Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP. Handbok.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP. Handbok."

Transkript

1 Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP Utgåva 04/ / SV Handbok

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Innehållsförteckning 1 Allmänna anvisningar Säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad Åberopande av garanti Ansvarsbegränsning Säkerhetsanvisningar Kompletterande underlag Allmänna säkerhetsanvisningar för bussystem Säkerhetsfunktioner Lyftanordningar Produktnamn och varumärken Återvinning Inledning Handbokens innehåll Kompletterande litteratur Egenskaper MOVIDRIVE B, MOVITRAC B och EtherNet/IP Tillgång till all information Övervakningsfunktioner Diagnos Fältbussmonitor Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFE33B i MOVIDRIVE MDX61B Innan du börjar Principiellt tillvägagångssätt vid montering och demontering av tillvalskort (MDX61B, byggstorlek 1-6) Installation av tillvalskortet DFE33B i MOVITRAC B Anslutning av systembuss mellan en MOVITRAC B och tillvalet DFE33B Anslutning av systembuss mellan flera MOVITRAC B-apparater Installation av gateway DFE33B/UOH11B Anslutning och plintbeskrivning för tillvalet DFE33B Statuslysdiod för tillvalet DFE33B EtherNet/IP-lysdioder Gateway-lysdiod Stifttilldelning Busskabel, skärmning och förläggning Inställning av DIP-omkopplare TCP-/IP-adressering och subnät Inställning av IP-adressparametrar Procedur för apparatbyte Apparatbyte MOVIDRIVE B Apparatbyte MOVITRAC B/gateway Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP 3

4 Innehållsförteckning 5 Projektering och idrifttagning EDS-filens giltighet för DFE33B Projektering av mastern (EtherNet/IP-scanner) Konfigurering av DFE33B som tillval i MOVIDRIVE MDX61B Konfigurering av DFE33B som tillval i MOVITRAC B eller gateway-kapslingen UOH11B Automatisk setup för gateway-drift Inställning av multiomformaren MOVIDRIVE MDX61B Inställning av frekvensomformaren MOVITRAC B Projekteringsexempel i RSLogix MOVIDRIVE B med 10 PD datautbyte Två MOVITRAC B via gateway DFE33B/UOH11B Åtkomst till MOVIDRIVE B apparatparametrar Åtkomst till MOVITRAC B apparatparametrar via DFE33B/UOH11B Ethernet Industrial Protokoll (EtherNet/IP) Introduktion CIP-objektförteckning Returkoder för parametersättning via Explicit Messages Den integrerade Ethernet-kretsen Integrerad webbserver Programvarukrav Säkerhetsinställningar Startsidans uppbyggnad Diagnos-applets uppbyggnad Åtkomstskydd MOVITOOLS MotionStudio via Ethernet Översikt Procedur för konfigurering av apparater Kommunikation med apparater utanför det lokala subnätet Ethernet-konfigurationsparametrar Parameterbeskrivning Feldiagnos Inledning Diagnos MDX61B med tillvalet DFE33B Förberedelser Anslut MOVIDRIVE B till 24 VDC eller 400 VAC (konfigurera MOVITRAC B) Konfigurera EtherNet/IP och frige MOVIDRIVE B Diagnos MOVITRAC B med DFE33B som gateway Förberedelser Anslut apparaterna till 24 VDC eller 400 VAC (konfigurera MOVITRAC B) Konfigurera EtherNet/IP och frige MOVITRAC B Fellista vid gateway-drift Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP

5 Innehållsförteckning 11 Tekniska data Tillval DFE33B för MOVIDRIVE B Måttskiss tillval DFE33B för MOVITRAC B och i gateway-kapslingen Ordlista Begrepp Index Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP 5

6 1 Allmänna anvisningar Säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad 1 Allmänna anvisningar 1.1 Säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad Säkerhetsanvisningarna i denna handbok är uppbyggda på följande sätt: Symbol SIGNALORD! Typ av fara samt farokälla Möjliga konsekvenser om anvisningen inte följs Åtgärder för avvärjande av fara Symbol Signalord Betydelse Konsekvenser om anvisningen inte följs Exempel: FARA! Omedelbar livsfara Dödsfall eller svåra kroppsskador Allmän fara VARNING! Möjlig farlig situation Dödsfall eller svåra kroppsskador FARA! Möjlig farlig situation Lättare kroppsskador Specifik fara, t.ex. elektriska stötar STOPP! Möjliga skador på utrustning och material Skador på drivsystemet eller dess omgivning OBS! Nyttig information eller tips. Underlättar hanteringen av drivsystemet. 1.2 Åberopande av garanti Anvisningarna i dokumentationen måste följas. Detta är en förutsättning för störningsfri drift och för att eventuella garantianspråk ska uppfyllas. Läs därför först handboken innan du börjar arbeta med apparaten! Kontrollera att handboken hålls tillgänglig och i läsbart skick för anläggnings- och driftsansvariga och för alla personer som under eget ansvar befattar sig med anläggningen. 1.3 Ansvarsbegränsning Att följa MOVIDRIVE B-/MOVITRAC B-dokumentationen är en grundläggande förutsättning för säker drift och för att angivna produktegenskaper och prestanda ska uppnås. SEW-EURODRIVE åtar sig inget ansvar för person-, sak- och förmögenhetsskador som beror på att montage- och driftsinstruktionen inte har följts. Inga garantianspråk kan göras gällande i sådana fall. 6 Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP

7 Säkerhetsanvisningar Kompletterande underlag 2 2 Säkerhetsanvisningar 2.1 Kompletterande underlag Får endast installeras och tas i drift av behörig elinstallatör som följer gällande föreskrifter för förebyggande av olycksfall samt följande dokument: Montage- och driftsinstruktion "MOVIDRIVE MDX60B/61B" Montage- och driftsinstruktionen till "MOVITRAC B" Läs därför igenom dessa dokument noggrant innan du börjar med installationen och idrifttagningen av tillvalet DFE33B. Anvisningarna i dokumentationen måste följas. Detta är en förutsättning för störningsfri drift och för att eventuella garantianspråk ska uppfyllas. 2.2 Allmänna säkerhetsanvisningar för bussystem Du har nu ett kommunikationssystem som kan användas för att anpassa multiomformaren MOVIDRIVE till anläggningssystem. Precis som för alla bussystem finns risken att parametrarna ändras utifrån (gäller apparaten) utan att detta kan ses och på så vis ändras även apparatens beteende. Detta kan leda till oväntat (inte okontrollerat) systembeteende. 2.3 Säkerhetsfunktioner Omformarna MOVIDRIVE MDX60B/61B och MOVITRAC B får inte användas för säkerhetsfunktioner om det inte finns ett överordnat säkerhetssystem. Använd överordnade säkerhetssystem för att säkerställa utrustnings- och personskydd. Kontrollera att anvisningarna i dokumenten "Säker frånkoppling för MOVIDRIVE B/ MOVITRAC B" följs i säkerhetsavseende. 2.4 Lyftanordningar MOVIDRIVE MDX60B/61B och MOVITRAC B får inte utnyttjas som säkerhetsfunktion i lyftanordningar. Använd övervakningssystem eller mekanisk skyddsutrustning som säkerhetsfunktion för att undvika utrustnings- och personskador. 2.5 Produktnamn och varumärken Märken och produktnamn som nämns i denna handbok är varumärken eller registrerade varumärken hos sina respektive ägare. 2.6 Återvinning Följ gällande föreskrifter! Ta hand om kasserat material (vid behov sorterat) allt efter beskaffenhet och gällande föreskrifter som t.ex.: Elektronikskrot Plast Plåt Koppar Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP 7

8 3 Inledning Handbokens innehåll 3 Inledning 3.1 Handbokens innehåll Denna användarhandbok beskriver: Montering av tillvalskortet DFE33B EtherNet/IP i multiomformaren MOVIDRIVE MDX61B. Användning av tillvalskortet DFE33B EtherNet/IP i frekvensomformaren MOVITRAC B och i gateway-kapslingen UOH11B. Idrifttagning av MOVIDRIVE B i fältbussystemet EtherNet/IP. Idrifttagning av MOVITRAC B på EtherNet/IP-gateway. Drift av MOVITOOLS MotionStudio via Ethernet. Diagnos med integrerad webbserver. 3.2 Kompletterande litteratur För att MOVIDRIVE /MOVITRAC B ska kunna anslutas enkelt och effektivt till fältbussystemet EtherNet/IP bör du, förutom denna användarhandbok, beställa följande kompletterande litteratur om fältbussar: Handboken till MOVIDRIVE Fieldbus Unit Profile Systemhandboken MOVITRAC B/MOVIDRIVE MDX60B/61B I handboken "MOVIDRIVE Fieldbus Unit Profile" och i systemhandboken MOVITRAC B beskrivs, förutom fältbussparametrarna och deras kodning, olika styrningskoncept och applikationsmöjligheter med exempel. Handboken "MOVIDRIVE Fieldbus Unit Profile" innehåller en lista med alla parametrar för multiomformaren som kan läsas och skrivas via de olika kommunikationsgränssnitten som t.ex. systembuss, RS485 och även via fältbussgränssnittet. 3.3 Egenskaper Tack vare det effektiva fältbussgränssnittet kan multiomformaren MOVIDRIVE MDX61B och frekvensomformaren MOVITRAC B tillsammans med tillvalet DFE33B EtherNet/IP anslutas till överordnade automationssystem via EtherNet/IP MOVIDRIVE B, MOVITRAC B och EtherNet/IP Omformarens apparatbeteende som ligger till grund för EtherNet/IP-driften, den så kallade apparatprofilen, är fältbussoberoende och därmed enhetlig. Användaren har möjlighet att utveckla fältbussoberoende drivsystemsapplikationer. På så vis är det enkelt att byta till andra bussystem som t.ex. DeviceNet (tillval DFD). 8 Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP

9 Inledning Egenskaper Tillgång till all information SEW-drivenheterna har digital tillgång till alla drivsystemsparametrar och funktioner via EtherNet/IP-gränssnittet. Styrningen av multiomformaren sker via snabba cykliska processdata. Via denna processdatakanal kan, förutom inmatning av börvärden (t.ex. börvarvtal, integratortid för hög/låg gång osv.), även andra drivfunktioner som till exempel frigivning, reglerspärr, normalstopp, snabbstopp osv. lösas ut. Dessutom kan även ärvärden från multiomformaren läsas av via denna kanal, till exempel ärvarvtal, ström, apparatstatus, felnummer och referensmeddelanden Övervakningsfunktioner Användningen av fältbussystem i samband med drivsystemsteknik kräver extra övervakningsfunktioner som t.ex. övervakning av fältbusstid (fältbuss-timeout) eller snabbstoppkoncept. Övervakningsfunktionerna för MOVIDRIVE /MOVITRAC kan anpassas i detalj till dina applikationer. Du kan t.ex. bestämma vilken felreaktion multiomformaren ska lösa ut vid bussfel. För många applikationer är detta ett snabbstopp men det går även att spara de senaste börvärdena så att drivsystemet startar igen med de senast giltiga börvärdena (t.ex. löpande band). Eftersom styrplintarna även fungerar i fältbussdrift kan fältbussoberoende snabbstoppkoncept realiseras med multiomformarens plintar Diagnos Multiomformaren MOVIDRIVE och frekvensomformaren MOVITRAC B har flera diagnosmöjligheter i samband med idrifttagning och service. Fältbussmonitorn i MOVITOOLS MotionStudio gör det möjligt att t.ex. kontrollera både bör- och ärvärden från det överordnade styrsystemet. Den integrerade webbservern gör det möjligt att komma åt diagnosvärden med en standardwebbläsare (t.ex. Internet Explorer) Fältbussmonitor Dessutom får du ytterligare information om statusen för fältbussgränssnittet. Med fältbussmonitorn och programvaran MOVITOOLS -MotionStudio kan en diagnos enkelt göras som, förutom inställning av alla drivsystemsparametrar (inklusive fältbussparametrarna), även gör det möjligt att få en detaljerad indikering av fältbuss- och apparatstatus. Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP 9

10 4 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFE33B i MOVIDRIVE MDX61B 4 Monterings- och installationsanvisningar Detta kapitel innehåller anvisningar för montering och installation av tillvalskortet DFE33B EtherNet/IP i MOVIDRIVE MDX61B, MOVITRAC B och gateway-kapslingen UOH11B. 4.1 Montering av tillvalskortet DFE33B i MOVIDRIVE MDX61B OBS! Bara SEW-EURODRIVE får montera och demontera tillval i MOVIDRIVE MDX61B byggstorlek 0. Användaren själv får bara montera eller demontera tillvalskort på MOVIDRIVE MDX61B byggstorlek 1 till 6. Tillvalet DFE33B EtherNet/IP måste anslutas till fältbussplats [1]. Använd godkända kontaktdon och kablar för att ansluta EtherNet/IP. Tillvalet DFE33B matas med spänning från MOVIDRIVE B. Det krävs ingen separat spänningsmatning. [1] 62180AXX 10 Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP

11 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFE33B i MOVIDRIVE MDX61B Innan du börjar Observera följande anvisningar innan monteringen eller demonteringen av tillvalskortet påbörjas: Gör omformaren spänningslös. Frånskilj 24 V DC och nätspänning. Urladda dig på lämpligt sätt (handledsband, ledande skor etc.) innan du vidrör tillvalskortet. Innan tillvalskortet monteras ska manöverenheten och frampanelen tas av (se montage- och driftsinstruktionen till MOVIDRIVE MDX60B/61B, kap. "Installation"). När tillvalskortet monterats ska manöverenheten och frampanelen sättas tillbaka igen se montage- och driftsinstruktionen till MOVIDRIVE MDX60B/61B, kap. "Installation"). Förvara tillvalskortet i originalförpackningen och ta först ut det direkt i samband med monteringen. Fatta bara tag i tillvalskortet på kretskortets kant. Rör inga komponenter. Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP 11

12 4 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFE33B i MOVIDRIVE MDX61B Principiellt tillvägagångssätt vid montering och demontering av tillvalskort (MDX61B, byggstorlek 1-6) AXX 1. Lossa de båda fästskruvarna på tillvalskortets hållare. Dra ut korthållaren jämnt (inte snett!) från kortplatsen. 2. Lossa de båda fästskruvarna för den svarta täckkåpan på hållaren. Ta ut den svarta täckkåpan. 3. Sätt fast tillvalskortet med de tre fästskruvarna exakt i de avsedda hålen på hållaren. 4. Sätt tillbaka korthållaren med monterat tillvalskort i kortplatsen. Tryck in hållaren med måttlig kraft. Fäst hållaren ingen med de båda fästskruvarna. 5. Demontera tillvalskortet i omvänd ordningsföljd. 12 Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP

13 Monterings- och installationsanvisningar Installation av tillvalskortet DFE33B i MOVITRAC B Installation av tillvalskortet DFE33B i MOVITRAC B OBS! Bara SEW-EURODRIVE får montera och demontera tillvalskort i MOVITRAC B Anslutning av systembuss mellan en MOVITRAC B och tillvalet DFE33B [1] [2] S1 S2 ON OFF X44 FSC11B DFE 33B MODULE STATUS NETWORK STATUS MAC ID: 00-0F B IP: [1] Aktiverat termineringsmotstånd, S1 = ON [2] DIP-omkopplare S2 (reserverad), S2 = OFF X45 X46 HL X32 X30 Def IP AS 0 1 ETHERNET/IP H1 H2 X24 + DC 24 V = 24V IO GND X X AXX X46 X26 Plintschema X46:1 X26:1 SC11 SBus +, CAN high X46:2 X26:2 SC12 SBus, CAN low X46:3 X26:3 GND, CAN GND X26:4 Reserverad X26:5 Reserverad X46:6 X26:6 GND, CAN GND X46:7 X26:7 24 V DC X12 Plintschema X12:8 +24 V DC-ingång X12:9 GND-referensspänning, digitala ingångar För enkel kabelanslutning kan tillvalet DFE33B matas med 24 V likspänning från X46.7 på MOVITRAC B till X26.7. När tillvalet DFE33B matas via MOVITRAC B måste MOVITRAC B matas med 24 V likspänning via plint X12.8 och X12.9. Aktivera systembussens termineringsmotstånd på tillvalet FSC11B (S1 = ON). Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP 13

14 4 Monterings- och installationsanvisningar Installation av tillvalskortet DFE33B i MOVITRAC B Anslutning av systembuss mellan flera MOVITRAC B-apparater [1] [2] MOVITRAC B S1 S2 ON OFF X44 FSC11B X45 X46 H L ^ DFE 33B MODULE STATUS NETWORK STATUS X30 MAC ID: 00-0F B IP: X32 Def IP AS 0 1 ETHERNET/IP H1 H2 X24 MOVITRAC B MOVITRAC B S1 S2 S1 S2 + DC 24 V = - 24V IO GND X X ON OFF X44 FSC11B X45 X46 [1] [2] ON OFF X44 FSC11B X45 X46 [1] [2] HL ^ HL ^ [1] Termineringsmotstånd, endast aktiverat i den sista apparaten S1 = ON [2] DIP-omkopplare S2 (reserverad), S2 = OFF 62136AXX MOVITRAC B DFE33B i gateway-kapslingen UOH11B X46 Plintschema X26 Plintschema X46:1 SC11 (inkommande systembuss High) X26:1 SC11 SBus +, CAN high X46:2 SC12 (inkommande systembuss Low) X26:2 SC12 SBus, CAN low X46:3 GND (systembussreferens) X26:3 GND, CAN GND X46:4 SC21 (utgående systembuss High) X26:4 Reserverad X46:5 SC22 (utgående systembuss Low) X26:5 Reserverad X46:6 GND (systembussreferens) X26:6 GND, CAN GND X46:7 24 V DC X26:7 24 V DC X12 Plintschema X12:8 +24 V DC-ingång X12:9 GND-referensspänning, digitala ingångar 14 Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP

15 Monterings- och installationsanvisningar Installation av tillvalskortet DFE33B i MOVITRAC B 4 Observera! Använd 2x2-trådig, tvinnad och skärmad kopparkabel (dataöverföringskabel med skärm av kopparfläta). Anslut skärmens båda ändar med god ytkontakt till elektronikskärmklämman på MOVITRAC och till GND. Kabeln måste uppfylla nedanstående specifikationer: Ledararea 0,25 mm 2 (AWG18) - 0,75 mm 2 (AWG23) Ledarresistans 120 Ê vid 1 MHz Kapacitans  40 pf/m vid 1 khz CAN- eller DeviceNet-kablar kan användas Max. tillåten ledningslängd är 80 m. SBus-Baudrate är fast inställd på 500 kbaud. Aktivera alltid systembussens termineringsmotstånd i slutet av systembussen (S1 = ON). För övriga apparater ska termineringsmotståndet kopplas ifrån (S1 = OFF). DFE33B-gateway måste alltid sitta i början eller slutet av systembussanslutningen. Den har ett fast installerat termineringsmotstånd. OBS! Mellan apparaterna som är anslutna till SBus får ingen potentialförskjutning förekomma. Undvik potentialförskjutning genom lämpliga åtgärder som t.ex. sammankoppling av apparathöljena med separat ledning. Stjärnformad SBus-anslutning är inte tillåten. Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP 15

16 4 Monterings- och installationsanvisningar Installation av gateway DFE33B/UOH11B 4.3 Installation av gateway DFE33B/UOH11B Följande bild visar anslutning av tillvalet DFE33B i gateway-kapslingen UOH11B. OBS! Bara SEW-EURODRIVE får montera och demontera tillvalskort i gateway-kapslingen UOH11B. UOH11B DFE 33B MODULE STATUS NETWORK STATUS X32 X30 MAC ID: 00-0F B IP: Def IP AS 0 1 ETHERNET/IP H1 H2 X24 SEW Drive X SC11 systembuss +, CAN high SC12 systembuss -, CAN low GND, CAN GND DC+24 V GND 62137ASV Gateway-kapsling UOH11B X26 Plintschema X26:1 SC11 systembuss +, CAN high X26:2 SC12 systembuss, CAN low X26:3 GND, CAN GND X26:4 Reserverad X26:5 Reserverad X26:6 GND, CAN GND X26:7 24 V DC Gateway-kapslingen måste matas med 24 V DC via X26. Aktivera alltid systembussens termineringsmotstånd i slutet av systembussen. 16 Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP

17 Monterings- och installationsanvisningar Anslutning och plintbeskrivning för tillvalet DFE33B Anslutning och plintbeskrivning för tillvalet DFE33B Artikelnummer Tillval fältbussgränssnitt EtherNet/IP typ DFE33B: Vy framifrån DFE33B Beskrivning DIPomkopplare Funktion DFE 33B MODULE STATUS Lysdiod MODULE STATUS (röd/grön) Indikerar aktuell status för DFE33B. NETWORK STATUS Lysdiod NETWORK STATUS (röd/grön) Indikerar status för den styrande EtherNet/IP-anslutningen. MAC ID: 00-0F-69-xx-xx-xx IP: MAC-adress Rutan IP MAC-adress, t.ex. för konfiguration av DHCP-servern. I denna ruta kan IP-adressen matas in. X30 X30: Ethernet-anslutning Lysdiod Link (grön) Lysdiod Activity (gul) X32 X32: Ethernet-anslutning Lysdiod Link (grön) Lysdiod Activity (gul) Def IP AS 0 1 ETHERNET/IP DIP-omkopplare DEF IP Återställer adressparametrarna till standardvärdena och inaktiverar DHCP IP-adress: Subnätmask: Gateway: AS Automatisk setup för gateway-drift 62138AXX Vy framifrån MOVITRAC B och UOH11B Beskrivning Funktion H1 H2 Lysdiod H1 (röd) Lysdiod H2 (grön) Systembussfel (bara för gateway-funktion) Reserverad X24 X24 X-terminal RS485-gränssnitt för diagnos med dator och MOVITOOLS - MotionStudio (gäller endast MOVITRAC B) 58129AXX Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP 17

18 4 Monterings- och installationsanvisningar Statuslysdiod för tillvalet DFE33B 4.5 Statuslysdiod för tillvalet DFE33B EtherNet/IP-lysdioder Lysdioden för tillvalskortet DFE33B visar aktuell status för DFE33B och EtherNet/IPsystemet. DFE33B MODULE STATUS NETWORK STATUS 62139AXX Lysdioden MODULE STATUS Lysdioden MODULE STATUS indikerar korrekt funktion hos busselektroniken. Status, lysdioden MODULE STATUS Betydelse Från Tillvalskortet DFE33B matas inte med spänning eller är defekt Blinkar grönt Om även lysdioden NETWORK STATUS är släckt, startas TCP/IP-stack för tillvalskortet DFE33B. Om statusen kvarstår och om DHCP är aktiverad, väntar tillvalet DFE33B på data från DHCP-servern. Om lysdioden NETWORK STATUS samtidigt blinkar grönt, startas tillämpningen för tillvalskortet DFE33B. Blinkar grönt/rött Tillvalskortet DFE33B kör ett lysdiodstest. Grön Tillvalskortet DFE33B har normal driftstatus. Röd Tillvalskortet DFE33B har felstatus. Blinkar rött En konflikt i samband med tilldelningen av IP-adressen har registrerats. En annan deltagare i nätverket använder samma IP-adress. Lysdioden NETWORK STATUS Lysdioden NETWORK STATUS indikerar statusen för EtherNet/IP-systemet. Status, lysdioden NETWORK STATUS Från Blinkar grönt/rött Blinkar grönt Grön Röd Blinkar rött Betydelse Tillvalskortet DFE33B har ännu inga IP-parametrar. Tillvalskortet DFE33B kör ett lysdiodstest. Det finns ingen styrande IO-anslutning. Det finns en styrande EtherNet/IP IO-anslutning. En konflikt i samband med tilldelningen av IP-adressen har registrerats. En annan deltagare i nätverket använder samma IP-adress. Den upprättade styrande IO-anslutningen har timeout. Statusen återställs när kommunikationen återupptas. 18 Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP

19 Monterings- och installationsanvisningar Statuslysdiod för tillvalet DFE33B 4 Lysdioden Link/Activity De båda lysdioderna som är integrerade i RJ45-kontaktdonen (X30, X32) Link (grön) och Activity (gul) indikerar statusen för Ethernet-förbindelsen. LED "Link" X30 LED "Activity" X AXX Lysdiod/status Link/grön Activity/gul Link/släckt Betydelse Ansluten till Ethernet. Data överförs via Ethernet. Ej ansluten till Ethernet. OBS! Eftersom firmware för tillvalskortet DFE33B behöver ca 15 sekunder för initieringen, indikeras under denna tid statusen "0" på indikeringen med 7 tecken för MOVIDRIVE (omformaren ej driftklar) Gateway-lysdiod Lysdioderna H1 och H2 indikerar kommunikationsstatusen vid gateway-drift. H1 H2 X AXX Lysdioden H1 Sys-Fault (röd) Endast gateway-drift Status Status Beskrivning Röd Systembussfel Gateway är inte konfigurerad eller ett av drivsystemen är inaktivt Från SBus OK Gateway är korrekt konfigurerad Blinkar Busscan Bussen kontrolleras av Gateway Lysdioden H2 (grön) är för tillfället reserverad. X-terminal X24 är RS485-gränssnittet för diagnos med dator och MOVITOOLS MotionStudio. Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP 19

20 4 Monterings- och installationsanvisningar Stifttilldelning 4.6 Stifttilldelning Använd färdiga, skärmade RJ45-kontaktdon som uppfyller IEC utgåva 2.0, kategori 5. [6] [3] [2] [1] A Bild 1: Stifttilldelning RJ45-kontaktdon B 54174AXX A = vy framifrån B = vy bakifrån [1] Stift 1 TX+ Transmit plus [2] Stift 2 TX Transmit minus [3] Stift 3 RX+ Receive plus [6] Stift 6 RX Receive minus Anslutning MOVIDRIVE /MOVITRAC B/Ethernet För anslutning av DFE33B till Ethernet-nätverket ska Ethernet-gränssnittet X30 eller X32 (RJ45-kontaktdon) anslutas med en skärmad kabel med partvinnade ledare enligt kategori 5, klass D enligt IEC utgåva 2.0 till de andra nätverksdeltagarna. Den integrerade switchen är ett hjälpmedel när en linjetopologi ska realiseras och ger möjlighet till auto-crossing. OBS! Enligt IEC är den maximala kabellängden för 10/100 MBaud Ethernet (10BaseT/100BaseT) t.ex. mellan två nätverksdeltagare 100 m. För att minimera belastningen på ändapparaterna p.g.a. oönskad multicast-datatrafik, rekommenderar vi att ändapparater från andra tillverkare inte ansluts direkt till tillvalet DFE33B. Anslut apparater från andra tillverkare via en nätverkskomponent som stöder IGMP-snooping (t.ex. managed switch). 20 Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP

21 Monterings- och installationsanvisningar Busskabel, skärmning och förläggning Busskabel, skärmning och förläggning Använd endast skärmad kabel och skärmade kontaktdon som även uppfyller kraven enligt kategori 5, klass D i enlighet med IEC 11801, utgåva 2.0. Korrekt skärmning av busskabeln dämpar de elektriska störningar som kan förekomma i industriell miljö. Med nedanstående åtgärder uppnår man de bästa skärmningsegenskaperna: Dra åt alla fästskruvar för kontaktdon, moduler och potentialutjämningsledningar för hand. Använd endast kontaktdon med metallhus eller metalliserat hus. Anslut skärmen i kontaktdonet med stor kontaktyta. Anslut skärmen för busskabeln i båda ändarna av kabeln. Förlägg inte signal- och busskabel parallellt med nätkablarna (motorkablarna) utan såvitt möjligt i skilda kabelkanaler. I industriell miljö ska jordade kabelstativ av metall användas. Förlägg signalkabeln och tillhörande potentialutjämningsledare på korta avstånd från varandra och kortast möjliga sträcka. Undvik att förlänga bussledningarna med kontaktdon. Förlägg busskabeln tätt intill befintliga jordplan. STOPP! Vid jordpotentialfluktuationer kan likström flyta genom den i båda ändar anslutna och med jordpotential (PE) förbundna skärmen. Tillse i så fall att det finns tillräcklig potentialutjämning i enlighet med gällande VDE-bestämmelser. 4.8 Inställning av DIP-omkopplare OBS! DIP-omkopplarens "Def IP" inställning övertas bara vid power-on-reset (slå av och på nät- och DC-24 V-hjälpspänningen). Def IP I omkopplarläget "Def IP" = "1" (= ON) sätts följande standard IP-adressparametrar när DC-24 V-hjälpspänningen slås på: IP-adress: Subnätmask: Standardvärde gateway: P785 DHCP / Startup Configuration: Lagrade IP-parametrar (DHCP är inaktiverad) AS Med DIP-omkopplaren "AS" konfigureras SBus-kommunikationen för gateway (se kapitlet "Automatisk setup för gateway-drift"). Konfigurationen utförs när DIP-omkopplaren "AS" ställs om från "0" till "1". För drift måste DIP-omkopplaren "AS" stanna kvar i läget "1" (= ON). Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP 21

22 4 Monterings- och installationsanvisningar TCP-/IP-adressering och subnät 4.9 TCP-/IP-adressering och subnät Inledning Adresserna för IP-protokollet ställs in med följande parametrar MAC-adress IP-address Subnätmask Standard-gateway För att man ska kunna ställa in dessa parametrar korrekt beskrivs adresseringsmekanismerna och IP-nätverkens indelning i subnät i detta kapitel. MAC-adress Alla adressinställningar baseras på MAC-adressen (Media Access Controller). En Ethernet-apparats MAC-adress är ett unikt värde bestående av 6 byte (48 bit). SEW:s Ethernet-apparater har MAC-adressen 00-0F-69-xx-xx-xx. MAC-adressen är svår att hantera i större nätverk. Därför används fria IP-adresser. IP-address IP-adressen är ett 32 bitars värde som entydigt identifierar en deltagare i nätverket. En IP-adress har fyra decimaltal som skiljs åt med punkter. Exempel: Varje decimaltal står för en byte (= 8 bitar) i adressen och kan även indikeras binärt (Æ följande tabell). Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte IP-adressen består av en nätverksadress och en deltagaradress (Æ följande tabell). Nätverksadress Deltagaradress Vilken del av IP-adressen som betecknar nätverket och vilken del som betecknar deltagaren fastläggs av nätverksklassen och subnätmasken. Deltagaradresser som bara består av nollor och ettor (binära) är inte tillåtna eftersom de betecknar själva nätverket eller en spridningsadress. Nätverksklasser Byte 1 i IP-adressen bestämmer nätverksklass och därmed indelningen i nätverksadress och deltagaradress. Värdeområde Byte 1 Nätverksklass Fullständig nätverksadress (exempel) Betydelse A = nätverksadress = deltagaradress B = nätverksadress 52.4 = deltagaradress C = nätverksadress 4 = deltagaradress För många nätverk räcker det inte med en grov indelning. De använder sig även av en subnätmask som kan ställas in explicit. 22 Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP

23 Monterings- och installationsanvisningar TCP-/IP-adressering och subnät 4 Subnätmask Med en subnätmask kan nätverksklasserna delas in mer exakt. Subnätmasken har precis som IP-adressen fyra decimaltal som skiljs åt med punkter. Exempel: Varje decimaltal står för en byte (= 8 bitar) i subnätmasken och kan även indikeras binärt (Æ följande tabell). Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte När IP-adressen och subnätmasken ställs under varandra ser man att alla ettor betecknar delen i nätverksadressen och alla nollor deltagaradressen i binäruppställningen av subnätmasken (Æ följande tabell). IP-address Subnätmask Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 decimal binär decimal binär Klass C-nätverket med adressen delas in ytterligare med subnätmasken Två nätverk med adresserna och bildas. De tillåtna deltagaradresserna i de båda nätverken är: Nätverksdeltagarna kan med den logiska användningen av IP-adress och subnätmask avgöra om det finns en kommunikationspartner i det egna nätverket eller i ett annat nätverk. Om kommunikationspartnern befinner sig i ett annat nätverk kontaktas standard-gateway för att vidarebefordra data. Standardgateway Även standard-gateway kontaktas med en 32 bitars adress. Adressen med 32 bitar har fyra decimaltal som skiljs åt med punkter. Exempel: Standard-gateway upprättar förbindelsen till andra nätverk. På så vis kan en nätverksdeltagare som vill kontakta en annan deltagare logiskt förbinda IP-adressen med subnätmasken och avgöra om deltagaren som söks befinner sig i det egna nätverket. Om den inte gör det kontaktar den standard-gateway (router) som måste befinna sig i det egna nätverket. Standard-gateway tar då över överföringen av datapaket. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Som ett alternativ till den manuella inställningen av de tre parametrarna IP-adress, subnätmask och standard-gateway kan dessa parametrar tilldelas automatiskt av en DHCP-server i Ethernet-nätverket. IP-adresserna tilldelas enligt en tabell som innehåller en koppling mellan MAC-adressen och IP-adressen. Om DFE33B förväntar sig att IP-parametrarna tilldelas manuellt eller via DHCP framgår av parameter P785. Handbok Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP 23

Handbok. Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT. Utgåva 05/2007 11571861 / SV

Handbok. Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT. Utgåva 05/2007 11571861 / SV Växelmotorer \ ndustriväxlar \ Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT Utgåva 5/27 11571861 / SV Handbok SEW-EURODRVE Driving the world nnehållsförteckning 1 Viktiga

Läs mer

Handbok. Fältbussgränssnitt DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Utgåva 09/2007 11478276 / SV

Handbok. Fältbussgränssnitt DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Utgåva 09/2007 11478276 / SV Växelmotorer \ ndustriväxlar \ Drivsystemteknik \ Drivsystemautomation \ Service Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe Utgåva 9/27 11478276 / SV Handbok SEW-EURODRVE Driving the world nnehållsförteckning

Läs mer

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet.

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet. FX1S FX1N FX2N(C) FX3U(C) 1 Funktion och användningsområde Genom att använda FX3U-ENET kan man kommunicera med ett FX3U-system via Ethernet. Kommunikationsmodulen stödjer funktioner som överföring av PLC-program,

Läs mer

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *22141464_0615* Tillägg till montage och driftsinstruktionen SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone

Läs mer

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 1. Inloggning GOLDen GATE har en inbyggg webbserver. För att få tillträde till denna krävs en webb-läsare med stöd för java.

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. ALLMÄNT Kommunikationsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 är avsedd att användas till luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A och B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner Kapitel 1 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Tillval säkerhetsmodul DCS21B/31B. Utgåva 03/2008 11648678 / SV

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Tillval säkerhetsmodul DCS21B/31B. Utgåva 03/2008 11648678 / SV Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ MOVIDRIVE MDX61B Tillval säkerhetsmodul DCS21B/31B Utgåva 03/2008 11648678 / SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! PLC Backup Tool 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/19 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Användarmanual COM1025

Användarmanual COM1025 Användarmanual COM1025 Introduktion COM1025 är en router som dirigerar trafik mellan RS485-baserade SRD-nätverk och TCP/IP-baserade nätverk. Den möjliggör kommunikation mellan befintlig Dataundercentral

Läs mer

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/20 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter.

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/16 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient)

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Eltako FVS 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Obegränsad flexibilitet och bekvämlighet i fastighetsautomation 1. Konfigurera åtkomst till din dator/nätverk

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL Energy Managment Tillbehör Typ Universell webbserver för loggning och presentation av mätarvärden Läser in data via RS232/RS485 Modbus RTU Färdiga drivrutiner för EM21, EM24, EM26, EM33, WM14 ADV, CPT

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Magelis XBT. Magelis XBT operatörspaneler. Ladda projekt till och från operatörspanel 2002-06-19

Magelis XBT. Magelis XBT operatörspaneler. Ladda projekt till och från operatörspanel 2002-06-19 Magelis XBT Magelis XBT operatörspaneler Ladda projekt till och från operatörspanel 2002-06-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LADDA PROJEKT TILL OCH FRÅN OPERATÖRSPANEL... 3 1.1 OPERATÖRSTERMINALER MED ENDAST

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 art. 80-721xx CanCom kretskort C721 är avsedd att användas i portabla fjärrstyrningsutrustningar. Radion har dubbelriktad kommunikation så att man kan visa status och

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister Ver: 2.94 Innehållsregister Innehållsregister... 2 Funktionsbeskrivning EL-Online... 3 Communicator C-100... 4 Konfigurationsprogram LAN / WiFi / för PC... 5 Konfiguration Communicator... 7 Förklaring

Läs mer

Allt om datalogging och datakommunikation!

Allt om datalogging och datakommunikation! Allt om datalogging och datakommunikation! Data Logging Elementär datakommunikation PLC8D:1 Elementär datakommunikation, E-Designer och Ethernet PLC8D:2 Data Logging Data Logging innebär att data samlas

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

Typ Beskrivning Kraftmatning

Typ Beskrivning Kraftmatning webscada: webserver för Modbussystem webscada är en Linux-baserad webbserver avsedd för distansövervakning av Modbusenheter ex. ergoflex eller EQJW värmeregulatorer eller andra Modbusenheter som kopplats

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5920-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 01-03-2012 Copyright CG Drives

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Handbok Remote Access TBRA

Handbok Remote Access TBRA NESTOR NESTOR NESTOR SV.TBRA web.131219 Handbok Remote Access TBRA 1. ALLMÄNT Remote Access är en kommunikationsenhet som möjliggör stabil och tillförlitlig fjärranslutning, via mobil uppkoppling, till

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning 1. Inledning... 2 2. Att göra inställningar... 2 3. Grundinställningar för Telia SIP-anslutning... 3 4. Inställningar

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din produkt,

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer