Handbok. Fältbussgränssnitt DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Utgåva 09/ / SV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok. Fältbussgränssnitt DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Utgåva 09/2007 11478276 / SV"

Transkript

1 Växelmotorer \ ndustriväxlar \ Drivsystemteknik \ Drivsystemautomation \ Service Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe Utgåva 9/ / SV Handbok

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 nnehållsförteckning 1 Viktiga anvisningar Symbolförklaring Produktdel Dokumentationshänvisning Ansvar Produktnamn och varumärken Återvinning Säkerhetsanvisningar Anmärkningar Allmänna säkerhetsanvisningar Allmänna säkerhetsanvisningar för bussystem Transport, lagring Uppställning, montering drifttagning, drift nledning Handbokens innehåll Kompletterande litteratur Egenskaper MOVDRVE, MOVTRAC B och PROFBUS Tillgång till all information Cykliskt och acykliskt datautbyte via PROFBUS DP Acykliskt datautbyte via PROFBUS DP-V Konfiguration av PROFBUS-tillvalskortet Övervakningsfunktioner Diagnos Fältbussmonitor ntegrerad säkerhetsteknik Säkerhetskoncept PROFsafe fältbussgränssnitt Säkerhetskoncept MOVDRVE och MOVTRAC Begränsningar Schematisk beskrivning av säkerhetskonceptet med exemplet MOVDRVE MDX61B Säkerhetstekniska krav Krav på installationen Anslutning F-DO V-spänningsmatning Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVDRVE MDX61B nnan du börjar Montering och demontering av tillvalskort Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVTRAC B SBus-anslutning stand alone-apparat Systembussanslutning Montering och installation av gateway-kapslingen UOH11B Anslutning och plintbeskrivning för tillvalet DFS11B Kopplingsschema, säker teknik Separat anslutning av MOVDRVE MDX61B och MOVTRAC B Gruppanslutning av MOVDRVE MDX61B och MOVTRAC B Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 3

4 nnehållsförteckning 6.6 Stifttilldelning PROFBUS Anslutning MOVDRVE /MOVTRAC B/PROFBUS Kommunikationshastigheter överstigande 1,5 MBaud Busskabel, skärmning och förläggning Bussterminering nställning av stationsadress Driftindikeringar för tillvalet DFS11B PROFBUS-lysdioder Projektering och idrifttagning GSD-filernas giltighet för DFS11B Projektering av PROFBUS/PROFsafe med MOVDRVE GSD-fil GSD-fil för PROFBUS DP-V Tillvägagångssätt vid projektering DP-konfigurationer för MOVDRVE MDX61B Projektering av DP-master med MOVTRAC eller gateway GSD-fil GSD-filer för MOVTRAC B och gateway-kapsling UOH11B drifttagning av PROFBUS DP-master Konfiguration av PROFBUS DP-gränssnittet Driftsätt (DP-V1-driftsätt) Automatisk setup för gateway-drift nställning av multiomformaren MOVDRVE MDX61B nställning av frekvensomformaren MOVTRAC B Projektering av PROFsafe med STEP Maskinvaruuppbyggnad nstallation av GSD-fil Konfiguration av DFS i HW-konfig Projektering av en ny konfiguration Parametersättning av PROFsafe-egenskaper Beskrivning av F-parametrarna Säkerhetsdiagnos via PROFBUS DP Reaktionstider hos PROFsafe-tillvalet DFS drifttagning av DFS11B med MOVDRVE MDX61B Förberedelser Tillkoppla MOVDRVE MDX61B med 24 V DC eller 4 V AC drifttagning av DFS11B med MOVTRAC B (gateway) Förberedelser Tillkoppla apparater med 24 V DC eller 4 V AC Driftsegenskaper för PROFBUS DP Datautbyte med DFS11B Simulering av DFS i adressområdet på PLC F-kringutrustnings DB för PROFsafe-tillvalet DFS Styrning av multiomformaren MOVDRVE MDX61B Styrningsexempel SMATC S7 med MOVDRVE MDX61B PROFBUS DP-timeout (MOVDRVE MDX61B) Reaktion fältbuss-timeout (MOVDRVE MDX61B) Styrning av omformaren MOVTRAC B (gateway) Styrningsexempel SMATC S7 med MOVTRAC B (gateway) SBus-timeout Apparatfel Fältbuss-timeout för DFS11B vid gateway-drift SMATC S7 programexempel Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

5 nnehållsförteckning 8.5 Parametersättning via PROFBUS DP Uppbyggnad av 8 byte-movlnk -parameterkanalen Läsning av parameter via PROFBUS DP (READ) Skriv parameter via PROFBUS DP (WRTE) Tillvägagångssätt vid parametersättning av PROFBUS DP Parameterdataformat Returkoder för parametersättning Specialfall Funktioner hos PROFBUS DP-V nledning till PROFBUS DP-V Klass 1 master (C1-master) Klass 2 master (C2-master) Datasatser (DS) DP-V1-tjänster DP-V1-larmhantering SEW-omformarnas egenskaper Struktur hos DP-V1-parameterkanalen Procedur för parametersättning via datasats Procedur för DP-V1-master Adressering av anslutna omformare MOVLNK -parameteruppdrag PROFdrive-parameteruppdrag Projektering av en C1-master Driftsätt (DP-V1-driftsätt) Programexempel för Simatic S Tekniska data DP-V1 för MOVDRVE DFS11B Tekniska data DP-V1 för gateway-drift och MOVTRAC Felkod för DP-V1-tjänster Drift av MOVTOOLS MotionStudio via PROFBUS nledning Nödvändig maskinvara Nödvändig programvara nstallation Konfiguration av SMATC NET Konfiguration av SEW-kommunikationsservern Kommunikationens uppbyggnad Tillvägagångssätt Kända problem i samband med MOVTOOLS MotionStudio Feldiagnos Diagnosprocedurer Fellista vid gateway-drift Feltabell för PROFsafe-tillvalet DFS11B Tekniska data Tillval DFS11B för MOVDRVE MDX61B Tillval DFS11B för MOVTRAC B och gateway-kapsling UOH11B Säkerhetsdel DFS11B för MOVDRVE MDX61B och MOVTRAC B ndex Adresslista Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 5

6 1 Viktiga anvisningar Symbolförklaring 1 Viktiga anvisningar 1.1 Symbolförklaring Följande säkerhets- och varningsanvisningar måste ovillkorligen följas! Elektrisk fara! Möjliga följder: Dödsolycka eller svåra skador. Livsfara. Möjliga följder: Dödsolycka eller svåra skador. Farlig situation. Möjliga följder: Lätta eller obetydliga skador. Skadlig situation. Möjliga följder: Skador på apparaten och dess omgivning. Användartips och nyttig information. 1.2 Produktdel Handboken är en del av fältbussgränssnittet DFS11B PROFBUS DP-V1 och innehåller viktig information om användning och service. 1.3 Dokumentationshänvisning Att dokumentationen följs är en förutsättning för: Störningsfri drift Gällande garantianspråk Läs igenom denna handbok noggrant innan du börjar med installationen och idrifttagningen av omformaren med tillvalskortet DFS11B PROFBUS. En förutsättning för att man ska förstå denna handbok är att man känner till och har tillgång till dokumentationen för MOVDRVE och MOVTRAC, särskilt systemhandböckerna MOVDRVE MDX6B/61B och MOVTRAC B. 6 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

7 Viktiga anvisningar Ansvar Ansvar Handlingar som inte är facktekniskt korrekta samt andra handlingar som bryter mot anvisningarna i denna handbok har en negativ inverkan på produktegenskaperna. SEW-EURODRVE GmbH & Co åtar sig inget som helst ansvar för därav följande skador. 1.5 Produktnamn och varumärken Märken och produktnamn som nämns i denna handbok är varumärken eller registrerade varumärken hos sina respektive ägare. 1.6 Återvinning Följ gällande föreskrifter! Ta hand om kasserat material (vid behov sorterat) allt efter beskaffenhet och gällande föreskrifter som t.ex.: Elektronikskrot Plast Plåt Koppar osv. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 7

