RAPPORT OM. Landstingens och regionernas lagbevakning inom miljö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT OM. Landstingens och regionernas lagbevakning inom miljö"

Transkript

1 Landstingens och regionernas lagbevakning inom miljö 2007

2 INNEHÅLL Förord...3 Sammanfattning...4 Kartläggning miljölagbevakning...5 Syfte och metod...5 Definitioner...5 Analys...6 Nuläget...6 Allmänt om landstingens laglistor (fråga 1,2 och 5)...6 Uppdatering och kommunikation av nyheter (fråga 3 och 4)...6 Kostnad och arbetsinsats (fråga 6 och 7)...7 Miljöcertifierade enligt ISO (fråga 8)...7 Uppföljning av att verksamheten uppfyller lagkraven (fråga 9)...8 Önskemål för framtiden...8 En framtida gemensam laglista (fråga 10, 11 och 12)...8 Förväntade förbättringar och egna önskemål (fråga 13 och 14)...9 Goda exempel (fråga 15) Övriga synpunkter och kommentarer (fråga 16) Slutsatser Bilagor FORMGIVNING OCH ILLUSTRATION: HENELL GRAFISK FORM 2

3 Förord Denna rapport bygger på en enkät om landstingens och regionernas bevakning av miljölagarna. Enkäten genomfördes i maj 2007 och ställdes till samtliga miljöchefer i Sveriges landsting och regioner. Svars frekvensen var 100 procent. Syftet med enkätundersökningen har varit att kartlägga hur lagbevakningen inom miljö området ser ut på en övergripande nivå, samt undersöka hur landstingen/ regionerna ställer sig till ett samarbete kring denna fråga. Bakgrunden är att den internationella miljö ledningsstandarden, ISO 14001, förtyd ligat kraven på dokumentering och uppföljning av hur lagarna efterlevs. Rapporten har sammanställts av en arbetsgrupp som tillsatts av landstingens och regionernas miljöchefer (LMC). I arbetsgruppen ingick Kristina De Geer, Region Skåne, Christl Kronfeld, Stockholms läns landsting, Liselott Sjöholm, Landstinget i Kalmar län och Annika Christensson, Landstinget Blekinge. Enkätsvaren sammanställdes av jur kand Linnea Rosenlöf. Arbetet genomfördes i samarbete med Andreas Hagnell och Germund Persson, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Stockholm i oktober 2007 Arbetsgruppen för lagbevakning i nätverket för landstingens miljöchefer. 3

4 Sammanfattning Samtliga av landets 21 landsting/regioner har helt eller delvis besvarat enkäten om bevakning av lagarna på miljöområdet. Alla har ett system för bevakning av miljölagarna och de allra flesta är positiva till att samverka i detta arbete. En gemensam bevakning av dessa lagar skulle innebära en effektivare administration av de många gånger komplexa miljölagstiftningsfrågorna. Idag har över hälften (57 %) av landstingen/regionerna miljöcertifierade verksamheter enligt ISO och fler är på gång. Ett par landsting är 100 procent miljö certifierade. Enligt ISO standarden bör organisationen identifiera de lagkrav som är tillämpliga på den egna verksamheten. Kraven sammanställs oftast i en laglista och kan inkludera nationell och internationell lagstiftning, regionala och lokala/kommunala bestämmelser. Vid enkätundersökningen framkom vidare att landstingen/regionerna främst använder webbaserade tjänster för sin bevakning och att laglistorna som används antingen är branschspecifika (60 %) eller generella (40%). Drygt en tredjedel av landstingen/regionerna uppger att uppdateringen av laglistorna sker online. 10 procent uppger att det sker i inter valler och närmare hälften uppdaterar laglistorna på annat sätt. Drygt hälften av landstingen/regionerna svarade att de följer upp lag be vakningen i verksamheterna, medan 43 procent uppgav att de inte har någon uppföljning alls. Sammanställningen av enkätsvaren visar att det är en angelägen fråga att arbeta vidare med. De senaste årens fokus på miljö- och klimatfrågor kan innebära att fler lagar och regler kommer att ses över både nationellt och internationellt. 4

5 Kartläggning miljölag bevakning Hösten 2006 utsåg landstingens miljöchefer (LMC) en arbetsgrupp för att undersöka hur lagbevakningen, på övergripande nivå, inom miljöområdet ser ut i landstingsvärlden. Kartläggningen har genomförts med en enkät (finns i bilaga 1) som har skickats ut till samtliga miljöchefer i landsting och regioner, varefter svaren har analyserats och sammanställts till denna rapport. Arbetet har skett i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Anledningen att frågan kommit upp är ISO standardens förtydligade krav på dokumentering och uppföljning av lag efterlevnaden. Idag har 57 % av landstingen/regionerna miljöcertifierade verksamheter och fler är på gång. Ett par landsting är 100 % miljöcertifierade. ISO standarden säger att organisationen bör identifiera de lagkrav som är tillämpliga på organisationens verksamhet. Sådana krav kan inkludera: a) nationell och internationell lagstiftning b) regionala och lokala bestämmelser c) kommunala bestämmelser I standarden ingår också krav på uppföljning; Organisationen bör kunna visa att organisationen utvärderat att verk - sam heten uppfyller de lagkrav som man har identifierat. Syfte och metod Syftet med enkäten och rapporten är att kartlägga hur lagbevakningen på övergripande nivå inom miljöområdet ser ut i landstingsvärlden idag, samt utreda intresse och möjligheter för ett framtida samarbete mellan landstingen kring miljölagbevakningen. Enkäten skickades ut till samtliga 21 miljö chefer i landsting och regioner, i maj 2007 och avser verk samheterna: hälso- och sjukvård transporter av varor och tjänster (exklusive lokaltrafik, ambulans och färdtjänst) lokal- och fastighetsförvaltning. Samtliga enkätsvar har kommit in i tid för att kunna tas med i denna rapport. I rapporten finns en analys av lagbevakningen i landstingen och slutsatser med kommentarer utifrån svaren i enkätundersökningen. Inga enheter nämns här vid deras riktiga namn, utan kallas istället för enkelhetens skull landsting 1, landsting 2 osv. Några enheter är stora till sin omfattning, en omständighet som bör beaktas i läsningen och tolkningen av enkätsvaren. Det handlar här om landsting 5 och 21, som utgör regioner, och landsting 16 som är ett förhållandevis stort landsting. Enkätsvaren presenteras i tabellform i bilaga 2. I tabellerna har delar av svaren tagits med i citatform. Fråga ett, två samt fem behandlas där under samma rubrik eftersom de sammantaget ger en övergripande bild av respektive landstings system för miljölagbevakning. Ett landsting (nr 21) har pga att deras lagövervakning inte sker centralt, inte besvarat de enskilda frågorna 1 15, utan istället lämnat en mer utförlig kommentar under fråga 16. De uppgifter och procentsatser som anges i analysen omfattar även svaren från landsting 21. Definitioner I enkäten och i denna rapport avser ordet laglista en laglista för miljöområdet, och ordet lagbevakning bevakningen av lagar på miljöområdet. Med formuleringar såsom att kommunicera ändringar i laglistan avses den interna kommunikationen. För att förenkla används benämningen landsting här som ett samlingsnamn för både regioner och landsting. 5

6 Analys Nuläget Allmänt om landstingens laglistor (fråga 1,2 och 5) 19 (90 %) av landstingen tillämpar webbaserade tjänster för lagövervakning på miljöområdet. Två (10 %) landsting använder sig enbart av icke-webbaserade system. När det gäller nöjdheten med det system som används har åtta (38 %) svarat att de är nöjda, sex (29 %) att de är mycket nöjda, medan fyra (19 %) har svarat att de inte är nöjda. Av dem som svarat att de inte är nöjda har två (landsting 1 och 5) angett att laglistan uppdateras för sällan, samt att den inte är tillräckligt verksamhetsanpassad, medan ett (landsting 20) uppgett att systemet är för omfattande och alltså inte tillräckligt verksamhetsanpassat. I ett landsting (nr 16) har en del verksamheter angett att de är nöjda, medan några angett att de inte är nöjda eftersom vissa system inte är tillräckligt verksamhetsanpassade. I landsting 21 har förvaltningarna angett att de är nöjda eller mycket nöjda. Tolv (57 %) har angett att deras lag bevakningslista enbart är branschspecifik medan åtta (38 %) svarat att den är generell. Vidare har ett landsting (nr 7) angett att de använder en generell laglista som kompletteras med lagtolkning för olika områden såsom avfall, vatten och lokaler. En del landsting har också angett vilket webbaserat system som används och följande finns nämnda bland svaren i fråga 1-16: Natlikan, WSP, Miljö Guiden från Minasa AB, Notisum, Grontmij AB, IVF Industriforskning AB och SjöFS. Uppdatering och kommunikation av nyheter (fråga 3 och 4) I åtta (38 %) landsting sker all uppdateringen av laglistan online, direkt vid lagändring, i tio (48 %) landsting sker den på annat sätt och i två (10 %) görs den i intervaller. Ett landsting (nr 14) har uppgett att man är osäker på om uppdateringen sker manuellt eller inte; uppdateringen sker emellertid dels genom utskick om lagändringar via e-post, och dels genom att olika guider ändras online. Vidare lämnar leverantören en sammanställning av nyheter na varje kvartal. Hos ett landsting (nr 16) sker uppdateringen dels i intervaller och dels online direkt vid lagändring, och i ett annat landsting (nr 21) sker den både i intervaller och på annat sätt. Tabell 1 resultat fråga 1, 2 och 5 Webbaserat system? Nöjdhet med nuvarande system Generell eller branschspecifi k laglista Webbaserat 90 % Nöjda/mycket 75 % Generell 40 % nöjda Icke webbaserat 10 % Inte nöjda 25 % Branschspecifi k 60 % Tabell 2 resultat fråga 3 och 4 Uppdatering Kommunikation av nyheter Online direkt vid lagändring 38 % Varje månad 19 % Intervaller 10 % En gång per kvartal 14 % På annat sätt 48 % Varje halvår 14 % En gång per år 14 % På annat sätt 33 % 6

7 När det gäller att kommunicera nyheter i laglistan uppger fyra (19 %) landsting att detta sker varje månad, tre (14 %) att det sker en gång per kvartal, tre (14 %) att det sker varje halvår, tre (14 %) att det sker en gång per år och sju (33 %) att det sker på annat sätt. Ett landsting (nr 16) har uppgett att det både sker på annat sätt och en gång per kvartal. När det gäller kommunikation på annat sätt görs detta bland annat genom att den centrala förvaltningen skickar ut information (landsting 16). Nyheter inom miljölagsstiftningen kommuniceras i årlig miljöredovisning (landsting 18). Kostnad och arbetsinsats (fråga 6 och 7) Tolv (57 %) landsting har uppgett att de betalar mindre än kr per år för webbaserade laglistor, medan sex (29 %) uppgett att de betalar kr per år. Ett landsting (nr 21) har angett att de betalar mer än kr per år, och ett landsting (nr 16) har uppgett att den lokala kostnaden ligger på mindre än kr per år, medan den centrala förvaltningens sida för miljölag över vakning kostar kr per år att hålla uppdaterad. Ett landsting har inte besvarat frågan eftersom det inte har en webbaserad laglista. Arbetsinsatsen för egen personal eller konsulter för att hålla laglistan aktuell, samt kommunicera nyheter och ändringar, anges i tolv (57 %) landsting vara mindre än 40 timmar per år, i sex (29 %) landsting mellan 40 och 100 timmar per år och i ett landsting (nr 12) mer än hundra timmar per år. I landsting 1 uppges arbetsinsatsen på tim/år inte vara tillräcklig, utan en hel del måste även göras ute i verksamheterna. Landsting 16 anger att det tar omkring två timmar varje månad för att hålla den centrala förvaltningens sida för miljölagövervakning uppdaterad. Två landsting har inte uppgett något antal. Miljöcertifierade enligt ISO (fråga 8) Tolv (57 %) av landstingen har uppgett att de har verksamheter som är miljöcertifierade enligt ISO 14001, medan de resterande nio (43 %) alltså inte har sådana verksamheter. I tre fall (14 %) uppges alla landstingets verksamheter vara certi fierade enligt ISO 14001, medan två landsting anger att all deras verksamhet troligen kommer att vara certifierad vid årsskiftet 07/08. När det gäller landsting som hittills enbart har vissa verksamheter som är certifierade enligt ISO handlar det bland annat om olika kliniker, tandvård och lokaltrafik. Tabell 3 resultat fråga 6 och 7 Kostnad Arbetsinsats < kr 57 % < 40 tim/år 57 % kr 29 % (med landsting tim/år 29 % 16 blir det 33 %) > kr 5 % > 100 tim/år 5 % Ej svar 5 % Ej svar 10 % Tabell 4 resultat fråga 8 Finns verksamheter som är miljöcertifi erade enligt ISO 14001? Nej 43 % Ja 57 % En del verksamheter 43 % Samtliga verksamheter 14 % 7

8 Önskemål för framtiden Uppföljning av att verksamheten uppfyller lagkraven (fråga 9) Elva (52 %) av landstingen har svarat att man har en uppföljning av att verksamheten uppfyller relevanta lagkrav, medan nio (43 %) angett att man inte har det. I landsting 20 använder man inga checklistor eller mallar, utan uppföljningen sker i samband med revision. Landsting 16 har svarat både ja och nej; det finns nämligen inte uppföljning av alla landstingets verksamheter. Den uppföljning som sker genomförs dock bland annat genom check listor, webbaserade enkäter, miljö ronder, miljödialoger med avdelnings chefer, miljörevision och miljörapporter etc från både ledning och medarbetare. En framtida gemensam laglista (fråga 10, 11 och 12) 20 (95 %) landsting säger att de är intresserade av att LMC verkar för en gemensam rikstäckande övergripande laglista på miljöområdet. Ett landsting (nr 9) påpekar dock att man enbart är intresserad om laglistan görs i olika nivåer anpassade till olika stora verksamheter, dvs så att exempelvis en liten vårdcentral inte har samma laglista som ett universitetssjukhus. Landsting 16 vill att en eventuell gemensam laglista skall utgöra ett komplement till de egna lagbevakningssystemet. Landsting 21 menar att det mest tidskrävande arbetet med lagbevakning idag sker ute i landstingets förvaltningar, men att det måste vara på det sättet eftersom varje förvaltning där har sitt eget miljöledningssystem. Man ser därför inte att det skulle underlätta med en laglista från annat håll. Vidare påpekar man att man idag är nöjd/mycket nöjd med nuvarande system och därför enbart är intresserad av en gemensam rikstäckande övergripande laglista om den ger minst samma kvalitet och spridning i verksamheterna som vårt system idag. Tabell 5 resultat fråga 9 Uppföljning Ja 52 % (med landsting 16 blir det 57 %) Nej 43 % (med landsting 16 blir det 48 %) Tabell 6 resultat fråga 10, 11 och 12 Intresse för gemensam laglista? Ja 95 % Intresserad 90 % Ja 67 % Nja 5 % (landsting 21 är bara intresserat under vissa förutsättningar) Laglista enligt kraven inom SS EN ISO 14001? Inte intresserad Kvalitetskrontrollerad av certifi erad miljörevisor/miljöjurist/? Nej/Annan kvalitetskontroll 29 % Ej svar 10 % Ej svar 5 % 8

9 Sju landsting har angett en önskad tidpunkt för en gemen sam laglista. Sex vill se en sådan redan år 2007, och ett vill se den år (90 %) av landstingen säger sig vara intresserade av att en sådan laglista är i linje med de krav som finns inom SS EN ISO Ett av dessa landsting (nr 3) är intresserad men vill inte ge ett definitivt besked innan man fått veta hur en sådan laglista skulle se ut och vilka kostnader och resurser det skulle krävas av det enskilda landstinget. Två landsting har inte besvarat frågan. När det gäller synen på om en framtida gemensam laglista skall vara kvalitetskontrollerad av en certifierad miljörevisor eller miljöjurist har 14 (67 %) angett att de tycker att det bör vara ett krav, medan sex (29 %) menar att detta inte bör krävas. Bland annat landsting 2 och 19 påpekar att annan kvalitetskontroll bör godtas om kompetensen är tillräcklig. Ett landsting (nr 20) har inte besvarat frågan. Förväntade förbättringar och egna önskemål (fråga 13 och 14) När det gäller vilka förbättringar en gemensam laglista kan medföra har flertalet landsting (åtminstone tio stycken dvs 48 %) belyst möjligheten till en effektivare administration, dvs en inbesparing på både tid och pengar vilket, som ett landsting påpekar, skulle frigöra resurser till annat miljöarbete. Andra tänkbara fördelar som lyfts fram är hjälp vid bedömningen av vad som måste göras för att anpassa den egna verksamheten till lagkraven, att laglistan alltid kan hållas uppdaterad och samtidigt vara heltäckande, samt att man skulle få en mer enhetlig bevakning av miljölagstiftningen och att man kan komma fram till gemen samma lösningar vid nya lagkrav. Ett landsting (nr 14) påpekar att en gemensam övergripande laglista skulle underlätta genom att de enskilda landstingen då slipper den första utgallringen av relevanta lagkrav och på så vis enklare kan verksamhetsanpassa den egna laglistan. Ett landsting (nr 5) efterfrågar branschspecifika laglistor för hälsooch sjukvård, transporter av varor och tjänster samt fastighets förvaltning. Angående landstingens önskemål på en övergripande laglista har ett par av landstingen angett att det bör finnas någon form av lagtolkning eller lättförståeliga lagkommentarer som beskriver den praktiska tilllämpningen ur ett landstingsperspektiv. Andra önskemål är att laglistan är enkel, att den uppdateras kontinuerligt och gärna online direkt vid lagändringar, samt att lagändringar och förslag till ny lagstiftning etc, på både nationell och gemenskapsrättslig nivå, kommuniceras innan de träder ikraft. Ett landsting (nr 7) menar att laglistan bör vara sökbar enligt både ämnesområde, verksamhetsform och typ av föreskrift. Några landsting (nr 1, 2 och 10) anser att laglistan dels bör vara generell för alla landstingsverksamheter och dels vara uppdelad enligt olika verksamhetsområden. Landsting 13 poängterar att relevant tvingande lagstiftning måste finnas med i listan, och landsting 14 menar att även lagar som angränsar till lagar på miljöområdet bör finnas med, t.ex. föreskrifter från Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Räddningsverket, Arbetsmiljöverket etc. Landsting 16 poängterar att en gemensam laglista måste vara kostnadseffektiv, samt anpassad till de olika verksamhetsområdena. 9

10 Goda exempel (fråga 15) Tre av landstingen lyfter fram Miljö Guiden (från Minasa AB) och två av landstingen lyfter fram WSP:s laglista som exempel på välfungerande hjälpmedel när det gäller den över - gripande lagbevakningen. Landsting 2 kompletterar sin tjänst med interna arbetssätt och landsting 6 med egna verksamhetsanpassade kommentarer och förvaltningsanpassade laglistor. Landsting 4 har en skild lista för sjukhusen och en för tandvården. Listorna har skapats av WSP i samarbete med Natlikan och är enkla att överblicka. För certifierade verksamheter är listorna dessutom enkla att revidera mot. Dessa listor uppdateras kontinuerligt. Landsting 7 har bifogat exempel på hanteringen av lagar och andra krav (bilaga 4). I landsting 16 har man god erfarenhet av att tillämpa checklistor och genomföra miljöronder. Övriga synpunkter och kommentarer (fråga 16) Landsting 5 poängterar att det för deras del är viktigt att alla medarbetare har tillgång till laglistorna via webben. När det gäller en framtida gemensam laglista föreslår man att det skall finnas en webbsida där det kontinuerligt läggs ut meddelanden om lagändringar etc med direktlänk till den aktuella bestämmelsen. Vidare efterfrågar man en årlig lathund över laglistor enligt ISO för hälso- och sjukvård, samt checklistor för uppföljning. I bilaga 3 finns landsting 5:s förslag till layout för en gemensam laglista. Landsting 6 påpekar att man är intresserad av information om kostnaderna för en gemensam lagbevakning. Enligt landsting 16 medför lagbevakningen idag inte några problem rent tidsmässigt. Däremot menar man att det kan vara svårt att kommunicera anpassad information om relevanta lagändringar till den enskilde mottagaren. 10

11 Slutsatser Sammanfattningsvis använder de allra flesta av landstingen webbaserad lagbevakning på övergripande nivå (17 st använder enbart webbaserad, medan två använder både webb- och icke-webbaserad, dvs sammanlagt 90 %). Den största delen (sammanlagt åtminstone 15 st, dvs 75 %) är nöjda eller mycket nöjda med sina nuvarande system. Drygt hälften (åtminstone tolv, dvs. 60 %) av landstingen har branschspecifika laglistor, medan drygt en tredjedel (åtminstone åtta, dvs. 38 %) har generella laglistor. I drygt en tredjedel av landstingen sker uppdateringen online direkt vid lagändring och när det gäller önskemålen för en gemen sam laglista har två landsting uppgett att uppdateringen bör ske online direkt vid lagändring. Sammantaget betalar 18 landsting (86 %) under kr per år för sin webbaserade laglista och när det gäller arbetsinsatsen avsätter 18 landsting (86 %) mindre än 100 timmar per år. Det landsting som betalar mer än kr per år och ett av landstingen som betalar kr kr per år, utgör regioner. Landsting 16, som generellt sett betalar kr kr per år, är ett relativt stort landsting. De högre kostnaderna bör alltså åtminstone delvis kunna förklaras av att man har mer omfattande verksamheter. Drygt hälften av landstingen har verksamheter som är certifierade enligt ISO Om man jämför vilka landsting som har certifierade verksamheter med vilka som har uppföljning av att olika verksamheter uppfyller lagkraven, framkommer att åtta av de elva landsting som har certifierade verksamheter även har uppföljning. Vidare har enbart tre av de nio landsting som saknar certifierade verksamheter en sådan uppföljning. Två landsting (nr 4 och 7) har uppgett att man främst/enbart har uppföljning för certifierade verksamheter. Enbart ett (nr 21) av alla landsting ställer sig tveksam till en gemensam laglista. Sju, dvs en tredjedel av landstingen, vill se ett samarbete redan år Två av landstingen (nr 1 och 20) har för övrigt kommenterat att de ser mycket positivt på en samverkan kring lagbevakningen. Samtliga landsting som har besvarat fråga 11 är intresserade av en rikstäckande laglista som är i enlighet med SS EN ISO När det gäller goda exempel på lagbevakning i det egna landstinget har tre landsting lyft fram Miljö Guiden i kombination med andra webbaserade tjänster och interna arbetssätt, såsom egna verksamhetsanpassade lagkommentarer, checklistor och andra rutiner. Två landsting har lyft fram WSP:s webbaserade tjänster för bevakning av miljölagarna. De mest framträdande förväntningarna på en gemensam laglista är att den kan effektivisera arbetet med lagövervakning. Detta eftersom ett samarbete gör att man inte uppfinner hjulet på 21 platser, som landsting 18 uttrycker det. Man ser alltså fördelar såsom tids- och kostnadseffektivitet, gemensam utveckling, gemensamma lösningar och stöd vid olika bedömningar. Miljö- och klimatfrågorna har varit i fokus de senaste åren och det kan framöver innebära att fler lagar och regler kommer att ses över nationellt och internationellt. 11

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

LagEfterlevnadsKontroll (LEK)

LagEfterlevnadsKontroll (LEK) Dokumentation LagEfterlevnadsKontroll (LEK) Notisum AB Box 146 421 22 VÄSTRA FRÖLUNDA 08-614 22 00 Dokumentation Rättsnätet 2014/05/27 1 Inledning Företag och organisationer som är ISO 14001-certifierade

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6 MILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.5 Uppföljning 4.5.5 Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.5.5.Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6 Upprättad av: Mottagen av:

Läs mer

Tillägg till kulturnämndens miljöpolicy

Tillägg till kulturnämndens miljöpolicy KUN 2012-09-25, p 8 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-09-11 KUN 2012/199 Handläggare: Anne-Marie Mellquist Tillägg till kulturnämndens miljöpolicy 2012-2014 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Stöd till personer med funktionsnedsättning LSS gruppbostäder 1(5) Internkontroll, uppföljning av dokumentation i ParaSoL BILAGA Under mars/april 2009 genomförde LSS gruppbostäders

Läs mer

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att: Bilaga till Rektorsbeslut nr: 115 Datum: 2017-06-07 Dnr: 2017/3408-1.1 Checklista för klargörande av roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Chefers övergripande miljöansvar framgår

Läs mer

RevisionsPM 2010. Landstinget Blekinge. Granskning av landstingets miljöarbete

RevisionsPM 2010. Landstinget Blekinge. Granskning av landstingets miljöarbete RevisionsPM 2010 Landstinget Blekinge Granskning av landstingets miljöarbete Hanna Ershytt oktober 2010 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Listning över landstingsgränserna. Konferens om nya patientlagen 2014-10-23

Listning över landstingsgränserna. Konferens om nya patientlagen 2014-10-23 Listning över landstingsgränserna Konferens om nya patientlagen 2014-10-23 Nuläge i landsting/regioner Landstingen/regionerna arbetar idag med listning och omlistning inomläns i sina respektive listningssystem.

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Strategisk kommunikationsrådgivning Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet

Läs mer

Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall

Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall 14 december 2004 Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall Enkäten syftar främst till att utvärdera tillsynskampanjen som startade september 2004 men tar också upp några andra frågor i anslutning

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000:2017 LEDNINGSSYSTEM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG En certifiering är inget man bara köper. Man jobbar med det och ser till att det anpassas till företaget

Läs mer

Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård

Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård 2014 En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schiziofreniliknande tillstånd Innehåll FÖRORD 2 FÖRKORTNINGAR

Läs mer

Nekad akut bedömning/vård på vårdcentral

Nekad akut bedömning/vård på vårdcentral Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2012-09-11 P 10 Renate Cremer TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-08-16 PaN V1108-03163-58 HSN 1202-0239 SLSO 11-1103 Återföring Nekad akut bedömning/vård på vårdcentral Ärendet Patientnämnden

Läs mer

På lika villkor! läs rapporten (gäller digital version) Delaktighet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen, SOU 2017:43

På lika villkor! läs rapporten (gäller digital version) Delaktighet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen, SOU 2017:43 Kalmar län 2 Inledning Neurorapporten 2017 belyser hjälpmedel ur ett användarperspektiv. En bred medlemsenkät visar hur medlemmarna runt om i landet upplever sin hjälpmedelssituation. Ansvaret för hjälpmedelsförsörjningen

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till beslutsfattare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter hos beslutsfattare dvs. personer med ansvar för

Läs mer

Revisionsrapport Motala kommun

Revisionsrapport Motala kommun Revisionsrapport Uppföljning av granskningar från 2011 Motala kommun Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning 1 Kommunstyrelsen 2 Granskning av IT-verksamheten 2 Socialnämnden 4 Granskning av uppföljning

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Resultat från användarenkäten WEBBRAPPORT FRÅN RIKSSTROKE UTGIVEN NOVEMBER 2016

Resultat från användarenkäten WEBBRAPPORT FRÅN RIKSSTROKE UTGIVEN NOVEMBER 2016 Resultat från användarenkäten WEBBRAPPORT FRÅN RIKSSTROKE UTGIVEN NOVEMBER 2016 FÖRORD Under våren 2016 genomförde Riksstroke en användarundersökning i syfte att ta reda på hur registret används i verksamheten.

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan 213-2-1 Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. PR-tjänster

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. PR-tjänster SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för PR-tjänster Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet får tillgång till en

Läs mer

Uppsökande verksamhet för äldre

Uppsökande verksamhet för äldre Uppsökande verksamhet för äldre LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 701-17067-2006 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet svarar för. I tillsynen ingår bland annat

Läs mer

Årlig bedömning av verksamhetsledningssystemet

Årlig bedömning av verksamhetsledningssystemet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Stina Bergström 2017-03-09 SN 2017/0147.11.01 0480-450178 Socialnämnden Årlig bedömning av verksamhetsledningssystemet Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum earkiv Kalmar län 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum Anki Heimonen Projektledare 1 Bakgrund I uppdraget för projekt e-arkiv Kalmar län

Läs mer

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad 1 (5) Datum 2017-02-23 Diarienummer KS 2017-5 Handläggare Camilla Petersson Direkttelefon 0380-51 80 10 E-postadress Camilla.petersson@nassjo.se Kommunstyrelsen Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun

Läs mer

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län En lägesrapport användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län Förord Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har i uppdrag av regeringen att arbeta med

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Utvärdering pilotundersökning. Pict-O-stat maj 2016

Utvärdering pilotundersökning. Pict-O-stat maj 2016 Pict-O-stat maj 06. Bakgrund Under perioden 06-0-0 har en pilotundersökning genomförts för att undersöka om det webbaserade programmet Pict-O-Stat kan fungera som brukarundersökning inom Attendo Skandinavien

Läs mer

Spridning av säkrare praxis

Spridning av säkrare praxis Spridning av säkrare praxis Arbetsmaterial VEM? VARFÖR? VAD? NÄR? HUR? Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 20 Tel: 08-452 70 00 Fax: 08-452 70 50 E-post: info@skl.se

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Vårdindikatorn. Tredje kvartalet

Vårdindikatorn. Tredje kvartalet Vårdindikatorn Tredje kvartalet 2008 2009-01-20 Innehållsförteckning 1. Vårdindikatorn tredje kvartalet 2008 3 2. Medlemsundersökning 4 Vårdföretagen är nöjda med den borgerliga regeringens vårdpolitik

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Öppna jämförelser; landstingets arbete med

Öppna jämförelser; landstingets arbete med Revisionsrapport* Öppna jämförelser; landstingets arbete med resultatet av redovisningen Landstinget Halland Oktober 2007 Christel Eriksson, certifierad kommunal yrkesrevisor 1 Sammanfattning Revisorerna

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015 21-6-3 Uppföljning av BUS- överenskommelsen 21 Bakgrund Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUSöverenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

FRAMTIDENS MILJÖ KONSULTER SOM FÖRSTÅR UPPDRAGET

FRAMTIDENS MILJÖ KONSULTER SOM FÖRSTÅR UPPDRAGET FRAMTIDENS MILJÖ KONSULTER SOM FÖRSTÅR UPPDRAGET Med våra verktyg och metoder kan vi hjälpa er med att få en hållbar affärsutveckling som genomsyrar hela verksamheten och samtidigt lösa era miljöproblem

Läs mer

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna Dokumenttitel ------tre ------------.,...-----tt" Dokumentnummer Utgåva Fastställd i skolnämnden Utgiven ~F:--2-:,:,:.2~ --t-::1::-----i~2----:,oo~9~- +2~O-O-9--02-..-26-- 1 1(5) Upprättad av Sign Sign

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2008:01. På lång sikt. Barnkonventionen i landstingen 2007

Barnombudsmannen rapporterar br2008:01. På lång sikt. Barnkonventionen i landstingen 2007 Barnombudsmannen rapporterar br2008:01 På lång sikt Barnkonventionen i landstingen 2007 Barnombudsmannen samlar regelbundet in uppgifter från myndigheter, landsting, regioner och kommuner för att bevaka

Läs mer

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd 20101207 Kravstandard Järfälla kommuns Miljödiplomering Fastställd 2010-12-07 1. ALLMÄNT 3 2. GRUNDLÄGGANDE KRAV 3 3. MILJÖANSVARIG 3 4. MILJÖUTREDNING 3 5. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN 4 6. RUTINER OCH/ELLER

Läs mer

SCB:s Demokratidatabas 1998 2008. Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008

SCB:s Demokratidatabas 1998 2008. Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008 SCB:s Demokratidatabas 1998 2008 Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008 Innehåll 1. Inledning... 4 Bakgrund... 4 Information om demokratidatabasen... 5 Variabler...5 Källor

Läs mer

RAPPORT: TOBAKSFRIHET I SAMBAND MED OPERATION resultat av enka tundersö kning 2014

RAPPORT: TOBAKSFRIHET I SAMBAND MED OPERATION resultat av enka tundersö kning 2014 RAPPORT: TOBAKSFRIHET I SAMBAND MED OPERATION resultat av enka tundersö kning 214 Ett av s mål är att öka antalet medlemmar inom HFS-nätverket som arbetar med tobaksfrihet i samband med operation. År 212

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se

makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se VIQMA System - Komplett Ledningssystem på webben I VIQMA System finns 12 moduler. De samverkar och skapar en röd tråd i systemet. På så sätt bildar de

Läs mer

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Avdelningen för kunskapsstyrning Cecilia Littorin Vårdutvecklare Datum Diarienummer 2015-01-29 RS150023 Regionstyrelsen Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar.

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar. Bilaga 2 Sammanställning 2016-04-13 över hur inkomna förenklings- /förbättringsförslag hanteras/hanterats (hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och angränsande förvaltningar) Inledning Nedan redovisas

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Produktblad VLS. Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem

Produktblad VLS. Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem Produktblad VLS Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem Genom att göra rätt saker på rätt sätt stärker VLS-abonnenten sin position mot konkurrenterna så att marginalerna förbättras genom

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 PM Regionkontoret Anders Thorstensson, utvecklingsstrateg Avdelningen för uppföljning och analys Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 Hälso- och sjukvårdsbarometern är en undersökning som speglar den vuxna

Läs mer

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Bedömning, behov och stöd En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Innehållsförteckning Inledning... 1 Fördelning av bidraget... 1 Enkäten... 2 Andel deltagare med funktionsnedsättning... 2 Stödperson...

Läs mer

5. Hemsjukvårdsavtalet i Kalmar län utvärdering och uppföljning Dnr 2015/

5. Hemsjukvårdsavtalet i Kalmar län utvärdering och uppföljning Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 7 (29) 2015-04-13 Ks 5. Hemsjukvårdsavtalet i Kalmar län utvärdering och uppföljning Dnr 2015/126-770 Den 1 januari 2008 överfördes ansvaret för hemsjukvården i ordinärt

Läs mer

Farligt avfall från småföretagare kan insamlingssystemet förbättras? Miljösamverkan Stockholms Län

Farligt avfall från småföretagare kan insamlingssystemet förbättras? Miljösamverkan Stockholms Län Ett samverkansprojekt mellan länets 26 kommuner, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Farligt avfall från småföretagare kan insamlingssystemet förbättras? Miljösamverkan

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2015

Nöjdhetsmätningar invånare 2015 Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177 Vårdguidens e-tjänster Landstinget i Uppsala län September 201 Sammanfattning NKI uppmäts till 73 vilket betyder att invånarna är nöjda med 1177 Vårdguidens e- tjänster.

Läs mer

Kartläggning av farliga kemikalier

Kartläggning av farliga kemikalier Miljökontoret Dnr 2009-0141 Januari 2010 Dpl 4251 Kartläggning av farliga kemikalier Ett samarbetsprojekt i Dalarnas län 2009 Redovisning av resultatet för Borlänge kommun Delprojektet i Borlänge utfört

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag EM2010 W-4.0, 2010-11-22 FÖREDRAGNING 1 (5) Datum Avdelningen för energieffektivisering Martina Berg Föreskrifter om energikartläggning i stora företag Bakgrund Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR 1 (7) REGION SKÅNE 2013 ÅRS UPPFÖLJNING AV DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET (SAM) För att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetets effektivitet, funktion och utveckling måste det regelbundet

Läs mer

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling Redovisning av utbetalda medel till landstingen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Rekryteringsläget tredje kvartalet 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en lägesbeskrivning. Det innebär att

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Utred de apatiska barnens situation - svar på remiss från kommunstyrelsen. Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Utred de apatiska barnens situation - svar på remiss från kommunstyrelsen. Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande. Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-01-26 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Utred de apatiska barnens situation

Läs mer

FRÅGEBATTERI VID INTERN MILJÖREVISION VT-2016

FRÅGEBATTERI VID INTERN MILJÖREVISION VT-2016 FRÅGEBATTERI VID INTERN MILJÖREVISION VT-2016 Revisionskriterier Frågor Revisorns anteckningar Tema: Ledarskap och åtagande ISO 14001:2015, kap 5.1 Tema: Miljöpolicy ISO 14001:2015, kap 5.2 SFS 2009:907

Läs mer

För malåbons bästa. Ett samverkansprojekt mellan Malå kommun och Malå sjukstuga

För malåbons bästa. Ett samverkansprojekt mellan Malå kommun och Malå sjukstuga För malåbons bästa Ett samverkansprojekt mellan Malå kommun och Malå sjukstuga Debattartikel Dagens Nyheter 12 januari 2011 1(4) Göran Hägglund, Socialminister Maria Larsson, Barn- och äldreminister "Vi

Läs mer

(8) Ev. sammanfattning och reflektion: En av de 11 kommunerna har svarat vet ej då ansvaret låg i annan nämnd.

(8) Ev. sammanfattning och reflektion: En av de 11 kommunerna har svarat vet ej då ansvaret låg i annan nämnd. 11-11-02 1 (8) Sammanställningsunderlag från länen om systematisk dokumentation och uppföljning (verksamhetsuppföljning) av barn och unga placerade i familjehem eller HVB Sammanställda uppgifter från:

Läs mer

Enkät för det offentliga samrådet

Enkät för det offentliga samrådet SAMMANFATTNING Enkät för det offentliga samrådet Under april juli 2015 genomförde Europeiska kommissionen ett öppet offentligt samråd om fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Samrådet var en

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Diarienummer 150377 Landstingsfullmäktige Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Förslag

Läs mer

Yttrande över betänkandet Träning ger färdighet koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98)

Yttrande över betänkandet Träning ger färdighet koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98) Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Datum 2016-04-19 Diarienummer 160042 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Träning ger färdighet koncentrera vården för patientens

Läs mer

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/837 2012-10-29 Kommunstyrelsen Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015 Tjänsteskrivelse 2015-06-08 Socialnämnden Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015 Bakgrund och ärendebeskrivning SKL och Socialstyrelsen genomför varje år olika

Läs mer

Sammanställning efter enkätundersökning

Sammanställning efter enkätundersökning Sammanställning efter enkätundersökning Analys gällande påverkan i verksamheterna i RÖ med anledning av flyktingströmmen. Handläggare: Catarina Löfstedt, Rickard Lundin, Kerstin Aldstedt Verksamhet: Region

Läs mer

Verksamhetsrapport 2015

Verksamhetsrapport 2015 1 (5) Datum Dnr 2016-01-25 Version 1 Verksamhetsrapport 2015 HTA-rådet Ylva Nilsagård, Enhetschef HTA-enheten CAMTÖ, 2 (5) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Övergripande mål... 3 1.1.1 Delmål...

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015 SÄRSKILT BOENDE - 20 1 (1) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Underlaget

Läs mer