Verksamhetsplan 2013 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden"

Transkript

1 STYRDOKUMENT Sida 1(13) Verksamhetsplan 2013 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden Område Styrning och ledning Fastställd BAS, , Program Ekonomi- och verksamhetsstyrning Giltighetstid Plan Riktlinje Verksamhetsplan 2013 Reviderad/Uppdaterad Tjänsteföreskrift Diarienummer BAS 2012/248

2 2 Nämndens uppdrag Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (bas) har, att i samverkan med andra förvaltningar och det omgivande samhället, främja goda levnadsförhållanden och tillhandahålla vård, omsorg, stöd och service till familjer och enskilda som behöver det. I detta ligger bland annat att utreda och fatta beslut (myndighetsutövning) men även att ge upplysningar och råd, verkställa ekonomiskt bistånd samt att tillhandahålla särskilt boende och övrigt bistånd. Barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, missbrukare, brottsoffer och personer som vårdar närstående är de grupper vars behov särskilt skall uppmärksammas i verksamheten. Myndighetsutövning innebär att för enskild bestämma om en förmån, rättighet eller annat, t.ex. ekonomiskt bistånd eller särskilt boende. Myndighetsutövningen kan inom bas-nämndens område även innefatta att ingripa när barn far illa och då i form av placering utanför hemmet på frivillig eller tvångsmässig grund. Myndighetsutövning grundar sig alltid på lagstiftning där socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lag om vård av missbrukare i vissa fall och hälso- och sjukvårdslagen är de mest tillämpade inom nämndens verksamhetsområde. Socialförsäkringsbalk, Föräldrabalk, Färdtjänstlagstiftning, Alkohollagstiftning och Migrationslagstiftning är exempel på annan lagstiftning som tillämpas i verksamheten. Verksamheten är organiserad i en övergripande förvaltningsledning, en avdelning för administration och information och två verksamhetsområden. De två områdena benämns individ- och familjeomsorg (1) respektive stöd, vård och omsorg (2). Område 1 omfattar i huvudsak verksamhet för barn/unga och vuxna och inkluderar insatser till personer med funktionsnedsättning samt arbetsmarknad och integration. Område 2 omfattar i huvudsak verksamhet för äldre personer samt hälso- och sjukvårdsinsatser. Förvaltningen har ca 825 tillsvidareanställda medarbetare. Nuläges- och omvärldsanalys Hela vård- och omsorgssektorn står inför en rad utmaningar. Sveriges och Kramfors befolkning blir allt äldre samtidigt som rättmätiga krav på delaktighet och goda levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning ställer krav på bättre tillgänglighet i miljö och insatser. I Kramfors har många ungdomar och nyanlända svårt att få arbete vilket förutsätter aktiva insatser från flera aktörer. Skillnader i verksamheternas service och kvalitét blir synliga när kundundersökningar och öppna jämförelser presenteras i media och på olika webbsidor. Kunder, närstående och medborgare ställer högre krav på information om och inflytande över den service och omsorg som erbjuds. Krav på att själv bestämma över sin vård- och omsorg ökar samtidigt som acceptans för skillnader i kvalitet och service minskar. De undersökningar och öppna jämförelser som berör bas-nämndens verksamhetsområde visar på brister för bland annat nöjd medborgare och kund, delaktighet hos kund samt i information på hemsidan. Inom barn- och ungdomsvården och inom missbruksvården visar öppna jämförelser att det saknas styrande dokument inom flera delområden. Standardkostnader för

3 3 individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg avviker negativt vilket föranleder en fortsatt granskning av orsaken. Dock kan konstateras att standardkostnaden för individ- och familjeomsorgen uppvecklats positivt mellan 2010 och De som behöver mest vård- och omsorg har ofta sammansatta behov och måste mötas av ett samlat stöd och förebyggande insatser som är anpassade till deras förutsättningar. Ledningskraft Bättre liv för sjuka äldre är en nationell satsning. Här finns stimulansmedel att få för de kommuner och landsting som i samverkan hittar arbetssätt och metoder som förbättrar vården och omsorgen för äldre med sammansatta vårdbehov. Bas-nämndens engagemang i Ledningskraft kommer fortsätta under Fortsatt engagemang i den regionala strategin för E-hälsa är ett annat sätt att hitta smarta och effektiva lösningar för information och uppföljning av insatser som gagnar medborgare, kunder, personal och politiker. Flera av kommunens gruppbostäder och serviceboenden har brister avseende standard och tillgänglighet. En betydande variation i ålder och behov på respektive boende gör att individuella behov blir kostsamma att tillgodose. Åtgärder för att åtgärda dessa brister i särskilt boende och bostad med särskild service kommer att påbörjas under Från den 1 januari 2013 gäller en ny föreskrift för bemanning i demensboende (särskilt boende). För att säkerställa rätt bemanning måste beslut om insatser vara specificerade på ett sådant sätt att det framgår vilken praktisk betydelse insatserna får för den enskilda. Detta kan komma att kräva mer resurser vid utredning av behov då det i dag fattas beslut om särskilt boende utan att precisera vilka insatser som ingår. Förenklad biståndsbedömning för vissa insatser är ett sätt att styra om resurserna. En nationell strategi har antagits för att stärka barn och ungas rättigheter i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Fokus ligger på verksamheter som socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård och rättsväsende. Barn som bevittnat våld i hemmet är en särskilt viktig grupp att fånga upp och ge stöd. Nämnden kommer under 2013 att utveckla arbetssätt och metoder för att utveckla barnperspektivet i alla insatser som rör barn. I detta förutsätts en god samverkan både internt och externt. En kartläggning om våld i nära relationer i Västernorrland visar att utvecklingsinsatser pågår hos de olika myndigheterna i länet. Samtidigt konstateras att problematiken måste synliggöras bättre för beslutsfattare och att samverkan mellan olika aktörer bör utvecklas. Bas-nämnden har sökt medel från Socialstyrelsen för att utveckla insatser inom detta område. Kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor med missbruk och barn som bevittnat våld är prioriterade grupper. Samverkan med Kramfors kvinnojour bör utvecklas. En nationell kartläggning tittar på insatser för personer med ekonomiskt bistånd som är inskrivna hos arbetsförmedlingen. En del i detta handlar om att se hur kommunerna använder sin rätt att avslå eller sätta ner biståndet till den som inte är aktivt arbetssökande eller deltar i anvisade aktiviteter. Nämndens beslut att använda kartläggningsinstrumentet X som utrednings- och beslutsstöd vid ekonomiskt bistånd kommer ge en bättre bild av de sökandes behov och därigenom bättre kunna se vilka åtgärder som behövs.

4 4 Kartläggning av behov och ökad användning av evidensbaserade metoder i basnämndens arbete med missbruks- och beroendeproblematik. Barn och unga som lever i familjer med missbruk måste särskilt uppmärksammas. Samverkan med landstinget och länets kommuner är en förutsättning att nå framgång på detta område. Genomgående gäller att tidiga och förebyggande insatser skall utvecklas vidare. Hemmaplanslösningar i form av olika stödinsatser och ett utvecklat boendestöd är exempel på åtgärder som kommer att prövas. Fortsatt arbete med värdegrund, servicegarantier, hemsidan och ökad tillgänglighet bör skapa förutsättningar för bättre måluppfyllelse avseende kvalitet. I slutet på 2012 förväntas länets kommuner ha fattat beslut om att ta över ansvaret för hemsjukvården från landstinget. Under 2013 kommer åtgärder för att genomföra denna förändring till 2014 att vidtas. Sammantaget kan konstateras att bas-nämndens insatser påverkas påtagligt av konjunktur, samhällsförändringar i stort, befolkningsutveckling, nationella satsningar och inte minst förändringar i lagstiftning. Det är en stor utmaning att med hög tillgänglighet, god service och i samverkan med andra myndigheter hantera skilda individers och gruppers behov med god kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. Kommunövergripande mål Kommunfullmäktige har beslutat om kommunövergripande mål i fyra fokusområden. Nämnden ska med ett års perspektiv ta fram egna mål och uppdrag till sina verksamheter som bidrar till att målen nås. Nämnden ska se till att uppdrag också lämnas för a) Planering av internkontrollen b) jämställdhet och mångfald Livsmiljön är god Kommuninvånarna är nöjda med den kommunala servicens kvalitet och omfattning 1. Medborgarna ska uppleva att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i. 2. Medborgarna känner sig trygga. 3. Medborgarna upplever att de kommunala verksamheterna är bra. 4. De som skickar e-post till kommunen med en enkel fråga ska få svar inom två dagar. Nämndens ev mål inom området

5 5 Kommuninvånarna är nöjda med möjligheten att påverka Företagsklimatet är gott 5. De som ringer till kommunen ska få kontakt med en handläggare. 6. De som ringer till kommunen ska uppleva att de får ett gott bemötande 7. Informationen på kommunens webbplats ska vara god. 8. Medborgarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamhet. 9. Kommunen gör det möjligt att medborgarna att delta i kommunens utveckling. 10. Företagarna ska vara nöjda med företagsklimatet i kommunen. Nämndens ev mål inom området Se nämnds specifika mål och uppdrag God och hållbar utveckling Verksamhetsprocesser God verksamhet 11. Kommunens verksamheter ska utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv ledas på ett bra sätt Nämndens ev mål Öppna jämförelser skall systematiskt användas för att förbättra kvalitén i utredningar och insatser. SKL:s handbok för detta ändamål skall användas i utbildning och implementering av detta arbetssätt Gott ledarskap God arbetsmiljö 12. Medarbetarna ska vara nöjd med sin närmaste chef 13. Medarbetarna ska vara nöjda med den totala Medarbetare Attraktiv arbetsgivare Nämndens ev mål Sjuktalet skall sänkas med minst 1 procentenhet från Sjuktal skall analyseras och åtgärder föreslås i syfte att sänka Till avd (ev

6 6 Kompetenta medarbetare arbetssituationen 14. Cheferna ska vara nöjda med medarbetarnas kompetens Medarbetare Attraktiv arbetsgivare Nämndens ev mål 2012 års nivå Samtliga enheter skall ha kartlagt sin arbetsmiljö under året Arbetskläder skall finnas att tillgå för all personal som bedöms arbeta i omvårdnadsnära arbete Andel vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen med en vård- och omsorgsutbildning motsvarande gymnasienivå skall uppgå till 80 % Andel chefer med högskoleutbildning skall uppgå till 95 % sjuktalet Kommunövergripande riktlinjer inom arbetsmiljöområdet skall implementeras Nämndsspecifika arbetsmiljörutiner skall ses över och revideras Utreda vilka som har rätt till arbetskläder och säkerställa en långsiktig plan för inköp och finansiering Kompetenskartläggning skall genomföras för all t.v. anställd personal Kompetensutvecklingsplan skall upprättas på områdes/avdelningsnivå Åtgärder inom kompetenslyftet skall slutföras och redovisas Till avd (ev Ekonomi God ekonomisk hushållning Nämndens ev mål God ekonomisk hushållning 15. Resultatet uppgår till 1,1-2,1 % av verksamhetens nettokostnader En handlingsplan skall redovisas nämnd i det fall delårsbokslut visar underskott av betydelse för slutresultatet Statistik avseende placeringar, försörjningsstöd och utförda hemtjänst - timmar skall redovisas varje nämnd 16. Den totala skuldbördan per

7 7 Ekonomi God ekonomisk hushållning Nämndens ev mål invånare får inte överstiga nivån , kr/inv 17. Avvikelse mellan prognos och helårsutfall får maximalt ha en negativ avvikelse på 0,5 % av verksamhetens nettokostnader. Mål till nämnd från kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kan i sin budget ha beslutat om speciella mål för nämnden. Dessa måste också nämnden ta hänsyn till i sin verksamhetsplan. Nedan redovisas de nämndspecifika målen från KF. För årsmål, övriga mål och hur målen följs upp hänvisas till Budget 2013 Mål till bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (Bas) Livsmiljön är god Mål till Bas från KF 1. De äldre som har hemtjänst ska möta ett begränsat antal vårdare (Mått 11 KKiK 14) 2. De som får hemtjänst ska vara nöjda. (Mått 28 KKiK 75 %) Nämndens mål Insats- och bemanningsplanering skall utvecklas i syfte att förbättra kontinuitet i beviljade insatser Vidta åtgärder för att öka enskildas delaktighet när genomförandeplanen upprättas Kommuninvånarna är nöjda med den kommunala servicens kvalitet och omfattning 3. De som bor på särskilt boende (vård- och omsorgsboende) ska vara nöjda. (Mått 25 KKiK 70 %) Avveckla Solsidan och Ytterlännäsgården i syfte att förbättra boendemiljö och standard i särskilt boende Vidta åtgärder för att öka enskildas delaktighet när

8 8 Mål till Bas från KF 4. Informationen på kommunens hemsida om nämndens verksamhet ska vara god (80 KKiK) 5. Tillgängligheten via telefon och e-post ska vara god (70 KKiK) Nämndens mål 95 % av alla som bor i särskilt boende för äldre skall ha fått en riskbedömning gjord i kvalitetsregistret Senior Alert genomförandeplanen upprättas Fatta två beslut vid beviljade av särskilt boende: ett beslut om bostaden och ett beslut om hemtjänstinsatser i detta boende Hemsidan skall uppdateras och utvecklas Blanketter för ansökan om bistånd och service skall finnas tillgängliga för ifyllnad och utskrift på hemsidan Se över tillgänglighet för handläggare och rutiner för e- posthantering inom samtliga verksamheter Upprätta avtal med Kom in avseende uppdrag och innehåll för Bas-nämndens verksamhet 6. Serviceutbudet inom hemtjänsten ska vara bra (Mått 26 KKiK) 7. Serviceutbudet inom vård- och omsorgsboende ska vara bra. (Mått 23 KKiK) Implementera arbetssättet aktivitetsbedömning i hela hemtjänsten Föreslå åtgärder i syfte att utveckla tidiga och förebyggande insatser i ordinärt boende Se över alternativ användning för befintliga dubbelrum i SÄBO Vita åtgärder för att de

9 9 Mål till Bas från KF 8. Serviceutbudet inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska vara bra (Mått 29 KKiK 80 %) Nämndens mål makar som så önskar skall erbjudas sammanboende i SÄBO Schemalägga helgaktiviteter Planera för ett ungdomsboende med genomförande 2014 Se över enskildas behov kopplat till föreslagna åtgärder i boendeplanen Kartlägga enskildas behov och önskemål om aktiviteter i bostad med särskild service 9. Ungdomsarbetet (13-20 åringar) ska vara så effektivt att de som avslutats efter insats/utredning inte återaktualiserad inom ett år (Mått 30 KKIK 70 %) Barnperspektivet och hänsyn till barns bästa skall uppmärksammas i alla utredningar där barn är berörda Intern granskning av hur barnperspektivet uppmärksammas i utredningar skall genomföras Modeller för att samtala med barn och öka barns delaktighet i utredningar och insatser skall implementeras Utarbeta en modell för uppföljning av mått 30 Pedagogiska behov skall uppmärksammas i samtliga utredningar som leder fram till beslut om placering Intern granskning av hur pedagogiska behov uppmärksammas i utredningar skall genomföras Upprätta rutiner för samverkan med skolan om hur pedagogiska behov skall uppmärksammas och tillgodoses vid

10 10 Mål till Bas från KF Nämndens mål placering Upprätta rutiner för samverkan, insatser och uppföljning för arbetet med unga vuxna (18-26) med missbruks- och beroendeproblematik Alla personer i åldern år som uppbär försörjningsstöd och inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd ska via AME erhålla praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet Alla nya ärenden avseende försörjningsstöd ska handläggas med instrument X Coacherna vid AME ska genomföra fler företagsbesök för att anskaffa nya praktikplatser Integrationsverksamheten ska tillsammans med Arbetsförmedlingen och SFI utveckla samhällsinformation till nyanlända flyktingar Integrationsverksamheten ska utveckla ett program för nyanlända kvinnor med barn med anpassade insatser för att underlätta etableringen i samhället

11 11 Kommuninvånarna är nöjda med möjligheten att påverka Mål till Bas från KF 10. Dialogen med medborgare och brukarna ska utvecklas. Planeras in i nämndens verksamhetsplanering. 11. Kommunen gör det möjligt för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Nämndens mål Genomföra något av stegen i den s.k. delaktighetstrappan enligt riktlinje för medborgardialog Detaljbudget Den stora organisationsförändring som genomförts under året inom förvaltningen har medfört att budgetprocessen avseende år 2013 har förskjutits. Detta har i sin tur resulterat i att det i skrivande stund ej är möjligt att presentera en detaljbudget på områdesnivå. Tabellen nedan visar på den budgetram som beslutats av fullmäktige samt den justering som gjorts i samband med att Miljö och Bygg-förvaltningen övertagit ansvaret för alkoholhandläggning. Driftbudget BAS-förv. (tkr) Nettokostnad Kostnader Intäkter Nettokostnad Bistånds,- arbetsmarknadsoch sociala servicenämnd (BAS) Alkoholhandl. flyttas till MoB Summa: Plan för internkontrollen Framgår av bas-nämndens övergripande tid- och åtgärdsplan, senast reviderad Plan för medborgardialog Uppdrag till förvaltningen att under 2013 genomföra något av stegen i den s.k. delaktighetstrappan enligt riktlinje för medborgardialog. Plan för jämställdhet och mångfald En kommunövergripande riktlinje för jämställdhet och mångfald antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott Inga uppdrag till förvaltningen inom område för verksamhetsåret 2013.

12 12 Plan för utvecklingsaktiviteter Pågående och kommande utvecklingsaktiviteter och projekt nationellt, regionalt och intern framgår i nuläges- och omvärldsanalysen. Nyckeltal Nämnden har i budgeten tagit fram nyckeltal som i de flesta fall endast är möjliga att följa upp årsvis Total sjukfrånvaro i procent av totalt arbetad tid 8,16 5,61 5,61 6,35 Antal tillsvidareanställda Antal tidsbegränsade anställningar Kostnader för timvikarier (tkr) Övertidskostnader (tkr) Antal personer med personlig assistans enl. LASS * Antal personer med bostad med särskild service för vuxna * Antal personer med daglig verksamhet enl. LSS * Antal personer med hemtjänst * Antal personer i särskilt boende * Antal bidragshushåll exkl. flyktinghushåll Bistånd kr per hushåll/år exkl. flyktinghushåll Antal bidragshushåll flyktingar Bistånd kr per hushåll/år flyktingar Antal vårddygn barn och unga i HVB Antal vårddygn vuxna i HVB Standardkostnad Äldreomsorg, skillnad i procent mot riket 10,8 6,7 7,6 8,1 9,9 Standardkostnad IFO, skillnad i procent mot riket 23,3 20,2 16,8 38,0 18,0 Standardkostnad LSS, skillnad i procent mot riket -4,8-7,7 7,9

13 13 Investeringar Ta med eventuella investeringar som beslutats av KF Ekonomisk påverkan på Prioritet Objekt/kategori driftbudg (tkr) ordning 1, 2, 3 Beskrivning Motiv Belopp 25 sängar till bostad med särskild service. 400 Maskiner, inventarier och installationer Totalt: Utöver dessa investeringar har behov av reservkraft vid kommunens särskilda boenden utretts. Ett förslag finns framtaget med olika alternativ i rapport från Rejlers, daterad Förslaget är överlämnat till Tekniska avdelningen för fortsatt handläggning. Investeringar/åtgärder på Kvarnbacken.

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsplan 2015-2018 Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 1 Inledning Verksamhetsplanen är ett stöd för styrning och ledning av Omsorgsförvaltningens ansvarsområden men också

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 2015 per den 30 april. Socialnämnden

DELÅRSRAPPORT 1 2015 per den 30 april. Socialnämnden DELÅRSRAPPORT 1 2015 per den 30 april Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 6 2. Ekologiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden SN-2013/3318 Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Aktivitetshuset invigdes i november 2013 och fungerar som en träfflokal för vuxna personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Social- och äldreomsorgsnämnden/kvalitetsenheten

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Strategisk plan för Vård- och omsorgsnämnden 2014-2016

Strategisk plan för Vård- och omsorgsnämnden 2014-2016 Strategisk plan för Vård- och omsorgsnämnden 2014-2016 OMVÄRLDSANALYS Rapporten Liv och hälsa ung för 2012 från Landstinget Västmanland visar att hälsan bland ungdomar i länet och Sala är genomgående god.

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 1 (39) Dnr: SN/2014:82 Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Södertull, foto: Maria Rasmusson Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81 UDDEVALLA Stadshuset

Läs mer

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 Bilaga KS 2013/260/1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD OCH OMSORGSNÄMNOEN Sammanträdesdatum

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan 2014-2016. Luleå kommun

Socialnämndens verksamhetsplan 2014-2016. Luleå kommun Socialnämndens verksamhetsplan 2014-2016 Luleå kommun Verksamhetsplanen omfattar ett urval av de politiska intentionerna, både som de lokalt uttrycks i vision, riktningar, program och som komplement till

Läs mer

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan budget 2015 INTERNBUDGET för omsorgsförvaltningen med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan 2015 1 innehåll 1. Ordförandes inledning... 3 2. Omvärldsanalys... 4 3. Växjö

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 5,8 mkr. Underskottet beror till största delen på behov av ökad bemanning inom Vård och omsorg. Det finns även ett underskott

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG 2016-2018 Strategisk plan INNEHÅLL OMVÄRLDSANALYS... 5 INDIVID-, FAMILJ OCH ARBETE(IFA)... 7 Enheten för Arbete och försörjning... 7 Vuxenenheten... 7 Barn - och ungdomsenheten...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-06-14 1 (33) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Torsdagen den 14 juni 2012, kl. 08:30 17:00 Agnetha Eriksson, ordförande Tommy Caesar Sven-Gösta Pettersson, 77-89,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ola Jeremiasen 2015-02-17 SCN-2015-0079 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att anta verksamhetsplan

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Årsrapport 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Verksamhetsansvar... 4 Målavstämning... 5 Året som gått... 14 Ekonomi... 17

Läs mer

7 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2013

7 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2013 7 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2013 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2012-10-18 Ärende 1. Verksamhetsplan och budget 2013, GFN/2012:7 Röstförklaring Jag

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 Omsorgsnämnden Verksamhetsplan 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan 2015

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer