t eckla Edanebyg e Slutr pport 2. KONTAKTPERSONER 1. PROJEKT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "t eckla Edanebyg e Slutr pport 2. KONTAKTPERSONER 1. PROJEKT"

Transkript

1 Slutr pport t eckla Edanebyg e 1. PROJEKT Identitet: Diarienr nr Sokande: Edan. bygdens lokala foretagarforening Projektnamn: Utveckla danebygden 2. KONTAKTPERSONER Jan Fogelberg Mailadress: jan.fogelberg1v,gmail.com Svarvarvagen Edane Telefon:0570/50433 Mobil: S~FATTNING Vi vill visa att det gar att paverka Edanebygdens utveckling. Detta ville vi visa genom att vi tillsammans gor nagot som ajla har nytta avo Vi ville arbeta langsiktigt for art det aldrig ska bli aktuellt att Higga ner bensiostation skola, aff<ir eller annan ervice. Det ar vi om bor pa orten som bestlimmer over franltiden! Det har inte bara blivit en portal (hernsida) och informationsskyltar utan en hel d I anoat har hant som vi inte raknat med. Genom att vi infi rmerat pa t1era stormot n om vad vi skulle genomfora ruidde vi ut till manga. Efter de motena fick vi vajdigt manga intre serade och positiva som ville hjalpa till. Darlor har det varit Jatt art genornjora forslag till forbattringar som kommit under projektets gang som redovi as under p sitiva resultat. PROJEKT 2 saker ingick i vart projekt: Starta en hemsida e. Den s lie vara till for foretag foreningar och for alia som bor i bygden m n den skulle aven vara intressant for de som flyttat har ifran eller bara har ett allmant intre se for Edanebygden. Vi knlle bygga och satta upp informationstavlor vid danes infarter. Vi hade som mal med proj ktet att alia latt kulle hitta ratt oavsett om du var turi.st Der skulle besoka nagot foreta b eller for rung i Edanebygden.

2 POSITIVA RESULTAT Vi har engagerat oeh engagerar manga fier i Edanebygden an innan projektet De fiesta i bygden har Uirt.ki:inna varandra battre Vi har okat samarbetet mellan foreningar Deh foretag F5rstaelsen att det gar att paverka har okat markant Vi har mtt positivt gensvar fran Arvika komrnun Vandringsleder har forbattrats Rojning av Iy pi! omradcn i samhajlet pagiir Bankar har byggts oeb plaeerats pa fina utsiktsplatser Blomlador har plaeerats ut oeh underhallits av ideella krafier Flera ansiagstavlor bar rivits oeb er atts av en nybyggd dar alla foreningar oeh foretag samsas om utrymrnet Fasta manadsmoten genomfors forsta torsdagen i vazje manad dar alia ar viilkomna AfterWork har startats upp sista torsdagen i vazje miinad pa danes Mateafe Ny altan bar byggts pa en klubbstuga y trabro har ersatt en gammal over en titen a Vi har bjalpt en forening med goda rad for att kunna fortsatta sin verksamhet Vi har.tatt kommunen att satta upp belysning dar det saknats under lang tid Vi har genomfort en gemensam foretags oeh for ningsdag som kommer att genomforas en gang per iir (Loekad ea 30 :foretagl foreningar oeh besokare ar 2009) Foretagare stodj r alla forbattringsforslag som vi tillsanunans prioriterar att vi ska genomfora pa de oppna manadsmotena Miinga bra forslag kommer nu oar vi traffas i afiaren eller nagon annanstans Det har skapats ett positivt fdrbattringsklimat

3 ERFARENHETER Det tar betydligt Hmgr tid au forankra etl projekt hos den breda ajlrnanheten oeh till foretag oeh fore ngar.vi trodde att det skulle dicka m d ett stormote men vi fiek g nomfora 3st. Planera alltid in fasta moten Genom all alltid ha dagordning oeb dator pa motena stj'!s de upp pa tt bra satl Tidsatt dagordningen for att fa alla att hhlla sig till funnet HAJJ tidema for motet (Start, rast oeh sluttidpunkt) Ta annat under ovrigt ljer flytta det till nlista mote att an variga pa varj eslut Skriv beslut direkt i dalom oeb visa for alia Ansvariga i projektet maste :f6rega som goda exempel ph art hfilla tider, ha god narvaro, meddela forhinder, utfora egna punkter m.m. Det iii viktigl art fordela ansvaret pa flera Del gar att astadkomma myeket om man iii manga som ar engagerade Alia kan hjajpa till pa nagot,att Genom art na resultat tillsamrnans far man armu fier att engagera sig oeh b,;ajpa till AlIa forslag ar bra oeb blir bara battie om man rar fler art yttra sig Det iii viktigl att kunna 18 tillvara pa vara olikbeter Att man tyeker oeh tanker olika I d r ofta till battr beslut Det iii viktigt art det int upplevs negativt att tyeka olika Det flnns mycket dold kunskap som kommer fram genom art traffas oeh bolla ideer MAnga har vaxt oeb tatt okat sjalvfortroende under projektets gang Framgang foder framgang Idag tar vi oftare hjalp av varandra lera har insert art jag behover m r kunskap oeh anmalt sig tiu kurser Genom alt alltid framhaila positiva handelser blir det lattare art bantera det som ebover forbattras. Projektet har visat att det finns myeket dold unskap. D t har komrnit fran1 genom art vi har fatt manga art kliva fram om i vanliga fau sitter ratt sa tysta Vi har forbaltrat flera aker genom direktkontaktcr m d berorda. Tidigare togs detta oftast upp genom art skriva en negativ insandare j art tidningen oeh det gagnar ingen. Det ar attre an kunna skriva i tidningen au TIU hal' vi forbattrat det negativa genom att vi genomfort foljande. De personer som inte varit med ph resan fran borjan har svart att forsta en del av det som de sam varit med fran boijan tycker iii sjiilvklarh tee. Kan inte jag och kan inte du sa kan vi tillsammans

4 4. DELTAGARE I PROJEKTET Styrelsen for Edanebygdens lokala foretagarforening. Dei ar ca 250 anstiillda foretag som deltagit har och alia har sakert. att tagit del av projektet pa nagot satt dft deras chef (Agare) berattat om det. Allmanheten har bjudits in till traffar oeh manga har darefter engagerat sig. Vi har sarnarbetat med Svenska Kyrkan Roda Korset, Missionskyrkan, Idrottsforeningar oeh med Arvika Kommun. Hela bygden oeh aven de om f1yttat hac ifran har pa ntigot satt paverkats av projektet. 5. VARFOR GENOMFORDE PROJEKTET? LagkonjW1ktur oeh finanskris bade tatt manga att fundera pa vad vi sjalva kunde gora for art pftverka utveeklingen. Diirfor var vi 8st som traffades oeb gjorde en styrkalsvaghetsanalys bur det var i vat bygd. UtiEran det resultatet viixte det fram en gemensam syn pa bur det iir idag oeb hur det borde vara i vat bygd om 5 ar. Vi hade manga forslag pa vad vi sjalva skulle kunna gora for art det skulle bli battre i var bygd. Vi bestamde att vi skulle gora nagot som vi var s~ijaa pa att kjara avo Det skulle vara ert pilotprojekt som oeksft kunde vi a andra att vi kan gora mycket av egen kraft som iir positivt for bygden. Projektet skulle genomfora mlgot som skulle upplevas positivt av aha! Vi valde dii ut art ta fram en webbportal ror aua intressenter i bygden oeb det andra var art satta upp informationstavlor vid Edanes infarter.

5 6. VEM RIKTADE S G PROJE TET TILL OCB VEM HAR FATT MEST NYTTA AV PROJEKTET? Projektet riktade sig till alia som bor oeh verkar i bygden euer ska hit som turist eller besoka f6retag eller foreningar. En informations kylt over var foretagen ligger bar Arvika Komrnun tagit ansvar for. Den kommer at! sta klar i mars Detta har tillkommit under projektets gang efter att vi varit i kontakt med kommunen oeh lansstyr Isen for att bora deras planer for skyltning. De som tatt mest nytta av projelctet ar vi som bor har genom att foretagen oeh foreningar har stort utrymme pa webbportalen. Detta kiinns valdigt bra for au ska ett samhalle overleva ar det viktigt att det firms arbetstillfallen. Det ar oeksa viktigt art det finns ett rikt for ningsliv. Nar det gaijer informationsskyltama ar det besokare som har mest nytta av demo 7. VAD GENOMFORDES I PROJEKTET? Projekttiden bar vant 27 mars september Det mesta har gatt som planerat. Samarbetet med foreningar kommunen oeb forelag bar fungerat myeket bra. Vi har 1m myeket av varandra under projektets gang. Alia rooten forutom i borjan har vi genomfort inne pa olika foretag. DA har varje foretag berattat om sin verksarnb t oeh framtidsplaner. Manga har blivit p sitivt overraskade av att det firms Ii mfmga f"oretag. Vissa delar av projektet bar forsenats da nyekelpersoner av personjiga skill tatt mindre tid att delta. Detsamma gal1er personer som jobbatpa for tag som har.att mycket alt gora. Flera foretag bar tatt mer art gora efter tips som kommit upp pa vara moten.

6 8. VILKA VARPROJEKTETSMAL? Vi skulle ta fram en webbportal ocb fa manga besokare pi den. Vi har involverat ma.nga i arbet t genom art alimapbeten deltagit oeh aven for ningar. Malet var art fa 1000stimanad om besokt sidan ill n fu nastan uppe i det per dag! I dagshiget lig r del milan 600 OOst unika besok per da. Vi skulle atta upp information taylor vid samhallets infarter. Mal attning n med ta lorna var att alia besokare Jartare skulle hitta till ratt adress. Denna del av projektet har tagil Hingre tid an beriiknat da det kommit oeb kommer forbiittringsforslag som gjort art vi iindrat pa layouten atskilliga ganger. Proj ktet har pav rkat miljon pa det sattet au ingen bil/lastbil behover aka lei. Alla i bygden bar varit engagerade pa nagot att cia vi arbetat ihop med alla foreningar. Vi bar Hirt mycket av varandra. 9. PROJEKTETS MATBARA RESULTAT Vi hade som milsattning att fa 1000 besokare per manad pa webbportalen men vi har st unika besokare per dag. fter mar 20] 1 komm r alia au hitta ratt dit de ska nfu d b oker Edanebygd n. Under fom1 attning att de utnyttjar information tavlorna s m kommer att finnas id infartema o h fore industriomradet. Se bilaga for att se projektets re ultat enligt EU: riktjinjer oeh Leader Vaxtlusts specifika re ultat. 10. HURHARDUSP DITRE ULTATET? Vi bar spridit van: projekt pa var webbportai. Da vi bar oppna manadsmoten med gott deltag d bar vi forstas alltid informerat om projektet. De utom har alia kunnat lasa om det pa var anslagstavla vid ortens affar. Projektet har oeksa fart uppmarksamhet i lokaj oeh la.nspress. Kommun n bar fodagt mote hos oss for art ta del BV projektet. Ett L aderprojekt bar besokt oss fran Lysvik. Flera foreningar har ringt oeh tatt infonnation om hur vi arbetat. Nagra har jag besokt oeb infornlerat mer grundligt om vm projekt.

7 11. KOSTNADER Se sarskild bijaga 12. SLUTSATSER Projektet har blivit betydligt mer omfattand an vad vi trodde fran b6rjan. Detta beror till tor d 1att vi Iorankrat det genom 3st stormoten dar totalt over] 00 personer tatt information om projektet. Sedan bar vi haft projektet pa vara oppna rnanadsmotens dagordning. Pa molena har det kommit fram foibiutringar som vi tatt ta hand ID. D tta bar bara varit p itivt.for sjutre ultat t. Var ursprungliga kostnadskalkyl nar det galler Webbportalen bar vi overskridit oeb detta b ror h It oeb ballet pa art den har utveeklats till d t battie eft r forslag som kommit upp pa motena. Dei bar tillkommit miinga mervarden som kan lasas under punkt 3 positiva resultat. asta projekt kommer vi art kunna genornfora mycket snabbare g n malt anvanda rfarenhetema fran detta projekt om star und r punkt 3. D n tid vi agnade till forankring behover inte beller upprepas vid nasta projekt. TiUsammans kan vi genomiora alit som vi v 1I det omoj ega ta bara lite Iii gre tid!

8 11. KOSTNADER Kostnader Enl beslut Utfall Investering 70,000 70,375,90 bvriga kostnader 65,300 95,217,87 Summa 135, ,593,77 Ideell tid 151, ,375 Finansiering Projekt stad 94,700 94,700 (prel) LAG 40,600 40,600 (prel) Egna medel 30,293,77 Summa 135, ,593,77 ldeell tid 151, ,375

9 danb VijtmBln~ parra I I r Westra Wermland Sparbank _."l;a,r Ringen EDANE Tipspromenad med start pa target Edane 24/10 kl Oppethus has manga fbretagare. Fbretag och foreningar visar vad de kan erbjuda utefter promenaden fram till Fina vinster, kaffe, korv m.m. Valkomna! KALLBACK! SKOG VEl Erland Fridlunds Gravmaskiner Thomas Johansson Kran &Transport Svenskes EI & Bygg Edane AS Brunskogs EI 0 Ror Westby Rorservice Edane Maskinservice Helenas Kam & Sax & Jennys H~rlock Brunskogs Vandrarhem STF Edane Pizzeria Cafe &Restilurang Roda Korser AndelsfOreningen Bogser~lfn Borgvik form Sl/ld klimatarbetet! Representanter fr<\n Brunsl fqr~mllng finns pa pla~ Svenska kyrkan BRUNSKOG FNNEBACKS UNDERREDSBEHANDLING OK Mangen

10 A. Projektets resultat, enligt EU:s riktlinjer, som du kan mata direkt efter projektets slut. Version B. Leader Vaxtlusts specifika resultat - vilka har ert projekt bidragit till au uppfylla? Fyll i nedanstaende tabell och bifoga den till slutrapporten. A Matbara resultat enligt EU:s riktlinjer Resultat direkt efter projektslut Kommentar Antal nya foretag Antal bevarade arbetstillfallen Antal nya arbetstillfallen Antal deltagare i utbildningar Antal nya produkter, tjanster, teknlker, natverk och motesplatser Antal personer som fatt tillgang till bredband Man Kvinnor Man Kvinnor M<!:ln Kvinnor Iyngre an 25 ar 25 llr eiler aldre yngre an 25 ar 25 ar eller aldre yngre an 25 ar 25 ar eller aldre yngre an 25 ar 25 ar eller aldre Iyngre an 25 ar 25 ar eller i31dre Iyngre an 25 ar 25 ar eller aldre w...vi..j eag./le ' )~.q15!~; LV.eI'k:.... "A''p~;,Cl /J1c7/'1C1C/s'XCceu B Leader Vaxtlusts specifika matbara resultat: Resultat direkt efter projektslut M<!:ln yngre an 25 ar ;7 Antal identifierade deltagare i projekt dvs dar det 25 ar aller aldre 7"~? finns personnummer eller namn, adress 0 telefon Kvinnor yngre!:1n 25 <!Ir / 25 fir eller aldre /.5l Antal nybildade natverklsamarbeten - mellan minst 3 parter sam bildats under inflytande av Leader utan tidigare formeila samarbeten Om inte tillaggstexten passar - fyll i antafet endast i fraga 5 under A ovan Kommentar u',:tl"l./.. edq,je.5<::: C/,1 c... /)7~v, 7C~ d'r'l1 t.,:ce.,., Uppvisar ert projekt bestaende effekter av nagot slag i Iinje med angivet syfte och mal? Besvara med ja eller nej Om ja, ange vilka i rapport