Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet"

Transkript

1 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum Handläggare Per Evenäs Avdelningschef Tjänsteskrivelse Simarena på Stadionområdet FRI Sammanfattning I samband med att det kommande Hylliebadets funktioner fastställdes 2012 togs ett beslut på att en simarena med kapacitet för internationella och nationella tävlingar ska byggas på Stadionområdet, med målsättningen att vara färdigställd Det fastställdes eller beslutades dock inga funktioner i simarenan, liksom någon för en simarena på Stadionområdet. I fritidsnämndens funktions- och verksamhetsbeskrivning från 2013, FRI , beträffande Stadionområdet föreslog fritidnämnden att man i ett separat ärende konkret skulle ta ställning till verksamhet och funktion för en simarena på Stadionområdet, samt även beräkna en investeringskostnad. Nämnda ärende är uppdraget till föreliggande beräkning. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta för egen del att godkänna den i ärendet framtagna beräkningen av kostnad, funktion och verksamhet för en simarena på Stadionområdet Fritidsnämnden föreslås vidare att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige föreslås besluta att att att godkänna den i fritidsnämndens ärende framtagna beräkningen av kostnad, funktion och verksamhet för en simarena på Stadionområdet, ovanstående ska ligga till grund för fritidsnämndens fortsatta arbete med projektering av en simarena på Stadionområdet, samt omedelbart justera paragrafen Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och Simarena på Stadionområdet FRI sep funktion, verksamhet och Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott Fritidsnämnden SIGNERAD

2 Ärendet Utredningen är bilagd denna tjänsteskrivelse. 2 (2) Ansvariga Bo Sjöström Direktör

3 Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Per Evenäs Fritidsförvaltningen Förvaltningsledningen

4 Innehållsförteckning Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod och samverkan... 3 Förutsättningar, avgränsningar och osäkerhetsfaktorer... 4 Disposition Verksamhets- och funktionsbeskrivning... 5 Allmän verksamhetsbeskrivning... 5 Verksamhetsinriktning, årsbesök och målgrupper... 5 Föreningsliv idrotter och verksamhet... 6 Evenemang... 6 Funktioner tillgänglighet, bassänger och lokaler... 7 Funktioner behovsanalys... 7 Allmän beskrivning av lokaler, funktioner och flöden Kostnadsberäkning Investeringskostnad Hyreskostnad Simarenan i sin omgivning på Stadionområdet Parallella utredningsprocesser Relationer och samband med övrig verksamhet Bilagor Bilaga 1: Specifik information bassänger Bilaga 2: Kompletterande skisser Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

5 1. Inledning Bakgrund Stadionområdet vid Pildammsparken i Malmö har varit föremål för utredning vid ett flertal tillfällen under de senaste decennierna. Anledningarna till utredningarna har varit investeringar i nya anläggningar eller hur större genomförda evenemang påverkar området. I flera utredningar har man utgått från ett helhetsperspektiv i syfte att se hur Stadionområdet kan utvecklas totalt sett, men fattade beslut har snarare rört delar av området eller enstaka anläggningar och funktioner. I samband med att det kommande Hylliebadets funktioner definitivt fastställdes 2012 togs ett beslut på att en simarena med kapacitet för internationella och nationella tävlingar ska byggas på Stadionområdet, med målsättningen att vara färdigställd Det fastställdes eller beslutades dock inga funktioner i simarenan, liksom någon för en simarena på Stadionområdet. I fritidsnämndens funktions- och verksamhetsbeskrivning från 2013, FRI , beträffande Stadionområdet föreslog fritidnämnden att man i ett separat ärende konkret skulle ta ställning till verksamhet och funktion för en simarena på Stadionområdet. Den aktuella investeringskostnaden som uttalas i Malmö stads investeringsbudget avseende i simarena är baserad på en tidigare utredning som godkändes innan dess att Hylliebadets funktioner och simarenans placering på Stadionområdet fastslogs. Av denna anledning bör även investeringskostnaden utredas på nytt. Syfte Syftet med utredningen är att ta fram en verksamhets- och funktionsbeskrivning samt för en framtida simarena på Stadionområdet. Metod och samverkan Utredningen är framtagen av fritidsförvaltningen via en beställning gentemot serviceförvaltningen avseende en funktionsbeskrivning och av en simarena på Stadionområdet. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från fritidsförvaltningen och stadsfastigheter samt arkitektbyrån P.P.-arkitekter från Göteborg, med mångårig erfarenhet från simhallsprojekt, har gemensamt arbetat fram underlaget. I utredningen benämnd arbetsgruppen. Arbetsgruppen har under våren 2013 träffats månatligen, vilket har inkluderat ett studiebesök till Helsingborg där man byggde en simarena Fritidsförvaltningen har sedan 2008 en kontinuerlig dialog med föreningslivet i Malmö stad avseende funktioner i en framtida simarena med huvudinriktningen träning och tävling. Under hösten 2013 och våren 2014 har kompletterande samtal förts i frågan med hänsyn till denna utredning. Visst underlag har även inlämnats från Svenska simförbundet avseende deras syn på anläggningsutveckling och simsportens behov i Sverige. 3 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

6 Förutsättningar, avgränsningar och osäkerhetsfaktorer Föreliggande utredning omfattar en beskrivning av verksamhet och funktioner i en framtida simarena på Stadionområdet, samt en beräkning av en investeringskostnad för anläggningen. Fritidsförvaltningen har i sin beställning till serviceförvaltningen inkluderat en extrafunktion i form av en simränna, vilken beskrivs i kapitel 2, samt kanslilokaler till föreningslivet som ytterligare en tilläggsfunktioner till den ursprungliga tanken om hur en simarena kan utformas. Av denna anledning finns kostnaderna för simrännan och kanslilokalerna specificerade i kapitel 3, i syfte att de kan exkluderas från förslaget av besparingsmässiga skäl. Arbetsgruppen vill påtala följande förutsättningar, avgränsningar och osäkerhetsfaktorer beträffande utredningen. Utredningen tar inte hänsyn till någon lokalisering av anläggningen eller slutgiltig gestaltning av anläggningen. Arbetsgruppen har utgått utifrån att en tomtarea på ca kvm krävs för en internationell simarena enligt fritidsnämndens tidigare gjorda framtida funktionsbeskrivning av Stadionområdet. Arbetsgruppens föreslagna funktioner, kostnader, skisser och lokalprogram för simarenan utgör en helhet, d.v.s. skulle förändringar i de enskilda dokumenten förändra den totala funktion och kostnad som anges i denna utredning. Arbetsgruppen har inte tagit hänsyn till några kostnader för eventuell marksanering av Stadionområdet av miljömässiga skäl. Arbetsgruppen har inte tagit hänsyn till någon kostnad för rivning av befintliga byggnader på Stadionområdet, kostnader för att integrera simarenan i någon befintlig byggnad eller kostnader för andra anläggningar vars funktioner skulle byggas i anslutning till simarenan. Utan ses som en fristående byggnad som kan placeras någonstans på Stadionområdet. För ytterligare förutsättningar och avgränsningar för den kostnadskalkyl som är framtagen, se kapitel 3 Kostnadsberäkning. Disposition I kapitel 3 och 4 beskrivs huvudsyftet med utredning; kapitel 3 beskriver funktioner och invändig utformning i en framtida simarena och i kapitel 4 presenteras den som är gjord utifrån de tänkta funktionerna. Avslutningsvis kapitel 4 resonerar man om de samband som finns med andra befintliga verksamheter på området, och de eventuellt tillkommande verksamheter och anläggningar som planeras på området. Detta i syfte för att beröra den totala översynen av Stadionområdet och utredningen av Malmö Stadion, utredningar vilka sker parallellt med framtagande av detta ärende. 4 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

7 2. Verksamhets- och funktionsbeskrivning Allmän verksamhetsbeskrivning Verksamhetsinriktning, årsbesök och målgrupper Simarenan på Stadionbadet ska i huvudsak vara en tränings-, motions- och tävlingsanläggning för simning och vattensport. Simskola för barn och ungdomar, både för skolan dagtid och för allmänheten under kvällstid, ska bedrivas i simhallen som en del av grundkonceptet. Simarenan ska kunn vara värd för såväl nationella som internationella evenemang inom simning och vattensport. Internationell simarena ställningstagande, beskrivning och omvärldsanalys I tidigare beslut och utredningar beträffande simarenan har en ny simarena beskrivits som en anläggning för internationella simtävlingar och evenemang. Arbetsgruppen har i samråd med föreningslivet och genom omvärldsanalys kommit fram till en rimlig ambitionsnivå i relation till behoven och hur övriga simarenor ser ut i Sverige. Den simarena som beskrivs i detta ärende inte kommer att ha en kapacitet att hysa EM eller VM i simning, vilket skulle kräva en publikkapacitet på åskådare och uppåt. Däremot i simhopp där kraven är lägre beträffande åskådarplatser, ca personer. För simningens del kommer den anläggning som beskrivs i denna utredning att kunna arrangera fullgoda SM-tävlingar och internationella tävlingar under mästerskapsnivå (se vidare under rubriken Evenemang för en mer utförlig beskrivning av tilltänkta arrangemang i simarenan). Sett i ett nationellt perspektiv kommer den föreslagna 50-metersbassängen att ha den största publikkapaciteten för en inomhusbassäng i Sverige med sina sittplatser. När det gäller 25-metersbassängen är det bara Eriksdalsbadet i Stockholm som har samma kapacitet vid stora simarrangemang. Såvida Malmö i framtiden vill arrangera ett VM och EM på lång eller kort bana är alternativet att bygga integrera en provisorisk bassäng i en befintlig evenemangsarena. I dagsläget är det Malmö Arena som skulle uppfylla kraven för en dylik evenemangssatsning. Simarenan på Stadionområdet beräknas på sikt att ha en kapacitet på ca årsbesök. Tillsammans med Hylliebadet motsvarar den totala mängden besök ungefär det besöksantal Vattenpalatset Aq-va-kul hade då anläggningen var i full drift med dess ursprungliga funktioner fram till Sannolikheten är att simarenan under de första åren i drift kommer att ha ca årsbesök för att sedan öka i antal när verksamheten är etablerad och framförallt simföreningarna kan se en positiv effekt av anläggningens funktion, i den verksamhet de bedriver. En kategorisering av besöksgrupperna och uppskattning av besöksvolymer per år, i ett perspektiv där simarenan är etablerad, ser ut enligt följande: Tabell 1: Besökskategorier och årsbesök Besökskategori Uppskattat antal besök/år Simföreningar Övriga vattensporter i Malmö Simföreningar från regionen Idrotter på Stadionområdet Skolsim och skolbad Motionssimning för allmänhet Publik/deltagare vid evenemang Medföljande vuxen vid simskola/simträning Rehabbassäng Totalt antal besök Ca Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

8 Föreningsliv idrotter och verksamhet Simarenan kommer att bli en naturlig ersättningsplats för den verksamhet som föreningslivet har byggt upp på Vattenplatset Aq-va-kul sedan 1950-talet då anläggningen invigdes. Merparten av den föreningsverksamhet som kommer att bedrivas i simarenan på Stadionområdet är simning; träningssim för bredd och elit, simskola för skola och allmänhet, olika typer av teknikträning samt motionssim för allmänheten. Anläggningens olika bassänger ska utformas för respektive idrotts behov, där funktionerna ibland inte exakt kan skräddarsys för varje idrotts ideala bassängmått och specialfunktioner. Detta är en fråga som kommer att behöva utredas ytterligare i samråd med föreningslivet för att finna det mest optimala kompromisserna. Tabell 2: Verksamhet och bassängtyp* Verksamhet/idrott Bassäng Simträning elit och bredd 50-metersbassäng Simskola Undervisningsbassänger 1 och 50-metersbassäng Motionssimning och rekreation 50-metersbassäng Simhopp Hoppbassäng Undervattensrugby Hoppbassäng Dykning Hoppbassäng och 50-metersbassäng Vattenpolo 50-metersbassäng Babysim Undervisningsbassäng 2 *Den föreslagna hoppbassängen mäter 25x16,7 meter varför denna även kommer att kunna användas av andra idrotter och verksamhet vid de tillfällen 50-metersbassäng användas för evenemang, exempelvis tränings- och motionssim. Evenemang Den föreslagna simarenan kommer att kunna arrangera SM-tävlingar och internationella tävlingar i simning, vattenpolo och UV-rugby samt EM i simhopp (då EM för simhopp kan separeras från EM i simning). En uttalad ambition bland simföreningarna kommer vara att arrangera minst en SMtävling per år i simarenan och att anläggningen på sikt ska vara fullsatt ca 3-5 gånger per år. Tävlingarna kan då pågå under flera dagar. Målet är att arrangera minst två stora ungdomstävlingar per år samt utveckla sommarrangemang som tenderar att locka fler besökare än arrangemang under vinterhalvåret. Med sina olika funktioner och stora kapacitet kommer även simarenan kunna etableras som en framstående anläggning för större lägerverksamhet. 50-metersbassängen kommer att ha en maximal publikkapacitet om åskådare inklusive deltagare. 25-metersbassängen kommer att ha en publikkapacitet om ca åskådare inklusive deltagare (ytterligare några hundra åskådare får plats, dock med något sämre sikt). Hoppbassängen kommer att ha en publikkapacitet om ca 700 åskådare (ytterligare några hundra åskådare får plats, dock med något sämre sikt). 6 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

9 Funktioner tillgänglighet, bassänger och lokaler Funktioner behovsanalys Som påtalades i inledningen finns det sedan tidigare ingen fastställd funktionsbeskrivning för en framtida simarena på Stadionområdet. Förslaget i föreliggande avsnitt utgår från den behovsanalys som beslutades av fritidsnämnden 2008, men tar även hänsyn till att Rosengårdsbadet byggts om till inomhusbad, att Hylliebadet ska invigas 2015 samt föreningslivets utveckling sedan 2008 och en uppdaterad befolkningsprognos. I behovsanalysen från 2008 redovisades följande behov beträffande bassängytor i Malmö stad. Malmö saknar tävlingsbassänger på 25- och 50-meter om man vill arrangera exempelvis SM och internationella tävlingar. Det finns ett behov av en ytterligare 25-metersbassäng för att frigöra tid i hoppbassängen, 50-metersbassängen och undervisningsbassängen. Det finns behov av en ytterligare undervisningsbassäng, särskilt kvällar och helger. Malmö saknar hopptorn för träning och tävling från 10 meter. Det beskrivna behovet 2008, utbudet då Hylliebadetbadet invigs 2015 och delar av Aq-va-kul bibehålls för föreningslivet samt ett utbud då en simarena står färdig baserad på denna utredning kan beskrivas enligt följande: Behovsanalys 2008 (inkl. befintligt Aq-va-kul) Aq-va-kul 2008 Aq-va-kul, Hylliebadet och Rosengårdsbadet 2015 Hylliebadet, Rosengårdsbadet och simarena meter 1* 1* 2* 2 25-meter Undervisning 2 1** 4 5 Hoppbass. 1*** 1*** 1*** 1 *Uppfyller ej behov kring arrangemang. ** Det fanns även ytterligare en slags undervisningsbassäng som användes på Aq-va-kul 2008, dock ej fullstor. ** Ej 10-meter. Man kan konstatera att man , med en ny simarena i drift, skulle tillgodose de behov som redovisades Den extra 25-metersbassäng som efterfrågades 2008 skulle tillgodoses av ytterligare en 50-metersbassäng. Tilläggas kan att den föreslagna hoppbassängen i simarenan också är 25 meter lång. Som framgår av tabellen kommer antalet undervisningsbassänger överstiga det behov som redovisades Bassängen på Rosengårdsbadet har dock en viss begränsing då det ej finns någon intilliggande djupare bassäng för att optimal simundervisning ska kunna bedrivas. Men man kan konstatera att behovet av en eller två, föreliggande utredning föreslår två, i en framtida simarena kan diskuteras. Då undervisningsbassängernas primära användningsområde är simundervisning och i första hand undervisning under skoltid finns det ett stort behov av undervisning då simkunnigheten bland Malmö stads barn och ungdomar generellt sett är låg. Om man jämför den befolkningsprognosen som togs fram 2008 och jämför den med prognosen 2014 och faktiska utfall 2013 kan man konstatera att befolkningen i Malmö ökar och kommer att öka mer än vad som prognostiserades 2008, vilket kan motivera fler undervisningsbassänger än föreslaget Lägg därtill en mer strukturerad satsning på skolsim vilket kan innebära ett utökad behov av ytor. Behovsanalysen från 2008 baserades på ett föreningsliv som skulle ha möjlighet att växa och omfatta fler medlemmar på sikt. Vad man emellertid kan konstatera efter Aq-va-kuls akuta stängning 2007 är att föreningarna ej har återhämtat sig sett till medlemsantal i den utsträckning som förväntat. Å andra sidan handlar det om ett långssiktigt arbete som bland annat är beroende av funktionsdugliga lokaler, och med tanke på de driftstörningar och begräsningar som är förenade med Aq-va-kul finns det anledningar till att föreningslivet inte kan utvecklas i den takt man önskar och ser behovet av. 7 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

10 Allmän beskrivning av lokaler, funktioner och flöden Anläggningen omfattar översiktligt utrymmen för entré, omklädning, motion-, tränings- och tävlingssimning i 50 metersbassängen även delbar till två 25- metersbassänger, två undervisningsbassänger, hoppbassäng, torrhopp, simränna samt personal och teknikutrymmen. Entrén omfattar förutom själva foajén även utrymmen för kassa och reception, toaletter, evenemangsservering med kök och serveringsytor i foajé samt administrativa lokaler. Från foajén har man direkt visuell kontakt med det stora bassängrummet, simarenan som nås av publik via breda trappor respektive hiss upp till foajéns övre plan och vidare till åskådarläktarna. Omklädningen är uppdelad på dam- och herravdelning, dessa är delade i 5 mindre rum vardera. Därmed är det möjligt att vid mindre frekvent användning låsa några av rummen för att på så sätt minska behovet av städning. Med det planerade antalet omklädningsskåp, ca 600 stycken, kan ett årligt antal besökare på drygt uppnås. Till omklädningsrummen finns duschrum och bastu samt toaletter. Omklädningen omfattar även mindre rum med egna toaletter och duschar som skall kunna fungera som utrymmen där möjlighet finns att byta om avskilt. Från omklädningsrummen når man via en central kommunikationsyta anläggningens samtliga bassängrum. Stora bassängrummet, simarenan inrymmer en 50-metersbassäng med bredden 25 meter och ett vattendjup på 2,1 meter samt hoppbassängen. 50-metersbassängen är försedd med två avdelande bryggor, bulkhead, samt vikväggar som möjliggör att den kan delas i antingen 2 stycken 25 meter långa bassänger eller x antal 50 metersbanor och x antal 25 metersbanor. Bassängen kommer att utrustas med kameror längs bassänglängden för filmning och analys av träningen. På bassängens långsidor finns plats för ca åskådare på fasta läktare, varav 500 av dessa är avsedda för deltagare. Ovanför ena långsidan finns plats för ytterligare sammantaget ca 450 åskådare på mobila eller tillfälliga läktare. Tanken är att ytan för de tillfälliga läktarna i vardagen ska fungera som landträningsytor för simföreningarna, för att få en så flexibelt nyttjande som möjligt. Läktarna nås direkt från foajén till den övre delen av foajén. Utefter bassängrummets ena sida finns tävlingssekretariat, mediarum samt förråd och toaletter och tillhörande evenemangsutrymmen. 8 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

11 Skiss 1: Planskiss över entréplanet Hoppbassängen har måtten 16,5 x 25 meter och ett vattendjup på 4 respektive 5 meter, och omfattar 1 och 3 meterssviktar samt 3, 5, 7,5 och 10 meterstrampoliner. För hopptävlingar finns ca 550 åskådarplatser på fasta läktare samt ytterligare ca 150 åskådarplatser på mobila eller tillfälliga läktare. Anläggningen kommer att utrustas med kamera för inspelning av hoppträningen i syfte att utveckla hopparnas teknik. I anslutning till hoppbassäng finns en adekvat lokal utrustad för så kallat torrhopp om ca 270 kvm. I anslutning till bassängrummet finns också ett rum med en så kallad simränna, en mindre bassäng bl.a. för analys av simteknik och prestanda. En simränna kan liknas vid ett löpband med tester för elitlöpare och i dagsläget finns ej någon sådan anläggning i Sverige. Funktionen skulle troligtvis attrahera simmare, föreningar och förbund; både nationella och internationella. 9 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

12 Undervisningsbassängerna är belägna i avskiljda rum och har måtten 8,5 x 16,7 meter och har en höj- och sänkbar bottnar som möjliggör ett vattendjup mellan 0 och 2,1 meter. I direkt anslutning till rummet finns simlärarrum, förråd och Rwc, samt landträningsytor. Den ena undervisningsbassängen planeras vara varmare i syfte att kunna användas till exempelvis babysim och rehabiliterande träning. På det övre planet finns ett större konferensrum, möjligt att avdela till tre mindre, samt föreningsexpeditioner. Därutöver personalokaler kontor, omklädnad, lunchrum och möteslokaler. Skiss 2: Planskiss över plan 2 Utrymmen för ventilation är till största delen placerade på anläggningens teknikplan. Även ett mindre teknikutrymme finns alldeles ovanför den övre foajén. Utrymmen för vattenreningen är placerad på teknikplanet under stora bassängrummets ena läktare. Teknikplanet nås enkelt via ramp från markplan. 10 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

13 Jämt fördelade över hela anläggningen skall finnas mindre städutrymmen samt spolposter med fasta självupprullande slangar och städutrustning. Ytorna för de olika utrymmena finns specificerade i ett separat lokalprogram som slutar på en sammantagen total programskriven yta på drygt m². Skiss 3: Planskiss över källarplan (teknikutrymmen) 11 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

14 3. Kostnadsberäkning Investeringskostnad Stadsfastigheters bedömning av investeringskostnad för en simarena inom Stadionområdet är: mkr exklusive mervärdesskatt och exklusive simränna. Tillkommande kostnad för en simränna uppgår till 30 mkr. I den bedömda investeringskostnaden ingår kanslier för föreningar till en kostnad av 4 mkr. För att ytterligare belysa specifika kostnader och eventuella besparingsåtgärder kan nämnas att kostnaden per undervisningsbassäng uppgår till 22 mkr. Vid en minskning av antalet åskådarplatser med drygt 600 sittplatser kan en besparing om ca mkr göras, vilket arbetsgruppen emellertid vill understryka är en grov uppskattning. Ytterligare tänkbara förslag till besparingsåtgärder måste utredas på nytt av arbetsgruppen. Följande kostnader ingår inte i kostnadsindikationen om 510 mkr: indexkostnader finplanering markarbete miljöundersökning mark med eventuell marksanering eventuell pålningsarbete av byggnad. Kostnadsindikationen förutsätter goda grundläggningsförhållande eventuell rivning av Stadion eventuell sammanbyggnad med Stadion eventuella merkostnader avseende gestaltning vid en arkitekttävling. Förutsättningar för kostnadsindikationen: kostnadsnivå april 2014 materialstandard lika Hylliebadet ytterväggar förutsätts utföras med välisolerade väggar, dvs ingen helglasad fasad inredning och utrustning ingår med ca 10 mkr. tidsplan projektering och produktion 3, 5 år exklusive tid för arkitekttävling Kostnadsindikationen baseras på följande handlingar: Översiktlig funktions- och tekniskbeskrivning daterad Lokalprogram enligt utredningskisser daterad Utredningsskisser plan 1,2 och 3 daterade rev Sektion daterad Illustrationsbilder Hyreskostnad Den beräknaden årliga hyreskostnaden uppgår till 45 mkr. Hyran baseras på en investering om 510 miljoner kronor och en avskrivningstid på 25 år. För investering och driftkostnader gäller att prisnivå är år Hyran baseras på att ytan för badet uppgår till kvm BTA. Investeringen på 510 miljoner kronor är exklusive simränna och inklusive läktare samt undervisningsbassänger. 12 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

15 4. Simarenan i sin omgivning på Stadionområdet Parallella utredningsprocesser Som nämndes inledningsvis så pågår för närvarande utredningar kring hela Stadionområdet och specifikt Malmö Stadion under ledning av stadsbyggnadskontoret. Som framgick i inledningen av detta ärende är denna utredning separerad med ovan nämnda parallella utredningar. Fritidsförvaltningen vill emellertid betona de samband simarenan har med övrig verksamhet sett till Stadionområdet som helhet ur ett framtids- och utvecklingsperspektiv. Karta 1: Utredningsområde beträffande utveckling av Stadionområdet i sin helhet Relationer och samband med övrig verksamhet Generellt sett skulle en simarena på Stadionområdet inte bara bidra till att etablera en ny verksamhet på området utan det skulle även vara en verksamhet som skulle kunna locka idrottare från andra verksamheter på området; rehabiliteringsträning, kompletterande träning för ordinarie idrott och skolidrott. Förutom rent idrottsliga samband och utbyten som skulle kunna ske med en ny simarena finns det även mer funktionella och byggnadsmässiga relationer och samutnyttjande som skulle vara aktuella; en anläggning för gymnastikens elitoch breddverksamhet, serveringsutrymmen samt faciliter för klättring som kräver en betydande bygghöjd i paritet med en hoppanläggning i en simarena. 13 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

16 Bilagor Bilaga 1: Specifik information bassänger 50-metersbassäng Användningsområden/idrotter/grenar Tävlingar, simträning, simskola, motionssim, vattenpolo Längd Ca 53 m Bredd 26 m Djup 2,0 m Vattentemperatur grader Max publikkapacitet åskådare (inkl. aktiva) vid 50- meterstävlingar åskådare (inkl. aktiva) vid 25- meterstävlingar (med kapacitet för fler platser med sämre sikt) Inventarier/fasta installationer Bulkhead (avdelare), linor, linfästen på två ledder, startpallar, filmkameror Hoppbassäng/djupbassäng Användningsområden/idrotter/grenar Längd Bredd Djup Vattentemperatur Publikkapacitet Inventarier/fasta installationer Förutsättning Tävlingar, simhopp, dykning, UV-rugby, vid behov vattenpolo och motionssim 25 m 20 m 4,5 m (minst?) 28 grader Från 500 åskådare och uppåt Hopptorn: 1m, 3m, 5m, 10m, synkro, utrustad för UV-rugby Ljusinsläpp, belysning Undervisningsbassäng 1 Användningsområden/idrotter/grenar Längd Bredd Djup Vattentemperatur Inventarier/fasta installationer Simundervisning 16,7 m 8,5 m 0-2,1 m 30 grader Höj- och sänkbarbotten, lift Undervisningsbassäng 2 Användningsområden/idrotter/grenar Längd Bredd Vattentemperatur Djup Inventarier/fasta installationer Simundervisning, babysim, rehab, vattengympa 16,7 m 8,5 m 33 grader 0-2,1 m Höj- och sänkbarbotten, lift 14 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

17 Bilaga 2: Kompletterande skisser 15 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

18 16 Fritidsförvaltningen Simarena på Stadionområdet funktion, verksamhet och

Simarena på Stadionområdet alternativa förslag avseende investeringskostnader

Simarena på Stadionområdet alternativa förslag avseende investeringskostnader Malmö stad Stadsutvecklingsberedningen 1 (1) Datum 2015-09-16 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-752 Beredningsbrev Till Kommunstyrelsen Simarena på Stadionområdet alternativa förslag avseende

Läs mer

Redovisning av alternativa förslag till nytt bad på stadionområdet

Redovisning av alternativa förslag till nytt bad på stadionområdet SIGNERAD 2015-05-06 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-05-22 Vår referens Per Evenäs Avdelningschef per.evenas@malmo.se Tjänsteskrivelse Redovisning av alternativa förslag till nytt bad på

Läs mer

instämma i och bekräfta motionärens beskrivning av Valhallabadets aktuella status och poängtera anläggningens omfattande renoveringsbehov

instämma i och bekräfta motionärens beskrivning av Valhallabadets aktuella status och poängtera anläggningens omfattande renoveringsbehov Sammanträdesdatum Ärende nr. 2016-08-22 6.8 Handläggare Lars Erik Gustafson 031-368 43 16 Styrelsen Got Event AB Yttrande till kommunstyrelsen över motion från David Lega (KD) om uppdrag till Liseberg

Läs mer

Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014

Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014 Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014 Sammanfattning En simhall är stadens mest omtyckta friskvårdsanläggning, här samsas barn, ungdomar och vuxna i en rad olika aktiviteter som simskola, skolsim,

Läs mer

Kostnadsindikation bad. Kävlinge Kommun

Kostnadsindikation bad. Kävlinge Kommun Kävlinge Kommun 2016-09-05 Kävlinge kommun VÖD PLS 2016-09-05 16002 2 (14) Detta är en rapport upprättad av. Fiskhamnsgatan 10 414 58 Göteborg Telefon 031-797 04 20 Epost info@predevo.se Detta material

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Prislista Hylliebadet

Tjänsteskrivelse. Prislista Hylliebadet SIGNERAD 2015-05-06 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-05-15 Vår referens Daniel Olsson Planeringssekreterare daniel.x.olsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Prislista Hylliebadet FRI-2014-4090

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 2 och lägga den till handlingarna Vår referens

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 2 och lägga den till handlingarna Vår referens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-11-03 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 2 2014 FRI-2014-51 Sammanfattning Förvaltningen har

Läs mer

Tjänsteskrivelse Malin Midler Norén Planeringssekreterare. Hyra av isträningshall vid Malmö Arena

Tjänsteskrivelse Malin Midler Norén Planeringssekreterare. Hyra av isträningshall vid Malmö Arena Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-04-12 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Midler-Noren@malmo.se Hyra av isträningshall vid Malmö Arena FRI-2013-325

Läs mer

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja en planprocess i syfte att möjliggöra en ny simhall med placering Gånstabacken.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja en planprocess i syfte att möjliggöra en ny simhall med placering Gånstabacken. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-29 1 (5) KS2012/70 Kommunstyrelsen Kungsgatan 42 745 80 Enköping Magnus Åsman Anneli Fällman e-post magnus.asman@enkoping.se e-post anneli.fallman@enkoping.se Kommunstyrelsen Beslut

Läs mer

Handlingsalternativ för Näckenbadet

Handlingsalternativ för Näckenbadet 2013-11-07 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/635-292 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Handlingsalternativ för Näckenbadet Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott konstaterar

Läs mer

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Ny simhall på Lidingö behov och prioriteringar

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Ny simhall på Lidingö behov och prioriteringar IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Ny simhall på Lidingö behov och prioriteringar 5 FEBRUARI 2015, STADSHUSET MÖTE MED ANNA RHEYNEUCLAUDES KIHLMAN (M) OCH CARL-JOHAN SCHILLER (KD) JAN W. SJÖSTRÖM, STYRELSELEDAMOT OCH

Läs mer

Ny arena för idrottsverksamhet KIFAB Arena

Ny arena för idrottsverksamhet KIFAB Arena TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lolita Persson 2016-05-09 KFN 2016/0115 förvaltningschef Kultur- och fritidsnämnden Ny arena för idrottsverksamhet KIFAB Arena Förslag till beslut Kultur-

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus

Tjänsteskrivelse. Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-10-03 Vår referens Per-Olov Bergqvist Avdelningschef Tjänsteskrivelse per-olov.bergqvist@malmo.se Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus FRI-2013-2303

Läs mer

Föreningslivets och allmänhetens behov av simhall i Saltsjöbaden

Föreningslivets och allmänhetens behov av simhall i Saltsjöbaden 2013-10-30 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/153 Fritidsnämnden Föreningslivets och allmänhetens behov av simhall i Saltsjöbaden Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden bedömer att det finns ett permanent

Läs mer

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-09-04 IDN 2014-09-23 Handläggare Jan Sågström Telefon: 508 26 238 Till Idrottsnämnden Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Genomförandebeslut

Läs mer

godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen

godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-10-15 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delårsrapport 3 FRI-2013-2480 Sammanfattning Nämndens nettokostnad för perioden januari september

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Alla får inte plats

Alla får inte plats 2012-05-22, Rev C 1 Under vårens soligaste och varmaste dag såg det ut så här i simhallen - från tidig morgon till kväll. Notervärt är att många stod utanför och luftade sig för ventilation på läktaren

Läs mer

Fördelningsprinciper med öppethållande 2015 tillägg gymnastiken

Fördelningsprinciper med öppethållande 2015 tillägg gymnastiken SIGNERAD 2015-03-23 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-03-20 Vår referens Amir Nuhanovic Föreningssekreterare amir.nuhanovic@malmo.se Tjänsteskrivelse Fördelningsprinciper med öppethållande

Läs mer

Utredning av fotbollsanläggning med tältlösning

Utredning av fotbollsanläggning med tältlösning Tjänsteutlåtande Kundvalskontoret 2014-03-20 Mats Grufman 08-590 973 03 Dnr: mats.grufman@upplandsvasby.se KFN/2013:57 Kultur- och fritidsnämnden Utredning av fotbollsanläggning med tältlösning Förslag

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-02-01 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2015 FRI-2014-4077 Sammanfattning Det primära syftet

Läs mer

Förslag till en princip för en ridanläggning

Förslag till en princip för en ridanläggning Malmö stad Fritidsförvaltningen 2010-06-17 Förslag till en princip för en ridanläggning För att kunna ta fram kostnader för att bygga/hyra en ridanläggning och projektera en ny ridanläggning har fritidsförvaltningen

Läs mer

Hyra av lokaler för ny fritidsgård i Rissne centrum

Hyra av lokaler för ny fritidsgård i Rissne centrum 2014-10-22 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Hyra av lokaler för ny fritidsgård i Rissne centrum Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, daterad den 22 oktober 2014 Bilaga hyreskontraktet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om ekonomiskt bidrag till LdB FC Malmö 2013

Tjänsteskrivelse. Ansökan om ekonomiskt bidrag till LdB FC Malmö 2013 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-05-16 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Midler-Noren@malmo.se Ansökan om ekonomiskt bidrag till LdB FC Malmö

Läs mer

Enklare idrottshallar

Enklare idrottshallar FASTIGHETSKONTORET IDROTTSFÖRVALTNINGEN 2013-01-29 Kontaktperson fastighetskontoret Jenny Rydåker Projektavdelningen Telefon: 08-508 270 16 jenny.rydaker@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-03-05

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 2013-07-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/106 Fritidsnämnden Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden fastställer avgifter för besök i simhallar från och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Hyressättning vid Föreningarnas Hus

Tjänsteskrivelse. Hyressättning vid Föreningarnas Hus SIGNERAD 2015-09-07 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-09-18 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Hyressättning vid Föreningarnas Hus FRI-2015-1859

Läs mer

Bandy- och skridskohall i Stockholm Kompletterande utredningsbeslut

Bandy- och skridskohall i Stockholm Kompletterande utredningsbeslut IDROTTSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSAVDELNING EN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 411-870-11 SID 1 (5) 2013-03-05 IDN 2013-03-19 Handläggare: Hans Eriksson Telefon: 08-508 26 754 Till idrottsnämnden Bandy- och skridskohall

Läs mer

Svar på E-förslag om Provisoriskt Badhus Ärende 12 BN 2017/278

Svar på E-förslag om Provisoriskt Badhus Ärende 12 BN 2017/278 Svar på E-förslag om Provisoriskt Badhus Ärende 12 BN 2017/278 Sida 41 av 121 Tjänsteskrivelse 1(1) 2017-11-03 Dnr: BN 2017/278 Bildningsnämnden Svar på e-förslag om provisoriskt badhus Förslag till beslut

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

Förstudie ombyggnad och utbyggnad av Sundbybergs simhall

Förstudie ombyggnad och utbyggnad av Sundbybergs simhall KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2010-04-09 Anna Bohlin/Mikael Eljenmyr DNR 7/2010-802 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Förstudie ombyggnad och utbyggnad av Sundbybergs simhall Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens

Läs mer

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Jill Linde Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda

Läs mer

Inomhusanläggningar säsong (vattensport och gym: året runt, övriga v. 34-v. 21) Bilaga 2, taxor för planhyror sida 1(5)

Inomhusanläggningar säsong (vattensport och gym: året runt, övriga v. 34-v. 21) Bilaga 2, taxor för planhyror sida 1(5) sida 1(5) Taxor för planhyror 2017 Taxor (där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr) De nya taxorna gäller successivt fr.o.m. januari 2017 på nya bokningar/avtal, under förutsättning att

Läs mer

Fritidsverksamhet i Lokstallet, kvarteret Cementen i Limhamn

Fritidsverksamhet i Lokstallet, kvarteret Cementen i Limhamn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-11-27 Vår referens Linda Johansson Planeringssekreterare Linda.Johansson20@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidsverksamhet i Lokstallet, kvarteret

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Bilaga: Kalkyl färdigställande

Läs mer

Sommarverksamhet 2014

Sommarverksamhet 2014 Sommar Sommarverksamhet 2014 Malmö Simsällskap - Limhamns Simsällskap Sommarsimskola för både barn och vuxna! Under sommaren bedriver Malmö Simsällskap och Limhamns Simsällskap sommarsimskola på Rosengårdsbadet

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet MSSF är en del av Svenska Simförbundet SSF och vår inriktning framgår av Svenska Simförbundets stadgar. Vi ansluter oss till verksamhetsidén Simidrotten

Läs mer

BILAGA 1 BILAGA 1 BILAGA 1 BILAGA 1 BILAGA 1 BILAGA 1 Soprum Tvättrum Omklädning med bastur Personalomklädning Malmstenhallen Malmstenhallen Personalpausrum Huvudentré Kassa, reception och servering Städ

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-09-09 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delrapport om internkontrollarbetet för år 2013 FRI-2013-2447 Sammanfattning Fritidsnämnden beslutade

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad Utbildningskontorets PM daterad

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad Utbildningskontorets PM daterad 1 (3) 2012-11-20 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur och fritidskontoret Handläggare Susanne Bergström 08-523 010 94 Susanne.bergstrom@sodertalje.se Kultur och fritidsnämnden Behovsinventering gymnastik- och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förteckning av skrivelser och protokoll. som är registrerade den 1-31 maj Vår referens

Tjänsteskrivelse. Förteckning av skrivelser och protokoll. som är registrerade den 1-31 maj Vår referens SIGNERAD 2013-06-03 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-06-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Midler-Noren@malmo.se Förteckning av skrivelser och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Fritidsförvaltningens prislista 2014. Tjänsteskrivelse Prislista 2014 Prislista Idrottsmuseet Fotokopior 2014 Prislista 2014_AU

Tjänsteskrivelse. Fritidsförvaltningens prislista 2014. Tjänsteskrivelse Prislista 2014 Prislista Idrottsmuseet Fotokopior 2014 Prislista 2014_AU Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (6) Datum 2013-10-07 Vår referens Yvonne Gustafsson Avdelningschef Tjänsteskrivelse yvonne.gustafsson@malmo.se Fritidsförvaltningens prislista 2014 FRI-2013-2431 Sammanfattning

Läs mer

PROGRAMHANDLING FRIIDROTTSHALL

PROGRAMHANDLING FRIIDROTTSHALL PROGRAMHANDLING FRIIDROTTSHALL Objekt: 1034 Benämning: Noliahall 1 Fastighetsbeteckning: Omfattning / avgränsning Projektets avgränsning är åtgärdande av skada i väggar och tak i hall 1, samtliga skadade

Läs mer

prisma Aktivitetshall i Araby-Dalbo, Växjö - Förslag

prisma Aktivitetshall i Araby-Dalbo, Växjö - Förslag prisma Ett aktivitetscenter; en plats för fysisk aktivitet på alla nivåer för alla åldrar utan krav på prestation och öppen för alla. I vårt förslag har vi försökt ta fasta på just denna öppenhet och skapat

Läs mer

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se 1 (4) 2013-02-19 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Placering av hallen för friidrott

Läs mer

Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40

Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 1 Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 15-22 Plats och tid Paragrafer Lotten Winström Carlsson (FP) Eva Magnusson (S) Mikael Carlsson (M) Jan Norberg (S) Jannike Hallonqvist (MP) Ordförande

Läs mer

Stockholms Kappsimningsklubb. Bromma Simsällskap. Spårvägen Simförening. Kanaans Simsällskap

Stockholms Kappsimningsklubb. Bromma Simsällskap. Spårvägen Simförening. Kanaans Simsällskap Denna presentation är sammanställd av 4 simklubbar i Västerort. Stockholms Kappsimningsklubb Bromma Simsällskap Spårvägen Simförening Kanaans Simsällskap Stockholm 2012-11-01 1 (11) Sammanfattning. Under

Läs mer

Nya kommunlokaler i Mörby centrum

Nya kommunlokaler i Mörby centrum 1(6) Kommunstyrelsen Nya kommunlokaler i Mörby centrum Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2016 60 att fastställa projektdirektiv för den fortsatta arbets- och beslutsprocessen gällande nya kommunlokaler

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, Sävsjö, onsdagen den 8 februari 2017 kl 14.00-17.30 klockan 14.00-17.30 kl17.3017.3014.0016.30 Beslutande Övriga deltagare Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren

Läs mer

Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan Förslag till genomförandebeslut

Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan Förslag till genomförandebeslut Sida 1 (8) 2015-03-24 Handläggare fastighetskontoret Karin Westling Projektavdelningen Telefon: 08-505 26 922 karin.westling@stockholm.se Handläggare idrottsförvaltningen Sophie Dahlberg Utvecklingsavdelningen

Läs mer

Bilaga. Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011

Bilaga. Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Bilaga Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Åse & Vistehallen Fastigheten där Åse & Vistehallen finns innehåller

Läs mer

2011-05-26. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Dnr Kun 2011/85. Program - simhallen

2011-05-26. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Dnr Kun 2011/85. Program - simhallen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2011-05-26 Kultur- och fritidsnämnden Program - simhallen Dnr Kun 2011/85 Förslag till beslut 1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens program till ny simhall. 2 Kultur-

Läs mer

HUR STYR VI MOT MÅLEN?

HUR STYR VI MOT MÅLEN? HUR STYR VI MOT MÅLEN? Verksamhetsinriktningen är en tvåårig deletapp som arbetar mot strategi 2025. Den ger styrelser i både förbund, distrikt och föreningar en riktning för att leda och prioritera verksamheten

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

Satsning på stockholmarnas simkunnighet- uppdrag ur budget 2008

Satsning på stockholmarnas simkunnighet- uppdrag ur budget 2008 IDROTTSFÖRVALTNINGEN DRIFTAVDELNINGEN Handläggare: Ulf Adaktusson Telefon: 08 508 28 438 Till Idrottsnämnden Nr 13 DNR 017/226/08 SID 1 (5) 2008-02-14 Satsning på stockholmarnas simkunnighet- uppdrag ur

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35)

Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35) w C :'0'C"" 1 r;~,. '", KOMMUNSTRYRELSENS AU.:~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35) 295 Dnr 392/15 Svar på motion om gymnastikhall Moderaterna i Tranås har genom

Läs mer

Förslag till ändrade taxor 2014

Förslag till ändrade taxor 2014 Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-06-04 IDN 2013-06-18 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till idrottsnämnden Förvaltningens förslag till beslut Idrottsnämnden föreslår

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Åkeshovs simhall - Utredning avseende ny- eller ombyggnad

Åkeshovs simhall - Utredning avseende ny- eller ombyggnad Fastighetskontoret BILAGA Utredning Sida 1 (10) 2013-06-10 Jan Lind 08-508 269 51 jan.lind@stockholm.se Åkeshovs simhall - Utredning avseende ny- eller ombyggnad Sammanfattning Fastighetskontoret i Stockholms

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag Maserhallen och Tunets bad

Redovisning av utredningsuppdrag Maserhallen och Tunets bad 2016-05-17 2016/1276 1(6) Vår adress Kommunfastigheter Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Anders Berg anders.berg@borlange.se Nämnd Datum Redovisning

Läs mer

Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets

Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-03-17 Vår referens Katarina Dettmark Controller katarina.dettmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-01 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Föreningspool - MISO och MIP FRI-2013-1283 Sammanfattning

Läs mer

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. (AU 57) KS

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. (AU 57) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-03-14 74 Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. (AU 57) KS 2016-352 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö Foto: Nina Thomson IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö 13 MARS 2013, BOSÖN PRESENTATION TILL LIDINGÖ KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN MARK H. SHAY, STYRELSEORDFÖRANDE,

Läs mer

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. KS

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-03-07 57 Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. KS 2016-352 KS. KF Beslut

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik

Tjänsteskrivelse. Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-04-29 Vår referens Daniel Blennow Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Daniel.Blennow@malmo.se Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik FRI-2013-766

Läs mer

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 6 Datum: 2012-04-10 Ärende: Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Sammanfattning: Konkurrensverket

Läs mer

Sim och idrottshall i Skarpnäck

Sim och idrottshall i Skarpnäck Vi vill att denna byggnad och dess innehåll skall stimulera alla, även dom som inte ingår i organiserade idrottsklubbar, att komma i kontakt med idrott och motion. Hallen kan med rätt innehållsmässig mix

Läs mer

Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden

Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-12-19 SID 1 (5) KS/2014:494 TJÄNSTESKRIVELSE Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden Sammanfattning Den utbyggnad som sker, främst i norra Solna, medför

Läs mer

Verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) FRI

Verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) FRI SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-12-10 Vår referens Demal Zetterman Föreningssekreterare Demal.Zetterman@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem

Läs mer

Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan Inriktningsbeslut

Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan Inriktningsbeslut Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 08.01.01/547/2015 Sida 1 (6) 2015-05-28 IDN 2015-06-16 Handläggare Sophie Dahlberg Telefon: 08-508 27 639 Till Idrottsnämnden Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan

Läs mer

Behov av kultur- och fritidsverksamhet i Rosendal

Behov av kultur- och fritidsverksamhet i Rosendal KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Hansson Johanna 2017-03-07 KTN-2017-0057 Sjöblom Gunilla Sörås Staflin Pia Kulturnämnden Behov av kultur- och fritidsverksamhet i Rosendal Förslag till

Läs mer

Stora Maräng Stora Maräng

Stora Maräng Stora Maräng Vy från järnvägsbron Vy från gårdsplan mot Storgatan 41.0 36.9 39.0 FUTURUM 38.2 1 44.4 Futurum 43 Folkets hus 3 41 39.8 43.5 43.5 44.0 43.5 36.2 36.3 42 43.3 36.3 36.3 36 STORA MARÄNG NY IN OCH UTFART

Läs mer

Ny anläggning för rollerderby på Hagsätra IP. Inriktningsbeslut.

Ny anläggning för rollerderby på Hagsätra IP. Inriktningsbeslut. Sida 1 (5) FSK Dnr 2.6-555/2016 IDFDnr 08.01.01/1350/2016 2017-01-12 Handläggare fastighetskontoret Simon Imner Telefon: 08-508 267 57 simon.imner@stockholm.se Handläggare idrottsförvaltningen Sophie Dahlberg

Läs mer

Dispensansökan Grundbidrag/halv konsulenttjänst, Föreningen FUB Tjänsteskrivelse dispens FUB, efter AU

Dispensansökan Grundbidrag/halv konsulenttjänst, Föreningen FUB Tjänsteskrivelse dispens FUB, efter AU Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-08-15 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Midler-Noren@malmo.se Dispensansökan avseende konsulent - Föreningen

Läs mer

REMISS AVSEENDE PROGRAM FÖR BROMSTENS INDUSTRIOMRÅDE I STADSDELEN BROMSTEN, DNR

REMISS AVSEENDE PROGRAM FÖR BROMSTENS INDUSTRIOMRÅDE I STADSDELEN BROMSTEN, DNR IDROTTSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-05-29 Handläggare: Jan Sågström Telefon: 508 26 238 Till Idrottsnämnden 2008-06-17 Nr. 10 REMISS AVSEENDE PROGRAM FÖR BROMSTENS INDUSTRIOMRÅDE I STADSDELEN

Läs mer

Öppettider, avgifter och aktiviteter för Sundstabadet-återremiss

Öppettider, avgifter och aktiviteter för Sundstabadet-återremiss Dnr KFN-2013-422 Dpl 45 sid 1 (7) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2013-10-02 Thomas Holmberg, thomas.holmberg@karlstad.se Öppettider, avgifter och aktiviteter för Sundstabadet-återremiss

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tecknande av tilläggsavtal för Cellon 1, Mellanhedsskolan

Tjänsteskrivelse. Tecknande av tilläggsavtal för Cellon 1, Mellanhedsskolan SIGNERAD 2015-05-25 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-08 Vår referens Vera Chaimart Planeringssekreterare Vera.Chaimart@malmo.se Tjänsteskrivelse Tecknande av tilläggsavtal för Cellon

Läs mer

Detaljplan för Kv Luthagsstranden Uppsala kommun - samråd

Detaljplan för Kv Luthagsstranden Uppsala kommun - samråd Uppsala STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Larsson Sten 2015-10-05 IFN-2015-0125 Idrott- och fritidsnämnden Detaljplan för Kv Luthagsstranden Uppsala kommun - samråd Förslag till

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Ärende nr 6. Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0538/15

Ärende nr 6. Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0538/15 Ärende nr 6 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-10-18 Diarienummer 0538/15 Planering och utredning Gösta Malmryd Telefon 031-368 21 10 E-post: gosta.malmryd@ioff.goteborg.se Sammantagen strategi för badhus

Läs mer

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Målen är att: Skapa en bild av vilka kostnader en utbyggnad av järnvägen Eken Tule Roma skulle innebära. Finna en bra placering för den tänkta stationen

Läs mer

Flytt av förvaltningskontor till Farsta Centrum - genomförandeärende

Flytt av förvaltningskontor till Farsta Centrum - genomförandeärende ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR UTBILDNING OCH ADMINISTRATION ÄN DNR 40402-433/2013 SOF SID 1 (7) 2013-10-02 SOCIALFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN Handläggare: Patrik Simonsson Telefon: 08-508

Läs mer

Henrik Smithsgatan 13, Studion

Henrik Smithsgatan 13, Studion Malmö stad Fritidsnämnden 1 Protokoll Sammanträdestid 2015-05-27 kl. 16:00 Sluttid: 18:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Henrik Smithsgatan 13, Studion

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Regionservice Anders Forsell FM-chef 040-675 35 80 anders.forsell@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-05-13 1 (5) Investeringsmedel för anpassning mottagningskök/ avdelningskök

Läs mer

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag i enlighet med vad som anförts i ärendet

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag i enlighet med vad som anförts i ärendet SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum Tjänsteskrivelse 2014-02-28 Vår referens Bo-Göran Pettersson Utredningsuppdrag stöd till föreningar och ideella organisationer GrF-2014/2470 Sammanfattning

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset

Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset Sundbybergs stad planerar att bygga en visningslokal för film i Allaktivitetshuset i Sundbyberg. Med denna inbjudan vill staden få in intresseanmälningar

Läs mer

Lokalförsörjning för idrott och fritidsanläggningar

Lokalförsörjning för idrott och fritidsanläggningar Lokalförsörjning för idrott och fritidsanläggningar Mikael Franzén Projektledare Lokalförsörjningsenheten idrotts- och fritidsanläggningar Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala kommun Syfte Lokalförsörjningsplaneringens

Läs mer

Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet i kommunen

Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet i kommunen Tjänsteutlåtande Utvecklingsstrateg 2014-05-26 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr: Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se KS/2014:75 20561 Kommunstyrelsen Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet

Läs mer

Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Fair Play Tennisklubb

Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Fair Play Tennisklubb SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-11-19 Vår referens Anna Ingloff Föreningssekreterare anna.ingloff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Fair Play

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

Skolans ytor. Exempel lokalprogram

Skolans ytor. Exempel lokalprogram skolans ytor 57 Skolans ytor I funktionsprogrammet redovisas lokalytor parallellt med de mer kvalitativa funktionskraven. Det finns många olika begrepp och metoder för att redovisa ytor inom byggnader.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Malmöinitiativ Bandybana Malmö. avge yttrandet enligt förslag i ärendet, samt justera paragrafen omedelbart

Tjänsteskrivelse. Malmöinitiativ Bandybana Malmö. avge yttrandet enligt förslag i ärendet, samt justera paragrafen omedelbart Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-10-27 Vår referens Daniel Olsson Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse daniel.x.olsson@malmo.se Malmöinitiativ Bandybana Malmö FRI-2014-2805 Sammanfattning

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Utredningsuppdrag badhuset nybyggnad vid Qpoolen samt eventuellt utomhusbad

Utredningsuppdrag badhuset nybyggnad vid Qpoolen samt eventuellt utomhusbad 1(2) Datum Diarienummer 2016-05-10 2016/115 822 Handläggare Bitr förvaltningschef Charlotte Nygren-Bonnier Kommunledningskontoret 0451-26 83 70 charlotte.nygren-bonnier@hassleholm.se Kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning, IP Skogen

Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning, IP Skogen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-11-18 DNR FN 2014.082 INGELA JANSSON SID 1/2 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FN Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning,

Läs mer