Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde"

Transkript

1 Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde den 3/ Närvarande Familjeläkare Anna Janson, ordförande Familjeläkare Elisabet Ekman Överläkare Maria Söderlin Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Maud Janzon Privatläkare Ingela Juth Distriktssköterska Annica Ringsö Planerings- och utvecklingsdirektör Gunilla Skoog Överläkare Sofia Hellerfelt, adj. Verksamhetschef Olof Blivik, adj. Apotekare Mats Josefsson, adj. Apotekare Stephan Schuhmeier, adj. Bitr. avdelningsföreståndare Paul Johannesson Anmält förhinder Chefläkare Peter Valverius Övertandläkare Monica Palmö Apotekare Kristine Thorell Familjeläkare Boel Jönsson Överläkare Max Nyström Överläkare Katharina Darlison 1 Dagordning Utsänd föredragningslista godkändes. 2 Till justeringsperson av dagens protokoll utsågs Maud Janzon. 1

2 3 Protokoll från 2/ hade varit utsänt som bilaga till kallelsen. Det godkändes och lades till handlingarna. Från protokollet den 2/12 diskuterade vi 7-länslistan om äldre och läkemedel. Vi kan lägga den på vår hemsida som en del andra landsting gjort. Anna kollar att det är OK. 4 Ny medlem Vi hälsade den nya medlemmen Paul Johannesson, bitr. avdelningsföreståndare på avd. 45 välkommen till läkemedelskommittén. 5 Ny Reklista Vi delade ut den nya Reklista som kommit förra veckan och som nu börjat distribueras med hjälp av Catarina. Vi har skickat en Alert idag om detta och ytterligare en kommer i nästa vecka. Catarina tackades särskilt för allt sitt arbete med korrekturläsning, kontakt med terapigrupper och distribution. 6 Nya journalsystem För tillfället har landstinget haft visning av ett antal journalsystem för att ta ställning till inför framtiden. Det finns en grupp tillsatt med representanter för vården som ska försöka komma fram till ett beslut i frågan. Det finns en länk på intranätets startsida VIS- framtidens informationsstöd där man kan gå in och titta. Vi nämnde också frågan kring Medicinska kommittén som fortfarande väntar på en slutgiltig formulering för sitt uppdrag samt beslut. Tanken är att det ska finnas ett likställt Vårdråd med sjuksköterskerepresentation som behandlar omsorgsfrågor landstingsövergripande. 7 Infektionsverktyget Olof Blivik redogjorde för Infektionsverktyget som är framtaget via SKL som ett sätt att minska antibiotikaförskrivningen i sjukhusvård. När man ordinerar antibiotika poppar det upp två rutor där man gör ett enstaka klick i varje. Problemet är att verktyget är lite trubbigt och hade behövt bli mer klinikspecifikt och det skulle även kunna anpassas för primärvården. Det finns ansvariga på varje klinik som kan ta ut rapporter, liksom 2 centrala personer varav Olof är en. Tanken är att de lokala läkarna ska validera resultatet för att det sen ska kunna påverka hur man arbetar. Man behöver både en kvantitativ validering (mängd), en kvalitativ (om man har valt rätt) samt en medicinsk validering om diagnosen är rätt t.ex. Tanken är att instrumentet ska uppgraderas med fler diagnosalternativ och då skulle det kunna implementeras i primärvården. Ingen har ännu börjat med validering men det ska tas upp på Stramaombudsdagar under året. För sjukhusets del ska fokus läggas på hur man behandlar urinvägsinfektioner. 2

3 8 Terapigruppsdagen 21/4 Tanken är att diskutera hur vi får till en struktur för kunskapsöverföring i landstinget. Medlemmar vittande om att det inte finns någon regional samordning utan de medicinska kunskapsgrupperna ser helt olika på sina uppdrag. Vissa grupper skriver regionala PM fast utan att följa någon central mall medan andra grupper jobbar med ett helt annat fokus. Viktiga frågor är hur riktlinjerna förankras och når ut i verksamheten. Här kan terapigrupperna ha en roll i att klargöra hur man ska kunna jobba lokalt. Vi enades om att en väldigt väsentlig faktor är att man följer upp resultatet av riktlinjerna, dvs. hur går det för patienterna? Inför själva terapigruppsdagen skulle kontakt med en processledare kunna vara bra. Chefläkarna och ordförande i medicinska kommittén liksom EBM-strateg Ulf Ericsson är inbjudna som deltagare. 9 Läkemedelsutveckling på recept Under 2014 har kostnaderna ökat efter att ha legat lite mer stilla under 2 års tid. För receptläkemedel inom förmånen har kostnaden ökat med 3 % och både andelen recept och dygnsdoserna ökar. Räknar man in hjälpmedel såsom diabetesstickor, stomimaterial mm har kostnaden ökat med 2,6 %. Det som ökat mest inom förmånen är L-gruppen där summan uppgår till ca 76 mnkr av vilken TNF- Alfa utgör hälften. Nervsystemets läkemedel ligger på drygt 53 mnkr. Den största ökningen på gruppnivå har skett för antivirala läkemedel efter införandet av ny effektiv terapi för hepatit-c. En annan grupp som ökar är antikoagulantia där framförallt Eliquis ökar. Dessa nya perorala antikoagulantia (NOAK) skrivs i störst utsträckning ut av kardiologerna medan primärvården i mycket hög utsträckning skriver Waran. Receptförskrivna läkemedel med kostnadsansvar hos klinikerna (BLS) har ökat i kostnad från 135 mnkr 2013 till 141 mnkr Kostnaden för allmänläkemedel, där primärvården har ansvaret, har minskat något från 106 mnkr till 105 mnkr och man förväntar en ytterligare minskning nästa år då astma- och KOL-inhalatorernas kostnad minskar. Psykiatrin kvarhåller sin kostnad på 26 mnkr medan centralt lagda läkemedel ökat från 13.5 till 15,5 mnkr. Där spelar en enstaka patient med dyr behandling stor roll. 10 Läkemedel i projektet Ordnat införande Stephan Schuhmeier redogjorde för projektet Otis som nu blivit permanent under namnet Samverkansmodellen. Arbetet startade under 2013 då man noterade en ojämlik vård över landet bland annat pga. att nya dyra läkemedel påverkar landstingens budgetar så mycket. Man har nu fått en fungerande organisation med ett NT-råd som ger rekommendationer till landstingen och tillsammans med TLV förhandlar fram avtal på det läkemedel man enats om ska införas. Alla landsting har anslutit sig till modellen. Modellen innehåller också horizon scanning, hälsoekonomisk och etisk värdering och en avtalsfunktion bland annat. De läkemedel som processats under 2014 är ett antal dyra cancerläkemedel samt de nya läkemedlen mot hepatit C. På Janusinfo.se finns allt material som har med processen att göra samlat. Det ligger under gula knappen Nationellt införande av nya läkemedel på startsidan. Lokalt har vi bildat en Priogrupp som tar emot materialet från Samverkansmodellen. Det handlar om kontakter med förskrivare, uppföljningsprotokoll, avtalsskrivning och värdering av läkemedel som inte kommer via NT-rådet. Det finns ett förslag på regelverk och när det är taget ska vi ut och 3

4 informera i organisationen. Förhoppningsvis ska en budget knytas till processen för att få tryck i frågan. Söker man inte om tillstånd att använda ett nytt dyrt läkemedel kommer kliniken själv att bli betalningsansvarig. 11 Apotek i egen regi Stephan Schuhmeier redogjorde också för planeringen för läkemedelsförsörjning i egen regi från januari Vi tror att det blir mer kostnadseffektivt när man driver försörjningen i egen regi utan mellanhänder. Man ska syssla med försörjning till vårdavdelningar, cytostatikaberedning och beredning av radiofarmaka. Tanken är att det inte ska behövas så mycket lager. Avdelningarna har ett bassortiment och de beställningarna går i ett spår. Läkemedel som beställs utanför bassortimentet håller man lite mer koll på och kan ha en dialog med beställaren om man upptäcker onödiga beställningar. Man kommer också att sköta läkemedelsservice ute på fler avdelningar än de 6 avdelningar som nu är aktuella. Det ger en ökad direktkontakt och dialog med verksamheten. Sortiment utanför basförråden ska finnas i en läkemedelsautomat i vardera Karlshamn och Karlskrona. Det finns en tanke om att apoteket ska äga alla läkemedel så att man inte av kostnadsskäl undviker att låna ut läkemedel till varandra. 12 Övriga frågor Motstridiga vårdprogram Olof Blivik lyfte frågan kring endocarditprofylax. Det har gjorts ett regionalt vårdprogram där man tagit ställning i frågan på ett sätt som inte stöds av nationella riktlinjer. Det har kommit studier som gör att de nationella riktlinjerna möjligen kommer att bli mer ifrågasatta men inget är ännu ändrat. Hur ska vi kunna förhålla oss till detta? Någon koncensus kom vi givetvis inte fram till på mötet men det belyser bara problemet med alla vårdprogram som nu dansar in från olika håll. Biosimilarer Maria Söderlin informerade om Remicade där det nu är på gång två biosimilarer. Medicinkliniken kommer att sätta in nya patienter på biosimilarer och försöka byta i tillämpliga fall. Behandlingen anses likvärdig och sparar pengar. Preparaten kommer att upphandlas. Barnkliniken avvaktar än så länge då de har så få patienter. eped Sofia Hellerfelt informerade om eped som är en databas och ett ordinationsstöd för läkemedel till barn utarbetat av en grupp på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Nationellt har man tagit ställning till att det här bör komma alla landsting till del då ju mycket läkemedel till barn skrivs off label. Barnkliniken kommer nu att kunna få tillgång till deras databas med information kring läkemedel. 13 Telefonrecept Vi har tidigare i kommittén lyft frågan kring hur begäran om recept via telefon, dator eller lappar i framför allt primärvården skulle försöka göras mer lika och underlättas för förskrivaren. Primärvårdens representanter i kommittén ska hitta ett gemensamt datum och försöka jobba fram ett förslag. 4

5 14 Reklistan som App Vi har diskuterat att ha Reklistan som en App och Anna Janson hade fått information från Västernorrland. Anna har kontaktat samma företag men offerten är väsentligt dyrare än Västernorrlands förslag. Vi beslöt att avvakta då möjligen intresset inte är så jättestort. Nästa möte är på Östra Piren i Karlshamn tisdag 3/3. Vid protokollet Catarina Pålsson Sekreterare Justerat den / 2015 Anna Janson Ordförande Maud Janzon Medicinskt ansvarig sjuksköterska 5

Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde

Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde den 9/9 2014 Närvarande Familjeläkare Anna Janson, ordförande Privatläkare Ingela Juth Apotekare Mats Josefsson Familjeläkare Boel Jönsson

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

FÖRSKRIVAREN. Ordnat införande av nya läkemedel

FÖRSKRIVAREN. Ordnat införande av nya läkemedel FÖRSKRIVAREN. I n f o r m a t i o n f r å n L ä k e m e d e l s k o m m i t t é n, L a n d s t i n g e t i J ö n k ö p i n g s l ä n Kvalitetsproblem drar in läkemedel Kärlkrampsmedicinen Nitroglycerin

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Rapport. Utvärdering av användningen av Infektionsverktyget. ehälsoinstitutet Anna-Lena Nilsson, 2013-04-26

Rapport. Utvärdering av användningen av Infektionsverktyget. ehälsoinstitutet Anna-Lena Nilsson, 2013-04-26 Rapport Utvärdering av användningen av Infektionsverktyget ehälsoinstitutet Anna-Lena Nilsson, 2013-04-26 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 RESULTAT... 5 PROJEKTLEDARE, VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Protokoll fört vid regionalt brukarråd 2012-11-14

Protokoll fört vid regionalt brukarråd 2012-11-14 Protokoll fört vid regionalt brukarråd 2012-11-14 Närvarande: Ingvar Wennermark Anne Granath Britta Johansson Göte Gustafsson Ronny Blidberg Mildred Ahlström Kjell Emanuelsson Thomas Krantz Britt Arthursson

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 Bakgrund och projektbeskrivning: I samband med vårdval 2009 minskade, eller försvann,

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

Stramagruppernas bemanning och finansiering 2013

Stramagruppernas bemanning och finansiering 2013 Stramagruppernas bemanning och finansiering Stramagruppernas bemanning och finansiering Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI) egna experter och sakkunniga som medverkat i kunskapsproduktioner

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling 1 / september 2012 Från ord till handling rätt läkemedel, till rätt ställe, i rätt tid! internationell utmaning för kurs & konferens smartare materialhantering kan spara miljoner bättre service med nytt

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre

In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre Implementering av projektet In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre (INUT) Eva Levin och Lena Lindgren 1 FoU i Väst/GR Första upplaga januari 2013 Layout: Infogruppen GR Omslagsbild:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(43) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer