Utredning av regionaltågstrafik mellan Dalsland och Norge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning av regionaltågstrafik mellan Dalsland och Norge"

Transkript

1 Foto: Fredrikstad station Utredning av regionaltågstrafik mellan Dalsland och Norge Februari 2008

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund till utredningen Syfte med utredningen Geografisk avgränsning Marknadsbedömning Attraktionskraft Befolkning Arbetspendling Arbetsplatser Utbildning Tätorter utmed sträckan Restider Bilresande över riksgränsen Trafikering Nuvarande trafik Framtida tågtrafik Resandebedömning Trafikekonomi Tillståndsfrågor Praktiska frågor angående trafikering med dieseldrivna tåg Infrastruktur Avslutning...17 Delrapporter: Delrapport 1: Marknadsbedömning Delrapport 2: Trafikeringsprinciper Delrapport 3: Tillståndsfrågor - 1 -

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund till utredningen Västra Götalandsregionen inkom med en skrivelse till Västtrafik med önskemål att Västtrafik skulle utreda förutsättningar för regional persontågstrafik över gränsen till Norge. I skrivelsen nämns att Halden, Sarpsborg och Fredrikstad är intressanta orter att nå för både arbete och service för de som bor i Dalsland. Västtrafik har genomfört utredningen under Utredningen sammanfattas i denna PM. Utredningen omfattar följande delar: Marknadsbedömning, (demografi, arbetspendling, framtida tågresenärer) Trafikupplägg, (exempel på tidtabell, fordonsutnyttjande mm) Trafikekonomi, (kostnader, intäkter och underskott) Tillståndsfrågor (tillstånd att trafikera i Norge, eventuell samverkan med NSB) Bedömning av infrastrukturåtgärder (järnväg, stationer, bussanslutning mm) Utöver denna PM finns tre separata delrapporter; marknadsbedömning, trafikeringsprinciper och tillståndsfrågor. Utredningen har genomförts av en arbetsgrupp bestående av: Jan Efraimsson Västtrafik, projektledare Ingemar Bengtsson Västtrafik, trafikeringsprinciper Göran Sewring Ramböll konsult, delarna marknadsbedömning och tillståndsfrågor. Christian Bergman Västra Götalandsregionen, har deltagit vid arbetsgruppsmöten och vid intervjuer genomförda i Östfold. Under projektets gång har samrådsmöte skett med företrädare från NSB där olika trafikeringsprinciper har diskuterats. Vidare har samråd och intervjuer skett i Östfold med företrädare från de tre norska kommunerna. Vid detta tillfälle har även företrädare från Dals Eds kommun medverkat. Intervjuer har också skett med Värmlandstrafik när det gäller trafikutveckling på tåglinjen Karlstad-Oslo samt när det gäller tillståndsfrågor. Även norska statens Jernbanetillsyn har kontaktats avseende tillståndsgivning att trafikera med svenska tåg i Norge. 1.2 Syfte med utredningen Syftet med utredningen är att studera förutsättningarna för att bedriva regional persontågtrafik från Dalsland inklusive Vänersborg och Trollhättan till Östfoldskommunerna Halden, Sarpsborg och Fredrikstad

4 1.3 Geografisk avgränsning Utredningen avgränsas geografiskt till Halden, Sarpsborg och Fredrikstads kommuner i Östfold samt Dals Ed, Bengtsfors, Färgelanda, Mellerud, Åmål, Vänersborg och Trollhättan kommun

5 2 Marknadsbedömning 2.1 Attraktionskraft Sannolikt innebär nationsgränsen, åtminstone generellt sett, en barriär som påverkar resutbytet mellan de aktuella kommunerna i Sverige och Norge. Tidigare trafikutredningar i projektet Norge-Vänerlänken, som genomfördes för några år sedan, visade att denna barriäreffekt verkligen existerade. Det finns dock faktorer som främjar resutbytet mellan länderna t. ex. att lönerna och levnadsomkostnaderna i Norge är betydligt högre än i Sverige. Dessutom finns ett stort utbud av arbetstillfällen på andra sidan gränsen. Detta gör att många svenskar väljer att arbeta i Norge. Vidare innebär den lägre prisnivån i Sverige jämfört med Norge att norrmän gärna gör sina inköp i Sverige. Dalsland har också fina naturtillgångar att erbjuda, vilket lockar norrmännen att resa till Sverige för rekreation. 2.2 Befolkning I de tre norska kommunerna bor ca invånare. I Vänersborg och Trollhättan bor ca invånare. I dalslandskommunerna bor ca invånare. 2.3 Arbetspendling Idag arbetar totalt ca svenskar i Norge under ett år. Många av dessa personer säsongsarbetar, t ex under vintertid i skidorterna. Ungefär personer arbetar mer regelbundet, dvs personer som är mantalsskrivna i Sverige och har sin huvudsakligaste arbetsplats i Norge. Västra Götaland står för ca 30 % av arbetsresandet till Norge. Det är betydligt färre norrmän som arbetar i Sverige, ca personer. Att skillnaderna är så stora beror i huvudsak på stora skillnader i löner och levnadsomkostnader i de båda länderna. Det är mer ekonomiskt fördelaktigt att bo i Sverige och arbeta i Norge än tvärt om. Antal personer som har sin huvudsakligaste arbetsplats i grannlandet - 4 -

6 Inom utredningsområdet är resutbytet dock betydligt mindre. Det är 112 svenskar som är mantalsskrivna i Dalsland och arbetar i de tre norska kommunerna och endast sju norrmän som arbetar i Sverige. Det bör framhållas att statistiken inte omfattar personer som är anställda i bemanningsföretag och arbetar i Norge. Ej heller personer som har enmansbolag och arbetar i Norge ingår i statistiken. I figuren nedan visas antalet arbetspendlare mellan olika kommuner inom utredningsområdet, totalt 119 personer år Dessa personer är mantalskrivna i sitt hemland och har sin huvudsakligaste arbetsplats i grannlandet. Det är dock inte fastställt att dessa personer arbetspendlar regelbundet varje dag eller om de bor inackorderade på arbetsplatsorten och veckoslutspendlar. Antal arbetspendlare mellan kommuner, totalt 119 personer i utredningsområdet. Källa: Nordisk pendlingskarta SCB 2005 Uppgifterna har hämtats från SCB i Sverige och SSB i Norge. Speciell nytta har rapporten Nordisk Pendlingskarta som SCB publicerade Rapporten behandlar gränsöverskridande arbetspendling. Avstämningar har gjorts med Christina Christiansson, Västra Götalandsregionen rörande gränsregional statistik och - 5 -

7 analysarbete. Tyvärr finns ingen nyare statistik att tillgå än från Enligt företrädare från både de svenska och norska kommunerna har resutbytet ökat sedan Detta finns dock inte kartlagt. 2.4 Arbetsplatser Det finns totalt arbetstillfällen i tre norska kommunerna. Av dessa finns ca inom respektive kommuns huvudort (kommuncentrum), varav av dessa arbetstillfällen kan nås inom gångavstånd från järnvägsstationen. Den största arbetsmarknaden finns i Fredrikstad. Halden Sarps- Fredrik- Summa borg stad Inom kommunen varav i huvudorten varav inom 1 km från jvgstn I delrapport 1 marknadsbedömning redovisas en kartläggning av företag och antalet arbetstillfällen i de tre huvudorterna, dels inom själva huvudorten, dels inom 1 km radie från järnvägsstationen i respektive huvudort. Arbetsplats i Fredrikstad 2.5 Utbildning Högskola finns i samtliga tre kommuner med totalt ca elevplatser. Totalt kommer ca av studenterna från Sverige, främst från kommunerna Strömstad och Dals Ed. Nedan visas hur antalet elevplatser fördelas på högskolorna i de tre kommunerna. Antal elevplatser på högskola Halden Sarpsborg Fredrikstad

8 2.6 Tätorter utmed sträckan Ett nytt regionaltågsystem skulle kunna tänkas betjäna fler orter än dagens tåg. Sträckan Öxnered-Halden går genom relativt glest bebyggda områden, men nedanstående orter är så pass stora att ett tåguppehåll skulle kunna vara aktuellt. Tätort antal kommentar invånare Brålanda 1500 Mellerud 3800 Ej utmed linjen, matning med buss skulle kunna ske till Dals Rostock Dals Rostock 900 Matning från Mellerud Bäckefors 700 Tänkbar för matning från Färgelanda och Bengtsfors, ev. med befintlig expressbuss Ed (har tåguppehåll redan idag) 3000 Alternativ för matning från Bengtsfors 2.7 Restider Vägnätet i utredningsområdet kännetecknas av förhållandevis låg hastighet. Kartläggningen av restider mellan olika kommuner, dels med bil och dels med kollektivtivtrafik, visar att tåget har en konkurrensfördel från Dals Eds kommun till Halden. På denna sträcka ger tåget en tidsvinst på ca 15 minuter. I andra resrelationer som innebär byten från bil eller buss till tåget, t ex en resa Bengtsfors-Ed-Halden med byte i Ed, ger inte tågalternativet någon tidsmässig fördel. I delrapport 1 marknadsbedömning redovisas en kartläggning av restider från olika svenska kommuner till Halden. 2.8 Bilresande över riksgränsen Antalet bilar som kör över gränsen mellan Dalsland och Östfold uppgår till totalt 800 st, ca 400 fordon per riktning, enligt Vägverkets mätningar Med en medelbeläggning på 1,3 personer i varje bil bedöms resandet över gränsen uppgå till ca personer per dag. Detta skulle kunna vara ett mått på det totala resutbytet med bil. En andel av dessa har start och mål i Halden, Sarpsborg och Fredrikstad, sannolikt under 1000 personer

9 3 Trafikering 3.1 Nuvarande trafik Tre trafiksystem Trafiken på sträckan Oslo-Göteborg utgörs av följande tre trafiksystem, exklusive pendeltågtrafiken Oslo-Ski. Nedan visas antalet dubbelturer per dag under måndagfredag. Oslo Ski Ås Vestby Sonsveien Kambo Moss Rygge Råde Fredrikstad Sarpsborg Halden Ed (Karlstad) (Vänersborg) Öxnered Trollhättan Älvängen Göteborg Trafikutbud i olika relationer På sträckan Oslo-Halden och Vänersborg-Göteborg finns ett stort utbud med tåg varje timma eller oftare under dagtid måndag-fredag. Utmed båda dessa sträckor finns en omfattande arbetspendling och därmed ett bra underlag för tågtrafik. Man kan också konstatera att sträckan Moss-Oslo har betydligt större trafikutbud jämfört med sträckan Tvåstad-Göteborg. Sträckorna är ungefär lika långa. Enligt Västtrafiks målbild 2010/2020 kommer tågtrafiken att utökas mellan Tvåstad och Göteborg när Norge-Vänerbanan blivit utbyggd till dubbelspår Enligt målbilden kommer utbudet att uppgå till det utbud som idag finns mellan Moss och Oslo

10 Genom Dalsland och över gränsen till Norge är utbudet endast tre tåg per riktning måndag-fredag, samt två tåg under lördagar och söndagar. Möjligheten till arbetspendling med tåg i relationer som t.ex. Trollhättan-Östfold, Ed-Östfold eller Ed- Trollhättan är i det närmaste obefintlig eftersom tågtrafikutbudet är anpassat för långväga resbehov. 3.2 Framtida tågtrafik Önskvärda tidslägen för ny tågtrafik Önskvärda tidslägen på morgonen för att nå arbetstillfällen i Halden, Sarpsborg och Fredrikstad är att ankomma ca klockan 06:45, 07:45 och 08:45. På eftermiddagen är det önskvärt att kunna resa tillbaka kl. 16:15, 17:15 och 18:15. Önskvärda tidslägen för besök, inköp och annan service är att nå de nämnda orterna på förmiddagen och kunna resa hem på eftermiddagen. Fyra trafikeringsprinciper Fyra alternativa trafikeringsprinciper har studerats i utredningen: 1. Etablering av matningståg från Trollhättan till Halden (svenska tågfordon). 2. Etablering av tågtrafik från Trollhättan till Fredrikstad (svenska tågfordon). 3. Förlängning av NSBs regiontåg från Halden till Trollhättan (norska tågfordon). 4. Förtätning av NSBs fjärrtrafik Oslo-Göteborg (norska tågfordon). Oslo Fredrikstad Sarpsborg Halden Ed Trollhättan Göteborg 4 Trafikeringsprincip 1 är mest realistisk. Att köra med svenska tåg ända upp till Fredrikstad, som i trafikeringsprincip 2, skulle kunna innebära att det uppstår ett konkurrensförhållnade mellan NSB och Västtrafik på sträckan Halden-Fredrikstad. Dessutom kör NSB i samma tidslägen som Västtrafik skulle behöva köra på denna sträcka, vilket skulle medföra ineffektiv trafikering och dåligt utnyttjande av resurser

11 De två förstnämnda trafikeringsprinciperna innebär att Västtrafik har trafikansvaret och kör med svenska tågfordon in i Norge till Halden respektive till Fredrikstad. Den tredje principen innebär att NSB förlänger sin regionaltågstrafik Oslo-Halden ner till Trollhättan. Den fjärde trafikeringsprincipen är att NSB utökar trafiken mellan Oslo och Göteborg med ytterligare turer. Samråd och avstämning har skett med NSB beträffande de fyra trafikeringsprinciperna. Om trafiken skall förverkligas förordar NSB alternativ 1. På längre sikt, om ca fem år, kan det vara intressant att diskutera ett förverkligande av alternativ 4. Idag finns inga norska tågfordon för att genomföra alternativ

12 Fordon som har studerats i utredningen Idag trafikerar NSB både regionaltågssystemet och trafiken Oslo-Göteborg med fordonet BM73 b. Fordonet har förhållandevis hög komfort och är ca 107 meter långt samt har ca 250 sittplatser. Västtrafiks regionaltåg av modell X14 som trafikerar regionaltågssträckor och pendeltågssträckor i västsverige. Fordonet är ca 50 meter långt och har 140 sittplatser. Vidare har ett dieseldrivet fordon av modell Y1 studerats. Kinnekullebanans Y1-fordon kommer att frigöras i samband med att tre nya Itinotåg sätts i trafik på banan ca Y1 är ungefär 25 meter lång och har ca 70 sittplatser. Y1-fordonen är förhållandevis gamla men skulle efter viss upprustning kunna fungera i trafik under en provperiod på ca tre år. Efter provperioden bör dock dessa fordon tas ur trafik

13 Exempel på tidtabell för trafikeringsprincip 1 I avsnitt ovan visas fyra olika trafikeringsprinciper. För var och en av principerna har två tidtabeller med olika stort turutbud utarbetats, dvs med tre respektive sju dubbelturer per dag. I syfte att hålla nere trafikkostnaden har dessutom en tidtabell med endast två dubbelturer utarbetats för princip 1. Samtliga tidtabellerna redovisas i delrapport 2 Trafikeringsprinciper. I samtliga trafikeringsalternativ kommer det att finnas konflikter, främst med godståg, som måste lösas i ett senare skede. Denna PM behandlar enbart trafikeringsprincip 1, vilken bedöms vara den mest realistiska principen att genomföra. För trafikeringsprincip 1 har alltså tre alternativa tidtabeller utarbetats enligt nedan: Alt 1a) 2 dubbelturer/dag (anpassade till arbetspendling) Alt 1b) 3 dubbelturer/dag (anpassade till arbetspendling och service/inköp) Alt 1c) 7 dubbelturer/dag (fjärrtåg och regiontåg bildar gemensamt styv tidtabell) Nedan visas tidtabellen för alternativ 1b), tre nya dubbelturer per dag. Även nuvarande fjärrtåg visas i tidtabellen samt tidsangivelser för att nå Sarpsborg, Fredrikstad och Oslo. Gråmarkerade turer är ny trafik. Tidtabell för trafikeringsprincip 1b. OSLO S FREDRIKSTAD SARPSBORG HALDEN HALDEN ED BÄCKEFORS DALS ROSTOCK BRÅLANDA ÖXNERED TROLLHÄTTAN C GÖTEBORG C GÖTEBORG C TROLLHÄTTAN C ÖXNERED BRÅLANDA DALS ROSTOCK BÄCKEFORS ED HALDEN HALDEN SARPSBORG FREDRIKSTAD OSLO S Tågen börjar i Trollhättan på morgonen och slutar i Trollhättan på kvällen. Tågen övernattar därmed i Trollhättan. Fordonsåtgången är följande i alternativ 1: Alternativ 1a: 2 tågfordon Alternativ 1b: 3 tågfordon Alternativ 1c: 3 tågfordon

14 4 Resandebedömning Det finns tyvärr inte tillräckligt bra underlag för att genomföra en prognos av det framtida tågresandet. Det finns inte heller några självklara erfarenhetstal att använda för beräkningen av framtida resor över riksgränsen. I utredningen finns dock uppgifter om antalet arbetspendlare mellan de aktuella kommunerna år 2005, vilket har redovisats ovan. Resandebedömningen nedan måste därför mer ses som ett räkneexempel. Förutsättningar för bedömning av framtida tågresande på lång sikt för trafikeringsprincip 1b) vid tre dubbelturer/dag: 1. Vi utgår från uppgifterna om hur många som bor i utredningsområdet och har sin huvudsakligaste anställning i grannlandet, dvs 119 personer år Antalet svenskar som arbetar i de tre norska kommunerna antas ha ökat med 40 % sedan kartläggningen 2005 fram till Detta finns dock inte dokumenterat 3. Hälften av arbetspendlarna som arbetar i Norge antas göra två dagliga arbetsresor. Den andra hälften reser mer oregelbundet. 4. Arbetsresorna antas komma att utgöra ca 50 % av samtliga ärendegrupper. Övriga ärendegrupper är t ex tjänsteresor, inköpsresor, service, rekreation mm. 5. Tågtrafiken antas uppnå en marknadsandel på 20 %. 6. Resor till/från områden utanför utredningsområdet antas utgöra ca 20 %. 7. Regionförstoringen fortsätter. Om några år antas resutbytet inom utredningsområdet ha ökat med 50 % jämfört med Med dessa förutsättningar kan resandet på längre sikt med de tre nya dubbelturerna komma att uppgå till ca 200 enkelresor per vardag. Detta antas kunna uppnås efter några års trafikering. Som jämförelse kan nämnas att år 2005 hade Ed 30 st på+avstigande tågresenärer per vardag. Precis som idag trafikerade då NSB med tre dubbelturer mellan Oslo och Göteborg med uppehåll i Ed

15 5 Trafikekonomi I detta avsnitt beskrivs trafikkostnaderna för att köra enligt princip 1, dvs med svenska tåg som kör mellan Trollhättan och Halden. Kostnaden har beräknats utifrån dels en rörlig kostnad (kilometerkostnad) dels en fast kostnad (kapitalkostnad för tågfordon). Biljettintäkterna har beräknats utifrån ett antagande om att hälften av resenärerna reser på en taxa som motsvarar Regionenrunt 30-dagarskort, dvs ca 1280 kr per månad exkl moms. Den andra hälften av resandet förutsätts ge en biljettintäkt som motsvarar 1 kr per personkm. Trafikeringsprincip 1: Trafikkostnad, biljettintäkter samt ägartillskott (mnkr/år) Alternativ Trafikkostnad Biljettintäkter Ägarersättning Enkelresor/dag dieseltåg Y1 provperiod 3 år 2 dubbelturer/dag dieseltåg Y1 provperiod 3år 3 dubbelturer/dag eltåg X14 på längre sikt 2 dubbelturer/dag eltåg X14 på längre sikt 3 dubbelturer/dag 7,3 1,9 5, ,0 2,7 8, ,5 2,8 10, ,2 3,8 16,4 200 I och med att viss osäkerhet råder beträffande det framtida tågresandet skulle ett införande av trafiken kunna ske i två steg, dvs först en provperiod på 3 år och därefter skulle en utvärdering kunna göras för att ta ställning till fortsatt trafikering. Provperioden skulle kunna genomföras med Y1 dieseltåg. Dessa tåg bedöms vara tillgängliga från och med Efter tre års trafikering är dessa fordon förbrukade och bör då tas ur drift. Om trafiken skall fortsätta efter provperioden bör detta ske med andra fordon, t ex X14 eller liknande. Långsiktigt bör kalkylen belastas med en kapitalkostnad för tågfordon. Det innebär att provperioden kan genomföras till den lägre kostnadsnivån. Långsiktigt gäller dock den högre kostnadsnivån. Slutsats: Om trafiken ska upprätthållas under provperiod med Y1 dieseltåg och med två dubbelturer/dag bedöms ägarersättningen uppgå till ca 5,4 mnkr/år. På längre sikt bedöms ägarersättningen uppgå till 10,7 eller 16,4 beroende på turutbudets storlek

16 6 Tillståndsfrågor Om Västtrafik ska trafikera med svenska tågfordon över gränsen till Norge, t ex. till Halden, krävs särskilt tillstånd från det norska statliga Jernbanetillsynet. Dels krävs ett tillstånd för en operatör att vara verksam i Norge, dels krävs tillstånd att trafikera med visst rullande material dvs unika fordonsindivider. Det är alltså möjligt att ansöka om dessa tillstånd. En förutsättning för att en svensk tågoperatör skall få tillstånd är att NSB avsäger sig möjligheten att bedriva den aktuella trafiken, samt att NSB godkänner att annan operatör bedriver persontrafik på den aktuella sträckan. Formellt kan inte Västtrafik som trafikhuvudman söka tillstånd för visst rullande material. Ansökningen skall göras av en tågoperatör, Enligt Jernbanetillsynet kan endast tågoperatörer som redan idag har tillstånd att trafikera i Norge genomföra denna tillståndsprocedur. Det finns i dagsläget några svenska tågoperatörer som har trafiktillstånd för visst rullande material på vissa sträckor i Norge. Det är möjligt att Jernbanetillsynet kan pröva ansökningar från nya aktörer. Detta är ännu oklart. Här finns då en särskild problematik med koppling till LOU, lagen om offentlig upphandling. Om Västtrafik ska bedriva tågtrafik mellan Trollhättan och Halden måste sannolikt trafiken upphandlas inom lagen om offentlig upphandling. Det innebär i så fall att Västtrafik först måste upphandla tågtrafiken av en tågoperatör och därefter ska den tänkta operatören ansöka om tillstånd för visst rullande material hos det norska Jernbanetillsynet. Det krävs ytterligare studier för klargöra dessa förhållanden. Idag finns det några tågoperatörer i Norge som har tillstånd att trafikera med vissa Y1- fordon. Det borde vara möjligt för en annan tågoperatör som idag är verksam i Norge att, efter en enkel procedur, få tillstånd att trafikera med andra Y1-fordon. Detsamma gäller Reginafordon, eftersom Värmlandstrafik AB idag har några exemplar med tillstånd att trafikera sträckan Charlottenberg-Oslo. I dagsläget finns sannolikt inga trafiktillstånd för trafikering med X11-X14. Här krävs då en särskild prövning. En rekommendation från Jernbanetillsynet är att Västtrafik tar kontakt med NSB och träffar en uppgörelse som innebär att NSB tillåter en annan operatör, som Västtrafik då upphandlar, att bedriva persontrafik på den aktuella sträckan. Slutsatsen av denna första analys visar att en ansökningsprocess kan vara både tidskrävande och något byråkratisk. Utfallet av en eventuell ansökningsprocess är inte ett självklart Ja, men det skulle nog vara möjligt att få ett trafiktillstånd. Det krävs dock ytterligare kontakter med både NSB och Jernbanetillsynet för att mer i detalj klarlägga regelverket

17 7 Praktiska frågor angående trafikering med dieseldrivna tåg Vissa praktiska frågor måste lösas om trafikering skall ske med dieseldrivna tåg, t ex Y1 som kommer att frigöras på Kinnekullebanan år Y1, dieseldrivet tåg från Kinnekullebanan Nedan framgår vissa praktiska frågor samt andra frågor som bör beaktas i valet av trafikering med dieseltåg Y1: Körtiden mellan Trollhättan och Halden är minuter längre för Y1, jämfört med eldrivna tåg. Attraktiviteten blir därmed något sämre. Det finns ingen tankanläggning för dieselolja i Trollhättan där tågen ska stå uppställda nattetid. Tankning av dieselolja kan eventuellt ske från tankbil, alternativt om det finns möjlighet att tanka tågen på annan ort vilket då kommer att innebära tomkörning. Det kommer att krävas ett reservfordon, dvs om det krävs två fordon för att klara tidtabellen så blir det totala behovet tre fordon. Det är troligtvis mest rationellt att lätt fordonsunderhåll och reparationer sker i Falköping där Kinnekullebanans tåg underhålls idag. Där finns reservdelar och verkstadspersonal. Det skulle vara en fördel om Y1-fordonen kan ingå i gemensam fordonspool med Kinnekullebanans fordon. Förarna måste ha utbildning för Y1 dieselfordon. Det är troligtvis mest rationellt att utnyttja samma förarpool som Kinnekulletågets förare. Det innebär i så fall att det måste vara samma operatör för Kinnekulletåget som den tänkta tågtrafiken till Halden. Det krävs en reinvestering av Y1-fordonen på ca 1 mnkr per fordon. För nattuppställning av tågfordonen i Trollhättan krävs värmepost för att kunna hålla värme i kupén och i motor. Detta finns inte idag

18 8 Infrastruktur Järnvägen mellan Trollhättan och Halden har kapacitet för ökad tågtrafik, men i begränsad omfattning eftersom hela sträckan Öxnered-Fredrikstad är enkelspårig. Sträckan Halden-Skälebol (där järnvägarna från Oslo och Karlstad går samman) har väsentligt lägre kapacitet än angränsade linjeavsnitt eftersom avståndet mellan mötesstationerna är långt, i något fall mer än 20 km. Det framstår som möjligt att i en begränsad omfattning, t ex 3 dubbelturer/dag, öka trafiken mellan Trollhättan och Halden utan att behöva göra nya infrastrukturinvesteringar, bortsett från plattformar m.m. på eventuella nya uppehållsstationer. En mer omfattande trafik t ex sju nya dubbelturer/dag kräver troligtvis investeringar i nya mötesplatser mellan Skälebol och Halden. Behov av uppställningsspår i Halden och Trollhättan har inte studerats. 9 Avslutning Utredningens resultat redovisades i Västtrafiks styrelse Utredningsrapporten överlämnas härmed till Västra Götalandsregionen. Syftet var att beskriva förutsättningarna för regional persontågstrafik över gränsen till Norge. Förutsättningar och konsekvenser beskrivs i denna PM. När det gäller banans kapacitet är bedömningen att det är möjligt att köra de tre dubbelturerna utan investeringar i banan. Om nya stationer skall öppnas krävs dock investeringar i bl a plattformar. Det är möjligt att hos Jernbanetillsynet ansöka om trafiktillstånd att köra med svenska tåg över gränsen till Norge. Det är dock osäkert vad utgången blir av denna ansökningsprocess. Översiktliga ekonomiska konsekvenserna framställs i utredningsrapporten. De ekonomiska konsekvenserna har utarbetats i en översiktlig beräkning. Tidigaste start för en eventuell provperiod med Y1 dieseltåg är under Det är komplicerat att göra en bedömning av framtida tågresenärer. Faktaunderlag vad gäller arbetspendling till Östfold och annat resbehov är idag begränsat. Under provperioden kan eventuellt resandet uppgå till 100 enkelresor/dag. Långsiktigt kan resandet uppgå till ca 200 enkelresor per dag. Ägartillskottet för att trafikera med två dubbelturer/dag (må-fr) under en provperiod bedöms uppgå till 5-6 mnkr/år samt på längre sikt eller mnkr/år, beroende på turutbudets storlek Västtrafik AB Jan Efraimsson

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 7 Resande och ekonomi

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 7 Resande och ekonomi Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 7 Resande och ekonomi Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 7: Resande och ekonomi Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken

Läs mer

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling 2014-04-02 Kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling Ärende Norrtåg

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth.

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth. Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? Oskar Fröidh Avd. för trafik och logistik, KTH oskar@infra.kth.se 7 juni 2007 1 Regional integration Regionförstoring Pågående process

Läs mer

Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan - stråkstudie

Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan - stråkstudie REMISSUTGÅVA 2009-03-03 Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan - stråkstudie mars 2009 Projektorganisation Arbetsgrupp Jan Efraimsson, Västtrafik, projektledare Ingemar Bengtsson, Västtrafik, trafikutvecklare

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK I GÖTEBORG OSLO REGIONEN

KOLLEKTIVTRAFIK I GÖTEBORG OSLO REGIONEN Göteborg-Oslo Samarbetet Kommunikationsgruppen KOLLEKTIVTRAFIK I GÖTEBORG OSLO REGIONEN 1 (46) Göteborg-Oslo samarbetet ska öka Göteborg-Oslo regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Samarbetet ska

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik Verkliga förseningar för tågpendlare Jämförelse med officiell statistik Föreningen TIM-Pendlare www.timpendlare.se Januari 2015 1 Sammanfattning Förseningar i tågtrafiken är ett stort problem för resenärerna

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Järnvägsutredning. Mälarbanan, delen Tomteboda Kallhäll. Storstadsträngselproblematik. John Fridlund 2008-10-29

Järnvägsutredning. Mälarbanan, delen Tomteboda Kallhäll. Storstadsträngselproblematik. John Fridlund 2008-10-29 Järnvägsutredning Mälarbanan, delen Tomteboda Kallhäll Storstadsträngselproblematik Mälarbanan Två utredningskorridorer Projektorganisation CBRÖ CBRÖT Extern styr- /samordningsgrupp Intern styrgrupp Projektledare

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn)

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn) Norrtågsförsöket Ägare/Organisation Omfattar de fyra nordligaste länen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) Ägs av Länstrafikbolagen Finansieras av landstingen och staten Norrtåg AB

Läs mer

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Oskar Fröidh Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Järnvägsgruppen Oslo, 27 januari 2014 Från vision till framtid Vision Verklighet

Läs mer

Norge-Vänernbanan Tvåstad - Göteborg

Norge-Vänernbanan Tvåstad - Göteborg Norge-Vänernbanan Tvåstad - Göteborg Trafi k - stationer Februari 2005 Remissexemplar 2005-02-28 Beställare: Västtrafik Stefan Ekman Arbetsgrupp: Stefan Ekman Västtrafi k Jan Efraimsson -- -- Mårten Ignell

Läs mer

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland på landsbygden i Västra Götaland Martin Elofsson, regionutvecklare sekretariatet Landsbygdsarbetet Målet: Sammanhållen region 1. Utredning Syfte, minsta utbud Långsiktigt ansvar 2. Projekt anropsstyrd

Läs mer

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST SKARABORG 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt Lag om färdtjänst (LAG 1997:736). Du kan beviljas

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08 Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2 Innehåll Dagens trafik: 3 6 Ny tågtrafik: 7 9 Regionbuss: 10 27

Läs mer

En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier

En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier 0(6) September 2013 Bilaga ärende 4 En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier Detta PM har tagits fram av MÄLAB med stöd av Bengt Hultin, Järnvägshuset

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

Nyhetsbrev från sammanträdet 28 oktober 2014

Nyhetsbrev från sammanträdet 28 oktober 2014 Sida 1 av 6 Ser mailet konstigt ut? Klicka här för att öppna i webbläsare. Nyhetsbrev från sammanträdet 28 oktober 2014 Som politiker och tjänsteman i Västra Götalandsregionen och kommunerna kan du här

Läs mer

2012-03-16 Bou 27/2011. Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun

2012-03-16 Bou 27/2011. Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun 2012-03-16 Bou 27/2011 Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun Innehållsförteckning Regler för skolskjuts i grundskola, grund-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Bengtsfors

Hur mycket kostar äldres fallskador i Bengtsfors Bengtsfors invånare i Bengtsfors för respektive Fallskadorna i Bengtsfors kostar varje år: Regionens kostnad 3,9 milj. kr Kommunens kostnad 3,9 milj. kr Total kostnad 7,9 milj. kr bland de äldre, t.ex.

Läs mer

Kommunikationer. Mål. Vänersborg har ett väl fungerande gång- och cykelvägnät.

Kommunikationer. Mål. Vänersborg har ett väl fungerande gång- och cykelvägnät. Kommunikationer Mål Ett säkert transportsystem för invånare, varor och information. Trafikolyckorna minskar. Kollektivtrafikens medelbeläggning ökar med tio procent till planperiodens slut. Vänersborg

Läs mer

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 2014-10-22 Innehållsförteckning Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt... 3 1. Allmänt... 3 2. Beskrivning av

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet

Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2010-05-04 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 1 KTH Järnvägsgruppen

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

PM - BUSSTRAFIK I FJÄLLREGIONEN

PM - BUSSTRAFIK I FJÄLLREGIONEN 1 (15) PM - BUSSTRAFIK I FJÄLLREGIONEN På uppdrag av Destination Sälenfjällen har en undersökning gjorts av hur busstrafiken i fjällregionen Sälen, Idre, Trysil och Elverum kan förbättras för att minska

Läs mer

Simrishamnsbanan med på banan

Simrishamnsbanan med på banan Utvecklingsplan Simrishamnsbanan med på banan Sammanfattning av rapport från februari 2010 Gemensamt initiativ Kommunal samverkan för ett genomförande En stråkplanering med en livskvalitativ samhällsbyggnad

Läs mer

Gröna Tåget Successiv utveckling Oslo Stockholm med nytt snabbtågskoncept

Gröna Tåget Successiv utveckling Oslo Stockholm med nytt snabbtågskoncept Gröna Tåget Successiv utveckling Oslo Stockholm med nytt snabbtågskoncept Oskar Fröidh Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Karlstad, 8 februari 2012 Gröna Tåget för typiskt nordiska förhållanden vad är det?

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

Uppdaterat faktaunderlag inför Workshop 1 för Stråk 6

Uppdaterat faktaunderlag inför Workshop 1 för Stråk 6 14 UPPDRAG VGR_ÅTG-plan stråk 2 & 6 UPPDRAGSNUMMER 7000587000 UPPDRAGSLEDARE Peter Blomquist UPPRÄTTAD AV Peter Blomquist DATUM Uppdaterat faktaunderlag inför Workshop 1 för Stråk 6 Befolkning Befolkningstillväxten

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 214 Kvartal 1 1 Innehållsförteckning Resandet håller i sig!... 3 Resandeutveckling... 4 Punktlighet andel tåg som kommer i rätt tid... 1 Regularitet andel avgångar som

Läs mer

Blandad trafikering. Roger Nordefors Banverket Leveransdivision

Blandad trafikering. Roger Nordefors Banverket Leveransdivision Blandad trafikering Roger Nordefors Banverket Leveransdivision Disposition Svårigheter med blandad trafik Kapacitetssituationen 2008 Planeringsförutsättningar Fördefinierad trafikstruktur Kapacitetssituation

Läs mer

Svealandsbanan de första åren

Svealandsbanan de första åren Svealandsbanan de första åren Rapport från ett forskningsprojekt om tågtrafikens effekter på resandet Järnvägsgruppen KTH vid avdelningen för trafik och logistik Svealandsbanan öppnades för trafik den

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafiken Statlig myndighet under Näringsdepartementet Avhjälpa brister i tillgänglighet

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Välkommen som utställare till...

Välkommen som utställare till... Välkommen som utställare till... ART STRÖMSTAD 2012 KONSTMÄSSA I STRÖMSTAD......den lilla staden i Bohusläns Norrland, kan det vara något... Nej, kanske inte. Men, kanske ändå! Strömstad är i dag inte

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn

Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Maj 2013 1 PM 2013-05-07 angående möjlig spårförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Bakgrund I en pm daterad 2012-09-17 beskrevs två

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Innehållsförteckning Våren är på väg! 3 Resandeutveckling 4 Information en del av resande 7 Punktlighet - andel tåg som kommer i rätt tid 11 Orsaken till

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Höghastighetståg. Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige. Oskar Fröidh forskare 26 januari 2009. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79.

Höghastighetståg. Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige. Oskar Fröidh forskare 26 januari 2009. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79. Höghastighetståg Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige forskare 26 januari 2009 08-790 83 79 1 Varför ska vi åka så fort? Ökad hastighet ger kortare restid Kortare restid ger ökad tillgänglighet till

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Möjlighetsstudie Meråkerbanan/Mittbanan

Möjlighetsstudie Meråkerbanan/Mittbanan RAPPORT Möjlighetsstudie Meråkerbanan/Mittbanan Jämtland och Västernorrlands län 2010-12-09 TRV 2010/32235 Konsult: Uppdragsledare: Utredare: Godsanalys: Persontrafikscenarier: Kapacitetsanalys: Layout:

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag Att gränspendla samma fast olika H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag År 2009 gränspendlade 28 000 personer från Sverige till Norge. Under samma period var andelen utpendlare från Sverige

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Regionala ägarrådet och Västtrafik

Regionala ägarrådet och Västtrafik Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-06-24 Minnesanteckningar Samrådsmöte mellan Regionala ägarrådet och Västtrafik Onsdagen den 18 juni kl (09.00) 10.00 12.30 i Skövde Närvarande: Regionala ägarrådet

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008. SJ Privatresekort gäller för resa med: Platsreservationer

Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008. SJ Privatresekort gäller för resa med: Platsreservationer Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008 Här kan du läsa om regler, priser och giltighet för resor med SJ Privatresekort. Den senaste versionen av Regler för SJ Privatresekort hittar

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor?

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik Slutrapport grupp 3 Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Innehållsförteckning Sida 1.1. Projektets mål och hur vi försökt

Läs mer

NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad

NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad 1(17) Datum 2014-05-20 NULÄGESANALYS BENGTSFORS 2014 Näringsliv och arbetsmarknad De senaste 20 åren har varit omvälvande för Bengtsfors kommun. Vi har sett stora förändringar i näringslivets struktur

Läs mer

Värdering av underhållskostnad och trafikpåverkan för servicefönster på Norra Stambanan

Värdering av underhållskostnad och trafikpåverkan för servicefönster på Norra Stambanan Värdering av underhållskostnad och trafikpåverkan för servicefönster på Norra Stambanan KAJT-dagarna 2015, Borlänge, 2015-05-06 TOMAS LIDÉN, LIU, ITN, KOMMUNIKATIONS- OCH TRANSPORTSYSTEM LARS BRUNSSON,

Läs mer

Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje

Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje 1(21) Handläggare Stefan Persson 08-686 1688 Stefan.persson@sll.se Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje På uppdrag av regeringens förhandlingspersoner kompletteras här underhandsrapporten

Läs mer

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Prova att åka kollektivt! Visste du att Kristinehamn har en bra tätortstrafik och goda pendlingsmöjligheter med både buss och tåg? Upptäck kollektivtrafiken i Kristinehamns

Läs mer

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Upplägg denna presentation Kort om projektet Hur gick det då? Hur gick det med fordonen? Hur gick

Läs mer

En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling

En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling Motala stad ska erbjuda invånarna attraktiva och hälsosamma boendemiljöer, hög tillgänglighet till stränder och naturområden och ett levande centrum.

Läs mer

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Figur 1: Bilden kommer från presentationsbroschyren för Marco Polo programmet. Marco Polo är Europeiska Unionens program för projekt

Läs mer

Nuläge, brister och behov

Nuläge, brister och behov Nuläge, brister och behov Åtgärdsvalsstudie ABB-industriområde och Väsmanstrand 2014-10-15 Nuläge 2046 Antal fordon per veckodygn inom området se karta in i området, ut från området, totalt. Mätningarna

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1400652. Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne

Datum 2015-04-09 Dnr 1400652. Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne Regionstyrelsen Marie Jacobsson Strateg 040-675 31 12 Marie.Jacobsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1400652 1 (6) Regionstyrelsen Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne Ordförandens förslag

Läs mer

Avtal för gemensamt regionalt utrednings- och dialogprojekt kring höghastighetståg i Skåne

Avtal för gemensamt regionalt utrednings- och dialogprojekt kring höghastighetståg i Skåne 2011-04-20 Avtal för gemensamt regionalt utrednings- och dialogprojekt kring höghastighetståg i Skåne Avtalsparter Mellan Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Helsingborgs stad och Skåne NO, i det följande

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

Författare: Ingrid Grönlund, tel 0725-104420 Utgåva, utkast 1 150402. Innehåll

Författare: Ingrid Grönlund, tel 0725-104420 Utgåva, utkast 1 150402. Innehåll Innehåll PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 2016... 2 1 Allmänt om planeringssamverkan... 3 - Gemensam tidplan för planeringssamordning mellan tåg och buss... 3 - Långsiktig plan för gemensamt tidtabellsskifte

Läs mer

Resursforum. Familjerådgivningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Resursforum. Familjerådgivningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1 Resursforum Familjerådgivningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 2 Årets verksamhet Inledning Familjerådgivning är sedan 1995 en lagstadgad kommunaliserad verksamhet. I Trollhättan är familjerådgivningen organisatoriskt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik juli 2009

Inkvarteringsstatistik juli 2009 Inkvarteringsstatistik juli 2009 Gästnattsutveckling juli 2009, län Jfr. med samma period föregående år. 16% 14% 14% 14% 1 9% 11% 8% 6% 4% 0% Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 07/09/2010

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige Bild: Kasper Dudzik Nyckelstråket för högre fart på Sverige Satsa på det som ger mest och snabbast resultat! Nyckelstråket*, med Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, är Sveriges viktigaste

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

Skolskjutsbestämmelser

Skolskjutsbestämmelser Förskoleklass och grundskola Fastställd av bildningsnämnden 2011-11-08 99 Innehållsförteckning Definitioner...1 Avstånd...2 Form av skolskjuts...3 Restid...3 Tidtabeller...3 Självskjuts...3 Ramscheman...3

Läs mer

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Madrid, måndag 2013-05-20... 2 3. Höghastighetståg Madrid-Barcelona, måndag 2013-05-20...

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Björn Johansson Avd.chef kollektivtrafik Regional samhällsplanering Bjorn.k.johansson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-09-28 RS120174 Regionstyrelsen Motion

Läs mer

Hur mycket kollektivtrafik finns det?

Hur mycket kollektivtrafik finns det? Hur mycket kollektivtrafik finns det? Vem organiserar? Vem kör? Var finns den? Hur mycket är kommersiellt respektive upphandlat? Vad har hänt sedan avregleringen? Har resenärerna alternativ? Fredrik Svensson,

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer