Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta"

Transkript

1 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN Sida 13 (33) 190 Dm 513/10 Överföring av gatubelysning, ksau 219 Efter genomförd utredning föreslår Tranås Energi AB att Tranås kommuns gatubelysning övertas av Tranås Energi AB till bokfört värde Tranås Energi AB skall därefter tillhandahålla Tranås kommun gatubelysning. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att anta Tranås Energi AB:s förslag till övertagande av Tranås kommuns gatubelysning att godkänna och ana upprättat förslag till avtal Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Tranås Energi AB:sförslag till övertagande av Tranås kommuns gatubelysning attgodkänna och ana upprättat förslag till avtal. Ju~res sign Utdragsbeslyrkande Ul / O

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 Tranås Energi AB Sammanträdesdatum """R - fl, 1 ~ KOM." I I L ) nk...~.'?t/!..:..1.{.:.1~ 62 I (.Inr.,/3 /10 --~ Affårsplan 2011 Förslag till affårsplan 2011 har bifogats kallelsen. Styrelsen fastställer affårsplanen för 20 I l enligt förslaget (Bilaga /201). 63 Förvärv av gatubelysning från Tranås kom mun. Tillhandahållande av gatubelysning till T ranås kommun, ställningsta gande VD redogjorde för förutsättningarna för ett förvärv av gatubelysning från Tranås kommun och tillhandahållandet av gatubelysning till densamma. Avtalsförslag och budgetkalkyl har bifogats kallelsen (Bilaga /2010). Styrelsen beslutar Att ställa sig positiv till dels ett förvärv av Tranås kommuns gatubelysning och dels till att tillhandahålla kommunen gatubelysning enligt bifogat avtalsförslag. Att vid ett beslut av Tranås kommun att enligt förslaget överlåta gatubelysningen till Tranås Energi AB ge VD i uppdrag att genomföra förvärvet samt att integrera verksamheten i affårsområde elnät. 64 Styrkort elnät VD presenterade de förslag på tillägg och ändringar av styrtal på styrkort elnät (Bilaga 1 64/2010). Styrelsen fastställer det reviderade styrkortet för elnät Styrkort fjärrvärme VD presenterade de förslag på tillägg och ändringar av styrtal på styrkort fjärrvärme (Bilaga 1 65/2010). Styrelsen fastställer det reviderade styrkortet för fjärrvärme I ~I -----'- IU~and' ----J

3 "'...;" IT;j - ~ KOMMUNSTRYRaS,"S SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ ~r:;. TRANAs KOMMUN Sammanträdesdatum AU Sida 21 (25) 219 Dnr513/10 Överföring av gatubelysning Efter genomförd utredning föreslår Tranås Energi AB att Tranås kommuns gatubelysning övertas av Tranås Energi AB till bokfört värde Tranås Energi AB skall därefter tillhandahålla Tranås kommun gatubelysning. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta attanta Tranås Energi AB:s förslag till övertagande avtranås kommuns gatubelysning att godkänna och anta upprättat förslag till avtal. Utdragsbestyrkande

4 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (10) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum T läs KOMMUN KL-t=örvaltnij en Ank //2.I...fI Dnr. 5}3 L 1J2.- L Överföring av gatubelysning, Tnau 152 Efter genomförd utredning föreslår Tranås Energi AB att Tranås kommuns gatubelysning övertas av Tranås Energi AB till bokfört värde Tranås Energi AB skall därefter tillhandahålla Tranås kommun gatubelysning. Representanter från Tranås Energi AB redogör för upprättat förslag till avtal samt budgetkalkyler för 2011 och Förslaget gäller under förutsättning att Tranås Energis styrelse godkänner avtalet. Bilaga På förslag av arbetsutskottet beslutar Tekniska nämnden att till Kommunfullmäktige föreslå att godkänna och anta Tranås Energis förslag till övertagande av Tranås kommuns gatubelysning, samt att till Kommunfullmäktige föreslå att godkänna och anta upprättat förslag till avtal..justeraj;es-!ligll (~~ ~

5 [( 20i O-10-28), Bo Horndahl : ' fö~ g.doc '===_. : Datum Tranås kommun Tekniska nämnden Överföring av gatubelysning till Tranås Energi AB, Tekniska nämndens arbetsutskott I Efter genomförd utredning föreslår undertecknad att Tranås kommuns gatubelysning övertas av Tranås Energi AB till bokfört värde per Tranås Energi AB skall sedan från tillhandahålla Tranås kommun gatubelysning i enlighet med bifogat förslag till avtal. Bifogat finns även en budgetkalkyl för 2011 och en preliminär budgetkalkyl för 2012, där enbart lönekostnaden är uppräknad i enlighet med gällande kollektivavtal. Förslaget gäller under förutsättning att Tranås Energis styrelse godkänner avtalet, vilket väntas ske den 25 november. TRANAs ENERGI AB ~ Niklas Johansson VD I l' Postadress Tranås EnergiAB. Box 386, Tr-anås I Besöksadress Norra Sto rgalan 611 Tel IFax Plusgiro [ Inöt IPlusgiro Fjärrvörme I Bankgiro ElniJt '1046 1Bankgiro Fjörrviirme E-post I Web IOrganisationsflLlrnmcr

6 Avtal vag och Gatubelysning 20IO- I0-25 Avtal för Viig och Gatubelysning i Tran ås Kommun mellan Trn u ås Kommun (nedan kallad Kunden) och Tran ås Energi A B (nedan kallad TRE) 1 Allmänt Avtalet syftar till att tydliggöra ansvarsförhållanden, beslutsvägar, kostnads- och ersättningsförhållanden inom belysningsverksamheten. Det skall ocks å vara en grund för att båda parter har incitament till utvecklande av miljövänlig och energieffektiv belysning. TRE äger belysningsanläggningarna och levererar kompl ett färdi gt ljus till Kunden enligt åtaganden i pkt 4. Alla nuvarande och tillkommande belysningsanläggningar, för vilken Kunden är betalningsansvarig. skall omfattas av detta avtal. 2 Parterna Adress och kontaktuppgi fler för båda parter. TRE Tranås Energi AB Box Tranås Energi AB Ombud: Magnus Lundberg Handläggare: Stefan Aronsson Kunden Tranås Kommun Stadshuset Tranås Ombud: Bo Horndal Handläggare: Bo Johansson 3 Definitioner BclysningsanHiggning Till bely sningsanläggning räknas armaturer, ljuskällor, ljusrcläer, kontaktorer, tidur, tändtrådar samt sådana stolpar, fundament, ledningar och anordningar i övrigt som utnyttjas för bely sning enligt detta avtal. Kapital Kapital innefattar befintlig belysningsanläggning, reinvesteringar samt nyinvesteringar Irån och med 2011 och fram åt.

7 Avtal Vag oeh Gatubelysning 20IO-I Omfattning Avtalet omfattar belysningsanläggningar inom Tranås Kommun, enligt " Väg och gatubelysning i Tranås Kommun " (bilaga I). Anläggningsdokumentation för belysningsanläggningarna ska hållas uppdaterad av ägaren. TRE åtar sig hela ansvaret för belysningsanläggningarnas nät, el, drill och underhåll, kapital samt nyinve steringar enlig 4a-g. TRE skall hålla beredskap för att utföra akuta åtgärder i anläggningen samt ta emot felanmälan. 4a Avialsobjektets drift och underhåll skall TRE sköta i enlighet med vid varje tidpunkt gällande "Föreskrifter och allmänna råd för stationär trafikbelysning'' ( REBEL 91, utgiven av Vägverket och Svenska Kommunförbundet) eller motsvarande. 4b Inspektion av anläggningarna sker normalt 5 ggr per år. 4c Seriebyten av ljuskällor utförs ej. 4d Nyinvesteringar utförs enligt Kundens beställning. 4e Ljuskällor beräknas ha en brinntid på ~ h/år. Kunden har rätt att göra reglering av belysningstiden, detta skall ske i samr åd mellan Kunden och TRE. 4f TRE skall sträva efter att använda miljövänlig och energieffektiv teknik. 4g TRE skall i samråd med Kunden upprätta plan för utbyte av armaturer och anlä ggnin gsdelar som leder till energieffektivare belysningsanläggningar. 5 Ersättning TRE skall debitera kunden för utfört arbete och materiel, som bas rör debit ering ska aktu ell EBR kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kv (utgiven av Svensk Energi- Swedenergy AB) utgöra unclerlag. Kostnaclskatalogen uppdateras normalt första kvartalet årsvis. För kapitalkostnader debiteras en ränta per kalenderår beräknad med samma räntesats Kunden tillämpar vad gäller rörelsekrediten inom Tranås Kommun Koncernkonto. Ersättning delas upp i en fast del och i en rörlig del. 2

8 Avtal VUg och Gatubelysning 20 I0 / 0 25 Den rörliga delen av ersättningen innefattar kostnader för energi och clnät skostnad, trafikskada, skadegörelse samt flyttning och avveckling av bel ysningsanläggning. All övrig ersättning ingår i den fasta delen av ersättningen. fakturering sker månadsvis i efterskott. 6 Budget Senast den l April skall TRE presentera budget för nästkommande två räkenskaps år. Budgeten skall vara fördelad på kostnader enligt budgetkalkyl bilaga 2, som bas för kostnader ska aktuell EBR kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kv, användas, Budgeten skall baseras på följande ingångvärden : Den avskrivningstid som skall tillämpas är 33 år för både nyinvestering och befintlig besl ysningsanläggning. Brinntid för ljuskällor skall vid budgetarbete beräknas med 4020 h/ljuspunkt. Kostnaden för elenergi budgeteras utifrån Kundens önskemål om fastpris eller rörligt pris. 7 Kostnadsuppföljning och prognos Senaste 5 arbetsdagar efter utgången av varje uppföljningsperiod (Ieb, april, aug, okt) skall genomgång av utfallet ske med Kunden. Vid denna genomg ång skall Uven tirsprognos avges. 8 Investeringar' De investeringar och reinvesteringar som skall utföras skall planeras gemensamt av parterna. Seriemässigt utbyte av anläggningsdelar (ej ljuskälla) betraktas som investering liksom helt ny belysning av tidigare obelyst plats eller gata. 9 Utveckling och uppföljning Båda parter skall vara aktiva för att utveckla belysningsverksamheten i sy fte att sänka kostnaderna med bibehållen kvalite, l oktober varje år skall ett uppföljningsmöte 11<1IIas mellan parterna då uppfattningar och önskemål angående verksamhetens utveckling presenteras. Vid detta möte skall även nyheter inom belysningstekniken diskuteras. Kunden ska också ta ställning till 0111 denne önskar last eller rörligt elpris till kommande {u'. 10 Avtalets giltighet Detta avtal gäller från och med I-OI och tills vidare. Uppsägning av avtalet skall ske senast l april för att kunna upphöra från och med l januari nästkommande år. 3

9 Avtal Väg och Gatubelysning 20IO-I0-25 Skulle någon bestämmelse i detta avtal vara eller bli ogiltig skall detta inte påverka giltigheten av avtalet övriga delar. Inneh ållet i detta avtal skall jämkas i nödvändig omfattning 101' att undanröja ogiltigheten med utgångspunkten att bevara eller återställa den ursprungliga balansen i avtalet. Skulle villkoren i delta avtal bli oskäliga eller olämpliga med hänsyn till förhållande som inträffar efter detta avtals tillkomst, äger envar part rätt att påkalla förhandling med den andra parten i syfte att uppnå en anpassning av villkoren i avtalet till de ändrade förhållandena. Kan inte parterna enas om en anpassning av villkoren i avtalet inom 6 månader från den dag förhandling påkallades, äger envar rätt att efter utg ången av sagda frist säga upp avtalet som upphör Gmånader efter uppsägningen. Tvister på grund av avtalet eller därur härrörande rättsförhållande skall j första hand lösas mellan parterna och i andra hand vid allmän domstol. 11 Kundens skyldigheter i övrigt Kunden upplåter kommunägd mark för nedläggning och behållande av elkablar 101' väg och gatubelysning med tillbehör i den omfattning och på de villkor som krävs för genomförande av mest rationella lösning. Kunden är skyldig att vid eventuell överlåtelse av kommunägdmark j överlåtelseavtalet upplysa köparen om att väg och gatubelysningen ägs av TRE och att marken är belastad med nyttjanderätt till förmån för TRE. 12 Överlåtelse av anhiggning Belysningsanläggningen mr inte av TRE överlåtas till annan än Kunden, såvida inte Kunden först erbjudits att överta anläggningen och avböjt. Om detta avtal upphör att gälla Hr Kunden skyldig, att om TRE så begär, övertaga äganderätten till anläggningen till det bokförda anläggningsvärdet. Tranås Tranås 20 I0- - Tranås Kommun Tranås Energi AB Anders Wilander Ordförande kommunstyrelsen Niklas Johansson VD 4

10 Horndahl - Budgetkalkyl 2011 V~g och GatLlb elysnin ~-Bilag$_ls_..,.,...., x,,=_,",...=-,,-,~ a g e 1 Budgetkalkyl "Väg och Gatubelysning i Tranås Kommun" Ar 2011 Avskrivning antal å 33 Antal ljuspunkter 6832

11 h_.".-... '=t"''pf. - -.~ Page 2 Investerings år Avskr/årKvar att skriva a Investeringsbelopp Pålägg 40% Jobb l l 26 l " Inkl arbetskostn Endast maleriai Endast material " Endast material Endast material "125 Endast material Endast material Snitt Investering ,26058 (14 år),,ejl Investering varje i -,. Översänder underlag för avskrivning belysning. Det har varit svårt att få fram ett exakt belopp eftersom det har varit dåligt särredovisat. Från är både material och arbetskostnad med. Därefter är endast material med. Enligt Fredrik Knutsson uppgår arbetskostnad till ungefär 30-40% av materialkostnaden. Detta får ni lägga på själva.,vi V h Lisbeth Gustafsson Tranås kommun

12

13 Fasta kostnader Timkostnader 2011 Montör 400 Montör inkl I 545 Beredare 550 Förebyggande underhåll Tim Kronor Arbetstid montör kr Arbetstid montör inkl b kr Materiel kr Felanmälan Arbetstid montör Arbetstid montör inkl b Materiel kr kr kr Avskrivning, investering Investering AY.~Krj~_n..tng E~r.~9J O per 31/12 året innan 1,35% kr kr kr X-power Uh-avtal (146' / 7)* kr Rundstyrningsutrustning Avskrivningskostnad okr 50% av nedlagda kostn kr Administration Plan, beredn, dokum, kr Summa kr Antal ljuspunkter 6832 Pris / Ijuspkt 102,36

14 ( ~28) Bo Horndahl - Budgetkalkyl 2011 Väg och Gatubelysning Bilaga 2.xls Page 5 ~-""'''''ol _''T''Y!''''''''''''Mo _:en", ~... "..~~~...,..,~..."""",,=,,,,=-=.. -=_"'-"..cl::~ Rörliga kostnader Kronor kwh Elnätskostnader Tranås Energi AB EON Energikostnader Tranås Energi Elförsäljn Trafikskada Skadegörelse Flyttning Avveckling

15 Bo Horndahl - BudgetkalkYl '2011 V~g och Gatubelysn-ing Bilaga 2,xls Page (3 Anmärkningar Värden i kalkylen är hämtade från ekonomisystem via Fredrik Knutsson samt Ingvar Levin Förebyggande underhåll - Centralbyte, armaturbyte, statushöjande Felanmälan - Lampbyte, trasiga armaturer, ej fungerande belysning - Här skall bestämmas hur många lampor som får vara trasiga innan vi skall åka ut - Schemalagda körningen 5 ggr per år, idag sept, nov, jan, mars, maj (ingen körning juni, juli, augusti) - Normalt 1 man som utför körningarna men i centrum krävs 2 man pga trafiksituationen Dokumentation av gatljuset i Xpower - Med den takt som är nu ca1,5 år (när I Levin går i pension) - Dokumentationsprojektet borde hanteras separat ekonomiskt Under Ej Gk:s armaturer - Ett antal armaturer som sköts av oss och faktureras t ex Vägverket, Smultronstigen mm normalt faktura 1 ggr per år men Vägverket 2 ggr per år Solveig sköter fakturering Investering - Investeringar bestäms nivå på från år till år Övrigt - Kvarnarp kräver TMA-bil - Det finns ett behov av att separera Kommunens gatljus från Vägverkets för kunna se vad vi verkligen betalar för - Rundstyrningssystemet som används för tändning och släckning är utgående och svårt med kompetens och reservdelar, på sikt måste vi överväga annan styrning, Idag fördelas kostnaderna mellan Tranås, Ydre och Vägverket - Sommen centrum, är tunnelbelysning samt pump dagvatten - Krav på TMA-bil vid all körning är en tänkbart scenario som kan fördyra utförandet

16 (201 0 ~ Bo Horndahl - Budgetkalky-I 2012 Vt3g och Gatubely-sning Biiaga ixls Page 1 Fasta kostnader Timkostnader 2012 Montör 410 Montör inkl l 560 Beredare 564 Förebyggande underhåll Tim Kronor Arbetstid montör kr Arbetstid montör inkl b kr Materiel kr Felanmälan Arbetstid montör Arbetstid montör inkl b Materiel kr kr kr Avskrivning, investering Investering A,{.l?~ri~_nJ~g p_~r.~9j O per 31/12 året innan 1,35% kr kr kr X-power Uh-avtal (146' / 7)* kr Rundstyrningsutrustning Avskrivningskostnad o kr 50% av nedlagda kostn kr Administration Plan, beredn, dokum, kr Summa kr Antal ljuspunkter 6832 Pris / Ijuspkt 103,90

17 Bo Horndahl - Budgetkaiky Vt:lg och Gatubel -sning Bilag~.;;a_2;,;,;..x,;.:,;lso-..-=-~ -= ;;;.&,O-", Rörliga kostnader Kronor kwh Elnätskostnader Tranås Energi AB EON Energikostnader Tranås Energi Elförsäljn Trafikskada Skadegörelse Flyttning Aweckling

18 Page 1 Väg och Gatubelysning i Tranås Kommi Bilaga 1 Belysningsregister sammanställning STOLPAR Typ: Galv 4916 Varav ESV 84st Glasfiber 6 st rak 4076 Järn 10 Alu 4 Trä 32 Summa 4962 BELYSNINGSPUNKTER pa GATUBELYSNINGEN GK: armaturer + Watt Lamp Antal Energi/år Anteckn Pautomater 150 Glö Strålkastare O 20 Glö Fontän Strålkastare Hgh Strålkastare Hgh Strålkastare Hgh Strålkastare Hgh kopplad på Vägverket Lysrör Höganloft Relux Hgl Vägmärkesbelysning Kineshatt Hgl Hkopplad på fritidsn KME Hgl Vägmärkesbelysning Siemens Hgl 8 Urkopplad JK Hgl Brytare utgår JK Hgl Brytare JK Hgl JK Hgl Brytare Strålkastare Hgl Brytare 2050t Strålkastare Hgl Brytare20501 Gaslampa 2 20 Ple Glob 2 20 Ple Gängglober 2 20 Ple 4 358kopplad på Banverket Klocka 2 20 Ple Strålkastare 2 20 Ple 2 179Kopplad på Vägverket Pollare 2 20 Ple Pollare typ Ple Glamox alfa 2 18 Ple 2 163Takmonterad Ivalo 2 18 Ple Takmonterad Son Kopplad på Fritidsnämnd Son jk Son Selenium Son 'I 244 Strålkastare Son Strålkastare Son 1 122Brytare 2050t Son Kopplad på Fritidsnämnden Son Son Hängarrnatur Son Albertslund Son Höganloft

19 Page 2 Borstahusaren Son Kandelaber Son Montemarte Son Promenade Son Siemens Son Ständig belysning 8760 tim/år Siemens Son Strålkastare Son Son Son Hängarmatur Safir Son Strålkastare Son Son 2 684brytare 2050 tim/år Son Selenium Son jk Son 2 27Brytare 500 tim/år Strålkastare Son XGC 9 18 sax Lysdiod 5 35 LED Summa A Ej Gk:s armaturer Strålkastare O 100 glö Hgl Byhatt Hgl Glob Hgl jk Hgl Kandelaber Hgl Kineshatt Hgl KME Hgl Lysrör 2 18 Plc 1 8'1 Pollare 2 18 Plc Son Son jk Son Robustus Son Son Son Galax Son jk Son Safir Son Son Safir Son Strålkastare Son jk Son jk Son XWC 9 18 Sax Summa B

20 {201 0~1 0-28) Bo Horndahl - V~g o Gatubell'sn-ing i Tranås Kommu ~ Bilag~_~ _-= _=-=~,,.,,,.,=-~~,~=-...-s.;;..;; Page 3. Totalt A+B 5/3/10 15:

21 2010 ~1 0-28) Bo Horndahl - V:!J o Gatubelysning i Tra'nås Kommun Bilaga 1.xls Page 4 Belysningspunkter på gatubelysningen EON:s nät Energiförbrukn,Energiförbrukn Ort/anl nr + Watt Lamp Antal 4070 tim/år per anläggning kwh/år kwh/år Adelöv Platsen/ Q 2523, Son , Son 1 325,60 Adelöv Kyrkby/ , HgI , Son 3 732, Son ,60 Duvebo/ , Son ,40 Gripenberg/ , Son , Son , Son ,84 OBS Brytare 2050 tirn/ år Son 2 688, Son ,16 Kvarnarp/ , Son ,40 Linderås/ HgI , HgI , Son , Son , Son , Son ,70 Sommen/ Hg I ,26 OBS brytare 2050 tim/år HgI , PII ,80 OBS brytare 2050 tim/år 10 50Son 1 123, Son , Son , Son , Son , Sox ,68

22 Bo Horndahl - V~g o Gatube l~sriing i Tranås Kommun Bilaga 1.xls Page 5 Sommen Centrum/ Son ,00 Säbydal/ ~ 10 50Son ,80 Säby Kyrkby/ ~ 10 50Son 3 732, Son ,00 Tenbäcken/ ~ 10 50Son ,80 Adala-Finnanäs/ ~~ ~ 50Son _ ~0_ 14652, Son , ~---- Avser SUMMA:

23 Belysningscentraler tärort 2010 Anläggning AnläggnlngslMätarnr Adress Typ Tänd omr T028 Alen Bondegatan 16 Inrymd Äng 1 T046 Diskusen Jungrrugatan 19 Inrymd Äng 1 Tt04 Furan Höganlortsvägen 24 Inrymd Äng 1 Höganloft Bel ingår I rastplatsens r/skåp Äng 1 Höganloft,Vägverket Vid rastplats Skåp Äng 1 T048 Idrottsplatsen Skyttegatan 20 Inrymd Äng 1 T014 Majorsplan Majorsgatan 5 Inrymd Äng 1 T053 Ormen Ringvägen 16 Inrymd Äng 1 T123 Sportbilen Bredskärrsgatan Inrymd Äng 1 T033 Telegrafen Madvägen Inrymd Äng 1 T057 Forellen Brinkgatan 1 Inrymd Kim 2 T037 Gösen Hörngatan skolmöbler Inrymd Kim 2 T059 Laxen Stoerydsskolan Inrymd Kim 2 Lillaryd,Vägverkel Vid rondell Skåp Kim Ställverksgatan Ställverksgatan Skåp Kim 2 T078 Svetsaren Stoerydsvägen Inrymd Kim 2 T056 Traktorn Verkstadsgatan 14 Inrymd Kim 2 T068 Vallen Verkstadsgatan 2 Inrymd Kim 2 T004 Ängen V Vögen Inrymd Kim 2 T007 Hackspetten Vasagatan 5 Inrymd Cen 3 T111 N. Gyllenfors Lokalgata bakom Kvantuinrymd Con 3 T005 N. Framnäs Hästskedegatan Inrymd Con 3 T124 Bankgalan Nygatan vid Klockareplallnrymd Jvg 4 T030 Berget Falkgatan källare på beninrymd Jvg 4 T054 Norra Dalen Piratens gata Inrymd Jvg 4

24 T001 Tornsvalan Ö Jvggatan, Bussg arage inrymd Jvg 4 Anläggning Anläg nln slm ätarnr Adress T Tän d ornr T089 Hammaren Hjälmal)'dsv vid Metallg lnrymd HJä Jrab Tenng atan 7 Skåp HJä 5 T054 Muttern RIdhu sgatan 4 lnrymd Hjä 6 T064 Röllekan Majmålavägen Inrymd HJä 5 T082 Bergviolen Januarigatan 10 Inrymd Söd 6 T083 Gräslöken Fröafallsvägen Inrymd Söd 6 T086 Krassen Vädergatan lnryrnd Söd 6 T116 Lutan Musikvägen lnryrnd Söd 6 T087 Malva n Allmogevägen lnryrnd Söd 6 T091 Oxbäret Vetegatan 10 lnrymd Söd 6 T096 Starten Vand rarg atan l Inrymd Söd 6 T093 Taklöken Hemm ansgatan 55 lnryrnd Söd 6 T042 Fjällskivling Mjölbyvägen 15 Inrymd Norr 7 T044 Hamnen Ham nvägen I purnp statlclnrymd Norr 7 T027 Knekten Hantver karegatan 3 lnryrnd Norr 7 Norrabyv-Svampg Norra byv Skå p Norr 7 T017 Snickaren Snicka regala n 2 lnryrnd Norr 7 T034 Asagatan Reningsverket inrym d Norr 7 T063 Avlk Spolgatan I pum pstation inry md Norr 7 T052 Bullagärde Rundelg atan 2 Inrymd Ö8t 8 T040 Ekemarksberg Dornrnareqatan 9 lnrymd Öst 6 T015 Ekemarkspark Gl1Iesgatan 5 lnrymd Ös t Frejakiosk Falkgatan 16 lnryrnd Öst 6 T051 Rubinen Ö Berg sgatan 8 Inrymd Öst 6 Strandvägen Hätt eväg en skåp Öst 6 T018 Tranåskvarn Ydr evägen 3 Inl)'md Öst 6 Page 7

25 } Bo Horndahl - vag o Gatubelysning i Tranå-s Kommun Bilaga 1.xls Page Ydrev-Vallmov Vallmovägen 1 skåp Öst 8 T058 Inägan Blåbärsligen 15 Inrymd jub 9 Anläggning AnläggnlngslMätarnr Adress Typ Tänd olm T060 Junkarernålen Sorla Dalbergs gala Skåp jub 9 T070 Kornet Bäckagatan 3 Inrymd jub 9 T062 Nejden Plogvägen 10 Inrymd [ub 9 T061 Sandkullen Lönngalan 5 Inrymd [ub 9 T019 Igelkotten Ekllden 16 Inrymd Skä 11 T110 Järven Ekllden 16 Inrymd Skä 11 T115 Kappsläden Landågalan 13 Inrymd Skä 11 T109 Kniven Kalarpsvägen 8 Inrymd Skä 11 T021 Nötskrikan nduslrigatan 6 Inrymd Skä 11 T035 Pantern Gölgalan 13 Inrymd Skä 11 T020 Strömstaren Östra vägen Inrymd Skä Wlgens Hjälmarydsvägen 1 Skåp Skä Norrabyv-Hamllt.v~ Norrabyvägen 42 Skåp Nby 12 T008 Tranåsbaden Norrabyvägen14 mill en Inrymd Nlly Kongsbacken Mjölbyvägen vid KonqsbiSk åp Skollo Odlingen Mjölbyv vid buss Skåp Skobo 13 T009 Skobo rastplats Mjölbyvägen vid rastptauök åp Skollo 13 T067 Björkdala Ydrovägen41 Skåp Bre Bredstorp Fritidsn Bandymaskinrum Inrymd Bre 14 Frilidsn Mårdsmålen Elljusspår Vid Spåret, Mårdsmålen Skåp Drurnstorp, Vägverket Vid rondell Skåp Syd 16

26 Horndahl - vag o GatubelY'sning i Tranås kommun Bilaga 1.xis ~. ~"""""~ ~,""",,,oc-> -=o~-j Page 9 Belysningscentraler EON:s nät,2' a. -.:: <; ~ -.:: Q) z;. V> a. a. ~ a. iii 2 ~ ~ "'" ä. 2 al 'o C1> ;E s.'" V> V> "'" E -.: "'" Q) u u E ]j -.:: '" al s l'l :> :> u c: > s fl :> > :> o Q) o Prio Adress Kapsling Listfabrik,.'" (f) ([ :::;: ~ -J '" ::.:: J: J: ± Sommen 1ALLMANNINGSVAGElge HPD 3GIII O O 63GIII 35N N L2 bränd 2ROKARRSVAGEN ffö glasfiber IFO 1Gill O 0257 Gill HOAN EG fotocell 4 FOLKSKOLEGATMCE ND900 4G63-1 4GIII 1Ev HA J ua HARADSGATAN 2 CE ND900Z 4G63-1 4GIII 1N HA J ua KUNGSVAGEN 107CE ND4 2G63-1 2GIII OEV HA J DT,TAND 1KUNGSVAGEN 27 SIVERTS HPD 3GIII O O N N ua LUGNAVAGEN CE ND4 2G63-1 2Gill O O HA J DT,TAND 2ROCI<EBROGATANCEND4 ELGE 4GIII GIII 35HA N 1STROMG-SADELG ELGE HPD 3GII Gill 35N N Personsäkerhet 3VILLAÄNGSVAGENELGE 4G63-1 4GIII HA N VRED GRIPENBERG 3BJORKHAGSVAGECE ND2 4G63-1 4GIII HA N 3PROMMENADVAGECE ND2 HPD 3GIII V22-- HA N ua STATIONSVAGEN ICE ND930 4G63-2 4GIII 1EV HOAJ DT,TAND SÄBYDAL 3SABYDAL CE ND2 4G63-1 4GIII HA N TAND

27 Hörndahl - V~g o Gatubel sning itran ås Kommun Bilaga 1.xls.. Page 10 LINERAs 2 KYRKBACKEN 3L1NDA-SMALVAG CE ND4 CE ND2 ELGE 2G63-1 4GII 2GIII GII135HA HA N TAND EV ADALA 3GOBERGAVAGEN CE NO 2 4G63-1 4GIII HA N SÄBY KYRKA 1sABY KYRKA Ifö glasfiber IFO 1Gli - - Gli N DUVEBO 1DUVEBO AL pa STOLPHPD Gli Gli HA N ADELÖV KYRKA 3ADELOV KYRKA CE ND2 2G63-1 2GIII HA N ADELÖV PLATSEN 2ADELOV PLATSEN Ifö glasfiber IFO 1GII-- Gli HOAN ua KVARNARP KVARNARP Bytt enslo Gli Gli 25HA J EON NAT TENNBÄCKEN 3TENNBACKEN CE ND2 2G63-1 2GIII% HA N

28 /,r&'/ rj/(o((ö/uflvrc,l- ~~-t fr1c"""~':j SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (5) TRANÅS KOMMUN Centrala samverkan Sammanträdesdatum Plats och tid Tranås, Stadshus kl Närvarande från Fackliga organisationer Gudrun Henningsson Erik Wahlström Anders Palmer Anders Berg Monica Hjorth Birgitta Andersson Marcus Lindholm SKTF SACO Lärarförbundet Sveriges skolledarförbund LR Kommunal Ledarna Anmält förhinder Krister Lennattsson Vårdförbundet Föredragande Roger Westman Kjell Pettersson Rosie-Marie Fors Bertil Fång Kurre Carlson Christina Gustafsson kommunchef utveckling/datachef ekonomichef räddningschef personalstrateg personalutvecklare Punkt 12 Punkt 9,11 Punkt 5,6,10 Punkt 4 Punkt 7, 8 Punkt 8 Närvarande från arbetsgivaren Rosie-Marie Fors Roger Westman ekonomichef kommunchef Justeringens plats och tid Reception Stadshuset Sekreterare Christina Gustafsson Justeras: För Tranås kommun Ordförande För arbetstagarna Kommunal Lärarförbundet SKTF LR Vårdförbundet SACO Sveriges skolledatförbund Ledarna

29 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (5) Centrala samverkan Sammanträdesdatum Rosie-Marie Fors hälsar alla välkomna. 2. Föregående mötes protokoll från Protokollet godkännes och lägges till handlingarna. Information 3. Tillsättning personalchef Roger Westman informerar om att Maria Ejhed har fått tjänst som ny personalchef i Tranås kommun. Hon tillträder sin tjänst I. 4. Organisation Räddningstjänst Handlingar lämnas ut vid mötet samt bifogas protokollet bilaga l Bertil Fång informerar i ärendet. För att ytterligare förbättra kommunledningens och kommunstyrelsens organisation föreslås nu att förvaltningen för Samhällsskydd och Beredskap(FSB) upphör som egen förvaltning under kommunstyrelsen och går in som en avdelning i kommunledningsförvaltningen. Syftet med organisationsförändringen är att skapa en effektivare organisation, klart ledarskap och kunskapsöverföring mellan avdelningar och förvaltningar. Berörd personal har informerats om de förändringar som föreslagits och är positiva till detta. Förslaget är samverkat på Räddningstjänsten. Med denna information anses denna punkt samverkad 5. Organisation mark & exploatering Handlingar lämnas ut vid mötet samt bifogas protokollet bilaga 2 Fors föredrar ärendet. Det föreslås att mark & och exploateringsfrågor flyttar från samhällsbyggnads förvaltningen till kommunledningsförvaltningen. Mark och & exploateringsfrågor är en strategisk uppgift varför det är mer naturligt att den organiseras tillsammans med övriga strategiska funktioner inom denna förvaltning. Förändringen berör en anställd. Ärendet ska upp tekniska nämnden 20 IO1220. Inför samverkan ombedes de fackliga att inkomma med ev. synpunkter skriftligt. 6. Organisation kostförvaltningen Handlingar lämnas ut vid mötet. Bilaga 2 Fors föredrar ärendet. Kostavdelningen föreslås flytta från kommunledningsförvaltningen till samhälls byggnadsförvaltningen. Detta blir då en förvaltning som producerar olika offentliga och interna tjänster. Ärendet ska upp i tekniska nämnden Kommunal ställer frågan om det blir någon organisationsförändring inom kostavdelningen? Fors svarar att det inte planeras några förändringar inom verksamheten med anledning detta. Inför samverkan ombedes de fackliga att inkomma med ev. synpunkter skriftligt. 7. Utbildning lönesamtal Kurre Carlson informerar om att det kommer ordnas ytterligare utbildning för alla chefer i lönesamtal. I samband med detta kommer de fackliga företrädarna att bjudas in. Tid för detta är kl Föreläsare är Georg Frick. Inbjudan med anmälan kommer att skickas ut under januari månad.

30 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (5) Centrala samverkan Sammanträdesdatum Carlson säger vidare att det finns ett behov av vägledning och stöd för nyanställda chefer i detta ämne. Personalavdelning har för avsikt att kalla till utbildning inom detta område i januari Inbjudan har gått till Socialtjänsten man kan om det finns behov utökas till fler förvaltningar. Kommunal frågar om inte man skulle ha lagt utbildningen tidigare på året, då lönesamtalen ska genomföras de första månaderna. Fors svara att det tyvärr inte gick att få några tider innan med aktuell föreläsare. Då utbildningen i lönesamtal inte sker förrän i mars föreslår arbetsgivaren att personalavdelning skickar ut det material som användes vid föregående utbildning till alla chefer. SKTF påtalar vikten av att de direktiv som KS ger inför 2011lönerevision skickas ut snarast. Vidare påpekar de att lönesamtalen bör påbörjas snarast då man inte behöver ha direktiven klara för att påbörja detta arbete. Kommunal är kritisk mot att de kriterier som man inom socialtjänsten bestämt att ha underlag vid lönesamtal inte är kända ute i verksamheten. Carlson talar om att han informerats av socialchefen Karl Gudmundsson och att det har gått ut direktiv till samtliga chefer inom äldre och handikappomsorgen att denna fråga ska tas upp vid avdelningarnas nästkommande APT. Under denna punkt meddelar Fors att man har för avsikt att mäta hur många anställda som har medarbetarsamtal under nästkommande år. Detta finns med som ett mål på kommunlednignsförvaltningens styrkort. 8. Rapport lönekartläggning 2010 Handlingar lämnas ut vid mötet. Christina Gustafsson och Kurre Carlson redogör för lönekartläggningen 20 IO. Rapporten kommer att läggas ut på kommunens intranät Anslagstavlan. Kommunal framför att man tycker det är bra att kommunen beslutat att genomföra kartläggning varje år, fast lagkravet är vara tredje. 9. AnslagstavlanlExchange Outlook Kjell Pettersson informerar om att Groupweise byts ut mellan Anledning till detta är att Novell upphör. Det finns fler funktioner som kan kopplas till Outlook. I samband med att Novell upphör flyttar man över till Citrix som är en annan användarmiljö. Detta får såväl ekonomiska som energibesparande effekter. Pettersson informerar vidare om att Tranås kommun nu har få ett fungerande intranät Anslagstavla. De olika enheterna kommer att kopplas på successivt och alla beräknas vara inne i systemet 20 II Det är tänkt att alla ska ha detta som startsida i datorn. Ansvarig för utvecklingen av layouten är Tranås United i samarbete med dataavdelningen. Tranås United är ansvarig för att lägga in all information. SKTFframför önskemål att det skajinnas information om vilka de fackliga företrädarna är i kommun en. 10. Överförande av gatubelysning till Tranås Energi Fors informerar om att det ligger ett förslag att föra över ansvaret för gatubelysningen till Tranås Energi. Man ser klara samordningsvinster i detta förslag. I först läget ser man inte att det blir några förändringar i kostnader. Om det på sikt blir billigare kommer detta överskott att gå tillbaka till kommunen. Tranås Energis styrelse samt tekniska nämnden har ställt sig positiv till detta. Förändringen beräknas träda ikraft 20 Il O10 I.

31 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (5) Centrala samverkan Sammanträdesdatum Ledarna undrar om det gäller all belysning och vem som ansvarar för ex. julgranen på torget.? Fors ber att få återkomma med denna fråga vid nästa möte. Samverkan 11. Traman - Tranås Energi Ärendet var uppe vid föregående centrala samverkan 20 loiiii som ett informationsärende. Pettersson ber att få göra ett förtydligande i frågan. Det som överförs till Tranås Energi är fiberkablar under mark samt utrustning i Tranås Energi AB transformatorstationer, driften för mätvärdesinsamling samt den Traman-ansvarige personen vid Tranås kommun dataavdelning SKTF påminner om att det måste ske sedvanliga övergångsförhandlingar för den anställde. Ärendet anses med detta samverkat. 12. Rås gård Ärendet har varit uppe för information vid möte 20 I Handlingar sändes ut med kallelsen. Westman föredrar ärendet. Socialförvaltningen ställer sig positiv till att ta över Rås gård med befintlig personal. Alla detaljer är ännu inte klara. Det finns önskemål om att Tranås Bostäder tar över fastigheterna. Det finns vidare ett behov av viss anpassning av de befintliga lokalerna. Lärwförbundet påminner om att man beaktar att den verksamhet som naturskolan bedriver där idag Kommunal ställer frågan hur planeringen för den verksamhet som idag bedrivs i Mossebo. Westman säger att nämnden i dagsläget ser ett behov av att ha Mossebo kvar. Ärendet anses med detta samverkat Övriga frågor 13. Tranåsbostäder service/lokalvård Holavedskolan LR lyfter frågan om den servicenivå som Tranåsbostäder levererar. Skolan upplever att kvaliten på lokalvården försämrats sedan fastighetsavdelning fördes över till Tranåsbostäder. Vidare har man klagomål på hur snöröjning sker. Man poängterar att detta inte är något klagomål på de lokalvårdare och vaktmästare som utför dessa tjänster. Kontakt har tagit med Tranåsbostäder i dessa frågor men ingen förändring har skett. Man har haft ärendet uppe på Holavdeskolans samverkan och har då bestämt att lyfta frågan på central samverkan. Kommunal undrar vad kommunen köper för tjänster från Tranåsbostäder. Det blir ju tyvärr så att den som är närmast kunden får ta de klagomål som framförs. Fors ska ta upp frågan med Tranåsbostäder och bjuda i Sören Carp, till central samverkan vid något av nästkommande möte. 14. Nästa möte Onsdagen den 5 januari 2011 kl OBS tid

32 TRANÅS KOMMUN S~ANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (5) Centrala samverkan Sammanträdesdatum Justering Tisdagen den 14 december 2010.

--l. _.. r ' .. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en. Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:'

--l. _.. r ' .. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en. Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:' 182 Dnr BU 164/14 Anvisningsplatser nyanlända Arbetsutskottet föreslår nämnden Att ställa sig bakom remissvaret.. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en _.. r ' Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:'

Läs mer

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU -;... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 15 (3B) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 141 Dnr 406/15 Sponsring av projekt Ljusslingan Skrivelse har inkommit från Tranås handel (via

Läs mer

Sammantradesdatum. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta

Sammantradesdatum. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta CJ TRANAs SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdatum KOMMUN 2015-11-17 Sida 0(39) KOMMUNSTYRELSEN 223 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning, ksau 246 Kansli och personalchef Maria Ejhed redogör

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL m "')\.'(U ''> KOMMUNSTRYRELSENS AU l' o Sammanträdesdatum.~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-01 Sida 18(35) 283 Dnr 645/14 Uppföljning kvalitetskontrollplan 2015 för kommunledningsförvaltningen

Läs mer

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) Innehållsförteckning 31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning 33 Utdelning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Jimmy Ryde föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen utökar parkeringsmöjligheterna vid Tranås järnvägsstation.

Jimmy Ryde föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen utökar parkeringsmöjligheterna vid Tranås järnvägsstation. TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25 (29) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010 01 19 17 Dnr 398/09 Svar på medborgarförslag angående förbättrade parkeringsrnöj ligheter vid järnvägsstationen,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

TRANAs KOMMUN 2015-09- 22 Sida 16 (23) - KOMMUNSTYRElSEN

TRANAs KOMMUN 2015-09- 22 Sida 16 (23) - KOMMUNSTYRElSEN att anse motionen besvarad mot bakgrund av nuvarande reglering av anställning efter 67 år vilken ger möjlighet till fortsatt anställning om båda parter, arbetsgivare och arbetstagare, I Uldragsbestyrkande

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 mars 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU ... ± SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN ~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU 2014-05-07 Sida 30 (35) 101 Dnr 175/12 Svar på motion om att Tranås kommun ska ansöka om att bli en ekokommun Annika

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 3 juni 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 3 juni 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 3 juni 2002 Ks 67 Dnr KS02/148 212 Inriktningsbeslut för översiktsplanearbetet Administrativa kontoret har upprättat förslag till inriktningsbeslut för översiktsplanearbetet.

Läs mer

Övertagande av belysningsanläggning från

Övertagande av belysningsanläggning från TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger 2014-12-03 SFN 2014/0986 0480-450446 Servicenämnden Övertagande av belysningsanläggning från Kalmar Energi AB Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Förlängning av arrendekontrakt för idrottsföreningen Sätra IF

Förlängning av arrendekontrakt för idrottsföreningen Sätra IF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 5 (B) Sammanträdesdatum 2012-09-11 32 Dnr 2012/236 Förlängning av arrendekontrakt för idrottsföreningen Sätra IF INLEDNING Sätra IF arrenderar sedan 1971 ett område

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Försäljning av Seniorbostäder i Arboga AB (Sebo)

Försäljning av Seniorbostäder i Arboga AB (Sebo) ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-10-08 Blad 22 Ks 128 Au 159 Dnr 183/2013-282 Försäljning av Seniorbostäder i Arboga AB (Sebo) Bakgrund Arboga kommun äger tillsammans

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande. Andreas Trygg (V)

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande. Andreas Trygg (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-11-22 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

2014-10-21 Sida 27(35) 170 Dnr 158/12 Svar på motion om tillgång till teleslinga i offentliga lokaler, Ksau 176

2014-10-21 Sida 27(35) 170 Dnr 158/12 Svar på motion om tillgång till teleslinga i offentliga lokaler, Ksau 176 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-10-21 Sida 27(35) 170 Dnr 158/12 Svar på motion om tillgång till teleslinga i offentliga lokaler, Ksau 176 Claes Lindell (S) skriver i sin motion att 17,9%

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162

135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-23 Sida 26 (51) KOM MUNSTYRELSEN 135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162 Styrelsen för Tranås

Läs mer

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-03-19 84 Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 8 (34)

Sammanträdesdatum Sida 8 (34) .~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Uj ~' Sammanträdesdatum '~:: TRANAs KOMMUI\J 2016-02-23 Sida 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN 38 Dnr 149/16 Information om årsredovisning 2015, ksau 69 Tf ekonomichef Malin Lindskog redogjorde

Läs mer

257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter

257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-29 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/416 257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Svar på motion om miijöcertifiering av lokaler! ksau 211-10

Svar på motion om miijöcertifiering av lokaler! ksau 211-10 m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-04-19 Sida 14(30) KOMMUNSTYR8..SEN S~NTRÄDESPROTOKOLL 63 Dnr512/10 Svar på motion om miijöcertifiering av lokaler! ksau 211-10 Kew Nordqvist (MP) tror att krav på

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

I Utdraqsbesfyrkande

I Utdraqsbesfyrkande m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-02-22 Sida 23(31). -- KOMMUNSTYRaSEN S~NTRÄDESPROTOKOLL 33 Dnr 78/ 11 Earth HourI ksau 32 Tranås kommun, Tranås Energi och Svenska kyrkan samarbetar kring Tranås

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 24 (37) Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 152 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19 rn W/ffJo ~..~..( f;!1". SAMh~NTRÄOESPROT O KOLL ~ Sam manträdesdatum ".~~ TRA.NAS KOMMUN 2011 05 18 Sida 31 (45).- "-' KOMMUNSTRYRELSENS AU Dilf 51/~ 1 Svar på motion angående reseersättning för cykel,

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 21 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 31 mars 2014 kl. 18.15 Plats: Brösarps skola Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Fastigheten Sala Åshagen 13; gåva till Sala kommun

Fastigheten Sala Åshagen 13; gåva till Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET 8(24) Sammanträdesdatum 2013-09-03 205 Fastigheten Sala Åshagen 13; gåva till Sala kommun Dnr 2013/325 INLEDNING Eksjöhus AB har upprättat ett gåvobrev för fastigheten

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Regler gällande vägbelysning inom Skellefteå kommun

Regler gällande vägbelysning inom Skellefteå kommun 2012-03--20 Tekniska kontoret Regler gällande vägbelysning inom Skellefteå kommun 1. Bakgrund och syfte med gällande regler I och med att kostnaden för elavgifter, drift och underhåll av belysningsanläggningar

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 12 november 2001. Värmlandstrafik AB, förslag till strategisk plan. Försäkring av pensionsförmåner i PFA 98

Protokoll Kommunstyrelsen 12 november 2001. Värmlandstrafik AB, förslag till strategisk plan. Försäkring av pensionsförmåner i PFA 98 Protokoll Kommunstyrelsen 12 november 2001 Ks 137 Dnr KS01/316 531 Värmlandstrafik AB, förslag till strategisk plan Värmlandstrafik AB har berett Arvika kommun tillfälle att yttra sig över förslag till

Läs mer

Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS

Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-11-21 346 Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS 2017-529 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Sammanträdesdatum. 2014-06-24 Sida 29(39)

Sammanträdesdatum. 2014-06-24 Sida 29(39) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2014-06-24 Sida 29(39) l6j KOMMUNSTYRELSEN 119 Dnr 328/14 Egenavgift resa dagverksamhet. ksau 125 2014-01-01 övertog Landstinget ansvaret för färdtjänst.

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 23 september 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 14 Ks 78 Au 74 Dnr 130/2007-252 Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till kommunen Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde

Läs mer

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting KÖPEAVTAL mellan European Spallation Source ERIC och Skåne läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING OCH TILLTRÄDESDAG... 3 3. KÖPESKILLING... 3 4. KOSTNADER OCH INTÄKTER

Läs mer

Protokoll från förvaltningsgrupp

Protokoll från förvaltningsgrupp Protokoll Sida 1 (7) 2016-05-12 Protokoll från förvaltningsgrupp Närvarande: Arbetsgivare Susanne Leinsköld, stadsdelsdirektör Anneli Hilmersson, Medborgarservice Britt Karlsson, Förskola och fritid, tf.

Läs mer

KALLELSE 2013-12-02. Trafiknämnden. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum:Grön, 2013-12-02, kl 16:00. Sekreterare

KALLELSE 2013-12-02. Trafiknämnden. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum:Grön, 2013-12-02, kl 16:00. Sekreterare KALLELSE 2013-12-02 1 (1) Trafiknämnden Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum:Grön, 2013-12-02, kl 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Christer Örning Ordförande Annike Åkesson Sekreterare

Läs mer

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner överenskommer om att från och med den 1

Läs mer

Treårsplan för kommunens bolag,

Treårsplan för kommunens bolag, 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-10-30 Dnr Ks 2014-65 Ekonomiavdelningen Marcus Wahlström Kommunfullmäktige för kommunens bolag, 2015-2017 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunledningskontorets förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Central Samverkansgrupp 36-48 Sid 1(7)

Central Samverkansgrupp 36-48 Sid 1(7) 1 SAMVERKAN Central Samverkansgrupp Protokoll 36-48 Sid 1(7) Tid: 2013-10-23 kl. 08.30-11.15 - Plats: Sessionssalen, Klippans kommun Närvarande: För arbetsgivarparten; Hans-Åke Lindvall, Ordf Gunilla Abrahamson,

Läs mer

7. Överlåtelse av inventarier och avtal från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB Dnr 2017/

7. Överlåtelse av inventarier och avtal från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB Dnr 2017/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 10 (48) 2017-11-27 Kf Ks 380 7. Överlåtelse av inventarier och avtal från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB Dnr 2017/236-370 Kommunstyrelsen har

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Svar på medborgarförslag angående byggande av växthus vid Lundbybadet

Svar på medborgarförslag angående byggande av växthus vid Lundbybadet Service- och teknikförvaltningen Missiv Datum Diarienummer 2017-03-28 KS/2016:18 1(2) Handläggare Tfn 0142-853 92 Svar på medborgarförslag angående byggande av växthus vid Lundbybadet Bakgrund Medborgaren

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Bengt Friberg, kommunchef Staffan Lindvall, ekonomichef. Annika Forslin, utredare. Erik Vahlberg. Kommunledningsförvaltningen.

Bengt Friberg, kommunchef Staffan Lindvall, ekonomichef. Annika Forslin, utredare. Erik Vahlberg. Kommunledningsförvaltningen. Protokoll 1 (15) Plats och tid: Rådsrummet kl 13.15-16:15 För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef Staffan Lindvall, ekonomichef För arbetstagarparten: Björn Brolund, Lärarnas Riksförbund, LR Jan-Olov

Läs mer

AVTAL. DNR SVENSKA KRAFTNÄT 201x/xxxx NR XXXX. Stationsavtal 1/7

AVTAL. DNR SVENSKA KRAFTNÄT 201x/xxxx NR XXXX. Stationsavtal 1/7 DNR SVENSKA KRAFTNÄT 201x/xxxx AVTAL NR XXXX Stationsavtal 1/7 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stationens omfattning... 3 3 Egendomsförteckning... 3 4 Stationsbestämmelser...4 5 Kostnader för Samnyttjade stationsdelar

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

S~~N. 2011-05-31 Sida 24 (35)

S~~N. 2011-05-31 Sida 24 (35) S~~N RÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-31 Sida 24 (35) s 93 Dnr 51/11 Svar på motion angåe nde reseersättning f ör cy kel, e l - cykel och eventue'it, kf 19, ksau '1'19 Mali/da Fransson (tvl P)

Läs mer

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. ' m ~ TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-13 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 13 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

KS AU PROTOKOLL 2015-09-22

KS AU PROTOKOLL 2015-09-22 KS AU PROTOKOLL it.hedemora 1(11) Plats och tid Radhuset, radhussalen, kl. 13.00-13.20 Beslutande Ledamoter Se narvarolista sidan 2 Tjanstgorande ersattare Se narvarolista sidan 2 Ovriga narvarande Ersattare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v 1(14) Plats och tid Revelj, Hultsfred kl. 08:30-16.35 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-01-18. Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning

Sammanträdesdatum 2011-01-18. Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning I '" SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-01-18 11 (15) 8 Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning Dnr 2010/223 INLEDNING Västerås Lokaltrafik

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

2014-05-20 Sida 23 (33) Svar på motion om elbilspool med solcellskraft, ksau 99

2014-05-20 Sida 23 (33) Svar på motion om elbilspool med solcellskraft, ksau 99 I UtdraQsbeslyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-20 Sida 23 (33) 90 Dnr 206/12 Svar på motion om elbilspool med solcellskraft, ksau 99 Mats Antonsson (KO) föreslår i sin motion att

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Misteln, den 30 maj, 2013 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Protokollet anslås på www.libo.se

Protokollet anslås på www.libo.se TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: 15.00 16.15 Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Kurt Scharnke Bengt Storbacka Övriga: Stefan Eriksson, vvd Gerd

Läs mer

Förutsättningar för programvaror är detsamma som vid försäljning aven dator i det fall man skänker en dator.

Förutsättningar för programvaror är detsamma som vid försäljning aven dator i det fall man skänker en dator. TRANAs KOMMUN TRANAs KOMMUN KL-Förv~tnin~en Ank%!.J...-:-:Q".:- r1 Dnr f?.t.!.i.e:t...- os" Kommunstyrelsen Svar på frågor avseende att sälja/skänka datorer Inledning Vid kommunstyrelsens sammanträde,

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 17 maj 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 08.30 Göran Fjellström/Frank

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte 2014 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2014 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret 2015-01-13 Dnr Ks 2015-89 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

HALMSTADS KOMMUN KALLELSE

HALMSTADS KOMMUN KALLELSE HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsens personalutskott 2014-02-11 1(2) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 97 28 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se Plats: Sammanträdesrum 227, Rådhuset Sammanträdesdatum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Sammanträdesdatum 2013-02-14 KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet Förslag till beslut beslutar I enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUN Protokoll Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott onsdagen den 3 juni 2009 Ärenden: Au 40 Finansiering av överföring av resultat Au 41 Strategisk plan och budget 2010-2012 Au 42 Au 43 Skolorganisationen

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

Utökade investeringsmedel för Skogssjöområdet

Utökade investeringsmedel för Skogssjöområdet Tjänsteskrivelse 1(2) Magnus Norrbom Tel. 0142-85115 2016-10-31 KOF/2015:25 Kultur- och fritidsnämnden Utökade investeringsmedel för Skogssjöområdet äskar, efter samråd med Service- och teknikförvaltningens

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, onsdag den 19 maj 2004, (OBS dag) kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-01 343 Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS 2016-431 Beslut

Läs mer