Förslag om bildande av kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag om bildande av kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län"

Transkript

1 Förslag om bildande av kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län

2 1 (7) Innehåll 1. Bakgrund Länets utmaningar Myndighetens uppgifter Krav på myndigheten Alternativ 4, Landstinget Västmanland som myndighet skatteväxling genomförs på gemensamma övriga kostnader inom VL och kostnadsfördelning för trafik enligt gällande konsortialavtal Landstinget som myndighet Organisation Skatteväxling och mellankommunal utjämning Kommunalekonomiska konsekvenser Avtalets giltighet Bolagsfrågor Upphandling av tågfordon borgensåtaganden Stadstrafiken i Västerås - SmartKoll Skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor Riskbedömning Beslutsunderlag... 6 Bilaga 1.1 Utjämningskommitténs förslag till uppdatering av kollektivtrafikfaktorn... 7 Bilaga 1.2 Utjämningskommitténs förslag - justerat... 7

3 2 (7) 1. Bakgrund Detta dokument kompletterar rapporten Sammanfattande underlag inför principbeslut om kollektivtrafikmyndighet i Västmanland, vilken presenterades för VKL:s styrelse den 13 maj. Kompletteringen är gjord mot bakgrund av delvis nya förutsättningar genom att SKL efter ovanstående styrelsemöte signalerat ändrad syn på möjligheterna för kommunerna att göra tillköp när ett landsting är kollektivtrafikmyndighet. Bedömningen är att det är möjligt att organisera myndigheten inom landstinget med genomförande av en begränsad skatteväxling och att trafikkostnader även fortsättningsvis fördelas enligt nu gällande konsortialavtal. Nedan beskrivs ett genomförande av detta alternativ. 2. Länets utmaningar En väl fungerande kollektivtrafik är en grundförutsättning för positiv ekonomisk och befolkningsmässig utveckling i länet. Befolkningen i Stockholm Mälardalen växer snabbt. Det krävs betydande satsningar på bättre infrastruktur och kollektivtrafik för att Västmanland ska kunna ta del av denna tillväxt. Västmanland har liten andel av den stora befolkningsökningen i Stockholm Mälarregionen under perioden Ju fler tillgängliga arbetstillfällen desto högre inkomstnivåer för länets medborgare. Sambandet mellan en arbetsmarknadsregions storlek, medborgarnas löner och sysselsättningsgrad är starkt. Inriktningen bör vara att alla kommuner i länet ska kunna ingå i en större arbetsmarknadsregion. Det är viktigt att utveckla tillgängligheten i starka stråk över länsgränser och öka takten i att integrera länets alla delar i ett storregionalt perspektiv. Det finns en stor tillväxtpotential för ökat kollektivtrafikresande, inte minst inom och mellan de stora städerna i Stockholm Mälardalen. Möjligheter till studiependling behöver förbättras. Pågående arbete med Länsplan för Västmanland pekar enhälligt mot en kommande regionförstoring. Realt ökade bränslepriser kommer att leda till ökad efterfrågan på kollektivtrafik. Fördubblingsvisionen till 2020 bedöms vara ett troligt scenario om den nya myndigheten kan skapa ett attraktivt utbud. Nya lösningar, framför allt på landsbygden, bör skapas som är attraktiva för resenärerna och ekonomiskt effektiva genom att samordna linjelagd kollektivtrafik, skolskjutsverksamhet, sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. Om den nya kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland tillsammans med myndigheterna i grannlänen ska upphandla ett nytt regionaltågsystem kommer det att innebära stora borgensåtaganden och ökade driftskostnader.

4 3 (7) 3. Myndighetens uppgifter Den nya kollektivtrafikmyndigheten ska: möta de utmaningar länet står inför utveckla den strategiska och långsiktiga trafikplaneringen ta fram och fastställa trafikförsörjningsprogram besluta om trafikplikt före upphandling eller tilldelning av trafik ta över VL:s nuvarande uppgifter alt. överlåta vissa uppgifter till bolaget svara för ägande och ägarstyrningen av bolagen i VL-koncernen. 4. Krav på myndigheten Kollektivtrafik är inget mål i sig utan ett medel för att nå övergripande regionala och kommunala samhällsmål. Det är viktigt att: Skapa en kompetent och handlingskraftig myndighet som kan utveckla kollektivtrafiken med utgångspunkt från länets mål och utmaningar tillvarata länets intressen då det storregionala samarbetet nu intensifieras. Skapa en myndighet som är rustad för att möta alla de utmaningar som länet står inför med krav på ökade satsningar på Tågtrafik Länstrafik Stadstrafiken i Västerås med SmartKoll m.m. Skapa en myndighet som kan utveckla kollektivtrafiken under de kommande åren så att länet står väl rustat inför en eventuellt kommande sammanläggning av landsting till en ny regionkommun. 5. Alternativ 4, Landstinget Västmanland som myndighet skatteväxling genomförs på gemensamma övriga kostnader inom VL och kostnadsfördelning för trafik enligt gällande konsortialavtal 5.1 Landstinget som myndighet Alternativet innebär att landstinget är myndigheten och ansvarar för planeringen av trafiken. Trafikkostnader fördelas mellan landstinget och kommunerna enligt grundprinciperna i nu gällande konsortialavtal. Överlåtelsen av ansvar, skatteväxling, organisation, inflytandefrågor m.m. regleras i det avtal som landstinget och kommunerna tecknar. Sammanfattningsvis innebär det att respektive kommun åtar sig att medfinansiera kollektivtrafikkostnaderna avseende stadsoch landsbygdstrafik i enlighet med beställning avseende den egna kommunen.

5 4 (7) Även med landstinget som myndighet innebär detta alternativ att kollektivtrafiken fortsatt kommer att vara en i hög grad kommunal fråga. Landstinget kan bli en stark samarbetspart med grannlänen och mot staten och en kraftfull myndighet för hantering av storregionala tågfrågor. 5.2 Organisation Inom landstinget bildas en regional nämnd och en regional trafikberedning. Den regionala trafikberedningen är parternas gemensamma samråds- och beredningsorgan och ska bestå av förtroendevalda från samtliga kommuner och landstinget. Den har till uppgift att säkerställa den kommunala förankringen av förslag till beslut gällande trafikförsörjningsprogrammet, den årliga trafikplanen, andra övergripande strategiska eller principiella frågor inom kollektivtrafiken samt resursfrågor. Samtliga kommuner ska genom beredningen få möjlighet att direkt påverka de beslut som fattas av trafikmyndigheten. Samtliga ledamöter i beredningen ska ges samma status. Alternativet innebär ett mycket nära samarbete mellan landstinget och kommunerna i planeringen och genomförandet av kollektivtrafiken i länet. 5.3 Skatteväxling och mellankommunal utjämning Skatteväxlingen görs 2012 utifrån VL:s rambudget 2012 för övriga kostnader som inte fördelats per linje. Om regionkommun bildas genomförs ny skatteväxling som då också inkluderar trafikkostnaderna. Någon fullständig beräkning av skatteväxling är i nuläget inte färdigställd. En kvalificerad bedömning är att skatteväxlingens storlek blir på 3-5 öre. Analys av vad som ingår i de övriga kostnader som redovisas inom VL och vad av detta som är lämpligt att ingå i en skatteväxling pågår. 5.4 Kommunalekonomiska konsekvenser Även om nu gällande fördelningsmodell för kollektivtrafikens finansiering huvudsakligen består uppkommer betydande kommunalekonomiska konsekvenser för enskilda kommuner vid uppdatering av kollektivtrafikfaktorn i skatteutjämningssystemet. Utjämningskommittén har lämnat sitt betänkande till regeringen. I bilaga 1.1 redovisas konsekvenserna av uppdateringen för kommunerna i länet. Uppdateringen beräknas utifrån 2009 års kostnader. I beräkningen har kommittén utgått ifrån de uppgifter som redovisats hos trafikhuvudmannen, vilket medfört att kostnader som endast redovisats hos kommunerna inte medtagits, exempelvis Brukslinjen. Hur det slutgiltiga förslaget om framtida utjämningssystem de facto blir kommer att framgå av kommande proposition från regeringen. En rimlig utgångspunkt är att också kostnaderna för t.ex. Brukslinjen bör ingå i beräkningsunderlaget vid en uppdatering. I bilaga 1.2 redovisas hur nettokostnaden för 2011 fördelas när samtliga kostnader inräknats. Den tabellen motsvarar de beräkningar som vår utredning tidigare redovisat vid jämförelser med skatteväxlingsalternativet. 5.5 Avtalets giltighet Överlåtelsen av kommunernas ansvar för kollektivtrafiken till landstinget är avtalsbundet. I avtalsförslaget föreslås att avtalet gäller tills vidare med 18 månaders uppsägningstid. I avtalet

6 5 (7) mellan landstinget och kommunerna skall regleras vad som sker vid eventuell överprövning. I händelse av överprövning skall ny förhandling mellan landstinget och kommunerna genomföras. Då möjliga alternativ är att genomföra skatteväxling även för kommunernas trafikkostnader, alternativt att kommunalförbund bildas. 5.6 Bolagsfrågor Myndigheten ansvarar i förvaltningsform för övergripande strategiska kollektivtrafikfrågor som delvis sker i samarbete med angränsande läns kollektivtrafikmyndigheter. Dagens områdeskontor i Västerås inom Länstrafiken i Mälardalen flyttas in i myndigheten. Myndigheten ska äga VL och ska direkt, eller via VL, äga AB Västerås Lokaltrafik (åkeriet) för att möjliggöra direkttilldelning vad gäller busstrafik till åkeriet. 1 Intressebolag inom VL-koncernen (MÄLAB, Tåg i Bergslagen, Transitio, BIMS och Länstrafiken Mälardalen) ska också ägas direkt av myndigheten för att följa gällande regelverk för offentlig upphandling 2 och minska avståndet mellan politiska beslut, planering och genomförande av verksamheten. Detta ger en mer ändamålsenlig ägarstyrning av bolagen och dess verksamhet. Den eller de som ska betala måste också ha ett avgörande inflytande över viktiga beslut som fattas i bolagen. Politisk styrning och finansiering blir därigenom enklare. Kommunerna och landstinget måste under innevarande år träffa ett avtal om framtida ägande av bolagen i VL-koncernen. Intressebolagens framtid utreds i särskild ordning i samarbete med berörda intressenter. Om landstinget blir myndighet och ska förvärva kommunernas aktier uppkommer frågan om köpeskilling. I nu gällande konsortialavtal och bolagsordning finns regler om hembudsskyldighet. Om dessa regler ska tillämpas ska landstinget förvärva aktierna till nominellt belopp Upphandling av tågfordon borgensåtaganden MÄLAB arbetar med framtagande av underlag för trafikförsörjningsprogram för den regionala länsöverskridande tågtrafiken. Med stor sannolikhet kommer genomförandet av programmet att innebära att ett gemensamt koncept för den regionala tågtrafiken etableras i Stockholm - Mälardalen. Upphandling av tågfordon kommer att kräva stora borgensåtaganden. Frågan om borgen kan komma att aktualiseras år 2012 eller Om landstinget blir myndighet kommer landstinget att ansvara för dessa eventuella borgensåtaganden. 5.8 Stadstrafiken i Västerås - SmartKoll Om nu gällande finansieringsmodell består ska Västerås stad bekosta genomförandet av SmartKoll, d.v.s. stadens planerade utbyggnad av trafiken. 1 I rapporten "Ny kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län" redovisas de legala förutsättningarna för att tilldela trafik till åkeriet. 2 Se den särskilda rättsliga analys som Hannes Snellman advokatbyrå AB gjort om ägandet i Transitio. 3 Kvoten mellan ett aktiebolags aktiekapital och antalet utestående aktier kallas numera för kvotvärde. Tidigare benämndes kvoten nominellt belopp.

7 6 (7) 5.9 Skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor Skolskjutsar är ett primärkommunalt ansvar. För att förbättra trafikförsörjningen på landsbygden bör skolskjutsar så långt möjligt linjeläggas. Linjetrafik är myndighetens ansvar även om linjetrafiken i huvudsak betjänar skolbarn. Kommun kan överlåta sina uppgifter beträffande färdtjänst och riksfärdtjänst till den nya myndigheten. Kommunerna och landstinget kan uppdra åt den nya myndigheten att planera och upphandla skolskjutsar, färdtjänst, sjukresor m.m. Man bör kunna skapa en attraktivare trafik för resenärerna till en lägre kostnad för samhället om ett och samma organ ansvarar för planering och upphandling av all trafik, oavsett kategori av resenärer. Skäl talar för att inordna Samtrafik:s nuvarande verksamhet i den nya myndigheten och utvidga den till att omfatta hela länet. Detta behöver utredas i särskild ordning när myndigheten är etablerad Riskbedömning Den viktigaste risken med alternativet är om lagtolkning innebär att delat finansiellt ansvar inte bedöms tillåtet med landstinget som myndighet. SKL har tidigare kommunicerat att lagstiftningen behöver kompletteras för att undanröja eventuella hinder för begränsade tillköp. På senare tid uttrycker juridisk kompetens inom SKL att om tillköp är tillåtet finns ingen begränsning i möjlig omfattning. Om länets kommuner och landsting väljer detta alternativ och det visar sig olämpligt med delat finansieringsansvar mellan landstinget och kommunerna måste ansvaret omförhandlas. I SKL:s skrift Ny kollektivtrafikmyndighet sägs följande: "Om landstinget är ensamt ansvarigt för kollektivtrafiken och överlämnar befogenhet att ingå avtal om allmän trafik till en kommun ska den av kommunen upphandlade trafiken finansieras av landstinget. Om både landstinget och kommunerna ska ha finansieringsansvar för kollektivtrafiken måste kollektivtrafikmyndigheten organiseras som ett kommunalförbund eller gemensam nämnd. Fördelningen av kostnadsansvaret ska regleras i förbundsordningen eller i överenskommelsen om gemensam nämnd." 6. Beslutsunderlag Det föreligger ett omfattande beslutsunderlag på VKL:s webbplats: SKL:s rapport Ny kollektivtrafikmyndighet, daterad Rapporten "Ny kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län", daterad "Utredning om kollektivtrafikmyndighet i Västmanland Kommunalförbundsalternativet", daterad , med ett utkast till förbundsordning. "Utredning om kollektivtrafikmyndighet i Västmanland Landstingsalternativet", daterad , med utkast till avtal. Avtalsdokumenten är ännu inte kompletta. SKL:s utredning "Skatteväxling vid ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Västmanland", daterad PM om huvudmannaskap, ansvar och finansiering av kollektivtrafik, daterad

8 7 (7) Bilaga 1.1 Utjämningskommitténs förslag till uppdatering av kollektivtrafikfaktorn Standardkostnad 2002 Nettokostnad 2009 Differens Differens Tkr Skinnskatteberg 2,21% 2,09% -0,13% -205 Surahammar 2,46% 0,63% -1,83% Kungsör 2,67% 0,89% -1,78% Hallstahammar 3,61% 0,84% -2,77% Norberg 2,52% 1,24% -1,28% Västerås 53,77% 72,23% 18,46% Sala 11,17% 9,34% -1,83% Fagersta 5,38% 4,01% -1,37% Köping 10,64% 5,52% -5,12% Arboga 5,57% 3,22% -2,35% ,00% 100,01% 0,00% 0 (Kostnader för Brukslinjen och Norbergar n ingår inte i ovanstående förslag) Bilaga 1.2 Utjämningskommitténs förslag - justerat Standardkostnad 2002 Nettokostnad 2011 Differens Differens Tkr Skinnskatteberg 2,2% 1,4% -0,8% Surahammar 2,5% 6,6% 4,1% Kungsör 2,7% 0,9% -1,8% Hallstahammar 3,6% 7,2% 3,6% Norberg 2,5% 1,5% -1,0% Västerås 53,8% 65,6% 11,8% Sala 11,2% 7,1% -4,1% Fagersta 5,4% 3,0% -2,4% Köping 10,6% 3,8% -6,8% Arboga 5,6% 2,9% -2,7% (Kostnader för Brukslinjen och Norbergar n ingår) 100,0% 100,0% 0,0% 0

Sammanfattande underlag inför principbeslut om kollektivtrafikmyndighet i Västmanland

Sammanfattande underlag inför principbeslut om kollektivtrafikmyndighet i Västmanland Sammanfattande underlag inför principbeslut om kollektivtrafikmyndighet i Västmanland Innehåll 1 Ny kollektivtrafiklag ny myndighet... 3 2 Myndighetens uppgifter... 3 3 Länets utmaningar... 3 4 Länets

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 24 augusti 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 12:00 Sekreterare

Läs mer

',,':,':' V K L VÄSTMAN LAN DS

',,':,':' V K L VÄSTMAN LAN DS Bilaga KS 2011/142/4 ',,':,':' V K L VÄSTMAN LAN DS ~':. ':. Kommuner & Landsting Datum 2011-08-17 Monika E Berrilsson.....,.S""A""L""A.-.,'{:ijM i\}]ij ~l Kommunstyrel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) 2011-10--24 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 17.30-17.50 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Ulf Ström Anne

Läs mer

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-05-19 TN 2014-36 Trafiknämnden Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-025 60 Avsiktsförklaring avseende fungerande kollektivtrafik vid Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Regional kollektivtrafikmyndighet i Uppsala län, dnr RFUL 2010/168 KS-2011/458

Regional kollektivtrafikmyndighet i Uppsala län, dnr RFUL 2010/168 KS-2011/458 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-05-20 Kommunstyrelsen Regional kollektivtrafikmyndighet i Uppsala län, dnr RFUL 2010/168 KS-2011/458 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län

Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län Bakgrund Utredning och dialog sedan 2007 Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en god ägarstyrning av kollektivtrafiken som stämmer med ny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) 2011-10-24 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-19.10 Beslutande 42 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Erik Storsveden

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-10-29 6 (34) Dnr CK 2012-0356 178 Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Trafikförsörjningsprogram Sörmland Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Regional kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Läs mer

Bilaga 1 Styrelseprot 12 okt 2012 Protokollsanteckning med anledning av beslutet i VKL:s styrelse ärende 5 Vafabutredningen den 12 oktober 2012. Jag delar inte styrelsens uppfattning att den bästa framtida

Läs mer

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst

Läs mer

AVTAL OM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFI- KEN I VÄRMLANDS LÄN

AVTAL OM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFI- KEN I VÄRMLANDS LÄN AVTAL OM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFI- KEN I VÄRMLANDS LÄN Detta avtal ersätter hittillsvarande konsoitialavtal mellan Landstinget i Värmland och länets kommuner, nedan parterna, om den kollektiva

Läs mer

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland Sida 1(6) Enheten för kollektivtrafik Datum 2015-11-26 Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Bilaga 1: Prioriterade stråk Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Remissversion mars Stråkbeskrivning I denna del redovisas de 13 prioriterade stråk som finns för kollektiva resor

Läs mer

Förslag till framtida ägande och ansvar i AB Transitio

Förslag till framtida ägande och ansvar i AB Transitio 1 (7) Datum 2011-10-11 Identitet TN 1110-215 SL-2011-05285 Trafiknämnden Förslag till framtida ägande och ansvar i AB Transitio Sammanfattning Sammanfattningsvis innehåller förslaget följande komponenter

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen 16-64 år A R B E T S L Ö S A PROGRAM: AKT.STÖD 1 ARBETSLÖSA KÖPING 884 5,7 195 794 5,1 392 1 678 10,8 587 689 4,4 402 2,6 1 091 7,0

Läs mer

Samverkansavtal för skärgårdstrafik

Samverkansavtal för skärgårdstrafik TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) Kalmar Länstrafik Datum 2017-03-29 Diarienummer 170254 Samverkansavtal för skärgårdstrafik Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige godkänner samverkansavtal om skärgårdstrafik

Läs mer

BILAGA En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) Sammanfattning

BILAGA En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) Sammanfattning BILAGA En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) Sammanfattning Sammanfattningen är i sin helhet hämtad från utredningens sammanfattning. Hela utredningen kan laddas ner från nedanstående länk http://www.regeringen.se/sb/d/11344/a/125734

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 18 augusti 2014, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 18 augusti 2014, klockan Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 18 augusti 2014, klockan 13.00-15.15 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

Förutsättningar för ett samlat regelverk för skolskjuts, färdtjänst, sjukresor och allmän kollektivtrafik

Förutsättningar för ett samlat regelverk för skolskjuts, färdtjänst, sjukresor och allmän kollektivtrafik Förutsättningar för ett samlat regelverk för skolskjuts, färdtjänst, sjukresor och allmän kollektivtrafik Sara Rhudin Sveriges Kommuner och Landsting Allmän och särskild kollektivtrafik Allmän kollektivtrafik

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012 Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län Remissversion maj 2012 1. Inledning Ny kollektivtrafiklag Begreppsförklaring Beslut om allmän trafikplikt Trafikförsörjningsprogram Organisation

Läs mer

Konsortialavtal för Blekingetrafiken AB

Konsortialavtal för Blekingetrafiken AB Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 2012-01-01 AB Mellan Landstinget Blekinge samt Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofströms kommuner - nedan benämnda förbundsmedlemmarna,

Läs mer

Samverkansavtal gemensam Hjälpmedelsnämnd mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands län från

Samverkansavtal gemensam Hjälpmedelsnämnd mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands län från RIKTLINJE 1 (7) Landstinget Västmanland och länets kommuner Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås har träffat följande överenskommelse

Läs mer

Svar på skrivelse från Yvonne Blombäck och Helene Öberg (MP) angående Transitio AB

Svar på skrivelse från Yvonne Blombäck och Helene Öberg (MP) angående Transitio AB Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1301-0164 Landstingsstyrelsen LAWDSMGSSTYflELSEfö 13*23 0001 4 Svar på skrivelse från Yvonne Blombäck och Helene Öberg

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Söderköpings kommun

Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Söderköpings kommun BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Anders Lennartsson 2015-01-12 TSN 2015-18 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Kommuner som så önskar kan enligt

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

Utredning om fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun

Utredning om fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun Bilaga KS 2011/121/1 B~~~~ Planering- och utveckling Anders Johansson YTIRANDE SALA KOMIV1~f'l Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2011-05- 1 1 Diarj\'l'r _ J',~, IAktpilaga ";)1(; 1:/\ I 1-;.. I 1 (3) 2011-05-11

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.46 Datum: 2016-03-03 Miljöplanerare Annika Friberg E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING MÄLAB Regional tågtrafik 2017 Samråd inför upphandling (SIU) OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING Om SIU-processen Detta Samråd inför Upphandling (SIU)

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 19 mars 2012, klockan

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 19 mars 2012, klockan 2012-03-19 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 19 mars 2012, klockan 08.00-09.40 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Yvonne Gmeiner

Läs mer

FÖRTROENDEMANNAORGANISATION 2014 2018. I bilaga 1 finns skiss på förtroendemannaorganisation.

FÖRTROENDEMANNAORGANISATION 2014 2018. I bilaga 1 finns skiss på förtroendemannaorganisation. FÖRTROENDEMANNAORGANISATION 2014 2018 I bilaga 1 finns skiss på förtroendemannaorganisation. 1 (10 INNEHÅLL 1 LANDSTINGSFULLMÄKTIGE... 2 2 VALBEREDNING... 2 3 LANDSTINGETS REVISORER... 2 4 PATIENTNÄMND...

Läs mer

Storregionala tågtrafiken i Mälardalen. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län

Storregionala tågtrafiken i Mälardalen. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län Storregionala tågtrafiken i Mälardalen Process Förberedelse Beslut Genomförande 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Skapa gemensam bild av behoven av regional tågtrafik och vad det kommer kosta Behoven

Läs mer

Kollektivtrafiken i Kalmar län Huvudmannaskap och politisk styrning

Kollektivtrafiken i Kalmar län Huvudmannaskap och politisk styrning Kollektivtrafiken i Kalmar län Huvudmannaskap och politisk styrning Olika modeller för trafikhuvudmannaskap: Renodlat landstingskommunalt, renodlat primärkommunalt eller gemensamt landstinget och kommunerna

Läs mer

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-11-21, punkt 9 Ärende Infosäkerhetsklass Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur

Läs mer

Svar på remiss Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

Svar på remiss Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2016:421-032 2016-09-27 1/2 Svar på remiss Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. godkänna skrivelsen Regional indelning

Läs mer

AVTAL OM ANSVAR FÖR LOKAL OCH REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK I SKÅNE

AVTAL OM ANSVAR FÖR LOKAL OCH REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK I SKÅNE 1 AVTAL OM ANSVAR FÖR LOKAL OCH REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK I SKÅNE Beslutat i kommunfullmäktige den 10 december 1998, 205. 1. Parter Avtalsslutande parter är Kommunerna i Skåne län: Bjuv, Bromölla, Burlöv,

Läs mer

Strategisk trafikplanering. Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik

Strategisk trafikplanering. Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik yy Strategisk trafikplanering Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik Läns- och lokaltrafikens branschorganisation Grundat 1905 Medlemmar 21 Länstrafikbolag 7 primärkommunala + 80 Associerade

Läs mer

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Tjänsteskrivelse H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andren, förvaltningschef 2014-09-17 HU-HOH14-145 Nämnden för Habilitering och Utbildning Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Bakgrund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2011-10-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2011-10-13 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-10-13 KF:s HANDLING NR 64 2011 25 (44) 199 Motion om gratis buss i Sala kommun Dnr 2010/141 INLEDNING Motion från Erik Åberg (MP)

Läs mer

1. Inledning. 2. Sammanfattning ÄGARSTRUKTUR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

1. Inledning. 2. Sammanfattning ÄGARSTRUKTUR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PM ÄGARSTRUKTUR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN 1. Inledning Västtrafik AB ( Västtrafik ) ägs idag till 50 procent av Västra Götalandsregionen ( Regionen ) och till 50 procent av de 49 kommunerna i länet ( Kommunerna

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Dalarna

Ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Dalarna PM 1 (6) Ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Dalarna En dokumentation av skatteväxlingsberäkningen Måns Norberg 2017-03-05 2017-03-05 2 (6) Utjämningssystemet I Sverige har det sedan länge funnits

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60)

Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) Landstingsstyrelsen 1 (4) Näringsdepartementet Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) Sammanfattning Stockholms läns landsting är i

Läs mer

Kostnadsunderlaget i kollektivtrafikmodellen

Kostnadsunderlaget i kollektivtrafikmodellen 2014:11 Kostnadsunderlaget i kollektivtrafikmodellen en översyn MISSIV DATUM DIARIENR 2014-03-20 2013/266-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-12-05 Fi2012/3761 Fi2013/4061 Fi2013/4344 (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

17 Föregående protokoll Anmäls att kollektivtrafiknämndens protokoll från sammanträdet 2015 02 02 har justerats.

17 Föregående protokoll Anmäls att kollektivtrafiknämndens protokoll från sammanträdet 2015 02 02 har justerats. PROTOKOLL 5 Organ Plats Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafikmyndigheten, Ängsgärdsgatan 12, Västerås Tidpunkt Måndagen den 30 mars 2015 klockan 09.00 11.30 Ledamöter Ersättare Övriga Tommy Levinsson

Läs mer

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen PM 1 (6) Datum Handläggare Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen Bakgrund Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska den myndighet som regeringen bestämmer utöva tillsyn över lagen

Läs mer

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Varför Samverkan Tillgänglighet och bemötande Gränslös efterfrågan Lägre kostnader Laglighet Vi utredde följande samverkansformer Samverkansavtal

Läs mer

Bolaget skall ägna uppmärksamhet åt taxifrågorna i länet och verka för en tillfredsställande taxiförsörjning.

Bolaget skall ägna uppmärksamhet åt taxifrågorna i länet och verka för en tillfredsställande taxiförsörjning. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Fastställd: Bolagsstämma 2000-12-15, 6. Beslut: KF, 2000- AB (556172-7487) AB Mellan Landstinget Blekinge samt Karlshamns, Karlskrona, Olofströms, Ronneby och

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst samt inbjudan till möte, i Stockholm

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst samt inbjudan till möte, i Stockholm YTTRANDE Vårt dnr: 13/5794 2013-10-11 Ert dnr: S2013/6837/FST Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Janne Rusk/Sara Rhudin Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB?

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB? FAQ VERKSAMHETEN.u. Vad är syftet med X2AB? Syftet med X2ABs verksamhet är att erbjuda regionala kollektivtrafikmyndigheter,länstrafikbolag och trafikföretag en möjlighet att driva gemensamma utvecklingsprojekt

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 8 februari 2015 Dialog med landstingets politiker

MEDBORGARPANEL Nummer 8 februari 2015 Dialog med landstingets politiker MEDBORGARPANELEN 215 Rapport 8 Dialog med landstingets politiker MEDBORGARPANEL Nummer 8 februari 215 Dialog med landstingets politiker Enkät nummer åtta är nu slutförd Vilka kan delta i Medborgarpanelen?

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige Denna överenskommelse avseende behörighet för Stockholms

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 13 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om allmän

Läs mer

PM Skatteväxling av kollektivtrafiken i Värmlands län

PM Skatteväxling av kollektivtrafiken i Värmlands län Bilaga 3 1(7) Kollektivtrafikstaben Bilaga 3 PM Skatteväxling av kollektivtrafiken i Värmlands län År 2012 infördes en ny kollektivtrafiklag. I samband med lagens införande valde landsting och kommunkollektiv

Läs mer

Ny kollektivtrafikmyndighet

Ny kollektivtrafikmyndighet 2011-01-03 1 (45) Ny kollektivtrafikmyndighet Ett kunskapsunderlag som stöd inför bildandet av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan

Läs mer

Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona

Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2017-03-30 Diarienummer 170277 Landstingsfullmäktige Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona Förslag till beslut föreslås i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(23) 2011-09-19 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-19.40 Beslutande 43 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Inga-Britt

Läs mer

Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland

Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling Handläggare: Hanna Nyström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms iäns landsting 2013-03- 2 1 LS

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Bilaga 2: Linjebeskrivning Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Remissversion mars 2012 Linjebeskrivning för buss I det följande ges varje busslinje en kort beskrivning utifrån

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 9 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Granskningsredogörelse Trafikförsörjning Skelleftebuss AB

Granskningsredogörelse Trafikförsörjning Skelleftebuss AB Granskningsredogörelse Trafikförsörjning Skelleftebuss AB Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

För att programmet ska ha betydelse för budget, planering, samråd och remissförfarande bör programmet vara klart våren 2012.

För att programmet ska ha betydelse för budget, planering, samråd och remissförfarande bör programmet vara klart våren 2012. Reviderad -05-06 Projektbeskrivning Regionalt trafikförsörjningsprogram med strategisk inriktning för Södermanlands, Västmanlands och Örebro län 1. Bakgrund Kollektivtrafikansvarig myndighet, ansvarar

Läs mer

35/16 Priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan

35/16 Priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED16-0867-2 35/16 Priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan Diarienummer:

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg 1(10) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, info punkt 15 Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Ärendebeskrivning Informationsärende

Läs mer

2011-12-21 Dnr LS/1164/2011. Landstingets revisorer. Skrivelse om att kommunallagens krav inte är tillgodosedda i bolagsordningen för AB Transitio

2011-12-21 Dnr LS/1164/2011. Landstingets revisorer. Skrivelse om att kommunallagens krav inte är tillgodosedda i bolagsordningen för AB Transitio ... Jämtlands Läns Landsting 1(6) Ledningsstab sekretariatet Marianne Ottersg rd Tfn: 063-147676 Tfn: 063-147636 Dnr LS/1164/2011 Skrivelse om att kommunallagens krav inte är tillgodosedda i bolagsordningen

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) r Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1301-0131 LANOSTINGSSTYBaSEN Landstingsstyrelsje J 3 '04* 2 3 0 0 Ö 0 5 Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet södra Småland

Förbundsordning för Regionförbundet södra Småland Förbundsordning för Regionförbundet södra Småland Organisationsnummer 222000-0372 Regionförbundet södra Småland är ett kommunalförbund enligt kommunallagen. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Regionförbundet

Läs mer

Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496

Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496 Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496 1. Parter Delägare l.1 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 1.2 Länstrafiken i Jämtland AB 1.3 Länstrafiken i Västerbotten AB

Läs mer

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 1 (5) YTTRANDE Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i länet.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland 1 (2) FÖRSLAG 2013:30 LS 1301-0131 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Till: Landstinget Halland. Från: Advokatfirman Lindahl KB. Kopia: Datum: 25 februari 2011. Ang: Sammanfattande punkter till beslutsunderlag

Till: Landstinget Halland. Från: Advokatfirman Lindahl KB. Kopia: Datum: 25 februari 2011. Ang: Sammanfattande punkter till beslutsunderlag PM Till: Landstinget Halland Från: Advokatfirman Lindahl KB Kopia: Datum: 25 februari 2011 Ang: Sammanfattande punkter till beslutsunderlag 1. BAKGRUND Hallandstrafiken AB ( Bolaget ) ägs i dag av Hylte

Läs mer

Trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget 2016

Trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget 2016 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Ewa Lindqwister 2015-11-24 Dnr: TSN 2015-01 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget 2016 Trafik- och samhällsplaneringsnämndens

Läs mer

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2012-08-16 LiÖ 2012-2975 Landstingsstyrelsen Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige Bakgrund Länen i Mälardalen

Läs mer

Länsträff

Länsträff Länsträff 2016-01-14 Länsstyrelsens roll Verka för att det ska finnas beredskap och kapacitet att ta emot nyanlända Teckna överenskommelser med länets kommuner om mottagande av nyanlända Föra dialog med

Läs mer

Motion om utökade bussförbindelser i Mariefred

Motion om utökade bussförbindelser i Mariefred KF 22:1 KF 22:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 22:3 Stabsavdelningen Handläggare Kristina Welin Tel. 0152-292 45 Kommunstyrelsen Dnr KS/2013:423-034 2015-03-19 1/2 Motion om utökade bussförbindelser i Mariefred Kommunstyrelsen

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik. Remissversion. Västmanlands län

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik. Remissversion. Västmanlands län Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Remissversion Västmanlands län Beslutsdatum: 2015-10-21 Diarienummer: KTM 140177 Innehåll 1. Inledning 4 Trafikförsörjningsprogrammet 4 Kollektivtrafiklagen

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2014-08-27

PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2014-08-27 Peder Björn 2014-08-27 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Anskaffning av fordon för regional tågtrafik LiÖ 2014-790 137 I december 2013 ingick företrädare för landstingen i Stockholm, Uppsala, Västmanland,

Läs mer

Förslag om avtal för finansiering av kollektivtrafiken

Förslag om avtal för finansiering av kollektivtrafiken Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Handläggare Håkan Jansson 023-77 70 13 hakan.jansson@regiondalarna.se Datum 2016-11-18 Diarienummer RD 2016/147 Förslag om avtal för finansiering av kollektivtrafiken Förslag

Läs mer

Skånetrafiken 1 (8) Dnr 43/2014 1400839. Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag

Skånetrafiken 1 (8) Dnr 43/2014 1400839. Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag Skånetrafiken 1 (8) Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag Skånetrafiken 2 (8) Innehålisförteckning 1 Bakgrund 3 2 Definitioner 3 3 Gällande

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB Bilaga 1 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan SKL Företag AB och [KOMMUN] rörande INERA AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 1 2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE... 1 3. KÖPESKILLING... 1 4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET

Läs mer

Årsredovisning 2012. Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Årsredovisning 2012. Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten Årsredovisning 2012 Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten Förord Kollektivtrafiken utgör en viktig del i den infrastruktur som är nödvändig för att Norrbotten ska kunna bibehålla den starka tillväxt

Läs mer

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse Bilaga 3 Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik Nuvarande lydelse AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ägs av Stockholms läns landsting. Syftet med bolagsformen är att skapa förutsättningar

Läs mer

En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering

En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering 2018-2029 SJU LÄN: STOCKHOLM, UPPSALA, VÄSTMANLAND, ÖREBRO, SÖRMLAND, ÖSTERGÖTLAND OCH GOTLAND

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västmanland

Regelförenkling på kommunal nivå. Västmanland Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 86% Nej 14% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting

Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen P 12, 2014-11-04 Landstinsstyrelsen i (?) Landstingsstyrelsen Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Analys av samverkansformer för kommunal verksamhet.

Analys av samverkansformer för kommunal verksamhet. 1(5) 2015-11-11 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Analys av samverkansformer för kommunal verksamhet. Inledning En förstudie har tagits fram kring regional samverkan i offentlig

Läs mer