Handbok. Fältbussgränssnitt DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Utgåva 09/ / SV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok. Fältbussgränssnitt DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Utgåva 09/2007 11478276 / SV"

Transkript

1 Växelmotorer \ ndustriväxlar \ Drivsystemteknik \ Drivsystemautomation \ Service Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe Utgåva 9/ / SV Handbok

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 nnehållsförteckning 1 Viktiga anvisningar Symbolförklaring Produktdel Dokumentationshänvisning Ansvar Produktnamn och varumärken Återvinning Säkerhetsanvisningar Anmärkningar Allmänna säkerhetsanvisningar Allmänna säkerhetsanvisningar för bussystem Transport, lagring Uppställning, montering drifttagning, drift nledning Handbokens innehåll Kompletterande litteratur Egenskaper MOVDRVE, MOVTRAC B och PROFBUS Tillgång till all information Cykliskt och acykliskt datautbyte via PROFBUS DP Acykliskt datautbyte via PROFBUS DP-V Konfiguration av PROFBUS-tillvalskortet Övervakningsfunktioner Diagnos Fältbussmonitor ntegrerad säkerhetsteknik Säkerhetskoncept PROFsafe fältbussgränssnitt Säkerhetskoncept MOVDRVE och MOVTRAC Begränsningar Schematisk beskrivning av säkerhetskonceptet med exemplet MOVDRVE MDX61B Säkerhetstekniska krav Krav på installationen Anslutning F-DO V-spänningsmatning Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVDRVE MDX61B nnan du börjar Montering och demontering av tillvalskort Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVTRAC B SBus-anslutning stand alone-apparat Systembussanslutning Montering och installation av gateway-kapslingen UOH11B Anslutning och plintbeskrivning för tillvalet DFS11B Kopplingsschema, säker teknik Separat anslutning av MOVDRVE MDX61B och MOVTRAC B Gruppanslutning av MOVDRVE MDX61B och MOVTRAC B Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 3

4 nnehållsförteckning 6.6 Stifttilldelning PROFBUS Anslutning MOVDRVE /MOVTRAC B/PROFBUS Kommunikationshastigheter överstigande 1,5 MBaud Busskabel, skärmning och förläggning Bussterminering nställning av stationsadress Driftindikeringar för tillvalet DFS11B PROFBUS-lysdioder Projektering och idrifttagning GSD-filernas giltighet för DFS11B Projektering av PROFBUS/PROFsafe med MOVDRVE GSD-fil GSD-fil för PROFBUS DP-V Tillvägagångssätt vid projektering DP-konfigurationer för MOVDRVE MDX61B Projektering av DP-master med MOVTRAC eller gateway GSD-fil GSD-filer för MOVTRAC B och gateway-kapsling UOH11B drifttagning av PROFBUS DP-master Konfiguration av PROFBUS DP-gränssnittet Driftsätt (DP-V1-driftsätt) Automatisk setup för gateway-drift nställning av multiomformaren MOVDRVE MDX61B nställning av frekvensomformaren MOVTRAC B Projektering av PROFsafe med STEP Maskinvaruuppbyggnad nstallation av GSD-fil Konfiguration av DFS i HW-konfig Projektering av en ny konfiguration Parametersättning av PROFsafe-egenskaper Beskrivning av F-parametrarna Säkerhetsdiagnos via PROFBUS DP Reaktionstider hos PROFsafe-tillvalet DFS drifttagning av DFS11B med MOVDRVE MDX61B Förberedelser Tillkoppla MOVDRVE MDX61B med 24 V DC eller 4 V AC drifttagning av DFS11B med MOVTRAC B (gateway) Förberedelser Tillkoppla apparater med 24 V DC eller 4 V AC Driftsegenskaper för PROFBUS DP Datautbyte med DFS11B Simulering av DFS i adressområdet på PLC F-kringutrustnings DB för PROFsafe-tillvalet DFS Styrning av multiomformaren MOVDRVE MDX61B Styrningsexempel SMATC S7 med MOVDRVE MDX61B PROFBUS DP-timeout (MOVDRVE MDX61B) Reaktion fältbuss-timeout (MOVDRVE MDX61B) Styrning av omformaren MOVTRAC B (gateway) Styrningsexempel SMATC S7 med MOVTRAC B (gateway) SBus-timeout Apparatfel Fältbuss-timeout för DFS11B vid gateway-drift SMATC S7 programexempel Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

5 nnehållsförteckning 8.5 Parametersättning via PROFBUS DP Uppbyggnad av 8 byte-movlnk -parameterkanalen Läsning av parameter via PROFBUS DP (READ) Skriv parameter via PROFBUS DP (WRTE) Tillvägagångssätt vid parametersättning av PROFBUS DP Parameterdataformat Returkoder för parametersättning Specialfall Funktioner hos PROFBUS DP-V nledning till PROFBUS DP-V Klass 1 master (C1-master) Klass 2 master (C2-master) Datasatser (DS) DP-V1-tjänster DP-V1-larmhantering SEW-omformarnas egenskaper Struktur hos DP-V1-parameterkanalen Procedur för parametersättning via datasats Procedur för DP-V1-master Adressering av anslutna omformare MOVLNK -parameteruppdrag PROFdrive-parameteruppdrag Projektering av en C1-master Driftsätt (DP-V1-driftsätt) Programexempel för Simatic S Tekniska data DP-V1 för MOVDRVE DFS11B Tekniska data DP-V1 för gateway-drift och MOVTRAC Felkod för DP-V1-tjänster Drift av MOVTOOLS MotionStudio via PROFBUS nledning Nödvändig maskinvara Nödvändig programvara nstallation Konfiguration av SMATC NET Konfiguration av SEW-kommunikationsservern Kommunikationens uppbyggnad Tillvägagångssätt Kända problem i samband med MOVTOOLS MotionStudio Feldiagnos Diagnosprocedurer Fellista vid gateway-drift Feltabell för PROFsafe-tillvalet DFS11B Tekniska data Tillval DFS11B för MOVDRVE MDX61B Tillval DFS11B för MOVTRAC B och gateway-kapsling UOH11B Säkerhetsdel DFS11B för MOVDRVE MDX61B och MOVTRAC B ndex Adresslista Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 5

6 1 Viktiga anvisningar Symbolförklaring 1 Viktiga anvisningar 1.1 Symbolförklaring Följande säkerhets- och varningsanvisningar måste ovillkorligen följas! Elektrisk fara! Möjliga följder: Dödsolycka eller svåra skador. Livsfara. Möjliga följder: Dödsolycka eller svåra skador. Farlig situation. Möjliga följder: Lätta eller obetydliga skador. Skadlig situation. Möjliga följder: Skador på apparaten och dess omgivning. Användartips och nyttig information. 1.2 Produktdel Handboken är en del av fältbussgränssnittet DFS11B PROFBUS DP-V1 och innehåller viktig information om användning och service. 1.3 Dokumentationshänvisning Att dokumentationen följs är en förutsättning för: Störningsfri drift Gällande garantianspråk Läs igenom denna handbok noggrant innan du börjar med installationen och idrifttagningen av omformaren med tillvalskortet DFS11B PROFBUS. En förutsättning för att man ska förstå denna handbok är att man känner till och har tillgång till dokumentationen för MOVDRVE och MOVTRAC, särskilt systemhandböckerna MOVDRVE MDX6B/61B och MOVTRAC B. 6 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

7 Viktiga anvisningar Ansvar Ansvar Handlingar som inte är facktekniskt korrekta samt andra handlingar som bryter mot anvisningarna i denna handbok har en negativ inverkan på produktegenskaperna. SEW-EURODRVE GmbH & Co åtar sig inget som helst ansvar för därav följande skador. 1.5 Produktnamn och varumärken Märken och produktnamn som nämns i denna handbok är varumärken eller registrerade varumärken hos sina respektive ägare. 1.6 Återvinning Följ gällande föreskrifter! Ta hand om kasserat material (vid behov sorterat) allt efter beskaffenhet och gällande föreskrifter som t.ex.: Elektronikskrot Plast Plåt Koppar osv. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 7

8 2 Säkerhetsanvisningar Anmärkningar 2 Säkerhetsanvisningar Fältbussgränssnittet DFS11B får bara installeras och tas i drift när de gällande föreskrifterna för förebyggande av olycksfall och montage- och driftsinstruktionerna MOVDRVE MDX6B/61B och MOVTRAC B följs! 2.1 Anmärkningar Följande säkerhetsanvisningar gäller användning av fältbussgränssnittet DFS11B PROFBUS DP-V1. Observera även de kompletterande säkerhetsanvisningarna i de enskilda kapitlen i denna handbok. 2.2 Allmänna säkerhetsanvisningar Skadade produkter får aldrig installeras eller tas i drift. Meddela omedelbart eventuella transportskador till transportföretaget Allmänna säkerhetsanvisningar för bussystem Du har nu ett kommunikationssystem som kan användas för att anpassa omformaren MOVDRVE /MOVTRAC till anläggningssystem. Precis som vid alla bussystem finns risken att parametrarna ändras utifrån (gäller omformaren) utan att detta kan ses och på så vis ändras även omformarens beteende. Detta kan leda till oväntat (inte okontrollerat) systembeteende. 2.3 Transport, lagring Kontrollera omedelbart vid varje leverans om några transportskador har uppstått. nformera i så fall genast transportföretaget om detta. Skadade produkter får aldrig tas i drift. Använd lämpliga transportmedel med tillräcklig bärförmåga om det behövs. Skador kan uppstå på grund av felaktig lagring! Om apparaten inte ska användas direkt ska den lagras i ett torrt utrymme där den inte utsätts för damm. 8 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

9 Säkerhetsanvisningar Uppställning, montering Uppställning, montering Observera anvisningarna i kapitel 6, "Monterings- och installationsanvisningar". 2.5 drifttagning, drift Observera anvisningarna i kapitel 7, "Projektering och idrifttagning". Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 9

10 3 nledning Handbokens innehåll 3 nledning 3.1 Handbokens innehåll Denna användarhandbok beskriver: Montering av tillvalskortet PROFBUS/PROFsafe DFS11B i multiomformaren MOVDRVE MDX61B. Användning av tillvalskortet PROFBUS/PROFsafe DFS11B i frekvensomformaren MOVTRAC B och i gateway-kapslingen UOH11B. drifttagning av MOVDRVE B i fältbussystemet PROFBUS. drifttagning av MOVTRAC B på PROFBUS-gateway. Konfiguration av PROFBUS med GSD-filer. Konfiguration av PROFsafe. Drift av MOVTOOLS MotionStudio via PROFBUS. 3.2 Kompletterande litteratur För att MOVDRVE /MOVTRAC ska kunna anslutas enkelt och effektivt till fältbussystemet PROFBUS bör du, förutom denna användarhandbok, beställa följande kompletterande litteratur om fältbussar för tillvalet PROFBUS: Handboken till MOVDRVE Fieldbus Unit Profile Systemhandboken till MOVTRAC B Systemhandboken till MOVDRVE MDX61B Handböckerna till MOVTRAC B säker frånkoppling Handböckerna Säker frånkoppling för MOVDRVE MDX6B/61B handboken till MOVDRVE Fieldbus Unit Profile och i systemhandboken till MOVTRAC B beskrivs, förutom fältbussparametrarna och deras kodning, olika styrningskoncept och applikationsmöjligheter med exempel. Handboken "Fieldbus Unit Profile and Parameter List" för MOVDRVE innehåller en lista med alla multiomformarens parametrar. Dessa kan läsas av och ställas in via olika kommunikationsgränssnitt som t.ex. systembuss, RS-485 samt med fältbussgränssnittet. 1 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

11 nledning Egenskaper Egenskaper Tack vare det effektiva fältbussgränssnittet kan multiomformaren MOVDRVE MDX61B och frekvensomformaren MOVTRAC B tillsammans med tillvalet DFS11B anslutas till överordnade automationssystem via PROFBUS/PROFsafe MOVDRVE, MOVTRAC B och PROFBUS Omformarens apparatbeteende som ligger till grund för PROFBUS-driften, den så kallade apparatprofilen, är fältbussoberoende och därmed enhetlig. Användaren har möjlighet att utveckla fältbussoberoende applikationer. På så vis är det enkelt att byta till andra bussystem som t.ex. DeviceNet Tillgång till all information MOVDRVE MDX61B och MOVTRAC B har digital tillgång till alla drivsystemsparametrar och funktioner via PROFBUS-gränssnittet. Styrningen av multiomformaren sker via snabba cykliska processdata. Via denna processdatakanal kan, förutom inmatning av börvärden (t.ex. börvarvtal, integratortid för hög/låg gång osv.), även andra drivfunktioner som till exempel frigivning, reglerspärr, normalstopp, snabbstopp osv. lösas ut. Dessutom kan även ärvärden från multiomformaren läsas av via denna kanal, till exempel ärvarvtal, ström, apparatstatus, felnummer och referensmeddelanden Cykliskt och acykliskt datautbyte via PROFBUS DP Medan processdatautbyte i regel sker cykliskt kan drivsystemparametrarna läsas av och skrivas acykliskt via funktioner som READ och WRTE eller via MOVLNK -parameterkanalen. Detta parameterdatautbyte tillåter tillämpningar där alla viktiga parametrar förs till den överordnade automationsnivån, så att ingen manuell parametersättning av själva frekvensomformaren ska behövas Acykliskt datautbyte via PROFBUS DP-V1 Med PROFBUS DP-V1-specifikationen har, inom ramen för PROFBUS DP-utbyggnader, nya acykliska READ/WRTE-tjänster införts. Dessa tjänster infogas i särskilda telegram under löpande cyklisk busstyrning, så att kompatibilitet garanteras mellan PROFBUS DP och PROFBUS DP-V1. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 11

12 EURODRVE 3 nledning Egenskaper Konfiguration av PROFBUS-tillvalskortet Generellt är PROFBUS-tillvalskortet utformat så att alla fältbusspecifika inställningar som t.ex. stationsadress och standardbussparametrar utförs med DP-omkopplare på tillvalskortet. Med denna manuella inställning kan multiomformaren snabbt integreras i PROFBUS-omgivningen och aktiveras. [1] PROFBUS Master MOVTRAC B Digital /O Analog /O MOVDRVE B MOVDRVE B PROFBUS Bild 1: PROFBUS med MOVDRVE och MOVTRAC 58687AXX [1] Visualisering Övervakningsfunktioner Användningen av fältbussystem i samband med drivsystemsteknik kräver extra övervakningsfunktioner som t.ex. övervakning av fältbusstid (fältbuss-timeout) eller snabbstoppkoncept. Övervakningsfunktionerna för MOVDRVE /MOVTRAC kan anpassas i detalj till dina applikationer. Du kan t.ex. bestämma vilken felreaktion multiomformaren ska lösa ut vid bussfel. För många tillämpningar är snabbstopp lämpligt. Det går även att spara de senaste börvärdena så att drivsystemet startar igen med de senast giltiga börvärdena (t.ex. löpande band). Eftersom styrplintarna även fungerar i fältbussdrift kan fältbussoberoende snabbstoppkoncept realiseras med multiomformarens plintar. 12 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

13 nledning Egenskaper Diagnos Multiomformaren MOVDRVE och frekvensomformaren MOVTRAC B har flera diagnosmöjligheter i samband med idrifttagning och service. Den integrerade fältbussmonitorn gör det möjligt att t.ex. kontrollera börvärden från det överordnade styrsystemet och även ärvärden Fältbussmonitor Dessutom får du ytterligare information om statusen för fältbussgränssnittet. Fältbussmonitorn ger i kombination med programmet MOVTOOLS MotionStudio möjlighet till enkel diagnos. Förutom inställning av alla drivparametrar (inklusive fältbussparametrarna) indikeras även fältbussinformation och information om apparatens status i detalj. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 13

14 4 ntegrerad säkerhetsteknik Säkerhetskoncept PROFsafe fältbussgränssnitt 4 ntegrerad säkerhetsteknik 4.1 Säkerhetskoncept PROFsafe fältbussgränssnitt PROFsafe fältbussgränssnitt inom ramen för PROFsafe -gränssnittet DFS.. har en integrerad säkerhetsrelaterad elektronikmodul med en säker utgång (F-DO). Säkerhetskonceptet för denna modul bygger på att det existerar ett säkert tillstånd för alla säkerhetsrelaterade processtorheter. Hos PROFsafe-gränssnittet DFS.. motsvarar detta tillstånd värdet "" för utgången F-DO. Följande krav uppfylls med en tvåkanalig redundant systemstruktur i säkerhetsmodulen med hjälp av lämpliga övervakningsmekanismer: SL3 enligt EN 6158 Kategori 4 enligt EN Prestandanivå e enligt EN SO När fel registreras reagerar systemet genom att övergå till säkert tillstånd. Därmed uppfylls säkerhetsfunktionen i form av en säker utgång med anslutning till överordnad säkerhetsrelaterad styrning via PROFsafe-kommunikation. ngen lokal utvärdering eller logisk bearbetning sker av den säkra utgången på säkerhetsmodulen i DFS-gränssnittet. Med den säkra utgången F-DO kan 24 V-ingången "Säker frånkoppling" X17 på omformaren MOVDRVE /MOVTRAC brytas, vilket är liktydigt med ett säkert stopp av drivenheten. Observera i sammanhanget följande säkerhetskoncept för omformaren MOVDRVE /MOVTRAC samt alla säkerhetsanvisningar, krav och installationsföreskrifter i detta dokument. Varning! Säkerhetsfunktionen i MOVDRVE /MOVTRAC är endast tillåten för tillämpningar upp till kategori 3 enligt EN Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

15 ntegrerad säkerhetsteknik Säkerhetskoncept MOVDRVE och MOVTRAC Säkerhetskoncept MOVDRVE och MOVTRAC Potentiellt farliga situationer i en maskin måste åtgärdas så snart som möjligt. För potentiellt farliga maskinrörelser är riskfritt tillstånd i regel detsamma som stillestånd med skydd mot återstart. Omformarna MOVDRVE MDX61B och MOVTRAC B kan anslutas till ett externt felsäkert och kontrollerat säkerhetsrelä (enligt säkerhetskategori 3, EN 954-1). När en ansluten kommandoenhet (t.ex. nödstoppknapp med spärrfunktion) manövreras frånkopplar denna brytare alla aktiva enheter (frånkoppling av slutstegdrivningens säkerhetsanslutna 24 V-matning), som krävs för att skapa pulssekvenser i effektslutsteget (GBT), från matningen så att de är strömlösa. Genom att den positiva och negativa polen i 24 V-matningen frånkopplas, säkerställer man att den nödvändiga spänningsmatningen, som krävs för omformarens funktion och på så vis även för att ett rotationsfält med pulsmönster skapas (som gör det möjligt att skapa ett rotationsfält), säkert bryts. På så vis kan ingen återstart ske. stället för galvanisk isolation av drivenheten från nätet med kontaktorer eller brytare, bryts 24 V-matningen för styrning av frekvensomformarens effekthalvledare på ett säkert sätt. Därmed kan inget roterande magnetfält genereras i den anslutna motorn. Den enskilda motorn kan i detta tillstånd inte utveckla något vridmoment, även om nätspänning är ansluten. Kraven på säkerhetsreläer är listade i avsnitten nedan och måste följas exakt. Med extern anslutning via ett säkerhetsrelä med egenskaperna minst godkänd för säkerhetskategori 3 frånkoppling minst för säkerhetskategori 3 kan omformarna MOVDRVE MDX61B och MOVTRAC B med säker frånkoppling efter ett stopp av kategori eller 1 (enligt EN 624-1) och säkert skydd mot återstart enligt säkerhetskategori 3 (enligt EN 954-1) användas Begränsningar Om 24 V DC-spänningsmatningen uteslutande frånkopplar på pluspolen får inga testpulser komma från denna när den är frånkopplad. Varning! Säkerhetskonceptet lämpar sig endast för att utföra mekaniska ingrepp på driven utrustning. Varning! En riskanalys för anläggningen/maskinen ska alltid göras av konstruktören och tas med i beräkningen när omformarna MOVDRVE MDX 61B och MOVTRAC B ska användas. Livsfara! När 24 V-matningsspänningen frånkopplas står omformarens mellankrets fortfarande under spänning. Varning! nnan arbeten utförs på drivsystemets elektriska delar måste matningsspänningen brytas med hjälp av en extern arbetsbrytare. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 15

16 4 ntegrerad säkerhetsteknik Säkerhetskoncept MOVDRVE och MOVTRAC Schematisk beskrivning av säkerhetskonceptet med exemplet MOVDRVE MDX61B Uz+ Uz- [17] [1] SNT HV 24V int. 24V ext. SNT NV 24V int. [2] 24V ext./ 24V int. [7] 24V GND [5] [6] [4] S24V SV24 GND 24V SV24 S V 24 SNT [3] MOVDRVE B CAN RS485 Binary N [9] Binary OUT [16] [8] [1] Analog N Analog OUT [15] PWM Uz+ M [11] [14] [13 ] Uz- [12] L1 L2 L3 Bild 2: Schematisk illustration av "Säkerhetskoncept för MOVDRVE MDX61B" 61519AXX [1] Switchat matningsdon för högspänning [2] Switchat matningsdon för nätspänning [3] Säkerhetsrelä (extern) godkänd för minst kategori 3 enligt EN [4] Säkerhetsrelaterad 24 V-spänningsmatning [5] Switchat säkerhetsmatningsdon (SNT) [6] Potentialseparering [7] Säkerhetskrets [8] nfo till säkerhetskärnan: Spänningsmatning för styrning av slutsteg OK (inte i säkerhetskretsen) [9] Spänningsmatning för styrning av effekttransistorer [1] 24 V-switchat säkerhetsmatningsdon frånkopplat/broms aktiv (inte i säkerhetskretsen) [11] Motor [12] Effektdel [13] Temperaturmätning [14] Positionsregistrering [15] Pulsbreddsmodulerande signaler för slutsteg [16] Säkerhetskärna [17] Fältbussanslutning Den schematiska beskrivningen gäller även för MOVTRAC B. 16 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

17 Säkerhetstekniska krav Krav på installationen 5 5 Säkerhetstekniska krav nformation om säkerhetstekniska krav finns i följande dokument: Handboken "MOVDRVE MDX6B/61B Säker frånkoppling krav" Handboken "MOVTRAC B Säker frånkoppling krav" 5.1 Krav på installationen Anslutning F-DO Den maximala strömbelastningen för den säkerhetsrelaterade digitalutgången F-DO är 1 A DC. Den säkerhetsrelaterade digitala utgången är utförd som en 2-polig, P-M-kopplande utgång och styrs via PROFsafe från en överordnad säkerhetsrelaterad styrning. När ett ställdon ansluts till den säkerhetsrelaterade digitalutgången F-DO ansluter man generellt 2-poligt mellan de växlande utgångarna P och M (F-DO_P och F-DO_M). Enpolig anslutning mellan F-DO_P och referensspänningen GND är inte tillåten och medför felstatus så snart utgången aktiveras. Den säkra utgången testas cykliskt internt. På grund av urkopplingen är dock inte testpulserna till anslutningsplintarna synliga och behöver inte observeras under drift V-spänningsmatning 24 V-matningsspänning(ar) till DFS11B och alla deltagare på fältbussen måste vara utförda som säkerhetsrelaterade funktionsklenspänningar. Spänningen måste ligga inom de gränser som fastställs i Tekniska data. Vidare får följande spänningsvärden inte överskridas i händelse av fel (enligt EN 695): max. 6 V DC, max. 12 V DC i 2 ms. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 17

18 6 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVDRVE MDX61B 6 Monterings- och installationsanvisningar Detta kapitel innehåller anvisningar för montering och installation av tillvalskortet DFS11B i MOVDRVE MDX61B, MOVTRAC B och gateway-kapslingen UOH11B. 6.1 Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVDRVE MDX61B Montering eller demontering av tillvalskort på MOVDRVE MDX61B byggstorlek får bara utföras av SEW-EURODRVE. Användaren själv får bara montera eller demontera tillvalskort på MOVDRVE MDX61B byggstorlek 1 till 6. Tillvalskortet DFS11B måste anslutas till kortplats [1], fältbusskortplatsen. [1] F-ADDRESS X31 DFS11B R FS BF FDO 1 2 FDO 3 4 LS 5 6 PS X AS AXX [1] Kortplats för fältbusskort 18 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

19 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVDRVE MDX61B nnan du börjar Tillvalskortet DFS11B måste anslutas till kortplatsen för fältbusskort. Observera följande anvisningar innan monteringen eller demonteringen av tillvalskortet påbörjas: Gör omformaren spänningslös. Frånskilj 24 V DC och nätspänning. Urladda dig på lämpligt sätt (handledsband, ledande skor etc.) innan du vidrör tillvalskortet. nnan tillvalskortet monteras ska manöverenheten och frontpanelen tas av. När tillvalskortet monterats ska manöverenheten och frontpanelen sättas tillbaka igen. Förvara tillvalskortet i originalförpackningen och ta först ut det direkt i samband med monteringen. Fatta bara tag i tillvalskortet på kretskortets kant. Rör inga komponenter. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 19

20 6 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVDRVE MDX61B Montering och demontering av tillvalskort Bild 3: Montering av tillvalskort i MOVDRVE MDX61B byggstorlek AXX 1. Lossa de båda fästskruvarna på tillvalskortets hållare. Dra ut korthållaren jämnt (inte snett!) från kortplatsen. 2. Lossa de båda fästskruvarna för de svarta täckkåporna på hållaren. Ta av den svarta täckkåpan. 3. Sätt fast tillvalskortet med de tre fästskruvarna exakt i de avsedda hålen på hållaren. 4. Sätt tillbaka korthållaren med monterat tillvalskort i kortplatsen. Tryck in hållaren med måttlig kraft. Skruva fast hållaren igen med de båda fästskruvarna. 5. Demontera tillvalskortet i omvänd ordningsföljd. 2 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

21 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVTRAC B Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVTRAC B MOVTRAC B behöver ingen särskild firmware-status. Bara SEW-EURODRVE får montera och demontera tillvalskort i MOVTRAC B SBus-anslutning stand alone-apparat MOVTRAC B DFS11B R FS BF FDO 1 2 FDO [1] S1 S2 ON OFF X44 F-ADDRESS X LS 5 6 PS FSC11B X45 X46 X H L ^ AS 1 H1 H2 X V = - 24V O GND X X AXX [1] Aktiverat termineringsmotstånd, S1 = ON DFS11B har ett integrerat SBus-termineringsmotstånd och måste alltid installeras i början av SBus-anslutningen. DFS11B har alltid adressen. X46 X26 Beskrivning X46:1 X26:1 SC11 SBus +, CAN high X46:2 X26:2 SC12 SBus, CAN low Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 21

22 6 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVTRAC B X46 X26 Beskrivning X46:3 X26:3 GND, CAN GND X46:7 X26:7 24 V DC X12 Beskrivning X12:8 +24 V-ingång X12:9 GND-referensspänning, digitala ingångar X31 Beskrivning X31:1 Säker utgång F_DO_M X31:2 Säker utgång F_DO_P X31:3 Matning av den säkra utgången GND X31:4 Matning av den säkra utgången 24V_LS X31:5 Elektronikmatning GND X31:6 Elektronikmatning 24V_PS Beskrivning av lysdioderna Lysdiod Betydelse R RUN modulstatus (grön) BF BUS-FAULT busstatus (röd vid fel, annars släckt) FS Säkerhetstillvalets status (i normaldrift är den grön) FDO Status för den säkra utgången (orange) För enkel kabelanslutning kan DFS11B matas med 24 V-likspänning från X46.7 på MOVTRAC till X26.7. När DFS11B matas via MOVTRAC måste MOVTRAC matas med 24 V-likspänning via plint X12.8 och X12.9. Kabellängden för matningsspänningarna 24V_LS och 24V_PS får inte överskrida 3 m. 22 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

23 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVTRAC B Systembussanslutning MOVTRAC B DFS11B R FS BF FDO S1 S2 ON OFF X44 F-ADDRESS X FDO 3 4 LS 5 6 PS FSC11B X45 X46 H L ^ X AS 1 H1 H2 X24 MOVTRAC B MOVTRAC B S1 S2 S1 S2 + 24V = - 24V O GND X X ON OFF X44 FSC11B X45 X46 ON OFF X44 FSC11B X45 X46 HL ^ HL ^ Bild 4: Systembussanslutning 6151AXX DFS GND SC11 SC12 MOVTRAC B GND SC22 SC21 SC12 SC11 S12 Beskrivning Systembussreferens Systembuss High Systembuss Low Beskrivning Systembussreferens Utgående systembuss Low Utgående systembuss High nkommande systembuss Low nkommande systembuss High Systembuss-termineringsmotstånd Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 23

24 6 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVTRAC B Observera! Använd 2 x 2-trådig, parvis tvinnad och skärmad kopparkabel (dataöverföringskabel med skärm av kopparfläta). Anslut skärmens båda ändar med god ytkontakt till elektronikskärmklämman på MOVTRAC och till GND. Kabeln måste uppfylla nedanstående specifikationer: Ledararea,75 mm 2 Ledarresistans 12 Ê vid 1 MHz Kapacitans  4 pf/m vid 1 khz Tillåten totallängd är beroende av inställd SBus-Baudrate: 25 kbaud: 16 m 5 kbaud: 8 m 1 kbaud: 4 m Aktivera alltid systembussens termineringsmotstånd i slutet av systembussen (S1 = ON). För övriga apparater ska termineringsmotståndet kopplas ifrån (S1 = OFF). DFS11B-gateway måste alltid sitta i början eller slutet av systembussanslutningen och har ett inbyggt termineringsmotstånd. Mellan apparaterna som är anslutna till SBus får ingen potentialförskjutning förekomma. Undvik potentialförskjutning genom lämpliga åtgärder som t.ex. sammankoppling av apparathöljena med separat ledning. Stjärnformad anslutning är inte tillåten. 24 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

25 Monterings- och installationsanvisningar Montering och installation av gateway-kapslingen UOH11B Montering och installation av gateway-kapslingen UOH11B UOH11B DFS11B R FS BF FDO 1 2 FDO 3 4 LS 5 6 PS F-ADDRESS X X AS 1 H1 H2 X24 SEW Drive X SC11 systembuss +, CAN high SC12 systembuss, CAN low GND, CAN GND + 24 V GND 615ASV X26 X26:1 SC11 systembuss +, CAN high X26:2 SC12 systembuss, CAN low X26:3 GND, CAN GND X26:6 GND, CAN GND X26:7 24 V DC Gateway-kapslingen matas med 24 V DC via X26. Aktivera alltid systembussens termineringsmotstånd i slutet av systembussen. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 25

26 6 Monterings- och installationsanvisningar Anslutning och plintbeskrivning för tillvalet DFS11B 6.4 Anslutning och plintbeskrivning för tillvalet DFS11B Artikelnummer Tillval PROFBUS/PROFsafe -gränssnitt typ DFS11B: Vy framifrån DFS11B DFS11B R FS BF FDO F-ADDRESS X FDO 3 4 LS 5 6 PS X AS AXX Tillvalet "PROFBUS-gränssnitt typ DFS11B" kan bara användas tillsammans med MOVTRAC B och MOVDRVE MDX61B, inte med MOVDRVE MDX6B. Tillvalet DFS11B måste anslutas till kortplatsen för fältbusskort. Beskrivning Diagnoslysdioder: Anslutning X31 F-ADDRESS: DPomkopplare för inställning av Failsafe-adress X3: PROFBUS-anslutning ADDRESS: DP-omkopplare för inställning av PROFBUS-stationsadress DPomkopplare Plint R FS BF FDO 1 (F_DO_M) 2 (F_DO_P) 3 (GND) 4 (24 V_LS) 5 (GND) 6 (24 V_PS) X3:1 X3:2 X3:3 X3:4 X3:5 X3:6 X3:7 X3:8 X3: AS Funktion RUN modulstatus (grön) Failsafe-status status för säkerhetstillvalet (grön vid normal drift) BUS-FAULT busstatus (röd vid fel, annars släckt) Failsafe-utgång status för den säkra utgången (orange) Säker utgång Säker utgång Matning av den säkra utgången Matning av den säkra utgången 1) Elektronikmatning Elektronikmatning 1) Signifikans: 1 Signifikans: 2 Signifikans: 4 Signifikans: 8 Signifikans: 16 Signifikans: 32 Signifikans: 64 Signifikans: 128 Signifikans: 256 Signifikans: 512 N.C. N.C. RxD/TxD-P CNTR-P DGND (M5V) VP (P5V/1 ma) N.C. RxD/TxD-N N.C. Signifikans: 1 Signifikans: 2 Signifikans: 4 Signifikans: 8 Signifikans: 16 Signifikans: 32 Signifikans: 64 Automatisk setup för gateway-drift 1) 24 V-matningsspänning(ar) till DFS11B och alla deltagare på fältbussen måste vara utförda som säkerhetsrelaterade funktionsklenspänningar. Spänningen måste ligga inom de gränser som fastställs av Tekniska data. Vidare får följande spänningsvärden inte överskridas i händelse av fel (enligt EN 695): max. 6 V DC, max. 12 V DC i 2 ms. Vy framifrån MOVTRAC B, DFS11B och UOH11B Beskrivning Funktion H1 H2 Lysdiod H1 (röd) Lysdiod H2 (grön) Systemfel (bara för gateway-funktion) Reserverad X axx X24 X-terminal RS-485-gränssnitt för diagnos med dator och MOVTOOLS MotionStudio (Gäller endast MOVTRAC B) 26 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

27 Monterings- och installationsanvisningar Kopplingsschema, säker teknik Kopplingsschema, säker teknik Separat anslutning av MOVDRVE MDX61B och MOVTRAC B Spänningsmatning [1] 24V + = MOVDRVE B MOVTRAC B Referensspänning, digital signal +24 V-utgång Referens +24 V-ingång säker frånkoppling +24 V-ingång säker frånkoppling X17: 1 DGND 2 VO24 3 SOV24 4 SV24 DFS11B R FS BF FDO X31 X31:1 - F-DO_M X31:2 - F_DO_P FDO 1 2 FDO GND 3 4 LS GND 5 6 PS F-ADDRESS X AS ASV [1] 24 V-matningsspänning(ar) till DFS11B och alla deltagare på fältbussen måste vara utförda som säkerhetsrelaterade funktionsklenspänningar. Spänningen måste ligga inom de gränser som fastställs i Tekniska data. Vidare får följande spänningsvärden inte överskridas i händelse av fel (enligt EN 695): max. 6 V DC, max. 12 V DC i 2 ms. Kabelspecifikation Anslut endast kablar med en ledararea på minst,25 mm 2 (AWG23) till max. 1 mm 2 (AWG18) till den säkerhetsrelaterade digitalutgången F-DO (X31:1, X31:2) på tillvalet DFS11B. Enligt EC 6999 tillåts anslutning i plint utan ledarhylsor. Den maximala kabellängden är 3 m. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 27

28 6 Monterings- och installationsanvisningar Kopplingsschema, säker teknik Anslutning F-DO Den säkerhetsrelaterade digitala utgången är utförd som en 2-polig, P-M-kopplande utgång och styrs via PROFsafe från en överordnad säkerhetsrelaterad styrning. När ett ställdon ansluts till den säkerhetsrelaterade digitalutgången F-DO ansluter man generellt 2-poligt mellan de växlande utgångarna P och M (F-DO_P och F-DO_M). Enpolig anslutning mellan F-DO_P och referensspänningen GND är inte tillåten och medför felstatus så snart utgången aktiveras. Den säkra utgången testas cykliskt internt. På grund av urkopplingen är dock inte testpulserna till anslutningsplintarna synliga och behöver inte observeras under drift. Med hjälp av interna test- och övervakningsfunktioner kan olika externa fel upptäckas. Vid inkopplad utgång detekteras följande fel: Kortslutning mellan P-utgången och referensspänning Kortslutning mellan M-utgången och +24 V-matning Kortslutning mellan P-utgången och M-utgången Vid frånkopplad utgång detekteras följande fel: Kortslutning mellan P-utgången och referensspänning Kortslutning mellan M-utgången och referensspänning Kortslutning mellan logik och 24 V-matning Kortslutning mellan M-utgången och +24 V-matning När systemet detekterar ett fel intar det säkert tillstånd, dvs. alla säkerhetsrelaterade processtorheter (F-DO) får värdet "". Dessutom passiveras säkerhetsmodulen. Feltillståndet indikeras av lysdioden "FS" (Failsafe-status) (Æ sidan 35). 24 V-matningsspänning(ar) till DFS11B och alla deltagare på fältbussen måste vara utförda som säkerhetsrelaterade funktionsklenspänningar. Spänningen måste ligga inom de gränser som fastställs i Tekniska data. Vidare får följande spänningsvärden inte överskridas i händelse av fel (enligt EN 695): max. 6 V DC, max. 12 V DC i 2 ms. 28 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

29 Monterings- och installationsanvisningar Kopplingsschema, säker teknik Gruppanslutning av MOVDRVE MDX61B och MOVTRAC B Spänningsmatning [1] 24V + = MOVDRVE B MOVTRAC B MOVDRVE B MOVTRAC B MOVDRVE B MOVTRAC B DFS11B R FS BF FDO Referensspänning, digital signal +24 V-utgång X17: 1 DGND Referens +24 V-ingång säker frånkoppling +24 V-ingång säker frånkoppling VO24 SOV24 SV Referensspänning, digital signal +24 V-utgång X17: 1 DGND Referens +24 V-ingång säker frånkoppling +24 V-ingång säker frånkoppling VO24 SOV24 SV Referensspänning, digital signal +24 V-utgång X17: 1 DGND Referens +24 V-ingång säker frånkoppling +24 V-ingång säker frånkoppling VO24 SOV24 SV X31:1 - F-DO_M X31 FDO 1 2 FDO X31:2 - F_DO_P GND 3 4 LS GND 5 6 PS F-ADDRESS X AS ASV [1] 24 V-matningsspänning(ar) till DFS11B och alla deltagare på fältbussen måste vara utförda som säkerhetsrelaterade funktionsklenspänningar. Spänningen måste ligga inom de gränser som fastställs i Tekniska data. Vidare får följande spänningsvärden inte överskridas i händelse av fel (enligt EN 695): max. 6 V DC, max. 12 V DC i 2 ms. Observera den maximala strömbelastningen för den säkerhetsrelaterade digitalutgången F-DO på 1 A DC. Om den maximala strömbelastningen (1 A DC) för den säkerhetsrelaterade digitalutgången F-DO överskrids, kan tillvalskortet DFS11B förstöras. Då är inte säkerhetsfunktionen hos MOVDRVE MDX61B/MOVTRAC B garanterad. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 29

30 6 Monterings- och installationsanvisningar Kopplingsschema, säker teknik Kabelspecifikation Anslut endast kablar med en ledararea på minst,25 mm 2 (AWG23) till max. 1 mm 2 (AWG18) till den säkerhetsrelaterade digitalutgången F-DO (X31:1, X31:2) på tillvalet DFS11B. Enligt EC 6999 tillåts anslutning i plint utan ledarhylsor. Effektförbrukning hos den säkra kontakten X17 för MOVTRAC Säkerhetsingång X17 plint 4 Spänning/Area/Tid Min. Typ Max. Enhet Säkerhetsrelaterad 24 V-spänningsmatning 19, VDC Effektförbrukning (byggstorlek/kapacitet) BG/24 µf 3 BG1/27 µf 5 BG 2/2S/27 µf 6 BG3/27 µf 7,5 watt BG4/27 µf 8 BG5/27 µf 1 Anslutningsarea för säkerhetsrelaterad 24 V-matning,75 1,5 mm 2 Tid från det att den säkerhetsrelaterade BS 2 24 V-matningen frånkopplas BG1... BG5 1 ms Effektförbrukning hos den säkra kontakten X17 för MOVDRVE Säkerhetsingång X17 plint 4 MOVDRVE MDX6/61B Säkerhetskontakt X17:1 X17:2 Tillåten ledararea Effektförbrukning X17:4 ngångskapacitet X17:4 X17:3 X17:4 Tid till återstart Tid till spärrning av slutsteg Signalnivå Allmänna elektronikdata DGND: Referensspänning för X17:3 VO24: U OUT = 24 V DC, endast för matning av X17:4 på samma apparat, matning av andra apparater är inte tillåten SOV24: Referensspänning för DC+24 V-ingången "Säker frånkoppling" (säkerhetskontakt) SV24: DC+24 V-ingång "Säker frånkoppling" (säkerhetskontakt) En ledare per plint:,8... 1,5 mm 2 (AWG ) Två ledare per plint:, , mm 2 (AWG ) Byggstorlek : 3 W Byggstorlek 1: 5 W Byggstorlek 2, 2S: 6 W Byggstorlek 3: 7,5 W Byggstorlek 4: 8 W Byggstorlek 5: 1 W Byggstorlek 6: 6 W Byggstorlek : 27 µf Byggstorlek 1...6: 27 µf t A = 2 ms t S Â 1 ms DC +19,2 V...+3 V= "1" = kontakt sluten DC 3 V...+5 V = "" = kontakt öppen 3 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

31 Monterings- och installationsanvisningar Stifttilldelning PROFBUS Stifttilldelning PROFBUS Anslutning till PROFBUS-nätet sker via en 9-polig D-sub-kontakt enligt EC T-bussanslutningen måste göras med en motsvarande utförd kontakt. [2] RxD/TxD- P RxD/TxD-N CNTR-P DGND (M5V) VP (P5V/1mA) N.C [3] [1] Bild 5: Stifttilldelning på 9-polig D-sub-kontakt enligt EC AXX [1] 9-polig D-sub-kontakt [2] Signalledning, tvinnad [3] Kontakt med stor yta mellan kontaktdonskapsling och skärm Anslutning MOVDRVE /MOVTRAC B/PROFBUS Anslutning av tillvalet DFS11B till PROFBUS-systemet görs i regel via en tvinnad, skärmad tvåledarkabel. Vid valet av busskontaktdon måste man tänka på att det ska klara den maximala överföringshastigheten. Anslutningen av tvåledarkabeln till PROFBUS-kontaktdonet görs via stift 3 (RxD/TxD-P) och stift 8 (RxD/TxD-N). Kommunikationen sker via dessa båda stift. RS-485-signalerna RxD/TxD-P och RxD/TxD-N måste ha samma stiftarrangemang för alla PROFBUSdeltagare. Annars kan ingen kommunikation ske via bussen. Via stift 4 (CNTR-P) ger PROFBUS-gränssnittet en TTL-styrsignal för en repeater eller FO-adapter (referens = stift 5) Kommunikationshastigheter överstigande 1,5 MBaud Drift av DFS11B med Baudrate-värden > 1,5 MBaud är endast möjlig med speciella 12 MBaud-PROFBUS-kontaktdon. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 31

32 6 Monterings- och installationsanvisningar Busskabel, skärmning och förläggning 6.7 Busskabel, skärmning och förläggning PROFBUS-gränssnittet stöder RS-485-överföringstekniken och förutsätter som fysikaliskt medium skärmad, parvis tvinnad tvåledarkabel, dvs. kabeltyp A, specificerad för PROFBUS enligt EC Korrekt skärmning av busskabeln dämpar de elektriska störningar som kan förekomma i industriell miljö. Följande åtgärder skärmar busskabeln optimalt: Dra åt alla fästskruvar på kontaktdon, moduler och potentialutjämningsledningar för hand. Använd endast kontaktdon med metallhus eller metalliserat hus. Anslut skärmen i kontaktdonet med stor kontaktyta. Anslut skärmen för busskabeln i båda ändarna av kabeln. Förlägg inte signal- och busskabel parallellt med nätkablarna (motorkablarna) utan såvitt möjligt i skilda kabelkanaler. industriell miljö ska jordade kabelstativ av metall användas. Förlägg signalkabeln och tillhörande potentialutjämningsledare på korta avstånd från varandra och kortast möjliga sträcka. Undvik att förlänga bussledningarna med kontaktdon. Förlägg busskabeln tätt intill befintliga jordplan. Vid jordpotentialfluktuationer kan likström flyta genom den i båda ändar anslutna och med jordpotential (PE) förbundna skärmen. Tillse i så fall att det finns tillräcklig potentialutjämning i enlighet med gällande VDE-bestämmelser. 6.8 Bussterminering För att underlätta idrifttagning av bussystemet och minimera antalet felkällor vid installationen är tillvalet DFS11B inte utrustad med busstermineringsmotstånd. Om tillvalet DFS11B befinner sig i början eller slutet av ett PROFBUS-segment och om bara en PROFBUS-kabel leder till DFS11B måste ett kontaktdon med integrerat busstermineringsmotstånd användas. Aktivera busstermineringsmotstånden på detta PROFBUS-kontaktdon. 32 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

33 Monterings- och installationsanvisningar nställning av stationsadress nställning av stationsadress Ställ in PROFBUS-stationsadressen med DP-omkopplare på tillvalskortet. MOVDRVE stöder adressområdet DFS11B R FS BF FDO F-ADDRESS X FDO 3 4 LS 5 6 PS X AS 1 Från fabrik är PROFBUS-stationsadress 4 inställd: 2 Æ signifikans: 1 = 21 Æ signifikans: 2 = 22 Æ signifikans: 4 1 = 4 23 Æ signifikans: 8 = 24 Æ signifikans: 16 = 25 Æ signifikans: 32 = 26 Æ signifikans: 64 = 6148AXX Om PROFBUS-stationsadressen ändras under drift verkställs detta inte omgående. Ändringen verkställs först när omformaren tillkopplas på nytt (nät +24 V FRÅN/TLL). Omformaren visar den aktuella stationsadressen i fältbussmonitorparametern P92 "Adress fältbuss" (indikeras med DBG6B eller MOVTOOLS MotionStudio/parameterträd). DFS11B R FS BF FDO F-ADDRESS X FDO 3 4 LS 5 6 PS X AS 1 Exempel: nställning av PROFBUS-stationsadress 17 2 Æ signifikans: 1 1 = 1 21 Æ signifikans: 2 = 22 Æ signifikans: 4 = 23 Æ signifikans: 8 = 24 Æ signifikans: 16 1 = Æ signifikans: 32 = 26 Æ signifikans: 64 = 6153AXX Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 33

34 6 Monterings- och installationsanvisningar Driftindikeringar för tillvalet DFS11B 6.1 Driftindikeringar för tillvalet DFS11B PROFBUS-lysdioder På tillvalskortet PROFBUS-gränssnittet DFS11B finns det 4 lysdioder som indikerar aktuell status för DFS11B och PROFBUS-systemet. DFS11B R BF FS FDO 6154AXX Lysdioden "R" RUN (grön) Lysdioden RUN (grön) indikerar korrekt funktion hos busselektroniken. RUN Felorsak Felavhjälpning Grön PROFBUS-maskinvaran är OK. Orange Kortet startas Släckt Det finns ett maskinvarufel i busselektroniken. Blinkar 2Hz Blinkar 1Hz En PROFBUS-adress högre än 125 eller har ställts in. Slå på apparaten igen. Om felet återkommer, kontakta SEW-Service. Kontrollera med P93 Fieldbus Address adressen som ställts in med DP-omkopplarna. Återställ omformaren. nget fel, endast indikering En återställning görs på omformarsidan. Lysdioden "BF" BUS-FAULT (röd) Lysdioden BUS FAULT (röd) indikerar fel på PROFBUS DP. BUS-FAULT Felorsak Felavhjälpning Röd Förbindelsen med DP-Master har brutits. Apparaten registrerar ingen PROFBUS- Baudrate. Bussavbrott DP-mastern är ej i drift Släckt Apparaten utbyter data med DP-mastern (status data-exchange). Blinkar Apparaten känner av Baudrate men aktiveras inte av DP-mastern. Apparater har inte projekterats eller har projekterats felaktigt i DP-mastern. Kontrollera apparatens PROFBUS DPanslutning. Kontrollera projekteringen av DP-mastern. Kontrollera samtliga kablar i PROFBUS DP-nätet. Kontrollera den inställda PROFBUSstationsadressen på DFS11B och i projekteringsprogrammet i DP-mastern. Kontrollera projekteringen av DP-mastern. Vid projekteringen ska GSD-filen SEW_6C.GSD med beteckningen MOVDRVE-DFS11B eller SEW_69.GSD för dateway-drift med MOVTRAC B användas. 34 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

35 Monterings- och installationsanvisningar Driftindikeringar för tillvalet DFS11B 6 Lysdioden "FS" FALSAFE- STATUS (grön) Lysdioden FALSAFE-STATUS (röd) indikerar failsafe-statusen för PROFBUS DP. FS Felorsak Felavhjälpning Grön Tillvalet DFS11Butbyter data cykliskt med F-host (data exchange). Normal driftstatus. Röd Fel i säkerhetsdelen. Matning av 24 V_O saknas. Släckt Tillvalet DFS11B befinner sig i initieringsfasen. Blinkar rött/grönt Det fanns fel i säkerhetsdelen. Felorsaken borta men kvittering krävs. Läs av diagnosen i F-host. Åtgärda felet och kvittera sedan i F-host. Kontrollera spänningsmatningen. Kontrollera projekteringen av bussmastern. Kvittera felet i F-host (återintegrering). Lysdioden "FDO" FALSAFE- UTGÅNG (orange) Lysdioden FALSAFE-UTGÅNG (röd) indikerar failsafe-utgången för PROFBUS DP. FDO Status Orange Utgång F-DO aktiv Släckt Utgång F-DO inaktiv (från) VARNNG! Lysdioderna "R", "BF", "FDO" och "FS" är inte säkerhetsrelaterade och får inte användas för säkerhetsrelaterade ändamål. Lysdioder för Gatewaykommunikationsstatus H1 H2 X axx Lysdioden H1 Sys-Fault (röd) Endast för gateway-funktion Status Status Beskrivning Röd Systemfel Gateway är inte konfigurerad eller ett av drivsystemen är inaktivt. Släckt SBus OK Gateway är korrekt konfigurerad. Blinkar Busscan Bussen kontrolleras av gateway. Lysdioden H2 (grön) är för tillfället reserverad. X-terminal X24 är RS-485-gränssnittet för diagnos med dator och MOVTOOLS MotionStudio. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 35

36 7 Projektering och idrifttagning GSD-filernas giltighet för DFS11B 7 Projektering och idrifttagning Detta kapitel innehåller information om projektering av DP-mastern och idrifttagning av multiomformaren för fältbussdrift. På SEWs webbplats (www.sew-eurodrive.com) hittar du under rubriken "Software" aktuell version av GSD-filerna för DFS11B. Båda GSD-filerna kan användas parallellt i ett STEP 7-projekt. När du har laddat ner och packat upp programmet ser du 2 kataloger med driftsätten PROFBUS DP och PROFBUS DP-V GSD-filernas giltighet för DFS11B PROFBUS-tillval DFS11B74 firmware-tillval 1: MOVDRVE MDX61B MOVTRAC B/ gateway-kapsling UOH11B DFS11B SEW_6C.GSD SEW_69.GSD Ändra eller komplettera inte posterna i GSD-filen. SEW-EURODRVE tar inget ansvar för omformarfel som uppstår i samband med att GSD-filen har ändrats! 7.2 Projektering av PROFBUS/PROFsafe med MOVDRVE GSD-fil Det finns en GSD-fil som kan användas för projektering av DP-mastern. Kopiera filen till en särskild katalog i ditt projekteringsprogram. nformation om hur man exakt går till väga finns i handböckerna för respektive projekteringsprogram GSD-fil för PROFBUS DP-V1 Använd GSD-filen SEW_6C.GSD i katalogen "DPV1" om du förutom PROFBUS DP-kommunikationen för styrning av multiomformarna även vill använda parametersättning av DP-V1. Denna GSD-fil motsvarar GSD-revision Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

37 Projektering och idrifttagning Projektering av PROFBUS/PROFsafe med MOVDRVE GSD-fil 7 För att man ska kunna skilja filerna åt visas GSD-filerna med namnet på PROFBUS DP-V1 i en särskild underkatalog i projekteringsprogrammet för DP-V1- mastern (se bilden nedan) AEN Tillvägagångssätt vid projektering Gör så här när du ska projektera MOVDRVE med PROFBUS DP-gränssnitt: 1. Läs filen README_GSD_6C.PDF som medföljer GSD-filen, för att få den senaste projekteringsinformationen. 2. nstallera (kopiera) GSD-filen enligt anvisningarna i ditt projekteringsprogram. Efter korrekt installation visas apparaten bland slavdeltagarna med beteckningen MOVDRVE+DFS11B. 3. För in projekteringen av anslutningsmodulen med namnet MOVDRVE+DFS11B i PROFBUS-strukturen och tilldela en stationsadress. 4. Välj den processdatakonfiguration som passar din applikation (se sidan 38). 5. Ange /O- och periferiadresserna för de projekterade databredderna. Efter avslutad projektering kan PROFBUS DP tas i drift. Den röda lysdioden BF (BUS-FAULT) signalerar projekteringsstatusen (SLÄCKT = projekteringen är OK). Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 37

38 7 Projektering och idrifttagning Projektering av PROFBUS/PROFsafe med MOVDRVE GSD-fil DP-konfigurationer för MOVDRVE MDX61B För att man ska kunna definiera typen av och antalet in- och utgångsdata som används för överföringen, måste omformaren få en viss DP-konfiguration från DP-mastern. Man har då möjlighet att: styra drivenheten via processdata läsa och skriva alla drivsystemparametrar via parameterkanalen använda ett datautbyte som kan definieras fritt mellan POS plus och styrningen Multiomformaren MOVDRVE medger olika DP-konfigurationer för datautbytet mellan DP-master och omformaren. Nedanstående tabell ger ytterligare anvisningar för alla möjliga DP-konfigurationer för familjen MOVDRVE. Spalten "Processdatakonfiguration" visar namnet på konfigurationen. Dessa texter visas också i projekteringsprogrammet för DP-master som urvalslista. Spalten DP-konfigurationer visar vilka konfigurationsdata som sänds till omformaren när förbindelsen för PROFBUS DP upprättas. Processdatakonfiguration Betydelse/förklaring DP-konfigurationer Plats 1 (F-modul) Plats 2 (ParamChannel) Plats 3 (PD-Channel) 1 PD MOVDRVE -styrning med 1 processdataord x x xc xc xc 2 PD MOVDRVE -styrning med 2 processdataord x x xc xc1 xc1 3 PD MOVDRVE -styrning med 3 processdataord x x xc xc2 xc2 4 PD MOVDRVE -styrning med 4 processdataord x x xc xc3 xc3 (PD4-PD1 kan endast användas med POS plus ) 5 PD MOVDRVE -styrning med 5 processdataord x x xc xc4 xc4 (PD4-PD1 kan endast användas med POS plus ) 6 PD MOVDRVE -styrning med 6 processdataord x x xc xc5 xc5 (PD4-PD1 kan endast användas med POS plus ) 7 PD MOVDRVE -styrning med 7 processdataord x x xc xc6 xc6 (PD4-PD1 kan endast användas med POS plus ) 8 PD MOVDRVE -styrning med 8 processdataord x x xc xc7 xc7 (PD4-PD1 kan endast användas med POS plus ) 9 PD MOVDRVE -styrning med 9 processdataord x x xc xc8 xc8 (PD4-PD1 kan endast användas med POS plus ) 1 PD MOVDRVE -styrning med 1 processdataord x x xc xc9 xc9 (PD4-PD1 kan endast användas med POS plus ) Param + 1 PD MOVDRVE -styrning med 1 processdataord x xc x87 x87 xc xc xc Parametersättning via 8 byte-parameterkanal Param + 2 PD MOVDRVE -styrning med 2 processdataord x xc x87 x87 xc xc1 xc1 Parametersättning via 8 byte-parameterkanal Param + 3 PD MOVDRVE -styrning med 3 processdataord x xc x87 x87 xc xc2 xc2 Parametersättning via 8 byte-parameterkanal Param + 4 PD MOVDRVE -styrning med 4 processdataord x xc x87 x87 xc xc3 xc3 Parametersättning via 8 byte-parameterkanal Param + 5 PD MOVDRVE -styrning med 5 processdataord x xc x87 x87 xc xc4 xc4 Parametersättning via 8 byte-parameterkanal Param + 6 PD MOVDRVE -styrning med 6 processdataord Parametersättning via 8 byte-parameterkanal (PD4-PD1 kan endast användas med POS plus ) x xc x87 x87 xc xc5 xc5 Param + 7 PD Param + 8 PD MOVDRVE -styrning med 7 processdataord Parametersättning via 8 byte-parameterkanal MOVDRVE -styrning med 8 processdataord Parametersättning via 8 byte-parameterkanal x xc x87 x87 xc xc6 xc6 x xc x87 x87 xc xc7 xc7 38 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

Handbok. Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT. Utgåva 05/2007 11571861 / SV

Handbok. Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT. Utgåva 05/2007 11571861 / SV Växelmotorer \ ndustriväxlar \ Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT Utgåva 5/27 11571861 / SV Handbok SEW-EURODRVE Driving the world nnehållsförteckning 1 Viktiga

Läs mer

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP. Handbok.

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP. Handbok. Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP Utgåva 04/2008 11637463 / SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Tillval säkerhetsmodul DCS21B/31B. Utgåva 03/2008 11648678 / SV

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Tillval säkerhetsmodul DCS21B/31B. Utgåva 03/2008 11648678 / SV Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ MOVIDRIVE MDX61B Tillval säkerhetsmodul DCS21B/31B Utgåva 03/2008 11648678 / SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *22141464_0615* Tillägg till montage och driftsinstruktionen SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone

Läs mer

Montage- och driftsinstruktion. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Utgåva 11/2006 11535474 / SV

Montage- och driftsinstruktion. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Utgåva 11/2006 11535474 / SV Växelmotorer \ Industriväxlar \ Drivsystemteknik \ Drivsystemautomation \ Service MOVIDRIVE compact MCH4_A Utgåva 11/2006 11535474 / SV Montage- och driftsinstruktion SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04 Temperaturregulatorer Drews Electronic Komponenter för automation Indikerings & kontrollinstrument Indikering och kontrollinstrument Basfunktion antal absolutvärdeslarm programmerbar givaringång analog

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5920-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 01-03-2012 Copyright CG Drives

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Originalbruksanvisning Säker AS-i-slav AC009S 7390464 / 02 09 / 2010

Originalbruksanvisning Säker AS-i-slav AC009S 7390464 / 02 09 / 2010 Originalbruksanvisning Säker AS-i-slav AC009S 7390464 / 02 09 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Installation/idrifttagande 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Funktionsbeskrivning och anslutningsanvisningar

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare SO-3393 (Mifare ) Elegant designad kortläsare med bakgrundsbelyst touchpanel. n läser beröringsfria kort (Mifare ) och kan indikera t.ex. öppen eller spärrad dörr med

Läs mer

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Operatörsterminaler DOP11B. Systemhandbok. Utgåva 11/2008 16666879/SV

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Operatörsterminaler DOP11B. Systemhandbok. Utgåva 11/2008 16666879/SV Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Operatörsterminaler DOP11B Utgåva 11/28 16666879/SV Systemhandbok SEW-EURODRVE Driving the world nnehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion.

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion. Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-S Självövervakande katastrofskydd typ ERK-S. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 Artikelnr. F21018201 IBC control Made in Sweden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installationshänvisning 2 Montering 2 Säkerhetshänvisning 3 Tillverkardeklaration

Läs mer

IPS2. Feldetektor med flexibla indikerings- och inställningsmöjligheter

IPS2. Feldetektor med flexibla indikerings- och inställningsmöjligheter IPS2 Feldetektor med flexibla indikerings- och inställningsmöjligheter IPS2 är en feldetektor för överström och riktat jordfel som indikerar direkt via sin reläutgång. Dessutom kan den ge lokal indikering

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem. IBScontrol Intelligent Battery Management System

Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem. IBScontrol Intelligent Battery Management System Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem IBScontrol Intelligent Battery Management System Innehållsförteckning SV Svenska Allmänna Anvisningar... 3 Leveransomfattning... 4 Utbyggnadssats...

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister Ver: 2.94 Innehållsregister Innehållsregister... 2 Funktionsbeskrivning EL-Online... 3 Communicator C-100... 4 Konfigurationsprogram LAN / WiFi / för PC... 5 Konfiguration Communicator... 7 Förklaring

Läs mer

Manual Likriktare EDC2100

Manual Likriktare EDC2100 Manual Likriktare EDC2100 Postadress/Postal address Elrond Komponent AB Telefon nr/telephone no +46(0)8-4498080 Telefax nr/telefax no +46(0)8-4498089 VAT.NO SE556336886801 Åvägen 38 SE-141 25 HUDDINGE

Läs mer

Användarmanual. asense

Användarmanual. asense Gas and Air Sensors Användarmanual asense CO 2 / temperaturgivare Allmänt Luftanalysatorn asense är konstruerad för att mäta koldioxid och temperatur. Modell asense finns både med och utan display, (LCD).

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Installations Guide. Daylight LED

Installations Guide. Daylight LED Installations Guide Installationsanvisningar för: 160 DS Ø 25 cm 290 DS Ø 35 cm 330 DS Ø 53 cm 750 DS Ø 53 cm Innehållsförteckning Sida 1 Sida 2 Säkerhet och skötselanvisning Specifikationer och garanti

Läs mer

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM.

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM. INSTALLATIONSMANUAL R E T RO F I T K I T FÖR KO N E K RM Ert installationspaket RETROFITKIT FÖR KONE KRM Artikelnummer: 252325 Vikt: 540gram Ingående artiklar: FältCom ECII Flex - 202187-01 Retrofit Kone

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

Manual Likriktare SM2100

Manual Likriktare SM2100 Manual Likriktare SM2100 Produsent: Swansons Telemekanik AB Importør: Extron AS Telefon +46(0)303-746 320 63 83 33 90 Mobil: 900 32 394 Hjemmeside www.swtm.se www.extron.no, E-post: post@extron.no VAT.NO/Org.

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 OM VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION... 3 1.1 DiCE... 3 1.2 J2534... 3 1.3 VCT2000... 3 1.4 Volvo System Tester (VST)... 3 2 DICE... 4 2.1 Support... 4 2.2 Komponenter... 4 2.3 Produktöversikt...

Läs mer

Montage- och driftsinstruktion

Montage- och driftsinstruktion Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *19484879_0115* Montage- och driftsinstruktion Decentral drivningsstyrning MOVIFIT -MC Indikering 01/2015 19484879/SV SEW-EURODRIVE

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

WaterFuse - Centralenhet 8

WaterFuse - Centralenhet 8 WaterFuse - Centralenhet 8 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Devilink HR Dolt relä Installationshandbok

Devilink HR Dolt relä Installationshandbok Article No: 08096048 Version: 01.01 SE DEVI AB Box 2 162 11 Vällingby Telefon: 08-445 51 00 Fax: 08-445 51 19 Devilink HR Dolt relä Installationshandbok devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Användning

Läs mer

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3 CCI.Cam Visuell maskinövervakning Bruksanvisning Innehåll: CCI.Cam v3 Inledning Copyright 2012 Copyright tillhör Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst, Germany Versionsnummer:

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Radio-brytaktor REG Art. Nr.: 1134 00

Radio-brytaktor REG Art. Nr.: 1134 00 Art. Nr.: 1134 00 Funktion (DIN-skena) är avsedd för montering i en installationsfördelare. Brytaktorn möjliggör radiostyrd till- och frånslagning av elektriska laster (AC 230 V ~/ 10 A) i kombination

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO

PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO SIDA 2 3 4 5-7 8 9 10 11 INNEHÅLL KORTFATTAD PRODUKTBESKRIVNING INSTALLATION MED ANSLUTNINGSCENTRAL INSTALLATION UTAN ANSLUTNINGSCENTRAL MEKANISK

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Sida 1 (8) Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Svensktillverkad tyristorstyrning av hög kvalitet! Tyratronic Automation AB tillverkar och säljer tyristorstyrning av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser!

Läs mer

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning:

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning: Datoriserad Styr- och Övervakningsenhet (DUC) för Fastighetsautomation Teknisk Beskrivning Operatörspanel UCF48 / UCF32 UCF32 Max 96/48 signaler med lokal indikering, 3-färgade lysdioder (röd-gul-grön)

Läs mer

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER Inledning: Elmätaren EL-PM01 har utformats för att övervaka och mäta elektriska belastningar. Den är en effektiv lösning för att hjälpa till att beräkna kostnader.

Läs mer

Ta bort systemkortets täckplåt

Ta bort systemkortets täckplåt Du kan enkelt ta bort minne och gränssnittstillval som du tidigare har installerat genom att följa beskrivningarna på de följande sidorna. 1 Stäng av skrivaren. 2 Dra ur nätkabeln. 3 Dra ur skrivarens

Läs mer

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti!

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! Nu är den här! ELS Vision All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! (Electrolux) Bokningstavla ELS Vision ELS Vision är en kommunikationscentral för alla berörda i en fastighet. Inomhusanvändning.

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING... 3 2. FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET...

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Montering av kretskort 10-40X

Montering av kretskort 10-40X Byggbeskrivning programmerbar digital signaldekoder 10 40X 1[8] Montering av kretskort 10-40X Du har blivit ägare till en byggsats framtagen av signalsidan.se och Hemi konsult HB. Byggsatsen innehåller

Läs mer

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Instruktion BT och Programmerings-app v. 0. Sida 1 av 5 Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Observera, instruktionen bearbetas och uppdateras fortfarande. Kolla då och då www.mollehem.se/doc/instuktion/instruktion_programmering.pdf

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer