Reviderad Kommunplan med. Årsbudget 2014 och utblick

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad Kommunplan med. Årsbudget 2014 och utblick"

Transkript

1 Reviderad Kommunplan med Årsbudget 2014 och utblick

2 1 Innehållsförteckning Beslutsförslag... 3 Ny nämndsorganisation... 4 Kommunstyrelsens kommentarer och förslag... 5 Driftbudget... 5 Kommunstyrelse... 5 Teknisk nämnd... 5 Teknisk nämnd, Markbyggarna... 5 Kultur och fritidsnämnd... 5 Utbildningsnämndsnämnd... 5 Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd... 6 Finansförvaltning och övrigt... 6 Investeringsbudget... 6 Teknisk nämnd... 6 Teknisk nämnd, Markbyggarna... 7 Bolagssektorn... 7 Gavlefastigheter i Gävle AB... 7 Gävle Energi AB... 7 Ansvarsförbindelser/Borgensåtaganden... 7 Kommunövergripande mål, ekonomi... 8 Nämndöversikt REVISORSKOLLEGIET KOMMUNSTYRELSE VALNÄMND ÖVERFÖRMYNDARNÄMND TEKNISK NÄMND BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMND KULTUR OCH FRITIDSNÄMND UTBILDNINGSNÄMND NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNADSNÄMND SOCIALNÄMND OMVÅRDNADSNÄMND Ekonomiska sammanställningar, kommunen... 22

3 2 Resultatbudget Balansbudget Kassaflödesbudget Notförteckning till resultatbudget Notförteckning till balansbudget Driftbudget år Verksamhetens nettokostnad Investeringsbudget Nettoinvesteringar Försäljning av anläggningstillgångar Exploateringsbudget BILAGA Investeringsbudget och exploateringsbudget i detalj

4 3 Beslutsförslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 1. att fastställa föreliggande förändringar i reviderad kommunplan med årsbudget 2014 och utblick redovisad under kommunstyrelsens kommentarer och förslag, samt till följd av detta ny resultat-, balans och kassaflödesbudget för kommunen åren att den av Kommunfullmäktige fastställda kommunplanen med årsbudget 2014 och utblick från den 25 november 2013 i övrigt är fortsatt gällande, med undantag för att Barn och ungdomsnämndens och Utbildning och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplaner upphör att gälla och att dessa ersätts med nya verksamhetsplaner för Utbildningsnämnden och Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden för fastställande senast under mars månad att nämnderna har skyldighet att inrymma verksamheten inom de tilldelade budgetramarna. 4. att fastställa kommunens ram 2014 för utlämnade likviditetsgarantier till 4,0 mnkr för FPX och 1,0 mnkr för Movexum, totalt 5,0 mnkr, med delegation till kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens delegat att besluta i enskilda ärenden inom denna ram. Carina Blank Kommunstyrelsens ordförande

5 4 Ny nämndsorganisation Kommunfullmäktige har beslutat att Barn och ungdomsnämnden respektive Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden upphör från och med 1 januari 2014 och ersätts av nybildade nämnderna Utbildningsnämnden respektive Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden. Utbildningsnämnden kommer med den nya organisationen att ansvara för verksamhet från förskola till gymnasium. Detta innebär i stora drag att förskola och grundskola samt grundsärskola överförs från tidigare Barn och ungdomsnämnd, samt att gymnasiet samt gymnasiesärskolan överförs från tidigare Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden. Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att arbeta för att utveckla kommunens näringsliv och att öka sysselsättningen. Från Kommunstyrelsen överförs Näringslivsavdelningen och från Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten samt enheten för daglig verksamhet. investeringsbudgeten, samt dispositioner från centralt avsatta medel. I det reviderade förslaget kommenteras endast förändringar jämfört med den tidigare fastställda kommunplanen. Detta innebär därmed att den tidigare kommunplanen är fortsatt gällande till de delar som inte berörs av de nu redovisade förändringarna. Detta avser bland annat fastställda kommunövergripande, målen utöver de ekonomiska målen som justeras med den reviderade planen. Nämndernas fastställda verksamhetsplaner är fortsatt gällande förutom Barn och ungdomsnämndens och Utbildning och arbetsmarknadsnämndens som upphör att gälla. De nya nämnderna kommer att upprätta nya verksamhetsplaner för sina ansvarsområden. Övriga organisationsförändringar avser att kulturskolan överförs från tidigare Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden till Kultur och fritidsnämnden. Organisationsförändringarna medför att de ekonomiska ramarna till kommunens nämnder förändras och att en revidering måste göras av den kommunplan som fastställdes av Kommunfullmäktige den 25 november I övrigt innehåller den reviderade kommunplanen vissa förändringar avseende

6 5 Kommunstyrelsens kommentarer och förslag Kommunstyrelsens kommentarer och förslag innehåller de förändringar som finns att redovisa jämfört med den av Kommunfullmäktige fastställda kommunplanen med årsbudget 2014 och utblick Driftbudget Kommunstyrelse Teknisk nämnd Genom föreslagna investeringar i infrastruktur vid Sätraåsen ökar nämndens kostnader i form av kapitaltjänstkostnader år Samtidigt föreslås tidigare beslutad investering i Atlasområdet senareläggas till år 2015 och Sammantaget innebär dessa förändringar att nämndens kommunbidrag sänks med 0,1 mnkr år Genom beslutad organisationsförändring från och med år 2014 överförs Näringslivsavdelningen från Kommunstyrelsens till den nya nämnden Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden. Ansvaret för kommunens varumärkesarbete ligger dock kvar under Kommunstyrelsen. Med anledning av organisationsförändringen sänks Kommunstyrelsens ram (kommunbidrag) med 17,3 mnkr år Kommunstyrelsens ram föreslås därutöver utökas med 3,0 mnkr avseende miljöstrategiskt arbete, samt med 1,5 mnkr avseende utökning av andelen ekologiska livsmedel i kommunens kosthantering. Dessa poster finansieras från centralt avsatta medel för ändamålen. Övriga förändringar inklusive indexeffekter uppgår till 0,3 mnkr. Kommunstyrelsens totala ram sänks efter ovanstående förändringar med 12,5 mnkr år Teknisk nämnd, Markbyggarna Markbyggarna planeras att bilda bolag under Gavlefastigheter Gävle kommun AB från och med år Ärendet har dock återremitterats från Kommunfullmäktige och kommer åter att behandlas i början av år 2014 Kultur och fritidsnämnd Genom beslut i gällande kommunplan överförs Kulturskolan från Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden år En viss korrigering görs avseende fördelning av gemensamma resurser från tidigare Utbildning och arbetsmarknadsnämnden. Tidigare beräknade kostnadskompensation för iordningsställande av parkeringsplatser vid Sätraåsen överförs till Tekniska nämnden. Sammantaget innebär dessa förändringar dock ett oförändrat kommunbidrag för Kulturnämnden år Utbildningsnämndsnämnd Den nya nämnden får ansvar för barn och ungdomar från förskoleålder till gymnasiet.

7 6 Tidigare Barn och ungdomsnämndens totala kommunbidrag på 1 622,2 mnkr överförs i sin helhet. Därutöver görs en korrigering med 1,0 mnkr avseende rättning av tidigare beräkningsunderlag. Utöver denna korrigering har 14,1 mnkr avsatts centralt i den nuvarande kommunplanen för eventuell volymkorrigering under år 2014 om detta visar sig vara nödvändigt. Från tidigare Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden överförs 351,0 mnkr avseende gymnasiet, gymnasiesärskolan, samt andel av gemensamma resurser. Det totala kommunbidraget för nämnden uppgår därmed till 1 974,2 mnkr. Finansförvaltning och övrigt Ett miljöstrategiskt program har tagits fram i kommunen. Programmet har en hög ambitionsnivå och innehåller mål som innebär tillkommande investeringsbehov men även ökade driftkostnader. Centralt avsatta medel med 4,5 mnkr år 2014 föreslås överföras till Kommunstyrelsen. Summan inkluderar även medel för en utökning ekologisk kost. Av avsatta centrala medel för praktiktjänster mm i kommunen föreslås 4,2 mnkr överföras till Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden för att skapa traineeanställningar. Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd Den nya nämnden får ansvar för kommunens näringslivs och arbetsmarknadsfrågor, samt delar av LSS-verksamheten i form av daglig verksamhet. Kommunbidrag överförs från Kommunstyrelsen med 17,3 mnkr och från Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden med 177,6 mnkr. För att skapa yrkes trainee anställningar i kommunen till ungdomar med avslutat gymnasium föreslås nämndens ram utökas med 4,2 mnkr. Finansiering sker från centralt avsatta medel för praktiktjänster mm. Övriga korrigeringar uppgår till 1,2 mnkr och avser volymökning år 2012 inom daglig verksamhet som nu ger budgeteffekt. Det totala kommunbidraget för nämnden uppgår därmed till 200,3 mnkr år Investeringsbudget Teknisk nämnd 5,0 mkr av tidigare budgeterade medel för infrastruktur vid Sätraåsen tidigareläggs från 2015 till Den totala investeringen för ändamålet uppgår därmed till 12,0 mnkr år 2014 och avser parkeringar och ny matargata och inkluderar även kostnader för dagvatten. För att iordningsställa kvartersmark i anslutning till nya arenor vid Sätraåsen föreslås anslaget för infrastruktur utökas med 5,0 mnkr år Sammantaget budgeteras därmed 17,0 mnkr för den tillkommande infrastrukturen i området i denna etapp. Ytterligare etapper avser bland annat att skapa bra trafiklösningar i området. Dessa investeringar finns för närvarande inte upptagna i våra investeringsplaner och får därmed värderas i kommande planeringsvarv.

8 7 För att utveckla Atlasområdet budgeteras i den nu gällande kommunplanen 20 mnkr i kajer år För att få bättre överensstämmelse med en realistisk planering senareläggs detta anslag och fördelas med 10 mnkr år 2015 och 10 mnkr år Teknisk nämnd, Markbyggarna Om bolagisering genomförs från och med år 2014 överförs investeringsanslagen på 3,5 mnkr per till bolagssektorn. Bolagssektorn Inom bolagssektorn föreslås revideringar i de tidigare beslutade investeringsplanerna enligt nedanstående redovisning. Sammantaget innebär dessa revideringar en minskad investeringsvolym med 10 mnkr under planeringsperioden. Gavlefastigheter i Gävle AB 140 mnkr har budgeterats vid Sätraåsen för att bygga en fotbollsarena som klarar Svenska Fotbollsfärbundets arenakrav för svensk elitfotboll. Under hösten 2013 har systemhandlingar och förfrågningsunderlag upprättats för upphandling av arenaprojektet. Kalkylresultatet redovisar en investeringsnivå på 140 mnkr. Om denna investeringsnivå ligger kvar efter genomförd upphandling kommer redovisade önskvärda optioner för komplettering av arenans grundutförande inte att kunna handlas upp i en första etapp. De kommersiella lokalerna (ca kvm) inom plan 2 och 3 i byggnaden mot Idrottsvägen ingår inte i Svenska Fotbollsförbundets arenakrav. Bakgrunden till dessa föreslagna lokaler är dels önskemål om en acceptabel fasad mot Idrottsvägen, samt önskemål att på sikt utveckla dessa lokaler i samarbete med presumtiva företag och idrottsföreningar. Denna byggnad som inledningsvis uppförs som en oinredd råyta föreslås överföras till bolagets kommersiella verksamhet. Utsikterna att få en uthyrning av dessa lokaler på kommersiella grunder bedöms som goda, alternativt säljas efter en tredimensionell fastighetsbildning. För att möjliggöra en tillkomst av dessa ytor föreslås Gavlefastigheters investeringsram utökas med 15 mnkr år 2014 och med 5 mnkr år I anslutning till arenan finns även kommersiella byggrätter på ca kvm som föreslås ligga kvar i kommunens ägo. Gävle Energi AB De i kommunplanen upptagna investeringsbeloppen för vindkraftsinvesteringar åren med 10 mnkr per år lyfts ut ur planen. Investeringsvolymerna får bedömas i takt med att behov uppstår och därefter inarbetas i kommande investeringsplaner. Ansvarsförbindelser/Borgensåtagan den Nuvarande regelverk, likviditetsgaranti för externa projekt, beslutat i Kommunstyrelsen ,dnr 06KS336, med delegation till ekonomi-och finanschefen, innebär att projekt med beviljad extern finansiering får en likviditetsgaranti av Gävle kommun i avvaktan på att beviljade externa medel utbetalas. Regelverk inom EU innebär att kostnaderna måste upparbetas innan rekvisition av projektmedel kan göras. Likviditetsgarantier har sedan tidigare år lämnats till FPX och Movexum och uppgår till 3,0 mnkr respektive 0,5 mnkr. Likviditetsgarantin klassificeras nu som ansvarsförbindelse. Detta innebär krav på

9 8 beslut i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige föreslås därför besluta om ram för likviditetsgaranti 2014 med maximalt 4,0 mnkr för FPX och maximalt 1,0 mnkr för Movexum, med delegation till Kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens delegat att besluta i enskilda ärenden för FPX respektive Movexum inom denna ram. Uppföljning av likviditetssituationen för FPX och Movexum sker löpande under året. Förnyad ram för likviditetsgarantier tas i samband med Mål och Ramar respektive Kommunplanen. Kommunövergripande mål, ekonomi Följande indikatorer föreslås till de kommunövergripande målen. Verksamhetens nettokostnader, exklusive realisationsvinster/ förluster får långsiktigt inte öka i snabbare takt än intäkterna frånskatter, generella bidrag och utjämning. Indikator Verksamhetens nettokostnader jämfört med föregående år (%) Skatter, generella bidrag och utjämning, förändring jämfört med föregående år (%) Utfall 2012 Målvärde 2013 Målvärde 2014 Målvärde 2015 högst högst högst -0,8% 6,4% 3,9% 2,5% Målvärde 2016 Målvärde 2017 högst högst 4,1% 3,8% 0,7% 4,5% 4,7% 3,3% 4,2% 3,8% Årets resultat exklusive realisationsvinster/förluster ska under planeringsperioden i genomsnitt uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning. Utfall Målvärde Målvärde Målvärde Målvärde Målvärde Indikator Årets resultat i procent av minst minst minst minst minst skatteintäkter, generella 2,5% 0,4% 1,5% 2,1% 2,2% 2,2% bidrag och utjämning (%) Årets resultat i procent av minst minst skatteintäkter, generella 1,6% i 2,0% i bidrag och utjämning, i genomsnitt genomsnitt genomsnitt under under under planeringsperioden (%) perioden perioden

10 9 Kommunkoncernen ska eftersträva en långsiktig tillväxt i balans och det övergripande målet är att bibehålla kommunkoncernens soliditet. Utfall Målvärde Målvärde Målvärde Målvärde Målvärde Indikator Kommunens soliditet (%). minst minst minst minst minst 26% 26,9% 26,5% 30,5% 32,8% 34,9% Kommunkoncernens minst minst minst minst minst soliditet (%). 15,0% 13,4% 16,6% 17,4% 18,8% 20,4% Kommunkoncernens skuldsättningsnivå bör inte överstiga kr per innevånare Utfall Målvärde Målvärde Målvärde Målvärde Målvärde Indikator Kommunkoncernens högst högst högst högst högst skuldsättningsnivå (kr/invånare). kr/inv kr/inv kr/inv kr/inv kr/inv kr/inv Nettoinvesteringar, inklusive investeringar hos kommunala bolag riktade mot kommunens skattefinansierade verksamhet bör till 100 procent vara självfinansierad sett över en femårsperiod. Indikator Självfinansieringsgrad, per år (%) Självfinansieringsgrad över en rullande femårsperiod (%) Utfall Målvärde Målvärde Målvärde Målvärde Målvärde % minst 41% minst 53% Minst 67% minst 98% minst 153% Minst 67% minst 73%

11 10 Nämndöversikt Sammandrag av verksamhetens kommunbidrag KF Budget Justerad Budget Budget Plan Plan Plan Belopp i mnkr Skattefinansierad verksamhet: Revisionskollegie 4,3 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 Kommunstyrelse 215,9 223,0 231,2 229,8 231,3 232,7 Valnämnd 0,1 0,1 3,3 0,1 0,1 0,1 Överförmyndarnämnd 6,6 6,6 6,7 6,7 6,8 6,9 Teknisk nämnd 196,7 198,7 194,6 201,3 210,2 219,1 Byggnads- o miljönämnd 31,1 31,4 30,7 30,2 30,5 30,9 Kultur- o fritidsnämnd 267,5 269,4 276,4 292,3 316,1 318,0 Utbildningsnämnd 1 936, , , , , ,1 Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnd 186,2 186,7 200,3 206,1 210,7 217,6 Socialnämnd 416,7 419,3 436,2 432,3 430,9 430,1 Omvårdnadsnämnd 1 246, , , , , ,0 Summa verksamhetens kommunbidrag 4 507, , , , , ,2

12 11 REVISORSKOLLEGIET RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Övriga kostnader Avskrivning Summa kostnader Verksamhetens resultat Intern ränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag ÅRETS RESULTAT INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa nettoinvestering

13 12 KOMMUNSTYRELSE RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Övriga kostnader Avskrivning Summa kostnader Verksamhetens resultat Intern ränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag RESULTAT EFTER K-BIDRAG realisationsvinst exploateringsöverskott exploateringsunderskott ÅRETS RESULTAT INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa nettoinvestering Fastighetsförsäljningar Summa nettoexploatering Överförda anl tillgångar (expl) Anm. Redovisas exklusive Näringslivsavdelning from 2012

14 13 VALNÄMND RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Övriga kostnader Avskrivning Summa kostnader Verksamhetens resultat Intern ränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag ÅRETS RESULTAT INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa nettoinvestering

15 14 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Övriga kostnader Avskrivning Summa kostnader Verksamhetens resultat Intern ränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag ÅRETS RESULTAT INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa nettoinvestering

16 15 TEKNISK NÄMND RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Övriga kostnader Avskrivning Summa kostnader Verksamhetens resultat Intern ränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag ÅRETS RESULTAT INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa nettoinvestering

17 16 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMND RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Övriga kostnader Avskrivning Summa kostnader Verksamhetens resultat Intern ränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag ÅRETS RESULTAT INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa nettoinvestering

18 17 KULTUR OCH FRITIDSNÄMND RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr) Statsbidrag symfoniorkester Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Övriga kostnader Avskrivning Summa kostnader Verksamhetens resultat Intern ränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag ÅRETS RESULTAT Resultatfond 31/12 INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa nettoinvestering Anm. Redovisningen inkluderar Kulturskolan från år 2012

19 18 UTBILDNINGSNÄMND RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr) Taxor och avgifter Riktade statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Övriga kostnader Avskrivning Summa kostnader Verksamhetens resultat Intern ränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag ÅRETS RESULTAT Resultatfond 31/12 INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa nettoinvestering Anm. Redovisningen som ny organisation från år 2012

20 19 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNADSNÄMND RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr) Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Övriga kostnader Avskrivning Summa kostnader Verksamhetens resultat Intern ränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag ÅRETS RESULTAT Resultatfond 31/12 INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa nettoinvestering Anm, Redovisningen som ny organisation från år 2012

21 20 SOCIALNÄMND RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Övriga kostnader Avskrivning Summa kostnader Verksamhetens resultat Intern ränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag ÅRETS RESULTAT Resultatfond 31/12 INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa nettoinvestering

22 21 OMVÅRDNADSNÄMND RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Övriga kostnader Avskrivning Summa kostnader Verksamhetens resultat Intern ränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag ÅRETS RESULTAT Resultatfond 31/12 INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa nettoinvestering

23 22 Ekonomiska sammanställningar, kommunen

24 23 Resultatbudget Bokslut Prognos Budget Budget Plan Plan Plan Belopp i milj kr Not Verksamhetens intäkter , ,0 927,8 892,7 943,9 884,0 907,7 Verksamhetens kostnader , , , , , , ,5 Av- och nedskrivningar 2-76,4-80,9-83,3-85,7-90,7-91,2-97,1 Verksamhetens nettokostnad , , , , , , ,8 Skatteintäkter , , , , , , ,4 Generella bidrag o utjämn ,6 662,2 663,6 687,1 663,6 661,6 662,2 Finansiella intäkter 6 336,3 309,6 313,8 341,2 384,0 434,6 445,0 Finansiella kostnader 7-235,7-236,6-223,9-228,2-272,3-319,9-328,6 Resultat före extraordinära poster 150,0 22,5 40,5 120,7 186,0 121,9 126,1 Extraordinära poster 1,6 ÅRETS RESULTAT 151,6 22,5 40,5 120,7 186,0 121,9 126,1 Varav realisationsvinst o exploateringsresultat 41,0 21,5 23,3 49,7 80,7 6,6 8,8 Varav ers garantiförsäkring 0,0 Resultat exkl reavinst, exploatering o garantiförs. 110,6 1,0 17,1 71,0 105,3 115,3 117,3 Årets resultats andel av skatteintäkterna 2,5% 0,0% 0,4% 1,5% 2,1% 2,2% 2,2% Prognos 2013 är baserad på läge i delårsrapport 2. Månadsprognos per november månad redovisar +56,5 mnkr och +34,0 mnkr exklusive reavinster och exploateringsresultat. Budget 2013 avser Kf-budget beslutad i nov

25 24 Balansbudget Belopp i milj kr 31/12 Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella/materiella tillgångar , , , , , ,4 Finansiella tillgångar , , , , , ,3 Summa anläggningstillg , , , , , ,7 Omsättningstillgångar Förråd/lager/exploateringsfast 10 47,2 36,7 34,6 21,8 18,5 16,1 Kortfristiga fordringar ,0 706,1 649,0 647,7 646,4 645,1 Kortfristiga placeringar 12 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassa och bank 215,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 Summa omsättningstillg ,7 858,6 799,4 785,3 780,7 776,9 Summa tillgångar , , , , , ,6 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital , , , , , ,8 Årets resultat 151,7 22,5 120,7 186,0 121,9 126,1 Summa eget kapital 3 556, , , , , ,9 Skulder Avsättningar ,9 461,4 456,6 469,6 490,8 466,0 Förmedlade långa lån mm , , , , , ,8 Egna långa lån ,0 465,7 333,4 155,9 70,7 47,7 Kortfristiga skulder ,5 907,3 938,8 926,7 910,6 923,3 Summa skulder 6 537, , , , , ,7 Summa eget kapital/skulder , , , , , ,6 Ansvarsförbindelser: Pensioner 2 194, , , , , ,9 Soliditet 1 35,2% 33,9% 32,6% 32,4% 32,8% 33,3% Soliditet 2 26,0% 22,8% 26,5% 30,5% 32,8% 34,9%

26 25 Kassaflödesbudget Prognos Budget Plan Plan Plan Belopp i milj kr Den löpande verksamheten Årets resultat 22,5 120,7 186,0 121,9 126,1 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar 80,9 85,7 90,7 91,2 97,1 Avsättningar 43,5-4,8 13,1 21,1-24,8 Realisationsvinst -4,8-1,0-1,0-1,0-1,0 Realisationsförlust 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 142,1 200,7 288,8 233,2 197,4 Ökning/minskning förråd/lager/expl.fast. 10,5 2,2 12,8 3,3 2,4 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 65,9 57,0 1,3 1,3 1,3 Ökning/minskning kortfristiga placeringar 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 34,8 31,5-12,1-16,1 12,6 Kassaflöde från den löpande verks. 353,0 291,4 290,8 221,8 213,8 Investeringsverksamheten Investering i materiella anl.tillgångar -229,3-159,0-134,8-157,9-145,7 Försäljning av materiella anläggningstillg. 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Investering i finansiella anl.tillgångar -345,8-40,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning av finansiella anläggningstillg. 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverks. -565,1-178,0-114,8-137,9-125,7 Finansieringsverksamheten Nyupptagna egna lån 75,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Nyupptagna förmedlade lån 282,6 772,0 629,5 206,3 83,5 Amortering av egna lån 0,0-132,3-177,5-85,2-23,0 Amortering av förmedlade lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ökning av långfristiga fordringar -246,1-753,0-628,0-204,9-148,6 Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverks. 112,1-113,3-176,0-83,8-88,2 Årets kassaflöde -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Likvida medel vid årets början 215,8 115,8 115,8 115,8 115,8 Likvida medel vid årets slut 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8

27 26 Notförteckning till resultatbudget Not 1. Verksamhetens intäkter och kostnader Verksamhetens intäkter Hyror och arrenden (exkl övergångsbost mm) 69,9 71,7 73,1 75,1 80,8 86,4 Riktade statsbidrag 174,6 199,2 201,6 204,7 208,2 210,1 Realisationsvinster 9,7 4,8 1,0 1,0 1,0 1,0 Exploateringsintäkter 31,9 31,5 61,3 95,0 11,3 12,6 Övriga intäkter 725,7 718,7 555,7 568,2 582,8 597,6 Summa intäkter 1 011, ,0 892,7 943,9 884,0 907,7 Verksamhetens kostnader Personalkostnader , , , , , ,2 Pensionskostnader -250,3-275,5-279,0-287,0-298,2-315,2 Köp av verksamhet (skattefinansierad verks.) , , , , , ,1 Exploateringskostnader -0,6-17,3-12,6-15,3-5,7-4,8 Övriga kostnader , , , , , ,2 Summa kostnader , , , , , ,5 Verksamhetens nettokostnader, exkl avskrivning , , , , , ,8 I verksamhetens nettokostnader redovisas utöver nämndernas verksamhetskostnader diverse gemensamma kostnader under kommunens finansförvaltning. Arbetsgivaravgifter 2014 Gävle kommun ska som arbetsgivare betala lagstadgade och avtalsmässiga arbetsgivaravgifter och försäkringar. Arbetsgivaravgifterna har beräknats utifrån nu kända förhållanden. Utöver dessa kostnader belastas förvaltningarna med ett kalkylerat personalomkostnadspålägg avseende täckning för avtalspensioner och tillhörande löneskatt. % Kommunala avtal Uppdragstagare Lagstadgade avgifter 31,42 31,42 Avtalsenliga avgifter 0,21 Avtalspension 6,83 Totalt 38,46 31,42 Pensionskostnader Pensionskostnaderna i budgetförslaget är beräknad enligt den i redovisningslagen föreskrivna så kallade blandmodellen. Detta innebär att pensionsskuld som är intjänad före 1998 lyfts ut ur balansräkningen och redovisas som ansvarsförbindelse. Beräkningen baseras på pensionsavtalet KAP-KL och är beräknad enligt riktlinjer för pensionsskuldsberäkning (RIPS 07).

28 27 Forts not 1. Prognos Budget Plan Plan Plan Pensionskostnader: Årets utbetalning -105,0-107,5-109,4-112,7-118,5 Årets intjänande individuell del -96,7-99,8-106,8-108,1-114,2 Pensionsförsäkringsavgifter -5,7-5,1-6,2-6,3-6,4 Avgiftsbefrielseförsäkring 0,0 0,0-2,7-2,8-2,9 Löneskatt på pensioner mm -52,0-51,7-55,0-56,3-59,4 Summa utbetalningar -259,4-264,1-280,0-286,2-301,4 Årets nyintjänande, avsättning -12,2-12,0-5,6-9,6-11,0 Löneskatt, avsättning -3,0-2,9-1,3-2,3-2,7 Finansiell kostnad, avsättning/löneskatt -35,2-2,8-7,6-11,4-13,7 Summa avsättningar -50,3-17,8-14,6-23,4-27,4 Summa kostnader -309,8-281,9-294,6-309,5-328,8 Kostnader exkl finansiell del -274,6-279,0-287,0-298,2-315,2 Centralt avsatta budgetmedel För att möjliggöra en aktiv lönepolitik i kommunen och underlätta lönekorrigeringar i samband med arbetsvärderingar, samt viss reserv för nya löneavtal, har centrala lönemedel inkluderat arbetsgivaravgifter reserverats i budgeten motsvarande 1,0 procent per år under planeringsperioden. Tillsammans med de generella lönekompensationer som lagts ut direkt i nämndernas ramar har följande årliga löneökningar i procent därmed kalkylerats i budgetförslaget ,18% 3,43% 4,2 % 4,2 % Prognos Budget Plan Plan Plan Centralt avsatta medel: Oförutsett Kommunfullmäktige 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Till kommunstyrelsens disposition: Rent oförutsett 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Reserv obalanser 0,0 40,0 45,0 45,0 45,0 Utredningar/medfinansiering 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Ej utlagda hyreskompensationer 0,0 8,2 11,4 14,3 17,1 VA Norrlandet 0,0 1,5 1,6 2,8 2,8 Miljöstrategiskt program 0,0 0,0 2,0 4,0 6,0 Ekologisk kost 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 Datorer i grundskolan/praktikplatser 0,0 5,8 5,8 5,8 5,8 Bostadssociala åtgärder 17,9 10,0 10,0 10,0 10,0 Prognostiserade volymeffekter 0,0 14,1 14,5 14,9 15,4 Centrala lönemedel -0,1 30,4 62,7 97,6 135,7 Totalt 22,8 121,0 165,5 206,9 250,3

29 28 Not 2. Avskrivningar Avskrivningar enligt plan ska motsvara värdeminskningen på inventarier och anläggningar och har beräknats utifrån befintliga och planerade anskaffningsvärden för fastigheter, anläggningar, fordon, maskiner och inventarier. Avskrivningar görs enligt nominell metod och påbörjas månaden efter att tillgången tagits i bruk. Not 3. Verksamhetens nettokostnader Prognos Budget Plan Plan Plan Skattefinansierad verksamhet: Kommunstyrelse -202,5-181,5-149,1-224,7-223,9 Valnämnd -0,1-3,3-0,1-0,1-0,1 Överförmyndarnämnd -6,3-6,7-6,7-6,8-6,9 Revisorskollegiet -4,3-4,4-4,5-4,6-4,7 Teknisk nämnd -207,2-194,6-201,3-210,2-219,1 Markbyggarna -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Byggnads- o miljönämnd -32,1-30,7-30,2-30,5-30,9 Kultur- o fritidsnämnd -269,1-276,4-292,3-316,1-318,0 Utbildningsnämnd , , , , ,1 Näringsliv- o arbetsmarknadsnämnd -187,9-200,3-206,1-210,7-217,6 Socialnämnd -434,3-436,2-432,3-430,9-430,1 Omvårdnadsnämnd , , , , ,0 Summa skattefinansierad verksamhet , , , , ,5 Finansförvaltning: Utjämning arbetsgivaravgifter, pers -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kalkylerat Po-pålägg pensioner 142,1 146,5 151,3 158,7 167,7 Utgående pensioner och löneskatt -260,3-261,6-273,7-279,7-294,8 Avsättning pensioner/löneskatt -15,2-14,9-6,9-12,0-13,7 Interna räntor 45,3 41,7 44,8 54,1 55,2 Ers ledningsrätt Gävle Energi 6,0 6,2 6,3 6,4 6,5 Garantiförsäkring -11,0-14,0-16,0-16,0-16,0 Oförutsedda behov mm -22,9-90,6-114,5-145,4-151,6 Särskilda lönemedel 0,1-30,4-62,7-97,6-135,7 Semesterlöneskuldsförändring -5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 Diverse 75,9 1,0 1,0 1,0 1,0 Summa finansförvaltning -45,9-221,1-275,4-335,5-386,4 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,8 Not 4. Skatteintäkter Prognos Budget Plan Plan Plan Skatt på eget underlag 22:26, preliminärt 3 950, , , , ,4 Slutavräkning föregående år 10,6 0,0 Prognos slutavräkning innevarande år -25,7-22,6 Summa skatteintäkter 3 935, , , , ,4

30 29 Not 5. Generella statsbidrag och utjämning Prognos Budget Plan Plan Plan Strukturbidrag 11,5 10,1 10,1 10,2 10,2 Regleringsbidrag/-avgift 43,8 20,5 14,7-12,6-39,2 Fastighetsavgift 151,9 152,5 152,5 152,5 152,5 Inkomstutjämning 588,0 630,0 637,5 666,0 697,0 Kostnadsutjämning -115,9-104,8-107,4-110,6-114,2 Mellan kommunal utjämning 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Införandebidrag 0,0 22,2 0,0 0,0 0,0 LSS-utjämning -17,9-43,4-43,7-44,0-44,3 Summa generella statsbidrag och utjämning 662,2 687,1 663,6 661,6 662,2 Not 6. Finansiella intäkter Prognos Budget Plan Plan Plan Förmedlade lån inom koncernen 161,1 184,4 222,4 268,6 278,0 Provision förmedlade lån 20,0 22,7 26,2 28,5 28,1 Utlämnade lån 79,6 80,8 81,5 82,4 83,8 Koncernkonto 6,5 6,6 6,7 6,8 6,8 Swapräntor 30,0 35,5 36,0 37,0 37,0 Avkastning pensionsfond 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga finansiella intäkter 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 Summa finansiella intäkter 309,4 341,2 384,0 434,6 445,0 Not 7. Finansiella kostnader Prognos Budget Plan Plan Plan Egen upplåning -9,8-2,5-2,7 1,0 4,1 Förmedlade lån inom koncernen -161,1-184,4-222,4-268,6-278,0 Koncernkonto -3,5-4,5-5,0-5,5-5,5 Swapräntor -30,0-35,5-36,0-37,0-37,0 Finansiella kostnader pension -35,2-2,8-7,6-11,4-13,7 Bank- och förvaltningskostnad -1,5-1,5-1,5-1,5-1,5 Avgår kreditivränta 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Summa finansiella kostnader -238,0-228,2-272,3-319,9-328,6 Kommunen fungerar som internbank åt bolagen inom koncernen Gävle kommun. I föreliggande budgetförslag har volymförändringarna av utlåning inom koncernen kalkylerats jämfört med läge 31/ De förmedlade lånen har även beaktats i den ränteberäkning som redovisas under finansiella intäkter. Enligt antagna styrprinciper ska pågående investeringar belastas med kreditivränta under aktiv byggtid. Kreditivräntan är beräknad till 3,00 procent under åren och 3,5 procent under åren Lånen har beräknats utifrån följande ränteantaganden Kort ränta 2,28% 2,91% 3,54% 4,11% 4,42% Lång ränta 3,65% 3,76% 4,20% 4,48% 4,62% Budgeterad snittränta för nyupplåning 3,38% 3,59% 4,07% 4,41% 4,58%

31 30 Notförteckning till balansbudget Not 8. Immateriella/materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Materiella anläggningstillgångar: Bokfört värde 1 januari 1 301, , , , ,0 Årets nettoinvesteringar 229,3 159,0 134,8 157,9 145,7 Planenliga avskrivningar -81,7-85,7-90,7-91,2-97,1 Nedskrivningar p g a försäljningar -5,2-19,0-19,0-19,0-19,0 Övriga nedskrivningar Anskaffningsvärde 31 december 2 969, , , , , ,5 Ackumulerade avskrivningar , , , , , ,3 Avrundning/utjämning Bokfört värde 31 december 1 301, , , , , ,3 Bokfört värde 31 december totalt 1 301, , , , , ,6 Not 9. Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Gävle stadshus AB 316,0 316,0 316,0 316,0 316,0 316,0 Svenska Kommun Försäkrings AB 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB 354,2 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 Gästrike Vatten AB 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Gävle Vatten AB 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Stiftelsen Parkeringsgaraget Gåvan 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunförbundet SAM 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Övriga, Kommuninvest m fl 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Summa aktier och andelar 687, , , , , ,5 Långfristiga fordringar Förmedlade lån till koncernföretag Gävle Stadshus AB 230,0 209,5 184,3 159,5 134,7 110,1 AB Gavlegårdarna 2 775, , , , , ,3 Gavlefastigheter Gävle kommun AB 698,0 793, , , , ,1 Gävle Energi koncern 835,0 762,7 738,6 772,5 808,4 793,9 Gästrike Återvinnare 40,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Gävle Vatten AB 0,0 73,1 175,8 347,9 479,7 624,5 Gävle Hamn AB 268,4 413,4 756,5 825,3 825,6 829,4 Summa förmedlade lån koncernföretag 4 846, , , , , ,3 Övrig utlåning till kommunala bolag Gavlefastigheter Gävle kommun AB 1 178, , , , , ,8 Gävle Hamn AB 570,7 568,4 568,4 568,4 568,4 568,4 Gävle Energi (förlagslån) 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 Gävle Vatten AB 73,5 71,8 71,8 71,8 71,8 71,8 Summa övrig utlåning koncernföretag 1 917, , , , , ,5

32 31 Forts not 9. Övrig långfristig utlåning Bomhus Folkets Hus 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 Norrsundets Folkets Hus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Läkerol Arena 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 Gävle Golfklubb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sjöfartsverket 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Trafikverket 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,5 Kommuninvest i Sverige AB (förlagslån) 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 Summa övrig utlåning 136,9 136,9 136,9 136,9 136,9 203,4 Finansiell fordran, stb Hamnled 55,5 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Fordran jämkning moms Gavlefastigheter 13,4 12,0 10,6 9,3 7,9 6,6 Fordran jämkning moms Gävle Hamn 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 Övriga långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa långfristiga fordringar 6 970, , , , , ,9 Summa finansiella anläggningstillgångar 7 657, , , , , ,4 Not 10. Förråd, lager, exploateringsfastigheter Förråd, lager 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Exploateringsfastigheter 46,5 36,0 53,9 41,1 37,8 15,4 Avrundning/utjämning -0,1-0,1-0,1 Summa förråd, lager, expl.fastigheter 47,2 36,6 54,6 41,7 38,4 16,1 Not 11. Kortfristiga fordringar Kommunalskatt 125,6 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Fastighetsavgift 51,7 57,8 54,3 53,0 51,7 50,4 Övriga fordringar 594,7 594,7 594,8 594,7 594,7 594,7 Summa kortfristiga fordringar 772,0 706,1 649,0 647,7 646,4 645,1 Not 12. Kortfristiga placeringar Pensionsfond 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kortfristiga placeringar 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 32 Not 13. Eget kapital Ingående eget kapital 3 404, , , , , ,8 Årets resultat 151,7 22,5 120,7 186,0 121,9 126,1 Summa Eget Kapital 3 556, , , , , ,9 Not 14. Avsättningar Hamnspår 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 9,5 Deponier 100,2 100,2 78,2 78,2 78,2 38,2 Övriga avsättningar 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser: Ingående avsättning för pensioner 239,3 279,8 294,1 305,8 324,6 Ingående avsättning till särskild löneskatt för pens. 58,1 61,1 64,0 65,3 67,7 Förändring av avsättning pensioner 12,2 12,0 5,6 9,6 11,0 Ränteuppräkning pensioner 28,3 2,3 6,2 9,2 11,0 Förändring av löneskatt 3,0 2,9 1,3 2,3 2,7 Utgående avsättning för pensioner 239,3 279,8 294,1 305,8 324,6 346,7 Utgående avsättning till särskild löneskatt för pens. 58,1 61,1 64,0 65,3 67,7 70,3 Avrundning/utjämning Summa avsättningar 417,9 461,4 456,6 469,6 490,8 466,0 Not 15. Långfristiga skulder Förmedlade lån till kommunala bolag 4 848, , , , , ,4 Gävle kommuns egna lån 390,0 472,1 339,8 162,3 77,1 54,1 Investeringsbidrag 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 Summa långfristiga skulder 5 246, , , , , ,4 Not 16. Kortfristiga skulder Pensionsskuld individuell del 92,8 96,7 99,8 106,8 108,1 114,2 Särskild löneskatt på individuell pensionsavgift 28,5 28,7 29,4 31,1 31,4 32,9 Semesterlöneskuld 178,3 183,3 188,3 193,3 198,3 203,3 Övriga kortfristiga skulder 572,8 572,8 572,8 572,8 572,8 572,8 Summa kortfristiga skulder 872,5 907,3 938,8 926,7 910,7 923,3

34 33 Driftbudget år 2014 Belopp i mnkr Nämnd/Styrelse Intäkt Kostnad Netto Kommun- Årets bidrag resultat Skattefinansierad verksamhet Revisorskollegiet 1,1-5,5-4,4 4,4 0,0 Kommunstyrelse 176,6-407,9-231,2 231,2 0,0 Kommunstyrelse reavinst/-förlust 62,3-12,6 49,7 0,0 49,7 Valnämnd 2,2-5,5-3,3 3,3 0,0 Överförmyndarnämnd 0,5-7,2-6,7 6,7 0,0 Teknisk nämnd 65,8-260,5-194,6 194,6 0,0 Byggnads- och miljönämnd 28,7-59,4-30,7 30,7 0,0 Kultur- och fritidsnämnd 81,4-357,9-276,4 276,4 0,0 Utbildningsnämnd 212, , , ,2 0,0 Näringsliv o arb.markn.nämnd 120,6-320,9-200,3 200,3 0,0 Socialnämnd 79,6-515,8-436,2 436,2 0,0 Omvårdnadsnämnd 305, , , ,3 0,0 Delsumma 1 136, , , ,5 49,7 Finansförvaltning 194,4-415,6-221,1 Avgår Interna intäkter och kostnader -438,6 438,6 Summa verksamhetens Nettokostnad 892, , ,9

35 34 Verksamhetens nettokostnad Inklusive planenliga avskrivningar och pensionsavsättningar men exklusive realisationsvinster och exploateringsresultat uppgår verksamhetens nettokostnader till mnkr år 2014 (4 804 mnkr inklusive realisationsvinster mm), vilket är en ökning med 184 mnkr eller 3,9 procent jämfört med prognos för år Kommunens bruttokostnader i den löpande verksamheten inklusive avskrivningar beräknas år 2013 öka med 333 mnkr. Den genomsnittliga ökningstakten för bruttokostnaderna under den senaste treårsperioden uppgår till ca 133 mnkr per år. Under år 2012 överfördes dock kollektivtrafiken till ny huvudman (Landstinget) genom skatteväxling, varvid bruttokostnaden sänktes med ca 82 mnkr detta år. Om denna sänkning exkluderas uppgår den genomsnittliga bruttokostnadsökningen till ca 160 mnkr per år under perioden. För år 2013 innebär nuvarande prognos en bruttokostnadsökning med ca 287 mnkr exklusive effekten av övertagen hemsjukvård. För att klara 2014 års budgeterade resultat är det därmed nödvändigt med ett trendbrott vad gäller kostnadsökningstakten. Detta sker genom ramanpassningar och effektiviseringsåtgärder. Löne- och prisnivåerna förväntas hållas nere av det rådande konjunkturläget. För arbetsmarknaden träffades nya löneavtal under år 2012 som även innefattar år För att uppnå budgeterat årsresultat ställs krav på rationaliseringar/besparingar hos kommunens nämnder. I övrigt påverkas även kostnadsutvecklingen i bruttotermer av strukturella förändringar. Detta kan till exempel vara nivån på verksamheter finansierade med riktade statsbidrag eller liknande. De tilldelade kommunbidragen stiger totalt med 97 mnkr jämfört med aktuell budget för år För år 2014 har kommunbidragen utökats med 95 mnkr till följd av pris- och löneökningar. Sammantaget motsvarar detta en ökning av verksamhetens nettokostnader med 2,0 procent. Genom förändringar i befolkningsstrukturen och övriga volymförändringar har kommunbidragen sänkts med ca 2 mnkr. 12 mnkr av nuvarande kommunbidrag bortfaller då dessa avser projekt, tilläggsanslag och liknande som avslutas i samband med år 2013 års utgång. Nämndernas kommunbidrag har generellt nedjusterats med 1,5 procent som effektiviseringskrav, vilket motsvarar 69 mnkr. Genom en sänkning av internräntenivån år 2014 nedjusteras nämndernas kommunbidrag med 14 mnkr motsvarande kostnadssänkningen. Återstående 97 mnkr har tilldelats verksamheterna som riktade ramtillskott. För att uppnå en ekonomisk balans är det nödvändigt att samtliga nämnder lyckas klara verksamheten inom de tilldelade ramarna. För närvarande redovisar underskottsnämnder i delårsbokslut obalanser på ca 83 mnkr. Cirka mnkr av dessa obalanser åtgärdas med de ramtillskott nämnderna tilldelas år Dessutom budgeteras en reserv på 40 mnkr för

36 35 eventuellt återstående obalanser centralt under finansförvaltningen. För att nå det budgeterade årsresultatet år 2014 finns sammantaget ett utrymme att öka verksamheternas nettokostnader med 3,9 procent eller med 2,3 procent om återbetalningen av premier från AFA-försäkringen under år 2013 frånräknas. Om det finansiella resultatmålet på 2 procent ska nås kan verksamhetens nettokostnader endast stiga med 1,8 procent, AFA-intäkten frånräknad. I nedanstående tabell redovisas de riktade ramtillskotten (utökade kommunbidragen) år 2014 jämfört med den aktuella årsbudgeten Mnkr Hyror, kapitaltjänst och drift för investeringar 20,4 Försörjningsstöd till enskilda 10,0 Höjd kvalitet i skolbarnsomsorgen 10,0 Gruppboende personer med funktionsnedsättning 7,3 Särskilda utvecklingsmedel/samverkansmedel 5,0 Ökade vinterkostnader 4,8 Yrkes trainee anställningar i kommunen 4,2 Fria pensionärsresor 3,9 Ökad undervisningstid, mattematik 3,4 Jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd 3,2 Allmänna val/eu-val 3,2 Miljöstrategiskt program 3,0 Sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 2,7 Våld i nära relation 2,0 Stärkt uppsiktsroll för kommunstyrelsen 2,0 Arkitekt- och markanvisningstävling bibliotek 2,0 Verksamhetsmedel i Atlasområdet 2,0 Treklövern 1,5 Ekologisk kost 1,5 Fritidsaktiviteter i stadsdelarna 1,3 GIS-strategi 1,0 Balanserad styrning 1,0 Projekt Skolfam 0,7 Eftersläpade livsmedelsinspektioner 0,6 Nationella prov Komvux 0,1 Aktivitetskrav Komvux 0,1 Den nya gymnasiesärskolan 0,1 Summa 97,0

37 36 Investeringsbudget Sammandrag av nämndernas investeringsplaner Matriella anläggningstillg. Belopp i milj kr Skattefinansierad verksamhet: Revisorskollegiet 0,0-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Kommunstyrelse -18,3-28,0-19,4-18,3-18,4-18,6 Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Överförmyndarnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Teknisk nämnd -40,1-56,8-75,5-60,8-93,1-87,6 Markbyggarna -1,8-4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Byggnads o miljönämnd -0,4-0,7-0,6-0,6-0,6-0,7 Kultur- o fritidsnämnd -32,1-76,0-13,2-11,0-13,1-8,7 Utbildningsnämnd -20,5-20,1-15,2-26,1-20,9-21,4 Näringsliv o arbetsm.nämnd -0,6-1,2-1,0-1,0-1,0-1,0 Socialnämnd -0,8-0,9-0,8-0,8-0,9-0,9 Omvårdnadsnämnd -3,8-9,9-6,2-9,3-9,4-6,5 Summa skattefinansierad verksamhet -118,5-198,0-132,0-128,0-157,5-145,3 Exploateringsverksamhet: Anläggningstillgångar -59,1-31,3-27,0-6,8-0,5-0,3 Summa exploatering -59,1-31,3-27,0-6,8-0,5-0,3 SUMMA NETTOINVESTERINGAR -177,5-229,3-159,0-134,8-157,9-145,7

38 37 Nettoinvesteringar Följande större investeringsområden/projekt kan redovisas under planeringsperioden mnkr för utveckling av stadsliv och city. 80 mnkr avser insatser enligt intentioner i Centrumplanen. Andra större projekt är bland annat en fortsatt utveckling av Nygatan Väst som ger ökad attraktivitet, trafiksäkerhet och tillgänglighet, samt utveckling av Atlasområdet. 20 mnkr för offentliga miljöer utanför city. 57 mnkr för miljöstrategiska investeringar och för gång och cykelvägar i enlighet med kommunens miljöstrategiska program. 58 mnkr för trafik, bland annat 9 mnkr för cirkulationsplats vid Hagaströmsutfarten, samt 17 mnkr för infrastrukturinvesteringar vid Sätraåsens idrottsanläggningar. 15 mnkr för att öka kollektivtrafikens framkomlighet och tillgänglighet. 40 mnkr för strategiska markinköp. 21 mnkr i fastigheter och anläggningar ägda av Kultur- och fritidsnämnden. I övrigt består kommunens investeringar i huvudsak av inventarier, maskiner mm. Den sammanlagda investeringsvolymen under perioden för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 563 mnkr exklusive investeringar i exploateringsområden. Utöver detta sker investeringar via kommunala fastighetsbolag som riktar sig mot den kommunala verksamheten. Större investeringar via kommunala bolag under planperioden avser bland annat investering i ny högstadieskola, Vallbacksskolan med 100 mnkr samt tillhörande idrottshall med 25 mnkr, en allmän upprustning av Sörbyskolan med 91 mnkr. För att möta ett ökat antal förskoleplatser görs investeringar i nya förskolor med 19 mnkr under åren Därutöver investeras ca 45 mnkr under år En ny multisportarena för samlokalisering av friidrott och andra sporter med kapacitet att inrymma ca åskådare budgeteras med 200 mnkr åren vid Sätraåsen. För att utveckla kommunens fotbollsanläggning och möjliggöra fortsatt allsvenskt spel har 140 mnkr under åren budgeterats för en ny fotbollsarena vid Sätraåsen. Dessa nya anläggningar tillsammans med befintliga vid och kring Sätraåsen skapar ett arenaområde under namnet Gavle Hov Arenaby. Nybyggnation av särskilda boenden för äldre (ca 130 boende) planeras under perioden Ett av dessa boenden görs med gemensam upphandling mellan kommunen och det kommunala bostadsbolaget AB Gavlegårdarna. Investeringsutgiften för detta projekt är beräknat till 190 mnkr. Ytterligare ett äldreboenden tillkommer genom öppen upphandling. Senare under år planeras för ett tredje tillkommande äldreboende. Två nya särskilda boende (5 6 lägenheter) för personer med funktionsnedsättning planeras årligen, varav hälften av dessa planeras uppföras av AB Gavlegårdarna. Därutöver tillkommer ett särskilt boende kombinerat med

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT 2014-10-21 Revisorskollegiet Sid 1 (8) Dnr 14REK7 Handläggare: Per Mårsell Eva Sundin Gävle kommuns delårsrapport 2, 2014 Vi bedömer att delårsrapporten i stort uppfyller de lagstadgade

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6)

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) SCBFS 2015:10 Bilaga 1 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kvartalsutfall för kommuner. De begärda uppgifterna

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet Finansiell analys Ekonomiskt utfall och ställning i korthet I koncernen Karlstads kommun ingår förutom kommunen även de helägda bolagen inom Stadshuskoncernen samt delägda bolag, stiftelser och kommunalförbund

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer