Verksamhetsplan 2013 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden"

Transkript

1 STYRDOKUMENT Sida 1(13) Verksamhetsplan 2013 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden Område Styrning och ledning Fastställd BAS, , Program Ekonomi- och verksamhetsstyrning Giltighetstid Plan Riktlinje Verksamhetsplan 2013 Reviderad/Uppdaterad Tjänsteföreskrift Diarienummer BAS 2012/248

2 2 Nämndens uppdrag Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (bas) har, att i samverkan med andra förvaltningar och det omgivande samhället, främja goda levnadsförhållanden och tillhandahålla vård, omsorg, stöd och service till familjer och enskilda som behöver det. I detta ligger bland annat att utreda och fatta beslut (myndighetsutövning) men även att ge upplysningar och råd, verkställa ekonomiskt bistånd samt att tillhandahålla särskilt boende och övrigt bistånd. Barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, missbrukare, brottsoffer och personer som vårdar närstående är de grupper vars behov särskilt skall uppmärksammas i verksamheten. Myndighetsutövning innebär att för enskild bestämma om en förmån, rättighet eller annat, t.ex. ekonomiskt bistånd eller särskilt boende. Myndighetsutövningen kan inom bas-nämndens område även innefatta att ingripa när barn far illa och då i form av placering utanför hemmet på frivillig eller tvångsmässig grund. Myndighetsutövning grundar sig alltid på lagstiftning där socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lag om vård av missbrukare i vissa fall och hälso- och sjukvårdslagen är de mest tillämpade inom nämndens verksamhetsområde. Socialförsäkringsbalk, Föräldrabalk, Färdtjänstlagstiftning, Alkohollagstiftning och Migrationslagstiftning är exempel på annan lagstiftning som tillämpas i verksamheten. Verksamheten är organiserad i en övergripande förvaltningsledning, en avdelning för administration och information och två verksamhetsområden. De två områdena benämns individ- och familjeomsorg (1) respektive stöd, vård och omsorg (2). Område 1 omfattar i huvudsak verksamhet för barn/unga och vuxna och inkluderar insatser till personer med funktionsnedsättning samt arbetsmarknad och integration. Område 2 omfattar i huvudsak verksamhet för äldre personer samt hälso- och sjukvårdsinsatser. Förvaltningen har ca 825 tillsvidareanställda medarbetare. Nuläges- och omvärldsanalys Hela vård- och omsorgssektorn står inför en rad utmaningar. Sveriges och Kramfors befolkning blir allt äldre samtidigt som rättmätiga krav på delaktighet och goda levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning ställer krav på bättre tillgänglighet i miljö och insatser. I Kramfors har många ungdomar och nyanlända svårt att få arbete vilket förutsätter aktiva insatser från flera aktörer. Skillnader i verksamheternas service och kvalitét blir synliga när kundundersökningar och öppna jämförelser presenteras i media och på olika webbsidor. Kunder, närstående och medborgare ställer högre krav på information om och inflytande över den service och omsorg som erbjuds. Krav på att själv bestämma över sin vård- och omsorg ökar samtidigt som acceptans för skillnader i kvalitet och service minskar. De undersökningar och öppna jämförelser som berör bas-nämndens verksamhetsområde visar på brister för bland annat nöjd medborgare och kund, delaktighet hos kund samt i information på hemsidan. Inom barn- och ungdomsvården och inom missbruksvården visar öppna jämförelser att det saknas styrande dokument inom flera delområden. Standardkostnader för

3 3 individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg avviker negativt vilket föranleder en fortsatt granskning av orsaken. Dock kan konstateras att standardkostnaden för individ- och familjeomsorgen uppvecklats positivt mellan 2010 och De som behöver mest vård- och omsorg har ofta sammansatta behov och måste mötas av ett samlat stöd och förebyggande insatser som är anpassade till deras förutsättningar. Ledningskraft Bättre liv för sjuka äldre är en nationell satsning. Här finns stimulansmedel att få för de kommuner och landsting som i samverkan hittar arbetssätt och metoder som förbättrar vården och omsorgen för äldre med sammansatta vårdbehov. Bas-nämndens engagemang i Ledningskraft kommer fortsätta under Fortsatt engagemang i den regionala strategin för E-hälsa är ett annat sätt att hitta smarta och effektiva lösningar för information och uppföljning av insatser som gagnar medborgare, kunder, personal och politiker. Flera av kommunens gruppbostäder och serviceboenden har brister avseende standard och tillgänglighet. En betydande variation i ålder och behov på respektive boende gör att individuella behov blir kostsamma att tillgodose. Åtgärder för att åtgärda dessa brister i särskilt boende och bostad med särskild service kommer att påbörjas under Från den 1 januari 2013 gäller en ny föreskrift för bemanning i demensboende (särskilt boende). För att säkerställa rätt bemanning måste beslut om insatser vara specificerade på ett sådant sätt att det framgår vilken praktisk betydelse insatserna får för den enskilda. Detta kan komma att kräva mer resurser vid utredning av behov då det i dag fattas beslut om särskilt boende utan att precisera vilka insatser som ingår. Förenklad biståndsbedömning för vissa insatser är ett sätt att styra om resurserna. En nationell strategi har antagits för att stärka barn och ungas rättigheter i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Fokus ligger på verksamheter som socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård och rättsväsende. Barn som bevittnat våld i hemmet är en särskilt viktig grupp att fånga upp och ge stöd. Nämnden kommer under 2013 att utveckla arbetssätt och metoder för att utveckla barnperspektivet i alla insatser som rör barn. I detta förutsätts en god samverkan både internt och externt. En kartläggning om våld i nära relationer i Västernorrland visar att utvecklingsinsatser pågår hos de olika myndigheterna i länet. Samtidigt konstateras att problematiken måste synliggöras bättre för beslutsfattare och att samverkan mellan olika aktörer bör utvecklas. Bas-nämnden har sökt medel från Socialstyrelsen för att utveckla insatser inom detta område. Kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor med missbruk och barn som bevittnat våld är prioriterade grupper. Samverkan med Kramfors kvinnojour bör utvecklas. En nationell kartläggning tittar på insatser för personer med ekonomiskt bistånd som är inskrivna hos arbetsförmedlingen. En del i detta handlar om att se hur kommunerna använder sin rätt att avslå eller sätta ner biståndet till den som inte är aktivt arbetssökande eller deltar i anvisade aktiviteter. Nämndens beslut att använda kartläggningsinstrumentet X som utrednings- och beslutsstöd vid ekonomiskt bistånd kommer ge en bättre bild av de sökandes behov och därigenom bättre kunna se vilka åtgärder som behövs.

4 4 Kartläggning av behov och ökad användning av evidensbaserade metoder i basnämndens arbete med missbruks- och beroendeproblematik. Barn och unga som lever i familjer med missbruk måste särskilt uppmärksammas. Samverkan med landstinget och länets kommuner är en förutsättning att nå framgång på detta område. Genomgående gäller att tidiga och förebyggande insatser skall utvecklas vidare. Hemmaplanslösningar i form av olika stödinsatser och ett utvecklat boendestöd är exempel på åtgärder som kommer att prövas. Fortsatt arbete med värdegrund, servicegarantier, hemsidan och ökad tillgänglighet bör skapa förutsättningar för bättre måluppfyllelse avseende kvalitet. I slutet på 2012 förväntas länets kommuner ha fattat beslut om att ta över ansvaret för hemsjukvården från landstinget. Under 2013 kommer åtgärder för att genomföra denna förändring till 2014 att vidtas. Sammantaget kan konstateras att bas-nämndens insatser påverkas påtagligt av konjunktur, samhällsförändringar i stort, befolkningsutveckling, nationella satsningar och inte minst förändringar i lagstiftning. Det är en stor utmaning att med hög tillgänglighet, god service och i samverkan med andra myndigheter hantera skilda individers och gruppers behov med god kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. Kommunövergripande mål Kommunfullmäktige har beslutat om kommunövergripande mål i fyra fokusområden. Nämnden ska med ett års perspektiv ta fram egna mål och uppdrag till sina verksamheter som bidrar till att målen nås. Nämnden ska se till att uppdrag också lämnas för a) Planering av internkontrollen b) jämställdhet och mångfald Livsmiljön är god Kommuninvånarna är nöjda med den kommunala servicens kvalitet och omfattning 1. Medborgarna ska uppleva att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i. 2. Medborgarna känner sig trygga. 3. Medborgarna upplever att de kommunala verksamheterna är bra. 4. De som skickar e-post till kommunen med en enkel fråga ska få svar inom två dagar. Nämndens ev mål inom området

5 5 Kommuninvånarna är nöjda med möjligheten att påverka Företagsklimatet är gott 5. De som ringer till kommunen ska få kontakt med en handläggare. 6. De som ringer till kommunen ska uppleva att de får ett gott bemötande 7. Informationen på kommunens webbplats ska vara god. 8. Medborgarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamhet. 9. Kommunen gör det möjligt att medborgarna att delta i kommunens utveckling. 10. Företagarna ska vara nöjda med företagsklimatet i kommunen. Nämndens ev mål inom området Se nämnds specifika mål och uppdrag God och hållbar utveckling Verksamhetsprocesser God verksamhet 11. Kommunens verksamheter ska utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv ledas på ett bra sätt Nämndens ev mål Öppna jämförelser skall systematiskt användas för att förbättra kvalitén i utredningar och insatser. SKL:s handbok för detta ändamål skall användas i utbildning och implementering av detta arbetssätt Gott ledarskap God arbetsmiljö 12. Medarbetarna ska vara nöjd med sin närmaste chef 13. Medarbetarna ska vara nöjda med den totala Medarbetare Attraktiv arbetsgivare Nämndens ev mål Sjuktalet skall sänkas med minst 1 procentenhet från Sjuktal skall analyseras och åtgärder föreslås i syfte att sänka Till avd (ev

6 6 Kompetenta medarbetare arbetssituationen 14. Cheferna ska vara nöjda med medarbetarnas kompetens Medarbetare Attraktiv arbetsgivare Nämndens ev mål 2012 års nivå Samtliga enheter skall ha kartlagt sin arbetsmiljö under året Arbetskläder skall finnas att tillgå för all personal som bedöms arbeta i omvårdnadsnära arbete Andel vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen med en vård- och omsorgsutbildning motsvarande gymnasienivå skall uppgå till 80 % Andel chefer med högskoleutbildning skall uppgå till 95 % sjuktalet Kommunövergripande riktlinjer inom arbetsmiljöområdet skall implementeras Nämndsspecifika arbetsmiljörutiner skall ses över och revideras Utreda vilka som har rätt till arbetskläder och säkerställa en långsiktig plan för inköp och finansiering Kompetenskartläggning skall genomföras för all t.v. anställd personal Kompetensutvecklingsplan skall upprättas på områdes/avdelningsnivå Åtgärder inom kompetenslyftet skall slutföras och redovisas Till avd (ev Ekonomi God ekonomisk hushållning Nämndens ev mål God ekonomisk hushållning 15. Resultatet uppgår till 1,1-2,1 % av verksamhetens nettokostnader En handlingsplan skall redovisas nämnd i det fall delårsbokslut visar underskott av betydelse för slutresultatet Statistik avseende placeringar, försörjningsstöd och utförda hemtjänst - timmar skall redovisas varje nämnd 16. Den totala skuldbördan per

7 7 Ekonomi God ekonomisk hushållning Nämndens ev mål invånare får inte överstiga nivån , kr/inv 17. Avvikelse mellan prognos och helårsutfall får maximalt ha en negativ avvikelse på 0,5 % av verksamhetens nettokostnader. Mål till nämnd från kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kan i sin budget ha beslutat om speciella mål för nämnden. Dessa måste också nämnden ta hänsyn till i sin verksamhetsplan. Nedan redovisas de nämndspecifika målen från KF. För årsmål, övriga mål och hur målen följs upp hänvisas till Budget 2013 Mål till bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (Bas) Livsmiljön är god Mål till Bas från KF 1. De äldre som har hemtjänst ska möta ett begränsat antal vårdare (Mått 11 KKiK 14) 2. De som får hemtjänst ska vara nöjda. (Mått 28 KKiK 75 %) Nämndens mål Insats- och bemanningsplanering skall utvecklas i syfte att förbättra kontinuitet i beviljade insatser Vidta åtgärder för att öka enskildas delaktighet när genomförandeplanen upprättas Kommuninvånarna är nöjda med den kommunala servicens kvalitet och omfattning 3. De som bor på särskilt boende (vård- och omsorgsboende) ska vara nöjda. (Mått 25 KKiK 70 %) Avveckla Solsidan och Ytterlännäsgården i syfte att förbättra boendemiljö och standard i särskilt boende Vidta åtgärder för att öka enskildas delaktighet när

8 8 Mål till Bas från KF 4. Informationen på kommunens hemsida om nämndens verksamhet ska vara god (80 KKiK) 5. Tillgängligheten via telefon och e-post ska vara god (70 KKiK) Nämndens mål 95 % av alla som bor i särskilt boende för äldre skall ha fått en riskbedömning gjord i kvalitetsregistret Senior Alert genomförandeplanen upprättas Fatta två beslut vid beviljade av särskilt boende: ett beslut om bostaden och ett beslut om hemtjänstinsatser i detta boende Hemsidan skall uppdateras och utvecklas Blanketter för ansökan om bistånd och service skall finnas tillgängliga för ifyllnad och utskrift på hemsidan Se över tillgänglighet för handläggare och rutiner för e- posthantering inom samtliga verksamheter Upprätta avtal med Kom in avseende uppdrag och innehåll för Bas-nämndens verksamhet 6. Serviceutbudet inom hemtjänsten ska vara bra (Mått 26 KKiK) 7. Serviceutbudet inom vård- och omsorgsboende ska vara bra. (Mått 23 KKiK) Implementera arbetssättet aktivitetsbedömning i hela hemtjänsten Föreslå åtgärder i syfte att utveckla tidiga och förebyggande insatser i ordinärt boende Se över alternativ användning för befintliga dubbelrum i SÄBO Vita åtgärder för att de

9 9 Mål till Bas från KF 8. Serviceutbudet inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska vara bra (Mått 29 KKiK 80 %) Nämndens mål makar som så önskar skall erbjudas sammanboende i SÄBO Schemalägga helgaktiviteter Planera för ett ungdomsboende med genomförande 2014 Se över enskildas behov kopplat till föreslagna åtgärder i boendeplanen Kartlägga enskildas behov och önskemål om aktiviteter i bostad med särskild service 9. Ungdomsarbetet (13-20 åringar) ska vara så effektivt att de som avslutats efter insats/utredning inte återaktualiserad inom ett år (Mått 30 KKIK 70 %) Barnperspektivet och hänsyn till barns bästa skall uppmärksammas i alla utredningar där barn är berörda Intern granskning av hur barnperspektivet uppmärksammas i utredningar skall genomföras Modeller för att samtala med barn och öka barns delaktighet i utredningar och insatser skall implementeras Utarbeta en modell för uppföljning av mått 30 Pedagogiska behov skall uppmärksammas i samtliga utredningar som leder fram till beslut om placering Intern granskning av hur pedagogiska behov uppmärksammas i utredningar skall genomföras Upprätta rutiner för samverkan med skolan om hur pedagogiska behov skall uppmärksammas och tillgodoses vid

10 10 Mål till Bas från KF Nämndens mål placering Upprätta rutiner för samverkan, insatser och uppföljning för arbetet med unga vuxna (18-26) med missbruks- och beroendeproblematik Alla personer i åldern år som uppbär försörjningsstöd och inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd ska via AME erhålla praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet Alla nya ärenden avseende försörjningsstöd ska handläggas med instrument X Coacherna vid AME ska genomföra fler företagsbesök för att anskaffa nya praktikplatser Integrationsverksamheten ska tillsammans med Arbetsförmedlingen och SFI utveckla samhällsinformation till nyanlända flyktingar Integrationsverksamheten ska utveckla ett program för nyanlända kvinnor med barn med anpassade insatser för att underlätta etableringen i samhället

11 11 Kommuninvånarna är nöjda med möjligheten att påverka Mål till Bas från KF 10. Dialogen med medborgare och brukarna ska utvecklas. Planeras in i nämndens verksamhetsplanering. 11. Kommunen gör det möjligt för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Nämndens mål Genomföra något av stegen i den s.k. delaktighetstrappan enligt riktlinje för medborgardialog Detaljbudget Den stora organisationsförändring som genomförts under året inom förvaltningen har medfört att budgetprocessen avseende år 2013 har förskjutits. Detta har i sin tur resulterat i att det i skrivande stund ej är möjligt att presentera en detaljbudget på områdesnivå. Tabellen nedan visar på den budgetram som beslutats av fullmäktige samt den justering som gjorts i samband med att Miljö och Bygg-förvaltningen övertagit ansvaret för alkoholhandläggning. Driftbudget BAS-förv. (tkr) Nettokostnad Kostnader Intäkter Nettokostnad Bistånds,- arbetsmarknadsoch sociala servicenämnd (BAS) Alkoholhandl. flyttas till MoB Summa: Plan för internkontrollen Framgår av bas-nämndens övergripande tid- och åtgärdsplan, senast reviderad Plan för medborgardialog Uppdrag till förvaltningen att under 2013 genomföra något av stegen i den s.k. delaktighetstrappan enligt riktlinje för medborgardialog. Plan för jämställdhet och mångfald En kommunövergripande riktlinje för jämställdhet och mångfald antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott Inga uppdrag till förvaltningen inom område för verksamhetsåret 2013.

12 12 Plan för utvecklingsaktiviteter Pågående och kommande utvecklingsaktiviteter och projekt nationellt, regionalt och intern framgår i nuläges- och omvärldsanalysen. Nyckeltal Nämnden har i budgeten tagit fram nyckeltal som i de flesta fall endast är möjliga att följa upp årsvis Total sjukfrånvaro i procent av totalt arbetad tid 8,16 5,61 5,61 6,35 Antal tillsvidareanställda Antal tidsbegränsade anställningar Kostnader för timvikarier (tkr) Övertidskostnader (tkr) Antal personer med personlig assistans enl. LASS * Antal personer med bostad med särskild service för vuxna * Antal personer med daglig verksamhet enl. LSS * Antal personer med hemtjänst * Antal personer i särskilt boende * Antal bidragshushåll exkl. flyktinghushåll Bistånd kr per hushåll/år exkl. flyktinghushåll Antal bidragshushåll flyktingar Bistånd kr per hushåll/år flyktingar Antal vårddygn barn och unga i HVB Antal vårddygn vuxna i HVB Standardkostnad Äldreomsorg, skillnad i procent mot riket 10,8 6,7 7,6 8,1 9,9 Standardkostnad IFO, skillnad i procent mot riket 23,3 20,2 16,8 38,0 18,0 Standardkostnad LSS, skillnad i procent mot riket -4,8-7,7 7,9

13 13 Investeringar Ta med eventuella investeringar som beslutats av KF Ekonomisk påverkan på Prioritet Objekt/kategori driftbudg (tkr) ordning 1, 2, 3 Beskrivning Motiv Belopp 25 sängar till bostad med särskild service. 400 Maskiner, inventarier och installationer Totalt: Utöver dessa investeringar har behov av reservkraft vid kommunens särskilda boenden utretts. Ett förslag finns framtaget med olika alternativ i rapport från Rejlers, daterad Förslaget är överlämnat till Tekniska avdelningen för fortsatt handläggning. Investeringar/åtgärder på Kvarnbacken.

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Läs mer

Socialnämndens mål. Socialnämndens mål med nyckeltal

Socialnämndens mål. Socialnämndens mål med nyckeltal Socialnämndens mål Socialnämndens mål med nyckeltal 2016-2018 2016-03-01 Socialnämndens mål Sida 2(14) Innehållsförteckning Mål... 3 KF MÅL 1: Vindelns Kommun ger bra service med god kvalitet... 3 Socialnämndens

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nationella förutsättningar... 3 Vägledande principer... 3

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2016-05-02, 237 Status: Antaget Giltighetstid: Gäller tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Intern kontroll förslag till plan 2017

Intern kontroll förslag till plan 2017 Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN RESURSENHETEN 2014 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 www.pwc.se Riskbedömning Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 Ansvarsområden för nämnderna Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Verksamhetsplan och internbudget för socialnämndens verksamheter år 2011 SN-2010/263

Verksamhetsplan och internbudget för socialnämndens verksamheter år 2011 SN-2010/263 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Margaretha Selin Monica Jonsson Agnetha Öberg Datum 2010-12-20 SN-2010/263 Socialnämnden Verksamhetsplan och internbudget för socialnämndens verksamheter år 2011

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Extern kvalitetsgranskning

Extern kvalitetsgranskning Extern kvalitetsgranskning 2012 Elizabeth Lindholm Hahne Ewa Ahlström - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för EXKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen... 5

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd Socialtjänsten Datum 2016-10-07 Budget 2017 Socialnämnd Nämndens mål Mål 1 Bygga framtidens äldreboende med ett större individuellt brukarfokus som bygger på förebyggande arbete, bibehållande av funktioner

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Verksamhetsplan. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan. Överförmyndarnämnden STYRDOKUMENT 1(5) Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden 2016 Område Styrning och ledning Fastställd Överförmyndarnämnden 27 Program Giltighetstid 2016-12-31 Plan Riktlinje Verksamhetsplan 2016 Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2016

Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2016 STYRDOKUMENT 1(8) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2016 Program Fastställd KS, 2016-01-12 Giltighetstid 2016-12-31 Plan Riktlinje Verksamhetsplan 2016 Dokumentägare Avd för stöd och service Tjänsteföreskrift

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 5,8 mkr. Underskottet beror till största delen på behov av ökad bemanning inom Vård och omsorg. Det finns även ett underskott

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Verksamhetens plan 2017

Verksamhetens plan 2017 Grästorps kommun Verksamhetens plan 2017 Social verksamhet Fastställd av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX, XX-XX Innehållsförteckning 1 Vision 2020... 3 2 Nuläge och framtid... 3 3 Prioriterade mål... 4 3.1

Läs mer

Förslag till revidering av riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

Förslag till revidering av riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg Bromma stadsdelsförvaltning Verksamhetsområde Äldreomsorg Tjänsteutlåtande SDN 2014-04-15 Sida 1 (5) 2014-03-24 Handläggare Anna-Lena Yngvesson Telefon: 08-508 06 314 Till Bromma stadsdelsnämnd Remissvar

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts genom

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Övergripande för varje nämnd alternativt ett Kf-mål.

Övergripande för varje nämnd alternativt ett Kf-mål. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Övergripande för varje nämnd alternativt ett Kf-mål. Varje nämnd skall i samband med delårsbokslut och årsbokslut redovisa hur de arbetat med de handikappolitiska programmet.

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Mål och budget 2012-2014, revidering

Mål och budget 2012-2014, revidering Tjänsteskrivelse -03-23 SN.0108 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden Mål och budget -, revidering Sammanfattning Socialnämnden har tidigare fattat beslut om budget samt mål och

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Uppföljning - insatser för att bli självförsörjande Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka 2014-12-08 Uppdraget har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016 Vård-och omsorgsnämnden Presentation av årsredovisningen 2016 NÖJDA MEDBORGARE: Nämndens mål: Under år 2016 ska minst 95 % av alla personer som har insatser inom äldreomsorg och LSS göras delaktiga i utformningen

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer