Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter Tema: Samhällsfastigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter Tema: Samhällsfastigheter"

Transkript

1 Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter Tema: Samhällsfastigheter NAI Svefa Analys hösten 2012

2 Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen och har affärer som främsta drivkraft. Rapporten ger en ögonblicksbild av den svenska fastighetsmarknaden i vid bemärkelse. Här finner du fakta om hyresnivåer, direktavkastning, bedömda värden m m, inte bara i storstadsregionerna utan även i Sveriges viktigaste regionala marknader. Sannolikt är detta den bredaste sammanställningen som presenteras i en öppen redovisning. Men viktigast är kanske att vi valt att koppla faktabeskrivningen till trender och möjligheter samt presentera de viktigaste aktörerna i den specifika marknaden. Därmed är det vår ambition att bidra till nya affärsuppslag. Genom vårt medlemskap i NAI Global, världens största nätverk för fastighetskonsulter, samt vårt breda kontorsnät i Sverige med närvaro på 18 orter, har vi en unik kunskap och ett brett kontaktnät inom fastigheter. Den ställer vi nu till ditt förfogande. Varmt välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Mikael Lundström Koncernchef NAI Svefa

3 I NNEh ÅLL NAI Svefa Fastighetsindex Makroekonomi Samhällsfastigheter Stockholm Storstockholm Göteborg Malmö Uppsala Linköping Västerås Örebro helsingborg Norrköping Jönköping Umeå Lund Borås Eskilstuna Sundsvall Gävle halmstad Karlstad Växjö Luleå Kalmar Östersund Falun Trollhättan om Svensk Fastighetsmarknad om NAI Svefa Våra adresser Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter Tema: Samhällsfastigheter Välkommen till årets tredje upplaga av Svensk Fastighetsmarknad! Återigen presenteras analyser av Sveriges 24 mest betydelsefulla orter på storhusmarknaden. Till detta nummer har vi valt att utveckla rapporten vidare och kan presentera flera spännande nyheter. En av dessa är att vi har valt att lyfta fram ett tema som löper genom hela rapporten Samhällsfastigheter. På investerarmarknaden stör oron i banksystemet och bankernas ovilja till att finansiera fastighetsinvesteringar. Följden blir att marknaden huvudsakligen domineras av kapitalstarka aktörer med ett investeringsintresse som riktar sig till fastighetstyper med stabila och säkra kassaflöden och därmed låg risk, som till exempel samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. I kölvattnet av finanskrisen har samhällsfastigheter kommit att framstå som en populär investering och flertalet fastighetsbolag har en investeringsprofil mot segmentet. Under 2011 omsattes det samhällsfastigheter för cirka 10 mdkr. Volymen för första halvåret 2012 pekar på en något lägre siffra för helåret men faktum kvarstår att intresset för segmentet är rekordstort. Utvecklingen har dock gått snabbt, så sent som för 20 år sedan klassades specialenheter såsom fängelser som illikvida tillgångar utan värde för den privata marknaden. I denna rapport tar vi med er på resan från att samhällsfastigheter i stort sett saknade värde, via en reform i statsförvaltningen i början 1990-talet och historien om Stenvalvet till dagens situation där framförallt kommuner och landsting ihärdigt uppvaktas av potentiella investerare. En annan nyhet i detta nummer är att vi väljer att lyfta fram tolv kranskommuner till Stockholm. För dessa kommuner har vi tagit fram ett skuggindex på samma sätt som NAI Svefa Fastighetsindex för 24 orter. Det är spännande att se hur väl dessa kommuner klarar sig gentemot resterande orter. Fem av de tolv utvalda kranskommunerna skulle ha placerat sig på topp tio om de hade varit med i den ordinarie sammanställningen med Solna, Sundbyberg, Sollentuna och Nacka på placeringarna precis bakom Stockholm. I vår ordinarie sammanställning behåller Stockholm sin första plats i NAI Svefa Fastighetsindex och är fortsatt ohotad etta för investeringar på den svenska fastighetsmarknaden. Efter Stockholm placerar sig Göteborg följt av universitetsstäderna Uppsala och Lund. Klättraren i detta nummer är Örebro som plockar fyra placeringar och som i och med det återigen rankas på topp 10. Klättringen förklaras av ökad företagsamhet i kommunen och att befolkningstillväxten har tagit fart. Vi hoppas att ni gillar våra nyheter i rapporten och vår intention att ge dig som läsare en källa till nya goda affärsmöjligheter! UTGIVArE Svefa holding AB ANSVArIG UTGIVArE GrAFIK och LAyoUT TrycK Mikael Lundström Karlavagnen Sandviken Tryckeri AB Åsa henninge Analyschef Kristian Isberg Projektledare UPPLAGA 9 500

4 NAI SVEFA FASTIGHETSINDEX 2 Finansiering avgörande för utvecklingen Det egna kapitalet söker sig till säkra placeringar varvid direktinvesteringar i fastigheter ses som ett attraktivt placeringsalternativ. Bostäder i tillväxtorter och samhällsfastigheter med relativt goda förutsättningar för stabil avkastning är heta investeringsobjekt hos de kapitalstarka aktörer som lyckas göra affärer idag. Detta gör att kapitalströmmen till fastighetssegmentet ändå är relativt hög. Bankerna stramar dock åt företagsutlåning i fastighetssegmentet såväl som i andra branscher, med högre krav på marginaler och kapitaltäckning, vilket leder till en minskad utlåning till fastighetssegmentet. Sammantaget är finansiering alltjämt den enskilt mest avgörande faktorn för utvecklingen på svensk fastighetsmarknad och på transaktionsvolymens storlek. KAPITALBRIST HOTAR OMSÄTTNINGSVOLYMEN Skuldkrisen i euroområdet har förvärrats och hur skuldbördorna ska fördelas mellan EU-länder skapar oro i de finansiella systemen där bankernas förmåga och vilja till ny finansiering i flera fall är begränsande. Kapitalmarknaden präglas av hårt pressade utländska banker med fastighetslåneportföljer som söker ny ägo och svenska banker som är ovilliga, eller i vart fall försiktiga, vid företagsutlåning i fastighetssegmentet. Kraven har blivit allt högre, såväl med avseende på den underliggande tillgången som på marginaler och lägre belåningsgrad. Kreativiteten att resa kapital till investeringar i fastigheter är därmed hög med flera alternativ till klassisk bankbelåning som bland annat preferensaktier och obligationsfonder. DAGS ATT DEKLARERA! Så börjar det återigen bli dags att deklarera! Det värderingstekniska arbetet med den allmänna fastighetstaxeringen 2013 som omfattar hyreshus och industri är avslutat och riktvärden är levererade till Skatteverket. Under hösten vidtar fastighetsägarens arbete i och med att Skatteverket skickar ut deklarationsblanketter. Värdena i denna taxering ska spegla det genomsnittliga prisläget 2011 vilket innebär att alla bedömda marknadsvärden och köpstatistik är att hänföra till den marknadssituation som rådde vid halvårsskiftet Det nya taxeringsvärdet för hyreshus kommer således att spegla förändringen av marknadsvärden från den senaste taxeringen 2008 och för industri förändringen från Det är nu upp till fastighetsägaren att genom sin deklaration, justera för faktiska förhållanden, så att det utskickade riktvärdet blir till ett så rättvisande taxeringsvärde som möjligt. RISIGT SKICK I DET OFFENTLIGA FASTIGHETSBESTÅNDET Underhållsbehovet i beståndet av allmännyttiga bostäder och samhällsfastigheter är stort, en ekonomisk utmaning för stat, landsting och kommuner samt för de kommunala bostadsbolagen. Tillsammans med förändringarna i lagen om allmännyttiga bostadsbolag, som stipulerar att relationen mellan kommunen och det allmännyttiga bolaget ska vara affärsmässig, och med ekonomierna åtskilda, innebär det finansiella svårigheter för bolag med stora miljonprogramsbestånd. Historiskt sätt har det förekommit att kommuner eller landsting som lyder under besparingskrav, i valet mellan att skära kostnader i kärnverksamheten eller för underhåll av fastighetsbeståndet, prioriterat bort fastighetsunderhållet, vilket på flera håll har lett till eftersatt underhåll inom bestånden. För att resa kapital till underhåll och investeringar i nya bostäder respektive lokaler för samhällsservice väljer fler och fler offentliga fastighetsägare att sälja delar av sitt bestånd. BÄTTRE DETALJPLANER SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LYCKADE FASTIGHETS- UTVECKLINGSPROJEKT Marknadsanpassningen av dagens detaljplaner ökar där flera kommuner arbetar noggrant och i tidiga skeden med analyser av marknaden i syfte att fylla detaljplanerna med ett innehåll som möter efterfrågan. Det här sättet att arbeta med marknads- och efterfrågeanalyser skapar inte bara en grund för ökade fastighetsekonomiska värden med högre byggrättspriser och projektvärden utan skapar även förutsättningar för en ökad samhällsnytta och ett helhetsperspektiv på ortens samhällsutveckling.

5 NAI SVEFA FASTIGhETSINDEX 3 Kommun nai svefa fastighetsindex befolkningsutveckling arbetslöshet 1. Stockholm (s ) Göteborg (s ) Uppsala (s ) Lund (s ) Malmö (s ) Jönköping (s ) helsingborg (s ) Umeå (s ) Örebro (s ) Linköping (s ) Västerås (s ) halmstad (s. 42) Luleå (s. 45) Växjö (s. 44) Karlstad (s. 43) Sundsvall (s. 40) Östersund (s. 47) Borås (s. 38) Norrköping (s ) Kalmar (s. 46) Falun (s. 48) Gävle (s. 41) Eskilstuna (s. 39) Trollhättan (s. 49) 15 NAI Svefa Fastighetsindex är framtaget för att förse aktörer på den svenska fastighetsmarknaden med ett relationstal som underlag för framgångsrika investeringsbeslut. Indexet är ett rankingsystem för ortens fastighetsmarknad där underlag för analysen utgörs av offentlig kommunstatistik, investeringsdata från respektive fastighetsmarknad samt NAI Svefas egna bedömningar och nyckeltal. Tio parametrar har bedömts till ett värde mellan 0 10 vilket maximalt ger ett NAI Svefa Fastighetsindex om 100. Trafikljusen redovisar hur orten står sig i förhållande till genomsnittet. röd signal indikerar ett sämre värde, gult ett värde i nivå med genomsnittet och grön signal indikerar ett bättre värde än genomsnittet. Pilarna visar utvecklingen sedan förra utgåvan av Svensk Fastighetsmarknad med värdetidpunkt 1 januari 2012.

6 MAKroEKoNoMI 4 Den svenska ekonomin och utvecklingen på fastighetsmarknaden Ekonomin krymper i eurozonen och krisen hotar att komma ikapp Sverige. Sveriges ekonomi är dock fortfarande stark och uppvisar BNP-siffror över förväntan. Den negativa omvärldspåverkan förväntas öka men riskerna för en minskad export och stigande arbetslöshet motas med ökade offentliga investeringar. En fortsatt tillväxt är avgörande för klimatet på svensk fastighetsmarknad. Tillsammans med oron i banksystemen och bankernas försiktighet att finansiera fastighetsinvesteringar ger det en marknad som domineras av kapitalstarka aktörer och en tydlig investeringsinriktning mot objekt med låg risk såsom framför allt bostäder i tillväxtorter och samhällsfastigheter. Sverige har hittills stått emot statskriser i euroområdet och eurokris. En positiv handelsbalans och en fortsatt ökande privat och offentlig konsumtion gör att Sveriges BNP landar på 2,3 procent för andra kvartalet, vilket är högre än förväntat. Konjunkturinstitutets prognos för helåret 2012 ligger däremot på måttliga 1,3 procent. Europas draglok Tyskland, som är Sveriges viktigaste exportmarknad vid sidan av Norge, börjar tappa fart med en tillväxt om 0,3 procent. Det finns således betydande risker för en minskad svensk export framöver. Samtidigt är konjunktursignalerna från USA och de stora tillväxtekonomierna svagare. Som exempel kan nämnas att Federal reserve behåller sin nollränta framöver samt att den kinesiska centralbanken sänkte styrräntan med 25 punkter innan sommaren vilket var första gången sedan rädslan att krisen i euroområdet ska drabba Sverige har lett till att röster höjts för att via finanspolitiska åtgärder i form av ökade offentliga investeringar styra den aggregerade efterfrågan. Med sunda statsfinanser och relativt låg statsskuld finns förutsättningar för finanspolitiska stimulanser för att bibehålla en positiv tillväxt och för att hålla nere arbetslösheten. riksbanken väntas hålla reporäntan oförändrat låg fram till början av 2014 och regeringen, som tidigare haft en återhållsam linje, öppnar nu för satsningar om 27 mdkr under 2013 och 2014, framförallt på forskning och infrastruktur. Investeringar i infrastruktur har generellt en positiv effekt på den regionala fastighetsmarknaden då effektiva kommunikationer är viktiga för att skapa attraktiva miljöer för boende och företagande. Arbetslösheten (enligt AKU) i riket uppgick till 7,0 procent i juli, en marginell minskning jämfört med samma period föregående år. Konjunkturinstitutets prognos indikerar en arbetslöshet om 7,5 8,0 procent fram till Arbetsförmedlingen förutspår en svag arbetsmarknad under 2012 och 2013, främst för ungdomar, med minskande sysselsättning. regeringen presenterar därför även åtgärder för att få bukt med den höga ungdomsarbetslösheten och om stöd till den svenska basindustrin.

7 MAKROEKONOMI 5 Skuldkrisen i euroområdet har förvärrats och hur skuldbördorna ska fördelas mellan EU-länder skapar oro i de finansiella systemen och bankernas förmåga och vilja till ny finansiering är i flera fall begränsade. Sammantaget verkar det dock råda en stor tillförlitelse till att världens centralbanker, via penningpolitiska åtgärder och i slutändan ökad skuldsättning, ska ta oss ur en allt allvarligare ekonomisk kris som paradoxalt nog har sitt ursprung i en för hög skuldsättning. I gränssnittet mellan penningmarknad och fastighetsmarknad syns fortsatta svårigheter för fastighetsinvesterare att erhålla finansiering. Å ena sidan har vi en situation med en volatil aktiemarknad utan synbara tecken på en ljusning, där snarare statsskuldskriser och eurokris kan innebära att vi har framför oss en lång period av låg tillväxt och svag börsutveckling. Det talar för att det egna kapitalet fortsatt söker sig till alternativa placeringar och då bland annat fastighetsmarknaden och direktinvesteringar i fastigheter. Å andra sidan har vi en kapitalmarknad som präglas av hårt pressade utländska banker med fastighetslåneportföljer som söker ny ägo och svenska banker som är ovilliga, eller i vart fall försiktiga, vid utlåning i fastighetssegmentet. Exempelvis har statliga SBAB fattat beslut om att lämna den fastighetsrelaterade företagsutlåningen vilket innebär att deras låneportfölj om 42 mdkr är till salu. Sammantaget har vi därmed fortsatt en marknad där möjligheterna till finansiering är och förblir den viktigaste faktorn för transaktionsvolymens storlek. Med hög riskaversion bland såväl banker som investerare blir analysen av riskerna i respektive fastighetssegment allt mer väsentlig. En låg omsättningstillväxt med minskad köpkraft för företagen slår direkt mot det kommersiella fastighetssegmentet med konsekvenser i form av en försvagad hyresmarknad med minskad efterfrågan och lägre betalningsvilja för verksamhetslokaler. En låg omsättningstillväxt slår indirekt också mot de fastighetssegment som berörs av hushållens köpkraft. Med en låg sysselsättning och minskad köpkraft ökar risken i butikssegmentet, hotell- och restaurangsegmentet men även i de delar av bostadsbeståndet som är beläget i varuproducerande kommuner, det vill säga kommuner som är beroende av lokala varuproducerande företag och en lokal arbetsmarknad. I dessa segment ser vi en fortsatt hög omsättning med huvudsakligen institutionellt kapital på köparsidan såsom AP-fondernas Hemsö, Rikshem och Willhem. För lokaldominerade hyresfastigheter är NAI Svefas bedömning för hösten att de ökade riskerna och finansieringssvårigheterna kommer att innebära en press uppåt på direktavkastningskraven i perifera lägen. Inom bostadssegmentet är bedömningen att vi kommer att se en tudelad marknad med en fortsatt press nedåt på direktavkastningskraven för kvalitativa objekt i regionala marknader med bostadsbrist och stigande direktavkastningskrav för underhållsmässigt eftersatta objekt samt objekt i svaga delmarknader. Marknaden står och väger och osäkerheten kring huruvida regeringen med annonserade satsningar ska kunna förhindra en recession kan därmed leda till minskad konsumtion och lägre investeringsvilja bland svenska hushåll och företag vilket har en direkt påverkan på hyresmarknaden för kommersiella lokaler. Marknadens bedömning har gått från samstämmiga förväntningar om stigande hyror för butiker och kontor i starka delmarknader våren 2011 till tudelade meningar om utvecklingen idag. Vår bedömning är att vi under hösten kommer att se oförändrade hyror i marknader i balans mellan utbud och efterfrågan och oförändrade till sjunkande hyror i starkt omsättningsberoende delmarknader. Flera aktörer ställer därmed in siktet och uttalar ett investeringsintresse som riktar sig till fastighetstyper med stabila och säkra kassaflöden och därmed låg risk, såsom framför allt bostäder i tillväxtorter och samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. I Stockholms bästa lägen bedöms hyran för moderna kontor att tecknas på nivåer om kr/kvm, i Göteborg i intervallet om kr/kvm och i Malmö i intervallet kring kr/kvm.

8 SAMhÄLLSFASTIGhETEr 6 Marknaden för samhällsfastigheter Efterfrågan på samhällsfastigheter är stor och med allt fler kommuner och landsting på säljsidan ökar utbudet. Under 2011 omsattes samhällsfastigheter för drygt 10 mdkr. NAI Svefas bedömning är att försäljningar av samhällsfastigheter är en trend som är här för att stanna samt att denna typ av transaktioner kommer att öka. Med det följer ett ökat inslag av privat ägande och fastighetsbolag specialiserade på att tillhandahålla lokaler för samhällsservice. På grund av skattebefrielse för specialändamål saknas idag offentliga uppgifter om lokalarea och hyra för samhällsfastigheter. Enligt fastighetsregistret finns det cirka taxeringsenheter av typen vårdfastigheter, taxeringsenheter av typen skolfastigheter och allmänna byggnader. Utifrån dessa siffror skulle det samlade beståndet av samhällsfastigheter kunna uppskattas till cirka 200 miljoner kvadratmeter med ett marknadsvärde i storleksordningen om 1 biljon kronor. Marknaden för samhällsfastigheter kännetecknas av ett fåtal stora och långsiktiga ägare. Merparten av beståndet ägs av kommuner, landsting och bolag med ett betydligt statligt ägande såsom Akademiska hus och Specialfastigheter. Sedan början av 2000-talet har andelen privat ägande av samhällsfastigheter ökat. Flera kommuner och landsting har valt att sälja delar av sina bestånd och det har bildats bolag med huvudsaklig inriktning att äga och förvalta samhällsfastigheter. Flera av dessa bolag/konsortier förvaltar institutionellt kapital, exempelvis åt AP-fonderna. hemsö investerade cirka 1 mdkr och har på relativt kort tid byggt upp en portfölj av samhällsfastigheter med ett fastighetsvärde enligt bolagets ekonomiska redovisning om cirka 20,8 mdkr. Stora köpare under inledningen av 2012 har framförallt varit hemsö, Lönnbacken och rikshem. På säljsidan återfinns såväl landsting och kommuner som byggbolag och privata bolag. Det som kännetecknar marknaden hittills är en omsättning av relativt små objekt. Det offentliga värderar än så länge brukarvärdet högre än marknadsvärdet för stora objekt med central koppling till kärnverksamheten, som till exempel sjukhus. I segmentet kriminalvårdsfastigheter och skolfastigheter återfinns på samma sätt objekt väsentliga för kärnverksamheten i form av fängelser respektive universitetsbyggnader, huvudsakligen i statlig ägo genom bolagen Akademiska hus och Specialfastigheter. Vi ser däremot en ökad omsättning av polishus, häktesbyggnader och mindre skolfastigheter för högskola och friskola. Två aktörer som varit stora köpare av samhällsfastigheter under senare tid är rikshem (Fjärde AP-fonden och AMF) och hemsö (Tredje AP-fonden och Kungsleden). Under 2011 investerade rikshem nästan 4 mdkr i samhällsfastigheter med stora förvärv ibland annat i halmstad och Sigtuna. Den största transaktionen av samhällsfastigheter hittills i år är hemsös förvärv av 39 fastigheter i härnösand. Säljare är Kungsleden och köpeskillingen uppgår till det bokförda värdet om 912 mkr vilket motsvarande cirka kr/kvm. Fastigheterna inrymmer bland annat verksamhet för vård, skola och äldreomsorg. Överlåtelsen var dock avtalad i den ursprungliga uppgörelsen mellan Kungsleden och Tredje AP-fonden. Transaktioner Samhällsfastigheter Objekt Fastighetstyp Datum Köpeskilling (tkr) Area (kvm) Säljare Köpare 1 38 fastigheter i härnösand Vård, skola aug Kungsleden hemsö 2 Umeå Stadsliden 3:10 (Umestan företagspark) Bostäder, kontor, hotell & vård juni Umeå kommun Lerstenen & Forspro 3 4 fastigheter, (3 i Umeå & 1 i Trelleborg) Vård mars rikshem Lönnbacken Fastigheter 4 Stockholm Mimer 8 Vård feb Locum ramsbury Properties 5 6 fastigheter (4 i Umeå, 1 i Eskilstuna & 1 i Eksjö) Vård, skola, polis feb Akelius hemsö

9 SAMhÄLLSFASTIGhETEr 7 Ägare Innehav Inriktning VD Svenska staten Fastighetsvärde 52 mdkr, motsvarande kr/kvm. hyresintäkter 5,1 mdkr. Totalavkastning 7,8 % varav direktavkastning 6,9 %. Beståndet är fördelat på sex regioner och 28 orter. (Källa: Årsredovisningen 2011) Att långsiktigt äga, förvalta och utveckla akademiska miljöer för forskning, utbildning och innovation. Kerstin Lindberg Göransson Företagsledning och nordiska institutionella placerare (Fjärde AP-fonden, Kåpan Pensioner, Ikano och Folksam) Fastighetsvärde 15,3 mdkr, varav samhällsfastigheter utgör 40 % eller 6,6 mdkr. hyresvärde 722 mkr. Avkastning 7,2 %. Utöver detta finns offentliga hyresgäster i kontorsfastigheter. (Källa: Presentationsmaterial från hemfosa) Äga fastigheter med hög och stabil avkastning, transaktioner och riskanalys. Jens Engwall Tredje AP-fonden och Kungsleden Fastighetsvärde 20,8 mdkr motsvarande kr/kvm. hyresintäkter 649 mkr. Direktavkastning 6,2 %. Beståndet är fördelat på 89 svenska och 13 tyska kommuner. (Källa: Kungsledens Årsredovisning 2011) Att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Per Berggren Fjärde AP-fonden och AMF Fastighetsvärde 12,8 mdkr, motsvarande kr/kvm. hyresintäkter 643 mkr. Förvärvade för 7,7 mdkr under Beståndet är fördelat på 16 svenska kommuner. (Källa: Årsredovisning 2011) Att förvärva och utveckla bostäder och samhällsfastigheter på utvalda tillväxtorter för att långsiktigt erbjuda boende, i huvudsak för äldre. Jan-Erik Höjvall Svenska staten Fastighetsvärde 17,2 mdkr, motsvarande kr/kvm. hyresintäkter 1,6 mdkr. Totalavkastning 8,8 % varav direktavkastning 7,8 %. Beståndet är fördelat på fyra regioner. (Källa: Årsredovisning 2011) Att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter, huvudsakligen för kriminalvård, rättsvård, försvar och specialskola. Peter Karlström ägare av samhällsfastigheter: I diagrammet redovisas ett urval av fastighetsägare utifrån deras strategiska inriktning. På den horisontella skalan speglas fastighetsbeståndets andel av samhällsfastigheter och på den vertikala skalan speglas i vilken grad bolagets kärnverksamhet är fastighetsförvaltning eller renodlad kapitalförvaltning.

10 SAMhÄLLSFASTIGhETEr 8 Från 0 till 100 på 20 år! Försäljningar av samhällsfastigheter är en relativt ny företeelse. Synen på fastigheter som till exempel kriminalvårdsanläggningar, sjukhus, skolor och ålderdomshem har förändrats. Från att ha setts som illikvida tillgångar, utan eller med endast låga marknadsvärden och med höga riskpåslag i början av 1990-talet till att idag utgöra attraktiva investeringsobjekt med en växande grupp uttalade investerare och en press nedåt på direktavkastningskraven. Alltjämt kan dock direktavkastningskraven för långa avtal med offentliga hyresgäster ses som höga beaktat de begränsade riskerna vilket tyder på ett relativt högt riskpåslag för teknisk eller fastighetsrelaterad risk. Fram till början av 1990-talet sågs samhällsfastigheter i mångt och mycket som illikvida tillgångar utan något direkt värde för den privata marknaden. Sedan dess och i allt tilltagande grad har andelen privat ägande av samhällsfastigheter ökat, flera kommuner och landsting har valt att sälja delar av sina bestånd och det har bildats bolag med huvudsaklig inriktning att äga och förvalta samhällsfastigheter. Vi har gått från att se på publika hyresgäster med stor skepsis till att flera bolag idag har just detta som affärsidé. Vad var det då som föranledde denna utveckling? hur gick vi från inget intresse för 20 år sedan, till dagens situation där kommuner och landsting idogt uppvaktas av flertalet fastighetsbolag med en investeringsprofil mot samhällsfastigheter. Under 1994 ombildades även Fortifikationsförvaltningen inom försvaret till Fortifikationsverket med ansvar att förvalta fastigheter inom Försvarsmakten. Denna omdaning kan sägas vara startskottet för en framtid där publika hyresgäster, i detta specifika fall statliga myndigheter, började agera utifrån samma förutsättningar som privata hyresgäster. Ett annat betydande steg stod Vasakronan för, som efter dess bildande renodlade fastighetsbeståndet till att bestå av kommersiella fastigheter på femton prioriterade orter, men med fokus på storstadsregionerna. Således fanns en uttalad säljstrategi för de fastigheter som inte passade in i den nya strategin. Under början av 1990-talet infördes i statsförvaltningen en ny form av styrning där detaljerad budgetstyrning ersattes av mål- och resultatstyrning. En del i denna nya styrning utgjordes av att myndigheterna gavs möjligheter att disponera resurser för lokaler och att självständigt ta ansvar för sin lokalförsörjning. Byggnadsstyrelsens uppgift att förse statliga myndigheter med lokaler avvecklades, vilket lade grunden till den idag gällande ordning angående myndigheternas lokalförsörjning. Byggnadsstyrelsen ersattes 1993 av en ny myndighet, Statens fastighetsverk, och två helägda statliga aktiebolag, Vasakronan och Akademiska hus. Stenvalvet (1998) Stenvalvet ägde knappt 200 fastigheter på ungefär hälften så många orter. Den totala uthyrningsbara ytan var kvadratmeter och uthyrningsgraden 91 procent. Det bokförda värdet på fastigheterna var 4,9 mdkr. Staten var den största hyresgästen, med polisen, tingsrätter, skattemyndigheter med flera, och stod för 94 procent av hyresintäkterna. De tio största förvaltningsenheterna var Stockholm kvadratmeter, Norrköping kvadratmeter, härnösand kvadratmeter, Kalmar kvadratmeter, Östersund kvadratmeter, Eskilstuna kvadratmeter, Nyköping kvadratmeter, Visby kvadratmeter, Vänersborg kvadratmeter och Mariestad kvadratmeter. På övriga orter var förvaltningsenheterna kvadratmeter eller mindre. En betydande del av dessa fastigheter, med geografisk spridning och offentliga hyresgäster, kom att säljas i ett paket med ett värde om cirka 5 mdkr. Denna affär var nydanande på flera olika sätt. Dels var det den första affären där fastigheter paketerades i en portfölj och såldes till en utländsk aktör, men det verkar även vara den första stora privata investeringen i samhällsfastigheter på den svenska marknaden. Stenvalvet Fastighets AB bildades 1997 då cirka 190 fastigheter på 100 orter förvärvades från Vasakronan för knappt 5 mdkr. 49 procent av aktierna förvärvades sedermera

11 SAMHÄLLSFASTIGHETER 9 av Stenvalvet Invest AB, ett konsortium bestående av Credit Suisse First Boston, Femte AP-fonden samt Crown NorthCorp. För resterande aktier fanns en köpoption som nyttjades redan året efter. Vid tidpunkten för förvärvet ansågs Stenvalvet Fastigheter ha en hög riskprofil, vilket medförde att de ingående nyckeltalen inte kunde matchas av något annat svenskt fastighetsbolag eller någon annan fastighetsportfölj. Med en genomsnittlig direktavkastning på runt 9,5 procent, en soliditet på procent och med förmånliga lån, erhölls en avkastning på ingående eget kapital på procent. Då den svenska investerarmarknaden såg med stor skepsis på den stora geografiska spridningen och den höga andelen publika hyresgäster genomförde en internationell investmentbank således en investering som med facit i hand gav bra avkastning i förhållande till risk. Med dagens mått mätt var Stenvalvets bestånd inte så geografiskt spritt. Stockholm svarade exempelvis för 10 procent av den uthyrbara arean, men sannolikt för en större del av fastighetsvärdet. Stockholmsfastigheterna placerades i Stenvalvet med motivet att de var färdigutvecklade förvaltningsfastigheter där Vasakronan inte kunde tillföra något extra som ägare. Dessutom var Stenvalvets innehav i Norrköping, som Vasakronan lyfte bort som prioriterad ort till förmån för Lund, relativt stort med en sammanlagd uthyrbar area på över kvadratmeter och hyresgäster som Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Invandrarverket, SMHI och Polisen. Stenvalvet hade även kvadratmeter uthyrbar area vardera i ett tiotal städer såsom Eskilstuna, Härnösand, Kalmar, Västerås och Härnösand. Stenvalvet har fram tills nu haft flera ägare. Bolaget var aktuellt för en notering på Stockholmsbörsen men såldes vidare till GE Real Estate för att senare, om inte i sin ursprungliga sammansättning, gå vidare till danska Keops och Landic, och sedermera efter obestånd till Hemfosa. I dagsläget har marknaden omvärderat riskpåslaget för samhällsfastigheter och sentimentet har gått från skepsis till oavkortat positiv. Anledningen till detta kan förklaras på många sätt; riskaversion, minskad avkastning för alternativa tillgångsslag, men förhoppningsvis även en bakomliggande analys av de underliggande fastighetsvärdena och det framtida behovet av verksamhetslokaler eller vård- och äldreboende hos de offentliga aktörerna. Analysen pekar ofta på en åldrande och växande befolkning, vilket kan tala för en positiv hyresutveckling för delar av segmentet samhällsfastigheter. Trots detta är dagens riskpåslag enligt NAI Svefa högt i förhållande till de låga vakans- och hyresrisker som en investering i samhällsfastigheter medför. Sett ur detta perspektiv finns det sannolikt utrymme för ytterligare press nedåt på avkastningskraven på fastigheter med långa kontrakt och publika hyresgäster.

12 SAMhÄLLSFASTIGhETEr 10 Lätt att sälja! I spåren av finanskris och statsskuldskriser har riskaversionen bland banker och investerare ökat. Detta har inneburit att kapital sökt sig från börsen till säkrare placeringar varvid fastigheter har setts som ett fördelaktigt alternativ. Inom fastighetssegmentet har kapitalet sökt sig vidare till fastighetstyper med låg risk som genererar stabila och säkra kassaflöden, vilket främst har medfört investeringar i bostadsfastigheter och samhällsfastigheter. I och med svårigheterna att få finansiering har de stora nettoköparna framför allt varit kapitalstarka aktörer såsom bolagen som förvaltar AP-fondernas kapital. Flera av dessa har dessutom en uttalad inriktning att investera i samhällsfastigheter och bostäder. Den höga efterfrågan på samhällsfastigheter, tillsammans med att flera landsting och kommuner har aviserat om kommande försäljningar, leder till NAI Svefas bedömning att transaktionsvolymen av samhällsfastigheter kommer att öka. Primärverksamheten blir en allt tydligare prioritering för offentliga verksamheter och tillsammans med det aktuella marknadsläget överväger ofta fördelarna med en försäljning. En översyn av det ekonomiska hälsotillståndet bland kommuner och landsting visar också att flera av dessa är i behov av kapital för investeringar i samhällsfunktioner. Statistik från Sveriges Kommuner och Landsting visar att 21 av 290 kommuner har en soliditet understigande 20 procent samt att 18 av 21 landsting har ett lågt eget kapital. Skåne och Dalarna har till och med ett negativt eget kapital. Bland kommuner och landsting i behov av kapitaltillskott finns i ena änden avfolkningskommuner med en åldrande befolkning och i andra änden kommuner och landsting i stark tillväxt med behov av kapital för utbyggnad av samhällsfunktioner. Vad är det då som gör samhällsfastigheter till heta investeringsobjekt? En faktor som talar för samhällsfastigheter inom vårdoch äldreboendekategorin är den demografiska utvecklingen. Sverige har en åldrande befolkning och behovet av vårdplatser för den kraftigt växande andelen äldre i samhället ökar kontinuerligt. De kommande 20 åren bedöms andelen äldre öka med 30 procent vilket innebär att befolkningen i åldern 60+ kommer att öka med personer och antalet över 80 år kommer att öka med individer. om alla över 80 år skulle bo inom äldrevården finns det följaktligen ett prognostiserat behov om cirka nya äldrevårdplatser per år fram till att hyres-/vakansrisken är låg samt att objektets konjunkturberoende och lägesberoende minskar. Vanligtvis är förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst mer jämbördigt vad gäller samhällsfastigheter än för kommersiella fastigheter. Inte sällan ligger en stor del av drift- och underhållsansvaret på hyresgästen vilket generellt bidrar till en lägre risk för fastighetsägaren och ett säkrare kassaflöde, givetvis förutsatt att ansvarsfördelningen är noggrant fastställd. Att överlåta ansvar för underhållet är att överlåta en del av fastighetsansvaret. Med låga räntor är differensen mellan direktavkastningskrav och referensränta/låneränta idag relativ stor och ett fastighetsinnehav har generellt sett goda möjligheter att generera en god avkastning. En geografiskt spridd portfölj av skolfastigheter bedöms till exempel generera en direktavkastning som är två procentenheter högre än en portfölj av kontorsfastigheter belägna i Stockholm cbd. En annan fördel är att samhällsfastigheter vanligtvis omfattas av långa avtal. I samband med en försäljning tecknas vanligtvis ett långt avtal med brukaren, av typen sale and leaseback, vilket ger stabila och, med landsting eller kommun som hyresgäst, förhållandevis säkra kassaflöden. Långa avtal innebär

13 SAMhÄLLSFASTIGhETEr 11 rätt att sälja? Att sälja rätt! Enligt Sveriges Kommuner & Landsting utgörs procent av kommunernas tillgångar normalt av fastigheter. Till synes finns det idag en stor andel eller rent av för stor andel, kapital bundet i fastigheter som skulle kunna göra bättre nytta i primärverksamheten. Den övergripande målsättningen för en offentlig ägare av samhällsfastigheter torde vara att tillhandahålla lokaler till primärverksamheten till en så låg kostnad och så låg risk som möjligt. Ses lokalerna som en produktionsresurs på det sättet borde drivkrafterna att sälja egentligen vara desamma som inom den privata sektorn, där utförsäljning av lokaler är betydligt vanligare och har förkommit under en längre tid. Flera av våra svenska industribolag har sålt ut sina fastigheter, till exempel ABB, Ericsson, Friggoscandia, Ica, SAS med flera. Drivkrafterna kan vara: Fokusering mot primärverksamheten Ökad flexibilitet Frigöra kapital till mer angelägna behov Gynnsam tidpunkt, det vill säga att marknadsvärdet överstiger brukarvärdet. om det är mest fördelaktigt att äga eller hyra kan därmed variera över tid och från fall till fall. Valet är således beroende av olika faktorer relaterade såväl till fastigheten som till verksamheten samt även till externa marknadsförhållanden. Att äga eller hyra behöver dock inte ses som två helt skilda alternativ, det finns avtalsformer som innebär att delar av fastighetsägaransvaret läggs över på hyresgästen. En faktor som påverkar beslutet om att äga eller hyra kan vara att parterna bedömer risker olika (tekniska risker, hyresrisker, marknadsrisker och finansiella risker). risken för att det uppstår ett investerings- eller underhållsbehov i fastigheten bedöms ofta olika då till exempel en privat aktör kan ha bättre förutsättningar för att hantera situationen medan en offentlig aktör kan föredra att inte bära den risken. Likaså hyres- och vakansrisken där en privat aktör kan ha en organisation som aktivt jobbar med uthyrning medan den offentliga aktören kanske saknar resurser eller till och med möjlighet att gå ut på en öppen marknad och därmed inte vill bära risken för att sitta med tomställda lokaler. och underhållskostnader vara avgörande, där stordriftsfördelar kan ge lägre kostnader och där skillnader i kompetens kan få betydelse. Den privata aktören kan ha bredare och mer välutvecklad erfarenhet av den typen av förvaltningsobjekt vilket leder till en mer kostnadseffektiv och kompetent förvaltning. Behov av flexibilitet kan vara ytterligare en faktor att ta ställning till. Förmågan att maximera intäkterna kan skilja den privata aktören från den offentliga. Den privata aktören kan vara bättre på att utveckla potentialen som finns i en fastighet genom fastighetsutvecklingsprojekt då de inte är låsta till en strategisk innehavsinriktning eller politiska beslut. om beslutet är att det är rätt att sälja är det givetvis också av största vikt att sälja på rätt sätt. Försäljningsvolymen är väsentlig för vilken typ av investerare du attraherar. En för liten försäljningsvolym kan utesluta kapitalstarka, nationella investerare och en för stor försäljningsvolym kan innebära svårigheter med finansiering för köparen. Urvalet av fastigheter och hur långtgående överlåtelsen är kan också påverka vilka köpare som är intresserade samt valet av köpare. En total överlåtelse av fastigheter och förvaltning till en finansiellt inriktad köpare är kanske inte helt optimalt eftersom det kan innebära konflikter i den löpande förvaltningen. centralt är även hyresvillkoren där det generellt gäller att ett långt hyresavtal med en hög hyra genererar en högre köpeskilling samtidigt som flexibiliteten minskar. Ansvarsfördelningen vad avser drift och underhåll mellan hyresgäst och fastighetsägare är också av stor betydelse, där ett långtgående ansvar för drift och underhåll överfört till hyresgästen generellt genererar en högre köpeskilling. Samtidigt minskar möjligheterna för hyresgästen att öka fokuseringen mot primärverksamheten och försäljningen blir mer ett sätt att frigöra kapital. En annan faktor som kan påverka beslutet att behålla eller sälja är skillnader i kapitalkostnader. En lägre kapitalkostnad innebär att hyran som erbjuds kan vara lägre. Likaså kan skillnader i drift

14 FOKUS STOCKHOLM 12 Stockholm 91 Färre genomförda transaktioner av kommersiella fastigheter och bostadsrättsombildningar än föregående år. Stockholm ökar ändå till 91 poäng i NAI Svefa Fastighetsindex och behåller första placeringen med god marginal. Jan Tärnell NAI Svefa Fastighetsindex 2012:2 2012:1 2011:2 2011:1 2010:2 Index Placering Stockholm - juli 2012 Kontor Hyra Direktavkastning (%) Bedömda värden ,50-5, A-läge ,75-6, B-läge ,25-6, C-läge ,00-7, Butiker ,50-5, A-läge ,75-6, B-läge ,75-6, C-läge ,50-8, Industri A-läge ,00-8, B-läge ,50-8, C-läge ,75-9, Bostäder ,00-3, A-läge ,00-3, B-läge ,50-4, C-läge ,50-4, Bostadsfastigheter De allmännyttiga bolagen Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder är dominerande ägare av bostadsfastigheter. Andra stora fastighetsägare är Byggnadsfirma Olov Lindgren, Einar Mattson, HSB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening samt Wallenstam. Antal ombildningar som sker från hyresrätter till bostadsrätter minskade med 65 procent förra året och nivåerna bedöms förbli fortsatt låga. Detta beror till stor del av Stockholm stads restriktioner om utförsäljning av allmännyttan, ökad osäkerhet på marknaden samt svårigheter för bostadsrättsföreningar att få finansiering. Några större fastighetsaffärer har skett där allmännyttiga bostadsföretag har sålt bestånd i förorterna till privata aktörer. Våren 2013 börjar inflyttning i det nya området Hjorthagen som är en del av utvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden vilket är en ny stadsdel med stark fokus på miljö och hållbar utveckling. Hyresförhandlingar pågår men normalhyran bedöms hamna över kr/kvm och år. Kommersiella hyresfastigheter Stockholms kommun är tillsammans med Vasakronan de största fastighetsägarna inom segmentet. AFA, AMF, Atrium Ljungberg, Diligentia, Fabege, Hufvudstaden, Lundbergföretagen samt SEB är andra aktörer med stora bestånd. Den senaste tidens turbulens på de europeiska marknaderna samt ett hårdare klimat kring bankernas finansieringsvilja har resulterat i färre genomförda fastighetstransaktioner i Stockholm. De transaktioner som skett har främst gällt större fastigheter med institutionella investerare som köpare. Exempelvis köpte Folksam under april fastigheten Blekholmen 4 i närhet av Stockholm Centralstation till en köpeskilling om cirka 2,1 mdkr. Fastigheten innehåller totalt kvadratmeter moderna kontorslokaler och direktavkastningen bedöms till cirka 4,25 procent. I mars öppnade den nya MOOD-gallerian på Regeringsgatan i centrala Stockholm med mode, inredning och restauranger. De första tre månaderna har gallerian haft nära en miljon besökare. Specialfastigheter Stora ägare inom segmentet är bland andra Akademiska Hus, Stockholms stad, Hemsö, Jernhusen och Statens fastighetsverk. Två nya bussdepåer är under uppförande i Stockholmsområdet. Vid Fredriksdal i Hammarbysjöstad ska Skanska uppföra en ny depå om kvadratmeter och i Postens gamla terminalbyggnad Tomteboda har SL förhyrt en yta om cirka kvadratmeter. Byggkostnaden för depån i Fredriksdal uppgår till 1,25 mdkr och ovanpå ska kontor i sju våningar uppföras. Byggnaden och verksamheten kommer att präglas av långsiktig hållbarhet.

15 FOKUS STOCKHOLM 13 I fokus: Samhällsfastigheter Akademiska Hus fortsätter med investeringar på flera håll i Stockholm. En stor del av investeringarna sker på Kungliga Tekniska högskolans område, Campus Valhallavägen. I det gamla Väg- och vattenkvarteret sker en renovering av nuvarande lokaler och en tillbygnad om kvadratmeter, huvudsakligen kontorslokaler. Projektet beräknas kosta 112 mkr. Under 2010 sålde Röda Korset en tidigare sjukhusbyggnad belägen inom Campus Valhallavägen till Akademiska Hus för en köpemed den tecknades ett hyresavtal om cirka kvadratmeter skilling om 115 mkr. En ombyggnation pågår och i samband med avsikt att använda lokalerna till ett nytt rektorshus. Den genomsnittliga hyresnivån bedöms ligga kring kr/kvm, exklusive tillägg. Byggnationen av den nya arkitekturskolan har påbörjats och beräknas stå färdig Byggnaden kommer tillsammans med ett nybyggt entréhus inrymma kvadratmeter och beräknas kosta 400 mkr. Tidigare aviserades att den nuvarande arkitekturskolans delvis eldhärjade lokaler vid Östermalmsgatan skulle säljas. Beslutet har dock ändrats och lokalerna kommer istället att utvecklas och behållas. Lägesindelning, kontor (AA-, A- och B-läge) Industri- & lagerfastigheter De största ägarna av industri- och lagerfastigheter är Brostaden (Castellum), Corem, Fabege, FastPartner och Sagax. Området kring Årsta och Västberga är fortsatt attraktivt för aktörer inom segmentet med närhet till motorled och järnväg. Industri- området i Vinsta företagsområde har dragits med höga vakanser, men området tros öka i attraktivitet med utbygg- naden av förbifart Stockholm. I Akalla har Brinova omvandlat de gamla tryckeriverkstäderna till lagerfastigheter för att i framtiden bygga upp ett e-handelskluster. Jernhusen ska investera över 400 mkr i att bygga ut Årsta Kombiterminal. Det nya lager- och logistikcentrumet kommer totalt inrymma kvadratmeter, varav halva ytan kommer att utgöra ett kyl- och fryslager. Transaktioner - Stockholm Objekt Fastighetstyp Datum Köpeskilling (tkr) Area (kvm) Säljare Köpare 1 Järnplåten 29 Kontor aug Mengus Kjell Ericsson & Partner 2 Katsan 1 Kontor jun Länsförsäkringar Liv Folksam 3 Kungsbrohuset (Blekholmen 4) Kontor apr Jernhusen Folksam 4 Lönnen 25 Kontor mar Länsförsäkringar Liv AFA 5 Vattenpasset 12 Bostäder mar Wallfast Stockholmshem * Av NAI Svefa bedömd köpeskilling

16 FoKUS STorSTocKhoLM 14 Storstockholm hur står sig Stockholms kranskommuner gentemot våra 24 delmarknader i NAI Svefa Fastighetsindex? I denna rapport har vi valt ut tolv kranskommuner till Stockholm och matchat dem mot vårt index. Under 2012 har ett flertal stora hyresgäster inom Stockholms innerstad annonserat att de tänker flytta till mer externa lägen. I takt med de senaste årens hyreshöjningar och låga vakanser inom Stockholm innerstads kommersiella segment har aktörer vänt blickarna mot Stockholms kranskommuner för omlokalisering av verksamheten. Stor inflyttning till regionen i kombination med markbrist i innerstaden har resulterat i ett ökat tryck på kranskommunerna att producera bostäder för regionens stora tillskott av invånare. Bostadsfastigheter Förutom kranskommunernas kommunala bostadsbolag är de största bostadsbolagen Acta, Akelius, Stena Fastigheter samt Wallenstam. Trots att bostadsmarknaden präglas av obefintliga vakanser är bostadsbyggandet mycket lågt. Störst tillskott av bostäder under den senaste tioårsperioden har skett i kommunerna Nacka och Solna. I Nacka antogs i juni månad en ny översiktsplan, vilken åter tar upp idén från 1970-talet om en tunnelbaneutbyggnad till kommunen. Utbyggnaden bedöms nödvändig då Nacka planerar att bygga bostäder fram till 2030, då tunnelbanan bedöms kunna vara färdigställd. cirka av bostäderna bedöms vara direkt beroende av att utbyggnaden sker. Ett annat större bostadsprojekt sker för närvarande vid det gamla flygfältet i Järfälla kommun. En ny stadsdel vid namn Barkarbystaden är under uppförande och vid färdigställandet om cirka tio år bedöms området inrymma omkring bostäder samt en ny spårvagnslinje. Kommersiella hyresfastigheter Atrium Ljungberg, Fabege, Unibail-rodamco och Vasakronan är stora ägare av kommersiella hyresfastigheter i Stockholms kranskommuner. Under 2012 har ett flertal stora hyresgäster inom Stockholms innerstad annonserat att de avser flytta till mer externa lägen. Skatteverket planerar en flytt till Solna Strand och samlokaliserar därmed sin verksamhet när totalt kvadratmeter kommer att hyras från Fabege. Utöver Solna har även Sundbyberg varit i fokus när flytten av Kommun nai svefa fastighetsindex befolkningsutveckling arbetslöshet Solna 82 Sundbyberg 72 Sollentuna 70 Nacka 66 Tyresö 51 huddinge 50 Järfälla 49 Upplands Väsby 47 Sigtuna 45 Södertälje 41 haninge 38 Botkyrka 34 om NAI Svefas Fastighetsindex, se sidan 3.

17 FoKUS STorSTocKhoLM 15 Swedbanks huvudkontor till nybyggda och miljöklassade lokaler i centrala Sundbyberg blev officiell förra året. Sammanlagt anställda kommer att flytta till det nybyggda kontoret. Under juni 2012 såldes den aktuella fastigheten som en del av en större portföljaffär när humlegården köpte fyra fastigheter i Solna samt två i Sundbyberg för cirka 4 mdkr. Även Vasakronan avyttrade under sommaren en volymhandelsfastighet om cirka kvadratmeter belägen i Sollentuna för 441 mkr. Specialfastigheter Stora ägare av specialfastigheter, förutom kommunerna, är Akademiska hus, hemsö, Jernhusen samt Locum. Ett område som genomgår en omfattande utveckling är den nya stadsdelen hagastaden, belägen i Stockholm och Solna kommun. Utvecklingen påbörjades med överdäckningen av E4 och E20, en förutsättning för fortsatt utbyggnad. Största fastighetsägare i området, beläget i Solna, är Akademiska hus och Locum. här planeras för ett nytt universitetssjukhus, utbildningslokaler för Karolinska Institutet samt lokaler för forskning och företagande inom life science. Industri- och lagerfastigheter I fokus: Samhällsfastigheter I huddinge, inom kommundelen Flemingsberg, sker en kontinuerlig expansion av området där Karolinska Universitetssjukhuset och Södertörns högskola är belägna. Det senaste tillskottet är en ny anläggning för rättspsykiatri som beräknas stå klar under slutet av Även Universitetssjukhuset expanderar och under våren blev det klart att de hyr ytterligare kvadratmeter i forskningsparken Novum. Ägare till Novum är hemfosa som köpte fastigheten i en konkursauktion under andra hälften av Vidare har huddinge kommun under 2012 tagit fram en projektplan som tydliggör att utbyggnaden av kommunal service prioriteras högt. Ett flertal projekt avseende skolor och äldreboenden har redan påbörjats. Ett av projekten blev klart i april 2012 då bolaget Senectus äldreboende i kommundelen Vårby Gård invigdes. Utöver Vårby Gård har bolaget ett flertal andra äldreboenden inom södra Stockholm samt ett pågående projekt i haninge kommun. haninge var även i fokus i början av 2012 när de aviserade att 300 bostäder ska byggas åt försvarsanställda i kommundelen Västerhaninge. Projektet är ett samarbete mellan Bygg-Fast, hemfosa och MhS-bostäder. Stora ägare inom segmentet är Brostaden (castellum), corem, Fabege, Kilenkrysset och Sagax. Tre intressanta industri- och logistikområden är Eriksberg i Botkyrka, rosersberg i Sigtuna och Jordbro i haninge. Jordbro är det område som är mest etablerat och har högst hyresnivåer med ett genomsnitt strax över 700 kr/kvm. Störst expansion väntas ske i rosersberg där en järnvägsanslutning och kombiterminal väntas stå klar En kommande hyresgäst i rosersberg är Posten som planerar att etablera sig här under och således lämna den nästan kvadratmeter stora postterminalbyggnaden i Tomteboda, Solna. Under våren tecknades ett nytt hyreskontrakt för stora delar av terminalbyggnaden för etablering av en större bussdepå med SL som hyresgäst. Transaktioner Storstockholm Objekt Fastighetstyp Datum Köpeskilling (tkr) Area (kvm) Säljare Köpare 1 Solna & Sundbyberg - 6 kontorsfastigheter Kontor jun * Länsförsäkringar Liv humlegården 2 Sollentuna Städet 1 Externhandel jun Vasakronan Ancore 3 Järfälla - 5 bostadsfastigheter Bostäder jun Wåhlin Willhem 4 Solna hilton 3 Kontor jun Degi Klövern 5 Järfälla Barkarby 4:7 Externhandel maj commerz real Invesco real Estate * Av NAI Svefa bedömd köpeskilling

18 FOKUS GÖTEBORG 16 Göteborg 64 Fastighetsmarknaden i Göteborg har upplevt ett starkt första halvår med ett flertal stora affärer inom det kommersiella segmentet. Det största köpet var Vasakronans förvärv från Diligentia som sedan paketerats om och delvis avyttrats på nytt. Hans Hurtig NAI Svefa Fastighetsindex 2012:2 2012:1 2011:2 2011:1 2010:2 Index Placering Göteborg - juli 2012 Kontor Hyra Direktavkastning (%) Bedömda värden ,00-6, A-läge ,50-6, B-läge ,25-7, C-läge ,00-8, Butiker ,75-5, A-läge ,00-6, B-läge ,75-6, C-läge ,25-8, Industri A-läge ,00-8, B-läge ,75-8, C-läge ,25-9, Bostäder ,75-3, A-läge ,00-4, B-läge ,50-5, C-läge ,00-7, Bostadsfastigheter Kommunala Förvaltnings AB Framtiden med dotterbolag är den klart största ägaren på bostadsmarknaden i Göteborg. Stena Fastigheter, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, Wallenstam och Willhem innehar huvuddelen av det resterande beståndet. I Göteborg råder sedan länge bostadsbrist och söktrycket på lediga lägenheter är för närvarande mycket stort. På transaktionsmarknaden har aktiviteten gått ner under första halvan av Av de större affärerna kan HSB Göteborgs köp av tio fastigheter, huvudsakligen i östra Göteborg och Partille, noteras. Affären som genomfördes i juli grundas på en köpeskilling omkring 275 mkr, motsvarande cirka kr/kvm. Fastigheterna inrymmer ungefär 270 lägenheter och området bedöms som B-läge för bostäder. I Kvillebäcken byggs nu en ny stadsdel med lägenheter med inflyttning från Ett konsortium bestående av åtta bolag bygger och målet är att skapa en levande stadsdel med varierad struktur och ett blandat innehåll. Kommersiella hyresfastigheter Balder, Diligentia, Eklandia (Castellum), Lundbergs, Platzer, Vasakronan och Wallenstam är stora ägare inom segmentet. Transaktionsmarknaden 2012 inleddes starkt med ett antal större affärer, varav den största får anses vara Vasakronans köp från Diligentia. Beståndet har därefter paketerats om och delvis sålts vidare till Platzer och Wallenstam. I övrigt fortsätter lokala aktörer att vara aktiva på transaktionsmarknaden. Även hyresmarknaden för kontor har varit positiv under året vad gäller såväl uthyrningsgrad som hyresutveckling. En trend på Göteborgsmarknaden är att allt fler väljer att omlokalisera sig till modernare och mer yteffektiva lokaler. I Skanskas kontorsprojekt på Grafiska vägen har ÅF tecknat kvadratmeter och till NCCs kontorsprojekt på Ullevigatan kommer WSP i februari 2013 att flytta in på kvadratmeter. Framöver startar även Peab igång en första etapp om kvadratmeter kontor i gamla Lyckholms Bryggeri. Specialfastigheter Förutom kommunen är Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, Vasakronan och Västfastigheter stora ägare av specialfastigheter i Göteborg. Ett av kommunens mer aktiva förvaltningsbolag är Higabgruppen, vilka också äger en betydande andel av stadens offentliga byggnader. Akademiska Hus har startat nybyggnationen av vad som avses bli Sveriges modernaste och mest effektiva rättsmedicinska anläggning. Investeringen har bedömts till 72 mkr och omfattar kvadratmeter obduktionslokaler, laboratorier och kontor. Inflyttning beräknas till våren 2013.

19 FOKUS GÖTEBORG 17 I fokus: Samhällsfastigheter Ett av de enskilt största projekten vad gäller fastigheter för samhällsservice i Göteborg är Angereds närsjukhus. Det har sedan förslaget kom år 2002 varit ett omdiskuterat projekt vad gäller såväl innehåll som omfattning och driftsform. Enligt det senaste förslaget blir det en blandning av minisjukhus och specialistkluster. Byggstart är planerad till oktober 2012 med beräknat färdigställande under Projektet omfattar kvadratmeter med en uppskattad byggkostnad om cirka 400 mkr. Ytterligare ett projekt med Västfastigheter som byggherre är om- och nybyggnaden av Regionens Hus vid Centralstationen. Byggstart är planerad till februari 2013 och byggkostnaden uppskattas till cirka 700 mkr. Till de större pågående projekten med kommunens bolag Higab som byggherre hör uppförandet av en bad- och isanläggning i Angered som ska invigas våren Stadsbiblioteket vid Götaplatsen i centrala Göteborg är sedan mars 2012 stängt för en omfattande om- och tillbyggnad. Tillbyggnaden omfattar totalt kvadratmeter och invigningen beräknas ske under första kvartalet Lägesindelning, kontor (AA-, A- och B-läge) Industri- & lagerfastigheter Eklandia (Castellum), Göteborgs kommun och Volvo är de dominerande ägarna av industri- och lagerfastigheter. Omsättningen på industrirelaterade fastigheter har sedan högkonjunkturen 2007 avtagit. De senaste åren uppgår antalet lagfarna transaktioner till cirka 40 till 50 affärer på årsbasis. Prognosen är att omsättningen kommer att öka något samtidigt som allt fler köp sker i bolagsform. Attraktiviteten för moderna logistik- och lagerfastigheter är fortsatt stark. NCCs uthyrda nybyggnation om kvadratmeter lager på ett markområde om cirka kvadratmeter i Göteborgs Hamn är sålt och utmed E6 på Hisingen ska Logistic Contractor bygga ett nytt lager på cirka kvadratmeter. Transaktioner - Göteborg Objekt Fastighetstyp Datum Köpeskilling (tkr) Area (kvm) Säljare Köpare 1 Paket om fem komersiella fastigheter inkl projekt Kontor & butik + proj jul Vasakronan Wallenstam 2 Gårda 16:17, Nordstaden 13:12, Nordstaden 20:5 Kontor jun Vasakronan Platzer 3 Kallebäck teknikpark (Kallebäck 17:1) Kontor jun Saab Klövern 4 Paket om tio bostadsfastigheter Bostäder jun * Kviberg Byggnads AB HSB Göteborg 5 Paket om sex kontorsfastigheter Kontor jun Wallenstam Platzer * Av NAI Svefa bedömd köpeskilling

20 FOKUS MALMÖ 18 Malmö 55 Den kommersiella fastighetsmarknaden kännetecknas av stabila hyror och avkastningskrav med fokus på centrala och nyproducerade objekt. Transaktionsnivån på bostadsmarknaden under det första halvåret har varit dämpad. Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsindex 2012:2 2012:1 2011:2 2011:1 2010:2 Index Placering Malmö - juli 2012 Kontor Hyra Direktavkastning (%) Bedömda värden ,25-6, A-läge ,75-6, B-läge ,50-7, C-läge ,75-9, Butiker ,25-6, A-läge ,75-6, B-läge ,50-7, C-läge ,50-9, Industri A-läge ,25-8, B-läge ,00-9, C-läge ,00-10, Bostäder ,50-4, A-läge ,75-4, B-läge ,25-5, C-läge ,00-7, Bostadsfastigheter Allmännyttiga MKB är den största innehavaren av bostadshyreshus i Malmö. Akelius, Heimstaden, HSB, Stena Fastigheter och Willhem är andra stora aktörer. Aktiviteten på bostadsmarknaden har under första halvåret varit avvaktande med förhållandevis få transaktioner. Noterbart är att det numera inte är bostadsrättsföreningar som är den dominerande köparen av flerbostadshus utan att det oftast är förvaltande bolag som lägger de högsta buden. Vidare fortsätter utbyggnaden i Västra Hamnen och nästa stora område för expansion är Hyllie som kommer att tilldra sig stort intresse från flera olika aktörer under de kommande åren. Området är redan etablerat på den kommersiella sidan och nu är det dags för bostäder. En annan trend på bostadsmarknaden är det ökade intresset för att bygga hyresrätter. Intressant blir även att följa utfallet av försäljningen av Sveriges högsta bostadshus, Turning Torso, som HSB Sundsfastigheter under våren gick ut med på marknaden. Kommersiella hyresfastigheter Stora ägare är Briggen (Castellum), Stena Fastigheter, Vasakronan och Wihlborgs. Marknaden kännetecknas av stabila hyror och avkastningskrav samt fokus på centrala och nyproducerade objekt. Vasakronan har varit aktiva i Malmö med försäljningar till Diligentia och Svenska Hus samt förvärv från Skanska. Förvärvet av kontorsprojektet Bassängkajen gör att Vasakronan nu även etablerar sig på Universitetsholmen. Bassängkajen är en modern, effektiv och klimatsmart fastighet som blev en av de första i Norden att certifieras på högsta nivå enligt LEED (Platina). I juni förvärvade Balder den centralt belägna fastigheten Lejonet 2, med kontors- och restaurangverksamhet, för en köpeskilling om 200 mkr. Fastigheten inrymmer cirka kvadratmeter och direktavkastningen bedöms till cirka 5,75 procent. Detta var Balders andra förvärv i området på kort tid. I januari förvärvades Rosen 9, en omoch tillbyggd hotell- och restaurangfastighet, för 400 mkr. Specialfastigheter Folksam, Hemsö, Wihlborgs, Malmö Stad och Skåne läns landsting är stora ägare inom segmentet. Uppförandet av ett nytt konserthus, integrerat med hotell- och kongresscenter, har påbörjats på Universitetsholmen. De nya lokalerna kommer att omfatta kvadratmeter med plats för personer. Entreprenaden, för vilken Skanska är byggherre, uppgår till 750 mkr. I juni förvärvade Diligentia Ellenbogen 38 från Vasakronan, en vårdfastighet om cirka kvadratmeter. Köpeskillingen uppgick till 88 mkr och direktavkastningen bedöms till cirka 6,75 procent.

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Nu styr varje enskild fastighets potential

Nu styr varje enskild fastighets potential Renodlingen är klar Nu styr varje enskild fastighets potential Fastigheter som vi bedömer möter morgondagens efterfrågan Långsiktigt attraktiv fastighetsportfölj med hög avkastning Fastigheter som vi bedömer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK 1 Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: BOSTADSFASTIGHETER VÅREN 2013 RUBRIK 2 Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Spektern AGENDA Fredrik Wirdenius VD Konjunkturläget Vasakronan Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Delårsrapport jan - jun 2011 Björn Lindström Finanschef

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter D. CARNEGIE & CO Kapitalmarknadsdag 22 september 2015 Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter Affärsidé Långsiktigt förvalta, förädla och utveckla bostadsfastigheter i Storstockholmsregionen

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding II AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding II AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding II AB > 4 200 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) > 2 200 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding II AS

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Q1 2011 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Första kvartalet i korthet Lägre förvaltningsresultat tillföljd

Läs mer

ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA

ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA HYRESHUS I STOCKHOLM? Privatvärdarnas ekonomi i Stockholm 213 Innehåll Det är lönsamt att äga hyresfastigheter 4 Bostadsbristen utnyttjas 6 Så gjorde vi undersökningen 7 Vinst per

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Frågor och svar om projektet Framtidskraft

Frågor och svar om projektet Framtidskraft 1 (8) 2011-10-03 Frågor och svar om projektet Framtidskraft Den politiska ledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) har beslutat att genomföra projektet Framtidskraft.

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, VD, Nordic PM OM Nordic PM NORDIC

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad 1.1 Marknadsförutsättningar för kommersiella lokaler i Väsby Sjöstad Nedan sammanställs hur olika typer av lokalslag i området Väsby Sjöstads klassificeras

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Fastighetsmarknaden LTH Våren 2011 Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden påverkas kontinuerligt av omvärldsfaktorer. Fastighetsmarknaden är inte en självständig och oberoende marknadsplats för dess aktörer

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson

Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson 2013-02-10 Balder har de senaste åren haft en stark tillväxt både i omsättning samt börskurs, vilket vi tror kommer fortsätta. Därför ser vi inga anledningar till att inte hoppa på Baldertåget och åka

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Kunskap om kunskapsmiljöer

Kunskap om kunskapsmiljöer Miljöer för forskning, utbildning och innovation. Inget annat. Genom att fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för kunder över hela landet när vi tillsammans

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

25 maj 2009 DNR 08-11411 2009:9. Bankernas utlåning till kommersiella fastigheter i Sverige

25 maj 2009 DNR 08-11411 2009:9. Bankernas utlåning till kommersiella fastigheter i Sverige 25 maj 2009 DNR 08-11411 2009:9 Bankernas utlåning till kommersiella fastigheter i Sverige INNEHÅLL SLUTSATSER 1 BAKGRUND 2 Omfattning och kvalitet 2 Säkerheter 3 ANALYS OCH RESULTAT 4 Utlåningsvolymer

Läs mer

SVENSKA KÖPCENTER & HANDELSPLATSER THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

SVENSKA KÖPCENTER & HANDELSPLATSER THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE SVENSKA KÖPCENTER & HANDELSPLATSER THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE 2 KÖPCENTRUM & HANDELSPLATSER I SVERIGE KÖPCENTRUM & HANDELSPLATSER I SVERIGE 3 INDEX 3 4-5 6-8 9-10 11 12 13-14 15-17 18-19 20 21 HÄR

Läs mer

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Kurt Eriksson Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Nordisk Renting Källa till utveckling och tillväxt Presentation av Nordisk Renting Kundnyttan och motiv Exempel på genomförda affärer Nordisk Rentings affärsidé

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet Innehållsförteckning Det ser ljust ut... 3 Nyproduktion... 4 Transaktioner... 4 Finansiering... 5 Priserna... 5 Rosenkavaljeren, Malmö Finns

Läs mer

Välkommen till analytikermöte 13 februari 2014

Välkommen till analytikermöte 13 februari 2014 Välkommen till analytikermöte 13 februari 214 Året i korthet Stabilt i Stockholm och positivt i Göteborg Koncernens nettoomsättning 1,6 mdkr, +6% Omförhandlingar +4% (+1%) Hyresvakansgrad kvar på låg nivå,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och

Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och tillväxt till låg finansiell risk. År 2014 blev ytterligare

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter NAI Svefa Analys Våren 2012 Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen och har affärer som främsta drivkraft. Rapporten

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning Sida 1 / 6 Adress: Förening: Organisationsnr: Värderingsdatum: Kärrhöksgatan 9B HSB Brf Kranskötaren i 757200-9194 Kommun: Bostadsyta: Andelstal: 63,5 m² 1,26% Räkenskapsår: 2008 Sammanfattning Sid Marknadsvärde

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Fastighetsrapporten En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Förord För åttonde året publicerar Grant Thornton Fastighetsrapporten en temperaturmätare på hur 50 av Sveriges största

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK 1 Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INFRASTRUKTUR HÖSTEN 2013 RUBRIK 2 Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport december 2014

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport december 2014 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Strukturbild efter transaktionen 6 Drift, förvaltning och

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Affären Gårdsten en uppdatering

Affären Gårdsten en uppdatering Affären Gårdsten en uppdatering Hans Lind Professor i fastighetsekonomi Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm Mars 2014 TRITA-FOB-Rapport 2014:1 2 1.

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Ska vi oroas av hushållens skulder?

Ska vi oroas av hushållens skulder? Disponibelinkomsterna har ökat snabbare än bostadspriserna sedan finanskrisen 31 procent (inkomster) jämfört med 22 procent (priser) 12 Disponibel inkomst i relation till bostadspriser 11 Index 237:3=1

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

Marknadsundersökning. I samarbete med Södertörns Högskola

Marknadsundersökning. I samarbete med Södertörns Högskola Marknadsundersökning I samarbete med Södertörns Högskola Mars 28 Marknadsutvärdering i samarbete med Södertörns högskola Inneh åll Innehåll 2 Sammanfattning 3 Svenska Bostadsfondens hyresgäster 4 Återförsäljare

Läs mer

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter 1 (5) Landstingsstyrelsen Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Ärendet Principer för och utformning av kapitalstrukturen för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Malmberg Jan Datum 2015-04-23 Diarienummer KSN-2015-0390 Kommunstyrelsen Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm Baltzarsgatan 25 Malmö 41 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

KUNGSLEDEN. DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2014 OCH NYEMISSION 15 augusti 2014. Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör

KUNGSLEDEN. DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2014 OCH NYEMISSION 15 augusti 2014. Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör KUNGSLEDEN DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2014 OCH NYEMISSION 15 augusti 2014 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör VIKTIG INFORMATION Detta material utgör inte något erbjudande

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: LANDSTINGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2015 RUBRIK B NAI Svefa 20 år! Berättelsen om oss börjar den 1 juli 1995 då Svefa Svensk Fastighetsvärdering

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

Hemsö Fastighets AB. Närvarande Ansvarstagande Utvecklande

Hemsö Fastighets AB. Närvarande Ansvarstagande Utvecklande Hemsö Fastighets AB Närvarande Ansvarstagande Utvecklande 2 3 Antalet äldre ökar snabbt Sverige Tyskland Finland 4 Ledande fastighetsvärden för samhällsservice Sverige Tyskland Finland 313 fastigheter

Läs mer