Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP. Handbok.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP. Handbok."

Transkript

1 Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP Utgåva 04/ / SV Handbok

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Innehållsförteckning 1 Allmänna anvisningar Säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad Åberopande av garanti Ansvarsbegränsning Säkerhetsanvisningar Kompletterande underlag Allmänna säkerhetsanvisningar för bussystem Säkerhetsfunktioner Lyftanordningar Produktnamn och varumärken Återvinning Inledning Handbokens innehåll Kompletterande litteratur Egenskaper MOVIDRIVE B, MOVITRAC B och EtherNet/IP Tillgång till all information Övervakningsfunktioner Diagnos Fältbussmonitor Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFE33B i MOVIDRIVE MDX61B Innan du börjar Principiellt tillvägagångssätt vid montering och demontering av tillvalskort (MDX61B, byggstorlek 1-6) Installation av tillvalskortet DFE33B i MOVITRAC B Anslutning av systembuss mellan en MOVITRAC B och tillvalet DFE33B Anslutning av systembuss mellan flera MOVITRAC B-apparater Installation av gateway DFE33B/UOH11B Anslutning och plintbeskrivning för tillvalet DFE33B Statuslysdiod för tillvalet DFE33B EtherNet/IP-lysdioder Gateway-lysdiod Stifttilldelning Busskabel, skärmning och förläggning Inställning av DIP-omkopplare TCP-/IP-adressering och subnät Inställning av IP-adressparametrar Procedur för apparatbyte Apparatbyte MOVIDRIVE B Apparatbyte MOVITRAC B/gateway Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP 3

4 Innehållsförteckning 5 Projektering och idrifttagning EDS-filens giltighet för DFE33B Projektering av mastern (EtherNet/IP-scanner) Konfigurering av DFE33B som tillval i MOVIDRIVE MDX61B Konfigurering av DFE33B som tillval i MOVITRAC B eller gateway-kapslingen UOH11B Automatisk setup för gateway-drift Inställning av multiomformaren MOVIDRIVE MDX61B Inställning av frekvensomformaren MOVITRAC B Projekteringsexempel i RSLogix MOVIDRIVE B med 10 PD datautbyte Två MOVITRAC B via gateway DFE33B/UOH11B Åtkomst till MOVIDRIVE B apparatparametrar Åtkomst till MOVITRAC B apparatparametrar via DFE33B/UOH11B Ethernet Industrial Protokoll (EtherNet/IP) Introduktion CIP-objektförteckning Returkoder för parametersättning via Explicit Messages Den integrerade Ethernet-kretsen Integrerad webbserver Programvarukrav Säkerhetsinställningar Startsidans uppbyggnad Diagnos-applets uppbyggnad Åtkomstskydd MOVITOOLS MotionStudio via Ethernet Översikt Procedur för konfigurering av apparater Kommunikation med apparater utanför det lokala subnätet Ethernet-konfigurationsparametrar Parameterbeskrivning Feldiagnos Inledning Diagnos MDX61B med tillvalet DFE33B Förberedelser Anslut MOVIDRIVE B till 24 VDC eller 400 VAC (konfigurera MOVITRAC B) Konfigurera EtherNet/IP och frige MOVIDRIVE B Diagnos MOVITRAC B med DFE33B som gateway Förberedelser Anslut apparaterna till 24 VDC eller 400 VAC (konfigurera MOVITRAC B) Konfigurera EtherNet/IP och frige MOVITRAC B Fellista vid gateway-drift Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP

5 Innehållsförteckning 11 Tekniska data Tillval DFE33B för MOVIDRIVE B Måttskiss tillval DFE33B för MOVITRAC B och i gateway-kapslingen Ordlista Begrepp Index Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP 5

6 1 Allmänna anvisningar Säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad 1 Allmänna anvisningar 1.1 Säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad Säkerhetsanvisningarna i denna handbok är uppbyggda på följande sätt: Symbol SIGNALORD! Typ av fara samt farokälla Möjliga konsekvenser om anvisningen inte följs Åtgärder för avvärjande av fara Symbol Signalord Betydelse Konsekvenser om anvisningen inte följs Exempel: FARA! Omedelbar livsfara Dödsfall eller svåra kroppsskador Allmän fara VARNING! Möjlig farlig situation Dödsfall eller svåra kroppsskador FARA! Möjlig farlig situation Lättare kroppsskador Specifik fara, t.ex. elektriska stötar STOPP! Möjliga skador på utrustning och material Skador på drivsystemet eller dess omgivning OBS! Nyttig information eller tips. Underlättar hanteringen av drivsystemet. 1.2 Åberopande av garanti Anvisningarna i dokumentationen måste följas. Detta är en förutsättning för störningsfri drift och för att eventuella garantianspråk ska uppfyllas. Läs därför först handboken innan du börjar arbeta med apparaten! Kontrollera att handboken hålls tillgänglig och i läsbart skick för anläggnings- och driftsansvariga och för alla personer som under eget ansvar befattar sig med anläggningen. 1.3 Ansvarsbegränsning Att följa MOVIDRIVE B-/MOVITRAC B-dokumentationen är en grundläggande förutsättning för säker drift och för att angivna produktegenskaper och prestanda ska uppnås. SEW-EURODRIVE åtar sig inget ansvar för person-, sak- och förmögenhetsskador som beror på att montage- och driftsinstruktionen inte har följts. Inga garantianspråk kan göras gällande i sådana fall. 6 Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP

7 Säkerhetsanvisningar Kompletterande underlag 2 2 Säkerhetsanvisningar 2.1 Kompletterande underlag Får endast installeras och tas i drift av behörig elinstallatör som följer gällande föreskrifter för förebyggande av olycksfall samt följande dokument: Montage- och driftsinstruktion "MOVIDRIVE MDX60B/61B" Montage- och driftsinstruktionen till "MOVITRAC B" Läs därför igenom dessa dokument noggrant innan du börjar med installationen och idrifttagningen av tillvalet DFE33B. Anvisningarna i dokumentationen måste följas. Detta är en förutsättning för störningsfri drift och för att eventuella garantianspråk ska uppfyllas. 2.2 Allmänna säkerhetsanvisningar för bussystem Du har nu ett kommunikationssystem som kan användas för att anpassa multiomformaren MOVIDRIVE till anläggningssystem. Precis som för alla bussystem finns risken att parametrarna ändras utifrån (gäller apparaten) utan att detta kan ses och på så vis ändras även apparatens beteende. Detta kan leda till oväntat (inte okontrollerat) systembeteende. 2.3 Säkerhetsfunktioner Omformarna MOVIDRIVE MDX60B/61B och MOVITRAC B får inte användas för säkerhetsfunktioner om det inte finns ett överordnat säkerhetssystem. Använd överordnade säkerhetssystem för att säkerställa utrustnings- och personskydd. Kontrollera att anvisningarna i dokumenten "Säker frånkoppling för MOVIDRIVE B/ MOVITRAC B" följs i säkerhetsavseende. 2.4 Lyftanordningar MOVIDRIVE MDX60B/61B och MOVITRAC B får inte utnyttjas som säkerhetsfunktion i lyftanordningar. Använd övervakningssystem eller mekanisk skyddsutrustning som säkerhetsfunktion för att undvika utrustnings- och personskador. 2.5 Produktnamn och varumärken Märken och produktnamn som nämns i denna handbok är varumärken eller registrerade varumärken hos sina respektive ägare. 2.6 Återvinning Följ gällande föreskrifter! Ta hand om kasserat material (vid behov sorterat) allt efter beskaffenhet och gällande föreskrifter som t.ex.: Elektronikskrot Plast Plåt Koppar Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP 7

8 3 Inledning Handbokens innehåll 3 Inledning 3.1 Handbokens innehåll Denna användarhandbok beskriver: Montering av tillvalskortet DFE33B EtherNet/IP i multiomformaren MOVIDRIVE MDX61B. Användning av tillvalskortet DFE33B EtherNet/IP i frekvensomformaren MOVITRAC B och i gateway-kapslingen UOH11B. Idrifttagning av MOVIDRIVE B i fältbussystemet EtherNet/IP. Idrifttagning av MOVITRAC B på EtherNet/IP-gateway. Drift av MOVITOOLS MotionStudio via Ethernet. Diagnos med integrerad webbserver. 3.2 Kompletterande litteratur För att MOVIDRIVE /MOVITRAC B ska kunna anslutas enkelt och effektivt till fältbussystemet EtherNet/IP bör du, förutom denna användarhandbok, beställa följande kompletterande litteratur om fältbussar: Handboken till MOVIDRIVE Fieldbus Unit Profile Systemhandboken MOVITRAC B/MOVIDRIVE MDX60B/61B I handboken "MOVIDRIVE Fieldbus Unit Profile" och i systemhandboken MOVITRAC B beskrivs, förutom fältbussparametrarna och deras kodning, olika styrningskoncept och applikationsmöjligheter med exempel. Handboken "MOVIDRIVE Fieldbus Unit Profile" innehåller en lista med alla parametrar för multiomformaren som kan läsas och skrivas via de olika kommunikationsgränssnitten som t.ex. systembuss, RS485 och även via fältbussgränssnittet. 3.3 Egenskaper Tack vare det effektiva fältbussgränssnittet kan multiomformaren MOVIDRIVE MDX61B och frekvensomformaren MOVITRAC B tillsammans med tillvalet DFE33B EtherNet/IP anslutas till överordnade automationssystem via EtherNet/IP MOVIDRIVE B, MOVITRAC B och EtherNet/IP Omformarens apparatbeteende som ligger till grund för EtherNet/IP-driften, den så kallade apparatprofilen, är fältbussoberoende och därmed enhetlig. Användaren har möjlighet att utveckla fältbussoberoende drivsystemsapplikationer. På så vis är det enkelt att byta till andra bussystem som t.ex. DeviceNet (tillval DFD). 8 Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP

9 Inledning Egenskaper Tillgång till all information SEW-drivenheterna har digital tillgång till alla drivsystemsparametrar och funktioner via EtherNet/IP-gränssnittet. Styrningen av multiomformaren sker via snabba cykliska processdata. Via denna processdatakanal kan, förutom inmatning av börvärden (t.ex. börvarvtal, integratortid för hög/låg gång osv.), även andra drivfunktioner som till exempel frigivning, reglerspärr, normalstopp, snabbstopp osv. lösas ut. Dessutom kan även ärvärden från multiomformaren läsas av via denna kanal, till exempel ärvarvtal, ström, apparatstatus, felnummer och referensmeddelanden Övervakningsfunktioner Användningen av fältbussystem i samband med drivsystemsteknik kräver extra övervakningsfunktioner som t.ex. övervakning av fältbusstid (fältbuss-timeout) eller snabbstoppkoncept. Övervakningsfunktionerna för MOVIDRIVE /MOVITRAC kan anpassas i detalj till dina applikationer. Du kan t.ex. bestämma vilken felreaktion multiomformaren ska lösa ut vid bussfel. För många applikationer är detta ett snabbstopp men det går även att spara de senaste börvärdena så att drivsystemet startar igen med de senast giltiga börvärdena (t.ex. löpande band). Eftersom styrplintarna även fungerar i fältbussdrift kan fältbussoberoende snabbstoppkoncept realiseras med multiomformarens plintar Diagnos Multiomformaren MOVIDRIVE och frekvensomformaren MOVITRAC B har flera diagnosmöjligheter i samband med idrifttagning och service. Fältbussmonitorn i MOVITOOLS MotionStudio gör det möjligt att t.ex. kontrollera både bör- och ärvärden från det överordnade styrsystemet. Den integrerade webbservern gör det möjligt att komma åt diagnosvärden med en standardwebbläsare (t.ex. Internet Explorer) Fältbussmonitor Dessutom får du ytterligare information om statusen för fältbussgränssnittet. Med fältbussmonitorn och programvaran MOVITOOLS -MotionStudio kan en diagnos enkelt göras som, förutom inställning av alla drivsystemsparametrar (inklusive fältbussparametrarna), även gör det möjligt att få en detaljerad indikering av fältbuss- och apparatstatus. Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP 9

10 4 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFE33B i MOVIDRIVE MDX61B 4 Monterings- och installationsanvisningar Detta kapitel innehåller anvisningar för montering och installation av tillvalskortet DFE33B EtherNet/IP i MOVIDRIVE MDX61B, MOVITRAC B och gateway-kapslingen UOH11B. 4.1 Montering av tillvalskortet DFE33B i MOVIDRIVE MDX61B OBS! Bara SEW-EURODRIVE får montera och demontera tillval i MOVIDRIVE MDX61B byggstorlek 0. Användaren själv får bara montera eller demontera tillvalskort på MOVIDRIVE MDX61B byggstorlek 1 till 6. Tillvalet DFE33B EtherNet/IP måste anslutas till fältbussplats [1]. Använd godkända kontaktdon och kablar för att ansluta EtherNet/IP. Tillvalet DFE33B matas med spänning från MOVIDRIVE B. Det krävs ingen separat spänningsmatning. [1] 62180AXX 10 Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP

11 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFE33B i MOVIDRIVE MDX61B Innan du börjar Observera följande anvisningar innan monteringen eller demonteringen av tillvalskortet påbörjas: Gör omformaren spänningslös. Frånskilj 24 V DC och nätspänning. Urladda dig på lämpligt sätt (handledsband, ledande skor etc.) innan du vidrör tillvalskortet. Innan tillvalskortet monteras ska manöverenheten och frampanelen tas av (se montage- och driftsinstruktionen till MOVIDRIVE MDX60B/61B, kap. "Installation"). När tillvalskortet monterats ska manöverenheten och frampanelen sättas tillbaka igen se montage- och driftsinstruktionen till MOVIDRIVE MDX60B/61B, kap. "Installation"). Förvara tillvalskortet i originalförpackningen och ta först ut det direkt i samband med monteringen. Fatta bara tag i tillvalskortet på kretskortets kant. Rör inga komponenter. Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP 11

12 4 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFE33B i MOVIDRIVE MDX61B Principiellt tillvägagångssätt vid montering och demontering av tillvalskort (MDX61B, byggstorlek 1-6) AXX 1. Lossa de båda fästskruvarna på tillvalskortets hållare. Dra ut korthållaren jämnt (inte snett!) från kortplatsen. 2. Lossa de båda fästskruvarna för den svarta täckkåpan på hållaren. Ta ut den svarta täckkåpan. 3. Sätt fast tillvalskortet med de tre fästskruvarna exakt i de avsedda hålen på hållaren. 4. Sätt tillbaka korthållaren med monterat tillvalskort i kortplatsen. Tryck in hållaren med måttlig kraft. Fäst hållaren ingen med de båda fästskruvarna. 5. Demontera tillvalskortet i omvänd ordningsföljd. 12 Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP

13 Monterings- och installationsanvisningar Installation av tillvalskortet DFE33B i MOVITRAC B Installation av tillvalskortet DFE33B i MOVITRAC B OBS! Bara SEW-EURODRIVE får montera och demontera tillvalskort i MOVITRAC B Anslutning av systembuss mellan en MOVITRAC B och tillvalet DFE33B [1] [2] S1 S2 ON OFF X44 FSC11B DFE 33B MODULE STATUS NETWORK STATUS MAC ID: 00-0F B IP: [1] Aktiverat termineringsmotstånd, S1 = ON [2] DIP-omkopplare S2 (reserverad), S2 = OFF X45 X46 HL X32 X30 Def IP AS 0 1 ETHERNET/IP H1 H2 X24 + DC 24 V = 24V IO GND X X AXX X46 X26 Plintschema X46:1 X26:1 SC11 SBus +, CAN high X46:2 X26:2 SC12 SBus, CAN low X46:3 X26:3 GND, CAN GND X26:4 Reserverad X26:5 Reserverad X46:6 X26:6 GND, CAN GND X46:7 X26:7 24 V DC X12 Plintschema X12:8 +24 V DC-ingång X12:9 GND-referensspänning, digitala ingångar För enkel kabelanslutning kan tillvalet DFE33B matas med 24 V likspänning från X46.7 på MOVITRAC B till X26.7. När tillvalet DFE33B matas via MOVITRAC B måste MOVITRAC B matas med 24 V likspänning via plint X12.8 och X12.9. Aktivera systembussens termineringsmotstånd på tillvalet FSC11B (S1 = ON). Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP 13

14 4 Monterings- och installationsanvisningar Installation av tillvalskortet DFE33B i MOVITRAC B Anslutning av systembuss mellan flera MOVITRAC B-apparater [1] [2] MOVITRAC B S1 S2 ON OFF X44 FSC11B X45 X46 H L ^ DFE 33B MODULE STATUS NETWORK STATUS X30 MAC ID: 00-0F B IP: X32 Def IP AS 0 1 ETHERNET/IP H1 H2 X24 MOVITRAC B MOVITRAC B S1 S2 S1 S2 + DC 24 V = - 24V IO GND X X ON OFF X44 FSC11B X45 X46 [1] [2] ON OFF X44 FSC11B X45 X46 [1] [2] HL ^ HL ^ [1] Termineringsmotstånd, endast aktiverat i den sista apparaten S1 = ON [2] DIP-omkopplare S2 (reserverad), S2 = OFF 62136AXX MOVITRAC B DFE33B i gateway-kapslingen UOH11B X46 Plintschema X26 Plintschema X46:1 SC11 (inkommande systembuss High) X26:1 SC11 SBus +, CAN high X46:2 SC12 (inkommande systembuss Low) X26:2 SC12 SBus, CAN low X46:3 GND (systembussreferens) X26:3 GND, CAN GND X46:4 SC21 (utgående systembuss High) X26:4 Reserverad X46:5 SC22 (utgående systembuss Low) X26:5 Reserverad X46:6 GND (systembussreferens) X26:6 GND, CAN GND X46:7 24 V DC X26:7 24 V DC X12 Plintschema X12:8 +24 V DC-ingång X12:9 GND-referensspänning, digitala ingångar 14 Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP

15 Monterings- och installationsanvisningar Installation av tillvalskortet DFE33B i MOVITRAC B 4 Observera! Använd 2x2-trådig, tvinnad och skärmad kopparkabel (dataöverföringskabel med skärm av kopparfläta). Anslut skärmens båda ändar med god ytkontakt till elektronikskärmklämman på MOVITRAC och till GND. Kabeln måste uppfylla nedanstående specifikationer: Ledararea 0,25 mm 2 (AWG18) - 0,75 mm 2 (AWG23) Ledarresistans 120 Ê vid 1 MHz Kapacitans  40 pf/m vid 1 khz CAN- eller DeviceNet-kablar kan användas Max. tillåten ledningslängd är 80 m. SBus-Baudrate är fast inställd på 500 kbaud. Aktivera alltid systembussens termineringsmotstånd i slutet av systembussen (S1 = ON). För övriga apparater ska termineringsmotståndet kopplas ifrån (S1 = OFF). DFE33B-gateway måste alltid sitta i början eller slutet av systembussanslutningen. Den har ett fast installerat termineringsmotstånd. OBS! Mellan apparaterna som är anslutna till SBus får ingen potentialförskjutning förekomma. Undvik potentialförskjutning genom lämpliga åtgärder som t.ex. sammankoppling av apparathöljena med separat ledning. Stjärnformad SBus-anslutning är inte tillåten. Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP 15

16 4 Monterings- och installationsanvisningar Installation av gateway DFE33B/UOH11B 4.3 Installation av gateway DFE33B/UOH11B Följande bild visar anslutning av tillvalet DFE33B i gateway-kapslingen UOH11B. OBS! Bara SEW-EURODRIVE får montera och demontera tillvalskort i gateway-kapslingen UOH11B. UOH11B DFE 33B MODULE STATUS NETWORK STATUS X32 X30 MAC ID: 00-0F B IP: Def IP AS 0 1 ETHERNET/IP H1 H2 X24 SEW Drive X SC11 systembuss +, CAN high SC12 systembuss -, CAN low GND, CAN GND DC+24 V GND 62137ASV Gateway-kapsling UOH11B X26 Plintschema X26:1 SC11 systembuss +, CAN high X26:2 SC12 systembuss, CAN low X26:3 GND, CAN GND X26:4 Reserverad X26:5 Reserverad X26:6 GND, CAN GND X26:7 24 V DC Gateway-kapslingen måste matas med 24 V DC via X26. Aktivera alltid systembussens termineringsmotstånd i slutet av systembussen. 16 Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP

17 Monterings- och installationsanvisningar Anslutning och plintbeskrivning för tillvalet DFE33B Anslutning och plintbeskrivning för tillvalet DFE33B Artikelnummer Tillval fältbussgränssnitt EtherNet/IP typ DFE33B: Vy framifrån DFE33B Beskrivning DIPomkopplare Funktion DFE 33B MODULE STATUS Lysdiod MODULE STATUS (röd/grön) Indikerar aktuell status för DFE33B. NETWORK STATUS Lysdiod NETWORK STATUS (röd/grön) Indikerar status för den styrande EtherNet/IP-anslutningen. MAC ID: 00-0F-69-xx-xx-xx IP: MAC-adress Rutan IP MAC-adress, t.ex. för konfiguration av DHCP-servern. I denna ruta kan IP-adressen matas in. X30 X30: Ethernet-anslutning Lysdiod Link (grön) Lysdiod Activity (gul) X32 X32: Ethernet-anslutning Lysdiod Link (grön) Lysdiod Activity (gul) Def IP AS 0 1 ETHERNET/IP DIP-omkopplare DEF IP Återställer adressparametrarna till standardvärdena och inaktiverar DHCP IP-adress: Subnätmask: Gateway: AS Automatisk setup för gateway-drift 62138AXX Vy framifrån MOVITRAC B och UOH11B Beskrivning Funktion H1 H2 Lysdiod H1 (röd) Lysdiod H2 (grön) Systembussfel (bara för gateway-funktion) Reserverad X24 X24 X-terminal RS485-gränssnitt för diagnos med dator och MOVITOOLS - MotionStudio (gäller endast MOVITRAC B) 58129AXX Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP 17

18 4 Monterings- och installationsanvisningar Statuslysdiod för tillvalet DFE33B 4.5 Statuslysdiod för tillvalet DFE33B EtherNet/IP-lysdioder Lysdioden för tillvalskortet DFE33B visar aktuell status för DFE33B och EtherNet/IPsystemet. DFE33B MODULE STATUS NETWORK STATUS 62139AXX Lysdioden MODULE STATUS Lysdioden MODULE STATUS indikerar korrekt funktion hos busselektroniken. Status, lysdioden MODULE STATUS Betydelse Från Tillvalskortet DFE33B matas inte med spänning eller är defekt Blinkar grönt Om även lysdioden NETWORK STATUS är släckt, startas TCP/IP-stack för tillvalskortet DFE33B. Om statusen kvarstår och om DHCP är aktiverad, väntar tillvalet DFE33B på data från DHCP-servern. Om lysdioden NETWORK STATUS samtidigt blinkar grönt, startas tillämpningen för tillvalskortet DFE33B. Blinkar grönt/rött Tillvalskortet DFE33B kör ett lysdiodstest. Grön Tillvalskortet DFE33B har normal driftstatus. Röd Tillvalskortet DFE33B har felstatus. Blinkar rött En konflikt i samband med tilldelningen av IP-adressen har registrerats. En annan deltagare i nätverket använder samma IP-adress. Lysdioden NETWORK STATUS Lysdioden NETWORK STATUS indikerar statusen för EtherNet/IP-systemet. Status, lysdioden NETWORK STATUS Från Blinkar grönt/rött Blinkar grönt Grön Röd Blinkar rött Betydelse Tillvalskortet DFE33B har ännu inga IP-parametrar. Tillvalskortet DFE33B kör ett lysdiodstest. Det finns ingen styrande IO-anslutning. Det finns en styrande EtherNet/IP IO-anslutning. En konflikt i samband med tilldelningen av IP-adressen har registrerats. En annan deltagare i nätverket använder samma IP-adress. Den upprättade styrande IO-anslutningen har timeout. Statusen återställs när kommunikationen återupptas. 18 Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP

19 Monterings- och installationsanvisningar Statuslysdiod för tillvalet DFE33B 4 Lysdioden Link/Activity De båda lysdioderna som är integrerade i RJ45-kontaktdonen (X30, X32) Link (grön) och Activity (gul) indikerar statusen för Ethernet-förbindelsen. LED "Link" X30 LED "Activity" X AXX Lysdiod/status Link/grön Activity/gul Link/släckt Betydelse Ansluten till Ethernet. Data överförs via Ethernet. Ej ansluten till Ethernet. OBS! Eftersom firmware för tillvalskortet DFE33B behöver ca 15 sekunder för initieringen, indikeras under denna tid statusen "0" på indikeringen med 7 tecken för MOVIDRIVE (omformaren ej driftklar) Gateway-lysdiod Lysdioderna H1 och H2 indikerar kommunikationsstatusen vid gateway-drift. H1 H2 X AXX Lysdioden H1 Sys-Fault (röd) Endast gateway-drift Status Status Beskrivning Röd Systembussfel Gateway är inte konfigurerad eller ett av drivsystemen är inaktivt Från SBus OK Gateway är korrekt konfigurerad Blinkar Busscan Bussen kontrolleras av Gateway Lysdioden H2 (grön) är för tillfället reserverad. X-terminal X24 är RS485-gränssnittet för diagnos med dator och MOVITOOLS MotionStudio. Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP 19

20 4 Monterings- och installationsanvisningar Stifttilldelning 4.6 Stifttilldelning Använd färdiga, skärmade RJ45-kontaktdon som uppfyller IEC utgåva 2.0, kategori 5. [6] [3] [2] [1] A Bild 1: Stifttilldelning RJ45-kontaktdon B 54174AXX A = vy framifrån B = vy bakifrån [1] Stift 1 TX+ Transmit plus [2] Stift 2 TX Transmit minus [3] Stift 3 RX+ Receive plus [6] Stift 6 RX Receive minus Anslutning MOVIDRIVE /MOVITRAC B/Ethernet För anslutning av DFE33B till Ethernet-nätverket ska Ethernet-gränssnittet X30 eller X32 (RJ45-kontaktdon) anslutas med en skärmad kabel med partvinnade ledare enligt kategori 5, klass D enligt IEC utgåva 2.0 till de andra nätverksdeltagarna. Den integrerade switchen är ett hjälpmedel när en linjetopologi ska realiseras och ger möjlighet till auto-crossing. OBS! Enligt IEC är den maximala kabellängden för 10/100 MBaud Ethernet (10BaseT/100BaseT) t.ex. mellan två nätverksdeltagare 100 m. För att minimera belastningen på ändapparaterna p.g.a. oönskad multicast-datatrafik, rekommenderar vi att ändapparater från andra tillverkare inte ansluts direkt till tillvalet DFE33B. Anslut apparater från andra tillverkare via en nätverkskomponent som stöder IGMP-snooping (t.ex. managed switch). 20 Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP

21 Monterings- och installationsanvisningar Busskabel, skärmning och förläggning Busskabel, skärmning och förläggning Använd endast skärmad kabel och skärmade kontaktdon som även uppfyller kraven enligt kategori 5, klass D i enlighet med IEC 11801, utgåva 2.0. Korrekt skärmning av busskabeln dämpar de elektriska störningar som kan förekomma i industriell miljö. Med nedanstående åtgärder uppnår man de bästa skärmningsegenskaperna: Dra åt alla fästskruvar för kontaktdon, moduler och potentialutjämningsledningar för hand. Använd endast kontaktdon med metallhus eller metalliserat hus. Anslut skärmen i kontaktdonet med stor kontaktyta. Anslut skärmen för busskabeln i båda ändarna av kabeln. Förlägg inte signal- och busskabel parallellt med nätkablarna (motorkablarna) utan såvitt möjligt i skilda kabelkanaler. I industriell miljö ska jordade kabelstativ av metall användas. Förlägg signalkabeln och tillhörande potentialutjämningsledare på korta avstånd från varandra och kortast möjliga sträcka. Undvik att förlänga bussledningarna med kontaktdon. Förlägg busskabeln tätt intill befintliga jordplan. STOPP! Vid jordpotentialfluktuationer kan likström flyta genom den i båda ändar anslutna och med jordpotential (PE) förbundna skärmen. Tillse i så fall att det finns tillräcklig potentialutjämning i enlighet med gällande VDE-bestämmelser. 4.8 Inställning av DIP-omkopplare OBS! DIP-omkopplarens "Def IP" inställning övertas bara vid power-on-reset (slå av och på nät- och DC-24 V-hjälpspänningen). Def IP I omkopplarläget "Def IP" = "1" (= ON) sätts följande standard IP-adressparametrar när DC-24 V-hjälpspänningen slås på: IP-adress: Subnätmask: Standardvärde gateway: P785 DHCP / Startup Configuration: Lagrade IP-parametrar (DHCP är inaktiverad) AS Med DIP-omkopplaren "AS" konfigureras SBus-kommunikationen för gateway (se kapitlet "Automatisk setup för gateway-drift"). Konfigurationen utförs när DIP-omkopplaren "AS" ställs om från "0" till "1". För drift måste DIP-omkopplaren "AS" stanna kvar i läget "1" (= ON). Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP 21

22 4 Monterings- och installationsanvisningar TCP-/IP-adressering och subnät 4.9 TCP-/IP-adressering och subnät Inledning Adresserna för IP-protokollet ställs in med följande parametrar MAC-adress IP-address Subnätmask Standard-gateway För att man ska kunna ställa in dessa parametrar korrekt beskrivs adresseringsmekanismerna och IP-nätverkens indelning i subnät i detta kapitel. MAC-adress Alla adressinställningar baseras på MAC-adressen (Media Access Controller). En Ethernet-apparats MAC-adress är ett unikt värde bestående av 6 byte (48 bit). SEW:s Ethernet-apparater har MAC-adressen 00-0F-69-xx-xx-xx. MAC-adressen är svår att hantera i större nätverk. Därför används fria IP-adresser. IP-address IP-adressen är ett 32 bitars värde som entydigt identifierar en deltagare i nätverket. En IP-adress har fyra decimaltal som skiljs åt med punkter. Exempel: Varje decimaltal står för en byte (= 8 bitar) i adressen och kan även indikeras binärt (Æ följande tabell). Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte IP-adressen består av en nätverksadress och en deltagaradress (Æ följande tabell). Nätverksadress Deltagaradress Vilken del av IP-adressen som betecknar nätverket och vilken del som betecknar deltagaren fastläggs av nätverksklassen och subnätmasken. Deltagaradresser som bara består av nollor och ettor (binära) är inte tillåtna eftersom de betecknar själva nätverket eller en spridningsadress. Nätverksklasser Byte 1 i IP-adressen bestämmer nätverksklass och därmed indelningen i nätverksadress och deltagaradress. Värdeområde Byte 1 Nätverksklass Fullständig nätverksadress (exempel) Betydelse A = nätverksadress = deltagaradress B = nätverksadress 52.4 = deltagaradress C = nätverksadress 4 = deltagaradress För många nätverk räcker det inte med en grov indelning. De använder sig även av en subnätmask som kan ställas in explicit. 22 Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP

23 Monterings- och installationsanvisningar TCP-/IP-adressering och subnät 4 Subnätmask Med en subnätmask kan nätverksklasserna delas in mer exakt. Subnätmasken har precis som IP-adressen fyra decimaltal som skiljs åt med punkter. Exempel: Varje decimaltal står för en byte (= 8 bitar) i subnätmasken och kan även indikeras binärt (Æ följande tabell). Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte När IP-adressen och subnätmasken ställs under varandra ser man att alla ettor betecknar delen i nätverksadressen och alla nollor deltagaradressen i binäruppställningen av subnätmasken (Æ följande tabell). IP-address Subnätmask Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 decimal binär decimal binär Klass C-nätverket med adressen delas in ytterligare med subnätmasken Två nätverk med adresserna och bildas. De tillåtna deltagaradresserna i de båda nätverken är: Nätverksdeltagarna kan med den logiska användningen av IP-adress och subnätmask avgöra om det finns en kommunikationspartner i det egna nätverket eller i ett annat nätverk. Om kommunikationspartnern befinner sig i ett annat nätverk kontaktas standard-gateway för att vidarebefordra data. Standardgateway Även standard-gateway kontaktas med en 32 bitars adress. Adressen med 32 bitar har fyra decimaltal som skiljs åt med punkter. Exempel: Standard-gateway upprättar förbindelsen till andra nätverk. På så vis kan en nätverksdeltagare som vill kontakta en annan deltagare logiskt förbinda IP-adressen med subnätmasken och avgöra om deltagaren som söks befinner sig i det egna nätverket. Om den inte gör det kontaktar den standard-gateway (router) som måste befinna sig i det egna nätverket. Standard-gateway tar då över överföringen av datapaket. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Som ett alternativ till den manuella inställningen av de tre parametrarna IP-adress, subnätmask och standard-gateway kan dessa parametrar tilldelas automatiskt av en DHCP-server i Ethernet-nätverket. IP-adresserna tilldelas enligt en tabell som innehåller en koppling mellan MAC-adressen och IP-adressen. Om DFE33B förväntar sig att IP-parametrarna tilldelas manuellt eller via DHCP framgår av parameter P785. Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP 23

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Operatörsterminaler DOP11B. Systemhandbok. Utgåva 11/2008 16666879/SV

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Operatörsterminaler DOP11B. Systemhandbok. Utgåva 11/2008 16666879/SV Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Operatörsterminaler DOP11B Utgåva 11/28 16666879/SV Systemhandbok SEW-EURODRVE Driving the world nnehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7 SIEMENS Förord, innehåll Produktöversikt 1 i Montage, inkoppling, spänningssättning 2 Programmera LOGO! med knappsats 3 Funktionsbeskrivningar 4 Parametrering 5 LOGO! Minnesmodul (Card) 6 LOGO! mjukvara

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

Din manual HP LASERJET 9050 http://sv.yourpdfguides.com/dref/904320

Din manual HP LASERJET 9050 http://sv.yourpdfguides.com/dref/904320 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 9050. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT HVAC Drive FC 102 1,1-90 kw www.danfoss.com/drives Innehåll Innehåll 1 Så här använder du 6 2 Introduktion till VLT HVAC Frekvensomformare 11 2.1 Säkerhet 11 2.2 CE-märkning

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Skrivar-/faxserver för flera protokoll. NC-8100h BRUKSANVISNING

Skrivar-/faxserver för flera protokoll. NC-8100h BRUKSANVISNING Skrivar-/faxserver för flera protokoll NC-8100h BRUKSANVISNING Läs igenom denna handbok noggrant innan du börjar använda skrivaren. Du kan skriva ut eller läsa handboken från CD-skivan (som följer med

Läs mer

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer

ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer Kort användarhandledning Frekvensomriktare ACS310 Innehåll Säkerhet Mekanisk installation Elektrisk installation Igångkörning och styrning med

Läs mer

Konfigurator tebis TX100

Konfigurator tebis TX100 l Konfigurator tebis TX100 Programmeringshandbok 6T7644a Sammanfattning 1. Allmänt om Tebis-installationer och deras programering... 3 1.1 De olika produkttyperna... 3 1.2 De olika installationstyperna...

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band Bruksanvisning RT-AC51U Trådlös AC750-router med dubbla band SW9422 reviderade utgåva Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

Programmering av operatörspanel med SoftPLC

Programmering av operatörspanel med SoftPLC Programmering av operatörspanel med SoftPLC Med komma-igång-manualer för ix Developer och CODESYS Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Mekatronik LINDA ALEXANDERSSON OLA VINGREN Institutionen

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

ACSM1. Beskrivning av mjukvara ACSM1 Varvtals- och momentstyrning

ACSM1. Beskrivning av mjukvara ACSM1 Varvtals- och momentstyrning ACSM1 Beskrivning av mjukvara ACSM1 Varvtals- och momentstyrning ACSM1 Varvtals- och momentstyrning Beskrivning av mjukvara 3AFE68987890 REV G SV GÄLLER FRÅN: 30.09.2011 2011 ABB Oy. Med ensamrätt. 5

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska Användarmanual NAVIGON 7310 Svenska Mars 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte bara

Läs mer

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA 2 SVENSKA... sida 3 A INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VAD ÄR MC CUBE... 4 2 EN

Läs mer

Bruksanvisning DSL-N17U. Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter

Bruksanvisning DSL-N17U. Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter Bruksanvisning DSL-N17U Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter SW10140 Första utgåvan Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer