Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta"

Transkript

1 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN Sida 13 (33) 190 Dm 513/10 Överföring av gatubelysning, ksau 219 Efter genomförd utredning föreslår Tranås Energi AB att Tranås kommuns gatubelysning övertas av Tranås Energi AB till bokfört värde Tranås Energi AB skall därefter tillhandahålla Tranås kommun gatubelysning. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att anta Tranås Energi AB:s förslag till övertagande av Tranås kommuns gatubelysning att godkänna och ana upprättat förslag till avtal Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Tranås Energi AB:sförslag till övertagande av Tranås kommuns gatubelysning attgodkänna och ana upprättat förslag till avtal. Ju~res sign Utdragsbeslyrkande Ul / O

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 Tranås Energi AB Sammanträdesdatum """R - fl, 1 ~ KOM." I I L ) nk...~.'?t/!..:..1.{.:.1~ 62 I (.Inr.,/3 /10 --~ Affårsplan 2011 Förslag till affårsplan 2011 har bifogats kallelsen. Styrelsen fastställer affårsplanen för 20 I l enligt förslaget (Bilaga /201). 63 Förvärv av gatubelysning från Tranås kom mun. Tillhandahållande av gatubelysning till T ranås kommun, ställningsta gande VD redogjorde för förutsättningarna för ett förvärv av gatubelysning från Tranås kommun och tillhandahållandet av gatubelysning till densamma. Avtalsförslag och budgetkalkyl har bifogats kallelsen (Bilaga /2010). Styrelsen beslutar Att ställa sig positiv till dels ett förvärv av Tranås kommuns gatubelysning och dels till att tillhandahålla kommunen gatubelysning enligt bifogat avtalsförslag. Att vid ett beslut av Tranås kommun att enligt förslaget överlåta gatubelysningen till Tranås Energi AB ge VD i uppdrag att genomföra förvärvet samt att integrera verksamheten i affårsområde elnät. 64 Styrkort elnät VD presenterade de förslag på tillägg och ändringar av styrtal på styrkort elnät (Bilaga 1 64/2010). Styrelsen fastställer det reviderade styrkortet för elnät Styrkort fjärrvärme VD presenterade de förslag på tillägg och ändringar av styrtal på styrkort fjärrvärme (Bilaga 1 65/2010). Styrelsen fastställer det reviderade styrkortet för fjärrvärme I ~I -----'- IU~and' ----J

3 "'...;" IT;j - ~ KOMMUNSTRYRaS,"S SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ ~r:;. TRANAs KOMMUN Sammanträdesdatum AU Sida 21 (25) 219 Dnr513/10 Överföring av gatubelysning Efter genomförd utredning föreslår Tranås Energi AB att Tranås kommuns gatubelysning övertas av Tranås Energi AB till bokfört värde Tranås Energi AB skall därefter tillhandahålla Tranås kommun gatubelysning. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta attanta Tranås Energi AB:s förslag till övertagande avtranås kommuns gatubelysning att godkänna och anta upprättat förslag till avtal. Utdragsbestyrkande

4 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (10) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum T läs KOMMUN KL-t=örvaltnij en Ank //2.I...fI Dnr. 5}3 L 1J2.- L Överföring av gatubelysning, Tnau 152 Efter genomförd utredning föreslår Tranås Energi AB att Tranås kommuns gatubelysning övertas av Tranås Energi AB till bokfört värde Tranås Energi AB skall därefter tillhandahålla Tranås kommun gatubelysning. Representanter från Tranås Energi AB redogör för upprättat förslag till avtal samt budgetkalkyler för 2011 och Förslaget gäller under förutsättning att Tranås Energis styrelse godkänner avtalet. Bilaga På förslag av arbetsutskottet beslutar Tekniska nämnden att till Kommunfullmäktige föreslå att godkänna och anta Tranås Energis förslag till övertagande av Tranås kommuns gatubelysning, samt att till Kommunfullmäktige föreslå att godkänna och anta upprättat förslag till avtal..justeraj;es-!ligll (~~ ~

5 [( 20i O-10-28), Bo Horndahl : ' fö~ g.doc '===_. : Datum Tranås kommun Tekniska nämnden Överföring av gatubelysning till Tranås Energi AB, Tekniska nämndens arbetsutskott I Efter genomförd utredning föreslår undertecknad att Tranås kommuns gatubelysning övertas av Tranås Energi AB till bokfört värde per Tranås Energi AB skall sedan från tillhandahålla Tranås kommun gatubelysning i enlighet med bifogat förslag till avtal. Bifogat finns även en budgetkalkyl för 2011 och en preliminär budgetkalkyl för 2012, där enbart lönekostnaden är uppräknad i enlighet med gällande kollektivavtal. Förslaget gäller under förutsättning att Tranås Energis styrelse godkänner avtalet, vilket väntas ske den 25 november. TRANAs ENERGI AB ~ Niklas Johansson VD I l' Postadress Tranås EnergiAB. Box 386, Tr-anås I Besöksadress Norra Sto rgalan 611 Tel IFax Plusgiro [ Inöt IPlusgiro Fjärrvörme I Bankgiro ElniJt '1046 1Bankgiro Fjörrviirme E-post I Web IOrganisationsflLlrnmcr

6 Avtal vag och Gatubelysning 20IO- I0-25 Avtal för Viig och Gatubelysning i Tran ås Kommun mellan Trn u ås Kommun (nedan kallad Kunden) och Tran ås Energi A B (nedan kallad TRE) 1 Allmänt Avtalet syftar till att tydliggöra ansvarsförhållanden, beslutsvägar, kostnads- och ersättningsförhållanden inom belysningsverksamheten. Det skall ocks å vara en grund för att båda parter har incitament till utvecklande av miljövänlig och energieffektiv belysning. TRE äger belysningsanläggningarna och levererar kompl ett färdi gt ljus till Kunden enligt åtaganden i pkt 4. Alla nuvarande och tillkommande belysningsanläggningar, för vilken Kunden är betalningsansvarig. skall omfattas av detta avtal. 2 Parterna Adress och kontaktuppgi fler för båda parter. TRE Tranås Energi AB Box Tranås Energi AB Ombud: Magnus Lundberg Handläggare: Stefan Aronsson Kunden Tranås Kommun Stadshuset Tranås Ombud: Bo Horndal Handläggare: Bo Johansson 3 Definitioner BclysningsanHiggning Till bely sningsanläggning räknas armaturer, ljuskällor, ljusrcläer, kontaktorer, tidur, tändtrådar samt sådana stolpar, fundament, ledningar och anordningar i övrigt som utnyttjas för bely sning enligt detta avtal. Kapital Kapital innefattar befintlig belysningsanläggning, reinvesteringar samt nyinvesteringar Irån och med 2011 och fram åt.

7 Avtal Vag oeh Gatubelysning 20IO-I Omfattning Avtalet omfattar belysningsanläggningar inom Tranås Kommun, enligt " Väg och gatubelysning i Tranås Kommun " (bilaga I). Anläggningsdokumentation för belysningsanläggningarna ska hållas uppdaterad av ägaren. TRE åtar sig hela ansvaret för belysningsanläggningarnas nät, el, drill och underhåll, kapital samt nyinve steringar enlig 4a-g. TRE skall hålla beredskap för att utföra akuta åtgärder i anläggningen samt ta emot felanmälan. 4a Avialsobjektets drift och underhåll skall TRE sköta i enlighet med vid varje tidpunkt gällande "Föreskrifter och allmänna råd för stationär trafikbelysning'' ( REBEL 91, utgiven av Vägverket och Svenska Kommunförbundet) eller motsvarande. 4b Inspektion av anläggningarna sker normalt 5 ggr per år. 4c Seriebyten av ljuskällor utförs ej. 4d Nyinvesteringar utförs enligt Kundens beställning. 4e Ljuskällor beräknas ha en brinntid på ~ h/år. Kunden har rätt att göra reglering av belysningstiden, detta skall ske i samr åd mellan Kunden och TRE. 4f TRE skall sträva efter att använda miljövänlig och energieffektiv teknik. 4g TRE skall i samråd med Kunden upprätta plan för utbyte av armaturer och anlä ggnin gsdelar som leder till energieffektivare belysningsanläggningar. 5 Ersättning TRE skall debitera kunden för utfört arbete och materiel, som bas rör debit ering ska aktu ell EBR kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kv (utgiven av Svensk Energi- Swedenergy AB) utgöra unclerlag. Kostnaclskatalogen uppdateras normalt första kvartalet årsvis. För kapitalkostnader debiteras en ränta per kalenderår beräknad med samma räntesats Kunden tillämpar vad gäller rörelsekrediten inom Tranås Kommun Koncernkonto. Ersättning delas upp i en fast del och i en rörlig del. 2

8 Avtal VUg och Gatubelysning 20 I0 / 0 25 Den rörliga delen av ersättningen innefattar kostnader för energi och clnät skostnad, trafikskada, skadegörelse samt flyttning och avveckling av bel ysningsanläggning. All övrig ersättning ingår i den fasta delen av ersättningen. fakturering sker månadsvis i efterskott. 6 Budget Senast den l April skall TRE presentera budget för nästkommande två räkenskaps år. Budgeten skall vara fördelad på kostnader enligt budgetkalkyl bilaga 2, som bas för kostnader ska aktuell EBR kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kv, användas, Budgeten skall baseras på följande ingångvärden : Den avskrivningstid som skall tillämpas är 33 år för både nyinvestering och befintlig besl ysningsanläggning. Brinntid för ljuskällor skall vid budgetarbete beräknas med 4020 h/ljuspunkt. Kostnaden för elenergi budgeteras utifrån Kundens önskemål om fastpris eller rörligt pris. 7 Kostnadsuppföljning och prognos Senaste 5 arbetsdagar efter utgången av varje uppföljningsperiod (Ieb, april, aug, okt) skall genomgång av utfallet ske med Kunden. Vid denna genomg ång skall Uven tirsprognos avges. 8 Investeringar' De investeringar och reinvesteringar som skall utföras skall planeras gemensamt av parterna. Seriemässigt utbyte av anläggningsdelar (ej ljuskälla) betraktas som investering liksom helt ny belysning av tidigare obelyst plats eller gata. 9 Utveckling och uppföljning Båda parter skall vara aktiva för att utveckla belysningsverksamheten i sy fte att sänka kostnaderna med bibehållen kvalite, l oktober varje år skall ett uppföljningsmöte 11<1IIas mellan parterna då uppfattningar och önskemål angående verksamhetens utveckling presenteras. Vid detta möte skall även nyheter inom belysningstekniken diskuteras. Kunden ska också ta ställning till 0111 denne önskar last eller rörligt elpris till kommande {u'. 10 Avtalets giltighet Detta avtal gäller från och med I-OI och tills vidare. Uppsägning av avtalet skall ske senast l april för att kunna upphöra från och med l januari nästkommande år. 3

9 Avtal Väg och Gatubelysning 20IO-I0-25 Skulle någon bestämmelse i detta avtal vara eller bli ogiltig skall detta inte påverka giltigheten av avtalet övriga delar. Inneh ållet i detta avtal skall jämkas i nödvändig omfattning 101' att undanröja ogiltigheten med utgångspunkten att bevara eller återställa den ursprungliga balansen i avtalet. Skulle villkoren i delta avtal bli oskäliga eller olämpliga med hänsyn till förhållande som inträffar efter detta avtals tillkomst, äger envar part rätt att påkalla förhandling med den andra parten i syfte att uppnå en anpassning av villkoren i avtalet till de ändrade förhållandena. Kan inte parterna enas om en anpassning av villkoren i avtalet inom 6 månader från den dag förhandling påkallades, äger envar rätt att efter utg ången av sagda frist säga upp avtalet som upphör Gmånader efter uppsägningen. Tvister på grund av avtalet eller därur härrörande rättsförhållande skall j första hand lösas mellan parterna och i andra hand vid allmän domstol. 11 Kundens skyldigheter i övrigt Kunden upplåter kommunägd mark för nedläggning och behållande av elkablar 101' väg och gatubelysning med tillbehör i den omfattning och på de villkor som krävs för genomförande av mest rationella lösning. Kunden är skyldig att vid eventuell överlåtelse av kommunägdmark j överlåtelseavtalet upplysa köparen om att väg och gatubelysningen ägs av TRE och att marken är belastad med nyttjanderätt till förmån för TRE. 12 Överlåtelse av anhiggning Belysningsanläggningen mr inte av TRE överlåtas till annan än Kunden, såvida inte Kunden först erbjudits att överta anläggningen och avböjt. Om detta avtal upphör att gälla Hr Kunden skyldig, att om TRE så begär, övertaga äganderätten till anläggningen till det bokförda anläggningsvärdet. Tranås Tranås 20 I0- - Tranås Kommun Tranås Energi AB Anders Wilander Ordförande kommunstyrelsen Niklas Johansson VD 4

10 Horndahl - Budgetkalkyl 2011 V~g och GatLlb elysnin ~-Bilag$_ls_..,.,...., x,,=_,",...=-,,-,~ a g e 1 Budgetkalkyl "Väg och Gatubelysning i Tranås Kommun" Ar 2011 Avskrivning antal å 33 Antal ljuspunkter 6832

11 h_.".-... '=t"''pf. - -.~ Page 2 Investerings år Avskr/årKvar att skriva a Investeringsbelopp Pålägg 40% Jobb l l 26 l " Inkl arbetskostn Endast maleriai Endast material " Endast material Endast material "125 Endast material Endast material Snitt Investering ,26058 (14 år),,ejl Investering varje i -,. Översänder underlag för avskrivning belysning. Det har varit svårt att få fram ett exakt belopp eftersom det har varit dåligt särredovisat. Från är både material och arbetskostnad med. Därefter är endast material med. Enligt Fredrik Knutsson uppgår arbetskostnad till ungefär 30-40% av materialkostnaden. Detta får ni lägga på själva.,vi V h Lisbeth Gustafsson Tranås kommun

12

13 Fasta kostnader Timkostnader 2011 Montör 400 Montör inkl I 545 Beredare 550 Förebyggande underhåll Tim Kronor Arbetstid montör kr Arbetstid montör inkl b kr Materiel kr Felanmälan Arbetstid montör Arbetstid montör inkl b Materiel kr kr kr Avskrivning, investering Investering AY.~Krj~_n..tng E~r.~9J O per 31/12 året innan 1,35% kr kr kr X-power Uh-avtal (146' / 7)* kr Rundstyrningsutrustning Avskrivningskostnad okr 50% av nedlagda kostn kr Administration Plan, beredn, dokum, kr Summa kr Antal ljuspunkter 6832 Pris / Ijuspkt 102,36

14 ( ~28) Bo Horndahl - Budgetkalkyl 2011 Väg och Gatubelysning Bilaga 2.xls Page 5 ~-""'''''ol _''T''Y!''''''''''''Mo _:en", ~... "..~~~...,..,~..."""",,=,,,,=-=.. -=_"'-"..cl::~ Rörliga kostnader Kronor kwh Elnätskostnader Tranås Energi AB EON Energikostnader Tranås Energi Elförsäljn Trafikskada Skadegörelse Flyttning Avveckling

15 Bo Horndahl - BudgetkalkYl '2011 V~g och Gatubelysn-ing Bilaga 2,xls Page (3 Anmärkningar Värden i kalkylen är hämtade från ekonomisystem via Fredrik Knutsson samt Ingvar Levin Förebyggande underhåll - Centralbyte, armaturbyte, statushöjande Felanmälan - Lampbyte, trasiga armaturer, ej fungerande belysning - Här skall bestämmas hur många lampor som får vara trasiga innan vi skall åka ut - Schemalagda körningen 5 ggr per år, idag sept, nov, jan, mars, maj (ingen körning juni, juli, augusti) - Normalt 1 man som utför körningarna men i centrum krävs 2 man pga trafiksituationen Dokumentation av gatljuset i Xpower - Med den takt som är nu ca1,5 år (när I Levin går i pension) - Dokumentationsprojektet borde hanteras separat ekonomiskt Under Ej Gk:s armaturer - Ett antal armaturer som sköts av oss och faktureras t ex Vägverket, Smultronstigen mm normalt faktura 1 ggr per år men Vägverket 2 ggr per år Solveig sköter fakturering Investering - Investeringar bestäms nivå på från år till år Övrigt - Kvarnarp kräver TMA-bil - Det finns ett behov av att separera Kommunens gatljus från Vägverkets för kunna se vad vi verkligen betalar för - Rundstyrningssystemet som används för tändning och släckning är utgående och svårt med kompetens och reservdelar, på sikt måste vi överväga annan styrning, Idag fördelas kostnaderna mellan Tranås, Ydre och Vägverket - Sommen centrum, är tunnelbelysning samt pump dagvatten - Krav på TMA-bil vid all körning är en tänkbart scenario som kan fördyra utförandet

16 (201 0 ~ Bo Horndahl - Budgetkalky-I 2012 Vt3g och Gatubely-sning Biiaga ixls Page 1 Fasta kostnader Timkostnader 2012 Montör 410 Montör inkl l 560 Beredare 564 Förebyggande underhåll Tim Kronor Arbetstid montör kr Arbetstid montör inkl b kr Materiel kr Felanmälan Arbetstid montör Arbetstid montör inkl b Materiel kr kr kr Avskrivning, investering Investering A,{.l?~ri~_nJ~g p_~r.~9j O per 31/12 året innan 1,35% kr kr kr X-power Uh-avtal (146' / 7)* kr Rundstyrningsutrustning Avskrivningskostnad o kr 50% av nedlagda kostn kr Administration Plan, beredn, dokum, kr Summa kr Antal ljuspunkter 6832 Pris / Ijuspkt 103,90

17 Bo Horndahl - Budgetkaiky Vt:lg och Gatubel -sning Bilag~.;;a_2;,;,;..x,;.:,;lso-..-=-~ -= ;;;.&,O-", Rörliga kostnader Kronor kwh Elnätskostnader Tranås Energi AB EON Energikostnader Tranås Energi Elförsäljn Trafikskada Skadegörelse Flyttning Aweckling

18 Page 1 Väg och Gatubelysning i Tranås Kommi Bilaga 1 Belysningsregister sammanställning STOLPAR Typ: Galv 4916 Varav ESV 84st Glasfiber 6 st rak 4076 Järn 10 Alu 4 Trä 32 Summa 4962 BELYSNINGSPUNKTER pa GATUBELYSNINGEN GK: armaturer + Watt Lamp Antal Energi/år Anteckn Pautomater 150 Glö Strålkastare O 20 Glö Fontän Strålkastare Hgh Strålkastare Hgh Strålkastare Hgh Strålkastare Hgh kopplad på Vägverket Lysrör Höganloft Relux Hgl Vägmärkesbelysning Kineshatt Hgl Hkopplad på fritidsn KME Hgl Vägmärkesbelysning Siemens Hgl 8 Urkopplad JK Hgl Brytare utgår JK Hgl Brytare JK Hgl JK Hgl Brytare Strålkastare Hgl Brytare 2050t Strålkastare Hgl Brytare20501 Gaslampa 2 20 Ple Glob 2 20 Ple Gängglober 2 20 Ple 4 358kopplad på Banverket Klocka 2 20 Ple Strålkastare 2 20 Ple 2 179Kopplad på Vägverket Pollare 2 20 Ple Pollare typ Ple Glamox alfa 2 18 Ple 2 163Takmonterad Ivalo 2 18 Ple Takmonterad Son Kopplad på Fritidsnämnd Son jk Son Selenium Son 'I 244 Strålkastare Son Strålkastare Son 1 122Brytare 2050t Son Kopplad på Fritidsnämnden Son Son Hängarrnatur Son Albertslund Son Höganloft

19 Page 2 Borstahusaren Son Kandelaber Son Montemarte Son Promenade Son Siemens Son Ständig belysning 8760 tim/år Siemens Son Strålkastare Son Son Son Hängarmatur Safir Son Strålkastare Son Son 2 684brytare 2050 tim/år Son Selenium Son jk Son 2 27Brytare 500 tim/år Strålkastare Son XGC 9 18 sax Lysdiod 5 35 LED Summa A Ej Gk:s armaturer Strålkastare O 100 glö Hgl Byhatt Hgl Glob Hgl jk Hgl Kandelaber Hgl Kineshatt Hgl KME Hgl Lysrör 2 18 Plc 1 8'1 Pollare 2 18 Plc Son Son jk Son Robustus Son Son Son Galax Son jk Son Safir Son Son Safir Son Strålkastare Son jk Son jk Son XWC 9 18 Sax Summa B

20 {201 0~1 0-28) Bo Horndahl - V~g o Gatubell'sn-ing i Tranås Kommu ~ Bilag~_~ _-= _=-=~,,.,,,.,=-~~,~=-...-s.;;..;; Page 3. Totalt A+B 5/3/10 15:

21 2010 ~1 0-28) Bo Horndahl - V:!J o Gatubelysning i Tra'nås Kommun Bilaga 1.xls Page 4 Belysningspunkter på gatubelysningen EON:s nät Energiförbrukn,Energiförbrukn Ort/anl nr + Watt Lamp Antal 4070 tim/år per anläggning kwh/år kwh/år Adelöv Platsen/ Q 2523, Son , Son 1 325,60 Adelöv Kyrkby/ , HgI , Son 3 732, Son ,60 Duvebo/ , Son ,40 Gripenberg/ , Son , Son , Son ,84 OBS Brytare 2050 tirn/ år Son 2 688, Son ,16 Kvarnarp/ , Son ,40 Linderås/ HgI , HgI , Son , Son , Son , Son ,70 Sommen/ Hg I ,26 OBS brytare 2050 tim/år HgI , PII ,80 OBS brytare 2050 tim/år 10 50Son 1 123, Son , Son , Son , Son , Sox ,68

22 Bo Horndahl - V~g o Gatube l~sriing i Tranås Kommun Bilaga 1.xls Page 5 Sommen Centrum/ Son ,00 Säbydal/ ~ 10 50Son ,80 Säby Kyrkby/ ~ 10 50Son 3 732, Son ,00 Tenbäcken/ ~ 10 50Son ,80 Adala-Finnanäs/ ~~ ~ 50Son _ ~0_ 14652, Son , ~---- Avser SUMMA:

23 Belysningscentraler tärort 2010 Anläggning AnläggnlngslMätarnr Adress Typ Tänd omr T028 Alen Bondegatan 16 Inrymd Äng 1 T046 Diskusen Jungrrugatan 19 Inrymd Äng 1 Tt04 Furan Höganlortsvägen 24 Inrymd Äng 1 Höganloft Bel ingår I rastplatsens r/skåp Äng 1 Höganloft,Vägverket Vid rastplats Skåp Äng 1 T048 Idrottsplatsen Skyttegatan 20 Inrymd Äng 1 T014 Majorsplan Majorsgatan 5 Inrymd Äng 1 T053 Ormen Ringvägen 16 Inrymd Äng 1 T123 Sportbilen Bredskärrsgatan Inrymd Äng 1 T033 Telegrafen Madvägen Inrymd Äng 1 T057 Forellen Brinkgatan 1 Inrymd Kim 2 T037 Gösen Hörngatan skolmöbler Inrymd Kim 2 T059 Laxen Stoerydsskolan Inrymd Kim 2 Lillaryd,Vägverkel Vid rondell Skåp Kim Ställverksgatan Ställverksgatan Skåp Kim 2 T078 Svetsaren Stoerydsvägen Inrymd Kim 2 T056 Traktorn Verkstadsgatan 14 Inrymd Kim 2 T068 Vallen Verkstadsgatan 2 Inrymd Kim 2 T004 Ängen V Vögen Inrymd Kim 2 T007 Hackspetten Vasagatan 5 Inrymd Cen 3 T111 N. Gyllenfors Lokalgata bakom Kvantuinrymd Con 3 T005 N. Framnäs Hästskedegatan Inrymd Con 3 T124 Bankgalan Nygatan vid Klockareplallnrymd Jvg 4 T030 Berget Falkgatan källare på beninrymd Jvg 4 T054 Norra Dalen Piratens gata Inrymd Jvg 4

24 T001 Tornsvalan Ö Jvggatan, Bussg arage inrymd Jvg 4 Anläggning Anläg nln slm ätarnr Adress T Tän d ornr T089 Hammaren Hjälmal)'dsv vid Metallg lnrymd HJä Jrab Tenng atan 7 Skåp HJä 5 T054 Muttern RIdhu sgatan 4 lnrymd Hjä 6 T064 Röllekan Majmålavägen Inrymd HJä 5 T082 Bergviolen Januarigatan 10 Inrymd Söd 6 T083 Gräslöken Fröafallsvägen Inrymd Söd 6 T086 Krassen Vädergatan lnryrnd Söd 6 T116 Lutan Musikvägen lnryrnd Söd 6 T087 Malva n Allmogevägen lnryrnd Söd 6 T091 Oxbäret Vetegatan 10 lnrymd Söd 6 T096 Starten Vand rarg atan l Inrymd Söd 6 T093 Taklöken Hemm ansgatan 55 lnryrnd Söd 6 T042 Fjällskivling Mjölbyvägen 15 Inrymd Norr 7 T044 Hamnen Ham nvägen I purnp statlclnrymd Norr 7 T027 Knekten Hantver karegatan 3 lnryrnd Norr 7 Norrabyv-Svampg Norra byv Skå p Norr 7 T017 Snickaren Snicka regala n 2 lnryrnd Norr 7 T034 Asagatan Reningsverket inrym d Norr 7 T063 Avlk Spolgatan I pum pstation inry md Norr 7 T052 Bullagärde Rundelg atan 2 Inrymd Ö8t 8 T040 Ekemarksberg Dornrnareqatan 9 lnrymd Öst 6 T015 Ekemarkspark Gl1Iesgatan 5 lnrymd Ös t Frejakiosk Falkgatan 16 lnryrnd Öst 6 T051 Rubinen Ö Berg sgatan 8 Inrymd Öst 6 Strandvägen Hätt eväg en skåp Öst 6 T018 Tranåskvarn Ydr evägen 3 Inl)'md Öst 6 Page 7

25 } Bo Horndahl - vag o Gatubelysning i Tranå-s Kommun Bilaga 1.xls Page Ydrev-Vallmov Vallmovägen 1 skåp Öst 8 T058 Inägan Blåbärsligen 15 Inrymd jub 9 Anläggning AnläggnlngslMätarnr Adress Typ Tänd olm T060 Junkarernålen Sorla Dalbergs gala Skåp jub 9 T070 Kornet Bäckagatan 3 Inrymd jub 9 T062 Nejden Plogvägen 10 Inrymd [ub 9 T061 Sandkullen Lönngalan 5 Inrymd [ub 9 T019 Igelkotten Ekllden 16 Inrymd Skä 11 T110 Järven Ekllden 16 Inrymd Skä 11 T115 Kappsläden Landågalan 13 Inrymd Skä 11 T109 Kniven Kalarpsvägen 8 Inrymd Skä 11 T021 Nötskrikan nduslrigatan 6 Inrymd Skä 11 T035 Pantern Gölgalan 13 Inrymd Skä 11 T020 Strömstaren Östra vägen Inrymd Skä Wlgens Hjälmarydsvägen 1 Skåp Skä Norrabyv-Hamllt.v~ Norrabyvägen 42 Skåp Nby 12 T008 Tranåsbaden Norrabyvägen14 mill en Inrymd Nlly Kongsbacken Mjölbyvägen vid KonqsbiSk åp Skollo Odlingen Mjölbyv vid buss Skåp Skobo 13 T009 Skobo rastplats Mjölbyvägen vid rastptauök åp Skollo 13 T067 Björkdala Ydrovägen41 Skåp Bre Bredstorp Fritidsn Bandymaskinrum Inrymd Bre 14 Frilidsn Mårdsmålen Elljusspår Vid Spåret, Mårdsmålen Skåp Drurnstorp, Vägverket Vid rondell Skåp Syd 16

26 Horndahl - vag o GatubelY'sning i Tranås kommun Bilaga 1.xis ~. ~"""""~ ~,""",,,oc-> -=o~-j Page 9 Belysningscentraler EON:s nät,2' a. -.:: <; ~ -.:: Q) z;. V> a. a. ~ a. iii 2 ~ ~ "'" ä. 2 al 'o C1> ;E s.'" V> V> "'" E -.: "'" Q) u u E ]j -.:: '" al s l'l :> :> u c: > s fl :> > :> o Q) o Prio Adress Kapsling Listfabrik,.'" (f) ([ :::;: ~ -J '" ::.:: J: J: ± Sommen 1ALLMANNINGSVAGElge HPD 3GIII O O 63GIII 35N N L2 bränd 2ROKARRSVAGEN ffö glasfiber IFO 1Gill O 0257 Gill HOAN EG fotocell 4 FOLKSKOLEGATMCE ND900 4G63-1 4GIII 1Ev HA J ua HARADSGATAN 2 CE ND900Z 4G63-1 4GIII 1N HA J ua KUNGSVAGEN 107CE ND4 2G63-1 2GIII OEV HA J DT,TAND 1KUNGSVAGEN 27 SIVERTS HPD 3GIII O O N N ua LUGNAVAGEN CE ND4 2G63-1 2Gill O O HA J DT,TAND 2ROCI<EBROGATANCEND4 ELGE 4GIII GIII 35HA N 1STROMG-SADELG ELGE HPD 3GII Gill 35N N Personsäkerhet 3VILLAÄNGSVAGENELGE 4G63-1 4GIII HA N VRED GRIPENBERG 3BJORKHAGSVAGECE ND2 4G63-1 4GIII HA N 3PROMMENADVAGECE ND2 HPD 3GIII V22-- HA N ua STATIONSVAGEN ICE ND930 4G63-2 4GIII 1EV HOAJ DT,TAND SÄBYDAL 3SABYDAL CE ND2 4G63-1 4GIII HA N TAND

27 Hörndahl - V~g o Gatubel sning itran ås Kommun Bilaga 1.xls.. Page 10 LINERAs 2 KYRKBACKEN 3L1NDA-SMALVAG CE ND4 CE ND2 ELGE 2G63-1 4GII 2GIII GII135HA HA N TAND EV ADALA 3GOBERGAVAGEN CE NO 2 4G63-1 4GIII HA N SÄBY KYRKA 1sABY KYRKA Ifö glasfiber IFO 1Gli - - Gli N DUVEBO 1DUVEBO AL pa STOLPHPD Gli Gli HA N ADELÖV KYRKA 3ADELOV KYRKA CE ND2 2G63-1 2GIII HA N ADELÖV PLATSEN 2ADELOV PLATSEN Ifö glasfiber IFO 1GII-- Gli HOAN ua KVARNARP KVARNARP Bytt enslo Gli Gli 25HA J EON NAT TENNBÄCKEN 3TENNBACKEN CE ND2 2G63-1 2GIII% HA N

28 /,r&'/ rj/(o((ö/uflvrc,l- ~~-t fr1c"""~':j SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (5) TRANÅS KOMMUN Centrala samverkan Sammanträdesdatum Plats och tid Tranås, Stadshus kl Närvarande från Fackliga organisationer Gudrun Henningsson Erik Wahlström Anders Palmer Anders Berg Monica Hjorth Birgitta Andersson Marcus Lindholm SKTF SACO Lärarförbundet Sveriges skolledarförbund LR Kommunal Ledarna Anmält förhinder Krister Lennattsson Vårdförbundet Föredragande Roger Westman Kjell Pettersson Rosie-Marie Fors Bertil Fång Kurre Carlson Christina Gustafsson kommunchef utveckling/datachef ekonomichef räddningschef personalstrateg personalutvecklare Punkt 12 Punkt 9,11 Punkt 5,6,10 Punkt 4 Punkt 7, 8 Punkt 8 Närvarande från arbetsgivaren Rosie-Marie Fors Roger Westman ekonomichef kommunchef Justeringens plats och tid Reception Stadshuset Sekreterare Christina Gustafsson Justeras: För Tranås kommun Ordförande För arbetstagarna Kommunal Lärarförbundet SKTF LR Vårdförbundet SACO Sveriges skolledatförbund Ledarna

29 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (5) Centrala samverkan Sammanträdesdatum Rosie-Marie Fors hälsar alla välkomna. 2. Föregående mötes protokoll från Protokollet godkännes och lägges till handlingarna. Information 3. Tillsättning personalchef Roger Westman informerar om att Maria Ejhed har fått tjänst som ny personalchef i Tranås kommun. Hon tillträder sin tjänst I. 4. Organisation Räddningstjänst Handlingar lämnas ut vid mötet samt bifogas protokollet bilaga l Bertil Fång informerar i ärendet. För att ytterligare förbättra kommunledningens och kommunstyrelsens organisation föreslås nu att förvaltningen för Samhällsskydd och Beredskap(FSB) upphör som egen förvaltning under kommunstyrelsen och går in som en avdelning i kommunledningsförvaltningen. Syftet med organisationsförändringen är att skapa en effektivare organisation, klart ledarskap och kunskapsöverföring mellan avdelningar och förvaltningar. Berörd personal har informerats om de förändringar som föreslagits och är positiva till detta. Förslaget är samverkat på Räddningstjänsten. Med denna information anses denna punkt samverkad 5. Organisation mark & exploatering Handlingar lämnas ut vid mötet samt bifogas protokollet bilaga 2 Fors föredrar ärendet. Det föreslås att mark & och exploateringsfrågor flyttar från samhällsbyggnads förvaltningen till kommunledningsförvaltningen. Mark och & exploateringsfrågor är en strategisk uppgift varför det är mer naturligt att den organiseras tillsammans med övriga strategiska funktioner inom denna förvaltning. Förändringen berör en anställd. Ärendet ska upp tekniska nämnden 20 IO1220. Inför samverkan ombedes de fackliga att inkomma med ev. synpunkter skriftligt. 6. Organisation kostförvaltningen Handlingar lämnas ut vid mötet. Bilaga 2 Fors föredrar ärendet. Kostavdelningen föreslås flytta från kommunledningsförvaltningen till samhälls byggnadsförvaltningen. Detta blir då en förvaltning som producerar olika offentliga och interna tjänster. Ärendet ska upp i tekniska nämnden Kommunal ställer frågan om det blir någon organisationsförändring inom kostavdelningen? Fors svarar att det inte planeras några förändringar inom verksamheten med anledning detta. Inför samverkan ombedes de fackliga att inkomma med ev. synpunkter skriftligt. 7. Utbildning lönesamtal Kurre Carlson informerar om att det kommer ordnas ytterligare utbildning för alla chefer i lönesamtal. I samband med detta kommer de fackliga företrädarna att bjudas in. Tid för detta är kl Föreläsare är Georg Frick. Inbjudan med anmälan kommer att skickas ut under januari månad.

30 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (5) Centrala samverkan Sammanträdesdatum Carlson säger vidare att det finns ett behov av vägledning och stöd för nyanställda chefer i detta ämne. Personalavdelning har för avsikt att kalla till utbildning inom detta område i januari Inbjudan har gått till Socialtjänsten man kan om det finns behov utökas till fler förvaltningar. Kommunal frågar om inte man skulle ha lagt utbildningen tidigare på året, då lönesamtalen ska genomföras de första månaderna. Fors svara att det tyvärr inte gick att få några tider innan med aktuell föreläsare. Då utbildningen i lönesamtal inte sker förrän i mars föreslår arbetsgivaren att personalavdelning skickar ut det material som användes vid föregående utbildning till alla chefer. SKTF påtalar vikten av att de direktiv som KS ger inför 2011lönerevision skickas ut snarast. Vidare påpekar de att lönesamtalen bör påbörjas snarast då man inte behöver ha direktiven klara för att påbörja detta arbete. Kommunal är kritisk mot att de kriterier som man inom socialtjänsten bestämt att ha underlag vid lönesamtal inte är kända ute i verksamheten. Carlson talar om att han informerats av socialchefen Karl Gudmundsson och att det har gått ut direktiv till samtliga chefer inom äldre och handikappomsorgen att denna fråga ska tas upp vid avdelningarnas nästkommande APT. Under denna punkt meddelar Fors att man har för avsikt att mäta hur många anställda som har medarbetarsamtal under nästkommande år. Detta finns med som ett mål på kommunlednignsförvaltningens styrkort. 8. Rapport lönekartläggning 2010 Handlingar lämnas ut vid mötet. Christina Gustafsson och Kurre Carlson redogör för lönekartläggningen 20 IO. Rapporten kommer att läggas ut på kommunens intranät Anslagstavlan. Kommunal framför att man tycker det är bra att kommunen beslutat att genomföra kartläggning varje år, fast lagkravet är vara tredje. 9. AnslagstavlanlExchange Outlook Kjell Pettersson informerar om att Groupweise byts ut mellan Anledning till detta är att Novell upphör. Det finns fler funktioner som kan kopplas till Outlook. I samband med att Novell upphör flyttar man över till Citrix som är en annan användarmiljö. Detta får såväl ekonomiska som energibesparande effekter. Pettersson informerar vidare om att Tranås kommun nu har få ett fungerande intranät Anslagstavla. De olika enheterna kommer att kopplas på successivt och alla beräknas vara inne i systemet 20 II Det är tänkt att alla ska ha detta som startsida i datorn. Ansvarig för utvecklingen av layouten är Tranås United i samarbete med dataavdelningen. Tranås United är ansvarig för att lägga in all information. SKTFframför önskemål att det skajinnas information om vilka de fackliga företrädarna är i kommun en. 10. Överförande av gatubelysning till Tranås Energi Fors informerar om att det ligger ett förslag att föra över ansvaret för gatubelysningen till Tranås Energi. Man ser klara samordningsvinster i detta förslag. I först läget ser man inte att det blir några förändringar i kostnader. Om det på sikt blir billigare kommer detta överskott att gå tillbaka till kommunen. Tranås Energis styrelse samt tekniska nämnden har ställt sig positiv till detta. Förändringen beräknas träda ikraft 20 Il O10 I.

31 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (5) Centrala samverkan Sammanträdesdatum Ledarna undrar om det gäller all belysning och vem som ansvarar för ex. julgranen på torget.? Fors ber att få återkomma med denna fråga vid nästa möte. Samverkan 11. Traman - Tranås Energi Ärendet var uppe vid föregående centrala samverkan 20 loiiii som ett informationsärende. Pettersson ber att få göra ett förtydligande i frågan. Det som överförs till Tranås Energi är fiberkablar under mark samt utrustning i Tranås Energi AB transformatorstationer, driften för mätvärdesinsamling samt den Traman-ansvarige personen vid Tranås kommun dataavdelning SKTF påminner om att det måste ske sedvanliga övergångsförhandlingar för den anställde. Ärendet anses med detta samverkat. 12. Rås gård Ärendet har varit uppe för information vid möte 20 I Handlingar sändes ut med kallelsen. Westman föredrar ärendet. Socialförvaltningen ställer sig positiv till att ta över Rås gård med befintlig personal. Alla detaljer är ännu inte klara. Det finns önskemål om att Tranås Bostäder tar över fastigheterna. Det finns vidare ett behov av viss anpassning av de befintliga lokalerna. Lärwförbundet påminner om att man beaktar att den verksamhet som naturskolan bedriver där idag Kommunal ställer frågan hur planeringen för den verksamhet som idag bedrivs i Mossebo. Westman säger att nämnden i dagsläget ser ett behov av att ha Mossebo kvar. Ärendet anses med detta samverkat Övriga frågor 13. Tranåsbostäder service/lokalvård Holavedskolan LR lyfter frågan om den servicenivå som Tranåsbostäder levererar. Skolan upplever att kvaliten på lokalvården försämrats sedan fastighetsavdelning fördes över till Tranåsbostäder. Vidare har man klagomål på hur snöröjning sker. Man poängterar att detta inte är något klagomål på de lokalvårdare och vaktmästare som utför dessa tjänster. Kontakt har tagit med Tranåsbostäder i dessa frågor men ingen förändring har skett. Man har haft ärendet uppe på Holavdeskolans samverkan och har då bestämt att lyfta frågan på central samverkan. Kommunal undrar vad kommunen köper för tjänster från Tranåsbostäder. Det blir ju tyvärr så att den som är närmast kunden får ta de klagomål som framförs. Fors ska ta upp frågan med Tranåsbostäder och bjuda i Sören Carp, till central samverkan vid något av nästkommande möte. 14. Nästa möte Onsdagen den 5 januari 2011 kl OBS tid

32 TRANÅS KOMMUN S~ANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (5) Centrala samverkan Sammanträdesdatum Justering Tisdagen den 14 december 2010.

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset, Borgholm 2011-08-22 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset, Borgholm 2011-08-22 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset, Borgholm 2011-08-22 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 199 Plats och tid Stadshussalen, Stora Hotellet, Nybro, klockan 18.00-20.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 212-1-18 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 212-1-18, kl 17: Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Förmöte: Alliansen kl 16:3 rum Grå S-gruppen

Läs mer

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad 2014-05-08 med tillhörande bilagor, bilaga.

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad 2014-05-08 med tillhörande bilagor, bilaga. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet 2014-05-21 12 KS eu 56 dnr. KS 765/14-905 Avtal om borgensansvar för utlåningen från Helsingborgs stad till NSR Beskrivning av ärendet Delägarna

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25 Sammanträdesdatum 461 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-15.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 30 mars 2009, kl 18.30 Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 234 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 11.30-14.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-11-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-11-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-11-07 9 (24) 202 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 17 december 2012 ~~ VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-12-05 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-10-31 30 Sida Ks Dnr 266/2011 170 Remiss Länsstyrelsens plan för övertagande av kommunal räddningstjänst Arbetsutskottets beslut Förslag till

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-09 Blad 1 (50) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.15-16.00 Beslutande Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Lennart Oscarsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (34) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-06-05

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (34) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-06-05 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (34) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 5 juni 2007 kl 14.00-15.10 Beslutande Pettersson Maria s Israelsson Kjell m, ej 150 Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 75 Kommunfullmäktige 2011-03-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 75 Kommunfullmäktige 2011-03-28 Sammanträdesdatum 75 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 18.00-20.22 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) 164 LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106 De fem kommunerna

Läs mer