Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet"

Transkript

1 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum Handläggare Per Evenäs Avdelningschef Tjänsteskrivelse Simarena på Stadionområdet FRI Sammanfattning I samband med att det kommande Hylliebadets funktioner fastställdes 2012 togs ett beslut på att en simarena med kapacitet för internationella och nationella tävlingar ska byggas på Stadionområdet, med målsättningen att vara färdigställd Det fastställdes eller beslutades dock inga funktioner i simarenan, liksom någon för en simarena på Stadionområdet. I fritidsnämndens funktions- och verksamhetsbeskrivning från 2013, FRI , beträffande Stadionområdet föreslog fritidnämnden att man i ett separat ärende konkret skulle ta ställning till verksamhet och funktion för en simarena på Stadionområdet, samt även beräkna en investeringskostnad. Nämnda ärende är uppdraget till föreliggande beräkning. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta för egen del att godkänna den i ärendet framtagna beräkningen av kostnad, funktion och verksamhet för en simarena på Stadionområdet Fritidsnämnden föreslås vidare att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige föreslås besluta att att att godkänna den i fritidsnämndens ärende framtagna beräkningen av kostnad, funktion och verksamhet för en simarena på Stadionområdet, ovanstående ska ligga till grund för fritidsnämndens fortsatta arbete med projektering av en simarena på Stadionområdet, samt omedelbart justera paragrafen Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och Simarena på Stadionområdet FRI sep funktion, verksamhet och Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott Fritidsnämnden SIGNERAD

2 Ärendet Utredningen är bilagd denna tjänsteskrivelse. 2 (2) Ansvariga Bo Sjöström Direktör

3 Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Per Evenäs Fritidsförvaltningen Förvaltningsledningen

4 Innehållsförteckning Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod och samverkan... 3 Förutsättningar, avgränsningar och osäkerhetsfaktorer... 4 Disposition Verksamhets- och funktionsbeskrivning... 5 Allmän verksamhetsbeskrivning... 5 Verksamhetsinriktning, årsbesök och målgrupper... 5 Föreningsliv idrotter och verksamhet... 6 Evenemang... 6 Funktioner tillgänglighet, bassänger och lokaler... 7 Funktioner behovsanalys... 7 Allmän beskrivning av lokaler, funktioner och flöden Kostnadsberäkning Investeringskostnad Hyreskostnad Simarenan i sin omgivning på Stadionområdet Parallella utredningsprocesser Relationer och samband med övrig verksamhet Bilagor Bilaga 1: Specifik information bassänger Bilaga 2: Kompletterande skisser Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

5 1. Inledning Bakgrund Stadionområdet vid Pildammsparken i Malmö har varit föremål för utredning vid ett flertal tillfällen under de senaste decennierna. Anledningarna till utredningarna har varit investeringar i nya anläggningar eller hur större genomförda evenemang påverkar området. I flera utredningar har man utgått från ett helhetsperspektiv i syfte att se hur Stadionområdet kan utvecklas totalt sett, men fattade beslut har snarare rört delar av området eller enstaka anläggningar och funktioner. I samband med att det kommande Hylliebadets funktioner definitivt fastställdes 2012 togs ett beslut på att en simarena med kapacitet för internationella och nationella tävlingar ska byggas på Stadionområdet, med målsättningen att vara färdigställd Det fastställdes eller beslutades dock inga funktioner i simarenan, liksom någon för en simarena på Stadionområdet. I fritidsnämndens funktions- och verksamhetsbeskrivning från 2013, FRI , beträffande Stadionområdet föreslog fritidnämnden att man i ett separat ärende konkret skulle ta ställning till verksamhet och funktion för en simarena på Stadionområdet. Den aktuella investeringskostnaden som uttalas i Malmö stads investeringsbudget avseende i simarena är baserad på en tidigare utredning som godkändes innan dess att Hylliebadets funktioner och simarenans placering på Stadionområdet fastslogs. Av denna anledning bör även investeringskostnaden utredas på nytt. Syfte Syftet med utredningen är att ta fram en verksamhets- och funktionsbeskrivning samt för en framtida simarena på Stadionområdet. Metod och samverkan Utredningen är framtagen av fritidsförvaltningen via en beställning gentemot serviceförvaltningen avseende en funktionsbeskrivning och av en simarena på Stadionområdet. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från fritidsförvaltningen och stadsfastigheter samt arkitektbyrån P.P.-arkitekter från Göteborg, med mångårig erfarenhet från simhallsprojekt, har gemensamt arbetat fram underlaget. I utredningen benämnd arbetsgruppen. Arbetsgruppen har under våren 2013 träffats månatligen, vilket har inkluderat ett studiebesök till Helsingborg där man byggde en simarena Fritidsförvaltningen har sedan 2008 en kontinuerlig dialog med föreningslivet i Malmö stad avseende funktioner i en framtida simarena med huvudinriktningen träning och tävling. Under hösten 2013 och våren 2014 har kompletterande samtal förts i frågan med hänsyn till denna utredning. Visst underlag har även inlämnats från Svenska simförbundet avseende deras syn på anläggningsutveckling och simsportens behov i Sverige. 3 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

6 Förutsättningar, avgränsningar och osäkerhetsfaktorer Föreliggande utredning omfattar en beskrivning av verksamhet och funktioner i en framtida simarena på Stadionområdet, samt en beräkning av en investeringskostnad för anläggningen. Fritidsförvaltningen har i sin beställning till serviceförvaltningen inkluderat en extrafunktion i form av en simränna, vilken beskrivs i kapitel 2, samt kanslilokaler till föreningslivet som ytterligare en tilläggsfunktioner till den ursprungliga tanken om hur en simarena kan utformas. Av denna anledning finns kostnaderna för simrännan och kanslilokalerna specificerade i kapitel 3, i syfte att de kan exkluderas från förslaget av besparingsmässiga skäl. Arbetsgruppen vill påtala följande förutsättningar, avgränsningar och osäkerhetsfaktorer beträffande utredningen. Utredningen tar inte hänsyn till någon lokalisering av anläggningen eller slutgiltig gestaltning av anläggningen. Arbetsgruppen har utgått utifrån att en tomtarea på ca kvm krävs för en internationell simarena enligt fritidsnämndens tidigare gjorda framtida funktionsbeskrivning av Stadionområdet. Arbetsgruppens föreslagna funktioner, kostnader, skisser och lokalprogram för simarenan utgör en helhet, d.v.s. skulle förändringar i de enskilda dokumenten förändra den totala funktion och kostnad som anges i denna utredning. Arbetsgruppen har inte tagit hänsyn till några kostnader för eventuell marksanering av Stadionområdet av miljömässiga skäl. Arbetsgruppen har inte tagit hänsyn till någon kostnad för rivning av befintliga byggnader på Stadionområdet, kostnader för att integrera simarenan i någon befintlig byggnad eller kostnader för andra anläggningar vars funktioner skulle byggas i anslutning till simarenan. Utan ses som en fristående byggnad som kan placeras någonstans på Stadionområdet. För ytterligare förutsättningar och avgränsningar för den kostnadskalkyl som är framtagen, se kapitel 3 Kostnadsberäkning. Disposition I kapitel 3 och 4 beskrivs huvudsyftet med utredning; kapitel 3 beskriver funktioner och invändig utformning i en framtida simarena och i kapitel 4 presenteras den som är gjord utifrån de tänkta funktionerna. Avslutningsvis kapitel 4 resonerar man om de samband som finns med andra befintliga verksamheter på området, och de eventuellt tillkommande verksamheter och anläggningar som planeras på området. Detta i syfte för att beröra den totala översynen av Stadionområdet och utredningen av Malmö Stadion, utredningar vilka sker parallellt med framtagande av detta ärende. 4 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

7 2. Verksamhets- och funktionsbeskrivning Allmän verksamhetsbeskrivning Verksamhetsinriktning, årsbesök och målgrupper Simarenan på Stadionbadet ska i huvudsak vara en tränings-, motions- och tävlingsanläggning för simning och vattensport. Simskola för barn och ungdomar, både för skolan dagtid och för allmänheten under kvällstid, ska bedrivas i simhallen som en del av grundkonceptet. Simarenan ska kunn vara värd för såväl nationella som internationella evenemang inom simning och vattensport. Internationell simarena ställningstagande, beskrivning och omvärldsanalys I tidigare beslut och utredningar beträffande simarenan har en ny simarena beskrivits som en anläggning för internationella simtävlingar och evenemang. Arbetsgruppen har i samråd med föreningslivet och genom omvärldsanalys kommit fram till en rimlig ambitionsnivå i relation till behoven och hur övriga simarenor ser ut i Sverige. Den simarena som beskrivs i detta ärende inte kommer att ha en kapacitet att hysa EM eller VM i simning, vilket skulle kräva en publikkapacitet på åskådare och uppåt. Däremot i simhopp där kraven är lägre beträffande åskådarplatser, ca personer. För simningens del kommer den anläggning som beskrivs i denna utredning att kunna arrangera fullgoda SM-tävlingar och internationella tävlingar under mästerskapsnivå (se vidare under rubriken Evenemang för en mer utförlig beskrivning av tilltänkta arrangemang i simarenan). Sett i ett nationellt perspektiv kommer den föreslagna 50-metersbassängen att ha den största publikkapaciteten för en inomhusbassäng i Sverige med sina sittplatser. När det gäller 25-metersbassängen är det bara Eriksdalsbadet i Stockholm som har samma kapacitet vid stora simarrangemang. Såvida Malmö i framtiden vill arrangera ett VM och EM på lång eller kort bana är alternativet att bygga integrera en provisorisk bassäng i en befintlig evenemangsarena. I dagsläget är det Malmö Arena som skulle uppfylla kraven för en dylik evenemangssatsning. Simarenan på Stadionområdet beräknas på sikt att ha en kapacitet på ca årsbesök. Tillsammans med Hylliebadet motsvarar den totala mängden besök ungefär det besöksantal Vattenpalatset Aq-va-kul hade då anläggningen var i full drift med dess ursprungliga funktioner fram till Sannolikheten är att simarenan under de första åren i drift kommer att ha ca årsbesök för att sedan öka i antal när verksamheten är etablerad och framförallt simföreningarna kan se en positiv effekt av anläggningens funktion, i den verksamhet de bedriver. En kategorisering av besöksgrupperna och uppskattning av besöksvolymer per år, i ett perspektiv där simarenan är etablerad, ser ut enligt följande: Tabell 1: Besökskategorier och årsbesök Besökskategori Uppskattat antal besök/år Simföreningar Övriga vattensporter i Malmö Simföreningar från regionen Idrotter på Stadionområdet Skolsim och skolbad Motionssimning för allmänhet Publik/deltagare vid evenemang Medföljande vuxen vid simskola/simträning Rehabbassäng Totalt antal besök Ca Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

8 Föreningsliv idrotter och verksamhet Simarenan kommer att bli en naturlig ersättningsplats för den verksamhet som föreningslivet har byggt upp på Vattenplatset Aq-va-kul sedan 1950-talet då anläggningen invigdes. Merparten av den föreningsverksamhet som kommer att bedrivas i simarenan på Stadionområdet är simning; träningssim för bredd och elit, simskola för skola och allmänhet, olika typer av teknikträning samt motionssim för allmänheten. Anläggningens olika bassänger ska utformas för respektive idrotts behov, där funktionerna ibland inte exakt kan skräddarsys för varje idrotts ideala bassängmått och specialfunktioner. Detta är en fråga som kommer att behöva utredas ytterligare i samråd med föreningslivet för att finna det mest optimala kompromisserna. Tabell 2: Verksamhet och bassängtyp* Verksamhet/idrott Bassäng Simträning elit och bredd 50-metersbassäng Simskola Undervisningsbassänger 1 och 50-metersbassäng Motionssimning och rekreation 50-metersbassäng Simhopp Hoppbassäng Undervattensrugby Hoppbassäng Dykning Hoppbassäng och 50-metersbassäng Vattenpolo 50-metersbassäng Babysim Undervisningsbassäng 2 *Den föreslagna hoppbassängen mäter 25x16,7 meter varför denna även kommer att kunna användas av andra idrotter och verksamhet vid de tillfällen 50-metersbassäng användas för evenemang, exempelvis tränings- och motionssim. Evenemang Den föreslagna simarenan kommer att kunna arrangera SM-tävlingar och internationella tävlingar i simning, vattenpolo och UV-rugby samt EM i simhopp (då EM för simhopp kan separeras från EM i simning). En uttalad ambition bland simföreningarna kommer vara att arrangera minst en SMtävling per år i simarenan och att anläggningen på sikt ska vara fullsatt ca 3-5 gånger per år. Tävlingarna kan då pågå under flera dagar. Målet är att arrangera minst två stora ungdomstävlingar per år samt utveckla sommarrangemang som tenderar att locka fler besökare än arrangemang under vinterhalvåret. Med sina olika funktioner och stora kapacitet kommer även simarenan kunna etableras som en framstående anläggning för större lägerverksamhet. 50-metersbassängen kommer att ha en maximal publikkapacitet om åskådare inklusive deltagare. 25-metersbassängen kommer att ha en publikkapacitet om ca åskådare inklusive deltagare (ytterligare några hundra åskådare får plats, dock med något sämre sikt). Hoppbassängen kommer att ha en publikkapacitet om ca 700 åskådare (ytterligare några hundra åskådare får plats, dock med något sämre sikt). 6 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

9 Funktioner tillgänglighet, bassänger och lokaler Funktioner behovsanalys Som påtalades i inledningen finns det sedan tidigare ingen fastställd funktionsbeskrivning för en framtida simarena på Stadionområdet. Förslaget i föreliggande avsnitt utgår från den behovsanalys som beslutades av fritidsnämnden 2008, men tar även hänsyn till att Rosengårdsbadet byggts om till inomhusbad, att Hylliebadet ska invigas 2015 samt föreningslivets utveckling sedan 2008 och en uppdaterad befolkningsprognos. I behovsanalysen från 2008 redovisades följande behov beträffande bassängytor i Malmö stad. Malmö saknar tävlingsbassänger på 25- och 50-meter om man vill arrangera exempelvis SM och internationella tävlingar. Det finns ett behov av en ytterligare 25-metersbassäng för att frigöra tid i hoppbassängen, 50-metersbassängen och undervisningsbassängen. Det finns behov av en ytterligare undervisningsbassäng, särskilt kvällar och helger. Malmö saknar hopptorn för träning och tävling från 10 meter. Det beskrivna behovet 2008, utbudet då Hylliebadetbadet invigs 2015 och delar av Aq-va-kul bibehålls för föreningslivet samt ett utbud då en simarena står färdig baserad på denna utredning kan beskrivas enligt följande: Behovsanalys 2008 (inkl. befintligt Aq-va-kul) Aq-va-kul 2008 Aq-va-kul, Hylliebadet och Rosengårdsbadet 2015 Hylliebadet, Rosengårdsbadet och simarena meter 1* 1* 2* 2 25-meter Undervisning 2 1** 4 5 Hoppbass. 1*** 1*** 1*** 1 *Uppfyller ej behov kring arrangemang. ** Det fanns även ytterligare en slags undervisningsbassäng som användes på Aq-va-kul 2008, dock ej fullstor. ** Ej 10-meter. Man kan konstatera att man , med en ny simarena i drift, skulle tillgodose de behov som redovisades Den extra 25-metersbassäng som efterfrågades 2008 skulle tillgodoses av ytterligare en 50-metersbassäng. Tilläggas kan att den föreslagna hoppbassängen i simarenan också är 25 meter lång. Som framgår av tabellen kommer antalet undervisningsbassänger överstiga det behov som redovisades Bassängen på Rosengårdsbadet har dock en viss begränsing då det ej finns någon intilliggande djupare bassäng för att optimal simundervisning ska kunna bedrivas. Men man kan konstatera att behovet av en eller två, föreliggande utredning föreslår två, i en framtida simarena kan diskuteras. Då undervisningsbassängernas primära användningsområde är simundervisning och i första hand undervisning under skoltid finns det ett stort behov av undervisning då simkunnigheten bland Malmö stads barn och ungdomar generellt sett är låg. Om man jämför den befolkningsprognosen som togs fram 2008 och jämför den med prognosen 2014 och faktiska utfall 2013 kan man konstatera att befolkningen i Malmö ökar och kommer att öka mer än vad som prognostiserades 2008, vilket kan motivera fler undervisningsbassänger än föreslaget Lägg därtill en mer strukturerad satsning på skolsim vilket kan innebära ett utökad behov av ytor. Behovsanalysen från 2008 baserades på ett föreningsliv som skulle ha möjlighet att växa och omfatta fler medlemmar på sikt. Vad man emellertid kan konstatera efter Aq-va-kuls akuta stängning 2007 är att föreningarna ej har återhämtat sig sett till medlemsantal i den utsträckning som förväntat. Å andra sidan handlar det om ett långssiktigt arbete som bland annat är beroende av funktionsdugliga lokaler, och med tanke på de driftstörningar och begräsningar som är förenade med Aq-va-kul finns det anledningar till att föreningslivet inte kan utvecklas i den takt man önskar och ser behovet av. 7 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

10 Allmän beskrivning av lokaler, funktioner och flöden Anläggningen omfattar översiktligt utrymmen för entré, omklädning, motion-, tränings- och tävlingssimning i 50 metersbassängen även delbar till två 25- metersbassänger, två undervisningsbassänger, hoppbassäng, torrhopp, simränna samt personal och teknikutrymmen. Entrén omfattar förutom själva foajén även utrymmen för kassa och reception, toaletter, evenemangsservering med kök och serveringsytor i foajé samt administrativa lokaler. Från foajén har man direkt visuell kontakt med det stora bassängrummet, simarenan som nås av publik via breda trappor respektive hiss upp till foajéns övre plan och vidare till åskådarläktarna. Omklädningen är uppdelad på dam- och herravdelning, dessa är delade i 5 mindre rum vardera. Därmed är det möjligt att vid mindre frekvent användning låsa några av rummen för att på så sätt minska behovet av städning. Med det planerade antalet omklädningsskåp, ca 600 stycken, kan ett årligt antal besökare på drygt uppnås. Till omklädningsrummen finns duschrum och bastu samt toaletter. Omklädningen omfattar även mindre rum med egna toaletter och duschar som skall kunna fungera som utrymmen där möjlighet finns att byta om avskilt. Från omklädningsrummen når man via en central kommunikationsyta anläggningens samtliga bassängrum. Stora bassängrummet, simarenan inrymmer en 50-metersbassäng med bredden 25 meter och ett vattendjup på 2,1 meter samt hoppbassängen. 50-metersbassängen är försedd med två avdelande bryggor, bulkhead, samt vikväggar som möjliggör att den kan delas i antingen 2 stycken 25 meter långa bassänger eller x antal 50 metersbanor och x antal 25 metersbanor. Bassängen kommer att utrustas med kameror längs bassänglängden för filmning och analys av träningen. På bassängens långsidor finns plats för ca åskådare på fasta läktare, varav 500 av dessa är avsedda för deltagare. Ovanför ena långsidan finns plats för ytterligare sammantaget ca 450 åskådare på mobila eller tillfälliga läktare. Tanken är att ytan för de tillfälliga läktarna i vardagen ska fungera som landträningsytor för simföreningarna, för att få en så flexibelt nyttjande som möjligt. Läktarna nås direkt från foajén till den övre delen av foajén. Utefter bassängrummets ena sida finns tävlingssekretariat, mediarum samt förråd och toaletter och tillhörande evenemangsutrymmen. 8 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

11 Skiss 1: Planskiss över entréplanet Hoppbassängen har måtten 16,5 x 25 meter och ett vattendjup på 4 respektive 5 meter, och omfattar 1 och 3 meterssviktar samt 3, 5, 7,5 och 10 meterstrampoliner. För hopptävlingar finns ca 550 åskådarplatser på fasta läktare samt ytterligare ca 150 åskådarplatser på mobila eller tillfälliga läktare. Anläggningen kommer att utrustas med kamera för inspelning av hoppträningen i syfte att utveckla hopparnas teknik. I anslutning till hoppbassäng finns en adekvat lokal utrustad för så kallat torrhopp om ca 270 kvm. I anslutning till bassängrummet finns också ett rum med en så kallad simränna, en mindre bassäng bl.a. för analys av simteknik och prestanda. En simränna kan liknas vid ett löpband med tester för elitlöpare och i dagsläget finns ej någon sådan anläggning i Sverige. Funktionen skulle troligtvis attrahera simmare, föreningar och förbund; både nationella och internationella. 9 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

12 Undervisningsbassängerna är belägna i avskiljda rum och har måtten 8,5 x 16,7 meter och har en höj- och sänkbar bottnar som möjliggör ett vattendjup mellan 0 och 2,1 meter. I direkt anslutning till rummet finns simlärarrum, förråd och Rwc, samt landträningsytor. Den ena undervisningsbassängen planeras vara varmare i syfte att kunna användas till exempelvis babysim och rehabiliterande träning. På det övre planet finns ett större konferensrum, möjligt att avdela till tre mindre, samt föreningsexpeditioner. Därutöver personalokaler kontor, omklädnad, lunchrum och möteslokaler. Skiss 2: Planskiss över plan 2 Utrymmen för ventilation är till största delen placerade på anläggningens teknikplan. Även ett mindre teknikutrymme finns alldeles ovanför den övre foajén. Utrymmen för vattenreningen är placerad på teknikplanet under stora bassängrummets ena läktare. Teknikplanet nås enkelt via ramp från markplan. 10 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

13 Jämt fördelade över hela anläggningen skall finnas mindre städutrymmen samt spolposter med fasta självupprullande slangar och städutrustning. Ytorna för de olika utrymmena finns specificerade i ett separat lokalprogram som slutar på en sammantagen total programskriven yta på drygt m². Skiss 3: Planskiss över källarplan (teknikutrymmen) 11 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

14 3. Kostnadsberäkning Investeringskostnad Stadsfastigheters bedömning av investeringskostnad för en simarena inom Stadionområdet är: mkr exklusive mervärdesskatt och exklusive simränna. Tillkommande kostnad för en simränna uppgår till 30 mkr. I den bedömda investeringskostnaden ingår kanslier för föreningar till en kostnad av 4 mkr. För att ytterligare belysa specifika kostnader och eventuella besparingsåtgärder kan nämnas att kostnaden per undervisningsbassäng uppgår till 22 mkr. Vid en minskning av antalet åskådarplatser med drygt 600 sittplatser kan en besparing om ca mkr göras, vilket arbetsgruppen emellertid vill understryka är en grov uppskattning. Ytterligare tänkbara förslag till besparingsåtgärder måste utredas på nytt av arbetsgruppen. Följande kostnader ingår inte i kostnadsindikationen om 510 mkr: indexkostnader finplanering markarbete miljöundersökning mark med eventuell marksanering eventuell pålningsarbete av byggnad. Kostnadsindikationen förutsätter goda grundläggningsförhållande eventuell rivning av Stadion eventuell sammanbyggnad med Stadion eventuella merkostnader avseende gestaltning vid en arkitekttävling. Förutsättningar för kostnadsindikationen: kostnadsnivå april 2014 materialstandard lika Hylliebadet ytterväggar förutsätts utföras med välisolerade väggar, dvs ingen helglasad fasad inredning och utrustning ingår med ca 10 mkr. tidsplan projektering och produktion 3, 5 år exklusive tid för arkitekttävling Kostnadsindikationen baseras på följande handlingar: Översiktlig funktions- och tekniskbeskrivning daterad Lokalprogram enligt utredningskisser daterad Utredningsskisser plan 1,2 och 3 daterade rev Sektion daterad Illustrationsbilder Hyreskostnad Den beräknaden årliga hyreskostnaden uppgår till 45 mkr. Hyran baseras på en investering om 510 miljoner kronor och en avskrivningstid på 25 år. För investering och driftkostnader gäller att prisnivå är år Hyran baseras på att ytan för badet uppgår till kvm BTA. Investeringen på 510 miljoner kronor är exklusive simränna och inklusive läktare samt undervisningsbassänger. 12 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

15 4. Simarenan i sin omgivning på Stadionområdet Parallella utredningsprocesser Som nämndes inledningsvis så pågår för närvarande utredningar kring hela Stadionområdet och specifikt Malmö Stadion under ledning av stadsbyggnadskontoret. Som framgick i inledningen av detta ärende är denna utredning separerad med ovan nämnda parallella utredningar. Fritidsförvaltningen vill emellertid betona de samband simarenan har med övrig verksamhet sett till Stadionområdet som helhet ur ett framtids- och utvecklingsperspektiv. Karta 1: Utredningsområde beträffande utveckling av Stadionområdet i sin helhet Relationer och samband med övrig verksamhet Generellt sett skulle en simarena på Stadionområdet inte bara bidra till att etablera en ny verksamhet på området utan det skulle även vara en verksamhet som skulle kunna locka idrottare från andra verksamheter på området; rehabiliteringsträning, kompletterande träning för ordinarie idrott och skolidrott. Förutom rent idrottsliga samband och utbyten som skulle kunna ske med en ny simarena finns det även mer funktionella och byggnadsmässiga relationer och samutnyttjande som skulle vara aktuella; en anläggning för gymnastikens elitoch breddverksamhet, serveringsutrymmen samt faciliter för klättring som kräver en betydande bygghöjd i paritet med en hoppanläggning i en simarena. 13 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

16 Bilagor Bilaga 1: Specifik information bassänger 50-metersbassäng Användningsområden/idrotter/grenar Tävlingar, simträning, simskola, motionssim, vattenpolo Längd Ca 53 m Bredd 26 m Djup 2,0 m Vattentemperatur grader Max publikkapacitet åskådare (inkl. aktiva) vid 50- meterstävlingar åskådare (inkl. aktiva) vid 25- meterstävlingar (med kapacitet för fler platser med sämre sikt) Inventarier/fasta installationer Bulkhead (avdelare), linor, linfästen på två ledder, startpallar, filmkameror Hoppbassäng/djupbassäng Användningsområden/idrotter/grenar Längd Bredd Djup Vattentemperatur Publikkapacitet Inventarier/fasta installationer Förutsättning Tävlingar, simhopp, dykning, UV-rugby, vid behov vattenpolo och motionssim 25 m 20 m 4,5 m (minst?) 28 grader Från 500 åskådare och uppåt Hopptorn: 1m, 3m, 5m, 10m, synkro, utrustad för UV-rugby Ljusinsläpp, belysning Undervisningsbassäng 1 Användningsområden/idrotter/grenar Längd Bredd Djup Vattentemperatur Inventarier/fasta installationer Simundervisning 16,7 m 8,5 m 0-2,1 m 30 grader Höj- och sänkbarbotten, lift Undervisningsbassäng 2 Användningsområden/idrotter/grenar Längd Bredd Vattentemperatur Djup Inventarier/fasta installationer Simundervisning, babysim, rehab, vattengympa 16,7 m 8,5 m 33 grader 0-2,1 m Höj- och sänkbarbotten, lift 14 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

17 Bilaga 2: Kompletterande skisser 15 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

18 16 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

Tjänsteskrivelse. Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus

Tjänsteskrivelse. Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-10-03 Vår referens Per-Olov Bergqvist Avdelningschef Tjänsteskrivelse per-olov.bergqvist@malmo.se Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus FRI-2013-2303

Läs mer

2011-05-26. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Dnr Kun 2011/85. Program - simhallen

2011-05-26. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Dnr Kun 2011/85. Program - simhallen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2011-05-26 Kultur- och fritidsnämnden Program - simhallen Dnr Kun 2011/85 Förslag till beslut 1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens program till ny simhall. 2 Kultur-

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

Stockholms Kappsimningsklubb. Bromma Simsällskap. Spårvägen Simförening. Kanaans Simsällskap

Stockholms Kappsimningsklubb. Bromma Simsällskap. Spårvägen Simförening. Kanaans Simsällskap Denna presentation är sammanställd av 4 simklubbar i Västerort. Stockholms Kappsimningsklubb Bromma Simsällskap Spårvägen Simförening Kanaans Simsällskap Stockholm 2012-11-01 1 (11) Sammanfattning. Under

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell nybyggnad av badhus

Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell nybyggnad av badhus sid 1 (9) KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2008-03-20 Thomas Holmberg, 054-29 68 72 thomas.holmberg@karlstad.se Kultur och fritidsnämnden Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-01 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Föreningspool - MISO och MIP FRI-2013-1283 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tecknande av tilläggsavtal för Cellon 1, Mellanhedsskolan

Tjänsteskrivelse. Tecknande av tilläggsavtal för Cellon 1, Mellanhedsskolan SIGNERAD 2015-05-25 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-08 Vår referens Vera Chaimart Planeringssekreterare Vera.Chaimart@malmo.se Tjänsteskrivelse Tecknande av tilläggsavtal för Cellon

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 2013-07-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/106 Fritidsnämnden Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden fastställer avgifter för besök i simhallar från och

Läs mer

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö Foto: Nina Thomson IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö 13 MARS 2013, BOSÖN PRESENTATION TILL LIDINGÖ KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN MARK H. SHAY, STYRELSEORDFÖRANDE,

Läs mer

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 6 Datum: 2012-04-10 Ärende: Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Sammanfattning: Konkurrensverket

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Nolhagahallen, Alingsås kl 10.00-11.30 Beslutande Stefan Svensson(kd), ordf Thorsten Larsson(m)

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

Enklare idrottshallar

Enklare idrottshallar FASTIGHETSKONTORET IDROTTSFÖRVALTNINGEN 2013-01-29 Kontaktperson fastighetskontoret Jenny Rydåker Projektavdelningen Telefon: 08-508 270 16 jenny.rydaker@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-03-05

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande

Läs mer

Fyrishov. eventarena. i Uppsala

Fyrishov. eventarena. i Uppsala Fyrishov eventarena i Uppsala Möjligheternas arena Fyrishov är Sveriges mest besökta arena och femte största besöksmål med ca 1,7 miljoner besökare under 2011. Varje år genomförs 250 300 event av olika

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Driftform, namn och verksamhet - badet i Hyllieområdet

Tjänsteskrivelse. Driftform, namn och verksamhet - badet i Hyllieområdet Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (6) Datum 2013-11-26 Vår referens Thomas Sterner Avdelningschef Tjänsteskrivelse Thomas.Sterner@malmo.se Driftform, namn och verksamhet - badet i Hyllieområdet FRI-2013-1581

Läs mer

Ny simhall i Motala. oktober 2015

Ny simhall i Motala. oktober 2015 Ny simhall i Motala oktober 2015 Bakgrund Samverkan Motala SS & Medley Initiativ till samverkan från Motala simsällskap Gemensamt mål att ge långsiktiga förutsättningar för idrott och rekreation i vatten

Läs mer

Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset

Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset Sundbybergs stad planerar att bygga en visningslokal för film i Allaktivitetshuset i Sundbyberg. Med denna inbjudan vill staden få in intresseanmälningar

Läs mer

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Målen är att: Skapa en bild av vilka kostnader en utbyggnad av järnvägen Eken Tule Roma skulle innebära. Finna en bra placering för den tänkta stationen

Läs mer

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 54 Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 KS Beslut Arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen

Läs mer

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-03-12 77 Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 KS, KF Beslut

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6)

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6) Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6) Plats och tid: Nymansgatan 23, kl. 12:00-12:45 Beslutande: Carl-Johan Berthilsson (M) ordförande Carin Söderberg (S) vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson (S)

Läs mer

Förstudie - delrapport 2012-12-21

Förstudie - delrapport 2012-12-21 - delrapport 2012-12-21 Sammanställning av befintliga ytor i Häggviksskolans skolbyggnader samt ytbehov för Kulturskolan, Häggviksskolan och Sollentuna musikklasser. Prisindikation för tre olika om- och

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Särskild granskning avseende GAK Enighet. 2014-08-29 Vår referens. Ena Dzekovic Föreningssekreterare. Ena.Dzekovic@malmo.

Tjänsteskrivelse. Särskild granskning avseende GAK Enighet. 2014-08-29 Vår referens. Ena Dzekovic Föreningssekreterare. Ena.Dzekovic@malmo. SIGNERAD 2014-09-01 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (6) Datum 2014-08-29 Vår referens Ena Dzekovic Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse Ena.Dzekovic@malmo.se Särskild granskning avseende GAK Enighet

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-04-01 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppdrag och organisation för Malmö Live STK-2013-1125 Sammanfattning

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET Fastighet Fastigheten Halmstad Oraklet 1 Adress Beskrivning Tomt Stuvaregatan 8, 302 45 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 KRONOHÄKTET - DISPONIBELT TILLFÄLLIG ANVÄNDNING KULTURSTRÅKET - ÄNGELHOLMS KULTURCENTRUM. Genom att öppna upp och sammanbinda flera byggander skapas förbättrade

Läs mer

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015 SIGNERAD 2014-08-15 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-13 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se VM i ishockey för damer 2015 STK-2014-833 Sammanfattning

Läs mer

Fokus Simhallar: Riva - renovera - bygga nytt. Konferensrapport från 7 juni 2010, Stockholm

Fokus Simhallar: Riva - renovera - bygga nytt. Konferensrapport från 7 juni 2010, Stockholm Fokus Simhallar: Riva - renovera - bygga nytt Konferensrapport från 7 juni 2010, Stockholm Konferensrapport: Riva renovera bygga nytt Rapportör: Agneta Dahlén Ansvarig utgivare: Roger Johansson, Kompetenscentrum

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

för en bredare verksamhet

för en bredare verksamhet för en bredare verksamhet Poolkampen vad är det? Varför vattenpolo i föreningen? Att ha vattenpolo i verksamheten medför många positiva saker för föreningen: Vattenpolo, simidrottens lagbollsport, är kul!

Läs mer

Bad och friskvård Klippan. Standardrapport

Bad och friskvård Klippan. Standardrapport Bad och friskvård 2014 Standardrapport Procent Antal Man 42 108 Kvinna 58 149 Svarande 257 Inget svar 17 Procent Antal 15-19 5,6 15 20-29 8,6 23 30-39 7,1 19 40-49 11,6 31 50-59 15,4 41 60-65 10,5 28 över

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 09:00 09:20 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Arne Olsson (c) ordförande Olof Lundberg (s) vice ordförande Christina Engström (m) Roger Andersson

Läs mer

Jönköpings Simsällskap. Simutbildning och tävlingsidrott sedan 1829

Jönköpings Simsällskap. Simutbildning och tävlingsidrott sedan 1829 Jönköpings Simsällskap Simutbildning och tävlingsidrott sedan 1829 - simmare -simlärare - barntränare -idrottslärare -skolledare -facklig ombudsman -ungdomstränare -ekonomi - elittränare - VSS -klubbchef

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tillgänglighetsrådet 2014-09-22 Blad 1 (12) Plats och tid Almen, kommunkontoret i Strömsund, kl. 09.00 11:45 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Jan-Olof Olofsson (m) Marie Gabrielsson (s) Inger

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation 2015-09-14 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/100-820 Fritidsnämnden Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att föreslå

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-09-07 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning"

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-13 Arbetslivskontoret Kultur- och fritidskontoret Arbetslivsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven

Läs mer

Höjning av hemtjänstcheck 2012

Höjning av hemtjänstcheck 2012 1(6) Höjning av hemtjänstcheck 2012 Ärendet Socialnämnden beslutade 2012-05-28 61 om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari.

Läs mer

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-09-06 FALKENBERG 250 Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget.

Läs mer

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården.

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården. Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08 581 69 508 2013-02-25 Dnr 2009-7055 1 Socialnämnden Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser

Läs mer

Ljungbacken C"örskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291

Ljungbacken Cörskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291 SÖDERTÄLJE K~'~.cM. UN -"., UTBllDN INGSKONTORET Tjänsteskrivelse 2008-10-20 O Lille-Vie Eklind Byggproj ektledare 08-55022601 Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-5502 15 32 Kommunstyrelsen Järna kommundelsnämnd

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA

LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA Linköpings simidrttsförening är en förening för alla sm vill hålla på med simidrtt, avsett verksamhet, ålder ch ambitinsnivå. Vi bedriver verksamhet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9)

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9) Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-05-07-05-02 Handläggare Stig Persson Verksamhetscontroller stig.persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet angående förändrad

Läs mer

Produktions- och lagerlokaler. Kontor och kontorshotell. Nybyggda fräscha lokaler av hög kvalitet och låg energiförbrukning i naturskön miljö.

Produktions- och lagerlokaler. Kontor och kontorshotell. Nybyggda fräscha lokaler av hög kvalitet och låg energiförbrukning i naturskön miljö. Företagsby Nära 15 minuter till Uppsala 35 minuter till Stockholm Produktions- och lagerlokaler 650 kr/m 2 Kontorslokaler fr. 900 kr/m 2 Kontorshotell fr. 1800 kr/rum Konferens och fest för upp till 100

Läs mer

VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG!

VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG! VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG! För er som letar efter funktionella lokaler mitt i city! KFUK-KFUM Centrals café är ett alldeles nyrenoverat och arkitektritat café på 170 km2 och har ett femtital sittplatser

Läs mer

Kommunanalys. Del 2 Höganäs. Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström. Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 2009-10-02

Kommunanalys. Del 2 Höganäs. Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström. Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 2009-10-02 Kommunanalys Del 2 Höganäs Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte och bakgrund... 3 Metod... 3 Analys av kommunval...

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Fritidsnämnden 2015-08-27 Kraftcentrum för medel- och långdistanslöning i Malmö

Fritidsnämnden 2015-08-27 Kraftcentrum för medel- och långdistanslöning i Malmö SIGNERAD 2015-08-06 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-19 Vår referens Rebecka Olofsson Enhetschef rebecka.olofsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidsnämnden 2015-08-27 Kraftcentrum för

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Badutredning 2013 2013-11-12

Badutredning 2013 2013-11-12 2013-11-12 Badutredning 2013 POSTADRESS Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Box 975, 801 33 Gävle BESÖKSADRESS Kungsbäcksvägen 54 TEL 026-17 82 60 ORG.NR 556009-9581 info@gavlefastigheter.se www.gavlefastigheter.se

Läs mer

Taxor Kultur och fritid 2015

Taxor Kultur och fritid 2015 Taxor Kultur och fritid 2015 Fira bröllop i museet! Lokaler i ungdoms miljöer hyrs inte ut till privata fester. Museet går däremot bra att Alingsås museum boka för bröllop och Plan 1 och 4 i museet: 1

Läs mer

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun 1(10) PROJEKTPLAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS Fastighet: Djursholm 2:206 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden PROGRAMSKEDE (Underlag för projektering) Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds

Läs mer

Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014

Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014 Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014 från Anita Wisén I Örebro har man byggt ett separat 3-vånings hus för läkarutbildningen (primärt att fn användas från termin 4 och framåt).

Läs mer

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-28 KS 2015/0044 Kommunstyrelsen Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

FRAMTIDENS KYRKA Nybyggnadsförslag

FRAMTIDENS KYRKA Nybyggnadsförslag FRAMTIDENS KYRKA Nybyggnadsförslag Presentation 8 maj 2011 Per Ahdrian Gerhard Annvik Ann Bergendahl Kjell Bramwall Conna Johansson Sören Runsteen 1(12) Gunnar Sköldeberg INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Plats och tid Beslutande 18 feb kl 19.00 20.00 Kommunalhuset rum Bergaholm Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Tj ej vid

Läs mer

S I D 1(10) NY SVØMMEHALL I DRØBAK

S I D 1(10) NY SVØMMEHALL I DRØBAK F R O G N KO M M U N E - S K I S S E P R O S J E K T N Y S V O M M E H A L L I D R O B A K 0 2 M A J 2 013 - R E V I D E R T M E D 8 B A N E R 0 8 D E S E M B E R 2 014 S I D 1(10) NY SVØMMEHALL I DRØBAK

Läs mer

Ärendet Grundskolenämnden har för yttrande erhållit rubricerad motion.

Ärendet Grundskolenämnden har för yttrande erhållit rubricerad motion. SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-10 Vår referens Stefan Kling Tjänsteskrivelse Motion av Magnus Olsson (SD) avseende att ta reda på hur stort och utbrett problemet är i Malmö

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

Avgränsning framgår av bifogad karta Elevatorkajen utzoomad bilaga 1 respektive bilagda karta Elevatorkajen inzoomad bilaga 2

Avgränsning framgår av bifogad karta Elevatorkajen utzoomad bilaga 1 respektive bilagda karta Elevatorkajen inzoomad bilaga 2 3.1.1 Linnéuniversitet i Lokalisering OMRÅDESSPECIFIK PROGRAM Område Elevatorkajen 1 Allmänt Detta program gäller enbart för område Elevatorkajen. Det områdesspecifika programmet är en komplettering till

Läs mer

2014-10-21 Sida 27(35) 170 Dnr 158/12 Svar på motion om tillgång till teleslinga i offentliga lokaler, Ksau 176

2014-10-21 Sida 27(35) 170 Dnr 158/12 Svar på motion om tillgång till teleslinga i offentliga lokaler, Ksau 176 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-10-21 Sida 27(35) 170 Dnr 158/12 Svar på motion om tillgång till teleslinga i offentliga lokaler, Ksau 176 Claes Lindell (S) skriver i sin motion att 17,9%

Läs mer

KONTOR 373 KVM & LAGER 222 KVM I VÄSTBERGA

KONTOR 373 KVM & LAGER 222 KVM I VÄSTBERGA KONTOR 373 KVM & LAGER 222 KVM I VÄSTBERGA Beskrivning Bra litet kontor 373 kvm med lager i markplan 222 kvm En bra lokal med kontor på 3 tr ca 373 kvm + en egen marklokal på ca 200 kvm. Till lokalen går

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-01-21 Vår referens Tjänsteskrivelse Ansökan om föreningsbidrag Malmö Romska Idécent er GrF-2013/2546 Sammanfattning Malmö Romska Idécenter ansöker

Läs mer

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar 2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud

Läs mer

Minnesanteckningar Idrottsforum

Minnesanteckningar Idrottsforum Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-31 1 (6) Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikation och administration Åsa Karlsson, 016-710 18 27 Minnesanteckningar Idrottsforum Tid: Måndag 31 mars 2014, kl. 18.00-20.00

Läs mer

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i Malmö Sjöbo Kristianstad Helsingborg - Lund har under hösten 010 startat arbetet med grunden att ta fram ett dokument, gällande mål och verksamhetsinriktning för Skåne Sim och skånsk simidrott. Ledare

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Åsa Borén 08-550 222 03 asa.boren@sodertalje.se Christina Hallström 08-550 263 79 christina.hallstrom@sodertalje.se

Åsa Borén 08-550 222 03 asa.boren@sodertalje.se Christina Hallström 08-550 263 79 christina.hallstrom@sodertalje.se 1 (3) 2009-07-13 Tjänsteskrivelse Dnr 09/93 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Åsa Borén 08-550 222 03 asa.boren@sodertalje.se Christina Hallström 08-550 263 79 christina.hallstrom@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-11-22 155 Dnr PS 2012-0059 Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta Kommunledningskontoret 2015-02-25 1 (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson 016-710 87 26 KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och

Läs mer

Välkomna. Täby Sim Föräldraforum

Välkomna. Täby Sim Föräldraforum Välkomna Täby Sim Föräldraforum Agenda Syftet med ett föräldraforum Täby sim organisation Kommunikation idag Föräldramedverkan Profilprodukter Styrelsens sammansättning och erfarenheter Valberedningen

Läs mer

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-31 AN-2015/146.730 1 (4) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning av förstudie för ombyggnad av

Läs mer

NCC:s badhuskoncept Badhusprojekt där du kan simma lugnt

NCC:s badhuskoncept Badhusprojekt där du kan simma lugnt NCC:s badhuskoncept Badhusprojekt där du kan simma lugnt 2 Badglädje, träning och lek för alla Vi vill göra det möjligt att förverkliga drömmen om ett nytt badhus. På ett tryggt och enkelt sätt. NCC kombinerar

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3)

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3) 2013-10-31 SN-2013/4453.259 1 (3) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Socialnämnden Förstudie avseende anpassning av lägenheter till gruppbostad enligt lagen om särskilt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

Årsberättelse 2014. Foto: Jacob Edholm (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter

Årsberättelse 2014. Foto: Jacob Edholm (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter Årsberättelse 2014 Foto: Jacob Edholm (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter Årsberättelse Göteborg Sim 2014 Målsättning för Göteborg Sim är att klubben skall; -Vara en elitsatsande klubb med simning som

Läs mer

MA-Skåne Funktionsgrupp Tjänster Anders Wahlström

MA-Skåne Funktionsgrupp Tjänster Anders Wahlström Företagsnamn Adress Postadress Telefon Telefax E-post Företagsform Organisationsnummer Avtalstecknare / Firmatecknare Ombud för avtalet Kontaktperson för avtalet Anläggningens namn Anläggningens adress

Läs mer

Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014

Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014 Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014 Sammanfattning/Enkel analys av resultatet i korthet! HELHETEN Inga stora skillnader mellan Medley eller Kommunen som utförare! 94% har givit Lundbybadet som

Läs mer