? em til. deras rätt till e rforder lig sko lutbildn. !' olks kolans larare. Minderåt ig as förvärvsar bete.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "? em til. deras rätt till e rforder lig sko lutbildn. !' olks kolans larare. Minderåt ig as förvärvsar bete."

Transkript

1 O Mindråtig as förvärvsar bt Bi aga Ti Knungn H uruvida d! uppväx an ungdm? i vårt and i vrkh htn ska rhaa dt matt av aman t mdb rgrig bid nmg, sm gn fksk sta dg an 1ch övriga författn ingar rö : rand dn amann a fkund rvisnin gn tiförsä kras dnsam ma är i hö sta f? ad br r: d av d s<:ydds agstift ning, sm rg : rar mmdr angas anstaa nd 1 frvårv sarbt sam a mån sm s amhä t i nsr b tyds n av up pfstran t! gda mdb rgar ch vi göra a var d ungas av dras ut? dnmg g? m tt vä rdnat skväs n, i samma mån rt1 n: ast d arav btmga d pdag gisa synpun ktrna kmma ti sm ratt pa sky ddsagstiftn ingns mråd Vid sådant förhå and ä r d t n aturigt, a t t fksk ans måsmä n m d största i n u: ss föj<: d agstiftn ingsåtgärdr, s m från statsma kt rnas sida Vdtaga s fr d ungas skydd i syft ick mindr att bvara dm f:,ån d f rr i hygini skt ch mrais kt avsnd, s m tt at fr ti c;hg mdraga nd i förvärv sarbtt visat s ig mdföra, än ävn a att frhjap? m ti dras rätt ti rfrdr ig sk utbidn ing!' ks kans arar, vika kansk 1 h gr g rad än andra sitta mn m: n vand rfarn ht m d srgiga föjdrn a av bar nn t 1d1ga mdraga nd i önarb tt :ch av n at för ång arb st1, ha 10c g m p p rpad framstä ningar rörand sk ydds agstitn mgn fr mmdra nga arbtar agt sitt intrss för dn nht i na viktiga angag dagn Snast år 900 ingick Svrgs amänn a fksk ärarfö r ning m sm ntrasty s t i drs Kung Maj :t md n und:rdamg framsta mng rrand 1fragav'a rand ärnd Em rtid bv d då frambu rna önskm ån ick i dn av riksda gn b tad agn angånd mindrå rigas ch kvinnrs använ and 1 mdustn t yrk dn 7 ktbr 900 fö rvrkigad, var sig 1 avsnd på minimiå drn för inträd i industri t ar bt r bträffa nd arbtsti dns bgräns ning S? an dn av Edrs Kung Maj :t t isatta yrksfar k m mittn 1 sutt av 909 avgivit sitt»försa g ti ag m arb ta r k y dd» - i vikt försag paragraf rna 2-2 innfatta»sär skida förskrif tr rörand mindrå rigas a nvändan d i arbt» h då _n rvisin av hittis gäand agar ch förrdni ngar rrand frva ra d är d såunda trd vara förstå nd, vågar cnt asty sn a ny fr Edrs Kung Maj :t frambär a d öns kma, Vka nhgt Cntras tyrsn s ffining måst göras gä and 1 dn bhvan? s y ddsagn för mindrå riga, såvida dnna ska 1 fkuppf stnngs hansn d ku'nna biva n ågt så när ti frdsstä and vad då örst bträffar d? stämmsr i skyddsagstift nmgn, sm rra d ungas f y s 1 s k a UtV cking, så iggr dt i s'akns natur, att ävn d måst djupt intrssra fks k ans ärar D s s a h a v a n äm ign haft rikiga tif att rfa: a dt fördärvbringand infytand, s? m 6dt at fr t1d1ga ansta and t i önarbt ch dn atfr anga arbtstidn utva pa un gd ms krppsi a s undht ch därmd mdbart ävn p å dss andhga utvckmg D t är t ydign tt s amhäsintrss av dn mst mgn pand btyds, att förskriftrna i förvarand häns _n d i n ny skyddsag b iva så vrkningsfua, att d pa tt battr sat än i nu gäand ag kmma at mtsvara sitt s yftmal tt sa u frhg n dt fat m bhva sku ingaunda, m rtid gandc kmmittförsagt utan vidar upphöj d s t i ag, ä r, så sm ck fra av yrksfarkmmittns damöt r r srvatins vis påvisat, ad s uppnbart Cntrastyrsn vi mrtid inskränka s i g ti att uttaa dn förhppningn, att dn sakkun skap, sm på ifråg arand mråd bör va: a dn yngst vägand, nämign dn m d 1 cmska, ma, ut c:n dt st and mfytand: ' sm knmiska b i i ntrssn kunna u tva, fa gra sig fut gaand i avs n d på d bstämm sr, sm röra skyddsagstift ningns rnt sanitära sida Vad sm i första hand iggr fkskans arb tar m hjär tat är n atur i gtvis värnan dt av ungdmns s d i g a ch i n t k t u t-p r a k t i s k a utvcking D t är m d t i frdsstä s cntrastyrsn knstatrar, att yrksfarkmmittn h aft s i n uppmärksamht riktad ävn på d vådr i sdigt avs n d, s m är förknippad md barr: ns ti diga indragand i industrit arbt, ch såunda i p ri n np vat fasts å b aktandt av dnna s ynpunkt, när dt gät att i a gn sammanfatta arb sgivarns skydih;tr mt sina mindr åriga arbtar M d ratta ans r kmm1ttn, att ungdmns var nand mt sdiga farr far inm ramn för a rbtar skydds agst i ft n ing n m d ika m y ckt skä sm förskriftrna rörand d m indrårigas hygi n frå g a m dtta rkännand från km mittns sida v i m r t i d cntrastyrsn ika vä nu sm i s i n undrdåniga skrivs dn 24 fbruari på dt bstämdast btna, att d sd i ga vådrna för ungdmn i ngaunda hta btt gnm syssand md visst, i agförsagts 3 åsftat arbt av sådan art, att d yttr mständightr, undr vika dt förgår, måst anss m dföra ads s ärski da frstsr Nj dn stra huvudfaran ch vådr i m r a i s k t hänsnd iggr, såsm n ångvarig ch srgig rfarnht n gsamt g i vit v i d handn, j ust däruti, att bamn gnm itt i ndragand u n d a n d r a g a s d, n p s 1 t 1 v a h a n d i förvärvsarb t s m d framför at undr öv r gångsådrn nöd d n i n g, vän d i g t 'b höva, i fa d ska k u n n a danas ti starka, sdiga karaktär r, samt att d undr dnna kritiska å dr i stät at för m yckt ämnas åt s i g sjäva c h p ris giva s åt dt mr r mindr- fördärvbringand infytand, sm fabriks ivt, kamrativt på arbtspatsrna ch dt kntrrad hand havandt av sjävförvärvad md mcföra Sammanhangt man å n a sidan 'd n fam i j ivts u pp ö s n i ng ch dt ungdmns

2 j? sjävsvåd, varövr i vår t i d s å h ögjutt kagas, ch å andra sidan d mind-rårigas m assvisa anstäand i förvärvsarbt är så påtagigt ch s å fta uppvisat, att någn vidyftigar utrd ning härm n u ick syns vara av nödn A v dt anförda framgår, att från uppfstrans s ynpunkt kravn på skyddsagstiftningn nigt cntrastyrsns m ning mås t b iva dsamma :var s ig man s ärskit b tnar dn s digt-m raiska r dn intktua ch praktiskt-m dbrg riga sidan av ungdmns uppfstran D ssa krav kunna sammanfattas i föjand tvnn huvud P!-k tr : ) f a s t s t ä a n d a v n v i s s m i n i m i å d, ( r f ö r!i n t r ä d i f ö r v ä r v s a-r b t, varignm b arnns rätt ti d n för dm faststäda bigatriska sk-gångn garantras, ch 2) b g r ä n s a n d a v a r b t s; t i d n s m f!å 1n g ti sådant mått, att b arnn biva i tifä att bgagna s ig av dn frtsatta undrvisning, sm för d m bör anrdnas nm Svrgs fkskärar- kår har upprpad gångr d t önskmåt uttaats, att minimiå drn för anstäning i förvärvs arbt ick mått sättas ägr än t i 3 år Dtta krav fram städs ck av c ntrastyrsn ti Edrs Kung_ Maj :t i van nämnda ptitin d n 24 fbruari 900 ch bv s-drmra av fkskans r pr-sntantr m tinsvis framburt inm riksdagn D t vann mrtid ick ghör, ch i skyddsagn a v år 900 bv, 't;rts d btänkightr, m båd ft:ån pdaggisk ch hyginisk synpunkt därmt framstäds, mdgivt, att barn r dan vid tv år, ja, i vissa fa r dan vid va år,,sku få anstäas i industriarbt Kund van anförda yrkand på n m inimiådr av 3 år rdan för O år s dan md,skä anss innfatta dt m i n i m u m av skyddsagst iftning mt barnns för t idiga i ndragand i dt in dustria arbtt, sm från uppfstrans s ynpunkt d å brd ifråga sättas, s å är d tta givtvis i ännu högr grad fat för när varand sj äva Vrkt trd man kunna våg<!- dt påstån dt, att n mdrn skyddsagstiftning på ifrågavarand mråd ick b rd b stämma dn ådr, vid vikn b arnn få användas i industrit arbt, ägr än 4 år, n tank, sm ick - hr varit yrksfarmmmitt<n ads främmand, mn sm n av visat undr åbrpand av s kväsndts nuvarand åga utvck ingsståndpunkt (kmmittt btänkandt sid OS ) Säkrt är i varj fa, att, m n s kyddsagstiftning av dnna art ska ht mt svara s itt ändamå samt stå i fu samkang md n vrkigt tidsnig tksk agstiftning, m åst d tta krav uppstäas Undr snar- tidn har dn uppfattningn atmr b örjat tränga ignm ch vinna rkännand ävn inm s ådana krt sar, där man förut ick h aft bick här-för, att m dn praktiska uppf0stran ch utbidning åt ungdmn, sm aa synas önska, vrkign ska på avar gnmföras, föjand tvänn grundförut sättningar måst vara för handn : ) att dn spcit praktiska utbidning, vikn avsr att förbrda d unga ti inträd på ika vnadsbanr, mddas undr dn tid, sm föjr när mast ftr dn g ntig9- barndmsådm, såun da i ådrn 4-6 år, ch z) at t dnna f rtsatta undrvisning1 m n ska biva ti avstt gagn, måst b yggas på grundvan av n gd fksk kurs, vikn i r- gn bör utsträckas övr ha dn tid, sm rdan är b stämd såsm barnns»skådn>, n ämign inti 4-årsådrn Att dssa grundsatsr ävn inm dn ;närmast framtidn kmma att förvrkigas i fksk-dagstiftningn syns ha str sann ikht för sig S dan från ch m d innvarand år n särskid ag för fkskväsndt i d störr städrna trätt i kraft, t rd man ha andning vänta att n särskid fkskastadga för dssa städr ska kmma t i stånd D t är knappast tänkbart annat, än att n fkskans övrbyggnad, sm kaas fkskans hög r avdning ch s m rdan nu finns inm fra störr samhä n, då ska i någn frm göras bigatrisk Samtiga d stadskrtsar a v Svrgs amänna fkskär arför-ning, vika sku- bröras av dn ifrågasatta nya fkskstadgan, hava uttaat nödvändightn av, att fkskan pbigatriskt utvidgas md n s k h ögr avdning, vnsm att dn nuvarand frtsättnings skan görs minst två-årig D framstäningar ti E drs Kung M aj :t, sm cntrastyr s n gjrt angånd n ny nrmapan för rikts fk- ch små skr samt m frtsättningsskans!omdaning, båda i syft a tt barnns rätt ti uppfstran 10ch undrvisning mått på tt tids nigt sätt biva t igdstt, är för n ärvarand undr utrdning hs dn av E drs Kung Maj :t tisatta fkundrvisningskmmit närmast s amband md dssa spörsmå står dn vitt tn mfattand frågan m rdnad yrksundrvisning, vikn nu at mr trängr j förgrundn ch krävr sin ösning H uruvida d ifrågasatta förbättringarna på fkskaagstiftningns mråd ska kmma att biva d unga ti avstt gagn b ir mrtid, såsm rdan förut framhåits, väsntign brnd på b skaffnhtn av s kyddsagstiftningn för d min dråriga arbtarna D bristfäightr, sm från uppfstrans syn punkt nu vidåda d nna s kydsagstiftning, hava, utm att d visat n at ann(t än yckig i nvrkan på barnns sunda utvck ing, r nt av vrkat sm hindr för införand av b höviga sk: rfrmr Ehru s åund( från skundrvisningns s ynpunkt myckt starka skä t aa för, att ägsta ådrn för anstäning i förvärvs arbt sätts högr än fyda trttn ;1&-, vi dck cntrasty rsn, md h änsyn ti dn ringa utsikt, sm undr dn närmast tidn t rd förfinnas ti gnmförand av n s å pass b ty d and avviks från nuvarand agstiftning, frtfarand fasthåa vid yrkandt m nämnda ådrsgräns såsm minimum Yrksfarkmmittn har ck förrdat samma åd-rsgräns för dt g-ntiga fabriksarbt-t - dck md vissa väsntiga undan tag, gäand s k ättar fab riksarbt samt arb t i gashytta - m d an dn därmt försagit att n m inimiådr a v anast fyda 7 år mått kmma att gäa ick btt för nyssnämnda sm undantagsarb(;tn utan ävn för d nya arbtsmrådn, skyddsagn sku kmma att mfatta, nämig-n hand s amt R

3 115 sådan industri vrksamht, sm bdrivs i hantvrksmå3sig 0!11 fattning C ntrastyrsn vi i mtsats härti för sin d på dt kraftigast framhåa nödvändightn av, att j ägr ådr än fyda 1 3 år kmm r att faststäas ick btt i fråga m dt gntiga i ndustriarbtt utan ävn b träffand hantvrk ch hand, Då skydds b stämm srnas huvuduppgift band annat är att b rda b arnn tifä ti b hövig undrvisning, kan j u n ik ht i dssa b s tämmsr i ck btingas av arbtts ika nrt Att så förhår sig mdgivs ju ck av kmmittn sjäv, då d n såsm h uvudmtiv t i n agstadgad rgring av barnns s yss sätt ning inm handn upptagr»hänsyn ti d mindrårigas sk undrvisning» (sid r ) Kmmittn anför i samband därmd n av övrstyrsn för S tckhms stads fkskr år förtagn undrsökning angånd fkskbarnns yrksarbt i S tckhm, vikn undr sökning visad, att dt b tydand anta barn i skådrn här städs»använ ds ti s k springs yssr i h andsförtag på tt sätt, söm mås t,avsvärt förringa nyttan av dras skgång»') ch dn kmmr i sin m tivrad framstäning aids föjd riktigt ti dn sutsatsn, att dt måst vara önskvärt, att å drsgränsn ävn för dssa arb tar s ätts h ögr- än 1 2 år (sid Vad sm bivit b stämmand för kmmitt n, då n i 1 r ) strid härmt vi s ätta minimiådrn för inträd i såvä hands sm h antvrksyrk t ti - ndast r 2 år, har, såsm dn sjäv ut tryckr dt, utsutand varit»hänsynn ti d mindrårigas för värvsmöj ightr» annat s ammanhang har kmmittn, såsm skä för sitt yrkand, att minimiådrn för dn katgri av m i ndråriga indust riarbtar, sm s ysssätts i gashytta, ika d:s mått sättas _t i r 2 år, anfört»gasbruksidkarnas kagmå övr svårightn att fya b hvt av mindrårig arbtskraft» (sid r 6) D t igg r i öppn dag, att m man ska t aga hänsyn ti å na s idan barnns för värvsmöjightr c h å dn andra arbtsgivarnas bhv av b iig arbtskraft så måst knskvnsn b iva bstämmsr, s m stå i fuständig strid md ha skyddsags tiftningns mning A tt kmmittn ick ryggat 'tibaka för dt framdragand av dssa för ag s tiftningns syft ads främmand hänsyn har mrtid haft dt gda md,sig, att därignm på dt skarpast bivit b yst, hurusm aa s akiga grundr t aa för minimiådrns sättand ti 13 år inm aa d arb tsmrådn, vika agförsagn m fatta, utan att någt sm hst undantag härifrån bör göras G ivt är ck, att d t i agförsagts 1 7 mm b) uppstäda vi krt för inträd i i ndustriarbt, n ämign att dn mindrårig - brnd av m J-årsådrn b ivit uppnåd d - s ka hava fugjr t sin sk<o pikt r ck rhåit bhörigt t istånd att äm na fkskan bör få n mtsvarand gitight ävn i av s nd på arbtsanstäningn inm h and ch hantvrk På dt att d mindråriga arb tarna må ftr avgångn från d n gntiga fkskan kunna biva i t i fä att samti digt md d n innhavda arbtsanst äningn dtaga i dn frt i : sat ta undrvisnin g, sm k mm att stå ti buds i ' fkskans h ögr avdning, i frt_sätt mgssm n r i spcia yrkssk r är dt av s ynnrhg v1kt, att 1 n bhvand skyddsag b stä ms rna b iva s å avfattad, att utrymm f ö r dyik und- r visnin g kmmr att b rdas undr d år, s<om för mddandt av praktisk-mdbrgrig utbidning framför at trd vara ämp i ga, i ämign ådrn år D b stämmsr, kmmittn i dtta h äns nd försagit, är rätt bs t ämda ch 6VårtydLga par 1 3 s ägs i största am änht, att arbtsgivar ska vara piktig t i s, att arb t t ick är av s ådan b skaffnht, att dt»hindrar dn m indrårig- att d taga i knfirmatinsundrvis ning r i s ådan sk- r yrksundrvisbing, sm h r dvis bkstas av s tatn r D ärti kmmr, att kmmittn anstt, att dnna km munn» förskrift ick bör förbindas n1d någn sm hst ansvarsb stäm ms, dtta band annat av dt skä-t, att paragraf-n,ska äga»tiämpight å mrådn, sm hittis gat ads utm skyddsagstiftn ingn» (sid 9 s) ' G nm n så a mänt hån, i sjäva vrkt t i intt för d ungas rätt tydign bir tsgivarna, arb åt maning iktand p ti rhåand av frtsatt undrvisning på tt s ynnrign ti frdsstäand sätt garantrad C ntrastyrsn, sm i ck i ikht md kmmitt? vågar hysa dn förhppningn, att»varj gd arbtsgivar Sjävmant är i aktt aga», vad i nämnda paragraf framhås såsm n m raisk pikt, ansr dt vara av s törsta vikt, att ifrågavarand b stämm s frmuras på sådant s ätt, att dt för arbtsgivarn kmmr att framstå sm n vikrig pkydight att inm ra mn av vannåmnda trnn år åta d unga dt aga i dn frt satt a undrvisning, sm står ti buds - Lika viktigt är att n viss minimitid i vckan bir b stämd dtta häns för dtagand i dn frtsatta u ndrvisningn nd har kmm ittn ick framstät någt försag Dn har btt - i uppgivt syft att förkmma övransträngning - för sagit dn amänna bs tämmsn :( par r 6 mm c), ntt, därst mindrårig m d arbtsgivars v tskap b gagnar sig av s ådan und rvisning, sm i par 13 mförmäs,»var arbtsgivarn sky dig att så b gränsa dn mindrårigs arbtstid, att s ammanagda undrvisnings- ch arbtstidn för dygn j md mr än n timm övrstigr dn i nästförgå:nd punkt mdgivna arbtstidn» Btcknand ng har kmmittn dck i ck kunnat und råta att i mt ivringn giva u ttryck åt dn känsan, att dt md n så frmurad b stämms i sjäva v- rkt bir bra knt bstä t md garantin, b åd m t öv- ransträngningn ch f ö r rhåarid av ämpig t i d ti dtagand i skundrvisning D-n yttrar nämign å sid r 2 :»Md punktns ändamå kund må hända synas m s t övrnsstämmand att bgränsa dn sammanagda undrvisnings- i)ch arbtstidn t i samma tidsmått, sm är m d givt i mm b, synnr igast s-m undrvisningn vanig- n ävn i ndirkt gnm äxäsning s amt gång ti ch från undrvis ningsantatn, tagr t i d ch kraftr i anspråk Kmmittn har

4 6 7 mrtid j anstt ämpigt att atför myckt kringskära möjightn för vtgiriga mindråriga att förvärva ökad bidning» dri sista mningn avspgas t ydign dn säkrign vägrundad miss tankn, att arbtsgivarn i rg-n kmm att taga ut barnts kra ftr t i arbt undr d b stämda maximiarbtstimmarna (för J åringarna nigt försagt pm dagn) c h så åta skan få ndast dn övrskjutand timmn Mn dnna timm ägr ju barnt d ispnra övr, när dt fugjrt sitt! O-timmars dagsvrk, utan arbtsgivarns väviiga m dgivand Ska barnns rätt ti rhåand av frtsatt undrvisning b iva någt annat än n frm önskan, syns dt vara nkas t ch md ändamåt bäst övrnsstämmand att inm ramn av dn maximiarbtstid, sm från hyginisk synpunkt ämp ign kan varda b stämd fastså dn minimitid, sm för dtagand i frt sättningsskrnas undrvisning ämpign bör rsrvras P å sam ma,gång dn mångtydight, sm måst kmma att vidåda dn av kmmittn försia-na frmurin2:n häri:nm skuu undanrö jas, vunns ck därmd dn högst väsntiga förd-n, att un drvisningn kund anrdnas å sådana tidr, sm från dnnas gn synpunkt är d mst ämpiga Att så kmmr att sk är tt vrkigt ivsvikr för dn frtsatta undrvisningn Erfarnhtn - särskit i städrna visar nämign dagigdags, hur itt skickad för intuktua övningar d små arbtarna är, då d ftr dagns uttröttand krppsarbf tvingas att kmma ti skan på tidr, sm för u : n drvisningn pfta är d mst tjäniga D önskmå, sm i dt förgånd bivit fram;:;täda, ch sm på angivna s kä s ynas böra från u_ppfstrans s ynpunkt förvr<: igas i n bivand s kyddsagsstiftning för mindråriga, kunna sammanfattas i föjand huvudpunktr : 1 ) att md hänsyn ti dn dagiga, 9bigatriska skgångn minimiådrn för inträd i sådant ön ar bt, sm agförsagn mfatta, sätts ti 3 år utan d av yrksfarkmmittn gjrda undantagn för vissa in dustri- a arbtn samt för arbt i hand ch yrkn, 2) att utrymm b rds för dn frtsatta undrvis pingn undr minst tr år på sådant sätt, att bgag nadt av dnna undrvisning ick bir brnd av arbtsgivar ns gdtyck, 3) att n viss minimitid pr vcka för tifä ti ddtagand i frtsatt undrvisning faststäs, ch 4) att mö iight brds att förägga dnna _ frt satta undrvisning ti n för ändamåt ämpig d av dygnt På grund av dt anförda får cntrastyrsn atså i undrdånight anhåa, att, då Edrs Kung Maj :t kmmr att för riks dagn framägga försag ti rvisin av nu gä and skyddsag för mindråriga arbtar, hän syn m_ått vid utarbtandt av sådant försag tagas ti här van framstäda önskmå För U ndrdånigst Svrgs amänna f!ksk!ämrfdrning Stckhm dn D ss cntrastyrs : 2 apri 9 B i aga V S m åsksm inarirnas mbidning Ti Knungn O m man undantagr utbidningn av småskärarinnr för dn apsktaand cj: dn finsktaand bfkning-n i nrra dn av vårt and, har ha dn övriga småskärarinnutbidningn1 hittis varit övråtn åt d ika andstingn ch dn nskida förtagsamhtn Då ingn nhtig dning funnits, har därför dnna ärarinnutbidning ht naturigt undr ånga tidr antagit i hög grad mångskiftand frmr Ti n början gåfvs här ch där krta kursr på några vckr Sdrmra då man fun nit dtta tifrdsstäand, har kursn vid smiga sminarir gjrts -årig, vid andra 1/2-årig, vid andra åtr 2-årig Vid sm iga s minarir har undrvisningn huvudsakign md dat3 av sådana ärar, sm gj rt ifrågavarand undrvisning ti sin huvuduppgift ; vid andra därmt har dn utsutand sköt ts av ärar, vika haft sin förnämsta v rksamht föragd ti andra skr En nöd vändig föjd av dnna ikfrmight i sminarirnas rganisatin ch arbtssätt har varit dn, att småskärarinnrna utgått från d ika Sminarirna md väsntig-n ika utrustning för sitt ka - någt sm ingaunda varit ti förd var sig för ära rinnrna sjäva Ur för skan En str d ärarinnr hava ck ht visst fått börj a sitt arb t md n förbrds, sm j stått i rätt förhå and ti dtta arbts art Gnm»Kung Maj :ts nådiga stadga cangånd prövning vid undr ff,ntig kntr stånd sminarium för anstäning så sm ärar vid småska -ch mindr fksk10a r såsm bi trädand ärar vid fkska dn 28 maj r 897» bragts änt ign någn rda uti dn förutvarand förvirringn, i så mått nämign, att n minimitid för Gminariutbidningn minst 8 kandrmånadr, fördad på två ästrminr - faststäds ch att tt visst minimått av kunskapr satts sm vikr för gdkännand i xamyn,

5 q8 CJ Gäv år 908 förkm åny övräggning m d nsamma Avn vid mindr ärarmötn har frågan upprpad gårgr förhafts Unr år 903 bhandads tt par p unktr av nsamma - nämign sminarikursns äng ch sambandt man små sk <Och fksksminarirna - av Svrgs amänna fk skärarförnings krts ar S dan cntrastyrsn för dnna förning år 908 åny anmdat krtsa r na att avgiva yttrand i frågan, d nna gång i någt vidsträcktar mfattning än 903, bv ärnd t b handat av 27 4 kr-tsar Dras uttaandn åcaga ägga, att d krav på n grundig rfrmring av småskä rarin nrnas utbidning, sm r dan 903 framstäds, sdan d ss fram trätt md ö kad styrka Cntrastyrsn finnr sig därför nu b öra å för,ningns vägnar i un,crdånight vända sig ti E drs Kun g Maj :t md föjand på krtsförninga r na::; nttaln cn grun dad framstäning j förvarand för fkundrvisningn yttrst btydsfua angägnht D tta var j u vissrign ägnat att någn mån föra smås kärarinnutbidningn framåt Mn dt visad sig snart, att d n faststäda minimiti dn var för knapp Amänt gjrds dn 1rfannhtn, att dn hstämda ärkurs n ick' ämpign åtminstn ick utan vrnas övransträngning - kund i nhämtas på tt år, såvida näm ign sagda kurs sku någrunda r dntigt g nmgås N ämnda rfarnht dd därhän, att fra sminarir för ängd ärtidn, några t i 1(2 år, andra ti 2 år D n såunda inträdda förän dringn framgår av föja n d j ämförs man årn 898 ch 9 : Sminarir (/) bo K ursps ängd c 0 "' s:: -åriga /2 - åriga åriga Summa 3 19 s s ::s C': > (f) C C ;:! : (f) 18 s (/) b,o c 0 "' s:: C 9 O 20 s s ::s C > (f) C ;:! : 1 (f) 2 j , 31 Förbättringn i fråga m s minarikursns ängd är påfa and Undr dt d -åriga s minarirna år 89 8 uppging ti 72 _D/ r nära 3/4 v aa, had d 9 O sjunkit ti O D/ A andra sidan had d 1f2 -åriga ökats från 2 Dj ti 39 0/ ch d 2-åriga från 6 Dj ti 5 1 Dj Dnna förbättring är dc k ingaunda t i fy st Sm tab n visar, finnas ännu s minarir md btt ttårig ärtid Att sådana s minarir s ka ämna myckt övrigt att önska i avsnd på grundightn vid gnmgåndt av d faststäda ärkls rna, iggr i öppn dag ck hhr för d smina rir, sm haft 1/2, år ti sitt förfgand, har t i d n räckt t i att giva vrna dn bhöriga utbidningn V ånga är därför d småskärarinnr, s m på grund av utbidningskursns knapp h t undr?in ärargärning haft att kämpa md myckt stra ' svårightr På grund av nu anförda förhåandn har frågan m n förbättring i småskärarinn rnas utbidning äng varit b aktad inm ärarkårn V i d dt t vt amänna svnska fk skärarmött i N rrköping 898 var dn förmå för b hand ing, ch vi d f j rtnd amä nna vnska fj;:skärarmött i * D synpunktr, sm vid b handingn av frågan m små sk!ärarin n utbidn ingn i främsta rummt kräva baktand är : ) Småskcs minari rnas rganisatin, 2) d ras ärpan, 3) undrvisningsmtdr, 4) undrvisningsrnatri11, s) kar, 6) är a r, 7 ) statsundrstöd, 8) stipndir ch 9) statskntr ävn sm 1 0) samba ndt man småsk- ch fksksminari rna r Vad rganisatinn bträffa r, syns huvudsakign föjand vara att bakta a) första rumm t trd frdras, att s minarirnas är tid utsträcks ti dt mått, sm är bhövigt, för att vrna ska hinna förvärva sig d n utvcking samt d kunskapr ch färdightr, vika är nödvändiga för tt framgångsrikt arbt i småskan Att d ssa kunskap r ch färdightr ick kunna sättas ägr, än vad sm är a ngivt i stadgan av dn 28 maj 897, trd u t an vidar vara kart O ch ika tydigt är, att d därstäds angivna ärkursrna måst i vä sntig 111 ån fuständigas, för s å vitt s minarirna vija giva sina vr n t idsnig ut bidning D å d t nu visat sig, att n -årig ärtid är a ds tiräckig, ch att ti ch md 1/2 år är md nuvarand frdrin gar :n a tför knappt t imätt tid, t rd dt vara sjäv, fat, att kursn vid aa smin arir måst utsträ ckas åtminstn ti 2 år b) D n van åbrpad stadgan utgör nast n xam ns stadga Sm sådan har dn ht naturigt i ck bfatt at sig md i nträdsfnringarna \ad s m undr nuvarand mstän dightr skat utgöra i nträdsfrdran har därför varit övr äm nat åt d s ärskida sminarirn a att var för sig bstämma Ti föjd härav hava inträdsfrdringa rna varit myckt ika vid ika sminarir D är tiströmningn av inträdssökand varit myckt stark, hava d fta så ans nigt stgrats, att 'd i vissa ämnn ti ch md övrstigit d agb stämda inträdsfrdringarna t i tt fksksminai-ium Vid andra småsks mi1iarir därmt

6 1 20 hava d varit jämförsvis åga, vikt tydign måst mnigt invrka p å :arbtt; För att bringa störr fastht ch stadga i dtta arbt trd vara n ö dvändigt, att bstämda inträdsfrd ringar fastsås för aa småsksmi narir, så att dssa från början hava n någt så när ikartad grund att bygga på När d t gär att n ärmar bstämma dnna grund, förs tankn naturign t i fkskan, d n äranstat, från vikn d fsta inträdssökand na kmma D t trd d å vara sjäv kart, att,i nträdsf rdringarna måst sättas ti minst dt mått av kunskapr pch färdightr, sm kunna förvärvas i n gd fkska av t ypn itt A nigt gäand n rmapan On1 för håandna så m dgåv, brd d :natu rigtvis hst sättas åt skiigt högr c) s ammanhang härmd bör ävn frågan m inträds ådrn ch avgå ngsådrn avgöras Stadgan av 897 har ingn b stämms m inträdsådrn D är mt förskrivr dn, att v ska, för att få )mdrgå avgångsxamn, hava uppnått rn ådr ick und rs tigand 8 å r ch - därst ha n ick kan fört intyg m vä vitsrdad t j änstgöring på gt ansva r undr minst 5 år i småsk a r fkska - ick öv rstigand 3 9 är En minimiådr av 8 år ch n maximiådr av 30 år vid xamns aväggand är atså här fastsagna Ti föjd härav kan minimiådrn för inträd undr nuva rand 'mständightr vid d ika sminarirna växa man 6, 6j2 ch 7 år, at ftrsm sminarikursn räckr, r, 1/2 dr 2 år ch för sig kan dnna ägnht måhända btyda mind1:, då ju minimiavgångså cm i aa fa bir dnsamma B träf fan d dn nuvarand minimiavgångså drn har mrtid inm småskärarinnrnas gna d yppat sig dn mningn, att dn bör var högr än 8 å r Sm s kä för n sådan åsikt har anförts, ds att n man tid av praktiskt arbt man dn avsutad fkskkurn ch påbörjand av studirna vid s m in arit måst vara ti förd för d n bivand ärarinnans a m änna u tvcking, ds att n 8 -årig kvinnas prsnight i rg i ck uppnått dn fastht ch m tståndskraft, att hn md trygg ht kan möta d vdrvärdigh tr, vika ick så säan instäa sig för n ärarinna på andsbygdn, isynn rht då hn, såsm t yvärr j säan hä ndr, ämnas nsam i tt från midra män n iskrs bningar avägst iggand småskhus Yrkandn på m inimiavgångså drns höjand t i 9 r t m 20 år hava därför framkmmit Tagr man hänsyn ti d skä, sm såunda a nförts, sy n s dt, sm m n höjning av avgångsådrn vid smsk s minarirna ti åtminstn 9 år sku ur aa synpunktr va ra väb tänkt U n dr förutsättning att s minari kursn görs 2 - årig, bir föjdn för inträd då ck, s m föjd härav, fast städ t i minst 7 år 2 Granskar man s måskasminari rnas ärpan, sådan dn n a utstakats gnm förut nämnda xamnsstadga, framrädr g n ast n btänkig ucka, i dt tt så utmrdn tigt viktigt äm 121 n sm äran m barnts sjäsiv ick bivit uttryckign m d tag t Utan känndm m psykg1ns huvuddrag kmmr a u nd rvisnings - ch uppf st ri ngsära att sana säkr grund D rg r för undrvisning c h uppfstran, sm utan samb nd nd und rvisning m sjäsivt? ddas, ku ;m a :r ma JS rhgn på gd tr mt taga ch t1 agna 1g sas:? m mmn axr, m ' då d ssa äx?r i d fsta fa b! 1v JQfrstad ' ar d r m ast att för1kna v1d tt yttr pahang, n fr mm n r akt, sm känns bkväm ch ick nc!gr urack g rrhg1t P inärda undrvisningsmtdrna b hva p d t sattt a n ara rinnans vrkiga,gndm, ch arbt:t 1 skan kan darfr c k av hnn ptföras md cn prs nhga vrtyg;s r amna, dt rsutat, sm m hn fatt b ickn ppn fr ra ss mman rvisnm und att funnit, ch cking utvbarns g;sm: tt i hangt t dn måst vara avpassa; ftr ba!nts hhv Ann u mm ch kan skarbtt undr sacana frhaandn frana hnn d mdbara t ifrdsstäs t c h gädj-, sm är n s tarkast d n åvä! ör arnns sm vand kraftn i a ärarvrksamht för ärarinnans sku är dt därför höghgn nskvart, tt psy k gi,n s narast m öjigt införs såsm tt agstadgat aramn vid is måsksm inarirna Av övriga ämnn, i avs1 d å vika _:u nd:rvjsnmn 1d småska sminarirna förttt bnstr, trd sarskit natmku,mg ht ch tckning samt gymnastik ph k b ra framha "!:s Unsk värt vr- ' att vrna rhö åtmmstn s a myckn kann m m mra vaniga fysiska ch k miska förhåandn, a t d k stå främmand ch förstånd inför sådana varcag; sivts fr tsr, sm kunn a tän{as väcka småskb -nn mss h vtgiright, samt at c 1 sammanhang md h sva; ds ar n m kunskap m d v1kt1gas t darna av :sk? hasvard;1,, Cm att t ckningsundrvis ni:g n särsk t tg SJkt J?a smask]]ara rinnrnas b hv av fard1ght 1 askadnmgstcknmg ch mdd ad n vä bhövig kurs i dtt ämf; att vrfa tmg rdntig övning i svnsk gymnast1k fr barn sat nag n t rtisk insikt i grundrna för dnsam 11a: h sl thgn, att dn pdaggiskt rdnad kn bv i t irackh?, man tdgd s cd D t trd nu för t icn vara n amant mfattad as1kt, att dn första u ndrvisningn!bäst fyr sin uppgift t vara n gång asidigt iutvckanc ch förbr dand fr dn på frtsatta kunskapstiägns n, då dn s a n::yckt sm TOJhgt tigdsr dn hs aa sunda bar frf nth ga v!{samhtsust, sm förträdsvis tar sig uttryck 1 tt hvhgt b gar att bru m sina händr För dtta ticiga utvckmgsstacw m avpassad <?v ningar för ögat ch 1an? n, såsm nka h ndar? tn, ntvningar m m, synas bast agn c at t 1frd staa n amnd vr: _ samhtsust, varför dt vr nskvart, at a s asksmm c:nr nas arbtsrdning kund brdas pats r vnmgar a v :' aan bskaffnht, att här brörda syt dangm kund fran: as För d bivand småskärannnrna SJava su t Jam vä vara av str b tyds att äg;:: tifä a tt förvårva s1g km }

7 22 ptns att ynd ris a i kvin nig söjd på fks k stad it, när dt rck sa n mtra ffar, att d få i uppd rag at t hand hava dnna und rvrs mn g Av! ima nd s kä trd ävn hush åsg ör _ <: ha pas n:a br pa s ask mm anr nas arb tsrd ning M an yn d hka frhaans dn, varu ndr små sk sm inar irn d k a trak tr ar:?ta, syn dt m rt id böra ämn as åt varj a s mm num att fr s g avg ra, huru söjd ch hus has gr m sk pa dss ärp an vida kvin nig D t fmn s vrss rig sm inr ir,uppt agas sm rda n tagi t upp r anna t av d nu nam amn na, ch sm iga m ddtt fr a av dm n mnstrgnda undrvis ning Mn vad sm a tta av nd annu fy; kmr mr bt t i nski da fa hör tyd i ign bhv a am änt J?- d rvisn ings mt drn a sm åsk s minarna tarv av n f ba! tn gr, ban d anna t vid riktn in av min dr äxä snin ga?c1 mra aska dgh t sam t fram fr a! t trfä ti sjäv stän aktt ag r_ Mn ar num fut pa dt kar a md, att diga man hitti s :rar:h gn kaa t ra vad ådni ngsu ndr visn ing» mås t vara tt v d vr<:ti!?, ast änm na»åsk i drv is;un s frn ams ta pp gift ärsmå skan, ch att dnn a un att utv cka barn ns g s>frrnaga ch v ks mh ta tsus t M n m dn uppg iftniakt f; ias, b1r dt n?dv andr gt, att nam ncia undrvi snin g bir ska på t gn mt?n rand satt rf rm rad ch km mr att närm ar an t suta srg ti dt hv, sm mg r barn t, än vad hitti s vari t fa t V mn m rt!d, att små sk ans ära rinnr' sk a ära b; rn!1 a:tt g ra g na ktta gs r dn mgivan d vär dn, ':: n:an tydh g-n frs S<:L mas t st s ti, t ch fram att d sjäva s manrna få utv cka inj ö må ga i dnn a riktn ing Sjäv --tan diga a<:t tag sr mas t darf r mga sm tt av d förn äms?-1?: nt 1 dras g:n utbi g G grf i ch natu rkun nighta fr nm g md tck nmg samdnin t md r mg 1 sand ch ra sås t ut rycksm d är upp nbar ign m d ämn n, sm härv id kun na gra dn bast a tjanstn 4 Ett ik r för att und rvisn ings mt d r sk kun na kmr:na ti ar:vä?dn inggda är, att sm inar irn a bsi tta abärf frd rrg und rvi nmgsma triör H ittis har dt på n d ha! van t y trh gt a bst t 1ärm d, så att t m n _ a man gns tad s vant sm ::,k ig batt r utru stad Mn att äravan rinn Ltb dnm gn ':d tt sm inar ium, sm sj ävt ick har tig ång t1 dn mat n, sm v rna sd rmr a i sin tur sås m ära rn n: sk a anvä nd, mås is biva synn rig n und rh; tg, ara r kraft rna vrd sm dv t ma vara hur gda sm hs?g r _ppn dag Gd man t, ch ti äckig undrvisnin gsm atr i ar dar_fr t Jrav, sm ft rgi vig n mås t stä as på varj smask sm man um s Lika så är dt tyd igt att sm inar irna s ka r i avs nd P utry m, bysnm g, uppv ärmn ing ch uftv g m m <: bra st ftr, :raa sm nm?ra f rdas för äxin n tids nig, k- ch smam a, vrkt dck hrttr s J saa n varit fa t 6 D t vrktr gas: vid små k smi nari rna, iks m vid aa andr a ara nsta tr1 ar m rt1d gda ärarkraftr D n km - Pt, ns, 5 m för närvarand frdras av d prsnr, sm sk_ a f k <: 1v dn huvudsakiga undrvisning- n m 11an d, ar ti dssa arar 1 ar- ar xamn ' för så vitt nämign statsbidrag n bt)' u tan ska rhåas Dnna kmpt:r:s n am fr s1g dan d förstärkning ch utvtdgmng ar Jmc:tp ast numra un_ na an ss fut tiräckig ' utan trd va fr rfragavarand p,tr " "arar vrd km bö ra krävas åtminstn samma 1mmpt- ns s f r ti? rc vang- nm man TU na manska ch högr fkska, " v':lrvat ndrg stån dar ch ärar sku r h a prsnr, sm f r rfa rnht ch utmärkt snckhght P <: fkun rvrsnmgn" m råd, samt ärjämt drivit vtnskaprga tuhr ch mhamtat Tundigar psykgiska ch pdaggiska mstkt r 0 Givt är mrtid, att i ck btt 8Java tragn n utan ävn ch i minst ika hö grad bbhåandt ch r J upndt av d för n fruktbnngand ararvrks <:mt ndvandrga n <: v(: insiktr na är brnd av i va mån bidnmgstrfaj börand ärar ti buds ch avn bagnas D mj hgh tt, sm pdaggiska studi r? r 1 dt han nd t rb) d, mas tvivaktigt timätas tt rds h t vard avn f maskl sminarirn as ärar, varfr dssa sa snart :;m mj rgt tni- böra brdas tifä att tigdgöra sig d rsursr, <;; a ana tt:: dirsr kunna mdföra Ett rck ar knappt trmatt stat an!:ag ti rsstipndir för nämnda arar- hr f?_ rd:nsku sm givna pats band d md, s?m böra anitas td frbattrand av utbidningn av smaskaans ararprsna : ' För rhåand av förståndar ch arar md fr sitt ka nödvändiga kvaifikatinr frdras d? ck, ds att d ku r; na - håa fast anstäning, ds att av: r:mgn satts s h: bpp, att?dattningatna ur kmtmsk syr:plmkt - tva f r pt: snr md 1frågavarand utb1dnmg ft rstra:_ran vatd n fr ut!: ättning för möjightn ti tryggad ans anmg atr ar, att småsksminariina sjäva bia ftad pa fastar :?rund, sa att d ick tt år kunna finnas ch tt annat rnahanda h t pötsigt upphöra 7 Tydigt är, att ä vn tt btt parttt g mfr <_-!_d av här framstäda rfrmkrav <:m1 att mdfa Ga avs ar?a mkstnadr, att d nuvarand smasks:mmanrnas 1-r:ats r:,1an knappast kunna vänta vara amä? t vihga r n: 1 stand att nsamma påtaga srg d nya brdrna E] hr kan dt vara tänkbart, att bhvt av kad tjga?-gar sku kunna täckas gnm att höja nuvarand r 1 fra nya trmirisav giftr för vrna Dssa n:!wstnadr fr kursns gnmgå nd böra s narar mmskas an kas M d iänsyn ti nu anförda förhåandn ch r ar små sks minarirna bstridign tigds tt ytt rt vrktrgt stats ändamå, framstär sig dn tankn, att statn har?_rd träda hjäpand man gnm b-vijand av s atsundrst d " t y r Bhvt härav är så kännbart, att fran fra ha kandt bivit framstät, att statn sjäv brd övrtaga smask sminarirna, på s amma sätt sm dn övrtagit fksksnu narirna, Ehuru dt knappast ärr kltnna n kas, att myckt _ f

8 b ) att inträd sf_drng arna sättas ti minst dt mått sm kan förvärvas i n av kunska pr 10ch fardtgh tr, A nigt gäand nrgd fksk a av typn itt ; 1apan c) att ägsta avgång sådrn höj s t i 9 år starka skä taa för n d yik rdning, har c ntrastyrsn ik vä ick vågat ansuta sig ti tt yrkand, vars förvrkigand sku innbära n så radika brytning md hittis bstånd Md så m yckt störr fg trd mrtid dt förhåandn kravt böra vidhåas, att s tatn gnm ansag på tt vrksamt sätt kmmr smås ksminarirna ti hjäp : :s : :D t äi- givt, - att m, såsm här yrkats, för aa s minårir ikartad b stämmsr rörand inträdsfrdringarna )t dtta i dt ha mdföra n skärpning av s ku färdads, i förning md studi dtta M n frdringar nämnda tidns utsträckning ti z år sku i avsvärd grad öka Måst dssa kstnadr r ärarinnrnas utbidningskstnadr dan undr nu rådand förhåandn anss atför btungand, särskit md hänsyn ti dn ännu jämförsvis svaga avöning, sri1 i amänht står småskans ärarinnr ti buds, så är på tagigt, att :n yttrigar s t gring av d utgiftr, sm n små s kärarinna måst undrkasta sig för sin utbidning, kan vän tas vrka därhän, att mångn för ärarinnkat jst vä ut rustad mås t av knmiska skä avstå från att ägna ::;ig däråt P å ' grund härav s yn s ökad utsiktr att rhåa stipndir böra b rdas vrna vid småsksminarima, såvid a man ick vi ävntyra n försämring av sminarirnas ärjung-upp3ättning vr Ehuru vissa andsting rdan nu u tda s tipndir t i vid av dm undrhåna sminarir, ät'r ti dyika s tipndir ävn :rfrdras s tatsmd, ifa d ifrågasatta rfrmrna ick s ka i btydand mån ti sina vrkningar nutraisras 9 ) D n kntr, s m från statns sida övas övr småsk s minarirna, skr nu därignm, att E drs Kung Maj : t för varj N å gt s minarium utsr n inspktr ch tt xamnsvittn samarbt m an pika sminarirs inspktrr ch xamnsvitt nn ägr för närvarand ick rum D rfarnhtr, sm gö ras vid tt s minarium, kunna därför s vårign km ma tt att dn kntr, sm vr, Önskigt gd ti annat statn av biva att kmm s m inarirna, övr utövar biva mr n htig bskaffnht, varignm dn ävn sku m ra Vrksam ch initiativkraftig Och för dn händs små n sksminarirna kmm i åtnjutand a v s tatsundrstöd i r annan frm, brd d givtvis ävn av d nna andning vara undrkastad n vrksammar kntr r Någn utrdning av frågan m s ambandt man små sk - ch fksksminarirna kan tydign ick äga rum, förr än d n nya rganisatinn ch d nya ärpanrna för d s nar biva kända, varför b handingn av d nna särskida fråga ämp ign trd böra anstå, tis fkund rvisningskmmittns btän kand härm föriggr :? år i fråga m undrv isnings mtd r : ändiga att vr na rhåa tifä ti mra sjävst i akttag sr B träffand undrv isnings matri : t i räddi g att varj s m inarium förss md gd ch sådan Md avsn d å ka-r : gar att dssa mtsvara nutida hyginiska frdrin Angån d ärar : jämnh Ö J d a ) a t t Jcmpt!sfrdri ngarna ökas tt ch högr md d för ärar vtd kmrpu na man ska fksk a gäand ; nd b) att för ärarn bt ds t ifä- ti rhåa av p dagg iska r ssttp ndt r ; c) att ärarna kunna rhåa fast anstä ning ; bfatt d) att avöni ngn _sätts så högt, att ärar ning a rna kunna d raga tt stg d ugiga sökand D t van anförda kan sammanfattas i föjand önskmå : Angånd sminarirnas rganisat in : a) att ärtidn vid aa >minarir utsträcks ti 3 * r Rörad ärpa nn : åskåd gtn, att psyk gi, natu rkunm ght, skhy nöj akmra t t a P c c h c st1 gymna ningst cknin g, så pr :-: ': tigt sätt tig dss s am t däjämt, där_ g s OJ ämpig t på ärpa nn mfrs amnn a kvmnh ch hushå sgör må 2 fråga 10rn statsn drst ö d : s d att rfrd rigt undrs td_ av statsmd bvija as där sminari-r, sm vid sakku nmg prövni ng bfinn av förtjän ta B träffa nd stipnd ir : :?m sta att ärjun garna vid smask sm m nrna bhv iga sti tns försr g brd as tifä att rha a pndir Rörand kntrn : 11 0 : vr smiatt n nht ig ch v rksam kntr stånd ti r kmm ht rksam v as n arirn *

9 Zb a sutnin g ti v nstånd framstänin g vågar cn ra sty rsn harmd )_ undrdanigh t anhåa : att Edrs Kung Maj :t täckts j 11ådr snaras t -:öjigt vid aga åtgärr för att bringa van uttaad nskma tt frvrkhgan d i dn mån förhåandn a dt mdgiva U ndrdånigst För Svrgs amänna fksk ärarförning C ntrastyrsns V<'1kstiimzd uts! tt : Stckhm dn 1 9 j anuari B i aga V Sv rgs a män na fkskärarförnings fj ä rd t ckningskurs E när H aands äns andsting had ansagit s krnr ti stipndir åt dtagar från än-t, förads års tcknings kurs ti Varbrg Samtiga dtagar j dnna kurs, z t i an tat, utgjrd s av ärar ch ärarinnr vid ' fk- ch småskr i H aan9s än Kursn pågick undr tidn dn j u i ch dds av tckningsärarn J E k s t r ö m från Stckhm nigt föjand arbtsrdning Åsk Ädnipgst ckning ch tckning ur minnt 2 8 timmar M dring 12 F rihandstckning ftr förmå 75 Ktckning ch skisstckning 23 Musibsök 6 S : a 1 44 timmar ÖVn ingarna i å s k å d n i n g s t c k n i n g rörd s i n krina sådana uppgiftr, sm krävas för åskådiggörand av Lndrvi ; n i gn i ika ämnn inm småskan ch fkskan Aa dssa övningar utförds på sktavr samban d härmd för kmm övningar i tckning ur minnt M d 1 1 r i n g s ö v n i n g a r n a v r vada md särskid hänsyri ti undrvisningn i småskan Sm n1atri anvä nd s ra K t c k n i n g n avpassads förnämigast ftr bhvt vid undrvisningn p å d ägr stadirna i skan : D n m fattad ds s k driövningar, ds tckning ur minnt ch ftr för;n å D ssa tckningar utförds på b iigt tnpappr, uppsatt pa nka staffir f r i h a n d 6 t c k n i n g n ingick först ch främst t ck ning ftr Stckhms fkswrs mdsri mn därjämt ck t ck ning -ftr n mängd andra i ndustri- ch naturförmå ckning pnsdtävn övads härmd nd mba sa S k i s s t c k n i n g för-km mst inmhus Endast tr tim U tanför dn br- mar ansgs ti skisstckning u t i dt fria cina ri arbtstidn gjrd- s dck krtar- utfykt-r i stadn s m skisstckningn giv ningar, varvid s kisstckning fitigt övads åsyft ad särskit, att dtagarna sku förvärva färdight att n kt ch raskt åtrgiva förmå i knturr För m u s ib s ö k måst kursdtagarna bgiva s ig ti Gö t b rg, ch ansgs för dtta ändamå n särskid dag Göt, brgs musum bsökts d,ä rvid undr dning av dcntn vid Göt brgs högska dr A Rmcah, GOm ds hö föräsningar m 1 8-tats måarwnst (3 t immar), ds d mnstrrad särskit d histriska ch knstindustria s amingarna F ö r ä s n i n g a r hös i rg varj dag av kursns D ärvid bhanads åskådningstckning, mntär färg dar är a, bysningsär, inarprspktiv, tckningsundrvisningns m Ett s trt an t dik s amt tckningsundrvisn ing- n i utandt ta av d bästa i n - ch utändska arbtn rörand tcknings, undrvisningn i ika sag av skr tihandahös för dtagar na undr ha kurstidn K s t n a d r n a för kursn hava uppgått ti 1,392, 5 2 krnr Av Hnna summa hava s krnr utbtats i stipndir ti statsbidrag ti undrvisningn had Kung kursdtagarna M :t b vijat 1, krnr * N y t c k n i n g s k u r s, dn sjätt i rdningn, anrdnas av förutvarand kmmittrad undr ticn dn r jui-s augusti r i H u d i k s v a 1 1 J) nna är bräknad för 40 d tagar, huvudsakign från Nrrand Anmäningar insändas snast dn adrss : maj ti fkskinspktör-n J F r a n z n undr 27 Fkun drvisningskmmittn, Birgr Jarsgatan 3 3, St- ckhm "Pdaggisk a skr iftr" B i aga V D ssa hava u ndr år utkmmit i föjand häftn : T h r 1 1, A, Yrksundrvisn in gn c h dss stäning Eng ti fkskpan i Tyskand, Östrrik, S chwiz, H and, and ch Nrdamrikas förnta statr ; N y u n d, S, Yrksundrvisningn i Svrig-, krt övrsikt

10 1 2 t) F r y, A E, N aturstudium r ggrafiundrvisning md mdring övrs ättning av n g r i F k 3 K u y p r s, F, Förnta statrnas fks a ch ärarc bidning i d ssas mst framträdand drag Ovrsattnmg av E b b a F r a n z n, fi k and 4 K r s c h n s t i n r, G, Grun dfrågr rörand skans övrsättning av A \N K r i s t f r s n, ärrg anisatin vd::sadjunkt Föjand s ammandrag av räknskaprna för ticn dn jui juni 9 O visar itt- raturförtagts knm iska stäning : 1 2 B r g, F r i d t j u v, N utidsfrågr på uppfst rans :11 råd c S a n d b r g, A v i a, H j äpskr i Lndn 3 S j ö h m, L G, O m stamning Fjärd häftt kmmr att väjas band föjand : K r s c h - n s t i n r, G, Staa tsbiirg- rich E rz ihung, L i g t h a r t, J a n, H t v vn, B r u c, N O, Om hmbygds undrvisningn, A t k i n s (J n, G F, First stuis f pant i f Dbt : Första årgångn Försåda skriftr Andra Trdj Fjärd Fmt Sjätt Sjund Åttnd Nind Tind Eft» Tft statsbidrag Föri:ktt av kassörn» Bi aga V 79: 96 88: 55 50: 55 55: 40: 96: 56: 70: 97: 1 02: 359: Littratursäskapt Tt Sv1gs a männa fkskäraj"(örnings md m m cw , 097: 1,7 9 7 : 1,000: 1 69: S -m u m a 4,064: K1dit : 1 52: 40 Försktt av kassörn 22: 08 Första t m ft årgångarna Prtn Tft årgån gn : 575: Hnrar åt föräggar, författar ch övrsättar 1, 525: 54 Tryckningskstnadr 273: 30 Häftning 396: 7 6 Fraktr m m 1 9 : 45 Böckr 500: - 3,290: 05 Rdaktin ch distributin Summa 4,064:_ 5 3 Ränskaprna hava granskats a v d utsda r- visrrna F B rggr-n i Växjö ch Viihmina ahin i Kars- na D ss hava funnit räk:j nskaprna krrkt frda c h- b hng v- firad, vadan d tistyrkt fu ch tacksam ansvarsinht at 1ittraturk mmittn för dn tid, rä knskaprna mfatta Dnna ansvarsfriht har av c- ntrastyrsn b vijats 9 års skriftr kmma att ingå : Ett av d förnämsta mdn ti ä rard rns frtbidning h ar u n dr d snast t rttn årn varit n skriftsri, s m u n dr n a m n av»p- daggiska skriftr» av n u t:w cntra styrsn uts d ittraturkmmitt u tgivits, ch sm uppburits av tt för ändamåt bidat ittratursäskap Av dnna skriftsri hava n u utkmmit 5 4 häft n, avhandand i ka ämnn, såsm a män psykgi, barnpsyk-gi, amän pdag-gik, spci mt dik (riginsundrvisningn, undrvisning- n i mdrsmåt, g grafi, natu rkunnight, tckning ch mdring, iakttagsuncr visning), p dag- gisk patgi, skhygi-n, n frtsatta u ndr visningn, skans rganisati-n ch pdaggikns histri a H är ignm hava förning, ns mdmmar satts i stånd att i någn mån föja d strävandn, sm_ i vår tid göra sig gä a n d på dt pdaggiska mrådt s åvä inm vårt g t and sm i <!tian dt Värdfua uppsag c h anvisningar hava såunda rhå its, vika m dbart kunnat msättas j dt praktiska skar btt, ch vika röjt väg för bättr undrvisnings - ch uppfst ringsmtdr O ckså h ava»pdaggiska skrift-n> ftr hand bivit at mra uppskattad Därm vittna ds d gynnsamma mdömna i prssn, ds dn användning, sm dssa skriftr rhåit i c h för ärarutbidning-n i vårt and, d s ch framför at dn störr åtgång av r- dan utgivna häftn, sm undr d ::;na s t årn ä g t r u m band förningns md mmar M n m såunda»pdaggiska skriftr» undr n gångna ti dn fyt n viktig uppgift, så icr dt intt tviv, att d un::r dn närmast framticn biva än m ra bhöviga för f! kskans ära rkår, då vi h a v a att vänta hct yca nc äggningar på fk und rvisningns m råd U ndr förviss n i n g hi rm, :h d å it t ra t u rsäs k a p t s snast tr-årsp r:d nu gått t i ända, vi c n trastyrsn i nbjuda förningns samtiga mdmmar ti tck n i ng,av mdmskap inm ittratursäskap t för n n y trårsprid, 1 9

11 i ntrss ra Särskit d förningns m d mmar, vika i ck sm mn studir, pdaggiska frtsatta för sig härntrastyrsn vi ittratursäsk'apt, tihört förut fördn av att inträd< i :: agda m md hava - rinrat sä skap För -n år avgift av 3 krnr rhåa ss}capts m dmmar aa d sknftr, sm tihra dn apand a rgangcn, då d ä rmt d, s m gnm bkhandn vija förskaffa s i g dssa, få b taa tt vida högr pris Ti b ysning härav må nämnas, att varj mdm av ittratursäskapt rhåit s amtiga d ut kmna trttn årgångarna för sammanagt 39 krnx, unr dt dssa skriftr i b khandn kst a 74,45 krnr, såds i dt närmast Nya mdmmar av säkapt r 1åa ik dubba b ppt ds varj förgåjnd årgång, sm finns pa agr, ti tt pns av 3 krnr Anmäan m inträd i itt-raturs ä13kapt s amt r kvtsittn av förgånd årgångar görs hs itt raturkmmittns rdförand, fkskinspktörn J F r a n z n, S ö r t ä j För ttt r a tursäskapts förutvarand mdm mar trd dn nya tckmng n av mdmskap nkast t igå såunda, att tndast d,, sm D övriga b sparas i så' vija utträda, härm göra anmäan fa b svär- t md s ärskid skrivs O m årsavgiftn insänds t i itt-raturkmmittns rdförand, rhåas P daggiska skriftr häftsvis i krsband, ftr sm d utkmma annat fa sänds ha årgångn m t pstförskt t, då dn b ivit färdig - Stckhm dn 2 0 apri r Cn t udsty18cn -4 bräknas S kr utk m m a 191 1, :a av c *28 L Ez's n'a h m a n n, Kuturhistrisk a karaktärsbid r, 3 :c s r i n : gyptiska byggnadsvrk, dt inr- av tt rmrskt hus, d t i n r- a v n s t a d i 1 5 : århundradt, från rkktid- n, på- b yggna ds b y, från hansaförbund ts bmstringstid Kr J 7 5 Ggrafi L u n d g r n, Hmrtdära, väggka rta ö v r St ck10 L u n d g r n, Väggkarta övr kartt- ckn Kr 5 y s t r ö m, Väggkarta övr Södra Götaand K r r» Nrrbttns än Kr 1 0» *48 a G g r a f i s k a k a r a k t ä r s b i d r, Kjsar Wi hmskana n Kr 3 5 N1w -Yrk (dubbpansch ) Kr 3 7 s *48 Vv ii n s c h -, G grafiska bidr : b musskörd i Tga, kakapantrin g p å Sama K r st ' 5 r a S v n s k a t u r i s t f ö r n i n g n s g g r a f i sk a b i c r, urva ur d n s t r a s a m i n g n 8 5 bi d r från ht n d c L s sk i d a dar Kr S 5 *z r a Kr hm * z b' *3 2 B, B i aga V Ny undrvisnings matri, upptag n å fksmbyråns förtckning övr sådan ma t ri Kn'fd m *36 F u r r r, Landskapsbidr från Pastina ; t i d förut varand fm tavrna hava fgats två n ya : Bthm ch J rus< m på Kristi tid Kr 3 50 s t _ Mdrs111 å 5-6 å r H i c n s t a m, S v t' n s k a rn a c h d ras h ö vd i nga r, 2 : a Kr J s S a n c s t r ö m, N a m- ch a r b t s L v i s v n s k a b y g d r, N10rrand Kr z a v 2 Z i b b i n g, Lä scb k f ör s v n s k a f k s k L, avd 2 Kr s 14 d n Räkn t'ng ch av 131 L ä s b k f ö r f k s k a n, nydanad para upp aga i sx avdningar md var för sig nhtigt i nnhå ; avd Gm rt' '"67 b S t r m, t r i s k a f i g u r r, bckhi r för yt ch rym cb räkning Kr r s * 7 6 c, d E h i n, Tabidsåca, störr ch m indr Kr r s ch kr 7 5 * 7 6 c h r, Tabidr för dn första rämund rvisning n Kr 4 50 }aurkzmnt'ghct *8 b S t g r, Anatmiska mdr : trs md huvud, ann ch bn md muskr Kr 7 5, kr 23 ch kr 30 *S r b W a 1 1 i s, Grafiskt-statist iska t avr ti amhäran 6 st a kr J z s (tis k r r 8) *9 1 a D a i n, Våra husdjur Tavr för hmrtsund rvisning, utgivna av Svrg s a männa fksk ä ra rförning : H ästn, -ftr måning av Krugr Kr r 2 5 * 3 L h m a n n, Zgisk a väggtavr, S rin r : mrkua, ama, tvåpucki g kam, gasögn - ch skar m, b äckfisk, trä dgårdssnäc ka ch strn Kr 68

12 S ri n : s bra, gas, bäv-r, s i, stickmygga Kr 6 8 * 4 S c h m i, Zgiska väggtavr : rangutang, i n fusinsdjur Kr 8 pr st a L g i s k s a m i n g, uppstppad djur : m ut vad md b, tryckand mrku a Kr 2 c h kr 8 * 1 n s k t s a m i n g, 4 insktr md skyd a n d förkädnad Kr 6 s * 8 F y s i k a i s k a a p p a r a t r från Svanström : Appara t för att visa jus ts brytn i ng Kr : 1 2 V d ti åskåd iggörand av gasögns mvrkan v1d närsyntht ch ångsyntht Kr Rökåda för a t t visa jus ts rätiniga frtpantning, t i bakakastning ch brytning Kr 33 nm Kr 7 S j ökmpass n1d kardansk upp ang : Magntnå för dkinatin c h mkhnat10 n K r 9 Jrdgb m d magntnå Kr 9 S v rtika-ga vanmtr (ny ch tb 1hgar knstruktwn) : Kr SO Apparat att visa ktriska mtstånd ts rg ring Kr S 2 S Apparat åskåd iggörand ktnska nng dnmgar K r 3 s G ödampa ( n y ch biigar knstrukti n) r 3 2 s, B i apparatr ti dynam-ktnsk mtr : cnt n fuga rguatr md ångvnti, kr 6 s, trkcyin dr, kr 6 2 s,? avar s hju, _kr 2, gaskua för vattn ch kvicksivr, kr 3, 3 st fargskvr, kr 07 s 9 'h F y s i s k a,a p p a r a t r från E Brgva : nduktinsapparat md fast, bttad pnmårs,r, trmbry i Kr tar, skjutbar s- kundärsp, handtag md dnmgssn1 ; ' 2250 *c Gavanm tr md b iapparatr för påvisand av magnt-induktinsströmmar för ika ä ndamå K r i 4 s * h Trådös tg r af, a vsändar md gn istinduktr, n yck ch trrmnt, mttagar md khärr, rä, r ingvrk, ström brytar, trrmnt ch kämskruvar för tikpping av skrivtgraf Kr 3 S *n D ynammasn md dnvhj u ch handvv, askadhggoi a nd kraftstatin m d ktrisk g atuhysnmg Kr 3 2 * 23 a A p p a r a t t i f ö r k a r i n g a v m å ' n s f as r Kr 2 7 S * 30 b S v s k a m i c i n a v ä x t f ö r n i n g n, V' ka äkörtr är förd a ktiga att i nsam a K r J s n Td m'ng 33 S g r b r g, Askådningstckning, på svarta tavan Kr 2 90 vitt ch färgr v :d r k v i si ti n av dn i f ö n ckni qg n u p p t ag n a m a t r:n b ö r j b t t förcrn å t s na m n u tan ä v n d t n um mr, v a r undr d tsamma är u p p tagt å fört ckn11j1gn, an gi v a s i rkvisi tin n ;Rkvisrri- n r n a sk a c k vara un d rskrivna r i fråga av mn s k1r<tds r d n md tihandahås * skstyrss rdföra n d, b t cknad mat ri n, vikn aa v s tat n i n i',ät tad 1 r u nd r s t ö d d undrvisn i n gs a n s ta t r, a v ska11s r ktr r för stå n dar nköp av un d!r vis n i ngsmatri fö rmdas gnm Svnska smm:u s t (S B J aga X 1) B i aga X Gd nöj säsni n g En åtrbick c h tt ön sk m å Rdan på 88-ta t börjad Sv rgs ärarkår diskutra b hvt av n gd nöjsäsning för barn c h u ngdm M yckt taads vid mötn ch myckt skrvs m n ödvändig b tn att förs vårt and md sådan äsning samt m dn st ra btyds, dn sku få för dt uppvixand säktts i n t ktu a ch mraiska utvcking Yttrst itt var då i Svrg ut rättat i dnna riktning D-t första m r btydand försökt bv» J u tmtn» 89 ch sd r M n d ssa kmm ju ndast t i ju n D t m ra»fåg B å» bhövds äsning av i kartat sag ha årt m Svrgs amänna f kskärarförnings cntrastyr s upp tg frågan på sitt prgram c h sökt främja d ss ösning g nrn n förtckning övr gd barn- ch u ngdms tttratur samt gnm up rä tand av tt mönstrbibit- - ä rmd had Ga kn kmmit 1 tt nytt skd Dt var arar karn, sm vadt frågan, ch dt bv ävn ärarkårn, sm fuföjd arbtt, Ar 8 97 b i dads Svnsk Lä rartidnings För agsaktiba&' cs för att av Emi H ammarund övrtaga Svnsk Lärart1cnmg ch dymdst bvara tt sjävständigt tidningsrgan åt Svrgs ärarkår, ds för att på samma gång t igds kravt på n sund ch gd n öj säsning åt Svrgs barn ch ungdm För dtta snar ändamå bsöts, att bag-t sku samarbta md Svrgs a männa fksk ärarförni ng En kmmitt av sx prsnr t i satts Tr utsågs av Svrgs amänna förnings cntrastyrs, tr av bag-ts sty r- s Kmmittn fi ck i uppdrag att anskaffa c h vrkstäa urva av så dan u ngdms ittratur, sm a nsågs ämpig D n försg, att undr nam n1t Saga n s ri skuu utgivas, sm b-rd mfatta d s särskit u n d rhåand äsning ägnad att v ä ck a äsust s sådana a r b t n, vika md tt f ä n g s n d f a m s t ä n i n g s s ä t t f ö r n a d t t i n n h å 1 11 s m t i 1 1 g s å g b a r n n s k u n s k a p s b - r

1937. 100:e årgången. Häfte N:r 7

1937. 100:e årgången. Häfte N:r 7 937. 00:e årgången. Häfte N:r 7 -425- Arsberättese i navigation och sjöfart för år 936. A.vgiven vid Kung. örogsmannasäskapets sammanträde een 3 mars 937 av edamoten C. A. Simonsson. (Forts. från häft.

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 9 1968 KUN GL ORLO GSMANNASÄLLSKAPET Meddeande Nr 3/1968 O rdinarie sammanträde i Karskrna den 19 februari 1968 (Utdrag ur prtk) Föredrag edamten Agernn utdrag ur sin årsberättese

Läs mer

Proletären. Agitationsblad för Vestmanland. Oktober 1903. Utgiven av Tryckeriföreningen Nerike, Örebro 1903. 6 sidor.

Proletären. Agitationsblad för Vestmanland. Oktober 1903. Utgiven av Tryckeriföreningen Nerike, Örebro 1903. 6 sidor. Nkagatan 3 702 10 Örebr wwwarkvcentrumse Pretären Agtatnsbad för Vestmanand Oktber 1903 Utgven av Tryckerförenngen Nerke Örebr 1903 6 sdr nskannad av ArkvCentrum Örebr än 20120621 Oktber 1903 Oktber 1903

Läs mer

j Kjell Jonsson S" riges

j Kjell Jonsson S riges ISSN 0347-3872 _a_-:!:!! a ny! etgbad,0 _Uti ;;-bx 6 aptiih =JJ"uni 9-5 05 adar ja 5 BIBLIOTEK OCH ARKIV FJR UFO-LITTERATUR BIBLIOTEKSSERVICE; BIBLIOGRAFISK FORSKNING INFORMATION - DOKUMENT )pn _I e e_i

Läs mer

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l "" 24 af hvarje kretsforening väckas väckas endast af kretsforening och insändes suiftigt ti eer af centrastyresen samt cen1rastyresen, som äger att behandas iksom öfriga ärendermed förfara enigt 14 den,

Läs mer

Undersökningar över rötskador i den helbarkade sulfitveden under olika huggnings- och lagringsförhållanden

Undersökningar över rötskador i den helbarkade sulfitveden under olika huggnings- och lagringsförhållanden Undersökningar över rötskadr i den hebarkade sufitveden under ika huggnings- ch agringsförhåanden Investigatins n decay darnages in whe barked sufite pupwd under different cutting and strage cnditins av

Läs mer

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare tidni f d sm vill fk di ftaga Nr 61 28 Annli öppnad f ny prukt Ökat ints f intnjänst b småftagar Skäm brt dina ku - sälj r! Wbbsh d SPCS-ppli G dina ku svic. Dygnt runt! I Nätbutik iår f funktin bl a Md

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 3 954 27 Meddeande från Kung. Orogsmannasäskapet nr. 3/54 Ordinarie sammanträde onsdagen den 3 mars 954.. Yades ti föredragande i vetenskapsgrenen Regementen och förvatding

Läs mer

37:e Årgången. Häfte N:r 6 1874. Carlskrona

37:e Årgången. Häfte N:r 6 1874. Carlskrona 37:e Årgången Häfte N:r 6 1874 Carskrona Kong. Örogsmanna-Säskapets Högtidsdag 1874. Åminneseta "'). t Hedrad af Kong!. Örogsmanna-Säskapets förtroende att förestå sekreterarebefattningen, under dess ordinarie

Läs mer

SVENSK LÄRARETIDNING. StJensk Läraretidnings förlag, Stockholm. .Jultomten fågel ]31å m. m. ) Saga, .Tummeliten,

SVENSK LÄRARETIDNING. StJensk Läraretidnings förlag, Stockholm. .Jultomten fågel ]31å m. m. ) Saga, .Tummeliten, SVENSK LÄRARETIDNING Organ för Svorges amänna fokskoärareförenng Redaktör : d:r Frdtjuv Berg Td nngen, som utgår en uppaga a v 5, 500 exempar o ch är den störs ta och mes t sprdda :skotdnng vårt an d,

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 2 1975 KUNGL ORLOGSMANNASALLSKA PET Meddeanden Nr 1/1975. Ordinarie sammanträde i Stockhom den 14 januari 1975 (Utdrag ur protoko) 1. Utsågs edamoten D Sandström ti fö

Läs mer

Från sediment till fisk - en översiktlig studie av Vombsjöns ekosystem 1994-95

Från sediment till fisk - en översiktlig studie av Vombsjöns ekosystem 1994-95 FISKERIVERKET RAPPORT (1998) 1: 77-105 Från sediment ti fisk - en översiktig studie av Vmbsjöns eksystem 1994-95 Stean F. Hamrin1>, Teresa Ser, Marie Erikssn2>, Jnas Svenssn2, Henric Linge2>, Gertrud Crnberg2>

Läs mer

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 TIOSI\ B IFT t;tgh' VEN AF KONG L. ÖRLOGSMANN A-SÄLLSKAPET CARLSKROKA. 43:e Årgången. C.\W5KRO\, TRTCKT IIOS EIJ\', BR0\\'.\1. 1.. 1880. Innehå. Anförande i K. Örogsmannasäskapet

Läs mer

Allmän bakgrund om landstingen Och deras kulturpolitiska grund

Allmän bakgrund om landstingen Och deras kulturpolitiska grund sid. KAPITEL 1 Amän bakgrund om andstingen Och deras kuturpoitiska grund 1 1. In1 edning ~ 1.2 Landstingen ~ ~ 1.3 Svenska andstingsförbundet 1.4 ~ppgif t sf ördening mean f örtrdendemän och t janst eman

Läs mer

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium Nr 3-4/2000 NUCLEUS I slutt av novmbr stod SKI som värd för tt nationllt forskningssminarium på raktorsäkrhtsområdt. Där rdovisad båd myndightn och kraftbolagn sina pågånd forskningsprogram och vad man

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Exklusiva kontor i Hovås snowberry Business suites. Sisjöns Floating. -33 kg. Bokning 031-68 20 50 www.klippa.nu

Exklusiva kontor i Hovås snowberry Business suites. Sisjöns Floating. -33 kg. Bokning 031-68 20 50 www.klippa.nu Nr 6-2012 - www.ppv.s Ur håt: Storm gott sjömaskap Ett hjdudrad party GSO vardagsrummt Exkusva kotor Hösts smktrdr Wrocaw Boktps... myckt mr V sökr dg som V v sökr gå r dg vkt! som v gå r vkt! V tstkör

Läs mer

1939. 102:e årgången. Häfte N:r 2

1939. 102:e årgången. Häfte N:r 2 1939. 102:e årgången. Häfte N:r 2 - 73- Arsberättelse i sjökrigsknst ch sj ö krigshistria. Avgiven vid KöMS:s högtidssammanträde den 15 nvembet 1938 av ledamten kaptenen vid flttan Ostberg. Materialet

Läs mer

Stadshuset, SammanträdeslUm 1, 2012-12-12, kl. 15.00-17.50

Stadshuset, SammanträdeslUm 1, 2012-12-12, kl. 15.00-17.50 SAVIMANTRÄDESPROTOKOLL 1(66) Hässehoms Pats och tid Besutande Ledamöter TjMstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänsteman Utses att justera Ersättare Justeringens pats, tid Justerade paragrafer

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR över ÄLDRE SKOGS::: KULTURER I DE NORDLIGASTE LÅNEN

UNDERSÖKNINGAR över ÄLDRE SKOGS::: KULTURER I DE NORDLIGASTE LÅNEN Medföjer Svenska skogsvårdsföreningens Tidskrift 1946, Nr 4. UNDERSÖKNINGAR över ÄLDRE SKOGS::: KULTURER I DE NORDLIGASTE LÅNEN INVESTIGATIONS OF OLD FORESTCULTWATIONS IN NORTHERN SWEDEN AV BO EKLUND och

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 4 1975 DOUGLAS CRONWALL A m m u n itionsövervakn i n g skyddsteknisk kontro THIOfEX och THIODIKT! Nu eutt.: tiitang ur patronj~~~~~~: Uir bitar e biar vior rör o. påtarbeten

Läs mer

F ör ny e l se är mö jligt. En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er

F ör ny e l se är mö jligt. En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er F ör ny e l se är mö jligt En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er F ör ny e l se är mö jligt En slutra pport från S ti fte

Läs mer

PROPANEXPLOSIONEN OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN. . r ..J.

PROPANEXPLOSIONEN OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN. . r ..J. ..J. PROPANEXPLOSIONEN. r ARENDAL (GÖTEBORG) OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN Göteborg i d~cember 1981 PROPANEXPLOsiONEN 1981-05-08 I ARENDAL, GÖTEBORGS

Läs mer

BiLteSter. vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN PEUGEOT 508 PEUGEOT ION

BiLteSter. vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN PEUGEOT 508 PEUGEOT ION NUMMER 1 2011 LEASEPLAN, SVERIGE OPERATIONELL BILLEASING DIN BILPARK I TRYGGA HÄNDER BiLtStr PEUGEOT 508 PEUGEOT ION vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN Ny VD LEDER LAGET SUPERMILJöBILSPREMIEN GåR

Läs mer

Provided in Cooperation with: Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm

Provided in Cooperation with: Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Murray,

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn.

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn. COMMON Swdn #214 Mdlmsbladt dcmbr 2013 Md komptns och nätvrk för dig www.data3.s FRAMTIDEN i MOLNET vi träffar IBM i-profilen Jimi ing Höstkonfrnsn 2013 Bästa konfrnsn hittills! Tchnology Rfrsh 7 Vi tittar

Läs mer

Integrerade ledningssystem artikelsamling

Integrerade ledningssystem artikelsamling Intgrrad ldningssystm artiklsamling Stockholm 2005-01-14 Dt är ffktivt och dt lönar sig att jobba intgrrat. Många organisationr jobbar idag md tt llr flra ldningssystm. Eftrsom strukturrna då är på plats

Läs mer

1935. 98:e årgången. Häfte N:r 12

1935. 98:e årgången. Häfte N:r 12 1935. 98:e årgången. Häfte N:r 12 - 645- Kungl. Örlgsmannasällskapets tävlings:: ämnen för år 1936. 1. I vad mån lwmmer svensk sjökrigföring inm Östersjön med närliggande farvallen att påverkas med hänsyn

Läs mer