Slutrapport för Projekt Lögdö Bruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för Projekt Lögdö Bruk"

Transkript

1 Slutrapport för Projekt Lögdö Bruk Att bygga broar Jessica Öhman, Projektledare

2 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Projektbeskrivning och uppfyllelse av syfte, mål och målgrupp 7 Syfte 7 Mål 7 Målgrupp 8 Verksamhetsbeskrivning 8 Indikatorer 9 Projektets inverkan på de genomgående kriterierna 9 Att bygga broar 10 Arbetsmetod 10 Tydliggöra begreppet Kreativa Näringar 12 Mötesplats 12 Nätverk Kreativ Arena 12 Referensgrupp för de Kreativa Näringarna 13 Kulturplansarbete för stödjande funktioner i länet 13 Investeringar 13 Aktiviteter och resultat 14 Projektets övriga resultat och erfarenheter 22 Samarbeten 22 Slutsatser kring kreativt företagande 25 Slutsatser inför framtida arbete mellan kultur & näringsliv 26 Slutord 27 3

4 4

5 Sammanfattning Slutrapport av Projekt Lögdö Bruk ett näringslivsprojekt för att stärka kreativa näringar och skapa en fysisk mötesplats, en kreativ arena, vid kulturreservatet Lögdö bruk i Timrå kommun. Ett projekt som prövar metoder att bygga broar mellan kulturarv och näringsliv, mellan privata, offentliga och ideella krafter. Finansiärer: Timrå kommun, Landstinget Västernorrland, Länsstyrelsen och EU:s strukturfond. Projektets ekonomi: kr. Extern utvärdering av projektet har genomförts av Annorlunda Konsult i Sundsvall och skall ses som ett komplement till denna slutrapport. Rapporten visar på vilka aktiviteter och de resultat som projektet medfört. Projektets huvuddrag och uppdrag: 1. Implementerande av näringslivsfrågor inom kommunens näringslivskontor med målgruppen Kreativa Näringar. Kultur + Näringsliv = sant. 2. Utveckling av kulturarvet/kulturreservatet Lögdö Bruk med hjälp av de Kreativa Näringarna. 3. Aktiviteter för att skapa fokus på och stötta de kreativa näringarna. 4. Dra slutsatser inför framtida arbete mellan kultur och näringsliv. Hur har det gått? 1. Näringslivskontoret har genom projektet tagit del av det nybildade nätverket för kreativa näringar Kreativ Arena med 86 medlemmar, man har också genom projektet skapat dialog med en nybildad referensgrupp för de kreativa näringarna. Man har visat vilja att fortsätta att arbeta med dessa frågor och skapa en mötesplats på Terminalvägen 10 sista fredagen i månaden mellan kl Ytterligare arbete krävs för att denna närings frågor ska ges större utrymme bland övriga näringslivsfrågor. 2. Utvecklingen av kulturarvet har förutsatt en vilja till förändring hos fastighetsägaren och av aktörerna på Lögdö Bruk som saknats. Intressenter som velat ta plats har funnits. Försöken att hitta nya näringsidkare har fastnat i fastighetsfrågor och otydlighet. Projektet har arbetat fram hyreskontraktsförslag och hyressättningsförslag och riktlinjer inför framtiden som inte fångats upp av fastighetsägaren. Befintliga aktörer på Lögdö Bruk har med olika grad av intresse visat att man vill utveckla och samarbeta kring frågor som har med Lögdö Bruk att göra. Många aktörer har saknats vid de möten som arrangerats. Ytterligare arbete krävs för att skapa förståelse för hur kulturmiljön Lögdö Bruk skulle kunna vara en levande miljö med näringslivet, kommunen och de ideella krafterna i samverkan. 3. Aktiviteterna inom projektet har startat positiva processer och skapat fokus på Lögdö bruk som en kreativ arena för målgruppen kreativa näringar. Samarbeten och samverkan mellan olika kreatörer har skett som ett resultat av de möten och aktiviteter som projektet anordnat. De kreativa näringarna har på olika sätt getts möjlighet att delta vid föreläsningar, work-shops, seminarier m.m, där projektet velat inspirera och lyfta viktiga frågor kring företagande. 4. Slutsatser presenteras i sista avsnittet i rapporten. 5

6 Under åren kommer Lögdö Bruk att vara en arena för de Kreativa Näringarna. Dessa innefattas av: arkitektur, dator- och tv-spel, design, film, foto, konst, litteratur, media, marknads-kommunikation, mode, musik, måltid, scenkonst, turism/besöksnäring och upplevelsebaserat lärande, Timrå kommun vill på detta sätt undersöka möjligheterna att koppla samman kulturarv och näringsliv och kommer att använda sig av kulturmiljön Lögdö Bruk som plattform. Bakgrund Projekt Lögdö Bruk växte fram ur tidigare kommunalt arbete med Projektplan för tillgängliggörande och utveckling av Lögdö Bruk - kulturreservat (2006). Problembilden var att Lögdö Bruk tillika kulturreservat, hade stora brister som plats på grund av organisationen. Kommunen hade överfört ansvaret för kulturmiljön till den ideella föreningen på området, som inte verkade för att hålla området öppet, anordna regelbundna program och aktiviteter i enlighet med platsens kulturhistoriska potential. Vidare fanns det ingen samordning med platsens övriga aktörer, Pingstförsamlingen, Hässjö församling, SCA som markägare. För att driva fram en utveckling och samordning behövdes en mer tydlig aktör än föreningen; kultur- och teknikförvaltningen på Timrå Kommun som också är den största fastighetsägaren på området och den part i det kommunala kulturreservatet som har just samordnings- och tillsynsansvaransvar, enligt reservatsföreskrifterna. Vidare fanns en idé om att en samverkan mellan offentligt (kommunen), ideellt (föreningen) och privat (nya och gamla näringsidkare) skulle driva på en utveckling. Att få fler privata näringsidkare på Lögdö Bruk skulle förhoppningsvis få ett ökat antal aktiviteter på området, utifrån näringsidkarnas behov att synas och sälja produkter och tjänster. Med andra ord fanns en förhoppning om att dessa privata aktörer med stöd från både förvaltningen (projektet) och föreningen skulle åstadkomma detta. FUNKY ett länsövergripande projekt. Funky initierades av Landstinget 2008 och syftade till att göra en helhetsöversyn av den kreativa branschen i länet samt arbeta fram stöttande metoder för de kreativa näringarna. Detta projekt bjöd in alla länets kommuner att vara delaktiga och Timrå kommuns kulturavdelning visade tidigt intresse. När FUNKY stötte på motstånd vid ansökan om medel och processen började dra ut på tiden, kände Timrå att man ändå ville komma igång med arbetet för de kreativa näringarna och såg en öppning i att arbeta med cross-over arbete; kulturmiljön Lögdö Bruk och näringsgrenen kreativa näringar, kultur och näringsliv. Ekonomiskt stöd fanns att få i form av ett strukturfondsprojekt, men med mycket starka avgränsningar för entreprenörskap och företagande. En ansökan om stöd skickades in under hösten 2008 och beviljades i mars Arbetet med att lyfta den kulturhistoriskt viktiga platsen Lögdö bruk med hjälp av de kreativa näringarna kunde börja! Med Regeringens Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar som bakgrund har projektet arbetat med att försöka implementera idén om ett närmare samarbete mellan kultur och näringsliv. Syftet med handlingsplanen är att skapa goda förutsättningar för entreprenörer samt potentiella och befintliga företagare inom kulturella och kreativa näringar att utveckla sina affärsidéer och företagande. De insatser som utformas inom ramen för handlingsplanen ska utgå ifrån de kulturella och kreativa entreprenörernas behov och möjligheter. Regeringen har sett ett behov av att utveckla entreprenörskap och företagande inom kulturella och kreativa näringar liksom samverkan mellan kultur och näringsliv. Förbättrade förutsättningar för kulturskapare och entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar och ökad samverkan med näringslivet kan bidra till såväl regioners tillväxt som till ökad svensk konkurrenskraft. Kultur och kulturmiljöer kan ha en betydande roll för regioners innovativa utveckling och attraktionskraft. Denna attraktionskraft och de immateriella värden som kulturen skapar är också viktiga ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Att förmedla en bild av Sverige som ett kreativt, öppet land där kultur och konstnärligt skapande tas tillvara kan bidra till ökad handel och investeringar. Ur: Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar, Näringsdepartementet och Kulturdepartementet

7 Projektbeskrivning och uppfyllelse av syfte, mål och målgrupp Syfte: Projektet har som syfte att genom att lyfta Lögdö Bruks historiska miljö till en arena för Kreativa Näringar, ge dessa näringsidkare en möjlighet och en plats att utvecklas för ökad tillväxt. Lögdö Bruk projektet blir en plats för lärande där dessa frågor undersöks och projektet drar viktiga slutsatser inför framtida arbeten med kultur/näringsliv. Arenan blir en inspirationsplats för både etablerade och nya företagare där särskild vikt ska läggas vid att utveckla kvinnors och ungas (20-24 år) företagande. Unga kreativa personer är en viktig målgrupp som genom projektet kan se Lögdö bruk som sin bas och hitta möjligheter för sin verksamhet. Verksamma och nya företag ska kunna helt eller delvis leva på sitt företagande. Utfall: Lögdö bruk som en arena för de Kreativa Näringarna är ett etablerat begrepp. Skillnad dock mellan platsbunden verksamhet vid arenan och arena för aktiviteter. De kreativa näringarna har en mötesplats och en arena att visa upp sig på, men att ge dem fysisk plats på området kräver satsningar på att utveckla de av kommunen ägda fastigheterna. Projektet har undersökt möjligheterna, och också lyckats få nya aktörer, periodvis, att ta plats på området under de tre åren. Mål: Inom ramen för Projekt Lögdö Bruk blir området en etablerad miljö och arena för företagande inom de Kreativa Näringarna. Projektet ska leda till minst fem nya affärsidéer som har möjlighet att utvecklas till företag. Tre nya företag ska kunna utgå från Lögdö Bruk med sin verksamhet och dessa företag hjälper då till att göra Lögdö Bruk till en plattform för ideella, offentliga och kommersiella krafter och medför ökad tillgänglighet och en positiv utveckling för området. Måluppfyllelse: Projektet har sett möjligheter till och hjälp till att skapa möjligheter till företagande på området inom fem områden: Kafédrift Smedjan Butik Loppisverksamhet Utställningar Projektet har också arbetat med att paketera delar av verksamheterna. Ingen näringsidkare har vid projektets slut tagit plats för att driva dessa affärsidéer. Målet att ha tre nya företag knutna till platsen med sin verksamhet har inte uppfyllts. Däremot har tre företag haft Lögdö Bruk som sitt utgångsläge under delar av projekttiden; Lundegård med kafédrift, Smedjan (Andreas Backlund) och Lögdö kanot och kajak. Nya aktörer har tagit plats på området men inte i företagsform. Smed med intentioner att starta eget, Loppisverksamhet i KREHAs regi. Läs mer på sid 22. Sammanslutning av hantverkare i butikslokal. Kafédrift i Lögdö Bruk Intresseförenings regi. Näringslivets platstagande på Lögdö Bruk kräver att fastighetsfrågor och uthyrningskoncept tydliggörs. 7

8 Målgrupp: Målgruppen för detta projekt är de entreprenörer och näringsidkare som tillhör de Kreativa Näringarna. Särskild vikt kommer läggas vid att stötta småföretagande kvinnor och unga kreativa människor i åldern år. Här ges de möjligheten att nå ut till sina kunder på ett nytt sätt och kan använda Lögdö Bruk som en positiv marknadsföringskanal. Människor som har affärsidéer som kan leda till entreprenörskap ska inom projektet stöttas och lyftas fram genom att erbjudas möten, seminarier, föredrag och sammankomster. Utfall: Målgruppen kreativa näringar har genom projektet fått ett eget nätverk (Kreativ arena). Detta nätverk har getts möjligheter att ta plats på Lögdö Bruk på olika sätt. Man har blivit inbjuden att delta vid föreläsningar, mässor, expon etc. Man har fått information från andra medlemmar och från projektet. De kreativa näringarna har fått en plats, om ännu inte given, bland övriga näringslivsfrågor i kommunen och en referensgrupp för de kreativa näringarna är kopplad till näringslivskontoret. Aktiviteter har varit speciellt inriktade på kvinnors och ungas företagande vid ett flertal tillfällen. Verksamhetsbeskrivning: Projektet kommer att arbeta fram ett koncept som näringsidkare i kommunen erbjuds, där man har möjlighet att använda Lögdö Bruk som en arena för sin verksamhet i samverkan med andra entreprenörer. Större publika evenemang, seminarier, mässor och föreläsningar ska genomföras, utspritt över hela verksamhetsåret, för att visa på den potential området har, samt att i samverkan mellan offentligt, provat och ideellt arbete skapas större möjligheter till positiva utvecklingsspiraler för alla inblandade parter. Dessa större publika arrangemang syftar till att ge näringsidkare på platsen större förtjänstmöjligheter och en chans att marknadsföra sin verksamhet på ett bra sätt. Arrangemangen ska också ge andra näringsidkare inom de Kreativa Näringarna en möjlighet att visa upp sig och sin verksamhet och träffas. Projektet ska ha tydligt näringslivsfokus där företagare inom de Kreativa Näringarna ska få en chans att på detta sätt utveckla sina ofta små företag. Denna målgrupp består ofta av småföretag som ofta drivs av kvinnor. Genom att stötta och hjälpa dessa företag att hitta en gemensam plattform för sin verksamhet i samarbete med andra småföretagare ökar chanserna för dessa kvinnor att leva på sitt företag. I samarbete med kommunens näringslivskontor och projektet Matchningsarena ska projektet erbjuda ett antal seminarier och föreläsningar och mässor, för att hitta nya idéer som kan leda till konkreta affärsutvecklingar och nyföretagande där unga mellan år och småföretagande kvinnor är en särskild målgrupp. Samverkansformer och marknadsföringsplaner för verksamheterna på området kommer att upprättas där dialog och samarbete mellan intressenterna på området idag och nya aktörer är en självklarhet. Stödjande arrangemang för Kreativa Näringar ska genomföras under de tre åren. Evenemangen som genomförs, utspritt över hela verksamhetsåret, ska visa på den potential som området har, samt att i samverkan mellan offentligt, privat och ideellt arbete skapas större möjligheter till positiva utvecklingsspiraler för alla inblandade parter. Större publika arrangemang ger näringsidkare på platsen större förtjänstmöjligheter och en chans att marknadsföra sin verksamhet på ett bra sätt. Utfall: Koncept med hyressättning för långsiktig och kortsiktig uthyrning av lokalerna på Lögdö Bruk har presenterats för fastighetsägaren som är den som måste besluta om varje hyresgäst. Medlemmar i nätverket Kreativ Arena har under projekttiden kunnat använda Lögdö Bruk för utåtriktad verksamhet, för att ytterligare förstärka området som en arena för de kreativa näringarna. Större publika arrangemang har anordnats som visat på områdets potential bl. a Lögdöfestival och Vinterland. Dessa arrangemang har aktiverat privata, offentliga och ideella krafter med positivt resultat. Till dessa 8

9 aktiviteter har projektet bjudit in olika aktörer inom de kreativa näringarna att visa upp sig och delta på olika sätt, vilket man har gjort. Projektet har haft de kreativa näringarna i fokus och arbetat med att lyfta denna specifika näringsgren. Småföretagande kvinnor har getts möjlighet att delta vid arrangemangen som ibland haft just dessa som målgrupp; bl. a föreläsning av Agneta Alenius Madsen vid Kreativ Helg. Projektet har fört dialog med projektet Matchningsarena för att se om man kan hitta vägar för samarbete. Idéer för samverkan har presenterats för berörda tjänstemän i kommunen. Riktlinjer för en fortsatt utveckling av Lögdö bruk som en plattform för kreativa näringar och som besöksmål har presenterats för politiker och tjänstemän. I denna finns också marknadsföringsstrategier och samverkansformer presenterade. Indikatorer beslut faktiska Antal deltagare varav kvinnor svensk bakgrund 7 51 Antal deltagare varav män med svensk bakgrund 2 36 Antal nyskapade nätverk och arenor 1 1 Antal nystartade företag ägda av kvinnor 5 6 Antal nystartade företag ägda av män 2 6 Antal skapade arbetstillfällen (årsarbetskrafter) kvinnor 2 0 Antal skapade arbetstillfällen (årsarbetskrafter) män 2 0 Åtgärdsspecifika indikatorer i projektet Projekt för entreprenörsfrämjande insatser riktat till personer på arbetsmarknaden Projekt för marknadsutvidgning med inriktning mot inhemsk marknadsutvidgning Projekt för samverkan inom innovationssystem och klusterprojekt för samverkan mellan företag Projekt som baseras på kulturarv Projektets inverkan på de genomgående kriterierna Integration: Projektets investeringar har medfört förbättrade villkor för funktionshindrade. Ramp till Rättargården och förbättrad entré till Lagårn har gjort det enklare att ta sig in i fastigheterna. Handikapp-anpassad WC har byggts i Lagårn. En representant för det kommunala handikapprådet har besökt området efter projektets investeringsåtgärder och godkänt dem. Jämställdhet: Alla våra aktiviteter har varit öppna för både kvinnor och män. Projektgrupp och ledningsgrupp har bestått av både män och kvinnor. Miljö: Kafédrivare på området har uppmanats att källsortera sina sopor. Kommunen har under projekttiden ersatt en en-kammarbrunn med tre-kammarbrunn för att förbättra avloppssystem. Man har också installerat 2 luftvärmepumpar i en fastighet. Man har också sett över lokalen Lagårns uppvärmningssystem för att hitta en långsiktig lösning. Kommunen har också arbetat med att säkerställa brandskyddet i lokalerna under projekttiden och sanerat byggnader. Alla åtgärder i fastigheter som investeringarna medfört har varit i enlighet med de bestämmelser som finns i de reservatsföreskrifter som gäller för kulturreservatet. 9

10 Att bygga broar När den naturliga kontaktytan inte finns där är det svårt att samarbeta. Så upplevde projektet att det var när kultur och näringsliv skulle börja samarbeta i detta projekt. Platsen Lögdö Bruk som arena för detta skapade kanske snarare större gap mellan världarna än mindre. För att kunna bygga broarna har projektet försökt att visa på vilka kontaktytor som berör bägge parter, nämligen: Företagande och näringslivsfrågor, fastighetsutveckling, turism och kulturmiljö/reservat som besöksmål. Näringslivskontoret Kultur & teknikförvaltning teknikteknikförvaltningen Projekt Lögdö Bruk Lögdö Bruk kulturreservat Kreativa Näringar Aktörer på Lögdö Bruk Illustration som beskriver kommunikationsvägar och processer i projektet Arbetsmetod Genom att initiera och starta nya processer för samarbeten har Projekt Lögdö Bruk försökt att bygga broarna inom kommunens olika förvaltningar och broarna utanför dvs mellan aktörer på Lögdö bruk och de kreativa näringar och också utifrån och in. VIKTIGT Nydanande och innovativt har varit att i det arbetet använda sig av en kulturmiljö för att få en PLATS för de Kreativa Näringarna att utgå ifrån. Kulturreservatet Lögdö Bruk förvaltas av Timrå Kommun. Lögdö Bruk kopplar samman kulturansvariga, fastighetsansvariga, turist/näringslivsansvariga och byggnadsansvariga i kommunen. Att arbeta gränsöverskridande inom kommunen i denna fråga har varit en utmaning. Projektet har försökt att samla dessa parter kring utvecklingsfrågor, med varierat resultat. Projektet har mött en del frågor gällande syfte och mål under projekttiden. Många har trott att projektet är ett kulturprojekt, andra ett turistprojekt. Projektet har hela tiden försökt att klargöra vilken målgrupp som projektet syftar att stötta, nämligen de kreativa näringarna. Nu är definitionen så pass bred på vad en kreativ näring är att det också inbegripit turistfrågor och utvecklandet av en kulturmiljö till ett turistmål, vilket kan ha skapat förvirring hos många. För projektet har det varit tydligt; det är näringen och näringsidkarna som varit i fokus men med kulturmiljön som bas. Arbetet i projektet kan delas in i 3 faser: Fas 1: Försök till samordning på området, samarbete med föreningen. Hitta näringsidkare, investeringar i byggnader. Tydliggörande av begreppet Kreativa Näringar. Det konkreta som växer fram ur den ursprungliga idén är sommarsäsongen. Sommarsäsongen ska visa på vilken attraktion området har för besökare och därigenom visa på vilka förtjänstmöjligheter som finns för en näringsidkare. 10

11 Fas 2: Projektet initierar ett bredare fokus eftersom man stöter på problem att fullfölja den ursprungliga idén. Svagt intresse för samordningen mellan intressenterna, svagt intresse hos ledningsgruppen, svårt att få till samarbete med föreningen, svårt att hitta näringsidkare som vill etablera sig på platsen, projektet och fastighetssidan har inte samma syn på den grundläggande idén. Ett bredare fokus innebar tydligare inriktning på nätverksuppbyggnaden och statushöjande av näringen med expon, event, seminarier och workshops. Dessa har lockat många deltagare, men det är svårt att utvärdera hur mycket de betytt för musikbranschen, digitala designbranschen etc. Fas 3: Insikt om att projektets egentliga resultat kopplat till EU-stödet är; det upparbetade nätverket och de "medvetandegörande" kontakter som förts med näringslivskontoret. Det som efter projektet har en chans att utvecklas inom en annan förvaltning. Viktigt här är också det arbete som lagts ner på nyhetsbrev och olika stöd som för kreativa personer/näringsidkare som projektet tagit fram. Projektet har på olika sätt försökt hitta svar på frågor som; vilka faktorer gör att den kreativa företagaren kan leva på sin kreativitet? Vilka svårigheter möter de? Och på vilket sätt kan näringslivskontoret i kommunen ha en beredskap som ser till den kreatives behov? Helt enligt den handlingsplan som regeringen tagit fram. Illustration som visar arbetssätt under projekttiden. 11

12 Tydliggörande av begreppet Kreativa Näringar För att kunna stötta denna näringsgren; de kulturella och kreativa näringarna, har projektet sett det som en uppgift att försöka tydliggöra begreppet. Projektet har utgått från KK-stiftelsen definition på kreativa näringar som kom Denna definition har på många sätt ifrågasatts på grund av dess svårigheter av avgränsa och därmed skapa möjligheter till analys och statistik ur ett tillväxt/ekonomiskt perspektiv, under de senaste åren. KK-stiftelsen (KK-stiftelsen 2003) definierar upplevelseindustrin som: ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och leverera upplevelser i någon form Arkitektur Design Film/Foto Dator- och TVspel Konst Litteratur Marknadskommunikation Media Mode Musik Måltid Scenkonst Turism/besöksnäring Upplevelsebaserat lärande Under projekttiden har mycket hänt nationellt för att förtydliga och definiera begreppet kreativa näringar. Att då jobba i ett projekt som ständigt förändras uppifrån kan vara frustrerande och i slutänden göra projektet luddigt. Projekt Lögdö Bruk ser ett stort behov av att kunna rama in näringen och att fortsätta tydliggöra målgruppen. Näringslivskontor, men också de näringsidkare som tillhör denna näring behöver kunna de kreativa näringarna. Näringslivskontoren för att kunna arbeta målinriktat och begränsat och med tydlighet och de som tillhör näringen för att kunna känna tillhörighet och veta var stödet för just Dem finns. Ju tydligare definition desto lättare att förankra och förklara näringens specifika behov. Mötesplats Projektet har skapat en arena för de kreativa näringarna med placering vid det kommunala kulturreservatet Lögdö Bruk. Detta har man gjort genom att iordningställa lokaler i Lagårn för ett bredare nyttjande samt förlagt större och mindre aktiviteter på platsen för att visa på den potential den har. Mötesplatsen har bjudit in de kreativa näringarna att visa upp sig, anordna möten, mässor etc. Projektet har arrangerat utställningsveckor under sommarsäsong, öppet-kvällar med föreläsningar, expon och seminarier på plats. Medlemmar i Nätverk Kreativ Arena har kunnat låna Lagårn för att utveckla sin affärsidé (för kurser, möten, arrangemang, mässor). Projektet har skapat möjligheter för nätverket att efter projekttiden lyfta sina frågor med näringslivskontoret i kommunen och bli en del av mötesplatsen Entreprenör Timrås lokaler på terminalvägen 10. Nätverk Kreativ Arena Projektet har initierat ett nätverk kallat Kreativ Arena. Nätverket består av 86 kreatörer, idéer, företagare, föreningar m.fl. Alla intresserade av näringsliv och kreativitet. Syftet har varit att kunna skapa en kunskapsbank av kreativa näringar som på olika sätt kunnat använda projektet utifrån sina egna behov. De har kunnat hitta nya kontakter för samarbete. De har haft möjlighet att använda sig av den nyskapade mötesplatsen för kreativa näringar. De har kunnat delta i aktiviteter som projektet anordnat eller via näringslivskontoret. Vägen till företagande för den som ännu inte är företagare har förhoppningsvis förkortats och förenklats. Nätverket har en egen sida på facebook; Kreativ Arena 12

13 Nätverket, som har 63 medlemmar. Facebook-sidan uppdateras med senaste nytt när det gäller företagande, aktiviteter, mässor, kreativa idéer i regionen och landet m.m. Ytterligare en sida har startats mot bakgrund av de behov som målgruppen visats sig ha; Kreativ näring. Vad har du? Vad behöver du? Denna sida fungerar som en match-makingsida där de kreativa näringarna kan efterfråga kunskap eller kreatörer som de själva saknar för att kunna utveckla sitt företagande. Besökare och utställare vid Kreativ Helg 2009 Referensgrupp för de Kreativa Näringarna på Entreprenör Timrå 3 medlemmar i nätverket har under hösten 2011 blivit en referensgrupp för näringslivskontoret. Gruppen fungerar som språkrör för de kreativa näringarnas frågor. Näringslivskontoret har på ett konkret sätt gett de kreativa näringarna en ny mötesplats (efter projekttiden) på Terminalvägen 10 i Timrå genom att ge denna näringsgren egen mötestid och genom att skapa utrymme för nätverket bland övriga företagarnätverk och företagsfrågor i kommunen. Kulturplansarbete för stödjande funktioner i länet Projektledningen har deltagit vid arbete med Kulturplanen för länet som Landstinget tagit fram. I Kulturplanen har projektets erfarenheter med att arbeta med kreativa näringar lyfts upp och diskuterats och tagits med i planen. Detta gör att projektet på lång sikt påverkar den riktning som länet kommer ha i framtiden gällande de Kreativa Näringarna. Investeringar Projektet har haft möjlighet att investera i olika näringslivsfrämjande åtgärder på Lögdö Bruk. Investeringarna har också haft tydligt tillgänglighetsfokus. De åtgärder som projektet genomfört har medfört att lokalerna har blivit mer användarvänliga, flexibla för olika aktiviteter och för fler och gett näringslivet möjlighet att ta plats (kafé, butik, utställningar, smedja). Projektorer, ljudanläggning och filmduk har underlättat när man har anordnat aktiviteter såsom expon, föreläsningar och work-shops. Handikapp-wc Lagårn Köksmöjlighet i Lagårn Handikappanpassad entré till Lagårn Handikappramp till Rättargården Anpassning av lokal i Rättargården till kafédrift målning, diskmaskin Anpassning av lokal till butiksverksamhet (Lagårn) målning Anpassning av lokal till samnyttjande av Smedjan vägg Skapandet av mötesplats Lögdö bruk möbler, målning, utställningsmöjlighet (galler, belysning mm) Projektor, filmduk till Rättargården Projektor filmduk till Lagårn Ljudanläggning 13

14 Aktiviteter och resultat Nätverksträffar 10 nätverksträffar har genomförts under perioden och vid projektets aktiviteter Kreativ helg, 5 x Tisdagar, Lögdöfestivalen, Vinterland, Music expo, Digital design expo, Utställningar 2010 och 2011, har nätverket bjudits in att delta vilket de också har gjort på olika sätt vid alla dessa tillfällen. Resultat: Vid projektets anordnade aktiviteter har nätversmedlemmar deltagit på olika sätt och i olika omfattning. De som varit med har sett ett stort värde i att mötas, träffa andra och att kunna synas i ett nytt sammanhang. Däremot har de vanliga nätverksträffar som inte varit kopplade till arrangemang inte lockat så många. Detta visar tydligt att arrangemang som ger mervärde för verksamheten, är de arrangemang som bjuder in publik. Antal medverkande vid nätverksträffar: 140 Informationsträffar för medfinansiärer (Ledningsträff) Informationsträffar med medfinansiärer och intressenter har skett vid 4 tillfällen under perioden. Till dessa möten har representanter från Kultur och tekniknämnden, Kultur och teknikförvaltningen, Näringslivschef, Turistansvarig, Länsstyrelsen och Landstinget blivit inbjudna. VIKTIGT Resultat: Ledningsträffarna har inte lyckats locka till sig de berörda ansvariga personerna inom kommunen i den omfattning som projektet önskat. Detta har försvårat arbetet med att skapa dialog kring utvecklingen av framtidens Lögdö Bruk och att kunna implementera de kulturella och kreativa näringarnas frågor med övriga näringslivsfrågor i kommunen. I Annorlunda Konsults utvärdering tas också bristen på Styrgrupp för projektet upp som avgörande för projektets resultat; Det är tydligt att bristen på styrgrupp har varit negativ för projektets arbete. Styrgruppen skulle haft ansvaret för förankringen i respektive förvaltning. Begreppsförvirringen skulle därmed ha kunnat minskas (s. 18). På sid 7 står också att styrgruppen ska bestå av chefer med beslutsrätt över resurser. I och med att projektet inte haft en, i egentlig mening, engagerad styrgrupp har projektet inte kunnat få de långsiktiga effekter man eftersträvat. Antal medverkande vid ledningsträffar: 20 Projektgruppsträffar Projektgruppsträffar med representanter från de olika aktörerna på Lögdö Bruk (Lögdö Bruks Intresseförening, Pingstförsamlingen, Smeden Ante Backlund, SCA, Hässjö församling, Gert Hammarberg Kanot & kajak, och KREHA (kommunal socialpsykiatrisk verksamhet) har skett vid 8 olika tillfällen. VIKTIGT Resultat: Projektgruppsträffarna har inte varit den drivande motor som projektet hoppats på. Även om samordningen av områdets aktörer fungerat bra under perioden så har många av aktörerna saknats vid projektgruppsträffarna. I och med detta har det varit svårt att få in synpunkter och att sprida information sinsemellan parterna, och därmed kunna lyfta vilka frågor som varit viktigast att ta upp i gruppen och sedan vidare till berörda parter i kommunen. Utvärderingen av projektet visar också att de förväntningar som projektgruppen haft på projektet har varit höga och förväntningar på vad projektet skulle ge var olika. Projektet har inte lyckats leva upp till dessa förväntningar och i och med det har projektgruppen inte varit så drivande i utvecklingen av Lögdö Bruk som meningen var (s. 8). Antal medverkande vid projektgruppsträffar: 67 14

15 Sommarsäsongerna Sommarsäsong 2009 Första sommaren i projektet. Här tas initiativ för att hitta nya näringsidkare till kafédrift och butikslokal. Kaféet har öppet under sommarmånaderna då en nytillkommen näringsidkare prövar kafédrift för första gången. Lokalerna ställs i ordning för detta syfte. Butikslokal ställs i ordning och en kooperativ verksamhet flyttar in med gediget hantverk och blir Lögdö Hantverksbutik. Projektet samverkar med intresseföreningen på området vid den populära Lögdödagen som då blir Lögdöfestivalen. Projektet samverkar också med Teater Thalia, fri teatergrupp, som anordnar teaterföreställningar på området under sommarsäsongen. De första stegen mot en samordnad kulturmiljö är tagna. Hemsidan knyter också samman de olika aktörernas verksamheter. Resultat: 2009 är den första sommar någonsin som så många olika intressenter samsats under paraplyet Lögdö Bruk. Nya aktörer i butik och kafé tog plats och gav områdets utveckling en skjuts. Utvärderingen efter säsongen 2009 tog upp följande punkter att förbättra: Informationsspridning Personlig kontakt på plats under säsong Tydliggörande av projektets och övriga aktörers roller En av de viktigaste bitarna att förbättra inför kommande år är att utöka aktiviteterna och arrangemangen på området. Lögdö Bruk är en Kreativ Arena och välkomnar föreningsaktiviteter, företagsaktiviteter, skolor och upplevelser, utställningar, kurser, mässor och annat. Sommarsäsong X Utställningar 3 juli-1 aug 2010 För att ytterligare stärka platsen som en mötesplats för kreativa näringar bjöds under våren 2010 in från nätverket och andra att visa upp sina olika verksamheter i lokalerna under juli månad Lögdö Bruk som en kreativ arena för kreativa näringar etablerades. Under juli månad 2010 (2 juli tom 1 aug) visade inte mindre än 9 olika kreatörer upp sina olika verksamheter i lokalen Lagårn på Lögdö Bruk. Konstnärer och fotografer, hantverkare, innovatörer och smideskonstnärer. Många nya kontakter med framtida utställare och kreativa företagare skapades. Under sommaren samverkade projektet också med teatergruppen Teater Häxan, som satte upp föreställningen Svartdjefulen från Ljustorp på området. Länk till artikel Resultat: Syftet med 4 X UTSTÄLLNINGAR var att på ett konkret och tydligt sätt uppmärksamma den mötesplats för Kreativa Näringar som Projekt Lögdö Bruk skapat under projekttiden. Möten mellan personer i sådana här sammanhang ger positiva effekter på ett långsiktigt sätt där projektet och platsens syften sprids vidare inom målgrupperna som projektet vill nå. De kreativa näringarna fick chans att visa upp sig och därmed skapa större förtjänstmöjligheter. Platsen Lögdö Bruk som ett besöksmål förstärks med hjälp av utställningarna och nya aktörer på området i kafé och loppis i samverkan, ökar ytterligare på platsens status som besöksmål i kommunen. Besökstatistik för Utställningarna i Lagårn 2010: 996 Sommarsäsong x Foto & Konst 1 juli-31 juli 2011 Sommaren 2011 bjöd in dubbelt så många att visa upp sig under de 4 öppna veckorna. Precis som 2010 startade sommaren i samarbete med Lögdö bruks Intresseförenings arrangemang Lögdödagen. Utställningar och resten av området öppnas. Varje lördag byts utställare ut till nya under juli månad och med det nya vernissage. Ett samarbete med Timrå Bibliotek gav ungdomar chansen att visa sina manga-teckningar i utställningslokalen. Under sommaren 2011 tog också Lögdö kanot och kajak plats i butikslokalen för att ha kuriosabod. Lögdö Bruk Intresseförening höll i kafédriften. Museet och bagarstugan stod öppen att titta in i och kyrkan öppnades för besökare av projektets personal i vid förfrågan. KREHA med sin verksamhet fanns på plats hela sommaren och höll (tillsammans med privatpersoner) i Loppis-verksamheten i magasinet. För andra året i rad fanns kommunens sommarjobbare på plats under utställningsveckorna. 15

16 VIKTIGT Resultat: Samordningen av områdets aktörer förbättras för varje år genom projektets arbete. Det handlar om samordning av information och spridning av säsongens aktiviteter och aktörer till allmänheten och inom gruppen. Svårigheterna att få alla aktörer att komma på möten före säsongen gör det svårare att skapa den gemenskap som kan vara viktig vid byggandet av ett besöksmål. Projektets försök att utöka näringsidkare på området genom att annonsera efter intresserade, får inget gehör hos fastighetsägaren Timrå Kommun, och gör det svårare att genomföra projektets mål. Besökstatistik Utställningarna 2011: 1133 Lögdöfestivalen 27 juni 2009 Projektet ville med Lögdöfestivalen anordna ett uppstarts-event för projektet som direkt skapar fokus för de kreativa näringarna och området och samtidigt i samverkan med befintliga aktörer på området. Genom att plocka in olika nya delar i det befintliga arrangemanget Lögdödagen, som anordnas av Lögdö bruk intresseförening, skapas nu en bra arena för alla de sk kreativa näringarna att visa upp sig på. Till uppstartseventet bjöds kreativa näringar inom alla dessa grenar in att delta med sin närvaro och sitt företagande eller sin produkt. Dels genom att bjuda in det nybildade nätverket Kreativ Arena, dels genom kontakter med andra kreativa i kommunen. Under dagen och kvällen fanns kreativa näringar inom: musik, måltid, scenkonst, konst och turism/besöksnäring, representerade i olika former. Artikel i Dagbladet inför festivalen: Resultat: Lögdöfestivalen var ett bra sätt att få stort fokus på Lögdö Bruk och på projektet, i media och lokalt bland företagare och allmänhet. Festivalen var också ett utmärkt forum för kreativa näringar att visa upp sig på samt att jobba med nätverkande och samarbeten. Platsen som en arena prövas och ger nya sätt att tänka när det gäller event och arrangemang på området. Det ökade utbudet av kreativa näringar på området gav ett betydande ökat antal ( ) besökare till området och detta i sin tur visar på den positiva effekt för näringsidkare inom kreativa näringar som projektets arrangemang och event har. Festivalen visade också att det går att samarbeta offentligt och ideellt och privat för att få till större arrangemang. Lögdö Bruks Intresseförening uttryckte att man hellre delar upp framtida sam-arrangemang vilket projektet har respekterat. Uppskattat besöksantal på området under festivaldagen: 1000 Kreativ Helg 3-4 oktober 2009 Lögdö Bruk-projektet anordnade Kreativ Helg i samarbete med Lögdö Bruk Intresseförening, KREHA (socialpsykiatriska verksamheten på området), samt Kafé Rättargården (Lundegård). På lördagen bjöds det på fotovernissage som aktiverade 2 fotografer i det nystartade nätverket "Kreativ Arena" samt en föreläsning av Agneta Alenius Madsen om företagandets balansgång -med inriktning på produktutveckling och marknadsföring samt kvinnligt företagande. Dagen avslutades med ett musikcafé med musikunderhållning i Rättargården. På söndagen genomförde Lögdö Bruk Intresseförening sin traditionsenliga höstmarknad med hantverksinriktning. Den avslutades med ytterligare en nätverksmedlem som arrangerade modevisning i Lagårn. Kafé, butik och loppis höll öppet hela helgen. Artikel i Dagbladet: 16

17 Resultat: Helgen blev ett bra forum för Kreativa Näringar i främst målgruppen småföretagande kvinnor med en bra möjlighet för dem att visa upp och utveckla sina verksamheter. Projektets nätverk aktiverades på ett positivt sätt och det finns möjlighet att utveckla formen för detta arrangemang i framtiden. Helgen visade också på en bra samverkan mellan offentligt, privat och ideellt arbete. Uppskattat antal besökare till den Kreativa Helgen: 250 Vinterland mars 2010 I samarbete med musikföreningen BACKSTAGE och den ekonomiska föreningen Timrå Folkfest, anordnade Projekt Lögdö Bruk en två-dagars aktivitet på Lögdö Bruk vintern Tanken med arrangemanget var att locka kreativa företagare och personer till dels en workshop med målgruppen unga musikintresserade, dels locka kreatörer att använda lokalen Lagårn som en liten mäss-hall för produkter. Föreningar i kommunen samt nätverksmedlemmar och andra kreativa företagare bjöds in att delta. Resultat: Arrangemang som byggs upp av privata, ideella och offentliga aktörer var mycket uppskattat. Det blir en bredd i utbudet som lockar. Låtskrivar-workshopen lockade tyvärr inte så många deltagare som vi hoppats trots annonsering. Kanske hade vi kunnat leta rätt på fler och bättre kanaler utåt för att hitta rätt målgrupp. Kombinationen workshop och open-stage med lokala låtskrivare kan tyckas vara ett vinnande koncept. Kanske var det avståndet till platsen från Timrå och Sundsvall som avskräckte. Just för Vintermusikdagen hade vi tänkt hitta målgruppen år genom samarbetet med musikföreningen BACKSTAGE, som är en lokal nystartad musikförening. Det faktum att den är nystartad kan ju ge effekten att man ännu inte har så mycket kontakter. På det stora hela var arrangemanget uppskattat av deltagarna och av föreläsare och besökare. Att använda Lagårn till mäss-hall är en strategi i projektet som syftar till att skapa fokus på lokalen som en mötesplats för kreativa näringar. Kreativa näringar såsom lokal trubadur, orientalisk dansare (medlem i nätverket), snöskulptör, deltog under dagen. Under dagen invigdes också den väggmålning som utförts av en lokal konstnär. Lögdö Bruks Intresseförening anordnade ponnyridning under dagen. Länk till nyheten i Dagbladet Uppskattat antal besökare vid Vinterland: 200 Kultur och Näringsliv föreläsningsdagar 1-2 juni 2010 Efter samtal och dialog mellan representanter för näringsliv och för kulturen i timrå initierades ett samarrangemang mellan projekten e-länet bra företagsklimat och projekt Lögdö Bruk. Syftet var att bearbeta dels näringsidkare inom de sk kreativa näringarna samt att lyfta upp frågan om samarbete mellan just kultur och näringsliv på det kommunala planet. Byggandet av broar mellan de olika områdena har skett löpande under projekttiden men behövde få en skjuts. Ulrika Jonasson-Borggren på Kultur och Näringsliv i Göteborg bjöds in och skulle då under 2 dagar fokusera frågor som: Kreativa näringar - skapa en gemensam definitionsgrund Hur kan man använda kulturarbetaren i de traditionella företagen? Hur kan man använda gamla miljöer som nya arenor och till nya syften Att göra kultur kommersiellt Marknadsföring och införsäljning Din tid är pengar Nyttan med samarbeten Konkreta exempel på lyckade samarbeten mellan näringslivet och kulturen Första dagen bjöds politiker, tjänstemän och kulturaktörer in till en eftermiddag med föreläsning, diskussioner och workshop i Lagårn på Lögdö Bruk. Andra dagen bjöds politiker och tjänstemän inom 17

18 de två områdena kultur och näringsliv in till en förmiddag med workshop och uppföljning och reflektioner sedan dagen innan. Artikel i Sundsvalls tidning: Resultat: De två dagarna var ett försök att bygga broar mellan kultur och näringsliv i Timrå kommun och detta första möte blev en bra start för fortsatt arbete med dessa frågor. Vid den övning som Ulrika genomförde under eftermiddagen dag 1 på Lögdö Bruk skulle deltagarna ta fram en definition på vad Kreativa Näringar är. Under dag 2 på Terminalvägen 10, entreprenör Timrås lokaler, fick deltagarna svara på frågan hur vi ska arbeta vidare framåt. Inför kommande arbete med att stötta och lyfta de Kreativa Näringarna, är det av stor vikt att kunna definiera begreppet. Ulrika poängterade också under sitt anförande vikten av att jobba med nätverk, med större företag genom kultursponsring och att kulturarbetaren behöver värdera upp sitt eget arbete och sin egen status. Uppföljningsmöte mellan kultur och näringsliv genomfördes under hösten och förbättrade samarbetet mellan kultur och näringsliv internt i kommunen. Näringslivskontoret har också under projekttiden arbetat fram en modell för stöd av innovativa idéer, Innovationsprocessen. VIKTIGT Den referensgrupp och nätverket Kreativ Arena som projektet överlämnar vid projektets slut tas om hand av näringslivskontoret och ges möjligheter till fortsatt stöttning. Man ger dem också en ny mötesplats där. Det har dock klargjorts att man från näringslivskontorets sida inte har för avsikt att skilja denna näringsgren från andra näringar när det gäller stödjande former. Antal deltagare vid de 2 dagarna med Kultur och Näringsliv: 25 Invigning av mötesplats Lögdö Bruk kreativ arena 17 juni 2010 För att kunna ge de kreativa näringarna en fysisk plats att utgå ifrån och en mötesplats för dessa skapades under våren 2010 Mötesplats Lögdö bruk kreativ arena. Lokalen Lagårn har iordningställts med nya möbler, utrustning för möten och konferenser, utställningsmöjligheter, köksmöjlighet, informationsplats för projektet. Invigningen av mötesplatsen föregicks av annonsering med inbjudan till kreativa företagare, och utskick till kreativa näringar i alla dess former. Berörda aktörer inom kommunen inbjöds också in. Invigningstal hölls av Jessica Öhman och Ewa Lindstrand (kommunalråd). Artikel i Dagbladet: Resultat: Syftet med Invigningen var att på ett konkret och tydligt sätt uppmärksamma den mötesplats för Kreativa Näringar som Projekt Lögdö Bruk skapar under projekttiden. Det engagemang som visades från kommunalrådet Ewa Lindstrand i och med detta var ett stort plus och ger viktiga signaler utåt när det gäller dels de kreativa näringarna och dels platsen Lögdö Bruk. Möten mellan personer i ett sådant här sammanhang med uppsluppen stämning och trevlig atmosfär ger positiva effekter på ett långsiktigt sätt där projektet och platsens syften sprids vidare inom målgrupperna som projektet vill nå. Antal medverkande vid invigningen: 29 Lögdö Music Expo sept 2010 Projektet ville ge Kreativa näringsidkare i musikbranschen i regionen en möjlighet att visa upp sin verksamhet och att träffas. Mötesplatsen för de kreativa näringarna som skapats under projekttiden i Lagårn, Lögdö Bruk, kunde prövas för detta större arrangemang. Projektet ville också på detta sätt fokusera enbart en av de kreativa näringarna och se resultatet av det. Under 2 dagar genomfördes 6 föreläsningar, 25 showcase-spelningar för musikartister och band i olika genrer. Det fanns också ett 15-tal utställare på plats. 18

19 Länk till artikel i Sundsvalls tidning: Resultat: Lögdö Music Expo blev ett bra sätt att få ytterligare fokus på Lögdö Bruk i media och lokalt bland musikföretagare. Helgen blev också ett välkommet forum för Kreativa Näringar i musikbranschen med en bra möjlighet för dem att att visa upp och utveckla sina verksamheter och nätverka med andra i branschen lokalt och nationellt. Föreläsningarna visade sig vara mycket uppskattat och man talade om att det saknats stöd och arrangemang för just denna gren av näringar (musikbrancshen). Att projektet fokuserade enbart en av de kreativa näringarna gav ett enhetligare intryck av eventet, skapade större medialt intresse och gav positiv respons hos deltagarna. Det finns möjlighet att utveckla formen för detta arrangemang i framtiden utanför projektet genom att knyta till sig en företagare som håller i eventet och kommersialiserar arrangemanget. Antal deltagare vid music expo: x tisdagar nov-dec 2010 Lokalen Lagårn behövde nu bli den öppna plats för kreatörer som utlovats. Därför anordnade projektet 5 öppetkvällar för att främst skapa möten mellan nätverksmedlemmarna men också bjuda in dem att aktivera sig i lokalerna. Nätverksträffarna blev därför publika för att ge bästa möjliga effekt. De fem olika kvällarna hade fem olika fokusområden inom de kreativa näringarna; Musik/Scenkonst: Ideella musik och underhållningsföreningen Entertainers Timrå deltog och förlade sitt medlemsmöte i Lagårn. Kreativt företagande: Tomas HÅKKI Eriksson föreläste om identitet, glesbygd och företagande. Kreativt företagande: Minimässa/marknad där företagare inom nätverket och andra kreatörer visade upp och sålde sina produkter i lokalen. Konst/Design/Marknadskommunikation: Föreläsning av illustratören och företagaren Björn Öberg (IDAG design group) med fokus på företagande och framställningen av illustrationer inom reklamvärlden. Upplevelsebaserat lärande: Berättarkväll med deltagare från Berättarnät Mitt och Kulturarvspedagoger från Länsmuseet. Deltog gjorde också Lögdö Bruks Intresseförening med en föreläsning om Lögdö Bruk. Inte bara skapades mötet mellan nätverksmedlemmar utan nya kreativa personer hittade ut till mötesplatsen och nya medlemmar gick med i nätverket. Artikel i Sundsvalls nyheter: Resultat: Kombinationen av nätverksträff/publikt arrangemang gav mervärde för nätverksmedlemmarna och för projektet. Föreläsningarna var mycket uppskattade och man ser att behovet av inspiration och goda exempel bland kreativa företagare är stort. I mötet med andra kreatörer skapas de nya kontaktytor som i förlängningen kan medföra samverkan och paketeringar av kreativa produkter. Antal deltagare vid 5 x tisdagar: 82 19

20 Lögdö Digital Design Expo maj 2011 Projektet ville ge näringsidkare och potentiella framtida näringsidkare inom Digital Design i regionen inspiration till att starta eller utveckla sitt företagande. Ledande aktörer inom branschen samt lokala framgångsrika aktörer anlitades för att hålla i föreläsningar. Under 2 dagar genomfördes 8 föreläsningar och en workshop i 3D-animering för branschfolk, studenter och designintresserad allmänhet. Det fanns också ett antal utställare på plats. Länk till Sundsvalls tidnings artikel: Resultat: Lögdö Digital Design Expo fick ett bra genomslag i media och riktade fokus på den allt mer växande digitala designbranschen. Lokala företagare och blivande företagare fick också se och bli inspirerade av internationellt framgångsrika företag i närområdet. De fick också en möjlighet att träffas, bli inspirerade och utbyta erfarenheter och kontakter. Expot blev ett välkommet forum för Kreativa Näringar inom det digitala designområdet med en bra möjlighet för dem visa upp och utveckla sina verksamheter och nätverka med andra i branschen lokalt och nationellt. Speciellt kunde vi se att projektets unga målgrupp hittade ut till Lögdö och tog del av information och föreläsningar. Antal deltagare vid digital design expo: 113 Avslutsevent Konstnären som företagare 9 nov 2011 Projektets sista event fortsatte att som vid tidigare event endast plocka upp en av de kreativa näringarna och lyfta viktiga frågor för just denna målgrupp; konstnären. Med fokus på företagande genomfördes eventet där föreläsare och aktiva konstnärer kom till Lögdö för att dela med sig av erfarenheter och forskningsrön. Resultat: "Konstnären som företagare" riktade fokus på konstnärens situation som företagare och vikten av att tänka "vinst" och inte bara lön. Företagare och blivande företagande konstnärer och kreatörer fick se och bli inspirerade av lyckade projekt med konstnärer inblandade och även lyssna till och bli inspirerad av en av länets mest framgångsrika konstnär kommersiellt som medialt. Man fick också en möjlighet att träffas, bli inspirerade och utbyta erfarenheter och kontakter. Seminariet blev ett välkommet forum för Kreativa Näringar inom det konstnärsområdet med en bra möjlighet för dem att inspireras till att utveckla sina verksamheter och nätverka med andra i branschen. Antal deltagare vid avslutseventet: 55 Kreativ Arena en seminarieserie som bygger broar no 1, 2 och 3 (lärseminarium) Projekt Lögdö Bruk ville med denna seminarieserie utspritt på 3 år stimulera personer/företag som innefattas av begreppet Kreativa Näringar. Vi ville erbjuda en mötesplats för att lyfta de frågor som den Kreativa Näringen själv tycker är viktiga. Vi ville skapa mötet och bygga broar mellan aktörer som kan ha nytta av varandra för ökad tillväxt. I tre steg ville vi kunna ge mer kunskap om och visa på den potential som de Kreativa Företagen har som tillväxtnäring i Sverige idag och i framtiden. De tre olika seminarierna bjuder in till det oväntade mötet mellan aktörer som sällan möts. Samtalen ska leda till att kreatörer så väl som externa finansiärer, företag, statliga instanser, tillsammans upptäcker och utvecklar denna specifika näringsgren. Samtalen lyfter också och plockar fram de viktiga problem, hinder, och möjligheter som den kreative företagaren möter i sin vardag. No 1 av 3 -Behovsanalys I Kreativ Arena no 1 av 3 bjöd projektet in ett 30-tal entreprenörer inom de Kreativa Näringarna för samtal, erfarenhetsutbyte och framförallt för att plocka fram de viktigaste utvecklingsfaktorer som dessa företagare har behov av när det gäller deras företagande. Vilka problem stöter företagaren på? 20

Utvärdering av projektet. Lögdö Bruk Kreativ Arena

Utvärdering av projektet. Lögdö Bruk Kreativ Arena Utvärdering av projektet Lögdö Bruk Kreativ Arena Författarnas förord Detta är en slutrapport gällande projektet Lögdö Bruk Kreativ arena i Timrå kommun. Annorlunda Konsult har haft uppdraget att göra

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND med UPPLEVELSEINDUSTRIN på TECHNICHUS HÄRNÖSAND HÄRNÖSAND - ett kreativt kluster Information! Andreas Brännlund 070-7317076 18 mars - 4 April I samarbete med Under dessa veckor kommer Technichus förvandlas

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Säter en levande stad

Säter en levande stad Säter en levande stad Projektet har bidragit till etablering av nya affärsverksamheter i Säter. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Säters köpmannaförening Projektledare: Jonas Lindgren Kommun: Säter Dnr:

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Dalarnas Arkitekturråd 2016-03-07 1 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Detta

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Engagemang, nyfikenhet och tillsammans det är nyckeln till framgång! Huddinge fortsätter att växa i snabb takt. Huddinge är - och ska vara en utvecklingskommun som erbjuder ett rikt

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning s. 2 2 Inledning..s. 7 3 Informanternas könsmässiga fördelning

Läs mer

Programplan

Programplan samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Programplan 2015-2017 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok.

Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok. 2013-10-04 Tillväxtverket Ärendeid 00162884 Diarienummer 2011003168 Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok. Invigningen av Servicepunkt Byxelkrok. Foto Bo Lönnqvist Projektets syfte. Syftet med utvecklingsprojektet

Läs mer

Kulturella och kreativa näringar Leader, Storsjöbygden Den 1 april 2011

Kulturella och kreativa näringar Leader, Storsjöbygden Den 1 april 2011 Kulturella och kreativa näringar Leader, Storsjöbygden Den 1 april 2011 Per-Olof Remmare Tillväxtverket Nationella program/entreprenörskap 1 Vad ingår eg. i kulturella och kreativa näringar KKN? Arkitektur

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr Vikmanshyttan Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. Foto: Berit Zöllner Projektägare: Hedemora Näringsliv AB Projektledare: Inger Wilstrand Kommun: Hedemora Dnr: 84 Jnr:

Läs mer

Kultur +näring i olika perspektiv

Kultur +näring i olika perspektiv Kultur +näring i olika perspektiv KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet 80 anställda Fyra avdelningar Styrelse NATIONELLA MÅL FÖR KULTURPOLITIK 2009 Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Intresseanmälan. Smart Kreativ Stad är en femårig satsning på film, digital media och innovativa processer i hållbar stadsutveckling.

Intresseanmälan. Smart Kreativ Stad är en femårig satsning på film, digital media och innovativa processer i hållbar stadsutveckling. Intresseanmälan Filmregion StockholmMälardalen är huvudstadsregionens samarbetsorganisation inom de kreativa och kulturella näringarna med fokus på film, TV och digitala media. Smart Kreativ stad är ett

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv KULTURPLAN Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv 2011 FÖRORD Kulturen är näring för själen. Kulturen ger oss medel att lära känna oss själva, växa, utvecklas, förändra, öppnar våra sinnen, ger nya perspektiv

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Smart Kreativ Stad är en femårig satsning på film, digital media och innovativa processer i hållbar stadsutveckling.

Smart Kreativ Stad är en femårig satsning på film, digital media och innovativa processer i hållbar stadsutveckling. Smart Kreativ Stad är en femårig satsning på film, digital media och innovativa processer i hållbar stadsutveckling. I projektet möter kompetens inom film, TV och digital media bl.a. scenografi, ljussättning,

Läs mer

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket.

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket. Attraktiv Logi Studiebesök på Vita Villan, Västnyland i Finland. Projektägare: Lantbrukarnas Ekonomi AB Projektledare: Mats Dahlström Kommuner: Hela området Dnr: 91 Jnr: 2011 2611 Projekttid: 2011-04-05

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ.

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Svar på Enkät Länsstyrelseforum 2015 Genomförd april 2015 i Survey Xact Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Vad ansvarar du för vad gäller Rakel

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Bilaga 2 Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Partnerskapets syfte Syftet med samarbetet mellan Västarvet och Hushållningssällskapet är att främja tanken att kulturarvet

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer