Reviderad Kommunplan med. Årsbudget 2014 och utblick

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad Kommunplan med. Årsbudget 2014 och utblick"

Transkript

1 Reviderad Kommunplan med Årsbudget 2014 och utblick

2 1 Innehållsförteckning Beslutsförslag... 3 Ny nämndsorganisation... 4 Kommunstyrelsens kommentarer och förslag... 5 Driftbudget... 5 Kommunstyrelse... 5 Teknisk nämnd... 5 Teknisk nämnd, Markbyggarna... 5 Kultur och fritidsnämnd... 5 Utbildningsnämndsnämnd... 5 Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd... 6 Finansförvaltning och övrigt... 6 Investeringsbudget... 6 Teknisk nämnd... 6 Teknisk nämnd, Markbyggarna... 7 Bolagssektorn... 7 Gavlefastigheter i Gävle AB... 7 Gävle Energi AB... 7 Ansvarsförbindelser/Borgensåtaganden... 7 Kommunövergripande mål, ekonomi... 8 Nämndöversikt REVISORSKOLLEGIET KOMMUNSTYRELSE VALNÄMND ÖVERFÖRMYNDARNÄMND TEKNISK NÄMND BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMND KULTUR OCH FRITIDSNÄMND UTBILDNINGSNÄMND NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNADSNÄMND SOCIALNÄMND OMVÅRDNADSNÄMND Ekonomiska sammanställningar, kommunen... 22

3 2 Resultatbudget Balansbudget Kassaflödesbudget Notförteckning till resultatbudget Notförteckning till balansbudget Driftbudget år Verksamhetens nettokostnad Investeringsbudget Nettoinvesteringar Försäljning av anläggningstillgångar Exploateringsbudget BILAGA Investeringsbudget och exploateringsbudget i detalj

4 3 Beslutsförslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 1. att fastställa föreliggande förändringar i reviderad kommunplan med årsbudget 2014 och utblick redovisad under kommunstyrelsens kommentarer och förslag, samt till följd av detta ny resultat-, balans och kassaflödesbudget för kommunen åren att den av Kommunfullmäktige fastställda kommunplanen med årsbudget 2014 och utblick från den 25 november 2013 i övrigt är fortsatt gällande, med undantag för att Barn och ungdomsnämndens och Utbildning och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplaner upphör att gälla och att dessa ersätts med nya verksamhetsplaner för Utbildningsnämnden och Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden för fastställande senast under mars månad att nämnderna har skyldighet att inrymma verksamheten inom de tilldelade budgetramarna. 4. att fastställa kommunens ram 2014 för utlämnade likviditetsgarantier till 4,0 mnkr för FPX och 1,0 mnkr för Movexum, totalt 5,0 mnkr, med delegation till kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens delegat att besluta i enskilda ärenden inom denna ram. Carina Blank Kommunstyrelsens ordförande

5 4 Ny nämndsorganisation Kommunfullmäktige har beslutat att Barn och ungdomsnämnden respektive Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden upphör från och med 1 januari 2014 och ersätts av nybildade nämnderna Utbildningsnämnden respektive Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden. Utbildningsnämnden kommer med den nya organisationen att ansvara för verksamhet från förskola till gymnasium. Detta innebär i stora drag att förskola och grundskola samt grundsärskola överförs från tidigare Barn och ungdomsnämnd, samt att gymnasiet samt gymnasiesärskolan överförs från tidigare Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden. Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att arbeta för att utveckla kommunens näringsliv och att öka sysselsättningen. Från Kommunstyrelsen överförs Näringslivsavdelningen och från Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten samt enheten för daglig verksamhet. investeringsbudgeten, samt dispositioner från centralt avsatta medel. I det reviderade förslaget kommenteras endast förändringar jämfört med den tidigare fastställda kommunplanen. Detta innebär därmed att den tidigare kommunplanen är fortsatt gällande till de delar som inte berörs av de nu redovisade förändringarna. Detta avser bland annat fastställda kommunövergripande, målen utöver de ekonomiska målen som justeras med den reviderade planen. Nämndernas fastställda verksamhetsplaner är fortsatt gällande förutom Barn och ungdomsnämndens och Utbildning och arbetsmarknadsnämndens som upphör att gälla. De nya nämnderna kommer att upprätta nya verksamhetsplaner för sina ansvarsområden. Övriga organisationsförändringar avser att kulturskolan överförs från tidigare Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden till Kultur och fritidsnämnden. Organisationsförändringarna medför att de ekonomiska ramarna till kommunens nämnder förändras och att en revidering måste göras av den kommunplan som fastställdes av Kommunfullmäktige den 25 november I övrigt innehåller den reviderade kommunplanen vissa förändringar avseende

6 5 Kommunstyrelsens kommentarer och förslag Kommunstyrelsens kommentarer och förslag innehåller de förändringar som finns att redovisa jämfört med den av Kommunfullmäktige fastställda kommunplanen med årsbudget 2014 och utblick Driftbudget Kommunstyrelse Teknisk nämnd Genom föreslagna investeringar i infrastruktur vid Sätraåsen ökar nämndens kostnader i form av kapitaltjänstkostnader år Samtidigt föreslås tidigare beslutad investering i Atlasområdet senareläggas till år 2015 och Sammantaget innebär dessa förändringar att nämndens kommunbidrag sänks med 0,1 mnkr år Genom beslutad organisationsförändring från och med år 2014 överförs Näringslivsavdelningen från Kommunstyrelsens till den nya nämnden Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden. Ansvaret för kommunens varumärkesarbete ligger dock kvar under Kommunstyrelsen. Med anledning av organisationsförändringen sänks Kommunstyrelsens ram (kommunbidrag) med 17,3 mnkr år Kommunstyrelsens ram föreslås därutöver utökas med 3,0 mnkr avseende miljöstrategiskt arbete, samt med 1,5 mnkr avseende utökning av andelen ekologiska livsmedel i kommunens kosthantering. Dessa poster finansieras från centralt avsatta medel för ändamålen. Övriga förändringar inklusive indexeffekter uppgår till 0,3 mnkr. Kommunstyrelsens totala ram sänks efter ovanstående förändringar med 12,5 mnkr år Teknisk nämnd, Markbyggarna Markbyggarna planeras att bilda bolag under Gavlefastigheter Gävle kommun AB från och med år Ärendet har dock återremitterats från Kommunfullmäktige och kommer åter att behandlas i början av år 2014 Kultur och fritidsnämnd Genom beslut i gällande kommunplan överförs Kulturskolan från Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden år En viss korrigering görs avseende fördelning av gemensamma resurser från tidigare Utbildning och arbetsmarknadsnämnden. Tidigare beräknade kostnadskompensation för iordningsställande av parkeringsplatser vid Sätraåsen överförs till Tekniska nämnden. Sammantaget innebär dessa förändringar dock ett oförändrat kommunbidrag för Kulturnämnden år Utbildningsnämndsnämnd Den nya nämnden får ansvar för barn och ungdomar från förskoleålder till gymnasiet.

7 6 Tidigare Barn och ungdomsnämndens totala kommunbidrag på 1 622,2 mnkr överförs i sin helhet. Därutöver görs en korrigering med 1,0 mnkr avseende rättning av tidigare beräkningsunderlag. Utöver denna korrigering har 14,1 mnkr avsatts centralt i den nuvarande kommunplanen för eventuell volymkorrigering under år 2014 om detta visar sig vara nödvändigt. Från tidigare Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden överförs 351,0 mnkr avseende gymnasiet, gymnasiesärskolan, samt andel av gemensamma resurser. Det totala kommunbidraget för nämnden uppgår därmed till 1 974,2 mnkr. Finansförvaltning och övrigt Ett miljöstrategiskt program har tagits fram i kommunen. Programmet har en hög ambitionsnivå och innehåller mål som innebär tillkommande investeringsbehov men även ökade driftkostnader. Centralt avsatta medel med 4,5 mnkr år 2014 föreslås överföras till Kommunstyrelsen. Summan inkluderar även medel för en utökning ekologisk kost. Av avsatta centrala medel för praktiktjänster mm i kommunen föreslås 4,2 mnkr överföras till Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden för att skapa traineeanställningar. Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd Den nya nämnden får ansvar för kommunens näringslivs och arbetsmarknadsfrågor, samt delar av LSS-verksamheten i form av daglig verksamhet. Kommunbidrag överförs från Kommunstyrelsen med 17,3 mnkr och från Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden med 177,6 mnkr. För att skapa yrkes trainee anställningar i kommunen till ungdomar med avslutat gymnasium föreslås nämndens ram utökas med 4,2 mnkr. Finansiering sker från centralt avsatta medel för praktiktjänster mm. Övriga korrigeringar uppgår till 1,2 mnkr och avser volymökning år 2012 inom daglig verksamhet som nu ger budgeteffekt. Det totala kommunbidraget för nämnden uppgår därmed till 200,3 mnkr år Investeringsbudget Teknisk nämnd 5,0 mkr av tidigare budgeterade medel för infrastruktur vid Sätraåsen tidigareläggs från 2015 till Den totala investeringen för ändamålet uppgår därmed till 12,0 mnkr år 2014 och avser parkeringar och ny matargata och inkluderar även kostnader för dagvatten. För att iordningsställa kvartersmark i anslutning till nya arenor vid Sätraåsen föreslås anslaget för infrastruktur utökas med 5,0 mnkr år Sammantaget budgeteras därmed 17,0 mnkr för den tillkommande infrastrukturen i området i denna etapp. Ytterligare etapper avser bland annat att skapa bra trafiklösningar i området. Dessa investeringar finns för närvarande inte upptagna i våra investeringsplaner och får därmed värderas i kommande planeringsvarv.

8 7 För att utveckla Atlasområdet budgeteras i den nu gällande kommunplanen 20 mnkr i kajer år För att få bättre överensstämmelse med en realistisk planering senareläggs detta anslag och fördelas med 10 mnkr år 2015 och 10 mnkr år Teknisk nämnd, Markbyggarna Om bolagisering genomförs från och med år 2014 överförs investeringsanslagen på 3,5 mnkr per till bolagssektorn. Bolagssektorn Inom bolagssektorn föreslås revideringar i de tidigare beslutade investeringsplanerna enligt nedanstående redovisning. Sammantaget innebär dessa revideringar en minskad investeringsvolym med 10 mnkr under planeringsperioden. Gavlefastigheter i Gävle AB 140 mnkr har budgeterats vid Sätraåsen för att bygga en fotbollsarena som klarar Svenska Fotbollsfärbundets arenakrav för svensk elitfotboll. Under hösten 2013 har systemhandlingar och förfrågningsunderlag upprättats för upphandling av arenaprojektet. Kalkylresultatet redovisar en investeringsnivå på 140 mnkr. Om denna investeringsnivå ligger kvar efter genomförd upphandling kommer redovisade önskvärda optioner för komplettering av arenans grundutförande inte att kunna handlas upp i en första etapp. De kommersiella lokalerna (ca kvm) inom plan 2 och 3 i byggnaden mot Idrottsvägen ingår inte i Svenska Fotbollsförbundets arenakrav. Bakgrunden till dessa föreslagna lokaler är dels önskemål om en acceptabel fasad mot Idrottsvägen, samt önskemål att på sikt utveckla dessa lokaler i samarbete med presumtiva företag och idrottsföreningar. Denna byggnad som inledningsvis uppförs som en oinredd råyta föreslås överföras till bolagets kommersiella verksamhet. Utsikterna att få en uthyrning av dessa lokaler på kommersiella grunder bedöms som goda, alternativt säljas efter en tredimensionell fastighetsbildning. För att möjliggöra en tillkomst av dessa ytor föreslås Gavlefastigheters investeringsram utökas med 15 mnkr år 2014 och med 5 mnkr år I anslutning till arenan finns även kommersiella byggrätter på ca kvm som föreslås ligga kvar i kommunens ägo. Gävle Energi AB De i kommunplanen upptagna investeringsbeloppen för vindkraftsinvesteringar åren med 10 mnkr per år lyfts ut ur planen. Investeringsvolymerna får bedömas i takt med att behov uppstår och därefter inarbetas i kommande investeringsplaner. Ansvarsförbindelser/Borgensåtagan den Nuvarande regelverk, likviditetsgaranti för externa projekt, beslutat i Kommunstyrelsen ,dnr 06KS336, med delegation till ekonomi-och finanschefen, innebär att projekt med beviljad extern finansiering får en likviditetsgaranti av Gävle kommun i avvaktan på att beviljade externa medel utbetalas. Regelverk inom EU innebär att kostnaderna måste upparbetas innan rekvisition av projektmedel kan göras. Likviditetsgarantier har sedan tidigare år lämnats till FPX och Movexum och uppgår till 3,0 mnkr respektive 0,5 mnkr. Likviditetsgarantin klassificeras nu som ansvarsförbindelse. Detta innebär krav på

9 8 beslut i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige föreslås därför besluta om ram för likviditetsgaranti 2014 med maximalt 4,0 mnkr för FPX och maximalt 1,0 mnkr för Movexum, med delegation till Kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens delegat att besluta i enskilda ärenden för FPX respektive Movexum inom denna ram. Uppföljning av likviditetssituationen för FPX och Movexum sker löpande under året. Förnyad ram för likviditetsgarantier tas i samband med Mål och Ramar respektive Kommunplanen. Kommunövergripande mål, ekonomi Följande indikatorer föreslås till de kommunövergripande målen. Verksamhetens nettokostnader, exklusive realisationsvinster/ förluster får långsiktigt inte öka i snabbare takt än intäkterna frånskatter, generella bidrag och utjämning. Indikator Verksamhetens nettokostnader jämfört med föregående år (%) Skatter, generella bidrag och utjämning, förändring jämfört med föregående år (%) Utfall 2012 Målvärde 2013 Målvärde 2014 Målvärde 2015 högst högst högst -0,8% 6,4% 3,9% 2,5% Målvärde 2016 Målvärde 2017 högst högst 4,1% 3,8% 0,7% 4,5% 4,7% 3,3% 4,2% 3,8% Årets resultat exklusive realisationsvinster/förluster ska under planeringsperioden i genomsnitt uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning. Utfall Målvärde Målvärde Målvärde Målvärde Målvärde Indikator Årets resultat i procent av minst minst minst minst minst skatteintäkter, generella 2,5% 0,4% 1,5% 2,1% 2,2% 2,2% bidrag och utjämning (%) Årets resultat i procent av minst minst skatteintäkter, generella 1,6% i 2,0% i bidrag och utjämning, i genomsnitt genomsnitt genomsnitt under under under planeringsperioden (%) perioden perioden

10 9 Kommunkoncernen ska eftersträva en långsiktig tillväxt i balans och det övergripande målet är att bibehålla kommunkoncernens soliditet. Utfall Målvärde Målvärde Målvärde Målvärde Målvärde Indikator Kommunens soliditet (%). minst minst minst minst minst 26% 26,9% 26,5% 30,5% 32,8% 34,9% Kommunkoncernens minst minst minst minst minst soliditet (%). 15,0% 13,4% 16,6% 17,4% 18,8% 20,4% Kommunkoncernens skuldsättningsnivå bör inte överstiga kr per innevånare Utfall Målvärde Målvärde Målvärde Målvärde Målvärde Indikator Kommunkoncernens högst högst högst högst högst skuldsättningsnivå (kr/invånare). kr/inv kr/inv kr/inv kr/inv kr/inv kr/inv Nettoinvesteringar, inklusive investeringar hos kommunala bolag riktade mot kommunens skattefinansierade verksamhet bör till 100 procent vara självfinansierad sett över en femårsperiod. Indikator Självfinansieringsgrad, per år (%) Självfinansieringsgrad över en rullande femårsperiod (%) Utfall Målvärde Målvärde Målvärde Målvärde Målvärde % minst 41% minst 53% Minst 67% minst 98% minst 153% Minst 67% minst 73%

11 10 Nämndöversikt Sammandrag av verksamhetens kommunbidrag KF Budget Justerad Budget Budget Plan Plan Plan Belopp i mnkr Skattefinansierad verksamhet: Revisionskollegie 4,3 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 Kommunstyrelse 215,9 223,0 231,2 229,8 231,3 232,7 Valnämnd 0,1 0,1 3,3 0,1 0,1 0,1 Överförmyndarnämnd 6,6 6,6 6,7 6,7 6,8 6,9 Teknisk nämnd 196,7 198,7 194,6 201,3 210,2 219,1 Byggnads- o miljönämnd 31,1 31,4 30,7 30,2 30,5 30,9 Kultur- o fritidsnämnd 267,5 269,4 276,4 292,3 316,1 318,0 Utbildningsnämnd 1 936, , , , , ,1 Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnd 186,2 186,7 200,3 206,1 210,7 217,6 Socialnämnd 416,7 419,3 436,2 432,3 430,9 430,1 Omvårdnadsnämnd 1 246, , , , , ,0 Summa verksamhetens kommunbidrag 4 507, , , , , ,2

12 11 REVISORSKOLLEGIET RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Övriga kostnader Avskrivning Summa kostnader Verksamhetens resultat Intern ränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag ÅRETS RESULTAT INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa nettoinvestering

13 12 KOMMUNSTYRELSE RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Övriga kostnader Avskrivning Summa kostnader Verksamhetens resultat Intern ränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag RESULTAT EFTER K-BIDRAG realisationsvinst exploateringsöverskott exploateringsunderskott ÅRETS RESULTAT INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa nettoinvestering Fastighetsförsäljningar Summa nettoexploatering Överförda anl tillgångar (expl) Anm. Redovisas exklusive Näringslivsavdelning from 2012

14 13 VALNÄMND RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Övriga kostnader Avskrivning Summa kostnader Verksamhetens resultat Intern ränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag ÅRETS RESULTAT INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa nettoinvestering

15 14 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Övriga kostnader Avskrivning Summa kostnader Verksamhetens resultat Intern ränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag ÅRETS RESULTAT INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa nettoinvestering

16 15 TEKNISK NÄMND RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Övriga kostnader Avskrivning Summa kostnader Verksamhetens resultat Intern ränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag ÅRETS RESULTAT INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa nettoinvestering

17 16 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMND RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Övriga kostnader Avskrivning Summa kostnader Verksamhetens resultat Intern ränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag ÅRETS RESULTAT INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa nettoinvestering

18 17 KULTUR OCH FRITIDSNÄMND RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr) Statsbidrag symfoniorkester Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Övriga kostnader Avskrivning Summa kostnader Verksamhetens resultat Intern ränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag ÅRETS RESULTAT Resultatfond 31/12 INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa nettoinvestering Anm. Redovisningen inkluderar Kulturskolan från år 2012

19 18 UTBILDNINGSNÄMND RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr) Taxor och avgifter Riktade statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Övriga kostnader Avskrivning Summa kostnader Verksamhetens resultat Intern ränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag ÅRETS RESULTAT Resultatfond 31/12 INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa nettoinvestering Anm. Redovisningen som ny organisation från år 2012

20 19 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNADSNÄMND RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr) Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Övriga kostnader Avskrivning Summa kostnader Verksamhetens resultat Intern ränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag ÅRETS RESULTAT Resultatfond 31/12 INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa nettoinvestering Anm, Redovisningen som ny organisation från år 2012

21 20 SOCIALNÄMND RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Övriga kostnader Avskrivning Summa kostnader Verksamhetens resultat Intern ränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag ÅRETS RESULTAT Resultatfond 31/12 INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa nettoinvestering

22 21 OMVÅRDNADSNÄMND RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Övriga kostnader Avskrivning Summa kostnader Verksamhetens resultat Intern ränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag ÅRETS RESULTAT Resultatfond 31/12 INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr) Summa nettoinvestering

23 22 Ekonomiska sammanställningar, kommunen

24 23 Resultatbudget Bokslut Prognos Budget Budget Plan Plan Plan Belopp i milj kr Not Verksamhetens intäkter , ,0 927,8 892,7 943,9 884,0 907,7 Verksamhetens kostnader , , , , , , ,5 Av- och nedskrivningar 2-76,4-80,9-83,3-85,7-90,7-91,2-97,1 Verksamhetens nettokostnad , , , , , , ,8 Skatteintäkter , , , , , , ,4 Generella bidrag o utjämn ,6 662,2 663,6 687,1 663,6 661,6 662,2 Finansiella intäkter 6 336,3 309,6 313,8 341,2 384,0 434,6 445,0 Finansiella kostnader 7-235,7-236,6-223,9-228,2-272,3-319,9-328,6 Resultat före extraordinära poster 150,0 22,5 40,5 120,7 186,0 121,9 126,1 Extraordinära poster 1,6 ÅRETS RESULTAT 151,6 22,5 40,5 120,7 186,0 121,9 126,1 Varav realisationsvinst o exploateringsresultat 41,0 21,5 23,3 49,7 80,7 6,6 8,8 Varav ers garantiförsäkring 0,0 Resultat exkl reavinst, exploatering o garantiförs. 110,6 1,0 17,1 71,0 105,3 115,3 117,3 Årets resultats andel av skatteintäkterna 2,5% 0,0% 0,4% 1,5% 2,1% 2,2% 2,2% Prognos 2013 är baserad på läge i delårsrapport 2. Månadsprognos per november månad redovisar +56,5 mnkr och +34,0 mnkr exklusive reavinster och exploateringsresultat. Budget 2013 avser Kf-budget beslutad i nov

25 24 Balansbudget Belopp i milj kr 31/12 Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella/materiella tillgångar , , , , , ,4 Finansiella tillgångar , , , , , ,3 Summa anläggningstillg , , , , , ,7 Omsättningstillgångar Förråd/lager/exploateringsfast 10 47,2 36,7 34,6 21,8 18,5 16,1 Kortfristiga fordringar ,0 706,1 649,0 647,7 646,4 645,1 Kortfristiga placeringar 12 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassa och bank 215,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 Summa omsättningstillg ,7 858,6 799,4 785,3 780,7 776,9 Summa tillgångar , , , , , ,6 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital , , , , , ,8 Årets resultat 151,7 22,5 120,7 186,0 121,9 126,1 Summa eget kapital 3 556, , , , , ,9 Skulder Avsättningar ,9 461,4 456,6 469,6 490,8 466,0 Förmedlade långa lån mm , , , , , ,8 Egna långa lån ,0 465,7 333,4 155,9 70,7 47,7 Kortfristiga skulder ,5 907,3 938,8 926,7 910,6 923,3 Summa skulder 6 537, , , , , ,7 Summa eget kapital/skulder , , , , , ,6 Ansvarsförbindelser: Pensioner 2 194, , , , , ,9 Soliditet 1 35,2% 33,9% 32,6% 32,4% 32,8% 33,3% Soliditet 2 26,0% 22,8% 26,5% 30,5% 32,8% 34,9%

26 25 Kassaflödesbudget Prognos Budget Plan Plan Plan Belopp i milj kr Den löpande verksamheten Årets resultat 22,5 120,7 186,0 121,9 126,1 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar 80,9 85,7 90,7 91,2 97,1 Avsättningar 43,5-4,8 13,1 21,1-24,8 Realisationsvinst -4,8-1,0-1,0-1,0-1,0 Realisationsförlust 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 142,1 200,7 288,8 233,2 197,4 Ökning/minskning förråd/lager/expl.fast. 10,5 2,2 12,8 3,3 2,4 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 65,9 57,0 1,3 1,3 1,3 Ökning/minskning kortfristiga placeringar 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 34,8 31,5-12,1-16,1 12,6 Kassaflöde från den löpande verks. 353,0 291,4 290,8 221,8 213,8 Investeringsverksamheten Investering i materiella anl.tillgångar -229,3-159,0-134,8-157,9-145,7 Försäljning av materiella anläggningstillg. 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Investering i finansiella anl.tillgångar -345,8-40,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning av finansiella anläggningstillg. 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverks. -565,1-178,0-114,8-137,9-125,7 Finansieringsverksamheten Nyupptagna egna lån 75,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Nyupptagna förmedlade lån 282,6 772,0 629,5 206,3 83,5 Amortering av egna lån 0,0-132,3-177,5-85,2-23,0 Amortering av förmedlade lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ökning av långfristiga fordringar -246,1-753,0-628,0-204,9-148,6 Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverks. 112,1-113,3-176,0-83,8-88,2 Årets kassaflöde -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Likvida medel vid årets början 215,8 115,8 115,8 115,8 115,8 Likvida medel vid årets slut 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8

27 26 Notförteckning till resultatbudget Not 1. Verksamhetens intäkter och kostnader Verksamhetens intäkter Hyror och arrenden (exkl övergångsbost mm) 69,9 71,7 73,1 75,1 80,8 86,4 Riktade statsbidrag 174,6 199,2 201,6 204,7 208,2 210,1 Realisationsvinster 9,7 4,8 1,0 1,0 1,0 1,0 Exploateringsintäkter 31,9 31,5 61,3 95,0 11,3 12,6 Övriga intäkter 725,7 718,7 555,7 568,2 582,8 597,6 Summa intäkter 1 011, ,0 892,7 943,9 884,0 907,7 Verksamhetens kostnader Personalkostnader , , , , , ,2 Pensionskostnader -250,3-275,5-279,0-287,0-298,2-315,2 Köp av verksamhet (skattefinansierad verks.) , , , , , ,1 Exploateringskostnader -0,6-17,3-12,6-15,3-5,7-4,8 Övriga kostnader , , , , , ,2 Summa kostnader , , , , , ,5 Verksamhetens nettokostnader, exkl avskrivning , , , , , ,8 I verksamhetens nettokostnader redovisas utöver nämndernas verksamhetskostnader diverse gemensamma kostnader under kommunens finansförvaltning. Arbetsgivaravgifter 2014 Gävle kommun ska som arbetsgivare betala lagstadgade och avtalsmässiga arbetsgivaravgifter och försäkringar. Arbetsgivaravgifterna har beräknats utifrån nu kända förhållanden. Utöver dessa kostnader belastas förvaltningarna med ett kalkylerat personalomkostnadspålägg avseende täckning för avtalspensioner och tillhörande löneskatt. % Kommunala avtal Uppdragstagare Lagstadgade avgifter 31,42 31,42 Avtalsenliga avgifter 0,21 Avtalspension 6,83 Totalt 38,46 31,42 Pensionskostnader Pensionskostnaderna i budgetförslaget är beräknad enligt den i redovisningslagen föreskrivna så kallade blandmodellen. Detta innebär att pensionsskuld som är intjänad före 1998 lyfts ut ur balansräkningen och redovisas som ansvarsförbindelse. Beräkningen baseras på pensionsavtalet KAP-KL och är beräknad enligt riktlinjer för pensionsskuldsberäkning (RIPS 07).

28 27 Forts not 1. Prognos Budget Plan Plan Plan Pensionskostnader: Årets utbetalning -105,0-107,5-109,4-112,7-118,5 Årets intjänande individuell del -96,7-99,8-106,8-108,1-114,2 Pensionsförsäkringsavgifter -5,7-5,1-6,2-6,3-6,4 Avgiftsbefrielseförsäkring 0,0 0,0-2,7-2,8-2,9 Löneskatt på pensioner mm -52,0-51,7-55,0-56,3-59,4 Summa utbetalningar -259,4-264,1-280,0-286,2-301,4 Årets nyintjänande, avsättning -12,2-12,0-5,6-9,6-11,0 Löneskatt, avsättning -3,0-2,9-1,3-2,3-2,7 Finansiell kostnad, avsättning/löneskatt -35,2-2,8-7,6-11,4-13,7 Summa avsättningar -50,3-17,8-14,6-23,4-27,4 Summa kostnader -309,8-281,9-294,6-309,5-328,8 Kostnader exkl finansiell del -274,6-279,0-287,0-298,2-315,2 Centralt avsatta budgetmedel För att möjliggöra en aktiv lönepolitik i kommunen och underlätta lönekorrigeringar i samband med arbetsvärderingar, samt viss reserv för nya löneavtal, har centrala lönemedel inkluderat arbetsgivaravgifter reserverats i budgeten motsvarande 1,0 procent per år under planeringsperioden. Tillsammans med de generella lönekompensationer som lagts ut direkt i nämndernas ramar har följande årliga löneökningar i procent därmed kalkylerats i budgetförslaget ,18% 3,43% 4,2 % 4,2 % Prognos Budget Plan Plan Plan Centralt avsatta medel: Oförutsett Kommunfullmäktige 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Till kommunstyrelsens disposition: Rent oförutsett 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Reserv obalanser 0,0 40,0 45,0 45,0 45,0 Utredningar/medfinansiering 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Ej utlagda hyreskompensationer 0,0 8,2 11,4 14,3 17,1 VA Norrlandet 0,0 1,5 1,6 2,8 2,8 Miljöstrategiskt program 0,0 0,0 2,0 4,0 6,0 Ekologisk kost 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 Datorer i grundskolan/praktikplatser 0,0 5,8 5,8 5,8 5,8 Bostadssociala åtgärder 17,9 10,0 10,0 10,0 10,0 Prognostiserade volymeffekter 0,0 14,1 14,5 14,9 15,4 Centrala lönemedel -0,1 30,4 62,7 97,6 135,7 Totalt 22,8 121,0 165,5 206,9 250,3

29 28 Not 2. Avskrivningar Avskrivningar enligt plan ska motsvara värdeminskningen på inventarier och anläggningar och har beräknats utifrån befintliga och planerade anskaffningsvärden för fastigheter, anläggningar, fordon, maskiner och inventarier. Avskrivningar görs enligt nominell metod och påbörjas månaden efter att tillgången tagits i bruk. Not 3. Verksamhetens nettokostnader Prognos Budget Plan Plan Plan Skattefinansierad verksamhet: Kommunstyrelse -202,5-181,5-149,1-224,7-223,9 Valnämnd -0,1-3,3-0,1-0,1-0,1 Överförmyndarnämnd -6,3-6,7-6,7-6,8-6,9 Revisorskollegiet -4,3-4,4-4,5-4,6-4,7 Teknisk nämnd -207,2-194,6-201,3-210,2-219,1 Markbyggarna -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Byggnads- o miljönämnd -32,1-30,7-30,2-30,5-30,9 Kultur- o fritidsnämnd -269,1-276,4-292,3-316,1-318,0 Utbildningsnämnd , , , , ,1 Näringsliv- o arbetsmarknadsnämnd -187,9-200,3-206,1-210,7-217,6 Socialnämnd -434,3-436,2-432,3-430,9-430,1 Omvårdnadsnämnd , , , , ,0 Summa skattefinansierad verksamhet , , , , ,5 Finansförvaltning: Utjämning arbetsgivaravgifter, pers -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kalkylerat Po-pålägg pensioner 142,1 146,5 151,3 158,7 167,7 Utgående pensioner och löneskatt -260,3-261,6-273,7-279,7-294,8 Avsättning pensioner/löneskatt -15,2-14,9-6,9-12,0-13,7 Interna räntor 45,3 41,7 44,8 54,1 55,2 Ers ledningsrätt Gävle Energi 6,0 6,2 6,3 6,4 6,5 Garantiförsäkring -11,0-14,0-16,0-16,0-16,0 Oförutsedda behov mm -22,9-90,6-114,5-145,4-151,6 Särskilda lönemedel 0,1-30,4-62,7-97,6-135,7 Semesterlöneskuldsförändring -5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 Diverse 75,9 1,0 1,0 1,0 1,0 Summa finansförvaltning -45,9-221,1-275,4-335,5-386,4 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,8 Not 4. Skatteintäkter Prognos Budget Plan Plan Plan Skatt på eget underlag 22:26, preliminärt 3 950, , , , ,4 Slutavräkning föregående år 10,6 0,0 Prognos slutavräkning innevarande år -25,7-22,6 Summa skatteintäkter 3 935, , , , ,4

30 29 Not 5. Generella statsbidrag och utjämning Prognos Budget Plan Plan Plan Strukturbidrag 11,5 10,1 10,1 10,2 10,2 Regleringsbidrag/-avgift 43,8 20,5 14,7-12,6-39,2 Fastighetsavgift 151,9 152,5 152,5 152,5 152,5 Inkomstutjämning 588,0 630,0 637,5 666,0 697,0 Kostnadsutjämning -115,9-104,8-107,4-110,6-114,2 Mellan kommunal utjämning 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Införandebidrag 0,0 22,2 0,0 0,0 0,0 LSS-utjämning -17,9-43,4-43,7-44,0-44,3 Summa generella statsbidrag och utjämning 662,2 687,1 663,6 661,6 662,2 Not 6. Finansiella intäkter Prognos Budget Plan Plan Plan Förmedlade lån inom koncernen 161,1 184,4 222,4 268,6 278,0 Provision förmedlade lån 20,0 22,7 26,2 28,5 28,1 Utlämnade lån 79,6 80,8 81,5 82,4 83,8 Koncernkonto 6,5 6,6 6,7 6,8 6,8 Swapräntor 30,0 35,5 36,0 37,0 37,0 Avkastning pensionsfond 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga finansiella intäkter 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 Summa finansiella intäkter 309,4 341,2 384,0 434,6 445,0 Not 7. Finansiella kostnader Prognos Budget Plan Plan Plan Egen upplåning -9,8-2,5-2,7 1,0 4,1 Förmedlade lån inom koncernen -161,1-184,4-222,4-268,6-278,0 Koncernkonto -3,5-4,5-5,0-5,5-5,5 Swapräntor -30,0-35,5-36,0-37,0-37,0 Finansiella kostnader pension -35,2-2,8-7,6-11,4-13,7 Bank- och förvaltningskostnad -1,5-1,5-1,5-1,5-1,5 Avgår kreditivränta 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Summa finansiella kostnader -238,0-228,2-272,3-319,9-328,6 Kommunen fungerar som internbank åt bolagen inom koncernen Gävle kommun. I föreliggande budgetförslag har volymförändringarna av utlåning inom koncernen kalkylerats jämfört med läge 31/ De förmedlade lånen har även beaktats i den ränteberäkning som redovisas under finansiella intäkter. Enligt antagna styrprinciper ska pågående investeringar belastas med kreditivränta under aktiv byggtid. Kreditivräntan är beräknad till 3,00 procent under åren och 3,5 procent under åren Lånen har beräknats utifrån följande ränteantaganden Kort ränta 2,28% 2,91% 3,54% 4,11% 4,42% Lång ränta 3,65% 3,76% 4,20% 4,48% 4,62% Budgeterad snittränta för nyupplåning 3,38% 3,59% 4,07% 4,41% 4,58%

31 30 Notförteckning till balansbudget Not 8. Immateriella/materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Materiella anläggningstillgångar: Bokfört värde 1 januari 1 301, , , , ,0 Årets nettoinvesteringar 229,3 159,0 134,8 157,9 145,7 Planenliga avskrivningar -81,7-85,7-90,7-91,2-97,1 Nedskrivningar p g a försäljningar -5,2-19,0-19,0-19,0-19,0 Övriga nedskrivningar Anskaffningsvärde 31 december 2 969, , , , , ,5 Ackumulerade avskrivningar , , , , , ,3 Avrundning/utjämning Bokfört värde 31 december 1 301, , , , , ,3 Bokfört värde 31 december totalt 1 301, , , , , ,6 Not 9. Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Gävle stadshus AB 316,0 316,0 316,0 316,0 316,0 316,0 Svenska Kommun Försäkrings AB 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB 354,2 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 Gästrike Vatten AB 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Gävle Vatten AB 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Stiftelsen Parkeringsgaraget Gåvan 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunförbundet SAM 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Övriga, Kommuninvest m fl 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Summa aktier och andelar 687, , , , , ,5 Långfristiga fordringar Förmedlade lån till koncernföretag Gävle Stadshus AB 230,0 209,5 184,3 159,5 134,7 110,1 AB Gavlegårdarna 2 775, , , , , ,3 Gavlefastigheter Gävle kommun AB 698,0 793, , , , ,1 Gävle Energi koncern 835,0 762,7 738,6 772,5 808,4 793,9 Gästrike Återvinnare 40,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Gävle Vatten AB 0,0 73,1 175,8 347,9 479,7 624,5 Gävle Hamn AB 268,4 413,4 756,5 825,3 825,6 829,4 Summa förmedlade lån koncernföretag 4 846, , , , , ,3 Övrig utlåning till kommunala bolag Gavlefastigheter Gävle kommun AB 1 178, , , , , ,8 Gävle Hamn AB 570,7 568,4 568,4 568,4 568,4 568,4 Gävle Energi (förlagslån) 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 Gävle Vatten AB 73,5 71,8 71,8 71,8 71,8 71,8 Summa övrig utlåning koncernföretag 1 917, , , , , ,5

32 31 Forts not 9. Övrig långfristig utlåning Bomhus Folkets Hus 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 Norrsundets Folkets Hus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Läkerol Arena 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 Gävle Golfklubb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sjöfartsverket 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Trafikverket 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,5 Kommuninvest i Sverige AB (förlagslån) 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 Summa övrig utlåning 136,9 136,9 136,9 136,9 136,9 203,4 Finansiell fordran, stb Hamnled 55,5 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Fordran jämkning moms Gavlefastigheter 13,4 12,0 10,6 9,3 7,9 6,6 Fordran jämkning moms Gävle Hamn 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 Övriga långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa långfristiga fordringar 6 970, , , , , ,9 Summa finansiella anläggningstillgångar 7 657, , , , , ,4 Not 10. Förråd, lager, exploateringsfastigheter Förråd, lager 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Exploateringsfastigheter 46,5 36,0 53,9 41,1 37,8 15,4 Avrundning/utjämning -0,1-0,1-0,1 Summa förråd, lager, expl.fastigheter 47,2 36,6 54,6 41,7 38,4 16,1 Not 11. Kortfristiga fordringar Kommunalskatt 125,6 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Fastighetsavgift 51,7 57,8 54,3 53,0 51,7 50,4 Övriga fordringar 594,7 594,7 594,8 594,7 594,7 594,7 Summa kortfristiga fordringar 772,0 706,1 649,0 647,7 646,4 645,1 Not 12. Kortfristiga placeringar Pensionsfond 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kortfristiga placeringar 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 32 Not 13. Eget kapital Ingående eget kapital 3 404, , , , , ,8 Årets resultat 151,7 22,5 120,7 186,0 121,9 126,1 Summa Eget Kapital 3 556, , , , , ,9 Not 14. Avsättningar Hamnspår 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 9,5 Deponier 100,2 100,2 78,2 78,2 78,2 38,2 Övriga avsättningar 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser: Ingående avsättning för pensioner 239,3 279,8 294,1 305,8 324,6 Ingående avsättning till särskild löneskatt för pens. 58,1 61,1 64,0 65,3 67,7 Förändring av avsättning pensioner 12,2 12,0 5,6 9,6 11,0 Ränteuppräkning pensioner 28,3 2,3 6,2 9,2 11,0 Förändring av löneskatt 3,0 2,9 1,3 2,3 2,7 Utgående avsättning för pensioner 239,3 279,8 294,1 305,8 324,6 346,7 Utgående avsättning till särskild löneskatt för pens. 58,1 61,1 64,0 65,3 67,7 70,3 Avrundning/utjämning Summa avsättningar 417,9 461,4 456,6 469,6 490,8 466,0 Not 15. Långfristiga skulder Förmedlade lån till kommunala bolag 4 848, , , , , ,4 Gävle kommuns egna lån 390,0 472,1 339,8 162,3 77,1 54,1 Investeringsbidrag 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 Summa långfristiga skulder 5 246, , , , , ,4 Not 16. Kortfristiga skulder Pensionsskuld individuell del 92,8 96,7 99,8 106,8 108,1 114,2 Särskild löneskatt på individuell pensionsavgift 28,5 28,7 29,4 31,1 31,4 32,9 Semesterlöneskuld 178,3 183,3 188,3 193,3 198,3 203,3 Övriga kortfristiga skulder 572,8 572,8 572,8 572,8 572,8 572,8 Summa kortfristiga skulder 872,5 907,3 938,8 926,7 910,7 923,3

34 33 Driftbudget år 2014 Belopp i mnkr Nämnd/Styrelse Intäkt Kostnad Netto Kommun- Årets bidrag resultat Skattefinansierad verksamhet Revisorskollegiet 1,1-5,5-4,4 4,4 0,0 Kommunstyrelse 176,6-407,9-231,2 231,2 0,0 Kommunstyrelse reavinst/-förlust 62,3-12,6 49,7 0,0 49,7 Valnämnd 2,2-5,5-3,3 3,3 0,0 Överförmyndarnämnd 0,5-7,2-6,7 6,7 0,0 Teknisk nämnd 65,8-260,5-194,6 194,6 0,0 Byggnads- och miljönämnd 28,7-59,4-30,7 30,7 0,0 Kultur- och fritidsnämnd 81,4-357,9-276,4 276,4 0,0 Utbildningsnämnd 212, , , ,2 0,0 Näringsliv o arb.markn.nämnd 120,6-320,9-200,3 200,3 0,0 Socialnämnd 79,6-515,8-436,2 436,2 0,0 Omvårdnadsnämnd 305, , , ,3 0,0 Delsumma 1 136, , , ,5 49,7 Finansförvaltning 194,4-415,6-221,1 Avgår Interna intäkter och kostnader -438,6 438,6 Summa verksamhetens Nettokostnad 892, , ,9

35 34 Verksamhetens nettokostnad Inklusive planenliga avskrivningar och pensionsavsättningar men exklusive realisationsvinster och exploateringsresultat uppgår verksamhetens nettokostnader till mnkr år 2014 (4 804 mnkr inklusive realisationsvinster mm), vilket är en ökning med 184 mnkr eller 3,9 procent jämfört med prognos för år Kommunens bruttokostnader i den löpande verksamheten inklusive avskrivningar beräknas år 2013 öka med 333 mnkr. Den genomsnittliga ökningstakten för bruttokostnaderna under den senaste treårsperioden uppgår till ca 133 mnkr per år. Under år 2012 överfördes dock kollektivtrafiken till ny huvudman (Landstinget) genom skatteväxling, varvid bruttokostnaden sänktes med ca 82 mnkr detta år. Om denna sänkning exkluderas uppgår den genomsnittliga bruttokostnadsökningen till ca 160 mnkr per år under perioden. För år 2013 innebär nuvarande prognos en bruttokostnadsökning med ca 287 mnkr exklusive effekten av övertagen hemsjukvård. För att klara 2014 års budgeterade resultat är det därmed nödvändigt med ett trendbrott vad gäller kostnadsökningstakten. Detta sker genom ramanpassningar och effektiviseringsåtgärder. Löne- och prisnivåerna förväntas hållas nere av det rådande konjunkturläget. För arbetsmarknaden träffades nya löneavtal under år 2012 som även innefattar år För att uppnå budgeterat årsresultat ställs krav på rationaliseringar/besparingar hos kommunens nämnder. I övrigt påverkas även kostnadsutvecklingen i bruttotermer av strukturella förändringar. Detta kan till exempel vara nivån på verksamheter finansierade med riktade statsbidrag eller liknande. De tilldelade kommunbidragen stiger totalt med 97 mnkr jämfört med aktuell budget för år För år 2014 har kommunbidragen utökats med 95 mnkr till följd av pris- och löneökningar. Sammantaget motsvarar detta en ökning av verksamhetens nettokostnader med 2,0 procent. Genom förändringar i befolkningsstrukturen och övriga volymförändringar har kommunbidragen sänkts med ca 2 mnkr. 12 mnkr av nuvarande kommunbidrag bortfaller då dessa avser projekt, tilläggsanslag och liknande som avslutas i samband med år 2013 års utgång. Nämndernas kommunbidrag har generellt nedjusterats med 1,5 procent som effektiviseringskrav, vilket motsvarar 69 mnkr. Genom en sänkning av internräntenivån år 2014 nedjusteras nämndernas kommunbidrag med 14 mnkr motsvarande kostnadssänkningen. Återstående 97 mnkr har tilldelats verksamheterna som riktade ramtillskott. För att uppnå en ekonomisk balans är det nödvändigt att samtliga nämnder lyckas klara verksamheten inom de tilldelade ramarna. För närvarande redovisar underskottsnämnder i delårsbokslut obalanser på ca 83 mnkr. Cirka mnkr av dessa obalanser åtgärdas med de ramtillskott nämnderna tilldelas år Dessutom budgeteras en reserv på 40 mnkr för

36 35 eventuellt återstående obalanser centralt under finansförvaltningen. För att nå det budgeterade årsresultatet år 2014 finns sammantaget ett utrymme att öka verksamheternas nettokostnader med 3,9 procent eller med 2,3 procent om återbetalningen av premier från AFA-försäkringen under år 2013 frånräknas. Om det finansiella resultatmålet på 2 procent ska nås kan verksamhetens nettokostnader endast stiga med 1,8 procent, AFA-intäkten frånräknad. I nedanstående tabell redovisas de riktade ramtillskotten (utökade kommunbidragen) år 2014 jämfört med den aktuella årsbudgeten Mnkr Hyror, kapitaltjänst och drift för investeringar 20,4 Försörjningsstöd till enskilda 10,0 Höjd kvalitet i skolbarnsomsorgen 10,0 Gruppboende personer med funktionsnedsättning 7,3 Särskilda utvecklingsmedel/samverkansmedel 5,0 Ökade vinterkostnader 4,8 Yrkes trainee anställningar i kommunen 4,2 Fria pensionärsresor 3,9 Ökad undervisningstid, mattematik 3,4 Jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd 3,2 Allmänna val/eu-val 3,2 Miljöstrategiskt program 3,0 Sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 2,7 Våld i nära relation 2,0 Stärkt uppsiktsroll för kommunstyrelsen 2,0 Arkitekt- och markanvisningstävling bibliotek 2,0 Verksamhetsmedel i Atlasområdet 2,0 Treklövern 1,5 Ekologisk kost 1,5 Fritidsaktiviteter i stadsdelarna 1,3 GIS-strategi 1,0 Balanserad styrning 1,0 Projekt Skolfam 0,7 Eftersläpade livsmedelsinspektioner 0,6 Nationella prov Komvux 0,1 Aktivitetskrav Komvux 0,1 Den nya gymnasiesärskolan 0,1 Summa 97,0

37 36 Investeringsbudget Sammandrag av nämndernas investeringsplaner Matriella anläggningstillg. Belopp i milj kr Skattefinansierad verksamhet: Revisorskollegiet 0,0-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Kommunstyrelse -18,3-28,0-19,4-18,3-18,4-18,6 Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Överförmyndarnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Teknisk nämnd -40,1-56,8-75,5-60,8-93,1-87,6 Markbyggarna -1,8-4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Byggnads o miljönämnd -0,4-0,7-0,6-0,6-0,6-0,7 Kultur- o fritidsnämnd -32,1-76,0-13,2-11,0-13,1-8,7 Utbildningsnämnd -20,5-20,1-15,2-26,1-20,9-21,4 Näringsliv o arbetsm.nämnd -0,6-1,2-1,0-1,0-1,0-1,0 Socialnämnd -0,8-0,9-0,8-0,8-0,9-0,9 Omvårdnadsnämnd -3,8-9,9-6,2-9,3-9,4-6,5 Summa skattefinansierad verksamhet -118,5-198,0-132,0-128,0-157,5-145,3 Exploateringsverksamhet: Anläggningstillgångar -59,1-31,3-27,0-6,8-0,5-0,3 Summa exploatering -59,1-31,3-27,0-6,8-0,5-0,3 SUMMA NETTOINVESTERINGAR -177,5-229,3-159,0-134,8-157,9-145,7

38 37 Nettoinvesteringar Följande större investeringsområden/projekt kan redovisas under planeringsperioden mnkr för utveckling av stadsliv och city. 80 mnkr avser insatser enligt intentioner i Centrumplanen. Andra större projekt är bland annat en fortsatt utveckling av Nygatan Väst som ger ökad attraktivitet, trafiksäkerhet och tillgänglighet, samt utveckling av Atlasområdet. 20 mnkr för offentliga miljöer utanför city. 57 mnkr för miljöstrategiska investeringar och för gång och cykelvägar i enlighet med kommunens miljöstrategiska program. 58 mnkr för trafik, bland annat 9 mnkr för cirkulationsplats vid Hagaströmsutfarten, samt 17 mnkr för infrastrukturinvesteringar vid Sätraåsens idrottsanläggningar. 15 mnkr för att öka kollektivtrafikens framkomlighet och tillgänglighet. 40 mnkr för strategiska markinköp. 21 mnkr i fastigheter och anläggningar ägda av Kultur- och fritidsnämnden. I övrigt består kommunens investeringar i huvudsak av inventarier, maskiner mm. Den sammanlagda investeringsvolymen under perioden för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 563 mnkr exklusive investeringar i exploateringsområden. Utöver detta sker investeringar via kommunala fastighetsbolag som riktar sig mot den kommunala verksamheten. Större investeringar via kommunala bolag under planperioden avser bland annat investering i ny högstadieskola, Vallbacksskolan med 100 mnkr samt tillhörande idrottshall med 25 mnkr, en allmän upprustning av Sörbyskolan med 91 mnkr. För att möta ett ökat antal förskoleplatser görs investeringar i nya förskolor med 19 mnkr under åren Därutöver investeras ca 45 mnkr under år En ny multisportarena för samlokalisering av friidrott och andra sporter med kapacitet att inrymma ca åskådare budgeteras med 200 mnkr åren vid Sätraåsen. För att utveckla kommunens fotbollsanläggning och möjliggöra fortsatt allsvenskt spel har 140 mnkr under åren budgeterats för en ny fotbollsarena vid Sätraåsen. Dessa nya anläggningar tillsammans med befintliga vid och kring Sätraåsen skapar ett arenaområde under namnet Gavle Hov Arenaby. Nybyggnation av särskilda boenden för äldre (ca 130 boende) planeras under perioden Ett av dessa boenden görs med gemensam upphandling mellan kommunen och det kommunala bostadsbolaget AB Gavlegårdarna. Investeringsutgiften för detta projekt är beräknat till 190 mnkr. Ytterligare ett äldreboenden tillkommer genom öppen upphandling. Senare under år planeras för ett tredje tillkommande äldreboende. Två nya särskilda boende (5 6 lägenheter) för personer med funktionsnedsättning planeras årligen, varav hälften av dessa planeras uppföras av AB Gavlegårdarna. Därutöver tillkommer ett särskilt boende kombinerat med

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder

/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder Vallentuna kommun redovisar delårsbokslut efter åtta månader och det bokförda resultatet ãr 69,6 miljoner kronor. en för zorz är ett överskott om 32,6 miljoner kronor. Bifogad skrivelse innehåller en överblick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER

ÅRSREDOVISNING 2013. EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER ÅRSREDOVISNING 2013 EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING FINANSIELL ANALYS Metod.............................................................3 Resultatet..........................................................3

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-11-04 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktigen

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Budget- och måldokument BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 KS-au 2015-06-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommunens målstruktur... 4 Kommunens mål och prioriteringar...

Läs mer

Delårsbokslut augusti 2014

Delårsbokslut augusti 2014 augusti 20 000 invånare Ballongsläpp på Håbo festdag för att fira 20 000 invånare. -10-06 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Sammanfattning... 3 2 Håbo kommun... 4 3 Personalredovisning... 13

Läs mer

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År".3 190,31. 113. " fe YIAO 11 45- ip

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År.3 190,31. 113.  fe YIAO 11 45- ip TIERPS KOMMUN Delårsrapport 2014 Jel LO \ 190,31. 113 År".3 " fe YIAO 11 45- ip Fem år i sammandrag 2010 2011 2012 2014 Nettokostnader (mnkr) 585,1 617,7 574,5 621,7 663,4 därav avskrivningar (mnkr) 29,2

Läs mer

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177)

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Årsbudget 2008 Verksamhetsplan 2009-2010 Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Foto: Strupö 2002 Fotograf: Lars Olofsson Innehållsförteckning OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 1. Kommunfullmäktiges

Läs mer

Delårsrapport Augusti 2014

Delårsrapport Augusti 2014 Delårsrapport Augusti 2014 inkl. prognos för helåret 2014-09-29 1 Inledning Delårsrapporten en beskrivning av viktiga händelser under periodens åtta månader, en redogörelse för mål och resultat utifrån

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutsrapport 2014 Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutet i korthet Skatteintäkter 2 793,6 mkr, 5,7 mkr sämre än budget. Nämndernas nettokostnader 2 817,2 mkr, 6,9 mkr lägre än budget. Utbildningsnämnden

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

3. VERKSAMHETSBESKRIVNING

3. VERKSAMHETSBESKRIVNING Sockerbruksparken Foto: Anita Wallin INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Mandatperiodsbeställning 2011-2014 (god hushållning) 1 1.2 Ekonomistyrdirektiv 6 1.3 Övriga förutsättningar 7 1.4 Driftsammandrag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Foto: Eddie Granlund. Budget 2014. Budgetomslag_2014.indd 1 2014-02-14 14:02

Foto: Eddie Granlund. Budget 2014. Budgetomslag_2014.indd 1 2014-02-14 14:02 Foto: Eddie Granlund Budget 2014 Budgetomslag_2014.indd 1 2014-02-14 14:02 Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-11-25 Budget för 2014 och plan för 2015-2016 Allt fler tecken tyder på att den djupa internationella

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 2014

NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 2014 NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 214 Innehåll Ordförande och kommunchef har ordet... 2 Förvaltningsberättelse... 3 Organisation... 7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Kassaflödesanalys...1 Redovisningsprinciper...11

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 5 UTVÄRDERING

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING INNEHÅ LL

2014 ÅRSREDOVISNING INNEHÅ LL INNEHÅ LL 2014 ÅRSREDOVISNING Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över verksamhetsåret 2014. Frågor om innehållet besvaras av Kjell Fransson, Emma Svensson eller Sofia Johansson,

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige Budget 2014 VP 2015-2016 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Fördelningen av kommunens budgetram... 4 2.Särskilda beslut... 5 3 Målstyrning... 7 4 Ekonomisk översikt... 9 5 Nyckeltal... 14 6 Driftplan

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Budget 2007. flerårsplan 2008-2009

Budget 2007. flerårsplan 2008-2009 Budget 2007 flerårsplan 2008-2009 Nationaldagsfirandet i Kramfors 2006 BUDGET 2007, PLAN 2008-2009 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Vårpropositionen Budgetförslaget bygger på de förutsättningar som presenterats

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer