Skytteholmsskolan F-3. Verksamhetsplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skytteholmsskolan F-3. Verksamhetsplan 2014"

Transkript

1 Skytteholmsskolan F-3 Verksamhetsplan 2014

2 LEDNINGSDEKLARATION Skolans arbete skall genomsyras av ett kvalitetsarbete där vi följer upp, analyserar och vidtar åtgärder för elevernas ökade måluppfyllelse. I nätverk och andra forum träffas skolledning och pedagoger för att i sitt uppdrag reflektera över forskning och beprövad erfarenhet. Detta leder till ständiga förbättringar och en ökad kvalité i verksamheten. För att nå uppsatta mål leder Rektor den pedagogiska verksamheten genom att styra, stödja och samordna verksamhetens inre processer både på kort och på lång sikt. Ledarskapet skall kännetecknas av att vara nära, uppmuntrande, innovativt och utmanande. Rektor säkerställer att alla i skolan arbetar mot de gemensamt uppsatta målen. Genom samverkan med andra aktörer inom och utom organisationen skapas de bästa förutsättningar för att nå målen. I skolan skall finnas en god, hälsosam och interkulturell lärmiljö där vi möjliggör att alla barn och ungdomar lyckas med att nå sina mål. Skolan och alla dess verksamheter skall genomsyras av ett inkluderande förhållningssätt, vara organiserade och arbeta för inkludering ur alla perspektiv. För att ge bästa möjliga förutsättningar för elevens utveckling och lärande är det för oss viktigt att det finns ett starkt förtroende och en bra relation mellan föräldrar och skolan Skolan skall ge alla barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar att nå sina mål. Nya sätt att tänka kring mötet med barn och ungdomar och kring den pedagogiska utvecklingen skall leda till att fler når målen. Skolan skall utmana och inspirerar alla barn och ungdomar och deras nyfikenhet och kreativitet skall tas tillvara genom ett entreprenöriellt förhållningssätt. Genom meningsskapande aktiviteter skall elevernas motivation öka. För att möta alla elevers behov och förutsättningar skall undervisning anpassas avseende lärstil och lärmiljö. Tillgången till och användning av IT och annan teknik, kultur och skolbibliotek ökar möjligheterna till en flexibel pedagogik. Lärandet sker oberoende av tid och rum. Vår skola skall ha ett starkt varumärke och ingå i en flexibel och utvecklingsorienterad organisation som möter personal, elever och vårdnadshavares behov, förväntningar och krav. Utveckling och anpassning av organisationen skall ses i en helhet och utgå från elevens behov och där mångfald är en viktig framgångsfaktor i våra verksamheter. Skolan skall ha dokumenterade processer och använda resurser på ett effektivt sätt. Vår skola skall kunna erbjuda pedagoger med hög kompetens och en kvalitativ verksamhet ur alla perspektiv.

3 Skytteholmsskolan Årskurs F-3 Skytteholmsskolan är en grundskola med åldershomogena klasser från förskoleklass upp till årskurs 9. Skolan är uppdelad i två enheter; årskurs F-3 samt årskurs 4-9. Varje enhet har sin rektor som är ytterst ansvarig för respektive verksamhet. På Skytteholmskolan F-3 går det tillsammans ca 400 elever. Skolbarnsomsorgen är integrerade med skolan både verksamhets- och lokalmässigt. För elever som nyligen anlänt till Sverige har Skytteholmsskolan introduktionsklasser där eleverna får sina grundläggande kunskaper i svenska språket. På Skytteholmsskolan går ett mindre antal elever som läser enligt grundsärskolans läroplan och är inkluderade i de ordinarie klasserna i ett av arbetslagen (Merkurius). I samband med årsskiftet 2013/2014 slogs Fridhemsskolans verksamhet samman med Skytteholmsskolans. De båda enheterna är nu en och samma och fr.o.m. 1 januari bildar f.d. Fridhemsskolans klasser (med undantag för en grupp) ett arbetslag inom ramen för Skytteholmsskolan F-3. Den grupp som inte tillhör det nya arbetslaget ingår i ett av de ursprungliga arbetslagen från Skytteholmsskolan. All verksamhet för Fridhemsskolan har flyttar in i Skytteholmsskolan, både organisatoriskt och lokalmässigt. Skytteholmsskolan F-3 har; 14 Klasslärare 4 Specialpedagoger som arbetar som kompanjonlärare 5 Förskollärare 24 Fritidspedagoger/Fritidsledare/Barnskötare 4 Resurspedagoger 2 Elevassistenter 1 Övergripande specialpedagog 2 Speciallärare/Specialpedagoger 1 SVA lärare/ introduktionslärare 1 Idrottslärare 1 Bildlärare 2 Slöjdlärare 1 Musiklärare 1 Vaktmästare 2 Skolsköterskor 1 Kurator 2 Skoladministratörer 1 Biträdande rektor 1Rektor

4 Skytteholmsskolan ORGANISATION F-3 Ledningsorganisation F-3 Skolledningen består av en rektor och biträdande rektor. Inom skolledningen finns även en tjänst som övergipande specialpedagog. En roll för att i ett nära samarbete med rektor och biträdande rektor utveckla och säkerställa det specialpedagogiska arbetsområdet. Administration Skolan har två administrativa funktioner som svara för elevadministration och personaladministration. Till Administration hör även en vaktmästare som i huvudsak arbetar med lokalfrågor, uppföljning av lokalvård samt beställningar och leveranser av tjänster och produkter relaterade till lokaler och skolgård. Den administrativa personalen delas även med enheten för årskurs 4-9. Elevhälsoteam Enheten har ett elevhälsoteam som leds av rektor och består av bitr. rektor, kurator, skolsköterskor, övergripande specialpedagog samt även tillgång till skolläkare, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare.

5 Arbetslag Skytteholmsskolan F-3 består av 4 arbetslag med fyra eller 5 klasser i varje arbetslag. Verksamhetsgrenarna Förskoleklass, Fritidshem och grundskola ingår i respektive arbetslag. Skytteholmsskolan UPPDRAG Skytteholmsskolans uppdrag är att bedriva undervisning och omsorg utifrån mål och intentioner i relevanta nationella och kommunala styrdokument. Skytteholmsskolan PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Utifrån Barn- och utbildningsnämndens mål och skolans kvalitetsredovisning för 2012/2013 har skolan fyra huvudsakliga utvecklingsområden som kommer att prioriteras högst under det kommande läsåret. Utveckling, lärande och kunskaper. Kunskapskrav Normer och värden. Trivsel och Trygghet Ledning och styrning. Medarbetarengagemang Budget i balans. Ekonomi

6 UTVECKLING MOT KUNSKAPSKRAVEN Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt, kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv, kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga, kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden, har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken, har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia, kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället, har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället, kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. (Läroplanen Lgr11) Förskolor och skolor i Solna ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter som rustar den för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. (Kommunstyrelsen Solna) Andelen elever i Solnas kommunala och fristående skolor som är behöriga till gymnasieskolan ska minst bibehållas på samma nivå läsåret 2012/13 som läsåret 2010/ /12 92,6%, 2012/13-92,6%, 2013/14 93% (Barn- och utbildningsnämnden)

7 Skolans mål - Elever som klara Nationella proven i årskurs 3 skall öka till 100 % - Andel som uppnår målen i alla ämnen skall öka till 100 % Strategier De strategier skolan använder för att nå målen rymmer - att en bedömning av varje elevs förutsättningar, erfarenheter och behov, ligger till grund för dennes lärandesituation, - att lärarens val av arbetssätt utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, - ett inkluderande förhållningssätt - ett utvecklat arbete med Pedagogisk planering och Bedömning för lärande. Aktiviteter - Etablera ett lokalt datatek med kompetens och alternativa lärverktyg. Eva Eriksson Kebert, övergripande specialpedagog. - Skolan erbjuder och bedriver läxhjälp i svenska och matematik under ledning av behöriga lärare. Eva Eriksson Kebert, övergripande specialpedagog. - Kompetensutveckling genomförs i hur IT används som pedagogiskt verktyg. Eva Eriksson Kebert, övergripande specialpedagog. - Under läsåret 13/14 upprätta pedagogiska planeringar för samtliga ämnen och årskurser. Biträdande rektor Lillemor Johansson

8 - En matematikverkstad och strategier för utveckling kring ämnet byggs upp på Skytteholmsskolan under ledning av skolans matematikutvecklare. Helene Bragsjö, speciallärare/matematikutvecklare - En språkverkstad och strategier för utveckling kring ämnet byggs upp på Skytteholms skolan under ledning av skolans läs- och skrivutvecklaren. Siv Forsström Reinson, speciallärare/läs och skriv utvecklare Metoder för mätning - Elever som klara Nationella proven i matematik årskurs 3 Helene Bragsjö, speciallärare/matematikutvecklare - Elever som klara Nationella proven i svenska i årskurs 3 Siv Forsström Reinson, speciallärare/läs och skriv utvecklare - Andelen elever som når målen i alla ämnen mäts och följs upp genom dokumentation i Infomentor. Eva Eriksson Kebert, övergripande specialpedagog.

9 TRIVSEL OCH TRYGGHET Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. (Läroplanen Lgr11) Förskolor och skolor i Solna ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter som rustar den för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. (Kommunstyrelsen Solna) Medborgarnas nöjdhet med Solna stads verksamheter ska öka till minst nöjdhetsindex 60 i medborgarundersökningen år (Barn- och utbildningsnämnden) Skolans mål - Andelen elever som i skolans Trygghetsenkät uppger att de trivs och är trygga (ett samlat index av frågor relaterade till trivsel och trygghet) skall vara 100 %. - Andelen vårdnadshavare i årskurs 3 som i brukarundersökningen uppger att de upplever trivsel och trygghet för sina barn (NKI) skall vara 100 %. Strategier De strategier skolan använder för att nå målen rymmer - ett aktivt arbete med skolans likabehandlingsplan, - samverkan med närrområdets förskolor för en trygg övergång mellan förskola och skola, - maximal öppenhet gentemot elever, vårdnadshavare, huvudman och närsamhälle.

10 Aktiviteter för måluppnåelse - I maj/juni genomförs på Skytteholmsskolan en Vernissage på temat allas lika värde. Alla elever i alla årskurser på skolan planerar, skapar och genomför under året aktiviteter som mynnar ut i en gemensam dag där föräldrar och intresserade kan komma och ta del av elevernas arbete kring normer och värden. Ansvarig för genomförande; är Maria Bertilsson, Kurator. - Planerad rastverksamhet. Varje lunchrast skall eleverna erbjudas planerad aktivitet/lek under ledning av ansvarig pedagog. Ansvarig för genomförandet är Margita Lundström, Arbetslagsledare Merkurius - Alla Rastvärdar skall bära reflexväst för att vara väl synliga för alla elever. Rastvärdarna skall utifrån skolans kartläggning av vilka områden som eleverna upplever otrygga var strategiskt utplacerade och cirkulera kring dessa platser. Ansvarig för genomförandet är Margita Lundström, Arbetslagsledare Merkurius - Ett faddersystem med faddergrupper/kedjor upprättas där alla klasser och elever ingår. I fadderkedjorna skall genomföras mist 4 aktiviteter/ läsår som ger eleverna möjlighet att skapa relationer mellan årskurser och stadier. Ansvarig för genomförande; är Maria Bertilsson, Kurator. - Genomföra planering och uppföljningskonferens (ht-13) med förskolor från området. Ansvarig för genomförande; är Madelaine Hagström, Arbetslagsledare. - Genomföra en planeringskonferens (vt-14) med förskolorna i området. Ansvarig för genomförande; är Madelaine Hagström, Arbetslagsledare. - All personal deltar i utbildning kring diskrimineringsgrunderna under läsåret. Målområde i de individuella utvecklingsplanerna. Ansvarig för genomförande; är Susanne Jonsson, Rektor

11 - All personal utbildas vad gäller dokumentationsblanketter och anmälan rapportering kring kränkande bandhandling och incidenter. Målområde i de individuella utvecklingsplanerna. Ansvarig för genomförande; är Susanne Jonsson, Rektor - Schemalagd personal i alla omklädningsrum i samband med idrottslektioner Ansvarig för genomförande är Margita Lundström Arbetslagsledare/kategoriledare Metoder för mätning av måluppnåelse - Skolans Trygghetsenkät Maria Bertilsson, Kurator. - Brukarundersökning elever årskurs 3 Susanne Jonsson, Rektor. - Brukarundersökning vårdnadshavare årskurs 3 Susanne Jonsson, Rektor. - Trygghetsvandring Maria Bertilsson, Kurator. - Medarbetarsamtal Måluppfyllelse medarbetarnas individuella utvecklingsplaner. Susanne Jonsson, Rektor.

12 ANSVAR OCH INFLYTANDE Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. (Läroplanen Lgr11) Förskolor och skolor i Solna ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter som rustar den för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. (Kommunstyrelsen Solna) Skolans mål - Andel elever i år 3 som uttrycker att de vet vad de behöver kunna för att nå målen i alla ämnen skall vara 100 % i NKI/Brukarundersökning - Andelen vårdnadshavare till elever i år 3 som upplever att de har inflytande i verksamheten skall vara 100 % i NKI/Brukarundersökning. - Andelen elever i år 3 om upplever att de deltar i planeringen för sin kunskapsutveckling och sitt lärande skall vara 100 % i NKI/Brukarundersökningen. - Andelen elever som upplever att kan välja olika sätt att arbeta i skolan skall vara 100 % i NKI/Brukarundersökningen. Strategier De strategier skolan använder för att nå målen rymmer - ett aktivt arbete med Pedagogisk planering och Bedömning för lärande som ger eleverna reellt inflytande på stoffurval och arbetssätt, Aktiviteter för måluppnåelse - I varje klass skall regelbundet hållas klassråd där man skall verka för att alla elever får en kunskap och erfarenhet kring demokratiska principer och arbetsformer. Varje klass skall utse en elev som skall representera klassen i skolans elevråd. Ansvarig för genomförande Skytteholmsskolan är Susanne Jonsson, Rektor

13 - I Skytteholmskolan F-3 finns ett elevråd som regelbundet skall träffas 1ggr/månad. Elevrådet skall utifrån en dagordning med punkter som hanterar bl.a. arbetsmiljö och utvecklingsfrågor ge eleverna möjlighet till delaktighet och inflytande utifrån demokratiska principer och former. Ansvarig för genomförande Skytteholmsskolan är Susanne Jonsson, Rektor - I SkytteholmsskolanF-3 skall finnas ett skolråd som regelbundet, 2/termin, träffas för att diskutera och hantera olika aktuella frågor och områden. Målsättningen är att varje klass skall vara representerad av en förälder. Föräldrarådet är ej ett beslutande organ utan ett rådgivande forum med möjlighet att representera och framföra föräldragruppens synpunkter i olika frågor.. - Ansvarig klasslärare skall varje år tillsammans med elever och vårdnadshavare upprätta en skriftlig individuell utvecklingsplan i samband med elevens utvecklingssamtal. Den individuella utvecklingsplanen skall finnas dokumenterad och tillgänglig för elev och vårdnadshavare i Solna Stads digitala lärplattform (Infomentor). Ansvarig för genomförande är Eva Eriksson Kebert, Övergripande Specialpedagog. Metoder för mätning av måluppnåelse. Måluppnåelse vad gäller inflytande och ansvar mäts genom NKI, Nöjd kund index. Elevens upplevelse av ansvar och inflytande mäts genom följande frågeställningar; - Brukarundersökning elever årskurs 3 Frågeställningar: Jag får veta vad hur det går för mig i de olika ämnena På utvecklingssamtalen deltar jag i planeringen för min kunskapsutveckling och mitt lärande Susanne Jonsson, Rektor - Brukarundersökning vårdnadshavare årskurs 3 Frågeställning: Jag är nöjd med det inflytande jag har i verksamheten. Susanne Jonsson, Rektor.

14 MEDARBETARENGAGEMANG Solna stads medarbetares engagemang ska vara minst 65 i undersökningen Hållbart Medarbetar Engagemang, HME. (Barn- och utbildningsnämnden) Skolans mål - Andelen medarbetare som i NMI - Nöjd medarbetarindex uppger att de upplever sig motiverade i sitt arbete skall vara minst 65 %. - Andelen medarbetare som i NMI - Nöjd medarbetarindex uppger att de upplever ett gott ledarskap skall vara minst 65 %. Att de får uppskattning, känner att de har förtroende och får förutsättningar att utföra ett gott arbete. - Andelen medarbetare som i NMI - Nöjd medarbetarindex uppger att de upplever sig insatta i skolans verksamhet och att de ges möjlighet att vara delaktiga och kan påverka skall vara minst 65 %. - Minska antal sjukfrånvarotillfällen med 25 % under Öka andelen utbildade Fritidspedagoger i verksamheten, minst en utbildad fritidspedagog/lärare mor fritidshem i varje fritidsgrupp, dvs. 2/arbetslag under Strategier De strategier skolan använder för att nå målen rymmer - att skolans mål är kända av medarbetarna och att alla är engagerade i aktiviteter för att nå dem, - att medarbetare genom att få gehör för idéer och engagemang ges möjlighet att delta i vidareutveckling av sitt arbete, resultat och arbetssätt, - att varje medarbetare har rätt kompetens i relation till sitt uppdrag

15 Aktiviteter för måluppnåelse - Utvecklingsprogram i metakompetens kring Kommunikation och Förändringsarbete(pågår ) Medarbetare deltar i regelbundet inplanerade utbildningsdagar i kombination med handledningstillfällen mellan dessa dagar. 17 oktober, 3 december, 4 februari, 8 april samt juni. Arbetet är ett långsiktigt och processorienterat och ligger på individ, grupp och organisationsnivå. - För alla medarbetare upprättas, i samverkan mellan chef och medarbetare, en individuell utvecklingsplan där varje medarbetare har mål och utvecklingsinsatser som tydligt styr mot enhetens mål vilka i sin tur styr mot nämndens mål och de nationella målen för verksamheten. Ansvarig för genomförande Skytteholm är Susanne Jonsson, Rektor. - Ansvar och befogenheter skall tydligt kommuniceras till alla medarbetare på Arbetsplatsträffen i mars. - Ansvar och befogenheter skall dokumenteras och finnas i Verksamhetsplanen, Arbetsplaner för respektive verksamhetsgrenar, Krisplanen och Likabehandlingsplanen. Metoder för mätning av måluppnåelse - NMI (nöjd medarbetarindex) målområde Motivation. - NMI (nöjd medarbetarindex) målområde Ledarskap - NMI (nöjd medarbetarindex) målområde Styrning - Uppföljning och analys av sjukfrånvaro genom rapporter från personalenheten Solna Stad - Följa upp rekrytering och tillsättningen av vakanta Fritidspedagogtjänster under vårterminen

16 EKONOMI Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. (Kommunstyrelsen Solna) Alla resultatenheter inom BUN:s verksamhet ska ha sin årliga budget i balans. (Barn- och utbildningsnämnden) Skolans mål Skytteholmsskolan ska vid 2014 års utgång ha en budget i balans. Strategier De strategier skolan använder för att nå målen rymmer - Arbetet med volymanpassning och detaljerad månadsuppföljning fortsätter under året. - Effektivisering av resurser. Aktiviteter för måluppnåelse - Månadsvis uppföljning i BUF: s prognosverktyg för redovisning och uppföljning. Avstämning med central stödfunktion sker månadsvis. - Benchmarking mot övriga skolor i Solna för att hitta best practise när det gäller schemaläggning och resursutnyttjande. - Lokalinventering genomförs och även en kartläggning av de olika verksamheternas lokalbehov på kort och längre sikt. Genomförd innan budget för 2014 skall vara klar. - Lokalinventering genomförs även för att få fram en mer exakt fördelning av lokaler och relaterade kostnader mellan resultatställe 6511 och Genomförd innan budget för 2014 skall vara klar.

17 - Med respektive arbetslag genomförs en mindre ekonomiutbildning (1.5 timme)kring budget, utfall och resultat och redovisning. Utbildningen skall vara genomförd senast Inköpskort skall from januari 2014 tilldelas respektive arbetslagsledare samt de nyckelfunktioner som är i behov av att kunna inhandla varor och tjänster. Övriga inköpskort kommer att dras tillbaka senast Varje arbetslag skall bokföra och följa upp sina inköp och utgifter för läromedel och förbrukningsmaterial. Arbetslagsledarna skall utifrån en gemensam mall kvartalsvis redovisa sin egen tilldelade budgetmedel. Ansvarig för genomförandet är Susanne Jonsson, Rektor. Metoder för mätning av måluppnåelse - Månadsuppföljning i BUF: s prognosverktyg. - Resultatanalys i samband med kvartals- och tertialrapporter - Kvartalsuppföljning av respektive arbetslags utfall i relation till budgeterade medel. -

BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper. Verksamhetsplan 2013-2014

BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper. Verksamhetsplan 2013-2014 BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper Verksamhetsplan 2013-2014 Eva-Lotta Aste LEDNINGSDEKLARATION Tro på allas förmågor. Alla ska behandlas lika. Rusta eleverna för lärande in i framtiden. Varje elev ska

Läs mer

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015 Ulriksdalsskolans Verksamhetsplan 2014-2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

2. Övergripande mål och riktlinjer

2. Övergripande mål och riktlinjer 2. Övergripande mål och riktlinjer I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla e lever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. en anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra.

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra. Arbetsplan för fritidshemmen på Backaskolan och Lovisaskolan Mål enligt Lgr 11 Normer och värden Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Skytteholmsskolan åk 4-9. Verksamhetsplan 2014-15

Skytteholmsskolan åk 4-9. Verksamhetsplan 2014-15 Skytteholmsskolan åk 4-9 Verksamhetsplan 2014-15 LEDNINGSDEKLARATION Skytteholmsskolan är delad i två enheter varav jag är rektor för åk 4-9. Skolan består av åtta klasser i åk 4-6 samt sex klasser i åk

Läs mer

LEDNINGSDEKLARATION. I Skarpängsskolan finns framtiden!

LEDNINGSDEKLARATION. I Skarpängsskolan finns framtiden! LEDNINGSDEKLARATION I Skarpängsskolan finns framtiden! Varje elev i Skarpängsskolan är aktiv och kompetent samt har lust att lära och att utvecklas. Detta gäller för varje elev oavsett social och kulturell

Läs mer

En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9

En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9 En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9 Innehåll En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

RÅSUNDA SKOLA 6-9 Verksamhetsplan

RÅSUNDA SKOLA 6-9 Verksamhetsplan Råsunda Skola 6-9 SID 1 (14) RÅSUNDA SKOLA 6-9 Verksamhetsplan 2015-2016 Råsunda Skola 6-9 SID 2 (14) Innehåll 1. LEDNINGSDEKLARATION... 3 2. RÅSUNDA SKOLA 6-9 VERKSAMHET... 4 3. RÅSUNDA SKOLA 6-9 ORGANISATION...

Läs mer

ARBETSPLAN PILBÄCKSKOLAN LÅ VISION PILBÄCKSKOLAN ÄR EN SKOLA VARS ELEVER KÄNNER LUST ATT LÄRA HAR GODA KUNSKAPER BRYR SIG OM VARANDRA

ARBETSPLAN PILBÄCKSKOLAN LÅ VISION PILBÄCKSKOLAN ÄR EN SKOLA VARS ELEVER KÄNNER LUST ATT LÄRA HAR GODA KUNSKAPER BRYR SIG OM VARANDRA ARBETSPLAN PILBÄCKSKOLAN LÅ 12-13 VISION PILBÄCKSKOLAN ÄR EN SKOLA VARS ELEVER KÄNNER LUST ATT LÄRA HAR GODA KUNSKAPER BRYR SIG OM VARANDRA ORGANISATION SAMVERKAN är en skola på Hovområdet i Växjö. Skolan

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

LÅNGÄNGSKOLAN. Utvecklingsplan läsåret 16/17

LÅNGÄNGSKOLAN. Utvecklingsplan läsåret 16/17 LÅNGÄNGSKOLAN Utvecklingsplan läsåret 16/17 1 Innehållsförteckning: Sida 1. Inledning s. 3 2. Långängskolan F-6 s. 4 2.1 Det systematiska kvalitetsarbetet 3. Nuläge s. 6 4. Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

LJUS p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

LJUS p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 (12) Utvärdering grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Syftet med det kommunala samarbetet är att stimulera till en aktiv dialog på och mellan alla nivåer i verksamheterna kring hur kvaliteten

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Näckrosens förskola. Verksamhetsplan

Näckrosens förskola. Verksamhetsplan Näckrosens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Om the Big Five och förmågor

Om the Big Five och förmågor Om the Big Five och förmågor I the Big Five kallas det vi ska uppnå och bedöma: Förmågor Eftersom Förmågor till mycket stor del utgörs av medfödda förmågor. Jag kommer därför att i stället att tala om:

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Granbackaskolan. Verksamhetsplan

Granbackaskolan. Verksamhetsplan Granbackaskolan SID 1 (21) Granbackaskolan Verksamhetsplan 2015-2016 Granbackaskolan SID 2 (21) Innehåll 1. LEDNINGSDEKLARATION... 3 2. GRANBACKASKOLAN VERKSAMHET... 3 3. GRANBACKASKOLANS ORGANISATION...

Läs mer

UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING

UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING Läsåret 2016-2017 UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING Barns inflytande Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Verksamhetsidé: Bodals förskola är en förskola för alla barn där vi tillsammans värnar om att ha en trygg, rolig och lärorik verksamhet

Läs mer

Demokratiplan. Sånnaskolan. Senast uppdaterad

Demokratiplan. Sånnaskolan. Senast uppdaterad Demokratiplan Sånnaskolan Senast uppdaterad 2012-11-15 Innehållsförteckning 1. Syfte 2. Lagstiftning (skollag och Lgr11) 3. Skolans övergripande mål (Lgr11) 3.1 Normer och värden 3.2 Kunskaper 3.3 Elevernas

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2014-15 Bergshamra förskoleområde LEDNINGSDEKLARATION Förskolan ska genomsyras av ett förhållningssätt som bidrar till att varje barn utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde.

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2011-2012 1 Inneha llsfo rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål

Läs mer

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan UTKAST 1: 2017-09-11 Läroplan för förskolan 1. Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Förskolan ingår i skolväsendet. Enligt skollagen (2010:800)

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Sagobacken och Tallbacken Utvecklingsplan 2016/2017

Sagobacken och Tallbacken Utvecklingsplan 2016/2017 Sagobacken och Tallbacken Utvecklingsplan 2016/2017 Innehåll 1. Inledning vision och ledningsdeklaration 2. Tallbacken och Sagobacken 3. Förskolornas systematiska kvalitetsarbete 4. Förskolans årshjul

Läs mer

Återremiss gällande motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Mobbning i skolan

Återremiss gällande motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Mobbning i skolan 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-21 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Återremiss gällande motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Mobbning i skolan Dnr: UN 16/100 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Del ur läroplan för grundsärskolan 2011

Del ur läroplan för grundsärskolan 2011 Del ur läroplan för grundsärskolan 2011 Innehåll 1. Skolans värdegrund och uppdrag... 4 2. Övergripande mål och riktlinjer... 9 2.1 Normer och värden... 9 2.2 Kunskaper... 10 2.3 Elevernas ansvar och inflytande...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016

Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016 Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016 Vision/Verksamhetsidé De senaste årens enkätsvar från elever och vårdnadshavare visar att Bränningeskolan är skola där man känner sig trygg. Trots

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kritan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VI BYGGER SAMHÄLLET I takt med att vi blir allt fler Kungälvsbor bygger vi ut vår verksamhet. Varje år utökas verksamheterna med nya förskolor och/eller grundskolor, fler pedagoger

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12. 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun

Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12. 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun Målinriktat arbete vad gäller kränkande behandling Arbetar aktivt med att motverka och förebygga kränkande behandling

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Perioden januari-mars Hällingsjöskolan Förskoleklass-5 samt fritidshem och fritidsklubb Mål för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Nationella mål för

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna

Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

SAGOLANDETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15

SAGOLANDETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15 SAGOLANDETS FÖRSKOLA Verksamhetsplan 2014-15 LEDNINGSDEKLARATION Förskolan ska genomsyras av ett förhållningssätt som bidrar till att varje barn utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde.

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet Utbildningsförvaltningen Projektbeskrivning 2012-06-05 ipads i lärandet Inledning Barn av idag föds in i den digitala världen. Det måste förskola och skola förhålla sig till. Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Kronbergsskolans rektorsområde

Kronbergsskolans rektorsområde Kronbergsskolans rektorsområde Boviks skola Lilla Kronbergsskolan Kronbergsskolan Arbetsplan Organisation Miljö och hälsa Skolans inriktning Profil Värdegrund Demokrati Livslångt lärande ORGANISATION Inom

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN

NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN 2008-2009 NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN Sammanställd av: Arbetslaget Holmsjö fritidshem Ansvarig: Rektor Ulf Ebbesson

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017 Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017 Arbetsplan läsåret 2016/2017 Normer och värden: Lgr 2011 säger att skolan aktivt och medvetet ska påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles

Läs mer

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan 2014-06-30 Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan I Kunskapsstaden Ängelholm möter du en förskola och skola som vilar på vetenskaplig

Läs mer

Verksamhetsplan 2016/2017 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2016/2017 Bergvretenskolan Dennis Holm 2016-09-26 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2016/2017 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Transtenskolan. utvecklingsplan läsåret 2015/2016

Transtenskolan. utvecklingsplan läsåret 2015/2016 Transtenskolan utvecklingsplan läsåret 2015/2016 1. Inledning I Hallsbergs kommun bygger vi landets bästa förskola och skola. Det betyder att våra strategier och arbetssätt är inriktade på att nå alla

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Birgitta Wikström 140908 Reviderad 141024 Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2014 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T 2011-10-17 Sid 1 (14) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelningen Gula 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (14) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2016

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2016 Ringens-förskola SID 1 (14) Ringens förskola Verksamhetsplan 2016 Ringens-förskola SID 2 (14) Innehåll 1. LEDNINGSDEKLARATION... 3 2. FÖRSKOLAN RINGENS VERKSAMHET... 3 3. FÖRSKOLAN RINGENS ORGANISATION...

Läs mer