Fråga om Malmö stads anslutning till Mötesplats social innovation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fråga om Malmö stads anslutning till Mötesplats social innovation"

Transkript

1

2 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (8) Datum Vår referens Lisa Gunnefur Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse Fråga om Malmö stads anslutning till Mötesplats social innovation STK Sammanfattning Föreliggande ärende är ett led i att verkställa Kommissionens åtgärdsförslag som handlar om att vidareutveckla en infrastruktur för social innovation och urban integration. Genom anslutning till Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö högskola får Malmö stad tillgång till Mötesplatsens nationella och internationella nätverk, konferenser och utbildningar samt publikationer inom social innovation och samhällsentreprenörskap. Det är unikt att en nationell satsning ges sitt huvudsäte i Malmö. En anslutning till Mötesplatsen (MSI) kan vara ett sätt att bibehålla och vidareutveckla arbetssättet och innovationskulturen som mobiliserats i arbetet med bland annat Kommissionen, områdesprogrammet och Innovationsplattformen Malmö Sydost (Bygga om dialogen). Det föreslås att kommunstyrelsen beslutar att Malmö stad ansluter sig till Mötesplats Social Innovation genom att utbetala medel om kr år 2014 och 2 miljoner kr per år 2015, 2016 och Förslag till beslut Vård- och omsorgsberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att Malmö stad ska ansluta sig till Mötesplats Social Innovation under förutsättning att Region Skåne och Malmö högskola går in med motsvarande belopp och med de förutsättningar som anges i ärendet gällande styrgruppsplats, intresseområden och återrapportering, att ur kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar utbetala medel om kr år 2014 till Mötesplats Social Innovation/Malmö högskola, att beslut om fortsatt anslutning och finansiering, dvs. 2 miljoner kr för år 2015, hänskjuts till budgetberedningen år 2015, samt att beslut om fortsatt anslutning och finansiering år 2016 och 2017 och vidare ska behandlas i budgetberedningen för respektive år. Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse KS Mötesplats social innovation

3 MSI Verksamhet Malmö stads avsiktsförklaring Bokslut 2013 Budget brev från Mötesplats Social Innovation Beredningsbrev VoO (8) Beslutsplanering Vård- och omsorgsberedningen KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Inledning Initiativ som Kommission för ett socialt hållbart Malmö, Områdesprogram, Innocarneval, Design Malmö och pågående utvecklingsprocesser som Innovationsplattform sydost, Testbed inom vård och omsorg och Byggomdialogen vittnar om att mycket händer avseende social hållbarhet och social innovation i Malmö. Intresset för social innovation är med andra ord stort och växande. De samhällsutmaningar som bland annat Malmö står inför som rör till exempel hälsa, klimat, en åldrande befolkning, urbanisering och förändringar i arbetslivet kräver nya lösningar men kan inte lösas av en enskild aktör. Det krävs nya former av samarbeten mellan högskolor, näringsliv, offentliga sektorn och civilsamhällets aktörer. Att Malmö högskola har utsetts av regeringen till nationell mötesplats för social innovation innebär att mycket kunskap kring social innovation utvecklas, koordineras och sprids från Malmö. Malmökommissionen har lagt fram ett åtgärdsförslag som handlar om att vidareutveckla en infrastruktur för social innovation och urban integration. Detta arbete ska dra nytta av att Mötesplats social innovation vid Malmö högskola har utsetts av regeringen till en nationell mötesplats för social innovation. Föreliggande ärende är ett led i att verkställa Kommissionens åtgärdsförslag. I ärendet utreds om Malmö stad, med motsvarande tid och resurser som Region Skåne och Malmö högskola, ska medfinansiera Mötesplats Social Innovation. Vad är samhällsentreprenörskap, social innovation och sociala investeringar? Samhällsentreprenörskap är när människor tar egna initiativ för att förbättra sådant som de tycker saknas, eller inte fungerar i samhället och som gör att de gemensamma, samhällsnyttiga funktionerna utvecklas. Social innovation brukar förklaras som initiativ som syftar till att förbättra det som saknas eller inte fungerar i samhällsbygget, och som innefattar innovativa idéer och metoder för hur vi ska lösa samhällsproblem på nya sätt. Sociala behov som inte tillgodoses av marknaden eller den offentliga sektorn. Sociala investeringar brukar förklaras som kostnader för en åtgärd idag som ställs mot förväntade vinster i framtiden, om insatsen är framgångsrik. Sociala investeringar är investeringar i människor. Det kan handla om personer som är arbetslösa, äldre, barn, har en funktionsnedsättning eller är hemlösa. Investeringarna ger offentliga aktörer möjlighet att frigöra kapital för innovation och utvecklingsarbete och framför allt att arbeta mer långsiktigt och sektorsövergripande med prevention utan att begränsas av årliga budgetramar (ABC i social innovation, juli 2011, utgivare Mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap).

4 Bakgrund 3 (8) År 2008 lanserade stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) en stor programsatsning på samhällsentreprenörskap. 150 miljoner kronor avsattes för att under 10 år arbeta med forskning och utbildning inom området. Målet för programmet var att främja utvecklingen av samhällsentreprenörskap för att få ett hållbart samhälle i ekologisk, social och ekonomisk mening. År 2009 flyttades större delar av det innehållsmässiga ansvaret i programmet till högskolor och universitet. KK-stiftelsen valde ut Malmö högskola och Mittuniversitet som de lärosäten som tillsammans skulle driva Mötesplatsen för social innovation och samhällsentreprenörskap med start i augusti 2010 och två år framåt. Våren 2010 skrev Malmö stad, genom näringslivskontoret, under en avsiktförklaring där det står att Malmö stads totala insats i projektet är kontanta medel och in kind, tid och andra resurser till ett sammanlagt värde av kronor under perioden I brevet står det att Malmö stad, näringslivskontoret, aktivt kommer att stödja mentorskap kopplat till utbildningar inom samhällsentreprenörskap, stödja utvecklingen av CSR och vara med och bidra till utvecklingen av mötesplatsen samt vara medarrangör i större seminarier och konferenser. Malmö stad hade även en representant i Mötesplatsens (MSI) styrelse genom näringslivsdirektör Pehr Andersson under perioden. Malmö högskola och Region Skåne beslutade att från den 1 september 2012 driva vidare verksamheten i en mer permanent form. I december 2013 beslutade regeringen att formellt utse mötesplats social innovation vid Malmö högskola, hädanefter Mötesplatsen (MSI), till ett nationellt kunskapscentrum och en nationell koordinator för social innovation och samhällsentreprenörskap. Mötesplatsen (MSI) är idag ett nationellt kunskapscentrum med nationellt och internationellt fokus. Det innebär utveckling, koordinering och spridning av kunskap kring social innovation. Mötesplatsens främsta uppgift är att följa både den nationella och internationella utvecklingen på området och se till att kunskap och erfarenhet dokumenteras och kommer till användning. Det sker bland annat genom att publicera skrifter och arrangera utbildningar och konferenser. Exempelvis arrangerade Mötesplatsen (MSI) tillsammans med Malmö stad, Malmö högskola och Region Skåne konferensen SOCAP: Designing the Future i Malmö 2012 för ca 500 deltagare från Sverige och internationellt med impact investment som huvudtema. Mötesplatsens (MSI) hemsida har över 3000 besökare i veckan och där koordineras, samlas och delas information. Följarna är bland annat SKL, Innovationsstrategin och Näringsdepartementet, samt ett stort antal personer från näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor. MSI initierar forskning och annat utvecklingsarbete där kunskapsluckor upptäcks eller där nya samarbetskonstellationer skulle behövas. På Mötesplatsen (MSI) pågår en förstudie om Labb för social innovation med ambitionen att öppna upp för ett arbetssätt som är mer operativt än tidigare. Sammanfattningsvis kan ett labb förklaras som ett försök att hitta nya lösningar på samhälleliga problem med fokus på brukarnas behov och som systematiskt testas innan det skalas upp, något som både ökar möjligheterna att lösa de verkliga behoven och minskar risken för storskaliga satsningar som inte ger önskad effekt. Mötesplatsen (MSI) har under 2014 även anordnat både seminarier och gett ut en skrift ABC kring designprocesser för social innovation för att sprida kunskap om labb för social innovation. Mötesplatsen (MSI) har framför allt fyra fokusområden. 1. Ledning och organisation: Sociala investeringar är ofta sektorsöverskridande vilket ställer nya krav på ledarskap. Lyhördhet, respekt och förståelse för olika värderingar och arbetssätt är nödvändiga egenskaper för ledare som ska vara engagerade i samhällsförändringen. 2. Finansiering, sociala investeringar och resultatmätning: ett område med särskilt fokus är finansie-

5 ring och resultatmätning. Det är inte bara kopplat till sociala investeringsfonder utan även till att hitta mer långsiktiga sätt att finansiera samhällsinvesteringar med samarbetsformer mellan offentlig och privat verksamhet. 3. Företagets samhällsansvar: Mötesplatsen arbetar, på Näringsdepartementets uppdrag, sedan ett par år tillbaka med ett antal företag kring frågor som rör företagens samhällsansvar. Bland annat har Mötesplatsen (MSI) genomfört intervjuer med ett 20-tal stora företag verksamma i Sverige och skapat ett forum kring samhällsansvar för de medverkande företagen. 4. Forskning: Eftersom det finns relativt lite forskning på området stödjer Mötesplatsen (MSI) det nordiska forskningsnätverket Social Entrepreneurship Research Network (SERNOC) vars mål är att göra Norden och Baltikum till en ledande region för forskning inom samhällsentreprenörskap och social innovation. 4 (8) Mötesplatsen (MSI) har åtta personer anställda med ansvar för den operativa verksamheten med fokusområden inom bland annat sociala investeringar, effektmätning, omvärdsanalys, projektkoordinering och designprocesser. Det strategiska ansvaret för mötesplatsens inriktning och utveckling har styrgruppen som består av elva personer från bland annat Region Skåne, Malmö högskola och flera nationella och internationella företag som till exempel Max Hamburgare, Next Generation IKEA och Volvo Lastvagnar. I avsnittet nedan ges en bakgrund till åtgärdsförslaget från Malmökommissionen kopplat till Mötesplatsen (MSI). Därefter beskrivs de sociala investeringsfonderna, Innovationsplattform Malmö Sydost och avslutningsvis ett gott exempel på ett pågående samarbete med Mötesplatsen (MSI) hämtat från arbetet med testbed inom vård och omsorg. Kommissionen för ett socialt hållbar Malmö I kommissionens slutrapport, åtgärd , står det att man ska vidareutveckla en infrastruktur för social innovation och urban integration. Föreliggande ärende är ett led i att verkställa Kommissionens åtgärdsförslag. Kommissionen föreslår att det skapas en infrastruktur av kunskapsallianser som syftar till att utveckla sociala innovationer och stärka den urbana integrationen. Kunskapsallianserna ska bestå av personer som är kunniga inom sociala innovationer, urban integration och folkhälsoarbete från befintliga verksamheter och satsningar inom kommun, civilsamhälle, näringsliv, högskolor, myndigheter och lärosäten. Civilsamhällets roll och möjlighet att delta på lika villkor i kunskapsalliansen nämns, och Yallatrappan och Drömmarnas hus lyfts som viktiga inspirationskällor för hur sociala innovationer kan skapas samtidigt som den urbana integrationen stärks. Infrastrukturen ska med ett kontinuerligt kunskapsutbyte, till exempel genom konferenser, bidra till att öka kunskapen och inspirera till social innovation och samhällsentreprenörskap. Syftet är att tillsammans bidra till utvecklingen av en bättre och mer jämlik hälsa i Malmö samt förändra sambandet mellan tillväxt och välfärd. I kommissionens slutrapport står det att arbetet med att bygga en infrastruktur för social innovation och urban integration ska dra nytta av att Mötesplatsen (MSI) vid Malmö högskola har utsetts av regeringen till en nationell mötesplats för social innovation. Framför allt nämns möjligheten att dra nytta av Mötesplatsens (MSI) arbete med internationella aktörer för att ta fram nya metoder för att mäta effekten av sociala investeringar. Sociala investeringsfonderna Sedan 2012 finns två sociala investeringsfonder i Malmö, en inom barn och unga och en för

6 personalhälsa och hemlöshet. I riktlinjerna för fonderna som är antagna av kommunfullmäktige välkomnas insatser som kan anses nyskapande i form eller innehåll med syfte att främja utvecklingen och användingen av nya metoder och arbetssätt. Riktlinjerna främjar samarbeten mellan olika aktörer Det finns krav på koppling mellan investeringen och vetenskapligt beprövade metoder och det ska finnas en plan för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av resultaten. Mötesplatsen (MSI) skulle kunna ha en viktig roll i Malmö stads fortsatta arbete med att utveckla de sociala investeringsfonerna genom att initiera forskning eller labb för sociala innovationer. De kan även samla in och sprida kunskap samt utvärdera effekterna av investeringarna. Mötesplatsen (MSI) undersöker tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förutsättningarna att bilda ett forum för erfarenhetsutbyte då det gäller utvecklingen av de sociala investeringsfonerna som Malmö stad skulle kunna dra nytta av i det fortsatta arbetet. Mötesplatsen (MSI) har även fått i uppdrag av Tillväxtverket att påbörja en förstudie för att bilda en nordisk intressegrupp, en så kallad Nordisk Social Finance Task Force i Malmö och på så vis utveckla Malmö till nordiskt centrum för sociala investeringar. Förstudien kommer att belysa trender inom sociala investeringar, det vill säga nulägesbeskrivning, identifiera intressanta internationella aktörer och indikatorer för att mäta resultat. Förstudien förväntas vara färdig sommaren år (8) Innovationsplattform Malmö sydost och Bygga om dialogen Hösten 2013 lanserades arbetet med Vinnova-finansierade Innovationsplattformen Malmö Sydost som under den 2-åriga projekttiden samlar 21 partners från olika branscher inom näringslivet, akademi, kommun och region för att tillsammans arbeta för en hållbar upprustning av miljonprogrammet. Denna kraft ska nu fokusera på Malmös dubbelutmaning att använda den fysiska förnyelsen av miljonprogrammet i Malmö för att skapa nya jobb i de berörda områdena samtidigt som långsiktiga miljömål uppnås och näringslivet utvecklas. Inom ramen för Innovationsplattform Malmö sydost pågår arbetet med Bygga om dialogen. Kring Bygga om dialogen samarbetar socialtjänsten, fastighetsägare, Arbetsförmedlingen, Jobb Malmö, Försäkringskassan och Region Skåne. Det innebär bland annat att skapa jobb till arbetslösa i de aktuella områdena. Under hösten har de första personerna rekryterats till detta i samarbete med Trianon AB som är partner inom Innovationsplattformen Malmö Sydost. Samtidigt analyseras kostnaderna och besparingarna kopplad till dessa individer för att få mer evidens för de antaganden om ekonomiska effekter som framtagits inom ramen för Bygga om dialogen. Det finns ett stort intresse både nationellt och internationellt för Bygga om dialogen och ett tätare samarbete med Mötesplatsen (MSI) hade enligt projektledaren varit värdefullt i det fortsatta arbetet för att bland annat beskriva Bygga om dialogens nya och innovativa metod och kommunicera resultatet genom Mötesplatsens stora nationella och internationella nätverk. Genom Mötesplatsen (MSI) kan Malmö på så vis knyta till sig spetskompetens från hela världen och bidra till utveckling i andra städer med liknande problematik. Testbed inom vård och omsorg ett gott exempel Ett exempel på ett framgångsrikt pågående samarbete mellan Malmö stad och Mötesplatsen (MSI) är Testbed Malmö inom vård och omsorg. Testbedden startade år 2013 med utgångspunkt i den samhällsutmaning som en åldrande befolkning utgör i kombination med ett lågt intresse för utbildning inom vård och omsorg. I en delutredning från regeringens framtidskommission om framtidens välfärd och den åldrande befolkningen går det att läsa att inom en inte alltför avlägsen framtid kan nästan hälften av alla som föds väntas leva i över 100 år. Grundläggande trygghet, hälso- och sjukvård, skola och förbättrade arbetsmiljöer har lett till att befolkningen lever allt längre. Detta är en av välfärdsstatens största framgångar samtidigt som det också är en av samtidens största utmaningar. Prognosen visar att år 2050 kommer ca 40 % av

7 befolkningen vara 65 år eller äldre. En ökad andel äldre i befolkningen bör samtidigt kopplas ihop med en minskad trend hos ungdomar att söka sig till vårdyrken. I Kommunals rapport Vem ska ta hand om mina föräldrar när de blir gamla? av Yeshiwork Wondmeneh framgår det att i början av 80-talet var det ca fyra gånger fler sökande till vårdutbildningarna än de knappt 5000 platser som fanns. År 2010 var det inte tillräckligt många sökande för att fylla platserna. Enligt författaren har äldreomsorgen länge kännetecknats av dåliga anställningsvillkor och låga löner. I äldreomsorgen är möjligheterna till heltidsanställningar begränsade, arbetsmiljön ofta dålig och medellönerna lägre än i mansdominerade yrken med motsvarande krav. När ungdomars preferenser för olika yrken kartläggs upplevs, enligt författaren, alla dessa faktorer som oattraktiva, vilket kan förklara det minskade intresset hos ungdomar för att söka sig till äldreomsorgen. Med detta som bakgrund startade testbedden med syfte att utveckla, testa och implementera innovativa idéer i äldreomsorgen. Det kan handla om organisatoriska lösningar eller effektiviserande produkter och tjänster. Testbädden fokuserar på tre behovsdrivna innovationsområden trygghet och säkerhet, social samvaro samt bostäder. Malmö stads testbed samverkar med Mötesplatsen (MSI), näringslivet, forskare, medarbetare, brukare, anhöriga och föreningslivet. Processen utgår ifrån brukarens och användarens behov. Mötesplatsen (MSI) har framför allt bidragit med kunskap om social innovation, deras stora nätverk kopplat till Mötesplatsen och att marknadsföra Malmö stads innovativa arbete inom vård och omsorg. Testbed Malmö har fått både nationell och internationell uppmärksamhet genom Mötesplatsen. På uppdrag av Vinnova har Mötesplatsen (MSI) och Malmö högskola också producerat två inspirationskataloger, Sociala innovationer för äldre och Trygghetsbostäder för äldre samt genomfört en kartläggning inom området trygghetsbostäder, avseende utfallet av investeringsstödet som regeringen instiftade Mötesplatsens (MSI) hemsida har varit en betydelsefull kommunikationskanal för Testbed Malmö. Testbeddens framgångsrika samarbetsform lyfts som ett gott exempel, i Kommissionen för ett socialt hållbart Malmös slutrapport, på hur man genom en kunskapsallians kan skapa en mer jämlikt föredelad hälsa i Malmö. Detta arbete skulle kunna användas som inspiration i kommande arbete med att verkställa som föreslås av kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. 6 (8) Ekonomi Projekttid år Under projekttiden för Mötesplatsen (MSI) åren bidrog Region Skåne med kr, Malmö högskola med kr och Öresund Entrepreneurship Academy med kr. Malmö stad totala insats under projekttiden var kontanta medel och in kind, tid och andra resurser till ett sammanlagt värde av kronor Under 2013 hade Mötesplatsen (MSI) en totalbudget på drygt 7,2 miljoner kronor. I bokslutet för 2013 (bokslutet för 2013 bifogas ärendet) är det ett överskott på ca 1,9 miljoner kronor vilket beror på att Malmö högskola hade ett längre anställningsstopp som nu är hävt. Regeringen har beviljat Malmö högskola kronor 2013 respektive 2014 för att koordinera och vidareutveckla verksamheten Mötesplats Social Innovation. I regeringens beslut om att bevilja Malmö högskolas ansökan beskrivs i motiveringen: MSI uppfyller en funktion som ingen annan aktör uppfyller idag genom att samla och sprida kunskap om social innovation och samhällsentreprenörskap. Regeringen bedömer att den verksamhet som bedrivs vid MSI är en del i genomfröandet av den nationella innovationsstrategin som regeringen beslutade 11 oktober 2012 (N2011/547/FIN) En redovisning av resultatet av insatserna samt hur medlen har använts ska lämnas till Regeringskansliet våren Ej förbrukade medel ska återbetalas till Kammarkollegiet.

8 7 (8) 2014 Mötesplatsens totalbudget för år 2014 är 9,5 miljoner kronor (budget för bifogas ärendet). Personalkostnaderna är på kr och driftskostnaderna är på kr. Det finns ett underskott på kr för år Malmö stads finansiering kommer i första hand att gå till Mötesplats Social Innovations grundverksamhet, vilken beskrivs under rubriken Bakgrund. Stadskontorets bedömning är att det finns goda skäl att satsa på en investering i Mötesplatsen (MSI) för att dra nytta av den samlade kompetensen och verka för att bibehålla den nationella mötesplatsen (MSI) i Malmö. Detta ska ske med motsvarande medel som Region Skåne och Malmö högskola under förutsättning att de samma går in med motsvarande belopp under den angivna tidsperioden. Stadskontorets bedömning Mötesplatsens främsta styrka är att samla in och sprida kunskap inom social innovation och samhällsentreprenörskap. Mötesplatsen har ett stort nationellt och internationellt nätverk som möjliggör detta arbete. Genom Mötesplatsens konferenser, utbildningar, omvärldsanalys, hemsidan och publikationer kan Malmö stad få tillgång till viktig information inom ämnet. Den ständiga frågan är hur den teoretiska kunskapen ska omvandlas till praktisk handling. En förutsättning för detta är att det finns struktur och nätverk till stöd för en kontinuerlig kunskapsöverföring. Det innebär dialog och samverkan, utbildning och kompetensutveckling och en anknytning till både forskning och verksamhet. Det behövs kunskap om insatsers resultat och vad som ger avsedd effekt. Stadskontorets uppfattning är att tillsammans med Mötesplatsen (MSI) kan Malmö stad bygga upp en infrastruktur av kunskapsallianser som syftar till att utveckla sociala innovationer och stärka den urbana integrationen. Precis som det föreslås i Kommissionens åtgärd som detta ärende bygger på. Om kunskapsallianserna består av personer från Mötesplatsen (MSI), kommun, civilsamhälle, näringsliv, högskola och lärosäten samt myndigheter menar stadskontoret att Mötesplatsen (MSI) kan fylla en viktig funktion genom tillgången till stor kunskap inom området och ett stort nationellt och internationellt nätverk. Arbetet i kunskapsallianserna ska ske i konkret interaktion med Malmö stads utmaningar som bland annat är kopplat till verkställande av Malmökommissionens åtgärdsförslag. Syftet är att öka kunskapen och inspirera till social innovation och samhällsentreprenörskap, att tillsammans bidra till utvecklingen av en bättre och mer jämlik hälsa i Malmö samt förändra sambandet mellan tillväxt och välfärd. Samhället som helhet har mycket att vinna på att finna nya sätt att utnyttja potentialen i social innovation. Det är därför angeläget att bättre förstå och utveckla förutsättningarna för social innovation och samhällsentreprenörskap. Inte minst för att få fler sociala företag och entreprenörer, det vill säga skapa nya arbetstillfällen. Under den femåriga programtiden för Områdesprogrammet har det skapats ett klimat kring att våga prova nya metoder för att möta de utmaningar som identifierats i de fem prioriterade geografiska områdena. Tankarna om att områdesprogrammet skulle gå från ett problemområde till ett innovationsområde finns formulerade i de första tjänsteskrivelserna från år 2010 som definierade områdesprogrammet. Den innovationsanda som skapats i områdesprogrammet under de första fyra åren behöver tas tillvara i det fortsatta utvecklingsarbetet efter programtidens slut i

9 september Ett samarbete med Mötesplatsen (MSI) kan vara ett sätt att bibehålla och vidareutveckla arbetssättet och innovationskulturen som mobiliserats i områdesprogrammet. Anslutningen till Mötesplatsen (MSI) kan vara vägen framåt - istället för en avslutning av områdesprogrammet - blir anslutningen en del av fortsättning på det påbörjade arbetet. Malmö stad har fattat ett aktivt beslut om att profilera sig som en stad som tar samhällsutmaningarna på allvar och vill vara en föregångare inom området. Mötesplatsen arbetar aktivt med att omsätta den samlade kunskapen till ett mer operativt arbete. Det vittnar bland annat arbetet med testbedden inom vård och omsorg och förstudien kring labb inom sociala innovationer om. Ett labb inom sociala innovationer skulle kunna vara med och vidareutveckla denna innovationskultur och bli ett redskap för att förverkliga det som kommissionen för ett socialt hållbart Malmö pekar på: behovet av en infrastruktur för social innovation som bygger på tvärsektoriellt arbete mellan många olika aktörer det vill säga skapa kunskapsallianser. 8 (8) Förutsättningen för att Malmö stad ska ha möjlighet att påverka riktningen på Mötesplatsens (MSI) fortsatta arbete är att Malmö stad bereds plats i Mötesplatsens (MSI) styrgrupp och att Region Skåne och Malmö högskola går in med motsvarande belopp under den angivna tidsperioden. Malmö stads logotyp ska finnas med vid alla typer av marknadsföring av Mötesplatsen (MSI). Malmö stad ska genom årlig återrapportering följa upp verksamhetens resultat och fatta beslut om fortsatt engagemang i Mötesplatsen (MSI). Ansvariga Birgitta Vilén-Johansso Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

10 VERKSAMHET Eva Engquist, Ordförande MSI Hanna Sigsjö, Verksamhetsledare MSI NOVEMBER 2013

11 Mötesplats Social Innovation Verksamhet MÖTESPLATS SOCIAL INNOVATION Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö högskola startade hösten 2010 som en nationell kunskapsplattform. Uppdraget gavs av KK-Stiftelsen som tidigare inlett ett utvecklingsarbete med inriktning mot social innovation och samhällsentreprenörskap beslutade Region Skåne och Malmö högskola att driva verksamheten vidare i en mer permanent form och i december beslutade regeringen att formellt utse Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola till ett nationellt kunskapscentrum för social innovation och samhällsentreprenörskap. Intresset för området är stort och växande. Orsakerna är många;...ett nationellt kunskapscentrum för social innovation och samhällsentreprenörskap. Intresset för området är stort och växande. Orsakerna är många 1 De stora samhällsutmaningarna som rör klimat, energi, hälsa, en åldrande befolkning, förändringar i arbetslivet etc. är i sig så stora att de inte kan lösas av enskilda aktörer. I stället krävs nya former för samagerande mellan näringsliv, offentlig sektor och civilsamhällets aktörer. Inte minst EU har understrukit betydelsen av social innovation inom ramen för arbetet med Horisont Många av de kommande utlysningarna tar sikte på Europas samhällsutmaningar. 2 Den finansiella kris som syns i bl a. USA och delar av Europa gör att man söker nya lösningar för service och samhällstjänster som hitintills finansierats genom skatter och avgifter. 3 Området ses av många som att tillväxtområde och källa till innovation. Redan idag finns inom EU ca 2 miljoner så kallade social economy enterprises vilket motsvarar ca 10% av Europas företag. 4 I arbetet med att tillgodose samhällsbehov kan dessa och andra företag bidra till att utveckla nya marknader och sektorsövergripande innovationsprocesser ofta tillsammans med offentlig sektor. 5 Det finns en ökande insikt hos många arbetsgivare att man måste uppträda på ett samhällsansvarigt sätt. Allmänhet, kunder, ägare m.fl. ställer större krav på ett ansvarsfullt handlingssätt. Samtidigt möjliggör nya media en blixtsnabb spridning av information i det ögonblick som företag och organisationer missköter sig. Vidare förstår många att om man vill försäkra sig om unga människors engagemang, så fordras ett vidare syfte än ökad vinst, effektivitet etc. 2

12 Mötesplats Social Innovation Verksamhet PRIORITERADE OMRÅDEN MSI arbetar sedan starten med ett antal prioriterade områden där kunskapsbehov och utvecklingspotential upplevs som särskilt stora. LEDNING OCH INNOVATIONSPROCESSER Social innovation är ofta gräns- och sektors överskridande till sin karaktär vilket ställer nya krav på ledarskap. Lyhördhet, respekt och förståelse för olika värderingar och arbetssätt är nödvändiga egenskaper för ledare som ska vara engagerade i sina respektive organisationers arbete med samhällsförändringar. Likaså ställer området krav på nya innovationsprocesser. Ofta sker innovationerna i gränslandet mellan branscher, där olika erfarenheter, kompetenser etc. är nödvändiga. Många gånger utgår man från brukarnas perspektiv och behov och arbetet bedrivs öppet för att snabbare komma fram till resultat. Här kan det vara värdefullt att tillägna sig erfarenheter från designprocesser. Inte minst kan Living labs arbetssättet vara intressant. Det bygger på att samla aktörer som kan komplettera varandras kunskap och utför experiment och prototyper i verkliga miljöer. Framförallt handlar det om en förmåga att gemensamt med olika aktörer definiera problem och frågeställningar samt pröva lösningar i liten skala för att undersöka potentialer och/eller dilemman. Detta arbetssätt lämpar sig för sociala innovationer inom så vitt skilda områden som stadsplanering, boende, välfärdsrelaterade tjänster, äldreomsorg, medborgardialog etc. FINANSIERING, SOCIALA INVESTERINGAR OCH RESULTATMÄTNING Nya typer av samhällsutmaningar innebär ett behov av nya innovativa lösningar/metoder för att lösa problemen. Traditionell offentlig finansiering är inte längre tillräcklig. Nya finansieringsformer så som sociala investeringar, impact investment och social impact bonds ger tillgång till nytt kapital och ställer krav på nya sätt att mäta resultat och effekter. Dessa nya finansieringsformer med nya metoder för att mäta effekter är en förutsättning för att kunna skala upp sociala innovationer och förebyggande initiativ. Traditionell finansiering görs ofta i silos medan dessa investeringar är kross sektoriella näringsliv/offentlig sektor/civila samhället. Det handlar inte om att ersätta offentliga pengar utan om att maximera effekten av gemensamma ansatser och sprida nya angreppssätt. Finansieringsformerna bygger på samarbeten som inkluderar alla sektorer eftersom de erbjuder möjligheter att hitta nya innovativa lösningar och effektivare leverans av offentliga tjänster, de engagerar civila samhället och samhällsentreprenörer som på nya sätt möter samhällsutmaningar och de involverar näringslivet i allt från entreprenörer & innovatörer, etablerade företag, konsulter, advokater, investerare, m.fl. 3

13 Mötesplats Social Innovation Verksamhet FÖRETAGENS SAMHÄLLSANSVAR MSI arbetar sedan två år tillsammans med ett antal företag kring frågor som rör företagens samhällsansvar. Under hösten 2013 genomfördes på Näringsdepartementets uppdrag ett 20-tal intervjuer med större företag verksamma i Sverige. Detta för att få en djupare förståelse för vilka frågor man anser viktiga, hur verksamheten organiseras och bedrivs, hur man ser på denna verksamhet kopplat till affärsstrategi och innovation mm. Många företag efterlyste ett forum för erfarenhetsutbyte. MSI fick av näringsministern uppdraget att bilda detta forum i nära samråd med företagen. FORSKNING MSI följer forskningen inom området. Eftersom relativt litet forskning finns inom området social innovation och samhällsentreprenörskap stöder MSI det nordiska forskarnätverket Social Entrepreneurship Research Network (SERNOC), vars mål är att etablera Norden och Baltikum som en ledande region för forskning inom samhällsentreprenörskap och social innovation. NYHETSPORTAL MSI driver en digital nyhetsportal där vi koordinerar, samlar och delar information om social innovation och samhällsentreprenörskap. Här kan intresserade följa omvärldsbevakning inom området och få information om aktiviteter, forskning, nyheter, publikationer och goda exempel från Sverige och internationellt. Plattformen finns på engelska och svenska. Portalen tillhandahåller också ett medlemsnätverk för aktörer inom området. Nyhetsportalen finns på samt och Via våra sociala medier når vi dagligen över 2000 intressenter via facebook, över 2500 intressenter via twitter samt har över 3000 besökare till vår nyhetsportal i veckan från bl.a. Sverige, Storbritannien, USA, Danmark, Thailand, Australien, Kanada och Norge. MSI har även en egen Youtube kanal, Bambuser kanal för livesända seminarier och Mynewsdesk kanal för pressmeddelanden. 4

14 Mötesplats Social Innovation Verksamhet INTERNATIONELLT NÄTVERK OCH SAMARBETSPARTNERS Via våra sociala medier når vi dagligen över 2000 intressenter via facebook, över 2500 intressenter via twitter samt har över 3000 besökare till vår nyhetsportal i veckan. Mötesplats Social Innovation är medlemmar i SIX Global Council och svensk koordinator för SIX Nordic. Vi är aktiva och drivande i flera internationella nätverk så som det nordiska forskarnätverket Social Entrepreneurship Research Network for the Nordic Countries (SERNOC). MSI är även med i BENISI nätverket, Building a European Network of Incubators for Social Innovation. Vi har upparbetade och goda kontakter med The Young Foundation, Social Capital Market - SOCAP i San Francisco, Nesta, SIE - Social Innovation Europe, Stanford Social Innovation Review, Den Sociale Kapitalfond i Danmark, EU-kommissionen, EUCLID, Social Innovation Park i Bilbao, Politecnico di Milano, Parsons New School i New York, MindLab i Danmark, Helsinki design lab i Finland, La 27e Region i Frankrike m.fl. ORGANISATION STYRGRUPPENS SAMMANSÄTTNING Det strategiska ansvaret för mötesplatsens inriktning och utveckling har styrgruppen: Eva Engquist, tidigare vicerektor Malmö högskola, ordförande Göran Adamson, forskning Elisabeth Bengtsson, folkhälsodirektör Region Skåne Jan de Man Lapidoth, partner Innovation Unit Skandinavien Jan Sturesson, partner och global ledare offentlig sektor, PwC Maja Frankel, Skandinavien chef Ashoka Martin Bramsved, CSR-ansvarig Volvo Lastvagnar Pelle Ehn, professor, Malmö högskola Pär Larshans, Hållbarhetschef Max Pär Wiktorsson, verksamhetsledare, Reach for Change, Kinnevik Åsa Minoz, grundare Modig & Minoz Åsa Skogström Felt, ansvarig för IKEA Next Generation VERKSAMMA INOM MSI Verksamma inom MSIs operativa verksamhet är: Camilla Backström, sociala investeringar och effektmätning Erika Augustinsson, policy, omvärldsanalys och redaktörsarbete Eva Engquist, arbetande styrgruppsordförande, strategi och policy Göran Adamson, forskning Hanna Sigsjö, verksamhetsledare Jeanette Persson, projektkoordinator Louisa Suchs Johansson, förstudie designlabb Per-Anders Hillgren, innovationsmodeller och designprocesser Rebecca Allen Lampty, redaktör för nyhetsportalen och ansvarig sociala medier Åsa Minoz, omvärldsanalys 5

15 Mötesplats Social Innovation Verksamhet VIKTIGA AKTIVITETER MSI utvecklar och genomför aktiviteter på uppdrag av regeringen, VINNOVA, Tillväxtverket, Nordiska ministerrådet, EU m.fl. DIALOGMÖTE PÅ UPPDRAG AV REGERINGSKANSLIET UNDERLAG TILL DEN NATIONELLA INNOVATIONSSTRATEGIN I mars 2012 arrangerade MSI på uppdrag av regeringskansliet ett dialogmöte kring social innovation som ett underlag till utvecklingen av den nationella innovationsstrategin. MSI lämnade också ett skriftligt inspel till strategin. RUNDABORDSSAMTAL OCH UPPDRAG FRÅN NÄRINGS MINISTERN ATT LEDA UTVECKLINGSARBETE UNDER 2014 FÖRETAGENS CSR ARBETE - TILLVÄXT OCH INNOVATION Näringsministern bjöd in ett 20-tal stora företag till rundabordssamtal med fokus på företagens CSR arbete kopplat till kärnverksamhet och tillväxt. MSI var arrangörer tillsammans med regeringskansliet och fick uppdraget att under 2014 leda och koordinera utvecklingsarbetet inom området tillsammans med företegen. SOCIAL FINANCE TASKFORCE FÖRSTUDIE PÅ NORDISK BASIS För att kunna främja sociala innovationer och samhällsentreprenörskap behövs nya finansieringslösningar. Det finns idag ett stort behov och ökande intresse kring dessa frågor i internationellt och i Norden. MSI har tillsammansmed Lars Jannick Johansen, grundare av den Den Sociale Kapitalfond i Danmark, sett behovet av att bilda en nordisk intressegrupp, en så kallad Nordisk Social Finance Task Force. Därför har MSI på uppdrag av Tillväxtverket påbörjat en förstudie för att bilda en sådan intressegrupp. Förstudien görs i tre steg: först internationella aktörer och trender, sedan en beskrivning av vad som händer i Norden för att sedan se över vilka behov som finns i Sverige för att utveckla området. 6

16 Mötesplats Social Innovation Verksamhet NATIONELLT DESIGNLABB FÖRSTUDIE Att utveckla nya innovationsmetoder för social innovation är ett av de områden som MSI fokuserar på. MSI menar att så kallade designlabb är en intressant och växande innovationsmetod. MSI genomför därför på uppdrag av Tillväxtverket en förstudie i syfte att etablera ett designlabb som kan fungera som en viktig testarena för social innovation och samhällsentreprenörskap. Förhoppningen är att undersöka möjligheten att utveckla ett mobilt designlabb med bas i Malmö men med nationell räckvidd. MSI ser innovationer för äldre som en möjlig inriktning för ett designlabb. KARTLÄGGNING AV INSATSER SOM FRÄMJAR SOCIAL INNOVATION PÅ NORDISK BASIS MSI har utsetts till Sveriges representant i den arbetsgrupp som på uppdrag av Nordiska ministerrådet ska genomföra en kartläggning av de insatser som på Nordisk basis främjar social innovation och socialt entreprenörskap. Arbetet ska redovisas sommaren SERNOC, NORDISKT FORSKARNÄTVERK MSI är aktiva i utvecklingen av det Nordiska forskarnätverket SERNOC där ca 60 forskare ingår, Malmö högskola har ett antal forskare representerade i nätverket som leds av Roskilde Universitet. MSI har varit värd för en av nätverkets träffar och deltar aktivt i utvecklingen av nätverket. EXPERTMEDLEM I GECES GRUPP FÖR IMPACT MEASUREMENTS I samband med EU:s satsning Social Business Initiative, SBI som ska ta fram riktlinjer för en gemensam politik för samhällsentreprenörskap i Europa, inrättades en extern expertgrupp, GECES vars syfte är att stödja och återkoppla kring arbetet inom SBI. Inom expertgruppen bildades en grupp som fokuserar på mätbarhet och mätmetoder där MSI är expertmedlem. TESTBÄDD FÖR UTVECKLING AV INNOVATIONER FÖR ÄLDRE Tillsammans med VINNOVA och Malmö stad etableras en testbädd för utveckling av innovationer för äldre med fokus på utveckling av tjänster, produkter och processer för trygghet och säkerhet, mellanmänskliga relationer och bostäder 7

17 Mötesplats Social Innovation Verksamhet KARTLÄGGNINGAR OCH SKRIFTER FÖR KUNSKAPS- SPRIDNING MSI ger ut en lättillgänglig skriftserie i fickformat en ABC som introduktion till ett område. ABC i social innovation ABC i social innovation och finansiering ABC i sociala investeringar ABC i designprocesser för social innovation ABC i kollaborativ ekonomi, (lanseras i januari 2015) ABC i företagens CSR ur ett tillväxtperspektiv (lanseras hösten 2014) Både i egen regi och tillsammans med olika samarbetspartners ger MSI ut skrifter, inspirationskataloger samt genomför kartläggningar och kunskapsöversikter. Samhällets innovatörer (tillsammans med SKL) Idékatalog om sociala innovationer för äldre (tillsammans med VINNOVA, CSES och Stockholms universitet) Inspirationskatalog trygghetsbostäder (tillsammans med VINNOVA) Kartläggning trygghetsbostäder för äldre (tillsammas med VINNOVA) Kartläggning mätmetoder för social innovation i Sverige Kunskapsöversikt Social return on investment (SROI) - Rooms for improvement and research Att mäta sociala effekter, En handbok för sociala investerare (tillsammans med EVPA, lanseras i december 2013) Djupintervjuer kring företegans Corporate Responsibility (CR) arbete med 18 stora företag verksamma i Sverige 8

18 Mötesplats Social Innovation Verksamhet NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA KONFERENSER OCH SEMINARIER MSI arrangerar, ofta tillsammans med andra partners, större konferenser och kunskapsseminarier med nationell, nordisk och internationell räckvidd. SOCAP DESIGNING THE FUTURE SOCAP- Designing the Future arrangerades i Malmö med Impact Investment som huvud tema för ca 500 personer från Sverige och internationellt. I arbetet med att hitta nya affärs modeller och fler former för att få investerare och samhällsentreprenörer att mötas arrangerade MSI tillsammans med Malmö högskola, Region Skåne och Malmö stad SOCAP: Designing the Future i Malmö den 8 10 maj På denna internationella mötesplats möttes investerare och entreprenörer samtidigt som det pågick en intensiv diskussion kring trender och tendenser inom området. MSI ansvarade för kommunikation, projektledning och finansiering. Finansiärer var Tillväxtverket, Sida och PwC. MSI höll också i kontakt och arrangemang för alla de ca 100 samhällsentreprenörer som deltog på SOCAP. I samband med konferensen arrangerade MSI och Region Skåne en eftermiddag för alla som är intresserade av social innovation och finansiering följt av en kväll för investerare kring Impact Investment där tre stora internationella samt två regionala investerarnätverk gav sin bild av trender och tendenser inom området. NATIONELL KONFERENS I STOCKHOLM - SOCIAL INNOVATION, EN DEL AV LÖSNINGEN MSI, Reach for Change och Sida har arrangerat en nationell konferens på Grand i Stockholm för ca 400 personer på dagen och 200 personer från näringslivet på kvällen med fokus på social innovation och socialt entreprenörskap som en del av lösningen på samhällets utmaningar. 9

19 Mötesplats Social Innovation Verksamhet NATIONELL KONFERENS - HUR KAN SOCIAL INNOVATION OCH SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP BIDRA TILL UTVECKLINGEN AV SVERIGE? Tillsammans med Reglab har MSI arrangerat en konferens i Stockholm på temat, Hur kan social innovation och samhällsentreprenörskap bidra till utvecklingen av Sverige? I samband med konferensen lanserades en antologi om samhällsentreprenörskap Samhällets Innovatörer. SEMINARIESERIE TILLSAMMANS MED BRITISH COUNCIL OCH SEKTOR3 I samarbete med British Council och Sektor3 har MSI genomfört tre seminarier och rundabordssamtal i Stockholm på följande teman; finansiering, ungas sysselsättning och åldrande. INTERNATIONELL KONFERENS I MALMÖ TILLSAMMANS MED SIE OCH EUCLIDE NETWORK MSI har arrangerat en internationell konferens, för ca 200 deltagare, om social innovation finansiering effektmätning tillsammans med Social Innovation Europé, (SIE) och Euclide Network. UTBILDNING FÖR INNOVATIONSSYSTEMET TILLSAMMAS MED ALMI Tillsammans med Almi och Ungas Innovationskraft har MSI genomfört en utbildning för Innovationssystemet i södra Sverige på följande teman: Social innovation och samhällsentreprenörskap- möjligheter och utmaningar, affärsutveckling och finansiering, affärsmodeller, resultatmätning och forskning. Totalt deltog ca 140 personer i utbildningen. NATIONELL KONFERENS TRYGGHETSBOSTÄDER FÖR ÄLDRE TILLSAMMANS MED SKL OCH VINNOVA MSI arrangerade tillsammans med VINNOVA och SKL en nationell konferens i Stockholm på temat: Hur skapar vi attraktiva bostäder för äldre? Konferensen hade ca 100 deltagare. 10

20 Mötesplats Social Innovation Verksamhet INTERNATIONELLT SEMINARIUM I MALMÖ - WHAT CAN DESIGNLABORATORIES DO? MSI har arrangerat ett internationellt forskarseinarium på temat: What can designlaboratories do? Designprocesser, designlabb och social innovation. Några av de internationella gästerna kom från DESIS Lab for Social Design Research, Hong Kong Design Institute och Politecnico di Milano, Department of DESIGN. ACSI CAMP HOSTED BY MALMÖ UNIVERSITY MSI har genomfört ACSI Camp i Malmö tillsammans med Aalto University, New Club of Paris, Region Skåne och Ungas Innovationskraft. Över 100 deltagare från 26 länder samlades i Malmö för att pröva en innovationsmetod för att hantera samhällsutmaingar. 10 team arbetade under fyra dagar med 10 samhällsutmaningar från bl.a. Volvo Lastvagnar, E.ON, SKL, Amstardam stad, Malmö stad, Espoo och Tillväxtverket. IMPACT INVESTMENT ATT INVESTERA I SAMHÄLLSUTVECKLING MSI har tillsammans med British Council arrangerat ett seminarium om impact investment för investerare, företag och offentliga beslutsfattare. Internationella och svenska experter och investerare medverkade i programmet. socialinnovation.se/sv/impact-investment-att-investera-i-samhallsutveckling/ MSI I ALMEDALEN MSI har varit närvarande i Almedalen under tre år. MSI har genomfört seminarier på följande teman: social innovation och finansiering, sociala investeringar samt företagens CSR arbete. Förutom egna seminarier har MSI genomfört aktiviteter tillsammans med andra aktörer inom området. Varje år har en skrift lanserats i Almedalen och sommaren 2013 hade vi en ambulerande redaktion på plats som rapporterade om det som hände på temat social innovation. Almedalen 2013 medverkade MSI även till en helt ny och innovativ webb-tv produktion, Vi gör Framtid, som sändes direkt från Almedalen med tema Sociala investeringar. Veckans Affärer sände direkt denna webb-tv sändningen på sin nyhetsportal. MSI har fått stort genomslag i Almedalen, våra seminarier har varit fullsatta och aktiviteterna sommaren 2013 samlade totalt ca 800 deltagare

21 Mötesplats Social Innovation Verksamhet AKTIVITETER ETT SAMMANDRAG Här redovisas ett sammandrag av de aktiviteter som MSI har arrangerat och medverkat i. Merparten av aktiviteterna har MSI stått som arrangör för men vi har också varit inbjudna att medverkat i andra aktörers program. Många av våra evenemang har sänts live via Bambuser. För referat och mer utförliga texter kring de olika aktiviteterna vill vi gärna hänvisa till där dessa är sökbara och presenteras under nyheter. Utöver dessa aktiviteter som nämns här, har MSI deltagit i ett stort antal debatter, seminarier, paneler och expertgrupper juni: Seminarium med Kevin Jones, Grundare av Socap och Good Capital, (Malmö, Mah) augusti: MSI arrangerade studieresa till Skottland där olika initiativ kring social innovation besöktes (Edinburgh, Carindow) 15 september: Seminarium med Michael Edwards, författare med koppling till Demos, (Malmö, Mah) 16 september: Seminarium med Jerr Boschee, vd för Nordamerikas största nätverk för sociala entreprenörer och grundare av The Institute for social Entrepreneurs, (Malmö,Mah) 7 8 oktober: Seminarium om samhällsentreprenörskap, startkonferens (Östersund, Miun) 15 oktober: Social innovation och forskning, seminarium med den Indiska gäst professorn Suman Aggarwal (Malmö,Mah) 6-10 november: MSI arrangerade studieresa kring social innovation till Toronto (Mah) 18 november: Mötesplats social innovation, ett seminarium för att beskriva MSIs verksamhet (Malmö, Mah) November 2010: SIME är norra Europas största event inom internet och digitala möjligheter. SIME Non-Profit har grundats för att blanda de 1600 deltagande företag på SIME Stockholm med 200 speciellt inbjudna sociala entreprenörer och aktörer från den ideella sektorn. Syftet är att se hur de kan arbeta tillsammans i win-win samarbeten, med hjälp av digitala kanaler och teknik för att ta sig an världens mest utmanande sociala och miljömässiga frågor. Mötesplatsen var en bidragande partner till innehållet samt medverkade i programmet (Stockholm, Mah) 30 november: Workshop kring miljonprogrammen tillsammans med Tällberg Foundation, Arbetsförmedlingen och Malmö stad. (Malmö, Mah) januari: Workshop med Kevin Jones, grundare av SOCAP och medarbetare från SOCAP Europe, (Malmö, Mah) 19 januari: Seminarium om social innovation på studieförbundet Sensus Medborgarplatsen (Stockholm, Mah) 24 januari: Seminarium med Geoff Mulgan, vd Young Foundation, numera Nesta i samarbete med Malmö stad, (Malmö,Mah) januari: Uppstart för det Nordiska forskarnätverket SERNOC, (Malmö,Mah) 4 februari: Seminarium om stadsutveckling och innovation med Docent Ester Barrinaga (CBS, Köpenhamn, Mah) 9 10 mars: Metodverkstad med Fanzingo och Göteborgs universitet kring ledarskap och samhällsentreprenörskap, (Malmö,Mah) 10 mars: Konferens kring hållbar stadsutveckling i samarbete med ett antal olika aktörer, (Göteborg,Mah) 14 mars: Mötesplats social innovation med Louise Pullford från London, SIX och Young Foundation, (Malmö,Mah) 23 mars: Seminairum med Edward Andersson, biträdande chef, Involve, UK (Malmö, MaH) 7 april: Mötesplats social innovation och näringslivet med Skåne stadsmission och Pfizer, (Malmö,Mah) 12 april: Mötesplats social innovation och forskning med Gladius Kulothungan, professor och ansvarig för internationellt samarbete vid University of East London, (Stockholm, Mah) 12

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

FRAMTIDSSPANING: CSR/HÅLLBARHET

FRAMTIDSSPANING: CSR/HÅLLBARHET FRAMTIDSSPANING: CSR/HÅLLBARHET SAMHÄLLSENGAGERADE FÖRETAG SOM VILL PÅVERKA OCH SAMVERKA Reflektioner efter 18 genomförda intervjuer med vd:ar, marknadschefer och CSR-chefer, som underlag inför rundabordssamtalet

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI Måndag 29 juni Donnerska huset Aulan 8:00 9.30 SVN Är hållbart ledarskap i organisationer nyckeln till ett lyckat samhällsengagemang? Vi fokuserar på hållbart ledarskap och värderingar och lyfter fram

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Lägesrapport för Malmö Live. 2014-01-24 Vår referens. Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet. Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. Lägesrapport för Malmö Live. 2014-01-24 Vår referens. Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet. Anders.Spjuth@malmo. SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-01-24 Vår referens Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Lägesrapport för Malmö Live

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare Plattform för hållbar stadsutveckling Hans Gustafsson Samordnare Tillsammans för ett bättre liv i staden! Pla$ormen ska öka den tvärsektoriella samverkan för a4 möta städernas, tätorternas och stadsregionernas

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-07-23 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Utlysning, Vinnvård Fellows 1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Vården och omsorgen står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr:

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr: För förvaltningschefsgruppen 1 (5) SKRIVELSE (Diskussionsunderlag) 2014-08-14 Roland Persson Socialchef Kommunstyrelsen Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Medarbetare Drygt 3600 medarbetare Bred kompetens inom exempelvis: skola omsorg kultur bibliotek

Läs mer

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Mångfaldsorientering en tillväxtfråga OECD:s Territorial Review for Stockholm (2006/2010): bristande integration på arbetsmarknaden största hot för tillväxt

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

Socialt entreprenörskap Både solskenshistorier och orosmoln. Docent Ester Barinaga, Copenhagen Business School Fil dr Malin Gawell, ESBRI och KTH

Socialt entreprenörskap Både solskenshistorier och orosmoln. Docent Ester Barinaga, Copenhagen Business School Fil dr Malin Gawell, ESBRI och KTH Socialt entreprenörskap Både solskenshistorier och orosmoln Docent Ester Barinaga, Copenhagen Business School Fil dr Malin Gawell, ESBRI och KTH Upplägg Ett framväxande och brokigt fält Några sociologiska

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Sociala investeringar. - en ljusnande framtid är svår

Sociala investeringar. - en ljusnande framtid är svår Sociala investeringar - en ljusnande framtid är svår Sammanfattning av seminarium Almedalen, Fredag 3 juli 2015 Varför är det viktigt med sociala investeringar? Det har aldrig tidigare funnits så mycket

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Välkommen till Garveriet i Floda

Välkommen till Garveriet i Floda Välkommen till Floda! New York Välkommen till Garveriet i Floda Samverkan Sävelången Vrångö Business Improvement District Innerstaden Innerstaden Göteborg Göteborg Innerstaden Göteborg Skottland New York

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-04-01 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppdrag och organisation för Malmö Live STK-2013-1125 Sammanfattning

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige Det finns nu ett första utkast till strategidokument baserat på strategigruppens arbete. Det bygger på de förslag

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer