SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning Lex Sarah -funktionshinderomsorgen Information om bokslut Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö kommuner Sammanställning av inkomna synpunkter Svar på revisionsrapport samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa Yttrande angående förslag på ny folkhälsoplan Remissvar - utdrag ur belastningsregistret Ensamkommande flyktingbarn Val av ny ersättare till socialnämndens arbetsutskott och socialnämndens presidium Information om rutin för bemötande av besökare till särskilt boende Delegationsärenden Informationsärenden Svar på rapport avseende granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut... 19

2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga närvarande Vänster kammare Onsdagen den 5 februari 2014 kl. 17:00 19:50 Lars Elwing (M) Gunnar Pettersson (S) David Svensson (S) Anita Bergman (M) Hans Jarstig (KD) Catharina Åstrand (M) Birger Lindström (C) Ann-Mari Raud (M), tjänstgörande ersättare Olle Teike, (SD), insynsplats ersättare Peter Olofsson, Förvaltningschef Sara Svenningsson, Sekreterare Pernilla Emricson, Förvaltningsekonom 3 Betty Svensson, enhetschef individ- och familjeomsorgen 1-9 Ellen Strömberg, Kvalitets- och utvecklingsledare 4-5 Utses att justera Birger Lindström Paragrafer: 1-14 Ordförande Justerande Sekreterare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollet förvaras på Socialförvaltningens Arkiv Underskrift

3 Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns. Ett tillkommande ärende angående revisorernas rapport om kvalitetsmätning läggs till som sista punkt i dagordningen.

4 Dnr SN13/260 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen Informationen läggs till handlingarna. En lex Sarah-anmälan har inkommit som rör funktionshinderomsorgen vid Kråkans korttidstillsyn. En utredning har gjorts i ärendet. Förvaltningens bedömning av det aktuella ärendet är att händelsen är ett allvarligt missförhållande. Utredningen har skickats till Inspektionen för vård och omsorg.

5 Dnr SN14/3 3 Information om bokslut Informationen läggs till handlingarna. Pernilla Emricson, förvaltningsekonom visar det preliminära bokslutet för 2013 som visar på ett underskott jämfört med budget om tkr.

6 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö kommuner Dnr SN14/21 vill minska negativ miljöpåverkan och är positiv till att ett miljöprogram arbetats fram. har vidtagit åtgärder som syftar till att effektivisera hemtjänstresor och ska undersöka om inköp av elcykel är aktuellt. Habo och Mullsjö kommuner har tillsammans tagit fram ett förslag till miljöprogram. har fått miljöprogrammet på remiss för att yttra sig över de åtgärder som är knutna till nämndens verksamhet. I kommuner i Jönköpings län står hemtjänsten för en hög andel av kommunernas transporter och det finns stora möjligheter för energieffektivisering. Genom effektiv planering, organisatoriska förändringsarbeten, en medvetenhet kring resornas betydelse eller ny teknik, såsom nyckelfri hemtjänst, går det att minska resorna med upp till 30 %. Detta enligt beräkningar från Trafikverket. Genom att minska resorna i hemtjänsten frigörs dessutom mycket tid hos personalen som kan användas på ett betydligt bättre sätt. Länsstyrelsen kommer att genomföra ett projekt Effektiva hemtjänstresor där länets samtliga kommuner är målgrupp. För att underlätta för anställda att välja cykel framför bil bör det finnas elcyklar tillgängligt på de arbetsplatser där många kortare tjänsteresor med bil kan ersättas med elcykel, exempelvis hemtjänsten inom socialförvaltningen och vissa verksamheter inom tekniska förvaltningen. Åtgärden innebär att berörda förvaltningar ansvarar för att köpa in minst en elcykel till de arbetsplatserna där behov och möjlighet finns. Därutöver kan ett flertal elcyklar utgöra elcykelpool vid exempelvis kommunhusen för ett bättre utnyttjande. Socialförvaltningen är positiv till att samtliga verksamheter använder cykel som fortskaffningsmedel. Samtliga verksamheter har cyklar. Behovet av elcykel ska utvärderas.

7 et skickas till: Miljöförvaltningen

8 Dnr SN14/29 5 Sammanställning av inkomna synpunkter 2013 Informationen läggs till handlingarna. ger personer som kommer i kontakt med verksamheten möjlighet att lämna synpunkter. Detta kan ske muntligt, digitalt eller skriftligt. Under 2013 inkom sammanlagt 29 skriftliga eller digitala synpunkter. Synpunktslämnare som vill ha svar på sin synpunkt ska få det inom sju dagar. Socialförvaltningen gav under 2013 svar på synpunkter inom utsatt tid. Majoriteten av synpunkter handlar om att personen eller personens anhöriga vill ha mer bistånd än den omfattning som beviljats. Flera av synpunktslämnarna ger personalen inom äldreomsorgen beröm för gott bemötande och väl utfört arbete. Kunskap om synpunktshantering inom förvaltningen Enhetschefer ansvarar för att personal återkommande informeras om hur synpunktshanteringen går till i socialförvaltningen samt vad som är en synpunkt och hur den ska rapporteras. Brukarundersökningen inom äldreomsorgen 2013 är en del av öppna jämförelser. I brukarundersökningen framkom att 66 procent av dem som svarat vet vart de ska vända sig för att framföra sina synpunkter och åsikter om vården och omsorgen. Inom övriga verksamheter tillfrågas inte brukarna om synpunktshantering. När slumpvis utvald personal inom äldreomsorgen i december 2013 tillfrågas om synpunktshantering framkommer att det finns behov av utbilning. Under år 2014 kommer utbildning om synpunktshantering att ske vid arbetsplatsträffar och introduktion vid nyanställning hela socialnämndens verksamhet. Synpunktsblanketterna är mer tillgängliga hos brukarna från och med vintern Blanketterna ska finnas väl synliga i alla verksamheter och varje brukare ska återkommande få synpunktsblanketter.

9 et skickas till: Enhetschefer socialförvaltningen

10 Dnr SN13/236 6 Svar på revisionsrapport samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa Svar på revisionsrapport godkänns. Kommunens revisorer har tillsammans med landstingets revisorer granskat samverkan mellan landsting och kommuner i länet gällande barn och unga med psykisk ohälsa. Följande förbättringsområden framförs i revisionsrapporten: - Fastställ den organisation för samverkan som har påbörjats. - Utveckla målen för samverkan så att de blir uppföljningsbara och tydligare visar resultat av samverkan. - Analysera behovet av statistik, bland annat ur ett jämställdhetsperspektiv. Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har gemensamt analyserat de förbättringsområden som framförs i revisionsrapporten och lämnar följande svar: - Organisationen för samverkan för barn och unga har fastställts (se bilaga). - Det pågår ett arbete inom organisationen samverkan för barn och unga i Habo med att utveckla uppföljningsbara mål inom området. Ett mål- och samverkansdokument med tillhörande handlingsplan kommer att färdigställas i början av 2014 och antas av styrgruppen i projektet Barn och unga med psykisk ohälsa. - Statistik i en mindre kommun tenderar att hamna på individnivå vilket innebär att det är lätt att identifiera vilka individer som ingår i statistiken. Möjligheten att ta fram statistik finns men behovet är litet, då förvaltningarna har stor kunskap om de barn och unga i kommunen som lider av psykisk ohälsa. et skickas till: Kommunens revisorer

11 Dnr SN13/250 7 Yttrande angående förslag på ny folkhälsoplan föreslår att begreppet barnfattigdom byts ut mot ekonomiskt utsatta barn. I övrigt har socialnämnden inget att erinra mot förslaget till folkhälsoplan. Folkhälsorådet har under hösten 2013 tagit fram ett förslag till ny folkhälsoplan för folkhälsoarbetet inom kommunen. har erbjudits att lämna synpunkter senast den 15 februari föreslår att begreppet barnfattigdom byts ut mot ekonomiskt utsatta barn. I övrigt har socialnämnden inget att erinra mot förslaget till folkhälsoplan. s behandling Tilläggsyrkande Lars Elwing (M) yrkar ett tillägg till yttrandet som innebär att socialnämnden inte ska ta ställning till en eventuell uppbyggnad av en folkhälsofond. Gunnar Pettersson (S) yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till yttrande, det vill säga utan tilläggsyrkandet. Ordförande finner att det finns två förslag, dels Lars Elwings förslag att socialnämnden inte ska ta ställning till en eventuell uppbyggnad av en folkhälsofond. och dels Gunnar Petterssons förslag att besluta enligt förvaltningens förslag till yttrande. Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt Gunnar Petterssons förslag. et skickas till:

12 Dnr SN13/243 8 Remissvar - utdrag ur belastningsregistret Remissvaret godkänns. Kommunstyrelsens personalutskott har remitterat ärende till socialnämnden för synpunkter rörande krav att uppvisa utdrag ur belastningsregistret före tillträde inom omsorgerna samt HVB-hem. Socialförvaltningen lämnar följande svar: Lagstiftningen om registerkontroll syftar till att stärka barns och ungas skydd mot sexuella brott och andra grova brott. För anställning inom skolans område (förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg), för anställning vid hem för vård och boende (HVB) samt för personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, är arbetsgivaren enligt lag skyldig att kontrollera arbetssökande mot Rikspolisstyrelsens belastningsregister innan en tjänst tillsätts. Både offentliga och enskilda verksamheter omfattas av registerkontrollen. Den som inte visat registerutdrag får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten. Ett utdrag får vara max ett år gammalt och endast den person som registerutdraget avser, har rätt att hämta ut ett sådant utdrag från Rikspolisstyrelsen. Registerkontrollen omfattar alla yrkeskategorier inom de specificerade verksamheterna. Lagen gör ingen skillnad på om man har direkt kontakt med barn eller tillhör exempelvis administrativ personal, skolvaktmästare, kökspersonal och liknande. Det finns för närvarande inget som hindrar andra arbetsgivare än de som anges ovan, att kräva att arbetssökande visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över frågan om registerutdrag i arbetslivet. I kommittédirektiven slår regeringen fast att det är viktigt att säkerställa att arbetsgivare inte begär att få se registerutdrag när det saknas godtagbara skäl för det. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april Om kommunen går längre än vad lagen kräver, riskerar människor att hamna i ett långvarigt utanförskap utan att ges en andra chans att komma in på arbetsmarknaden. stödjer dessutom projekt som syftar till att stödja dömda personer att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

13 s uppfattning är att kommunen inte bör begära att arbetssökande ska visa upp utdrag ur belastningsregistret utan stöd i lag. s behandling Yrkande Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till förslaget. et skickas till: Kommunstyrelsens personalutskott

14 Dnr SN14/28 9 Ensamkommande flyktingbarn Informationen läggs till handlingarna. Peter Olofsson, förvaltningschef berättar om läget gällande ensamkommande flyktingbarn. Ett avtal har tecknats med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn. Avtalet innebär att Habo kommun ska tillhandahålla sex asylplatser. Habo kommun har hittills i år tagit emot fem ensamkommande barn. Eftersom Habo kommun ännu inte har ett hem för vård och boende (HVB) i kommunen, köps platser på HVB och i familjehem till dessa barn i andra kommuner.

15 Val av ny ersättare till socialnämndens arbetsutskott och socialnämndens presidium Catharina Åstrand (M) utses till ersättare i socialnämndens presidium och till ersättare i socialnämndens arbetsutskott. har att utse ny ersättare i socialnämndens presidium och ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott istället för Anita Spaak (M). et skickas till: Kommunledningskontoret

16 Information om rutin för bemötande av besökare till särskilt boende Informationen läggs till handlingarna. Förvaltningen har tagit fram en rutin för bemötande av besökare till särskilt boende. Rutinen innebär att de som inte ska besöka sin närstående, ska boka tid med enhetschef för att få besöka avdelningar på Kärrsgården. Skyltar kommer att sättas upp utanför varje avdelning med kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef.

17 Delegationsärenden Följande ärenden fattade med stöd av delegation anmäls till socialnämnden: AU-delegation: Protokoll Protokoll Protokoll Delegationslistor individärenden: Nr: Nr: 1-25 Övriga delegationsbeslut: - Nr: 1-7

18 Informationsärenden Informationsärendena läggs till handlingarna. Catharina Åstrand (M) berättar om sitt besök som kontaktpolitiker vid hälso- och sjukvårdsenheten. Informationsmappen innehåller följande handlingar: 1. Kommunala funktionshindrades råd - Protokoll Facklig samverkansgrupp - Minnesanteckningar Thomas Werthén, kommunstyrelsens ordförande - Brev till Migrationsverket, daterat den 16 december Inspektionen för vård och omsorg - angående anmälan enligt lex Sarah, Samordningsförbundet Södra Vätterbygden - Protokoll Facklig samverkansgrupp - Minnesanteckningar

19 Svar på rapport avseende granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut Förvaltningen får av socialnämnden i uppdrag att utforma ett yttrande i ärendet Svar på rapport avseende granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Lars Elwing (M) önskar att socialnämnden bemöter texten i kommunfullmäktiges protokoll av den 28 november Svar på rapport avseende granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Förvaltningen får av socialnämnden i uppdrag att utforma ett yttrande i ärendet. Förvaltningen bedömer att frågan behöver beredas innan ett yttrande utformas. Ärendet tas upp igen vid nästa sammanträde den 5 mars 2014.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Vallentuna den 12 juni 2011

Vallentuna den 12 juni 2011 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-06-19 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Karin Peters, avdelningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer