Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 5,8 mkr. Underskottet beror till största delen på behov av ökad bemanning inom Vård och omsorg. Det finns även ett underskott rörande insatser med stöd av LSS till personer med funktionsnedsättning. Det handlar om köp av bostad med särskild service i några fall där kommunens egen verksamhet under året inte har kunna tillgodose behoven. Under våren arbetade förvaltningen med att se över hela organisationen. Det ledde till beslut i nämnden i juni om en förändring. Under hösten har bemanning, rekrytering och anpassning till ny organisation tagit mycket tid i anspråk. Målet är en ändamålsenlig organisation avseende ledning och styrning, uppföljning och kvalitetskontroll. OMSORGSNÄMND Intäkter Kostnader Nettokostnader Belopp i Tkr Utfall Utfall Utfall Budget Avvikelse Gemensam administration Vård & omsorg Stöd och service Socialtjänst Individ- och familjeomsorg Summa Verksamhet Händelser av betydelse 2014 har i huvudsak präglats av den organisationsförändring som genomförts inom Omsorgsförvaltningen. Det har i samband med att nya chefer kommit på plats visat sig att strukturerna i arbetet med de som har behov av stöd via verksamheten saknas i många delar. Rättssäkerheten behöver stärkas och att det behövs åtgärder på flera plan för att det ska uppnås. Rekryteringsbehovet har varit stort både med anledning av ändringar i organisationen samt lagliga krav på och behov av medarbetare med kvalificerad kompetens. Förvaltningen har stora svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, socionomer och chefer med erforderlig kompetens. Under hela året har flera tjänster varit vakanta alternativt upprätthållits av konsulter från bemanningsföretag. Socialstyrelsen har under året gett ut nya riktlinjer kring handläggning och dokumentation. Arbetet med utveckling av utredning, beslut, vårdplaner, genomförandeplaner och handläggningsprocess från beslut till verkställighet pågår. Under 2014 har allt fler äldre med behov av anordnat boende sökt om bistånd hos förvaltningen. Det har under stora delar av året funnits väntetid för plats i särskilt boende och korttidsboende. Det har resulterat i kostnader för betaldagar till Västragötalandsregionen på grund av att patienter blivit kvar på vårdplatser på sjukhus efter utskrivning. 2

2 I oktober öppnades kommunens boende för ensamkommande barn. Kommunen har nu 20 barn som kommit till Sverige under de senaste tre åren. Antalet barn med rätt till stöd enligt LSS i form av korttidsvistelse har dubblerats under året. Kvalitet och prestationer Nämnden har tagit fram rutiner för avvikelsehantering och implementering av dessa pågår. Detta är ett komplement till Lex Sarah och Lex Maria. Målet är att öka kvalitet i verksamheten genom att identifiera utvecklingsbehov samt arbeta med ständiga förbättringar. Under året köptes ett IT-stöd för att skapa ett kvalitetsledningssystem enligt Socialtjänstlagens krav sedan Det finns nu en ganska god uppfattning av vad som saknas avseende riktlinjer, rutiner och ansvarsfördelning. Cheferna har med stöd av kvalitetscontroller och projektledare påbörjat arbetet med att göra processkartläggning avseende alla verksamheter. I början av året stramades rutiner åt avseende delegerade arbetsuppgifter som t ex medicinhantering inom kommunens hälso- och sjukvård. Allt dokumenteras nu via verksamhetssystemet för att underlätta kontroll och uppföljning. Välfärdsredovisning Andelen invånare med försörjningsstöd är fortsatt lågt. Detta kan till stor del härledas till omvärldsfaktorer som en gynnsam arbetsmarknad men även ett effektivt och tillgängligt stöd för personer som ska träda in på arbetsmarknaden. Kommunens arbete med integrationsvägledning är viktigt och har gett goda effekter för nyanlända. Under 2014 har Omsorgsnämnden varit delaktig i projekt tillsammans med övriga kommuner med stöd av Sveriges kommuner och landsting(skl) rörande kvalitet i arbetet med de mest sjuka äldre. Arbetet har berört bland annat palliativ vård, läkemedelshantering och förebyggande arbetssätt. Verksamheten har förbättrats inom flera områden och regeringen kommer ta beslut om prestationsersättningar där Strömstad kommer erhålla medel motsvarande en årsarbetare för gott utfört arbete. Omsorgsnämnden har en uppsökande verksamhet för personer som fyllt 80 år och som inte har någon insats från kommunen i form av hemtjänst eller hemsjukvård. 128 personer finns i målgruppen 80 år och äldre. Drygt hälften av dessa har inget kommunalt stöd. Dessa personer har erbjudits samtal med företrädare för Omsorgsförvaltningen där information ges om vilka hjälpinsatser kommunen kan erbjuda och vart man vänder sig om hjälpbehov uppstår. Miljöredovisning Verksamheten använder teknik för att möjliggöra resefria möten i den mån det är möjligt. Det har bland annat underlättat vårdplaneringar tillsammans med personal på sjukhusen i regionen. Flera enheter har miljöombud även om det inte varit möjligt inom alla verksamheter på grund av bemanningssituationen. 3

3 Nämnden har påbörjat upphandling av teknik avseende larm, lås och planeringssystem. En konsekvens av ett bra planeringssystem med fungerande hantering av lås är färre resor med både tidsvinst och mindre miljöpåverkan som resultat. Verksamheten i siffror Prestationer Antal äldre (65- ) med insats varav särskilt boende Antal personer med LSS insats Varav bostad med särskild service Antal personer( -64) med funktionsnedsättning och stöd enligt SoL Antal personer(-64) med insats från kommunal i.u Hälso- och sjukvård Antal vuxna med övrigt stöd varav i heldygnsplacering Antal barn med stöd och/eller utredning inkl familjerätt varav heldygnsplacerade Antal hushåll med försörjningsstöd Antal hushåll med förmedling KKIK Kommunens kvalitet i korthet Väntetid till inflyttning särskilt boende i dagar Andel personer som är ganska/mycket nöjda med särskilt boende (%) Kostnad per person särskilt boende, kr Andel personer som är ganska /mycket nöjda med sin hemtjänst (%) Kostnad hemtjänst per person, kr 2012 Strömstad/ Riket 2013 Strömstad/ Riket Riket 2014 Strömstad/ Riket Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt 1, ,7 4, bistånd (%) Väntetid försörjningsstöd (dagar) Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats(%) Kommunens expansion syns även inom Omsorgsförvaltningen. De flesta verksamheterna ökar antalet användare. Många äldre väljer att bo kvar i hemmet så länge det är möjligt. 4

4 Konsekvensen blir att de som bor i kommunens boenden har ett högt omvårdnadsbehov vilket påverkar bemanningsbehoven. Strömstad har ett unikt lågt försörjningsstöd. Arbetsmarknaden är god och arbetet med att få människor att snabbt komma ut i egen försörjning är effektivt. Kommunen är generös med att ge stöd till de som upplever svårigheter med att hantera sin ekonomi. Andelen som årligen har stöd via förmedling av egna medel utan att för den skull vara beroende av försörjningsstöd är högre än genomsnittskommunen. 5

5 Måluppföljning av nämndsmålen MILJÖ & ENERGI KF-mål En tydlig miljöprofil Nämndsmål Styrtal/Utfall Kommentar till måluppfyllelse Verksamheten ska bedrivas Miljöombud skall utses med utökat ansvar för Miljöombud utses med så liten miljö- och information om och utveckling av miljöarbetet på Redovisning i årsbokslut klimatpåverkan som möjlighet arbetsplatsen. TRYGGHET OCH HÄLSA KF-mål Delaktiga medborgare 6 Miljöombud har inte utsetts. Målet har ej uppnåtts Nämndsmål Styrtal/Utfall Kommentar till måluppfyllelse Ökad kvalitet gällande information och tillgänglighet inom Omsorgsnämndens samtliga verksamhetsområden. Barnperspektivet ska ingå vid all planering EKONOMIMÅL Resultat i SKL:s webgranskning ska förbättras i förhållande till föregående år. Barnchecklista ska användas KF-mål Välskött kommunal ekonomi Ny webbsida är framtagen men inte publicerad under 2014 Resultatet i SKL:s webgranskning har förbättrats Målet har uppnåtts Barnchecklista har inte använts vid generella beslut men barnets röst dokumenteras i beslut med direkt påverkan på enskilda barn. Licens avseende BBIC(barnets behov i centrum) som utrednings- och genomförandeverktyg erhölls under året. Målet har delvis uppnåtts Nämndsmål Styrtal/Utfall Kommentar till måluppfyllelse Verksamhetens processer ska ge resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner. MEDARBETARMÅL Resultat i riksomfattande jämförelser ska kvalitetsmässigt och ekonomiskt redovisa goda resultat i jämförelse med liknande kommuner. Budget i balans Omsorgsförvaltningen har ett underskott som till största delen härrör sig till personalkostnader inom vård och omsorg. Arbetet pågår med att effektivisera bemanningsplanering samt att minska kostnader för extra personal genom att resursenheten inrättats på särskilda boenden och i hemtjänst. KKIK visar att hemtjänsten har nöjda brukare samt kostnader något högre än snittet. Äldres syn på kommunens boende visar en försämring mot föregående år trots kraftigt ökade kostnader i en nivå mycket över kommungenomsnitt. Andelen unga som återaktualiseras efter genomförd insats är klart lägre i Strömstad än rikssnittet. Målet har delvis uppnåtts KF-mål Engagerade och motiverade medarbetare Nämndsmål Styrtal/Utfall Kommentar till måluppfyllelse Omsorgsnämndens verksamhet ska vara attraktiva arbetsplatser med utbildade, kompetenta och engagerade medarbetare som ges möjlighet till kompetensutveckling. Ökad nöjdhet i medarbetarenkäten. Introduktionsrutiner ska finnas inom alla enheter Kompetensutvecklingsplan ska finnas för alla enheter Ingen medarbetarenkät genomfördes under Det finns introduktionsrutiner men kvalitet och implementering kräver ytterligare arbete. Kompetensutvecklingsplaner finns endast för någon enstaka enhet. Målet har delvis uppnåtts

6 Ekonomi Verksamhetens intäkter, tkr Verksamhetens kostnader, tkr varav personalkostnader*) Verksamhetens nettokostnad, tkr Budget, tkr Budgetavvikelse, tkr *)varav förändring semesterlöneskuld ** *)varav justering arbetsgivaravgift unga/äldre Nettoinvesteringar, tkr **Semesterlöneskuldens reella förändring sedan föregående år är 200 tkr. Tidigare år har finansförvaltningen tagit en del av semesterlöneskulden centralt, fr.o.m. år 2014 har även den delen lagts ut på förvaltningarna. Nettokostnadsutveckling Omsorgsnämndens nettokostnader år 2014 uppgick till tkr. Budgeten ökade med tkr mellan år , varav tkr bestod av beslutat tillskott. Budgetavvikelse I delårsbokslut till och med augusti prognostiserade Omsorgsnämnden ett underskott på tkr. Prognosen innehöll förväntad återbetalning av arbetsgivaravgift à tkr för unga/äldre. Återbetalningen blev tkr. För att fortsättningsvis få rena bokföringsår har institutionskostnader för 13 månader betalts under år 2014 vilket gett en ökad kostnad på 350 tkr. Slutligt resultat blev därför tkr. Effektiviseringsåtgärder Effektiviseringsuppdraget gällande införandet av resursenheter i särskilda boenden uppgick till 2 mkr. Effekten är svår att mäta fullt ut på grund av förändrat vårdbehov och nya brukare. Resursenheterna har gett de positiva sidoeffekterna, bättre kvalitet och ökad kontinuitet. Investeringsverksamhet Investeringsmedlen avsatta för brandtillsyn och arbetsmiljöåtgärder, vilka beslutas och genomförs av Strömstadslokaler, har år 2014 inte behövt tas i bruk. Övriga investeringar har genomförts enligt plan. 7

7 Personal Antal anställda varav kvinnor varav män Antal årsarbetare Medelålder 48,73 48,16 48,27 Andel heltidsanställda 59,95 61,17 62,68 varav kvinnor 58,50 59,73 60,27 varav män 70,60 75,68 85,00 Sjukfrånvaro i % av ord. Arbetstid 5,73 6,66 7,67 varav kvinnor 5,98 7,00 8,25 varav män 3,78 4,33 3,88 Långtidssjukfrånvaro (andel >59 dgr) 36,83 43,94 51,78 Personalstruktur Antal anställda ökar något bland annat till följd av uppstart av boende för ensamkommande barn. Värt att notera är att det är antalet män som ökar mest i en annars mycket kvinnodominerad förvaltning. Andelen heltidsanställda ökar och är nu uppe i 62,68 % totalt och bland män 85 %. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i % av överenskommen arbetstid har ökat de senaste åren. Det är främst långtidssjukskrivningarna som ökar. Ökningen ser likartad ut i stort i riket och är störst inom kvinnodominerade yrken. Övrigt Förvaltningen har under året arbetat med så kallade resursenheter, fasta vikarier, inom Vård och omsorgs verksamheter. Arbetssättet har beslutats att permanentas då det ger positiv effekt på personalkostnad men också på kontinuitet både för vårdtagare samt anställda. Framtiden på kort och lång sikt Öppen verksamhet i missbruksvården det är oklart om verksamheten bedrivs enligt lagstiftningens intentioner. Eventuellt kan endast alkoholrådgivningen finnas kvar som serviceinsats. Allt annat måste troligen biståndsbedömas. Äldreboende- Socialstyrelsen kommer sannolikt ut med nya regler avseende individuell behovsbedömning med påverkan på bemanningsbehov inom särskilt boende för äldre. Initialt var planen att regelverket skulle träda i kraft i mars 2015 men beslutet är framskjutet. Detta innebär, oavsett när i tid reglerna träder i kraft, att verksamheten måste arbeta med individuella genomförandeplaner samt en brukarbehovsstyrd bemanning. Strömstad behöver ta ställning till om Personligt ombud ska kunna erbjudas människor med psykisk funktionsnedsättning. Bidrag finns att söka hos Länsstyrelsen 8

8 Unga vuxna med svårigheter att komma vidare till egen försörjning. Behov finns att inventera denna grupp i Strömstad. Barn och unga- Strömstads kommun kan idag inte erbjuda evidensbaserade insatser på hemmaplan. Omsorgsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen ska kartlägga processer och resurser avseende stöd till barn och unga för att senare kartlägga de faktiska brister som finns. Anhörigstöd- Planer finns på gruppverksamhet då det är allt fler som söker sig till verksamheten. Gruppverksamhet har många fördelar både avseende kvalitet och kostnadseffektivitet. Våld i nära relation samt brottsoffer- Nya riktlinjer och lagändringar har kommit på området. Det finns därmed ett behov av att se över handlingsplan och rutiner. Ensamkommande barn- Antalet barn som kommer till Sverige från krigshärjade områden ökar. Kommunens tilldelningstal har ökat från tre, till sex till elva under senaste året. Beslut fattades i december att Strömstad nu flyttar sin myndighetsutövning från det kommungemensamma teamet till egen verksamhet. Omsorg om äldre- Den nationella värdegrunden ska införas i alla kommuner. Verksamheten ska arbete med införandet kopplat till omsorgsfilosofi samt ÄBIC(Äldres behov i Centrum) som ska ge stöd i strukturer rörande bedömning och genomförande av insatser. Boendeplan- under 2014 togs en boendeplan fram. Den är ett strategiskt dokument för planering och omstrukturering av de boende kommunen har idag samt kommer att behöva i framtiden. Arbetet med att förverkliga uppdragen i planen samt möta framtida expansion kommer kräva mycket arbetet under de närmaste tre åren. Medarbetare- Omsorgsnämndens verksamheter, tillsammans med övriga förvaltningar, har ett stort arbete framför sig avseende att kunna behålla och attrahera nya medarbetare inom flera verksamheter. 9

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

9,3 Vartannat år psykiatri 8,3 (index max 10) 2. Antalet manlig personal ska öka med 100 % till 2018 5,2 % 5,6 % En gång per år

9,3 Vartannat år psykiatri 8,3 (index max 10) 2. Antalet manlig personal ska öka med 100 % till 2018 5,2 % 5,6 % En gång per år Omsorgsnämnd Avstämning förvaltningsmål Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Mål nivå Uppföljningsintervall 1. Brukaren ska alltid uppleva ett gott bemötande. Visionen Säbo 96 % 100 % En gång per år är

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG 2(19) 1. Verksamhetsöversikt Sektorn ansvarar för vården av äldre och för den hälso- och sjukvård som kommunen enligt lag ska utföra. Hälso- och sjukvården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2013

Kvalitetsberättelse 2013 Datum 2014-03-03 Handläggare Ulla Nord Direkttelefon 0380-51 82 67 E-postadress ulla.nord@nassjo.se Kvalitetsberättelse 2013 Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet vid varje möte INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Omvårdnadsnämnden. Årsredovisning 2011

Omvårdnadsnämnden. Årsredovisning 2011 Omvårdnadsnämnden Årsredovisning 2011 1 Innehållsförteckning Viktiga händelser Hemtjänstutförare Trygghetslarm och nattpatrull Seniorlunchrestauranger Hagalundsgatan 15-17 LOV Lagen om Valfrihet Årets

Läs mer