroppa och Lesjöfors. Att man i det arbetet tar i beaktande möjligheten att ta hjälp av lokala organisationer som föreningar och kyrkor. 4. Förvaltningarna fullföljer beslutet från budget 2010 att kommunens ekonomiska plan uppdateras textmässigt inom samtliga förvaltningars verksamheter, så att kommunens samverkan med andra kommuner eller samverkan inom Region Värmland av större omfattning - tydligt framgår. Detta beslöts enhälligt redan i budgetarbetet 2010 inför årets budget. Till exempel bör kommunens samverkan med övriga kommuner i länet om utbudet från de kommunala gymnasieskolorna, i Region Värmlands regi, finnas omnämnd.

16 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 16 Kommunstyrelsen 9 november 14 Ks 9 november Peter Johansson, Christer Olsson och Ulf Söhrman yrkar bifall till Michael Helmerssons yrkanden. Torbjörn Parling yrkar avslag på Michael Helmerssons yrkande 1 samt bifall till Helmerssons yrkande 2 och 4. Annika Johansson yrkar avslag på Helmerssons yrkande 2. Britt- Marie Wall yrkar avslag på Helmerssons yrkande 3. Sedan överläggningen förklarats avslutad framställer ordförande propositioner om bifall till de delar av budgetmaterialet där partierna är ense samt till de yrkanden/tillägg där säryrkande ej framställts. Sedan propositionerna besvarats förklarar sig ordförande anse budgeten antagen i dessa delar, innebärande bifall till budgetberedningens förslag samt Per Gruvbergers yrkande 1 och 2, Peter Johanssons yrkande 1 och 2 samt till Michael Helmerssons yrkande 4. Därefter framställer ordförande propositioner om bifall till övriga framställda yrkanden enligt följande: Ulf Söhrmans yrkande 1 och 2 ställs mot Per Gruvbergers avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget. Christer Olssons yrkanden 1-4 ställs mot Britt-Marie Walls avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget. Michael Helmerssons yrkande 1 ställs mot Torbjörn Parlings avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget Beträffande Michael Helmerssons yrkande 2, ställs Annika Johanssons avslagsyrkande mot Torbjörn Parlings bifallsyrkande. Bifallsyrkandet förklaras antaget. Michael Helmerssons yrkande 3 ställs mot Britt-Marie Walls avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta av ekonomienheten upprättat förslag till utgifts- och inkomststat för efter ovan angivna justeringar.

17 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 17 Kommunstyrelsen 9 november 15 Ks 9 november att i antagna delar bifalla förslag och yrkanden samt godkänna de motiveringar, dispositioner, regler och anslagsvillkor som angivits i handlingarna att de ekonomiska ramarna för år 2013 fastställs senast juni månad år 2012 att investeringar för år 2012 härmed antagits om tkr i enlighet med ovanstående beslut. Investeringar för efterföljande år kommer behandlas i senare beslut att bemyndiga kommunstyrelsen att inköpa fastigheter varvid köpeskillingen för varje enskilt objekt ej får överstiga tkr att bemyndiga kommunstyrelsen att försälja fastigheter varvid köpeskillingen för varje enskilt objekt ej får överstiga tkr att för fyllande av kommunens medelsbehov 2012 av de till kommunen skattskyldiga utdebitera allmän kommunalskatt med 22kr/skattekrona att bemyndiga kommunstyrelsen, i mån av behov av likvida medel, uppta lån om högst tkr i 2012 års budget att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att under från fall till fall pröva frågan om disposition av i budget 2012 upptagna medel att bemyndiga ekonomienheten att vidta de redaktionella ändringar i budgeten som erfordras samt att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om tilläggsbudget år 2012 för pågående projekt. Ulf Söhrman, Peter Johanson, Michael Helmersson och Christer Olsson reserverar sig mot beslutet i de delar där de yrkanden som framställts av Söhrman, Helmersson och Olsson ej vunnit bifall. Kf 24 november Ordförande redovisar presidiets förslag till budget för kommunrevisionen. Förslaget innebär att revisionens budget för år 2012 uppgår till 578 tkr, vilket framgår av föreliggande förslag till ekonomisk plan Kommunchef Claes Hultgren presenterar förslaget till Ekonomisk plan I samband med presentationen ställer Alfred Maultach, Ulf Söhrman och Michael Helmersson frågor, vilka besvaras av kommunchefen.

18 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 18 Forts. Kf 24 november Efter föredragningen av ärendet yrkar under den härpå följande överläggningen Per Gruvberger med instämmande av Michael Helmersson, Bengt Sjöberg, Christer Olsson, Ulf Söhrman, Benny Persson och Annika Johansson. Därtill yrkar Michael Helmersson att kommunfullmäktige skall: 1. Utreda prioriteringen av en långsiktig lönesatsning, med löneökningstakt över övriga löntagare inom kommunen, för lärare och förskolelärare. Samt att analysera övriga möjligheter till stärkt attraktionskraft för Filipstads kommun för att långsiktigt klara rekryteringsbehov inom nämnda yrkeskategorier. 2. Ge Socialförvaltningen uppdraget att inför budget 2013 utreda möjligheten att utveckla och sprida verksamheten från Ungdomens Hus till de mindre orterna i kommunen, i första hand till orterna Nordmark och Lesjöfors. Att man i det arbetet tar i beaktande möjligheten att ta hjälp av lokala organisationer som föreningar och kyrkor. Ulf Söhrman, Bengt Sjöberg, Christer Olsson och Benny Persson yrkar bifall till Helmerssons yrkande. Thorbjörn Parling yrkar avslag på Helmerssons yrkande 1. Per Gruvberger, och Annika Johansson yrkar avslag på Helmerssons båda yrkanden. Christer Olsson anför följande yrkanden: 1. Att socialnämndens budget förstärks med ytterligare tkr i och med att de pågående organisationsutredningarna inom förvaltningen avslutas och effektueras. 2. Att den beräknade kostnaden för överbeläggningar på rehab/korttidsenheten tas bort eftersom socialnämnden har beslutat att detta inte får förekomma. 3. Att återföra medel för 0,96 årsarbetare natt på rehab/korttidsenhet/nattpatrull. 4. Att LOV-utredningen genomförs av extern utredare. Benny Persson, Ulf Söhrman, Bengt Sjöberg och Michael Helmersson yrkar bifall till Olssons yrkanden. Per Gruvberger och Annika Johansson yrkar avslag på Olssons yrkanden. Ulf Söhrman anför följande yrkanden: 1. Att förvaltningsledningen får i uppdrag att vårda kommunens balansräkning genom att sälja ut fast egendom, till exempel huset med folktandvården vid Stora Torget eller annan fast egendom för ett belopp på 10 mkr eller mer. 2. Att kommunens produktiva skogstillgångar överförs till Stadshus AB som apportegendom för ett värderat belopp som Stadshus AB s revisor kan godkänna, detta för att synliggöra tillgångar som kan förbättra kommunens balansräkning.

19 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 19 Forts. Kf 24 november Bengt Sjöberg, Christer Olsson, Benny Persson och Michael Helmersson yrkar bifall till Söhrmans yrkanden. Per Gruvberger och Annika Johansson yrkar avslag till detsamma. Sedan överläggningen förklarats avslutad framställer ordförande först propositioner om bifall till de delar av budgetmaterialet där partierna är ense samt till budget för kommunrevisionen. Budgeten förklaras antagen i dessa delar, innebärande bifall till kommunstyrelsens förslag och budget för kommunrevisionen. Därefter framställer ordförande propositioner om bifall till övriga framställda yrkanden enligt följande: Michael Helmerssons yrkande om att utreda prioriteringen av en långsiktig lönesatsning för lärare mot Torbjörn Parlings, Per Gruvbergers och Annika Johanssons avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget. Michael Helmerssons yrkande om att uppdra till socialförvaltningen att utreda utveckling och spridande av ungdomens hus till de mindre orterna mot Per Gruvbergers och Annika Johanssons avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget. Christer Olssons yrkande att socialnämndens budget förstärks med ytterligare tkr i och med att de pågående organisationsutredningarna ställs mot Per Gruvbergers och Annika Johanssons avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget. Christer Olssons yrkande att från socialnämndens budget ta bort den beräknade kostnaden för överbeläggningar på rehab/korttidsenheten ställs mot Per Gruvbergers och Annika Johanssons avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget. Christer Olssons yrkande att till socialnämndens budget återföra medel för 0,96 årsarbetare natt på rehab/korttidsenhet/nattpatrull ställs mot Per Gruvbergers och Annika Johanssons avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget. Christer Olssons yrkande att LOV-utredningen genomförs av extern utredare ställs mot Per Gruvbergers och Annika Johanssons avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget

20 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 20 Forts. Kf 24 november Ulf Söhrmans yrkande att förvaltningsledningen får i uppdrag att sälja ut fast egendom för ett belopp på 10 mkr eller mer ställs mot Per Gruvbergers och Annika Johanssons avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget Ulf Söhrmans yrkande att kommunens produktiva skogstillgångar överförs till Stadshus AB som apportegendom ställs mot Per Gruvbergers och Annika Johanssons avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget Kommunfullmäktige beslutar att anta av ekonomienheten upprättat förslag till utgifts- och inkomststat för efter ovan angivna justeringar. att i antagna delar bifalla förslag och yrkanden samt godkänna de motiveringar, dispositioner, regler och anslagsvillkor som angivits i handlingarna att de ekonomiska ramarna för år 2013 fastställs senast juni månad år 2012 att investeringar för år 2012 härmed antagits om tkr i enlighet med ovanstående beslut. Investeringar för efterföljande år kommer behandlas i senare beslut att bemyndiga kommunstyrelsen att inköpa fastigheter varvid köpeskillingen för varje enskilt objekt ej får överstiga tkr att bemyndiga kommunstyrelsen att försälja fastigheter varvid köpeskillingen för varje enskilt objekt ej får överstiga tkr att för fyllande av kommunens medelsbehov 2012 av de till kommunen skattskyldiga utdebitera allmän kommunalskatt med 22kr/skattekrona att bemyndiga kommunstyrelsen, i mån av behov av likvida medel, uppta lån om högst tkr i 2012 års budget att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att under från fall till fall pröva frågan om disposition av i budget 2012 upptagna medel att bemyndiga ekonomienheten att vidta de redaktionella ändringar i budgeten som erfordras samt

21 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 21 Forts. Kf 24 november Beslutsexp: EK att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om tilläggsbudget år 2012 för pågående projekt. Christer Olsson, Patrik Fornander, Ulf Söhrman, Christina Söhrman, Kerstin Brunn, Peter Johanson, Michael Helmersson Björn Stålhammar, Bengt Sjöberg, Linda Knutsen och Benny Persson reserverar sig mot beslutet i de delar där de yrkanden som framställts av Söhrman, Helmersson och Olsson ej vunnit bifall.

22 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 22 Kommunstyrelsen 9 november 16 Kf 116 Ks 154 Dnr 186/10 Trygghetsboende Sparbanksgatan Kommunchef Claes Hultgren och tekniske chefen Inge Nilsson-Piehl anför i tjänsteskrivelse daterad att Filipstads kommun alltsedan 2008 arbetat med att förverkliga ombyggnaden av Eken 12 till Trygghetsboende. Kommunen har alltsedan 2009 för diskussioner med Statens Bostads Omvandling (SBO) om att SBO skulle förvärva och bekosta ombyggnaden av fastigheten. Fastigheten ingår i den plan för avställning av lägenheter som kommunen i avtal med Bostads Kredit Nämnden (BKN) har fram tom 31 december. I beslut KF 79, 28 oktober 2010, beslutades att ge TU i uppdrag att infodra nya anbud och bemyndiga TU att använda extra medel om 2 miljoner kronor samt att bedöma och teckna slutgiltig hyresöverenskommelse med SBO. TU har därför låtit genomföra en ny anbudsförfrågan för ombyggnad av Trygghetsboende Eken 12. Anbud har inkommit men visar på något högre kostnader än tidigare. Efter utvärdering och efter diskussioner med SBO finner vi att kommunen kan genomföra projektet på egen hand till en för boende lägre hyreskostnad än genom en försäljning och återförhyrning från SBO. Claes Hultgren och Inge Nilsson-Piehl presenterar ärendet och besvarar frågor i anslutning härtill. Med hänvisning till tidigare KF beslut 79 föreslås kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att tidigare mandat till Teknikutskottet kompletteras med ett bemyndigande att genomföra ombyggnationen i egen regi. att bevilja teknikutskottet ett anslag på ca kronor för ombyggnation av Eken 12 till trygghetsboende samt att finansiering av ombyggnationen på ca kronor lånefinansieras. Kommunstyrelsen beslutar bifalla förvaltningens förslag.

23 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 23 Per Gruvberger presenterar ärendet och föreslår en ändring av första beslutssatsen jämfört med kommunstyrelsens förslag. Den lydelse som föreslås av Gruvberger är: att tidigare mandat till Teknikutskottet kompletteras med ett bemyndigande att genomföra ombyggnationen av trygghetsboendet med kommunen som ägare av fastigheten. I övrigt yrkar Per Gruvberger bifall till kommunstyrelsens förslag. Benny Persson yrkar med instämmande av Patrik Fornander och Ulf Söhrman bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring enligt Per Gruvbergers förslag. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare mandat till Teknikutskottet kompletteras med ett bemyndigande att genomföra ombyggnationen av trygghetsboendet med kommunen som ägare av fastigheten. att bevilja teknikutskottet ett anslag på ca kronor för ombyggnation av Eken 12 till trygghetsboende samt att finansiering av ombyggnationen på ca kronor lånefinansieras. Beslutsexp: TU

24 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 24 Kommunstyrelsen 9 november 17 Kf 117 Ks 155 Dnr 124/11 Bildande av kollektivtrafikmyndighet Ks 9 november Den 1 januari 2012 träder Lag (2010:1065) om kollektivtrafik, i kraft. Lagen medför bland annat att begreppet Trafikhuvudman försvinner och ersätts av Regional Kollektivtrafikmyndighet. Detta innebär all kollektivtrafik, såväl regional som lokal, skall samordnas. För att möte de nya lagkraven skall en regional trafikmyndighet skapas. Kommunstyrelsen har informerats vid KS år 52, 93, 101 och 147 om föreliggande situation samt om de diskussioner som förts inom Värmland. I Värmland har olika lösningar diskuterats. Det nu föreliggande förslaget innebär att myndigheten förläggs till Region Värmland kommunalförbund, där i en kollektivtrafiknämnd kommer att inrättas. Förslagets innebörd beskrivs i bifogat huvuddokument Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län som ersätter hittillsvarande konsortialavtal om den kollektiva trafiken i Värmland. Till avtalet finns följande bilagor som mer i detalj beskriver förändringen: Reviderad förbundsordning för Region Värmland Reglemente för kollektivtrafiknämnden Reviderad bolagsordning för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Reverser i samband med överlåtelse av aktier i Värmlandstrafik AB Avtal om delegation till Karlstads kommun Fördelningsmodell för finansiering av kollektivtrafiken Nivå på ägarbidrag Avtal om övergång av avtal Principer för tillköp. Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari Regionfullmäktige beräknas kunna fatta sina beslut vid ett extra fullmäktigesammanträde den 13 december. Intill dess förutsätts regionstyrelsen fungera som interimistiskt organ för frågor som kräver ställningstagande innan myndigheten formellt har påbörjat sin verksamhet. För att den nya organisationen ska vinna laga kraft krävs att fullmäktigeförsamlingarna i samtliga kommuner och landstinget fattar likalydande beslut i ärendet före november månads utgång. Besluten i varje medlems fullmäktigeförsamling ska vara likalydande enligt följande:

25 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 25 Kommunstyrelsen 9 november 18 Forts Ks 9 november att godkänna Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län med bilagor; att upphäva hittillsvarande konsortialavtal om den kollektiva trafiken i Värmland; att godkänna föreslagen ändring av förbundsordning för Region Värmland kommunalförbund; att godkänna reviderad bolagsordning för Värmlandstrafik AB; att godkänna överlåtelse av kommunens/landstingets aktier i Värmlandstrafik AB till Region Värmland mot revers; att godkänna avtal om övergång av avtal; att godkänna principer för tillköp samt att förklara denna paragraf omedelbart justerad. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige enligt ovan Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län med bilagor; att upphäva hittillsvarande konsortialavtal om den kollektiva trafiken i Värmland; att godkänna föreslagen ändring av förbundsordning för Region Värmland kommunalförbund; att godkänna reviderad bolagsordning för Värmlandstrafik AB; att godkänna överlåtelse av kommunens/landstingets aktier i Värmlandstrafik AB till Region Värmland mot revers; att godkänna avtal om övergång av avtal; att godkänna principer för tillköp samt att förklara denna paragraf omedelbart justerad.

26 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 26 Kf 24 november Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag Beslutsexp: Region Värmland Landstinget Värmlandstrafik AB Kommuner i Värmland

27 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 27 Kommunstyrelsen 9 november 18 Beslutsexp: Berörda Kf 118 Ks 156 Dnr 188/11 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 2012 Kommunfullmäktige: 9/2, 8/3, 19/4, 10/5, 7/6, 27/9, 31/10 (onsdag), 29/11 (budget) och 13/12. Sammanträdestid: torsdagar kl Kommunstyrelsen: 25/1, 22/2, 28/3, 26/4 (torsdag), 23/5, 29/8, 19/9, 17/10, 14/11 (budget) och 3/12 (måndag). Sammanträdestid: onsdagar kl Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens teknikutskott: 13/2, 12/3, 16/4, 14/5, 18/6, 10/9, 8/10, 5/11 (budget), 26/11 och 17/12. Bokslutsberedning (kommunstyrelsens arbetsutskott): 13/2 efter kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Sammanträdestid: Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder måndagar kl och kommunstyrelsens teknikutskott sammanträder måndagar kl Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, teknikutskott och kommunstyrelsen enligt ovan. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige enligt ovan. _ Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige enligt ovan. _

28 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 28 Kf 119 Dnr 194/10 Fyllnadsval i stiftelsen Filipstadsbostäder efter Sune Stark ordförande I skrivelse 2 november avsäger sig Sune Stark sin plats som ordförande i stiftelsen Filipstadsbostäder från och med kommande årsskifte. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Sune Starks avsägelse att till ny ledamot för återstoden av mandatperioden utse Gunnel Tångring från och med 1 januari 2012 att till ny ordförande från och med 1 januari 2012 utse Urban Granfeldt samt att till ny förste vice ordförande från och med 1 januari 2012 utse Gunnel Tångring. Beslutsexp: Berörda

29 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 29 Beslutsexp: Berörda Kf 120 Dnr 194/10 Fyllnadsval i stiftelsen Hemgården efter Sune Stark ordförande I skrivelse 2 november avsäger sig Sune Stark sin plats som ordförande i stiftelsen Hemgården från och med kommande årskifte. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Sune Starks avsägelse samt att till ny ledamot för återstoden av mandatperioden utse Gunnel Tångring från och med 1 januari 2012.

30 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 30 Beslutsexp: Berörda Kf 121 Dnr 194/10 Fyllnadsval i Filipstads Energi AB och Filipstads Energinät AB efter Sven-Åke Gustafsson - ersättare I skrivelse 14 november avsäger sig Sven-Åke Gustafsson sin plats som ersättare Filipstads Energi AB och Filipstads Energinät AB. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Sven-Åke Gustafssons avsägelse avsägelse samt att till ny ersättare för återstoden av mandatperioden utse Rolf Kristoffersson.

31 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 31 Kf 122 Anmälningsärenden 1. Revisorernas utlåtande över delårsrapport perioden Bergslagens Räddningstjänst 2. Revisionsprojekt avseende internkontroll gällande inköp av varor och tjänster 3. Beslut Länsstyrelsen om nya ledamöter/ersättare i kommunfullmäktige; Björn Kihl, Christina Söhrman (M) (ledamöter), Owe Karlson, Berit Karlson (M) (ersättare) 4. Beslut Länsstyrelsen om ny ersättare efter Jerry Klausen - Ingen ny ersättare kunde utses. Kommunfullmäktige beslutar att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14. Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.15 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Jomark Polintan Christer Olsson Patrik Fornander

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20. Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.00 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson Kommunstyrelsen 26 september 2005 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.15 Ajournering 15.15-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter Johansson Bo Olsson

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.55 A-journering 15.55-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Jomark Polintan

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering kl. 15.45-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk t o m 17.25

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 17 december 2014 1(17) Plats och tid: Ferlinrummet, Barn- och utbildningsförvaltningen kl. 13.30-17.20 Ajournering kl. 15.23-15.53, 16.45-17.05 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 25 mars 2014 1(5) Göran Andersson, Bengt Sjöberg, Jerry Rothin. Utses att justera: Henric Forsberg Paragrafer: 17-20

Barn- och utbildningsnämnden 25 mars 2014 1(5) Göran Andersson, Bengt Sjöberg, Jerry Rothin. Utses att justera: Henric Forsberg Paragrafer: 17-20 Barn- och utbildningsnämnden 25 mars 2014 1(5) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-14.25 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

Jomark Polintan, Anders Nilsson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 9-22

Jomark Polintan, Anders Nilsson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 9-22 Kommunstyrelsen 26 februari 2014 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl.14.30-15.00 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Marina Isaksson

Läs mer

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 )

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Plats och tid Socialförvaltningen, Eklunden våning 4, 2010-03-09, kl. 13.00-14.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Anita Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ersätter Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 10 mars 2005 1 (20) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.25

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 10 mars 2005 1 (20) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.25 Kommunfullmäktige 10 mars 2005 1 (20) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.25 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Ers. Ann-Marie Rosö Per Gruvberger Claes-Eric Ericsson Sune

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare.

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare. Kommunfullmäktige 14 juni 2012 1 (33) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.18 Ajournering kl.19.55-20.05, 20.50-20.55, 21.00-21.18. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 12 maj 2010 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.00-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 12 maj 2010 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.00-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 12 maj 2010 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.00-15.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 18 september 2014 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.20 Ajournering kl.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 18 september 2014 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.20 Ajournering kl. Kommunfullmäktige 18 september 2014 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.20 Ajournering kl. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Beslutande: Övriga deltagande: eringsman: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare:p-o Felth, Jerry Rothin, Stephanie Treviranus, Ulla Olsson

Ej tjänstgörande ersättare:p-o Felth, Jerry Rothin, Stephanie Treviranus, Ulla Olsson Kommunfullmäktige 13 juni 1 (42) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-21.15 Ajournering kl. 20.03-20.26, 20.41-21-15. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 )

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Plats och tid: Gammelkroppa skogsskola, kl 09.00-11.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 ) Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 ) Plats och tid: Ericssonrummet 9.00-11.00 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Åsa Hååkman Felth Ulf Söhrman Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 10 februari 2005 1 (17) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.25

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 10 februari 2005 1 (17) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.25 Kommunfullmäktige 10 februari 2005 1 (17) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.25 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Ers. Ann-Marie Rosö Per Gruvberger Åsa Hååkman-Felth Anders

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 december 2010. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 124-134

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 december 2010. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 124-134 Samm anträdesdatum Kommunstyrelsen 1 december 2010 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.30 Ajournering kl. 14.45-15.10, 16.00-16.15 Beslutande: Per Ås Su Thor Annika Harry

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 15 april 2010 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl 18.15-20.40 Ajournering kl.19.55-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 15 april 2010 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl 18.15-20.40 Ajournering kl.19.55-20. Kommunfullmäktige 15 april 2010 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl 18.15-20.40 Ajournering kl.19.55-20.05 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Claes Hultgren, kommunchef

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-09 1 (17) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-11-11 kl. 8:30-11:30

Socialnämnden 2014-12-09 1 (17) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-11-11 kl. 8:30-11:30 1 (17) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-11-11 kl. 8:30-11:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Benny

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 10 november 2004 1 (18)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 10 november 2004 1 (18) Kommunstyrelsen 10 november 2004 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.45 Ajournering mellan 15.35-16.15 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober 2011 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober 2011 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.45 Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober 2011 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 30 september 2004 1 (24) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-18.55

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 30 september 2004 1 (24) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-18.55 Kommunfullmäktige 30 september 2004 1 (24) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-18.55 Beslutande: Anita Widman, ordf Roland Björkman Ers: Sune Carlsson Per Gruvberger Hans Karlsson Rolf Wennerlöf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer