SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Innehållsförteckning Ärende 66 Godkännande av dagordning Svar till Arbetsmiljöverket avseende inspektion av särskilt boende Kärrsgården Handbok för hjälpmedel - Hjälpmedel i Jönköpings län Ekonomisk uppföljning - tertial Information om barn- och ungdomshälsan Försörjningsstöd för barns fritidsaktiviteter Aktuella placeringar inom Individ- och familjeomsorgen Förlängning av handlingsplan för Insikt/Utsikt Redovisning av statistik gällande andelen timvikarier för andra kvartalet Byte av trygghetslarm - från analoga till digitala Avgift för trygghetslarm Reglemente för kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning Information om rapportering av ej verkställda beslut Personalfrågor Delegationsärenden Informationsärenden... 22

2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga närvarande Vänster kammare Onsdagen den 10 september 2014 kl. 17:00 20:30 Lars Elwing (M) Gunnar Pettersson (S) David Svensson (S) Anita Bergman (M) Monica Haraldson (S) Hans Jarstig (KD) Catarina Åhstrand (M) Roger Green (FP), tjänstgörande ersättare Lena Skymberg (M), tjänstgörande ersättare Olle Teike (SD), insynsplats Peter Olofsson, förvaltningschef Sara Svenningsson, sekreterare Ellen Strömberg, kvalitets- och utvecklingsledare Pernilla Emricson, förvaltningsekonom 69 Betty Svensson, enhetschef individ- och familjeomsorgen Utses att justera Roger Green Paragrafer: Ordförande Justerande Sekreterare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollet förvaras på Socialförvaltningens arkiv Underskrift

3 Godkännande av dagordning Ett tillkommande ärende Reglemente för kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning läggs in i dagordningen. behöver fatta beslut om att skicka förslag på reglemente för kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning på remiss.

4 Dnr SN14/ Svar till Arbetsmiljöverket avseende inspektion av särskilt boende Kärrsgården Förvaltningen borde ha tagit hjälp av huvudskyddsombuden vid framtagandet av svaret till arbetsmiljöverket eftersom dessa har en god kännedom om verksamheten. Informationen läggs i övrigt till handlingarna. Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion av särskilt boende den 1l april Vid inspektionen påtalade arbetsmiljöverket brister i arbetsmiljön. Socialförvaltningen har vid uppföljningsbesök den 2 september 2014 redovisat för arbetsmiljöverket hur brister och krav åtgärdats eller kommer att åtgärdas. Ett skriftligt svar överlämnades till arbetsmiljöverket. Bristerna som påtalats handlar om: Belastningsergonomi Arbetsbelastning/arbetskrav Psykiska funksnedsättningar/demenssjukdomar kunskaper Tillbud, ohälsa olycksfall rutiner Krisstöd- rutiner Socialförvaltningen har tillsammans med skyddsombud genomfört riskbedömningar och tagit fram handlingsplaner. Arbetet med riskbedömningar kommer att slutföras under hösten Vid arbetsmiljöverkets uppföljningsbesök deltog representanter från Kommunal och arbetsgivaren. Vid uppföljningsbesöket riktades fokus mot bemanningen vid särskilt boende, tillgång till vikarier samt tillgång till chef kvällar, nätter och helger. Arbetsmiljöverket kommer att ge ett skriftligt svar på resultatet av uppföljningsbesöket. s behandling Yrkande Gunnar Pettersson (S) yrkar att förvaltningen borde tagit hjälp av huvudskyddsombuden vid framtagandet av svaret till arbetsmiljöverket eftersom dessa har en god kännedom om verksamheten. Ordförande finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Gunnar Petterssons yrkande.

5 et skickas till: Enhetschefer särskilt boende Kommunal

6 Dnr SN14/ Handbok för hjälpmedel - Hjälpmedel i Jönköpings län föreslår kommunstyrelsen att anta det reviderade gemensamma regelverket för kommunerna i Jönköpings län och landstinget för förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Hjälpmedel i Jönköpings län är namnet på det gemensamma regelverket för kommunerna i Jönköpings län och landstinget för förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Det gemensamma regelverket för kommunerna och landstinget har funnits sedan Regelverket omfattar samtliga funktionshinderområden. I Hjälpmedel i Jönköpings län finns regler för vem som kan få hjälpmedel, vem som får förskriva hjälpmedel, regler om avgifter m.m. samt klargör ansvarsförhållanden m.m. Syftet med att göra en översyn av regelverket är att anpassa det till de förändringar som skett inom hjälpmedelsområdet i Sverige och till den nya ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting, kommunaliseringen av hemsjukvården. Det viktigaste målet med översynen är att skapa ett tydligt regelverk som är ett bra arbetsredskap för medarbetarna och som är tillgängligt för länets invånare. LänsLako antog förslaget med beslut att rekommendera kommunerna i Jönköpings län att anta det reviderade gemensamma regelverket för kommunerna i Jönköpings län och landstinget för förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning senast hösten En arbetsgrupp bestående av kommun- och landstingsrepresentanter utarbetade förslag till Handbok för hjälpmedel under hösten 2013 och våren et skickas till: Kommunstyrelsen Enhetschef hälso- och sjukvård

7 Dnr SN14/2 69 Ekonomisk uppföljning - tertial 2 Ekonomisk uppföljning - tertial 2 överlämnas till kommunfullmäktige Pernilla Emricson, förvaltningsekonom föredrar ärendet. Prognosen för helår 2014 visar på ett underskott jämfört med budget om tkr. Tvättstugeprojektet kommer inte att genomföras. Delar av summan som avsatts för tvättstugeprojektet har istället använts till följande: - Friköp av nyckelgömmor kronor - Omklädningsskåp hemtjänst kronor - Omklädningsrum hälso- och sjukvård kronor - Möbler personalrum hemtjänst kronor Totalt kronor Pernilla informerar vidare att det kan bli aktuellt att i samband med bokslutet begära av kommunfullmäktige att få reservera medel från 2014 för att kunna använda under Det avser följande: - utrustning till rehablokalen kr - inventarier till dagverksamheten kr - möbler och inventarier till demenscenter kronor Det kan bli aktuellt att reservera ytterligare ca 400 tkr för medicinteknisk utrustning och nyckelskåp för medicinhantering. et skickas till: Kommunfullmäktige Kommunens revisorer

8 Dnr SN14/ Information om barn- och ungdomshälsan Informationen läggs till handlingarna. Barn- och ungdomshälsan är en mottagning som finns i Huskvarna för barn och ungdomar mellan 6-18 år med lindrig till medelsvår psykisk, psykosocial och psykosomatisk problematik. Barn- och ungdomshälsan inrättades som en försöksverksamhet för två år sedan och är ett samarbetsprojekt mellan Landstinget i Jönköpings län och kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö. Barn- och ungdomshälsan kommer att permanentas från och med årsskiftet. Habo kommun har hittills betalat 125 tkr per år. Hittills i år har projektet inneburit en merkostnad för Habo kommun om 35 tkr.

9 Dnr SN14/ Försörjningsstöd för barns fritidsaktiviteter att bevilja bistånd enligt 4a kapitlet 1 socialtjänstlagen delegeras till socialsekreterare, handläggare och assistent. Möjligheten att bevilja bistånd enligt socialnämndens tidigare beslut om maximalt 1000 kronor per barn och år kvarstår. Det sammanlagda biståndet som kan beviljas får inte överskrida 3000 kronor per barn och år. har tidigare beslutat att barn under 18 år till föräldrar som varit aktuella för försörjningsstöd under sex månader och som beräknas vara fortsatt aktuell de kommande sex månaderna efter framställan kan beviljas bistånd med högst 1000 kronor per barn och år för särskilt redovisade fritidsaktiviteter. Den 1 juli 2014 trädde ny lagstiftning i kraft som innebär att hushåll med barn som går i årskurs 4-9 har rätt till ersättning från socialnämnden för kostnader för barnets deltagande i fritidsaktiviteter om hushållet haft försörjningsstöd under minst sex månader den senaste tolvmånadersperioden. Denna ersättning lämnas endast för fritidsaktiviteter som är regelbundna och ledarledda. Regeringen har fastställt beloppet till högst 3000 kronor per tolvmånadersperiod. s tidigare beslut är till viss del mer omfattande eftersom det gäller alla barn samt även gäller tillfälliga aktiviteter, såsom läger eller utrustning för aktiviteter. Förvaltningen föreslår att möjligheten att bevilja bistånd enligt socialnämndens tidigare förslag kvarstår då det visat sig vara ett viktigt stöd för ekonomiskt utsatta familjer. s behandling Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

10 et skickas till: Utredare Enhetschef individ- och familjeomsorgen

11 Dnr SN14/ Aktuella placeringar inom Individ- och familjeomsorgen Informationen läggs till handlingarna. Betty Svensson redovisar aktuella placeringar inom individ- och familjeomsorgen.

12 Dnr SN14/ Förlängning av handlingsplan för Insikt/Utsikt Rekommendationen från styrgruppen för Insikt/Utsikt gällande ett års förlängning av handlingsplanen Alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län antas. I Jönköpings län finns ett ANDT-förebyggande arbete som omfattar insatser med inriktning på att begränsa tillgänglighet och utbud av alkohol, narkotika, doping och tobak samt förebyggande insatser för att minska efterfrågan och motverka skadlig alkoholkonsumtion, tobaksbruk och missbruk av narkotika, doping och läkemedel. En handlingsplan finns upprättad för det arbetet. Handlingsplanen gäller fram till 2014 och behov finns att förlänga handlingsplanen ytterligare ett år. De nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna finns utarbetade i en samlad strategi för perioden som riksdagen antog 30 mars Strategin anger regeringens mål och inriktning samt struktur för nationell uppföljning och utvärdering av ANDT-politiken. Organisationen i Jönköpings län är benämnd Insikt/Utsikt. Handlingsplanen Alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län har tagits fram av Länsstyrelsen, Landstinget, Polisen och företrädare för länets kommuner i samverkan med andra myndigheter och flera idéburna organisationer. Handlingsplanen antogs den 16 mars 2009 av Läns-LAKO och av länets samtliga kommuner, landstingsfullmäktige samt Länsstyrelsen och Polismyndigheten. Nuvarande handlingsplan gäller fram till 31 december Styrgruppen inom Insikt/Utsikt föreslår att rekommendationer gällande ett års förlängning av handlingsplanen antas. et skickas till: Länsstyrelsen i Jönköpings län

13 Redovisning av statistik gällande andelen timvikarier för andra kvartalet 2014 Informationen läggs till handlingarna. Statistik kring andelen arbetade timmar inom socialförvaltningen som utförts av ordinarie personal respektive timvikarier för andra kvartalen 2014 redovisades. En redovisning gjordes även gällande orsakerna till att förvaltningen tagit in timvikarier. I statistiken räknas semestervikarier till gruppen timanställda och inte till gruppen tillsvidare- och månadsanställda.

14 Dnr SN14/ Byte av trygghetslarm - från analoga till digitala Informationen läggs till handlingarna. Trygghetslarm är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen vars syfte är att skapa trygghet för den enskilde. I Habo kommun är för närvarande drygt 160 personer beviljade trygghetslarm. Trygghetslarm är en utrustning som äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning kan beviljas att ha i sitt hem för att snabbt kunna larma om något har hänt. Larmknappen till trygghetslarmet bärs runt handled eller i halsband och med larmet kan den enskilde tillkalla hjälp alla tider på dygnet vid fall, sjukdom eller liknande. Larmet går till en larmmottagning som kan kommunicera med den enskilde var personen än befinner sig i sin bostad. Den som är beviljad trygghetslarm har en nyckelgömma utanför sin ytterdörr så att personalen från hemtjänsten så snabbt som möjligt kan komma in i bostaden. Nuvarande system med analoga trygghetslarm Den snabba teknikutvecklingen inom telefoniområdet gör att nuvarande system har vissa brister, t.ex. kontrollen av larmens funktion. Det finns behov av att frekvent och på ett säkert sätt kunna kontrollera att larmen fungerar. Telia kommer successivt att släcka ner det analoga telefonnätet och ta bort koppartrådarna. Av denna anledning är det nödvändigt att de analoga larmen byts ut till digitala larm. Signalen från de analoga trygghetslarmen går via telefontråden till larmcentralen och kommunikationsvägen är öppen tack vare att den enskilde har ett eget telefonabonnemang. De äldsta larmen kommer att bytas ut först. Trygghetslarmen kommer att bytas ut under en treårsperiod med start Bedömningen är att detta går att göra med bibehållen hög säkerhet och tillförlitlighet. Inom hemtjänsten finns fyra larmansvariga i personalen. Dessa personer har fått utbildning i att hantera larmbyten m.m. Digitala trygghetslarm De digitala trygghetslarmen kräver ett mobiltelefonabonnemang. Om den enskilde själv ska teckna abonnemang finns risken att några personer på grund av betalningsanmärkningar inte kommer att få teckna abonnemang. Att istället använda kontantkort skulle innebära att trygghetslarmet slutar fungera om pengarna på kontantkortet tar slut. För att undvika dessa risker kommer socialnämnden att stå för abonnemangen till trygghetslarmen. Kostnaden för mobiltelefonabonnemanget kommer att ingå i avgiften för

15 trygghetslarm. Förvaltningen kommer att föreslå att avgiften för trygghetslarm justeras med anledning av detta. För den enskilde kommer bytet från analogt till digitalt larm att innebära en större trygghet eftersom hemtjänsten snabbt kommer att få information när ett larm inte fungerar och åtgärder kan då sättas in. Denna möjlighet finns inte i nuvarande system. Ett digitalt trygghetslarm kostar kronor i inköpspris. har i sitt ramförslag budgeterat med kronor per år i tre år för kostnaden att köpa in trygghetslarmen. et skickas till: Enhetschef hemtjänst

16 Dnr SN14/ Avgift för trygghetslarm Ärendet återremitteras. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nästa sammanträde med uppgifter om hur mycket intäkter en höjning av avgiften för trygghetslarm ger kommunen eftersom personer med låg inkomst bara betalar en del av avgiften eller ingen avgift alls. För 2014 är avgiften för den enskilde för analogt trygghetslarm 178 kronor per månad. s kostnad för inköp av digitala trygghetslarm är kronor styck. Bytet till digitala trygghetslarm innebär även att socialnämnden måste teckna mobilabonnemang för varje trygghetslarm. För närvarande är denna kostnad 65 kronor per månad och abonnemang. har i sitt ramförslag budgeterat med kronor per år i tre år för kostnaden att köpa in samtliga trygghetslarm. Förvaltningen föreslår att avgiften för de nya digitala trygghetslarmen beslutas till 0,006 prisbasbelopp per år. För 2014 motsvarar detta 266 kronor per månad. Avgiften för digitalt trygghetslarm föreslås tas ut från och med månaden efter att den enskilde fått sitt digitala trygghetslarm installerat. I de fall två personer sammanbor och båda har bistånd i form av trygghetslarm, betalar för närvarande den ene av dessa personer endast halv avgift för sitt trygghetslarm. Förvaltningen föreslår att denna rabatt tas bort, eftersom kostnaden för nämnden inte blir lägre med anledning av att personer sammanbor. Vilken avgift den enskilde betalar för sitt trygghetslarm påverkas av vilken inkomst den enskildes har. Personer med låg inkomst betalar bara en del av avgiften eller ingen avgift alls till kommunen för sitt trygghetslarm. Den högsta avgiften kommunen tar ut av en enskild för samtlig vård och omsorg inklusive trygghetslarm är högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet, vilket innebär 1776 kronor per månad för s behandling Yrkande Monika Haraldsson (S) yrkar återremiss av ärendet. Ordförande finner att socialnämnden beslutar att återremittera ärendet. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med uppgifter om hur mycket intäkter en höjning av avgiften för trygghetslarm ger kommunen eftersom personer med låg inkomst bara betalar en del av avgiften eller ingen avgift alls.

17 et skickas till: Utredare

18 Reglemente för kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning Dnr SN14/160 Förslaget till reglemente för kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning skickas på remiss. Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni att kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshindrades råd ska slås ihop från och med nästa mandatperiod. Socialförvaltningen har tillsammans med socialnämndens presidium tagit fram ett förslag på nytt reglemente för det kommunala rådet. Förslaget till nytt reglemente skickas på remiss till kommunstyrelsen och till de nämnder som enligt reglementet ska utse ledamot och ersättare till rådet. Förslaget skickas också på remiss till de organisationer som för närvarande är representerade i kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshindrades råd.

19 Information om rapportering av ej verkställda beslut Informationen läggs till handlingarna. Dnr SN14/86 har för andra kvartalet 2014 inga ej verkställda beslut att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg och till kommunens revisorer. Samtliga tidigare ej verkställda beslut är verkställda eller avslutade. et skickas till: Kommunfullmäktige Kommunrevisionen

20 Personalfrågor Ordförande tackar för informationen. Peter Olofsson, förvaltningschef berättar att samtliga enhetschefstjänster nu är tillsatta. Det upplevs som svårt att rekrytera timvikarier till särskilt boende. Vidare behöver förvaltningens IT- och avgiftshandläggare avlastas.

21 Delegationsärenden Delegationsärendena läggs till handlingarna. Följande ärenden fattade med stöd av delegation anmäls till socialnämnden: Ordförandebeslut: 5 juni Omplacering enligt 11 lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 30 juli Omedelbart omhändertagande enligt 6 lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 30 juli Placering enligt 11 lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) AU-delegation: Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Delegationslistor individärenden: Nr: Övriga delegationsbeslut: - Nr

22 Informationsärenden Informationsärendena läggs till handlingarna. Informationsmappen innehåller följande handlingar: 1. Samordningsförbundet Södra Vätterbygden - Justerat protokoll Samordningsförbundet Södra Vätterbygden - Protokoll och Delårsrapport FSG Facklig samverkansgrupp - Minnesanteckningar 26 augusti FSG Facklig samverkansgrupp - Minnesanteckningar 9 september 2014