Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde"

Transkript

1 Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde den 9/ Närvarande Familjeläkare Anna Janson, ordförande Privatläkare Ingela Juth Apotekare Mats Josefsson Familjeläkare Boel Jönsson Familjeläkare Elisabet Ekman Chefläkare Peter Valverius Verksamhetschef Olof Blivik, adj. Överläkare Max Nyström Överläkare Sofia Hellerfelt, adj. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Maud Janzon Miljöchef Annika Christensson, adj. Anmält förhinder Avdelningschef Marie Schmidt Övertandläkare Monica Palmö Överläkare Katharina Darlison Apotekare Kristine Thorell Planerings- och utvecklingsdirektör Gunilla Skoog Apotekare Stephan Schuhmeier Distriktssköterska Annica Ringsö Överläkare Maria Söderlin 34 Dagordning Utsänd föredragningslista godkändes. 35 Till justeringsperson av dagens protokoll utsågs Boel Jönsson. 1

2 36 Protokoll från 3/ hade varit utsänt som bilaga till kallelsen. Det godkändes och lades till handlingarna. 37 Läkemedel och miljö Landstinget Blekinges miljöchef Annika Christensson presenterade hur landstinget jobbar med miljö och särskilt gällande läkemedel. Att väga miljöskäl mot den nytta som läkemedel gör är en balansgång. Läkemedel är ju dock en kemikalie och motsvaras i volym av de bekämpningsmedel som används i jordbruket. I Stockholms dricksvatten fanns för några år sedan rester av både antibiotika, östrogener, värktabletter, blodtryckssubstanser och antidepressiva läkemedel. Det landstinget Blekinge konkret kan jobba med är att ställa miljökrav vid upphandling, att minimera kassationen av läkemedel samt att destruktionen av läkemedel är så miljöriktig som möjligt. Vårt landsting är med i forskningsprojektet MistraPharma och arbetar också med hållbar upphandling dvs. att säkra att tillverkningen är så miljövänlig som möjligt. Stiftelsen MistraPharma försöker identifiera ett 10-tal läkemedel som utgör störst risk för levande organismer. Vidare undersöker man hur man genom avloppsrening ska få bort så mycket läkemedelsrester som möjligt (vilket ej sker vid normal rening). Stiftelsen försöker hitta analyser för att testa läkemedel i miljön och man jobbar med bättre riskhantering. Landstinget Blekinge håller på att arbeta fram en ny miljöpolicy där läkemedel är en del. Vad vi konkret i Läkemedelskommittén kan göra är att beakta den kommande listan på läkemedel som mest påverkar levande organismer samt att jobba för låg onödig förskrivning samt att verka för att läkemedel lämnas in för kassation och inte slängs i vanliga sopor. 38 Barn och smärta. Nya riktlinjer från Läkemedelsverket Sofia Hellerfelt redogjorde för den sammanställning som Läkemedelsverket nyligen gjort (nr 3, årgång 25) kring behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer. Det finns stor erfarenhet av att smärtlindra barn men dokumentationen är desto mer bristfällig. Mycket skrivs off label och administrationsformerna passar inte alltid barn. Förr trodde man inte att barn kunde känna smärta. Nu vet man istället att de kan ha svårare att dämpa smärta upp till två års ålder. I samband med en smärtsam procedur kan ett smärtminne aktiveras som möjligen kan påverka smärtupplevelser längre fram i livet. Sofia gick igenom de olika preparat man tittat på. Att använda 30%-iga glukoslösningar per os till späda barn är omdebatterat men en ofarlig metod som man därför rekommenderar vid t ex PKU-testning. Paracetamol är säkert men har inte så stor effekt. Det tar två timmar efter intag innan man når full effekt och absorptionen rektalt är dålig. NSAIDpreparat lyfts fram som förstahandsmedel vid skelettsmärtor och inflammatorisk smärta. De påverkar inte frakturläkning negativt. Ibumetin rekommenderas från 3 månader och 5 kg vikt. Däremot bör inte kodein användas till barn under 12 år och tramadol inte alls. Morfin ska användas när det behövs och det finns även nasala beredningar samt kortverkande former. En doseringstabell för 2

3 morfinpreparat finns i Läkemedelsverkets skrift. EMLA anses som ett bra lokalanestetikum och man kan också använda lidokain som buffras med natriumbikarbonat och t.ex. sätts på en kompress. Som sedativum används midazolam mycket men är ej smärtlindrande utan man kan få ett bestående smärtminne även om själva händelsen är borta ur minnet. Kloralhydrat är något som kan användas till små barn och lustgas lyfts fram som ett mycket bra medel som borde användas mer vid t ex stick som inte hör till normal provtagning eller vaccination. Dock behövs reningsprocesser då gasen är en växthusgas. De 3 viktigaste slutsatserna är: paracetamol och NSAID är grundbehandling, lustgas bör öka betydligt men tramadol inte ges alls. 39 Regional eller lokal barnlista, behövs det? Från den regionala medicinska kunskapsgruppen för barn och ungdomars hälso- och sjukvård har man lyft frågan om en lokal eller regional barnlista. Skåne har inte någon sådan, Halland tänker inte göra någon och Kronoberg funderar på att göra en lista som harmonierar med deras egen reklista. Möjligen är det på gång en nationell lista. Vi enades om att inte göra en lokal eller regional lista utan invänta det ev. nationella initiativet. Vi beslöt däremot att i vår reklista under rubrikerna Smärta, Psykiatri och Mage/tarm kort beröra barnsidan där det är relevant. Redan nu finns detta i Hud/infektion och Andningsavsnitten. 40 Nya regler kring preventivmedelssubvention Under flera års tid har man försökt få till en riksgemensamt regelverk kring subvention av p-medel då det varierat väldigt mycket. De flesta landsting har antagit nya regler men fortsatt i lite olika riktning. Landstinget Blekinge tog beslut i juni och från 1/8 gäller att kvinnor upptill den dag de fyller 26 år har helt gratis preventivmedel. Det omfattar i första hand preventivmedel som ingår i förmånen men även vissa typer av andra P-medel. När särskilda skäl föreligger kan P-piller utanför förmånen också omfattas. På receptet ska anges Ungdomsrabatt. 41 Budget allmänläkemedel/specialistläkemedel Mats Josefsson redogjorde för att läkemedlet Multaq (ett antiarytmikum) ökat ganska mycket. Detta skrivs enbart ut från thoraxkliniken men kostnaden ligger på allmänläkemedel. Läkemedelskommittén beslöt att flytta kostnaden 2015 för C01B från allmänläkemedel till centralt konto. Mats redogjorde också för att TLV tittar över astmaläkemedel i december I nuläget finns det tre kombinationsläkemedel med B2-stimulerare och steroid. Dels är det Bufomix Easyhaler, DuoResp Spiromax samt Symbicort Turbuhaler. Bufomix Easyhaler är en bra inhalator och har ett 40% lägre pris än Symbicort. DuoResp är en nyutvecklad inhalator och finns endast för kombinationsbehandling. Symbicortpriset kommer att sänkas med ca 30 %. TLV har också tittat på ADHD-läkemedel och alla är kvar i förmånen. Enligt deras rekommendation ska metylfenidatpreparat (metylfenidat, Concerta, Ritalin, Medikinet, Equasym Depot) vara 3

4 förstahandsmedel medan atomoxetin (Strattera) och lisdexamfetamindimensilat (Elvanse) är andrahandsmedel med begränsad subvention till när 1:a handsmedel ej är lämpliga eller när behandlingsmål med dessa ej nås. 42 Förändringar i förskrivningsmönster TLV har nyligen gjort en sammanställning av hur följsamheten är till de förmånsbegränsningar som vissa läkemedel har. I en generell sammanställning ligger Blekinge illa till men antalet personer som blivit nyinsatta på dessa läkemedel är däremot lågt vilket är positivt. Det låga antalet patienter gör att relevansen av sammanställningen minskar. En positiv nyhet är att Blekinge under första halvåret minskat sin förskrivning av sömnmedel. Till gruppen 75 år och äldre har Blekinge minskat mest i landet med 8,7 % och till alla åldersgrupper har vi minskat näst mest med 3,1 %. 43 Utbildningar Nästa vecka sker vår utbildning om Läkemedel och äldre där det i nuläget finns 230 anmälda deltagare. Terapigruppsdagen är den 7/10 där TLV kommer att redogöra för sitt arbetssätt och sitt regelverk och där vi sedan börjar jobba med reklistan. Terminens övriga LMK-möten är tisdag em 4/11 respektive 2/ januari 2015 blir nästa utbildning och ämnet är Sömn, sömnmedel och beroendeproblematik. Vi har fått en fråga från Läkemedelskommittén i landstinget Kronoberg kring samarbete kring utbildningar. Vi enades om att vi mycket väl kan skicka våra inbjudningar till varandra men att det ju trots allt är en bit att resa. Har man en dyrare föreläsare skulle man kunna samarbeta och ha dagar i följd t.ex. Anna fortsätter dialogen med Kronobergs ordförande. 44 Riktlinjer vid telefonrecept hur går vi vidare? Elisabet Ekman och Annica Ringsö har gjort en inventering av vägarna från att en patient beställer recept tills att lappen eller motsvarande når doktorn på vårdcentralen. Det önskvärda hade varit mer styrning, mer frågor kring recepten och inte bara en obearbetad förfrågan. Vi enas om att Elisabet Ekman, Boel Jönsson och Ingela Juth sammanställer frågor och skickar ut till verksamhetschefer i primärvården. Utifrån det fortsätter vi sedan arbetet med hur vi skulle kunna nå fram till en riktlinje. Även chefläkarna tar till sig frågan. 45 Övriga frågor I förra veckan blev den nya riktlinjen Ansvar för patientens ordinerade läkemedel - läkemedelslista klar. Den är ett samarbete mellan Läkarförbundet och LOK. Vi enades om att återkomma till detta dokument på novembermötet. Rimligen ska det in som ett PM och ersätta det nuvarande PM vi har i landstinget. Även här är chefläkarna informerade för att ta ställning hur vi ska nå framgång i införandet. 4

5 Läkemedelskommittén hade i samband med en avvikelse fått önskemål om att ha en omvandlingstabell för morfinpreparat i reklistan. De omvandlingstabeller som finns skiljer sig en del åt men vi ska titta på och se om vi kan göra en tabell för de vanligast förekommande preparaten i alla fall. Det framkom också en fråga kring utsättning av antikoagulantia i samband med operationer där vi brukar följa södra sjukvårdsregionens riktlinjer. Frågan tas med till den arbetsgrupp som ska titta på införande av NOAK. Vid protokollet Catarina Pålsson Sekreterare Justerat den / 2014 Anna Janson Ordförande Boel Jönsson Familjeläkare 5

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 Bakgrund och projektbeskrivning: I samband med vårdval 2009 minskade, eller försvann,

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Slutsatser och förslag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 28 april 2009 66 96 Kent Ögren (s), ordförande Birgitta Gidblom (s), ersättare Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Anders Öberg (s), ersättare

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011 Tid eller pengar? Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes Vad fokuseras det på vid styrning av vård? LHC Report nr 1-2011 exempel från cancervården bröstcancerprocessen Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna September 2014 2 (52) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Rapport 2006 Rapport från Centrum för folkhälsa, Avdelningen för folkhälsoarbete

Läs mer