Utredning om fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning om fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun"

Transkript

1 Bilaga KS 2011/121/1 B~~~~ Planering- och utveckling Anders Johansson YTIRANDE SALA KOMIV1~f'l Kommunstyrelsens förvaltning Ink Diarj\'l'r _ J',~, IAktpilaga ";)1(; 1:/\ I 1-;.. I 1 (3) YTTRANDE Utredning om fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun Kommunstyrelsen har förslag från Vård- och omsorgsnämnden att utreda konsekvenserna av fri kollektivtrafik för pensionärer inom Sala kommun, En skrivelse från Seniorer i tiden med förslag om fri kollektivtrafik för pensionärer inom länet har även inkommit Detta förslag har behandlats av Sala kommuns kommunala pensionärsråd, där samtliga representanter ställer sig enhälligt bakom skrivelsen om fri kollektivtrafik för pensionärer inom länet. I dag finns avgiftsfri kollektivtrafik i Ockelbo kommun, Den lokala busstrafiken består av 9 linjer som alla erbjuder resenärerna gratis resande inom kommunen, Basen i systemet är skolskjuten som gjorts om och i de flesta fall blivit vanliga busslinjer, Man försöker också anpassa turerna så att de ansluter mot vidare pendling med tåg och buss, I Göteborg åker barn och pensionärer gratis under vissa tider. Det finns en lagstiftning i Sverige om att det ska finnas ett länstrafikbolag i varje län som ansvarar för den lokala och regionala linjetrafiken, Länstrafiken Mälardalen har uppdraget i Sörmland, Västmanland och Örebro län, Sala kommun är delägare av Västmanlands lokaltrafik AB, Trafikbolaget utför den kollektivtrafik som bestäms i verksamhetsplanen för varje år, Trafiken finansieras av resenärerna, landstinget och kommunerna. Biljettintäkterna täcker knappt hälften av kostnaden för trafiken som sker i dag, Den övriga kostnaden täcks av medel från landstinget och kommunerna i länet Lanstinget står för cirka hälften av underskottet och kommunerna för resterande del Fördelningen bygger på att underskottet för den regionala trafiken inom länet täcks av landstinget och underskottet för den lokala trafiken inom respektive kommun täcks av respektive kommun, För Sala kommun innebär detta att kommunen lämnar ett bidrag till kollektivtrafiken inom kommunen med 10,2 miljoner kronor för år 2010, Trafikintäkterna för den lokala kollektivtrafiken inom Sala kommun bedöms till 4,7 miljoner kronor, Västmanlands Lokaltrafiks förslag Sala kommun har bett Västmanlands Lokaltrafik utreda konsekvenserna av att erbjuda fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun, VL kan i ett första skede bistå med ett förslag till produkt och kostnad per person samt förslag till administration kring detta. Sala kommun har i dag cirka ålderspensionärer. Hur många av dessa som skulle utnyttja resande med lokaltrafiken, om kommunen betalade hela resekostnaden är svårbedömt Man bör även beräkna andra samhällsekonomiska vinster i form av minskat färdtjänstberoende, ökad hälsa och livskvalitet etc, för den berörda åldersgruppen, SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Box Sala Besöksadress: Stora Torget l Växel: Fax: Anders Johansson Samhällsplanerare Planering- och utveckling

2 2 (3) Förutsättningar YLs biljettmaskinsystem är föråldrat och innebär tyvärr begränsningar i möjlighet att utveckla helt nya produkter och tjänster. Ett krav som VL har ur ett trafikplanerings- och ekonomiskt perspektiv är att resorna som görs registreras. Detta innebär att någon form av YL-kort krävs för pensionärerna. VL har ingen möjlighet att utöka sin administration inom befintliga ekonomiska ramar. Förslag VL årskort för pensionärer VL kan erbjuda två alternativa kort för åldersgruppen 65+ enligt följande: Alt 1 Kommunkort - ett kort på all kollektivtrafik inom Sala kommun, obegränsat antal resor. Kortet är personligt och gäller ett år. Pris per kort ca kr per person och år. Alt 2 Länskort - i enlighet med förslag från SPF så gäller kortet obegränsat antal resor i hela länet med både buss och tåg under ett års tid. Pris per kort ca kr per person och år. Ansökan sker och administreras hos kommunen. Kommunen beställer därefter x antal kort av VL mot faktura och ansvarar för distributionen av kort till kund. Ansökan och beställning kan ske löpande under året. Förslagen ovan kräver en ny design på YL-kort samt viss omprogrammering av vårt biljettmaskinsystem varför VL tidigast till årsskiftet 2010/2011 har möjlighet att distribuera pensionärskorten. Vi vill poängtera att det finns en risk för ökade trafikkostnader ifall resandeökningarna leder till behov av förstärkningsturer vid vissa tidpunkter. SMS-biljett för resor med Silverlinjen SM S-biljetten är en av flera åtgärder som införts av kollektivtrafikbranschen för att minska kontanthanteringen. Efterfrågan har också ökat i och med att kontantstopp införts på många håll- däribland Västmanland. Men det handlar med all säkerhet också om att SMS-biljetten ligger rätt i tiden. Idag har de flesta en mobil som de bär med sig hela tiden. Steget till att använda den som betalmedel är inte så stort. SMS:a och köp en biljett enkelt l dag finns möjlighet att betala sin resa i Västerås, Sala, Arboga, Fagersta och Köpings stadstrafik samt i Västerås kommun med en SM S-biljett. Man skickr ett SMS med de bokstäver som är koden för den biljett du vill ha till telefonnummer Koderna är för: SALA STADSTRAFIK Beställningskod SMS-biljett Giltighet Vuxen SAV 10 kronor 180 min Skolungdom SAS 9 kronor 180 min OBS! Mobiloperatörens kostnader för att skicka SMS tillkommer. Kunder hos TeliaSonera (Halebop ), TELE2 (Comviq, Tango, ParIino), Telenor (Djuice, GlocaInet) och 3 kan använda tjänsten SMS-biljett.

3 3 (3) Man får ett kvitto i mobilen som fungerar som biljett. När du kommer på ska biljetten visas upp för föraren. Kvittot kommer normalt sett inom några sekunder men det kan ta upp till en minut. Därför är det viktigt att köpa sin SMS-biljett i god tid innan bussen kommer. Bussföraren har rätt att avvisa den som inte har sin biljett klar. Giltighetstiden på SMS-biljett är densamma som när man köper en vanlig enkelbiljett. Den betalas via mobilräkningen. Har man kontantkort dras summan direkt från kortet. Förslag SMS-biljett för pensionärer Enligt VL vore det möjligt att införa en kod till för pensionärer och att den resan med Silverlinjen skulle betalas av Sala kommun. Hur detta skulle kunna genomföras på ett praktiskt sätt behöver utredas. Likaså måst en bedömning göra hur detta påverkar nuvarande intäkter för resande med Silverlinjen. Ett nytt förslag till sonindelning är framtaget nyligen, och nu finnas möjlighet att köpa SMS-biljett även för landsbygdstrafiken. Den 1 januari 2012 träder en ny kollektivtrafiklag ikraft som innebär att det ska finnas en kollektivtrafikansvarig myndighet i varje län. Kommunerna och landstinget måste gemensamt bestämma om hur den regionala kollektivtrafiken ska organiseras. Kollektivtrafikmyndighetens ansvar omfattar all regional kollektivtrafik, vilket inkluderar den trafik som i dagligt tal kallas lokal trafik. Enligt VKL är det inte möjligt att undanta viss kollektivtrafik, exempelvis Brukslinjen, och hantera den som idag. Trafikmyndigheten är behörig myndighet, inte en enskild kommun. All upphandling av trafik måste föregås av beslut om trafikplikt, som myndigheten beslutar om. Trafikplikten ska grundas på myndighetens trafikförsörjningsprogram. Kommunerna kommer inte att kunna organisera busslinjetrafik vid sidan om den nya kollektivtrafikmyndigheten. Så här är lydelsen i SKL beskrivning inför regionala kollektivtrafikrnyndighetens bildande. "Vid fastställande av taxor i kollektivtrafiken ska lika taxor tillämpas för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter." ;::-/;!{htf1l.,. Anders )OhanssJrf Samhällsplanerare

4 Bilaga KS 2011/121/2 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (13) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning VON 56 Dm: 2010/54 Ink Diari,n, l' ~, IAklbillaga QDIO I:LJ I Fri kollektivtrafik for pensionärer i Sala kommun t.:::::.:::.:.=:..;-.;,... _"--'-_... Ordföranden föreslår i skrivelse att införa fri kollektivtrafik får pensionärer i Sala kommun. Beredning Ordförandens förslag. Bil. VON 20 I 0/42/1 Yrkanden Ordfåranden Bo Kallerman (C) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar hos kommunstyrelsen hemställa att utreda konsekvenserna av fri kollektivtrafik för pensionärer inom Sala kommun. Hanke Joneklav (KD) yrkar avslag på ordförandens förslag med motiveringen att om kommunen har resurser att förstärka kollektivtrafiken så bör en humanare Hirdtjänstpolitik prioriteras. Kerstin Larsson (C) yrkar bifall till ordfårandens förslag. Karin Karlsson (S) yrkar bifall till ordförandens förslag. Håkan Aspenbom (FP) yrkar bifall till ordförandens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Hanke Joneklavs yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet. V ård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar hos kommunstyrelsen hemställa att utreda konsekvenserna av fri kollektivtrailk för pensionärer inom Sala kommun. Utdrag: Kornmuns1yrdscn i\klcn

5 Sidm 1(2) Dm v ÅRD- OCH OMSORG Bo Kallennan, tfil Vård- och omsorgsnämnden Diarienr J" _' IAktb!!!'ga.20iO 1,2 i I "" Ordförandeförslag angående fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun Många samtal som jag får från våra äldre handlar om problem med resor. Oftast handlar det om att man tycker det är för dyrt. Runt om i vårt land pågår precis som här i Sala en diskussion om det inte skulle kunna vara möjligt att helt avgiftsbefria pensionärerna då de nyttjar vår kollektivtrafik. Jag ser det som en gest mot alla de som med hårt arbete byggt upp detta vårt Sverige till vad det är idag. J ag har också lärt mig att om våra äldre får möj lighet att deltaga i social samvaro och ett aktivt liv ökas deras livskvalitet och åldrandet går långsammare. Som centerpartist finns naturligtvis också en tanke att få till en ökning av kollektivtrafiken på bekostnad av exempelvis biltrafiken. Bussarna går oftast nästan tomma idag vilket betyder att kollektivtrafiken har ledig kapacitet för att kunna klara av konsekvenserna av detta förslag. Det finns också från min sida sett en tanke att bra kollektivtrafik ska kunna möjliggöra för äldre att bo kvar i sina egna bostäder längre även om man bor på landsbygden. Vård och omsorgsnämnden har givetvis inte medel för att finansiera en sådan här refonn. Det är också svårt fdr nämnden att göra beräkningar på hur stora kostnaderna skulle bli. Detta är rent fonnelit en uppgift för kommunstyrelsen att i avtalet med VL komma överens om ersättningsnivå för kommunens förhöjda ambition. Lämpligt är att komplettera uppdraget om samhällsresor som redan pågår med att utreda ovanstående förslag. Förslag till beslut Med hänvisning till ovan föreslår jag vård- och omsorgsnämnden besinta att hemställa hos kommunstyrelsen att utreda konsekvenserna av fri kollektivtrafik för pensionärer inom Sala kommun. Bo Kallem1an Ordförande SAI,A KOM"WN Postadress Org.nr Box SAL\ Besöksadress Fredsgatan SALA Telefon Vx adress Telefax Postgiro Hemsida

6 Bimaga KS 2011/121/3 Västerås Sala kommun SALA RNvil\J1Ur Kommunstyrei-,:r,n<,: för'!a!:i:'iil, Anders Johansson Ink. 20m o 5 I Fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun Diarlem ----r,;ti::tt,;;::---j :2010 ixl i. 3, I Sala kommun har bett Västmanlands Lokaltrafik utreda konsekvenserna av att erbjuda fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun. VL kan i ett första skede bistå med ett förslag till produkt och kostnad per person samt förslag till administration kring detta. Sala kommun måste själva uppskatta antal framtida nytt j are baserat på befolkningsstatistik etc. för kommunen samt beräkna andra samhällsekonomiska vinster i form av minskat fårdtjänstberoende, ökad hälsa och livskvalitet etc. för den berörda åldersgruppen. Förutsättningar YLs biljettmaskinsystern är föråldrat och innebär tyvärr begränsningar i möjlighet att utveckla helt nya produkter och t j änster. Ett krav som VL har ur ett trafikplanerings- och ekonomiskt perspektiv är att resorna som görs registreras. Detta innebär att någon form av YL-kort krävs för pensionärerna. VL har ingen möjlighet att utöka sin administration inom befintliga ekonomiska ramar. Förslag VL kan erbjuda två alternativa kort för åldersgruppen 65+ enligt följande: Alt l Kommunkort - ett kort på all kollektivtrafik inom Sala kommun, obegränsat antal resor. Kortet är personligt och gäller ett år. Pris per kort ca kr per person och år. Alt 2 Länskort - i enlighet med förslag från SPF så gäller kortet obegränsat antal resor i hela länet med både buss och tåg under ett års tid. Pris per kort ca kr per person och år. Ansökan sker och administreras hos kommunen. Kommunen beställer därefter x antal kort av VL mot faktura och ansvarar för distributionen av kort till kund. Ansökan och beställning kan ske löpande under året. Förslagen ovan kräver en ny design på YL-kort samt viss omprogrammering av vårt biljettmaskinsystem varför vi tidigast till årsskiftet 2010/2011 har möjlighet att distribuera pensionärskorten. Vi vill poängtera att det finns en risk för ökade trafikkostnader ifall resandeökningama leder till behov av förstärkningsturer vid vissa tidpunkter. Med vänlig hälsning VÄSTMANLAND S LOKALTRAFIK AB IU 11() >;:--- tjjfljvl 'k 1Jj~ Maria Rydström, kådeschef Postadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro Org nr Retortgatan VLA Västerås

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

1. Har du blivit intervjuad av bussvärd tidigare eller medverkat i resvaneundersökningen per telefon? Ja (Om ja, avsluta intervjun) Nej

1. Har du blivit intervjuad av bussvärd tidigare eller medverkat i resvaneundersökningen per telefon? Ja (Om ja, avsluta intervjun) Nej Bilaga 1 Intervjufrågor till bussresenärer i Avesta-trafiken, maj 2013 Undersökningen genomförs av Avesta kommun (tel: 64 50 00) Kontaktperson: Sofie Norberg (e-mail: sofie.norberg@avesta.se) Resultatet

Läs mer

1(12) Ruth Ericsson Regional kollektivtrafikmyndighet Tfn 063-146561 ruth.ericsson@regionjamtland.se PM 2015-05-15 Dnr RS: 2013/467 LS 973/2013 Projekt Region 2015 SLUTRAPPORT REGION 2015 KOLLEKTIVTRAFIK

Läs mer

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden Foto: Bibbi Molander Förstudie Samordnade transporter på landsbygden 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och målgrupp 4. Projektets mål 5. Genomförandeplan och tidsplan 6. Spriding

Läs mer

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 10 Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access Ärendebeskrivning Ärendet är ett svar till Trafiknämnden

Läs mer

En tidning från NR 3 2010. ett trivselnylle. SMS-biljett i hela länet NYHETER KORSORD TÄVLING. resa

En tidning från NR 3 2010. ett trivselnylle. SMS-biljett i hela länet NYHETER KORSORD TÄVLING. resa En tidning från NR 3 2010 Rickard Olsson ett trivselnylle SMS-biljett i hela länet NYHETER KORSORD TÄVLING resa 1 Ledare Ny kollektivtrafiklag är lika med ökat resande. Eller? Den 22 juni fattade riksdagen

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde 1(2) 2013-05-16 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Kallelse till sammanträde Organ Kommunfullmäktige Plats Ekebyskolans aula Tid Måndagen den 27 maj 2013, kl19.00 l Val av protokolljusterare 2 Anmälningsärenden

Läs mer

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Kommunstyrelsen Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Fakta om ränteswappar En ränteswap är ett räntederivat som i sitt praktiska utförande innebär ett avtal om byte av ränta. För en låntagare

Läs mer

Införande av bilpool. Bilaga KS 2012/7/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Per Skog. Kommunstyrelsen

Införande av bilpool. Bilaga KS 2012/7/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Per Skog. Kommunstyrelsen Bilaga KS 2012/7/1 1 (2) 2011-12-15 MISSIV KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Kommunstyrelsen MISSIV Införande av bilpool En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag till införande

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Intervjuer med brukare och internationell studie

Intervjuer med brukare och internationell studie Rapport 2014:35 Version 1.0 Intervjuer med brukare och internationell studie - Avseende regelverk kring färdtjänst och andra särskilda persontransporter Dokumentinformation Titel: Intervjuer med brukare

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-21. Motion om skydd för omsorgstagares pengar

Sammanträdesdatum 2014-10-21. Motion om skydd för omsorgstagares pengar SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskottet Sammanträdesdatum 2014-10-21 10 (29) 207 Motion om skydd för omsorgstagares pengar Dnr 2014/80- + INLEDNING Mårten Öhrström (C) inkom den 14 januari

Läs mer

Cost-benefitanalys av införandet av nolltaxa på lokaltrafiken i Norrköpings tätort under lågtrafik

Cost-benefitanalys av införandet av nolltaxa på lokaltrafiken i Norrköpings tätort under lågtrafik LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Lärarprogrammet Specialisering samhällskunskap, Välfärdsstatens utveckling Cost-benefitanalys av införandet av nolltaxa på

Läs mer

Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna REGIONALT TRAFIKFÖR- SÖRJNINGSPROGRAM FÖR DALARNAS LÄN

Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna REGIONALT TRAFIKFÖR- SÖRJNINGSPROGRAM FÖR DALARNAS LÄN Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna REGIONALT TRAFIKFÖR- SÖRJNINGSPROGRAM FÖR DALARNAS LÄN 2012-2016 Innehåll Innehåll 1 Förord 2 1. Inledning 3 1.1 Ny kollektivtrafiklag 3 1.2 Regionalt trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.20, 13.20-17.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-28 iflsala W;;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-05-28 9 (11) 166 Bredband på landsbygden Dnr 2013/90 INLEDNING skrivelser har inkommit från SalaN et AB och Liden Data

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 1 LÄNSTRAFIKEN ÅRSREDOVISNING 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB 2 Innehåll Myndighetens ordförande har ordet 3 VÅR

Läs mer

KALLELSE Datum 2008-03-26

KALLELSE Datum 2008-03-26 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2008-03-26 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 26 mars 2008, kl. 8.15 Plats Festvåningen, Hotell Statt Information Presentation av personalchef,

Läs mer

Köp av 25 nya spårvagnar

Köp av 25 nya spårvagnar 1(7) Handläggare: Jörn Engström Sammanträdesdatum Dnr 2015/04 Tel: 031 368 25 53 Köp av 25 nya spårvagnar Trafiknämnden Göteborg Sammanfning Trafiknämnden beslutade i september 2006 hemställa hos Kommunstyrelsen

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar 2013-12-12 KS-2013/1391.109 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer