Verksamhetsplan 2013 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden"

Transkript

1 STYRDOKUMENT Sida 1(13) Verksamhetsplan 2013 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden Område Styrning och ledning Fastställd BAS, , Program Ekonomi- och verksamhetsstyrning Giltighetstid Plan Riktlinje Verksamhetsplan 2013 Reviderad/Uppdaterad Tjänsteföreskrift Diarienummer BAS 2012/248

2 2 Nämndens uppdrag Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (bas) har, att i samverkan med andra förvaltningar och det omgivande samhället, främja goda levnadsförhållanden och tillhandahålla vård, omsorg, stöd och service till familjer och enskilda som behöver det. I detta ligger bland annat att utreda och fatta beslut (myndighetsutövning) men även att ge upplysningar och råd, verkställa ekonomiskt bistånd samt att tillhandahålla särskilt boende och övrigt bistånd. Barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, missbrukare, brottsoffer och personer som vårdar närstående är de grupper vars behov särskilt skall uppmärksammas i verksamheten. Myndighetsutövning innebär att för enskild bestämma om en förmån, rättighet eller annat, t.ex. ekonomiskt bistånd eller särskilt boende. Myndighetsutövningen kan inom bas-nämndens område även innefatta att ingripa när barn far illa och då i form av placering utanför hemmet på frivillig eller tvångsmässig grund. Myndighetsutövning grundar sig alltid på lagstiftning där socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lag om vård av missbrukare i vissa fall och hälso- och sjukvårdslagen är de mest tillämpade inom nämndens verksamhetsområde. Socialförsäkringsbalk, Föräldrabalk, Färdtjänstlagstiftning, Alkohollagstiftning och Migrationslagstiftning är exempel på annan lagstiftning som tillämpas i verksamheten. Verksamheten är organiserad i en övergripande förvaltningsledning, en avdelning för administration och information och två verksamhetsområden. De två områdena benämns individ- och familjeomsorg (1) respektive stöd, vård och omsorg (2). Område 1 omfattar i huvudsak verksamhet för barn/unga och vuxna och inkluderar insatser till personer med funktionsnedsättning samt arbetsmarknad och integration. Område 2 omfattar i huvudsak verksamhet för äldre personer samt hälso- och sjukvårdsinsatser. Förvaltningen har ca 825 tillsvidareanställda medarbetare. Nuläges- och omvärldsanalys Hela vård- och omsorgssektorn står inför en rad utmaningar. Sveriges och Kramfors befolkning blir allt äldre samtidigt som rättmätiga krav på delaktighet och goda levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning ställer krav på bättre tillgänglighet i miljö och insatser. I Kramfors har många ungdomar och nyanlända svårt att få arbete vilket förutsätter aktiva insatser från flera aktörer. Skillnader i verksamheternas service och kvalitét blir synliga när kundundersökningar och öppna jämförelser presenteras i media och på olika webbsidor. Kunder, närstående och medborgare ställer högre krav på information om och inflytande över den service och omsorg som erbjuds. Krav på att själv bestämma över sin vård- och omsorg ökar samtidigt som acceptans för skillnader i kvalitet och service minskar. De undersökningar och öppna jämförelser som berör bas-nämndens verksamhetsområde visar på brister för bland annat nöjd medborgare och kund, delaktighet hos kund samt i information på hemsidan. Inom barn- och ungdomsvården och inom missbruksvården visar öppna jämförelser att det saknas styrande dokument inom flera delområden. Standardkostnader för

3 3 individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg avviker negativt vilket föranleder en fortsatt granskning av orsaken. Dock kan konstateras att standardkostnaden för individ- och familjeomsorgen uppvecklats positivt mellan 2010 och De som behöver mest vård- och omsorg har ofta sammansatta behov och måste mötas av ett samlat stöd och förebyggande insatser som är anpassade till deras förutsättningar. Ledningskraft Bättre liv för sjuka äldre är en nationell satsning. Här finns stimulansmedel att få för de kommuner och landsting som i samverkan hittar arbetssätt och metoder som förbättrar vården och omsorgen för äldre med sammansatta vårdbehov. Bas-nämndens engagemang i Ledningskraft kommer fortsätta under Fortsatt engagemang i den regionala strategin för E-hälsa är ett annat sätt att hitta smarta och effektiva lösningar för information och uppföljning av insatser som gagnar medborgare, kunder, personal och politiker. Flera av kommunens gruppbostäder och serviceboenden har brister avseende standard och tillgänglighet. En betydande variation i ålder och behov på respektive boende gör att individuella behov blir kostsamma att tillgodose. Åtgärder för att åtgärda dessa brister i särskilt boende och bostad med särskild service kommer att påbörjas under Från den 1 januari 2013 gäller en ny föreskrift för bemanning i demensboende (särskilt boende). För att säkerställa rätt bemanning måste beslut om insatser vara specificerade på ett sådant sätt att det framgår vilken praktisk betydelse insatserna får för den enskilda. Detta kan komma att kräva mer resurser vid utredning av behov då det i dag fattas beslut om särskilt boende utan att precisera vilka insatser som ingår. Förenklad biståndsbedömning för vissa insatser är ett sätt att styra om resurserna. En nationell strategi har antagits för att stärka barn och ungas rättigheter i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Fokus ligger på verksamheter som socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård och rättsväsende. Barn som bevittnat våld i hemmet är en särskilt viktig grupp att fånga upp och ge stöd. Nämnden kommer under 2013 att utveckla arbetssätt och metoder för att utveckla barnperspektivet i alla insatser som rör barn. I detta förutsätts en god samverkan både internt och externt. En kartläggning om våld i nära relationer i Västernorrland visar att utvecklingsinsatser pågår hos de olika myndigheterna i länet. Samtidigt konstateras att problematiken måste synliggöras bättre för beslutsfattare och att samverkan mellan olika aktörer bör utvecklas. Bas-nämnden har sökt medel från Socialstyrelsen för att utveckla insatser inom detta område. Kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor med missbruk och barn som bevittnat våld är prioriterade grupper. Samverkan med Kramfors kvinnojour bör utvecklas. En nationell kartläggning tittar på insatser för personer med ekonomiskt bistånd som är inskrivna hos arbetsförmedlingen. En del i detta handlar om att se hur kommunerna använder sin rätt att avslå eller sätta ner biståndet till den som inte är aktivt arbetssökande eller deltar i anvisade aktiviteter. Nämndens beslut att använda kartläggningsinstrumentet X som utrednings- och beslutsstöd vid ekonomiskt bistånd kommer ge en bättre bild av de sökandes behov och därigenom bättre kunna se vilka åtgärder som behövs.

4 4 Kartläggning av behov och ökad användning av evidensbaserade metoder i basnämndens arbete med missbruks- och beroendeproblematik. Barn och unga som lever i familjer med missbruk måste särskilt uppmärksammas. Samverkan med landstinget och länets kommuner är en förutsättning att nå framgång på detta område. Genomgående gäller att tidiga och förebyggande insatser skall utvecklas vidare. Hemmaplanslösningar i form av olika stödinsatser och ett utvecklat boendestöd är exempel på åtgärder som kommer att prövas. Fortsatt arbete med värdegrund, servicegarantier, hemsidan och ökad tillgänglighet bör skapa förutsättningar för bättre måluppfyllelse avseende kvalitet. I slutet på 2012 förväntas länets kommuner ha fattat beslut om att ta över ansvaret för hemsjukvården från landstinget. Under 2013 kommer åtgärder för att genomföra denna förändring till 2014 att vidtas. Sammantaget kan konstateras att bas-nämndens insatser påverkas påtagligt av konjunktur, samhällsförändringar i stort, befolkningsutveckling, nationella satsningar och inte minst förändringar i lagstiftning. Det är en stor utmaning att med hög tillgänglighet, god service och i samverkan med andra myndigheter hantera skilda individers och gruppers behov med god kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. Kommunövergripande mål Kommunfullmäktige har beslutat om kommunövergripande mål i fyra fokusområden. Nämnden ska med ett års perspektiv ta fram egna mål och uppdrag till sina verksamheter som bidrar till att målen nås. Nämnden ska se till att uppdrag också lämnas för a) Planering av internkontrollen b) jämställdhet och mångfald Livsmiljön är god Kommuninvånarna är nöjda med den kommunala servicens kvalitet och omfattning 1. Medborgarna ska uppleva att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i. 2. Medborgarna känner sig trygga. 3. Medborgarna upplever att de kommunala verksamheterna är bra. 4. De som skickar e-post till kommunen med en enkel fråga ska få svar inom två dagar. Nämndens ev mål inom området

5 5 Kommuninvånarna är nöjda med möjligheten att påverka Företagsklimatet är gott 5. De som ringer till kommunen ska få kontakt med en handläggare. 6. De som ringer till kommunen ska uppleva att de får ett gott bemötande 7. Informationen på kommunens webbplats ska vara god. 8. Medborgarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamhet. 9. Kommunen gör det möjligt att medborgarna att delta i kommunens utveckling. 10. Företagarna ska vara nöjda med företagsklimatet i kommunen. Nämndens ev mål inom området Se nämnds specifika mål och uppdrag God och hållbar utveckling Verksamhetsprocesser God verksamhet 11. Kommunens verksamheter ska utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv ledas på ett bra sätt Nämndens ev mål Öppna jämförelser skall systematiskt användas för att förbättra kvalitén i utredningar och insatser. SKL:s handbok för detta ändamål skall användas i utbildning och implementering av detta arbetssätt Gott ledarskap God arbetsmiljö 12. Medarbetarna ska vara nöjd med sin närmaste chef 13. Medarbetarna ska vara nöjda med den totala Medarbetare Attraktiv arbetsgivare Nämndens ev mål Sjuktalet skall sänkas med minst 1 procentenhet från Sjuktal skall analyseras och åtgärder föreslås i syfte att sänka Till avd (ev

6 6 Kompetenta medarbetare arbetssituationen 14. Cheferna ska vara nöjda med medarbetarnas kompetens Medarbetare Attraktiv arbetsgivare Nämndens ev mål 2012 års nivå Samtliga enheter skall ha kartlagt sin arbetsmiljö under året Arbetskläder skall finnas att tillgå för all personal som bedöms arbeta i omvårdnadsnära arbete Andel vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen med en vård- och omsorgsutbildning motsvarande gymnasienivå skall uppgå till 80 % Andel chefer med högskoleutbildning skall uppgå till 95 % sjuktalet Kommunövergripande riktlinjer inom arbetsmiljöområdet skall implementeras Nämndsspecifika arbetsmiljörutiner skall ses över och revideras Utreda vilka som har rätt till arbetskläder och säkerställa en långsiktig plan för inköp och finansiering Kompetenskartläggning skall genomföras för all t.v. anställd personal Kompetensutvecklingsplan skall upprättas på områdes/avdelningsnivå Åtgärder inom kompetenslyftet skall slutföras och redovisas Till avd (ev Ekonomi God ekonomisk hushållning Nämndens ev mål God ekonomisk hushållning 15. Resultatet uppgår till 1,1-2,1 % av verksamhetens nettokostnader En handlingsplan skall redovisas nämnd i det fall delårsbokslut visar underskott av betydelse för slutresultatet Statistik avseende placeringar, försörjningsstöd och utförda hemtjänst - timmar skall redovisas varje nämnd 16. Den totala skuldbördan per

7 7 Ekonomi God ekonomisk hushållning Nämndens ev mål invånare får inte överstiga nivån , kr/inv 17. Avvikelse mellan prognos och helårsutfall får maximalt ha en negativ avvikelse på 0,5 % av verksamhetens nettokostnader. Mål till nämnd från kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kan i sin budget ha beslutat om speciella mål för nämnden. Dessa måste också nämnden ta hänsyn till i sin verksamhetsplan. Nedan redovisas de nämndspecifika målen från KF. För årsmål, övriga mål och hur målen följs upp hänvisas till Budget 2013 Mål till bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (Bas) Livsmiljön är god Mål till Bas från KF 1. De äldre som har hemtjänst ska möta ett begränsat antal vårdare (Mått 11 KKiK 14) 2. De som får hemtjänst ska vara nöjda. (Mått 28 KKiK 75 %) Nämndens mål Insats- och bemanningsplanering skall utvecklas i syfte att förbättra kontinuitet i beviljade insatser Vidta åtgärder för att öka enskildas delaktighet när genomförandeplanen upprättas Kommuninvånarna är nöjda med den kommunala servicens kvalitet och omfattning 3. De som bor på särskilt boende (vård- och omsorgsboende) ska vara nöjda. (Mått 25 KKiK 70 %) Avveckla Solsidan och Ytterlännäsgården i syfte att förbättra boendemiljö och standard i särskilt boende Vidta åtgärder för att öka enskildas delaktighet när

8 8 Mål till Bas från KF 4. Informationen på kommunens hemsida om nämndens verksamhet ska vara god (80 KKiK) 5. Tillgängligheten via telefon och e-post ska vara god (70 KKiK) Nämndens mål 95 % av alla som bor i särskilt boende för äldre skall ha fått en riskbedömning gjord i kvalitetsregistret Senior Alert genomförandeplanen upprättas Fatta två beslut vid beviljade av särskilt boende: ett beslut om bostaden och ett beslut om hemtjänstinsatser i detta boende Hemsidan skall uppdateras och utvecklas Blanketter för ansökan om bistånd och service skall finnas tillgängliga för ifyllnad och utskrift på hemsidan Se över tillgänglighet för handläggare och rutiner för e- posthantering inom samtliga verksamheter Upprätta avtal med Kom in avseende uppdrag och innehåll för Bas-nämndens verksamhet 6. Serviceutbudet inom hemtjänsten ska vara bra (Mått 26 KKiK) 7. Serviceutbudet inom vård- och omsorgsboende ska vara bra. (Mått 23 KKiK) Implementera arbetssättet aktivitetsbedömning i hela hemtjänsten Föreslå åtgärder i syfte att utveckla tidiga och förebyggande insatser i ordinärt boende Se över alternativ användning för befintliga dubbelrum i SÄBO Vita åtgärder för att de

9 9 Mål till Bas från KF 8. Serviceutbudet inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska vara bra (Mått 29 KKiK 80 %) Nämndens mål makar som så önskar skall erbjudas sammanboende i SÄBO Schemalägga helgaktiviteter Planera för ett ungdomsboende med genomförande 2014 Se över enskildas behov kopplat till föreslagna åtgärder i boendeplanen Kartlägga enskildas behov och önskemål om aktiviteter i bostad med särskild service 9. Ungdomsarbetet (13-20 åringar) ska vara så effektivt att de som avslutats efter insats/utredning inte återaktualiserad inom ett år (Mått 30 KKIK 70 %) Barnperspektivet och hänsyn till barns bästa skall uppmärksammas i alla utredningar där barn är berörda Intern granskning av hur barnperspektivet uppmärksammas i utredningar skall genomföras Modeller för att samtala med barn och öka barns delaktighet i utredningar och insatser skall implementeras Utarbeta en modell för uppföljning av mått 30 Pedagogiska behov skall uppmärksammas i samtliga utredningar som leder fram till beslut om placering Intern granskning av hur pedagogiska behov uppmärksammas i utredningar skall genomföras Upprätta rutiner för samverkan med skolan om hur pedagogiska behov skall uppmärksammas och tillgodoses vid

10 10 Mål till Bas från KF Nämndens mål placering Upprätta rutiner för samverkan, insatser och uppföljning för arbetet med unga vuxna (18-26) med missbruks- och beroendeproblematik Alla personer i åldern år som uppbär försörjningsstöd och inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd ska via AME erhålla praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet Alla nya ärenden avseende försörjningsstöd ska handläggas med instrument X Coacherna vid AME ska genomföra fler företagsbesök för att anskaffa nya praktikplatser Integrationsverksamheten ska tillsammans med Arbetsförmedlingen och SFI utveckla samhällsinformation till nyanlända flyktingar Integrationsverksamheten ska utveckla ett program för nyanlända kvinnor med barn med anpassade insatser för att underlätta etableringen i samhället

11 11 Kommuninvånarna är nöjda med möjligheten att påverka Mål till Bas från KF 10. Dialogen med medborgare och brukarna ska utvecklas. Planeras in i nämndens verksamhetsplanering. 11. Kommunen gör det möjligt för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Nämndens mål Genomföra något av stegen i den s.k. delaktighetstrappan enligt riktlinje för medborgardialog Detaljbudget Den stora organisationsförändring som genomförts under året inom förvaltningen har medfört att budgetprocessen avseende år 2013 har förskjutits. Detta har i sin tur resulterat i att det i skrivande stund ej är möjligt att presentera en detaljbudget på områdesnivå. Tabellen nedan visar på den budgetram som beslutats av fullmäktige samt den justering som gjorts i samband med att Miljö och Bygg-förvaltningen övertagit ansvaret för alkoholhandläggning. Driftbudget BAS-förv. (tkr) Nettokostnad Kostnader Intäkter Nettokostnad Bistånds,- arbetsmarknadsoch sociala servicenämnd (BAS) Alkoholhandl. flyttas till MoB Summa: Plan för internkontrollen Framgår av bas-nämndens övergripande tid- och åtgärdsplan, senast reviderad Plan för medborgardialog Uppdrag till förvaltningen att under 2013 genomföra något av stegen i den s.k. delaktighetstrappan enligt riktlinje för medborgardialog. Plan för jämställdhet och mångfald En kommunövergripande riktlinje för jämställdhet och mångfald antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott Inga uppdrag till förvaltningen inom område för verksamhetsåret 2013.

12 12 Plan för utvecklingsaktiviteter Pågående och kommande utvecklingsaktiviteter och projekt nationellt, regionalt och intern framgår i nuläges- och omvärldsanalysen. Nyckeltal Nämnden har i budgeten tagit fram nyckeltal som i de flesta fall endast är möjliga att följa upp årsvis Total sjukfrånvaro i procent av totalt arbetad tid 8,16 5,61 5,61 6,35 Antal tillsvidareanställda Antal tidsbegränsade anställningar Kostnader för timvikarier (tkr) Övertidskostnader (tkr) Antal personer med personlig assistans enl. LASS * Antal personer med bostad med särskild service för vuxna * Antal personer med daglig verksamhet enl. LSS * Antal personer med hemtjänst * Antal personer i särskilt boende * Antal bidragshushåll exkl. flyktinghushåll Bistånd kr per hushåll/år exkl. flyktinghushåll Antal bidragshushåll flyktingar Bistånd kr per hushåll/år flyktingar Antal vårddygn barn och unga i HVB Antal vårddygn vuxna i HVB Standardkostnad Äldreomsorg, skillnad i procent mot riket 10,8 6,7 7,6 8,1 9,9 Standardkostnad IFO, skillnad i procent mot riket 23,3 20,2 16,8 38,0 18,0 Standardkostnad LSS, skillnad i procent mot riket -4,8-7,7 7,9

13 13 Investeringar Ta med eventuella investeringar som beslutats av KF Ekonomisk påverkan på Prioritet Objekt/kategori driftbudg (tkr) ordning 1, 2, 3 Beskrivning Motiv Belopp 25 sängar till bostad med särskild service. 400 Maskiner, inventarier och installationer Totalt: Utöver dessa investeringar har behov av reservkraft vid kommunens särskilda boenden utretts. Ett förslag finns framtaget med olika alternativ i rapport från Rejlers, daterad Förslaget är överlämnat till Tekniska avdelningen för fortsatt handläggning. Investeringar/åtgärder på Kvarnbacken.

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 5,8 mkr. Underskottet beror till största delen på behov av ökad bemanning inom Vård och omsorg. Det finns även ett underskott

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Plats och tid 1(16) Beslutande Ann-Marie Flink, (s) ordförande Siw Karlsson, (s) Helena Stålhandske, (s) Sören Norrby, (m) Ian Jamieson, (c) Övriga

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.7. SOCIALNÄMNDEN...26 10.7.1. Verksamhetsidé...26 10.7.2. Uppdraget...26 10.7.3. Inriktningar med resultatmål...26 10.7.4. Kvalitetsmål...27 10.7.5. Servicegarantier...27 10.7.6.

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Redovisas i månadsuppföljning 2015 1 Alla Brukare KKiK US 2015 1 FLG Brukare KKIK Webbanvändarvänlighet Åsa FLG Arbetet är påbörjat

Redovisas i månadsuppföljning 2015 1 Alla Brukare KKiK US 2015 1 FLG Brukare KKIK Webbanvändarvänlighet Åsa FLG Arbetet är påbörjat Vad Ansvarig Redovisning till Uppföljning/anteckning År Månad Ansvar Perspektiv 2015 1 Alla Brukare Planera brukarträffar/-råd /EC FLG 2015 1 Alla Brukare Planera anhörigträffar /EC FLG 2015 1 FLG Brukare

Läs mer

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsplan 2015-2018 Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 1 Inledning Verksamhetsplanen är ett stöd för styrning och ledning av Omsorgsförvaltningens ansvarsområden men också

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland.

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. 1 (8) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG Ku 1 i BESLUTSFÖRSLAG Tillämpning av LOV under 65 år Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-04-21 att tillämpa hemtjänstvalet för personer 18-64 år, enligt uppdrag i budget, för de personer som har hemtjänst

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Öppna jämförelser. din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård

Öppna jämförelser. din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård Öppna jämförelser din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård Är du en socialchef eller enhetschef som söker under lag för att följa upp och förbättra din verksamhet? Är

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen 1 Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 11/SN 0027 Datum: 2011-03-18 Paragraf: 69 Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen Inledning Kommunens modell för

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Tjänsteskrivelse Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-11-19 DNR SN 2014.222 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Avdelningen för analys och utveckling

Avdelningen för analys och utveckling Avdelningen för analys och utveckling Temarapporter Riskanalyser Metodutveckling Statistikutveckling Register registerfragor@ivo.se Handläggningen hos IVO Anmälningar verksamhetsområde VERKSAMHETSOMRÅDE

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25

Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-17 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 17 juni 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA OBS! Socialnämndens arbetsutskott har ett extra sammanträde i

Läs mer

KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014. Socialförvaltningen. Ovanåkers kommun

KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014. Socialförvaltningen. Ovanåkers kommun KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 KVALITETSPLANENS FORTSATTA DISPOSITION... 2 GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

STYRKORT 2010. Antaget av kommunstyrelsen 2010-04-14, 119

STYRKORT 2010. Antaget av kommunstyrelsen 2010-04-14, 119 STYRKORT 2010 Antaget av kommunstyrelsen 2010-04-14, 119 Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga Brukar 14 Höga förväntningar på barn och ungdomar 100 % av eleverna ska minst uppnå godkänt

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Ledningssystem. politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling

Ledningssystem. politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling Ledningssystem politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling 1 Innehåll Inledning...3 Vårt ledningssystem...4 Kommunens uppdrag...5 Vår gemensamma vision...6 Vår gemensamma

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer