Kultur- och fritidsnämndens kansli. Dnr Kun 2011/85. Program - simhallen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-05-26. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Dnr Kun 2011/85. Program - simhallen"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) Kultur- och fritidsnämnden Program - simhallen Dnr Kun 2011/85 Förslag till beslut 1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens program till ny simhall. 2 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i enlighet med nämndens investeringsbudgetförslag föreslå att 190 mnkr avsätts åren för omoch nybyggnad av Jakobsbergs simhall. 3 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i detalj arbeta vidare med programförslaget. 4 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till kommunstyrelsen som nämndens egen. Ärendet i korthet Jakobsbergs simhall byggdes Simhallen har idag ett stort behov av allmän upprustning samtidigt som det krävs en modernisering av lokaler och verksamhetsytor för att attrahera besökare. Dessutom måste tekniken moderniseras och samordningen med övriga närliggande idrottsanläggningar stärkas för att sänka de i snabb takt ökande energikostnaderna. Handlingar 1 Kansliets skrivelse Bakgrund Jakobsbergs simhall byggdes Simhallen får idag anses vara en omodern anläggning, inte minst i jämförelse med de anläggningar som byggts i landet de senaste tio-femton åren. Simhallen har idag ett stort behov av allmän upprustning samtidigt som det krävs en modernisering av lokaler och verksamhet för att attrahera besökare. Dessutom måste tekniken moderniseras och samordningen med övriga närliggande idrottsanläggningar stärkas för att sänka de i snabb takt ökande energikostnaderna. De undersökningar som gjorts på senare år visar mycket goda besökssiffror för så kallade moderna bad. Ofta rör det sig om anläggningar från och 1970-talet som utvecklats för att kunna erbjuda såväl våta aktiviteter som traditionellt bassängbad, äventyrsbad, rehab-/träningsbassäng samt torra aktiviteter på land tj skriv progr simhall.doc Kultur- och fritidsförvaltningen Besöksadress: Vasaplatsen 11, 3 tr Kultur- och fritidsnämndens kansli Postadress: JÄRFÄLLA Bo Majling, Programchef Telefon växel: Telefon: (direkt) (mobil) E-post: Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

2 (7) med inriktning på friskvård som till exempel gym-, spinning-, aerobics-, dans- och behandlingslokaler. Andra framgångsfaktorer för simhallarnas stora besökssiffor är att de är öppna för alla grupper av människor, ingen utestängs på grund av ålder, kön eller ekonomi. De stora befolkningsgrupperna som är födda på och 1950-talet är också den första generationen som tränat regelbundet och även fortsätter med det en bit upp i ålder. De undersökningar av fritids- och kulturvanor som förvaltningen gjort visar att simhallen (tillsammans med biblioteket) är en anläggning som besöks av personer ur alla i åldersgruppen år en eller flera gånger per vecka. Det är också en anläggning som alla åldrar anger vara en viktig verksamhet och något som kommunen ska prioritera. Åldersgrupperna år och år anser enligt den senaste fritids- och kulturvaneundersökningen från våren 2011 den vara det allra viktigaste området inom fritid och kultur Jakobsbergs simhall har under senare år haft mellan besök per år. Besöken fördelas på allmänhetens bassängbad, simskola, simträning i föreningsregi och friskvårdsverksamhet. Analys Jakobsbergs simhall har behov av en om- och nybyggnad samtidigt som det krävs en modernisering av såväl lokaler som verksamhetsytor för att i framtiden kunna attrahera besökare. Då energikostnaderna idag är alltför höga och växande, till stor del beroende på ålderdomlig teknik, motiverar det också en om-/nybyggnad av simhallen. Företaget ÅF-Infrastruktur AB som anlitats för att göra en energikartläggning i simhallen pekar på simhallens gynnsamma läge i relation till andra anläggningar för att göra energibesparingar, bland annat närheten till Järfälla Ishall och möjligheterna att använda dess överskottsvärme i simhallen. En årlig besparing på mellan 50 och 60 procent av värmekostnaderna skulle kunna göras om den tekniken gjordes möjlig. Två fristående konsulter har dessutom bedömt nuvarande simhalls stomme som i mycket gott skick. Bedömningen är att stommen är bättre än vad som byggs idag. Detta talar för att behålla nuvarande stomme men i övrigt i stort sett riva ut och bygga om hela den nuvarande simhallen innehållsmässigt. Detta skulle innebära att en tillbyggnad av simhallen kan göras i en första etapp, samtidigt som den äldre delen är i drift. När tillbyggnaden är klar kan den tas i drift och rivning och ombyggnation av den äldre delen startar. På så sätt minimeras stilleståndstiden och verksamheten kan vara igång under byggnadstiden. Överväganden I Majoritetsplattform för Alliansen i Järfälla står följande: Slutligen kommer vi under mandatperioden projektera och bygga en ny simhall. Förvaltningen förslag för att uppnå detta är att under åren avsätta sammanlagt 190 mnkr för detta arbete.

3 (7) Ett program för en ny simhall har tagits fram av en grupp bestående av Torbjörn Neiman, Bo Majling, Eva Jönsson Järnstad och Fredrik Jegendal från kultur- och fritidsförvaltningen, Jan Nordström från fastighetsavdelningen samt Marie Storesund och Leif Andersson från AW-Arkitekter. Studiebesök har gjorts på sex simanläggningar Eriksdalsbadet i Stockholm, Fyrishov i Uppsala, Linköpings simhall, Borås simarena, Oxievångsbadet i Malmö och Filiborn Arena i Helsingborg. Möte med olika intressenter som använder simhallen har också genomförts. Tillgänglighet Högsta kvalitet på tillgängligheten ska byggas in i simhallen från grunden och ge möjlighet för alla att utnyttja hela anläggningen. Till exempel ska det finnas tillgänglighetsanpassade omklädnings- och hygienutrymmen i alla avdelningar samt en mobil lift för rörelsehindrade som kan användas i samtliga bassänger. Programytor Det programförslag som tagits fram har följande inriktning: Badavdelning En undervisningsbassäng med måtten cirka 7x17 m och ett vattendjup på cirka 1 m. En 50-metersbassäng med måtten cirka 52 x 25 m för att den ska kunna delas i två 25-metersbassänger. En sådan bassäng rymmer åtta banor med ett vattendjup på 1,8 m och två banor med ett vattendjup på 1,2 m. Halva nuvarande 25-metersbassäng görs om till hoppbassäng. Svikt/hopptorn på varierande höjder kommer att finnas. Måtten blir cirka 17 x 12,5 m och vattendjupet minst 3,8 m. Andra halvan av nuvarande 25-metersbassäng blir trivselbad/äventyrsbassäng med måtten cirka 17 x 12 m. Förutom bubbelpool, plaskdamm och rutschkana bör utrustningen vara flexibel så att scenografin kan förändras lätt. Väggen mellan hoppoch trivselbad/äventyrsbassängen kan utföras som en fristående klättervägg. Yta för att montera tillfälliga läktare vid tävlingar kommer att finnas för maximalt cirka 500 personer vid 50-metersbassängen och maximalt för cirka 200 personer vid hoppbassängen. Plats för badvakter ska finnas centralt placerade i badavdelningen. Förråd för utrustning och städmaterial ska finnas i tillräcklig omfattning. Likaså ska vanliga WC och tillgänglighetsanpassad WC finnas i badavdelningen. Möjlighet till duschrum, bastu och avsvalningsrum ska undersökas ute i badavdelningen. Rehabavdelning En multibassäng med höj- och sänkbar botten och måtten cirka 7 x 17 m. Vattendjup mellan 0-1,8 m och fästen för en mobil lift för rörelsehindrade.

4 (7) Relaxavdelning Avdelningen ska innehålla relaxyta, bubbelpool, spa, förråd och tillgänglighetsanpassad WC. Café Caféet ska vara möjligt att nå för både badande gäster och för de som befinner sig i foajén. I badavdelningen ska det rymmas cirka 30 sittande och i foajén cirka 70. Nödvändiga utrymmen och utrustning för caférörelsen ska finnas i omedelbar närhet; ett kök med möjlighet till tillagning för cirka 100 portioner, diskrum, kylar, mottagning, omklädningsrum och andra personalutrymmen för cafépersonalen. Entréfunktioner Byggnadens huvudentré ska ha en öppen, rymlig och välkomnande foajé, en reception, en avgränsad butik, insläpp till de olika avdelningarna samt WC. Motionsavdelning Motionsavdelningen ska inrymma en stor yta för gym och rum för gruppträning som aerobics, cirkelträning med mera. Lokaler för entreprenörer Fyra rum om cirka 15 kvm ska finnas för uthyrning till entreprenörer som exempelvis massage, naprapati och kiropraktik. Till utrymmena ska knytas omklädning, dusch och WC. Omklädning I badavdelningen Omklädningsrum med klädskåp för cirka 700 personer, lika fördelat mellan män och kvinnor, med möjlighet till flexibilitet. Sittbänkar ska finnas i båda avdelningarna liksom tillräckligt antal duschar, WC, tillgänglighetsanpassade WC och basturum. I motionsavdelningen Omklädningsrum med klädskåp för cirka 250 personer, lika fördelat mellan män och kvinnor, med möjlighet till flexibilitet. Sittbänkar ska finnas i båda avdelningarna liksom tillräckligt antal duschar, WC, tillgänglighetsanpassade WC och basturum. I rehabavdelningen Omklädningsrum, tillgänglighetsanpassade WC och duschar för cirka 40 personer. Dessutom måste plats för rullstolar och förråd för hjälpmedel finnas. Personalutrymmen Personalutrymmena omfattar kontorsrum, konferensrum, omklädningsrum, samtalsrum, förråd, kopiering, pausrum, dusch och WC. Tekniska utrymmen De tekniska utrymmena ska innehålla rum för vattenrening, undercentral, fläktrum, elcentral, telecentral, aggregatrum, utjämningsbassänger, verkstad och förråd. Övriga utrymmen/funktioner Det ska finnas olika slags förråd, städcentral, soprum, varumottagning, tvättstuga, plats för ljudanläggning samt en uppvärmningsyta för simmare. Övriga utrymmen

5 (7) innefattar också ett rum för dopingtest med en direktutgång, vilket krävs enligt regelverket. Utemiljön kommer att anpassas för den ökade volymen, till exempel planeras för fler parkeringsplatser. Annan verksamhet Det ska finnas utrymme för till exempel en mindre biblioteksfunktion, yta för olika slags konstutställningar samt möjlighet till spännande programverksamhet och kulturevenemang. Ytor Simhallen är i dagsläget för liten för dagens behov. Programförslaget innebär att den nya simhallen blir större än den nuvarande, för att räcka till för nuvarande behov och för att ta höjd för ett ytterligare ökande besöksantal på grund av att Järfälla växer kraftigt. Till programförslaget tillkommer kommunikationsytor, schakt samt ytteroch innerväggar. Energi Företaget ÅF-Infrastruktur AB genomförde år 2010 en energikartläggning i Järfälla Simhall. Företaget kom fram till att med investeringar på 3,6 mnkr skulle en besparing på MWh/år kunna göras för värmeenergi. I 2010 års priser motsvarar det en kostnadsminskning på 1,4 mnkr per år. Investeringen skulle vara betald på 2,6 år. Som kostnadsjämförelse kan nämnas att värme enligt 2010 års prislista och den verkliga årsförbrukningen 2009 medförde ett medelpris på 627 kr/mwh. Om värmeåtervinning från ishallen skulle fungerat vore medelkostnaden 250 kr/mwh. Vid en om-/nybyggnad av simhallen ska givetvis teknik för att ha en fungerande värmeåtervinning från den närliggande ishallen installeras. Utöver detta pekar ÅF- Infrastuktur AB, för att minska energikostnaderna, bland annat på behovet av nytt simhallsaggregat, tilläggsisolering av vindbjälklag, driftsättning av värmepump samt att värma vissa av vattenmassorna med värme istället för med el. Förstudie bergvärmeanläggning ÅF-Infrastruktur AB har även gjort en förstudie av installation av en bergvärmeanläggning i Järfälla Ishall. Under förutsättning att de energisparåtgärder som det pekats på i ÅF-Infrastruktur AB energikartläggning av simhallen ovan genomförts så skulle Järfällavallens uppvärmda konstgräs, Jakobsbergs sporthall, Järfälla Ishall och Jakobsbergs simhall bli självförsörjande på värmeenergi. Omvandlat i siffror beräknas en årlig sammanlagd besparing på tkr kunna göras för de fyra anläggningarna. Investeringen i bergvärme uppgår till 6,5 mnkr och investeringen i en ny värmepump uppgår till 1,5 mnkr. ÅF-Infrastruktur AB utredning menar att investeringen skulle vara betald på 2,9 år. OBS. Dessa två energibesparande investeringar finns inte inräknade i förslaget till simhall därför att det omfattar alla anläggningar på området. Fastighetsavdelningen kommer att begära investeringsmedel för dessa åtgärder separat. Talangakademiprogram Ytterligare ett argument, utöver möjligheterna till energibesparingar, för att bygga om och ut nuvarande simhall är det specialutformade gymnasieprogram som NT-

6 (7) gymnasiet planerar att genomföra i samverkan med föreningar och näringslivet. NTgymnasiet planerar för ett gymnasieprogram som vänder sig till elitsatsande pojkar och flickor inom idrotten. Avsikten är att kombinera studier och elitinriktad träning. Idrottsområdet med uppvärmd konstgräsplan, simhall, sporthall, ishall och tennishall ger oerhört bra förutsättningar för att få kvalificerade sökande till programmet. Till programmet ska även knytas funktioner som naprapater, massörer, kostexperter, management med mera. Elitsatsande simmare genomför i regel två träningspass per dag, ett morgonpass och ett kvällspass. Närhet mellan skolan och simhallen är då mycket fördelaktigt. Motiv för utökade bassängytor Järfälla beräknas växa med cirka invånare de närmaste åren. Järfälla är idag i stort behov av utökade bassängytor och behovet kommer i framtiden att öka, inte minst med anledning av den utökade simundervisningen. Simundervisningen innebär redan idag att man tidvis måste begränsa öppethållandet för allmänheten. Det finns idag också köande ungdomar i föreningarna som visar på behovet av större och fler bassängytor. En flexibel 50-metersbassäng skulle öka möjligheten till Simundervisning Allmänhetens bad och motionssim Vattengymnastik eller annan vattenträning Träning och tävling för olika vattenidrotter. En sådan bassäng gör att man kan ha flera aktiviteter samtidigt i samma bassäng, eftersom den går att dela av på olika sätt. Den kan exempelvis användas som två 25- metersbassänger. En sådan utökning skulle också göra att simhallen inte behöver stängas vid tävlingar och arrangemang, något som idag sker cirka sex helger per år För att göra en större bassäng verksamhetsmässigt och ekonomiskt effektiv bör djupet begränsas så att vattenvolymen minskar. Djupet behöver vara minst 180 cm på 8 av banorna för att uppfylla tävlings- och träningskrav. På de två resterande banorna föreslås ett djup om ca 120 cm. En sådan bassängkonstruktion blir oerhört flexibel, kräver en måttlig vattenvolym och blir både kostnads- och energieffektiv. Med modern teknik för vattenrening och ventilation kan även teknikutrymmena effektiviseras och det behöver inte krävas mer personal än idag för driften. Effektiv om- och tillbyggnad Förutom tillbyggnaden av en 50-metersbassäng, är tanken att de nuvarande bassängytorna kan byggas om och återanvändas. Vid byggnationen används tidigare bassängkonstruktioner men all teknik förnyas, ytskikt byts ut och bassängytorna anpassas för olika nya ändamål. Genom denna byggkonstruktion undviks kostnaden för en ny grundläggning på stora delar av simhallen. Om de olika utrymmena dessutom kan delas av och stängas av från varandra kan man hålla olika temperaturer i de olika sektionerna och därmed också spara energi. Den nygamla hoppbassängen kan göras flexibel och användas till:

7 (7) Hoppträning och tävling Lek och hopp (klättervägg) Simundervisning på djupt vatten Dykning Simträning, konstsim Uthyrning Ekonomiska konsekvenser Förvaltningen förslag är att under åren avsätta sammanlagt 190 mnkr för byggande av ny simhall 65 mnkr 2012, 85 mnkr 2013 och 40 mnkr år Investeringen förutsätter att kultur- och fritidsnämnden får full kapitalkostnadskompensation. Slutsatser Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden överlämnar programförslaget till om-/nybyggd simhall till kommunstyrelsen. Vidare att nämnden i enlighet med nämndens budgetförslag hos kommunstyrelsen föreslår att 190 mnkr avsätts i investeringsbudgeten för åren Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör Bo Majling Programchef Expedieras: Kommunledningskontoret Järfälla fritidscenter Fastighetsavdelningen Kommunens fastighetsstrateg Järfälla Kultur Järfälla folkbibliotek Järfälla fritidsgårdar

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-28 KS 2015/0044 Kommunstyrelsen Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell nybyggnad av badhus

Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell nybyggnad av badhus sid 1 (9) KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2008-03-20 Thomas Holmberg, 054-29 68 72 thomas.holmberg@karlstad.se Kultur och fritidsnämnden Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell

Läs mer

Badutredning 2013 2013-11-12

Badutredning 2013 2013-11-12 2013-11-12 Badutredning 2013 POSTADRESS Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Box 975, 801 33 Gävle BESÖKSADRESS Kungsbäcksvägen 54 TEL 026-17 82 60 ORG.NR 556009-9581 info@gavlefastigheter.se www.gavlefastigheter.se

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet

Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-12 Handläggare Per Evenäs Avdelningschef per.evenas@malmo.se Tjänsteskrivelse Simarena på Stadionområdet FRI-2014-1506 Sammanfattning I samband med att

Läs mer

Utredning om ett Bad- och upplevelsecenter i Linköping

Utredning om ett Bad- och upplevelsecenter i Linköping Utredning om ett Bad- och upplevelsecenter i Linköping DIALOGHANDLING Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-05-12 1 2 Utredning om ett Bad- och upplevelsecenter

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Förstudie Nässjö simhall. Nässjö kommun

Förstudie Nässjö simhall. Nässjö kommun Förstudie Nässjö simhall Nässjö kommun År 2014 Nässjö kommun OJS LHE 2014-11-27 14050 2 (59) Detta är en rapport upprättad av, Fiskhamnsgatan 10, 414 58 Göteborg Telefon 031 797 04 20 E-post info@predevo.se

Läs mer

Fokus Simhallar: Riva - renovera - bygga nytt. Konferensrapport från 7 juni 2010, Stockholm

Fokus Simhallar: Riva - renovera - bygga nytt. Konferensrapport från 7 juni 2010, Stockholm Fokus Simhallar: Riva - renovera - bygga nytt Konferensrapport från 7 juni 2010, Stockholm Konferensrapport: Riva renovera bygga nytt Rapportör: Agneta Dahlén Ansvarig utgivare: Roger Johansson, Kompetenscentrum

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8)

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Nytt kommunhus inriktningsbeslut

Läs mer

Kundundersökning Halmstad Arena Bad

Kundundersökning Halmstad Arena Bad Kundundersökning Halmstad Arena Bad Februari 2012 Foto: Fröken Fokus TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning 3 1.1 Halmstad Arena Bad 3 2. Syfte 4 3.Metod

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2013-02-04 Tid Måndag 11 februari 2013, kl 19:00 Plats Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kdn 2015/51 2015-02-16 2015-02-16 1 (39) Innehåll SAMMANFATTNING... 4 Viktiga händelser under perioden... 4 Analys 4 Framtiden... 5 NÄMNDEN

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 22 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

Kommunalhuset plan 2, rum 2:3, Munkhättevägen 45 Tumba. Klockan 18:30 19:00 bjuder vi på gemensam jultapas med förvaltningen. Välkomna!

Kommunalhuset plan 2, rum 2:3, Munkhättevägen 45 Tumba. Klockan 18:30 19:00 bjuder vi på gemensam jultapas med förvaltningen. Välkomna! KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2013-11-26 Tid Måndag 2013-12-02, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, rum 2:3, Munkhättevägen 45 Tumba. Klockan 18:30 19:00 bjuder vi på gemensam

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Fritidsnämnden 2009-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Fritidsnämnden 2009-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Plats och tid: Skellefteå Kraft Arena 09.00 15.40 Beslutande Övriga deltagande Leif Öberg (S), ordförande Leif Gustafsson, fritidschef Joakim Wallström (V), vice ordf.

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/sid

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-01-20, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Långsiktig lösning för 4H-gård i Vallentuna

Tjänsteskrivelse Långsiktig lösning för 4H-gård i Vallentuna VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE F R I TIDSFÖRVALTN ING 2 0 1 5-01-23 D N R FN 2 011.0 58 Å SA B ORGLUND SID 1/5 F Ö RENIN GSSAMORDNARE 08-587 85 1 6 9 A SA.BORGLUND@VALLEN TUNA.SE F R I TIDSNÄMNDEN

Läs mer

Innehåll LKF. Vår verksamhet. Reportage. Våra fokusområden. Årsredovisning. Innehåll 3 Året i korthet 4 Nyckeltal 5 VD-ord 6 Vårt uppdrag 8

Innehåll LKF. Vår verksamhet. Reportage. Våra fokusområden. Årsredovisning. Innehåll 3 Året i korthet 4 Nyckeltal 5 VD-ord 6 Vårt uppdrag 8 Årsredovisning 2006 LKF - Linköpings Kommunala Fastigheter AB (publ) Redaktör Ulla Anse Produktion, grafisk form och illustrationer Jerhammar & Co Reklambyrå AB Foto Göran Billeson - Göran Billeson bilder

Läs mer

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Bakgrund och uppdrag I Huddinge kommun har all föreningsverksamhet inklusive studieförbunden oavsett ålder på deltagarna, 0-taxa för träning, seriespel, interna

Läs mer

4 Uppföljning av fattade beslut EEB - muntlig information. 5 Förändring i bemanning enheten för ekonomiskt bistånd

4 Uppföljning av fattade beslut EEB - muntlig information. 5 Förändring i bemanning enheten för ekonomiskt bistånd KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-04-09 Tid 2013-04-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset Plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Översiktsplan -muntlig information 2 Presentation av FoU -muntlig information

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande och kommande

Läs mer

Ny Opera i Operan. Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie. Dnr 254-2783/13 2015-05-21.

Ny Opera i Operan. Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie. Dnr 254-2783/13 2015-05-21. Ny Opera i Operan Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie Foto: Mats Bäcker Dnr 254-2783/13 2015-05-21 Innehåll Förord 3 Operans inledning 4 Sammanfattning 7 Introduktion till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 10.30-16.45 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Christofer Bergenblock (C) Jana Nilsson (S) Ewa

Läs mer

28 Informationspunkt - HR chef Lena Hadad om medarbetarenkäten BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 29 Begäran om investeringsmedel, Alby fritidsgård

28 Informationspunkt - HR chef Lena Hadad om medarbetarenkäten BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 29 Begäran om investeringsmedel, Alby fritidsgård KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2013-02-04 Tid 2013-02-04, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba 2:3 Ärenden Justering 28 Informationspunkt - HR chef Lena Hadad om medarbetarenkäten BESLUTAS

Läs mer

INDOOR SKIING - GÄLLÖ, JÄMTLAND. Förstudie fas 1 2013-01-22

INDOOR SKIING - GÄLLÖ, JÄMTLAND. Förstudie fas 1 2013-01-22 INDOOR SKIING - GÄLLÖ, JÄMTLAND Förstudie fas 1 2013-01-22 1. Bakgrund... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Mål... 4 1.3 Omfattning... 4 2. Förstudien... 6 3. Befintlig anläggning... 7 3.1 Fastigheten... 7 3.2 Bergrummen...

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

Strategisk plan och budget 2014-2016

Strategisk plan och budget 2014-2016 sid 1 (12) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2013-03-26 Kultur- och fritidsnämnden Strategisk plan och budget 2014-2016 Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN-2013-30 Dpl 10 Omvärldsförändringar

Läs mer