Den harmoniserade databasen. För en konsekvent klassificering i hela EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den harmoniserade databasen. För en konsekvent klassificering i hela EU"

Transkript

1 SV Den harmoniserade databasen För en konsekvent klassificering i hela EU Användarperspektivet: e-inlämning, en nyhet på Irland Intervju: BOIP:s arbete fortsätter

2 Europeantmdn news produceras av Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (KHIM) och ges ut var fjärde månad på 23 EU-språk. Nyhetsbrevet riktar sig till alla som är intresserade av immaterialrätt i Europa. Det innehåller en översikt över det arbete som pågår inom det europeiska nätverket för varumärken och formgivningar för att utbyta bästa praxis, harmonisera arbetsmetoderna och undanröja hindren för företagande. Det finns tillgängligt i pdf-format på och Nyhetsbrevet produceras till stöd för handlingslinje 6 (utveckling av det europeiska nätverket) i KHIM:s strategiska plan, nyckelinitiativen 27, 28 och 29. Vid frågor, kontakta

3 Innehåll 01 Huvudartikel Den harmoniserade databasen Intervju Nätverksinitiativ Fokus på verktyg BOIP:s arbete fortsätter Nätverket för bedrägeribekämpning CESTO introduceras i ETMDN Användarperspektivet Konvergensprojekt Stöd till införandet av e-inlämning på Irland Två nya konvergensprojekt om formgivningar Nyheter i korthet Rundtur till Europas IP-kontor Evenemangskalender Konvergensprogrammet - projektportfölj Samarbetsfonden - projektportfölj

4 Huvudartikel Den harmoniserade databasen För en konsekvent klassificering i hela EU Den harmoniserade databasen är nu den största databasen för varumärkesklassificering i världen. Den erbjuder såväl experter som nybörjare snabb och enkel klassificering. Databasen har revolutionerat klassificeringsarbetet och har utvecklats väsentligt sedan den inrättades för åtta år sedan. artiklar i en databas på mer än 20 språk och få ett webbaserat arbetsflöde för att underhålla den. Så jag tyckte att det var en riktigt bra idé att sätta igång. Den harmoniserade databas som vi idag känner till startade med en första styrgrupp bestående av representanter från KHIM och de brittiska och svenska IP-kontoren. De tre ursprungliga kontoren kompletterades med Tyskland och Wipo, och använde engelska som basspråk. Katharina Mirbt från det tyska patent- och varumärkeskontoret (DPMA) var med i projektet redan från början: Mina kollegor hade redan övervägt att inrätta en gemensam databas för varor och tjänster, när jag hörde talas om att KHIM verkligen var intresserade av ett sådant projekt, förklarar hon. Det verkade vara meningen att varorna och tjänsterna skulle harmoniseras. I det läget hade man gjort så stora framsteg på IT-området att man kunde strukturera flera hundra tusen Katharina Mirbt, DPMA 1

5 Huvudartikel Katharina minns att arbetet för de ursprungliga medlemmarna i styrgruppen var tufft med intressant. Vi deltog i diskussionerna kring och planeringen av det grundläggande konceptet för databasens funktion, struktur och underhåll. Vi var tvungna att sammanföra olika aspekter som rörde klassificering, tekniska möjligheter, olika typer av språk och politiska ståndpunkter. Det var verkligen intressant och utmanande gruppen jobbade jättebra ihop. Diskussionerna var realistiska och fördomsfria, och därför har lösningarna fungerat. Arbetet med att skapa databasen började genom EuroClass-projektet vid KHIM, där man sammanförde alla europeiska databaser i en gemensam portal. Men den idé som låg till grund för styrgruppens arbete var att ha en gemensam databas, på alla EU-språk. Den första uppgiften bestod av att slå ihop KHIM:s och UKIPO:s databaser de två största databaserna från de deltagande kontoren eftersom båda var på engelska. Det totala antalet termer i databasen uppgick till En efterföljande rensning av avvikande termer och nästan identiska termer (tillsammans med skillnader i fråga om kommatering och stavning) fick ner siffran till omkring termer. Eftersom databaserna vid de andra deltagande kontoren var mycket mindre behövde man översätta skillnaden från engelska till språket vid kontoret i fråga. Hos KHIM blev detta känt som utfyllnadsprojektet. Översättningarna gjordes av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ i Luxemburg och godkändes av det eller de nationella kontor som tog emot ansökningarna på det språket. Sedan godkändes de igen av KHIM, som tar emot ansökningar på alla språk. Basspråket i den harmoniserade databasen är engelska. Detta gör det möjligt att få en så hög kvalitet som möjligt på översättningarna när alla översättningar görs från ett gemensamt språk förblir källan identisk, oavsett språk, och det är bara ett steg mellan källspråket och översättningen. Denna process ligger bakom begreppsidén, som skapades av dem som arbetade med databasen för att undvika upprepningar i den. Det finns fler sätt att uttrycka samma sak på engelska än på vissa andra språk men på andra språk finns det fler sätt att uttrycka samma sak än på engelska. Översättningarna kan inte ensamma garantera en otvetydig, strikt databas som lämpar sig för ändamålet. Idag innehåller databasen nästan alla nationella och regionala IP-kontor i Europa, och den förväntas växa ännu mer. Begreppsidén innebar att man skapade begrepp genom att slå ihop alla termer som betydde samma sak. Ett huvudspråk engelska användes för att täcka in flera uttryck på andra språk. Detta gör att databasen kan vara stor, men samtidigt effektiv, och reducerar störningar från onödiga termer. Idag innehåller databasen nästan alla nationella och regionala IP-kontor i Europa, och den förväntas växa ännu mer. Vid KHIM har man inlett arbetet med att integrera alla termer från den så kallade TM5 ID-listan, som är en lista över termer som redan godkänts av de fem största varumärkeskontoren i världen KHIM, USA:s patent- och varumärkeskontor, det japanska patentkontoret, det koreanska IP-kontoret och den statliga förvaltningen för industri och handel i Folkrepubliken Kina. Detta kommer att globalisera databasen och den planerade integrationen av Wipos Madrid Goods and Services Manager kommer att bli ännu ett välkommet tillskott till dess internationella omfattning. Den harmoniserade databasen är en levande termuppsättning som uppdateras på ett öppet och överblickbart sätt av alla deltagande kontor, via konsolen för terminologiunderhåll (TMC). Den låter också användarna föreslå termer som motsvarar behoven på marknaden och vilka föråldrade termer som bör strykas, via de nationella och regionala IP-kontoren. Kontoren röstar sedan om termerna, medan Wipo fungerar som medlare. Detta gör det 2

6 Huvudartikel 3 möjligt att hålla databasen så modern, uppdaterad och heltäckande som möjligt. Det är dock på användarnivå som databasens fördelar är mest uppenbara. Imre Gonda från det ungerska IP-kontoret (HIPO) påpekar att drivkraften bakom den harmoniserade databasen, och samtliga projekt inom ramen för konvergensprogrammen, alltid har varit användarna. Det finns en anledning till att det första och andra konvergensprojektet inriktades på att harmonisera frågor som rör varumärkesklassificeringen, säger han. De förfaranden som tillämpades av de nationella kontoren och KHIM var mycket olika, och på grund av samexistensprincipen är interaktionen mellan de nationella systemen och EU-systemet betydande. Trots detta misslyckades vi med att hitta en gemensam plattform, och detta innebar att skyddets omfattning skulle komma att tolkas på olika sätt. Därför var vi på HIPO mycket positiva till idén om att inleda en konvergensprocess, och den logiska lösningen var att inrätta en harmoniserad databas. Under det första projektet CP 1 kom vi överens om gemensam praxis, men i och med inrättandet av databasen kunde vi ge användarna ett mycket mer konkret resultat något som de kan tillämpa direkt när de lämnar in sina varumärkesansökningar. På vilket sätt har detta gynnat de ungerska användarna rent praktiskt? Imre är mycket tydlig med vilka fördelar som den harmoniserade databasen har inneburit. Med den harmoniserade databasen kan användarna uppenbarligen minska risken för fel när de utarbetar och lämnar in varumärkesansökningar på EU-nivå och nationell nivå, påpekar han. Han ser också det värde som databasen kan ge mindre företag, och även privatpersoner. Imre påtalar att mer än 90 procent av dem som lämnar in ansökningar på nationell nivå är små och medelstora företag, som vanligtvis inte har några ombud. Katharina Mirbt menar att databasen ger användarna en mängd fördelar. Alla varumärkessökande, vilket självklart inkluderar våra tyska användare, kan använda ordalydelsen i databasen för att specificera de varor och tjänster som varumärkena ska registreras för. De behöver inte fundera över huruvida termerna är tillräckligt specifika och precisa och över vilken klass de tillhör. De kan självklart använda samma ordalydelse i alla länder som använder sig av den harmoniserade databasen, eftersom databasen översätter termerna på mer än 20 språk och klassificeringen kommer att vara densamma. Detta förenklar och effektiviserar användarnas arbete. För Imre och hans kollegor vid HIPO är möjligheten att anpassa den harmoniserade databasen ett verkligt plus. Den naturliga följden av innovation är att nya varor och tjänster dyker upp på marknaderna och de termer som beskriver produkterna bör finnas i databasen. Vi kan inte se den harmoniserade databasen som en uttömmande förteckning. Nya termer bör inkluderas, men den verkliga frågan är hur man ska hålla jämna steg med utvecklingen. TMC är rätt verktyg för att skicka in nya förslag och detta bör prioriteras. Imre Gonda, HIPO Hur ser framtiden ur för den harmoniserade databasen? Hur kommer den att utvecklas under de kommande åren? Katharina ser utvecklingen som både utmanande och lovande: Nu när klassificeringen har harmoniserats och termerna har översatts måste vi arbeta hårt för att säkerställa kvaliteten. Under tiden har det framtida arbetsprogrammet redan fastställts: termerna i Wipos Goods and Service Manager ska assimileras och termerna i TM5 ska inkluderas. Jag tror att i takt med att fler IP-kontor blir involverade i det här projektet, ju större kommer fördelarna att bli för användarna. Detta är enkelt att se och jag är övertygad om att fler och fler kontor världen över kommer att ansluta sig till den harmoniserade databasen.

7 Huvudartikel Den harmoniserade databasen i korthet Det är den största klassificeringsdatabasen i världen. Den är helt tillgänglig på samtliga 23 EU-språk. Den är helt taxonomibaserad. Den upprätthålls av 25 varumärkeskontor i EU. Den innehåller redan alla termer från Niceklassificeringens alfabetiska lista. Den kommer att innehålla alla termer från TM5:s ID-lista senast 2015 (termer som godkänts på förhand av KHIM, USPTO, JPO, KIPO och SAIC). Den kommer att innehålla majoriteten av termerna i Madrid Goods and Services Manager. Den är en levande databas som kontinuerligt uppdateras i och med att nya termer läggs till och föråldrade termer tas bort. TMC håller den harmoniserade databasen uppdaterad TMC är ett onlineverktyg som effektiviserar förvaltningen och underhållet av termerna i den harmoniserade databasen. Det utvecklades inom ramen för samarbetsfonden och konvergensprogrammet, i samarbete med de nationella och regionala IP-kontoren i EU, Wipo, användarorganisationer och KHIM. Genom TMC kan ett nätverk av klassificeringsexperter vid alla deltagande EU-kontor föreslå och rösta om nya termer och eventuella ändringar i databasen. Wipos experter fungerar som medlare om det uppstår tvister. TMC hjälper kontoren att arbeta tillsammans på ett öppet och deltagande sätt för att bygga ut den harmoniserade databasen. Användarna kan föreslå nya termer genom sina nationella eller regionala kontor, så att den harmoniserade databasen till fullo speglar marknadens behov. Mer information finns på 4

8 Intervju BOIP:s arbete fortsätter Sprider IP-tjänster till Europas användare Benelux byrå för immateriell äganderätt (BOIP) omfattar tre länder och tre språk, och har haft mycket att göra på sistone. Utöver det dagliga arbetet har BOIP:s experter arbetat hårt med att genomföra några av samarbetsfondens mest utmanande och komplicerade projekt, och resultaten har varit goda. Som BOIP:s vice generaldirektör Hugues Derème förklarar är BOIP unikt på många sätt: som det enda regionala IP-kontoret i det europeiska nätverket för varumärken och formgivningar är det en unik blandning av kulturen i Belgien, Nederländerna och Luxemburg. De tre nationaliteterna finns till och med representerade i organisationens högsta ledning. Språken utgör ett annat bra exempel: sent under förra året lade kontoret till engelska som ett tredje arbetsspråk, jämte franska och nederländska, för att kunna bemöta företagens behov på ett bättre sätt, med tanke på att Beneluxländerna har en mycket öppen ekonomi. Detta ger naturligtvis kontoret en mer internationell profil, menar Hugues. Hans roll vid kontoret täcker in BOIP:s kärnverksamhet, plus kontorets internationella förbindelser, och det är tydligt att han älskar sitt jobb. Enligt Hugues innebär BOIP:s unika status att kontoret har fått en observatörspost i KHIM:s styrelse. Vi samordnar dock vår ståndpunkt med de tre ledamöterna från Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Vi var mycket glada över och ivriga att inleda ett aktivt samarbete med KHIM, genom samarbetsfonden och konvergensprogrammet. Det faktum att man inrättade en fond med särskild finansiering och personal var ett användbart och mycket positivt initiativ. När samarbetsfonden först startade hade BOIP enligt Hugues kommit ganska långt på automatiseringsområdet. Vi visste att vi skulle vara intresserade av fonden på ett annat sätt än andra nationella kontor. Vi började med ett relativt begränsat antal uppgifter som skulle genomföras, men med tiden har vi utökat listan kraftigt, vilket naturligtvis är ett positivt tecken. 5

9 Intervju sannolikheten för att användarna accepterar den slutgiltiga produkten ökar. Hugues Derème, vice generaldirektör vid BOIP En av BOIP:s styrkor är den avancerade IT-avdelningen, som fick kontoret att föreslå TM-XML- och arkitekturprojektet när samarbetsfonden först inrättades, i samband med att de nationella kontoren uppmuntrades att föreslå initiativ till den nystartade fonden. Vi föreslog detta eftersom vi visste att många av projekten skulle utgöras av IT-projekt. Det var viktigt att ha samma språk, så att de applikationer som togs fram enkelt kunde placeras i ett gemensamt ramverk. BOIP var ett av de första kontoren i ETMDN som erbjöd e-inlämning till sina användare för 15 år sedan. Idag lämnas 99,5 procent av alla varumärkesansökningar in elektroniskt. Dessutom samarbetade BOIP med Wipo som ett pilotkontor för e-inlämning för internationell registrering. Detta är den första tjänst som vi endast erbjuder online: det är därför ett slags test för oss och för våra användare, för att se hur långt vi kan gå i fråga om att arbeta i en papperslös miljö, säger Hugues. Om resultatet blir positivt, vilket det hittills har varit, hoppas vi kunna gå över till ett rent elektroniskt arbetsflöde under de kommande åren. BOIP är riktiga pionjärer när det rör sig om e-inlämning. Förra året spelade de en aktiv roll i samband med samarbetsfondens e-inlämning för formgivningar, och integrerade applikationen som pilotkontor. Kontoret är helt och hållet användarorienterat: En av de saker som vi gjorde annorlunda var att involvera näringslivet, eftersom vi tror att denna typ av IT-applikationer måste drivas av företag. Det gör hela processen mer användarvänlig och E-inlämning för formgivningar integrerades vid BOIP i början av 2014, och integrerades fullt ut i BOIP:s egna system: Detta var ett val som vi gjorde redan från början. Vi ville inkludera e-inlämning för formgivningar i vår enkla inloggning och vår applikation för elektronisk betalning, säger Hugues. Vi är mycket nöjda med slutresultatet och med hur vi samarbetade med KHIM på varje nivå företagsnivå, teknisk nivå och ledningsnivå. Vi har ett mycket effektivt och konstruktivt samarbete. Men det tar inte slut där: BOIP:s arbete och samarbete med KHIM blir allt mer intensivt. Kontoret arbetar hårt med att införa e-inlämning för varumärken och är djupt involverat i Back Office-projektet, till följd av ett strategiskt beslut som fattades för ett antal år sedan. Samarbetsfondens e-inlämning för varumärken kommer att ersätta den nuvarande e-inlämningen, genom en anpassning av utseendet och känslan liksom av den tekniska miljön och underhållet. När vi började med e-inlämning för formgivningar var syftet att fortsätta med e-inlämning för varumärken och Back Office, förklarar Hugues. E-inlämning för varumärken kommer att behöva återintegreras helt, och det kommer att bli svårt att importera alla funktioner hos TMclass och taxonomin. Det planerade tillbakadragandet av alla våra B2B-applikationer för e-inlämning utgör också ett hinder. Vi vill också involvera användarna så att de kan berätta om sina behov och önskningar och testa verktygen. Med tanke på de effektiva verktyg för e-inlämning som vi har för tillfället och den stora utsträckning som de används i, kommer projektet att bli en riktig utmaning, tillägger Hugues. Back Office är också ett komplicerat och omfattande projekt, som inbegriper förändringar i IT-strukturen och i de interna processerna. Det kräver att vi ändrar vårt arbetssätt och våra arbetsvanor. Om vi kan slutföra allt detta på 15 månader kommer vi att ha gjort enorma framsteg, både för oss och för våra användare. Och för BOIP är användarna viktigast. Alla samarbetsfondsprojekt som vi genomför gynnar användarna, oavsett om det rör sig om projekt på nationell, europeisk eller internationell nivå, och detta är vår drivkraft, menar Hugues. Vi tittar på betydelsen av och meningen med den vision som det europeiska nätverket för varumärken och formgivningar har, och vi inser att vi befinner oss på samma våglängd som KHIM: den strategiska vision som slogs fast för några år sedan gav KHIM rätt drivkraft och förändrade det sätt som KHIM och de nationella kontoren samarbetar på i vidare bemärkelse. Samarbetet omfattar mer än bara IT-projekt det omfattar också mänskliga relationer. 6

10 Nätverksinitiativ Nätverket för bedrägeribekämpning Samarbete för att skydda användarna 7 Det kan bara vara ett fåtal IP-kontor i världen som inte har drabbats av det växande problemet med vilseledande fakturor. Dessa fakturor är ofta mycket sofistikerade och trovärdiga. De innehåller inte sällan officiella logotyper eller använder akronymer eller adresser som liknar de som tillhör faktiska IP-kontor. De kommer med post eller allt oftare, via e-post och kräver betalning för registrering, erbjuder registrering i register som inte finns eller erbjuder förnyelsetjänster till höga priser. De som skickar fakturorna är tillräckligt organiserade och välunderrättade för att hitta sina mottagare, och nog ihärdiga för att frågan om vilseledande fakturor ska ligga högt uppe på dagordningen hos många IP-kontor. Trots att enskilda kontor har tagit fram strategier för att informera användarna om dessa typer av bedrägerier har det inte funnits någon enhetlig, EU-omfattande strategi förrän nu. Den 16 juni höll nätverket för bedrägeribekämpning sitt första möte i KHIM:s lokaler i Alicante. Det Trots att enskilda kontor har tagit fram strategier för att informera användarna om dessa typer av bedrägerier har det inte funnits någon enhetlig, EU-omfattande strategi förrän nu. samlade delegater från nationella och regionala kontor runtom i EU, användarorganisationer och internationella IP-organisationer för att diskutera problemet med vilseledande fakturor och enas om sätt att bekämpa detta fenomen. Det är avgörande att användarna deltar i denna grupp. Willem Leppink arbetar som advokat vid Ploum Lodder

11 Nätverksinitiativ man samlar all relevant information på samma ställe, så att inte några få varumärkesbedrägerier listas på till exempel Benelux webbplats, några andra på Wipos webbplats och vissa på KHIM:s webbplats. Vi behöver ett enda register, en central kontaktpunkt som alla kan konsultera. Man kan bara varna med en röst om man samlar all relevant information på samma ställe Willem Leppink, advokat, Ploum Lodder Princen i Rotterdam, och är ordförande i arbetsgruppen MARQUES som arbetar med bedrägerifrågor. Jag tror definitivt att detta är den strategi som vi behöver, säger han. Det är många som har gjort ett bra arbete, både de nationella kontoren, KHIM, Wipo och användarorganisationerna, men arbetet är alltför isolerat och separat. Det som har hänt är att många advokater, varumärkesombud och advokatbyråer har varit bra på att varna sina klienter, men det gjordes i en bilaga till ansökningsformuläret för varumärken, och detta räckte inte. Faktiska varningar bör ta formen av en samordnad åtgärd. Willem är övertygad om att den viktigaste drivkraften för denna grupp är gemensamma åtgärder. Vi måste tala med en röst till alla, för att varna dem, menar han. Detta är absolut viktigast. KHIM har därför föreslagit att man ska inrätta ett centralt och offentligt tillgängligt register, som skulle innehålla denna typ av vilseledande fakturor och som skulle kunna konsulteras av vem som helst. Det skulle kunna kopplas till nätverksmedlemmarnas webbplatser och användas för att informera och öka allmänhetens medvetenhet. Willem ställer sig bakom denna idé. Man kan bara varna med en röst om Nätverket för bedrägeribekämpning hos KHIM, den 16 juni Willem framhåller de särskilda svårigheter som små och medelstora företag ställs inför när de hanterar denna typ av problem. Små och medelstora företag som stöter på denna typ av problem beter sig i detta fall mer som en konsument än ett företag som har koll på allt. Det man vanligtvis ser hos konsumenter är att om de drabbas av bedrägerier så säger de vänta nu, jag har inte beställt något, så de gör inte misstaget att gå på bedrägeriförsöket. Men om du är ett litet företag så tittar du på fakturan och kanske antar att någon annan har beställt det, eller undrar om detta är något som måste betalas enligt lag. Att öka medvetenheten och sprida budskapet är den nya gruppens huvudsakliga mål Att öka medvetenheten och sprida budskapet är de huvudsakliga målen för den nya gruppen, som planerar att träffas regelbundet och fortsätta det gemensamma arbetet med ett nära deltagande av alla parter. Det råder ingen tvekan om att det är avgörande för gruppen att man involverar både användarna och kontoren, liksom deras expertis, och fokuserar på områden som IT-åtgärder, kommunikation, rättsliga åtgärder och samarbete. Nätverket verkar ha några hektiska månader framför sig. 8

12 Fokus på verktyg CESTO introduceras i ETMDN Ett hektiskt år för Common Examiner Support Tool (CESTO) 9 I juni 2013 lanserades fas 2 av verktyget, efter att ursprungligen ha presenterats i november Detta var startpunkten för en ny fas i CESTO:s livscykel. CESTO förser granskare med automatiserade sökningar i flera databaser för att hjälpa dem att samla all information av relevans för granskningen av absoluta registreringshinder. Den första versionen av systemet, som kom i november 2012, genererar rapporter åt granskarna som innehåller dessa sökresultat och gör det möjligt för kontoren att skräddarsy det sätt som resultaten visas på i enlighet med lokal praxis. Det tillhandahåller avancerade sökresultat med hjälp av en sökalgoritm för att hitta liknande varumärken baserat på den verbala jämförelsen av dessa, inbegripet en fonetiskt transkribering av orden. Detta används vid vissa nationella kontor som en sökning av tidigare rättigheter. Dessutom söker det också i databasen över internationella generiska namn på läkemedel, bland geografiska beteckningar och data från Gemenskapens växtsortsmyndighet, emblem och andra poster som registrerats av Wipo och andra nationella databaser för granskare som arbetar med absoluta registreringshinder. Befintliga rapporter hämtas direkt och nya sökningar tar bara några sekunder Arbetet med att vidareutveckla CESTO fortsatte under hela Verktyget förbättrades, och hämtningen av befintliga rapporter sker nu omedelbart och nya sökningar tar bara några sekunder. Mycket av det senaste arbetet har inriktats på sökresultatens relevans. Denna övning har utförts i samarbete med och med stöd från de nationella kontoren i EU, och

13 Fokus på verktyg kontorspersonalens åsikter har varit ovärderliga i fråga om att utveckla och förbättra verktyget. Hittills har CESTO införts vid 15 nationella och regionala IP-kontor runtom i EU. Kontoren har emellertid använt sig av olika strategier för att införa verktyget, beroende på deras specifika behov och hur de använder verktyget. Kontoren har emellertid använt sig av olika strategier för att införa verktyget, beroende på deras specifika behov och hur de använder verktyget. Det slovenska kontoret är en entusiastisk användare av verktyget, och deras granskare återfinns bland dem som använder det mest. Granskaren Miroslav Vlček menar att verktygets överblickbara bearbetning av sökresultaten i alla relevanta databaser gör det möjligt att snabbt få tillgång till det specifika varumärket. Hans kollega Karol Klavec är särskilt nöjd med möjligheten att ställa in sannolikhetsnivån för identiska resultat, vilket inbegriper dubbla identiteter. Verktyget är tillräckligt anpassningsbart och responsivt för att uppfylla kontorens enskilda behov. Vissa kontor har valt att införa verktyget stegvis, varigenom CESTO endast används för vissa datakällor, dvs. för att söka efter geografiska beteckningar, växtsorter osv., medan andra kontor använder det som ett verktyg för att genomföra kvalitetskontroller. Verktyget är tillräckligt anpassningsbart och responsivt för att uppfylla kontorens enskilda behov. olika nationella kontor och KHIM:s utbildare, i syfte att hålla nere restiden och resekostnaderna. Vid behov reste sedan KHIM:s personal till de berörda nationella kontoren, för mer djupgående utbildning och fortsatt stöd från samarbetsfondens utrullningsteam. Det räckte med ett enda utbildningstillfälle för att granskarna skulle hinna bekanta sig med verktyget När CESTO infördes i Polen deltog hela varumärkesavdelningen vid en presentation av verktyget, som följdes av en praktisk användarsession för att låta granskarna testa verktyget och ställa frågor. Detta följdes sedan av en träff med juridiska experter från det polska kontoret för att konfigurera verktyget och anpassa det för det polska kontoret. Varumärkeschefen Elżbieta Błach säger att CESTO uppenbarligen är ett verktyg för och av granskare: Du ser direkt att det har utvecklats tillsammans med granskare, och noggrant anpassats efter deras behov. Andra verktyg som liknar CESTO är ofta mer fokuserade på IT-logiken, och inte själva affärslogiken. De CESTO-seminarier som hölls i Polen bevisade att verktyget är intuitivt för alla granskare: det räckte med ett enda utbildningstillfälle för att granskarna skulle hinna bekanta sig med verktyget. Hon menar dessutom att man vid det polska kontoret är särskilt tacksamma över bredden på CESTO:s sökfunktioner. De polska granskarna uppskattar framför allt möjligheten att söka i listor över geografiska beteckningar, liksom i växtsortsdatabasen. Vi har haft några rättsfall som rörde konflikter mellan varumärken och växtsorter, och tack vare CESTO varnas vi nu i förväg om möjliga likheter. Kort efter det att CESTO infördes vid det polska patentkontoret anser granskarna att verktyget är ett grundläggande inslag i deras arbetsmiljö. Det har anordnats utbildningar om verktyget vid respektive kontor. Först höll man en videokonferens med grupper bestående av personalen vid 10

14 Användarperspektivet Niamh Hall Partner, FRKelly Stödjer införandet av e-inlämning på Irland En användares engagemang i samarbetsfonden 11 Niamh Hall är ett mycket välbekant namn i den europeiska varumärkesvärlden. Hon är inte bara partner hos FRKelly, en IP-praktik som är känd både på Irland och i resten av EU, utan också författare och en hängiven bloggare som skriver om allt som rör immateriella rättigheter. Irland ligger mellan USA och Europa, både ur geografisk och kulturell synvinkel Hennes jobb håller henne sysselsatt, liksom hennes roll som ordförande för den irländska sammanslutningen för patent- och varumärkesadvokater. Hon lyckas ändå ta sig tid att delta som en fullvärdig användarrepresentant i samarbetsfonden. Hon är helt rätt person för att tillföra mycket unika användarerfarenheter till samarbetsfondens projekt. I år har jag varit i branschen i 16 år, förklarar hon. Innan jag började på FRKelly jobbade jag för en annan advokatbyrå och höll redan då på med IP-frågor och handelsrätt. Jag tyckte verkligen om IP-delen och ville arbeta allt mer med sådana frågor, och det var så jag hamnade här. Nu är hon en partner hos FRKelly, en så kallad storanvändare av systemet för gemenskapsvarumärken. Hon jobbar också i en mycket spännande IP-miljö. Vi har upprättat en del mycket goda internationella förbindelser från vårt kontor här på Irland, som använder sig av oss för att samordna sitt arbete världen över, och vi tar hand om mängder av amerikanska företag som vill etablera sig i Europa och europeiska företag som registrerar sig i Europa och resten av världen, förklarar hon. Irland ligger mellan USA och Europa, både ur geografisk och kulturell synvinkel och i fråga om rättssystem så har vårt och Storbritanniens en gemensam historia, vilket innebär att vårt rättssystem liknar andra sedvanerättssystem som de som finns i USA och Kanada.

15 Användarperspektivet Det irländska patentkontoret kontaktade först Niamh för att få henne att delta i fondens projekt. Det irländska kontoret letade efter en irländsk användare som kunde ansluta sig till gruppen, och de bad mig att delta. Som ordförande för den irländska sammanslutningen för patent- och varumärkesadvokater är jag både användare och användarrepresentant. De ville egentligen anställa någon, men det är inte särskilt många som registrerar varumärken på Irland: antingen använder man sig av en firma som vi eller så sköts inlämningarna av en annan, utlandsbaserad avdelning, förklarar Niamh. Som en av de ursprungliga medlemmarna i användargemenskapen inom fonden har Niamh sett arbetet växa och förändras under de senaste åren. Jag var med i början när de tog in lite folk för att köra lite tester. Det är intressant att se att det sedan dess har fått ett eget liv. Gruppen är en bra blandning vi har folk som arbetar som fast anställa, folk från mindre firmor och även från större firmor. Gruppen är en bra blandning vi har folk som arbetar som fast anställa, folk från mindre firmor och även från större firmor Niamh höll plötsligt på att testa det system för e-inlämning som utvecklats av samarbetsfonden för det irländska patentkontoret innan det hade lanserats. Som firma arbetade vi ganska mycket på nationell nivå med den irländska e-inlämningen. Vi testade det irländska systemet i mer än sex månader. Det irländska patentkontoret lade ner mycket tid, arbete och personal på att börja använda e-inlämning och vi kände att det var viktigt att stödja detta. De arbetade länge med detta och jag tror att det överlag var mycket bra det har varit väldigt smidigt att införa och det har lönat sig. Det fungerar faktiskt mycket bra. Ju längre tid man testar sådana här saker innan de går live, desto bättre. Niamh är snabb att påpeka att införandet av e-inlämning vid det irländska patentkontoret har inneburit fördelar för såväl kontorets personal som för användarna. Det besvärliga inmatningssystem som granskarna tidigare använde har ersatts av en helt elektronisk upplevelse. Detta har varit bra för användarna, eftersom de nu kan lämna in ansökningar elektroniskt ända fram till midnatt, vilket alltså ger dem mer flexibilitet. Vi skulle inte ha haft detta, eller åtminstone inte förrän om flera år, om det inte vore för KHIM och samarbetsfonden, säger Niamh, och påpekar att den ekonomiska krisen och de efterföljande budgetnedskärningarna i många medlemsstater har gjort att investeringar i sådan teknik är mer ovanliga än förut. Vi skulle inte ha haft detta, eller åtminstone inte förrän om flera år, om det inte vore för KHIM och samarbetsfonden Niamh berömmer också två av fondens flaggskeppsverktyg, TMview och TMclass. Hon säger att hon ofta hänvisar kunder till TMview, för snabba identiska sökningar för utslagningsändamål innan en kort lista över namn väljs ut. Hon tillägger att TMclass är mycket användbart, framför allt eftersom de resultat som genereras automatiskt kan godtas av KHIM och de nationella kontoren. Niamh är uppenbarligen förtjust i sin roll där hon representerar användarna i fonden, och är full av idéer om hur fonden kan utvecklas mer ur ett användarperspektiv. Hon längtar till exempel efter att få se e-kommunikationen introduceras i hela ETMDN, och menar att det skulle kunna bli extremt användbart för användarna i framtiden. Vi skulle inte ha haft detta, eller åtminstone inte förrän om flera år, om det inte vore för KHIM och samarbetsfonden Men hur har fondens resultat rent generellt hjälpt IP-arbetet runtom på Irland? Niamh menar att systemet med e-inlämning hos det irländska kontoret kan ha ännu fler fördelar. Det ska nu gå ännu fortare och bli ännu enklare att få en irländsk registrering, och du kan börja basera din internationella registrering på den snabbare, genom att använda Irland som utgångspunkt, säger hon. Om e-inlämning gör processen mer säker och snabbare är detta bara bra för irländska användare och immateriella rättigheter över hela Irland, påpekar hon. 12

16 Konvergensprojekt Två nya konvergensprojekt om formgivningar Arbetspaketsmöten i Alicante 13 Arbetspaketgruppens (WGP) första möten om de två nya konvergensprogramprojekten om formgivningar, CP6: Harmonisering av grafiska återgivningar och CP7: Harmonisering av produktbeteckningar, ägde rum under den första veckan i maj. Sedan projekten inleddes i januari har båda kommit långt med hjälp av projektteamen och arbetspaketgruppens medlemmar från olika IP-kontor. Vid WGP-mötet för CP6 deltog representanter från 11 nationella kontor, Wipo (som observatörer) och KHIM. 11 nationella kontor, Wipo (som observatör) och KHIM deltog i WGP-mötet för CP7. Trots att varje projekt har olika mål fokuserade man vid båda de första WGP-mötena på att utvärdera de nuvarande villkoren, utbyta åsikter och leta efter lösningar. Diskussionerna om CP6 baserades på en andra undersökning av kontorspraxis som 30 nationella kontor besvarade. Resultaten av denna undersökning analyserades till fullo och presenterades under mötet, och en översikt över dessa undersökningsresultat ska göras tillgänglig på webbplatsen tillhörande det europeiska nätverket för varumärken och formgivningar ( Det faktum att ämnena är komplexa och att förfarandena skiljer sig åt gjorde att mötesdeltagarna behövde utföra omfattande analyser. Slutsatserna om projektämnena neutral bakgrund och friskrivningar föreslogs och illustrerades med hjälp av flera exempel från undersökningen. Under CP7 diskuterades följande ämnen: förfarandet för skapande av produktbeteckningar i den harmoniserade databasen, där den process som föreslogs godtogs av alla WPG-medlemmar; riktlinjer för godtagande av produktbeteckningar: flera diskussioner hölls under mötet till följd av de exempel som hade tagits fram för granskning. Ett dokument med gemensam praxis har skapats baserat på de beslut som antogs vid mötet; GUI:s (grafiska användargränssnitt) där en uppsättning modeller presenterades för att visa hur det framtida sökverktyget skulle kunna se ut när det skapas nästa år och slutligen taxonomiprinciper där tre möjliga taxonomistrategier diskuterades. Strategierna kommer att analyseras ytterligare innan man beslutar om det slutgiltiga alternativ som ska följas. Slutsatserna från de båda mötena har inkluderats i det protokoll som distribuerades till WGP för kommentarer. När de väl antas kommer projektets arbetsgrupp att kunna ge återkoppling. För att fortsätta denna stadiga utveckling kommer arbetspaketsgruppen för CP6 att mötas igen i juni/juli och arbetspaketgruppen för CP7 i september.

17 NYHETER i korthet Internationella toppmötet för IPskydd Nyckelrepresentanter från både offentlig och privat sektor deltog vid det första internationella toppmötet för IP-skydd som anordnades den 11 och 12 juni i London. Europeiska och internationella beslutsfattare, brottsbekämpande myndigheter, multinationella företag och andra intressenter diskuterade den växande inverkan av intrång i immateriella rättigheter och de utmaningar som skyddet och samhället står inför. Bland talarna fanns Vince Cable, Storbritanniens statssekreterare för handel, innovation och färdigheter, Wipos generaldirektör Francis Gurry, KHIM:s ordförande António Campinos, Unilevers vd Paul Polman och den bästsäljande deckarförfattaren Val McDermid. Videor från evenemanget finns tillgängliga på oami.europa.eu/ ohimportal/en/international-ipenforcement-summit. ASEAN KHIM Möte mellan IP-kontorens chefer Den maj 2014 besöktes KHIM av 23 delegater från de tio ASEAN-länderna, som deltog vid ett högnivåmöte mellan ASEAN och KHIM som anordnades inom ramen för ECAP III-projektet, som finansieras av EU. Den första mötesdagen ägde rum i huvudkontoret för det spanska patent- och varumärkeskontoret (OEPM) i Madrid, och leddes av kontorets generaldirektör, Patricia García-Escudero. Den andra dagen hölls mötet hos KHIM i Alicante. Cheferna för IP-kontoren i de tio ASEAN-länderna Brunei, Filippinerna, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, Myanmar/Burma, Singapore, Thailand och Vietnam träffade tillsammans med representanter för ASEAN-sekretariatet och Europeiska kommissionen KHIM:s ordförande och antog en gemensam sammanfattning från mötet. Detta dokument betonar beredvilligheten hos alla IP-kontor som ingår i ASEAN att samarbeta med KHIM för att skapa en starkare IP-miljö i ASEANregionen. Inom ramen för ECAP III fortsätter ASEAN:s IP-medlemmar att arbeta med KHIM för att utveckla vissa gemensamma förvaltnings- och informationsverktyg, som ska ingå i ASEAN:s IP-portal (t.ex. ASEAN TMview och ASEAN TMclass), och undersöka andra verktyg (t.ex. ASEAN DesignView). Dessa verktyg baseras på KHIM:s befintliga databasverktyg för kostnadsfria varumärkessökningar, TMview, KHIM:s kostnadsfria och onlinebaserade verktyg för varumärkesklassificering, TMclass, och KHIM:s kostnadsfria och onlinebaserade verktyg för formgivningssökningar, DesignView. Detta gemensamma samarbete bedrivs inom ramen för ASEAN:s handlingsplan för immateriella rättigheter för

18 NYHETER i korthet Beslutet om KHIM:s riktlinjer undertecknat av ordförande António Campinos KHIM:s ordförande har undertecknat beslutet om genomförande av kontorets nya riktlinjer, som godkändes av KHIM:s styrelse i maj. Den första delen av de nya riktlinjerna trädde i kraft i februari Fram till den 31 juli 2014 kommer den nuvarande handboken för kontorspraxis och den första delen av de nya riktlinjerna att gälla. Efter den 1 augusti kommer båda delarna av riktlinjerna att utgöra kontorets praxis. De nya riktlinjerna kommer att finnas tillgängliga på sidan med nuvarande praxis på KHIM:s webbplats i juli. De finns i nuläget tillgängliga i pdf-format, tillsammans med beslutet på eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_ library/contentpdfs/law_and_practice/decisions_ president/ex14-01_en.pdf. Riktlinjerna har uppdaterats grundligt med rättspraxis från EU-domstolen, rättspraxis från KHIM:s överklagandenämnd och konvergensprogrammens resultat. Översynen av riktlinjerna kommer att öka följdriktigheten och förutsebarheten för användarna och har anpassats efter målen i KHIM:s strategiska plan. De finns tillgängliga för alla användare för närvarande på KHIM:s fem språk, men de kommer snart att finnas tillgängliga på alla officiella EU-språk. KHIM:s och OMPIC:s chefer möts i Marocko Generaldirektören för det marockanska kontoret för immateriella rättigheter, Adil El Maliki, och KHIM:s ordförande, António Campinos, har träffats i Casablanca för att diskutera det pågående samarbetet mellan de två kontoren. Under ett antal samtal diskuterade de två kontorscheferna frågor som rörde gemensamt samarbete, integreringen av Marocko i DesignView, KHIM:s kostnadsfria och onlinebaserade verktyg för formgivningssökningar och de två kontorens deltagande i det föreslagna inrättandet av en arabisk version av Niceklassificeringen. Marocko har redan integrerat sina varumärkesdata i KHIM:s verktyg för varumärkessökningar TMview, som har mer än 23 miljoner varumärken i sin databas. 15

19 NYHETER i korthet Den första konferensen om IPmedling Den 29 och 30 maj anordnade KHIM sin första konferens om IP-medling Vid evenemanget deltog delegater och talare från hela världen, som samlades i Alicante för att diskutera en mängd olika ämnen med anknytning till praktisk medling och dess rättliga ram. ECTA-möte i Alicante Europeiska gemenskapens varumärkesorganisation (ECTA) anordnade sitt 33:e årliga möte i Alicante, där KHIM ligger, mellan den 19 och 20 juni. ECTA bildades 1980 som en förgrening av det dåvarande EEG:s inledande arbete med att harmonisera varumärkeslagstiftningen och varumärkespraxis på gemenskapsnivå och skapa ett enhetligt verktyg, gemenskapsvarumärket. ECTA:s senaste möte i Alicante ägde rum för 20 år sedan och mötet sammanföll med 20-årsfirandet av förordningen om gemenskapsvarumärken. Det tredje regionala seminariet hölls vid INPI Som en uppföljning till seminarierna i Haag och Prag anordnade KHIM-akademin ett regionalt seminarium i INPI:s huvudkontor i Courbevoie i Frankrike mellan den 4 och 6 juni. De regionala seminarierna används för kunskapsutbyte och riktar sig till personal vid de nationella kontoren i EU och representanter från användarorganisationer. De kombinerar interaktiva arbetspass med presentationer om olika ämnen. Det rör sig inte om akademisk utbildning, utan snarare om mer praktiskt lärande genom fallstudier och kunskapsutbyte mellan deltagarna. Nästa regionala seminarium kommer att anordnas i samarbete med det tyska patent- och varumärkeskontoret i München mellan den 20 och 21 november. Mer information finns på 16

20 Europas En rundtur till IP-kontor Internationell IP-konferens i Prag REPUBLIKEN TJECKIEN Det tjeckiska IP-kontoret organiserar tillsammans med Wipo, Epo och KHIM en internationell konferens om Skyddet av den industriella äganderätten i Europa. Konferensen, som samlar en mängd olika talare från offentlig och privat sektor, kommer att äga rum den 9 september 2014 i Prag. Onlineregistreringen är nu öppen på STORBRITANNIEN Form TM3 Lagförslaget Application to register om immateriella a trade mark rättigheter fick kunglig sanktion den 14 maj 2014 och omvandlades då till 2014 års lag om immateriella rättigheter. Fee 200 [Includes one class of goods or services] 50 [for each additional class] Lagstiftningen Use this form moderniserar IP-lagen för att hjälpa brittiska företag att skydda sina immateriella rättigheter på ett bättre sätt i Storbritannien och utomlands. Do not use this form save 30 NOTE: The details indicated with are displayed on the IPO website shortly after receipt. If the application is accepted, details are published on the internet in the Trade Marks Journal which is fully searchable by the public. Bestämmelserna syftar till att stödja företag genom att stimulera den ekonomiska tillväxten, uppmuntra 1. Full name innovation och utvidga utbudet av ekonomiska sektorer i Storbritannien. Lagen genomför också reformerna av ramverket för immateriella rättigheter för formgivningar som utgår Owner type från Hargreaves översyn av immateriella rättigheter och tillväxt från Bestämmelserna i lagen kommer att börja träda i kraft från och med den 1 oktober Address address Company registration number RUMÄNIEN Rumäniens statliga kontor för uppfinningar och varumärken (OSIM) har anslutit sig till den gemensamma harmoniserade databasen över varor och tjänster för varumärkesklassificering. Country of incorporation De 2. rumänska Representative name översättningarna av den harmoniserade databasen finns därför nu tillgängliga för användare genom TMclass-applikationen. Den lyckade harmoniseringen är resultatet av gemensamma Address ansträngningar och samarbete inom ramen för det europeiska nätverket för varumärken och formgivningar. Storbritannien 2014 års lag om immateriella rättigheter Rumänien är nu ansluten till den harmoniserade databasen Integreringen NOTE: We will communicate av with OSIM the i harmoniseringsprojektet för varor och tjänster är ännu ett steg framåt i representative, if this section has been arbetet completed. med att förbättra förutsägbarheten, vilket i sin tur gynnar användarna. 17 Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office

21 Lettiskt seminarium om varumärkesskydd LETTLAND Det lettiska patentkontoret anordnade i samarbete med KHIM och Wipo ett seminarium om Skyddet av varumärken på nationell nivå, EU-nivå och internationell nivå i Riga i april. Ägare, representanter och studenter på området immateriella rättigheter deltog vid seminariet, som innehöll presentationer av KHIM- och Wipo-anställda, liksom av lettiska experter. Delegaterna lyssnade på lettiska företagsanvändare av varumärkessystemet, som gav inblick i IP-skyddet på företagsnivå när det gäller företagens tillväxt. EE P A STI PATEN D IAM ET Estniska patentkontorets årsrapport ESTLAND Årsrapporten för 2013 från det estniska patentkontoret har offentliggjorts. Den finns tillgänglig i pdf-format på webbplatsen för det estniska patentkontoret ( ee/files/elfinder/dokumendid/aasta2013.pdf) liksom i pappersformat. E-tjänster i Bulgarien BULGARIEN Det bulgariska patentkontoret siktar på ett fullständigt införande av e-tjänster för varumärken och formgivningar. I slutet av april besökte KHIM:s experter BPO i Sofia för att fortsätta processen med att integrera kontoret i de verktyg och tjänster som samarbetsfonden erbjuder. Bulgariska experter och KHIM:s experter håller på att utveckla e-tjänster för ändring online av namn och adresser, e-inlämning för invändningar och andra tjänster. E-inlämningstjänsterna kommer att förenkla ansökningsprocessen för bulgariska användare, och kommer att kunna nås genom BPO:s webbplats. Under tiden, mellan den 28 och 29 april, hade BPO öppet hus för att visa upp de viktigaste e-verktyg som samarbetsfonden byggt för de bulgariska användarna. Evenemanget fick mycket uppmärksamhet i bulgarisk press. 18

22 Europas En rundtur till IP-kontor Tre av fyra varumärkesansökningar lämnas in online i Finland FINLAND Onlineinlämningen av varumärken har gått från klarhet till klarhet i Finland. I början av 2014 lämnades 78 procent av de nationella varumärkesansökningarna in genom kontorets tjänst för onlineinlämning. Under 2013 lämnades 55 procent av alla ansökningar in online. Under sommaren 2013 introducerade det finska kontoret ett nytt system för onlineinlämning av varumärkesansökningar. Onlinetjänsten var resultatet av ett internationellt projekt som leddes av samarbetsfonden vid KHIM, med Finland som pilotland. Sedan början av 2014 har det blivit billigare att lämna in varumärkesansökningar online än på papper. Grundavgiften för en onlineansökan är 215 euro, medan avgiften för en pappersansökan är 250 euro. En onlineansökan är billigare eftersom ansökningsuppgifterna automatiskt överförs till kontorets nya system för behandling av varumärkesansökningar, vilket minskar arbetsbördan i samband med registreringen och kontrollen av informationen. Spanska kontoret uppmärksammar världsdagen mot piratkopiering i Algeciras SPANIEN Det spanska patent- och varumärkeskontoret (OEPM) uppmärksammade tillsammans med den spanska organisationen mot piratkopiering (ANDEMA) världsdagen mot piratkopiering genom olika verksamheter för att öka konsumenternas medvetenhet. Ett evenemang anordnades i Algeciras den 3 juni för att framhålla piratkopieringens omfattning och risker. Detta var den första gången som ett firande av världsdagen mot piratkopiering sammanförde spanska och europeiska myndigheter (genom det europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter, som är en avdelning vid KHIM) och tjänstemän från det marockanska kontoret för industriell och kommersiell äganderätt (OMPIC). Evenemanget leddes av Spaniens vicesekreterare för industri, energi och turism, Enrique Hernandez Bento, som betonade de allvarliga hälso- och säkerhetskonsekvenser som konsumenterna kan drabbas av när de köper piratkopierade produkter, och den negativa inverkan på den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen. Under evenemanget presenterade OEPM:s generaldirektör, Patricia García-Escudero, nya åtgärder och verktyg för att bekämpa piratkopieringen och öka medvetenheten i Spanien, såsom den nya webbportalen Yo Soy Original (Jag är ett original) på 19

23 Kalender över framtida IP-evenemang Världskonferensen för immateriella rättigheter Den 28:e årliga konferensen Toronto CA sep 2014 Köpenhamn DK sep 2014 Årsmöte Det 12:e sambandsmötet om varumärken Düsseldorf DE sep 2014 Alicante, ES 7 8 okt 2014 Det 13:e sambandsmötet om formgivningar Observatoriets plenarsammanträde Alicante, ES okt 2014 Alicante, ES okt 2014 Seminarium om internet som en främjare av IP-brott Alicante, ES 5 7 nov

24 KONVERGENSPROGRAMMET PROJEKTPORTFÖLJ Projekt AT BG BX CY CZ DE DK EE ES FI FR GR GR OBI HR CP 1 Harmonisering av varumärkesklassificeringen CP 2 Konvergens av klassrubriker CP3 Absoluta registreringshinder Figurmärken CP4 Skyddsomfattning för svartvita märken CP5 Relativa registreringshinder Risk för förväxling CP6 Grafisk återgivning av formgivningar CP 7 Harmonisering av produktbeteckningar *Nationella&regionala IP-kontor: genomföranden från och med den 26 juni 2014 genomförandesiffrorna inbegriper inte KHIM. 21

25 Diagramförklaring Avser att genomföra Genomfört HU IE IT LT LV MT PL PT RO SE SI SK UK Antal Genomf. Kommentarer 24 Senast integrerade i den harmoniserade databasen: Danmark och Rumänien. 26 Principerna för gemensam praxis (CP2) har offentliggjorts på alla EU-språk (2013). 00 Arbetspaketsgruppen sammanträdde den 20 juni. (WP1) 08 Ett allmänt meddelande och principerna för gemensam praxis (CP4) har offentliggjorts på alla EU-språk (den 15 april 2014) Arbetspaketgruppens första möte ägde rum den 6 maj. 00 Arbetspaketgruppens första möte ägde rum den 7 maj. 22

Konvergens. Vanliga frågor (FAQ) om den gemensamma praxisen CP 3. Särskiljningsförmåga Figurmärken som innehåller beskrivande/ej särskiljande ord

Konvergens. Vanliga frågor (FAQ) om den gemensamma praxisen CP 3. Särskiljningsförmåga Figurmärken som innehåller beskrivande/ej särskiljande ord SV SV Konvergens Vanliga frågor (FAQ) om den gemensamma praxisen CP 3. Särskiljningsförmåga Figurmärken som innehåller beskrivande/ej särskiljande ord A. GEMENSAM PRAXIS 1. Vilka myndigheter kommer att

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Officiellt meddelande om tillämpningen av IP Translator v1.2, 20 februari 2014 1 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.2, 1 28 oktober 2015 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

IP C&C. Index. Ett framgångsrikt år. cooperate and converge. 2012 blev ett framgångsrikt år med konkreta resultat för båda, tack vare engagemanget

IP C&C. Index. Ett framgångsrikt år. cooperate and converge. 2012 blev ett framgångsrikt år med konkreta resultat för båda, tack vare engagemanget IP C&C cooperate and converge Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) Ett framgångsrikt år Det har varit ett fantastiskt år för samarbetsfonden och konvergensprogrammet.

Läs mer

Konvergens. Vanliga frågor (FAQ) om den gemensamma praxisen CP 6. Grafiska återgivningar av en design

Konvergens. Vanliga frågor (FAQ) om den gemensamma praxisen CP 6. Grafiska återgivningar av en design SE Konvergens Vanliga frågor (FAQ) om den gemensamma praxisen CP 6. Grafiska återgivningar av en design A. ALLMÄNNA FRÅGOR 1. Vilka myndigheter kommer att genomföra den gemensamma praxisen? BG, BX, CY,

Läs mer

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1,

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 1 20 februari 2014 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Att få ihop samarbetspusslet

Att få ihop samarbetspusslet IP C&C cooperate and converge Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) Att få ihop samarbetspusslet Konvergensprogrammet lanserar tre nya projekt vid februarimötena med

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

Konvergens. Vanliga frågor (FAQ) om gemensam praxis, version 2 CP4-skyddsomfång för svartvita varumärken

Konvergens. Vanliga frågor (FAQ) om gemensam praxis, version 2 CP4-skyddsomfång för svartvita varumärken EN SV Konvergens Vanliga frågor (FAQ) om gemensam praxis, version 2 CP4-skyddsomfång för svartvita varumärken 1. Är den gemensamma praxisen annorlunda än den tidigare praxisen? Den gemensamma praxisen

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden IP/08/1397 Bryssel den 25 september 2008 Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden Hur kan EU se till

Läs mer

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Representativa resultat i de 2 medlemsstaterna i Europeiska unionen Paketet inkluderar resultat för EU2 och för Sverige Avsikten med opinionsundersökning

Läs mer

Convergence 1. BAKGRUND

Convergence 1. BAKGRUND Officiellt meddelande om gemensam praxis för relativa registreringshinder risk för förväxling (inverkan av icke särskiljande/svaga beståndsdelar), den 2 oktober 2014 1. BAKGRUND Varumärkesmyndigheterna

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden A Flash number FL A B Landskod FL B C Intervjunummer (löpnummer) FL C NACE NACE-kod (sample-information)

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Kommittédirektiv En förbättrad varumärkesrätt inom EU Dir. 2015:53 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv

Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv SAMMANFATTNING

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET I. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport och tänkbara lösningar i fråga om den icke-ömsesidiga situationen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 101/2014 (Finlands författningssamlings nr 1018/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen Rekrytera i Europa en vägledning för arbetsgivare Europeiska kommissionen Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen i denna

Läs mer

IP C&C. Innehåll. cooperate and converge. Att surfa på samarbetsvågen. Att surfa på samarbetsvågen

IP C&C. Innehåll. cooperate and converge. Att surfa på samarbetsvågen. Att surfa på samarbetsvågen IP C&C cooperate and converge Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) Att surfa på samarbetsvågen Partnerna bakom samarbetsfonden har haft ett antal framgångar, och samarbetet

Läs mer

Konvergens Vanliga frågor och svar (FAQ) om den gemensamma praxisen CP5. Relativa registreringshinder risk för förväxling (inverkan av icke

Konvergens Vanliga frågor och svar (FAQ) om den gemensamma praxisen CP5. Relativa registreringshinder risk för förväxling (inverkan av icke EN SV Konvergens Vanliga frågor och svar (FAQ) om den gemensamma praxisen CP5. Relativa registreringshinder risk för förväxling (inverkan av icke särskiljande/svaga beståndsdelar) 1. 1. Skiljer sig den

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

RELATIVA REGISTRERINGSHINDER

RELATIVA REGISTRERINGSHINDER Officiellt meddelande om gemensam praxis för skyddsomfång för svartvita märken 15 april 2014 14 1. BAKGRUND Varumärkesmyndigheterna inom EU har genom sitt åtagande för fortsatt samarbete inom ramen för

Läs mer

Beslut i EU - så här går det till

Beslut i EU - så här går det till Beslut i EU - så här går det till Håkan Björklund 9 februari 2011 Sverige är en del av EU EU är inrikespolitik! 60-75 procent av all lagstiftning som gäller i Sverige är EU-rätt eller utformas på basis

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.2.2011 KOM(2011) 42 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 26.10.2011 2011/0094(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 Förslag till betänkande Raffaele Baldassarre (PE472.334v02-00) Genomförande av ett fördjupat samarbete

Läs mer

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning?

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning? Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao den 28 april 2008 Vad innebär riskbedömning? Jukka Takala: Riskbedömning är det viktigaste verktyget för att förhindra olyckor

Läs mer

Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning

Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) (Varumärken och mönster) Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning 1. Allmänna kommentarer

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE Den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor ökar ständigt. Detta leder oundvikligen till att de gränsöverskridande förbindelserna utvecklas, vilket i sin tur

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

IP C&C. Innehåll. cooperate and converge. Välja samarbete

IP C&C. Innehåll. cooperate and converge. Välja samarbete IP C&C cooperate and converge Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) Välja samarbete Samarbetsfonden och konvergensprogrammet innebär början till en oåterkallelig förändring

Läs mer

MEDDELANDE OM ALLMÄNNA UTTAGNINGSPROV (2011/C 206 A/02)

MEDDELANDE OM ALLMÄNNA UTTAGNINGSPROV (2011/C 206 A/02) 12.7.2011 SV Europeiska unionens officiella tidning C 206 A/7 MEDDELANDE OM ALLMÄNNA UTTAGNINGSPROV (2011/C 206 A/02) Är du intresserad av arbete inom EU? Uppfyller du kriterierna? Så här anmäler du dig

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH REPUBLIKEN

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA. Jurist (M/K) VEXT/17/170/AD6/Jurist 8 mars 2017 kl. 24:00 lokal tid i Alicante (CET)

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA. Jurist (M/K) VEXT/17/170/AD6/Jurist 8 mars 2017 kl. 24:00 lokal tid i Alicante (CET) MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA Benämning Tjänstegrupp/lönegrad AD 6 Typ av kontrakt Referens Sista ansökningsdag Anställningsort Jurist (M/K) Tillfälligt anställd VEXT/17/170/AD6/Jurist

Läs mer

Vad händer i vår omvärld?

Vad händer i vår omvärld? Vad händer i vår omvärld? Vad sker hos våra grannländer och i övriga Europa? Vad påverkar utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geodata? Christina Wasström, Lantmäteriet Geodataseminarie 2011-11-22

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2010 KOM(2010)364 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV 95/50/EG OM ENHETLIGA

Läs mer

0.2 Skriftväxling med KHIM skall helst ske på det språk på vilket den internationella ansökningen skall inges till WIPO

0.2 Skriftväxling med KHIM skall helst ske på det språk på vilket den internationella ansökningen skall inges till WIPO Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (KHIM) Endast för KHIM: Mottagningsdatum Antal sidor 0 (obligatorisk) Internationell ansökan enligt Madridprotokollet Uppgifter för KHIM:s handläggning av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2007 Utgiven i Helsingfors den 16 april 2007 Nr 39 40 INNEHÅLL Nr Sidan 39 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 23 oktober 2011 En färdplan för stabilitet och tillväxt 1. Reagera beslutsamt på

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.6.2012 2012/2030(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Angelika Niebler (PE491.093v01-00) Fullbordandet av den inre e-marknaden (2012/2030(INI)) AM\907170.doc

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

CP5: Relativa registreringshinder risk för förväxling (Inverkan av icke särskiljande/svaga beståndsdelar)

CP5: Relativa registreringshinder risk för förväxling (Inverkan av icke särskiljande/svaga beståndsdelar) CP5: Relativa registreringshinder risk för förväxling (Inverkan av icke särskiljande/svaga beståndsdelar) Harmonisera praxisen gällande icke särskiljande/svaga beståndsdelar av märken i syfte att bedöma

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Välj språk. Swedish.

Välj språk. Swedish. Page 1 sur 10 Välj språk Swedish Efterlevnadsundersökning gällande Supply Chain Initiative - 2016 Välkommen till Dedicateds webbenkät. Den webbaserade metoden garanterar att företagets svar behandlas konfidentiellt.

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 9.11.2010 C 302 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTLYSNING AV LEDIG TJÄNST Direktör för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien) (KOM/2010/10285) (2010/C 302 A/01)

Läs mer

Convergence. Principer för den gemensamma praxisen Konvergensprogrammet. CP 4. Skyddsomfång för svartvita märken

Convergence. Principer för den gemensamma praxisen Konvergensprogrammet. CP 4. Skyddsomfång för svartvita märken EN SV Convergence Principer för den gemensamma praxisen Konvergensprogrammet CP 4. Skyddsomfång för svartvita märken Index 1. PROGRAMMETS BAKGRUND... 2 2. PROJEKTETS BAKGRUND... 2 3. MÅLET FÖR DETTA DOKUMENT...

Läs mer

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen?

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? MEMO/06/173 Bryssel den 27 april 2006 Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? EU har nu i två år haft 25 medlemsstater och 20 officiella språk och förbereder sig för att

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling Allmänna kommentarer Formuläret för ansökan om omvandling tillhandahålls

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 29 maj 2015 (OR. en) 9206/15 I/A-PUNKTSNOT från: till: Rådets generalsekretariat EJUSTICE 60 JUSTCIV 128 COPEN 139 JAI 352 Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 21.10.2005 KOM(2005) 518 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN om en gemensam EU-metod för att bedöma administrativa kostnader till följd av lagstiftning

Läs mer