8 2 Säkerhetsanvisningar Anmärkningar 2 Säkerhetsanvisningar Fältbussgränssnittet DFS11B får bara installeras och tas i drift när de gällande föreskrifterna för förebyggande av olycksfall och montage- och driftsinstruktionerna MOVDRVE MDX6B/61B och MOVTRAC B följs! 2.1 Anmärkningar Följande säkerhetsanvisningar gäller användning av fältbussgränssnittet DFS11B PROFBUS DP-V1. Observera även de kompletterande säkerhetsanvisningarna i de enskilda kapitlen i denna handbok. 2.2 Allmänna säkerhetsanvisningar Skadade produkter får aldrig installeras eller tas i drift. Meddela omedelbart eventuella transportskador till transportföretaget Allmänna säkerhetsanvisningar för bussystem Du har nu ett kommunikationssystem som kan användas för att anpassa omformaren MOVDRVE /MOVTRAC till anläggningssystem. Precis som vid alla bussystem finns risken att parametrarna ändras utifrån (gäller omformaren) utan att detta kan ses och på så vis ändras även omformarens beteende. Detta kan leda till oväntat (inte okontrollerat) systembeteende. 2.3 Transport, lagring Kontrollera omedelbart vid varje leverans om några transportskador har uppstått. nformera i så fall genast transportföretaget om detta. Skadade produkter får aldrig tas i drift. Använd lämpliga transportmedel med tillräcklig bärförmåga om det behövs. Skador kan uppstå på grund av felaktig lagring! Om apparaten inte ska användas direkt ska den lagras i ett torrt utrymme där den inte utsätts för damm. 8 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

9 Säkerhetsanvisningar Uppställning, montering Uppställning, montering Observera anvisningarna i kapitel 6, "Monterings- och installationsanvisningar". 2.5 drifttagning, drift Observera anvisningarna i kapitel 7, "Projektering och idrifttagning". Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 9

10 3 nledning Handbokens innehåll 3 nledning 3.1 Handbokens innehåll Denna användarhandbok beskriver: Montering av tillvalskortet PROFBUS/PROFsafe DFS11B i multiomformaren MOVDRVE MDX61B. Användning av tillvalskortet PROFBUS/PROFsafe DFS11B i frekvensomformaren MOVTRAC B och i gateway-kapslingen UOH11B. drifttagning av MOVDRVE B i fältbussystemet PROFBUS. drifttagning av MOVTRAC B på PROFBUS-gateway. Konfiguration av PROFBUS med GSD-filer. Konfiguration av PROFsafe. Drift av MOVTOOLS MotionStudio via PROFBUS. 3.2 Kompletterande litteratur För att MOVDRVE /MOVTRAC ska kunna anslutas enkelt och effektivt till fältbussystemet PROFBUS bör du, förutom denna användarhandbok, beställa följande kompletterande litteratur om fältbussar för tillvalet PROFBUS: Handboken till MOVDRVE Fieldbus Unit Profile Systemhandboken till MOVTRAC B Systemhandboken till MOVDRVE MDX61B Handböckerna till MOVTRAC B säker frånkoppling Handböckerna Säker frånkoppling för MOVDRVE MDX6B/61B handboken till MOVDRVE Fieldbus Unit Profile och i systemhandboken till MOVTRAC B beskrivs, förutom fältbussparametrarna och deras kodning, olika styrningskoncept och applikationsmöjligheter med exempel. Handboken "Fieldbus Unit Profile and Parameter List" för MOVDRVE innehåller en lista med alla multiomformarens parametrar. Dessa kan läsas av och ställas in via olika kommunikationsgränssnitt som t.ex. systembuss, RS-485 samt med fältbussgränssnittet. 1 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

11 nledning Egenskaper Egenskaper Tack vare det effektiva fältbussgränssnittet kan multiomformaren MOVDRVE MDX61B och frekvensomformaren MOVTRAC B tillsammans med tillvalet DFS11B anslutas till överordnade automationssystem via PROFBUS/PROFsafe MOVDRVE, MOVTRAC B och PROFBUS Omformarens apparatbeteende som ligger till grund för PROFBUS-driften, den så kallade apparatprofilen, är fältbussoberoende och därmed enhetlig. Användaren har möjlighet att utveckla fältbussoberoende applikationer. På så vis är det enkelt att byta till andra bussystem som t.ex. DeviceNet Tillgång till all information MOVDRVE MDX61B och MOVTRAC B har digital tillgång till alla drivsystemsparametrar och funktioner via PROFBUS-gränssnittet. Styrningen av multiomformaren sker via snabba cykliska processdata. Via denna processdatakanal kan, förutom inmatning av börvärden (t.ex. börvarvtal, integratortid för hög/låg gång osv.), även andra drivfunktioner som till exempel frigivning, reglerspärr, normalstopp, snabbstopp osv. lösas ut. Dessutom kan även ärvärden från multiomformaren läsas av via denna kanal, till exempel ärvarvtal, ström, apparatstatus, felnummer och referensmeddelanden Cykliskt och acykliskt datautbyte via PROFBUS DP Medan processdatautbyte i regel sker cykliskt kan drivsystemparametrarna läsas av och skrivas acykliskt via funktioner som READ och WRTE eller via MOVLNK -parameterkanalen. Detta parameterdatautbyte tillåter tillämpningar där alla viktiga parametrar förs till den överordnade automationsnivån, så att ingen manuell parametersättning av själva frekvensomformaren ska behövas Acykliskt datautbyte via PROFBUS DP-V1 Med PROFBUS DP-V1-specifikationen har, inom ramen för PROFBUS DP-utbyggnader, nya acykliska READ/WRTE-tjänster införts. Dessa tjänster infogas i särskilda telegram under löpande cyklisk busstyrning, så att kompatibilitet garanteras mellan PROFBUS DP och PROFBUS DP-V1. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 11

12 EURODRVE 3 nledning Egenskaper Konfiguration av PROFBUS-tillvalskortet Generellt är PROFBUS-tillvalskortet utformat så att alla fältbusspecifika inställningar som t.ex. stationsadress och standardbussparametrar utförs med DP-omkopplare på tillvalskortet. Med denna manuella inställning kan multiomformaren snabbt integreras i PROFBUS-omgivningen och aktiveras. [1] PROFBUS Master MOVTRAC B Digital /O Analog /O MOVDRVE B MOVDRVE B PROFBUS Bild 1: PROFBUS med MOVDRVE och MOVTRAC 58687AXX [1] Visualisering Övervakningsfunktioner Användningen av fältbussystem i samband med drivsystemsteknik kräver extra övervakningsfunktioner som t.ex. övervakning av fältbusstid (fältbuss-timeout) eller snabbstoppkoncept. Övervakningsfunktionerna för MOVDRVE /MOVTRAC kan anpassas i detalj till dina applikationer. Du kan t.ex. bestämma vilken felreaktion multiomformaren ska lösa ut vid bussfel. För många tillämpningar är snabbstopp lämpligt. Det går även att spara de senaste börvärdena så att drivsystemet startar igen med de senast giltiga börvärdena (t.ex. löpande band). Eftersom styrplintarna även fungerar i fältbussdrift kan fältbussoberoende snabbstoppkoncept realiseras med multiomformarens plintar. 12 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

13 nledning Egenskaper Diagnos Multiomformaren MOVDRVE och frekvensomformaren MOVTRAC B har flera diagnosmöjligheter i samband med idrifttagning och service. Den integrerade fältbussmonitorn gör det möjligt att t.ex. kontrollera börvärden från det överordnade styrsystemet och även ärvärden Fältbussmonitor Dessutom får du ytterligare information om statusen för fältbussgränssnittet. Fältbussmonitorn ger i kombination med programmet MOVTOOLS MotionStudio möjlighet till enkel diagnos. Förutom inställning av alla drivparametrar (inklusive fältbussparametrarna) indikeras även fältbussinformation och information om apparatens status i detalj. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 13

14 4 ntegrerad säkerhetsteknik Säkerhetskoncept PROFsafe fältbussgränssnitt 4 ntegrerad säkerhetsteknik 4.1 Säkerhetskoncept PROFsafe fältbussgränssnitt PROFsafe fältbussgränssnitt inom ramen för PROFsafe -gränssnittet DFS.. har en integrerad säkerhetsrelaterad elektronikmodul med en säker utgång (F-DO). Säkerhetskonceptet för denna modul bygger på att det existerar ett säkert tillstånd för alla säkerhetsrelaterade processtorheter. Hos PROFsafe-gränssnittet DFS.. motsvarar detta tillstånd värdet "" för utgången F-DO. Följande krav uppfylls med en tvåkanalig redundant systemstruktur i säkerhetsmodulen med hjälp av lämpliga övervakningsmekanismer: SL3 enligt EN 6158 Kategori 4 enligt EN Prestandanivå e enligt EN SO När fel registreras reagerar systemet genom att övergå till säkert tillstånd. Därmed uppfylls säkerhetsfunktionen i form av en säker utgång med anslutning till överordnad säkerhetsrelaterad styrning via PROFsafe-kommunikation. ngen lokal utvärdering eller logisk bearbetning sker av den säkra utgången på säkerhetsmodulen i DFS-gränssnittet. Med den säkra utgången F-DO kan 24 V-ingången "Säker frånkoppling" X17 på omformaren MOVDRVE /MOVTRAC brytas, vilket är liktydigt med ett säkert stopp av drivenheten. Observera i sammanhanget följande säkerhetskoncept för omformaren MOVDRVE /MOVTRAC samt alla säkerhetsanvisningar, krav och installationsföreskrifter i detta dokument. Varning! Säkerhetsfunktionen i MOVDRVE /MOVTRAC är endast tillåten för tillämpningar upp till kategori 3 enligt EN Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

15 ntegrerad säkerhetsteknik Säkerhetskoncept MOVDRVE och MOVTRAC Säkerhetskoncept MOVDRVE och MOVTRAC Potentiellt farliga situationer i en maskin måste åtgärdas så snart som möjligt. För potentiellt farliga maskinrörelser är riskfritt tillstånd i regel detsamma som stillestånd med skydd mot återstart. Omformarna MOVDRVE MDX61B och MOVTRAC B kan anslutas till ett externt felsäkert och kontrollerat säkerhetsrelä (enligt säkerhetskategori 3, EN 954-1). När en ansluten kommandoenhet (t.ex. nödstoppknapp med spärrfunktion) manövreras frånkopplar denna brytare alla aktiva enheter (frånkoppling av slutstegdrivningens säkerhetsanslutna 24 V-matning), som krävs för att skapa pulssekvenser i effektslutsteget (GBT), från matningen så att de är strömlösa. Genom att den positiva och negativa polen i 24 V-matningen frånkopplas, säkerställer man att den nödvändiga spänningsmatningen, som krävs för omformarens funktion och på så vis även för att ett rotationsfält med pulsmönster skapas (som gör det möjligt att skapa ett rotationsfält), säkert bryts. På så vis kan ingen återstart ske. stället för galvanisk isolation av drivenheten från nätet med kontaktorer eller brytare, bryts 24 V-matningen för styrning av frekvensomformarens effekthalvledare på ett säkert sätt. Därmed kan inget roterande magnetfält genereras i den anslutna motorn. Den enskilda motorn kan i detta tillstånd inte utveckla något vridmoment, även om nätspänning är ansluten. Kraven på säkerhetsreläer är listade i avsnitten nedan och måste följas exakt. Med extern anslutning via ett säkerhetsrelä med egenskaperna minst godkänd för säkerhetskategori 3 frånkoppling minst för säkerhetskategori 3 kan omformarna MOVDRVE MDX61B och MOVTRAC B med säker frånkoppling efter ett stopp av kategori eller 1 (enligt EN 624-1) och säkert skydd mot återstart enligt säkerhetskategori 3 (enligt EN 954-1) användas Begränsningar Om 24 V DC-spänningsmatningen uteslutande frånkopplar på pluspolen får inga testpulser komma från denna när den är frånkopplad. Varning! Säkerhetskonceptet lämpar sig endast för att utföra mekaniska ingrepp på driven utrustning. Varning! En riskanalys för anläggningen/maskinen ska alltid göras av konstruktören och tas med i beräkningen när omformarna MOVDRVE MDX 61B och MOVTRAC B ska användas. Livsfara! När 24 V-matningsspänningen frånkopplas står omformarens mellankrets fortfarande under spänning. Varning! nnan arbeten utförs på drivsystemets elektriska delar måste matningsspänningen brytas med hjälp av en extern arbetsbrytare. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 15

16 4 ntegrerad säkerhetsteknik Säkerhetskoncept MOVDRVE och MOVTRAC Schematisk beskrivning av säkerhetskonceptet med exemplet MOVDRVE MDX61B Uz+ Uz- [17] [1] SNT HV 24V int. 24V ext. SNT NV 24V int. [2] 24V ext./ 24V int. [7] 24V GND [5] [6] [4] S24V SV24 GND 24V SV24 S V 24 SNT [3] MOVDRVE B CAN RS485 Binary N [9] Binary OUT [16] [8] [1] Analog N Analog OUT [15] PWM Uz+ M [11] [14] [13 ] Uz- [12] L1 L2 L3 Bild 2: Schematisk illustration av "Säkerhetskoncept för MOVDRVE MDX61B" 61519AXX [1] Switchat matningsdon för högspänning [2] Switchat matningsdon för nätspänning [3] Säkerhetsrelä (extern) godkänd för minst kategori 3 enligt EN [4] Säkerhetsrelaterad 24 V-spänningsmatning [5] Switchat säkerhetsmatningsdon (SNT) [6] Potentialseparering [7] Säkerhetskrets [8] nfo till säkerhetskärnan: Spänningsmatning för styrning av slutsteg OK (inte i säkerhetskretsen) [9] Spänningsmatning för styrning av effekttransistorer [1] 24 V-switchat säkerhetsmatningsdon frånkopplat/broms aktiv (inte i säkerhetskretsen) [11] Motor [12] Effektdel [13] Temperaturmätning [14] Positionsregistrering [15] Pulsbreddsmodulerande signaler för slutsteg [16] Säkerhetskärna [17] Fältbussanslutning Den schematiska beskrivningen gäller även för MOVTRAC B. 16 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

17 Säkerhetstekniska krav Krav på installationen 5 5 Säkerhetstekniska krav nformation om säkerhetstekniska krav finns i följande dokument: Handboken "MOVDRVE MDX6B/61B Säker frånkoppling krav" Handboken "MOVTRAC B Säker frånkoppling krav" 5.1 Krav på installationen Anslutning F-DO Den maximala strömbelastningen för den säkerhetsrelaterade digitalutgången F-DO är 1 A DC. Den säkerhetsrelaterade digitala utgången är utförd som en 2-polig, P-M-kopplande utgång och styrs via PROFsafe från en överordnad säkerhetsrelaterad styrning. När ett ställdon ansluts till den säkerhetsrelaterade digitalutgången F-DO ansluter man generellt 2-poligt mellan de växlande utgångarna P och M (F-DO_P och F-DO_M). Enpolig anslutning mellan F-DO_P och referensspänningen GND är inte tillåten och medför felstatus så snart utgången aktiveras. Den säkra utgången testas cykliskt internt. På grund av urkopplingen är dock inte testpulserna till anslutningsplintarna synliga och behöver inte observeras under drift V-spänningsmatning 24 V-matningsspänning(ar) till DFS11B och alla deltagare på fältbussen måste vara utförda som säkerhetsrelaterade funktionsklenspänningar. Spänningen måste ligga inom de gränser som fastställs i Tekniska data. Vidare får följande spänningsvärden inte överskridas i händelse av fel (enligt EN 695): max. 6 V DC, max. 12 V DC i 2 ms. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 17

18 6 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVDRVE MDX61B 6 Monterings- och installationsanvisningar Detta kapitel innehåller anvisningar för montering och installation av tillvalskortet DFS11B i MOVDRVE MDX61B, MOVTRAC B och gateway-kapslingen UOH11B. 6.1 Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVDRVE MDX61B Montering eller demontering av tillvalskort på MOVDRVE MDX61B byggstorlek får bara utföras av SEW-EURODRVE. Användaren själv får bara montera eller demontera tillvalskort på MOVDRVE MDX61B byggstorlek 1 till 6. Tillvalskortet DFS11B måste anslutas till kortplats [1], fältbusskortplatsen. [1] F-ADDRESS X31 DFS11B R FS BF FDO 1 2 FDO 3 4 LS 5 6 PS X AS AXX [1] Kortplats för fältbusskort 18 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

19 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVDRVE MDX61B nnan du börjar Tillvalskortet DFS11B måste anslutas till kortplatsen för fältbusskort. Observera följande anvisningar innan monteringen eller demonteringen av tillvalskortet påbörjas: Gör omformaren spänningslös. Frånskilj 24 V DC och nätspänning. Urladda dig på lämpligt sätt (handledsband, ledande skor etc.) innan du vidrör tillvalskortet. nnan tillvalskortet monteras ska manöverenheten och frontpanelen tas av. När tillvalskortet monterats ska manöverenheten och frontpanelen sättas tillbaka igen. Förvara tillvalskortet i originalförpackningen och ta först ut det direkt i samband med monteringen. Fatta bara tag i tillvalskortet på kretskortets kant. Rör inga komponenter. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 19

20 6 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVDRVE MDX61B Montering och demontering av tillvalskort Bild 3: Montering av tillvalskort i MOVDRVE MDX61B byggstorlek AXX 1. Lossa de båda fästskruvarna på tillvalskortets hållare. Dra ut korthållaren jämnt (inte snett!) från kortplatsen. 2. Lossa de båda fästskruvarna för de svarta täckkåporna på hållaren. Ta av den svarta täckkåpan. 3. Sätt fast tillvalskortet med de tre fästskruvarna exakt i de avsedda hålen på hållaren. 4. Sätt tillbaka korthållaren med monterat tillvalskort i kortplatsen. Tryck in hållaren med måttlig kraft. Skruva fast hållaren igen med de båda fästskruvarna. 5. Demontera tillvalskortet i omvänd ordningsföljd. 2 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

21 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVTRAC B Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVTRAC B MOVTRAC B behöver ingen särskild firmware-status. Bara SEW-EURODRVE får montera och demontera tillvalskort i MOVTRAC B SBus-anslutning stand alone-apparat MOVTRAC B DFS11B R FS BF FDO 1 2 FDO [1] S1 S2 ON OFF X44 F-ADDRESS X LS 5 6 PS FSC11B X45 X46 X H L ^ AS 1 H1 H2 X V = - 24V O GND X X AXX [1] Aktiverat termineringsmotstånd, S1 = ON DFS11B har ett integrerat SBus-termineringsmotstånd och måste alltid installeras i början av SBus-anslutningen. DFS11B har alltid adressen. X46 X26 Beskrivning X46:1 X26:1 SC11 SBus +, CAN high X46:2 X26:2 SC12 SBus, CAN low Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 21

22 6 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVTRAC B X46 X26 Beskrivning X46:3 X26:3 GND, CAN GND X46:7 X26:7 24 V DC X12 Beskrivning X12:8 +24 V-ingång X12:9 GND-referensspänning, digitala ingångar X31 Beskrivning X31:1 Säker utgång F_DO_M X31:2 Säker utgång F_DO_P X31:3 Matning av den säkra utgången GND X31:4 Matning av den säkra utgången 24V_LS X31:5 Elektronikmatning GND X31:6 Elektronikmatning 24V_PS Beskrivning av lysdioderna Lysdiod Betydelse R RUN modulstatus (grön) BF BUS-FAULT busstatus (röd vid fel, annars släckt) FS Säkerhetstillvalets status (i normaldrift är den grön) FDO Status för den säkra utgången (orange) För enkel kabelanslutning kan DFS11B matas med 24 V-likspänning från X46.7 på MOVTRAC till X26.7. När DFS11B matas via MOVTRAC måste MOVTRAC matas med 24 V-likspänning via plint X12.8 och X12.9. Kabellängden för matningsspänningarna 24V_LS och 24V_PS får inte överskrida 3 m. 22 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

23 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVTRAC B Systembussanslutning MOVTRAC B DFS11B R FS BF FDO S1 S2 ON OFF X44 F-ADDRESS X FDO 3 4 LS 5 6 PS FSC11B X45 X46 H L ^ X AS 1 H1 H2 X24 MOVTRAC B MOVTRAC B S1 S2 S1 S2 + 24V = - 24V O GND X X ON OFF X44 FSC11B X45 X46 ON OFF X44 FSC11B X45 X46 HL ^ HL ^ Bild 4: Systembussanslutning 6151AXX DFS GND SC11 SC12 MOVTRAC B GND SC22 SC21 SC12 SC11 S12 Beskrivning Systembussreferens Systembuss High Systembuss Low Beskrivning Systembussreferens Utgående systembuss Low Utgående systembuss High nkommande systembuss Low nkommande systembuss High Systembuss-termineringsmotstånd Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 23

24 6 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVTRAC B Observera! Använd 2 x 2-trådig, parvis tvinnad och skärmad kopparkabel (dataöverföringskabel med skärm av kopparfläta). Anslut skärmens båda ändar med god ytkontakt till elektronikskärmklämman på MOVTRAC och till GND. Kabeln måste uppfylla nedanstående specifikationer: Ledararea,75 mm 2 Ledarresistans 12 Ê vid 1 MHz Kapacitans  4 pf/m vid 1 khz Tillåten totallängd är beroende av inställd SBus-Baudrate: 25 kbaud: 16 m 5 kbaud: 8 m 1 kbaud: 4 m Aktivera alltid systembussens termineringsmotstånd i slutet av systembussen (S1 = ON). För övriga apparater ska termineringsmotståndet kopplas ifrån (S1 = OFF). DFS11B-gateway måste alltid sitta i början eller slutet av systembussanslutningen och har ett inbyggt termineringsmotstånd. Mellan apparaterna som är anslutna till SBus får ingen potentialförskjutning förekomma. Undvik potentialförskjutning genom lämpliga åtgärder som t.ex. sammankoppling av apparathöljena med separat ledning. Stjärnformad anslutning är inte tillåten. 24 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

25 Monterings- och installationsanvisningar Montering och installation av gateway-kapslingen UOH11B Montering och installation av gateway-kapslingen UOH11B UOH11B DFS11B R FS BF FDO 1 2 FDO 3 4 LS 5 6 PS F-ADDRESS X X AS 1 H1 H2 X24 SEW Drive X SC11 systembuss +, CAN high SC12 systembuss, CAN low GND, CAN GND + 24 V GND 615ASV X26 X26:1 SC11 systembuss +, CAN high X26:2 SC12 systembuss, CAN low X26:3 GND, CAN GND X26:6 GND, CAN GND X26:7 24 V DC Gateway-kapslingen matas med 24 V DC via X26. Aktivera alltid systembussens termineringsmotstånd i slutet av systembussen. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 25

26 6 Monterings- och installationsanvisningar Anslutning och plintbeskrivning för tillvalet DFS11B 6.4 Anslutning och plintbeskrivning för tillvalet DFS11B Artikelnummer Tillval PROFBUS/PROFsafe -gränssnitt typ DFS11B: Vy framifrån DFS11B DFS11B R FS BF FDO F-ADDRESS X FDO 3 4 LS 5 6 PS X AS AXX Tillvalet "PROFBUS-gränssnitt typ DFS11B" kan bara användas tillsammans med MOVTRAC B och MOVDRVE MDX61B, inte med MOVDRVE MDX6B. Tillvalet DFS11B måste anslutas till kortplatsen för fältbusskort. Beskrivning Diagnoslysdioder: Anslutning X31 F-ADDRESS: DPomkopplare för inställning av Failsafe-adress X3: PROFBUS-anslutning ADDRESS: DP-omkopplare för inställning av PROFBUS-stationsadress DPomkopplare Plint R FS BF FDO 1 (F_DO_M) 2 (F_DO_P) 3 (GND) 4 (24 V_LS) 5 (GND) 6 (24 V_PS) X3:1 X3:2 X3:3 X3:4 X3:5 X3:6 X3:7 X3:8 X3: AS Funktion RUN modulstatus (grön) Failsafe-status status för säkerhetstillvalet (grön vid normal drift) BUS-FAULT busstatus (röd vid fel, annars släckt) Failsafe-utgång status för den säkra utgången (orange) Säker utgång Säker utgång Matning av den säkra utgången Matning av den säkra utgången 1) Elektronikmatning Elektronikmatning 1) Signifikans: 1 Signifikans: 2 Signifikans: 4 Signifikans: 8 Signifikans: 16 Signifikans: 32 Signifikans: 64 Signifikans: 128 Signifikans: 256 Signifikans: 512 N.C. N.C. RxD/TxD-P CNTR-P DGND (M5V) VP (P5V/1 ma) N.C. RxD/TxD-N N.C. Signifikans: 1 Signifikans: 2 Signifikans: 4 Signifikans: 8 Signifikans: 16 Signifikans: 32 Signifikans: 64 Automatisk setup för gateway-drift 1) 24 V-matningsspänning(ar) till DFS11B och alla deltagare på fältbussen måste vara utförda som säkerhetsrelaterade funktionsklenspänningar. Spänningen måste ligga inom de gränser som fastställs av Tekniska data. Vidare får följande spänningsvärden inte överskridas i händelse av fel (enligt EN 695): max. 6 V DC, max. 12 V DC i 2 ms. Vy framifrån MOVTRAC B, DFS11B och UOH11B Beskrivning Funktion H1 H2 Lysdiod H1 (röd) Lysdiod H2 (grön) Systemfel (bara för gateway-funktion) Reserverad X axx X24 X-terminal RS-485-gränssnitt för diagnos med dator och MOVTOOLS MotionStudio (Gäller endast MOVTRAC B) 26 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

27 Monterings- och installationsanvisningar Kopplingsschema, säker teknik Kopplingsschema, säker teknik Separat anslutning av MOVDRVE MDX61B och MOVTRAC B Spänningsmatning [1] 24V + = MOVDRVE B MOVTRAC B Referensspänning, digital signal +24 V-utgång Referens +24 V-ingång säker frånkoppling +24 V-ingång säker frånkoppling X17: 1 DGND 2 VO24 3 SOV24 4 SV24 DFS11B R FS BF FDO X31 X31:1 - F-DO_M X31:2 - F_DO_P FDO 1 2 FDO GND 3 4 LS GND 5 6 PS F-ADDRESS X AS ASV [1] 24 V-matningsspänning(ar) till DFS11B och alla deltagare på fältbussen måste vara utförda som säkerhetsrelaterade funktionsklenspänningar. Spänningen måste ligga inom de gränser som fastställs i Tekniska data. Vidare får följande spänningsvärden inte överskridas i händelse av fel (enligt EN 695): max. 6 V DC, max. 12 V DC i 2 ms. Kabelspecifikation Anslut endast kablar med en ledararea på minst,25 mm 2 (AWG23) till max. 1 mm 2 (AWG18) till den säkerhetsrelaterade digitalutgången F-DO (X31:1, X31:2) på tillvalet DFS11B. Enligt EC 6999 tillåts anslutning i plint utan ledarhylsor. Den maximala kabellängden är 3 m. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 27

28 6 Monterings- och installationsanvisningar Kopplingsschema, säker teknik Anslutning F-DO Den säkerhetsrelaterade digitala utgången är utförd som en 2-polig, P-M-kopplande utgång och styrs via PROFsafe från en överordnad säkerhetsrelaterad styrning. När ett ställdon ansluts till den säkerhetsrelaterade digitalutgången F-DO ansluter man generellt 2-poligt mellan de växlande utgångarna P och M (F-DO_P och F-DO_M). Enpolig anslutning mellan F-DO_P och referensspänningen GND är inte tillåten och medför felstatus så snart utgången aktiveras. Den säkra utgången testas cykliskt internt. På grund av urkopplingen är dock inte testpulserna till anslutningsplintarna synliga och behöver inte observeras under drift. Med hjälp av interna test- och övervakningsfunktioner kan olika externa fel upptäckas. Vid inkopplad utgång detekteras följande fel: Kortslutning mellan P-utgången och referensspänning Kortslutning mellan M-utgången och +24 V-matning Kortslutning mellan P-utgången och M-utgången Vid frånkopplad utgång detekteras följande fel: Kortslutning mellan P-utgången och referensspänning Kortslutning mellan M-utgången och referensspänning Kortslutning mellan logik och 24 V-matning Kortslutning mellan M-utgången och +24 V-matning När systemet detekterar ett fel intar det säkert tillstånd, dvs. alla säkerhetsrelaterade processtorheter (F-DO) får värdet "". Dessutom passiveras säkerhetsmodulen. Feltillståndet indikeras av lysdioden "FS" (Failsafe-status) (Æ sidan 35). 24 V-matningsspänning(ar) till DFS11B och alla deltagare på fältbussen måste vara utförda som säkerhetsrelaterade funktionsklenspänningar. Spänningen måste ligga inom de gränser som fastställs i Tekniska data. Vidare får följande spänningsvärden inte överskridas i händelse av fel (enligt EN 695): max. 6 V DC, max. 12 V DC i 2 ms. 28 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

29 Monterings- och installationsanvisningar Kopplingsschema, säker teknik Gruppanslutning av MOVDRVE MDX61B och MOVTRAC B Spänningsmatning [1] 24V + = MOVDRVE B MOVTRAC B MOVDRVE B MOVTRAC B MOVDRVE B MOVTRAC B DFS11B R FS BF FDO Referensspänning, digital signal +24 V-utgång X17: 1 DGND Referens +24 V-ingång säker frånkoppling +24 V-ingång säker frånkoppling VO24 SOV24 SV Referensspänning, digital signal +24 V-utgång X17: 1 DGND Referens +24 V-ingång säker frånkoppling +24 V-ingång säker frånkoppling VO24 SOV24 SV Referensspänning, digital signal +24 V-utgång X17: 1 DGND Referens +24 V-ingång säker frånkoppling +24 V-ingång säker frånkoppling VO24 SOV24 SV X31:1 - F-DO_M X31 FDO 1 2 FDO X31:2 - F_DO_P GND 3 4 LS GND 5 6 PS F-ADDRESS X AS ASV [1] 24 V-matningsspänning(ar) till DFS11B och alla deltagare på fältbussen måste vara utförda som säkerhetsrelaterade funktionsklenspänningar. Spänningen måste ligga inom de gränser som fastställs i Tekniska data. Vidare får följande spänningsvärden inte överskridas i händelse av fel (enligt EN 695): max. 6 V DC, max. 12 V DC i 2 ms. Observera den maximala strömbelastningen för den säkerhetsrelaterade digitalutgången F-DO på 1 A DC. Om den maximala strömbelastningen (1 A DC) för den säkerhetsrelaterade digitalutgången F-DO överskrids, kan tillvalskortet DFS11B förstöras. Då är inte säkerhetsfunktionen hos MOVDRVE MDX61B/MOVTRAC B garanterad. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 29

30 6 Monterings- och installationsanvisningar Kopplingsschema, säker teknik Kabelspecifikation Anslut endast kablar med en ledararea på minst,25 mm 2 (AWG23) till max. 1 mm 2 (AWG18) till den säkerhetsrelaterade digitalutgången F-DO (X31:1, X31:2) på tillvalet DFS11B. Enligt EC 6999 tillåts anslutning i plint utan ledarhylsor. Effektförbrukning hos den säkra kontakten X17 för MOVTRAC Säkerhetsingång X17 plint 4 Spänning/Area/Tid Min. Typ Max. Enhet Säkerhetsrelaterad 24 V-spänningsmatning 19, VDC Effektförbrukning (byggstorlek/kapacitet) BG/24 µf 3 BG1/27 µf 5 BG 2/2S/27 µf 6 BG3/27 µf 7,5 watt BG4/27 µf 8 BG5/27 µf 1 Anslutningsarea för säkerhetsrelaterad 24 V-matning,75 1,5 mm 2 Tid från det att den säkerhetsrelaterade BS 2 24 V-matningen frånkopplas BG1... BG5 1 ms Effektförbrukning hos den säkra kontakten X17 för MOVDRVE Säkerhetsingång X17 plint 4 MOVDRVE MDX6/61B Säkerhetskontakt X17:1 X17:2 Tillåten ledararea Effektförbrukning X17:4 ngångskapacitet X17:4 X17:3 X17:4 Tid till återstart Tid till spärrning av slutsteg Signalnivå Allmänna elektronikdata DGND: Referensspänning för X17:3 VO24: U OUT = 24 V DC, endast för matning av X17:4 på samma apparat, matning av andra apparater är inte tillåten SOV24: Referensspänning för DC+24 V-ingången "Säker frånkoppling" (säkerhetskontakt) SV24: DC+24 V-ingång "Säker frånkoppling" (säkerhetskontakt) En ledare per plint:,8... 1,5 mm 2 (AWG ) Två ledare per plint:, , mm 2 (AWG ) Byggstorlek : 3 W Byggstorlek 1: 5 W Byggstorlek 2, 2S: 6 W Byggstorlek 3: 7,5 W Byggstorlek 4: 8 W Byggstorlek 5: 1 W Byggstorlek 6: 6 W Byggstorlek : 27 µf Byggstorlek 1...6: 27 µf t A = 2 ms t S Â 1 ms DC +19,2 V...+3 V= "1" = kontakt sluten DC 3 V...+5 V = "" = kontakt öppen 3 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

31 Monterings- och installationsanvisningar Stifttilldelning PROFBUS Stifttilldelning PROFBUS Anslutning till PROFBUS-nätet sker via en 9-polig D-sub-kontakt enligt EC T-bussanslutningen måste göras med en motsvarande utförd kontakt. [2] RxD/TxD- P RxD/TxD-N CNTR-P DGND (M5V) VP (P5V/1mA) N.C [3] [1] Bild 5: Stifttilldelning på 9-polig D-sub-kontakt enligt EC AXX [1] 9-polig D-sub-kontakt [2] Signalledning, tvinnad [3] Kontakt med stor yta mellan kontaktdonskapsling och skärm Anslutning MOVDRVE /MOVTRAC B/PROFBUS Anslutning av tillvalet DFS11B till PROFBUS-systemet görs i regel via en tvinnad, skärmad tvåledarkabel. Vid valet av busskontaktdon måste man tänka på att det ska klara den maximala överföringshastigheten. Anslutningen av tvåledarkabeln till PROFBUS-kontaktdonet görs via stift 3 (RxD/TxD-P) och stift 8 (RxD/TxD-N). Kommunikationen sker via dessa båda stift. RS-485-signalerna RxD/TxD-P och RxD/TxD-N måste ha samma stiftarrangemang för alla PROFBUSdeltagare. Annars kan ingen kommunikation ske via bussen. Via stift 4 (CNTR-P) ger PROFBUS-gränssnittet en TTL-styrsignal för en repeater eller FO-adapter (referens = stift 5) Kommunikationshastigheter överstigande 1,5 MBaud Drift av DFS11B med Baudrate-värden > 1,5 MBaud är endast möjlig med speciella 12 MBaud-PROFBUS-kontaktdon. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 31

32 6 Monterings- och installationsanvisningar Busskabel, skärmning och förläggning 6.7 Busskabel, skärmning och förläggning PROFBUS-gränssnittet stöder RS-485-överföringstekniken och förutsätter som fysikaliskt medium skärmad, parvis tvinnad tvåledarkabel, dvs. kabeltyp A, specificerad för PROFBUS enligt EC Korrekt skärmning av busskabeln dämpar de elektriska störningar som kan förekomma i industriell miljö. Följande åtgärder skärmar busskabeln optimalt: Dra åt alla fästskruvar på kontaktdon, moduler och potentialutjämningsledningar för hand. Använd endast kontaktdon med metallhus eller metalliserat hus. Anslut skärmen i kontaktdonet med stor kontaktyta. Anslut skärmen för busskabeln i båda ändarna av kabeln. Förlägg inte signal- och busskabel parallellt med nätkablarna (motorkablarna) utan såvitt möjligt i skilda kabelkanaler. industriell miljö ska jordade kabelstativ av metall användas. Förlägg signalkabeln och tillhörande potentialutjämningsledare på korta avstånd från varandra och kortast möjliga sträcka. Undvik att förlänga bussledningarna med kontaktdon. Förlägg busskabeln tätt intill befintliga jordplan. Vid jordpotentialfluktuationer kan likström flyta genom den i båda ändar anslutna och med jordpotential (PE) förbundna skärmen. Tillse i så fall att det finns tillräcklig potentialutjämning i enlighet med gällande VDE-bestämmelser. 6.8 Bussterminering För att underlätta idrifttagning av bussystemet och minimera antalet felkällor vid installationen är tillvalet DFS11B inte utrustad med busstermineringsmotstånd. Om tillvalet DFS11B befinner sig i början eller slutet av ett PROFBUS-segment och om bara en PROFBUS-kabel leder till DFS11B måste ett kontaktdon med integrerat busstermineringsmotstånd användas. Aktivera busstermineringsmotstånden på detta PROFBUS-kontaktdon. 32 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

33 Monterings- och installationsanvisningar nställning av stationsadress nställning av stationsadress Ställ in PROFBUS-stationsadressen med DP-omkopplare på tillvalskortet. MOVDRVE stöder adressområdet DFS11B R FS BF FDO F-ADDRESS X FDO 3 4 LS 5 6 PS X AS 1 Från fabrik är PROFBUS-stationsadress 4 inställd: 2 Æ signifikans: 1 = 21 Æ signifikans: 2 = 22 Æ signifikans: 4 1 = 4 23 Æ signifikans: 8 = 24 Æ signifikans: 16 = 25 Æ signifikans: 32 = 26 Æ signifikans: 64 = 6148AXX Om PROFBUS-stationsadressen ändras under drift verkställs detta inte omgående. Ändringen verkställs först när omformaren tillkopplas på nytt (nät +24 V FRÅN/TLL). Omformaren visar den aktuella stationsadressen i fältbussmonitorparametern P92 "Adress fältbuss" (indikeras med DBG6B eller MOVTOOLS MotionStudio/parameterträd). DFS11B R FS BF FDO F-ADDRESS X FDO 3 4 LS 5 6 PS X AS 1 Exempel: nställning av PROFBUS-stationsadress 17 2 Æ signifikans: 1 1 = 1 21 Æ signifikans: 2 = 22 Æ signifikans: 4 = 23 Æ signifikans: 8 = 24 Æ signifikans: 16 1 = Æ signifikans: 32 = 26 Æ signifikans: 64 = 6153AXX Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 33

34 6 Monterings- och installationsanvisningar Driftindikeringar för tillvalet DFS11B 6.1 Driftindikeringar för tillvalet DFS11B PROFBUS-lysdioder På tillvalskortet PROFBUS-gränssnittet DFS11B finns det 4 lysdioder som indikerar aktuell status för DFS11B och PROFBUS-systemet. DFS11B R BF FS FDO 6154AXX Lysdioden "R" RUN (grön) Lysdioden RUN (grön) indikerar korrekt funktion hos busselektroniken. RUN Felorsak Felavhjälpning Grön PROFBUS-maskinvaran är OK. Orange Kortet startas Släckt Det finns ett maskinvarufel i busselektroniken. Blinkar 2Hz Blinkar 1Hz En PROFBUS-adress högre än 125 eller har ställts in. Slå på apparaten igen. Om felet återkommer, kontakta SEW-Service. Kontrollera med P93 Fieldbus Address adressen som ställts in med DP-omkopplarna. Återställ omformaren. nget fel, endast indikering En återställning görs på omformarsidan. Lysdioden "BF" BUS-FAULT (röd) Lysdioden BUS FAULT (röd) indikerar fel på PROFBUS DP. BUS-FAULT Felorsak Felavhjälpning Röd Förbindelsen med DP-Master har brutits. Apparaten registrerar ingen PROFBUS- Baudrate. Bussavbrott DP-mastern är ej i drift Släckt Apparaten utbyter data med DP-mastern (status data-exchange). Blinkar Apparaten känner av Baudrate men aktiveras inte av DP-mastern. Apparater har inte projekterats eller har projekterats felaktigt i DP-mastern. Kontrollera apparatens PROFBUS DPanslutning. Kontrollera projekteringen av DP-mastern. Kontrollera samtliga kablar i PROFBUS DP-nätet. Kontrollera den inställda PROFBUSstationsadressen på DFS11B och i projekteringsprogrammet i DP-mastern. Kontrollera projekteringen av DP-mastern. Vid projekteringen ska GSD-filen SEW_6C.GSD med beteckningen MOVDRVE-DFS11B eller SEW_69.GSD för dateway-drift med MOVTRAC B användas. 34 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

35 Monterings- och installationsanvisningar Driftindikeringar för tillvalet DFS11B 6 Lysdioden "FS" FALSAFE- STATUS (grön) Lysdioden FALSAFE-STATUS (röd) indikerar failsafe-statusen för PROFBUS DP. FS Felorsak Felavhjälpning Grön Tillvalet DFS11Butbyter data cykliskt med F-host (data exchange). Normal driftstatus. Röd Fel i säkerhetsdelen. Matning av 24 V_O saknas. Släckt Tillvalet DFS11B befinner sig i initieringsfasen. Blinkar rött/grönt Det fanns fel i säkerhetsdelen. Felorsaken borta men kvittering krävs. Läs av diagnosen i F-host. Åtgärda felet och kvittera sedan i F-host. Kontrollera spänningsmatningen. Kontrollera projekteringen av bussmastern. Kvittera felet i F-host (återintegrering). Lysdioden "FDO" FALSAFE- UTGÅNG (orange) Lysdioden FALSAFE-UTGÅNG (röd) indikerar failsafe-utgången för PROFBUS DP. FDO Status Orange Utgång F-DO aktiv Släckt Utgång F-DO inaktiv (från) VARNNG! Lysdioderna "R", "BF", "FDO" och "FS" är inte säkerhetsrelaterade och får inte användas för säkerhetsrelaterade ändamål. Lysdioder för Gatewaykommunikationsstatus H1 H2 X axx Lysdioden H1 Sys-Fault (röd) Endast för gateway-funktion Status Status Beskrivning Röd Systemfel Gateway är inte konfigurerad eller ett av drivsystemen är inaktivt. Släckt SBus OK Gateway är korrekt konfigurerad. Blinkar Busscan Bussen kontrolleras av gateway. Lysdioden H2 (grön) är för tillfället reserverad. X-terminal X24 är RS-485-gränssnittet för diagnos med dator och MOVTOOLS MotionStudio. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 35

36 7 Projektering och idrifttagning GSD-filernas giltighet för DFS11B 7 Projektering och idrifttagning Detta kapitel innehåller information om projektering av DP-mastern och idrifttagning av multiomformaren för fältbussdrift. På SEWs webbplats (www.sew-eurodrive.com) hittar du under rubriken "Software" aktuell version av GSD-filerna för DFS11B. Båda GSD-filerna kan användas parallellt i ett STEP 7-projekt. När du har laddat ner och packat upp programmet ser du 2 kataloger med driftsätten PROFBUS DP och PROFBUS DP-V GSD-filernas giltighet för DFS11B PROFBUS-tillval DFS11B74 firmware-tillval 1: MOVDRVE MDX61B MOVTRAC B/ gateway-kapsling UOH11B DFS11B SEW_6C.GSD SEW_69.GSD Ändra eller komplettera inte posterna i GSD-filen. SEW-EURODRVE tar inget ansvar för omformarfel som uppstår i samband med att GSD-filen har ändrats! 7.2 Projektering av PROFBUS/PROFsafe med MOVDRVE GSD-fil Det finns en GSD-fil som kan användas för projektering av DP-mastern. Kopiera filen till en särskild katalog i ditt projekteringsprogram. nformation om hur man exakt går till väga finns i handböckerna för respektive projekteringsprogram GSD-fil för PROFBUS DP-V1 Använd GSD-filen SEW_6C.GSD i katalogen "DPV1" om du förutom PROFBUS DP-kommunikationen för styrning av multiomformarna även vill använda parametersättning av DP-V1. Denna GSD-fil motsvarar GSD-revision Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

37 Projektering och idrifttagning Projektering av PROFBUS/PROFsafe med MOVDRVE GSD-fil 7 För att man ska kunna skilja filerna åt visas GSD-filerna med namnet på PROFBUS DP-V1 i en särskild underkatalog i projekteringsprogrammet för DP-V1- mastern (se bilden nedan) AEN Tillvägagångssätt vid projektering Gör så här när du ska projektera MOVDRVE med PROFBUS DP-gränssnitt: 1. Läs filen README_GSD_6C.PDF som medföljer GSD-filen, för att få den senaste projekteringsinformationen. 2. nstallera (kopiera) GSD-filen enligt anvisningarna i ditt projekteringsprogram. Efter korrekt installation visas apparaten bland slavdeltagarna med beteckningen MOVDRVE+DFS11B. 3. För in projekteringen av anslutningsmodulen med namnet MOVDRVE+DFS11B i PROFBUS-strukturen och tilldela en stationsadress. 4. Välj den processdatakonfiguration som passar din applikation (se sidan 38). 5. Ange /O- och periferiadresserna för de projekterade databredderna. Efter avslutad projektering kan PROFBUS DP tas i drift. Den röda lysdioden BF (BUS-FAULT) signalerar projekteringsstatusen (SLÄCKT = projekteringen är OK). Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 37

38 7 Projektering och idrifttagning Projektering av PROFBUS/PROFsafe med MOVDRVE GSD-fil DP-konfigurationer för MOVDRVE MDX61B För att man ska kunna definiera typen av och antalet in- och utgångsdata som används för överföringen, måste omformaren få en viss DP-konfiguration från DP-mastern. Man har då möjlighet att: styra drivenheten via processdata läsa och skriva alla drivsystemparametrar via parameterkanalen använda ett datautbyte som kan definieras fritt mellan POS plus och styrningen Multiomformaren MOVDRVE medger olika DP-konfigurationer för datautbytet mellan DP-master och omformaren. Nedanstående tabell ger ytterligare anvisningar för alla möjliga DP-konfigurationer för familjen MOVDRVE. Spalten "Processdatakonfiguration" visar namnet på konfigurationen. Dessa texter visas också i projekteringsprogrammet för DP-master som urvalslista. Spalten DP-konfigurationer visar vilka konfigurationsdata som sänds till omformaren när förbindelsen för PROFBUS DP upprättas. Processdatakonfiguration Betydelse/förklaring DP-konfigurationer Plats 1 (F-modul) Plats 2 (ParamChannel) Plats 3 (PD-Channel) 1 PD MOVDRVE -styrning med 1 processdataord x x xc xc xc 2 PD MOVDRVE -styrning med 2 processdataord x x xc xc1 xc1 3 PD MOVDRVE -styrning med 3 processdataord x x xc xc2 xc2 4 PD MOVDRVE -styrning med 4 processdataord x x xc xc3 xc3 (PD4-PD1 kan endast användas med POS plus ) 5 PD MOVDRVE -styrning med 5 processdataord x x xc xc4 xc4 (PD4-PD1 kan endast användas med POS plus ) 6 PD MOVDRVE -styrning med 6 processdataord x x xc xc5 xc5 (PD4-PD1 kan endast användas med POS plus ) 7 PD MOVDRVE -styrning med 7 processdataord x x xc xc6 xc6 (PD4-PD1 kan endast användas med POS plus ) 8 PD MOVDRVE -styrning med 8 processdataord x x xc xc7 xc7 (PD4-PD1 kan endast användas med POS plus ) 9 PD MOVDRVE -styrning med 9 processdataord x x xc xc8 xc8 (PD4-PD1 kan endast användas med POS plus ) 1 PD MOVDRVE -styrning med 1 processdataord x x xc xc9 xc9 (PD4-PD1 kan endast användas med POS plus ) Param + 1 PD MOVDRVE -styrning med 1 processdataord x xc x87 x87 xc xc xc Parametersättning via 8 byte-parameterkanal Param + 2 PD MOVDRVE -styrning med 2 processdataord x xc x87 x87 xc xc1 xc1 Parametersättning via 8 byte-parameterkanal Param + 3 PD MOVDRVE -styrning med 3 processdataord x xc x87 x87 xc xc2 xc2 Parametersättning via 8 byte-parameterkanal Param + 4 PD MOVDRVE -styrning med 4 processdataord x xc x87 x87 xc xc3 xc3 Parametersättning via 8 byte-parameterkanal Param + 5 PD MOVDRVE -styrning med 5 processdataord x xc x87 x87 xc xc4 xc4 Parametersättning via 8 byte-parameterkanal Param + 6 PD MOVDRVE -styrning med 6 processdataord Parametersättning via 8 byte-parameterkanal (PD4-PD1 kan endast användas med POS plus ) x xc x87 x87 xc xc5 xc5 Param + 7 PD Param + 8 PD MOVDRVE -styrning med 7 processdataord Parametersättning via 8 byte-parameterkanal MOVDRVE -styrning med 8 processdataord Parametersättning via 8 byte-parameterkanal x xc x87 x87 xc xc6 xc6 x xc x87 x87 xc xc7 xc7 38 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

Handbok. Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT. Utgåva 05/2007 11571861 / SV

Handbok. Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT. Utgåva 05/2007 11571861 / SV Växelmotorer \ ndustriväxlar \ Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT Utgåva 5/27 11571861 / SV Handbok SEW-EURODRVE Driving the world nnehållsförteckning 1 Viktiga

Läs mer

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP. Handbok.

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP. Handbok. Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP Utgåva 04/2008 11637463 / SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

Montage- och driftsinstruktion. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Utgåva 11/2006 11535474 / SV

Montage- och driftsinstruktion. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Utgåva 11/2006 11535474 / SV Växelmotorer \ Industriväxlar \ Drivsystemteknik \ Drivsystemautomation \ Service MOVIDRIVE compact MCH4_A Utgåva 11/2006 11535474 / SV Montage- och driftsinstruktion SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Operatörsterminaler DOP11B. Systemhandbok. Utgåva 11/2008 16666879/SV

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Operatörsterminaler DOP11B. Systemhandbok. Utgåva 11/2008 16666879/SV Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Operatörsterminaler DOP11B Utgåva 11/28 16666879/SV Systemhandbok SEW-EURODRVE Driving the world nnehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

Montage- och driftsinstruktion

Montage- och driftsinstruktion Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *19484879_0115* Montage- och driftsinstruktion Decentral drivningsstyrning MOVIFIT -MC Indikering 01/2015 19484879/SV SEW-EURODRIVE

Läs mer

Montage- och driftsinstruktion

Montage- och driftsinstruktion Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *20265808_0115* Montage- och driftsinstruktion Frekvensomformare MOVITRAC LTE-B Indikering 01/2015 20265808/SV SEW-EURODRIVE Driving

Läs mer

Montage- och driftsinstruktion

Montage- och driftsinstruktion Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 CMP00 CMPZ7 CMPZ00 Utgåva 07/009 6795679 / SV SEW-EURODRIVE Driving the

Läs mer

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS SK 700E med option parameter box T. Nr. 0603 7162 BU 0710 SE Last Update: Januari

Läs mer

Stavkinematik + styrsystem EXPT + CMCA. Beskrivning. Idrifttagning 8022435 1304NH

Stavkinematik + styrsystem EXPT + CMCA. Beskrivning. Idrifttagning 8022435 1304NH Stavkinematik + styrsystem EXPT + CMCA Beskrivning Idrifttagning 8022435 1304NH EXPT + CMCA Översättning av originalbruksanvisningen GDCP-CMCA-EXPT-INB-SV CoDeSys är ett registrerat varumärke hos respektive

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

Motordrivsteg SFC DC. Manual. Motordrivsteg med fältbussgränssnitt CANopen. Typ SFC DC VC... CO. Manual 540 428 sv 1005b [736 322]

Motordrivsteg SFC DC. Manual. Motordrivsteg med fältbussgränssnitt CANopen. Typ SFC DC VC... CO. Manual 540 428 sv 1005b [736 322] Motordrivsteg SFC DC Manual Motordrivsteg med fältbussgränssnitt CANopen Typ SFC DC VC... CO Manual 540 428 sv 1005b [736 322] Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Original.......................................

Läs mer

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7 SIEMENS Förord, innehåll Produktöversikt 1 i Montage, inkoppling, spänningssättning 2 Programmera LOGO! med knappsats 3 Funktionsbeskrivningar 4 Parametrering 5 LOGO! Minnesmodul (Card) 6 LOGO! mjukvara

Läs mer

SE BU 0240 SK 200E. Snabbguide för frekvensomriktare

SE BU 0240 SK 200E. Snabbguide för frekvensomriktare SE BU 0240 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare Pos: 3 /Anl eitung en/el ektr oni k/fu und Starter/0. Pr olog/sicherheits- und Anwendungshinweise für Antriebsstromrichter @ 0\mod_1325778640201_2722.docx

Läs mer

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT HVAC Drive FC 102 1,1-90 kw www.danfoss.com/drives Innehåll Innehåll 1 Så här använder du 6 2 Introduktion till VLT HVAC Frekvensomformare 11 2.1 Säkerhet 11 2.2 CE-märkning

Läs mer

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR.

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR. SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 FÖR STYRNING AV 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR Sid 1(26) Den här manualen är endast till för att användas

Läs mer

Motorenhet MTR DCI. Beskrivning. Typ MTR DCI... DN. Beskrivning 553 535 [717 230]

Motorenhet MTR DCI. Beskrivning. Typ MTR DCI... DN. Beskrivning 553 535 [717 230] Motorenhet MTR DCI Beskrivning Typ MTR DCI... DN Beskrivning 553 535 sv 0705NH [717 230] Adobe och Reader DeviceNet Allen Bradley är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

PROFIBUS diagnos och felsökning 1

PROFIBUS diagnos och felsökning 1 Innehåll INNEHÅLL... 1 1. PROFIBUS DIAGNOS... 4 1.1 PA exempel... 4 2. PROFIBUS STANDARD... 5 2.1 Obligatorisk slavdiagnostik... 5 2.2 Utökad slavdiagnostik... 5 2.3 Diagnostik och larm med DPV1... 6 3.

Läs mer

VLT 6000 HVAC. Introduktion till

VLT 6000 HVAC. Introduktion till Innehåll Introduktion till HVAC Programvaruversion... 4 Säkerhetsföreskrifter... 5 Varning för oavsiktlig start... 5 Presentation av driftsinstruktioner... 6 Fördelar med VLT 6 i en HVAC-installation...

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-sv-13 Version 1.3 SVENSKA Rättsliga bestämmelser SMA Solar Technology AG Rättsliga bestämmelser

Läs mer

CPX-P terminal. Beskrivning. I-moduler CPX-P-8DE-N. Anslutningsblock CPX-P-AB-4XM12- CPX-P-AB-2XKL- [8046083] sv 1504a

CPX-P terminal. Beskrivning. I-moduler CPX-P-8DE-N. Anslutningsblock CPX-P-AB-4XM12- CPX-P-AB-2XKL- [8046083] sv 1504a CPX-P terminal I-moduler CPX-P-8DE-N Beskrivning I-moduler CPX-P-8DE-N Anslutningsblock CPX-P-AB-4XM12- CPX-P-AB-2XKL- 575383 sv 1504a [8046083] Installation Original... de Utgåva... sv 1504a Beteckning...

Läs mer

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning DORMA ED 00LE ED 00 ED 250 LowEnergy.8 Installationsanvisning Innehållsförteckning Sida. Säkerhetsinformation 3 2. Installationsförutsättningar 4 3. Tekniska specifikationer 4-5 4. Uppbyggnad 6 5. Tillbehör

Läs mer

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV SV Användarhandbok Växelriktare för nätkopplade solcellsanläggningar 42,0410,1401 005-24082012

Läs mer

1. Säkerhetsinformation

1. Säkerhetsinformation Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten DTX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB)

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) 1 Innehåll 1 Introduktion.... 3 1.1 Service...3 2 Användningsområde och tekniska data...4 2.1 Användningsområde...4 2.2 Inställning av svetsparametrar...4 2.3 Dimensionsområde

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer