Ställningstagande rörande resor till och från daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ställningstagande rörande resor till och från daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade"

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 23/2008 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Dnr VON/2007: Per Enarsson, handikappomsorgschef Vård- och omsorgsnämnden Ställningstagande rörande resor till och från daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS En hovrättsdom rörande resor till och från daglig verksamhet enligt LSS har föranlett Sveriges kommuner och landsting (SKL) att sända ut ett cirkulär nr 07:49 för tydliggörande (bilaga 1). Bakgrund Katrineholms kommun bistår, i likhet med flera andra kommuner, enskilda som beviljats insatsen daglig verksamhet enligt 9 10 punkten LSS, med resor till och från bostad. Katrineholms kommun skjutsar brukarna mellan sin bostad (gruppbostad eller annan bostad) och den plats där daglig verksamhet äger rum. Många brukare ska till och från daglig verksamhet vid ungefär samma klockslag. För ändamålet har kommunen tre minibussar leasade som körs av personal anställda inom dagligverksamhet, vilka som förutom utförande av dessa transporter också har andra arbetsuppgifter inom daglig verksamhet. Total transporttid/vecka är 82 timmar och personalåtgång motsvarar 2,05 tjänst. Årskostnad är följande: Personalkostnader 2,05 tjänst Kostnader för fordonsleasing, drivmedel mm. Summa kostnader 779 tkr 469 tkr tkr För de brukare som nyttjar denna service tar kommunen tagit ut en avgift på 490 kr/månad (56 brukare), om brukaren reser färre än tio resor per månad uttas en avgift på 250 kr (7 brukare). Avgiften ska motsvara avgiften för arbetsresor via färdfärdtjänst. Kommunen har haft en intäkt på c:a 29 tkr/månad (- juli månad stängt). Avgiftsuttaget regleras i Katrineholms kommuns författningssamling nr (bilaga 2). Årsintäkt (helgdagar och semesterstängt borträknat): Egenavgifter, resor med resurscenters bussar Summa intäkter 300 tkr 300 tkr Den ovan angivna hovrättsdomen fastslår att det är förbjudet för en kommun att själv stå för transporterna och samtidigt ta betalt för dessa om tillstånd saknas för yrkesmässig trafik. Transportverksamhet av den karaktären som tas upp i hovrättsdomen, dvs. resor till och från daglig verksamhet på ett liknande sätt som finns vid resurscenter i Katrineholms kommun omfattas av trafiklagstiftningens bestämmelser och kräver bland annat att förarna har särskild behörighet Ställningstagande resor daglig verksamhet.doc

2 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 23/2008 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (8) Katrineholms kommun, har i likhet med andra kommuner, förlitat sig till ett tidigare cirkulär från Vägverket Angående frågor om viss transportverksamhet utgör yrkesmässig trafik, Yt30 A 97:364, från år Här anger vägverket att undantagsbestämmelser i yrkestrafikförordningen (1998:1503) torde vara tillämpliga, dvs. i de fall föraren transporterar personer till och från egen arbetsplats, exempelvis ett dagcenter, är detta inte att betrakta som yrkesmässig trafik. Om kommunen däremot inte tar ut en avgift för resor till och från daglig verksamhet faller båda resonemangen ovan. Att avgiftsfritt besörja transporter är inte tillståndspliktigt. Kommunen kan då fritt skjutsa brukare mellan verksamheter inom ramen för den kommunala kompetensen. Kommunen går då miste om en intäkt samtidigt som det kan uppfattas som orättvist gentemot andra handikappade personer som måste betala exempelvis färdtjänstavgift. Utöver de av kommunen anordnade resorna till och från daglig verksamhet så reser enskilda brukare även med färdtjänst/taxi till och från verksamheten. Dessa resor berörs inte av ovanstående ändringar. Aktuellt Mot bakgrund av den uppkomna situationen beslutade vård- omsorgsnämnden den 13 december 2007, 171 och kommunfullmäktige den 14 januari 2008, 12, om en tillfällig avgiftsbefrielse för resor till och från daglig verksamhet som körs i kommunens regi, med början från den 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen har under denna period undersökt de tre alternativa vägar som står till buds bedrivande av resor till och från daglig verksamhet: - A) Upphandla tjänsten via entreprenad. B) Upphandla tjänsten som färdtjänst. - Söka tillstånd och fortsätta att driva transportverksamheten, ensam eller med partner. - Avgiftsbefria resorna och fortsätta driva transportverksamheten i egen regi. Förvaltningen återkommer nu till vård- och omsorgsnämnden med utredningsunderlag för ställningstagande. Behjälpliga vid framtagande av uppgifter och skrivning har varit resurscenterchef Lars Backlund samt från service - och teknikförvaltningen (Upphandling och affärer), Lennart Söderström. Entreprenad Vid upphandling av resor skall volym i kilometer, tider för körningar, antal personer och vart i kommunen resorna skall gå till anges. Det finns även speciella behov, utöver tillgång till handikappanpassade fordon, som att vissa brukare måste sitta på bestämd plats i fordonet, kontinuitet vad gäller chaufför, även förberedelse vid byte av chaufför, byte av brukarens arbetstider, nya brukare eller brukare som slutar. Övertagande av avtal för Resurscenters nuvarande fordon bör vara med som ett krav. Med hänsyn taget till nuvarande avtal med Oppunda Taxi kan ett nytt avtal gälla tidigast från den 1 januari Enligt upphandlingskontoret bör själva upphandlingsprocessen i så fall komma igång, senast direkt efter sommaren Ställningstagande

3 Färdtjänst Vård- och omsorgsnämndens handling nr 23/2008 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (8) Eskilstuna och Oxelösunds kommuner har valt att låta arbetsresorna till och från daglig verksamhet vara en del av färdtjänstens verksamhet. Resorna beställs då via Samres. I Eskilstuna kommun omfattas cirka 140 brukare. Resorna har upphandlats i samband med färdtjänsten. Resorna samordnas med andra färdtjänstresenärer men en grupp på personer åker separat. Det finns också särskilda behov i samband med resor som tillgodoses, det finns då tydliga instruktioner. Resorna finns inlagda hos Samres som fasta resor. Det finns angivet en tid som resenären senast skall vara framme. Avgiften är 380 kr/månad. För att resa med färdtjänsten skall brukaren vara färdtjänstberättigad. Kontaktpersoner inom den dagliga verksamheten skriver ner tider och adresser på en särskild blankett som skickas till Samres fasta resor, som i sin tur lägger ut det på fordon/entreprenörer. Enligt upphandlingskontoret kan nuvarande färdtjänstavtal ligga till grund för att låta resorna utföras som färdtjänst. Dock krävs utökning av fordon. Det är inte troligt att entreprenörerna tar över kommunens leasade fordon. Tillstånd till yrkesmässig trafik Tillstånd för yrkesmässig trafik, taxitrafik, söks hos länsstyrelsen. För att beviljas tillstånd skall det finnas en trafikansvarig som skall ha utbildning som ger särskild kompetens eller avlägga prov. Chaufförerna skall ha taxiförarlegitimation. För närvarande kör fem anställda vid Resurscenter regelbundet resor med verksamhetens fordon (som en del av sina tjänster som arbetsledare). Det behövs även ersättare vid frånvaro. Taxiförarlegitimation och tillstånd för med sig en viss kostnad. Avgiftsbefriade resor Som nämnts tidigare kan resor till och från daglig verksamhets som körs av verksamhetens egen personal betraktas som en förlängning av daglig verksamhet. Då krävs inga speciella tillstånd, men man har inte rätt att ta betalt för resorna. Detta motsvarar minskade intäkter för kommunen på cirka 300 tkr. Till detta kommer den upplevt orättvisa situation en att den som åker färdtjänst sedan tidigare får betala en viss avgift, medan resurscenters egna bussar är avgiftsfria. Ett sådant förhållande skulle troligen innebära att fler personer kommer att vilja åka avgiftsfritt med resurscenters bussar. Personalsituationen vid Resurscenter Om resorna blir utlagda på entreprenad/färdtjänst så uppstår en övertalighet av personal på ca två tjänster, huruvida det blir aktuellt med varsel om uppsägningar beror på hur personalsituationen ser ut i sin helhet vid den tidpunkten. I bedömningen bör även ligga krav på kompetens, dels i förhållande till nuvarande organisation, dels i förhållande till behoven efter det förändringsarbete av daglig verksamhet som vårdoch omsorgsnämnden beslutat. Omställningskostnader Om man väljer att upphandla resorna är kommunen bunden av leasingavtal för bussar, som längst t.o.m. november 2011, uppgående till kr. Troligen kan upphandlingsunderlaget för alternativet Entreprenad innehålla ett krav om att entre Ställningstagande

4 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 23/2008 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (8) prenör ska överta befintliga leasingavtal. Samtidigt kan detta innebära en höjning av anbuden om anbudsgivaren inte är i behov av utökad vagnpark. Detta krav om övertagande av befintliga leasingavtal kan ej bli aktuellt vid alternativ Färdtjänst. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar a t t uppdra åt vård- och omsorgsförvaltningen att tillsammans med upphandlingskontoret förbereda en upphandling av resor till och från daglig verksamhet som entreprenad samt a t t avbryta upphandlingen om de bud som inkommer överstiger de kostnader kommunen skulle ha vid fortsatt drift i egen regi. Lena Andreasson Vård- och omsorgschef Per Enarsson Handikappomsorgschef Bilagor: 1. Cirkulär 07:49 från Sveriges Kommuner och Landsting 2. Tabell kostnader alternativ 3. Beräknade kostnader resor till och från Resurscenter Ställningstagande

5 Bilaga 1 Cirkulärnr: 07:49 Diarienr: 07/2872 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Anna Ingmanson Avd. Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum: Mottagare: Rubrik: Socialnämnd el motsv. Handikappomsorg Vissa frågor angående resor till och från daglig verksamhet enligt LSS Vissa frågor angående resor till och från daglig verksamhet enligt LSS Sveriges kommuner och Landsting har fått många frågor som rör resor till och från daglig verksamhet enligt 9 10 punkten lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för personer som har sådan insats. Frågan har även tagits upp i massmedia på en del håll i landet. Mot bakgrund härav redovisas nedan förbundets uppfattning. Bakgrund Många kommuner bistår enskilda som beviljats insatsen daglig verksamhet med resor till och från bostaden och den plats där verksamheten bedrivs. Det gäller framför allt personer som även beviljats insatsen bostad med särskild service enligt 9 9 LSS men även andra. Hur transporterna organiseras varierar mellan kommunerna. Det varierar också huruvida kommunerna tar ut en avgift för transporterna. Transportverksamheten har kommunerna ofta övertagit av landstingen i samband med att delar av LSS-verksamheten kommunaliserades (vilket ägde rum senast den 1 januari 1996). Avgift eller ej för resor Hudiksvalls tingsrätt har i en dom av den 8 september 2004 prövat om en kommuns transporter av personer som har LSS - insatser varit att anse som yrkesmässig i den mening som avses i 1 kap 1-3 yrkestrafiklagen (1998:490). Resorna cirka 36 resor per dag, 220 dagar om året - skedde mot betalning med kommunens egna fordon och utfördes av chaufförer som anställts enbart för detta ändamål. Tingsrätten konstaterade att fråga är om en så omfattande och systematisk verksamhet att denna, trots att den riktar sig mot en begränsad allmänhet, måste vara att anse som yrkesmässig och därmed tillståndspliktig. Sedan domen överklagats har Hovrätten för nedre Norrland den 10 maj 2005 (mål nr B ) gjort samma bedömning och fastställt tingsrättens dom. Hovrättens dom har vunnit laga kraft Ställningstagande resor daglig verksamhet.doc

6 Bilaga 1Vård- och omsorgsnämndens handling nr 23/ (8) Den förvaltningschef som i målet var åtalad för brott mot yrkestrafiklagen friades dock eftersom han i det aktuella fallet inte ansågs straffrättsligt ansvarig för transportverksamheten under den tid som åtalet avsåg. Att tjänstemannen inte fälldes för brottet berodde på omständigheterna i det enskilda fallet. Även om hovrättens dom i och för sig saknar prejudikatvärde är det enligt förbundets uppfattning emellertid svårt att bortse från den bedömning i fråga om tillståndsplikten som såväl tingsrätten som hovrätten gjort. Förbundet gör inte heller någon annan bedömning än domstolarna, nämligen att det är fråga om yrkesmässig trafik när kommunens personal mot betalning regelbundet ombesörjer resor till och från daglig verksamhet. Sådan transportverksamhet som görs mot betalning är tillståndspliktig och den som bedriver trafiken omfattas av trafiklagstiftningens bestämmelser. Förarna måste ha särskild behörighet. Vägverket kan lämna närmare upplysningar om vad som gäller. Om transporterna är kostnadsfria krävs däremot inget tillstånd. Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Janne Rusk, Staffan Wikell och Anna Ingmanson. Sveriges Kommuner och Landsting Avd. Vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Ellen Hyttsten Sabina Wikgren Orstam Ställningstagande

7 Bilaga 2 Bilaga 2, tabell kostnader alternativ Alternativ Specificering Kostnader Övrigt 1. Egen regi kr Engångskostnad för kr trafiktillstånd för = kr kommunens tre förare tillkommer. Inkluderar nuvarande resor med taxi med 517 tkr. 2. Entreprenad Enklare offert från Taxi Norr föreligger 3. Via färdtjänst Enklare offert från Samres föreligger kr Inkluderar nuvarande resor med taxi med 517 tkr = kr Inkluderar inte nuvarande resor med taxi med 517 tkr Ovan angivet är bruttokostnader. Oavsett alternativ ovan finns en intäkt på kr för egenavgift enligt kommunens taxa för resor till och från daglig verksamhet samt ytterliggare intäkt på kr enligt kommunens taxa för resor till och från daglig verksamhet med taxi enligt nuvarande omfattning, totalt kr Ställningstagande resor daglig verksamhet.doc

8 Bilaga 3 Bilaga 3, beräknade kostnader resor till och från Resurscenter Resurscenters nuvarande årskostnad, resor med egna fordon: Leasing fordon (avtal längst t o m nov 2011) kr Skatt, besiktning Drivmedel Serviceavtal Reparation, underhåll Personalkostnad (380 tkr x 2,05 tjänst) Summa kostnader: kr Kostnader för befintliga taxiresor kr Summa summarum kr Ställningstagande resor daglig verksamhet.doc

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön Mer information till arbetsgivare om sjuklön 1 2 Mer information till arbetsgivare om sjuklön Utgivare: Försäkringskassan Försäkringsprocesser, sjukpenning och samordning Reviderad: 2013-12-16 Kontaktinformation

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

En mer rationell konkurshantering

En mer rationell konkurshantering R2B RAPPORT 1 (107) FÖRFATTARE GODKÄND AV En mer rationell konkurshantering Slutrapport 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16 57 21 domstolsverket@dom.se www.domstol.se

Läs mer

Arbetstidslagen. med kommentarer

Arbetstidslagen. med kommentarer Arbetstidslagen med kommentarer Arbetstidslagen och dess förordning med kommentarer 1 januari 2015 Arbetsmiljöverket kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister redaktör: Marianne Tägtström grafisk formgivning:

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

2014 Rättshjälp och taxor

2014 Rättshjälp och taxor 2014 Rättshjälp och taxor Innehåll Förord... 3 Allmänt om rättshjälpslagen... 4 Domstolsverkets föreskrifter om rättshjälp... 7 Några frågor om underrättelser till Justitiekanslern... 17 Andra former av

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

LSS målsättningen som försvann

LSS målsättningen som försvann LSS målsättningen som försvann Om hur kommunerna, Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna tolkar och tillämpar Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Förord Det har gått 20 år sedan

Läs mer