Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej tjänstgörande ersättare: Rolf Wennerlöf, Ulla Olsson, Christel Iversen, Per-Olof Felth, Karin Löfstrand, Stephanie Treviranus Utses att justera som ersättare. Ulf Söhrman och Annika Johansson med Björn Kihl och Jomark Polintan Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 15 juni kl Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer: Ordförande Marina Isaksson.. Justerande Ulf Söhrman Annika Johansson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 9 juni 2011 Anslagsdatum: 16 juni 2011 Datum för anslags nedtagande:7 juli 2011 Förvaringsplats Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni Beslutande Per Gruvberger (S) Marina Isaksson (S) Olle Engström (S) Linda Knutsen (M) Thorbjörn Parling (S) Christina Persson (S) Anders Nilsson (V) Bengt-Olof Persson (S) Patrik Fornander (M) Benny Persson (C) Ann-Marie Rosö (S) Marcos Ciscar (F-D P) Sune Frisk (S) Michael Helmersson (FP) Åsa Hååkman-Felth (S) Ulf Söhrman (M) Dan Stjernlöf (V) Olle Engström (S) Erik Berg (SD) Helene Larsson Saikoff (S) Bengt Sjöberg (KD) Peter Johansson (C) Claes-Eric Ericsson (S) Christer Olsson (M) Britt-Marie Wall (S) Jomark Polintan (S) Alfred Maultasch (MP) Helen Eriksson (F-D P) Henric Forsberg (S) Annika Johansson (V) Harry Johansson (M) Björn Stålhammar (FP) Stefan Andersson (S) Marianne Andersson (S) Jan Larsson (S) Kerstin Brunn (C) Anita Johansson (M) Gunnel Tångring (S) Tjänstgörande ersättare Björn Kihl Irene Frisk Ej närvarande ersättare Ej närvarande ersättare Ej närvarande ersättare Jerry Rothin

3 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni Kf 47 Dnr Information från näringslivskontoret Kommunfullmäktiges ledamöter informerades av näringslivsutvecklare Agneta Svensson om det aktuella arbetet inom Näringslivskontoret. Här belystes pågående aktiviteter och utvecklingsområden. Även Barn- och utbildningsnämndens ordförande Torbjörn Parling yttrade sig angående verksamheten Ung Företagsamhet i grund- och gymnasieskola.

4 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni Kf 48 Dnr KS 98/11 Motion gällande streamad webkamera i centrala Filipstad I motion inkommen 7 juni 2011 anför Marcos Ciscar (Fil) följande: Bakgrund I takt med att samhället utvecklas så förändras också människors behov och vanor. I de flesta kommuner finns det idag kameror som streamar mot internet dit allmänheten har tillgång. Dessa kan ha olika placeringar men för Filipstads del skulle t ex stora torget med utsikt över scenen vara till fördel. Motivering En kamera på torget kan vara både brottsförebyggande och trivselhöjande, trots att inga bilder sparas, utan det skulle snarare kunna lösas som i Säffle kommun där man lägger upp en bild var tionde sekund som skriver över den föregående. Brottsförebyggande till viss del eftersom platsen hamnar i blickfånget för allmänheten. Trivselhöjande genom att man skulle kunna få bilder på hur många personer som är ute innan man själv går ut på stan en helt vanlig kväll eller inför evenemang osv. Personer som är utflyttade eller har anknytning till Filipstad kan även se vad som händer på stan. Kameran placeras högt för att ge en allmän bild av torget det skall inte synas vilka individer som vistas på platsen. Syftet är att visa allmänheten vilken aktivitet som råder på torget i stora drag inte i detalj. Mot bakgrund av ovanstående föreslår Filipstadspartiet: Att möjligheten till att placera ut webkameror i tätorten utreds. att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

5 Kommunfullmäktige 9 juni Kommunstyrelsen 25 maj Kommunstyrelsen 30 mars Kommunfullmäktige 17 mars Kf 49 Ks 76 Ks 42 Kf 18 Dnr 40/11 Motion ang. kvinnors trygghet I motion 16 mars 2011 anför Michael Helmersson (FP) följande: Skälet till denna motions tillblivelse är en diskussion jag hade för några veckor sedan med min tandläkare. Nu ska omedelbart tillstås att delar av diskussionen var en intressant monolog. Det blir ju gärna så under själva behandlingen. Hon ville uppmärksamma att delar av ytterområdena i Filipstads tätort är dåligt upplysta och upplever att detta påverkar kvinnors trygghet. Runt om i Sverige har kommuner redan uppmärksammat samma sak. Regeringen och länsstyrelser likaså. Det har avsatts resurser att bland annat förstärka belysning i områden som upplevs ha för dålig belysning. Exempel på kommuner som arbetar med detta är Alingsås, Ronneby och Göteborgs särskilda insatser för att öka tryggheten i bostadsområdet Norra Biskopsgården. I det senare exemplet har kommunen särskilt vänt sig till kvinnor som bor i området för att låta dem påverka besluten. Där har tryggheten handlat om mer än åtgärder för bättre belysning. Jag ser gärna att vi i Filipstad analyserar vilka åtgärder vi bör vidta för att öka kvinnors upplevda trygghet i kommunens utomhusmiljöer. att remittera motionen till kommunstyrelsen. I Michael Helmerssons motion framgår även yrkande att Filipstads kommun ger tekniska förvaltningen i uppdrag att analysera vilka förbättringar som är lämpliga att vidta för att öka tryggheten för kvinnor i Filipstads utomhusmiljöer. Kommunstyrelsen beslutar Beslutsexp: TK att remittera motionen till Tekniska förvaltningen för yttrande.

6 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni Kommunstyrelsen 25 maj Kommunstyrelsens teknikutskott har behandlat motionen 11 maj 2011, 32, och har beslutat enligt följande: I samband med 1996 års budgetarbete beslutades att varannan belysningspunkt över hela kommunen skulle släckas ned. På senare år har belysningspunkterna längs gång- och cykelvägarna åter tänts upp, som ett led i att öka tryggheten för de som utnyttjar dessa vägar. Rondning av belysningsarmaturerna sker 2 ggr/år och då kontrolleras samtidigt att inga kvistar och grenar skymmer dessa. Översyn pågår ständigt i villaområdena för att förbättra belysning och röjning av tilltagande växtlighet. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att med tekniska förvaltningens yttrande anse motionen besvarad. Michael Helmersson utvecklar sina synpunkter i ärendet och yrkar återremiss. Ordförande ställer proposition på dels Helmerssons återremissyrkande, dels kommunstyrelsens förslag. Sedan propositionerna besvarats förklarar ordförande kommunstyrelsens förslag med övervägande ja antaget. att med tekniska förvaltningens yttrande anse motionen besvarad.

7 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 Kommunstyrelsen 25 maj Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 april Kf 50 Ks 77 Au 27 Au 26 Dnr 75/11 Ekonomisk plan Kommunchefen redovisar vid sammanträdet de ekonomiska förutsättningar som föreligger för Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen beslutar att kalla till ny budgetberedning måndagen den 9 maj Kommunchef Claes Hultgren redovisar vid sammanträdet förvaltningschefsgruppens arbetsmaterial avseende budgetläget , daterat och de förutsättningar som råder. Materialet redovisar ett resultat om +4,5 mkr. Förvaltningscheferna presenterar materialet för respektive verksamhet, inklusive jämförande nyckeltal, och besvarar frågor i anslutning härtill. Per Gruvberger föreslår med instämmande av Ulf Söhrman att prognoserna i materialet justeras avseende befolkningsutveckling till 50 personer och prisutvecklingen till 2%. Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen beslutar att inför kommande behandling i kommunstyrelsen uppdra till kommunchefen att i samråd med förvaltningscheferna revidera förslaget till budgetramar för år avseende bland annat justerade prognoser för befolkningsutveckling till -50 personer och prisökningar till 2%. Beslutsexp: KC att utan eget förslag till beslut, lämna det reviderade materialet till kommunstyrelsen för vidare behandling. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att som underlag för det fortsatta budgetarbetet 2012 godkänna de ramar som framgår av Förslag till budgetramar 2012 daterad 9 maj 2011.

8 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni Kommunstyrelsen 25 maj Beslutsexp. EK att uppdra till förvaltningschefsgruppen att till höstens budgetberedning ta fram förslag på budgetramar för Kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger presenterar förutsättningarna i materialet och kommenterar olika delar. I den här på följande debatten yttrar sig Ulf Söhrman, Per Gruvberger och Michael Helmersson. Per Gruvberger yrkar med instämmande av Ulf Söhrman bifall till kommunstyrelsens förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

9 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 9 juni Kommunstyrelsen 25 maj Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj Beslutsexp. Stift. F-D Bostäder Kf 51 Ks 79 Au 32 Dnr 78/11 Ändringar av stadgar för stiftelsen Filipstadsbostäder Stiftelsen Filipstadsbostäders styrelse beslutade vid sammanträde , att anta förslag till nya stadgar. Enligt gällande stadgar för Stiftelsen Filipstadsbostäder, skall kommunfullmäktige ge sitt medgivande innan stadgeändringar sker, såvida det finns ett kommunalt borgensåtagande för stiftelsen. I dagsläget föreligger ett sådant borgensåtagande. De föreslagna ändringarna i stadgarna syftar dels till att stadgarna skall vara tidsenliga, dels till att möjliggöra en eventuell framtida bolagisering av stiftelsen. Eftersom de föreslagna stadgeändringarna påverkar ändamålet med stiftelsen, är det Kammarkollegiet som har att slutligen besluta om ett godkännande. Inför ett sådant beslut, krävs således kommunfullmäktiges medgivande. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna ändringar av stadgar för Stiftelsen Filipstadsbostäder. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottet. att godkänna föreslagna ändringar av stadgar för Stiftelsen Filipstadsbostäder.

10 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 9 juni Kommunstyrelsen 25 maj Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj Ks 80 Kf 52 Au 33 Dnr 86/11 Kommunal borgen för stiftelsen Filipstadsbostäder Ref. besök Kommuninvest finansrådgivare Åke Nilsson 29/ Ref. beslut kf 89, 27 november, Filipstad kommuns borgensåtagande gentemot stiftelsen Filipstadsbostäder. I det fall stiftelsen ska omsätta lån som innebär oförändrad skuldbörda har konstaterats att vissa borgensåtagande är äldre än 10 år. Kommunfullmäktige kan besluta om borgen upp till ett högsta lånebelopp. Borgensbeslutet kan då omfatta flera lån utan att ett nytt borgensbeslut behöver fattas. Ekonomienheten lämnar följande förslag till beslutsformulering att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Filipstadsbostäder org. Nr låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 134,5 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Beslutsförslag Att så som för egen skuld ingå borgen under 2011 för stiftelsen Filipstadsbostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 134,5 mkr, jämte där på löpande ränta och kostnader. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsens föreslå Kommunfullmäktige besluta att så som för egen skuld ingå borgen under 2011 för stiftelsen Filipstadsbostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 134,5 mkr, jämte där på löpande ränta och kostnader. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottet.

11 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 9 juni Kommunstyrelsen 25 maj Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj att så som för egen skuld ingå borgen under 2011 för stiftelsen Filipstadsbostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 134,5 mkr, jämte där på löpande ränta och kostnader. Beslutsexp. EK Stift. F-D Bostäder

12 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni Kommunstyrelsen 25 maj Beslutsexp. Bergsskolan Kf 53 Ks 81 Dnr 80/11 Årsredovisning 2010 Stiftelsen Bergsskolan Stiftelsen Bergsskolan har i närslutet skrivelse 26 april 2011 översänt bokslut med förvaltningsberättelse och revisionsrapport för Stiftelsen Bergsskolan. Styrelsen har fastställt balansräkning och resultaträkning Av resultaträkningen framgår att 2010 års resultat uppgår till 404 tkr. Revisorerna för Stiftelsen Bergsskolan konstaterar i revisionsberättelse daterad 20 april 2011 att årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god revisionssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Revisorerna konstaterar vidare att styrelseledamöterna inte har handlat i strid med Stiftelselagen eller Stiftelseförordnandet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2010 för Stiftelsen Bergsskolan samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattas. Per Gruvberg och Olle Engström deltar ej i beslutet och är heller inte närvarande i lokalen. att godkänna årsredovisning 2010 för Stiftelsen Bergsskolan samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattas. Per Gruvberger, Olle Engström och Torbjörn Parling deltar ej i beslutet på grund av jäv.

13 Kommunfullmäktige 9 juni Kommunstyrelsen 25 maj Socialnämnden Ks 82 Kf 54 Dnr 93/11 SOC 56 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Förvaltningen har gjort en översyn av avgifterna inom äldre- och handikappomsorgen. Idag delas avgifterna upp i styckpriser och/eller nivåer. Förvaltningen har efter översyn och jämförelse med andra kommuner kommit fram till ett nytt avgiftsförslag: Omvårdnad Nivå 1 En insats per vecka, dagtid och vardagar 745 kr Nivå 2 Två eller flera insatser per vecka, dagtid och vardagar kr Nivå 3 En eller flera insatser per vecka på kväll, natt eller helg kr Service Städ 2 rok, per tillfälle 373 kr från 1 juli 2011 Städ 2 rok, per tillfälle 425 kr från 1 januari 2012 Städ 1 rok, per tillfälle 292 kr från 1 juli 2011 Städ 1 rok, per tillfälle 350 kr från 1 januari 2012 Tvätt, per tillfälle 291 kr från 1 juli 2011 Tvätt, per tillfälle 347 kr från 1 januari 2012 Trygghetslarm, per månad 210 kr Inhandling, per tillfälle 85 kr från 1 juli 2011 Inhandling, per tillfälle 140 kr från 1 januari 2012 Hemsjukvård och rehabilitering, per besök 100 kr Sinnesträning (ingår ej i maxtaxan), per besök 100 kr Dagverksamhet (ingår ej i maxtaxan), per besök 100 kr Matportion (ingår ej i maxtaxan) 50 kr Utkörning av matdistribution, per tillfälle 10 kr från 1 juli 2011 Följeslagare t ex till sjukhus, per tillfälle 100 kr Korttidsboende/avlastningsplats, per dygn 80 kr (ytterligare 57 kr tillkommer om hemtjänstinsatser saknas) Serviceinsatserna ingår ej i omvårdnaden efter 1 juli 2011 Mat i särskilt boende Sondmat, per månad kr Heldygnskost, per månad kr från 1 juli 2011 Servicehuset Ugglan i Lesjöfors, per måltid 40 kr 2011 års maxtaxa är kronor per person och månad Förbehållsbeloppet är kronor per månad för ensamstående och kronor per månad och make. Avgift tas endast ut under förutsättning att det finns utrymme för det.

14 Kommunfullmäktige 9 juni Kommunstyrelsen 25 maj Socialnämnden forts Bilaga 1: Yttrande från pensionärs- och handikappråden, 3 st Bilaga 2: Jämförelse mellan nuvarande regler och de föreslagna nya reglerna Bilaga 3: Information om nuvarande avgifter Socialförvaltningen föreslår socialnämnden föreslå kommunfullmäktige att tre omvårdnadsnivåer införs från 1 juli 2011 att avgift för omvårdnad i nivå 1 är 745 kr att avgift för omvårdnad i nivå 2 är kr att avgift för omvårdnad i nivå 3 är kr att avgift för serviceinsatser ej ska ingå i omvårdnaden efter 1 juli 2011 att avgift för städ 2 rok, per tillfälle är 373 kr från 1 juli 2011 att avgift för städ 2 rok, per tillfälle är 425 kr från 1 januari 2012 att avgift för städ 1 rok, per tillfälle är 292 kr från 1 juli 2011 att avgift för städ 1 rok, per tillfälle är 350 kr från 1 januari 2012 att avgift för tvätt, per tillfälle är 291 kr från 1 juli 2011 att avgift för tvätt, per tillfälle är 347 kr från 1 januari 2012 att avgift för inhandling, per tillfälle är 85 kr från 1 juli 2011 att avgift för inhandling, per tillfälle är 140 kr från 1 januari 2012 att avgift för matportion (ingår ej i maxtaxan) är 50 kr att avgift för utkörning av matdistribution, per tillfälle är 10 kr från 1 juli 2011 att avgiften för heldygnskost på särskilt boende höjs till kr från 1 juli 2011

15 Kommunfullmäktige 9 juni Kommunstyrelsen 25 maj Socialnämnden forts att paragrafen förklaras omedelbart justerad Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att tre omvårdnadsnivåer införs från 1 juli 2011 att avgift för omvårdnad i nivå 1 är 745 kr att avgift för omvårdnad i nivå 2 är kr att avgift för omvårdnad i nivå 3 är kr att avgift för serviceinsatser ej ska ingå i omvårdnaden efter 1 juli 2011 att avgift för städ 2 rok, per tillfälle är 373 kr från 1 juli 2011 att avgift för städ 2 rok, per tillfälle är 425 kr från 1 januari 2012 att avgift för städ 1 rok, per tillfälle är 292 kr från 1 juli 2011 att avgift för städ 1 rok, per tillfälle är 350 kr från 1 januari 2012 att avgift för tvätt, per tillfälle är 291 kr från 1 juli 2011 att avgift för tvätt, per tillfälle är 347 kr från 1 januari 2012 att avgift för inhandling, per tillfälle är 50 kr från 1 juli 2011 att avgift för inhandling, per tillfälle är 85 kr från 1 januari 2012 att avgift för matportion (ingår ej i maxtaxan) är 50 kr att avgift för utkörning av matdistribution, per tillfälle är 10 kr från 1 juli 2011 att avgiften för heldygnskost på särskilt boende höjs till kr från 1 juli 2011 att samtliga omvårdnadsavgifter följer innevarande års gällande maxtaxa. att samtliga serviceavgifter följer leverantörens indexuppräkning. att paragrafen förklaras omedelbart justerad

16 Kommunfullmäktige 9 juni Kommunstyrelsen 25 maj Socialnämnden forts Britt-Marie Wall Ordförande Katarina Hammargren Sekreterare Christina Persson Justerare Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta förslag till taxeändringar enligt Socialnämndens förslag. Ulf Söhrman yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Michael Helmersson ställer en fråga, vilken besvaras av socialnämndens ordförande Britt-Marie Wall. Helmersson tackar för svaret. att bifalla kommunstyrelsens förslag. Beslutsexp. SOC

17 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni Kommunstyrelsen 25 maj Kf 55 Ks 94 Dnr Ombyggnad reception/kundtjänst Nämndhuset Teknikutskottet beslutade 30 september 2009, 58, att uppdra åt förvaltningen att projektera och ta fram nödvändiga bygghandlingar för ombyggnad av Nämndhuset i Filipstad. Första etappen som avsåg säkerhetsarbeten serverhall m m har färdigställts och delfinansierats av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Etapp 2 som avser reception/kundtjänst och entré till Nämndhuset har medel upptagits i investeringsbudgeten för 2011 med tkr. Ombyggnationen är ett led i Kommunstyrelsens beslutade nya organisation samt planerad samordning med ombyggnad av fastigheten Eken till trygghetsboende. Anbud har infordrats och efter utvärdering av anbuden finner kommunstyrelseförvaltningen att budgeterade medel 2011 inte räcker till för att täcka kostnaden för ombyggnad av reception/kundtjänst i Nämndhuset. Kommunstyrelsen föreslås begära ytterligare kronor från Kommunfullmäktige för att täcka kostnaden för rubricerad ombyggnad. Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen beviljas en utökning av investeringsbudgeten med tkr. Marcos Ciscar ställer en fråga, vilken besvaras av Per Gruvberger. att bifalla kommunstyrelsens förslag Beslutsexp: TK

18 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni Kf 56 Dnr 194/10 Fyllnadsval i Kommunstyrelsen efter Anders Andersson (V) - ersättare I skrivelse 5 maj 2011 avsäger sig Anders Andersson (V) sin plats som ersättare i Kommunstyrelsen. att befria Anders Andersson från uppdraget samt Beslutsexp: A. Andersson C. Iversen Personalenh. att utse Christel Iversen som ersättare i Kommunstyrelsen, under återstoden av mandatperioden.

19 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni Kf 57 Dnr Sommarhälsning Kommunfullmäktiges ordförande Marina Isaksson önskar samtliga en trevlig sommar. Vidare uttrycker ordförande ett snart på återseende till de ledamöter som kommer delta i den guidade Filipstadstur föregående års Folkrörelsestipendiat Birger Johansson inbjudit till. Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Harry Johansson önskar även ordförande en trevlig sommar.

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare.

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare. Kommunfullmäktige 14 juni 2012 1 (33) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.18 Ajournering kl.19.55-20.05, 20.50-20.55, 21.00-21.18. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20. Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.00 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Harry Johansson Björn

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-22 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 29 april 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads-

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (20) Plats och tid s sessionssal, stadshuset, kl. 18.30-20.00 Beslutande Gisela Brumme (S) Michael Petersson (M) Arne Ahlgren (S) Lola Frödeberg (VF) Anker Iskov Christensen (SD) Tommy

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer