Utredning av regionaltågstrafik mellan Dalsland och Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning av regionaltågstrafik mellan Dalsland och Norge"

Transkript

1 Foto: Fredrikstad station Utredning av regionaltågstrafik mellan Dalsland och Norge Februari 2008

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund till utredningen Syfte med utredningen Geografisk avgränsning Marknadsbedömning Attraktionskraft Befolkning Arbetspendling Arbetsplatser Utbildning Tätorter utmed sträckan Restider Bilresande över riksgränsen Trafikering Nuvarande trafik Framtida tågtrafik Resandebedömning Trafikekonomi Tillståndsfrågor Praktiska frågor angående trafikering med dieseldrivna tåg Infrastruktur Avslutning...17 Delrapporter: Delrapport 1: Marknadsbedömning Delrapport 2: Trafikeringsprinciper Delrapport 3: Tillståndsfrågor - 1 -

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund till utredningen Västra Götalandsregionen inkom med en skrivelse till Västtrafik med önskemål att Västtrafik skulle utreda förutsättningar för regional persontågstrafik över gränsen till Norge. I skrivelsen nämns att Halden, Sarpsborg och Fredrikstad är intressanta orter att nå för både arbete och service för de som bor i Dalsland. Västtrafik har genomfört utredningen under Utredningen sammanfattas i denna PM. Utredningen omfattar följande delar: Marknadsbedömning, (demografi, arbetspendling, framtida tågresenärer) Trafikupplägg, (exempel på tidtabell, fordonsutnyttjande mm) Trafikekonomi, (kostnader, intäkter och underskott) Tillståndsfrågor (tillstånd att trafikera i Norge, eventuell samverkan med NSB) Bedömning av infrastrukturåtgärder (järnväg, stationer, bussanslutning mm) Utöver denna PM finns tre separata delrapporter; marknadsbedömning, trafikeringsprinciper och tillståndsfrågor. Utredningen har genomförts av en arbetsgrupp bestående av: Jan Efraimsson Västtrafik, projektledare Ingemar Bengtsson Västtrafik, trafikeringsprinciper Göran Sewring Ramböll konsult, delarna marknadsbedömning och tillståndsfrågor. Christian Bergman Västra Götalandsregionen, har deltagit vid arbetsgruppsmöten och vid intervjuer genomförda i Östfold. Under projektets gång har samrådsmöte skett med företrädare från NSB där olika trafikeringsprinciper har diskuterats. Vidare har samråd och intervjuer skett i Östfold med företrädare från de tre norska kommunerna. Vid detta tillfälle har även företrädare från Dals Eds kommun medverkat. Intervjuer har också skett med Värmlandstrafik när det gäller trafikutveckling på tåglinjen Karlstad-Oslo samt när det gäller tillståndsfrågor. Även norska statens Jernbanetillsyn har kontaktats avseende tillståndsgivning att trafikera med svenska tåg i Norge. 1.2 Syfte med utredningen Syftet med utredningen är att studera förutsättningarna för att bedriva regional persontågtrafik från Dalsland inklusive Vänersborg och Trollhättan till Östfoldskommunerna Halden, Sarpsborg och Fredrikstad

4 1.3 Geografisk avgränsning Utredningen avgränsas geografiskt till Halden, Sarpsborg och Fredrikstads kommuner i Östfold samt Dals Ed, Bengtsfors, Färgelanda, Mellerud, Åmål, Vänersborg och Trollhättan kommun

5 2 Marknadsbedömning 2.1 Attraktionskraft Sannolikt innebär nationsgränsen, åtminstone generellt sett, en barriär som påverkar resutbytet mellan de aktuella kommunerna i Sverige och Norge. Tidigare trafikutredningar i projektet Norge-Vänerlänken, som genomfördes för några år sedan, visade att denna barriäreffekt verkligen existerade. Det finns dock faktorer som främjar resutbytet mellan länderna t. ex. att lönerna och levnadsomkostnaderna i Norge är betydligt högre än i Sverige. Dessutom finns ett stort utbud av arbetstillfällen på andra sidan gränsen. Detta gör att många svenskar väljer att arbeta i Norge. Vidare innebär den lägre prisnivån i Sverige jämfört med Norge att norrmän gärna gör sina inköp i Sverige. Dalsland har också fina naturtillgångar att erbjuda, vilket lockar norrmännen att resa till Sverige för rekreation. 2.2 Befolkning I de tre norska kommunerna bor ca invånare. I Vänersborg och Trollhättan bor ca invånare. I dalslandskommunerna bor ca invånare. 2.3 Arbetspendling Idag arbetar totalt ca svenskar i Norge under ett år. Många av dessa personer säsongsarbetar, t ex under vintertid i skidorterna. Ungefär personer arbetar mer regelbundet, dvs personer som är mantalsskrivna i Sverige och har sin huvudsakligaste arbetsplats i Norge. Västra Götaland står för ca 30 % av arbetsresandet till Norge. Det är betydligt färre norrmän som arbetar i Sverige, ca personer. Att skillnaderna är så stora beror i huvudsak på stora skillnader i löner och levnadsomkostnader i de båda länderna. Det är mer ekonomiskt fördelaktigt att bo i Sverige och arbeta i Norge än tvärt om. Antal personer som har sin huvudsakligaste arbetsplats i grannlandet - 4 -

6 Inom utredningsområdet är resutbytet dock betydligt mindre. Det är 112 svenskar som är mantalsskrivna i Dalsland och arbetar i de tre norska kommunerna och endast sju norrmän som arbetar i Sverige. Det bör framhållas att statistiken inte omfattar personer som är anställda i bemanningsföretag och arbetar i Norge. Ej heller personer som har enmansbolag och arbetar i Norge ingår i statistiken. I figuren nedan visas antalet arbetspendlare mellan olika kommuner inom utredningsområdet, totalt 119 personer år Dessa personer är mantalskrivna i sitt hemland och har sin huvudsakligaste arbetsplats i grannlandet. Det är dock inte fastställt att dessa personer arbetspendlar regelbundet varje dag eller om de bor inackorderade på arbetsplatsorten och veckoslutspendlar. Antal arbetspendlare mellan kommuner, totalt 119 personer i utredningsområdet. Källa: Nordisk pendlingskarta SCB 2005 Uppgifterna har hämtats från SCB i Sverige och SSB i Norge. Speciell nytta har rapporten Nordisk Pendlingskarta som SCB publicerade Rapporten behandlar gränsöverskridande arbetspendling. Avstämningar har gjorts med Christina Christiansson, Västra Götalandsregionen rörande gränsregional statistik och - 5 -

7 analysarbete. Tyvärr finns ingen nyare statistik att tillgå än från Enligt företrädare från både de svenska och norska kommunerna har resutbytet ökat sedan Detta finns dock inte kartlagt. 2.4 Arbetsplatser Det finns totalt arbetstillfällen i tre norska kommunerna. Av dessa finns ca inom respektive kommuns huvudort (kommuncentrum), varav av dessa arbetstillfällen kan nås inom gångavstånd från järnvägsstationen. Den största arbetsmarknaden finns i Fredrikstad. Halden Sarps- Fredrik- Summa borg stad Inom kommunen varav i huvudorten varav inom 1 km från jvgstn I delrapport 1 marknadsbedömning redovisas en kartläggning av företag och antalet arbetstillfällen i de tre huvudorterna, dels inom själva huvudorten, dels inom 1 km radie från järnvägsstationen i respektive huvudort. Arbetsplats i Fredrikstad 2.5 Utbildning Högskola finns i samtliga tre kommuner med totalt ca elevplatser. Totalt kommer ca av studenterna från Sverige, främst från kommunerna Strömstad och Dals Ed. Nedan visas hur antalet elevplatser fördelas på högskolorna i de tre kommunerna. Antal elevplatser på högskola Halden Sarpsborg Fredrikstad

8 2.6 Tätorter utmed sträckan Ett nytt regionaltågsystem skulle kunna tänkas betjäna fler orter än dagens tåg. Sträckan Öxnered-Halden går genom relativt glest bebyggda områden, men nedanstående orter är så pass stora att ett tåguppehåll skulle kunna vara aktuellt. Tätort antal kommentar invånare Brålanda 1500 Mellerud 3800 Ej utmed linjen, matning med buss skulle kunna ske till Dals Rostock Dals Rostock 900 Matning från Mellerud Bäckefors 700 Tänkbar för matning från Färgelanda och Bengtsfors, ev. med befintlig expressbuss Ed (har tåguppehåll redan idag) 3000 Alternativ för matning från Bengtsfors 2.7 Restider Vägnätet i utredningsområdet kännetecknas av förhållandevis låg hastighet. Kartläggningen av restider mellan olika kommuner, dels med bil och dels med kollektivtivtrafik, visar att tåget har en konkurrensfördel från Dals Eds kommun till Halden. På denna sträcka ger tåget en tidsvinst på ca 15 minuter. I andra resrelationer som innebär byten från bil eller buss till tåget, t ex en resa Bengtsfors-Ed-Halden med byte i Ed, ger inte tågalternativet någon tidsmässig fördel. I delrapport 1 marknadsbedömning redovisas en kartläggning av restider från olika svenska kommuner till Halden. 2.8 Bilresande över riksgränsen Antalet bilar som kör över gränsen mellan Dalsland och Östfold uppgår till totalt 800 st, ca 400 fordon per riktning, enligt Vägverkets mätningar Med en medelbeläggning på 1,3 personer i varje bil bedöms resandet över gränsen uppgå till ca personer per dag. Detta skulle kunna vara ett mått på det totala resutbytet med bil. En andel av dessa har start och mål i Halden, Sarpsborg och Fredrikstad, sannolikt under 1000 personer

9 3 Trafikering 3.1 Nuvarande trafik Tre trafiksystem Trafiken på sträckan Oslo-Göteborg utgörs av följande tre trafiksystem, exklusive pendeltågtrafiken Oslo-Ski. Nedan visas antalet dubbelturer per dag under måndagfredag. Oslo Ski Ås Vestby Sonsveien Kambo Moss Rygge Råde Fredrikstad Sarpsborg Halden Ed (Karlstad) (Vänersborg) Öxnered Trollhättan Älvängen Göteborg Trafikutbud i olika relationer På sträckan Oslo-Halden och Vänersborg-Göteborg finns ett stort utbud med tåg varje timma eller oftare under dagtid måndag-fredag. Utmed båda dessa sträckor finns en omfattande arbetspendling och därmed ett bra underlag för tågtrafik. Man kan också konstatera att sträckan Moss-Oslo har betydligt större trafikutbud jämfört med sträckan Tvåstad-Göteborg. Sträckorna är ungefär lika långa. Enligt Västtrafiks målbild 2010/2020 kommer tågtrafiken att utökas mellan Tvåstad och Göteborg när Norge-Vänerbanan blivit utbyggd till dubbelspår Enligt målbilden kommer utbudet att uppgå till det utbud som idag finns mellan Moss och Oslo

10 Genom Dalsland och över gränsen till Norge är utbudet endast tre tåg per riktning måndag-fredag, samt två tåg under lördagar och söndagar. Möjligheten till arbetspendling med tåg i relationer som t.ex. Trollhättan-Östfold, Ed-Östfold eller Ed- Trollhättan är i det närmaste obefintlig eftersom tågtrafikutbudet är anpassat för långväga resbehov. 3.2 Framtida tågtrafik Önskvärda tidslägen för ny tågtrafik Önskvärda tidslägen på morgonen för att nå arbetstillfällen i Halden, Sarpsborg och Fredrikstad är att ankomma ca klockan 06:45, 07:45 och 08:45. På eftermiddagen är det önskvärt att kunna resa tillbaka kl. 16:15, 17:15 och 18:15. Önskvärda tidslägen för besök, inköp och annan service är att nå de nämnda orterna på förmiddagen och kunna resa hem på eftermiddagen. Fyra trafikeringsprinciper Fyra alternativa trafikeringsprinciper har studerats i utredningen: 1. Etablering av matningståg från Trollhättan till Halden (svenska tågfordon). 2. Etablering av tågtrafik från Trollhättan till Fredrikstad (svenska tågfordon). 3. Förlängning av NSBs regiontåg från Halden till Trollhättan (norska tågfordon). 4. Förtätning av NSBs fjärrtrafik Oslo-Göteborg (norska tågfordon). Oslo Fredrikstad Sarpsborg Halden Ed Trollhättan Göteborg 4 Trafikeringsprincip 1 är mest realistisk. Att köra med svenska tåg ända upp till Fredrikstad, som i trafikeringsprincip 2, skulle kunna innebära att det uppstår ett konkurrensförhållnade mellan NSB och Västtrafik på sträckan Halden-Fredrikstad. Dessutom kör NSB i samma tidslägen som Västtrafik skulle behöva köra på denna sträcka, vilket skulle medföra ineffektiv trafikering och dåligt utnyttjande av resurser

11 De två förstnämnda trafikeringsprinciperna innebär att Västtrafik har trafikansvaret och kör med svenska tågfordon in i Norge till Halden respektive till Fredrikstad. Den tredje principen innebär att NSB förlänger sin regionaltågstrafik Oslo-Halden ner till Trollhättan. Den fjärde trafikeringsprincipen är att NSB utökar trafiken mellan Oslo och Göteborg med ytterligare turer. Samråd och avstämning har skett med NSB beträffande de fyra trafikeringsprinciperna. Om trafiken skall förverkligas förordar NSB alternativ 1. På längre sikt, om ca fem år, kan det vara intressant att diskutera ett förverkligande av alternativ 4. Idag finns inga norska tågfordon för att genomföra alternativ

12 Fordon som har studerats i utredningen Idag trafikerar NSB både regionaltågssystemet och trafiken Oslo-Göteborg med fordonet BM73 b. Fordonet har förhållandevis hög komfort och är ca 107 meter långt samt har ca 250 sittplatser. Västtrafiks regionaltåg av modell X14 som trafikerar regionaltågssträckor och pendeltågssträckor i västsverige. Fordonet är ca 50 meter långt och har 140 sittplatser. Vidare har ett dieseldrivet fordon av modell Y1 studerats. Kinnekullebanans Y1-fordon kommer att frigöras i samband med att tre nya Itinotåg sätts i trafik på banan ca Y1 är ungefär 25 meter lång och har ca 70 sittplatser. Y1-fordonen är förhållandevis gamla men skulle efter viss upprustning kunna fungera i trafik under en provperiod på ca tre år. Efter provperioden bör dock dessa fordon tas ur trafik

13 Exempel på tidtabell för trafikeringsprincip 1 I avsnitt ovan visas fyra olika trafikeringsprinciper. För var och en av principerna har två tidtabeller med olika stort turutbud utarbetats, dvs med tre respektive sju dubbelturer per dag. I syfte att hålla nere trafikkostnaden har dessutom en tidtabell med endast två dubbelturer utarbetats för princip 1. Samtliga tidtabellerna redovisas i delrapport 2 Trafikeringsprinciper. I samtliga trafikeringsalternativ kommer det att finnas konflikter, främst med godståg, som måste lösas i ett senare skede. Denna PM behandlar enbart trafikeringsprincip 1, vilken bedöms vara den mest realistiska principen att genomföra. För trafikeringsprincip 1 har alltså tre alternativa tidtabeller utarbetats enligt nedan: Alt 1a) 2 dubbelturer/dag (anpassade till arbetspendling) Alt 1b) 3 dubbelturer/dag (anpassade till arbetspendling och service/inköp) Alt 1c) 7 dubbelturer/dag (fjärrtåg och regiontåg bildar gemensamt styv tidtabell) Nedan visas tidtabellen för alternativ 1b), tre nya dubbelturer per dag. Även nuvarande fjärrtåg visas i tidtabellen samt tidsangivelser för att nå Sarpsborg, Fredrikstad och Oslo. Gråmarkerade turer är ny trafik. Tidtabell för trafikeringsprincip 1b. OSLO S FREDRIKSTAD SARPSBORG HALDEN HALDEN ED BÄCKEFORS DALS ROSTOCK BRÅLANDA ÖXNERED TROLLHÄTTAN C GÖTEBORG C GÖTEBORG C TROLLHÄTTAN C ÖXNERED BRÅLANDA DALS ROSTOCK BÄCKEFORS ED HALDEN HALDEN SARPSBORG FREDRIKSTAD OSLO S Tågen börjar i Trollhättan på morgonen och slutar i Trollhättan på kvällen. Tågen övernattar därmed i Trollhättan. Fordonsåtgången är följande i alternativ 1: Alternativ 1a: 2 tågfordon Alternativ 1b: 3 tågfordon Alternativ 1c: 3 tågfordon

14 4 Resandebedömning Det finns tyvärr inte tillräckligt bra underlag för att genomföra en prognos av det framtida tågresandet. Det finns inte heller några självklara erfarenhetstal att använda för beräkningen av framtida resor över riksgränsen. I utredningen finns dock uppgifter om antalet arbetspendlare mellan de aktuella kommunerna år 2005, vilket har redovisats ovan. Resandebedömningen nedan måste därför mer ses som ett räkneexempel. Förutsättningar för bedömning av framtida tågresande på lång sikt för trafikeringsprincip 1b) vid tre dubbelturer/dag: 1. Vi utgår från uppgifterna om hur många som bor i utredningsområdet och har sin huvudsakligaste anställning i grannlandet, dvs 119 personer år Antalet svenskar som arbetar i de tre norska kommunerna antas ha ökat med 40 % sedan kartläggningen 2005 fram till Detta finns dock inte dokumenterat 3. Hälften av arbetspendlarna som arbetar i Norge antas göra två dagliga arbetsresor. Den andra hälften reser mer oregelbundet. 4. Arbetsresorna antas komma att utgöra ca 50 % av samtliga ärendegrupper. Övriga ärendegrupper är t ex tjänsteresor, inköpsresor, service, rekreation mm. 5. Tågtrafiken antas uppnå en marknadsandel på 20 %. 6. Resor till/från områden utanför utredningsområdet antas utgöra ca 20 %. 7. Regionförstoringen fortsätter. Om några år antas resutbytet inom utredningsområdet ha ökat med 50 % jämfört med Med dessa förutsättningar kan resandet på längre sikt med de tre nya dubbelturerna komma att uppgå till ca 200 enkelresor per vardag. Detta antas kunna uppnås efter några års trafikering. Som jämförelse kan nämnas att år 2005 hade Ed 30 st på+avstigande tågresenärer per vardag. Precis som idag trafikerade då NSB med tre dubbelturer mellan Oslo och Göteborg med uppehåll i Ed

15 5 Trafikekonomi I detta avsnitt beskrivs trafikkostnaderna för att köra enligt princip 1, dvs med svenska tåg som kör mellan Trollhättan och Halden. Kostnaden har beräknats utifrån dels en rörlig kostnad (kilometerkostnad) dels en fast kostnad (kapitalkostnad för tågfordon). Biljettintäkterna har beräknats utifrån ett antagande om att hälften av resenärerna reser på en taxa som motsvarar Regionenrunt 30-dagarskort, dvs ca 1280 kr per månad exkl moms. Den andra hälften av resandet förutsätts ge en biljettintäkt som motsvarar 1 kr per personkm. Trafikeringsprincip 1: Trafikkostnad, biljettintäkter samt ägartillskott (mnkr/år) Alternativ Trafikkostnad Biljettintäkter Ägarersättning Enkelresor/dag dieseltåg Y1 provperiod 3 år 2 dubbelturer/dag dieseltåg Y1 provperiod 3år 3 dubbelturer/dag eltåg X14 på längre sikt 2 dubbelturer/dag eltåg X14 på längre sikt 3 dubbelturer/dag 7,3 1,9 5, ,0 2,7 8, ,5 2,8 10, ,2 3,8 16,4 200 I och med att viss osäkerhet råder beträffande det framtida tågresandet skulle ett införande av trafiken kunna ske i två steg, dvs först en provperiod på 3 år och därefter skulle en utvärdering kunna göras för att ta ställning till fortsatt trafikering. Provperioden skulle kunna genomföras med Y1 dieseltåg. Dessa tåg bedöms vara tillgängliga från och med Efter tre års trafikering är dessa fordon förbrukade och bör då tas ur drift. Om trafiken skall fortsätta efter provperioden bör detta ske med andra fordon, t ex X14 eller liknande. Långsiktigt bör kalkylen belastas med en kapitalkostnad för tågfordon. Det innebär att provperioden kan genomföras till den lägre kostnadsnivån. Långsiktigt gäller dock den högre kostnadsnivån. Slutsats: Om trafiken ska upprätthållas under provperiod med Y1 dieseltåg och med två dubbelturer/dag bedöms ägarersättningen uppgå till ca 5,4 mnkr/år. På längre sikt bedöms ägarersättningen uppgå till 10,7 eller 16,4 beroende på turutbudets storlek

16 6 Tillståndsfrågor Om Västtrafik ska trafikera med svenska tågfordon över gränsen till Norge, t ex. till Halden, krävs särskilt tillstånd från det norska statliga Jernbanetillsynet. Dels krävs ett tillstånd för en operatör att vara verksam i Norge, dels krävs tillstånd att trafikera med visst rullande material dvs unika fordonsindivider. Det är alltså möjligt att ansöka om dessa tillstånd. En förutsättning för att en svensk tågoperatör skall få tillstånd är att NSB avsäger sig möjligheten att bedriva den aktuella trafiken, samt att NSB godkänner att annan operatör bedriver persontrafik på den aktuella sträckan. Formellt kan inte Västtrafik som trafikhuvudman söka tillstånd för visst rullande material. Ansökningen skall göras av en tågoperatör, Enligt Jernbanetillsynet kan endast tågoperatörer som redan idag har tillstånd att trafikera i Norge genomföra denna tillståndsprocedur. Det finns i dagsläget några svenska tågoperatörer som har trafiktillstånd för visst rullande material på vissa sträckor i Norge. Det är möjligt att Jernbanetillsynet kan pröva ansökningar från nya aktörer. Detta är ännu oklart. Här finns då en särskild problematik med koppling till LOU, lagen om offentlig upphandling. Om Västtrafik ska bedriva tågtrafik mellan Trollhättan och Halden måste sannolikt trafiken upphandlas inom lagen om offentlig upphandling. Det innebär i så fall att Västtrafik först måste upphandla tågtrafiken av en tågoperatör och därefter ska den tänkta operatören ansöka om tillstånd för visst rullande material hos det norska Jernbanetillsynet. Det krävs ytterligare studier för klargöra dessa förhållanden. Idag finns det några tågoperatörer i Norge som har tillstånd att trafikera med vissa Y1- fordon. Det borde vara möjligt för en annan tågoperatör som idag är verksam i Norge att, efter en enkel procedur, få tillstånd att trafikera med andra Y1-fordon. Detsamma gäller Reginafordon, eftersom Värmlandstrafik AB idag har några exemplar med tillstånd att trafikera sträckan Charlottenberg-Oslo. I dagsläget finns sannolikt inga trafiktillstånd för trafikering med X11-X14. Här krävs då en särskild prövning. En rekommendation från Jernbanetillsynet är att Västtrafik tar kontakt med NSB och träffar en uppgörelse som innebär att NSB tillåter en annan operatör, som Västtrafik då upphandlar, att bedriva persontrafik på den aktuella sträckan. Slutsatsen av denna första analys visar att en ansökningsprocess kan vara både tidskrävande och något byråkratisk. Utfallet av en eventuell ansökningsprocess är inte ett självklart Ja, men det skulle nog vara möjligt att få ett trafiktillstånd. Det krävs dock ytterligare kontakter med både NSB och Jernbanetillsynet för att mer i detalj klarlägga regelverket

17 7 Praktiska frågor angående trafikering med dieseldrivna tåg Vissa praktiska frågor måste lösas om trafikering skall ske med dieseldrivna tåg, t ex Y1 som kommer att frigöras på Kinnekullebanan år Y1, dieseldrivet tåg från Kinnekullebanan Nedan framgår vissa praktiska frågor samt andra frågor som bör beaktas i valet av trafikering med dieseltåg Y1: Körtiden mellan Trollhättan och Halden är minuter längre för Y1, jämfört med eldrivna tåg. Attraktiviteten blir därmed något sämre. Det finns ingen tankanläggning för dieselolja i Trollhättan där tågen ska stå uppställda nattetid. Tankning av dieselolja kan eventuellt ske från tankbil, alternativt om det finns möjlighet att tanka tågen på annan ort vilket då kommer att innebära tomkörning. Det kommer att krävas ett reservfordon, dvs om det krävs två fordon för att klara tidtabellen så blir det totala behovet tre fordon. Det är troligtvis mest rationellt att lätt fordonsunderhåll och reparationer sker i Falköping där Kinnekullebanans tåg underhålls idag. Där finns reservdelar och verkstadspersonal. Det skulle vara en fördel om Y1-fordonen kan ingå i gemensam fordonspool med Kinnekullebanans fordon. Förarna måste ha utbildning för Y1 dieselfordon. Det är troligtvis mest rationellt att utnyttja samma förarpool som Kinnekulletågets förare. Det innebär i så fall att det måste vara samma operatör för Kinnekulletåget som den tänkta tågtrafiken till Halden. Det krävs en reinvestering av Y1-fordonen på ca 1 mnkr per fordon. För nattuppställning av tågfordonen i Trollhättan krävs värmepost för att kunna hålla värme i kupén och i motor. Detta finns inte idag

18 8 Infrastruktur Järnvägen mellan Trollhättan och Halden har kapacitet för ökad tågtrafik, men i begränsad omfattning eftersom hela sträckan Öxnered-Fredrikstad är enkelspårig. Sträckan Halden-Skälebol (där järnvägarna från Oslo och Karlstad går samman) har väsentligt lägre kapacitet än angränsade linjeavsnitt eftersom avståndet mellan mötesstationerna är långt, i något fall mer än 20 km. Det framstår som möjligt att i en begränsad omfattning, t ex 3 dubbelturer/dag, öka trafiken mellan Trollhättan och Halden utan att behöva göra nya infrastrukturinvesteringar, bortsett från plattformar m.m. på eventuella nya uppehållsstationer. En mer omfattande trafik t ex sju nya dubbelturer/dag kräver troligtvis investeringar i nya mötesplatser mellan Skälebol och Halden. Behov av uppställningsspår i Halden och Trollhättan har inte studerats. 9 Avslutning Utredningens resultat redovisades i Västtrafiks styrelse Utredningsrapporten överlämnas härmed till Västra Götalandsregionen. Syftet var att beskriva förutsättningarna för regional persontågstrafik över gränsen till Norge. Förutsättningar och konsekvenser beskrivs i denna PM. När det gäller banans kapacitet är bedömningen att det är möjligt att köra de tre dubbelturerna utan investeringar i banan. Om nya stationer skall öppnas krävs dock investeringar i bl a plattformar. Det är möjligt att hos Jernbanetillsynet ansöka om trafiktillstånd att köra med svenska tåg över gränsen till Norge. Det är dock osäkert vad utgången blir av denna ansökningsprocess. Översiktliga ekonomiska konsekvenserna framställs i utredningsrapporten. De ekonomiska konsekvenserna har utarbetats i en översiktlig beräkning. Tidigaste start för en eventuell provperiod med Y1 dieseltåg är under Det är komplicerat att göra en bedömning av framtida tågresenärer. Faktaunderlag vad gäller arbetspendling till Östfold och annat resbehov är idag begränsat. Under provperioden kan eventuellt resandet uppgå till 100 enkelresor/dag. Långsiktigt kan resandet uppgå till ca 200 enkelresor per dag. Ägartillskottet för att trafikera med två dubbelturer/dag (må-fr) under en provperiod bedöms uppgå till 5-6 mnkr/år samt på längre sikt eller mnkr/år, beroende på turutbudets storlek Västtrafik AB Jan Efraimsson

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 7 Resande och ekonomi

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 7 Resande och ekonomi Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 7 Resande och ekonomi Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 7: Resande och ekonomi Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken

Läs mer

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 2. Syfte... 5 3. Avgränsning... 5 4. Projektorganisation... 5 5. Inventering...

Läs mer

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 På initiativ av Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland och i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund och Dals-Eds kommun har en

Läs mer

Jernbaneforum Öst, 12 juni 2013

Jernbaneforum Öst, 12 juni 2013 Jernbaneforum Öst, 12 juni 2013 Trafikförsörjningsprogram Målbild Tåg 2035 - Regiontåg Trollhättan-Halden Trafikupphandlingar Jernbaneforum Öst Formål Formålet med Jernbaneforum Øst er å sikre en rask

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar 2007-09-11 Innehållsförteckning 1. Uppdrag och bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Förutsättningar 3 4. Metod 4 5. Resultat 4 5.1 Västra stambanan 5 5.2 Västkustbanan 6 5.3

Läs mer

REMISSVAR. Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 2013-03-21

REMISSVAR. Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 2013-03-21 2013-03-21 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet c/o Jan Efraimsson Box 1031 405 22 Göteborg REMISSVAR Målbild tåg 2035 Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 Bakgrund Förslaget till

Läs mer

Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport

Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport 2014-02-26 Uppdraget Pågatåg Nordost är en samverkan mellan 12 kommuner och 3 regioner som arbetar för att utveckla regionen genom en förbättrad tågtrafik på 5 bandelar.

Läs mer

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY GÖTEBORG Vi gör Västsverige starkare Bygg ut Södra Bohusbanan stärk hela regionen Potentialen

Läs mer

Gränsregionens arbetsmarknad

Gränsregionens arbetsmarknad Gränsregionens arbetsmarknad Fyrbodal Östfold 2017-11-24 Intensivkurs i förutsättningarna för gränsregionen Fyrbodal-Östfold En särprägel för Fyrbodals arbetsmarknad i Västra Götaland är närheten till

Läs mer

Effektredovisning för BVGv_017 Ramnäs- Brattheden,mötesspår

Effektredovisning för BVGv_017 Ramnäs- Brattheden,mötesspår 2008-12-03 x PM Effektredovisning för BVGv_017 Ramnäs- Brattheden,mötesspår Handläggare: Håkan Berell Telefon: 070-307 04 43 e-post: hakan.berell@wspgroup.se Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3

Läs mer

8 Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Kinnekullebanan - Förslag till svar på remiss Dnr RS

8 Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Kinnekullebanan - Förslag till svar på remiss Dnr RS 11 (17) Anteckningar från beredningen för hållbar utveckling (BHU), 2015-03-03 8 Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Kinnekullebanan - Förslag till svar på remiss Dnr RS 3041-2014 Beredningens ställningstagande

Läs mer

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad)

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - kövde, ökad kapacitet samt ävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Handläggare: Maria Zachariadis, ZG Telefon: 031-103405 e-post:: maria.zachariadis@banverket.se

Läs mer

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling 2014-04-02 Kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling Ärende Norrtåg

Läs mer

Effektredovisning för BVMa_002 Emmaboda- Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h

Effektredovisning för BVMa_002 Emmaboda- Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h PM Effektredovisning för BVMa_002 Emmaboda- Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h Handläggare: Hans Thorselius, DANIELSONDOSK AB Telefon: 0733-96

Läs mer

KINNEKULLEBANAN Ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Laxå Gullspång Mariestad Götene Lidköping Vara

KINNEKULLEBANAN Ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Laxå Gullspång Mariestad Götene Lidköping Vara INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 2 BAKGRUND 3 SYFTE 3 MÅLBILD 3 STRATEGI 3 KINNEKULLEBANAN Ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Laxå Gullspång Mariestad Götene Lidköping Vara REGIONAL UTVECKLING 4

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie. Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv

Åtgärdsvalsstudie. Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv Nodstadsseminarium i Västerås 14 november 2014 Skövde kommun/västra Stambanegruppen Jan Bremer Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv Jan Bremer

Läs mer

Uddevalla Trollhättan

Uddevalla Trollhättan Det finns önskemål att börja köra direkta pendeltåg Uddevalla-. Med nuvarande infrastruktur är detta tyvärr inte praktiskt genomförbart, om pendeltågen skall köras med fast tidtabell varje timme, med goda

Läs mer

Kollektivtrafikens roll för regionförstoring och tillväxt i Västra Götaland

Kollektivtrafikens roll för regionförstoring och tillväxt i Västra Götaland J ÖNKÖPING I NTERNATIONAL B USINESS S CHOOL JÖNKÖPING UNIVERSITY Kollektivtrafikens roll för regionförstoring och tillväxt i Västra Götaland Lokala arbetsmarknader 1970 1990 2004 En av Västtrafiks huvudprocesser

Läs mer

Effektredovisning för BVMa_020 Kust till kustbanan, Växjö bangårdsombyggnad

Effektredovisning för BVMa_020 Kust till kustbanan, Växjö bangårdsombyggnad PM Effektredovisning för BVMa_020 Kust till kustbanan, Växjö bangårdsombyggnad Handläggare: Hans Thorselius, DANIELSONDOSK AB Telefon: 0733-96 52 90 e-post:hans.thorselius@danielsondosk.se Innehåll 1 Effektbeskrivning

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth.

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth. Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? Oskar Fröidh Avd. för trafik och logistik, KTH oskar@infra.kth.se 7 juni 2007 1 Regional integration Regionförstoring Pågående process

Läs mer

Västtågsutredningen Underlagsrapport 3

Västtågsutredningen Underlagsrapport 3 Västtågsutredningen Underlagsrapport 3 Utredning av station vid NÄL 2017-04-28 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Bakgrund 4 1.1 Inledning 4 1.2 Hur påverkas resandet av en ny station? 4 1.3 Syfte

Läs mer

Banverkets planering Behov, Idé, efterfrågan När vi planerar nya järn vägar sker det i flera steg. Först analyseras brister och Idéskede Förstudie lösningar i ett idéskede. Idéer som inte bedöms genomför

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet PM Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-10 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Jan Efraimsson Telefon: 0703 63 92 89 E-post: jan.efraimsson@vgregion.se Till kollektivtrafiknämnden

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Superbuss Malmö. Ekonomisk kalkyl. Sida 1(9) Dokumentnamn: Författare: Datum: 2012-05-11 Ärende 8 bilaga 2 Superbuss Malmö Ekonomisk kalkyl 120120-kn

Superbuss Malmö. Ekonomisk kalkyl. Sida 1(9) Dokumentnamn: Författare: Datum: 2012-05-11 Ärende 8 bilaga 2 Superbuss Malmö Ekonomisk kalkyl 120120-kn Superbuss Malmö Ekonomisk kalkyl Sida 1(9) Innehåll Innehåll... 2 1. Inledning... 3 2. Intäkter... 3 2.1. Jämförelsealternativ Ledbuss... 3 2.2. Utredningsalternativ Superbuss... 4 3. Investeringskostnader...

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

Yttrande över lokaliseringsutredning Almedal Mölnlycke, en del av Götalandsbanan

Yttrande över lokaliseringsutredning Almedal Mölnlycke, en del av Götalandsbanan Sektorn för samhällsbyggnad Henrik Yngve Trafikverket 405 33 Göteborg TRV 2015/23954 Datum 2016-12-06 2016KS620 530 Dnr Yttrande över lokaliseringsutredning Almedal Mölnlycke, en del av Götalandsbanan

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

tågstrategi värmlandstrafik ab VERSION 1.8 12 10 15

tågstrategi värmlandstrafik ab VERSION 1.8 12 10 15 tågstrategi värmlandstrafik ab VERSION 1.8 12 10 15 sammanfattning Tågstrategin har följande syften: Utgöra underlag för planering och genomförande av trafikutveckling och ekonomisk planering Utgöra underlag

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 1 Vägledning för att utarbeta Målbild Tåg 2035

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 1 Vägledning för att utarbeta Målbild Tåg 2035 Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 1 Vägledning för att utarbeta Målbild Tåg 2035 Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 1: Vägledning för att utarbeta Målbild Tåg 2035 Arbetet

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03 Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03 MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN Göteborg SWECO VBB AB Trafikplanering Peter Blomquist Uppdragsnummer 2391535 SWECO VBB Gullbergs

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Nya snabbtåg ger nya möjligheter Stockholm Oslo

Nya snabbtåg ger nya möjligheter Stockholm Oslo Gröna Tåget Nya snabbtåg ger nya möjligheter Stockholm Oslo 5 juli 2011 Oskar Fröidh oskar.froidh@abe.kth.se Vad är Gröna Tåget? Ett forskningsprogram om ett tågkoncept för fjärrtrafik och långväga regionaltrafik

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Samlad effektbedömning för tidigare beslutade objekt i åtgärdsplanen ( låsningar )

Samlad effektbedömning för tidigare beslutade objekt i åtgärdsplanen ( låsningar ) Samlad effektbedömning 1(6) Samlad effektbedömning för tidigare beslutade objekt i åtgärdsplanen 2010-2020 ( låsningar ) OBJEKT: BVGb_008 Trollhättan-Göteborg (Olskroken), dubbelspår (inklusive stationer

Läs mer

Halden-Göteborg Minskad restid och ökad godstrafik

Halden-Göteborg Minskad restid och ökad godstrafik Tågförbindelsen mellan Göteborg och Oslo är i dagens läge mycket långsam och därmed knappast attraktiv, gäller främst person- men även godsstrafik. Intercityförbindelsen Oslo-Göteborg är till och med långsammare

Läs mer

Mål och funktion med nya stambanor. Martin Sandberg

Mål och funktion med nya stambanor. Martin Sandberg 1 Mål och funktion med nya stambanor Martin Sandberg 2015-02-19 Varför nya stambanor? Tillgänglighet, samhällsutveckling och konkurrenskraft 23/02/2015 2 Stark koppling mellan järnväg och samhälle 3 Höghastighetsbanorna

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK OCH TILLVÄXT. Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik

KOLLEKTIVTRAFIK OCH TILLVÄXT. Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik KOLLEKTIVTRAFIK OCH TILLVÄXT Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik Tillväxt Regionförstoring Samhällsnytta Kollektivtrafikens roll Funktionella regioner Värmland "Tillväxt är bra, tillväxt ska vi

Läs mer

Effektredovisning för BVSt_010 Strängnäs-Härad, dubbelspår

Effektredovisning för BVSt_010 Strängnäs-Härad, dubbelspår 2008-10-07 x PM Effektredovisning för BVSt_010 Strängnäs-Härad, dubbelspår Handläggare: Håkan Berell Telefon: 070-307 04 43 e-post:hakan.berell@wspgroup.se Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1

Läs mer

Effektredovisning för BVGb_015 Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum

Effektredovisning för BVGb_015 Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum 2008-xx-xx x PM Effektredovisning för BVGb_015 Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3

Läs mer

Effektredovisning för BVMa_024 Sandhem-Nässjö, hastighetsanpassning 160 km/h och ökad kapacitet

Effektredovisning för BVMa_024 Sandhem-Nässjö, hastighetsanpassning 160 km/h och ökad kapacitet Datum Bilaga 2008-11-21 Till Samlad effektbedömning för Sandhem-Nässjö PM Effektredovisning för BVMa_024 Sandhem-Nässjö, hastighetsanpassning 160 km/h och ökad kapacitet Handläggare: sirje pädam, wsp A&S

Läs mer

Bilaga B Trafikutbud etapp 1

Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Denna bilaga beskriver det trafikutbud i det storregionala stomnätet som parterna kommit överens om att genomföra som etapp 1. Utbudet ligger till grund för gemensamma beslut

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 3 Duospårvagnar i Sjuhärad

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 3 Duospårvagnar i Sjuhärad Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 3 Duospårvagnar i Sjuhärad Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 3: Duospårvagnar i Sjuhärad Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland

Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland Antagen av regionfullmäktige i juni 2013 Målbilden omfattar även åtta underlagsrapporter: PM 1: Vägledning för att utarbeta Målbild Tåg 2035

Läs mer

Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan - stråkstudie

Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan - stråkstudie REMISSUTGÅVA 2009-03-03 Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan - stråkstudie mars 2009 Projektorganisation Arbetsgrupp Jan Efraimsson, Västtrafik, projektledare Ingemar Bengtsson, Västtrafik, trafikutvecklare

Läs mer

Sekretariatet för Regionala ägarrådet Linda Billberg

Sekretariatet för Regionala ägarrådet Linda Billberg Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2007-01-25 Minnesanteckningar Regionala ägarrådet Torsdagen den 25 januari 2007 Närvarande: Birgitta Johansson, VGR Mimmi von Troil, VGR Billy Bertilsson, VGR Göran

Läs mer

September 2004. Målbild 2010 och 2020 för storregional trafik och pendeltågstrafik

September 2004. Målbild 2010 och 2020 för storregional trafik och pendeltågstrafik September 2004 Målbild 2010 och 2020 för storregional trafik och pendeltågstrafik Förord En av de grundläggande idéerna när Västtrafik bildades var att kollektivtrafiken skulle samordnas och vidareutvecklas

Läs mer

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland KUSK Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland Projektinnehåll Syfte - Kreativt arbete med vision och strategi Mål - Identifiera framgångsfaktorer Målgrupper

Läs mer

Svenska synpunkter på höghastighetståg

Svenska synpunkter på höghastighetståg IVA Väst seminarium Oslo 2015-01-13 Svenska synpunkter på höghastighetståg Jörgen Einarsson Region Väst Varför behövs nya transportförbindelser? Den Skandinaviska 8-miljoners-staden. Nationella nyttor.

Läs mer

Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan - stråkstudie. januari 2010

Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan - stråkstudie. januari 2010 Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan - stråkstudie januari 2010 Projektorganisation Arbetsgrupp Jan Efraimsson, Västtrafik, projektledare Ingemar Bengtsson, Västtrafik, trafikutvecklare Björn Salomonson,

Läs mer

2 Förutsättningar marknad och trafik

2 Förutsättningar marknad och trafik 2 F Ö RU T S ÄT T N I N G A R M A R K N A D O CH T R A FIK 2 Förutsättningar marknad och trafik Ostlänkens trafikering på sträckan Norrköping Linköping definieras utifrån den marknad som finns för nationella

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Bilaga 1: Prioriterade stråk Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Remissversion mars Stråkbeskrivning I denna del redovisas de 13 prioriterade stråk som finns för kollektiva resor

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Nedan redovisas vilka kalkylvärden/parametrar som studerats samt kommentarer till genomförda beräkningar och resultat.

Nedan redovisas vilka kalkylvärden/parametrar som studerats samt kommentarer till genomförda beräkningar och resultat. Banverket/HK 1999-02-16 Lena Wieweg Känslighetsanalyser, järnvägsinvesteringar 1. Beskrivning Med syfte att studera kalkylresultatens känslighet för förändringar av ett antal kalkylvärden/parametrar har

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_007 Malmbanan, ökad kapacitet (Harrå)

Effektredovisning för BVLu_007 Malmbanan, ökad kapacitet (Harrå) PM Effektredovisning för BVLu_007 Malmbanan, ökad kapacitet (Harrå) Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

Rapport 2015-02-19. Tåg 2020. - genomförandeplan

Rapport 2015-02-19. Tåg 2020. - genomförandeplan Rapport 2015-02-19 Tåg 2020 - genomförandeplan Innehåll Förord Sammanfattning Inledning Syfte, mål, aktiviteter och avgränsningar Utveckling av resandet, trafikering och ekonomi 2016-2020 Begrepp Trafikering

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577)

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(2) 20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Arbetet med utveckling av tågtrafiken bör därefter drivas vidare mot en högre hastighetsstandard och kortare restider.

Arbetet med utveckling av tågtrafiken bör därefter drivas vidare mot en högre hastighetsstandard och kortare restider. Sammanfattning NSB kör idag tågtrafik i timmesfrekvens mellan Oslo och Kongsvinger. I nedan beskrivet förslag (fortsättningsvis Förslaget) förlängs vartannat tåg till Karlstad, åtta gånger per dag (DT,

Läs mer

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016.

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016. Styrdokument Dokumenttyp: Plan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-10-08 154 Ansvarig: Utredningssekreteraren Revideras: Vart fjärde år Följas upp: Årligen MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Sida 1 (6) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Trafikföretag inbjuds härmed att inkomma med ansökan om att delta i upphandlingen av regional tågtrafik i Mälardalen.

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna beställning av trafik för 2010

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna beställning av trafik för 2010 LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2009-06-01 110 Beställning av trafik 2010 Dnr LD09/01162 Beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna beställning av trafik

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren

Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren Enheten för strategi och analys Marcus Smedman, +46(0)54-701 10 34 marcus.smedman@regionvarmland.se REMISSVAR Sida Datum 2011-08-30 Dnr RV2011-339 Ert ärendenr: TRV2011/17304 Trafikverket 781 89 BORLÄNGE

Läs mer

För kvalitet, klimat och tillväxt

För kvalitet, klimat och tillväxt För kvalitet, klimat och tillväxt SEKO:s järnvägspolitiska program, kortversion april 2012 SEKOs krav för en fungerande järnväg: Mer kontroll av marknaden Den svenska järnvägen har under de senast 20

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 2 Tågtrafikering

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 2 Tågtrafikering Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 2 Tågtrafikering Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 2: Tågtrafikering Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Analys av tillgänglighet i Västra Götaland

Analys av tillgänglighet i Västra Götaland Analys av tillgänglighet i Västra Götaland Erik Elldér Centrum för Regional Analys (CRA) Institutionen för Kulturgeografi och Ekonomisk geografi Handelshögskolan Göteborgs Universitet Upplägg I. Introduktion/bakgrund

Läs mer

Datum Bilaga

Datum Bilaga PM Effektredovisning för BVSt_016 Uppsala-Borlänge, hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet, etapp 1, BVSt_019 Uppsala-Borlänge, hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet, etapp 2 Handläggare:

Läs mer

Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland

Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland 1/6 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland Bakgrund och syfte Utökat

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 6 Infrastrukturåtgärder

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 6 Infrastrukturåtgärder Målbild Tåg - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 6 Infrastrukturåtgärder Målbild Tåg Underlagsrapport PM 6: Infrastrukturåtgärder Detta är en åtgärd som också Trafikverket har fört fram i Kapacitetsutredningen.Arbetet

Läs mer

Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg. Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Lena Erixon Generaldirektör

Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg. Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Lena Erixon Generaldirektör TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna Lena Erixon Generaldirektör 2016-05-31 Agenda Bakgrund: Kapacitetsbrist

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK I GÖTEBORG OSLO REGIONEN

KOLLEKTIVTRAFIK I GÖTEBORG OSLO REGIONEN Göteborg-Oslo Samarbetet Kommunikationsgruppen KOLLEKTIVTRAFIK I GÖTEBORG OSLO REGIONEN 1 (46) Göteborg-Oslo samarbetet ska öka Göteborg-Oslo regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Samarbetet ska

Läs mer

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Trafikkontoret,

Läs mer

Åtgärdsval Mälarbanan

Åtgärdsval Mälarbanan PM Ärendenr: [Ärendenummer] Trafikverket Till: Från: 2010-12-10 Åtgärdsval Mälarbanan Målsättning Att förbättra situationen för pendling mellan Västerås och Stockholm. Att punktligheten på Mälarbanan skall

Läs mer

Busskostnader Samkalk 1

Busskostnader Samkalk 1 Uppdragsnr: 10104909 1 (12) Busskostnader Samkalk 1 WSP Analys och Strategi har av Vägverket fått i uppdrag att specificera busskostnader i Samkalk-format. Fast sträckkostnad, kostnadsfunktion uppdateras,

Läs mer

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 1(6) Datum Diarienummer 2012-11-28 RS120433 TILL TRAFIKVERKET REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2014-2025 Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress:

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland. Hur ska landskapet hanteras?

Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland. Hur ska landskapet hanteras? Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland Hur ska landskapet hanteras? 1 2013-11-28 Kapaciteten räcker inte till på Västra Stambanan Stora brister för både person- och godstrafik pekades

Läs mer

S15041 Enskild motion

S15041 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015 Öppna jämförelser kollektivtrafik 216 15 indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 215 Inledning SKL har gett ut Öppna jämförelser för kollektivtrafik 214 och 215. För 216 publicerar vi denna sammanfattning

Läs mer

Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001

Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Arbetskraftsrörelser Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001 Gunnar Hedin 6 Bakgrund Sedan mer än femtio år har det funnits ambitioner inom det nordiska

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3523 av Emma Wallrup m.fl. (V) med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken?

Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken? KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken? KTH Järnvägsgruppens seminarium 26 maj 2015 Oskar Fröidh, KTH Järnvägsgruppen oskar.froidh@abe.kth.se Marknadsöppning

Läs mer

Kommunledningskontoret Datum: 2015-10-29 Christian Nilsson D.nr: 2005.236

Kommunledningskontoret Datum: 2015-10-29 Christian Nilsson D.nr: 2005.236 Diarie: TRV 2015/13613 Funktionsutredning Borttagning av spår och justering av kontaktledningsstolpar och bryggor m.m. på Dals-Eds järnvägsstation; Godkännande av utredningsalternativ Sammanfattning Dals-Eds

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Statusläge Studiebesök 20120906 Sida 1 Vem står bakom? Västsvenska paketet beslutades i november 2009 genom ett avtal mellan Trafikverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Yttrande. Yttrande över Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Yttrande. Yttrande över Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Yttrande 2016-03-29 l} 1 (5) -4 G3 VARBERGs KOMMUN Näringsdepartementet Dnr N2016/00179/TIF H!:GERIN-GSi

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Bilaga. Riskanalys beslut om allmän trafikplikt. Upphandling Trafik 2016 2014-10-22

Bilaga. Riskanalys beslut om allmän trafikplikt. Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Bilaga Riskanalys beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Innehållsförteckning Riskanalys allmän trafikplikt Trafik 2016... 3 1. Bakgrund... 3 2. Trafik av kommersiellt intresse...

Läs mer

Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren

Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren 1(5) Trafikverket TRV2011/17304 Datum Diarienummer 2011-08-30 RS110332 Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren 2012-2021 Region Hallands syn på satsningar på järnvägstrafik

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer