Relational Coordination ett helt nytt sätt att utveckla organisationer och professionellt samarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Relational Coordination ett helt nytt sätt att utveckla organisationer och professionellt samarbete"

Transkript

1 Relational Coordination ett helt nytt sätt att utveckla organisationer och professionellt samarbete Sammanfattning Goda relationer och bra kommunikation kring arbetsuppgiften ger stora positiva utslag på effektivitet, kvalitet och arbetstillfredställelse. Relational Coordination är inte bara en framgångsfaktor, forskarna framhåller den som den allra viktigaste framgångsfaktorn. Deras åsikt är att en organisation som vill utvecklas måste kontinuerlig investera i att skapa denna typ av relationer. Goda relationer är inte bara trevligt utan med konsekventa och långsiktiga investeringar kan de bli kraftfulla drivkrafter mot organisatorisk måluppfyllnad. Hur ser det ut I din organisation? Vad kan ni göra för att få mer Relational Coordination? Vad är Relational Coordination? Den amerikanske forskaren Jody Hoffer Gittell studerade på 90-talet vad som skiljde det framgångsrika flygbolaget Southwest Airlines från andra flygbolag. Den avgörande framgångsfaktorn var ett alldeles speciellt sätt att samarbeta på som hon kallade Relational Coordination. Resultatet av hennes forskning väckte stor uppmärksamhet och 2005 kom hennes bok The Southwest Airlines Way: Using the Power of Relationships to Achieve High Performance. I sin nästa bok High Performance Healthcare: Using the Power of Relationships to Achieve Quality, Efficiency and Resilience från 2009 undersöker hon nio stora sjukhus i USA utifrån samma begreppsapparat. Resultaten är starka och tydliga: Ju mer av så kallad Relational Coordination ju bättre kvalitet, effektivitet och arbetstillfredsställelse. Hon visar hur samma bakgrundsfaktorer har avgörande betydelse i så vitt skilda organisationer som flygindustrin och sjukhus. Forskningsresultaten är tillämpbara på en lång rad av organisationer men särskilt de där det ställs stora krav på effektiv informationshantering, där arbetsuppgifter är ömsesidigt beroende av varandra och där osäkerheten och tidspressen är stor. Dessa tre förutsättningar är i allt ökad utsträckning en del av dagens serviceföretag och även tillverkningsindustri. Det betyder att Relational Coordination blir alltmer viktigt i nutida organisationer. I centrum för hennes forskning är alltså Relational Coordination och med det menar hon relationer som är präglade av att ha gemensamma mål, en delad kunskap om arbetsprocessen och en

2 ömsesidig respekt. Kommunikationen mellan anställda är ofta förekommande, korrekt och adekvat samt lösningsfokuserad (istället för att leta efter vem som bär skulden). Starka relationsband skapar bra kommunikation och vice versa. Kommunikation Ofta Korrekt Lösningsfokuserad Relationer Gemensamma mål Delad kunskap Ömsesidig respekt Effekt av Relational Coordination Varför är Relational Coordination bra? Det är nu Jody Hoffer Gittells forskning blir riktigt spännande! Samtidigt som hon mäter förekomsten av Relational Coordination i ett flertal organisationer så jämför hon dem med olika prestationsmått för att se om graden av Relational Coordination leder till viktiga konsekvenser. På de nio sjukhusen var det stora skillnader i Relational Coordination liksom det vart stor spridning på patientrelaterade resultat. Det visar sig att ju högre grad av Relational Coordination ju bättre patientrelaterade resultat! God kommunikation och bra relationer gav kortare sjukhusvistelser, bättre patientupplevd omvårdnadskvalitet och förbättrade kliniska resultat. Om man fördubblar mätresultaten på Relational Coordination bland vårdpersonal så förkortas patientens sjukhusvistelse med 31 %, den upplevda vårdkvaliteten förbättras med 22 %, den postoperativa smärtupplevelsen minskar med 7 % och den postoperativa rörligheten ökar med 5 %. Ett annat positivt resultat är att arbetstillfredsställelse hos vårdpersonalen ökar med förbättrad Relational Coordination. Inom flygindustrin resulterade Relational Coordination i färre förseningar, mindre förlorat bagage, snabbare omloppstider och högre produktivitet bland anställda. Det är viktigt att notera att den ökade effektiviteten inte skett på bekostnad av försämrad kvalitet. Tvärtom så ökar både effektivitet och kvalitet, vilket är ett mycket imponerande resultat. Om man dessutom lägger till en ökad arbetstillfredsställelse så blir det ännu mer anmärkningsvärt.

3 Organisatoriska åtgärder för att öka Relational Coordination Med dessa uppseendeväckande resultat blir förstås den givna frågan: Hur skapas Relational Coordination? Även detta är noggrant undersökt och Jody Hoffer Gittell beskriver tolv organisatoriska faktorer som alla är av betydelse för att öka Relational Coordination liksom ökad kvalitet, effektivitet och arbetstillfredsställelse. De tolv faktorerna förstärker varandra och ska ses som en samspelande helhet. 1. Rekrytera för teamarbete Genom att ta hänsyn till förmåga till teamarbete (vid sidan av specialistkunskaper) vid rekrytering av nya medarbetare kan sjukvårdsorganisationer (och flygbolag) öka sin Relational Coordination inom organisationen. 2. Mät teamprestationer Genom att mäta prestationer och resultat bredare, över funktionsgränserna, kan organisationer öka sin Relational Coordination. När teamresultat mäts framför individuella prestationer befrämjas samarbete och relationer. 3. Belöna teamprestationer När det tvärprofessionella teamet belönas framför individen eller specialistfunktionen ökar Relational Coordination.

4 4. Hantera konflikter proaktivt När det finns rutiner för aktiv konflikthantering och när ledare arbetar proaktivt med hantering av sakligt oliktänkande, förbättras relationer och samarbete (Relational Coordination). 5. Investera i första linjens ledarskap Relational Coordination förbättras när chefen har mindre grupper som gör det möjligt att coacha och ge återkoppling i vardagen. 6. Fokuserade arbetsuppgifter När den anställde har mer specialiserade arbetsuppgifter och arbetet är organiserat kring uppgiften (i detta fall patienten) i ett tvärprofessionellt team, ökar möjligheterna och behovet av Relational Coordination. 7. Flexibla gränser mellan roller och arbetsuppgifter Flexibilitet främjar kunskap om andras arbetsuppgifter vilket I sin tur bygger ömsesidig respekt och reducerar statusbarriärer. 8. Skapa överbryggande funktioner Överbryggande funktioner utgörs av speciellt anställda personer som har till uppgift att integrera arbete kring ett visst projekt, process eller kund. Ju fler sådana funktioner det finns, ju mer av Relational Coordination och därmed också kvalitet, effektivitet och arbetstillfredsställelse. 9. Samarbeta kring flöden Relational Coordination förbättras när tvärprofessionellt samarbete finns längs med patientens väg genom vårdapparaten. Distinkta men ömsesidigt beroende arbetsuppgifter organiserade kring uppgiften skapar gemensamma mål och delad kunskap och därmed, i slutändan, bättre kliniska resultat och patientnöjdhet. 10. Brett deltagande på möten Frekventa möten med brett deltagande skapar förutsättningar för högkvalitativ kommunikation mellan anställda med ömsesidigt beroende arbetsuppgifter. Dessa möten kan vara korta, fokuserade och effektiva. 11. Utveckla gemensamma informationssystem En gemensam infrastruktur för information ökar den förenade kunskapen över professioner och funktioner och förbättrar möjligheten till mer adekvat information. Nyckeln finns i att göra informationen tillgänglig för en bred grupp av personal. 12. Samarbeta med leverantörer Samma principer som gäller för förbättrad kommunikation och relation inom organisationen kan tillämpas för relationen till externa enheter för att därmed förstärka Relational Coordination inom vårdkedjan.

5 Effekten av organisatoriska åtgärder för att öka Relational Coordination Jody Hoffer Gittell redovisar alla samband i tydliga och starka siffror men här väljer vi endast ett illustrativt exempel. Om styrkan av ovanstående organisatoriska åtgärder fördubblas leder det till en ökning av Relational Coordination med 44 %, en 68 % reduktion i sjukhusvistelse, en 53 % ökning av patienttillfredsställelse, en 18 % ökning av postoperativ smärtfrihet och en 14 % ökning av postoperativ rörlighet. Om man kombinerar de fyra patientrelaterade resultaten till ett enda kliniskt slutresultat så ökar den med 54 % om styrkan av de organisatoriska åtgärderna fördubblas. Dessutom visar analysen att, i enlighet med kvalitativa resultat och teoretiska förväntningar, de organisatoriska åtgärderna har sin verkan genom sin effekt på Relational Coordination. Referenser Gittell, Jody Hoffer (2002). The Southwest Airlines Way: Using the Power of Relationships to Achieve High Performance. McGraw-Hill. Gittell, Jody Hoffer (2009). High Performance Healthcare: Using the Power of Relationships to Achieve Quality, Efficiency and Resilience. McGraw-Hill Education.

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Specialistkurs i: Organisationspsykologisk konsultationsmetodik med fokus på utveckla Relational Coordination samarbete på tvären

Specialistkurs i: Organisationspsykologisk konsultationsmetodik med fokus på utveckla Relational Coordination samarbete på tvären Specialistkurs i: Organisationspsykologisk konsultationsmetodik med fokus på utveckla Relational Coordination samarbete på tvären Centrum för Organisationspsykologi erbjuder den 9 14 augusti (eftermiddagen

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Talent management-barometern 2011»

Talent management-barometern 2011» Talent management-barometern 2011» foto peepo/istockphoto 20 personal&ledarskap #12 2011 Talent management eftersatt framtidsfråga Talent management är uttrycket på mångas läppar. Den som kan få alla HR-processer

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

Ledarskapsutbildning till vilken nytta?

Ledarskapsutbildning till vilken nytta? Ledarskapsutbildning till vilken nytta? En studie om chefers försök att tillämpa det som förmedlats under en ledarskapsutbildning Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Natalie Engström

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 83, 33, 25, 8 DEFINITION, TEORI OCH CENTRALA BETEENDEN Catrin Johansson Vernon D. Miller Solange Hamrin CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Expertgruppen för kvalitet i välfärden Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Innehåll 1. Expertgruppens uppdrag... 3 2. Välfärdsuppdraget... 4 3. Marknaden för vård, skola och omsorg... 5

Läs mer

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Linnea Edman Maria Marcusson Handledare: Joseph

Läs mer

IT stöd inom vården Hjälp eller stjälpmedel?

IT stöd inom vården Hjälp eller stjälpmedel? IT stöd inom vården Hjälp eller stjälpmedel? Lunds Universitet Ekonomihögskolan INFK03: Kandidatuppsats, 15 hp Framlagd: Juni 2012 Författare: Annie Katalinic Handledare: Markus Lahtinen Examinator: Lars

Läs mer

Hållbart chefskap i hälso- och sjukvården

Hållbart chefskap i hälso- och sjukvården Studiematerial Januari 2012 Hållbart chefskap i hälso- och sjukvården med vinjetter om engagemang, stress, tidsanvändning, medarbetarskap och vårdpraktik Lotta Dellve (red) Ewa Wikström Stefan Tengblad

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

ÅRETS RESULTAT. TEMA: Det dagliga arbetet. Bra utvecklingssamtal guld värt Performance culture Skapa engagemang efter uppsägningar

ÅRETS RESULTAT. TEMA: Det dagliga arbetet. Bra utvecklingssamtal guld värt Performance culture Skapa engagemang efter uppsägningar Sverige 2010 - Årgång 10 ÅRETS RESULTAT TEMA: Det dagliga arbetet Bra utvecklingssamtal guld värt Performance culture Skapa engagemang efter uppsägningar Ledare Engagerade medarbetare hjälper Sverige ut

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor

Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 10p VT2006 Handledare: Karin Winroth Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor Författare: Niklas Brolin

Läs mer

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013 Västra Götalandsregionen Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Kreativitet inom bank

Kreativitet inom bank Företagsekonomiska Institutionen Inriktning mot Management Ht 2011 Kreativitet inom bank En studie inom SEB Författare: Sofie Helsing Jessica Löfgren Handledare: Staffan Gran 1 Sammanfattning Kandidatuppsats

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Bakgrund Utvärderingsprojektets förutsättningar Korttidsrekryteringar

Bakgrund Utvärderingsprojektets förutsättningar Korttidsrekryteringar sid 1 Bakgrund Örebro kommun har sedan hösten 2010 valt att i projektform försörja förskolor samt vård- och omsorgsenheter med korttidsvikarier via centraliserade vikarieförmedlingar. Vikarierna förmedlas

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

EXAMENSARBETE. Värdeskapande HR-aktiviteter vid allianser. En studie av tre internationella företag KATRIN HÜBER MARIA LARSSON

EXAMENSARBETE. Värdeskapande HR-aktiviteter vid allianser. En studie av tre internationella företag KATRIN HÜBER MARIA LARSSON 2004:013 SHU EXAMENSARBETE Värdeskapande HR-aktiviteter vid allianser En studie av tre internationella företag KATRIN HÜBER MARIA LARSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer