Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsesalen, kl Plats och tid Beslutande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsesalen, kl 14.00 19.10 Plats och tid Beslutande"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl Plats och tid Beslutande Carina Jönsson(S), ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) Monika Gideskog (M) Miko Månsson (S), , Kjell Gustavsson (S), Franco Simcic (V) Mikaela Höjdevall (MP) Carina Johansson (FP) Birgitta Gunnarsson (C) Håkan Wass (KD) Ersättare Sigbritt Bothin (S), Niklas Aus (V), Eric Westerberg (MP), Anette Ohlsson (M), Jim Kellander (FP), Maria Gillberg (C) tom 152, Tommy Engback (KD) Övriga deltagande Johan Rosén och Johan Forsgren 141, Hanna Hammarlund , Ingemar NycanderIngem Nycander, Ulf Gustafsson och Christer Hedberg Cecilia 144, Chris Vilhelmsson Tevell , (S) Thomas Gustafsson , Jennifer Monika Myrén, Karin Gideskog Kambler, (M) Bo Axestam 146, Lotta Gylling 146, 165, Miko Karolina Månsson Hedlund (S) 152,153, , Kim Classon Kjell Gustavsson 152, Jenny (S) Asp 145 Andersson - Franco 153, Helena Simcic Andersson, (V) Jan-Erik Forsén 154, Carolina Brofeldt, Inge- Mikaela Appelsved Höjdevall 155,156, (MP) Eva Rådeström 144,155,156, Sten-Åke Carina Pettersson Johansson 165, Dag (FP) Segrell deltog ej 162, Maria Blomgren och Patrik Birgitta Hjalmarsson. Gunnarsson (C) Håkan Wass (KD) Utses att justera Monika Gideskog (M) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Patrik Hjalmarsson paragrafer Ordförande Carina Jönsson Justerande Monika Gideskog ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift

2 Kommunstyrelsen (31) 140 Förändring av föredragningslistan att ärende 5, Avsiktsförklaring regbrå- Regional samverkan för brottsprevention, utgår. att ärende 25 behandlas efter p 3 att information om förskolan Östergården tillkommer.

3 Kommunstyrelsen (31) 141 Dnr KS/2009:383 Information: Golfbanemålet Johan Rosén, advokat från Vimmerby och Johan Forsgren räddningschef informerar om pågående skadeståndsmål angående de åtgärder som räddningstjänsten vidtog i samband med översvämningarna i Väderstad Målet kommer att behandlas i domstolen den 30 oktober 2012 såvida inte parterna dessförinnan kommer överens om förlikning.

4 Kommunstyrelsen (31) 142 Svartå Strand - beslut om utställning Arbetet med utställningshandlingen av den fördjupade översiktsplanen för området Svartå strand i central Mjölby är avslutat. Efter samrådet har ett antal utredningar genomförts och en arbetsgrupp har arbetat fram en utställningshandling efter vad utredningarna visat samt efter inkomna synpunkter från samrådet. Tekniska kontoret föreslår att utställningshandlingen ställs ut under perioden 16 juli -24 september att under perioden 16 juli -24 september 2012 ställa ut fördjupad översiktsplan för Svartå strand. Tekniska kontoret

5 Kommunstyrelsen (31) 143 Byte av mark vid Östra Olofstorp i Mantorp Tekniska kontoret har upprättat ett förslag till avtal om fastighetsreglering med Jan Andersson, ägare till fastigheten Mjölby Viby 14:1, som innebär att del av fastigheten Mjölby Viby 14:1 (ca 7 hektar) regleras till kommunens fastighet Mjölby Viby- Olofstorp 4:4 och att kommunens nyligen förvärvade del av fastigheterna Mjölby Viby 2:2 och Mjölby Viby 4:4 (ca 24 hektar) regleras till Anderssons fastighet Mjölby Viby 14:1. I förrättningen skall servitut, till förmån för Kommunens fastighet Mjölby Viby-Olofstorp 4:4, bildas på Anderssons fastighet Mjölby Viby 14:1. I samband med Kommunfullmäktiges behandling av avtalet den 12 juni 2012 beslutades att återremittera ärendet för ny förhandling om markbyte mellan Jan Andersson och Mjölby kommun såväl för tomtmark, väg och cykelväg mot Sjögestad. Tekniska kontoret har därefter upprättat ett nytt avtalsförslag med servitut som ska medge att kommunen har rätt att anlägga gång- och cykelväg över fastigheten, i närheten av allmän väg. Jan Andersson ska, på tillträdesdagen, betala 4,2 miljoner kronor i mellanlikvid. Monika Gideskog (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till avtal om fastighetsreglering. Kommunfullmäktige

6 Kommunstyrelsen (31) 144 Information: Leader Ingemar Nycander, Ulf Gustafsson, Christer Hedberg och Eva Rådeström deltar vid sammanträdet och informerar om Leader Folkungaland. Program perioden började 2007 och pågår till och med 2013, men kommer att avslutas under 2014/2015. På central EU-nivå pågår förhandlingar om en ev ny programperiod och organisation. Leader Folkungaland omfattar invånare i Mjölby, Motala, Linköping och Norrköpings kommuner. Under perioden har i Mjölby projekt bedrivits och bedrivs med en omslutning av totalt 11,7 miljoner kronor. Finansiering sker med EUstöd, privat ekonomiskt stöd idellt arbete. Mjölby kommun anslår årligen kronor för medfinasiering, totalt till och med 2012, 3,18 miljoner kronor och totalt under perioden 3,521 miljoner kronor. Hittills är 18 projekt avslutade, 6 pågår. 28 samarbetsprojekt mellan kommunerna har bedrivits.

7 Kommunstyrelsen (31) 145 Dnr KS/2012:177 Bokslutsprognos per den 31 maj 2012 Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 miljoner kronor. I föreliggande prognos beräknar nämnderna tillsammans ett underskott på 10,4 mkr. Finansieringen visar överskott på 21,9 miljoner kronor. Det medför att årets resultat prognostiseras till +22,0 miljoner kronor. I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 2,8 miljoner kronor, vilket ska räknas bort när avstämning mot balanskravet ska göras i bokslutet. Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed +19,2 miljoner kronor. Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) för kommunalskatt och generella statsbidrag sammantaget visar +16,2 miljoner kronor jämfört med budget. Avtalsgruppsjukförsäkringen och avgiftsbefrielseförsäkringen är även 2012 satt till noll vilket medför en förbättring mot budget på 3,6 miljoner kronor. Under perioden har 32 miljoner kronor investerats vilket till årets slut beräknas bli 157 miljoner kronor. Budgeterad investering är 219 miljoner kronor, varav tilläggsbudget 105 miljoner kronor. Låneskulden den 31 mars uppgick till 431 miljoner kronor. Övre gräns för upplåning 2012 är 477 miljoner kronor. att lägga bokslutsprognosen per den 31 maj 2012 till handlingarna. Ekonomikontoret

8 Kommunstyrelsen (31) 146 Redogörelse för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ekonomiska situation. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde att utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden till dagens sammanträde ska lämna en redovisning för planerade och genomförda åtgärder för att nå ekonomisk ram Vid dagens sammanträde deltar Bo Axestam, Lotta Gylling, Jennifer Myrén och Karin Gambler för att redogöra för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ekonomiska situation. Besparingsåtgärder för 2012 redovisas enligt följande Flytt från BEMAB lokaler Nya regler för anslutningsresor Samåkning Gysär-elever Nämndsammanträden En förvchef från 1 augusti Fyra ej tillsatta tjänster SUMMA Minskad kapitalkostnad, uppehåll inköp en till en dator TOTALT kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor Kommunstyrelsen tar del av informationen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomikontoret

9 Kommunstyrelsen (31) 147 Dnr KS/2012:253 Tecknande av kommunens firma i samband med upptagande av lån Enligt kommunstyrelsens delegationsordning p 3.1 fattar redovisningschefen på kommunstyrelsens vägnar beslut om upptagande av lån. Enligt tidigare beslut, KS , framgår att en av kommunens långivare, Kommuninvest, har efterlyst beslut där det framgår att tjänsteman i kommunen har behörighet att civilrättsligt teckna kommunens firma i samband med avtal om upptagande av lån (revers). Ur kontrollsynpunkt är det lämpligt att utse två tjänstemän att teckna kommunens firma i samband med upptagande av lån. Eftersom nya befattningshavare tillträtt behöver beslutet ändras. att kommunens firma i samband med upptagande av lån tecknas av redovisningschef Chris Tevell med kontrasignering av verksamhetscontroller Thomas Gustafsson, tf kommunchef Dag Segrell eller personalchef Britt- Marie Jonsson, samt att vid förhinder för Chris Tevell tecknas kommunens firma i samband med upptagande av lån av Thomas Gustafsson med kontrasignering av Dag Segrell eller Britt-Marie Jonsson. Chris Tevell Thomas Gustafsson Dag Segrell Britt-Marie Jonsson

10 Kommunstyrelsen (31) 148 Dnr KS/2012:284 Tilläggsanslag för stora prisökningar och justering av internhyresförändring Kommunstyrelsens förvaltning har i likhet med tidigare år ställt frågan till samtliga förvaltningar om det finns varu- och tjänstegrupper som varit föremål för stora prisökningar. Framställning har inkommit från Omsorgsoch socialförvaltningen. Det föreslås också en justering av internhyresförändringen som beslutats vid kommunfullmäktiges sammanträde 24 april (2012:152). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja omsorgs- och socialnämnden tilläggsanslag med kronor genom ianspråktagande av kommunstyrelsens anslag för löne- och prisökningar, att bevilja kultur- och fritidsnämnden kronor avseende justerad internhyra genom ianspråktagande av kommunstyrelsens anslag för löne- och prisökningar, att omdisponera kronor från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, kronor från förskole- och skolnämnden till kulturoch fritidsnämnden avseende internhyresjustering. Kommunfullmäktige

11 Kommunstyrelsen (31) 149 Investeringsbudget 2013 samt plan för Investeringsbudget 2013 samt plan för har behandlats i kommunstyrelsens budgetberedning. Majoritetens förslag ,670 miljoner kronor ,935 miljoner kronor miljoner kronor Alliansens förslag ,670 miljoner kronor ,435 miljoner kronor ,960 miljoner kronor Cecilia Vilhelmsson (S) yrkar bifall till majoritetens förslag och Monika Gideskog (M) yrkar bifall till alliansens förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Cecilia Vilhelmssons (S) yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Cecilia Vilhelmssons (S) yrkande. Nej-röst för bifall till Monika Gideskogs (M) yrkande. Omröstningsresultat Ja-röster: Cecilia Vilhelmsson (S), Miko Månsson (S), Franco Sincic (V), Mikaela Höjdevall (MP) och Carina Jönsson (S). Nej-röster: Monika Gideskog (M), Carina Johansson (FP), Birgitta Gunnarsson (C) och Håkan Wass (KD). Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Cecilia Vilhelmssons (S) yrkande Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att fastställa investeringsbudget 2013 samt plan för investeringar enligt majoritetens förslag. Mot beslutet reserverar sig Monika Gideskog (M), Carina Johansson (FP), Birgitta Gunnarsson (C) och Håkan Wass (KD). Ekonomikontoret Kommunfullmäktige

12 Kommunstyrelsen (31) 150 Utredning om nya förskolelokaler och Parkskolan Vid dagens sammanträde upptas fråga om att utreda lokalisering av nya förskolelokaler samt Parkskolans framtida nyttjande. Cecilia Vilhelmsson (S) yrkar att tekniska kontoret får i uppdrag att tillsammans med utbildningsförvaltningen utreda möjligheten att i Kungshögaskolan omvandla utbildningslokaler till förskolelokaler samt att tillsammans med berörda förvaltningar utreda Parkskolans framtida nyttjande. Monika Gideskog (M) tillstyrker yrkandet om förskolelokaler men yrkar att Parkskolan säljs. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Cecilia Vilhelmssons (S) yrkande. att uppdra till tekniska kontoret tillsammans med utbildningsförvaltningen utreda möjligheten att omvandla Kungshögaskolans utbildningslokaler till förskolelokaler samt utreda Parkskolans framtida nyttjande. Tekniska kontoret Utbildningsförvaltningen

13 Kommunstyrelsen (31) 151 Dnr KS/2011:492 Svar på återremitterad motion: Undanta skolan från besparingar Carina Johansson, Folkpartiet Liberalerna, föreslår i en motion (daterad december 2012) kommunfullmäktige att förstärka förskole- och skolnämndens ram med 4,5 miljoner kronor för år Motionen återremitterades av kommunfullmäktige för att utreda konsekvenserna av att förskole- och skolnämndens ram inte förstärks med 4,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med skolförvaltningen tagit fram konsekvensbeskrivning. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Carina Johansson (FP) med instämmande av Birgitta Gunnarsson (C) och Håkan Wass (KD) bifall till motionen. Franco Sincic (V) yrkar avslag på motionen. Sammanträdet ajourneras kl Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Franco Sincics (V) yrkande Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionsförslaget att förstärka förskole- och skolnämndens ram 2012 med 4,5 miljoner kronor. Mot beslutet reserverar sig Monika Gideskog (M), Carina Johansson (FP), Birgitta Gunnarsson (C) och Håkan Wass (KD Kommunfullmäktige

14 Kommunstyrelsen (31) 152 Kostpolicy för Mjölby kommun Förslag/utkast på kostpolicy har framtagits av en förvaltningsövergripande grupp med representanter från kommunens olika måltidsverksamheter och inköpsorganisation. Syftet med kostpolicyn är att ha ett vägledande och styrande dokument för att kvalitetssäkra kommunens måltidsverksamheter. att till samtliga nämnder och politiska partier utsända förslaget på remiss. Svar ska ha inkommit senast den 10 september Karolina Hedlund

15 Kommunstyrelsen (31) 153 Remissvar: Begränsad klimatpåverkan i Östergötland - förslag till nya regionala miljömål Länsstyrelsen Östergötland har för yttrande översänt Remiss: Begränsad klimatpåverkan i Östergötland- Förslag till regionala miljömål. Detta är ett första steg i arbetet med att anta nya regionala målsättningar för perioden fram till Kommunstyrelsens förvaltning har av miljönämndens synpunkter och kommunstyrelsens förvaltnings synpunkter sammanstället ett gemensamt yttrande från Mjölby kommun. Kommunstyrelsen har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslag till nya regionala miljömål angående begränsad klimatpåverkan i Östergötland. Delmål 1 är sektorsövergripande och omfattar minskade utsläpp av växthusgaser, med undantag för verksamheter som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter. Kommunstyrelsen anser att undantaget av verksamheter som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter bör förtydligas. Delmål 2 energieffektivisering i bostäder och lokaler. Med utgångspunkt i att Energimyndigheten hävdar att man generellt kan minska elanvändningen i lokaler med 30 % genom bättre belysningsteknik och ventilationssystem, anser kommunstyrelsen att målet 10% är lågt satt. Vidare anser kommunstyrelsen att detta mål med fördel kan delas upp på två mål, ett för lokaler och ett för bostäder då det torde vara enklare att minska elanvändningen i lokaler än i bostäder. Dessutom har alla kommuner tillgång till Klimatoch energirådgivare, så deras insatser torde vara intressant att utvärdera kopplat till bostäder. Delmål 3 riktar sig mot energieffektivisering i industrin genom minskad användning av fossila bränslen. Kommunstyrelsen anser att jordbruket saknas i detta mål, dels som en resurs med tanke på biogas men även när det gäller tillgången på råvaror. Jordbruket har också potential att genomföra åtgärder både när det gäller drift och underhåll av sina fastigheter. Vidare anser kommunstyrelsen att målet är smalt och att rubriken är felaktig. Med nuvarande formulering är det dessutom svårt att sätta mätbara mål. Kommunstyrelsen anser också att målet bör utformas utifrån andra kriterier så att måluppfyllelsen inte blir beroende av produktionsnivå. Delmål 4 År 2020 ska persontransporterna ha förändrats så att utsläppen av växthusgaser från personbilar har minskat med minst 30 procent jämfört med Kommunstyrelsen anser att ordet personbilar ska bytas ut mot persontransporter. I förklaringen till delmålet framgår att även bilresor som ersätts med kollektivtrafikresor eller gång- och cykeltrafik innebär att

16 Kommunstyrelsen (31) målet är uppfylls. Formuleringen är dock lätt att missuppfatta och det är inte tydligt att målet omfattar alla personresor. Vidare anser kommunstyrelsen att det vore önskvärt med en större ambition kring utbyggnaden av kollektivtrafiken. Delmål 5 År 2020 ska godstransporterna ha förändrats så att utsläppen från lastbilar har minskat med minst 30 procent jämfört med Kommunstyrelsen anser att lastbilar ersätts med godstransporter för att förtydliga målet, i enlighet med vad som skrivits om hållbart resande. Vidare anser kommunstyrelsen att det är ett ambitiöst mål som få har en rådighet över. Delmål 6 ökad produktion av biodrivmedel. Med tanke på den nuvarande och planerade produktionsökningen gör kommunstyrelsen bedömningen att målet är lågt satt. Delmål 8 angående fysiks planering för klimatanpassning. Kommunstyrelsen anser att planeringen även bör omfatta fler extrema väderförhållanden som storm och torka. Vidare anser kommunstyrelsen att dessa frågor också inkluderas i kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser. Kommunstyrelsen vill påpeka att rådigheten över de flesta av målen främst ligger hos allmänhet och enskilda företag. Kommmunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande och översända det till länsstyrelsen Östergötland. Miljönämnden i Mjölby kommun

17 Kommunstyrelsen (31) 154 Dnr KS/2012:79 Mjölby kommuns handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är kommunen skyldig att för varje ny mandatperiod ta fram ett handlingsprogram för att förebygga olyckor. Handlingsprogrammet ska redovisa vilka risker som finns i kommunen, vilka mål kommunen har för sin verksamhet till skydd mot olyckor och hur verksamheten är organiserad. I Mjölby kommun har Byggnads- och räddningsnämnden ansvaret för arbetet med handlingsprogram enligt LSO. Det är Räddningstjänsten som i samverkan med övriga förvaltningar har arbetat fram förslaget till handlingsprogram. Programmet har lämnats för samråd till nämnderna i Mjölby kommun, Länsstyrelsen Östergötland, Boxholms, Ödeshögs, Motala, Vadstena och Linköpings kommuner. Det nationella målet med LSO är att bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett, med hänsyn till de lokala förhållandena, tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. I Mjölby kommuns egen Vision 2025 uttrycks även att Det är en självklarhet att alla medborgare känner sig trygga och säkra. Detta handlingsprogram är framtaget för att bidra till båda dessa mål. För att nå dit har kommunen tagit fram lokalt anpassade verksamhetsmål grundade på riskbilden i just vår kommun. Dessa har delats upp i två områden, kommunens olycksförebyggande arbete och det operativa räddningstjänstarbetet. Cecilia Vilhelmsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för mandatperioden anta kommunstyrelsens förvaltnings förslag till Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. att uppföljning av nämndernas olycksförebyggande arbete ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 december varje år med början 2013, att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att redovisa för kommunstyrelsen hur de prestationsmål som berör kommunstyrelsen ska uppfyllas, samt

18 Kommunstyrelsen (31) att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att informera nämnderna om handlingsprogrammet. Komunfullmäktige

19 Kommunstyrelsen (31) 155 Dnr KS/2012:291 Strategi för vägledning- och arbetsmarknadsåtgärder för ökad sysselsättning bland unga i Mjölby kommun Arbetslösheten, och i synnerhet ungdomsarbetslösheten, är hög i Mjölby. Det kan konstateras att ungdomsarbetslösheten i Mjölby kommun varit hög i jämförelse med länet och riket såväl under lågkonjunkturer som under högkonjunkturer. Kommunfullmäktige har beslutat att ansvaret för vägledning och arbetsmarknadspolitiska frågor skall överföras från Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden (UAN) till Kommunstyrelsen (KS) per I samband med att ansvaret för dessa frågor flyttas till KS skall en strategi för det framtida arbetet med vägledning och arbetsmarknadspolitiska frågor tas fram. Kommunstyrelsens förvaltning har fått uppdraget att ta fram en sådan strategi med särskild inriktning mot unga. Cecilia Vilhemsson (S), Carina Johansson (FP), Birgitta Gunnarsson (C) och Monika Gideskog (M) yrkar bifall till förslaget. att anta upprättat förslag till strategi för väglednings- och arbetsmarknadsfrågor. Näringslivsavdelningen Utbildningsförvaltningen

20 Kommunstyrelsen (31) 156 Dnr KS/2012:300 Politisk styrning och ledning av arbetsmarknads- och näringslilvsfrågor - bildande av arbetsmarknads- och näringslivsutskott Kommunsstyrelsens förvaltning har på uppdrag av kommunstyrelsen upprättat förslag på organisering av ett nytt utskott, arbetsmarknads- och näringslivsutskott. Utskottet ska arbeta med frågor gällande integration, arbetsmarknad, studieoch yrkesvägledning, kompetensförsörjning, näringsliv, turism, marknadsföring och landsbygdsutveckling. Monika Gideskog (M) och Cecilia Vilhelmsson (S) yrkar bifall till förslaget. att från den 1 augusti tillsätta ett nytt utskott benämnt arbetsmarknads- och näringslivsutskott, att utskottet ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare, samt att anta förslag till arbetsformer och uppdragsbeskrivning för arbetsmarknads- och näringslivsutskott. Näringslivsavdelningen

21 Kommunstyrelsen (31) 157 Val av ledamöter och ersättare i näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet Kommunstyrelsen inrättar från den 1 augusti 2012 ett nytt utskott, arbetsmarknads- och näringslivsutskott med nio ledamöter och lika många ersättare. att välja Ledamöter Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S). Franco Sincic (V) Mikaela Höjdevall (MP) Monika Gideskog (M) Carina Johansson (FP) Birgitta Gunnarsson (C) Tommy Engback (KD) Ersättare Kjell Gustavsson (S).. Sigbritt Bothin (S).. Eric Westerberg (MP) Anette Ohlsson (M) Jim Kellander (FP) Maria Gillberg (C) Birger Hagström (KD) att välja Carina Jönsson (S) till ordförande och Cecilia Vilhelmsson (S) till vice ordförande.

22 Kommunstyrelsen (31) 158 Dnr KS/2011:441 Begäran om planläggning för Skänninge Idrottshall För lokaliseringen av Idrottshallen i Skänninge har det ett par olika alternativ utretts. Inriktningen är att hallen bör ligga i anslutning till Trojenborgsskolan. En förstudie av eventuell förekomst av arkeologiska lämningar visar nu att det knappast är risk att stöta på något sådant. Idrottshallen föreslås placeras ganska nära skolan så att nuvarande vändplan och andra gatuytor tas i anspråk. Därutöver berörs en del av Bostadsbolagets tomtmark. Bostadsbolaget är vidtalat och berett diskutera en försäljning till kommunen av berört område. Förutom den yta byggnaden upptar behövs relativt omfattande kringytor, tex nämns behov av bilparkeringsplatser. En tidig skiss på ungefärlig placering finns upprättad. Den mark som berörs omfattas av två detaljplaner, en från 1966 och en från För att möjliggöra uppförande av Idrottshallen måste ny detaljplan upprättas. Centrala Byggnadskommittén för Skänninge Idrottshall har 29 maj 2012 förordat en placering vid Trojenborgsskolan och beslutat om framställning till kommunstyrelsen om planläggning. att hos byggnads- och räddningsnämnden begära upprättande av detaljplan för Skänninge Idrottshall. Byggnads- och räddningsnämnden Tekniska kontoret

23 Kommunstyrelsen (31) 159 Dnr KS/2012:298 Begäran om planläggning för del av kvarteret Lejonet i Mjölby I budget 2012 finns medel upptaget för utbyggnad av LSS-boende med 6 platser åren Avsikten är att göra en komplettering vid Berga gård. Då platserna är avsedda för yngre funktionshindrade önskar omsorgs- och socialförvaltningen och tilltänkta boende en mer central placering. Tekniska kontoret har skissat på en lokalisering till del av kv Lejonet vid Bockarpsvägen intill servicehuset Boken. Marken ägs av Bostadsbolaget som är vidtalat och berett diskutera en försäljning till kommunen. För aktuell del av kvarteret gäller en detaljplan från Det finns byggrätt för två flerbostadshus i två våningar + vind, ett mot Bockarpsvägen och ett mot Finnstugatan. Ett gruppboende bör utformas i ett plan och behöver större utbredning på marken än vad planens byggrätter medger. Därför behövs en planändring. Planarbetet medför att byggandet kan påbörjas först hösten att hos byggnads- och räddningsnämnden begära upprättande av detaljplan för del av kvarteret Lejonet för att möjliggöra planerat LSS-boende. Byggnads- och räddningsnämnden Tekniska kontoret Socialförvaltninge

24 Kommunstyrelsen (31) 160 Genomförandeavtal med Trafikverket angående Idrottsvägen i Skänninge Ett omtag behöver ske i Skänninge för att minska järnvägens barriäreffekt och höja trafiksäkerheten vid Idrottsvägen för framförallt gång- och cykeltrafik. Tekniska kontoret har därför tillsammans med Trafikverket utrett och för projekterat en planskild korsning med järnvägen på Idrottsvägen. För att genomföra detta har ett förslag på genomförandeavtal mellan Mjölby kommun och Trafikverket framtagits. Genom avtalet regleras slopandet av nuvarande plankorsning och byggandet av en ny planskildhet i samma läge som plankorsningen, samt stängning av plankorsning vid Linköpingsgatan. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Genomförandeavtal ny planskildhet Idrottsvägen, Skänninge och Linköpingsgatan, samt att finansiering sker genom investeringsbudgeten. Kommunfullmäktige

25 Kommunstyrelsen (31) 161 Dnr KS/2012:313 Avtal gällande utfartsförbud Målaren 3, Idrottsvägen i Skänninge Trafikverket ska tillsammans med Kommunen bygga en vägtunnel under järnvägen på Idrottsvägen i Skänninge. Hägglunds industrilokaler AB äger fastigheten Målaren 3, belägen utmed Idrottsvägen. Fastigheten har idag en in- och utfart mot Idrottsvägen där det enligt gällande detaljplan är utfartsförbud. För att möjliggöra vägtunneln måste utfartsförbudet genomföras och in- och utfarten stängas. Kommunen har låtit utreda effekterna av byggandet av vägtunneln och stängning av in- och utfarten för fastigheten. Åtgärderna påverkar möjligheten att hyra ut del av lokalerna på fastigheten (värdeminskning) och medför också att ombyggnader måste göras för att flytta en befintlig hyresgäst och anpassa en ny lokal för dennes räkning. Enligt av NaiSvefa AB utförd värdering, , minskar fastighetens marknadsvärde med ca 1,6 miljoner kronor på grund av att del av lokalerna på fastigheten blir svåra att hyra ut. Enligt gällande bestämmelser i 4 kap Expropriationslagen ska kommunen ersätta fastighetsägaren med minskningen av marknadsvärdet plus 25%. Kommunen ersätter fastighetsägaren med 2 miljoner kronor för värdeminskningen. Kommunen ersätter även fastighetsägaren för så kallad övrig skada med 1,5 miljoner kronor för de ombyggnader som måste göras för att flytta den befintliga hyresgästen och anpassa en ny lokal för dennes räkning. Under byggnationen av tunneln behöver mark tas i anspråk av fastigheten och en va-ledning kommer att förläggs över delen mot Idrottsvägen. Kommunen har upprättat ett förslag till avtal med fastighetsägaren till fastigheten Mjölby Målaren 3. att godkänna förslag till avtal, samt att uppdra till kommunstyrelsens ordförande underteckna avtalet. Tekniska kontoret

26 Kommunstyrelsen (31) 162 Beslut om tillsättning av kommunchef i Mjölby kommun Rekryteringen av ny kommunchef har genomförts våren Tre kandidater har intervjuats för tjänsten. Politiker, tjänstemän och de fackliga organisationerna i rekryteringsgruppen beslutade på ett möte den 16 maj 2012 att förorda Dag Segrell som kommunchef med tidsbegränsat uppdrag. På kommunstyrelsens sammanträde yrkar Carina Johansson (FP) och Håkan Wass (KD) att Per Petersén förordnas till kommunchef. Cecilia Vilhelmsson (S) och Monika Gideskog (M) yrkar bifall till rekryteringsgruppens förslag, dvs att Dag Segrell förordnas till kommunchef. Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Cecilia Vilhelmssons (S) och Monika Gideskogs (M) yrkande. att tillsätta Dag Segrell som kommunchef i Mjölby kommun med tidsbegränsat uppdrag under tiden , samt att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att reglera anställningsvillkoren för ny komunchef. Carina Johansson (FP) och Håkan Wass (KD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. Personalavdelningen Dag Segrell

27 Kommunstyrelsen (31) 163 Dnr KS/2011:449 Svar på motion: Digitalisera utskicken till kommunfullmäktige I en motion från Tobias Josefsson (FP) som inkom i november 2011 föreslås att kommunen snarast möjligt ska övergå från postutskick till digitala utskick per e-post. Motionären anser att det ingår i rollen som folkvald att kunna hantera digitala verktyg som e-post och pdf-dokument. Av motionen framgår vidare att den som önskar få handlingarna till kommunfullmäktige- sammanträden i pappersform bör få lösa ut det med en avgift genom exempelvis Medborgarservice. Även övriga nämnder och styrelser inom Mjölby kommun föreslås också ta klivet in i den digitala världen så snart som möjligt. Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen yrkar Carina Johansson (FP) att motionen ska anses besvarad istället för avslagen. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Johanssons (FP) yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att säkerställa att handlingar kan tillhandahållas digitalt för de som så önskar, samt att uppdra till kommunstyrelsen att följa utvecklingen inom ärendehanteringen med syfte att fortsätta digitalisera den kommunala nämndsadministrationen så snart det är möjligt, samt att motionen därigenom är besvarad. Kommunfullmäktige

28 Kommunstyrelsen (31) 164 Omdisponering investeringsmedel 2012 I samband med kommunstyrelsens budgetberedning, , informerades om att i investeringsbudget 2012 finns 4,5 miljoner kronor avsatta som enstart till planerad nybyggnad av ett LSS-boende på Slomarps gård. I plan för investeringar 2013 finns ytterligare 3,5 miljoner kronor, totalt för projektet 8 miljoner kronor. Nuvarande gruppboende har inte ändamålsenliga utrymmen, är inte tillgängliga för funktionshindrade personer samt uppfyller inte de krav som en god arbetsmiljö kräver. Med mindre insatser kan lokalerna bli bättre ur verksamhetssynpunkt och fortsätta fungera som LSS-boende. Då upphör behovet av en nybyggnad. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att omdisponera 2 miljoner kronor i 2012 års budget från Slomarp nybyggnad gruppbostad LSS till Slomarp gård gruppbostad LSS arbetsmiljö. Kommunfullmäktige

29 Kommunstyrelsen (31) 165 Information: Östergårdens förskola Sten-Åke Petersson, tf teknisk chef och Lotta Gylling, skolchef informerar om situationen för Östergårdens förskola. Problemen på Östergårdens förskola beror med stor sannolikhet på flera samverkande faktorer. De senaste mycket omfattande mätningarna visar att byggnaden i sig är frisk, men att det finns spår av mikrobiell påväxt på innertak och i stoppade möbler, textilier och papper. I ventilationen finns inga spår av tillväxt, däremot är luftgenomströmningen stark vilket kan ha bidragit till att sprida påväxten. Mätningarna uppvisar inga förhöjda eller onormala värden av kemiska ämnen någonstans. Personalens och barnens besvär med snuvliknande problem och huvudvärk har minskat sedan flytten till Vasaskolan. Om det beror på infektioner som klingat av naturligt, eller om det har med flytten att göra går inte att avgöra. Åtgärder under sommaren på Östergården Alla innertak i alla utrymmen byts ut. Ventilationstrummor byts ut för en bättre luftcirkulation. Alla stoppade möbler, textilier, stoppade/tygleksaker, papper och så vidare slängs bort. (Nya ska köpas in). Yttergavlarna på byggnaden som utsatts för väder och vind, kontrolleras noga och byts vid behov ut. Alla hårda inventarier rengörs och behandlas med biozon, en metod mot mikrobiell påväxt. Alla utrymmen, golv, väggar, innertak och ventilationstrummor rengörs och biozonbehandlas. När alla åtgärder är genomförda ska nya prover genomföras. Förhoppningen är att Östergårdens förskola ska kunna vara färdig att användas i vecka 32. Om så inte är fallet kommer alla familjer att informeras i tid.

30 Kommunstyrelsen (31) 166 Anmälan av delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut redovisas på kommunstyrelsens sammanträde: 15 Vattenavstängning på 6 adresser 16 Yttrande till Trafikverket, dispensärende 17 Yttrande polis avseende ordningsstadga 18 Bostadsanpassningar, januari-april, 54 st nya ärenden Tilldelningsbeslut- leverantör av mobiltelefoner och mobilprodukter att godkänna redovisningen

31 Kommunstyrelsen (31) 167 Meddelanden Remissvar har framtagits av säkerhetschef Håkan Jansson och sänts till Tranås och Ydre kommuner avseende deras handlingsprogram för Lag om skydd mot olyckor. att lägga meddelandena till handlingarna.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Plats och tid Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S) Monika Gideskog (M) Thony Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Birgitta Gunnarsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Birgitta Gunnarsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16.05 Plats och tid Beslutande Cecilia Vilhelmsson (S) ordförande, Monika Gideskog (M), Thony Andersson (S), Kjell Gustafsson

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner Kommunstyrelsen 2009-08-19 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16.15 Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass, KD Carina Jönsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-21 1 (20) Thony Andersson (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-21 1 (20) Thony Andersson (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2012-11-21 1 (20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.35 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S) t o m 255 Kjell Gustafsson (S) tjänstgör för Cecilia

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Annette Ohlsson

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Annette Ohlsson Kommunstyrelsen 2015-08-12 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Kjell Gustafsson, S, (ersättare för Thony Andersson, S), Monika Gideskog,

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-17 1 (17)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-17 1 (17) Kommunstyrelsen 2010-02-17 1 (17) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Tommy Engback

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Tommy Engback Kommunstyrelsen 2016-03-09 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S, ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Monika Gideskog, M, Thony Andersson, S, Eric Westerberg,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Plats och tid Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S), tjänstgör ej 66 Kristina Lindberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C)

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C) Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-23.05 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Carina Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-25 1 (12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-25 1 (12) Kommunstyrelsen 2009-02-25 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00 17.15 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30. Dag Segrell, kommunchef, Hanna Hammarlund. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30. Dag Segrell, kommunchef, Hanna Hammarlund. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Arbetsutskott 2015-08-10 1 (8) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Monika Gideskog, M Ersättare Övriga deltagande Dag

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (11)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (11) Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (11) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-16:40 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson, S Cecilia Vilhelmsson, S Miko Månsson, S 49-50 Kjell Gustafsson, S 51-57 Franco

Läs mer

Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19.00-21.55. Jan-Olof Dahlström (S) och Claes Andersson (M) Måndag 29 augusti 2011, kl 11.30 i Stadshuset i Mjölby

Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19.00-21.55. Jan-Olof Dahlström (S) och Claes Andersson (M) Måndag 29 augusti 2011, kl 11.30 i Stadshuset i Mjölby Kommunfullmäktige 2011-08-23 1 (15) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19.00-21.55 Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Carina Jönsson (S), Lilian Alexandersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (17) Kommunstyrelsesalen, Stadshuset i Mjölby, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (17) Kommunstyrelsesalen, Stadshuset i Mjölby, kl Kommunstyrelsen 2011-11-23 1 (17) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Stadshuset i Mjölby, kl 14.00-16.40 Beslutande Carina Jönsson (S) Kjell Gustavsson (S), tjänstgör för Cecilia Vilhelmsson (S) Mats Allard

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-21 1 (30) Kommunstyrelsesalen, kl 9:00-14:10

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-21 1 (30) Kommunstyrelsesalen, kl 9:00-14:10 Kommunstyrelsen 2015-01-21 1 (30) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:00-14:10 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Thony Andersson, S, Eric Westerberg, MP, Birger

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (11) Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (11) Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Kommunstyrelsen 2010-04-28 1 (11) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Beslutande Ersättare Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Timo Kjellberg,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10.

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10. Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-20.40 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Anders Gustavsson (S) (ersättare för Cecilia Vilhelmsson (S)),

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-06-03 1 (14) Kommunstyrelsesalen, kl 08:30 12:00

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-06-03 1 (14) Kommunstyrelsesalen, kl 08:30 12:00 Kommunstyrelsen 2015-06-03 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 08:30 12:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C, Eric Westerberg,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9) Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9) Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Kommunstyrelsen 2010-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09: Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Monika Gideskog

Kommunstyrelsesalen, kl 09: Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Monika Gideskog Arbetsutskott 2015-12-14 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10.20 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Monika Gideskog, M Ersättare Övriga deltagande Carina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16:30 Plats och tid Beslutande

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16:30 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2013-11-20 1 (19) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16:30 Plats och tid Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Kjell Gustafsson,

Läs mer

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:10 Plats och tid Beslutande

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:10 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2013-09-18 1 (29) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:10 Plats och tid Beslutande Cecilia Vilhelmsson (S) ordförande, Monika Gideskog (M), Thony Andersson (S), Kjell Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (14) Hörsalen i Stadshuset, Mjölby, kl Per-Olof Lindelöf, M och Sigbritt Bothin, S

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (14) Hörsalen i Stadshuset, Mjölby, kl Per-Olof Lindelöf, M och Sigbritt Bothin, S Kommunfullmäktige 2010-03-23 1 (14) Plats och tid Hörsalen i Stadshuset, Mjölby, kl 19.00-19.55 Tjänstgörande ersättare och frånvarande ordinarie ledamöter Karin Starkhammar, KD ersätter Håkan Wass, KD

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16.30 Plats och tid Beslutande

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16.30 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2013-02-27 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16.30 Plats och tid Beslutande Thony Andersson (S) ordförande, Monika Gideskog (M), Sigbritt Bothin (S), ersättare för Kjell

Läs mer

KS-salen, kl 13:00-15:45

KS-salen, kl 13:00-15:45 Utbildningsnämnden 2015-12-21 1 (12) Plats och tid KS-salen, kl 13:00-15:45 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Jennifer Myrén, S Rainer Fredriksson, S Gun-Inger Andersson, L, 111

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-05-04 43 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-05-04 kl 18.00-19.55 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Rickard Simonsson, tf direktör Örebro läns landsting,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (15) Hörsalen i Stadshuset i Mjölby, kl

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (15) Hörsalen i Stadshuset i Mjölby, kl Kommunfullmäktige 2012-10-23 1 (15) Plats och tid Hörsalen i Stadshuset i Mjölby, kl 19.15-21.25 Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhemsson (S), Monika Gideskog (M), CArina Johansson (FP), Lilian

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (14) Kommunstyrelsesalen, kl 14:

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (14) Kommunstyrelsesalen, kl 14: Kommunstyrelsen 2012-09-19 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Carina Jönsson (S), ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) Monika Gideskog (M) Thony

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17) Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19:00-21:00 Sammanträdet ajourneras kl 19:50 20:00

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17) Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19:00-21:00 Sammanträdet ajourneras kl 19:50 20:00 Kommunfullmäktige 2014-09-30 1 (17) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19:00-21:00 Sammanträdet ajourneras kl 19:50 20:00 Beslutande Se bilaga Ersättare Se bilaga Övriga deltagande Dag Segrell,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-10-27 1 (24)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-10-27 1 (24) Kommunstyrelsen 2010-10-27 1 (24) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16:00 Plats och tid Beslutande Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass, KD 167-177 Carina Jönsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (13) Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16:45

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (13) Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16:45 Kommunstyrelsen 2010-05-05 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16:45 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander,

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-03-25 1 (15) Yvonne Stolt, personalchef 30 Maria Blomberg, kommunsekreterare

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-03-25 1 (15) Yvonne Stolt, personalchef 30 Maria Blomberg, kommunsekreterare Kommunfullmäktige 2014-03-25 1 (15) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-21.05 Plats och tid Beslutande Se bilaga Ersättare Se bilaga Övriga deltagande Yvonne Stolt, personalchef 30 Maria

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) Socialnämnden 2016-11-30 1(11) Tid och plats Onsdagen den 30 november 2016, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Karin Nodin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson 2009-03-23 21 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-05-26 1 (12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-05-26 1 (12) Kommunstyrelsen 2010-05-26 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsen, kl 14:00-16.30 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass, KD Carina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer