Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera."

Transkript

1 1(11) Samrådssvar från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren i turkos. Arbetsprogram med tidtabell Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. X Nej det är tydligt beskrivet, men det vore bra om tidslinjen över pågående och kommande förvaltningscykel med hållpunkter för olika delmoment lättåtkomligt på vattenmyndighetens hemsida. Är det tydligt vilka arbetsmomenten är och när de kommer att genomföras under denna förvaltningscykel? Om inte, motivera. X Nej Jo det är tydligt. Skulle kunna förbättras genom att varje vattenmyndighet publicerar en tidslinje över pågående och kommande förvaltningscykel på sin hemsida med hållpunkter för olika delmoment. För varje delmoment ska det tydligt framgå hur man kan påverka som organisation eller privatperson. Särskilda utmaningar i Norra Östersjöns vattendistrikt Ger nedanstående beskrivning en rättvisande bild av vattendistriktets utmaningar? Om inte, motivera. X Nej (OBS SVARET PÅ FRÅGAN ÄR INTE UTFORMAT SOM ETT TYDLIGT JA/NEJ - FRAMGICK INTE I FRÅGENUDERLAGET) I stort så gavs en översiktlig bild av några centrala problem. Mycket skulle kunna belysas mer ingående. Det är positivt att vattenmyndigheten i skarpa ordalag pekar på problem kopplade till fysisk påverkan genom dammar och dikningar. Sportfiskarna skulle dock vilja att man kvantifierar problemen i större utsträckning för att tydliggöra åtgärdsbehovet. Så många våtmarker är utdikade, så många markavvattnings- och sjösänkningsföretag har vi, så

2 2(11) många vandringshinder för fisk finns det etc. Det framgår inte hur stora problemen i dagsläget är och vilken omfattningen är av de insatser som behövs för att komma tillrätta med problemen. Istället beskrivs en relativt övergripande bild tillsammans med exempel på vad man genom enskilda projekt eller vissa lagstiftsändringar gör för att minska påverkan, och det saknas ett helhetsgrepp på frågeställningen om de särskilda utmaningarna i distriktet.~förutom de utmaningar som finns kopplade till påverkan av kvaliteten på vatten av olika slag finns betydande problem med myndighetsarbetet kring påverkan i sig. Det finns ett stort behov av ökad tillsyn, omprövning, ökat genomförande av principen förorenaren betalar, integration av vattenkvalitetsfrågor i planeringsprocesser etc. Till sådana frågor återkommer vi till under?åtgärdsprogram? och?miljökvalitetsnormer?.~de största utmaningarna som vi ser det är att:~- Utöka tillsyn kraftigt tillsammans med skärpt lagstiftning.~-råda bot på den stora kunskapsbristen när det gäller vattnens status genom undersöka och utreda påverkan i större utsträckning. Resurser bör enligt principen om att förorenaren betalar till stor del komma från verksamhetsutövare via krav på undersökningar eller kontrollprogram genom egenkontrollen. Men även kommuner bör ta ett större ansvar för miljöövervakning.~-initiera och stötta ett brett åtgärdsarbete med lokal förankring (inte bara genom enskilda projekt, om åtgärdstakten ska öka behöver detta ske på bred front).~~att bedriva den tillsyn och omprövningar som behövs för att nå god ekologisk status anser vi vara en av de särskildda utmaningarna i vattendistriktet och borde därför nämnas i sammanhanget. Det hade t ex varit relevant att ange hur stor andel av distriktets vattenkraftverk som saknar tillstånd enligt gällande miljölagstiftning och att påtala det stora tillsynsunderskottet som finns när det gäller att följa upp hur villkoren i tillstånden efterlevs. Där finns som bekant väldigt mycket att göra inom ramen för myndighetsutövningen som är en viktig åtgärd för att kunna nå miljökvalitetsnormerna.~ Motivera. Genom att ha den indelning av miljöproblem som man har så går missar man en mycket viktig komponent i arbetet mot god ekologisk status; att skydda värdefulla vattenmiljöer och motverka förlust av biologisk mångfald. Det finns framförallt ett stort behov av att skydda och reglera zonen närmast vattendragen och sjöarna för att kunna upprätthålla och återskapa en biologisk mångfald (samtidigt som man kan minska utläckage av olika föroreningar till vattnet). Inom vattenförvaltningen saknas en bredare analys och diskussion om hur naturmiljön på land och i vattnet

3 3(11) hänger ihop, helhetsynen på ekologin haltar lite. Vattenmyndigheten behöver vara tydligare med hur olika direktiv som art- och habitatdirektivet ska kopplas och tillämpas i vattenförvaltningen.~~dikningsföretagens påverkan skulle kunna beskrivs ännu mer! Här finns en av de stora anledningarna till att vi har fysisk påverkan och övergödning som motverkar målet om god ekologisk status.~~för att minska övergödningen betydande (men även effekter av ett förändrat klimat) är landsbygdsprogrammets utformning av central betydelse. De bör ses över i grunden där hänsyn till vatten måste vara mycket starkare, detta saknas i Vattenmyndighetens beskrivning av arbetet mot övergödning.~~något som inte tas upp av vattenmyndigheten är hur vi ska klimatanpassa och förebygga översvämningar. Det finns risk för att klimatanpassningen sker med tekniska lösningar som skadar naturmiljön istället för att få alla de positiva sidoeffekter man får om man klimatanpassar på ett?grönt? och ekologiskt sätt genom att återskapa våtmarker och bevara och återskapa svämplan, planera en zon med rum för vattnets fluktuationer istället för att ändra regleringsstrategi, erosionsskydda infrastruktur och bygga tekniska dammar. Det är viktigt att styra denna utveckling mot ett ekologiskt hållbart sätt som också gynnar den biologiska mångfalden på bästa sätt när vi ska förebygga de negativa konsekvenser som ett förändrat klimat kommer att innebära.~~man bör beskriva behovet av att underlätta åtgärdsarbetet med fysisk påverkan vid kulturmiljöer i vatten då kulturmiljölagstiftning ofta kan vara en bromskloss.~~utöver ovanstående menar Sportfiskarna att Vattenmyndigheten bör fundera över: ~-Reglering av sjöar och nedströms liggande vattendrag, följer nivåer och flöden naturliga variationer?~-är yrkesfiskets uttag av fisk från våra större sjöar hållbart?~-borde vattenförvaltning få ett större genomslag vid tillämpning av strandskyddsregler?~-borde Vattenmyndigheterna ha en mer operativ roll i framtiden, bl.a. vad gäller deltagande i tillståndsprövningar.~ Samverkan Svar: Det står nästan ingenting om hur samverkan inom och med vattenråden behöver utvecklas och vilka utmaningar som finns för att upprätthålla och utveckla vattenråden. Med neddragningar i bidrag och resurser till åtgärds-

4 4(11) och samverkan projekt upplever vi det som att engagemanget i en del vattenråd har minskat. Fungerar samverkan på nationell, regional och lokal nivå idag? X Nej (OBS SVARET ÄR INTE UTFORMAT SOM ETT TYDLIGT JA/NEJ - FRAMGICK INTE I FRÅGEUNDERLAGET) Vattenmyndigheten måste visa att de menar allvar med vattenrådens betydelse och roll. Vattenmyndigheten initierade uppstarten av vattenråden och måste fortsatt stötta dem och ge dem resurser för att kunna genomföra den samverkan som var tänkt. Det är inte seriöst att först ge sken av att vattenråden ska ha en viktig roll i vattenförvaltningsarbetet och sedan ta bort resurserna för bidrag och projektpengar men även den stöttning som kan ges genom från länsstyrelsen. De finns en stor risk att den samverkan och lokala engagemang som har skapas nu kommer att försvinna, vilket det på sina håll redan har gjort, på grund av ett minskat förtroende för vattenmyndigheten.~~sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund saknar en löpande samverkan med Vattenmyndigheterna. Det är otillräckligt att bara höras genom ett formellt samråd vid de specifika allmänna samrådstillfällen som ni håller 2 gånger per 6-års cykel.~~vi menar att kommunerna behöver ta en mer aktiv roll i vattenråden, detta behöver vattenmyndigheten och beredningssekretariaten arbeta mer för och få kommunerna att förstå det ansvar som rimligen bör ligga på en kommun i den lokala samverkan och därmed en viktig del av ett fungerande vattenråd.~~samverkan mellan HaV och SJV är mycket viktigt med tanke på de areella näringarnas stora påverkan på vattendrag och sjöars ekologi och vattenkvalitet, den samverkan bör vara mycket omfattande och bland annat handla om hur SJVs föreskrifter bättre kopplas till målen i vattendirektivet och miljökvalitetsmålen.~~vi tycker också att samverkan mellan olika kommuner inom ett avrinningsområde i många fall är dålig. Det finns behov av en organisation inom kommuner (olika förvaltningar så som miljökontor, VA, räddningstjänst, trafik, samhällsplanering) och mellan kommuner för att hantera vattenfrågorna på ett bättre sätt.~~det är också öppenbart att länsstyrelsernas olika enheter behöver ha en bättre samverkan för att

5 5(11) hantera olika vinklar av frågorna som berörs av vattendirektivet. Vi vet att arbete pågår inom ramen för punkt 30 i åtgärdsprogrammet och kan förhoppningsvis leda till en mer samsynt och samlad länsstyrelse i vattenarbetet.~~hav har inte tillsynsansvaret över markavvattningen utan det ligger fortsatt kvar på Naturvårdsverket. Samtidigt har Jordbruksverket monopol på att utbilda markavvattningssakkunniga. Organisationen av myndigheter är splittrad här. Mer ansvar och makt borde samlas till HaV.~ Vad fungerar bra och på vilket sätt kan den förbättras? Svar: Övervakning Svar: Sportfiskarna vill understryka problem med kunskapsbrist i allmänhet och brist på resurser att undersöka påverkan. Fungerar övervakning på nationell, regional och lokal nivå idag? Svar: (OBS SVARET INTE UTFORMAT SOM ETT TYDLUGT JA/NEJ SVAR - FRAMGICK INTE I UNDERLAGET) Vi håller med Vattenmyndigheten om att en viktig utmaning när det gäller övervakning är att ställa större krav på verksamhetsutövare att utföra recipientkontroll med principen om att förorenaren betalar som grund. Särskilt borde lantbruket och markavvattningsföretag kunna anses vara skyldiga att följa upp sin påverkan på tillståndet i miljön. Detta är angeläget och en viktig principfråga samt en kostnadsfråga för att täcka upp de undersökningskostnader som behövs för att länsstyrelserna ska veta tillräckligt mycket om hur tillståndet är i våra vatten för att kunna bedöma statusklass och åtgärder ska kunna planeras. I dag har vi ofta kunskapsbrist i vatten som är stark påverkade på grund av att ingen har ställt krav på att förorenaren ska bekosta undersökningar om påverkan i sin omgivning.~~det behövs mer vägledning och stöttning till vattenvårdsförbunden för att anpassa sin övervakning till en mer effektiv och ändamålsenlig provtagningsverksamhet som mycket borde utgång ifrån kraven på underlag

6 6(11) som vattendirektivet och bedömningsgrunderna ställer (förutom de krav som ställs i eventuella tillståndsvillkor). Detta är viktigt med tanke på den kunskapsbrist som i många fall råder om vattnens status och då den samlade recipientkontrollens övervakningsverksamhet utgör en stor del av det underlag som finns att tillgå för att klassa vattenförekomsternas status.~~vattenmyndighetens förslag på att all data ska kopplas till VISS är bra och bör genomföras.~när en åtgärd/verksamhget medför betydande miljöpåverkan är verksamhetsutövare idag skyldiga att redovisa hur en verksamhet påverkar att en miljökvalitetsnorm inte följs (6 kap. 7 2 st. 2 p. MB). Regeln borde gälla fler verksamheter/åtgärder och utgöra en naturlig början på följande egenkontroll vad gäller just påverkan av egen verksamhet.~på s. 37 (norra östersjön) nämns att?åtgärdsarbetet är i full gång?. Sportfiskarna menar att även om åtgärder vidtas så är uttrycket missvisande.~ Vad fungerar bra och på vilket sätt kan den förbättras? Svar: se föregående svar Är det tydligt hur olika aktörer är ansvariga, delaktiga i och berörs av olika delar av övervakningsarbetet? Svar: Saknas någon aktör? Motivera. Kartläggning och analys Svar: Vi tycker att bedömningsgrunderna för ytvatten bör inkludera stormusslor som en av de biologiska kvalitetsfaktorerna eftersom det finns en fungerande miljöövervakningsmetod och det är en djupgrupp som med sin långa livlängd och specifika krav på sin omgivning kan ge en bra bild av miljötillståndet. I nuläget kan vattendrag med känd historisk förekomst av flodpärlmussla men på grund av fysisk påverkan, övergödning, miljögifter eller försurning har utrotats lokalt klassas till god ekologisk status om fisk, bottenfauna eller andra djurgrupper visar på god status. Detta ifrågasätter vi och har också lämnat denna synpunkt till HaV i samband med deras remiss om nya bedömningsgrunder under våren.~~även om det framgår av materialet är det viktigt att inskärpa vikten av bra underlag. Felaktiga bedömningar leder till problem senare i förvaltningscykeln och vid prövning

7 7(11) av enskilda verksamheter. EU-kommissionen har i sin genomgång av Sveriges genomförande av ramdirektivet för vatten kritiserat Sverige på denna punkt. Användningen av biologiska kvalitetsfaktorer vid klassificeringen är otillräcklig.~~vad gäller arbetet med kraftigt modifierade vatten är det som Vattenmyndigheten skriver viktigt att klargöranden görs kring hur Sverige ska arbeta med att klassificera sådana vatten och vad God ekologisk potential innebär. Frågan är idag oklar inom svensk vattenförvaltning. ~ Är det tydligt hur olika aktörer är ansvariga, delaktiga i och berörs av olika delar av kartläggningsarbetet? Svar: Saknas någon aktör? Motivera. Miljökvalitetsnormer Svar: Vattenmyndigheterna måste fastställa en miljökvalitetsnorm som reglerar icke-försämring av status i våra vattenförekomster. Anledningen till detta ställningstagande är att icke-försämringskravet enligt ramdirektivet för vatten är självständigt i förhållande till krav om att nå en god status. Detta visar sig genom att de olika miljömålen ska uppnås vid olika tidpunkter. Enligt Sportfiskarnas tolkning av direktivet kan en status inte försämras förrän den har fastställts. Detta skulle ske senast den 22 december Tre år senare inföll dagen då våra åtgärdsprogram skulle vara operationella. Miljömålen i ramdirektivet ska nås (bland annat) med hjälp av åtgärdsprogram. (Vilket självklart inte hindrar oss från att tillämpa miljökvalitetsnormer vid tillståndsprövningar och tillsyn.) Utrymmet för att försämra statusen efter den 22 december 2012 begränsar sig därför till de i ramdirektivet uppställda undantagen. Artikel 4.4 i ramdirektivet medger inte att tidsfristen för icke-försämringskravet skjuts upp. Genom att vi i dagens läge knyter icke-försämring till uppnående av god status förskjuter vi tiden för uppnåendet av icke-försämringskravet framåt i strid mot direktivet. Här

8 8(11) kan förstås invändas att praxis utvecklats kring icke-försämringskravet. Med hänsyn till att ramdirektivets regler ger upphov till rättigheter och skyldigheter för enskilda måste ett genomförande vara tydligare än dagens för att rättsäkerhetskrav ska vara tillgodosedda. Denna problematik är också förknippad med dagens system för miljökvalitetsnormer och 2 kap. 7 MB. Inom ramen för Vattenmyndigheternas kontroll ligger dock en möjlighet till första förbättring: fastställ en miljökvalitetsnorm som föreskriver att statusen för en vattenförekomst aldrig får försämras annat än helt tillfälligt, miljökvalitetsnormen gäller från dag ett och kontinuerligt framåt. En miljökvalitetsnorm som föreskriver att försämring inte får ske och som gäller kontinuerligt och utan att vara kopplad till utgången av en förvaltningsperiod ligger också mer i linje med ramdirektivets syfte (artikel 1:?hindra ytterligare försämring?). Detta eftersom det ibland kan vara svårt att förutse följder i naturen, att förutse följder på längre sikt (fram till utgången av en förvaltningsperiod) är rimligen än svårare.(kruse, Joakim, Rapport angående rättsverkan och tillämpning av~miljökvalitetsnormer för vatten? Genomförande av ett uppdrag för Naturvårdsverket,~Dnr , Länsstyrelsen i Västernorrlands län, , s. 51.) Genom en miljökvalitetsnorm som ska följas tillsvidare förenklas bedömningen för beslutande myndigheter.~~vattenmyndigheterna bör ta intryck av Kommissionens kritik vad gäller den generösa tillämpningen av undantaget i 4 kap. 9 VFF. (European Commission, SWD(2012) 379 final, 26/30, Brussels, , s. 53 och 67.)~~Det finns en vag diskrepans mellan artikel 4.4 i ramdirektivet och 4 kap. 9 VFF genom att den förra fokuserar på att ingen ytterligare försämring får ske (under den förlängda fristen) och den senare på att vattnets status inte riskerar att försämras ytterligare vid beslutet att förlänga fristen. Det kan här framhållas att ett förbud (inte får ske) måste anses kunna vägleda myndigheter som prövar verksamheter eller åtgärder som påverkar en vattenförekomsts status som tillkommer efter beslut om undantag i tid. Det får också sägas vara ett argument för att försämring inte får ske efter 22 december ~Att vattnets status?inte riskerar att försämras ytterligare? är dock en bedömning som görs vid tillfället då Vattenmyndigheten beslutar om ny förvaltningsplan. ~Skulle bedömning vid tillämpningen av undantaget grunda sig på lydelsen i ramdirektivet ges ett tydligt budskap om vad som inte får ske under tiden. En sådan lösning ligger i linje med ett icke-försämringskrav som är självständigt och gäller kontinuerligt från den 22 december Vid tillämpning av nuvarande regel ges istället intryck av att tillkommande verksamheter som inte föru

9 9(11) Åtgärdsprogram Svar: Åtgärdsprogrammet måste ha koppling till konkreta åtgärder, särskilt åtgärder som riktar sig till kommuner. ~~Åtgärdsprogrammen måste på ett tydligt sätt kopplas till konkreta åtgärder i enskilda vattenförekomster. Särskilt vad gäller fysisk påverkan. Kommissionen har kritiserat Sverige för att en för stor del av våra åtgärdsprogram enbart innehåller åtgärder av administrativ karaktär.(european Commission, SWD(2012) 379 final, 26/30, Brussels, , s. 56 ff.) Kritiken måste ses i ljuset av rättspraxis från EU-domstolen. T.ex. C-96/81 Kommissionen mot Nederländerna där domstolen pekar på behovet av genomförande med bindande verkan som inte görs beroende av myndigheters valfrihet. (Nämnda dom, p ) Det är osäkert hur de svenska åtgärdsprogrammen förhåller sig till EUrätten.~~Det är positivt att vattenmyndigheterna tar fram eller förbättrar avrinningsområdesvisa åtgärdsunderlag. Sportfiskarna menar att det är viktigt att dessa åtgärdsunderlag tas fram i nära samverkan med vattenråden. Åtgärdsunderlagen ska vara en integrerad del av åtgärdsprogrammen. ~~Åtgärdsprogrammen ska för samtliga vattenförekomster hänvisa till att miljökvalitetsnormer för vatten är tillämpliga vid prövningar och tillsyn. Detta vinner stöd av artikel 11.1 i ramdirektivet (?Sådana åtgärdsprogram kan hänvisa till åtgärder till följd av lagstiftning som antagits på nationell nivå och som omfattar hela medlemsstatens territorium.?). Detta för att stärka dagens system med miljökvalitetsnormer som följs genom prövningar och tillsyn. En generell hänvisning till miljökvalitetsnormerna hindrar inte att mer precisa åtgärder anges i vissa fall. Det är viktigt att en bedömning vid prövningar och tillsyn alltid ska kunna hänvisa till målet? miljökvalitetsnormerna. Sportfiskarna menar att ett medel (åtgärdsprogram) för att nå ett mål (miljökvalitetsnorm) inte ska överordnas själva målet vilket blir följden av att aldrig kunna tillämpa miljökvalitetsnormer vid prövningar eller tillsyn. Förslaget är enkelt och skulle minska de invändningar som finns mot dagens vattenförvaltning. Detta förslag läggs i syfte att förtydliga den redan gällande ordningen: att miljökvalitetsnormer ska tillämpas vid tillsyn och andra prövningar enligt miljöbalken. Den otydlighet som finns i regelverket idag är till men för

10 10(11) samtliga aktörer som berörs av vattenförvaltningen.~~sportfiskarna är nyfikna på vilka fysiska åtgärder vattenmyndigheterna tänker sig? Rör det sig om utrivningar av dammar som saknar tillstånd, plantering av träd i kantzoner? ~~Några exempel där Sportfiskarna är involverade i projekt som syftar till att åtgärder vidtas:~den levande Nyköpingsån, ett samarbete mellan lokala Sportfiskare, Sportfiskarna centralt, Nyköpingåarnas vattenvårdsförbund, Nyköpings kommun och markägare som syftar till att ta fram fria vandringsvägar i Nyköpingsån mellan Östersjön och Långhalsen. En rapport planeras släppas under 2014.~~Moraån i Södertälje kommun. Sportfiskarna har tidigare tagit fram en förstudie för åtgärder vid de två första vandringshindren i ån. Sportfiskarna verkar för att ån ska tillgängliggöras som habitat för samtliga förekommande fiskarter. De två första dammarna i ån saknar tillstånd. ~~Gavelhytteån i Sandvikens kommun. Ån förbinder Ältebosjön och Storsjön i Sandvikens kommun. Sportfiskarna arbetar just nu med en förstudie för hur vandringsväg kan anläggas vid det vattenkraftverk som utgör ett definitivt vandringshinder för all fisk i vattenförekomsten. Tidigare har även Vallbyån i Gästrikland undersökts.~~i övrigt håller Sportfiskarna på med flera restaureringsprojekt vad gäller kustnära våtmarker. Vi har redan släppt ett flertal rapporter i ämnet där vi bland annat undersökt lämpliga platser för restaureringsprojekt. För att konsultera rapporterna, vänligen besök: ault.aspx ~~Sportfiskarna ser gärna en mer löpande dialog med vattenmyndigheten gällande olika åtgärder som Är det tydligt hur olika aktörer är ansvariga, delaktiga i och berörs av olika delar av kartläggningsarbetet? Saknas någon aktör? Motivera.

11 11(11) Ny förvaltningsplan och rapportering Hur har ni använt Förvaltningsplanen i ert arbete? Svar: Miljökvalitetsnormerna har använts i arbetet. ~I övrigt. Den fungerar inte särskilt bra i vår verksamhet? De har varit svåra att använda för praktiskt konkret planeringsarbete. Kanske är den mer tillämpar för myndigheter och kommuner, tycker de att den är användbar?~ Vad har ni saknat i Förvaltningsplanen som behövs för att ni bättre ska kunna använda den i ert arbete? Svar: Övriga synpunkter Svar: Det diarienummer vi har fått instruktion om att ange vid ifyllandet av denna remiss är: : ~~Svaren har skrivits i förväg. Många av myndighetens svarsalternativ har ja/nej rutor. Våra svar behöver inte tolkas som entydigt ja eller nej. Istället hoppas vi att det är problematiserande/resonerande. Om uttryckliga ja/nej-svar hade önskats skulle detta ha angivits från början i frågorna.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(6) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kronobergs län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(7) Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser För mer information hänvisas till respektive avsnitt i samrådsdokumentet. Arbetsprogram

Läs mer

Samrådssvar från Statkraft Sverige AB gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Statkraft Sverige AB gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Statkraft Sverige AB gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Generellt anser Länsstyrelsen att det saknas en prioritering mellan de väsentliga frågor som tas upp i arbetsprogrammet.

Generellt anser Länsstyrelsen att det saknas en prioritering mellan de väsentliga frågor som tas upp i arbetsprogrammet. YTTRANDE 1 (6) Miljöenheten Ann-Louise Haglund Direktnr. 023-812 24 Fax nr. 023-813 86 ann-louise.haglund@lansstyrelsen.se Länsstyrelsen Västernorrland, Vattenmyndigheten i Bottenhavets distrikt Yttrande

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

Samrådssvar från Örebro kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Örebro kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(7) Samrådssvar från Örebro kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren i

Läs mer

Samrådssvar från Nyköpings kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Nyköpings kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Nyköpings kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Gotlands län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Gotlands län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Gotlands län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(5) Samrådssvar från Malmö Stad, miljöförvaltningen gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Samrådssvar från Mölndals stad gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Mölndals stad gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Mölndals stad gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren i turkos.

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(5) Samrådssvar från Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd

Läs mer

Samrådssvar från Halmstad kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Halmstad kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Halmstad kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren i turkos.

Läs mer

UNDANTAG ENLIGT VATTENFÖRVALTNINGSFÖRORDNINGEN, MINDRE STRÄNGA KVALITETSKRAV OCH TIDSFRISTER SAMT STATUSFÖRSÄMRING

UNDANTAG ENLIGT VATTENFÖRVALTNINGSFÖRORDNINGEN, MINDRE STRÄNGA KVALITETSKRAV OCH TIDSFRISTER SAMT STATUSFÖRSÄMRING SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2008-10-21\dagordning\tjänsteutlåtande\8.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-09-16 MHN 2008-10-21 p 8 Stina Thörnelöf

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt 2009 2015 Rapportnr: 2010:3 ISSN: 1403-624X Titel: Miljökonsekvensbeskrivning Bottenhavets vattendistrikt 2009-2015 Utgivare: Vattenmyndigheten

Läs mer

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Örebro län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Örebro län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Örebro län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Statusklassning och vattendirektivet i Viskan

Statusklassning och vattendirektivet i Viskan Statusklassning och vattendirektivet i Viskan EU s ramdirektiv för vatten och svensk vattenförvaltning VARFÖR EN NY VATTENFÖRVALTNING? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas,

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet Öckerö 2015-03-30, rev. 2015-04-10 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Skrapste, Lisette Larsson, Susanne Härenstam Ärende: Samråd åtgärdsplaner 2015-2021, vattendirektivet Diarienummer:

Läs mer

Vad händer med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram?

Vad händer med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram? Vad händer med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram? Irene Bohman Nationell kalkhandläggarträff 2016-03-15 Maj PRÖVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAMMET Överlämnade åtgärdsprogrammet till regeringen för en eventuell

Läs mer

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten ett arv att skydda och förvalta Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Ramdirektivet för vatten

Läs mer

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 2 Jovars, det flyter utgångspunkten är ramdirektivet för vatten som antogs i december 2000!

Läs mer

Ramdirektivet för vatten

Ramdirektivet för vatten Rent vatten börjar bli en bristvara 2000 kom EU:s medlemsstater överens om: Ramdirektivet för vatten Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett

Läs mer

Miljökvalitetsnormer i Sverige

Miljökvalitetsnormer i Sverige Miljökvalitetsnormer i Sverige EU:s vattenlagstiftning Vattenuttag, Fiskvatten-, Musselvatten-, Badvatten- och Dricksvattendirektiv Avloppsvatten Nitrat från jordbruk Dricksvatten IPPC Vattendirektivet

Läs mer

Samrådssvar från Ej namngiven organisation gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Bottenvikens vattendistrikt

Samrådssvar från Ej namngiven organisation gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Bottenvikens vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Ej namngiven organisation gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Bottenvikens vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Gjennomföring av tiltak i Sverige. Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo

Gjennomföring av tiltak i Sverige. Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo Gjennomföring av tiltak i Sverige Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo 100311 SE WFD-organisation Naturgiven indelning fem havsbassänger huvudavrinningsområden Nationellt samarbete regionalt

Läs mer

Weserdomen EU-domstolens dom i mål C 461/13

Weserdomen EU-domstolens dom i mål C 461/13 Weserdomen EU-domstolens dom i mål C 461/13 Bakgrund till målet Genom planfastställelsebeslut godkände vatten- och sjöfartsförvaltningen för nordvästra Tyskland tre projekt som avsåg utbyggnaden av floden

Läs mer

Enligt sändlista Handläggare

Enligt sändlista Handläggare 1/7 Datum Dnr Mottagare 2011-10-26 2270-11 Enligt sändlista Handläggare Dir tel Kajsa Berggren 010-6986018 Omfördelning av ansvar för genomförande av delar inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

Sammanfattning av Ulf Bjällås och Magnus Fröbergs rapport till Miljömålsberedningen

Sammanfattning av Ulf Bjällås och Magnus Fröbergs rapport till Miljömålsberedningen Sammanfattning av Ulf Bjällås och Magnus Fröbergs rapport 2013-03-29 till Miljömålsberedningen Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet

Läs mer

Kommunens roll i genomförandet av åtgärdsprogrammet för vatten

Kommunens roll i genomförandet av åtgärdsprogrammet för vatten Kommunens roll i genomförandet av åtgärdsprogrammet för vatten Albin Ring, Förvaltningsjurist Hur påverkas kommunerna av åtgärdsprogrammen? Åtgärdsprogrammet listar ett antal generella åtgärder för kommunerna.

Läs mer

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten Innehåll Åtgärder krävs på enskilda avlopp för att nå God ekologisk status Avlopp och Kretslopp 2010 Helena Segervall Vattenmyndigheten har tagit fram åtgärdsprogram för att behålla och uppnå God vattenstatus

Läs mer

Vattendirektivet så påverkas kommunerna

Vattendirektivet så påverkas kommunerna Vattendirektivet så påverkas kommunerna Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Från EU-direktiv till svensk lag Flera direktiv bakas ihop (upphörde 2013) Farliga ämnen 2000/60/EG Ramdirektiv för

Läs mer

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Vision Tillsammans värnar vi vattnets värden Verksamhetsidé Vi inspirerar till och banar väg för rätt vattenkvalitet Aktuellt inom vattenförvaltningen

Läs mer

Piteälvens vattenrådsområde VRO 6. Älvsbyn 2009-03-31 Sofia Perä

Piteälvens vattenrådsområde VRO 6. Älvsbyn 2009-03-31 Sofia Perä Piteälvens vattenrådsområde VRO 6 Älvsbyn 2009-03-31 Sofia Perä Vad är målet för våra vatten? - God status - God tillgång - Ingen försämring - Hållbart utnyttjande - Framtida generationer ska få uppleva

Läs mer

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten 1 (7) DATUM DNR 2015-02-24 KS/2015:37 Yttrande Vattenmyndigheten.vastmanland@ lansstyrelsen.se Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost REMISSYTTRANDE Till: vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Synpunkter på förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Södra Östersjöns

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för vatten. - Vad är det och hur fungerar de?

Miljökvalitetsnormer för vatten. - Vad är det och hur fungerar de? Miljökvalitetsnormer för vatten - Vad är det och hur fungerar de? Stockholm den 22 mars 2010 Henrik Pernmyr, Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt 1 Miljökvalitetsnormer i svensk rätt Miljökvalitetsnormer

Läs mer

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Att gå från byråkrati till handling Kartläggning och analys Identifiera vattenförekomster, bedöma

Läs mer

Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten?

Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten? Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten? Mats Wallin Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenförvaltningscykeln 1 Tidplan 2013 Långsiktig

Läs mer

Skriv ditt namn här

Skriv ditt namn här Skriv ditt namn här 2012-03-29 1 Björn Risinger Generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten 2012-03-29 2 En ny myndighet för havs- och vattenmiljö En tillbakablick 2012-03-29 3 HaV ansvarar för att genomföra

Läs mer

Samrådssvar från Transportstyrelsen gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Bottenvikens vattendistrikt

Samrådssvar från Transportstyrelsen gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Bottenvikens vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Transportstyrelsen gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Bottenvikens vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren i

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormer för vatten Miljökvalitetsnormer för vatten Uppsala den 7 april 2016 Joakim Kruse och Annika Israelsson Disposition Miljökvalitetsnormer för vatten (Joakim) Rättslig grund, normtyper Försämringsförbudet Tillämpningsfrågor

Läs mer

Mälaren - en sjö för miljoner etapp 2

Mälaren - en sjö för miljoner etapp 2 PROTOKOLLSUTDRAG Nämnden för hållbart samhälle NHS 110 Sammanträdesdatum 2014-12-10 1/2 NHS/2014:63-432 Mälaren - en sjö för miljoner etapp 2 Förslag till beslut Nämnden för hållbart samhälle beslutar

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Bilaga 1 Samordning och finansiering, övervakning enligt ramdirektivet för vatten

Bilaga 1 Samordning och finansiering, övervakning enligt ramdirektivet för vatten Bilaga 1 Samordning och finansiering, övervakning enligt ramdirektivet för vatten Samordning och finansiering, övervakning enligt ramdirektivet för vatten Utgiven av: Ansvarig avd./enhet: Författare: Omslagsbild:

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv Förslag åtgärdsprogram för södra östersjön Just nu pågår samråd inom EU Ramdirektivet för vatten -2021-2027

Läs mer

Samrådssvar från Gothemåns Vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Gothemåns Vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt 1(6) Samrådssvar från Gothemåns Vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft. Katrin H Sjöberg

Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft. Katrin H Sjöberg Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft Katrin H Sjöberg 2017-09-21 1. Genomföra vattenkraftsdelen i energiöverenskommelsen, som träffades i juni 2016

Läs mer

Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och

Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och Miljösamverkan Sverige Myndigheternas syn på åtgärdsbetinget i vattendelegationernas beslut 2009 om vattenförvaltningsplaner för genomförande av EU:s ramvattendirektiv

Läs mer

Vattendirektivet i Sverige - incitament, restriktioner och flexibilitet

Vattendirektivet i Sverige - incitament, restriktioner och flexibilitet Vattendirektivet i Sverige - incitament, restriktioner och flexibilitet Lena Gipperth Juridiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Syftet idag: Kort beskrivning av direktivets angreppssätt

Läs mer

Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten

Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten Ekologisk status i kilaåns avrinningsområde Remissvar samråd 2009 Antal remissinstanser via brev, e-post och webbenkäter Bottenviken Bottenhavet Norra Östersjön

Läs mer

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Handläggare: Anders Lindgren Telefon: Till Östermalms stadsdelsnämnd

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Handläggare: Anders Lindgren Telefon: Till Östermalms stadsdelsnämnd ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PARKMILJÖGRUPPEN NOR RA INNERSTADEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-26 Handläggare: Anders Lindgren Telefon: 08 508 09 306 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2009-06-11 Samråd

Läs mer

Kammarkollegiet. Grundat 1539

Kammarkollegiet. Grundat 1539 Kammarkollegiet Grundat 1539 Kammarkollegiets uppgift är att bevaka allmänna miljö- och naturvårdintressen enligt miljöbalken från juridiska utgångspunkter Föra talan som motpart vid tillståndsprövningar

Läs mer

Samrådssvar från Eskilstuna kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Eskilstuna kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(7) Samrådssvar från Eskilstuna kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

LUND REMISSVAR

LUND REMISSVAR LUND 2015-05-04 REMISSVAR Kävlingeåns vattenråd lämnar härmed sina synpunkter på Vattenmyndighetens samråd beträffande Åtgärdsprogram, Miljökvalitetsnormer och Förvaltningsplan för 2015-2021 Vattenrådets

Läs mer

Kort bakgrund om vattenförvaltningen

Kort bakgrund om vattenförvaltningen Kort bakgrund om vattenförvaltningen Varför en särskild vattenförvaltning? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormer för vatten Miljökvalitetsnormer för vatten Joakim Kruse Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Umeå den 30 september 2015 Miljökvalitetsnormer för vatten 5 kap 2 första stycket MB - fyra slags MKN Gränsvärdesnormer

Läs mer

Arbetsprogram & Översikt väsentliga frågor

Arbetsprogram & Översikt väsentliga frågor Arbetsprogram & Översikt väsentliga frågor Kombinerat samråd: 1 dec 2012 1 juni 2013 Skellefteå 30/11 2012 Peter Wihlborg Varför tar vi fram AP/ÖVF? Enligt vattenförvaltningsförordningen: tre år innan

Läs mer

Samverkan och samråd

Samverkan och samråd Samverkan och samråd Länsstyrelsens beredningssekretariat samverkat med ett stort antal aktörer under hela förvaltningscykeln Vattenmyndighetens FP ÅP MKN MKB dokument för samråd i 6 månader Samverkan

Läs mer

Svensk vattenförvaltning

Svensk vattenförvaltning Svensk vattenförvaltning Peder Eriksson Länsstyrelsen i Örebro län Föredraget - Innehåll 1. Vattenförvaltningen - kort introduktion 2. Kartläggning och analys av vatten - VISS Vatten-Informations-System-Sverige

Läs mer

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför?

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Elisabeth Sahlsten, Kristina Samuelsson och Miriam Liberman Enheten för miljöövervakning Bakgrund I Sverige

Läs mer

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten ett arv att skydda och förvalta Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Ramdirektivet för vatten

Läs mer

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Remissens 3 huvudsakliga delar Förvaltningsplanen Tillsammans med ÅP ger planen inriktningen för fortsatta

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Skövde kommun / kommunstyrelsen@skovde.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-02

Läs mer

Vattenförvaltning vad innebär det? Lisa Lundstedt Vattenvårdsdirektör Bottenvikens vattendistrikt

Vattenförvaltning vad innebär det? Lisa Lundstedt Vattenvårdsdirektör Bottenvikens vattendistrikt Vattenförvaltning vad innebär det? Lisa Lundstedt Vattenvårdsdirektör Bottenvikens vattendistrikt Rent vatten börjar bli en bristvara 2000 kom EU:s medlemsstater överens om: Ramdirektivet för vatten Vatten

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Industrin syn på MKN-vatten i prövning och tillsyn

Industrin syn på MKN-vatten i prövning och tillsyn Industrin syn på MKN-vatten i prövning och tillsyn Om tillsyn och Weserdomen Klas Lundbergh, SSAB 2016-04-07 Industrin (VU) och vattenfrågor Industrin är engagerad i vattenfrågor. Vi vill veta vad som

Läs mer

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn Thomas Rydström Miljöenheten Miljöbalkens mål är Hållbar Utveckling 1 kap. Miljöbalkens mål 1 är att främja en hållbar utveckling

Läs mer

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets YTTRANDE 1 (8) Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets vattendistrikt (Vattenmyndighetens dnr 537-7197-14) Förutsättningar för yttrandet Eftersom förslaget är mycket omfattande har

Läs mer

Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 2015-04-28 SID 1/7 Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Samlad bedömning Vallentuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig över remiss från Vattenmyndigheten i

Läs mer

Vattendirektivet i Sverige

Vattendirektivet i Sverige Vattendirektivet i Sverige - Implementering generellt - Tillståndet i kustzonen av Östersjön - Utmaningar - Planer framåt Ann-Karin Thorén 2014-11-11 1 HaV ansvarar för att samordna genomförandet av: Tre

Läs mer

Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund. Tema Vatten Borgeby fältdagar 2010 Presentation av Göran Kihlstrand LRF

Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund. Tema Vatten Borgeby fältdagar 2010 Presentation av Göran Kihlstrand LRF Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Tema Vatten Borgeby fältdagar 2010 Presentation av Göran Kihlstrand LRF EU direktivet 2000/60/EG Ramdirektivet för vatten December 2000 antog alla EU:s medlemsländer Ramdirektivet

Läs mer

Bilaga 1:22 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt

Bilaga 1:22 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt Bilaga 1:22 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till för Övre Ljungans åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de som föreslås för Övre Ljungans

Läs mer

Yttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för Södra Östersjöns Vattendistrikt, 2015-2021

Yttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för Södra Östersjöns Vattendistrikt, 2015-2021 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Länsstyrelsen Kalmar län 39186 Kalmar Kalmar, 4 maj 2015 Yttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för Södra Östersjöns Vattendistrikt,

Läs mer

Vattenråden inom Södra Östersjön, sammanställning av årsredovisningar 2014

Vattenråden inom Södra Östersjön, sammanställning av årsredovisningar 2014 Vattenråden inom Södra Östersjön, sammanställning av årsredovisningar 2014 Vattenråden är viktiga för bra vatten Ett vattenråd representerar den lokala samverkan kring frågorna i vattenförvaltningsarbetet.

Läs mer

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Vattenmyndighetens samråd - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Upplägg - Övergripande om samrådet - Nationell åtgärdsanalys Övergödning - Åtgärdsförslag regionalt

Läs mer

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (7) Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Läs mer

Höje å - Sverigeledande vattensamarbete mellan fyra kommuner.

Höje å - Sverigeledande vattensamarbete mellan fyra kommuner. Höje å - Sverigeledande vattensamarbete mellan fyra kommuner. Jonas Johansson Limnolog / Vattenrådssamordnare Höje å- och Kävlingeåns vattenråd Tekniska förvaltningen Lunds kommun Höje å avrinningsområde

Läs mer

- underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram

- underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram - underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram Länsstyrelsen Norrbottens län Länsstyrelsen Västernorrlands län Länsstyrelsen Västmanlands län Länsstyrelsen Kalmar län Länsstyrelsen Västra

Läs mer

UTKAST (6) Bergvik Skog AB (Bergvik) vill framföra följande synpunkter på dessa samrådsdokument.

UTKAST (6) Bergvik Skog AB (Bergvik) vill framföra följande synpunkter på dessa samrådsdokument. UTKAST 2013-05-29 1(6) Skog Börje Pettersson 023-583 22, 070-307 10 72 borje.pettersson@bergvikskog.se Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt Dnr. 537-6976-12 Samråd om Arbetsprogram med tidtabell

Läs mer

Remissvar på förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt,

Remissvar på förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt, Skellefteå 2015-03-03 1(6) Referens Dokumentnummer 625807-v6 Handläggare Rolf Lindgren Personal/Miljö HXM Telefon 0910-77 25 00 Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt Länsstyrelsen i Norrbottens

Läs mer

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken på Vattenmyndigheten bakgrundsrubriken för Södra Östersjöns vattendistrikt Reinhold Castensson professor Tema Vatten Linköpings universitet och Vattendelegationen för Södra Östersjöns Vattendistrikt (SÖVD),

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org. nr Box 45

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org. nr Box 45 ARB2000, v2.1, 2014-01-30 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Tekniska förvaltningen Plan- och trafikavdelningen Planeringschef, Mimmi Öberg 0589-871 60, 073-765 71 60 mimmi.oberg@arboga.se Datum 2015-04-08 Yttrande

Läs mer

Nya MKN-vatten och förändringar jämfört med de som fastställdes Uppsala Sabine Lagerberg Vattenmyndigheten för Västerhavet

Nya MKN-vatten och förändringar jämfört med de som fastställdes Uppsala Sabine Lagerberg Vattenmyndigheten för Västerhavet Nya MKN-vatten och förändringar jämfört med de som fastställdes 2009 Uppsala 2016-04-07 Sabine Lagerberg Vattenmyndigheten för Västerhavet Miljökvalitetsnormer Generellt Alla vattenförekomster ska uppnå

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Justering av vattenförekomster 2011-2015

Justering av vattenförekomster 2011-2015 Justering av 2011-2015 I december 2009 beslutade vattendelegationerna i Sveriges fem vattenmyndigheter om kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) för alla fastställda i landet. En kombination av att det material

Läs mer

Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF

Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF Morfologiska förändringar Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund 5.1.4 Rensning av vattendrag för upprätthållande

Läs mer

Ramdirektivet för vatten 2000/60/EG

Ramdirektivet för vatten 2000/60/EG Ramdirektivet för vatten 2000/60/EG Maria Wik Persson SweMins Miljökonferens 2010 Innehåll Kort repetition Miljökvalitetsnormer (MKN) Åtgärdsprogram Verksamhetsutövare Förändringar på gång 6-års cykler

Läs mer

Vattenplan Revidering av Eskilstuna kommuns vattenplan från 2006

Vattenplan Revidering av Eskilstuna kommuns vattenplan från 2006 Vattenplan 2013 2021 Revidering av Eskilstuna kommuns vattenplan från 2006 Målet är att diskutera mål, möjliga åtgärder och förslag till utformning av den reviderade planen. I Eskilstuna vill vi ha ett

Läs mer

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Nr. 2009/022 2009-08-05 Agneta Christensen 0501-60 53 85 till Vattenmyndigheten för Västerhavets distrikt via webbenkät Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(5) Samrådssvar från LRF-s kommungrupp Vårgårda, genom Lennart Larsson ledamot av Säveåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Kalmar läns (Vattenmyndighet i Södra Östersjöns vattendistrikt) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 SKRIVELSE 1(5) Lena Ahlgren 2015-04-28 Dnr: 2012-2170.40 Miljö- och hälsoskyddsinspektör Länsstyrelsen Västmanlands län Vattenmyndigheten 721 86 Västerås Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Kammarkollegiets roll. Tillståndsprövningar exempel på tillämpning av miljöbalken och MKN. Vattenrådsdagar Piteå 7 maj 2012

Kammarkollegiets roll. Tillståndsprövningar exempel på tillämpning av miljöbalken och MKN. Vattenrådsdagar Piteå 7 maj 2012 Kammarkollegiets roll Tillståndsprövningar exempel på tillämpning av miljöbalken och MKN Vattenrådsdagar Piteå 7 maj 2012 Kammarkollegiet Kammarkollegiets uppgift är att föra talan för att ta till vara

Läs mer