Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta"

Transkript

1 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN Sida 13 (33) 190 Dm 513/10 Överföring av gatubelysning, ksau 219 Efter genomförd utredning föreslår Tranås Energi AB att Tranås kommuns gatubelysning övertas av Tranås Energi AB till bokfört värde Tranås Energi AB skall därefter tillhandahålla Tranås kommun gatubelysning. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att anta Tranås Energi AB:s förslag till övertagande av Tranås kommuns gatubelysning att godkänna och ana upprättat förslag till avtal Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Tranås Energi AB:sförslag till övertagande av Tranås kommuns gatubelysning attgodkänna och ana upprättat förslag till avtal. Ju~res sign Utdragsbeslyrkande Ul / O

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 Tranås Energi AB Sammanträdesdatum """R - fl, 1 ~ KOM." I I L ) nk...~.'?t/!..:..1.{.:.1~ 62 I (.Inr.,/3 /10 --~ Affårsplan 2011 Förslag till affårsplan 2011 har bifogats kallelsen. Styrelsen fastställer affårsplanen för 20 I l enligt förslaget (Bilaga /201). 63 Förvärv av gatubelysning från Tranås kom mun. Tillhandahållande av gatubelysning till T ranås kommun, ställningsta gande VD redogjorde för förutsättningarna för ett förvärv av gatubelysning från Tranås kommun och tillhandahållandet av gatubelysning till densamma. Avtalsförslag och budgetkalkyl har bifogats kallelsen (Bilaga /2010). Styrelsen beslutar Att ställa sig positiv till dels ett förvärv av Tranås kommuns gatubelysning och dels till att tillhandahålla kommunen gatubelysning enligt bifogat avtalsförslag. Att vid ett beslut av Tranås kommun att enligt förslaget överlåta gatubelysningen till Tranås Energi AB ge VD i uppdrag att genomföra förvärvet samt att integrera verksamheten i affårsområde elnät. 64 Styrkort elnät VD presenterade de förslag på tillägg och ändringar av styrtal på styrkort elnät (Bilaga 1 64/2010). Styrelsen fastställer det reviderade styrkortet för elnät Styrkort fjärrvärme VD presenterade de förslag på tillägg och ändringar av styrtal på styrkort fjärrvärme (Bilaga 1 65/2010). Styrelsen fastställer det reviderade styrkortet för fjärrvärme I ~I -----'- IU~and' ----J

3 "'...;" IT;j - ~ KOMMUNSTRYRaS,"S SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ ~r:;. TRANAs KOMMUN Sammanträdesdatum AU Sida 21 (25) 219 Dnr513/10 Överföring av gatubelysning Efter genomförd utredning föreslår Tranås Energi AB att Tranås kommuns gatubelysning övertas av Tranås Energi AB till bokfört värde Tranås Energi AB skall därefter tillhandahålla Tranås kommun gatubelysning. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta attanta Tranås Energi AB:s förslag till övertagande avtranås kommuns gatubelysning att godkänna och anta upprättat förslag till avtal. Utdragsbestyrkande

4 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (10) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum T läs KOMMUN KL-t=örvaltnij en Ank //2.I...fI Dnr. 5}3 L 1J2.- L Överföring av gatubelysning, Tnau 152 Efter genomförd utredning föreslår Tranås Energi AB att Tranås kommuns gatubelysning övertas av Tranås Energi AB till bokfört värde Tranås Energi AB skall därefter tillhandahålla Tranås kommun gatubelysning. Representanter från Tranås Energi AB redogör för upprättat förslag till avtal samt budgetkalkyler för 2011 och Förslaget gäller under förutsättning att Tranås Energis styrelse godkänner avtalet. Bilaga På förslag av arbetsutskottet beslutar Tekniska nämnden att till Kommunfullmäktige föreslå att godkänna och anta Tranås Energis förslag till övertagande av Tranås kommuns gatubelysning, samt att till Kommunfullmäktige föreslå att godkänna och anta upprättat förslag till avtal..justeraj;es-!ligll (~~ ~

5 [( 20i O-10-28), Bo Horndahl : ' fö~ g.doc '===_. : Datum Tranås kommun Tekniska nämnden Överföring av gatubelysning till Tranås Energi AB, Tekniska nämndens arbetsutskott I Efter genomförd utredning föreslår undertecknad att Tranås kommuns gatubelysning övertas av Tranås Energi AB till bokfört värde per Tranås Energi AB skall sedan från tillhandahålla Tranås kommun gatubelysning i enlighet med bifogat förslag till avtal. Bifogat finns även en budgetkalkyl för 2011 och en preliminär budgetkalkyl för 2012, där enbart lönekostnaden är uppräknad i enlighet med gällande kollektivavtal. Förslaget gäller under förutsättning att Tranås Energis styrelse godkänner avtalet, vilket väntas ske den 25 november. TRANAs ENERGI AB ~ Niklas Johansson VD I l' Postadress Tranås EnergiAB. Box 386, Tr-anås I Besöksadress Norra Sto rgalan 611 Tel IFax Plusgiro [ Inöt IPlusgiro Fjärrvörme I Bankgiro ElniJt '1046 1Bankgiro Fjörrviirme E-post I Web IOrganisationsflLlrnmcr

6 Avtal vag och Gatubelysning 20IO- I0-25 Avtal för Viig och Gatubelysning i Tran ås Kommun mellan Trn u ås Kommun (nedan kallad Kunden) och Tran ås Energi A B (nedan kallad TRE) 1 Allmänt Avtalet syftar till att tydliggöra ansvarsförhållanden, beslutsvägar, kostnads- och ersättningsförhållanden inom belysningsverksamheten. Det skall ocks å vara en grund för att båda parter har incitament till utvecklande av miljövänlig och energieffektiv belysning. TRE äger belysningsanläggningarna och levererar kompl ett färdi gt ljus till Kunden enligt åtaganden i pkt 4. Alla nuvarande och tillkommande belysningsanläggningar, för vilken Kunden är betalningsansvarig. skall omfattas av detta avtal. 2 Parterna Adress och kontaktuppgi fler för båda parter. TRE Tranås Energi AB Box Tranås Energi AB Ombud: Magnus Lundberg Handläggare: Stefan Aronsson Kunden Tranås Kommun Stadshuset Tranås Ombud: Bo Horndal Handläggare: Bo Johansson 3 Definitioner BclysningsanHiggning Till bely sningsanläggning räknas armaturer, ljuskällor, ljusrcläer, kontaktorer, tidur, tändtrådar samt sådana stolpar, fundament, ledningar och anordningar i övrigt som utnyttjas för bely sning enligt detta avtal. Kapital Kapital innefattar befintlig belysningsanläggning, reinvesteringar samt nyinvesteringar Irån och med 2011 och fram åt.

7 Avtal Vag oeh Gatubelysning 20IO-I Omfattning Avtalet omfattar belysningsanläggningar inom Tranås Kommun, enligt " Väg och gatubelysning i Tranås Kommun " (bilaga I). Anläggningsdokumentation för belysningsanläggningarna ska hållas uppdaterad av ägaren. TRE åtar sig hela ansvaret för belysningsanläggningarnas nät, el, drill och underhåll, kapital samt nyinve steringar enlig 4a-g. TRE skall hålla beredskap för att utföra akuta åtgärder i anläggningen samt ta emot felanmälan. 4a Avialsobjektets drift och underhåll skall TRE sköta i enlighet med vid varje tidpunkt gällande "Föreskrifter och allmänna råd för stationär trafikbelysning'' ( REBEL 91, utgiven av Vägverket och Svenska Kommunförbundet) eller motsvarande. 4b Inspektion av anläggningarna sker normalt 5 ggr per år. 4c Seriebyten av ljuskällor utförs ej. 4d Nyinvesteringar utförs enligt Kundens beställning. 4e Ljuskällor beräknas ha en brinntid på ~ h/år. Kunden har rätt att göra reglering av belysningstiden, detta skall ske i samr åd mellan Kunden och TRE. 4f TRE skall sträva efter att använda miljövänlig och energieffektiv teknik. 4g TRE skall i samråd med Kunden upprätta plan för utbyte av armaturer och anlä ggnin gsdelar som leder till energieffektivare belysningsanläggningar. 5 Ersättning TRE skall debitera kunden för utfört arbete och materiel, som bas rör debit ering ska aktu ell EBR kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kv (utgiven av Svensk Energi- Swedenergy AB) utgöra unclerlag. Kostnaclskatalogen uppdateras normalt första kvartalet årsvis. För kapitalkostnader debiteras en ränta per kalenderår beräknad med samma räntesats Kunden tillämpar vad gäller rörelsekrediten inom Tranås Kommun Koncernkonto. Ersättning delas upp i en fast del och i en rörlig del. 2

8 Avtal VUg och Gatubelysning 20 I0 / 0 25 Den rörliga delen av ersättningen innefattar kostnader för energi och clnät skostnad, trafikskada, skadegörelse samt flyttning och avveckling av bel ysningsanläggning. All övrig ersättning ingår i den fasta delen av ersättningen. fakturering sker månadsvis i efterskott. 6 Budget Senast den l April skall TRE presentera budget för nästkommande två räkenskaps år. Budgeten skall vara fördelad på kostnader enligt budgetkalkyl bilaga 2, som bas för kostnader ska aktuell EBR kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kv, användas, Budgeten skall baseras på följande ingångvärden : Den avskrivningstid som skall tillämpas är 33 år för både nyinvestering och befintlig besl ysningsanläggning. Brinntid för ljuskällor skall vid budgetarbete beräknas med 4020 h/ljuspunkt. Kostnaden för elenergi budgeteras utifrån Kundens önskemål om fastpris eller rörligt pris. 7 Kostnadsuppföljning och prognos Senaste 5 arbetsdagar efter utgången av varje uppföljningsperiod (Ieb, april, aug, okt) skall genomgång av utfallet ske med Kunden. Vid denna genomg ång skall Uven tirsprognos avges. 8 Investeringar' De investeringar och reinvesteringar som skall utföras skall planeras gemensamt av parterna. Seriemässigt utbyte av anläggningsdelar (ej ljuskälla) betraktas som investering liksom helt ny belysning av tidigare obelyst plats eller gata. 9 Utveckling och uppföljning Båda parter skall vara aktiva för att utveckla belysningsverksamheten i sy fte att sänka kostnaderna med bibehållen kvalite, l oktober varje år skall ett uppföljningsmöte 11<1IIas mellan parterna då uppfattningar och önskemål angående verksamhetens utveckling presenteras. Vid detta möte skall även nyheter inom belysningstekniken diskuteras. Kunden ska också ta ställning till 0111 denne önskar last eller rörligt elpris till kommande {u'. 10 Avtalets giltighet Detta avtal gäller från och med I-OI och tills vidare. Uppsägning av avtalet skall ske senast l april för att kunna upphöra från och med l januari nästkommande år. 3

9 Avtal Väg och Gatubelysning 20IO-I0-25 Skulle någon bestämmelse i detta avtal vara eller bli ogiltig skall detta inte påverka giltigheten av avtalet övriga delar. Inneh ållet i detta avtal skall jämkas i nödvändig omfattning 101' att undanröja ogiltigheten med utgångspunkten att bevara eller återställa den ursprungliga balansen i avtalet. Skulle villkoren i delta avtal bli oskäliga eller olämpliga med hänsyn till förhållande som inträffar efter detta avtals tillkomst, äger envar part rätt att påkalla förhandling med den andra parten i syfte att uppnå en anpassning av villkoren i avtalet till de ändrade förhållandena. Kan inte parterna enas om en anpassning av villkoren i avtalet inom 6 månader från den dag förhandling påkallades, äger envar rätt att efter utg ången av sagda frist säga upp avtalet som upphör Gmånader efter uppsägningen. Tvister på grund av avtalet eller därur härrörande rättsförhållande skall j första hand lösas mellan parterna och i andra hand vid allmän domstol. 11 Kundens skyldigheter i övrigt Kunden upplåter kommunägd mark för nedläggning och behållande av elkablar 101' väg och gatubelysning med tillbehör i den omfattning och på de villkor som krävs för genomförande av mest rationella lösning. Kunden är skyldig att vid eventuell överlåtelse av kommunägdmark j överlåtelseavtalet upplysa köparen om att väg och gatubelysningen ägs av TRE och att marken är belastad med nyttjanderätt till förmån för TRE. 12 Överlåtelse av anhiggning Belysningsanläggningen mr inte av TRE överlåtas till annan än Kunden, såvida inte Kunden först erbjudits att överta anläggningen och avböjt. Om detta avtal upphör att gälla Hr Kunden skyldig, att om TRE så begär, övertaga äganderätten till anläggningen till det bokförda anläggningsvärdet. Tranås Tranås 20 I0- - Tranås Kommun Tranås Energi AB Anders Wilander Ordförande kommunstyrelsen Niklas Johansson VD 4

10 Horndahl - Budgetkalkyl 2011 V~g och GatLlb elysnin ~-Bilag$_ls_..,.,...., x,,=_,",...=-,,-,~ a g e 1 Budgetkalkyl "Väg och Gatubelysning i Tranås Kommun" Ar 2011 Avskrivning antal å 33 Antal ljuspunkter 6832

11 h_.".-... '=t"''pf. - -.~ Page 2 Investerings år Avskr/årKvar att skriva a Investeringsbelopp Pålägg 40% Jobb l l 26 l " Inkl arbetskostn Endast maleriai Endast material " Endast material Endast material "125 Endast material Endast material Snitt Investering ,26058 (14 år),,ejl Investering varje i -,. Översänder underlag för avskrivning belysning. Det har varit svårt att få fram ett exakt belopp eftersom det har varit dåligt särredovisat. Från är både material och arbetskostnad med. Därefter är endast material med. Enligt Fredrik Knutsson uppgår arbetskostnad till ungefär 30-40% av materialkostnaden. Detta får ni lägga på själva.,vi V h Lisbeth Gustafsson Tranås kommun

12

13 Fasta kostnader Timkostnader 2011 Montör 400 Montör inkl I 545 Beredare 550 Förebyggande underhåll Tim Kronor Arbetstid montör kr Arbetstid montör inkl b kr Materiel kr Felanmälan Arbetstid montör Arbetstid montör inkl b Materiel kr kr kr Avskrivning, investering Investering AY.~Krj~_n..tng E~r.~9J O per 31/12 året innan 1,35% kr kr kr X-power Uh-avtal (146' / 7)* kr Rundstyrningsutrustning Avskrivningskostnad okr 50% av nedlagda kostn kr Administration Plan, beredn, dokum, kr Summa kr Antal ljuspunkter 6832 Pris / Ijuspkt 102,36

14 ( ~28) Bo Horndahl - Budgetkalkyl 2011 Väg och Gatubelysning Bilaga 2.xls Page 5 ~-""'''''ol _''T''Y!''''''''''''Mo _:en", ~... "..~~~...,..,~..."""",,=,,,,=-=.. -=_"'-"..cl::~ Rörliga kostnader Kronor kwh Elnätskostnader Tranås Energi AB EON Energikostnader Tranås Energi Elförsäljn Trafikskada Skadegörelse Flyttning Avveckling

15 Bo Horndahl - BudgetkalkYl '2011 V~g och Gatubelysn-ing Bilaga 2,xls Page (3 Anmärkningar Värden i kalkylen är hämtade från ekonomisystem via Fredrik Knutsson samt Ingvar Levin Förebyggande underhåll - Centralbyte, armaturbyte, statushöjande Felanmälan - Lampbyte, trasiga armaturer, ej fungerande belysning - Här skall bestämmas hur många lampor som får vara trasiga innan vi skall åka ut - Schemalagda körningen 5 ggr per år, idag sept, nov, jan, mars, maj (ingen körning juni, juli, augusti) - Normalt 1 man som utför körningarna men i centrum krävs 2 man pga trafiksituationen Dokumentation av gatljuset i Xpower - Med den takt som är nu ca1,5 år (när I Levin går i pension) - Dokumentationsprojektet borde hanteras separat ekonomiskt Under Ej Gk:s armaturer - Ett antal armaturer som sköts av oss och faktureras t ex Vägverket, Smultronstigen mm normalt faktura 1 ggr per år men Vägverket 2 ggr per år Solveig sköter fakturering Investering - Investeringar bestäms nivå på från år till år Övrigt - Kvarnarp kräver TMA-bil - Det finns ett behov av att separera Kommunens gatljus från Vägverkets för kunna se vad vi verkligen betalar för - Rundstyrningssystemet som används för tändning och släckning är utgående och svårt med kompetens och reservdelar, på sikt måste vi överväga annan styrning, Idag fördelas kostnaderna mellan Tranås, Ydre och Vägverket - Sommen centrum, är tunnelbelysning samt pump dagvatten - Krav på TMA-bil vid all körning är en tänkbart scenario som kan fördyra utförandet

16 (201 0 ~ Bo Horndahl - Budgetkalky-I 2012 Vt3g och Gatubely-sning Biiaga ixls Page 1 Fasta kostnader Timkostnader 2012 Montör 410 Montör inkl l 560 Beredare 564 Förebyggande underhåll Tim Kronor Arbetstid montör kr Arbetstid montör inkl b kr Materiel kr Felanmälan Arbetstid montör Arbetstid montör inkl b Materiel kr kr kr Avskrivning, investering Investering A,{.l?~ri~_nJ~g p_~r.~9j O per 31/12 året innan 1,35% kr kr kr X-power Uh-avtal (146' / 7)* kr Rundstyrningsutrustning Avskrivningskostnad o kr 50% av nedlagda kostn kr Administration Plan, beredn, dokum, kr Summa kr Antal ljuspunkter 6832 Pris / Ijuspkt 103,90

17 Bo Horndahl - Budgetkaiky Vt:lg och Gatubel -sning Bilag~.;;a_2;,;,;..x,;.:,;lso-..-=-~ -= ;;;.&,O-", Rörliga kostnader Kronor kwh Elnätskostnader Tranås Energi AB EON Energikostnader Tranås Energi Elförsäljn Trafikskada Skadegörelse Flyttning Aweckling

18 Page 1 Väg och Gatubelysning i Tranås Kommi Bilaga 1 Belysningsregister sammanställning STOLPAR Typ: Galv 4916 Varav ESV 84st Glasfiber 6 st rak 4076 Järn 10 Alu 4 Trä 32 Summa 4962 BELYSNINGSPUNKTER pa GATUBELYSNINGEN GK: armaturer + Watt Lamp Antal Energi/år Anteckn Pautomater 150 Glö Strålkastare O 20 Glö Fontän Strålkastare Hgh Strålkastare Hgh Strålkastare Hgh Strålkastare Hgh kopplad på Vägverket Lysrör Höganloft Relux Hgl Vägmärkesbelysning Kineshatt Hgl Hkopplad på fritidsn KME Hgl Vägmärkesbelysning Siemens Hgl 8 Urkopplad JK Hgl Brytare utgår JK Hgl Brytare JK Hgl JK Hgl Brytare Strålkastare Hgl Brytare 2050t Strålkastare Hgl Brytare20501 Gaslampa 2 20 Ple Glob 2 20 Ple Gängglober 2 20 Ple 4 358kopplad på Banverket Klocka 2 20 Ple Strålkastare 2 20 Ple 2 179Kopplad på Vägverket Pollare 2 20 Ple Pollare typ Ple Glamox alfa 2 18 Ple 2 163Takmonterad Ivalo 2 18 Ple Takmonterad Son Kopplad på Fritidsnämnd Son jk Son Selenium Son 'I 244 Strålkastare Son Strålkastare Son 1 122Brytare 2050t Son Kopplad på Fritidsnämnden Son Son Hängarrnatur Son Albertslund Son Höganloft

19 Page 2 Borstahusaren Son Kandelaber Son Montemarte Son Promenade Son Siemens Son Ständig belysning 8760 tim/år Siemens Son Strålkastare Son Son Son Hängarmatur Safir Son Strålkastare Son Son 2 684brytare 2050 tim/år Son Selenium Son jk Son 2 27Brytare 500 tim/år Strålkastare Son XGC 9 18 sax Lysdiod 5 35 LED Summa A Ej Gk:s armaturer Strålkastare O 100 glö Hgl Byhatt Hgl Glob Hgl jk Hgl Kandelaber Hgl Kineshatt Hgl KME Hgl Lysrör 2 18 Plc 1 8'1 Pollare 2 18 Plc Son Son jk Son Robustus Son Son Son Galax Son jk Son Safir Son Son Safir Son Strålkastare Son jk Son jk Son XWC 9 18 Sax Summa B

20 {201 0~1 0-28) Bo Horndahl - V~g o Gatubell'sn-ing i Tranås Kommu ~ Bilag~_~ _-= _=-=~,,.,,,.,=-~~,~=-...-s.;;..;; Page 3. Totalt A+B 5/3/10 15:

21 2010 ~1 0-28) Bo Horndahl - V:!J o Gatubelysning i Tra'nås Kommun Bilaga 1.xls Page 4 Belysningspunkter på gatubelysningen EON:s nät Energiförbrukn,Energiförbrukn Ort/anl nr + Watt Lamp Antal 4070 tim/år per anläggning kwh/år kwh/år Adelöv Platsen/ Q 2523, Son , Son 1 325,60 Adelöv Kyrkby/ , HgI , Son 3 732, Son ,60 Duvebo/ , Son ,40 Gripenberg/ , Son , Son , Son ,84 OBS Brytare 2050 tirn/ år Son 2 688, Son ,16 Kvarnarp/ , Son ,40 Linderås/ HgI , HgI , Son , Son , Son , Son ,70 Sommen/ Hg I ,26 OBS brytare 2050 tim/år HgI , PII ,80 OBS brytare 2050 tim/år 10 50Son 1 123, Son , Son , Son , Son , Sox ,68

22 Bo Horndahl - V~g o Gatube l~sriing i Tranås Kommun Bilaga 1.xls Page 5 Sommen Centrum/ Son ,00 Säbydal/ ~ 10 50Son ,80 Säby Kyrkby/ ~ 10 50Son 3 732, Son ,00 Tenbäcken/ ~ 10 50Son ,80 Adala-Finnanäs/ ~~ ~ 50Son _ ~0_ 14652, Son , ~---- Avser SUMMA:

23 Belysningscentraler tärort 2010 Anläggning AnläggnlngslMätarnr Adress Typ Tänd omr T028 Alen Bondegatan 16 Inrymd Äng 1 T046 Diskusen Jungrrugatan 19 Inrymd Äng 1 Tt04 Furan Höganlortsvägen 24 Inrymd Äng 1 Höganloft Bel ingår I rastplatsens r/skåp Äng 1 Höganloft,Vägverket Vid rastplats Skåp Äng 1 T048 Idrottsplatsen Skyttegatan 20 Inrymd Äng 1 T014 Majorsplan Majorsgatan 5 Inrymd Äng 1 T053 Ormen Ringvägen 16 Inrymd Äng 1 T123 Sportbilen Bredskärrsgatan Inrymd Äng 1 T033 Telegrafen Madvägen Inrymd Äng 1 T057 Forellen Brinkgatan 1 Inrymd Kim 2 T037 Gösen Hörngatan skolmöbler Inrymd Kim 2 T059 Laxen Stoerydsskolan Inrymd Kim 2 Lillaryd,Vägverkel Vid rondell Skåp Kim Ställverksgatan Ställverksgatan Skåp Kim 2 T078 Svetsaren Stoerydsvägen Inrymd Kim 2 T056 Traktorn Verkstadsgatan 14 Inrymd Kim 2 T068 Vallen Verkstadsgatan 2 Inrymd Kim 2 T004 Ängen V Vögen Inrymd Kim 2 T007 Hackspetten Vasagatan 5 Inrymd Cen 3 T111 N. Gyllenfors Lokalgata bakom Kvantuinrymd Con 3 T005 N. Framnäs Hästskedegatan Inrymd Con 3 T124 Bankgalan Nygatan vid Klockareplallnrymd Jvg 4 T030 Berget Falkgatan källare på beninrymd Jvg 4 T054 Norra Dalen Piratens gata Inrymd Jvg 4

24 T001 Tornsvalan Ö Jvggatan, Bussg arage inrymd Jvg 4 Anläggning Anläg nln slm ätarnr Adress T Tän d ornr T089 Hammaren Hjälmal)'dsv vid Metallg lnrymd HJä Jrab Tenng atan 7 Skåp HJä 5 T054 Muttern RIdhu sgatan 4 lnrymd Hjä 6 T064 Röllekan Majmålavägen Inrymd HJä 5 T082 Bergviolen Januarigatan 10 Inrymd Söd 6 T083 Gräslöken Fröafallsvägen Inrymd Söd 6 T086 Krassen Vädergatan lnryrnd Söd 6 T116 Lutan Musikvägen lnryrnd Söd 6 T087 Malva n Allmogevägen lnryrnd Söd 6 T091 Oxbäret Vetegatan 10 lnrymd Söd 6 T096 Starten Vand rarg atan l Inrymd Söd 6 T093 Taklöken Hemm ansgatan 55 lnryrnd Söd 6 T042 Fjällskivling Mjölbyvägen 15 Inrymd Norr 7 T044 Hamnen Ham nvägen I purnp statlclnrymd Norr 7 T027 Knekten Hantver karegatan 3 lnryrnd Norr 7 Norrabyv-Svampg Norra byv Skå p Norr 7 T017 Snickaren Snicka regala n 2 lnryrnd Norr 7 T034 Asagatan Reningsverket inrym d Norr 7 T063 Avlk Spolgatan I pum pstation inry md Norr 7 T052 Bullagärde Rundelg atan 2 Inrymd Ö8t 8 T040 Ekemarksberg Dornrnareqatan 9 lnrymd Öst 6 T015 Ekemarkspark Gl1Iesgatan 5 lnrymd Ös t Frejakiosk Falkgatan 16 lnryrnd Öst 6 T051 Rubinen Ö Berg sgatan 8 Inrymd Öst 6 Strandvägen Hätt eväg en skåp Öst 6 T018 Tranåskvarn Ydr evägen 3 Inl)'md Öst 6 Page 7

25 } Bo Horndahl - vag o Gatubelysning i Tranå-s Kommun Bilaga 1.xls Page Ydrev-Vallmov Vallmovägen 1 skåp Öst 8 T058 Inägan Blåbärsligen 15 Inrymd jub 9 Anläggning AnläggnlngslMätarnr Adress Typ Tänd olm T060 Junkarernålen Sorla Dalbergs gala Skåp jub 9 T070 Kornet Bäckagatan 3 Inrymd jub 9 T062 Nejden Plogvägen 10 Inrymd [ub 9 T061 Sandkullen Lönngalan 5 Inrymd [ub 9 T019 Igelkotten Ekllden 16 Inrymd Skä 11 T110 Järven Ekllden 16 Inrymd Skä 11 T115 Kappsläden Landågalan 13 Inrymd Skä 11 T109 Kniven Kalarpsvägen 8 Inrymd Skä 11 T021 Nötskrikan nduslrigatan 6 Inrymd Skä 11 T035 Pantern Gölgalan 13 Inrymd Skä 11 T020 Strömstaren Östra vägen Inrymd Skä Wlgens Hjälmarydsvägen 1 Skåp Skä Norrabyv-Hamllt.v~ Norrabyvägen 42 Skåp Nby 12 T008 Tranåsbaden Norrabyvägen14 mill en Inrymd Nlly Kongsbacken Mjölbyvägen vid KonqsbiSk åp Skollo Odlingen Mjölbyv vid buss Skåp Skobo 13 T009 Skobo rastplats Mjölbyvägen vid rastptauök åp Skollo 13 T067 Björkdala Ydrovägen41 Skåp Bre Bredstorp Fritidsn Bandymaskinrum Inrymd Bre 14 Frilidsn Mårdsmålen Elljusspår Vid Spåret, Mårdsmålen Skåp Drurnstorp, Vägverket Vid rondell Skåp Syd 16

26 Horndahl - vag o GatubelY'sning i Tranås kommun Bilaga 1.xis ~. ~"""""~ ~,""",,,oc-> -=o~-j Page 9 Belysningscentraler EON:s nät,2' a. -.:: <; ~ -.:: Q) z;. V> a. a. ~ a. iii 2 ~ ~ "'" ä. 2 al 'o C1> ;E s.'" V> V> "'" E -.: "'" Q) u u E ]j -.:: '" al s l'l :> :> u c: > s fl :> > :> o Q) o Prio Adress Kapsling Listfabrik,.'" (f) ([ :::;: ~ -J '" ::.:: J: J: ± Sommen 1ALLMANNINGSVAGElge HPD 3GIII O O 63GIII 35N N L2 bränd 2ROKARRSVAGEN ffö glasfiber IFO 1Gill O 0257 Gill HOAN EG fotocell 4 FOLKSKOLEGATMCE ND900 4G63-1 4GIII 1Ev HA J ua HARADSGATAN 2 CE ND900Z 4G63-1 4GIII 1N HA J ua KUNGSVAGEN 107CE ND4 2G63-1 2GIII OEV HA J DT,TAND 1KUNGSVAGEN 27 SIVERTS HPD 3GIII O O N N ua LUGNAVAGEN CE ND4 2G63-1 2Gill O O HA J DT,TAND 2ROCI<EBROGATANCEND4 ELGE 4GIII GIII 35HA N 1STROMG-SADELG ELGE HPD 3GII Gill 35N N Personsäkerhet 3VILLAÄNGSVAGENELGE 4G63-1 4GIII HA N VRED GRIPENBERG 3BJORKHAGSVAGECE ND2 4G63-1 4GIII HA N 3PROMMENADVAGECE ND2 HPD 3GIII V22-- HA N ua STATIONSVAGEN ICE ND930 4G63-2 4GIII 1EV HOAJ DT,TAND SÄBYDAL 3SABYDAL CE ND2 4G63-1 4GIII HA N TAND

27 Hörndahl - V~g o Gatubel sning itran ås Kommun Bilaga 1.xls.. Page 10 LINERAs 2 KYRKBACKEN 3L1NDA-SMALVAG CE ND4 CE ND2 ELGE 2G63-1 4GII 2GIII GII135HA HA N TAND EV ADALA 3GOBERGAVAGEN CE NO 2 4G63-1 4GIII HA N SÄBY KYRKA 1sABY KYRKA Ifö glasfiber IFO 1Gli - - Gli N DUVEBO 1DUVEBO AL pa STOLPHPD Gli Gli HA N ADELÖV KYRKA 3ADELOV KYRKA CE ND2 2G63-1 2GIII HA N ADELÖV PLATSEN 2ADELOV PLATSEN Ifö glasfiber IFO 1GII-- Gli HOAN ua KVARNARP KVARNARP Bytt enslo Gli Gli 25HA J EON NAT TENNBÄCKEN 3TENNBACKEN CE ND2 2G63-1 2GIII% HA N

28 /,r&'/ rj/(o((ö/uflvrc,l- ~~-t fr1c"""~':j SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (5) TRANÅS KOMMUN Centrala samverkan Sammanträdesdatum Plats och tid Tranås, Stadshus kl Närvarande från Fackliga organisationer Gudrun Henningsson Erik Wahlström Anders Palmer Anders Berg Monica Hjorth Birgitta Andersson Marcus Lindholm SKTF SACO Lärarförbundet Sveriges skolledarförbund LR Kommunal Ledarna Anmält förhinder Krister Lennattsson Vårdförbundet Föredragande Roger Westman Kjell Pettersson Rosie-Marie Fors Bertil Fång Kurre Carlson Christina Gustafsson kommunchef utveckling/datachef ekonomichef räddningschef personalstrateg personalutvecklare Punkt 12 Punkt 9,11 Punkt 5,6,10 Punkt 4 Punkt 7, 8 Punkt 8 Närvarande från arbetsgivaren Rosie-Marie Fors Roger Westman ekonomichef kommunchef Justeringens plats och tid Reception Stadshuset Sekreterare Christina Gustafsson Justeras: För Tranås kommun Ordförande För arbetstagarna Kommunal Lärarförbundet SKTF LR Vårdförbundet SACO Sveriges skolledatförbund Ledarna

29 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (5) Centrala samverkan Sammanträdesdatum Rosie-Marie Fors hälsar alla välkomna. 2. Föregående mötes protokoll från Protokollet godkännes och lägges till handlingarna. Information 3. Tillsättning personalchef Roger Westman informerar om att Maria Ejhed har fått tjänst som ny personalchef i Tranås kommun. Hon tillträder sin tjänst I. 4. Organisation Räddningstjänst Handlingar lämnas ut vid mötet samt bifogas protokollet bilaga l Bertil Fång informerar i ärendet. För att ytterligare förbättra kommunledningens och kommunstyrelsens organisation föreslås nu att förvaltningen för Samhällsskydd och Beredskap(FSB) upphör som egen förvaltning under kommunstyrelsen och går in som en avdelning i kommunledningsförvaltningen. Syftet med organisationsförändringen är att skapa en effektivare organisation, klart ledarskap och kunskapsöverföring mellan avdelningar och förvaltningar. Berörd personal har informerats om de förändringar som föreslagits och är positiva till detta. Förslaget är samverkat på Räddningstjänsten. Med denna information anses denna punkt samverkad 5. Organisation mark & exploatering Handlingar lämnas ut vid mötet samt bifogas protokollet bilaga 2 Fors föredrar ärendet. Det föreslås att mark & och exploateringsfrågor flyttar från samhällsbyggnads förvaltningen till kommunledningsförvaltningen. Mark och & exploateringsfrågor är en strategisk uppgift varför det är mer naturligt att den organiseras tillsammans med övriga strategiska funktioner inom denna förvaltning. Förändringen berör en anställd. Ärendet ska upp tekniska nämnden 20 IO1220. Inför samverkan ombedes de fackliga att inkomma med ev. synpunkter skriftligt. 6. Organisation kostförvaltningen Handlingar lämnas ut vid mötet. Bilaga 2 Fors föredrar ärendet. Kostavdelningen föreslås flytta från kommunledningsförvaltningen till samhälls byggnadsförvaltningen. Detta blir då en förvaltning som producerar olika offentliga och interna tjänster. Ärendet ska upp i tekniska nämnden Kommunal ställer frågan om det blir någon organisationsförändring inom kostavdelningen? Fors svarar att det inte planeras några förändringar inom verksamheten med anledning detta. Inför samverkan ombedes de fackliga att inkomma med ev. synpunkter skriftligt. 7. Utbildning lönesamtal Kurre Carlson informerar om att det kommer ordnas ytterligare utbildning för alla chefer i lönesamtal. I samband med detta kommer de fackliga företrädarna att bjudas in. Tid för detta är kl Föreläsare är Georg Frick. Inbjudan med anmälan kommer att skickas ut under januari månad.

30 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (5) Centrala samverkan Sammanträdesdatum Carlson säger vidare att det finns ett behov av vägledning och stöd för nyanställda chefer i detta ämne. Personalavdelning har för avsikt att kalla till utbildning inom detta område i januari Inbjudan har gått till Socialtjänsten man kan om det finns behov utökas till fler förvaltningar. Kommunal frågar om inte man skulle ha lagt utbildningen tidigare på året, då lönesamtalen ska genomföras de första månaderna. Fors svara att det tyvärr inte gick att få några tider innan med aktuell föreläsare. Då utbildningen i lönesamtal inte sker förrän i mars föreslår arbetsgivaren att personalavdelning skickar ut det material som användes vid föregående utbildning till alla chefer. SKTF påtalar vikten av att de direktiv som KS ger inför 2011lönerevision skickas ut snarast. Vidare påpekar de att lönesamtalen bör påbörjas snarast då man inte behöver ha direktiven klara för att påbörja detta arbete. Kommunal är kritisk mot att de kriterier som man inom socialtjänsten bestämt att ha underlag vid lönesamtal inte är kända ute i verksamheten. Carlson talar om att han informerats av socialchefen Karl Gudmundsson och att det har gått ut direktiv till samtliga chefer inom äldre och handikappomsorgen att denna fråga ska tas upp vid avdelningarnas nästkommande APT. Under denna punkt meddelar Fors att man har för avsikt att mäta hur många anställda som har medarbetarsamtal under nästkommande år. Detta finns med som ett mål på kommunlednignsförvaltningens styrkort. 8. Rapport lönekartläggning 2010 Handlingar lämnas ut vid mötet. Christina Gustafsson och Kurre Carlson redogör för lönekartläggningen 20 IO. Rapporten kommer att läggas ut på kommunens intranät Anslagstavlan. Kommunal framför att man tycker det är bra att kommunen beslutat att genomföra kartläggning varje år, fast lagkravet är vara tredje. 9. AnslagstavlanlExchange Outlook Kjell Pettersson informerar om att Groupweise byts ut mellan Anledning till detta är att Novell upphör. Det finns fler funktioner som kan kopplas till Outlook. I samband med att Novell upphör flyttar man över till Citrix som är en annan användarmiljö. Detta får såväl ekonomiska som energibesparande effekter. Pettersson informerar vidare om att Tranås kommun nu har få ett fungerande intranät Anslagstavla. De olika enheterna kommer att kopplas på successivt och alla beräknas vara inne i systemet 20 II Det är tänkt att alla ska ha detta som startsida i datorn. Ansvarig för utvecklingen av layouten är Tranås United i samarbete med dataavdelningen. Tranås United är ansvarig för att lägga in all information. SKTFframför önskemål att det skajinnas information om vilka de fackliga företrädarna är i kommun en. 10. Överförande av gatubelysning till Tranås Energi Fors informerar om att det ligger ett förslag att föra över ansvaret för gatubelysningen till Tranås Energi. Man ser klara samordningsvinster i detta förslag. I först läget ser man inte att det blir några förändringar i kostnader. Om det på sikt blir billigare kommer detta överskott att gå tillbaka till kommunen. Tranås Energis styrelse samt tekniska nämnden har ställt sig positiv till detta. Förändringen beräknas träda ikraft 20 Il O10 I.

31 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (5) Centrala samverkan Sammanträdesdatum Ledarna undrar om det gäller all belysning och vem som ansvarar för ex. julgranen på torget.? Fors ber att få återkomma med denna fråga vid nästa möte. Samverkan 11. Traman - Tranås Energi Ärendet var uppe vid föregående centrala samverkan 20 loiiii som ett informationsärende. Pettersson ber att få göra ett förtydligande i frågan. Det som överförs till Tranås Energi är fiberkablar under mark samt utrustning i Tranås Energi AB transformatorstationer, driften för mätvärdesinsamling samt den Traman-ansvarige personen vid Tranås kommun dataavdelning SKTF påminner om att det måste ske sedvanliga övergångsförhandlingar för den anställde. Ärendet anses med detta samverkat. 12. Rås gård Ärendet har varit uppe för information vid möte 20 I Handlingar sändes ut med kallelsen. Westman föredrar ärendet. Socialförvaltningen ställer sig positiv till att ta över Rås gård med befintlig personal. Alla detaljer är ännu inte klara. Det finns önskemål om att Tranås Bostäder tar över fastigheterna. Det finns vidare ett behov av viss anpassning av de befintliga lokalerna. Lärwförbundet påminner om att man beaktar att den verksamhet som naturskolan bedriver där idag Kommunal ställer frågan hur planeringen för den verksamhet som idag bedrivs i Mossebo. Westman säger att nämnden i dagsläget ser ett behov av att ha Mossebo kvar. Ärendet anses med detta samverkat Övriga frågor 13. Tranåsbostäder service/lokalvård Holavedskolan LR lyfter frågan om den servicenivå som Tranåsbostäder levererar. Skolan upplever att kvaliten på lokalvården försämrats sedan fastighetsavdelning fördes över till Tranåsbostäder. Vidare har man klagomål på hur snöröjning sker. Man poängterar att detta inte är något klagomål på de lokalvårdare och vaktmästare som utför dessa tjänster. Kontakt har tagit med Tranåsbostäder i dessa frågor men ingen förändring har skett. Man har haft ärendet uppe på Holavdeskolans samverkan och har då bestämt att lyfta frågan på central samverkan. Kommunal undrar vad kommunen köper för tjänster från Tranåsbostäder. Det blir ju tyvärr så att den som är närmast kunden får ta de klagomål som framförs. Fors ska ta upp frågan med Tranåsbostäder och bjuda i Sören Carp, till central samverkan vid något av nästkommande möte. 14. Nästa möte Onsdagen den 5 januari 2011 kl OBS tid

32 TRANÅS KOMMUN S~ANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (5) Centrala samverkan Sammanträdesdatum Justering Tisdagen den 14 december 2010.

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU -;... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 15 (3B) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 141 Dnr 406/15 Sponsring av projekt Ljusslingan Skrivelse har inkommit från Tranås handel (via

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU ... ± SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN ~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU 2014-05-07 Sida 30 (35) 101 Dnr 175/12 Svar på motion om att Tranås kommun ska ansöka om att bli en ekokommun Annika

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162

135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-23 Sida 26 (51) KOM MUNSTYRELSEN 135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162 Styrelsen för Tranås

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, onsdag den 19 maj 2004, (OBS dag) kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19 rn W/ffJo ~..~..( f;!1". SAMh~NTRÄOESPROT O KOLL ~ Sam manträdesdatum ".~~ TRA.NAS KOMMUN 2011 05 18 Sida 31 (45).- "-' KOMMUNSTRYRELSENS AU Dilf 51/~ 1 Svar på motion angående reseersättning för cykel,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (14) Sammanträdesdatum 2009-01-13. TRANÅS KOMMUN kommunstyrelsen. Tranås, kl 09:00-12:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (14) Sammanträdesdatum 2009-01-13. TRANÅS KOMMUN kommunstyrelsen. Tranås, kl 09:00-12:00 TRANÅS KOMMUN kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (14) Plats och tid Beslutat Passiva Ersätt are Närvarande enligt särskilt beslut Tranås, kl 09:00-12:00 Anders Wilander (m) ordförande Ann-Christine

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Plats och tid kl 08.00 10.15 Beslutande K-G Sjöholm, c, ordförande Benny Petersson, s, 1:e vice ordförande Pär Palmgren, m, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

2014-10-21 Sida 27(35) 170 Dnr 158/12 Svar på motion om tillgång till teleslinga i offentliga lokaler, Ksau 176

2014-10-21 Sida 27(35) 170 Dnr 158/12 Svar på motion om tillgång till teleslinga i offentliga lokaler, Ksau 176 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-10-21 Sida 27(35) 170 Dnr 158/12 Svar på motion om tillgång till teleslinga i offentliga lokaler, Ksau 176 Claes Lindell (S) skriver i sin motion att 17,9%

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande.

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-30 146 Tid 14.00 14.25 Plats Stadshuset Omfattning 149-153 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

~ - KOMMUNSTRYRElSENS

~ - KOMMUNSTRYRElSENS SA~NTRÄDESPROTOKOLL ~ t. Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 38 (38) ~ - KOMMUNSTRYRElSENS AU 162 Dnr 405/15 Övrigt - Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB Styrelsen

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen.

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-03-05 `0 Blad 2 Ks 23 Dnr 53/2012-107 Kapitaltäckningsgaranti Arboga Energi AB Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37)

~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37) RÄDESPROTOKOLL S~\AN Samman trä desdatum ~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37) KOMMUNSTYRELSEN s 83 DnT 282/11 Finansiering/borgen för Tranås Energi AB:s i n vest:2r~!'lg i kraftvär. everk, ksau 112

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Protokollet anslås på www.libo.se

Protokollet anslås på www.libo.se TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: 15.00 16.15 Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Kurt Scharnke Bengt Storbacka Övriga: Stefan Eriksson, vvd Gerd

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-06-10 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Central Samverkansgrupp 36-48 Sid 1(7)

Central Samverkansgrupp 36-48 Sid 1(7) 1 SAMVERKAN Central Samverkansgrupp Protokoll 36-48 Sid 1(7) Tid: 2013-10-23 kl. 08.30-11.15 - Plats: Sessionssalen, Klippans kommun Närvarande: För arbetsgivarparten; Hans-Åke Lindvall, Ordf Gunilla Abrahamson,

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 13 maj 2015 kl 09:00-10:20 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Fredrik Mattsson (M),

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS 1 Kommunstyrelsen 2010-06-23 Plats och tid Stala Församlinghem 2010-06-23 18:00-18:20 Beslutande Gunilla Josefsson Bengt Torstensson Anders Fröjdö Lars-Åke Gustavsson Birgit Strömberg Bengt Johansson Ingrid

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

2013-01-08. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2013-01-08. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-01-08 13 Överföring av verksamhets- och kostnadsansvaret för trygghetslarm och natthemtjänst till Räddningstjänsten Väst (RVäst). (AU 363) Dnr KS 2012-427 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Konferensrum på Strand Hotell i Borgholm, Måndag 28 maj 2007, kl 13.30 17.30

Konferensrum på Strand Hotell i Borgholm, Måndag 28 maj 2007, kl 13.30 17.30 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 4/2007 Plats och tid Beslutande Konferensrum på Strand Hotell i Borgholm, Måndag 28 maj 2007, kl 13.30 17.30 Styrelseledamöterna Göte Eriksson, ordförande Bo Jender

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret 2015-01-13 Dnr Ks 2015-89 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-03-16 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-03-16 1 STYRELSEN 2005-03-16 1 Plats och tid Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Onsdag 16 mars 2005, klockan 13.15-16.15 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Maud Linder

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Ks 83 Dnr KS02/358 022 Ledarpolicy för Arvika kommun En beredningsgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium, representanter för förvaltningscheferna samt administrativa

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.15 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 Beslutande Kristina Svensson Veronica Almroth Bengt Johansson Kerstin Gadde Anders Hygrell Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Höjning av hemtjänstcheck 2012

Höjning av hemtjänstcheck 2012 1(6) Höjning av hemtjänstcheck 2012 Ärendet Socialnämnden beslutade 2012-05-28 61 om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari.

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Ärende 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda Dnr. Ks 2014.528 2.7.3 Svar från tf Gata/park chef. Ärende 4 - Anmälan

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

s 118 :..~~~, TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau L,,!./ \.

s 118 :..~~~, TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau L,,!./ \. $ }~~ ~t. ~ :..~~~, S~~NTRÄDESPROTOKOLl Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN 92 Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau s 118 Frida Gårdmo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge.

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen Sid 1/6 Ärendeförteckning 78-88 78 Mötets öppnas 79 Fastställande av föredragningslista 80 Föregående protokoll och minnesanteckningar 81 Inkomna handlingar

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 12 november 2001. Värmlandstrafik AB, förslag till strategisk plan. Försäkring av pensionsförmåner i PFA 98

Protokoll Kommunstyrelsen 12 november 2001. Värmlandstrafik AB, förslag till strategisk plan. Försäkring av pensionsförmåner i PFA 98 Protokoll Kommunstyrelsen 12 november 2001 Ks 137 Dnr KS01/316 531 Värmlandstrafik AB, förslag till strategisk plan Värmlandstrafik AB har berett Arvika kommun tillfälle att yttra sig över förslag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 Mellan Eslövs kommun, 212000-1173 nedan kallad Kommunen och Teleservice Bredband Skåne AB, Box 123 275 23 Sjöbo, 556352-6903, nedan kallat Bolaget har följande markupplåtelseavtal

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Avveckling av det enkla bolaget CeHis BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03690 Uppdnr 970 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Avveckling

Läs mer