Gun Drott Englén, Socionom, leg psykoterapeut Kjell Hansson, Socionom, psykolog, leg psykoterapeut, Professor, Lund University

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gun Drott Englén, Socionom, leg psykoterapeut Kjell Hansson, Socionom, psykolog, leg psykoterapeut, Professor, Lund University"

Transkript

1 FFT - SVERIGE Gun Drott Englén, Socionom, leg psykoterapeut Kjell Hansson, Socionom, psykolog, leg psykoterapeut, Professor, Lund University Reg. Varumärke: nr

2 APOCRYPHES: EN GOD VÄN ÄR DEN BÄSTA MEDICINEN Rydén, O & Stenström, U. (2000). Hälsopsykologi. Psykologiska aspekter på hälsa och sjukdom. Bonniers, Stockholm

3 QuickTime och en MAN KLARAR INTE ALLTID DET SJÄLV. MAN BEHÖVER VÄNNER!!! TIFF (okomprimerat)-dekomprimerare krävs för att kunna se bilden.

4 FÖR ATT BIBEHÅLLA EN RELATION KRÄVS KONTINUERLIG KOMMUNIKATION

5 Persons influencing this perspective: Professor Aaron Antonovsky Professor Emmy Werner Professor Sir Michael Rutter Professor Froma Walch

6 HÄLSA OCH HÄLSOFRÄMJANDE LOVE WELL WORK WELL PLAY WELL EXPECT WELL

7 VIKTIGA BEGREPP I HÄLSOARBETE HELHETSSYN COPING EMPOWERMENT Medin, J. & Alexanderson, K. (2000). Begreppen Hälsa och hälsofrämjande - en litteraturstudie. Studentlitteratur, Lund

8 Begrepp besläktade med KASAM Resilience motståndskraft återhämtningsförmåga förmåga att komma igen Werner, E. & Smith, S. R. (1992). Overcoming the Odds. High Risk Children from Birth to Adulthood. Cornell University Press.

9 SALUT OG ENES Sa lu s betyd er hälsa och v ar h ä ls an s gud inna i d e n g re ki s ka myto login Genesis be tyde r u rsp rung e ller uppko m s t

10 The Lundby study Social and Psychiatric investigation of the total Population in two small counties in Skåne, Sweden First wave 1947 Total n=2550 Children (0-15 years) n=590 Children with > 3 riskfactors n=221 Second wave 1957 Third wave 1972 Fourth wave 1988 Follow up all children who had more than 3 riskfactors n=148 Fifth wave 2000 Follow up of all individuals 50 years later

11 DÅ 100 % NU 100 %

12 DÅ 100 % NU 35 % 65 %

13 Stress Salutogenetic factors Pathogenetic factors + H E A L T H -

14 Contextuell determinism Historisk determinism Då Omvänd historisk determinism Nu Framtids determinism Framtid Strukturell determinism

15 PROCENT UNGDOMAR MED GOD ANPASSNING IQ 115 IQ100 IQ händelse 2-händelser Tiet et al (1998). Adverse life events and resilience. Journal of American Academy of Child and Adolecent Psychiatry, 37:11,

16 BARNENS SYMTOMTYNGD INGEN KONTAKT MED MORFAR GOD KONTAKT MED MORFAR FÖRÄLDRARNAS RELATION BRA FÖRÄLDRARNAS RELATION DÅLIG

17 Skyddande/salutogena faktorer(1) LÅG ORO OCH EMOTIONALITET AKTIV SOCIAL TILLDRAGANDE (LÄTT ATT TYCKA OM) SJÄLVSTÄNDIG, SOCIALT MOGEN INTELLIGENT VILL PRESTERA, GÖRA SITT BÄSTA SPECIELLA FÄRDIGHETER POSITIV SJÄLVBILD INTERN LOCUS OF CONTROL IMPULSKONTROLL PLANERING FRAMFÖRHÅLLNING KÄNSLA AV SAMMANHANG HJÄLPA ANDRA VID BEHOV (VARA BEHÖVD) HUMOR

18 Skyddande/salutogena faktorer(2) LITEN FAMILJ (< 4 BARN) HÖG KOMPETENS HOS MAMMA NÄRA BAND TILL PRIMÄR UPPFOSTRARE STÖD FRÅN MOR-OCH FARFÖRÄLDRAR STÖD FRÅN SYSKON KOMPETENTA KOMPISAR STÖD FRÅN LÄRARE ERFARENHET FRÅN FRAMGÅNG I SKOLAN STÖD FRÅN ANDRA VUXNA MED I SOCIALA FÖRENINGAR TRADITIONER GUD

19 Froma Walch, 1995 Stödjande och skyddande familjefaktorer.ömsesidigt stöd.respekt för individuell skillnader.stabilitet i livet.dela i relationen.flexibilitet.kommunikation.problemlösning.stödja personers trossystem.bibehålla hoppet.mastery (vad kan man klara).komma från rigida mönster.ekonomiska och materiella möjligheter

20

21 KVINNOR VID 30 ÅR STÖD FRÅN MAKA ELLER SAMBO STÖDJANDE LÄRARE/MENTOR STÖD FRÅN FÖRÄLDRAR STÖD FRÅN VÄNNER/ ARBETSKAMRATER ANTAL OLIKA SLAGS STÖD POSITIV ANPASSNING SOM VUXEN VID 40 Werner & Smith 2001

22 MÄN VID 30 ÅR STÖD FRÅN MAKA ELLER SAMBO STÖDJANDE LÄRARE/MENTOR POSITIV ANPASSNING SOM VUXEN VID 40 EAS AKTIVITET Werner & Smith 2001

23 S a l u t o g e n t t ä n k a n d e Det viktigaste begreppet i den salutogenetiska modellen är känsla av sammanhang. Antonovskys definition av detta är: "Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varak tig men dynamisk känsla av tillit att ( Begriplighet ) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, ( Hanterbarhet ) de resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav som des sa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och ( Meningsfullhet ) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang."

24 KÄNSLA AV SAMMANHANG KASAM BEGRIPLIGHET HANTERBARHET MENINGSFULLHET

25 Pr oce nt indivi d er me d god hälsa (ca 30% bä sta ) so m sa mt idig t beja k ar an tal salu tog ena fak tor er und er uppväx te n. Antal Ska ttad HS RS SCL-90 QOL salu tog ena hälsa fak torer % % % % Chi 2 (DF = 3) P (Ce der blad et al 1994 ) Ko rre la tion er me llan Känsla av sa mm anhang och olika m ått på hälsa. Ska ttad HS RS SCL-90 QOL Hälsa KASAM (n =146 ) (Ce der blad et al 1993 )

26 Från Salutogenes till Funktionell familjeterapi Vår utgångspunkt var salutogenes Återfanns i FFT Social kapacitet Självförtroende Självständighet Optimism Inre locus of control Impulskontroll Positiva copingstrategier Viktigt med nära relationer Klara gränser mellan subsystem Klara normer och regler Positivt nätverk

27 POSITIVT FÖRÄLDRASKAP Bygga relation skapa en positiv, icke konfliktfylld erfarenhet sinsemellan, viktigt för relationen. Ofta genom små vardagsnära händelser. T ex uppmärksamma den andre positivt utan krav, överraska den andre, göra en tjänst, visa sitt intresse etc. Att skapa positiv allians mellan förälder och ungdom är centralt för ett positivt och kompetent föräldraskap.

28 POSITIVT FÖRÄLDRASKAP Göra överenskommelser nödvändigt nå ömsesidighet för föräldrar och ungdomar, en styrka om samtliga familjemedlemmar är involverade. (Skillnad med yngre barn.) Positiva och framgångsrika överenskommelser viktigt till en början. Baseras på god kommunikation, realistiska mål och med hänsyn till relationsbehov.

29 POSITIVT FÖRÄLDRASKAP Konsekvenser Är av två typer: - I förväg formulerade utifrån förväntade beteenden. Föräldrarna föreskriver, påminner, frågar, håller igång dialogen etc. (T ex om sköter sig utökad frihet, om inte begränsningar.) Innehåller både belöningar och begränsningar. - Som en följd av den unges beteende som ej initierats av föräldrarna. (T ex skolk, kriminalitet)

30 POSITIVT FÖRÄLDRASKAP Konsekvenser ska vägleda och stödja, ej bestraffa. Sker genom att vara: - Icke-dömmande - Supportande - Bestämd - Konsekvent - Förvissning att alla är införstådda

31 PARENTING PYRAMID Time Out Använd selektivt Ignorera, avleda, distrahera: Minska aggressivitet Effektiv gränssättning. Öka samarbete/förhandling Använd frikostigt Belöning och uppmuntran: Bygga social komptetens Lek och kontakt: Befrämja positiv föräldra- barn relation Webster-Stratton, C: The Incredible Years Training Series 3/00

32 RELATIONELL FÖRMÅGA HOS TERAPEUTEN Koppla ihop känsla och beteende för att visa förståelse för vad som pågår. Vara uppmuntrande och stödjande gentemot samtliga. Visa värme, förståelse och omtanke. Använd humor som hjälp för familjen att se sig själva på ett nytt sätt. Berätta sidor av sig själv och sin egen livssituation som hjälp att visa förståelse.

33 STRUKTURERANDE FÖRMÅGA HOS TERAPEUTEN Befinna sig i centrum för interaktionen för att leda samtalet, styra processen, ge direktiv och inte ge upp. Vara klar och specifik i sin kommunikation och ge tydliga bilder av det man ser. Visa sin professionalitet genom ett gott självförtroende, att man har kunskap och att man inte backar för utmaningar.

34 FÖRMÅGA HOS TERAPEUTEN Relationell förmåga Strukturerande förmåga Bedömning Terapiprocess Introduktion/ motivation Beteendeförändring

35 FÖRMÅGA VARA MANAGER SOM TERAPEUT God kunskap om samhället vi lever i och hur olika samhällsfunktioner fungerar. Utveckla goda kontakter med samarbetspartners i de olika samhällsfunktionerna. Kunna ingå i olika system samtidigt. Kunna länka till andra personer i det sociala nätverket. Vara neutral, inte ta någons parti eller agera i någon parts speciella intresse. Förstå hur andra system influerar på familjerelationerna och familjefunktionen. Värna om familjemedlemmarnas interpersonella behov vid samverkan med andra.

36 FÖRMÅGA HOS TERAPEUTEN Relationell förmåga Strukturerande förmåga Förmåga vara manager Bedömning Terapiprocess Introduktion/ motivation Beteendeförändring Generalisering

37 PROBLEMLÖSNINGSMODELL (FORTS.) Vad göra för att nå lösning inkluderar Vad var och en ska göra, När och Hur. Steg för steg mot målet. Vara konkret, komma överens. Bevara positiv kommunikation. Inventera eventuella hinder alternativa lösningar kan diskuteras, engagerar alla i processen, förebygger misslyckande. Följa upp kolla av att lösningen är uppnådd. Känsla av samarbete och förmåga lösa problem stärks.

38 KONFLIKTHANTERING Vara processorienterad hantera konflikt snarare än lösa konflikt genom: - Medvetandegöra familjemedlemmarna vilka utlösare av konflikt som finns. - Strategier för att undvika utlösare. - Vid konflikt: fokusera på sakfrågan och inte på relationen, vara i nuet och glömma det gamla. På så sätt skyddas relationen och andra framgångar bevaras.

39 KONFLIKTHANTERING - HJÄLP FRÅN TERAPEUTEN Positiv omformulering kan hjälpa familjemedlemmarna i rätt riktning. Ta över konversationen/processen ställa frågor som riktar in sig på/fokuserar på: - innehållet i frågan -nuet - vikten av ett försonande klimat i kommunikationen

Salutogent ledarskap en investering

Salutogent ledarskap en investering Salutogent ledarskap en investering Ett värdegrundsbaserat, hälsobefrämjande ledarskap med syfte att öka gruppens känsla av sammanhang och stärka kompetensen, motivationen, lusten och välbefinnandet. Det

Läs mer

FFT-prevention En utvärdering av metoden och resultatbeskrivning

FFT-prevention En utvärdering av metoden och resultatbeskrivning FFT-prevention En utvärdering av metoden och resultatbeskrivning Firouzeh Badiee & Agneta Wiik 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och frågeställningar... 3 1.3 Uppsatsens

Läs mer

Salutogent ledarskap en investering

Salutogent ledarskap en investering Salutogent ledarskap en investering Text: Stefan Hult om man tänker sig en flod som någon fallit i, så räddar man personen från att drunkna. Detta kan man säga är analogt med hur sjukvården generellt hanterar

Läs mer

Communication Training

Communication Training Communication Training Elements of Successful Communication 1. Source responsibility 2. Directness 3. Brevity 4. Concreteness and behavior specificity 5. Congruence 6. Presenting alternatives 7. Active

Läs mer

HUVEN - En verksamhet för barn och ungdomar som har en anhörig med missbruksproblematik

HUVEN - En verksamhet för barn och ungdomar som har en anhörig med missbruksproblematik ESKILSTUNA KOMMUN HUVEN - En verksamhet för barn och ungdomar som har en anhörig med missbruksproblematik Bakgrund, Forskning & Metodik Therese Linejung 2011 A R B E T S M A R K N A D S - O C H F A M I

Läs mer

Föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogram Föräldrastödsprogram Spelar det någon roll vad man väljer? Dokumentation från konferens 29 maj 2013, arrangerad av FoU i Väst/GR, Göteborgs - regionens kommunalförbund, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet från projektet Egen växtkraft Lyssna på oss! Bättre stöd när barn och ungdomar

Läs mer

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR HELA SKOLAN ELEVER LÄRARE VAKTMÄSTARE BoU-FÖRVALTNING YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG ELEVHÄLSA FÖRÄLDRAR REKTOR - guide till hälsofrämjande skolutveckling Ett material framtaget av Folkhälsocentrum Landstinget

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

och sen då? En studie om eftervård för ungdomar i Umeå kommun som varit institutionsplacerade.

och sen då? En studie om eftervård för ungdomar i Umeå kommun som varit institutionsplacerade. UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats, 10 p HT-2005 och sen då? En studie om eftervård för ungdomar i Umeå kommun som varit institutionsplacerade. Handledare: Cia

Läs mer

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapportserien Skilda världar Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2009:4 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-32-8

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Trygga och goda uppväxtvillkor - en grogrund för psykisk hälsa

Trygga och goda uppväxtvillkor - en grogrund för psykisk hälsa Trygga och goda uppväxtvillkor - en grogrund för psykisk hälsa Kunskapssammanställning om att skapa förutsättningar för psykisk hälsa för barn, unga och unga vuxna 0-25 år Folkhälsocentrum Sektionen för

Läs mer

PM av Roger Ellmin. Sammanställt för deltagarna i konferensen: Kvalitetsarbete i klassrummet samlade erfarenheter av kunskapsbedömning för år 1

PM av Roger Ellmin. Sammanställt för deltagarna i konferensen: Kvalitetsarbete i klassrummet samlade erfarenheter av kunskapsbedömning för år 1 1 PM av Roger Ellmin. Sammanställt för deltagarna i konferensen: Kvalitetsarbete i klassrummet samlade erfarenheter av kunskapsbedömning för år 1-3. Umeå universitet, 31 oktober, 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Hälsofrämjande skola en handbok som ger fria händer

Hälsofrämjande skola en handbok som ger fria händer Hälsofrämjande skola en handbok som ger fria händer Ett material från Folkhälsoenheten Landstinget Sörmland Folkhälsoenheten 2 INLEDNING Inledning Det finns ett samband mellan hälsa och lärande. Barn och

Läs mer

It s like home away from home.

It s like home away from home. It s like home away from home. En studie om känsla av sammanhang bland studerande tillhörande en sexuell minoritet Julia Nyback Examensarbete för Samhällspedagog (YH-examen) Utbildningsprogrammet för medborgaraktivitet

Läs mer

Joining revisited den terapeutiska alliansens ramfunktion i förändringsarbete med multibehovsfamiljer

Joining revisited den terapeutiska alliansens ramfunktion i förändringsarbete med multibehovsfamiljer Universitetsforlaget 2002 vol. fokus 30 207 217 Joining revisited den terapeutiska alliansens ramfunktion i förändringsarbete med multibehovsfamiljer JOHAN SUNDELIN I Intensiv familjeterapi (IFT) med multibehovsfamiljer

Läs mer

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet?

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? EXAMENSARBETE 2008:115 Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? Kristina Andersson Ingela Bäcklin Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

Att växa upp med minst en förälder som missbrukar alkohol

Att växa upp med minst en förälder som missbrukar alkohol Uppsala Universitet, Sociologiska institutionen Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete, 15 hp C- uppsats, socionomprogrammet, ht 2012 Att växa upp med minst en förälder som

Läs mer

Man kan fråga sig själv. Om jag ser ut sådär, kommer jag vara lyckligare då?

Man kan fråga sig själv. Om jag ser ut sådär, kommer jag vara lyckligare då? Rapport nr: 2014vt01196 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i Idrott och hälsa 15 hp Man kan fråga sig själv. Om jag ser ut sådär, kommer jag vara lyckligare

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

En dag om föräldrastöd

En dag om föräldrastöd En dag om föräldrastöd 1 Några viktiga begrepp och definitioner kring förebyggande föräldrastöd Föräldrastöd, ett brett begrepp som kan innebära olika saker, till exempel: Grundläggande skydd från samhället

Läs mer

Att vara förälder till barn med ADHD

Att vara förälder till barn med ADHD AGNETA HELLSTRÖM Att vara förälder till barn med ADHD Så kan du underlätta vardagen för ditt barn Innehåll Vad innebär barnens svårigheter? 2 Koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsproblem 2 Passiva

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer