INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 68 Individärende Individärende Individärende Individärende Kärrsgården 2013 förändringar i lokalerna Redovisning av flyktingmottagningen Ansökan till socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer Vårdtyngdsmätning Månadsuppföljning maj Rutin för samverkan kring brukare med missbruksproblematik Systematiskt kvalitetsarbete - ledningssystem Yttrande angående handlingsprogram Trygghet och Säkerhet Ändring i delegationsordningen enligt alkohollagen Trygghetslarm och abonnemang Avgift för boende vid långvariga placeringar Redovisning av delegationsbeslut Redovisning av informationsärenden

2 80 Plats och tid: ande: Övriga närvarande Vänster kammare, kommunhuset i Habo, onsdagen den 13 juni 2012, klockan Gunnar Pettersson (S) Monica Haraldsson (S) David Svensson (S) Roger Green (FP) ersätter Sonja Rundgren (C) Hans Jarstig (KD), ordförande Inger Andersson (M) ersätter Anita Bergman (M) Evan Axelsson (M) Anita Spaak (M) Lars-Göran Wärnbring (M) Catarina Åhstrand (M) ersätter Evan Axelsson (M) 68 Peter Olofsson, socialchef Sara Svenningsson, sekreterare Betty Svensson, enhetschef individ- och familjeomsorgen Mattias Andersson, socialsekreterare Paragraferna justeras omedelbart! Utses att justera: Roger Green Paragrafer: Ordförande:... Justerare:... Sekreterare:... BEVIS/ANSLAG Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Datum för anslags nedtagande: Socialförvaltningens arkiv Underskrift:...

3 81 Plats och tid: ande: Övriga närvarande Vänster kammare, kommunhuset i Habo, onsdagen den 13 juni 2012, klockan Gunnar Pettersson (S) Monica Haraldsson (S) David Svensson (S) Roger Green (FP) ersätter Sonja Rundgren (C) Hans Jarstig (KD), ordförande Inger Andersson (M) ersätter Anita Bergman (M) Evan Axelsson (M) Anita Spaak (M) Lars-Göran Wärnbring (M) Peter Olofsson, socialchef Sara Svenningsson, sekreterare Betty Svensson, enhetschef individ- och familjeomsorgen Christina Adler (KD) Lennart Blåberg (KD) Catarina Åhstrand (M) Rolf Westmar (M) Berith Johansson (SD), insynsplats Utses att justera: Roger Green Paragrafen justeras omedelbart! Paragraf: 74 Ordförande:... Justerare:... Sekreterare:... BEVIS/ANSLAG Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Datum för anslags nedtagande: Socialförvaltningens arkiv Underskrift:...

4 82 Plats och tid: ande: Övriga närvarande Vänster kammare, kommunhuset i Habo, onsdagen den 13 juni 2012, klockan Gunnar Pettersson (S) Monica Haraldsson (S) David Svensson (S) Roger Green (FP) ersätter Sonja Rundgren (C) Hans Jarstig (KD), ordförande Inger Andersson (M) ersätter Anita Bergman (M) Evan Axelsson (M) Anita Spaak (M) Lars-Göran Wärnbring (M) Se nästa sida! Utses att justera: Roger Green Paragrafer: 72-73, Ordförande:... Justerare:... Sekreterare:... BEVIS/ANSLAG Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Datum för anslags nedtagande: Socialförvaltningens arkiv Underskrift:...

5 83 Övriga närvarande: Christina Adler (KD) Lennart Blåberg (KD) Catarina Åhstrand (M) Rolf Westmar (M) Berith Johansson (SD), insynsplats Peter Olofsson, socialchef Sara Svenningsson, sekreterare Svante Modén, teknisk chef 72 Gunilla Carlsson, flyktingsamordnare 73 Betty Svensson, enhetschef individ- och familjeomsorgen Monika Jönsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 75 Ellen Strömberg, kvalitets- och utvecklingsledare 76-78

6 Expedieras: Individärende Paragrafen justeras omedelbart.

7 Expedieras: Individärende Paragrafen justeras omedelbart.

8 Expedieras: Individärende Paragrafen justeras omedelbart.

9 Expedieras: Individärende Paragrafen justeras omedelbart.

10 Expedieras: Ks 72 Dnr: SN12/ Kärrsgården 2013 förändringar i lokalerna Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med tekniska kontoret ta fram ett ritningsförslag på förändringar som beskrivs i tjänsteskrivelse Kärrsgården 2013 förändringar i lokalerna och att representanter från de verksamheter som berörs tillsammans med socialnämndens presidium är med i processen. Det sammanlagda antalet lägenheter i särskilt boende ska uppgå till 80. uppmanar kommunstyrelsen att påskynda arbetet med byggandet av trygghetsboende/seniorbostäder, då behovet ständigt ökar och att det inte finns något boendealternativ mellan ordinärt boende i exempelvis egen villa och särskilt boende. Förvaltningschef Peter Olofsson presenterar i tjänsteskrivelse Kärrsgården 2013 förändringar i lokalerna ett förslag som syftar till att anpassa och utveckla Kärrsgårdens särskilda boendeformer. Förslaget går bland annat ut på att samla avdelningar inriktade på somatik för sig och avdelningar inriktade på demens för sig, att öka ytorna för rehabilitering och dagverksamhet samt skapa kontorsrum och mötesrum. Svante Modén, teknisk chef visar och beskriver de nuvarande lokalerna på Kärrsgården.

11 Expedieras: 73 Dnr: SN12/ Redovisning av flyktingmottagningen Informationen läggs till handlingarna. Flyktingsamordnare Gunilla Carlsson föredrar ärendet. Nämnden har beslutat att redovisning av flyktingverksamheten ska ske i socialnämnden i juni och december varje år. - Elva flyktingar har tagits emot de senaste sex månaderna. - Ingen person har under de senaste sex månaderna fullföljt svenska för invandrare (SFI). - Två personer har eller har haft praktik under de senaste sex månaderna. - Ingen person har fått jobb de senaste sex månaderna.

12 Expedieras: Socialstyrelsen Socialförvaltn. i Mullsjö 74 Dnr: SN12/ Ansökan till socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer står bakom ansökan gällande medel för våld i nära relationer för 2012 tillsammans med Mullsjö kommun. står bakom ansökan gällande medel för mansrådgivning tillsammans med länets kommuner och landstinget. Paragrafen justeras omedelbart. Regeringen har avsatt medel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Habo kommun har möjlighet att från socialstyrelsen söka medel för att utveckla stödet till de som utsätts och utsätter andra för våld i nära relationer. Habo och Mullsjö kommuner har för 2011 ett gemensamt utvecklingsarbete som finansieras med medel från länsstyrelsen. Detta samarbete har varit gynnsamt för båda kommunerna och ansökan för 2012 kommer också att ske tillsammans med Mullsjö kommun. Ansökan om medel för en länsövergripande mansrådgivning kommer att ske i samverkan med länets alla kommuner samt landstinget i Jönköpings län.

13 Expedieras: MAS 75 Dnr: SN12/ Vårdtyngdsmätning Vårdtyngden ska mätas oftare samt rapporteras till nämnden en gång per kvartal. Vårdtyngdsmätning görs en gång varje år i Habo kommuns äldreomsorg. Målet är att kvalitetssäkra, förebygga och se över arbetsrutiner. Dessa mätningar görs även för att öka kunskapen om behovet, kunna fördela personalresurser och ge underlag för framtida behov. Mätningarna har gjorts under åren enligt Behovstrappan av K Hulter Åsberg 1990 och Bergerskalan. Insatser år 2011 ligger på samma nivå som föregående år i särskilt boende utifrån den mentala funktionen. Sett ur ett långtidsperspektiv är bedömningen att vårdtyngden har ökat successivt sedan Brukarna i hemtjänsten är mentalt piggare medan den mentala funktionsförmågan hos brukare på särskilt boende har försämrats.

14 Expedieras: 76 Dnr: SN12/2 92 Månadsuppföljning maj Informationen läggs till handlingarna. Månadsuppföljning med prognos för helår för maj månad indikerar ett underskott jämfört med budget på tkr.

15 Expedieras: Samtliga enhetschefer inom soc.förv. 77 Dnr: SN12/90 93 Rutin för samverkan kring brukare med missbruksproblematik Informationen läggs till handlingarna. För att kunna förhindra missbruk och tillgodose den enskildes behov, krävs samverkan mellan de olika verksamheterna inom socialförvaltningen. Personer med missbruk och beroende ska ges kvalitativt stöd, vård och behandling. En rutin har tagits fram med syfte att beskriva hur äldreomsorg och funktionshinderomsorg ska samverka med individ- och familjeomsorgen för att tidigt upptäcka och kunna förebygga och behandla skador av alkohol och narkotika. Medarbetare som arbetar inom personlig assistans, särskilt boende, hemtjänst, hemsjukvård samt missbruk omfattas av rutinen.

16 Expedieras: 78 Dnr: SN12/95 94 Systematiskt kvalitetsarbete - ledningssystem Förvaltningen får i uppdrag att skapa ett systematiskt kvalitetsledningssystem. I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) beskrivs att bistånd som beslutas och utförs enligt hälso- och sjukvårdslagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag om vård av missbrukare i vissa fall, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga och socialtjänstlagen ska använda ett ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Socialförvaltningen har rutiner, riktlinjer och tjänstegarantier inom olika ansvarsområden men saknar ett sammanhängande ledningssystem. I kommande ledningssystemet ska arbetsgången för olika ärenden och vem som bär ansvar för de olika momenten beskrivas. Ledningssystemet ska vara ett stöd för planering, ledning, kontroll, uppföljning, utvärdering och förbättring av verksamheten. Målet med ledningssystem är att ge medarbetare, politiker och kommuninvånare kunskap om hur beslut fattas, verkställs och följs upp.

17 Expedieras: Räddningstjänsten 79 Dnr: SN12/79 95 Yttrande angående handlingsprogram Trygghet och Säkerhet har inget att erinra mot förslag till handlingsprogram Trygghet och Säkerhet Kommunen har sammanställt ett förslag till handlingsprogram för trygghet och säkerhet. Handlingsprogrammet är framtaget av räddningstjänsten i samverkan med kommunens säkerhetsgrupp på uppdrag av kommunledningen. Handlingsprogrammet beskriver hur Habo kommun kan bli en trygg och säker kommun samt vad kommunen lovar att arbeta med och satsa på under mandatperioden. har erbjudits att lämna synpunkter på förslaget.

18 Expedieras: 80 Dnr: SN07/ Ändring i delegationsordningen enligt alkohollagen Förvaltningschef ersätter enhetschef som delegat i ärenden enligt alkohollagen samt yttranden till lotteriinspektionen. I samband med att alkoholhandläggningen flyttas från individ- och familjeomsorgen till staben, bör delegationsordningen ändras i några punkter. Förslaget innebär att förvaltningschef ersätter enhetschef som delegat.

19 Expedieras: Biståndsenheten Enhetschef hemtjänst 81 Dnr: SN12/93 97 Trygghetslarm och abonnemang Socialförvaltningen står för trygghetslarmet. Den enskilde bekostar själv det abonnemang som krävs för att kunna få trygghetslarm. Kommunen kan idag erbjuda tre olika typer av trygghetslarm till dem som har behov av att kunna larma. Det är larm via det analoga telenätet, IPlarm via datanätet och GSM-larm via mobilnätet. Samtliga larm kräver att den enskilde har antingen fast telefoni, bredband eller ett mobilabonnemang. IP-larm kräver strömförsörjning för att fungera. GSM-larmet är beroende av att det finns täckning där larmet är placerat. Det har varit stora problem med tillförlitligheten för GSM-larm. Därför bör i första hand trygghetslarm via telenätet installeras och i andra hand IP-larm. GSM-larm ska inte erbjudas alls. Larmen kräver att den enskilde har fast telefoni alternativt bredband. Om det inte finns, måste den enskilde teckna ett abonnemang för att kunna få tillgång till trygghetslarm.

20 Expedieras: Enhetschef Funktionshinder omsorg Enhetschef Biståndsenhet IT- och avgiftshandläggare 82 Dnr: SN12/94 98 Avgift för boende vid långvariga placeringar När en person har varit placerad i sex månader och vården därmed inte längre kan likställas med korttidsvård, ska avgift, motsvarande självkostnad, tas ut av den enskilde för boendet, under förutsättning att den enskilde har ekonomiskt utrymme. Ändringen träder i kraft tidigast den 1 september 2012 Förvaltningen föreslår att avgift, motsvarande självkostnad för boende, mat och omvårdnad ska tas ut av den enskilde när vården inte längre kan likställas med korttidsvård. För närvarande tas avgift ut endast för mat och omvårdnad. När en enskild är placerad på exempelvis stödboende, vårdboende eller exempelvis i samband med utslussning från psykiatrisk slutenvård och vid öppen rättspsykiatrisk vård, hanterar kommunen placeringen som korttidsvård. Detta beror på att placeringen ofta bestäms för högst sex månader i taget. Den enskilde betalar då endast en avgift för mat och omvårdnad och inte för boendet. Avgiften för korttidsboende är anpassad efter att den enskilde har ett ordinarie boende att betala för. Den vård som exempelvis ges i öppen rättspsykiatrisk vård, blir dock ofta långvarig och kan pågå i flera år. Det är ofta oklart hur lång vistelsetiden kommer att bli. Förvaltningens förslag innebär att avgift, motsvarande självkostnad för boende ska tas ut av den enskilde när vårdtiden har pågått mer än sex månader. Förslaget föreslås träda i kraft tidigast den 1 september 2012.

21 Expedieras: Redovisning av delegationsbeslut Anmälningsärendena läggs till handlingarna. Följande ärenden fattade med stöd av delegation anmäls till socialnämnden: - Ordförandebeslut Inga ordförandebeslut finns att rapportera - AU-delegation Protokoll Protokoll Delegationslistor individärenden: Nr: Övriga delegationsbeslut: Nr:

22 Expedieras: Redovisning av informationsärenden Informationsmappen innehöll följande handlingar: 1. Socialstyrelsen - angående särskild avgift enligt socialtjänstlagen Förvaltningsrätten i Jönköping - Dom angående särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Samordningsförbundet Södra Vätterbygden - Protokoll Kommunfullmäktige - Svar på motion Hata barnfattigdom i Habo kommun (S) Kommunfullmäktige - Revisionsberättelse Kommunfullmäktige - Årsredovisning Kommunfullmäktige - Arbetsmarknadspolitiska ärenden Kommunfullmäktige - Svar på motion om likvärdig omsorg för alla äldre äldreomsorgen drivs bäst i kommunal regi

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 17.10 med ajournering 10.30-10.55 och 11.50-12.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande 92-115, 117-144 Ingrid

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson Protokoll 1 (23) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, kl. 09.00-12.10 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Christina Träff (M) Marcus

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-06-14 1 (33) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Torsdagen den 14 juni 2012, kl. 08:30 17:00 Agnetha Eriksson, ordförande Tommy Caesar Sven-Gösta Pettersson, 77-89,

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta KOMMUN 2013-12-1 o Tid och plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2014-04-24 1 (24) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30--17.40 Sammanträdet ajourneras kl. 15.05--15.25 63 Beslutande Carina Bardh, ordf Mikael Hahn (S) ej 76-77, Eva-Karin Hjalmarsson(S), Carl-Axel

Läs mer