LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan"

Transkript

1 LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad att skriva ett förslag till handlingsplan med syftet att ta fram ett antal åtgärder kring hur Landskrona kan arbeta för att främja kulturella och kreativa näringar i kommunen. Landskrona ser i allt större utsträckning behovet av att kulturella och kreativa entreprenörer bor och verkar i kommunen för att kunna nå välfärdsmålen. I mitt arbete på Selfmade i Landskrona möter jag de blivande entreprenörer som till stor del utgör målgruppen för denna handlingsplan. De saknar nätverk och mötesplatser varför det har blivit fokusområden i handlingsplanen. Något annat de saknar är inspiration och goda förebilder. Därför finns även det med i handlingsplanen som fokusområde. En del av de röster jag hört i arbetet med den här handlingsplanen har frågat sig hur vi får unga människor att stanna kvar i staden. I det här sammanhanget tycker jag att det är intressant att fråga sig vad som skulle få människor att flytta till Landskrona. De som vill flytta ifrån Landskrona har stor potential att flytta tillbaka senare med nya intryck och bör därför inte försöka övertalas till att stanna. Fokus i den här planen ligger på att skapa attraktioner i Landskrona vilka lockar människor att flytta till Landskrona. Det inbegriper även de som en gång flyttade ifrån staden. Det tror jag att den här handlingsplanen kan leda till om den genomförs. Bakgrund Regeringen genomför en handlingsplan som gäller för åren med syftet att skapa goda förutsättningar för entreprenörer och verksamma inom kreativa och kulturella näringar (KKN) genom utveckling av affärsidéer och företagande. Definitionen av vilka de kulturella och kreativa näringarna är enligt Tillväxtverket: arkitektur, design, film och foto, konst, litteratur, media, mode, musik, måltid, scenkonst, turism och besöksnäring, samt upplevelsebaserat lärande Utifrån regeringens handlingsplan har Region Skåne genomfört en förstudie under våren 2011 i Landskrona och Trelleborg. Uppdraget kom från Tillväxtverket med syftet att utreda hur befintlig stödstruktur för näringslivsutveckling möter de kulturella och kreativa näringarna med kommunen som bas. Målet med förstudien var att skapa goda förutsättningar för entreprenörer inom KKN i Region Skåne för att utveckla affärsidéer och företagande. Region Skånes vision är att vara Europas mest innovativa region Kännetecknande för KKN är att produkter och projekt utgör huvudfokus för entreprenören. Ett annat språk än det som vanligtvis används i näringslivsutveckling behövs, eftersom språket idag som sådant fokuserar på en mer traditionellt vinstdrivande logik. Kulturentreprenörer och kreativa människor skapar ofta bärkraft för sina företag med andra drivkrafter som kreativitet och nytta/nöje för andra. En utveckling av begreppet innovation bör därför också utvecklas till att innebära upplevelser och affärsmodeller. KKN-entreprenörer använder ofta företagandet som ett medel för att nå målet snarare än som målet i sig. KKN-tjänster och produkter utgör en ökande marknad. KKN-entreprenören drivs av den kreativa kärnan och sin vision snarare än att tjäna pengar och växa för växandets skull. Den kompetens som finns inom KKN-sektorn behövs i ökad utsträckning som komplement och resurs för företag inom andra branscher.

2 Uppdraget Jag blev ombedd av Landskrona stads näringslivsorganisation att delta i Region Skånes förstudie samt att genomföra djupintervjuer med nyckelpersoner i Landskrona som underlag för den här handlingsplanen. Arbetet har även bestått i att jag satt mig in i den kommunala handlingsplanen för näringslivsutveckling i Landskrona. Jag har fokuserat på att fånga upp input från de kreativa och kulturella entreprenörer jag möter på Selfmade, de som redan är verksamma i Landskrona inom KKN samt personer med god kännedom om Landskrona både historiskt och politiskt. Jag har också studerat hur andra städer tagit sig från den samhällssituation som Landskrona befinner sig i mot ett mer kulturellt och kreativt utvecklad samhällssituation och funnit en god förebild i Malmö. Utifrån resultaten av förstudien som Region Skåne genomförde och vad jag förstått av de intervjuer som jag genomfört presenterar jag nedan ett antal förslag som utgör stor utvecklingspotential för Landskrona som stad, kommun och knutpunkt i regionen. Fokus Landskrona De kulturella och kreativa näringar där Landskrona utifrån Region Skånes förstudie bedöms ha en god potential är: scenkonst, musik, rörlig bild och media samt besöksnäring Det övergripande målet med handlingsplanen Ett mer kreativt och kulturellt Landskrona där entreprenörskap främjas och utvecklas och som stimulerar fler kreativa och kulturella näringsidkare. Landskrona ska kunna användas som ett föregångsexempel för andra kommuner. Vision Året är 2016 och Kim, 27 år, flyttade till Landskrona efter två år på fotolinjen på Fridhems folkhögskola i Svalöv för att läsa entreprenörskapsutbildningen på Weibullsholm. Kim startade sen sin egen fotostudio i en lokal på stadsdelen Öster som blivit Skånes nya hippa konstscen. Där finns gallerier och kaféer och fortfarande billiga bostäder som gör det möjligt för Kim att fortsätta sin dröm om att bli en av världens främsta porträttfotografer. Kim har nu kunder som kommer till Landskrona och studion Kim driver eftersom en resa till Landskrona lockar genom dess stora kulturella och kreativa utbud av scenkonst och andra sevärdheter. Behov i Landskrona (Dessa framkom i Region Skånes förstudie) - Förnyelse av näringsliv - Fler tjänsteföretag - Förnyelse av centrum - Mer dynamiskt kulturliv - Fler kulturverksamma - Befintligt näringsliv behöver lokal tillgång till KKN-entreprenörer Styrkor i Landskrona (Med hänsyn till möjligheten att utveckla starka KKN-företag) - I Landskrona finns starka institutioner som teatern, museet och konsthallar/gallerier som ger

3 tillgång för kreativa människor att visa upp sina arbeten. - Landskrona har stor tillgång till verksamhetslokaler som kunde göras tillgängliga för nyetableringade KKN-företag och deras behov av verkstäder, kontor, repetitionslokaler, ateljeer och utställningslokaler. - Landskrona har en centrummiljö med vacker bebyggelse som tilltalar den typ av människor som har en kreativ yrkesinriktning. Bostäderna är dessutom tillgängliga till regionalt sett billiga hyror. - Landskrona har goda kommunikationer till andra städer i Öresundsregionen. Förslag/Handlingsplanens åtgärder 1. Nätverksträffar Bör ske för verksamma inom KKN-sektorn och mellan KKN och övrigt näringsliv i Landskrona med målet att skapa nya samarbeten och ökad affärsnytta. Där företag och entreprenörer i Landskrona sammanförs på lika villkor med syftet att alla aktörer får möjlighet att se vinsterna med samverkan. Detta ger en möjlighet till en förnyelse av näringslivet, ett mer dynamiskt kulturliv och ger näringslivet tillgång till KKN. För att korsbefrukta branscher och utveckla de befintliga nätverken. Genom att kommunen, näringsliv och kultur och fritid, bjuder in till en mötesplats med det tydliga syftet att skapa affärer branscherna emellan och där det tydliggörs vilken nytta KKN och övrigt näringsliv kan skapa tillsammans. Att förslagsvis utvecklingsstiftelsen ser över möjligheterna att stödja ett nätverk som just främjar entreprenörskap inom KKN samt samhällsförbättrande sektorn och det redan existerande näringslivet. 2. Kreativt hus Med målet att locka fler kreativa och kulturskapande människor till Landskrona. I huset skulle kunna finnas: - En entreprenörskaps/projektledarutbildning för kreativa och kulturella entreprenörer, i samarbete med Fridhemsfolkhögskola. - Selfmade en förinkubator med stort regionalt nätverk och idéutvecklingskompetens. - Arbetsplatser för de som är aktiva i huset. En attraktiv utbildning och mötesplats lockar kulturella entreprenörer och kreatörer till Landskrona vilket i sin tur innebär att det kommer ställas nya krav på en utveckling och förnyelse av centrum. I Landskrona finns stor tillgång till lokaler vilket är en mycket positiv förutsättning för centrumutvecklingen. Studier visar på att städer lyfter och växer när den kreativa klassen ökar. Oftast sker detta i form av inflyttning. De kreativa klasserna utgörs av människor som arbetar inom de kreativa och kulturella näringarna och andra som finns i dess direkta närhet. Genom att Fridhems folkhögskola förlägger en utbildning i entreprenörskap med fokus på projektledning av kulturella och kreativa verksamheter i Landskrona. Lämplig lokal för denna verksamhet skulle kunna vara Weibullsholm som ligger på i stadsdelen Öster. Att Selfmade verkar i samma hus skapar ökade möjligheter för studenterna att skapa nätverk och genomföra sina idéer. Som det ser ut i Landskrona idag så är digital storytelling redan en del av det positiva varumärket kring staden, detta går att bygga vidare på genom att föreningen Vi Är Landskrona som driver storytellingprojektet LA Stories finns med i planeringen av det kreativa huset. De har kontakter med

4 många unga kreativa i Landskrona och resten av Öresundsregionen som kan vara med och driva fram ett framgångsrikt sammanhang och lockar människor utanför Landskrona. 3. Residenscentrum för scenkonst Med målet att Landskrona blir regionens residensstad. Kulturnämnden har föreslagit Region Skåne att Landskrona ska bli ett residenscentrum för scenkonst. Många scenkonstgrupper har en turnerande verksamhet och saknar egen fast scen. Dessa har behov av att få tillgång till en scen, verkstäder, provpublik och andra funktioner som krävs för att bygga upp en ny föreställning. Landskrona har med framgång etablerat sig som en attraktiv plats för detta genom residens för grupper/ensembler som Cirkus Cirkör, Sagohuset, Teaterrepubliken och Malmö opera. Med residenscentrum föreslås att kapaciteten för detta utökas genom att ett våningsplan i ÖV-huset ställs i ordning för repetitioner. Besökande grupper stärker och stimulerar kulturlivet under sin vistelse här och i längden ökar naturligtvis förutsättningen för att någon av dessa grupper även väljer att etablera sig fast i kommunen. Med ett kulturhus för digital teknik ökar möjligheterna för denna verksamet avsevärt. 4. Artists in Residence I syfte att bjuda in kulturutövare att tillbringa en tid i Landskrona där förslaget är att utreda möjligheterna för ett billigt subventionerat boende för utvalda kulturutövare. Ett förslag är att de konstnärer som bjuds in deltar i olika aktiviteter i det kreativa huset som föreslås ovan. Det finns många former för artists in residence. Nästan inget är det andra likt. Ett artists in residence innebär att konstnärer som individer eller i grupp inbjuds att under en begränsad tid, allt från en vecka och upp till ett år, bosätta sig i staden för att utföra sin konstform. Residenset kan innebära att konstnären eller gruppen förväntas bidra med sin kunskap på olika sätt. Ofta innebär det att konstnären eller gruppen vid slutet av sin vistelse arrangerar en utställning eller uppsättning beroende på konstnärens eller gruppens konstform. Residenset kan föregås av en ansökningsprocess där staden väljer ut en konstnär eller en grupp som de hoppas kan bidra till stadens kulturliv. 5. Utbildning av kommunens tjänstemän och politiker kring KKN Syftet är att öka kunskapen om KKN samt entreprenörskap och egenföretagande, vad det innebär för en kommun/stad att främja detta. Med målet att öka kännedomen om KKNs förändringskraft och framväxt samt betydelse för framgångsrika städer. Det är nödvändigt att utbilda kommunanställda kring detta för att den förändring som föreslås i den här handlingsplanen ska få bärkräft. Detta är också nödvändigt för att hålla kommunanställda uppdaterade kring näringslivsutvecklingen i staden samt utgöra brygga mellan näringslivet och kultursfären. Region Skåne besitter kunskapen och för diskussioner kring att kunna erbjuda denna utbildning. Landskrona bör om möjligt ansluta sig till detta om tillfälle ges. 6. Kapital för KKN-företagare KKN-företagare kräver oftast förhållandevis låga bidrag eller projektmedel för att komma igång med sin verksamhet. Genom att tillhandahålla mikrobidrag eller mikrolån på ett obyråkratiskt sätt ökar attraktionskraften för företagare från denna sektor att etablera sig i Landskrona.

5 Som exempel kan nämnas ett förslag som diskuterats om att erbjuda Fridhems avgångselever ett årligt projektbidrag för att sätta upp en föreställning på Landskrona teater efter det att de avslutat sin utbildning. Tanken är att ett sådant projekt kan innebära en första impuls att bosätta sig i Landskronatrakten och till att starta eget företag. 7. Ett levande och attraktivt Centrum och Öster En av fördelarna som finns i Landskrona för nyetableringar är den goda tillgången till lokaler samt det uttryckta behovet av en förnyelse av Centrum och Österområdet. Ett förslag blir därför att samla de större fastighetsägarna i centrum och på öster kring aktiviteter riktade mot att göra den stadsdelen mer levande och mer attraktiv för verksamma inom KKN och de som följer med i den gentrifieringsprocess som genom KKN-etableringar sätter igång. Vid pennan, Sanna Lilie, Malmö folkhögskola I nära samarbete med, Göran Nyström Landskrona stad

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning med resultat 1.1 Uppdrag 1.2 Syfte och

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

Tre enkätundersökningar

Tre enkätundersökningar Tre enkätundersökningar Sammanställning av svar från länets invånare, professionella kulturskapare och ungdomar Kulturenheten December 2011 Tre enkätundersökningar... 3 Enkät till invånare i länets kommuner...

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN INLEDNING Sammanfattande nulägesanalys Innehåll 4. Malmö 6. Kalmar 8. Jönköping 10. Norrköping

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Uppsala. tyo\a-ofyafy. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta. att ta emot genomförd utredning, samt

Uppsala. tyo\a-ofyafy. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta. att ta emot genomförd utredning, samt VOpU tyo\a-ofyafy Uppsala R "KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Pia Sörås Staflin Datum 2015-04-01 Diarienummer KTN 2013-0581 Kulturnämnden Uppdrag att utreda behov och förutsättningar för att skapa

Läs mer

Den kreativa sektorn

Den kreativa sektorn Den kreativa sektorn Ett verktyg utvecklat för att beskriva och förstå den kreativa sektorn - tillämpat på Norrköping Rapport 2006-03-14 Mia Sas, Fredrik Sunnergren och Heléne Jonsson Förord För några

Läs mer

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor Drar vi nytta av varandra på bästa sätt? KÄRA VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit.

Läs mer

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014 Förord från Jordbruksverket Jordbruksverket

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-29 UAN-2014-0191 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

SÅ HÄR KAN VI STÄRKA KULTURDRIVEN EXPORT

SÅ HÄR KAN VI STÄRKA KULTURDRIVEN EXPORT SÅ HÄR KAN VI STÄRKA KULTURDRIVEN EXPORT Tjugo branschorganisationer, tre departement och nio myndigheter ger sin syn på internationalisering av kulturella och kreativa näringar. April 2014 HUR KAN VI

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Regional utveckling, 5 p Entreprenörsregionen 2007 Britt-Marie Börjesson, Hylte kommun Sten Liljedahl, Hylte kommun Mikael Falk,

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer