Skytteholmsskolan F-3. Verksamhetsplan 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skytteholmsskolan F-3. Verksamhetsplan 2014"

Transkript

1 Skytteholmsskolan F-3 Verksamhetsplan 2014

2 LEDNINGSDEKLARATION Skolans arbete skall genomsyras av ett kvalitetsarbete där vi följer upp, analyserar och vidtar åtgärder för elevernas ökade måluppfyllelse. I nätverk och andra forum träffas skolledning och pedagoger för att i sitt uppdrag reflektera över forskning och beprövad erfarenhet. Detta leder till ständiga förbättringar och en ökad kvalité i verksamheten. För att nå uppsatta mål leder Rektor den pedagogiska verksamheten genom att styra, stödja och samordna verksamhetens inre processer både på kort och på lång sikt. Ledarskapet skall kännetecknas av att vara nära, uppmuntrande, innovativt och utmanande. Rektor säkerställer att alla i skolan arbetar mot de gemensamt uppsatta målen. Genom samverkan med andra aktörer inom och utom organisationen skapas de bästa förutsättningar för att nå målen. I skolan skall finnas en god, hälsosam och interkulturell lärmiljö där vi möjliggör att alla barn och ungdomar lyckas med att nå sina mål. Skolan och alla dess verksamheter skall genomsyras av ett inkluderande förhållningssätt, vara organiserade och arbeta för inkludering ur alla perspektiv. För att ge bästa möjliga förutsättningar för elevens utveckling och lärande är det för oss viktigt att det finns ett starkt förtroende och en bra relation mellan föräldrar och skolan Skolan skall ge alla barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar att nå sina mål. Nya sätt att tänka kring mötet med barn och ungdomar och kring den pedagogiska utvecklingen skall leda till att fler når målen. Skolan skall utmana och inspirerar alla barn och ungdomar och deras nyfikenhet och kreativitet skall tas tillvara genom ett entreprenöriellt förhållningssätt. Genom meningsskapande aktiviteter skall elevernas motivation öka. För att möta alla elevers behov och förutsättningar skall undervisning anpassas avseende lärstil och lärmiljö. Tillgången till och användning av IT och annan teknik, kultur och skolbibliotek ökar möjligheterna till en flexibel pedagogik. Lärandet sker oberoende av tid och rum. Vår skola skall ha ett starkt varumärke och ingå i en flexibel och utvecklingsorienterad organisation som möter personal, elever och vårdnadshavares behov, förväntningar och krav. Utveckling och anpassning av organisationen skall ses i en helhet och utgå från elevens behov och där mångfald är en viktig framgångsfaktor i våra verksamheter. Skolan skall ha dokumenterade processer och använda resurser på ett effektivt sätt. Vår skola skall kunna erbjuda pedagoger med hög kompetens och en kvalitativ verksamhet ur alla perspektiv.

3 Skytteholmsskolan Årskurs F-3 Skytteholmsskolan är en grundskola med åldershomogena klasser från förskoleklass upp till årskurs 9. Skolan är uppdelad i två enheter; årskurs F-3 samt årskurs 4-9. Varje enhet har sin rektor som är ytterst ansvarig för respektive verksamhet. På Skytteholmskolan F-3 går det tillsammans ca 400 elever. Skolbarnsomsorgen är integrerade med skolan både verksamhets- och lokalmässigt. För elever som nyligen anlänt till Sverige har Skytteholmsskolan introduktionsklasser där eleverna får sina grundläggande kunskaper i svenska språket. På Skytteholmsskolan går ett mindre antal elever som läser enligt grundsärskolans läroplan och är inkluderade i de ordinarie klasserna i ett av arbetslagen (Merkurius). I samband med årsskiftet 2013/2014 slogs Fridhemsskolans verksamhet samman med Skytteholmsskolans. De båda enheterna är nu en och samma och fr.o.m. 1 januari bildar f.d. Fridhemsskolans klasser (med undantag för en grupp) ett arbetslag inom ramen för Skytteholmsskolan F-3. Den grupp som inte tillhör det nya arbetslaget ingår i ett av de ursprungliga arbetslagen från Skytteholmsskolan. All verksamhet för Fridhemsskolan har flyttar in i Skytteholmsskolan, både organisatoriskt och lokalmässigt. Skytteholmsskolan F-3 har; 14 Klasslärare 4 Specialpedagoger som arbetar som kompanjonlärare 5 Förskollärare 24 Fritidspedagoger/Fritidsledare/Barnskötare 4 Resurspedagoger 2 Elevassistenter 1 Övergripande specialpedagog 2 Speciallärare/Specialpedagoger 1 SVA lärare/ introduktionslärare 1 Idrottslärare 1 Bildlärare 2 Slöjdlärare 1 Musiklärare 1 Vaktmästare 2 Skolsköterskor 1 Kurator 2 Skoladministratörer 1 Biträdande rektor 1Rektor

4 Skytteholmsskolan ORGANISATION F-3 Ledningsorganisation F-3 Skolledningen består av en rektor och biträdande rektor. Inom skolledningen finns även en tjänst som övergipande specialpedagog. En roll för att i ett nära samarbete med rektor och biträdande rektor utveckla och säkerställa det specialpedagogiska arbetsområdet. Administration Skolan har två administrativa funktioner som svara för elevadministration och personaladministration. Till Administration hör även en vaktmästare som i huvudsak arbetar med lokalfrågor, uppföljning av lokalvård samt beställningar och leveranser av tjänster och produkter relaterade till lokaler och skolgård. Den administrativa personalen delas även med enheten för årskurs 4-9. Elevhälsoteam Enheten har ett elevhälsoteam som leds av rektor och består av bitr. rektor, kurator, skolsköterskor, övergripande specialpedagog samt även tillgång till skolläkare, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare.

5 Arbetslag Skytteholmsskolan F-3 består av 4 arbetslag med fyra eller 5 klasser i varje arbetslag. Verksamhetsgrenarna Förskoleklass, Fritidshem och grundskola ingår i respektive arbetslag. Skytteholmsskolan UPPDRAG Skytteholmsskolans uppdrag är att bedriva undervisning och omsorg utifrån mål och intentioner i relevanta nationella och kommunala styrdokument. Skytteholmsskolan PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Utifrån Barn- och utbildningsnämndens mål och skolans kvalitetsredovisning för 2012/2013 har skolan fyra huvudsakliga utvecklingsområden som kommer att prioriteras högst under det kommande läsåret. Utveckling, lärande och kunskaper. Kunskapskrav Normer och värden. Trivsel och Trygghet Ledning och styrning. Medarbetarengagemang Budget i balans. Ekonomi

6 UTVECKLING MOT KUNSKAPSKRAVEN Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt, kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv, kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga, kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden, har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken, har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia, kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället, har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället, kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. (Läroplanen Lgr11) Förskolor och skolor i Solna ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter som rustar den för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. (Kommunstyrelsen Solna) Andelen elever i Solnas kommunala och fristående skolor som är behöriga till gymnasieskolan ska minst bibehållas på samma nivå läsåret 2012/13 som läsåret 2010/ /12 92,6%, 2012/13-92,6%, 2013/14 93% (Barn- och utbildningsnämnden)

7 Skolans mål - Elever som klara Nationella proven i årskurs 3 skall öka till 100 % - Andel som uppnår målen i alla ämnen skall öka till 100 % Strategier De strategier skolan använder för att nå målen rymmer - att en bedömning av varje elevs förutsättningar, erfarenheter och behov, ligger till grund för dennes lärandesituation, - att lärarens val av arbetssätt utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, - ett inkluderande förhållningssätt - ett utvecklat arbete med Pedagogisk planering och Bedömning för lärande. Aktiviteter - Etablera ett lokalt datatek med kompetens och alternativa lärverktyg. Eva Eriksson Kebert, övergripande specialpedagog. - Skolan erbjuder och bedriver läxhjälp i svenska och matematik under ledning av behöriga lärare. Eva Eriksson Kebert, övergripande specialpedagog. - Kompetensutveckling genomförs i hur IT används som pedagogiskt verktyg. Eva Eriksson Kebert, övergripande specialpedagog. - Under läsåret 13/14 upprätta pedagogiska planeringar för samtliga ämnen och årskurser. Biträdande rektor Lillemor Johansson

8 - En matematikverkstad och strategier för utveckling kring ämnet byggs upp på Skytteholmsskolan under ledning av skolans matematikutvecklare. Helene Bragsjö, speciallärare/matematikutvecklare - En språkverkstad och strategier för utveckling kring ämnet byggs upp på Skytteholms skolan under ledning av skolans läs- och skrivutvecklaren. Siv Forsström Reinson, speciallärare/läs och skriv utvecklare Metoder för mätning - Elever som klara Nationella proven i matematik årskurs 3 Helene Bragsjö, speciallärare/matematikutvecklare - Elever som klara Nationella proven i svenska i årskurs 3 Siv Forsström Reinson, speciallärare/läs och skriv utvecklare - Andelen elever som når målen i alla ämnen mäts och följs upp genom dokumentation i Infomentor. Eva Eriksson Kebert, övergripande specialpedagog.

9 TRIVSEL OCH TRYGGHET Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. (Läroplanen Lgr11) Förskolor och skolor i Solna ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter som rustar den för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. (Kommunstyrelsen Solna) Medborgarnas nöjdhet med Solna stads verksamheter ska öka till minst nöjdhetsindex 60 i medborgarundersökningen år (Barn- och utbildningsnämnden) Skolans mål - Andelen elever som i skolans Trygghetsenkät uppger att de trivs och är trygga (ett samlat index av frågor relaterade till trivsel och trygghet) skall vara 100 %. - Andelen vårdnadshavare i årskurs 3 som i brukarundersökningen uppger att de upplever trivsel och trygghet för sina barn (NKI) skall vara 100 %. Strategier De strategier skolan använder för att nå målen rymmer - ett aktivt arbete med skolans likabehandlingsplan, - samverkan med närrområdets förskolor för en trygg övergång mellan förskola och skola, - maximal öppenhet gentemot elever, vårdnadshavare, huvudman och närsamhälle.

10 Aktiviteter för måluppnåelse - I maj/juni genomförs på Skytteholmsskolan en Vernissage på temat allas lika värde. Alla elever i alla årskurser på skolan planerar, skapar och genomför under året aktiviteter som mynnar ut i en gemensam dag där föräldrar och intresserade kan komma och ta del av elevernas arbete kring normer och värden. Ansvarig för genomförande; är Maria Bertilsson, Kurator. - Planerad rastverksamhet. Varje lunchrast skall eleverna erbjudas planerad aktivitet/lek under ledning av ansvarig pedagog. Ansvarig för genomförandet är Margita Lundström, Arbetslagsledare Merkurius - Alla Rastvärdar skall bära reflexväst för att vara väl synliga för alla elever. Rastvärdarna skall utifrån skolans kartläggning av vilka områden som eleverna upplever otrygga var strategiskt utplacerade och cirkulera kring dessa platser. Ansvarig för genomförandet är Margita Lundström, Arbetslagsledare Merkurius - Ett faddersystem med faddergrupper/kedjor upprättas där alla klasser och elever ingår. I fadderkedjorna skall genomföras mist 4 aktiviteter/ läsår som ger eleverna möjlighet att skapa relationer mellan årskurser och stadier. Ansvarig för genomförande; är Maria Bertilsson, Kurator. - Genomföra planering och uppföljningskonferens (ht-13) med förskolor från området. Ansvarig för genomförande; är Madelaine Hagström, Arbetslagsledare. - Genomföra en planeringskonferens (vt-14) med förskolorna i området. Ansvarig för genomförande; är Madelaine Hagström, Arbetslagsledare. - All personal deltar i utbildning kring diskrimineringsgrunderna under läsåret. Målområde i de individuella utvecklingsplanerna. Ansvarig för genomförande; är Susanne Jonsson, Rektor

11 - All personal utbildas vad gäller dokumentationsblanketter och anmälan rapportering kring kränkande bandhandling och incidenter. Målområde i de individuella utvecklingsplanerna. Ansvarig för genomförande; är Susanne Jonsson, Rektor - Schemalagd personal i alla omklädningsrum i samband med idrottslektioner Ansvarig för genomförande är Margita Lundström Arbetslagsledare/kategoriledare Metoder för mätning av måluppnåelse - Skolans Trygghetsenkät Maria Bertilsson, Kurator. - Brukarundersökning elever årskurs 3 Susanne Jonsson, Rektor. - Brukarundersökning vårdnadshavare årskurs 3 Susanne Jonsson, Rektor. - Trygghetsvandring Maria Bertilsson, Kurator. - Medarbetarsamtal Måluppfyllelse medarbetarnas individuella utvecklingsplaner. Susanne Jonsson, Rektor.

12 ANSVAR OCH INFLYTANDE Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. (Läroplanen Lgr11) Förskolor och skolor i Solna ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter som rustar den för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. (Kommunstyrelsen Solna) Skolans mål - Andel elever i år 3 som uttrycker att de vet vad de behöver kunna för att nå målen i alla ämnen skall vara 100 % i NKI/Brukarundersökning - Andelen vårdnadshavare till elever i år 3 som upplever att de har inflytande i verksamheten skall vara 100 % i NKI/Brukarundersökning. - Andelen elever i år 3 om upplever att de deltar i planeringen för sin kunskapsutveckling och sitt lärande skall vara 100 % i NKI/Brukarundersökningen. - Andelen elever som upplever att kan välja olika sätt att arbeta i skolan skall vara 100 % i NKI/Brukarundersökningen. Strategier De strategier skolan använder för att nå målen rymmer - ett aktivt arbete med Pedagogisk planering och Bedömning för lärande som ger eleverna reellt inflytande på stoffurval och arbetssätt, Aktiviteter för måluppnåelse - I varje klass skall regelbundet hållas klassråd där man skall verka för att alla elever får en kunskap och erfarenhet kring demokratiska principer och arbetsformer. Varje klass skall utse en elev som skall representera klassen i skolans elevråd. Ansvarig för genomförande Skytteholmsskolan är Susanne Jonsson, Rektor

13 - I Skytteholmskolan F-3 finns ett elevråd som regelbundet skall träffas 1ggr/månad. Elevrådet skall utifrån en dagordning med punkter som hanterar bl.a. arbetsmiljö och utvecklingsfrågor ge eleverna möjlighet till delaktighet och inflytande utifrån demokratiska principer och former. Ansvarig för genomförande Skytteholmsskolan är Susanne Jonsson, Rektor - I SkytteholmsskolanF-3 skall finnas ett skolråd som regelbundet, 2/termin, träffas för att diskutera och hantera olika aktuella frågor och områden. Målsättningen är att varje klass skall vara representerad av en förälder. Föräldrarådet är ej ett beslutande organ utan ett rådgivande forum med möjlighet att representera och framföra föräldragruppens synpunkter i olika frågor.. - Ansvarig klasslärare skall varje år tillsammans med elever och vårdnadshavare upprätta en skriftlig individuell utvecklingsplan i samband med elevens utvecklingssamtal. Den individuella utvecklingsplanen skall finnas dokumenterad och tillgänglig för elev och vårdnadshavare i Solna Stads digitala lärplattform (Infomentor). Ansvarig för genomförande är Eva Eriksson Kebert, Övergripande Specialpedagog. Metoder för mätning av måluppnåelse. Måluppnåelse vad gäller inflytande och ansvar mäts genom NKI, Nöjd kund index. Elevens upplevelse av ansvar och inflytande mäts genom följande frågeställningar; - Brukarundersökning elever årskurs 3 Frågeställningar: Jag får veta vad hur det går för mig i de olika ämnena På utvecklingssamtalen deltar jag i planeringen för min kunskapsutveckling och mitt lärande Susanne Jonsson, Rektor - Brukarundersökning vårdnadshavare årskurs 3 Frågeställning: Jag är nöjd med det inflytande jag har i verksamheten. Susanne Jonsson, Rektor.

14 MEDARBETARENGAGEMANG Solna stads medarbetares engagemang ska vara minst 65 i undersökningen Hållbart Medarbetar Engagemang, HME. (Barn- och utbildningsnämnden) Skolans mål - Andelen medarbetare som i NMI - Nöjd medarbetarindex uppger att de upplever sig motiverade i sitt arbete skall vara minst 65 %. - Andelen medarbetare som i NMI - Nöjd medarbetarindex uppger att de upplever ett gott ledarskap skall vara minst 65 %. Att de får uppskattning, känner att de har förtroende och får förutsättningar att utföra ett gott arbete. - Andelen medarbetare som i NMI - Nöjd medarbetarindex uppger att de upplever sig insatta i skolans verksamhet och att de ges möjlighet att vara delaktiga och kan påverka skall vara minst 65 %. - Minska antal sjukfrånvarotillfällen med 25 % under Öka andelen utbildade Fritidspedagoger i verksamheten, minst en utbildad fritidspedagog/lärare mor fritidshem i varje fritidsgrupp, dvs. 2/arbetslag under Strategier De strategier skolan använder för att nå målen rymmer - att skolans mål är kända av medarbetarna och att alla är engagerade i aktiviteter för att nå dem, - att medarbetare genom att få gehör för idéer och engagemang ges möjlighet att delta i vidareutveckling av sitt arbete, resultat och arbetssätt, - att varje medarbetare har rätt kompetens i relation till sitt uppdrag

15 Aktiviteter för måluppnåelse - Utvecklingsprogram i metakompetens kring Kommunikation och Förändringsarbete(pågår ) Medarbetare deltar i regelbundet inplanerade utbildningsdagar i kombination med handledningstillfällen mellan dessa dagar. 17 oktober, 3 december, 4 februari, 8 april samt juni. Arbetet är ett långsiktigt och processorienterat och ligger på individ, grupp och organisationsnivå. - För alla medarbetare upprättas, i samverkan mellan chef och medarbetare, en individuell utvecklingsplan där varje medarbetare har mål och utvecklingsinsatser som tydligt styr mot enhetens mål vilka i sin tur styr mot nämndens mål och de nationella målen för verksamheten. Ansvarig för genomförande Skytteholm är Susanne Jonsson, Rektor. - Ansvar och befogenheter skall tydligt kommuniceras till alla medarbetare på Arbetsplatsträffen i mars. - Ansvar och befogenheter skall dokumenteras och finnas i Verksamhetsplanen, Arbetsplaner för respektive verksamhetsgrenar, Krisplanen och Likabehandlingsplanen. Metoder för mätning av måluppnåelse - NMI (nöjd medarbetarindex) målområde Motivation. - NMI (nöjd medarbetarindex) målområde Ledarskap - NMI (nöjd medarbetarindex) målområde Styrning - Uppföljning och analys av sjukfrånvaro genom rapporter från personalenheten Solna Stad - Följa upp rekrytering och tillsättningen av vakanta Fritidspedagogtjänster under vårterminen

16 EKONOMI Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. (Kommunstyrelsen Solna) Alla resultatenheter inom BUN:s verksamhet ska ha sin årliga budget i balans. (Barn- och utbildningsnämnden) Skolans mål Skytteholmsskolan ska vid 2014 års utgång ha en budget i balans. Strategier De strategier skolan använder för att nå målen rymmer - Arbetet med volymanpassning och detaljerad månadsuppföljning fortsätter under året. - Effektivisering av resurser. Aktiviteter för måluppnåelse - Månadsvis uppföljning i BUF: s prognosverktyg för redovisning och uppföljning. Avstämning med central stödfunktion sker månadsvis. - Benchmarking mot övriga skolor i Solna för att hitta best practise när det gäller schemaläggning och resursutnyttjande. - Lokalinventering genomförs och även en kartläggning av de olika verksamheternas lokalbehov på kort och längre sikt. Genomförd innan budget för 2014 skall vara klar. - Lokalinventering genomförs även för att få fram en mer exakt fördelning av lokaler och relaterade kostnader mellan resultatställe 6511 och Genomförd innan budget för 2014 skall vara klar.

17 - Med respektive arbetslag genomförs en mindre ekonomiutbildning (1.5 timme)kring budget, utfall och resultat och redovisning. Utbildningen skall vara genomförd senast Inköpskort skall from januari 2014 tilldelas respektive arbetslagsledare samt de nyckelfunktioner som är i behov av att kunna inhandla varor och tjänster. Övriga inköpskort kommer att dras tillbaka senast Varje arbetslag skall bokföra och följa upp sina inköp och utgifter för läromedel och förbrukningsmaterial. Arbetslagsledarna skall utifrån en gemensam mall kvartalsvis redovisa sin egen tilldelade budgetmedel. Ansvarig för genomförandet är Susanne Jonsson, Rektor. Metoder för mätning av måluppnåelse - Månadsuppföljning i BUF: s prognosverktyg. - Resultatanalys i samband med kvartals- och tertialrapporter - Kvartalsuppföljning av respektive arbetslags utfall i relation till budgeterade medel. -

RÅSUNDA SKOLA F-5 Verksamhetsplan 2013-2014

RÅSUNDA SKOLA F-5 Verksamhetsplan 2013-2014 RÅSUNDA SKOLA F-5 Verksamhetsplan 2013-2014 LEDNINGSDEKLARATION I Råsunda Skola finns framtiden! Varje elev i Råsunda skola är aktiv och kompetent samt har lust att lära och att utvecklas. Detta gäller

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012 GRUNDSÄRSKOLAN SIV ENSTRÖM

Kvalitetsredovisning 2011-2012 GRUNDSÄRSKOLAN SIV ENSTRÖM GRUNDSÄRSKOLAN SIV ENSTRÖM 2 (44) FÖRORD Särskolan i sala består av tre enheter. Verksamheterna ligger på Åkra, Gysinge och Verdandi. All personal på särskolan arbetar Lösningsinriktat. Särskolans värdegrund:

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005 för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och förskoleklass i Område 2 Läreda

Kvalitetsredovisning 2005 för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och förskoleklass i Område 2 Läreda Kvalitetsredovisning 2005 för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och förskoleklass i Område 2 Läreda Det finns separata redovisningar för enheterna Ljungdalaskolan, Stoby förskola och skola,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Arbetsplan. för Grundsärskolan Åk 7-9. Syftet med denna arbetsplan är att: - Läsåret 2014-2015

Arbetsplan. för Grundsärskolan Åk 7-9. Syftet med denna arbetsplan är att: - Läsåret 2014-2015 - Läsåret 204-205 Arbetsplan för Grundsärskolan Åk 7-9 Syftet med denna arbetsplan är att: Vara ett stöd och underlag i vårt systematiska kvalitetsarbete med analys och uppföljning Tydliggöra särskolans

Läs mer

Lokal arbetsplan för Al-Maarif Tvåspråksskola 2010-2011

Lokal arbetsplan för Al-Maarif Tvåspråksskola 2010-2011 Lokal arbetsplan för Al-Maarif Tvåspråksskola 2010-2011 FAKTA... 3 NULÄGES SITUATION... 4 UTVECKLINGSOMRÅDE... 6 SKOLANS GRUNDTANKAR... 7 VISION... 8 PRIORITERADE MÅL... 8 VÄRDEGRUNDEN... 9 KUNSKAPER...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Svanens förskola Norrköping Granskning genomförd i november 2012 av Annika Gabrielsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Svanens förskola

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2013 Barn- och utbildningsnämnden 2 (36) Innehåll Verksamhetsplan och budget 2013... 3 Bakgrund... 4 Ekonomiska förutsättningar... 4 Målområde Trygghet och lärande för solnabornas bästa...

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 (20) VERKSAMHETSPLAN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN Denna verksamhetsplan är barn- och utbildningsförvaltningens övergripande dokument för styrning och kvalitetsutveckling. Kapitel

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BRE DÄNGSSKOLAN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 13/10/13 SID 1 (30) 2013-09-20 Handläggare: Lennart Östman Telefon: 08 508 24165 Kvalitetsredovisning Inledning Bredängsskolans mål och visioner:

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer