Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)"

Transkript

1 TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva studenter (deltagit i minst en examinerande del) 47 Genomströmning (i %) och betygsutfall efter första tillfälle för examination (för varje betyg som satts på kursen ange antal som uppnått detta på formen??? Genomströmning: 46% Betyg: U(27) G(11) VG(12) Hur mycket schemalagd lärar-/assistent-ledd tid har studenten tillgång till på kursen? Kursen har haft 14 stycken 2 timmars föreläsningar, en 1 timmars föreläsning, 3 gruppövningstillfällen och utöver detta har studenterna haft tillgång till 19 schemalagda handledningstillfällen (ca 2h) och utöver detta har handledning också skett på andra tidpunkter (inklusive via mail). Totalt har 338 timmar lärarresurser funnits för kursen Hur är undervisningen upplagd? Huvuddelen av undervisningen har genomförts på traditionellt sätt. På ett antal av föreläsningarna så har vi också lagt in inslag av övningar då studenterna jobbat med materialet. Ett relativt stort inslag av liveprogrammering har funnits på de sista föreläsningarna på kursen. Tre specifika gruppövningstillfällen har också funnits. Utöver ett antal handledningstillfällen funnits då studenterna kunnat få hjälp med uppgifter och övriga funderingar kring kursmaterialet. För vart och ett av lärmålen (FSR:en) i kursplanen, beskriv kortfattat hur det examineras. Visa färdigheter i att utveckla applikationer som innehåller flera interagerande komponenter som exempelvis, grafiska användarytor, XML samt webbapplikationer GUI genom lab1, webbappar genom lab3. Använda APIer och därmed kunna applicera programmering på nya applikationsområden Laborationerna Visa färdigheter i att använda grunderna i den objektorienterade programmeringsparadigmen Laborationerna Visa färdighet i att använda en projektmodell och redogöra för hur dess delar samverkar Studenterna har under lab1 och 2 jobbat i projektform Visa färdighet att arbeta i en grupp utifrån en projektmodell, samt tillämpa de teoretiska kunskaperna och objektorienteringsparadigmet praktiskt på ett programmeringsprojekt Studenterna har under lab1 och 2 jobbat i projektform Muntligt och skriftligt redovisa programmeringsprojekt på ett strukturerat sätt utifrån givna riktlinjer Lab2 är muntlig och delvis skriftlig, lab1 & 3 innehåller även skriftliga rapporter Beskriv hur betygssättningen på kursen fungerar. (Vilka betyg ges på kursen och hur sker bedömningen, dvs vilka delar betygssätts och hur vägs de samman? Finns det skrivtliga betygskriterier och/eller lärmål (FSR) för de olika betygen?) U, G & VG ges. För G krävs godkänt på alla tre obligatoriska uppgifter. För VG krävs att man utför uppgifterna på ett sätt som går utöver gränsen för godkänt, enligt bla följande kriterier: Kod där det är tydligt att ni förstår hur programmet fungerar Välstrukturerad och lättläst kod Väldokumenterad kod Användning av klasser och objekt Kod där modell och vy separeras Kod som går att återanvända till andra applikationer Korrekt kod (t.ex korrekt HTML-kod) En teknisk snygg lösning som gör lite mer än att uppfylla kraven i labbspecen Labrapportens alla delar Samläses denna kurs med andra kurser?? Om ja, hur många? Hur stor andel av kursen samläses? Samläser flera program denna kurs?

2 Om ja, hur många? Arbetar studenterna i projektform på kursen? Ja Om ja, uppskattad omfattning i poäng på projektdelen: 5 Antal projekt som varje student deltog i: 1 Antal studenter i projektgrupp: 3-4 Förväntades studenterna använda en projektmetodik för dokumentation och styrning (tex LIPS)? Delvis Hur skedde indelning av studenter i projektgrupper? Kursledning gjorde indelning Har studenterna uppmanats föra projektdagbok? Om ja, Har dagboken utgjort grund för examination? Kursens samverkan med forskning Annan samverkansform, nämligen: Kursens samverkan med näringsliv eller offentlig verksamhet Annan samverkansform, nämligen Genomförda förändringar till detta kurstillfälle Förändringarna från tillfället vt14 då kurstillfällena på vår och höstterminen bedrivs lite olika: Föreläsningar koncentrerades till början av kursen Inslaget om objektorienterad design (CRC) flyttades till början av kurstillfället Ett längre livkodningsavsnitt rörande webaplikationer lades in i slutet av kursen för att underlätta arbetet med den sista inlämningsuppgiften. Förändringsförslag från föregående kursrapport Förslagen nedan är från tillfället vt14 då kurstillfällena på vår och höstterminen bedrivs lite olika: Försök flytta mer av föreläsningarna tidigare under kursen så att kunskaperna lättare kan tillämpas på inlämningsuppgifterna Flytta inslaget om objektorienterad design (CRC) tidigare på kursen så att det kan tillämpas under projektet (förutsätter nog att fler föreläsningar flyttas tidigare under kursen) Mer handledning i datasal Lärare Information om inblandade lärare Kursansvarig Johan Eliasson Antal övrig personal som ej föreläser 1 Antal övriga föreläsare Hur stor del av den schemalagda tiden på kursen undervisas av forskande lärare (dvs lärare med mer än 25% forskning i sin tjänst)? Hur stor del av den schemalagda tiden på kursen undervisas av lärare verksamma i näringsliv/offentlig verksamhet (dvs lärare med mer än 25% av sin tjänst förlagd till näringsliv/offentlig verksamhet)?

3 Kursvärd. Totalt antal svarande 7 Sammanställningsdatum När genomfördes kursvärderingen? Före examinationen För varje lärmål på kursen ange hur stor del av de studerande som uppger att det har behandlats på kursen - ange svaret i procent på formen har behandlats/har inte behandlats/vet ej Visa färdigheter i att utveckla applikationer som innehåller flera interagerande komponenter som exempelvis, grafiska användarytor, XML samt webbapplikationer Använda APIer och därmed kunna applicera programmering på nya applikationsområden Visa färdigheter i att använda grunderna i den objektorienterade programmeringsparadigmen Visa färdighet i att använda en projektmodell och redogöra för hur dess delar samverkar Visa färdighet att arbeta i en grupp utifrån en projektmodell, samt tillämpa de teoretiska kunskaperna och objektorienteringsparadigmet praktiskt på ett programmeringsprojekt Muntligt och skriftligt redovisa programmeringsprojekt på ett strukturerat sätt utifrån givna riktlinjer Sammanf. Sammanfattning av åsikterna i kursvärderingen - positivt och negativt kring föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer, examination etc

4 Utvärdering gjordes muntligt på sista föreläsningen. Nedan kommer en sammanfattning av den diskussionen. Sist i utvärderingen kommer en sammanfattning av de kommentarer som kommit in på papper efter/vid detta tillfälle Tryck på att CRC är mkt bra att använda i projektet. Fundera på att byta plats på individuella uppgiften och projektet. Tänk dock på att problem kan uppstå med sommaren om någon grupp inte skulle bli klar i tid. Kolla igenom optimeringskursen för ie projekt ideer (läses parallellt). AMPL Ingenjörens roll i arbetslivet krockade med denna för många studenter från Industriell Ekonomi. Kolla om schemakrockar går att minska I Uppgift 2 upplevdes det bra att man fick sätta sig in i andras kod. Mer feedback även på på själva materialet efterfrågades. Första webapplikationsföreläsningen låg lite långt från livkodningsföreläsningarna. Anknyt tillbaka till denna mer under de senare föreläsningarna. Tänk på att kursen tar rätt mycket tid. Påminn studenterna att börja med uppgifterna i tid. Mer handledning i lab efterfrågas Saker som var bra och bör behållas: * Att objetorientering gicks igenom tidigt. * Det har varit kul programmera. * Frihet i första projektet. * Behåll gruppindelningen baserat på vilket program man läst i projektet. * Livkodning på slutet gav bra bas för individuella uppgiften. ******************************** Kommentarer av enskilda studenter som kommit in på papper: En person angav att det varit bra med mycket handledning En person tyckte att projektgrupperna varit i största laget. En person angav att de tyckte det varit nra att öva på att redovisa och granska annan grupps kod. 2 personer har angett att den sista uppgiften har varit lite svår 2 personer har uttryckt att de inte tyckte handledaren var bra. 4 personer har angett att de tycker föreläsaren varit bra Lärarnas synpunkter på kursens innehåll och genomförande Kursen har i stort flutit på bra. I mångt och mycket håller jag med om de flesta punkterna som kom fram från studenterna i utvärderingen. Handledaren har inte upplevt någon direkt kö vid handledningstillfällena (mer än ngn enstaka student vid något enstaka tillfälle). Endast ett fåtal studenter har enligt honom utnyttjat handledningstiden. Mängden handledning på kursen är inget som vi kan styra över så mycket heller då det bestäms utav de ekonomiska resurser som ges till kursen (och det i sin tur bestäms av hur mycket pengar universitetet får av staten för att bedriva utbildning). Att utöka mängden handledning skulle alltså betyda att vi skulle behöva minska ner på något annat. Förslag till nästa kurstillfälle - ange vem som ansvarar för förändringen Kolla om schemakrockar går att minska för studenter från industriell ekonomi. Ta fram fler projektideer för projektet. Se till så att alla aspekter i den muntliga redovisningen får feedback i större utsträckning Undersök om ordningen på materialet kan ändras nu när inget samarbete längre finns med Tillämpad kognitiv psykologi. Se om ytterligare handledningstillfällen går att schemalägga i labsal (dock kommer vi inte kunna boka salar till alla tillfällen då detta skulle innebära brist med labsalar för andra kurser) Bör kursplanen ändras till nästa kurstillfälle - vem ansvarar i så fall för att förändringen görs? Granskn. Granskare lärare (CAS-identitet) joel1 [Eliasson, Johan] Granskare student (CAS-identitet)

5 saro33 [Roxbo, Sara] Automatiskt godkänd Granskare studieadministratör (CAS-identitet) leka1 [Kallin Westin, Lena] Eventuella kommentarer på granskningsprocessen

Poäng. Start v. Strömningslära B 7.5. 09 Institution Institutionen för fysik. Antal registrerade (män/kvinnor) 39 (32/7)

Poäng. Start v. Strömningslära B 7.5. 09 Institution Institutionen för fysik. Antal registrerade (män/kvinnor) 39 (32/7) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Strömningslära B 5FY14 7.5 213 9 Institution Institutionen för fysik Antal registrerade (män/kvinnor) 39 (32/7) Antal aktiva studenter (deltagit i minst

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013, Distans (31RTX2)

Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013, Distans (31RTX2) Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013, Distans (31RTX2) Kursrapport Kursansvariga: Linda Rydh & Birgitta Wallin I den här rapporten sammanfattas utvärderingen av kursen Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013 inom

Läs mer

INDUSTRIELL PROJEKTLEDNING, 5 HP

INDUSTRIELL PROJEKTLEDNING, 5 HP INDUSTRIELL PROJEKTLEDNING, 5 HP Kurskod: 1TE061, Anmälningskod: 14404, 33%, DAG, NML, vecka: 36-43 Termin: HT 2014 - HT 2014 Resultat Den här kursvärderingen har besvarats av 57% (90/159) av studenterna.

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som prefekt delegerar till.

Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som prefekt delegerar till. Kursanalys Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som prefekt delegerar till. OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Dnr HS 214/42 Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

Formgivning och Layout i InDesign (7,5 hp) VT 2013, Campus (NWFLI1)

Formgivning och Layout i InDesign (7,5 hp) VT 2013, Campus (NWFLI1) Formgivning och Layout i InDesign (7,5 hp) VT 2013, Campus (NWFLI1) Kursrapport Kursansvariga: Linda Rydh & Jan Buse I den här rapporten sammanfattas utvärderingen av kursen Formgivning och Layout i InDesign

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Dragonskolan i Umeå kommun

Kvalitetsgranskning av Dragonskolan i Umeå kommun Dragonskolan Dragongatan 1 903 22 UMEÅ 2010-06-18 1 (12) Umeå kommun 901 84 UMEÅ Kvalitetsgranskning av Dragonskolan i Umeå kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har genomfört en granskning

Läs mer

ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE

ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE 2 Projektarbete, råd och anvisningar Kursplan för projektarbete (utdrag ur skolverkets kursplan inrättad 2000-07)... 4 Projektarbetets

Läs mer

PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET

PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET ME2017 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (090115) Period 3, VT-2009 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar.

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar. Kursutvärdering för sista momentet - kursförbättrande frågor Kurs/grupp-objekt 1. 1. Vad var bra på kursen? Det är viktigt att veta så att vi inte tar bort det som du är nöjd med. 24 svar 2. 1. Innehållet?

Läs mer

ItiS - arbete Se förstå, handla det gäller rehabilitering med elevhandledning i fokus.

ItiS - arbete Se förstå, handla det gäller rehabilitering med elevhandledning i fokus. Nils Ericsonsgymnasiet Omvårdnadsprogrammet Handledare: Marie Påsse och Stefan Kärvling 2002-04-26 ItiS - arbete Se förstå, handla det gäller rehabilitering med elevhandledning i fokus. Författarna: Annika

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Johan Lundin och Robert Jönsson

Johan Lundin och Robert Jönsson Civilingenjörer i arbetslivet Riskhantering. - En undersökning av dem som genomgått utbildningen. Johan Lundin och Robert Jönsson Department of Fire Safety Engineering Lund University, Sweden Brandteknik

Läs mer

Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla

Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Kvalitativ utvärdering av satsningen på karriärutveckling i Nacka kommun 08/09 Klara Palmberg Mementor Ledarskap AB 2009-07-06 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Lärares och studenters förslag på incitament för studentaktivering

Lärares och studenters förslag på incitament för studentaktivering Lärares och studenters förslag på incitament för studentaktivering Signalera tidigt att det är aktivitet som gäller o Ange redan i kursbeskrivningen att kursen från start kräver studentaktivitet. Motivera

Läs mer

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Uppsala universitet Institutionen för psykologi Psykologprogrammet, termin 8 VT-2010 Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Kursanvisningen

Läs mer

UTVÄRDERING - THE BUSINESS CHALLENGE

UTVÄRDERING - THE BUSINESS CHALLENGE UTVÄRDERING - THE BUSINESS CHALLENGE Institutionen för Industriell Ekonomi & Organisation, KTH UPPDRAGSGIVARE: Bitr. Professor Mats Hanson HANDLEDARE: Univ. Lektor Håkan Kullvén UTVÄRDERINGSGRUPP: Johan

Läs mer

Översyn naturvetenskap Rapport från arbetsgruppen studenter

Översyn naturvetenskap Rapport från arbetsgruppen studenter Översyn naturvetenskap Rapport från arbetsgruppen studenter Cecilia Hult Alexander Johansson, Bioteknik Krister Svanberg, Kemiingenjör Helena Lyberg, Kemiteknik Fredrik Edman, Kemiteknik med fysik Tobias

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013, Campus (31WTX2)

Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013, Campus (31WTX2) Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013, Campus (31WTX2) Kursrapport Kursansvariga: Linda Rydh & Birgitta Wallin I den här rapporten sammanfattas utvärderingen av kursen Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013 inom

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Kursvärdering Berättarteknik 2014

Kursvärdering Berättarteknik 2014 Kursvärdering Berättarteknik 2014 Saknade du någon information innan kursstart? Ja: 1 Nej: 13 Har du läst igenom (skummat igenom) målsättningen på kursens hemsida? Ja: 7 Nej: 7 Hur många timmar i veckar

Läs mer

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer

Handledare på nätet (Lång version)

Handledare på nätet (Lång version) Handledare på nätet (Lång version) Ett samarbetsprojekt mellan Hälsohögskolan i Jönköping, Avdelningen för Omvårdnad och Nätuniversitetet, våren 2003 Jönköping 2003-10-21 Deltagande lärare och föreläsare:

Läs mer

Förväntade lärandemål

Förväntade lärandemål Erik a Björklund & Tomas Grysell Förväntade lärandemål Ett arbete från en projektbaserad universitetspedagogisk kurs vid Umeå universitet S k r i f t s e r i e f r å n U n i v e r s i t e t s p e d a g

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer