Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet"

Transkript

1 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum Handläggare Per Evenäs Avdelningschef Tjänsteskrivelse Simarena på Stadionområdet FRI Sammanfattning I samband med att det kommande Hylliebadets funktioner fastställdes 2012 togs ett beslut på att en simarena med kapacitet för internationella och nationella tävlingar ska byggas på Stadionområdet, med målsättningen att vara färdigställd Det fastställdes eller beslutades dock inga funktioner i simarenan, liksom någon för en simarena på Stadionområdet. I fritidsnämndens funktions- och verksamhetsbeskrivning från 2013, FRI , beträffande Stadionområdet föreslog fritidnämnden att man i ett separat ärende konkret skulle ta ställning till verksamhet och funktion för en simarena på Stadionområdet, samt även beräkna en investeringskostnad. Nämnda ärende är uppdraget till föreliggande beräkning. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta för egen del att godkänna den i ärendet framtagna beräkningen av kostnad, funktion och verksamhet för en simarena på Stadionområdet Fritidsnämnden föreslås vidare att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige föreslås besluta att att att godkänna den i fritidsnämndens ärende framtagna beräkningen av kostnad, funktion och verksamhet för en simarena på Stadionområdet, ovanstående ska ligga till grund för fritidsnämndens fortsatta arbete med projektering av en simarena på Stadionområdet, samt omedelbart justera paragrafen Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och Simarena på Stadionområdet FRI sep funktion, verksamhet och Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott Fritidsnämnden SIGNERAD

2 Ärendet Utredningen är bilagd denna tjänsteskrivelse. 2 (2) Ansvariga Bo Sjöström Direktör

3 Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Per Evenäs Fritidsförvaltningen Förvaltningsledningen

4 Innehållsförteckning Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod och samverkan... 3 Förutsättningar, avgränsningar och osäkerhetsfaktorer... 4 Disposition Verksamhets- och funktionsbeskrivning... 5 Allmän verksamhetsbeskrivning... 5 Verksamhetsinriktning, årsbesök och målgrupper... 5 Föreningsliv idrotter och verksamhet... 6 Evenemang... 6 Funktioner tillgänglighet, bassänger och lokaler... 7 Funktioner behovsanalys... 7 Allmän beskrivning av lokaler, funktioner och flöden Kostnadsberäkning Investeringskostnad Hyreskostnad Simarenan i sin omgivning på Stadionområdet Parallella utredningsprocesser Relationer och samband med övrig verksamhet Bilagor Bilaga 1: Specifik information bassänger Bilaga 2: Kompletterande skisser Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

5 1. Inledning Bakgrund Stadionområdet vid Pildammsparken i Malmö har varit föremål för utredning vid ett flertal tillfällen under de senaste decennierna. Anledningarna till utredningarna har varit investeringar i nya anläggningar eller hur större genomförda evenemang påverkar området. I flera utredningar har man utgått från ett helhetsperspektiv i syfte att se hur Stadionområdet kan utvecklas totalt sett, men fattade beslut har snarare rört delar av området eller enstaka anläggningar och funktioner. I samband med att det kommande Hylliebadets funktioner definitivt fastställdes 2012 togs ett beslut på att en simarena med kapacitet för internationella och nationella tävlingar ska byggas på Stadionområdet, med målsättningen att vara färdigställd Det fastställdes eller beslutades dock inga funktioner i simarenan, liksom någon för en simarena på Stadionområdet. I fritidsnämndens funktions- och verksamhetsbeskrivning från 2013, FRI , beträffande Stadionområdet föreslog fritidnämnden att man i ett separat ärende konkret skulle ta ställning till verksamhet och funktion för en simarena på Stadionområdet. Den aktuella investeringskostnaden som uttalas i Malmö stads investeringsbudget avseende i simarena är baserad på en tidigare utredning som godkändes innan dess att Hylliebadets funktioner och simarenans placering på Stadionområdet fastslogs. Av denna anledning bör även investeringskostnaden utredas på nytt. Syfte Syftet med utredningen är att ta fram en verksamhets- och funktionsbeskrivning samt för en framtida simarena på Stadionområdet. Metod och samverkan Utredningen är framtagen av fritidsförvaltningen via en beställning gentemot serviceförvaltningen avseende en funktionsbeskrivning och av en simarena på Stadionområdet. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från fritidsförvaltningen och stadsfastigheter samt arkitektbyrån P.P.-arkitekter från Göteborg, med mångårig erfarenhet från simhallsprojekt, har gemensamt arbetat fram underlaget. I utredningen benämnd arbetsgruppen. Arbetsgruppen har under våren 2013 träffats månatligen, vilket har inkluderat ett studiebesök till Helsingborg där man byggde en simarena Fritidsförvaltningen har sedan 2008 en kontinuerlig dialog med föreningslivet i Malmö stad avseende funktioner i en framtida simarena med huvudinriktningen träning och tävling. Under hösten 2013 och våren 2014 har kompletterande samtal förts i frågan med hänsyn till denna utredning. Visst underlag har även inlämnats från Svenska simförbundet avseende deras syn på anläggningsutveckling och simsportens behov i Sverige. 3 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

6 Förutsättningar, avgränsningar och osäkerhetsfaktorer Föreliggande utredning omfattar en beskrivning av verksamhet och funktioner i en framtida simarena på Stadionområdet, samt en beräkning av en investeringskostnad för anläggningen. Fritidsförvaltningen har i sin beställning till serviceförvaltningen inkluderat en extrafunktion i form av en simränna, vilken beskrivs i kapitel 2, samt kanslilokaler till föreningslivet som ytterligare en tilläggsfunktioner till den ursprungliga tanken om hur en simarena kan utformas. Av denna anledning finns kostnaderna för simrännan och kanslilokalerna specificerade i kapitel 3, i syfte att de kan exkluderas från förslaget av besparingsmässiga skäl. Arbetsgruppen vill påtala följande förutsättningar, avgränsningar och osäkerhetsfaktorer beträffande utredningen. Utredningen tar inte hänsyn till någon lokalisering av anläggningen eller slutgiltig gestaltning av anläggningen. Arbetsgruppen har utgått utifrån att en tomtarea på ca kvm krävs för en internationell simarena enligt fritidsnämndens tidigare gjorda framtida funktionsbeskrivning av Stadionområdet. Arbetsgruppens föreslagna funktioner, kostnader, skisser och lokalprogram för simarenan utgör en helhet, d.v.s. skulle förändringar i de enskilda dokumenten förändra den totala funktion och kostnad som anges i denna utredning. Arbetsgruppen har inte tagit hänsyn till några kostnader för eventuell marksanering av Stadionområdet av miljömässiga skäl. Arbetsgruppen har inte tagit hänsyn till någon kostnad för rivning av befintliga byggnader på Stadionområdet, kostnader för att integrera simarenan i någon befintlig byggnad eller kostnader för andra anläggningar vars funktioner skulle byggas i anslutning till simarenan. Utan ses som en fristående byggnad som kan placeras någonstans på Stadionområdet. För ytterligare förutsättningar och avgränsningar för den kostnadskalkyl som är framtagen, se kapitel 3 Kostnadsberäkning. Disposition I kapitel 3 och 4 beskrivs huvudsyftet med utredning; kapitel 3 beskriver funktioner och invändig utformning i en framtida simarena och i kapitel 4 presenteras den som är gjord utifrån de tänkta funktionerna. Avslutningsvis kapitel 4 resonerar man om de samband som finns med andra befintliga verksamheter på området, och de eventuellt tillkommande verksamheter och anläggningar som planeras på området. Detta i syfte för att beröra den totala översynen av Stadionområdet och utredningen av Malmö Stadion, utredningar vilka sker parallellt med framtagande av detta ärende. 4 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

7 2. Verksamhets- och funktionsbeskrivning Allmän verksamhetsbeskrivning Verksamhetsinriktning, årsbesök och målgrupper Simarenan på Stadionbadet ska i huvudsak vara en tränings-, motions- och tävlingsanläggning för simning och vattensport. Simskola för barn och ungdomar, både för skolan dagtid och för allmänheten under kvällstid, ska bedrivas i simhallen som en del av grundkonceptet. Simarenan ska kunn vara värd för såväl nationella som internationella evenemang inom simning och vattensport. Internationell simarena ställningstagande, beskrivning och omvärldsanalys I tidigare beslut och utredningar beträffande simarenan har en ny simarena beskrivits som en anläggning för internationella simtävlingar och evenemang. Arbetsgruppen har i samråd med föreningslivet och genom omvärldsanalys kommit fram till en rimlig ambitionsnivå i relation till behoven och hur övriga simarenor ser ut i Sverige. Den simarena som beskrivs i detta ärende inte kommer att ha en kapacitet att hysa EM eller VM i simning, vilket skulle kräva en publikkapacitet på åskådare och uppåt. Däremot i simhopp där kraven är lägre beträffande åskådarplatser, ca personer. För simningens del kommer den anläggning som beskrivs i denna utredning att kunna arrangera fullgoda SM-tävlingar och internationella tävlingar under mästerskapsnivå (se vidare under rubriken Evenemang för en mer utförlig beskrivning av tilltänkta arrangemang i simarenan). Sett i ett nationellt perspektiv kommer den föreslagna 50-metersbassängen att ha den största publikkapaciteten för en inomhusbassäng i Sverige med sina sittplatser. När det gäller 25-metersbassängen är det bara Eriksdalsbadet i Stockholm som har samma kapacitet vid stora simarrangemang. Såvida Malmö i framtiden vill arrangera ett VM och EM på lång eller kort bana är alternativet att bygga integrera en provisorisk bassäng i en befintlig evenemangsarena. I dagsläget är det Malmö Arena som skulle uppfylla kraven för en dylik evenemangssatsning. Simarenan på Stadionområdet beräknas på sikt att ha en kapacitet på ca årsbesök. Tillsammans med Hylliebadet motsvarar den totala mängden besök ungefär det besöksantal Vattenpalatset Aq-va-kul hade då anläggningen var i full drift med dess ursprungliga funktioner fram till Sannolikheten är att simarenan under de första åren i drift kommer att ha ca årsbesök för att sedan öka i antal när verksamheten är etablerad och framförallt simföreningarna kan se en positiv effekt av anläggningens funktion, i den verksamhet de bedriver. En kategorisering av besöksgrupperna och uppskattning av besöksvolymer per år, i ett perspektiv där simarenan är etablerad, ser ut enligt följande: Tabell 1: Besökskategorier och årsbesök Besökskategori Uppskattat antal besök/år Simföreningar Övriga vattensporter i Malmö Simföreningar från regionen Idrotter på Stadionområdet Skolsim och skolbad Motionssimning för allmänhet Publik/deltagare vid evenemang Medföljande vuxen vid simskola/simträning Rehabbassäng Totalt antal besök Ca Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

8 Föreningsliv idrotter och verksamhet Simarenan kommer att bli en naturlig ersättningsplats för den verksamhet som föreningslivet har byggt upp på Vattenplatset Aq-va-kul sedan 1950-talet då anläggningen invigdes. Merparten av den föreningsverksamhet som kommer att bedrivas i simarenan på Stadionområdet är simning; träningssim för bredd och elit, simskola för skola och allmänhet, olika typer av teknikträning samt motionssim för allmänheten. Anläggningens olika bassänger ska utformas för respektive idrotts behov, där funktionerna ibland inte exakt kan skräddarsys för varje idrotts ideala bassängmått och specialfunktioner. Detta är en fråga som kommer att behöva utredas ytterligare i samråd med föreningslivet för att finna det mest optimala kompromisserna. Tabell 2: Verksamhet och bassängtyp* Verksamhet/idrott Bassäng Simträning elit och bredd 50-metersbassäng Simskola Undervisningsbassänger 1 och 50-metersbassäng Motionssimning och rekreation 50-metersbassäng Simhopp Hoppbassäng Undervattensrugby Hoppbassäng Dykning Hoppbassäng och 50-metersbassäng Vattenpolo 50-metersbassäng Babysim Undervisningsbassäng 2 *Den föreslagna hoppbassängen mäter 25x16,7 meter varför denna även kommer att kunna användas av andra idrotter och verksamhet vid de tillfällen 50-metersbassäng användas för evenemang, exempelvis tränings- och motionssim. Evenemang Den föreslagna simarenan kommer att kunna arrangera SM-tävlingar och internationella tävlingar i simning, vattenpolo och UV-rugby samt EM i simhopp (då EM för simhopp kan separeras från EM i simning). En uttalad ambition bland simföreningarna kommer vara att arrangera minst en SMtävling per år i simarenan och att anläggningen på sikt ska vara fullsatt ca 3-5 gånger per år. Tävlingarna kan då pågå under flera dagar. Målet är att arrangera minst två stora ungdomstävlingar per år samt utveckla sommarrangemang som tenderar att locka fler besökare än arrangemang under vinterhalvåret. Med sina olika funktioner och stora kapacitet kommer även simarenan kunna etableras som en framstående anläggning för större lägerverksamhet. 50-metersbassängen kommer att ha en maximal publikkapacitet om åskådare inklusive deltagare. 25-metersbassängen kommer att ha en publikkapacitet om ca åskådare inklusive deltagare (ytterligare några hundra åskådare får plats, dock med något sämre sikt). Hoppbassängen kommer att ha en publikkapacitet om ca 700 åskådare (ytterligare några hundra åskådare får plats, dock med något sämre sikt). 6 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

9 Funktioner tillgänglighet, bassänger och lokaler Funktioner behovsanalys Som påtalades i inledningen finns det sedan tidigare ingen fastställd funktionsbeskrivning för en framtida simarena på Stadionområdet. Förslaget i föreliggande avsnitt utgår från den behovsanalys som beslutades av fritidsnämnden 2008, men tar även hänsyn till att Rosengårdsbadet byggts om till inomhusbad, att Hylliebadet ska invigas 2015 samt föreningslivets utveckling sedan 2008 och en uppdaterad befolkningsprognos. I behovsanalysen från 2008 redovisades följande behov beträffande bassängytor i Malmö stad. Malmö saknar tävlingsbassänger på 25- och 50-meter om man vill arrangera exempelvis SM och internationella tävlingar. Det finns ett behov av en ytterligare 25-metersbassäng för att frigöra tid i hoppbassängen, 50-metersbassängen och undervisningsbassängen. Det finns behov av en ytterligare undervisningsbassäng, särskilt kvällar och helger. Malmö saknar hopptorn för träning och tävling från 10 meter. Det beskrivna behovet 2008, utbudet då Hylliebadetbadet invigs 2015 och delar av Aq-va-kul bibehålls för föreningslivet samt ett utbud då en simarena står färdig baserad på denna utredning kan beskrivas enligt följande: Behovsanalys 2008 (inkl. befintligt Aq-va-kul) Aq-va-kul 2008 Aq-va-kul, Hylliebadet och Rosengårdsbadet 2015 Hylliebadet, Rosengårdsbadet och simarena meter 1* 1* 2* 2 25-meter Undervisning 2 1** 4 5 Hoppbass. 1*** 1*** 1*** 1 *Uppfyller ej behov kring arrangemang. ** Det fanns även ytterligare en slags undervisningsbassäng som användes på Aq-va-kul 2008, dock ej fullstor. ** Ej 10-meter. Man kan konstatera att man , med en ny simarena i drift, skulle tillgodose de behov som redovisades Den extra 25-metersbassäng som efterfrågades 2008 skulle tillgodoses av ytterligare en 50-metersbassäng. Tilläggas kan att den föreslagna hoppbassängen i simarenan också är 25 meter lång. Som framgår av tabellen kommer antalet undervisningsbassänger överstiga det behov som redovisades Bassängen på Rosengårdsbadet har dock en viss begränsing då det ej finns någon intilliggande djupare bassäng för att optimal simundervisning ska kunna bedrivas. Men man kan konstatera att behovet av en eller två, föreliggande utredning föreslår två, i en framtida simarena kan diskuteras. Då undervisningsbassängernas primära användningsområde är simundervisning och i första hand undervisning under skoltid finns det ett stort behov av undervisning då simkunnigheten bland Malmö stads barn och ungdomar generellt sett är låg. Om man jämför den befolkningsprognosen som togs fram 2008 och jämför den med prognosen 2014 och faktiska utfall 2013 kan man konstatera att befolkningen i Malmö ökar och kommer att öka mer än vad som prognostiserades 2008, vilket kan motivera fler undervisningsbassänger än föreslaget Lägg därtill en mer strukturerad satsning på skolsim vilket kan innebära ett utökad behov av ytor. Behovsanalysen från 2008 baserades på ett föreningsliv som skulle ha möjlighet att växa och omfatta fler medlemmar på sikt. Vad man emellertid kan konstatera efter Aq-va-kuls akuta stängning 2007 är att föreningarna ej har återhämtat sig sett till medlemsantal i den utsträckning som förväntat. Å andra sidan handlar det om ett långssiktigt arbete som bland annat är beroende av funktionsdugliga lokaler, och med tanke på de driftstörningar och begräsningar som är förenade med Aq-va-kul finns det anledningar till att föreningslivet inte kan utvecklas i den takt man önskar och ser behovet av. 7 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

10 Allmän beskrivning av lokaler, funktioner och flöden Anläggningen omfattar översiktligt utrymmen för entré, omklädning, motion-, tränings- och tävlingssimning i 50 metersbassängen även delbar till två 25- metersbassänger, två undervisningsbassänger, hoppbassäng, torrhopp, simränna samt personal och teknikutrymmen. Entrén omfattar förutom själva foajén även utrymmen för kassa och reception, toaletter, evenemangsservering med kök och serveringsytor i foajé samt administrativa lokaler. Från foajén har man direkt visuell kontakt med det stora bassängrummet, simarenan som nås av publik via breda trappor respektive hiss upp till foajéns övre plan och vidare till åskådarläktarna. Omklädningen är uppdelad på dam- och herravdelning, dessa är delade i 5 mindre rum vardera. Därmed är det möjligt att vid mindre frekvent användning låsa några av rummen för att på så sätt minska behovet av städning. Med det planerade antalet omklädningsskåp, ca 600 stycken, kan ett årligt antal besökare på drygt uppnås. Till omklädningsrummen finns duschrum och bastu samt toaletter. Omklädningen omfattar även mindre rum med egna toaletter och duschar som skall kunna fungera som utrymmen där möjlighet finns att byta om avskilt. Från omklädningsrummen når man via en central kommunikationsyta anläggningens samtliga bassängrum. Stora bassängrummet, simarenan inrymmer en 50-metersbassäng med bredden 25 meter och ett vattendjup på 2,1 meter samt hoppbassängen. 50-metersbassängen är försedd med två avdelande bryggor, bulkhead, samt vikväggar som möjliggör att den kan delas i antingen 2 stycken 25 meter långa bassänger eller x antal 50 metersbanor och x antal 25 metersbanor. Bassängen kommer att utrustas med kameror längs bassänglängden för filmning och analys av träningen. På bassängens långsidor finns plats för ca åskådare på fasta läktare, varav 500 av dessa är avsedda för deltagare. Ovanför ena långsidan finns plats för ytterligare sammantaget ca 450 åskådare på mobila eller tillfälliga läktare. Tanken är att ytan för de tillfälliga läktarna i vardagen ska fungera som landträningsytor för simföreningarna, för att få en så flexibelt nyttjande som möjligt. Läktarna nås direkt från foajén till den övre delen av foajén. Utefter bassängrummets ena sida finns tävlingssekretariat, mediarum samt förråd och toaletter och tillhörande evenemangsutrymmen. 8 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

11 Skiss 1: Planskiss över entréplanet Hoppbassängen har måtten 16,5 x 25 meter och ett vattendjup på 4 respektive 5 meter, och omfattar 1 och 3 meterssviktar samt 3, 5, 7,5 och 10 meterstrampoliner. För hopptävlingar finns ca 550 åskådarplatser på fasta läktare samt ytterligare ca 150 åskådarplatser på mobila eller tillfälliga läktare. Anläggningen kommer att utrustas med kamera för inspelning av hoppträningen i syfte att utveckla hopparnas teknik. I anslutning till hoppbassäng finns en adekvat lokal utrustad för så kallat torrhopp om ca 270 kvm. I anslutning till bassängrummet finns också ett rum med en så kallad simränna, en mindre bassäng bl.a. för analys av simteknik och prestanda. En simränna kan liknas vid ett löpband med tester för elitlöpare och i dagsläget finns ej någon sådan anläggning i Sverige. Funktionen skulle troligtvis attrahera simmare, föreningar och förbund; både nationella och internationella. 9 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

12 Undervisningsbassängerna är belägna i avskiljda rum och har måtten 8,5 x 16,7 meter och har en höj- och sänkbar bottnar som möjliggör ett vattendjup mellan 0 och 2,1 meter. I direkt anslutning till rummet finns simlärarrum, förråd och Rwc, samt landträningsytor. Den ena undervisningsbassängen planeras vara varmare i syfte att kunna användas till exempelvis babysim och rehabiliterande träning. På det övre planet finns ett större konferensrum, möjligt att avdela till tre mindre, samt föreningsexpeditioner. Därutöver personalokaler kontor, omklädnad, lunchrum och möteslokaler. Skiss 2: Planskiss över plan 2 Utrymmen för ventilation är till största delen placerade på anläggningens teknikplan. Även ett mindre teknikutrymme finns alldeles ovanför den övre foajén. Utrymmen för vattenreningen är placerad på teknikplanet under stora bassängrummets ena läktare. Teknikplanet nås enkelt via ramp från markplan. 10 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

13 Jämt fördelade över hela anläggningen skall finnas mindre städutrymmen samt spolposter med fasta självupprullande slangar och städutrustning. Ytorna för de olika utrymmena finns specificerade i ett separat lokalprogram som slutar på en sammantagen total programskriven yta på drygt m². Skiss 3: Planskiss över källarplan (teknikutrymmen) 11 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

14 3. Kostnadsberäkning Investeringskostnad Stadsfastigheters bedömning av investeringskostnad för en simarena inom Stadionområdet är: mkr exklusive mervärdesskatt och exklusive simränna. Tillkommande kostnad för en simränna uppgår till 30 mkr. I den bedömda investeringskostnaden ingår kanslier för föreningar till en kostnad av 4 mkr. För att ytterligare belysa specifika kostnader och eventuella besparingsåtgärder kan nämnas att kostnaden per undervisningsbassäng uppgår till 22 mkr. Vid en minskning av antalet åskådarplatser med drygt 600 sittplatser kan en besparing om ca mkr göras, vilket arbetsgruppen emellertid vill understryka är en grov uppskattning. Ytterligare tänkbara förslag till besparingsåtgärder måste utredas på nytt av arbetsgruppen. Följande kostnader ingår inte i kostnadsindikationen om 510 mkr: indexkostnader finplanering markarbete miljöundersökning mark med eventuell marksanering eventuell pålningsarbete av byggnad. Kostnadsindikationen förutsätter goda grundläggningsförhållande eventuell rivning av Stadion eventuell sammanbyggnad med Stadion eventuella merkostnader avseende gestaltning vid en arkitekttävling. Förutsättningar för kostnadsindikationen: kostnadsnivå april 2014 materialstandard lika Hylliebadet ytterväggar förutsätts utföras med välisolerade väggar, dvs ingen helglasad fasad inredning och utrustning ingår med ca 10 mkr. tidsplan projektering och produktion 3, 5 år exklusive tid för arkitekttävling Kostnadsindikationen baseras på följande handlingar: Översiktlig funktions- och tekniskbeskrivning daterad Lokalprogram enligt utredningskisser daterad Utredningsskisser plan 1,2 och 3 daterade rev Sektion daterad Illustrationsbilder Hyreskostnad Den beräknaden årliga hyreskostnaden uppgår till 45 mkr. Hyran baseras på en investering om 510 miljoner kronor och en avskrivningstid på 25 år. För investering och driftkostnader gäller att prisnivå är år Hyran baseras på att ytan för badet uppgår till kvm BTA. Investeringen på 510 miljoner kronor är exklusive simränna och inklusive läktare samt undervisningsbassänger. 12 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

15 4. Simarenan i sin omgivning på Stadionområdet Parallella utredningsprocesser Som nämndes inledningsvis så pågår för närvarande utredningar kring hela Stadionområdet och specifikt Malmö Stadion under ledning av stadsbyggnadskontoret. Som framgick i inledningen av detta ärende är denna utredning separerad med ovan nämnda parallella utredningar. Fritidsförvaltningen vill emellertid betona de samband simarenan har med övrig verksamhet sett till Stadionområdet som helhet ur ett framtids- och utvecklingsperspektiv. Karta 1: Utredningsområde beträffande utveckling av Stadionområdet i sin helhet Relationer och samband med övrig verksamhet Generellt sett skulle en simarena på Stadionområdet inte bara bidra till att etablera en ny verksamhet på området utan det skulle även vara en verksamhet som skulle kunna locka idrottare från andra verksamheter på området; rehabiliteringsträning, kompletterande träning för ordinarie idrott och skolidrott. Förutom rent idrottsliga samband och utbyten som skulle kunna ske med en ny simarena finns det även mer funktionella och byggnadsmässiga relationer och samutnyttjande som skulle vara aktuella; en anläggning för gymnastikens elitoch breddverksamhet, serveringsutrymmen samt faciliter för klättring som kräver en betydande bygghöjd i paritet med en hoppanläggning i en simarena. 13 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

16 Bilagor Bilaga 1: Specifik information bassänger 50-metersbassäng Användningsområden/idrotter/grenar Tävlingar, simträning, simskola, motionssim, vattenpolo Längd Ca 53 m Bredd 26 m Djup 2,0 m Vattentemperatur grader Max publikkapacitet åskådare (inkl. aktiva) vid 50- meterstävlingar åskådare (inkl. aktiva) vid 25- meterstävlingar (med kapacitet för fler platser med sämre sikt) Inventarier/fasta installationer Bulkhead (avdelare), linor, linfästen på två ledder, startpallar, filmkameror Hoppbassäng/djupbassäng Användningsområden/idrotter/grenar Längd Bredd Djup Vattentemperatur Publikkapacitet Inventarier/fasta installationer Förutsättning Tävlingar, simhopp, dykning, UV-rugby, vid behov vattenpolo och motionssim 25 m 20 m 4,5 m (minst?) 28 grader Från 500 åskådare och uppåt Hopptorn: 1m, 3m, 5m, 10m, synkro, utrustad för UV-rugby Ljusinsläpp, belysning Undervisningsbassäng 1 Användningsområden/idrotter/grenar Längd Bredd Djup Vattentemperatur Inventarier/fasta installationer Simundervisning 16,7 m 8,5 m 0-2,1 m 30 grader Höj- och sänkbarbotten, lift Undervisningsbassäng 2 Användningsområden/idrotter/grenar Längd Bredd Vattentemperatur Djup Inventarier/fasta installationer Simundervisning, babysim, rehab, vattengympa 16,7 m 8,5 m 33 grader 0-2,1 m Höj- och sänkbarbotten, lift 14 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

17 Bilaga 2: Kompletterande skisser 15 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

18 16 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning ESV 2006:20 Statlig lokalförsörjning Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Inledning...7 1.1 Uppdraget...7 1.2 Genomförande och avgränsningar...7 1.3 Rapportens disposition...8 2 Bakgrund och hittillsvarande

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1369 LS 1411-1409 LS1411-1410 Landstingsstyrelsen Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar,

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Behov av bostadsbyggande

Behov av bostadsbyggande RAPPORT 2015:18 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Titel:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017 Idrottspolitiskt program Stockholms stad 2013 2017 Idrottsstaden Stockholm Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Samtliga partier står bakom

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer