Handbok. Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT. Utgåva 05/ / SV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok. Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT. Utgåva 05/2007 11571861 / SV"

Transkript

1 Växelmotorer \ ndustriväxlar \ Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT Utgåva 5/ / SV Handbok

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 nnehållsförteckning 1 Viktiga anvisningar Symbolförklaring Produktdel nformation om dokumentationen Garanti Produktnamn och varumärken Återvinning Säkerhetsanvisningar nformation Allmänna säkerhetsanvisningar Allmänna säkerhetsanvisningar för bussystem Transport, lagring Uppställning, montering drifttagning, drift nledning Handbokens innehåll Kompletterande litteratur Egenskaper MOVDRVE, MOVTRAC B och EtherCAT Tillgång till all information Cyklisk dataöverföring via EtherCAT Acyklisk dataöverföring via EtherCAT Konfiguration av EtherCAT-tillvalskortet Övervakningsfunktioner Diagnos Fältbussmonitor Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFE24B i MOVDRVE MDX61B nnan arbetet påbörjas Principiellt tillvägagångssätt vid montering och demontering av tillvalskort Montering av tillvalskortet DFE24B i MOVTRAC B SBus-anslutning Anslutning av systembuss Montering och installation av Gateway-kapslingen UOH11B Anslutning och plintbeskrivning för tillvalet DFE24B Stifttilldelning Busskabel, skärmning och förläggning Bussterminering nställning av stationsadress Driftindikeringar för tillvalet DFE24B EtherCAT-lysdioder Gateway-lysdiod Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT 3

4 nnehållsförteckning 5 Projektering och idrifttagning XML-filernas giltighet för DFE24B Projektering av EtherCAT-mastern för MOVDRVE B med XML-fil XML-fil för MOVDRVE B Tillvägagångssätt vid projektering PDO-konfiguration för drift i MOVDRVE Projektering av EtherCAT-mastern för MOVTRAC B/Gateway med XML-fil XML-filer för MOVTRAC B och Gateway-kapsling UOH11B Tillvägagångssätt vid projektering PDO-konfiguration för DFE24B-Gateway för MOVTRAC B Automatisk setup för Gateway-drift nställning av multiomformaren MOVDRVE MDX61B nställning av frekvensomformaren MOVTRAC Driftbeteende på EtherCAT Styrning av multiomformaren MOVDRVE MDX61B Styrningsexempel i TwinCAT med MOVDRVE MDX61B EtherCAT-timeout (MOVDRVE MDX61B) Reaktion fältbuss-timeout (MOVDRVE MDX61B) Styrning av frekvensomformaren MOVTRAC B (Gateway) Styrningsexempel i TwinCAT med MOVTRAC B (Gateway) SBus-timeout Apparatfel Fältbuss-timeout för DFE24B vid Gateway-drift Parametersättning via EtherCAT SDO-tjänsterna READ och WRTE Exempel: Avläsning av en parameter i TwinCAT via EtherCAT Exempel: Sättning av en parameter i TwinCAT via EtherCAT Returkoder för parameterinställning Element Error-Class Error-Code Additional-Code Lista över implementerade felkoder för SDO-tjänster Motion-Control via EtherCAT ntroduktion av EtherCAT Velocity-läge Positionsläge nställningar i MOVDRVE B med MOVTOOLS MotionStudio nställningar för Velocity-läget nställningar för positionsläget nställningar på EtherCAT-mastern nställningar för Velocity-läget nställningar för positionsläget Exempel TwinCAT Velocity-läge Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT

5 nnehållsförteckning 8 Drift av MOVTOOLS MotionStudio via EtherCAT nledning Nödvändig maskinvara Nödvändig programvara nstallation Konfiguration av mailbox-gateway Nätverksinställningar på datorn Konfigurering av SEW-kommunikationsservern Kommunikationens uppbyggnad Tillvägagångssätt Automatisk sökning efter anslutna apparater (apparatscan) Aktivering av online-drift Kända problem i samband med MOVTOOLS MotionStudio Feldiagnos Diagnosprocedurer Fellista Tekniska data Tillval DFE24B för MOVDRVE MDX61B Tillval DFE24B för MOVTRAC B och Gateway-kapsling UOH11B ndex Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT 5

6 1 Viktiga anvisningar Symbolförklaring 1 Viktiga anvisningar 1.1 Symbolförklaring Läs och följ noggrant säkerhets- och varningsanvisningarna i denna dokumentation! Fara p.g.a. ström Möjliga följder: dödsolycka eller svåra skador. Fara Möjliga följder: dödsolycka eller svåra skador. Farlig situation Möjliga följder: mindre skador. Riskfylld situation Möjliga följder: skador på apparaten och dess omgivning. Tips för användning och viktig information. 1.2 Produktdel Handboken är en del av fältbussgränssnittet DFE24B EtherCAT och innehåller viktig information om användning och service. 1.3 nformation om dokumentationen Att dokumentationen följs är en förutsättning för: Störningsfri drift Gällande garantianspråk Läs därför igenom denna handbok noggrant innan du börjar med installationen och idrifttagningen av frekvensomformare med tillvalskortet DFE24B EtherCAT. En förutsättning för att man ska förstå denna handbok är att man känner till och har tillgång till dokumentationen för MOVDRVE och MOVTRAC, särskilt systemhandböckerna MOVDRVE MDX6B/61B och MOVTRAC B. 6 Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT

7 Viktiga anvisningar Garanti Garanti Handlingar som inte är facktekniskt korrekta samt andra handlingar som bryter mot anvisningarna i denna handbok har en negativ inverkan på produktegenskaperna. Detta leder till att garantin inte längre gäller och SEW-EURODRVE GmbH & Co KG är inte skyldig till någon som helst ersättning. 1.5 Produktnamn och varumärken Märken och produktnamn som nämns i denna handbok är varumärken eller registrerade varumärken hos sina respektive ägare. 1.6 Återvinning Följ gällande föreskrifter! Ta hand om kasserat material (vid behov sorterat) allt efter beskaffenhet och gällande föreskrifter som t.ex.: Elektronikskrot Plast Plåt Koppar o.s.v. Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT 7

8 2 Säkerhetsanvisningar nformation 2 Säkerhetsanvisningar Fältbussgränssnittet DFE24B EtherCAT får bara installeras och tas i drift när de gällande föreskrifterna för förebyggande av olycksfall och montage- och driftsinstruktionerna MOVDRVE MDX6B/61B och MOVTRAC B följs! 2.1 nformation Följande säkerhetsanvisningar gäller användning av fältbussgränssnittet DFE24B EtherCAT. Observera även de kompletterande säkerhetsanvisningarna i de enskilda kapitlen i denna handbok. 2.2 Allmänna säkerhetsanvisningar Skadade produkter får aldrig installeras eller tas i drift. Meddela omedelbart eventuella transportskador till transportföretaget Allmänna säkerhetsanvisningar för bussystem Du har nu ett kommunikationssystem som kan användas för att anpassa multiomformaren MOVDRVE till anläggningssystem. Precis som vid alla bussystem finns risken att parametrarna ändras utifrån (gäller omformaren) utan att detta kan ses och på så vis ändras även omformarens beteende. Detta kan leda till oväntat (inte okontrollerat) systembeteende. 2.3 Transport, lagring Kontrollera om leveransen har några transportskador direkt när du tar emot den. Meddela eventuella skador direkt till transportföretaget. Skadade produkter får aldrig tas i drift. Vid behov ska lämpliga och tillräckligt dimensionerade transportanordningar användas. Skador p.g.a. felaktig lagring! Om apparaten inte ska användas direkt ska den lagras i ett torrt utrymme där den inte utsätts för damm. 8 Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT

9 Säkerhetsanvisningar Uppställning, montering Uppställning, montering Observera anvisningarna i kapitel 4, "Monterings- och installationsanvisningar". 2.5 drifttagning, drift Observera anvisningarna i kapitel 5, "Parametersättning och idrifttagning". Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT 9

10 3 nledning Handbokens innehåll 3 nledning 3.1 Handbokens innehåll Denna användarhandbok beskriver: Montering av tillvalskortet DFE24B EtherCAT i multiomformaren MOVDRVE MDX61B. Användning av tillvalskortet DFE24B EtherCAT i frekvensomformaren MOVTRAC B och i Gateway-kapslingen UOH11B. drifttagning av MOVDRVE MDX61B i fältbussystemet EtherCAT. drifttagning av MOVTRAC B på EtherCAT-Gateway. Konfiguration av EtherCAT-mastern med XML-filer. Drift av MOVTOOLS MotionStudio via EtherCAT. 3.2 Kompletterande litteratur För att MOVDRVE ska kunna anslutas enkelt och effektivt till fältbussystemet EtherCAT bör du, förutom denna användarhandbok, för tillvalet EtherCAT beställa följande kompletterande litteratur om fältbussar: Handboken MOVDRVE Fieldbus Unit Profile Systemhandboken MOVTRAC B handboken "MOVDRVE Fieldbus Unit Profile" och i systemhandboken MOVTRAC B beskrivs, förutom fältbussparametrarna och deras kodning, olika styrningskoncept och applikationsmöjligheter med exempel. Handboken "MOVDRVE Fieldbus Unit Profile" innehåller en lista med alla parametrar för multiomformaren som kan läsas och skrivas via de olika kommunikationsgränssnitten som t.ex. systembuss, RS485 och även via fältbussgränssnittet. 3.3 Egenskaper Tack vare det effektiva fältbussgränssnittet kan multiomformaren MOVDRVE MDX61B och frekvensomformaren MOVTRAC B tillsammans med tillvalet DFE24B anslutas till överordnade automationssystem via EtherCAT MOVDRVE, MOVTRAC B och EtherCAT Omformarens apparatbeteende som ligger till grund för EtherCAT-driften, den så kallade apparatprofilen, är fältbussoberoende och därmed enhetlig. Användaren har möjlighet att utveckla fältbussoberoende drivsystemsapplikationer. På så vis är det enkelt att byta till andra bussystem som t.ex. DeviceNet (tillval DFD). 1 Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT

11 nledning Egenskaper Tillgång till all information MOVDRVE MDX61B har digital tillgång till alla drivsystemsparametrar och funktioner via EtherCAT-gränssnittet. Styrningen av multiomformaren sker via snabba cykliska processdata. Via denna processdatakanal kan, förutom inmatning av börvärden (t.ex. börvarvtal, integratortid för hög/låg gång o.s.v.), även andra drivfunktioner som till exempel frigivning, reglerspärr, normalstopp, snabbstopp o.s.v. lösas ut. Dessutom kan även ärvärden från multiomformaren läsas av via denna kanal, till exempel ärvarvtal, ström, apparatstatus, felnummer och referensmeddelanden Cyklisk dataöverföring via EtherCAT Processdataöverföringen mellan EtherCAT-mastern och omformarna MOVDRVE B och MOVTRAC B sker för det mesta cykliskt. Cykeltiden fastläggs när EtherCATmastern projekteras Acyklisk dataöverföring via EtherCAT Enligt EtherCAT-specifikationen införs acykliska READ/WRTE-tjänster som överförs tillsammans med telegrammen vid löpande cyklisk bussdrift, utan att processdatakommunikationen via EtherCAT påverkas negativt. Läs- och skrivåtkomst av drivsystemsparametrara sker via SDO-tjänster ( Data Objects) som implemeterats enligt CoE (CANopen over EtherCAT) eller via VoEtjänster (Vendorspecific over EtherCAT). Denna parameterdataöverföring möjliggör applikationer där alla viktiga drivsystemsparametrar finns i överordnade automationssystem så att ingen manuell parametersättning måste göras på själva multiomformaren Konfiguration av EtherCAT-tillvalskortet Generellt är EtherCAT-tillvalskortet utformat så att alla fältbusspecifika inställningar utförs när EtherCAT-systemet startas. På så vis kan multiomformaren snabbt integreras i EtherCAT-omgivningen och aktiveras. EtherCAT Master SEW Drive SEW Drive SEW Drive /O Ethernet Header Frame Header EtherCAT EtherCAT Header Data Drive 1 Drive 2 Drive 3... FCS Fig. 1: EtherCAT med MOVDRVE 61211AXX Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT 11

12 3 nledning Egenskaper Övervakningsfunktioner Användningen av fältbussystem i samband med drivsystemsteknik kräver extra övervakningsfunktioner som t.ex. övervakning av fältbusstid (fältbuss-timeout) eller snabbstoppkoncept. Övervakningsfunktionerna för MOVDRVE B/MOVTRAC B kan anpassas i detalj till dina applikationer. Du kan t.ex. bestämma vilken felreaktion multiomformaren ska lösa ut vid bussfel. För många applikationer är detta ett snabbstopp men det går även att spara de senaste börvärdena så att drivsystemet startar igen med de senast giltiga börvärdena (t.ex. löpande band). Eftersom styrplintarna även fungerar i fältbussdrift kan fältdbussoberoende snabbstoppkoncept realiseras med multiomformarens plintar Diagnos Multiomformaren MOVDRVE B och frekvensomformaren MOVTRAC B har flera diagnosmöjligheter i samband med idrifttagning och service. Den integrerade fältbussmonitorn gör det möjligt att t.ex. kontrollera börvärden från det överordnade styrsystemet och även ärvärden Fältbussmonitor Dessutom får du ytterligare information om statusen för fältbussens tillvalskort. Med fältbussmonitorn och programvaran MOVTOOLS MotionStudio kan en diagnos enkelt göras som, förutom inställning av alla drivsystemsparametrar (inklusive fältbussparametrarna), även gör det möjligt att få en detaljerad indikering av fältbuss- och apparatstatus. 12 Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT

13 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFE24B i MOVDRVE MDX61B 4 4 Monterings- och installationsanvisningar Detta kapitel innehåller anvisningar för montering och installation av tillvalskortet DFE24B i MOVDRVE MDX61B, MOVTRAC B och Gateway-kapslingen UOH11B. 4.1 Montering av tillvalskortet DFE24B i MOVDRVE MDX61B Montering eller demontering av tillvalskort på MOVDRVE MDX61B byggstorlek får bara utföras av SEW-EURODRVE. Användaren själv får bara montera- eller demontera tillvalskort på MOVDRVE MDX61B byggstorlek 1 till 6. Tillvalet DFE24B matas med spänning från MOVDRVE B. Det krävs ingen separat spänningsmatning nnan arbetet påbörjas Tillvalskortet DFE24B måste anslutas till tillvalsplatsen på fältbussen. Observera följande anvisningar innan monteringen eller demonteringen av tillvalskortet påbörjas: Gör omformaren spänningslös. Frånskilj 24 V DC och nätspänning. Urladda dig på lämpligt sätt (handledsband, ledande skor etc.) innan du vidrör tillvalskortet. nnan tillvalskortet monteras ska manöverenheten och frampanelen tas av (Æ Montage- och driftsinstruktion MOVDRVE MDX6B/61B, kap. "nstallation"). När tillvalskortet monterats ska manöverenheten och frampanelen sättas tillbaka igen (Æ Montage- och driftsinstruktion MOVDRVE MDX6B/61B, kap. "nstallation"). Förvara tillvalskortet i originalförpackningen och ta först ut det direkt i samband med monteringen. Fatta bara tag i tillvalskortet på kretskortets kant. Rör inga komponenter. Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT 13

14 4 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFE24B i MOVDRVE MDX61B Principiellt tillvägagångssätt vid montering och demontering av tillvalskort Fig. 2: Montering av tillvalskort i MOVDRVE MDX61B byggstorlek AXX 1. Lossa de båda fästskruvarna på tillvalskortets hållare. Dra ut tillvalskortets hållare jämnt (inte snett!) ur tillvalsplatsen. 2. Lossa de båda fästskruvarna för den svarta täckkåpan på hållaren. Ta av den svarta täckkåpan. 3. Sätt fast tillvalskortet med de tre fästskruvarna exakt i de avsedda hålen på hållaren. 4. Sätt in hållaren med monterat tillvalskort med lagom tryck i tillvalsplatsen. Fäst hållaren ingen med de båda fästskruvarna. 5. Demontera tillvalskortet i omvänd ordningsföljd. 14 Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT

15 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFE24B i MOVTRAC B Montering av tillvalskortet DFE24B i MOVTRAC B MOVTRAC B behöver ingen särskild Firmware-status. Bara SEW-EURODRVE får montera och demontera tillvalskort i MOVTRAC B SBus-anslutning MOVTRAC B S1 S2 DFE 24B RUN [1] [2] X44 ON OFF ERR FSC11B X45 X46 HL AS F1 EtherCAT X31 OUT X3 N H1 H2 X24 + DC 24 V = 24V O GND X X AXX [1] Aktiverat termineringsmotstånd, S1 = ON [2] DP-omkopplare S2 (reserverad), S2 = OFF DFE24B har ett integrerat SBus-termineringsmotstånd och måste alltid installeras i början av SBus-anslutningen. DFE24B har alltid adressen. X46 X26 X46:1 X26:1 SC11 SBus +, CAN high X46:2 X26:2 SC12 SBus, CAN low X46:3 X26:3 GND, CAN GND X46:7 X26:7 24 V DC X12 X12:8 24 V DC-ingång X12:9 GND-referensspänning, digitala ingångar Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT 15

16 4 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFE24B i MOVTRAC B För enkel kabelanslutning kan tillvalet DFE24B matas med 24 V likspänning från X46.7 på MOVTRAC B till X26.7. När tillvalet DFE24B matas via MOVTRAC B måste MOVTRAC B matas med 24 V likspänning via plint X12.8 och X Anslutning av systembuss X44 MOVTRAC B S1 S2 ON OFF DFE 24B RUN ERR FSC11B X45 X46 H L AS F1 EtherCAT X31 OUT X3 N H1 H2 X24 MOVTRAC B MOVTRAC B S1 S2 S1 S2 + DC 24 V = - 24V O GND X X X44 ON OFF FSC11B X45 X46 X44 FSC11B X45 ON OFF X46 HL HL Fig. 3: Systembussanslutning 6173AXX DFE24B GND = systembussreferens SC11 = systembuss High SC12 = systembuss Low MOVTRAC B GND = systembussreferens SC22 = utgående systembuss Low SC21 = utgående systembuss High SC12 = inkommande systembuss Low SC11 = inkommande systembuss High S12 = systembuss, termineringsmotstånd 16 Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT

17 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFE24B i MOVTRAC B 4 Observera! Använd om möjligt en 2x2-trådig tvinnad och skärmad kopparkabel (dataöverföringskabel med skärm av kopparfläta). Anslut skärmens båda ändar med god ytkontakt till elektronikskärmklämman på MOVTRAC B. Om kabeln har två ledare ska skärmändarna även anslutas till GND. Kabeln måste uppfylla nedanstående specifikationer: Ledararea,25 mm 2 (AWG23)...,75 mm 2 (AWG18) Ledarresistans 12 Ê vid 1 MHz Kapacitans  4 pf/m vid 1 khz CAN-buss- eller DeviceNet-kabel kan användas. Tillåten totallängd är beroende av inställd SBus-Baudrate: 25 kbaud: 16 m 5 kbaud: 8 m 1 kbaud: 4 m Aktivera alltid systembussens termineringsmotstånd i slutet av systembussen (S1 = ON). För övriga apparater ska termineringsmotståndet kopplas ifrån (S1 = OFF). DFE24B-Gateway måste alltid sitta i början eller slutet av systembussanslutningen och har ett inbyggt termineringsmotstånd. Stjärnformad anslutning är inte tillåten. Mellan apparaterna som är förbundna med SBus får ingen potentialförskjutning förekomma. Förhindra potentialförskjutning med lämpliga åtgärder som t.ex. sammankoppling av apparathöljena med separat ledning. Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT 17

18 4 Monterings- och installationsanvisningar Montering och installation av Gateway-kapslingen UOH11B 4.3 Montering och installation av Gateway-kapslingen UOH11B UOH11B DFE 24B RUN ERR 1 AS F1 EtherCAT X31 OUT X3 N H1 H2 X24 SEW Drive X SC11 Systembus +, CAN high SC12 Systembus -, CAN low GND, CAN GND DC+24 V GND 6174ASV X26 X26:1 SC11 systembuss +, CAN high X26:2 SC12 systembuss, CAN low X26:3 GND, CAN GND X26:6 GND, CAN GND X26:7 24 V DC Gateway-kapslingen matas med 24 V DC via X Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT

19 Monterings- och installationsanvisningar Anslutning och plintbeskrivning för tillvalet DFE24B Anslutning och plintbeskrivning för tillvalet DFE24B Artikelnummer Tillval EtherCAT-gränssnitt typ DFE24B: Tillvalet "EtherCAT-gränssnitt typ DFE24B" kan bara användas tillsammans med MOVDRVE MDX61B och inte med MDX6B. Tillvalet DFE24B måste anslutas till tillvalsplatsen på fältbussen. Vy framifrån DFE24B Beskrivning DP-omkopplare plint Funktion DFE 24B RUN ERR RUN: EtherCAT-driftslysdiod (orange/grön) ERR: EtherCAT-fellysdiod (röd) ndikerar driftstatusen för busselektronik och kommunikation. ndikerar EtherCAT-fel. 1 AS F1 DP-omkopplare AS F1 Automatisk setup för Gateway-drift Reserverad EtherCAT N Lysdioden Link/Activity (grön) X3 N: inkommande EtherCAT-anslutning ndikerar att EtherCAT-anslutningen till apparaten före finns/är aktiv. X3 X31 OUT Lysdioden Link/Activity (grön) X31 OUT: utgående EtherCAT-anslutning ndikerar att EtherCAT-anslutningen till apparaten efter finns/är aktiv. 5883AXX Vy framifrån MOVTRAC B och UOH11B Beskrivning Funktion H1 Lysdiod H1 (röd) Systemfel (bara för Gateway-funktion) H2 Lysdiod H2 (grön) Reserverad X24 X24 X-terminal RS485-gränssnitt för diagnos med dator och MOVTOOLS -MotionStudio 58129AXX Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT 19

20 4 Monterings- och installationsanvisningar Stifttilldelning 4.5 Stifttilldelning Använd färdiga, skärmade RJ45-stickkontaktdon som uppfyller EC1181 utgåva 2., kategori 5. [6] [3] [2] [1] A Fig. 4: Stifttilldelning RJ45-stickkontaktdon B 54174AXX A = vy framifrån B = vy bakifrån [1] Pin 1 TX+ Transmit Plus [2] Pin 2 TX Transmit Minus [3] Pin 3 RX+ Receive Plus [6] Pin 6 RX Receive Minus Anslutning DFE24B - EtherCAT Tillvalet DFE24B är konstruerat för linjeformad busstruktur med två RJ45-kontaktdon. EtherCAT-mastern ansluts (vid behov via EtherCAT-slavar) med en skärmad kabel med partvinnade ledare till X3 N (RJ45). Ytterligare EtherCAT-apparater ansluts via X31 OUT (RJ45). Enligt EC 82.3 är den maximala kabellängden för 1 MBaud Ethernet (1BaseT) t.ex. mellan två DFE24B 1 m. 2 Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT

21 Monterings- och installationsanvisningar Busskabel, skärmning och förläggning Busskabel, skärmning och förläggning Använd bara skärmade kablar och anslutningselement som uppfyller kraven i kategori 5, klass D enligt EC1181 utgåva 2.. Korrekt skärmning av busskabeln dämpar de elektriska störningar som kan förekomma i industriell miljö. Med nedanstående åtgärder uppnår man de bästa skärmningsegenskaperna: Dra åt alla fästskruvar för kontaktdon, moduler och potentialutjämningsledningar för hand. Använd endast kontaktdon med metallhus eller metalliserat hus. Anslut skärmen i kontaktdonet med stor kontaktyta. Anslut skärmen för busskabeln i båda ändarna av kabeln. Förlägg inte signal- och busskabel parallellt med nätkablarna (motorkablarna) utan såvitt möjligt i skilda kabelkanaler. industriell miljö ska jordade kabelstativ av metall användas. Förlägg signalkabeln och tillhörande potentialutjämningsledare med korta avstånd från varandra och kortast möjliga sträcka. Undvik att förlänga bussledningarna med stickkontaktdon. Förlägg busskabeln tätt intill befintliga jordplan. Vid jordpotentialfluktuationer kan likström flyta genom den i båda ändar anslutna och med jordpotential (PE) förbundna skärmen. Se i så fall till att det finns tillräcklig potentialutjämning i enlighet med gällande VDE-bestämmelser. 4.7 Bussterminering Det krävs ingen bussterminering (t.ex. med busstermineringsmotstånd). Om ingen ytterligare apparat är ansluten till en EtherCAT-enhet registreras detta automatiskt. 4.8 nställning av stationsadress EtherCAT-enheter från SEW-EURODRVE har ingen adress som kan ställas in på apparaten. De registreras med positionen i busstrukturen och får en adress av EtherCATmastern. Detta kan t.ex. ses med manöverenheten DBG6B (parameter P93). Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT 21

22 4 Monterings- och installationsanvisningar Driftindikeringar för tillvalet DFE24B 4.9 Driftindikeringar för tillvalet DFE24B EtherCAT-lysdioder På tillvalskortet DFE24B EtherCAT finns det 2 lysdioder som indikerar aktuell status för DFE24B och EtherCAT-systemet. DFE24B RUN ERR 617AXX Lysdiod RUN (grön/orange) Lysdioden RUN (grön/orange) indikerar statusen för tillvalet DFE24B. Status Status Beskrivning Släckt NT Tillvalet DFE24B har statusen NT. Blinkar grönt PRE-OPERATONAL Tillvalet DFE24B har statusen PRE-OPERATONAL. Tänds en gång (grön) SAFE-OPERATONAL Tillvalet DFE24B har statusen SAFE-OPERATONAL. Grön OPERATONAL Tillvalet DFE24B har statusen OPERATONAL. Flimrar grönt Blinkar orange NTALSATON eller BOOTSTRAP NOT CONNECTED Tillvalet DFE24B startas precis och har ännu inte nått statusen NT. Tillvalet DFE24B har statusen BOOTSTRAP. Firmware laddas ner. Tillvalet DFE24B har efter aktiveringen ännu inte kontaktats av en EtherCAT-master. Lysdiod ERR (röd) Lysdioden ERR (röd) indikerar EtherCAT-fel. Status Fel Beskrivning Släckt nget fel EtherCAT-kommunikationen för tillvalet DFE24B har arbetsstatus. Flimrar Startfel Ett startfel har registrerats. Statusen NT nåddes men parametern "Change" i AL-statusregistret är inställd på "x1:change/error". Blinkar Ogiltig konfiguration Allmänt konfigurationsfel. Tänds en gång Tänds två gånger Tänds tre gånger Tänds fyra gånger Ej begärd statusändring Timeout för applikations-watchdogen Reserverad - Reserverad - Slav-applikationen har själv ändrat EtherCAT-statusen. Parametern "Change" i AL-statusregistret är inställd på "x1:change/error". En watchdog-timeout har inträffat för applikationen. Tänd PD watchdog-timeout En PD watchdog-timeout har lösts ut. 22 Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT

23 Monterings- och installationsanvisningar Driftindikeringar för tillvalet DFE24B 4 Definition av de indikerade statusarna ndikering Definition Tidsförlopp Tänd Släckt Flimrar ndikeringen lyser permanent. ndikeringen är permanent släckt. ndikeringen växlar mellan tänd och släckt med en frekvens av 1 Hz. 5ms on off 5ms 5894AXX Flimrar en gång ndikeringen flimrar till en gång och är sedan släckt. 5ms on off 5895AXX Blinkar ndikeringen växlar mellan tänd och släckt med en frekvens av 2,5 Hz (tändi 2 ms, släckt i 2 ms). on off 2ms 2ms 5896AXX Tänds en gång ndikeringen tänds en gång (2 ms) och är sedan släckt (1 ms). on off 2ms 1s 5897AXX Tänds två gånger ndikeringen tänds två gånger efter varandra och är sedan släckt. on off 2ms 2ms 2ms 1s 581AXX Tänds tre gånger ndikeringen tänds tre gånger efter varandra och är sedan släckt. on 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 1s off 5811AXX Tänds fyra gånger ndikeringen tänds fyra gånger efter varandra och är sedan släckt. on off 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 1s 5812AXX Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT 23

24 4 Monterings- och installationsanvisningar Driftindikeringar för tillvalet DFE24B Lysdioden Link/Activity (grön) Varje EtherCAT-anslutning för inkommande EtherCAT-kablar (X3) och vidarekopplande EtherCAT-kablar (X31) har en lysdiod "Link/Activity". De indikerar om EtherCAT-anslutningen till apparaten före (X3)/efter (X31) finns/är aktiv. X31 OUT N X3 LED"Link/Activity" 61195AXX Gateway-lysdiod Lysdioder för Gatewaykommunikationsstatus H1 H2 X axx Lysdiod H1 Sys-Fault (röd) Endast Gateway-funktion Status Status Beskrivning Röd Systemfel Gateway är inte konfigurerad eller ett av drivsystemen är inaktivt Släckt SBus ok Gateway är korrekt konfigurerad Blinkar Bus scan Bussen kontrolleras av Gateway Lysdiod H2 (grön) är för tillfället reserverad. X-terminal X24 är RS485-gränssnittet för diagnos med dator och MOVTOOLS MotionStudio. 24 Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT

25 Projektering och idrifttagning XML-filernas giltighet för DFE24B 5 5 Projektering och idrifttagning Detta kapitel innehåller information om projektering av EtherCAT-mastern och idrifttagning av multiomformaren för fältbussdrift. På SEWs webbplats (http://sew-eurodrive.de) hittar du under rubriken "Software" aktuell version av XML-filen för DFE24B. 5.1 XML-filernas giltighet för DFE24B XML-filen behövs när DFE24B ska användas som fältbussalternativ i MOVDRVE B och som Gateway i MOVTRAC B eller som Gateway-kapsling (UOH11B). nnehållet i XML-filen får inte ändras eller utökas. Vi tar inget ansvar för omformarfel som uppstår i samband med att XML-filen har ändrats! 5.2 Projektering av EtherCAT-mastern för MOVDRVE B med XML-fil XML-fil för MOVDRVE B Det finns en XML-fil (SEW_DFE24B.XML) som kan användas för projektering av EtherCAT-mastern. Kopiera filen till en särskild katalog i ditt projekteringsprogram. nformation om hur man exakt går till väga finns i handböckerna för respektive projekteringsprogram. XML-filerna som standardiserats av EtherCAT-Technology Group (ETG) kan läsas av alla EtherCAT-mastrar. Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT 25

26 5 Projektering och idrifttagning Projektering av EtherCAT-mastern för MOVDRVE B med XML-fil Tillvägagångssätt vid projektering Gör så här när du ska projektera MOVDRVE B med EtherCAT-fältbussgränssnitt: 1. nstallera (kopiera) XML-filen enligt anvisningarna i ditt projekteringsprogram. När installationen utförts korrekt indikeras apparaten bland slavdeltagarna (i SEW EURODRVE Æ Drives) med beteckningen MOVDRVE+DFE24B. 2. Du kan infoga apparaten i EtherCAT-strukturen med menypunkten [nfoga]. Adressen tilldelas automatiskt. För att det ska vara lättare att identifiera apparaten kan du ge den ett namn. 3. Välj den processdatakonfiguration som passar din applikation (se kapitel 5.2.3). 4. Förbind /O- resp. periferidata med in- och utgångsdata i ditt applikationsprogram. Efter projekteringen kan EtherCAT-kommunikationen startas. Lysdioderna RUN och ERR indikerar kommunikationsstatusen för tillvalet DFE24B (se kapitlet 4.9 "Driftindikeringar för tillvalet DFE24B"). 26 Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT

27 Projektering och idrifttagning Projektering av EtherCAT-mastern för MOVDRVE B med XML-fil PDO-konfiguration för drift i MOVDRVE EtherCAT använder för variant CoE (CANopen over EtherCAT) processdataobjekten (PDO) som definierats i CANopen-standarden för den cykliska kommunikationen mellan master och slav. CANopen-kompatibiliteten är olika för processdataobjekten Rx (Receive) och Tx (Transmit). Rx-processdataobjekt Rx-processdataobjekt (Rx-PDO) tas emot av EtherCAT-slaven. De transporterar processutgångsdata (styrvärden, börvärden, digitala utgångssignaler) från EtherCATmastern till EtherCAT-slaven. Tx-processdataobjekt Tx-processdataobjekt (TX-PDO) skickas tillbaka av EtherCAT-slaven till EtherCATmastern. De transportera processingångsdata (ärvärden, status, digital ingångsinformation o.s.v.). driftsättet DFE24B för MOVDRVE B kan två olika PDO-typer användas för cykliska processingångs- och -utgångsdata. OutputData1 (Standard 1 PO) Statisk PDO med 1 cykliska ord för processutgångsdata som är fast förbundna med standardprocessdata för MOVDRVE B (Æ Handboken "MOVDRVE Fieldbus Unit Profile"). OutputData2 (Configurable PO) Konfigureringsbar PDO med upp till 1 cykliska ord för processutgångsdata (16 bitar) och upp till 8 cykliska systemvariabler (32 bitar) som kan konfigureras fritt och förbindas med olika processdata för multiomformaren. nputdata1 (Standard 1 P) Statisk PDO med 1 cykliska ord för processingångsdata som är fast förbundna med standardprocessdata för MOVDRVE B (Æ Handboken "MOVDRVE Fieldbus Unit Profile"). nputdata2 (Configurable P) Konfigureringsbar PDO med upp till 1 cykliska ord för processingångsdata (16 bitar) och upp till 8 cykliska systemvariabler (32 bitar) som kan konfigureras fritt och förbindas med olika processdata för multiomformaren. Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT 27

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP. Handbok.

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP. Handbok. Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP Utgåva 04/2008 11637463 / SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok. Fältbussgränssnitt DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Utgåva 09/2007 11478276 / SV

Handbok. Fältbussgränssnitt DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Utgåva 09/2007 11478276 / SV Växelmotorer \ ndustriväxlar \ Drivsystemteknik \ Drivsystemautomation \ Service Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe Utgåva 9/27 11478276 / SV Handbok SEW-EURODRVE Driving the world nnehållsförteckning

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *22141464_0615* Tillägg till montage och driftsinstruktionen SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone

Läs mer

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. ALLMÄNT Kommunikationsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 är avsedd att användas till luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A och B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 art. 80-721xx CanCom kretskort C721 är avsedd att användas i portabla fjärrstyrningsutrustningar. Radion har dubbelriktad kommunikation så att man kan visa status och

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

DISK DRIVE REPLACEMENT

DISK DRIVE REPLACEMENT DDR DISK DRIVE REPLACEMENT TILL ABB ROBOTICS S3 -SYSTEM Swerob Service AB Global Robot Parts AB Beskrivning DDR ersätter alla** gamla diskettstationer. Den monteras på den befintliga platsen för diskettstationen.

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3 CCI.Cam Visuell maskinövervakning Bruksanvisning Innehåll: CCI.Cam v3 Inledning Copyright 2012 Copyright tillhör Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst, Germany Versionsnummer:

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 OM VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION... 3 1.1 DiCE... 3 1.2 J2534... 3 1.3 VCT2000... 3 1.4 Volvo System Tester (VST)... 3 2 DICE... 4 2.1 Support... 4 2.2 Komponenter... 4 2.3 Produktöversikt...

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul SPA-ZC Bussanslutningsmodul Bruksanvisning och teknisk beskrivning ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Användarmanual. asense

Användarmanual. asense Gas and Air Sensors Användarmanual asense CO 2 / temperaturgivare Allmänt Luftanalysatorn asense är konstruerad för att mäta koldioxid och temperatur. Modell asense finns både med och utan display, (LCD).

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

KSFa ----------------------------------------------------------

KSFa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Elektronisk luftflödesmätare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KSF är en elektronisk luftflödesmätare

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Montage- och driftsinstruktion. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Utgåva 11/2006 11535474 / SV

Montage- och driftsinstruktion. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Utgåva 11/2006 11535474 / SV Växelmotorer \ Industriväxlar \ Drivsystemteknik \ Drivsystemautomation \ Service MOVIDRIVE compact MCH4_A Utgåva 11/2006 11535474 / SV Montage- och driftsinstruktion SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Tillval säkerhetsmodul DCS21B/31B. Utgåva 03/2008 11648678 / SV

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Tillval säkerhetsmodul DCS21B/31B. Utgåva 03/2008 11648678 / SV Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ MOVIDRIVE MDX61B Tillval säkerhetsmodul DCS21B/31B Utgåva 03/2008 11648678 / SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

Radio-brytaktor REG Art. Nr.: 1134 00

Radio-brytaktor REG Art. Nr.: 1134 00 Art. Nr.: 1134 00 Funktion (DIN-skena) är avsedd för montering i en installationsfördelare. Brytaktorn möjliggör radiostyrd till- och frånslagning av elektriska laster (AC 230 V ~/ 10 A) i kombination

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/20 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter.

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister Ver: 2.94 Innehållsregister Innehållsregister... 2 Funktionsbeskrivning EL-Online... 3 Communicator C-100... 4 Konfigurationsprogram LAN / WiFi / för PC... 5 Konfiguration Communicator... 7 Förklaring

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM.

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM. INSTALLATIONSMANUAL R E T RO F I T K I T FÖR KO N E K RM Ert installationspaket RETROFITKIT FÖR KONE KRM Artikelnummer: 252325 Vikt: 540gram Ingående artiklar: FältCom ECII Flex - 202187-01 Retrofit Kone

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Operatörsterminaler DOP11B. Systemhandbok. Utgåva 11/2008 16666879/SV

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Operatörsterminaler DOP11B. Systemhandbok. Utgåva 11/2008 16666879/SV Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Operatörsterminaler DOP11B Utgåva 11/28 16666879/SV Systemhandbok SEW-EURODRVE Driving the world nnehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP M-Bus Utgåva produktkatalog master, 3, 2015-06-02 GSM/GPRS, TCP/IP Sidhuvud1 produktkatalog M-Bus Fjärravläsningssystem produktkatalog produktkatalog Användningsområde Serien består av flexibla och kostnadseffektiva

Läs mer