ax~ Ul~Q~lmÇi h Lt.", IZatrineholms kommun " Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ax~ Ul~Q~lmÇi h Lt.",. 328-353 IZatrineholms kommun " Kommunstyrelsen 2007-12-19 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid, Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Festvåningen, Hotel Statt kl Göran Dahlström, ordförande (s), Monica Johansson, 1:e vice ordförande (s), Pat Werner (s), Anneli Hedberg (s), Marie-Louise Karlsson (s), Ove Melin (s), Erik Liljencrantz (m), Bengt Andersson (m), Inger Fredriksson (c), Joha Frondelius (kd), Gudrun Lindvall (mp) Cecilia Björk (s), Karin Frisk (s), Lars Härnström (m), Kristina Malmnäs (fp), Sten Holmgren (c), Christina Forss (kd), Lotta Back (v) Utredningssekreterare Marie Sandström Koski, kommunchef Erik Hellqvist, kommunsekreterare Gunnar Westermark, förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen, Mattias Jansson, näringslivschef Conny Petrén, socialchef Ake Strandberg, ekonomichef Anne Andersson, IT -strateg Anders Hjerling, IT -chef Hasse Haglund, räddningschef Cecilia Uneram, stadsarkitekt Ingalis Morfeldt och planarkitekt Erik Bjelmrot Joha Frondelius Kommunledningsförvaltningen Underskriller Sekreterare Ordförande ax~ Ul~Q~lmÇi h Lt.", Justerande......D)J PÇ0~.~... BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdes datum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats i:\/nrnt"i.nilqt Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen Datum för anslags nedtagande Underskrill Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Arendets beredning Presentation av socialchefen Ake Strandberg Socialchefen Ake Strandberg som relativt nyligen tilträtt sin tjänst presenterar sig för kommunstyrelsen. cê (Jf Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Ekonomisk utfallsprognos för kommunstyrelsens ansvarsområde Förvaltningschefen för kommunstyrelsens förvaltning, Mattias Jansson, och förvaltningschefen för näringsliv och tilväxt, Conny Petrén, redogör för den ekonomiska utfallsprognosen för 2007 för kommunstyrelsens ansvarsområden avseende november För kommunstyrelsens ansvarsområde redovisas följande prognostiserade avvikelser: Ekonomikontoret kronor (rekrytering ekonomichef och konsultkostnad) Informationskontoret kronor (vakans) IT-kontoret kronor (minskade utgifter) Kommunsekretariatet kronor (tidigare vakans) Kommunstyrelsens förvaltningsledning kronor (avgångsvederlag, annonsering och planering) Marknadsföring kronor (nedprioriteringar på grund av personalsituationen) Personalkontoret kronor (nedprioriteringar på grund Totalt för förvaltningen av personal kronor situation) Kommungemensamt Kommunikationer Kommunchefen Näringslivsförvaltningen kronor kronor (prognos av Länstrafiken) (ej budgeterade medel för fórvaltningschefsgruppen) kronor (vakans, läger konsultkostnader och projektfinansiering) Totalt för kommunstyrelsens ansvarsområde visar prognosen på ett överskott på totalt 1,() miljoner kronor. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Erik Liljencrantz samt förvaltningschef en för kommunstyrelsens förvaltning, Mattias Jansson, förvaltningschefen för näringsliv och tilväxt, Conny Petrén och kommunsekreteraren Gunar Westermark. Redogörelsen läggs til handlingara. JÇ Akten

4 IZatrineholms kominun " Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun Ekonomichefen Anne Andersson redogör för den prognostiserade ekonomiska utfallsprognosen för Katrineholms kommun som baseras på november månad. Följande avvikelser redovisas: Bildningsnämnâen Gemensamma nämnden (VIAN) Socialnämnden Kommunstyrelsen Kultur- och turismnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Politisk ledning Totalt nämnderna V A-verksamheten cirka Skatteintäktsprognosen Pensionerna Semesterlöneskulden Reducerad arbetsgivaravgift Finansiering, räntekostnader m.m Totalt finansen 4,9 miljoner kronor 1,324 miljoner kronor -3,3 miljoner kronor 1,6 miljoner kronor kronor kronor -1,5 miljoner kronor kronor 4,024 miljoner kronor 1,1 milj oner 20,7 miljoner kronor -15 miljoner kronor 1 miljon kronor 2,8 miljoner kronor -2 miljoner kronor 7,5 miljoner kronor Ekonomichefen avslutar sin redogörelse med att konstatera att det finns poster som kan påverka resultatet men att det i nuläget ser det positivt ut med ett klarat balanskrav för Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström Erik Liljencrantz, Ove Melin, Kristina Malmnäs, Göran Dahlström samt ekonomichefen Ane Andersson och förvaltningschefen för kommunledningsförvaltningen, Mattias Jansson. Redogörelsen läggs til handlingara. C2 el Utdragsbestyrkande Protokollsutdrag til Akten

5 Kommunstyrelsen Information om strejkvarsel Räddningschefen Cecilia Uneram informerar om det strejkvarsel som Brandmännens Riksförbund (BRF) har lagt. BRF har varslat mot bakgrund av att Sveriges Kommuner och Landsting sagt nej til att teckna ett centralt kollektivavtal med fórbundet. För Katrineholms del innebär varslet att berörda brandmän inte kommer att återta slang efter släckningsarbete. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström samt räddningschef en Cecilia Unerani. Informationen läggs til handlingarna. Utdragsbestyrkande c~

6 Kommunstyrelsen Dnr KS!2007: Tolkning av kommunfullmäktiges beslut om bildandet av Katrineholms entreprenörscentrum (KEe) Kommunchefen Erik Hellqvist informerar hur kommunfullmäktiges beslut , 133 om kommunens deltagande i KEC avses att verkställas. Enligt fullmäktiges beslut ska kommunen vara minoritetsägare samt vara behjälplig vid bildandet av det gemensamma aktiebolaget. För att verkställa fullmäktiges beslut kommer ett lagerbolag att inköpas för kronor. Under en kort period kommer kommunen att vara ensamägare til bolaget innan aktieposterna fórdelas. A vsikten är att delägarskapet ska bli i enlighet med fullmäktiges beslut. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Kristina Malmnäs, Göran Dahlström, Juha Frondelius, Erik Liljencrantz, Inger Fredriksson samt kommunchef en Erik Hellqvist och kommunsekreteraren Gunnar Westermark. Informationen läggs tilhandlingarna. Utdragsbestyrkande,Jf Akten

7 Kommunstyrelsen Genomförd bankupphandling Ekonomichefen Anne Andersson informerar om den genomförda bankupphandlingen. Upphandlingen har varit gemensam för kommunen och dess helägda bolag. A v informationen framgår att upphandlingens resultat innebär en övergång til Sörmlands Sparbank. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson, Sten Holmberg, Christina Forss, Erik Liljencrantz, Göran Dahlström, Lars Härnström samt ekonomichef en Anne Andersson. Informationen läggs til handlingarna. ctf~

8 Kommunstyrelsen Folkmängd per den 1 november 2007 ljtredningssekreteraren Marie Sandström Koski redogör för kommunens befolkningssiffra den 1 november Siffran för Katrineholm uppgår til motsvarande siffra för 2006 var personer, Redogörelsen läggs til handlingara.

9 Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Förhandlingar om länets finansiering av eitybanan Kommunsekreteraren Gunnar Westermark informerar om utfallet av förhandlingarna om fördelningen av bidraget til Citybanan. Södermanland ska bidra med 600 miljoner kronor varav landstinget bekostar hälften. Det innebär att 300 miljoner kronor fördelas på kommunerna. Katrineholms kommun ska enligt förhandlingen stå för 36,4 miljoner kronor av kommunernas andel. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström, Inger Fredriksson, Kristina Malmnäs, Gudrun Lindvall samt kommunsekreteraren Gunar Westermark. Informationen läggs til handlingarna. Akten

10 Kommunstyrelsen Dnr KS!2007: Handläggare: Susane Sunnermark Svar på motion om beslutsatlestering av förvaltningschefernas fakturor Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige 1. Fullmäktige ger kommunledningsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen i uppdrag att utreda hur beslutsattesteringen av förvaltningschefernas fakturor ska ske framöver. Uppdraget kopplas til den pågående översynen av attestreglementet som sker i enlighet med uppdrag från kommunstyrelsen den 24 oktober Redovisning av uppdraget ska ske til kommunstyrelsen senast i mars Fullmäktige beslutar att med utgångspunt i ovanstående beslut anse motionen besvarad. Ärendebeskrivning Gudrun Lindvall (mp) har inkommit med en motion om beslutsattestering av förvaltningschefernas fakturor. Motionen har fä/jande Iydelse "I dag är det upp til varje nämnd och förvaltning att själv lösa hur förvaltningschefens fakturor ska attesteras. Det är av flera skäl önskvärt att få til stånd ett enhetligt attestsystem som fungerar på samma sätt oavsett vilken nämnd eller fórvaltning det gäller. Eftersom attestsystem i regel bygger på att den som ansvarar för en viss typ av verksamhet också attesterar fakturor som rör personalen i verksamheten är detta inget problem så länge det finns yterligare nivåer i organisationen. Problemet uppstår när tjänstemannaorganisationerna i kommunen så att säga "slår i taket". Frågan som då infinner sig är vem som ska beslutsattestera förvaltningschefens fakturor? Eftersom det är olämpligt att någon som står i beroendeställning til förvaltningschefen utför beslutsattesteringen tycker vi att denna uppgift borde åligga förvaltningens politiska överbyggnad, det vil säga nämndorganisationen och föreslår därför med stöd av ovan fórda resonemang att det i uppdraget som nämndordförande bör ingå att upp til ett i förväg fastställt belopp beslutsattestera förvaltningschefens fakturor att summor som överstiger detta belopp bör förankas i nämnden. att vice ordförande (såväl förste, som andre vice ordförande) kan utses til ersättare. " elf

11 Kommunstyrelsen Inkomna yttranden Kommunledningsförvaltningen beskriver i sitt ytrande aktuell situation samt att det pågår flera utredningar som troligen kommer att påverka hur attesteringen av förvaltningschefernas fakturor kommer att ske framöver. Attestering i Karineholms kommun regleras i bland annat "Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner" (attestreglemente). Reglementet antogs av kommunfullmäktige 1992 och reviderades Kommunen har därefter infört ett beställnings/inköps- och fakturahanteringssystem (Proceedo) som innebär att rutiner har ändrats utan att motsvarande ändringar har införts i attestreglementet. Ramarna för respektive funtions/persons behörighet att fatta beslut regleras i varje nämnds delegationsordning. I det nu aktuella attestreglementet detaljregleras inte hur attest av förvaltningschefernas personliga fakturor (mobiltelefonräkningar, utbildningar 0 dyl) ska ske. Kommunsekretariatet har gjort en förfrågan via E-post til samtliga förvaltningar om hur de hanterar attesteringen av förvaltningschefernas fakturor i dag. Svaren visar att de allra flesta förvaltningschefers personliga fakturor (mobiltelefonräkningar, utbildningar 0 dyl) attesteras av nämndens ordförande. I praktiken innebär det ofta att förvaltningschefen själv eller någon underställd person inom förvaltningen attesterar i Proceedo och att godkännande/attest av nämndens ordförande sker på papperskopia som förvaras i en pärm. Det förekommer också att nänndens ordförande inte alls är inblandad i attesteringen av förvaltningschefens fakturor. I dessa fall attesteras förvaltningschefens fakturor av underställd chef. Kommunledningsfórvaltningen instämmer i att det är olämpligt att attest sker av någon som är i beroendeställning och att det är önskvärt med ett enhetligt attestsystem som i huvudsak fungerar på samma sätt oavsett vilken nämnd eller förvaltning det gäller. Kommunledningsförvaltningen avstår dock från att ge förslag til hur beslutsattestering av förvaltningschefernas fakturor ska ske eftersom det pågår två utredningar som berör den aktuella frågan - dels det uppdrag som gays vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 oktober 2007 til kommunledningsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen om att bland annat se över attestreglementet, dels den pågående organisationsöversynen, del 3, som bland annat behandlar kommunchefens roll gentemot förvaltningscheferna. Kommunledningsförvaltningen bedömer att den nu aktuella frågan om beslutsattestering av förvaltningschefernas fakturor kommer att bli belyst och reglerad i samband ovan nämnda utredningar. Kommunledningsfórvaltningen pekar också på att i sam band med att attestreglementet revideras bör nämnderna se över sina delegationsordningar så att dessa överensstämmer med reglementet efr

12 Kommunstyrelsen Ärendets handlingar Motion från Gudrun Lindvall (mp) om beslutsattestering av förvaltningschefernas fakturor, Yttrande från kommunledningsförvaltningen, Skriftlig beskrivning från respektive förvaltning av hur beslutsattesteringen av förvaltningschefernas fakturor sker i dag finns i akten. Akten (ft

13 Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Handläggare: Johan Andersson Svar på motion om avtal med Migrationsverket Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning til redan träffat avtal med Migrationsverket. Ärendebeskrivning Lotta Back (v) och Madeleine Gilkvist (v) har ingivit en motion om att kommunen ska teckna avtal med migrationsverket om flyktingmottagande. Motionen har fä/jande Iydelse "I samband med att kommunen inte förlängde sitt avtal med migrationsverket gick kommunen miste om 2 miljoner kronor som kunde ha använts i integrationsarbetet genom t.ex. praktikplats för de som läser på SF!. Kommunen har dock tagit emot det antal flyktingar som ett avtal med migrationsverket hade inneburit, vilket är positivt, men samtidigt är det obegripligt att man har tackat nej til välbehövliga pengar. Om kommunen avser att även i fortsättningen uppfylla den kvot som man skulle åta sig genom ett avtal så kan man väl lika gärna skriva på ett avtal. Därfór yrkar vänsterpartiet att: Kommunen tecknar ett avtal med migrationsverket om flyktingmottagande samt att de pengar som eventuellt följer med används i integrationsarbetet." Kommunstyrelsens ordförande har inkommit ett yttrande som redovisas i ärendets handlingar. Ärendets handlingar Motion om avtal med migrationsverket från Lotta Back (v) och Madeleine Gilkvist, (v), Yttrande från kommunstyrelsens ordfórande Göran Dahlström om motion om avtal för flyktingmottagande, cjf Akten

14 Biad Kommunstyrelsen Dnr KS/2007:504 Handläggare: Marie Sandström Koski Ändring av stadgar för miljöpriset Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige fastställer de av miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslagna ändringarna av stadgarna för miljöpriset. 2. Fonderade medel för miljöpris som inte utdelats tilfaller kommunens resultat. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 14 februari 2000 stadgar för kommunens miljöpris. Til de senaste årens prisutdelning har det inte inkommit några ansökningar eller förslag på kandidater. Mot bakgrund av detta har ett ändringsfórslag av stadgarna utarbetats av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Följande ändring föreslås av miljö- och hälsoskyddsnämnden (överstrykning markerar ord eller meningar som utgår och kursivering markerar tilkommen text). 3 Miljöpriset utdelas efter genomförd, pågående eller planerad åtgärd, som bedöms vara av st betydelse för miljön inom kommunen. 6 Miljöpriset uppgår til kronor och kan fördelas på flera pristagare. Belopp som inte utdelus ö'lerföres til påfóljande år. 7 Förslag på kandidat til årets miljöpris ska ha inkommit til miljöförvaltningen senast den 1 september april det år förslaget avser. Til förslaget ska bifogas en kort beskrivning av pågående, genomförd eller planerad åtgärd. Ärendets handlingar Miljö- och hälsoskyddsnämndens protoko1l , 66 Gällande stadgar för kommunens miljöpris Stadgarna för kommunens miljöpris kommer efter beslut att redovisas som kommunstyrelsens handling samt i kommunensförfattningssamling nummer Protokollsutdrag til

15 . Biad Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig kommunsekreteraren Gunnar Westermark och påtalar att några korrigeringar i ärendebeskrivningen kommer att göras i protokollet. Akten

16 Kommunstyrelsen Dnr KS!2007: Handläggare: Susane Sunnermark Ansökan om bidrag til kreditgarantiföreningen Sörmland (KGF Sörmland) Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att Katrineholms kommun ansöker om medlemskap i kreditgarantiföreningen Sörmland och betalar en medlemsinsats om 1000 kronor. 2. Kommunfullmäktige tecknar förlagsinsatser i kreditgarantiföreningen Sörmland om totalt kronor i syfte att KGF Sörmland ska ge kreditgarantier til företag i Katrineholms kommun. Medel för tecknande av andelar tas från kommunstyrelsens medel til förfogande för Kommunfullmäktige begär att KGF Sörmland ska informera kommunstyrelsen vid två tilfällen per år. Ärendebeskrivning I mitten av januari bildades Kredit Garanti Förening Sörmland (KGF Sörmland). Kreditgarantiföreningen i Sörmlands verksamhet syftar til att stödja små och medelstora företag med kreditgarantier. Föreningen bidrar även med rådgivning för att stärka sina medlemsföretag til en bra utveckling. Til kreditgarantiföreningens övergripande mål hör att sträva efter en positivare företagsutveckling i Sörmland. Sörmland ingår tilsammans med andra kreditgarantiföreningar i nätverket "Kreditgarantiföreningen i Sverige". KGF:s verksamhet bedrivs i samarbete med länets företag, företagarorganisationer, kommuner, banker, fackföreningar och allmänna organisationer inom näringslivsområdet. KGF Sörmlands garantigivning sker i samverkan mellan föreningen, medlemmen och den bank eller kreditinstitution som ger lånet. Normalt gör banken kreditbedömningen men de kan få stöd för denna kreditbedömning från KGF Sörmland som genom en särskild person- och lokalkännedom kan tilföra värdefull information för en säkrare bedömning. Högst 60 procent av lånebeloppet garanteras. Det är KGF Sverige som efter förordande från den lokala föreningen tar beslut om borgen samt tecknar avtal med aktuell bank. Huvuddelen av garantivolymen lämnas til etablerade företag. Garantier ges på lån mellan kronor och kronor per medlem. Minsta garantibelopp är kronor vilket innebär att lånebeloppet är minst kronor. Företaget som beviljas garanti betalar en garantiavgift på 3-4 procent årligen på lämnad garanti. ~ ~.J ~ ( '" Utdragsbestyrkande cw

17 Kommunstyrelsen Kreditgarantiföreningen i Sörmland har ansökt om ett ekonomiskt bidrag til förlagskapital från Katrineholms kommun. Kommunstyrelsens ordförande har berett ärendet och föreslår att Katrineholms kommun tecknar andelar om kronor (förlagskapital) i KGF Sörmland. Utöver detta belopp tilkommer medlemsinsats om 1000 kronor samt årsavgift om högst 1000 kronor/år. Dessa kostnader belastar kommungemensamt. Ekonomikontoret har lämnat ett yttrande där de bland anat skriver följande. "Eftersom tecknandet av förlagsinsatser dels är ett lån och pengarna kan återbetalas vid anmodan, dels föreslås begränsas til kr, är effekten för kommunens ekonomi främst en begränsad påverkan på likviditeten. Ekonomikontoret har inget att invända mot att kommunen ingår medlemskap och tecknar andelar motsvarande kr i Kreditgarantiföreningen Sörmland, ekonomisk förening". Kommunjurist Rebecka Djerfsten har också tagit del av "Inbjudan - Teckning av andelar i Kreditgarantiföreningen Sörmland, ekonomisk förening". Kommunjuristen har ur ett juridiskt perspektiv inget att erinra emot att kommunen tecknar andelar i föremngen. Ärendets handlingar Ansökan om bidrag til KGF Sörmland, Inbjudan - Teckning av andelar i Kreditgarantiföreningen Sörmland, ekonomisk förening. Styrelse KGF Sörmland, ww.kgf.se/sodermanland/styrelse.htm. Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, Yttrande från ekonomikontoret Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Erik Liljencrantz och Göran Dahlström. Akten

18 Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Handläggare: Johan Andersson Budget för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund 2009 Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige fastställer kommunbidraget til Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) fór år 2009 til de kronor som begärts av förbundet. 2. Kommunfullmäktige avser revidera kommunbidraget til VSR i samband med beslut om nytt uppdrag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att tilsammans med berörda parter genomföra beskriven genomlysning av verksamhetens framtida inriktning i syfte att framlägga beslutsunderlag för förnyad uppdragsbeskrivning. Ärendebeskrivning Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 september 2007 behandlades budgeten för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund för Kommunstyrelsen beslöt att behandla den tilhörande flerårsplanen för VSR 2009 och 2011 vid ett senare tilfälle när budgeten för kommunen som helhet var behandlad. Inkomna yttranden Kommunsekretariatet har sänt VSR:s budget för yttrande til kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen I förslagen til Katrineholms kommuns budget för år 2008 med plan fór , har det skett en reducering av kommunens bidrag til VSR år 2009 genom ett administrativt misstag, vilket tidigare beskrivits för kommunstyrelsen. Det innebär att det kommunbidrag för år 2009 som Katrineholms kommun tidigare preliminärt budgeterat är Tkr, medan korrekt budget/kommunbidrag ska vara Tkr vilket motsvarar Katrineholms del, 82,4 %, av kommunbidraget som av VSR budgeterats til totalt Tkr år Protokollsutdrag til cj;f

19 Kommunstyrelsen Det innebär vidare att Katrineholms kommuns resultat enligt plan för år 2009 påverkas negativt med ca 1,4 Mnk jämfört med det resultat som framgår av budget 2008 med plan för Det försenade budgetbeslutet innebär ett avsteg från förbundsordningen i VSR, 11, som föreskriver att medlemmarna skall fatta budgetbeslut om nästkommande budget före december månads utgång. Förseningen är kommunicerad med VSR:s ledning och med Vingåkers kommun. Kommunledningsförvaltningen redogör också för det påbörjade samarbete med företrädare för Vingåkers kommunledningskontor, och de båda kommunernas politiska ledningar som handlar om att öka verksamhetens framtida inriktning och uppdrag, ska fortsätta. Arbetet är bl.a. tänkt att fortsätta med konsultstöd och gemensamt arbete i berörda organisationer. Detta är tänt att ske under det första halvåret under Utifrån detta samarbete kommer ett förslag att tas fram på framtida utformning av verksamheten inklusive underlag för vilken ekonomisk bas som behövs för att bedriva verksamheten. Ärendets handlingar. Yttrande från kommunledningsförvaltningen, Budgetsammanställning och investeringsbudget VSR 2008 med flerårsplan för Protokoll från direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund , 21, inklusive kommentarer til budgetförslag för 2008 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, (finns att hämta vid kommunsekretariatet ). (Jf Kommunledningsfórvaltningen, Västra Sörmlands Räddningstj änst, akten

20 Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Handläggare: Susane Sunnermark Ändring av avgifter för insatser enligt Lag om stöd och service til vissa funktionshindrade (LSS) Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige Fullmäktige beslutar att resor til och från daglig verksamhet som anordnas av kommunen blir avgiftsfri från den 1 januari 2008 i avvaktan påställningstagande om transportverksamhetens framtida organisering. Ändringen införs i KFS 4: 18 genom att det stycke som rör resor tas bort. Ärendebeskrivning Katrineholms kommun bistår, i likhet med flera andra kommuner, enskilda som beviljats insatsen daglig verksamhet enligt 9 10 punkten LSS, med resor til och från bostad. Katrineholms kommun skjutsar brukarna mellan sin bostad (gruppbostad eller annan bostad) och den plats där daglig verksamhet äger rum. För ändamålet har kommunen tre minibussar leasade som körs av personal anställda inom daglig verksamhet, som förutom utförande av dessa transporter också har andra arbetsuppgifter inom daglig verksamhet. Total transporttid per vecka är 82 timmar och personalåtgången motsvarar 2,05 tjänst. För de brukare som använder denna service tar kommunen ut en avgift på 490 kr/månad (56 brukare). Om brukaren reser fårre än tio res or per månad uttas en avgift på 250 kr (7 brukare). A vgiften ska motsvara avgiften för arbetsresor via fårdfårdtjänst. Kommunen har en årlig intäkt på 319 tkr (29 tkr/månad x 11 månader eftersom den dagliga verksamheten är stängd under juli). A vgiftsuttaget regleras i Katrineholms kommuns författningssamling, KFS nr En hovrättsdom rörande resor til och från daglig verksamhet enligt LSS har föranlett Sveriges kommuner och landsting (SKL) att sända ut ett cirkulär (nr 07:49). Den ovan nämnda hovrättsdomen fastslår att det är förbjudet för en kommun att själv stå för transporterna och samtidigt ta betalt för dessa om tilstånd saknas fór yrkesmässig trafik. Transportverksamhet av den karaktären som tas upp i hovrättsdomen, dvs. resor til och från daglig verksamhet på ett liknande sätt som finns vid resurscenter i Katrineholms kommun omfattas av trafiklagstiftningens bestämmelser och kräver bland annat att förarna har särskild behörighet. Katrineholms kommun har i likhet med andra kommuner förlitat sig til ett tidigare cirkulär från Vägverket "Angående frågan om viss transportverksamhet utgör yrkesmässig trafik", Yt30 A 97:364, från år I cirkuläret anger vägverket att undantagsbestämmelser i yrkestrafikförordningen (1998:1503) torde vara tilämpliga. Det J;f

21 Kommuristyrelsen vil säga i de fall föraren transporterar personer til och från egen arbetsplats, exempelvis ett dagcenter, är detta inte att betrakta som yrkesmässig trafik. Att avgiftsfritt tilhandahålla transporter är inte tilståndspliktigt. Om kommunen avgiftsfritt skjutsar brukare mellan verksamheter går kommunen miste om en intäkt samtidigt som det kan uppfattas som orättvist gentemot andra handikappade personer som måste betala til exempel fårdtjänstavgift. Mot bakgrund av den uppkomna situationen föreslår vård- och omsorgsförvaltningen att ett anstånd för avgifter til och från daglig verksamhet ska börja gälla från den 1 januari Det innebär att avgifter för resor som kommunen anordnar til och från daglig verksamhet tilfållgt tas bort. Förslaget innebär en intäktsförlust på kr/månad för vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att utreda olika förslag til hur transporterna kan organiseras framöver och redovisa detta til vård- och omsorgsnämnden under första kvartalet Ärendet behandlas i vård- och omsorgsnänden den 13 december 2007, av kommunstyrelsen den 19 december 2007 och av kommunfullmäktige i januari Detta innebär att vård- och omsorgsnämnden änu inte har fattat sitt beslut i samband med utskicket til kommunstyrelsens sammanträde den 19 december. Kommunledningsförvaltningen föreslår att avgiftsändringen införs i reglementet genom att den punt som rör resor tas bort. Ärendets handlingar. Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsnämnden inklusive bilagor, dnr VON/2007: Protokoll från vård- och omsorgsnämnden , 171 Kommunledningsförvaltningens förslag til ändring av reglemente, KFS Nr. 4.18, Justerandes ~ sign Akten

22 Kommunstyrelsen Dnr KS/2006: Handläggare: Johan Andersson Beslut med anledning av projektet STRIT, delen Effekt Inriktningsbeslut (A) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkäna projektgruppens altemativ som benänns partiell.dynamisk utkontraktering. Ärendebeskrivn i ng Projektet Effekt har inkommit med en resultatrapport med anledning av tidigare antagen projektplan för effektivisering av IT (kommunstyrelsebeslut den 21 mars 2007). Flera olika altemativ för utkontraktering (motsvarande engelskans outsourcing) redovisas i resultatrapporten. Skilnaden mellan de olika förslagen består i hur mycket av kommunens IT-verksamhet man vil utkontraktera. I resultatrapporten föreslås ett alternativ som kallas för partiell dynamisk utkontraktering. Förslaget finns utförligt beskrivet i ärendets handlingar. Ärendets handlingar. Resultatrapport projekt EFFEKT, Samverkansprotokoll, Juslerandes sign \Jf Kommunledningsförvaltningen, akten

23 Kommunstyrelsen Dnr KS/2006: Handläggare: Johan Andersson Beslut om fortsätlningsprojekt med anledning av projektdirektivet STRIT (B) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektplanen samt att delegera til förvaltningschefen för kommunledningsförvaltningen att besluta vilka delar som kan vara aktuella för utkontraktering. A vrapportering ska ske kontinuerligt til styrelsen. Ärendebeskrivning Projektet Effekt har inkommit med en resultatrapport med anledning av tidigare antagen projektplan för effektivisering av IT (kommunstyrelsebeslut den 21 mars 2007). Resultatrapporten redovisades vid kommunstyrelsens sananträde den 21 november. Tanken var att kommunstyrelsen skulle återkomma vid nästkommande sammanträde med beslut om rapportens innehåll och övriga konsekvenser som den medför. En av dessa är en fortsättning av projektet inom ramen för det som benämns som EFFEKT II. Ärendets handlingar. EFFEKT II, Projektplan genomförande av projekt, Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström, Erik Liljencrantz, Inger Fredriksson samt IT -strategen Anders Hjerling och förvaltningschefen Mattias Jansson. Förslag och yrkanden Inger Fredriksson yrkar att det til ordförandens förslag til beslut ska tiläggas att avrapportering ska ske kontinuerligt til kommunstyrelsen. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordfóranden proposition på Inger Fredrikssons yrkanden och finner att styrelsen bifaller detta. Protokollsutdrag til Kommunledningsförvaltningen, akten

24 Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Handläggare: Susanne Sunnermark Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2007" Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom kommunsekretariatets förslag til yttrande och anta det som sitt eget. 2. Kommunstyrelsen beslutar att från och med uppföljningen av 2008 års verksamhet ställa krav på tydligare redovisningar från de nännder där underskott riskerar att uppstå. Atgärdsförslagen för att klara budgetramen ska innehålla konsekvensbeskrivningar samt ha en tydlig koppling til mål och uppdrag. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har fått revisionsrapporten "Granskning av delårsrapport 2007" för yttrande och åtgärder. I revisionsrapporten framförs bland annat följande: "Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagens krav och normerande organ. Styrelsen uppfyller referensgruppens uttalande nr 13 om att styrelsen bör ta ställning til delårsrapporten senast två månader efter rapportperiodens utgång och för att snarast därefter föreläggas fullmäktige.... verksamhetsmål för att uppnå en god ekonomisk hushållning ej angivits i tilräcklig omfattning. Den redovisning som lämnas i bilaga av verksamhetsmålen och som är en avvikelserapportering behöver utvecklas för att revisorerna ska kunna uttala sig om måluppfyllelsen. Det prognostiserade resultatet för 2007 är - 7,6 mnkr och kommunen kommer därmed inte att klara balanskravet för år verksamheterna fortfarande uppvisar stora underskott gentemot budget på samanlagt 4,1 mnk.. Atgärdsförslag för att komma til rätta med underskotten i nämndverksamheterna samt det prognostiserade balanskravet redovisas inte". Revisionsrapporten har skickats på remiss til kommunledningsförvaltningen. Inkomna yttranden Kommunledningsförvaltningen har inkommit med ett ytrande. I ytrandet kommenteras tre av de områden där revisorerna har synpunter. I ytrandet framfórs bland annat Jf

25 Kommunstyrelsen att Katrineholms kommun under 2007 har arbetat med att ta fram verksamhetsmål för att det i "Planering med budget 2008 med plan för " ska finnas några tydliga avläsbara verksamhetsmål för en bedömning av god ekonomisk hushållníng. Arbetet med att utveckla och förfina metoderna för att avläsa en god ekonomisk hushållning kommer att fortsätta under Kommunledningsförvaltningen delar revisionens uppfattning om att detta område behöver utvecklas. Kommunledningsförvaltningen skriver vi dare " Kommunledningsförvaltningen har i uppföljningsarbetet - där delårsrapporten är en viktig hörnsten - konstaterat att det inte alltid är tydligt vilka konsekvenserna blir i verksamheten av åtgärder för att klara budgetramen. Koppling en til mål och uppdrag är inte fårdigt utvecklad. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att det i uppföljningsarbetet av 2008 års verksamhet ställs ännu tydligare krav på realistiska beskrivningar av konsekvenser av olika åtgärder som vidtas för att hålla budgetramarna. Beträffande ett eventuellt negativt balanskravsresultat så har kommunen i sin planering med budget 2008, med plan för budgeterat för att täcka eventuella underskott inom de tre åren." Kommunledningsförvaltningen framhåller också att arbetet med en särredovisning av V A-verksamhetens resultat- och balansräkning pågår och skall inkluderas i årsbokslutet för Ärendets handlingar. Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport Katrineholms kommun ", inklusive följebrev daterat Y ttrande från kommunledningsförvaltningen, Kommunledningsförvaltningen, revisorerna, ekonomikontoret, akten

26 Kommunstyrelsen Dnr KS/2007 : Handläggare: Marie Sandström Koski Nomineringar til Gränslandets Leaderområde Kommunstyrelsens beslut Katrineholms kommun nominerar följande personer til Gränslandets konstituerande årsstämma: Cecilia Björk (s) och Sten Holmgren (c) för den offentliga sektorn Fredrik Bruce, Julita och Sigge Järn, Valla, för den privata sektorn Torbjörn Eriksson, Sköldinge och Kerstin Hermelin, Björkvik, för den ide ell a sektorn Kommunen åtar sig inte att utge ekonomisk ersättning til dem som nominerats för den privata och ideella sektorn. Ärendebeskrivning Katrineholms kommun har tidigare avgivit en avsiktsförklaring om att delta i Gränslandets Leaderområde. I dagsläget har Gränslandet Leaderområde en interimsstyrelse och är nu i det skedet att en fórening för verksaneten ska bildas. Kommunens representant, som utsetts av kommunstyrelsen, under bildandet av föreningen är Cecilia Björk. Hon har ombetts av interimsstyrelsen att utgöra valberedning för Katrineholm del. Cecilia Björk har överlämnat denna uppgift til kommunstyrelsen. Inom respektive kommun ska sex representanter (tre män och tre kvinnor) nomineras - två för den offentliga sektorn, två för den ideella sektorn och två fór den privata sektorn. Dessa sex representanter för varje kommun utgör Gränslandets högsta organ stämman. Ársstämman utser utifrån förslagen tre av de nominerade från varje kom-. mun til LAG-grupp plus en ordförande. LAG-gruppen utser inom sig ett verkställande utskott. Ärendets handlingar Skrivelse från Gränslandets Leaderområde, Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström. Protokollsutdrag til Björk, Holmgren, Bruce, Järn, Eriksson, Hermelin, Gränslandet Leaderområde, akten

27 Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Handläggare: Johan Andersson Detaljplan för del av kvarteret Linnéan. Fastigheterna Linnéan 1, Linnéan 8 samt del av Sandbäcken 3:3, Katrineholms kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot stadsarkitektkontorets förslag til detaljplan. Ärendebeskrivning Stadsarkitektkontoret har översänt ett detaljplansförslag för del av kvarteret Linnéan. Fastigheterna Linnéan 1, Linnéan 8 samt del av Sandbäcken 3:3, Katrineholms kommun til kommunstyrelsen. Planförslaget finns redovisat i ärendets handlingar. Planförslaget handläggs enligt reglerna för enkelt planförfarande. Det innebär att utställning ersätts med ett samråd och det är byggnadsnämnden antar detaljplanen. Ärendets handlingar Samråd/underrättelse, Stadsarkitektkontoret, Detaljplan för del av kvarteret Linnéan 1, Linnéan 8 samt de av Sandbäcken 3:3, Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström, Kristina Malmnäs, Erik Liljencrantz, Cecilia Björk, Sten Holmgren, Inger Fredriksson samt stadsarkitekten Ingalis Morfeldt och planarkitekten Erik Bjelmrot. Stadsarkitektkontoret, akten

28 Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Handläggare: Susanne Sunnermark Regier för koncernkonto i Katrineholms kommun Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen fastställer föreslagna regler för koncernonto i Katrineholms kommun, vilket bland anat innebär att - Ekonomichefen får delegation att etablera ett koncernonto med ingående enheter. - Ekonomichefen får delegation att löpande hantera koncernkontot. - Delegationsordningen uppdateras i enlighet med ovanstående beslut. 2. Kommunstyrelsen fastställer finansavgiften (internräntan) för användandet av koncernvalutakontot til gällande in- och utlåningsränta + 0,03 % som kommunen och enheter/bolag betalar. 3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att uppdatera kommunens riktlinjer för medelsfórvaltning så att reglerna kring koncernkonto inarbetas. Den uppdaterade riktlinjen ska presenteras för kommunstyrelsen senast i april Ärendebeskrivning Kommunen har genomfört en upphandling av finansiella tjänster tilsammans med Katrineholms Fastighets AB (KF AB). Upphandlingen innebär bland annat att ett koncernkonto etableras. Syftet med att etablera ett koncernonto är samordningsvinster - rned målsättningen att genom en effektiv penninghantering skapa en god betalningsberedskap och reducera koncernens finansiella kostnader. Inrättandet av ett koncernkonto innebär ett behov av regler kring koncernontot. I en tjänsteskrivelse daterad samt i "RegIer för koncernonto i Katrineholms kommun" ges förslag på hur reglerna ska utformas. Ärendets handlingar. Skrivelse från kommunledningsförvaltningen, RegIer för koncernkonto i Katrineholms kommun, Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Sten Holmgren, Erik Liljencrantz samt ekonomichefen Anne Andersson. elf- Kommunledningsförvaltningen, ekonomikontoret, akten

29 Kommunstyrelsen l Dnr KS/2007: Handläggare: Johan Andersson Framställan om medel från Handikappföreningarna Sörmland til projektet Brukarstöd och Kunskapscenter Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar följande 1. Kommunstyrelsen beviljar Handikappfóreningarna Sörmland de efterfrågade kronor under förutsättning att övriga Sörmlandskommuner ger sitt stöd til projektet. 2. Kommunstyrelsen beslutar att de beviljade medlen från Katrineholms kommun avser år Kommunstyrelsen beslutar att medel tas ur kommunstyrelsen medel til förfogande för Kommunstyrelsen beslutar att Handikappföreningarna Sörmland ska återkomma med redovisning av projektet under Ärendebeskrivning Handikappföreningarna Sörmland har inkommit med en framställan om medel til projekt Brukarstöd och Kunskapscenter. Den efterfrågade summan uppgår til kronor. Föreningen har tidigare fått medel från Allmänna arvsfonden sedan Projektmedlen från den allmänna arvsfonden utgår Handikappföreningarna vänder sig därför til samtliga kommuner i Sörmland med en framställan om me-, del för att ha möjlighet att fortsätta att bedriva sin verksamhet som kortfattar går ut på att ge råd och stöd til länets funktionshindrade. En utförligare beskrivning av föreningens verksamhet finns i ärendets handlingar. Ärendets handlingar Framställan om medel, Handikappföreningarna Sörmland, Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Erik Liljencrantz och Göran Dahlström. 0:( Handikappföreningarna Sörmland, ekonomikontoret, akten

30 Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Handläggare: Marie Sandström Koski Förslag til förlängning av projektet DUGA Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar förlänga projektet DUGA med förutsättningen att slutrapportering ska ske i februari Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens ordförande som tilika är ordförande i projektet DUGA fóreslår i en skrivelse til kommunstyrelsen att projektet DUGA ska fórlängas med förutsättningen att slutrapportering ska ske i februari Enligt projektdirektiven skulle en slutrapportering göras til kommunstyrelsen i december Kommunstyrelsen är i enlighet med projektdirektiven beställare. Det innebär att kommunstyrelsen beslutar om ändringar av projektdirektiven. Ärendets handlingar Protokoll fört vid möte med styrgruppen för projektet DUGA, Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, (-t -- Protokoilsutdrag till Projektet DUGA, akten

31 IZatrineholms kommun \. Kommunstyrelsen Tilönskan om en God jul och etl Gotl Nytl Ar Ordfóranden tackar för året som gått och önskar politiker och tjänstemän en God jul och ett Gott Nytt Ár. Erik Liljencrantz önskar detsamma til styrelsen och tjänstemän. Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Monica Johansson önskar för styrelsens räkning ordföranden en Godjul och ett Gott Nyt Ár. VF Protokollsutdrag til

32 Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut Mark- och exploateringschefen har med stöd av gällande delegation på kommunstyrelsens vägnar beslutat att Katrineholms kommun avstår från att utöva sin förköpsrätt i samband med följande fastighetsförsäljningar: Fastighet Sköldinge-Eneby 1:2 Bie 2:73 Julita-Ängtorp 1 :46 Runersholm 1: 1 Eriksberg 55:2 Katrineholms-Stav 1: 16, del av Sjöholm 2:46 Leby 10:2 Hässle 1:2 Sköldinge-Fagerbjörk 1:4 Bisonoxen 2 Bie 1 :10 och Sörgölet 1 :11 Dnr KS!2007: Beslutsdatum och paragraf 10 juli 2007, A 85 (ersätter A 84) 9 november 2007, A november 2007, A november 2007, A november 2007, A november 2007, A november 2007, A november 2007, A november 2007, A november 2007, A november 2007, A december 2007, A 140 Ekonomichefen har med stöd av gällande delegation på kommunstyrelsens vägnar beslutat avskriva följande fordringar: Avgift Summa Luncher Luncher samt hyra Lagning av furubord samt begagnad cykel Hyra Barnomsorgsavgift Barnomsorgsavgift Omsorg och service Omsorg och service Áterbetalning av lön Ej återlännad bok Omsorg och service Markavgift uteservering Tilsynsavgift Musikavgift vt : :- 350: : :- 405:- 2417:- 615: :- 150: : : :- 575:- Beslutsdatum och paragraf 12 november 2007, B november 2007, B november 2007, B november 2007, B november 2007, B november 2007, B november 2007, B november 2007, B november 2007, B november 2007, B november 2007, B november 2007, B november 2007, B november 2007, B 155 Protokoilsutdrag til '\j/j, kf-'

33 Kommunstyrelsen Ej återlämnat material til biblioteket Áterbetalning av lön Badavgifter Ej återlämnat material til biblioteket Badavgifter Dnr KS2007: : : : : :- 26 november 2007, B november 2007, B november 2007, B december 2007, B december 2007, B 158 Förvaltningschefen för kommunledningsförvaltningen beslutar om att förordna Lena Jansson som personalchef och lönechefunder tiden Dnr KS/2007: Kommunstyrelsens förste vice ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja kommunstyrelsens ordfórande Göran Dahlström och kommunchef Erik Hellqvist rätt att delta i vänortsresa til Katrineholms kommuns vänort Rzhev i Ryssland den november Dnr KS/2007: Kommunstyrelsens ordfórande beslutar att bevilja kronor til teaterbesök på Göta Lejon den 17 februari 2008 fór projektgrupp och projektdeltagare i det Sociala projektet i Leningrads län. Dnr KS/2007: Förvaltningschefen för kommunledningsförvaltningen beslutar om att förordna kanslichef Gunnar Westermark att utöver egen tjänst upprätthålla tjänsten som förvaltningschef den december 2007 och under perioden 8-11 januari 2008, t.f. personalchef och t.f. lönecheflena Jansson förordnas att utöver egen tjänst upprätthålla tjänsten som förvaltningschef den december 2007 samt IT-strateg Anders Hjerling förordnas att utöver egen tjänst upprätthålla tjänsten som förvaltningschef den 2-7 januari Dnr KS/2007: ~~ ~J: Utdragsbestyrkande Protokollsutdrag til

34 Kommunstyrelsen Ekonomichefen beviljar Katrineholms Industrihus AB borgen på 21 miljoner kronor i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning gällande borgensförbindelser för kommunägt bolag. Handl nr 2007:4824 Ekonomichefen har slutfört upphandlingen avseende Finansiella tjänster Katrineholms kommun genom att efter genomförd utvärdering anta offerten från Sörmlands Sparbank. Handl nr 2007:4825 Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förordna biträdande kommunchef och chef en för kommunledningsförvaltningen Mattias Jansson att utöver egen tjänst upprätthålla befattningen som kommunchefunder tiden november 2007 då kommuncheferik Hellqvist deltar i vänortsresa til Rzhev i Ryssland. Handl nr 2007:4833 Kommunstyrelsen lägger anmälan av delegationsbeslut til handlingarna. Protokoilsutdrag till Utdragsbestyrkande ()

35 Kommunstyrelsen , 35 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 07:53 Kommunal fastighetsavgift 07:57 Värdesäkring av ersättning som betalas til lärare, skolledare och syofutionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL 07:58 Hyreshöjning fr.o.m för lokaler med avtal knutna til konsumentprisindex, KPI 07:60 Överenskommelse om ny klassificering, Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID-KL) 07:61 Information om arbetskostnadsindex med anledning av utbetalade engångsbelopp 07:63 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvilkor - ÖLA 07 - träffade mellan Arbetsgivarförbundet Pacta och Facket för Service och Kommunikation (SEKO) respektive Fastighetsanställdas förbund och Svenska Transportarbetareförbundet 07:64 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen :65 Överenskommelse rörande RiB 07 med Brandmännens Riksförbund 07:66 Genomförandet av ramdirektivet för vatten och kommunal representation i vattendelegationerna Kommunstyrelsen lägger anmälan av cirkulär til handlingarna.

36 Kommunstyrelsen Meddelanden Skatteverket har översänt underrättelse om beslut rörande allmän fastighetstaxering för fastigheten Gersnäs 3: 13, Katrineholm, för taxeringsåren 2000 och Skatteverket ändrar taxeringen i enlighet med länsrättens dom och indelar fastigheten som vårdbyggnad. Dnr KS/2004: Protokoll fört vid möte med styrgruppen för projekt DUGA Dnr KS!2006: Förvaltningschefen för kommunledningsförvaltningen meddelar angående återrapportering av uppdrag att se över elhandelspolicyn, att elhandelsgruppen och ekonomikontoret återkommer med ett förslag til hur inköp av el ska ske framöver i Katrineholms kommun senast til kommunstyrelsens sammanträde den 27 februari Dnr KS!2007: Avtal har tecknats mellan personuppgiftsansvarig (Krisberedskapsmyndigheten) och personuppgiftsbiträde (Katrineholms kommun) för hantering av personuppgifter i Webbaserat informationssystem (WIS). Avtalet har upprättats för att uppfylla de krav som framgår av 30 PuL. Dnr KS/2007: Länstrafiken Sörmland AB har översänt protokoll fört vid sammanträde med styrelsen Handl nr 2007:4748 G,

37 Kommunstyrelsen Statens Offentlga Utredningar har, för känedom, översänt kopia av skrivelse til samtliga landshövdingar rörande den av regeringen tilsatta utredningen Utveckling av lokal service i samverkan (Fi 2007:06). Handl nr 2007:4762 Regionförbundet Sörmland har fór känedom översänt kallelse til fullmäktiges sammanträde Handl nr 2007:4773 Försäkringskassan har översänt nyhetsbrev november 2007 om Försäkingskassans förnyelsearbete. Handl nr 2007:4807 Sveriges Kommuner och Landsting har översänt Pressmeddelande Allt mer ansträngt arbetsmarknadsläge och Pressmeddelande Välfårdens finansiering måste diskuteras. Handl nr 2007:4859 Försvarsmakten, Högkvareret har översänt Försvarsmaktens plan för stöd til samhället Handl nr 2007 :4900 Sveriges Kommuner och Landsting har översänt skriften Den kommunala revisionens förtroende - Uppfattningar om och attityder til den kommunala revisionen, hösten Skriften finns att hämta på hemsidan ww.skl.se/revision. Handl nr 2007:4901 /"~ Jf ~ - ( Utdragsbestyrkande

38 Kommunstyrelsen Krisberedskapsmyndigheten har översänt information om två nya tryckta rapporter från KBM. Samhällets krisberedskap - Inriktningför verksamheten til och med 2011 Samhällets krisberedskap - Förmåga 2006/2007 Rapporterna kan beställas via KBM:s webbplats, ww.krisberedskapsmyndigheten.se. under rubriken Bibliotek. Handl nr 2007:4930 Migrationsverket har översänt skrivelse om Extra ersättning til kommuner för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden (2007:662). Handl nr 2007:4948 Riksantikvarieämbetet har översänt rapporten Hur mår kulturmiljön? Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbokslut 2007 och foldern Europeiska landskapskonventionen. Rapporten och foldern finns digitalt på ww.raa.se/kbo. Handl nr 2007:4950 Sveriges Kommuner och Landsting har översänt styrelsens beslut nr 6 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år Handl nr 2007:4955 Regionfórbundet Sörmland har översänt kallelse til styrelsesammanträde den 13 december Handl nr 2007:5010 Inbjudan til UVEN-gruppen för att diskutera gemensamma frågeställningar den 11 januari 2008 i Västerås. Handl nr 2007:5011 cz \fr Utdragsbestyrkande

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

C-ri~ Ow~~fWtlmm \ \ BEVIS. mg,~~~~ll~ij,..,_ 1. IZatrineholms komilun " 2008-01-14 1. Kommunstyrelsen

C-ri~ Ow~~fWtlmm \ \ BEVIS. mg,~~~~ll~ij,..,_ 1. IZatrineholms komilun  2008-01-14 1. Kommunstyrelsen IZatrineholms komilun " Kommunstyrelsen 2008-01-14 1 Plats ooh tid Beslutande Tjänstgörande ersällare Ersällare Övriga deltagande Utses all justera Justeringens plats ooh tid Strykjärnet, Hotell Statt,

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr. Justering Anställning av kommundirektör...4 För kännedom...

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr. Justering Anställning av kommundirektör...4 För kännedom... Kommunstyrelsen 2007-12-17 Ärendelista Sid nr Justering...3 323 Anställning av kommundirektör...4 För kännedom...5 Kommunstyrelsen 2007-12-17 1 Tid Kl. 11.00 11.10 Plats Kommunstyrelsens sessionssal Beslutande

Läs mer

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP)

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2016-09-21 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15.00-16.45 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Kommunchefens rapport december Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut. - Informationen noteras

Kommunchefens rapport december Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut. - Informationen noteras 1 208 Kommunchefens rapport december 2007 s beslut - Informationen noteras I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag. 2 209 Månadsuppföljning

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

~~ 1\atrineholms kommun \

~~ 1\atrineholms kommun \ ~~ 1\atrineholms kommun \ PERSONALUTSKOTTET 2012-06-13 1 Plats och lid Sammanträdesrum 606 i AVA-huset, klockan 14.00 15.10 Beslutande Pat Werner (S) Anneli Hedberg (S) Beslutande ersättare Karin Frisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 2015-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 13.00-14.10 Beslutande Johanna Skottman (S) ordförande ej 52 Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) ej 52 Christina Waster Jansson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 9-16 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 9-16 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-06-02, kl 0800-1130 ande Laila Mäki, S Johny Lantto, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Gunnar Henriksson. Justerande... Gunnar Henriksson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunnar Henriksson. Justerande... Gunnar Henriksson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-09-18 1 (12) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 18 september 2012, kl 13.00-15.10. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9) Kommunstyrelsen 2006-04-10 1. (9) Plats och tid: Lärcenter, kl. 13.00 14.05. Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Franz Maretta (s) ersättare för Ove Torpman

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Ingvar Kylestorp (C) Paragrafer 75-87

Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Ingvar Kylestorp (C) Paragrafer 75-87 SOCIALNÄMNDEN 2016-12-07 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15:00 16:35 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M)

Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M) i 1\atrineholms kommun ~ FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-02-13 1 Biad Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.40 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande, Pat Werner

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Ställningstagande rörande resor till och från daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ställningstagande rörande resor till och från daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsnämndens handling nr 23/2008 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen 2008-05-30 Dnr VON/2007:118-043 Per Enarsson, handikappomsorgschef Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Louise Axelsson (FP), Roger Karlsson (MP)

Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Louise Axelsson (FP), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2015-09-23 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl 15:00 16:35 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e vice ordförande, Johanna Karlsson (S), Matti

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2011-11-23 43 (56) Plats och tid Övningsfältet, Katrineholm, den 23 november 2011, klockan 17.30 21.20. Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) Lennart Öhman (S) Pernilla

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 16.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-08-21 kl 08:30-09:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Lennart

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP)

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2013-09-24 1 (10) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15:20-16:30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Övriga deltagare Mats Andresen,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-27

Sammanträdesdatum 2007-08-27 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 27 augusti 2007, kl 08.30-12.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer