Industriföretagets organisering. Innehåll. Naturvetenskaplig kunskapsutveckling. Johann Packendorff

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industriföretagets organisering. Innehåll. Naturvetenskaplig kunskapsutveckling. Johann Packendorff"

Transkript

1 Industriföretagets organisering Johann Packendorff Innehåll Organisationsdesign grundfrågor Organisationsstyrning med balanserat styrkort Naturvetenskaplig kunskapsutveckling sanning 1 sanning 2 sanning 3 falsifiering falsifiering Normalvetenskap Paradigmskifte Paradigmskifte Normalvetenskap Normalvetenskap tid 1

2 Samhällsvetenskaplig kunskapsutveckling Nya lösningar Nya lösningar Problem i ny dimension Problem i ny dimension perspektiv 4 problem lösningar perspektiv 3 perspektiv 2 perspektiv 1 tid Exemplet organisationsläran Intresseskillnader och makt måste förstås Förbättra relationen människa-företag Kvarvarande konflikter Människor ineffektiva Fortfarande trögt att förändra Kulturellt perspektiv Strukturdesign Ineffektivitet Politiskt perspektiv Human Resource-perspektiv Strukturellt perspektiv tid Perspektiven återfinns i Bolman & Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. Strukturellt perspektiv: Grundantaganden (I) Organisationer finns till för att man skall kunna uppnå uppställda mål Organisationer fungerar bäst då rationaliteten styr över både personliga preferenser och yttre tryck. Strukturerna måste utformas på ett sätt som gör att de passar för organisationens olika delar (inklusive mål, teknologi och omgivning). 2

3 Strukturellt perspektiv: Grundantaganden (II) Organisationen kan öka sin effektivitet och prestationsnivå genom specialisering och arbetsfördelning. Samordning och kontroll är väsentligt för att individer och enheter tillsammans skall kunna uppnå organisationens mål. Problem och försämrade prestationer beror på strukturella brister och kan åtgärdas genom en omstrukturering. Omstruktureringar/redesign behövs allteftersom organisationen utvecklas Tillväxt och designbehov (Greiner) Organisationens livscykel (Adizes) 3

4 Organizational Life Cycle Situational Influences on Organization Design Organizational Size Core Technology Environment ORGANIZATION DESIGN Några strukturella grundbegrepp Linje-stabsorganisation Funktionsorganisation (Functional design) Processorganisering/reengineering) Platsorganisering (place design) Produktorganisation (product design) Divisionsorganisation (multidivisional design) Multinationell organisation (multinational design) Matrisorganisation Konglomerat Nätverksorganisation Virtuell organisation Mintzbergs designteori 1. Design av position 2. Design av den övergripande strukturen 3. Sammanlänkning av den övergripande strukturen 4. Design av beslutssystemet 4

5 1. Design av position Specialisering -Horisontell specialisering -Vertikal specialisering -Job enlargment -Job enrichment Formalisering av arbetsuppgifter -Beskrivning av själva arbetsuppgiften -Hur arbetsuppgiften skall utföras -Regler för uppträdande, klädsel mm 1. Design av position Utbildning och indoktrinering -Utbildning (standardisering av kunskaper) -Indoktrinering (socialisation) 2. Design av den övergripande strukturen Avgränsning av enheter -kunskaper & färdigheter -tid när arbetet skall utföras -produktgruppering -kundgruppering -geografisk gruppering -processgruppering 5

6 2. Design av den övergripande strukturen Enhetsstorlek Enkla, parallella, standardiserade uppgifter => stort kontrollspann Svåra, ömsesidiga, varierande uppgifter => litet kontrollspann Types of Task Interdependence in Organization Design Pooled Sequential Reciprocal C C C A B A B A B Simple Complex 3. Sammanlänkning av den övergripande strukturen Planerings- och kontrollsystem -Prestationsmätning (marknadsbaserade) -Handlingsplanering (funktionsbaserade) Integrationsmedel -Integrationsansvariga -Projektgrupper och integrationskomittéer -Integrationsansvariga chefer -Matrisstrukturer 6

7 4. Design av beslutssystemet Vertikal decentralisering Horisontell decentralisering (chefer kontra experter & stabspersoner) Mintzbergs strukturdelar Den strategiska spetsen Teknostrukturen Stöd- och serviceenheter Mellanchefer Den operativa kärnan Mintzbergs strukturformer Enkel struktur (småföretag) Maskinbyråkrati (industrier, myndigheter) Professionell byråkrati (universitet, sjukhus) Divisionaliserad form (storföretag som ABB, Volvo) Adhocrati (reklambyråer, konsultföretag) 7

8 Enkel struktur Maskinbyråkrati Professionell byråkrati 8

9 Divisionaliserad form Adhocrati Att styra moderna organisationer Organisatorisk komplexitet Konkurrens/kundkrav Teknikutveckling Rekrytering och ledning av medarbetare Ständiga förändringar 9

10 Styrsystem Grundfråga: Är vår verksamhet bra? Innebär följdfrågor: - Vad är bra? - Hur mäter vi bra? - Vad kan få oss att bli bättre? Cybernetisk styrfilosofi: - Verksamheten ger vissa resultat - Resultaten mäts och jämförs med standards - Jämförelseresultaten återförs i korrigeringssyfte Cybernetisk styrning - grundmodell Traditionellt: Finansiella styrmodeller Redovisningssystem mäter finansiella transaktioner i företaget Transaktionerna relateras till aktiviteter och organisatoriska enheter Beräkningar av lönsamhet mm för varje organisatorisk enhet Ej måluppfyllelse => korrigeringskrav! 10

11 Relevance lost kritik mot finansiella styrmodeller Aggregeringsproblemet hur räkna samman? Kausalitetsproblemet vad beror på vad? Förseningsproblemet data kommer långt efter Definitionsproblemet hur definiera relevanta data? Tillgänglighetsproblemet hur få tag på relevanta data? Kortsiktighetsproblemet fokus på löpande rapportering Suboptimeringsproblemet ställer organisationsdelar mot varandra Byråkratiproblemet mer intressant att tillfredsställa systemet än företagets långsiktiga mål Nivåproblemet på vilken nivå tillför styrmodellerna verksamhetsnytta? Finansiell styrning bara ett perspektiv! Relevance regained? What you measure is what you get! Visionsgrundad styrning Visioner ger ledning om vilka centrala perspektiv som man bör ha på verksamheten Perspektiv=>mål=>framgångsfaktorer=> nyckeltal=>handlingsplaner Ger ett balanserat styrkort (BSC) 11

12 Relevant styrning att ta fram ett balanserat styrkort Styrningskonsekvenser Aggregeringsproblemet löst Kausalitetsproblemet löst Förseningsproblemet måste lösas! Definitionsproblemet finns alltid kvar Tillgänglighetsproblemet löst Kortsiktighetsproblemet löst Suboptimeringsproblemet förhoppningsvis löst Byråkratiproblemet måste lösas! Nivåproblemet delvis löst BSC - grundmodellen 12

13 Vad är det som balanseras? Den traditionella finansiella styrningen balanseras med - kundperspektivet - processperspektivet - innovations- och utvecklingsperspektivet Den traditionella historiska finansiella styrningen balanseras med - nutidsorienterade perspektiv (kund & process) - framtidsorienterade perspektiv (innovation/utv) Finansiellt perspektiv Företagets yttersta syfte: Att skapa mervärde åt sina ägare Gör man det tryggar man företagets fortlevnad och framtida kapitalförsörjning Mäter förmågan att nå goda resultat i övriga perspektiv (distal mätning) Anger övergripande spelregler Traditionella ekonomiska nyckeltal och externa mått på företaget Finansiellt perspektiv - nyckeltal Lönsamhet Likviditet/soliditet Börskurs Utvecklingssatsningar som investering i st f kostnad Mätning framför allt på företagsnivå Andra ägarmått beroende på organisationstyp 13

14 Kundperspektivet Kundefterfrågan avgörande för överlevnad Kunderna företagets egentliga finansiärer Företaget måste tillfredsställa kundernas behov och skapa värde för kunderna Vi måste skapa en bild av kunderna och en bild av kundernas bild av oss! Kundperspektivet - mått Kundernas beteende - reklamationer - återköpsfrekvens - kundattitydutveckling Vår roll för kunden - marknadsandelar inom viktiga segment - vår andel av kundernas inköp Processperspektivet Avser produktionsprocessens inre effektivitet Kräver att vi definierat våra produktionskedjor från början till slut Inbegriper kvalitet och andra centrala produktivitets- och effektivitetsmått 14

15 Processperspektivet - mått Produktivitet Kvalitet Tekniknivå Kapacitetsutnyttjande Leveranstid/förseningsandel Köbildning/väntetider Innovations- och utvecklingsperspektivet Vad krävs för att kunna skapa värde i framtiden? Kostnader för utveckling enklast att mäta, men säger inte alltid så mycket Konkreta resultat av utvecklingsaktiviteter viktiga men även mått som mäter hur kommer vi att se ut om vi lyckas med våra ambitioner? Och, inte att förglömma, hur attraktiv vi är som arbetsgivare Innovations- och utvecklingsperspektivet - mått Antal patentansökningar Försäljningsandel nyintroducerade produkter Andel av medarbetarna som bytt arbetsuppgifter under året Antal samarbetsavtal med nya partners Genomsnittlig tidseftersläpning i utvecklingsprojekt Andelen högskoleutbildad personal Mängden produkter färdiga för lansering Medarbetarnas motivation och arbetstillfredsställelse 15

16 Perspektivsamband Exempel på BSC för ett verkstadsföretag För att lyckas med BSCinförande Väldefinierad vision och strategi! Ledningsstöd Balans mellan finansiella och icke-finansiella nyckeltal (stöd till de senare) Acceptans bland alla anställda Relevant benchmarking Regelbunden återkoppling till alla delar i företaget, utforma återkopplingen noggrannt Aldrig låta frågan dö (en ledningsprocess, ej ett projekt) 16

17 Benchmarking Återkoppling och lärande BSC som en ledningsprocess 17

Sammanfattning kurs 191- organisering. Hur moderna organisationer fungerar (3:e upplagan) - Jacobsen & Thorsvik

Sammanfattning kurs 191- organisering. Hur moderna organisationer fungerar (3:e upplagan) - Jacobsen & Thorsvik Sammanfattning kurs 191- organisering Hur moderna organisationer fungerar (3:e upplagan) - Jacobsen & Thorsvik HT-2010 Handelshögskolan i Stockholm Av: Katalin Bachry - 21859 Marielle Borgström - 22036

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Industriell ledning och organisation. Datum. Betygsgränser. Tentamenspoäng

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Industriell ledning och organisation. Datum. Betygsgränser. Tentamenspoäng TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn O0019N / O0017N Industriell ledning och organisation Datum Material Kursexaminator Sammanfattning Daniel Örtqvist Betygsgränser Tentamenspoäng

Läs mer

Användning av ekonomistyrning i Göteborgs stads gymnasieutbildning Fallstudie centrum

Användning av ekonomistyrning i Göteborgs stads gymnasieutbildning Fallstudie centrum HANDELSHÖGSKOLAN Vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Redovisning och Finansiering Användning av ekonomistyrning i Göteborgs stads gymnasieutbildning Fallstudie centrum Kandidatuppsats

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

INSPIRATIONSBOK: ANPASSADE STYRMODELLER. Balanserat styrkort i statsförvaltningen

INSPIRATIONSBOK: ANPASSADE STYRMODELLER. Balanserat styrkort i statsförvaltningen INSPIRATIONSBOK: ANPASSADE STYRMODELLER Balanserat styrkort i statsförvaltningen Förord En effektivare statsförvaltning En av Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) uppgifter är att sprida kunskaper om styrningsfrågor

Läs mer

Ett integrerat underhållsystem för att utveckla styrningen av underhållsfunktionen inom kommunaltekniska system

Ett integrerat underhållsystem för att utveckla styrningen av underhållsfunktionen inom kommunaltekniska system RAPPORT NR 166 Ett integrerat underhållsystem för att utveckla styrningen av underhållsfunktionen inom kommunaltekniska system - Centrala komponenter för effektivt underhåll Hösten 2005 Mattias Haraldsson

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Utredning och implementation av Balanced Scorecard-stöd i ett verksamhetsstyrningsverktyg

Utredning och implementation av Balanced Scorecard-stöd i ett verksamhetsstyrningsverktyg Utredning och implementation av Balanced Scorecard-stöd i ett verksamhetsstyrningsverktyg Investigation and Implementation of Support for Balanced Scorecard in an Executive Information System Jonas Lindholm

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Organisationsstrukturens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön. Ola Karlsson

Organisationsstrukturens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön. Ola Karlsson Organisationsstrukturens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön Ola Karlsson 2 Organisationsstrukturens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön Copyright Ola Karlsson Institutionen för byggvetenskaper,

Läs mer

Domäner i dialog. En studie av det balanserade styrkortets kommunikativa potential i en sjukvårdsorganisation

Domäner i dialog. En studie av det balanserade styrkortets kommunikativa potential i en sjukvårdsorganisation Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STV102 HT06 Handledare: Tomas Bergström Domäner i dialog En studie av det balanserade styrkortets kommunikativa potential i en sjukvårdsorganisation Ivar

Läs mer

Effektiv styrning. En rapport om system- och processbaserad styrning i offentlig sektor. Lars Stigendal

Effektiv styrning. En rapport om system- och processbaserad styrning i offentlig sektor. Lars Stigendal Effektiv styrning En rapport om system- och processbaserad styrning i offentlig sektor Lars Stigendal Denna rapport är en bearbetad version av rapporten Styrning för ökad effektivitet, Verva 2007:12. Verva

Läs mer

Balanserade styrkort i banker på den svenska marknaden

Balanserade styrkort i banker på den svenska marknaden Balanserade styrkort i banker på den svenska marknaden Balanced Scorecard in banks on the Swedish market Författare: Johan Bjelkengren Sofia Lönnqvist Ht-2010 Handledare: Magnus Holmström sammanfattning

Läs mer

BUDGET ELLER BUDGETLÖS

BUDGET ELLER BUDGETLÖS BUDGET ELLER BUDGETLÖS STYRNING EN STUDIE MELLAN SEB OCH SVENSKA HANDELSBANKEN Kandidatuppsats i Företagsekonomi Kaveh Jafari Toni Vasilevski VT 2008: KF50 I Svensk titel: Budget eller Budgetlös Styrning

Läs mer

Påverkar chefens personalansvar kvaliteten i vården och omsorgen?

Påverkar chefens personalansvar kvaliteten i vården och omsorgen? Påverkar chefens personalansvar kvaliteten i vården och omsorgen? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap

Läs mer

C-UPPSATS. Styrning mot försäljning av finansiella tjänster

C-UPPSATS. Styrning mot försäljning av finansiella tjänster C-UPPSATS 2006:150 Styrning mot försäljning av finansiella tjänster Linda Granberg Susanna Persson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

-Unident AB. Fallbeskrivning. Case ID-010

-Unident AB. Fallbeskrivning. Case ID-010 -Unident AB Fallbeskrivning När bröderna Marcus och Christian Nordvall startade sitt företag Unident AB i Falkenberg 1992, hade de varken pengar eller lokaler. De hade bara nappat på sin fars idé om att

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur bör ett företag med resultatenheter samordna och koordinera kritiska funktioner?

EXAMENSARBETE. Hur bör ett företag med resultatenheter samordna och koordinera kritiska funktioner? EXAMENSARBETE 2010:134 CIV Hur bör ett företag med resultatenheter samordna och koordinera kritiska funktioner? -en studie på Coor Service Management i Finspång Lisa Svensson Luleå tekniska universitet

Läs mer

Organisering och ledning Upplaga 2. Kommentarer, lästips och instuderingsfrågor. Magnus Forslund Version 2013-05-01 www.calcarius.

Organisering och ledning Upplaga 2. Kommentarer, lästips och instuderingsfrågor. Magnus Forslund Version 2013-05-01 www.calcarius. Organisering och ledning Upplaga 2 Kommentarer, lästips och instuderingsfrågor Magnus Forslund Version 2013-05-01 www.calcarius.se 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Hur läsa

Läs mer

En personalfunktion i förändring

En personalfunktion i förändring Det pågår en förändring inom personalfunktionen på flera företag i Sverige. Förändringen innebär centralisering, rationalisering, effektivisering och samordning. Antalet personalarbetare blir färre i alla

Läs mer

Balanserat styrkort i sjukvården

Balanserat styrkort i sjukvården examensarbete Hösten 2009 Sektionen för Hälsa och Samhälle Företagsekonomi Balanserat styrkort i sjukvården Författare Handledare Leif Holmberg Examinator Göran Nilsson Sammanfattning Examensarbetets titel:

Läs mer

Framgångsfaktorer och problem under implementeringen av det balanserade styrkortet

Framgångsfaktorer och problem under implementeringen av det balanserade styrkortet Jessica Fong Sofia Zetterlund Framgångsfaktorer och problem under implementeringen av det balanserade styrkortet Division Medicin - Landstinget i Värmland Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare:

Läs mer

Qlikview som stöd för ledarskap och resultatstyrning i Fenno Medical Oy

Qlikview som stöd för ledarskap och resultatstyrning i Fenno Medical Oy Qlikview som stöd för ledarskap och resultatstyrning i Fenno Medical Oy Sebastian Holmberg Sebastian Holmberg Examensarbete Företagsekonomi 2013 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

En värld full av standarder - så påverkas organisationsstrukturen hos Intertek av regler och riktlinjer

En värld full av standarder - så påverkas organisationsstrukturen hos Intertek av regler och riktlinjer En värld full av standarder - så påverkas organisationsstrukturen hos Intertek av regler och riktlinjer Av: Kristine Berget 860709-6222 Patrik Eliasson 860816-0332 Johan Persson 880516 1513 Erik Wetter

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer