Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner"

Transkript

1 Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner

2 Varför Samverkan Tillgänglighet och bemötande Gränslös efterfrågan Lägre kostnader Laglighet

3 Vi utredde följande samverkansformer Samverkansavtal Kommunalförbund Gemensam nämnd Aktiebolag

4 Viktigare gemensamma rättsliga förutsättningar Lokaliseringsprincipen innebär i grunden att en kommunal åtgärd måste vara knuten till kommunens eget område eller dess invånare för att den skall anses som laglig. Principen hindrar kommuner och deras företag från att konkurrera med sin verksamhet utanför den egna kommunen och sälja sina tjänster som entreprenörer åt andra kommuner. Lagen om offentlig upphandling, LOU Det är inte möjligt att bara vända sig till en annan kommun och av den köpa den efterfrågade tjänsten. Det är inte heller tillräckligt att kalla avtalet för samverkansavtal för att därigenom försöka undvika LOU.

5 Samverkansavtal Skulle ett samverkansavtal egentligen innebära en köp-säljsituation har två väsentliga begränsningar för samverkansavtal har redan identifierats genom lokaliseringsprincipen och LOU. Avtalslösningen lämpar sig mindre väl när det gäller tunga investeringar eller många inblandade Någon juridisk person måste dessutom vara ägare till eventuell utrustning, arbetsgivare för eventuell personal etc. Att reglera en sådan ekonomiskt omfattande och kontinuerlig verksamhet som det här kan bli fråga om låter sig helt enkelt inte göras på ett tillfredsställande sätt genom avtal, i vart fall inte i jämförelse med de andra alternativ som står till buds.

6 Kommunalförbund Kommunalförbundet är en egen juridisk person som är fristående från de kommuner och landsting som är medlemmar i förbundet. Tanken med ett kommunalförbund är att medlemmarna flyttar över den verksamhet man vill samarbeta om på kommunalförbundet. Det har rätt att debitera medlemmarna sina kostnader. Hur kostnadsansvaret skall fördelas mellan medlemmarna regleras i förbundsordningen. Styrningsmässigt fungerar ett kommunalförbund som en egen kommun

7 Gemensam nämnd Är ett offentligrättsligt organ Varje samverkande kommun behåller huvudmannaskapet Är i huvudsak en vanlig nämnd Ingår i en av de samverkande kommunernas organisation (värdkommunen - Karlstad) Är ingen egen juridisk person Samverkansavtal och reglemente obligatoriskt Även myndighetsutövning OK

8 Aktiebolag Aktiebolaget som samverkansform finns till skillnad från kommunalförbundet goda möjligheter för de ägande kommunerna att styra verksamheten. Ägarnas inflytande över bolaget bestäms i utgångsläget av aktieposternas storlek Storleken av aktiebolagets styrelse bestäms helt av aktieägarna. Den ekonomiska risken är kopplad till ägandet och, åtminstone formellt sett, begränsad till aktiekapitalet. Sammanfattningsvis kan aktiebolaget sägas vara en organisationsform som ger goda möjligheter att skräddarsy önskad samverkan genom ägande.

9 Storleken på den gemensamma nämnaren avgörande Ju större den gemensamma nämnaren kan sägas vara, desto mer talar nämligen för att gemensam nämnd skulle vara den bästa gångbara samverkansformen för dessa uppgifter. Ju mindre den gemensamma nämnaren och större behovsspridningen är, desto mer talar för aktiebolaget som den lämpligaste samverkansformen, förutsatt att man fortfarande vill samverka i ett scenario där de samverkande parternas behov varierar stort.

10 Drift och servicenämnden i Värmland Ger laglighet Ingen ny juridisk person Likvärdiga partners Krävs ingen upphandling Karlstads kommun är värdkommun Avtal om samverkan Reglemente

11 Reglemente Nämndens uppgifter och verksamhetsområde - Särskilda specificerade uppdrag bestående i drift, service, support eller samordning av upphandling som lämnats till nämnden av två eller flera samverkande parter och som nämnden accepterat Nämndens arbetsformer - sammanträden (normalt 4 ggr/år) - förtroendevaldas tjänstgöring - närvarorätt - kallelser och protokoll - övriga arbetsformer (tilläggsöverenskommelse) Revision - ska granskas av revisorerna hos var och en av de samverkande parterna

12 Reglemente Nämndens sammansättning Ledamöter och ersättare utses av respektive fullmäktige Minst en ledamot och en ersättare från varje kommun (lika många ersättare och ledamöter) Enligt kommunallagen utser värdkommunen ordf och vice ordf för nämnden Karlstads kommun innehar ordförandeposten Val av vice ordf beslutas av Karlstad efter förslag från nämnden

13 Reglemente Nämndens ställning Är egen myndighet och kan anställa personal och ingå avtal Fattar beslut i Karlstads kommun Krav från utomstående Karlstad ansvarar med regressrätt mot övriga kommuner Ska rapportera till kommunfullmäktige i Karlstad på motsvarande sätt som övriga nämnder - samtliga rapporter ska tillställas samverkande parter

14 Samverkansavtalet Reglerar parternas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och samarbetets gränser Uppgiftsområdet ska avgränsas Vem äger fast och lös egendom? Var ska personalen vara anställd? Kostnadsfördelning och finansiering Uppsägning, avveckling och tvistelösning

15 Samverkansavtal för gemensam drift och servicenämnd Särskilda uppdrag enligt reglemente Karlstads kommun utför uppdrag som man har kompetens och personal för inom IT-området. Ej överta IT-drift från någon samverkande part. Verksamhet av annan art ska godkännas av samtliga samverkande parters fullmäktige Samverkande parter eniga att nämnden inte bör utföra uppdrag som Karlstads kommun motsätter sig Karlstads kommun ansvarar för beredning och verkställighet Karlstads kommun ansvarar för personal och ägande av fastigheter och inventarier med undantag av licenser som tecknats av respektive part Verksamhet kan utföras av annan kommun bland samverkande parter. Om så är fallet har denna kommun huvudmannaskap och äganderätt på motsvarande sätt. Samverkansavtalet gäller 1 jan 2010 t o m 31 dec Uppsägning ska ske skriftligt senast 31 dec Om inte förlängs avtalet för fyra år i taget.

16 Kostnadsfördelning Varje samverkande part ansvarar för samtliga kostnader enligt egna arvodesregler Årligt bidrag enligt avtal (betalning i januari). Täcker nämndens administrativa kostnader samt kostnader för 1 anställd (IT-samordnare) Kostnader hänförliga till uppdrag belastar samverkande parter enligt särskilt överenskommen fördelningsnyckel i varje särskilt fall Viktigt finna en fördelningsnyckel för kostnaderna som är rimlig för var och en En proportionell fördelning som ska stå i överensstämmelse med den egna nyttan av verksamheten

17 Delegeringsbestämmelser Förhållandet mellan delegering och verkställighet följer principerna i Karlstads kommun Delegeringsbestämmelserna följer nivåer och inriktning i Karlstads kommun Beslutanderätt i angivna frågor delegeras till bitr. kommundirektör och IT-chef Ärende av principiell art ska beslutas i nämnden

18 Nämndens övergripande mål är lägre kostnad för drift som kan ske gemensamt effektivare utnyttjande av resurser genom samverkan bidra till en bättre och snabbare utveckling genom samverkan genomföra gemensamma upphandlingar som resulterar i lägre kostnader även om inte drift sker gemensamt I framtiden kan samverkan utökas till andra verksamhetsområden.

19 Gemensam IT-nämnd för Värmland Den Gemensamma IT-nämnden bildades den 14 april 2010 Samtliga 16 kommuner i Värmland ingår Karlstad värdkommun Hanterar frågor av principiell betydelse för Värmlands utveckling och gemensam drift av enskilda lösningar

20 IT-samverkan Värmland Vad har vi gjort? Quadracom, kommunsammanbindande nät Bredbandsutbyggnad, ADSL Upphandlingar, WebSense, Telefoni, Gemensam projektplats Interaktiv säkerhetsutbildning Elektronisk fakturahantering Gemensamt medlemskap i Sambruk E-hälsa Värmland

21

22 IT-samverkan Värmland - Sjunet

23 IT-samverkan plan Vad ska vi göra? Fiber i Värmland Gemensamma IT-upphandlingar Gemensam internetförbindelse Dela brandvägg, spam, webbfiltrering mm Inloggning med federation Politiker-app Gemensam drift av W3D3

24 Vad kan/vill vi samverka kring? Drift som sänker våra kostnader Gemensam utveckling som ger större effekt på satsningar e-tjänster Gemensamma personella utvecklingsresurser Gemensamma verksamhetssystem Gemensam drift Vilka system? PA, ekonomi Gemensam hantering (t ex lönehantering) Förvaltning av e-hälsa Värmland GIS Mera?

25 FRÅGOR? Tack för mig! Ulf Nyqvist, bitr. Kommundirektör Karlstads kommun

26

KALLELSE. Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. OBS! Gruppledarträff 08:00 09:00. Förvaltningshuset, sal Byskär

KALLELSE. Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. OBS! Gruppledarträff 08:00 09:00. Förvaltningshuset, sal Byskär HAPARANDA STAD KALLELSE Kommunledningskontoret 2013-03-13 Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Tid: 2013-03-18, Kl. 09.00 OBS! Gruppledarträff 08:00 09:00 Plats: Förvaltningshuset,

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-11-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-11-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-11-07 9 (24) 202 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam servicenämnd i Mora avseende IT-organisation för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam servicenämnd i Mora avseende IT-organisation för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam servicenämnd i Mora avseende IT-organisation för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid 1. Bakgrund och syfte 2 2. Ändamål och

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Svensk författningssamling 1991:900

Svensk författningssamling 1991:900 Svensk författningssamling 1991:900 Kommunallag (1991:900) - riks... 1 av 33 2013-01-21 19:17 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Kommunallag (1991:900) Svensk författningssamling

Läs mer

Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun

Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun Kommunledningskontoret Birgitta Petersson 2010-04-23 Sammanfattning En arbetsgrupp med representanter från Eslövs kommuns förvaltningar

Läs mer

Detta avtal är ej avsett att inskränka behörigheten hos eller självständigheten för Parterna och deras respektive beslutande organ.

Detta avtal är ej avsett att inskränka behörigheten hos eller självständigheten för Parterna och deras respektive beslutande organ. AVTAL OM SAMVERKAN I A DA 1. PARTER Ålands landskapsregering, 0145076-7, Mariehamns stad, 0205071-4, Ålands hälso- och sjukvård, 1907542-4 och Ålands kommunförbund, 1449974-6 har kommit överens om att

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

1(12) Ruth Ericsson Regional kollektivtrafikmyndighet Tfn 063-146561 ruth.ericsson@regionjamtland.se PM 2015-05-15 Dnr RS: 2013/467 LS 973/2013 Projekt Region 2015 SLUTRAPPORT REGION 2015 KOLLEKTIVTRAFIK

Läs mer

Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland

Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland I ~ landstinget II DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet ~ila&a ls 2BA BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2014-04-07 Sida 1 (6) Dnr LD12/01796 Uppdnr 759 2014-03-24 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. Bilaga 3 2012-11-22 2010-11-30 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, nedan benämnt förbundet.

Läs mer

AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo AVTAL Samverkan miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Avtalet antogs 2013-05-27, 101 av Kommunfullmäktige i Ulricehamn Avtalet

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Sammanfattning Den kommunala verksamheten har förändrats Sedan den nuvarande kommunallagen trädde i kraft 1992 har samhället genomgått stora förändringar. Urbaniseringen har fortsatt liksom it-utvecklingen.

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Vägledning: Köp från eget bolag 2013:3

Vägledning: Köp från eget bolag 2013:3 Vägledning: Köp från eget bolag 2013:3 Innehållsförteckning Om vägledningen 2 Inledning 4 1. Om in house-undantaget 6 1.1 Vad är in house-undantaget? 6 1.2 Det temporära undantaget 7 1.3 Restriktiv tillämpning

Läs mer

Föreningspooler en rekommendation

Föreningspooler en rekommendation Föreningspooler en rekommendation Föreningspooler är en samverkansform för att organisera anställda och arbetsgivare i föreningslivet, till nytta för både föreningar och anställda. ÅSA-projektet ett arbete

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Gemensam nämnd med Borlänge kommun för språktolkförmedlingsverksamhet

Gemensam nämnd med Borlänge kommun för språktolkförmedlingsverksamhet 49 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ekonomienhet Dnr LD12/03503 Uppdnr 408 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18 Landstingsfullmäktige Gemensam nämnd

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

ON KALLELSE 2013-03-06

ON KALLELSE 2013-03-06 ON KALLELSE 2013-03-06 HEDEMORA KOMMUN Omsorgsnamnden Maria Olsson KALLELSE Datum 201 3-02-25 Sida 1(2) Omsorgsnamnden kallas härmed till sammanträde onsdag den 6 mars 2013 kl. 09.00 i Tjädernhuset, sammanträdesrum

Läs mer