? em til. deras rätt till e rforder lig sko lutbildn. !' olks kolans larare. Minderåt ig as förvärvsar bete.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "? em til. deras rätt till e rforder lig sko lutbildn. !' olks kolans larare. Minderåt ig as förvärvsar bete."

Transkript

1 O Mindråtig as förvärvsar bt Bi aga Ti Knungn H uruvida d! uppväx an ungdm? i vårt and i vrkh htn ska rhaa dt matt av aman t mdb rgrig bid nmg, sm gn fksk sta dg an 1ch övriga författn ingar rö : rand dn amann a fkund rvisnin gn tiförsä kras dnsam ma är i hö sta f? ad br r: d av d s<:ydds agstift ning, sm rg : rar mmdr angas anstaa nd 1 frvårv sarbt sam a mån sm s amhä t i nsr b tyds n av up pfstran t! gda mdb rgar ch vi göra a var d ungas av dras ut? dnmg g? m tt vä rdnat skväs n, i samma mån rt1 n: ast d arav btmga d pdag gisa synpun ktrna kmma ti sm ratt pa sky ddsagstiftn ingns mråd Vid sådant förhå and ä r d t n aturigt, a t t fksk ans måsmä n m d största i n u: ss föj<: d agstiftn ingsåtgärdr, s m från statsma kt rnas sida Vdtaga s fr d ungas skydd i syft ick mindr att bvara dm f:,ån d f rr i hygini skt ch mrais kt avsnd, s m tt at fr ti c;hg mdraga nd i förvärv sarbtt visat s ig mdföra, än ävn a att frhjap? m ti dras rätt ti rfrdr ig sk utbidn ing!' ks kans arar, vika kansk 1 h gr g rad än andra sitta mn m: n vand rfarn ht m d srgiga föjdrn a av bar nn t 1d1ga mdraga nd i önarb tt :ch av n at för ång arb st1, ha 10c g m p p rpad framstä ningar rörand sk ydds agstitn mgn fr mmdra nga arbtar agt sitt intrss för dn nht i na viktiga angag dagn Snast år 900 ingick Svrgs amänn a fksk ärarfö r ning m sm ntrasty s t i drs Kung Maj :t md n und:rdamg framsta mng rrand 1fragav'a rand ärnd Em rtid bv d då frambu rna önskm ån ick i dn av riksda gn b tad agn angånd mindrå rigas ch kvinnrs använ and 1 mdustn t yrk dn 7 ktbr 900 fö rvrkigad, var sig 1 avsnd på minimiå drn för inträd i industri t ar bt r bträffa nd arbtsti dns bgräns ning S? an dn av Edrs Kung Maj :t t isatta yrksfar k m mittn 1 sutt av 909 avgivit sitt»försa g ti ag m arb ta r k y dd» - i vikt försag paragraf rna 2-2 innfatta»sär skida förskrif tr rörand mindrå rigas a nvändan d i arbt» h då _n rvisin av hittis gäand agar ch förrdni ngar rrand frva ra d är d såunda trd vara förstå nd, vågar cnt asty sn a ny fr Edrs Kung Maj :t frambär a d öns kma, Vka nhgt Cntras tyrsn s ffining måst göras gä and 1 dn bhvan? s y ddsagn för mindrå riga, såvida dnna ska 1 fkuppf stnngs hansn d ku'nna biva n ågt så när ti frdsstä and vad då örst bträffar d? stämmsr i skyddsagstift nmgn, sm rra d ungas f y s 1 s k a UtV cking, så iggr dt i s'akns natur, att ävn d måst djupt intrssra fks k ans ärar D s s a h a v a n äm ign haft rikiga tif att rfa: a dt fördärvbringand infytand, s? m 6dt at fr t1d1ga ansta and t i önarbt ch dn atfr anga arbtstidn utva pa un gd ms krppsi a s undht ch därmd mdbart ävn p å dss andhga utvckmg D t är t ydign tt s amhäsintrss av dn mst mgn pand btyds, att förskriftrna i förvarand häns _n d i n ny skyddsag b iva så vrkningsfua, att d pa tt battr sat än i nu gäand ag kmma at mtsvara sitt s yftmal tt sa u frhg n dt fat m bhva sku ingaunda, m rtid gandc kmmittförsagt utan vidar upphöj d s t i ag, ä r, så sm ck fra av yrksfarkmmittns damöt r r srvatins vis påvisat, ad s uppnbart Cntrastyrsn vi mrtid inskränka s i g ti att uttaa dn förhppningn, att dn sakkun skap, sm på ifråg arand mråd bör va: a dn yngst vägand, nämign dn m d 1 cmska, ma, ut c:n dt st and mfytand: ' sm knmiska b i i ntrssn kunna u tva, fa gra sig fut gaand i avs n d på d bstämm sr, sm röra skyddsagstift ningns rnt sanitära sida Vad sm i första hand iggr fkskans arb tar m hjär tat är n atur i gtvis värnan dt av ungdmns s d i g a ch i n t k t u t-p r a k t i s k a utvcking D t är m d t i frdsstä s cntrastyrsn knstatrar, att yrksfarkmmittn h aft s i n uppmärksamht riktad ävn på d vådr i sdigt avs n d, s m är förknippad md barr: ns ti diga indragand i industrit arbt, ch såunda i p ri n np vat fasts å b aktandt av dnna s ynpunkt, när dt gät att i a gn sammanfatta arb sgivarns skydih;tr mt sina mindr åriga arbtar M d ratta ans r kmm1ttn, att ungdmns var nand mt sdiga farr far inm ramn för a rbtar skydds agst i ft n ing n m d ika m y ckt skä sm förskriftrna rörand d m indrårigas hygi n frå g a m dtta rkännand från km mittns sida v i m r t i d cntrastyrsn ika vä nu sm i s i n undrdåniga skrivs dn 24 fbruari på dt bstämdast btna, att d sd i ga vådrna för ungdmn i ngaunda hta btt gnm syssand md visst, i agförsagts 3 åsftat arbt av sådan art, att d yttr mständightr, undr vika dt förgår, måst anss m dföra ads s ärski da frstsr Nj dn stra huvudfaran ch vådr i m r a i s k t hänsnd iggr, såsm n ångvarig ch srgig rfarnht n gsamt g i vit v i d handn, j ust däruti, att bamn gnm itt i ndragand u n d a n d r a g a s d, n p s 1 t 1 v a h a n d i förvärvsarb t s m d framför at undr öv r gångsådrn nöd d n i n g, vän d i g t 'b höva, i fa d ska k u n n a danas ti starka, sdiga karaktär r, samt att d undr dnna kritiska å dr i stät at för m yckt ämnas åt s i g sjäva c h p ris giva s åt dt mr r mindr- fördärvbringand infytand, sm fabriks ivt, kamrativt på arbtspatsrna ch dt kntrrad hand havandt av sjävförvärvad md mcföra Sammanhangt man å n a sidan 'd n fam i j ivts u pp ö s n i ng ch dt ungdmns

2 j? sjävsvåd, varövr i vår t i d s å h ögjutt kagas, ch å andra sidan d mind-rårigas m assvisa anstäand i förvärvsarbt är så påtagigt ch s å fta uppvisat, att någn vidyftigar utrd ning härm n u ick syns vara av nödn A v dt anförda framgår, att från uppfstrans s ynpunkt kravn på skyddsagstiftningn nigt cntrastyrsns m ning mås t b iva dsamma :var s ig man s ärskit b tnar dn s digt-m raiska r dn intktua ch praktiskt-m dbrg riga sidan av ungdmns uppfstran D ssa krav kunna sammanfattas i föjand tvnn huvud P!-k tr : ) f a s t s t ä a n d a v n v i s s m i n i m i å d, ( r f ö r!i n t r ä d i f ö r v ä r v s a-r b t, varignm b arnns rätt ti d n för dm faststäda bigatriska sk-gångn garantras, ch 2) b g r ä n s a n d a v a r b t s; t i d n s m f!å 1n g ti sådant mått, att b arnn biva i tifä att bgagna s ig av dn frtsatta undrvisning, sm för d m bör anrdnas nm Svrgs fkskärar- kår har upprpad gångr d t önskmåt uttaats, att minimiå drn för anstäning i förvärvs arbt ick mått sättas ägr än t i 3 år Dtta krav fram städs ck av c ntrastyrsn ti Edrs Kung_ Maj :t i van nämnda ptitin d n 24 fbruari 900 ch bv s-drmra av fkskans r pr-sntantr m tinsvis framburt inm riksdagn D t vann mrtid ick ghör, ch i skyddsagn a v år 900 bv, 't;rts d btänkightr, m båd ft:ån pdaggisk ch hyginisk synpunkt därmt framstäds, mdgivt, att barn r dan vid tv år, ja, i vissa fa r dan vid va år,,sku få anstäas i industriarbt Kund van anförda yrkand på n m inimiådr av 3 år rdan för O år s dan md,skä anss innfatta dt m i n i m u m av skyddsagst iftning mt barnns för t idiga i ndragand i dt in dustria arbtt, sm från uppfstrans s ynpunkt d å brd ifråga sättas, s å är d tta givtvis i ännu högr grad fat för när varand sj äva Vrkt trd man kunna våg<!- dt påstån dt, att n mdrn skyddsagstiftning på ifrågavarand mråd ick b rd b stämma dn ådr, vid vikn b arnn få användas i industrit arbt, ägr än 4 år, n tank, sm ick - hr varit yrksfarmmmitt<n ads främmand, mn sm n av visat undr åbrpand av s kväsndts nuvarand åga utvck ingsståndpunkt (kmmittt btänkandt sid OS ) Säkrt är i varj fa, att, m n s kyddsagstiftning av dnna art ska ht mt svara s itt ändamå samt stå i fu samkang md n vrkigt tidsnig tksk agstiftning, m åst d tta krav uppstäas Undr snar- tidn har dn uppfattningn atmr b örjat tränga ignm ch vinna rkännand ävn inm s ådana krt sar, där man förut ick h aft bick här-för, att m dn praktiska uppf0stran ch utbidning åt ungdmn, sm aa synas önska, vrkign ska på avar gnmföras, föjand tvänn grundförut sättningar måst vara för handn : ) att dn spcit praktiska utbidning, vikn avsr att förbrda d unga ti inträd på ika vnadsbanr, mddas undr dn tid, sm föjr när mast ftr dn g ntig9- barndmsådm, såun da i ådrn 4-6 år, ch z) at t dnna f rtsatta undrvisning1 m n ska biva ti avstt gagn, måst b yggas på grundvan av n gd fksk kurs, vikn i r- gn bör utsträckas övr ha dn tid, sm rdan är b stämd såsm barnns»skådn>, n ämign inti 4-årsådrn Att dssa grundsatsr ävn inm dn ;närmast framtidn kmma att förvrkigas i fksk-dagstiftningn syns ha str sann ikht för sig S dan från ch m d innvarand år n särskid ag för fkskväsndt i d störr städrna trätt i kraft, t rd man ha andning vänta att n särskid fkskastadga för dssa städr ska kmma t i stånd D t är knappast tänkbart annat, än att n fkskans övrbyggnad, sm kaas fkskans hög r avdning ch s m rdan nu finns inm fra störr samhä n, då ska i någn frm göras bigatrisk Samtiga d stadskrtsar a v Svrgs amänna fkskär arför-ning, vika sku- bröras av dn ifrågasatta nya fkskstadgan, hava uttaat nödvändightn av, att fkskan pbigatriskt utvidgas md n s k h ögr avdning, vnsm att dn nuvarand frtsättnings skan görs minst två-årig D framstäningar ti E drs Kung M aj :t, sm cntrastyr s n gjrt angånd n ny nrmapan för rikts fk- ch små skr samt m frtsättningsskans!omdaning, båda i syft a tt barnns rätt ti uppfstran 10ch undrvisning mått på tt tids nigt sätt biva t igdstt, är för n ärvarand undr utrdning hs dn av E drs Kung Maj :t tisatta fkundrvisningskmmit närmast s amband md dssa spörsmå står dn vitt tn mfattand frågan m rdnad yrksundrvisning, vikn nu at mr trängr j förgrundn ch krävr sin ösning H uruvida d ifrågasatta förbättringarna på fkskaagstiftningns mråd ska kmma att biva d unga ti avstt gagn b ir mrtid, såsm rdan förut framhåits, väsntign brnd på b skaffnhtn av s kyddsagstiftningn för d min dråriga arbtarna D bristfäightr, sm från uppfstrans syn punkt nu vidåda d nna s kydsagstiftning, hava, utm att d visat n at ann(t än yckig i nvrkan på barnns sunda utvck ing, r nt av vrkat sm hindr för införand av b höviga sk: rfrmr Ehru s åund( från skundrvisningns s ynpunkt myckt starka skä t aa för, att ägsta ådrn för anstäning i förvärvs arbt sätts högr än fyda trttn ;1&-, vi dck cntrasty rsn, md h änsyn ti dn ringa utsikt, sm undr dn närmast tidn t rd förfinnas ti gnmförand av n s å pass b ty d and avviks från nuvarand agstiftning, frtfarand fasthåa vid yrkandt m nämnda ådrsgräns såsm minimum Yrksfarkmmittn har ck förrdat samma åd-rsgräns för dt g-ntiga fabriksarbt-t - dck md vissa väsntiga undan tag, gäand s k ättar fab riksarbt samt arb t i gashytta - m d an dn därmt försagit att n m inimiådr a v anast fyda 7 år mått kmma att gäa ick btt för nyssnämnda sm undantagsarb(;tn utan ävn för d nya arbtsmrådn, skyddsagn sku kmma att mfatta, nämig-n hand s amt R

3 115 sådan industri vrksamht, sm bdrivs i hantvrksmå3sig 0!11 fattning C ntrastyrsn vi i mtsats härti för sin d på dt kraftigast framhåa nödvändightn av, att j ägr ådr än fyda 1 3 år kmm r att faststäas ick btt i fråga m dt gntiga i ndustriarbtt utan ävn b träffand hantvrk ch hand, Då skydds b stämm srnas huvuduppgift band annat är att b rda b arnn tifä ti b hövig undrvisning, kan j u n ik ht i dssa b s tämmsr i ck btingas av arbtts ika nrt Att så förhår sig mdgivs ju ck av kmmittn sjäv, då d n såsm h uvudmtiv t i n agstadgad rgring av barnns s yss sätt ning inm handn upptagr»hänsyn ti d mindrårigas sk undrvisning» (sid r ) Kmmittn anför i samband därmd n av övrstyrsn för S tckhms stads fkskr år förtagn undrsökning angånd fkskbarnns yrksarbt i S tckhm, vikn undr sökning visad, att dt b tydand anta barn i skådrn här städs»använ ds ti s k springs yssr i h andsförtag på tt sätt, söm mås t,avsvärt förringa nyttan av dras skgång»') ch dn kmmr i sin m tivrad framstäning aids föjd riktigt ti dn sutsatsn, att dt måst vara önskvärt, att å drsgränsn ävn för dssa arb tar s ätts h ögr- än 1 2 år (sid Vad sm bivit b stämmand för kmmitt n, då n i 1 r ) strid härmt vi s ätta minimiådrn för inträd i såvä hands sm h antvrksyrk t ti - ndast r 2 år, har, såsm dn sjäv ut tryckr dt, utsutand varit»hänsynn ti d mindrårigas för värvsmöj ightr» annat s ammanhang har kmmittn, såsm skä för sitt yrkand, att minimiådrn för dn katgri av m i ndråriga indust riarbtar, sm s ysssätts i gashytta, ika d:s mått sättas _t i r 2 år, anfört»gasbruksidkarnas kagmå övr svårightn att fya b hvt av mindrårig arbtskraft» (sid r 6) D t igg r i öppn dag, att m man ska t aga hänsyn ti å na s idan barnns för värvsmöjightr c h å dn andra arbtsgivarnas bhv av b iig arbtskraft så måst knskvnsn b iva bstämmsr, s m stå i fuständig strid md ha skyddsags tiftningns mning A tt kmmittn ick ryggat 'tibaka för dt framdragand av dssa för ag s tiftningns syft ads främmand hänsyn har mrtid haft dt gda md,sig, att därignm på dt skarpast bivit b yst, hurusm aa s akiga grundr t aa för minimiådrns sättand ti 13 år inm aa d arb tsmrådn, vika agförsagn m fatta, utan att någt sm hst undantag härifrån bör göras G ivt är ck, att d t i agförsagts 1 7 mm b) uppstäda vi krt för inträd i i ndustriarbt, n ämign att dn mindrårig - brnd av m J-årsådrn b ivit uppnåd d - s ka hava fugjr t sin sk<o pikt r ck rhåit bhörigt t istånd att äm na fkskan bör få n mtsvarand gitight ävn i av s nd på arbtsanstäningn inm h and ch hantvrk På dt att d mindråriga arb tarna må ftr avgångn från d n gntiga fkskan kunna biva i t i fä att samti digt md d n innhavda arbtsanst äningn dtaga i dn frt i : sat ta undrvisnin g, sm k mm att stå ti buds i ' fkskans h ögr avdning, i frt_sätt mgssm n r i spcia yrkssk r är dt av s ynnrhg v1kt, att 1 n bhvand skyddsag b stä ms rna b iva s å avfattad, att utrymm f ö r dyik und- r visnin g kmmr att b rdas undr d år, s<om för mddandt av praktisk-mdbrgrig utbidning framför at trd vara ämp i ga, i ämign ådrn år D b stämmsr, kmmittn i dtta h äns nd försagit, är rätt bs t ämda ch 6VårtydLga par 1 3 s ägs i största am änht, att arbtsgivar ska vara piktig t i s, att arb t t ick är av s ådan b skaffnht, att dt»hindrar dn m indrårig- att d taga i knfirmatinsundrvis ning r i s ådan sk- r yrksundrvisbing, sm h r dvis bkstas av s tatn r D ärti kmmr, att kmmittn anstt, att dnna km munn» förskrift ick bör förbindas n1d någn sm hst ansvarsb stäm ms, dtta band annat av dt skä-t, att paragraf-n,ska äga»tiämpight å mrådn, sm hittis gat ads utm skyddsagstiftn ingn» (sid 9 s) ' G nm n så a mänt hån, i sjäva vrkt t i intt för d ungas rätt tydign bir tsgivarna, arb åt maning iktand p ti rhåand av frtsatt undrvisning på tt s ynnrign ti frdsstäand sätt garantrad C ntrastyrsn, sm i ck i ikht md kmmitt? vågar hysa dn förhppningn, att»varj gd arbtsgivar Sjävmant är i aktt aga», vad i nämnda paragraf framhås såsm n m raisk pikt, ansr dt vara av s törsta vikt, att ifrågavarand b stämm s frmuras på sådant s ätt, att dt för arbtsgivarn kmmr att framstå sm n vikrig pkydight att inm ra mn av vannåmnda trnn år åta d unga dt aga i dn frt satt a undrvisning, sm står ti buds - Lika viktigt är att n viss minimitid i vckan bir b stämd dtta häns för dtagand i dn frtsatta u ndrvisningn nd har kmm ittn ick framstät någt försag Dn har btt - i uppgivt syft att förkmma övransträngning - för sagit dn amänna bs tämmsn :( par r 6 mm c), ntt, därst mindrårig m d arbtsgivars v tskap b gagnar sig av s ådan und rvisning, sm i par 13 mförmäs,»var arbtsgivarn sky dig att så b gränsa dn mindrårigs arbtstid, att s ammanagda undrvisnings- ch arbtstidn för dygn j md mr än n timm övrstigr dn i nästförgå:nd punkt mdgivna arbtstidn» Btcknand ng har kmmittn dck i ck kunnat und råta att i mt ivringn giva u ttryck åt dn känsan, att dt md n så frmurad b stämms i sjäva v- rkt bir bra knt bstä t md garantin, b åd m t öv- ransträngningn ch f ö r rhåarid av ämpig t i d ti dtagand i skundrvisning D-n yttrar nämign å sid r 2 :»Md punktns ändamå kund må hända synas m s t övrnsstämmand att bgränsa dn sammanagda undrvisnings- i)ch arbtstidn t i samma tidsmått, sm är m d givt i mm b, synnr igast s-m undrvisningn vanig- n ävn i ndirkt gnm äxäsning s amt gång ti ch från undrvis ningsantatn, tagr t i d ch kraftr i anspråk Kmmittn har

4 6 7 mrtid j anstt ämpigt att atför myckt kringskära möjightn för vtgiriga mindråriga att förvärva ökad bidning» dri sista mningn avspgas t ydign dn säkrign vägrundad miss tankn, att arbtsgivarn i rg-n kmm att taga ut barnts kra ftr t i arbt undr d b stämda maximiarbtstimmarna (för J åringarna nigt försagt pm dagn) c h så åta skan få ndast dn övrskjutand timmn Mn dnna timm ägr ju barnt d ispnra övr, när dt fugjrt sitt! O-timmars dagsvrk, utan arbtsgivarns väviiga m dgivand Ska barnns rätt ti rhåand av frtsatt undrvisning b iva någt annat än n frm önskan, syns dt vara nkas t ch md ändamåt bäst övrnsstämmand att inm ramn av dn maximiarbtstid, sm från hyginisk synpunkt ämp ign kan varda b stämd fastså dn minimitid, sm för dtagand i frt sättningsskrnas undrvisning ämpign bör rsrvras P å sam ma,gång dn mångtydight, sm måst kmma att vidåda dn av kmmittn försia-na frmurin2:n häri:nm skuu undanrö jas, vunns ck därmd dn högst väsntiga förd-n, att un drvisningn kund anrdnas å sådana tidr, sm från dnnas gn synpunkt är d mst ämpiga Att så kmmr att sk är tt vrkigt ivsvikr för dn frtsatta undrvisningn Erfarnhtn - särskit i städrna visar nämign dagigdags, hur itt skickad för intuktua övningar d små arbtarna är, då d ftr dagns uttröttand krppsarbf tvingas att kmma ti skan på tidr, sm för u : n drvisningn pfta är d mst tjäniga D önskmå, sm i dt förgånd bivit fram;:;täda, ch sm på angivna s kä s ynas böra från u_ppfstrans s ynpunkt förvr<: igas i n bivand s kyddsagsstiftning för mindråriga, kunna sammanfattas i föjand huvudpunktr : 1 ) att md hänsyn ti dn dagiga, 9bigatriska skgångn minimiådrn för inträd i sådant ön ar bt, sm agförsagn mfatta, sätts ti 3 år utan d av yrksfarkmmittn gjrda undantagn för vissa in dustri- a arbtn samt för arbt i hand ch yrkn, 2) att utrymm b rds för dn frtsatta undrvis pingn undr minst tr år på sådant sätt, att bgag nadt av dnna undrvisning ick bir brnd av arbtsgivar ns gdtyck, 3) att n viss minimitid pr vcka för tifä ti ddtagand i frtsatt undrvisning faststäs, ch 4) att mö iight brds att förägga dnna _ frt satta undrvisning ti n för ändamåt ämpig d av dygnt På grund av dt anförda får cntrastyrsn atså i undrdånight anhåa, att, då Edrs Kung Maj :t kmmr att för riks dagn framägga försag ti rvisin av nu gä and skyddsag för mindråriga arbtar, hän syn m_ått vid utarbtandt av sådant försag tagas ti här van framstäda önskmå För U ndrdånigst Svrgs amänna f!ksk!ämrfdrning Stckhm dn D ss cntrastyrs : 2 apri 9 B i aga V S m åsksm inarirnas mbidning Ti Knungn O m man undantagr utbidningn av småskärarinnr för dn apsktaand cj: dn finsktaand bfkning-n i nrra dn av vårt and, har ha dn övriga småskärarinnutbidningn1 hittis varit övråtn åt d ika andstingn ch dn nskida förtagsamhtn Då ingn nhtig dning funnits, har därför dnna ärarinnutbidning ht naturigt undr ånga tidr antagit i hög grad mångskiftand frmr Ti n början gåfvs här ch där krta kursr på några vckr Sdrmra då man fun nit dtta tifrdsstäand, har kursn vid smiga sminarir gjrts -årig, vid andra 1/2-årig, vid andra åtr 2-årig Vid sm iga s minarir har undrvisningn huvudsakign md dat3 av sådana ärar, sm gj rt ifrågavarand undrvisning ti sin huvuduppgift ; vid andra därmt har dn utsutand sköt ts av ärar, vika haft sin förnämsta v rksamht föragd ti andra skr En nöd vändig föjd av dnna ikfrmight i sminarirnas rganisatin ch arbtssätt har varit dn, att småskärarinnrna utgått från d ika Sminarirna md väsntig-n ika utrustning för sitt ka - någt sm ingaunda varit ti förd var sig för ära rinnrna sjäva Ur för skan En str d ärarinnr hava ck ht visst fått börj a sitt arb t md n förbrds, sm j stått i rätt förhå and ti dtta arbts art Gnm»Kung Maj :ts nådiga stadga cangånd prövning vid undr ff,ntig kntr stånd sminarium för anstäning så sm ärar vid småska -ch mindr fksk10a r såsm bi trädand ärar vid fkska dn 28 maj r 897» bragts änt ign någn rda uti dn förutvarand förvirringn, i så mått nämign, att n minimitid för Gminariutbidningn minst 8 kandrmånadr, fördad på två ästrminr - faststäds ch att tt visst minimått av kunskapr satts sm vikr för gdkännand i xamyn,

5 q8 CJ Gäv år 908 förkm åny övräggning m d nsamma Avn vid mindr ärarmötn har frågan upprpad gårgr förhafts Unr år 903 bhandads tt par p unktr av nsamma - nämign sminarikursns äng ch sambandt man små sk <Och fksksminarirna - av Svrgs amänna fk skärarförnings krts ar S dan cntrastyrsn för dnna förning år 908 åny anmdat krtsa r na att avgiva yttrand i frågan, d nna gång i någt vidsträcktar mfattning än 903, bv ärnd t b handat av 27 4 kr-tsar Dras uttaandn åcaga ägga, att d krav på n grundig rfrmring av småskä rarin nrnas utbidning, sm r dan 903 framstäds, sdan d ss fram trätt md ö kad styrka Cntrastyrsn finnr sig därför nu b öra å för,ningns vägnar i un,crdånight vända sig ti E drs Kun g Maj :t md föjand på krtsförninga r na::; nttaln cn grun dad framstäning j förvarand för fkundrvisningn yttrst btydsfua angägnht D tta var j u vissrign ägnat att någn mån föra smås kärarinnutbidningn framåt Mn dt visad sig snart, att d n faststäda minimiti dn var för knapp Amänt gjrds dn 1rfannhtn, att dn hstämda ärkurs n ick' ämpign åtminstn ick utan vrnas övransträngning - kund i nhämtas på tt år, såvida näm ign sagda kurs sku någrunda r dntigt g nmgås N ämnda rfarnht dd därhän, att fra sminarir för ängd ärtidn, några t i 1(2 år, andra ti 2 år D n såunda inträdda förän dringn framgår av föja n d j ämförs man årn 898 ch 9 : Sminarir (/) bo K ursps ängd c 0 "' s:: -åriga /2 - åriga åriga Summa 3 19 s s ::s C': > (f) C C ;:! : (f) 18 s (/) b,o c 0 "' s:: C 9 O 20 s s ::s C > (f) C ;:! : 1 (f) 2 j , 31 Förbättringn i fråga m s minarikursns ängd är påfa and Undr dt d -åriga s minarirna år 89 8 uppging ti 72 _D/ r nära 3/4 v aa, had d 9 O sjunkit ti O D/ A andra sidan had d 1f2 -åriga ökats från 2 Dj ti 39 0/ ch d 2-åriga från 6 Dj ti 5 1 Dj Dnna förbättring är dc k ingaunda t i fy st Sm tab n visar, finnas ännu s minarir md btt ttårig ärtid Att sådana s minarir s ka ämna myckt övrigt att önska i avsnd på grundightn vid gnmgåndt av d faststäda ärkls rna, iggr i öppn dag ck hhr för d smina rir, sm haft 1/2, år ti sitt förfgand, har t i d n räckt t i att giva vrna dn bhöriga utbidningn V ånga är därför d småskärarinnr, s m på grund av utbidningskursns knapp h t undr?in ärargärning haft att kämpa md myckt stra ' svårightr På grund av nu anförda förhåandn har frågan m n förbättring i småskärarinn rnas utbidning äng varit b aktad inm ärarkårn V i d dt t vt amänna svnska fk skärarmött i N rrköping 898 var dn förmå för b hand ing, ch vi d f j rtnd amä nna vnska fj;:skärarmött i * D synpunktr, sm vid b handingn av frågan m små sk!ärarin n utbidn ingn i främsta rummt kräva baktand är : ) Småskcs minari rnas rganisatin, 2) d ras ärpan, 3) undrvisningsmtdr, 4) undrvisningsrnatri11, s) kar, 6) är a r, 7 ) statsundrstöd, 8) stipndir ch 9) statskntr ävn sm 1 0) samba ndt man småsk- ch fksksminari rna r Vad rganisatinn bträffa r, syns huvudsakign föjand vara att bakta a) första rumm t trd frdras, att s minarirnas är tid utsträcks ti dt mått, sm är bhövigt, för att vrna ska hinna förvärva sig d n utvcking samt d kunskapr ch färdightr, vika är nödvändiga för tt framgångsrikt arbt i småskan Att d ssa kunskap r ch färdightr ick kunna sättas ägr, än vad sm är a ngivt i stadgan av dn 28 maj 897, trd u t an vidar vara kart O ch ika tydigt är, att d därstäds angivna ärkursrna måst i vä sntig 111 ån fuständigas, för s å vitt s minarirna vija giva sina vr n t idsnig ut bidning D å d t nu visat sig, att n -årig ärtid är a ds tiräckig, ch att ti ch md 1/2 år är md nuvarand frdrin gar :n a tför knappt t imätt tid, t rd dt vara sjäv, fat, att kursn vid aa smin arir måst utsträ ckas åtminstn ti 2 år b) D n van åbrpad stadgan utgör nast n xam ns stadga Sm sådan har dn ht naturigt i ck bfatt at sig md i nträdsfnringarna \ad s m undr nuvarand mstän dightr skat utgöra i nträdsfrdran har därför varit övr äm nat åt d s ärskida sminarirn a att var för sig bstämma Ti föjd härav hava inträdsfrdringa rna varit myckt ika vid ika sminarir D är tiströmningn av inträdssökand varit myckt stark, hava d fta så ans nigt stgrats, att 'd i vissa ämnn ti ch md övrstigit d agb stämda inträdsfrdringarna t i tt fksksminai-ium Vid andra småsks mi1iarir därmt

6 1 20 hava d varit jämförsvis åga, vikt tydign måst mnigt invrka p å :arbtt; För att bringa störr fastht ch stadga i dtta arbt trd vara n ö dvändigt, att bstämda inträdsfrd ringar fastsås för aa småsksmi narir, så att dssa från början hava n någt så när ikartad grund att bygga på När d t gär att n ärmar bstämma dnna grund, förs tankn naturign t i fkskan, d n äranstat, från vikn d fsta inträdssökand na kmma D t trd d å vara sjäv kart, att,i nträdsf rdringarna måst sättas ti minst dt mått av kunskapr pch färdightr, sm kunna förvärvas i n gd fkska av t ypn itt A nigt gäand n rmapan On1 för håandna så m dgåv, brd d :natu rigtvis hst sättas åt skiigt högr c) s ammanhang härmd bör ävn frågan m inträds ådrn ch avgå ngsådrn avgöras Stadgan av 897 har ingn b stämms m inträdsådrn D är mt förskrivr dn, att v ska, för att få )mdrgå avgångsxamn, hava uppnått rn ådr ick und rs tigand 8 å r ch - därst ha n ick kan fört intyg m vä vitsrdad t j änstgöring på gt ansva r undr minst 5 år i småsk a r fkska - ick öv rstigand 3 9 är En minimiådr av 8 år ch n maximiådr av 30 år vid xamns aväggand är atså här fastsagna Ti föjd härav kan minimiådrn för inträd undr nuva rand 'mständightr vid d ika sminarirna växa man 6, 6j2 ch 7 år, at ftrsm sminarikursn räckr, r, 1/2 dr 2 år ch för sig kan dnna ägnht måhända btyda mind1:, då ju minimiavgångså cm i aa fa bir dnsamma B träf fan d dn nuvarand minimiavgångså drn har mrtid inm småskärarinnrnas gna d yppat sig dn mningn, att dn bör var högr än 8 å r Sm s kä för n sådan åsikt har anförts, ds att n man tid av praktiskt arbt man dn avsutad fkskkurn ch påbörjand av studirna vid s m in arit måst vara ti förd för d n bivand ärarinnans a m änna u tvcking, ds att n 8 -årig kvinnas prsnight i rg i ck uppnått dn fastht ch m tståndskraft, att hn md trygg ht kan möta d vdrvärdigh tr, vika ick så säan instäa sig för n ärarinna på andsbygdn, isynn rht då hn, såsm t yvärr j säan hä ndr, ämnas nsam i tt från midra män n iskrs bningar avägst iggand småskhus Yrkandn på m inimiavgångså drns höjand t i 9 r t m 20 år hava därför framkmmit Tagr man hänsyn ti d skä, sm såunda a nförts, sy n s dt, sm m n höjning av avgångsådrn vid smsk s minarirna ti åtminstn 9 år sku ur aa synpunktr va ra väb tänkt U n dr förutsättning att s minari kursn görs 2 - årig, bir föjdn för inträd då ck, s m föjd härav, fast städ t i minst 7 år 2 Granskar man s måskasminari rnas ärpan, sådan dn n a utstakats gnm förut nämnda xamnsstadga, framrädr g n ast n btänkig ucka, i dt tt så utmrdn tigt viktigt äm 121 n sm äran m barnts sjäsiv ick bivit uttryckign m d tag t Utan känndm m psykg1ns huvuddrag kmmr a u nd rvisnings - ch uppf st ri ngsära att sana säkr grund D rg r för undrvisning c h uppfstran, sm utan samb nd nd und rvisning m sjäsivt? ddas, ku ;m a :r ma JS rhgn på gd tr mt taga ch t1 agna 1g sas:? m mmn axr, m ' då d ssa äx?r i d fsta fa b! 1v JQfrstad ' ar d r m ast att för1kna v1d tt yttr pahang, n fr mm n r akt, sm känns bkväm ch ick nc!gr urack g rrhg1t P inärda undrvisningsmtdrna b hva p d t sattt a n ara rinnans vrkiga,gndm, ch arbt:t 1 skan kan darfr c k av hnn ptföras md cn prs nhga vrtyg;s r amna, dt rsutat, sm m hn fatt b ickn ppn fr ra ss mman rvisnm und att funnit, ch cking utvbarns g;sm: tt i hangt t dn måst vara avpassa; ftr ba!nts hhv Ann u mm ch kan skarbtt undr sacana frhaandn frana hnn d mdbara t ifrdsstäs t c h gädj-, sm är n s tarkast d n åvä! ör arnns sm vand kraftn i a ärarvrksamht för ärarinnans sku är dt därför höghgn nskvart, tt psy k gi,n s narast m öjigt införs såsm tt agstadgat aramn vid is måsksm inarirna Av övriga ämnn, i avs1 d å vika _:u nd:rvjsnmn 1d småska sminarirna förttt bnstr, trd sarskit natmku,mg ht ch tckning samt gymnastik ph k b ra framha "!:s Unsk värt vr- ' att vrna rhö åtmmstn s a myckn kann m m mra vaniga fysiska ch k miska förhåandn, a t d k stå främmand ch förstånd inför sådana varcag; sivts fr tsr, sm kunn a tän{as väcka småskb -nn mss h vtgiright, samt at c 1 sammanhang md h sva; ds ar n m kunskap m d v1kt1gas t darna av :sk? hasvard;1,, Cm att t ckningsundrvis ni:g n särsk t tg SJkt J?a smask]]ara rinnrnas b hv av fard1ght 1 askadnmgstcknmg ch mdd ad n vä bhövig kurs i dtt ämf; att vrfa tmg rdntig övning i svnsk gymnast1k fr barn sat nag n t rtisk insikt i grundrna för dnsam 11a: h sl thgn, att dn pdaggiskt rdnad kn bv i t irackh?, man tdgd s cd D t trd nu för t icn vara n amant mfattad as1kt, att dn första u ndrvisningn!bäst fyr sin uppgift t vara n gång asidigt iutvckanc ch förbr dand fr dn på frtsatta kunskapstiägns n, då dn s a n::yckt sm TOJhgt tigdsr dn hs aa sunda bar frf nth ga v!{samhtsust, sm förträdsvis tar sig uttryck 1 tt hvhgt b gar att bru m sina händr För dtta ticiga utvckmgsstacw m avpassad <?v ningar för ögat ch 1an? n, såsm nka h ndar? tn, ntvningar m m, synas bast agn c at t 1frd staa n amnd vr: _ samhtsust, varför dt vr nskvart, at a s asksmm c:nr nas arbtsrdning kund brdas pats r vnmgar a v :' aan bskaffnht, att här brörda syt dangm kund fran: as För d bivand småskärannnrna SJava su t Jam vä vara av str b tyds att äg;:: tifä a tt förvårva s1g km }

7 22 ptns att ynd ris a i kvin nig söjd på fks k stad it, när dt rck sa n mtra ffar, att d få i uppd rag at t hand hava dnna und rvrs mn g Av! ima nd s kä trd ävn hush åsg ör _ <: ha pas n:a br pa s ask mm anr nas arb tsrd ning M an yn d hka frhaans dn, varu ndr små sk sm inar irn d k a trak tr ar:?ta, syn dt m rt id böra ämn as åt varj a s mm num att fr s g avg ra, huru söjd ch hus has gr m sk pa dss ärp an vida kvin nig D t fmn s vrss rig sm inr ir,uppt agas sm rda n tagi t upp r anna t av d nu nam amn na, ch sm iga m ddtt fr a av dm n mnstrgnda undrvis ning Mn vad sm a tta av nd annu fy; kmr mr bt t i nski da fa hör tyd i ign bhv a am änt J?- d rvisn ings mt drn a sm åsk s minarna tarv av n f ba! tn gr, ban d anna t vid riktn in av min dr äxä snin ga?c1 mra aska dgh t sam t fram fr a! t trfä ti sjäv stän aktt ag r_ Mn ar num fut pa dt kar a md, att diga man hitti s :rar:h gn kaa t ra vad ådni ngsu ndr visn ing» mås t vara tt v d vr<:ti!?, ast änm na»åsk i drv is;un s frn ams ta pp gift ärsmå skan, ch att dnn a un att utv cka barn ns g s>frrnaga ch v ks mh ta tsus t M n m dn uppg iftniakt f; ias, b1r dt n?dv andr gt, att nam ncia undrvi snin g bir ska på t gn mt?n rand satt rf rm rad ch km mr att närm ar an t suta srg ti dt hv, sm mg r barn t, än vad hitti s vari t fa t V mn m rt!d, att små sk ans ära rinnr' sk a ära b; rn!1 a:tt g ra g na ktta gs r dn mgivan d vär dn, ':: n:an tydh g-n frs S<:L mas t st s ti, t ch fram att d sjäva s manrna få utv cka inj ö må ga i dnn a riktn ing Sjäv --tan diga a<:t tag sr mas t darf r mga sm tt av d förn äms?-1?: nt 1 dras g:n utbi g G grf i ch natu rkun nighta fr nm g md tck nmg samdnin t md r mg 1 sand ch ra sås t ut rycksm d är upp nbar ign m d ämn n, sm härv id kun na gra dn bast a tjanstn 4 Ett ik r för att und rvisn ings mt d r sk kun na kmr:na ti ar:vä?dn inggda är, att sm inar irn a bsi tta abärf frd rrg und rvi nmgsma triör H ittis har dt på n d ha! van t y trh gt a bst t 1ärm d, så att t m n _ a man gns tad s vant sm ::,k ig batt r utru stad Mn att äravan rinn Ltb dnm gn ':d tt sm inar ium, sm sj ävt ick har tig ång t1 dn mat n, sm v rna sd rmr a i sin tur sås m ära rn n: sk a anvä nd, mås is biva synn rig n und rh; tg, ara r kraft rna vrd sm dv t ma vara hur gda sm hs?g r _ppn dag Gd man t, ch ti äckig undrvisnin gsm atr i ar dar_fr t Jrav, sm ft rgi vig n mås t stä as på varj smask sm man um s Lika så är dt tyd igt att sm inar irna s ka r i avs nd P utry m, bysnm g, uppv ärmn ing ch uftv g m m <: bra st ftr, :raa sm nm?ra f rdas för äxin n tids nig, k- ch smam a, vrkt dck hrttr s J saa n varit fa t 6 D t vrktr gas: vid små k smi nari rna, iks m vid aa andr a ara nsta tr1 ar m rt1d gda ärarkraftr D n km - Pt, ns, 5 m för närvarand frdras av d prsnr, sm sk_ a f k <: 1v dn huvudsakiga undrvisning- n m 11an d, ar ti dssa arar 1 ar- ar xamn ' för så vitt nämign statsbidrag n bt)' u tan ska rhåas Dnna kmpt:r:s n am fr s1g dan d förstärkning ch utvtdgmng ar Jmc:tp ast numra un_ na an ss fut tiräckig ' utan trd va fr rfragavarand p,tr " "arar vrd km bö ra krävas åtminstn samma 1mmpt- ns s f r ti? rc vang- nm man TU na manska ch högr fkska, " v':lrvat ndrg stån dar ch ärar sku r h a prsnr, sm f r rfa rnht ch utmärkt snckhght P <: fkun rvrsnmgn" m råd, samt ärjämt drivit vtnskaprga tuhr ch mhamtat Tundigar psykgiska ch pdaggiska mstkt r 0 Givt är mrtid, att i ck btt 8Java tragn n utan ävn ch i minst ika hö grad bbhåandt ch r J upndt av d för n fruktbnngand ararvrks <:mt ndvandrga n <: v(: insiktr na är brnd av i va mån bidnmgstrfaj börand ärar ti buds ch avn bagnas D mj hgh tt, sm pdaggiska studi r? r 1 dt han nd t rb) d, mas tvivaktigt timätas tt rds h t vard avn f maskl sminarirn as ärar, varfr dssa sa snart :;m mj rgt tni- böra brdas tifä att tigdgöra sig d rsursr, <;; a ana tt:: dirsr kunna mdföra Ett rck ar knappt trmatt stat an!:ag ti rsstipndir för nämnda arar- hr f?_ rd:nsku sm givna pats band d md, s?m böra anitas td frbattrand av utbidningn av smaskaans ararprsna : ' För rhåand av förståndar ch arar md fr sitt ka nödvändiga kvaifikatinr frdras d? ck, ds att d ku r; na - håa fast anstäning, ds att av: r:mgn satts s h: bpp, att?dattningatna ur kmtmsk syr:plmkt - tva f r pt: snr md 1frågavarand utb1dnmg ft rstra:_ran vatd n fr ut!: ättning för möjightn ti tryggad ans anmg atr ar, att småsksminariina sjäva bia ftad pa fastar :?rund, sa att d ick tt år kunna finnas ch tt annat rnahanda h t pötsigt upphöra 7 Tydigt är, att ä vn tt btt parttt g mfr <_-!_d av här framstäda rfrmkrav <:m1 att mdfa Ga avs ar?a mkstnadr, att d nuvarand smasks:mmanrnas 1-r:ats r:,1an knappast kunna vänta vara amä? t vihga r n: 1 stand att nsamma påtaga srg d nya brdrna E] hr kan dt vara tänkbart, att bhvt av kad tjga?-gar sku kunna täckas gnm att höja nuvarand r 1 fra nya trmirisav giftr för vrna Dssa n:!wstnadr fr kursns gnmgå nd böra s narar mmskas an kas M d iänsyn ti nu anförda förhåandn ch r ar små sks minarirna bstridign tigds tt ytt rt vrktrgt stats ändamå, framstär sig dn tankn, att statn har?_rd träda hjäpand man gnm b-vijand av s atsundrst d " t y r Bhvt härav är så kännbart, att fran fra ha kandt bivit framstät, att statn sjäv brd övrtaga smask sminarirna, på s amma sätt sm dn övrtagit fksksnu narirna, Ehuru dt knappast ärr kltnna n kas, att myckt _ f

8 b ) att inträd sf_drng arna sättas ti minst dt mått sm kan förvärvas i n av kunska pr 10ch fardtgh tr, A nigt gäand nrgd fksk a av typn itt ; 1apan c) att ägsta avgång sådrn höj s t i 9 år starka skä taa för n d yik rdning, har c ntrastyrsn ik vä ick vågat ansuta sig ti tt yrkand, vars förvrkigand sku innbära n så radika brytning md hittis bstånd Md så m yckt störr fg trd mrtid dt förhåandn kravt böra vidhåas, att s tatn gnm ansag på tt vrksamt sätt kmmr smås ksminarirna ti hjäp : :s : :D t äi- givt, - att m, såsm här yrkats, för aa s minårir ikartad b stämmsr rörand inträdsfrdringarna )t dtta i dt ha mdföra n skärpning av s ku färdads, i förning md studi dtta M n frdringar nämnda tidns utsträckning ti z år sku i avsvärd grad öka Måst dssa kstnadr r ärarinnrnas utbidningskstnadr dan undr nu rådand förhåandn anss atför btungand, särskit md hänsyn ti dn ännu jämförsvis svaga avöning, sri1 i amänht står småskans ärarinnr ti buds, så är på tagigt, att :n yttrigar s t gring av d utgiftr, sm n små s kärarinna måst undrkasta sig för sin utbidning, kan vän tas vrka därhän, att mångn för ärarinnkat jst vä ut rustad mås t av knmiska skä avstå från att ägna ::;ig däråt P å ' grund härav s yn s ökad utsiktr att rhåa stipndir böra b rdas vrna vid småsksminarima, såvid a man ick vi ävntyra n försämring av sminarirnas ärjung-upp3ättning vr Ehuru vissa andsting rdan nu u tda s tipndir t i vid av dm undrhåna sminarir, ät'r ti dyika s tipndir ävn :rfrdras s tatsmd, ifa d ifrågasatta rfrmrna ick s ka i btydand mån ti sina vrkningar nutraisras 9 ) D n kntr, s m från statns sida övas övr småsk s minarirna, skr nu därignm, att E drs Kung Maj : t för varj N å gt s minarium utsr n inspktr ch tt xamnsvittn samarbt m an pika sminarirs inspktrr ch xamnsvitt nn ägr för närvarand ick rum D rfarnhtr, sm gö ras vid tt s minarium, kunna därför s vårign km ma tt att dn kntr, sm vr, Önskigt gd ti annat statn av biva att kmm s m inarirna, övr utövar biva mr n htig bskaffnht, varignm dn ävn sku m ra Vrksam ch initiativkraftig Och för dn händs små n sksminarirna kmm i åtnjutand a v s tatsundrstöd i r annan frm, brd d givtvis ävn av d nna andning vara undrkastad n vrksammar kntr r Någn utrdning av frågan m s ambandt man små sk - ch fksksminarirna kan tydign ick äga rum, förr än d n nya rganisatinn ch d nya ärpanrna för d s nar biva kända, varför b handingn av d nna särskida fråga ämp ign trd böra anstå, tis fkund rvisningskmmittns btän kand härm föriggr :? år i fråga m undrv isnings mtd r : ändiga att vr na rhåa tifä ti mra sjävst i akttag sr B träffand undrv isnings matri : t i räddi g att varj s m inarium förss md gd ch sådan Md avsn d å ka-r : gar att dssa mtsvara nutida hyginiska frdrin Angån d ärar : jämnh Ö J d a ) a t t Jcmpt!sfrdri ngarna ökas tt ch högr md d för ärar vtd kmrpu na man ska fksk a gäand ; nd b) att för ärarn bt ds t ifä- ti rhåa av p dagg iska r ssttp ndt r ; c) att ärarna kunna rhåa fast anstä ning ; bfatt d) att avöni ngn _sätts så högt, att ärar ning a rna kunna d raga tt stg d ugiga sökand D t van anförda kan sammanfattas i föjand önskmå : Angånd sminarirnas rganisat in : a) att ärtidn vid aa >minarir utsträcks ti 3 * r Rörad ärpa nn : åskåd gtn, att psyk gi, natu rkunm ght, skhy nöj akmra t t a P c c h c st1 gymna ningst cknin g, så pr :-: ': tigt sätt tig dss s am t däjämt, där_ g s OJ ämpig t på ärpa nn mfrs amnn a kvmnh ch hushå sgör må 2 fråga 10rn statsn drst ö d : s d att rfrd rigt undrs td_ av statsmd bvija as där sminari-r, sm vid sakku nmg prövni ng bfinn av förtjän ta B träffa nd stipnd ir : :?m sta att ärjun garna vid smask sm m nrna bhv iga sti tns försr g brd as tifä att rha a pndir Rörand kntrn : 11 0 : vr smiatt n nht ig ch v rksam kntr stånd ti r kmm ht rksam v as n arirn *

9 Zb a sutnin g ti v nstånd framstänin g vågar cn ra sty rsn harmd )_ undrdanigh t anhåa : att Edrs Kung Maj :t täckts j 11ådr snaras t -:öjigt vid aga åtgärr för att bringa van uttaad nskma tt frvrkhgan d i dn mån förhåandn a dt mdgiva U ndrdånigst För Svrgs amänna fksk ärarförning C ntrastyrsns V<'1kstiimzd uts! tt : Stckhm dn 1 9 j anuari B i aga V Sv rgs a män na fkskärarförnings fj ä rd t ckningskurs E när H aands äns andsting had ansagit s krnr ti stipndir åt dtagar från än-t, förads års tcknings kurs ti Varbrg Samtiga dtagar j dnna kurs, z t i an tat, utgjrd s av ärar ch ärarinnr vid ' fk- ch småskr i H aan9s än Kursn pågick undr tidn dn j u i ch dds av tckningsärarn J E k s t r ö m från Stckhm nigt föjand arbtsrdning Åsk Ädnipgst ckning ch tckning ur minnt 2 8 timmar M dring 12 F rihandstckning ftr förmå 75 Ktckning ch skisstckning 23 Musibsök 6 S : a 1 44 timmar ÖVn ingarna i å s k å d n i n g s t c k n i n g rörd s i n krina sådana uppgiftr, sm krävas för åskådiggörand av Lndrvi ; n i gn i ika ämnn inm småskan ch fkskan Aa dssa övningar utförds på sktavr samban d härmd för kmm övningar i tckning ur minnt M d 1 1 r i n g s ö v n i n g a r n a v r vada md särskid hänsyri ti undrvisningn i småskan Sm n1atri anvä nd s ra K t c k n i n g n avpassads förnämigast ftr bhvt vid undrvisningn p å d ägr stadirna i skan : D n m fattad ds s k driövningar, ds tckning ur minnt ch ftr för;n å D ssa tckningar utförds på b iigt tnpappr, uppsatt pa nka staffir f r i h a n d 6 t c k n i n g n ingick först ch främst t ck ning ftr Stckhms fkswrs mdsri mn därjämt ck t ck ning -ftr n mängd andra i ndustri- ch naturförmå ckning pnsdtävn övads härmd nd mba sa S k i s s t c k n i n g för-km mst inmhus Endast tr tim U tanför dn br- mar ansgs ti skisstckning u t i dt fria cina ri arbtstidn gjrd- s dck krtar- utfykt-r i stadn s m skisstckningn giv ningar, varvid s kisstckning fitigt övads åsyft ad särskit, att dtagarna sku förvärva färdight att n kt ch raskt åtrgiva förmå i knturr För m u s ib s ö k måst kursdtagarna bgiva s ig ti Gö t b rg, ch ansgs för dtta ändamå n särskid dag Göt, brgs musum bsökts d,ä rvid undr dning av dcntn vid Göt brgs högska dr A Rmcah, GOm ds hö föräsningar m 1 8-tats måarwnst (3 t immar), ds d mnstrrad särskit d histriska ch knstindustria s amingarna F ö r ä s n i n g a r hös i rg varj dag av kursns D ärvid bhanads åskådningstckning, mntär färg dar är a, bysningsär, inarprspktiv, tckningsundrvisningns m Ett s trt an t dik s amt tckningsundrvisn ing- n i utandt ta av d bästa i n - ch utändska arbtn rörand tcknings, undrvisningn i ika sag av skr tihandahös för dtagar na undr ha kurstidn K s t n a d r n a för kursn hava uppgått ti 1,392, 5 2 krnr Av Hnna summa hava s krnr utbtats i stipndir ti statsbidrag ti undrvisningn had Kung kursdtagarna M :t b vijat 1, krnr * N y t c k n i n g s k u r s, dn sjätt i rdningn, anrdnas av förutvarand kmmittrad undr ticn dn r jui-s augusti r i H u d i k s v a 1 1 J) nna är bräknad för 40 d tagar, huvudsakign från Nrrand Anmäningar insändas snast dn adrss : maj ti fkskinspktör-n J F r a n z n undr 27 Fkun drvisningskmmittn, Birgr Jarsgatan 3 3, St- ckhm "Pdaggisk a skr iftr" B i aga V D ssa hava u ndr år utkmmit i föjand häftn : T h r 1 1, A, Yrksundrvisn in gn c h dss stäning Eng ti fkskpan i Tyskand, Östrrik, S chwiz, H and, and ch Nrdamrikas förnta statr ; N y u n d, S, Yrksundrvisningn i Svrig-, krt övrsikt

10 1 2 t) F r y, A E, N aturstudium r ggrafiundrvisning md mdring övrs ättning av n g r i F k 3 K u y p r s, F, Förnta statrnas fks a ch ärarc bidning i d ssas mst framträdand drag Ovrsattnmg av E b b a F r a n z n, fi k and 4 K r s c h n s t i n r, G, Grun dfrågr rörand skans övrsättning av A \N K r i s t f r s n, ärrg anisatin vd::sadjunkt Föjand s ammandrag av räknskaprna för ticn dn jui juni 9 O visar itt- raturförtagts knm iska stäning : 1 2 B r g, F r i d t j u v, N utidsfrågr på uppfst rans :11 råd c S a n d b r g, A v i a, H j äpskr i Lndn 3 S j ö h m, L G, O m stamning Fjärd häftt kmmr att väjas band föjand : K r s c h - n s t i n r, G, Staa tsbiirg- rich E rz ihung, L i g t h a r t, J a n, H t v vn, B r u c, N O, Om hmbygds undrvisningn, A t k i n s (J n, G F, First stuis f pant i f Dbt : Första årgångn Försåda skriftr Andra Trdj Fjärd Fmt Sjätt Sjund Åttnd Nind Tind Eft» Tft statsbidrag Föri:ktt av kassörn» Bi aga V 79: 96 88: 55 50: 55 55: 40: 96: 56: 70: 97: 1 02: 359: Littratursäskapt Tt Sv1gs a männa fkskäraj"(örnings md m m cw , 097: 1,7 9 7 : 1,000: 1 69: S -m u m a 4,064: K1dit : 1 52: 40 Försktt av kassörn 22: 08 Första t m ft årgångarna Prtn Tft årgån gn : 575: Hnrar åt föräggar, författar ch övrsättar 1, 525: 54 Tryckningskstnadr 273: 30 Häftning 396: 7 6 Fraktr m m 1 9 : 45 Böckr 500: - 3,290: 05 Rdaktin ch distributin Summa 4,064:_ 5 3 Ränskaprna hava granskats a v d utsda r- visrrna F B rggr-n i Växjö ch Viihmina ahin i Kars- na D ss hava funnit räk:j nskaprna krrkt frda c h- b hng v- firad, vadan d tistyrkt fu ch tacksam ansvarsinht at 1ittraturk mmittn för dn tid, rä knskaprna mfatta Dnna ansvarsfriht har av c- ntrastyrsn b vijats 9 års skriftr kmma att ingå : Ett av d förnämsta mdn ti ä rard rns frtbidning h ar u n dr d snast t rttn årn varit n skriftsri, s m u n dr n a m n av»p- daggiska skriftr» av n u t:w cntra styrsn uts d ittraturkmmitt u tgivits, ch sm uppburits av tt för ändamåt bidat ittratursäskap Av dnna skriftsri hava n u utkmmit 5 4 häft n, avhandand i ka ämnn, såsm a män psykgi, barnpsyk-gi, amän pdag-gik, spci mt dik (riginsundrvisningn, undrvisning- n i mdrsmåt, g grafi, natu rkunnight, tckning ch mdring, iakttagsuncr visning), p dag- gisk patgi, skhygi-n, n frtsatta u ndr visningn, skans rganisati-n ch pdaggikns histri a H är ignm hava förning, ns mdmmar satts i stånd att i någn mån föja d strävandn, sm_ i vår tid göra sig gä a n d på dt pdaggiska mrådt s åvä inm vårt g t and sm i <!tian dt Värdfua uppsag c h anvisningar hava såunda rhå its, vika m dbart kunnat msättas j dt praktiska skar btt, ch vika röjt väg för bättr undrvisnings - ch uppfst ringsmtdr O ckså h ava»pdaggiska skrift-n> ftr hand bivit at mra uppskattad Därm vittna ds d gynnsamma mdömna i prssn, ds dn användning, sm dssa skriftr rhåit i c h för ärarutbidning-n i vårt and, d s ch framför at dn störr åtgång av r- dan utgivna häftn, sm undr d ::;na s t årn ä g t r u m band förningns md mmar M n m såunda»pdaggiska skriftr» undr n gångna ti dn fyt n viktig uppgift, så icr dt intt tviv, att d un::r dn närmast framticn biva än m ra bhöviga för f! kskans ära rkår, då vi h a v a att vänta hct yca nc äggningar på fk und rvisningns m råd U ndr förviss n i n g hi rm, :h d å it t ra t u rsäs k a p t s snast tr-årsp r:d nu gått t i ända, vi c n trastyrsn i nbjuda förningns samtiga mdmmar ti tck n i ng,av mdmskap inm ittratursäskap t för n n y trårsprid, 1 9

11 i ntrss ra Särskit d förningns m d mmar, vika i ck sm mn studir, pdaggiska frtsatta för sig härntrastyrsn vi ittratursäsk'apt, tihört förut fördn av att inträd< i :: agda m md hava - rinrat sä skap För -n år avgift av 3 krnr rhåa ss}capts m dmmar aa d sknftr, sm tihra dn apand a rgangcn, då d ä rmt d, s m gnm bkhandn vija förskaffa s i g dssa, få b taa tt vida högr pris Ti b ysning härav må nämnas, att varj mdm av ittratursäskapt rhåit s amtiga d ut kmna trttn årgångarna för sammanagt 39 krnx, unr dt dssa skriftr i b khandn kst a 74,45 krnr, såds i dt närmast Nya mdmmar av säkapt r 1åa ik dubba b ppt ds varj förgåjnd årgång, sm finns pa agr, ti tt pns av 3 krnr Anmäan m inträd i itt-raturs ä13kapt s amt r kvtsittn av förgånd årgångar görs hs itt raturkmmittns rdförand, fkskinspktörn J F r a n z n, S ö r t ä j För ttt r a tursäskapts förutvarand mdm mar trd dn nya tckmng n av mdmskap nkast t igå såunda, att tndast d,, sm D övriga b sparas i så' vija utträda, härm göra anmäan fa b svär- t md s ärskid skrivs O m årsavgiftn insänds t i itt-raturkmmittns rdförand, rhåas P daggiska skriftr häftsvis i krsband, ftr sm d utkmma annat fa sänds ha årgångn m t pstförskt t, då dn b ivit färdig - Stckhm dn 2 0 apri r Cn t udsty18cn -4 bräknas S kr utk m m a 191 1, :a av c *28 L Ez's n'a h m a n n, Kuturhistrisk a karaktärsbid r, 3 :c s r i n : gyptiska byggnadsvrk, dt inr- av tt rmrskt hus, d t i n r- a v n s t a d i 1 5 : århundradt, från rkktid- n, på- b yggna ds b y, från hansaförbund ts bmstringstid Kr J 7 5 Ggrafi L u n d g r n, Hmrtdära, väggka rta ö v r St ck10 L u n d g r n, Väggkarta övr kartt- ckn Kr 5 y s t r ö m, Väggkarta övr Södra Götaand K r r» Nrrbttns än Kr 1 0» *48 a G g r a f i s k a k a r a k t ä r s b i d r, Kjsar Wi hmskana n Kr 3 5 N1w -Yrk (dubbpansch ) Kr 3 7 s *48 Vv ii n s c h -, G grafiska bidr : b musskörd i Tga, kakapantrin g p å Sama K r st ' 5 r a S v n s k a t u r i s t f ö r n i n g n s g g r a f i sk a b i c r, urva ur d n s t r a s a m i n g n 8 5 bi d r från ht n d c L s sk i d a dar Kr S 5 *z r a Kr hm * z b' *3 2 B, B i aga V Ny undrvisnings matri, upptag n å fksmbyråns förtckning övr sådan ma t ri Kn'fd m *36 F u r r r, Landskapsbidr från Pastina ; t i d förut varand fm tavrna hava fgats två n ya : Bthm ch J rus< m på Kristi tid Kr 3 50 s t _ Mdrs111 å 5-6 å r H i c n s t a m, S v t' n s k a rn a c h d ras h ö vd i nga r, 2 : a Kr J s S a n c s t r ö m, N a m- ch a r b t s L v i s v n s k a b y g d r, N10rrand Kr z a v 2 Z i b b i n g, Lä scb k f ör s v n s k a f k s k L, avd 2 Kr s 14 d n Räkn t'ng ch av 131 L ä s b k f ö r f k s k a n, nydanad para upp aga i sx avdningar md var för sig nhtigt i nnhå ; avd Gm rt' '"67 b S t r m, t r i s k a f i g u r r, bckhi r för yt ch rym cb räkning Kr r s * 7 6 c, d E h i n, Tabidsåca, störr ch m indr Kr r s ch kr 7 5 * 7 6 c h r, Tabidr för dn första rämund rvisning n Kr 4 50 }aurkzmnt'ghct *8 b S t g r, Anatmiska mdr : trs md huvud, ann ch bn md muskr Kr 7 5, kr 23 ch kr 30 *S r b W a 1 1 i s, Grafiskt-statist iska t avr ti amhäran 6 st a kr J z s (tis k r r 8) *9 1 a D a i n, Våra husdjur Tavr för hmrtsund rvisning, utgivna av Svrg s a männa fksk ä ra rförning : H ästn, -ftr måning av Krugr Kr r 2 5 * 3 L h m a n n, Zgisk a väggtavr, S rin r : mrkua, ama, tvåpucki g kam, gasögn - ch skar m, b äckfisk, trä dgårdssnäc ka ch strn Kr 68

12 S ri n : s bra, gas, bäv-r, s i, stickmygga Kr 6 8 * 4 S c h m i, Zgiska väggtavr : rangutang, i n fusinsdjur Kr 8 pr st a L g i s k s a m i n g, uppstppad djur : m ut vad md b, tryckand mrku a Kr 2 c h kr 8 * 1 n s k t s a m i n g, 4 insktr md skyd a n d förkädnad Kr 6 s * 8 F y s i k a i s k a a p p a r a t r från Svanström : Appara t för att visa jus ts brytn i ng Kr : 1 2 V d ti åskåd iggörand av gasögns mvrkan v1d närsyntht ch ångsyntht Kr Rökåda för a t t visa jus ts rätiniga frtpantning, t i bakakastning ch brytning Kr 33 nm Kr 7 S j ökmpass n1d kardansk upp ang : Magntnå för dkinatin c h mkhnat10 n K r 9 Jrdgb m d magntnå Kr 9 S v rtika-ga vanmtr (ny ch tb 1hgar knstruktwn) : Kr SO Apparat att visa ktriska mtstånd ts rg ring Kr S 2 S Apparat åskåd iggörand ktnska nng dnmgar K r 3 s G ödampa ( n y ch biigar knstrukti n) r 3 2 s, B i apparatr ti dynam-ktnsk mtr : cnt n fuga rguatr md ångvnti, kr 6 s, trkcyin dr, kr 6 2 s,? avar s hju, _kr 2, gaskua för vattn ch kvicksivr, kr 3, 3 st fargskvr, kr 07 s 9 'h F y s i s k a,a p p a r a t r från E Brgva : nduktinsapparat md fast, bttad pnmårs,r, trmbry i Kr tar, skjutbar s- kundärsp, handtag md dnmgssn1 ; ' 2250 *c Gavanm tr md b iapparatr för påvisand av magnt-induktinsströmmar för ika ä ndamå K r i 4 s * h Trådös tg r af, a vsändar md gn istinduktr, n yck ch trrmnt, mttagar md khärr, rä, r ingvrk, ström brytar, trrmnt ch kämskruvar för tikpping av skrivtgraf Kr 3 S *n D ynammasn md dnvhj u ch handvv, askadhggoi a nd kraftstatin m d ktrisk g atuhysnmg Kr 3 2 * 23 a A p p a r a t t i f ö r k a r i n g a v m å ' n s f as r Kr 2 7 S * 30 b S v s k a m i c i n a v ä x t f ö r n i n g n, V' ka äkörtr är förd a ktiga att i nsam a K r J s n Td m'ng 33 S g r b r g, Askådningstckning, på svarta tavan Kr 2 90 vitt ch färgr v :d r k v i si ti n av dn i f ö n ckni qg n u p p t ag n a m a t r:n b ö r j b t t förcrn å t s na m n u tan ä v n d t n um mr, v a r undr d tsamma är u p p tagt å fört ckn11j1gn, an gi v a s i rkvisi tin n ;Rkvisrri- n r n a sk a c k vara un d rskrivna r i fråga av mn s k1r<tds r d n md tihandahås * skstyrss rdföra n d, b t cknad mat ri n, vikn aa v s tat n i n i',ät tad 1 r u nd r s t ö d d undrvisn i n gs a n s ta t r, a v ska11s r ktr r för stå n dar nköp av un d!r vis n i ngsmatri fö rmdas gnm Svnska smm:u s t (S B J aga X 1) B i aga X Gd nöj säsni n g En åtrbick c h tt ön sk m å Rdan på 88-ta t börjad Sv rgs ärarkår diskutra b hvt av n gd nöjsäsning för barn c h u ngdm M yckt taads vid mötn ch myckt skrvs m n ödvändig b tn att förs vårt and md sådan äsning samt m dn st ra btyds, dn sku få för dt uppvixand säktts i n t ktu a ch mraiska utvcking Yttrst itt var då i Svrg ut rättat i dnna riktning D-t första m r btydand försökt bv» J u tmtn» 89 ch sd r M n d ssa kmm ju ndast t i ju n D t m ra»fåg B å» bhövds äsning av i kartat sag ha årt m Svrgs amänna f kskärarförnings cntrastyr s upp tg frågan på sitt prgram c h sökt främja d ss ösning g nrn n förtckning övr gd barn- ch u ngdms tttratur samt gnm up rä tand av tt mönstrbibit- - ä rmd had Ga kn kmmit 1 tt nytt skd Dt var arar karn, sm vadt frågan, ch dt bv ävn ärarkårn, sm fuföjd arbtt, Ar 8 97 b i dads Svnsk Lä rartidnings För agsaktiba&' cs för att av Emi H ammarund övrtaga Svnsk Lärart1cnmg ch dymdst bvara tt sjävständigt tidningsrgan åt Svrgs ärarkår, ds för att på samma gång t igds kravt på n sund ch gd n öj säsning åt Svrgs barn ch ungdm För dtta snar ändamå bsöts, att bag-t sku samarbta md Svrgs a männa fksk ärarförni ng En kmmitt av sx prsnr t i satts Tr utsågs av Svrgs amänna förnings cntrastyrs, tr av bag-ts sty r- s Kmmittn fi ck i uppdrag att anskaffa c h vrkstäa urva av så dan u ngdms ittratur, sm a nsågs ämpig D n försg, att undr nam n1t Saga n s ri skuu utgivas, sm b-rd mfatta d s särskit u n d rhåand äsning ägnad att v ä ck a äsust s sådana a r b t n, vika md tt f ä n g s n d f a m s t ä n i n g s s ä t t f ö r n a d t t i n n h å 1 11 s m t i 1 1 g s å g b a r n n s k u n s k a p s b - r

13 ,' g ä r c h b h v a v ö k a t v t a n d Srin brct atså utgras av s agsamingar i ämpigt urva samt därj ämt av skidringar u r histrin, rsskidringar ch sk i dringar frå n na t urns ch d mänskiga sysssättnirigars ika m rådn, at framstät p å tt ättfattigt c h titaand s a t t E 1 stm ;: c av dtta p r <? gr m har rdan förvrkigats Mn annu at rstar atsghgt, rsarsbt 1 frag;a m n snar d n av prgrammt M ningn är att u nr n närmast t i d n söka f d fuföjt sam att? i d n m n mständightrna mdgiva, p npktgt satt sa avn d :'1csträcktar ch svårar upp giftr, sm kmmittn från böqan städ s m önskmå för f r a m t i n s S aga H ärf r krävs mrtid först ch främs t ärarkårns niga ; h kr t1ga m ;vrkan! tan dnna kan på förvarand m rac, dar s a manga nya frtag yka upp ch n i åtskiiga avsnc n s a sund knkurrns fr narvarand gör sig gä an?, 1 11gntmg a v;, fö? ivan; vär? åstadkmmas Mn på d yk m dvrkan fran a rarkarns sida brd ck»saga» i11d Vssht kunna räkna S aga är nämign u t g å n g n från ä rarkårn, ch dn bör därför särskit av dnna kår hägnas ch mhudas såsm d ss g n Trts a nkurrns är ck Saga, nga granskat, frtfaran d iksm hittis d n biigast u ngdmsbkn D i s k bi ightsförag bjuda 1 60 sidr utan t ckni nga r för 25 ör, bju dr Saga j anast på tt strängar u rva av txt utan där t i ävn på första kassns i ustratinr, vika sn r nsamt för sig btinga högr kstnadr ä n ha dn från utandt im prtrad örst xtn i d nyast gttköp::;srirna Dt är i a 1änht n ganska ätt sak a t t g u t gttköpsböckr utan srg fai Jgt urva c h utan dyra i us tratinr Att dck ävn bi d rna spa n st r för barnns fantasi, bhövr ng j påpkas för Svrgs ärardr M an har någn gång gjrt anmärkning mt tidskriftns namn, såsm innbärand att innhåt sku vara atför ävn t yrsmäss igt ch småbarnsaktigt D nna anmärkni ng viar m rtid p å tt missförstånd För a 1 1 a barn, ick btt d mins ta, trd narm aga innbära n ågt kärt ch tidragand D t btydr JU 1 s1g sjavt nast b r ä t t s samt h ä nsyf tar därjäm t på våra förfädrs vishtsgucinna,»dn kart s nd ch i framticn skådand», ch dt kan därför m yckt vä passa ävn för tt innhå av mra avarig ch mfat tand natur O ch kansk n gång, undr föru tsättni nrr av ä rarkårns kraftiga mdvrkan, Sagas ånga rad av s å nätta band ska för framtidns barn bi tt tankns ch vtandts tt d gda ch förädand int ryckns uppfriskand c h r : nanc vishtsföc Såd ant har åtminstn dss s yft varit vad mån dtta ska uppfyas, b rr av dn uppmuntran, d n av ärarkå rn rhår Cntrastyrsn Bi aga X S w rsw m m i ttns vrksamht Brätts för år Sm Engbrkts fkska hus bv upptagt för N riska sk möt ts u tstäning, måst skrs byrån förägga sin vrk sam ht ti annan ka ch rhös för ändamåt några sk saa r i h us t Linngatan 54 Dnna skka var iivn upp åt n för skmött, nämign fö r i nkvartring av mötsdtagar i börja n av augusti D ä rignm måst skrsrna i n s täas un dr augusti månac Em rtid härbrgrads unr tidn 7 j uni ti augusti 5 s skrsand ch dssutm 37 s mmarkurs dtagar D skrsand a nänd i 23 ika avdningar ch kmma sm vanigt från ika d ar av Svrig, från Limhamn, från Mamb rgt, Visby ch Karstad Antat skrsand, sm undr d gångna årn gnm km mittns b m ding bstt h uvudstadn undr smmarfrirna upp går ti 6,30 6 förd ad p å föjand sätt : år J :'> /} /} 1, , u tstä ningsårt utstäni n gsårt : --- Utm sin gntiga uppgift, att vrka för främjand C V skrsr ti huvudstadn, fick Stckhms s k rs kmm itt år i uppdrag att främja ävn Stckhmsbarnns utfyktr ti andsrtn u n dr sn1marfrirna P å kmmittns a nhåan b vijads prisndsättning för rsand fkskbar n först å sta tns c h s dan (år 1 902) å d fsta nskida j ärnvägar ch fick d nna prisndsättning gäa för fksk, barn från aa Svr gs städr U n dr d ti år, sm dnna vrksamht frtgått, ha många stadsbarn b gagnat sig av dnna prisndsättning ; n samt i St ckhm uppgick anj:at rsand år 909 ti 3,633 Skrskmm ittn h a r undr dt gångna årt u tgjrts av frökn H u d a Lundin, rdförand, fru Amanc a H ammarun d, vic rdförand, fru A m a Tik, b yråförståndarinna ch kassör, samt u nd rtckna d Andrs Branz, s-krtrar Ur räknskap rna för år 9 O kai1 ämnas föjand upp gift r : Bhåning från år nkmstr: Av skrsan d _ : : 95

lär dig mer om Olivolja

lär dig mer om Olivolja är dig mr m GREKISK Oivja Oivja? Dt är nyckn ti ating gtt. Jag får fta frågan m varför jag säjr grkisk ivja när dt rdan finns så många från andra ändr. För att dn är gdar brukar jag svara. Grkrnas urådriga

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 11 Uppskatta rdrsärkstnadr för inköpsartiklar Md rdrsärkstnadr för inköpsartiklar ass alla d kstnadr sm är förknippad md att gnmföra n anskaffningsprcss,

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid FLIK 1 Företagshäsa N- Sidan () RAPPORT år 0 för Energi AB av Nvakiniken Företagshäsa AB De anstäda tihörande Energi AB har varit kaade ti häskntrer vid Nya kiniken Företagshäsa AB centra i. Tjänsten ingår

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM "TRANSIT 95" TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM TRANSIT 95 TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION FÖROR - TRANSIT 95 NNA KATAOG INNHÅR INFORMATION OM "TRANSIT 95" TIVRKA FRÅN 0894. VRSION SPCIFIKA MOVRSIONR ANGS M MOKO: 80S 100S 115S 120S 150S 100 130 150 190 KORT HJUAS - 2835MM - CX ÅNG HJUAS - 3570MM

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Tema Påverka Nyköping

Tema Påverka Nyköping NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. DECEMBER NR 9 2011 UNDERSÖKNING MÅNGA REKOMMENDERAR FLYTT TILL NYKÖPING SÄKRA TIPS SE UPP MED LJUSEN PÅVERKA GÖR DIN RÖST HÖRD Tma Påvrka Nyköping

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Vårda. I försäkringsbrevet, stabell, de

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis. E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E Nr. 1/11 Årgång 14 Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.se Targeting KLICKER- TRANING Text: Cecilie Kste l & Mrten Egtvedt Targeting

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG Forskning och studir kring kvinnors arbtsliv, karriärutvckling, hälsa och gna förtagand. Förlag som spridr kunskapn ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG MONICA RENSTIG VD, forskar,dbattör

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Virkskola. Förkortningar: ~ 1 ~

Virkskola. Förkortningar: ~ 1 ~ Virkskla Förkrtningar: lm luftmaska sm smygmaska fm fast maska hst halvstlpe st stlpe dst dubbelstlpe m muche fm mtag stlpe fr aviga fast maska med mtag runt stlpen från avigsidan v varv mb maskbåge, den

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Hur. Grönt hjärta, med naturen i åtanke. Nanoleaf och siffror:

Hur. Grönt hjärta, med naturen i åtanke. Nanoleaf och siffror: Vi är tt förtag md tt starkt miljötänk där vi skapar produktr md hållbarht som vår mission. Vi utvcklar våra produktr md n god dsign, spännand lösnar som skall uppmuntra till n mr hållbar livsstil. Md

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd för Matematisk statistik Thmas Höglund Versin 04 10 21 Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt ch risk 2 Finansmatematik II Man går inte in på aktiemarknaden

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller lnf rmatin ch rutiner m ansvar ch rller till gd man ch persnal på benden för asylsökande ensamkmmande barn ch ungdmar anvisade till Uppsala kmmun 2012-04-11 (behandlats av resursgruppen för ensamkmmande)

Läs mer

Social dokumentation. Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand.

Social dokumentation. Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand. Scial dkumentatin Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand. S Scial dkumentatin Med scial dkumentatin avses dkumentatin sm mfattas av bestämmelserna i scialtjänstlagen, lagen m stöd ch service till

Läs mer

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.«

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.« »I vårt områd frå Örgrud till Oxlöud fi cirka 2,5 miljor ivåar. Och miljotal turitr.«ett omtyckt magai foto: jofi kbrg Kata lo md o! Vill du ockå vara md i»kärgård fiat magai«? I tidkrift om lä frå pärm

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN Åtta krtfilmer för högstadiet Ämne: religin Prducerade av studenter i tv-prduktin på Stckhlms dramatiska högskla i samarbete med UR Prjektledare Anna Hylander, UR pedaggisk

Läs mer

Kajsa Grytt Ruth Vega Fernandez Noam Chomsky

Kajsa Grytt Ruth Vega Fernandez Noam Chomsky 058 Jui 2011 Nya Uppagan I dtta nummr En itträr gnrs död Undrground win for undrground pop Barock n ro på DVD På ävntyr md transportstyrsn Habrgs frågåda Svåräst svårhört & svårt att gömma Proggiga barnböckr:

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Ansökningsanvisningar Eknmidel ch budgetberäkning 2013/14 EKONOMISKA REGLER FÖR INTENSIVKURSER Kstnaderna sm inberäknas i bidraget för en intensivkurs

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Trivselregler Brf Ronnebyga rden

Trivselregler Brf Ronnebyga rden Trivselregler Brf Ronnebyga rden Hej nya, eller gamla granne! Har du ta nkt pa att vi a ger ett hus ihop? Ra ttare sagt ett hus fra n 1936. Det a r ju riktigt ha ftigt. I huset har vi en bostadsra ttsfo

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Innvatiner alla är vi kreativa Anna Frm-Lindqvist Köpmangatan 10 931 31 Skellefteå 070-218 19 56 0910-520 08 anna@euniqem.cm www.euniqem.cm Vad kräver framtiden? Försörjningsbördan för våra barn Den glbala

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer