Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsesalen, kl Plats och tid Beslutande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsesalen, kl 14.00 19.10 Plats och tid Beslutande"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl Plats och tid Beslutande Carina Jönsson(S), ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) Monika Gideskog (M) Miko Månsson (S), , Kjell Gustavsson (S), Franco Simcic (V) Mikaela Höjdevall (MP) Carina Johansson (FP) Birgitta Gunnarsson (C) Håkan Wass (KD) Ersättare Sigbritt Bothin (S), Niklas Aus (V), Eric Westerberg (MP), Anette Ohlsson (M), Jim Kellander (FP), Maria Gillberg (C) tom 152, Tommy Engback (KD) Övriga deltagande Johan Rosén och Johan Forsgren 141, Hanna Hammarlund , Ingemar NycanderIngem Nycander, Ulf Gustafsson och Christer Hedberg Cecilia 144, Chris Vilhelmsson Tevell , (S) Thomas Gustafsson , Jennifer Monika Myrén, Karin Gideskog Kambler, (M) Bo Axestam 146, Lotta Gylling 146, 165, Miko Karolina Månsson Hedlund (S) 152,153, , Kim Classon Kjell Gustavsson 152, Jenny (S) Asp 145 Andersson - Franco 153, Helena Simcic Andersson, (V) Jan-Erik Forsén 154, Carolina Brofeldt, Inge- Mikaela Appelsved Höjdevall 155,156, (MP) Eva Rådeström 144,155,156, Sten-Åke Carina Pettersson Johansson 165, Dag (FP) Segrell deltog ej 162, Maria Blomgren och Patrik Birgitta Hjalmarsson. Gunnarsson (C) Håkan Wass (KD) Utses att justera Monika Gideskog (M) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Patrik Hjalmarsson paragrafer Ordförande Carina Jönsson Justerande Monika Gideskog ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift

2 Kommunstyrelsen (31) 140 Förändring av föredragningslistan att ärende 5, Avsiktsförklaring regbrå- Regional samverkan för brottsprevention, utgår. att ärende 25 behandlas efter p 3 att information om förskolan Östergården tillkommer.

3 Kommunstyrelsen (31) 141 Dnr KS/2009:383 Information: Golfbanemålet Johan Rosén, advokat från Vimmerby och Johan Forsgren räddningschef informerar om pågående skadeståndsmål angående de åtgärder som räddningstjänsten vidtog i samband med översvämningarna i Väderstad Målet kommer att behandlas i domstolen den 30 oktober 2012 såvida inte parterna dessförinnan kommer överens om förlikning.

4 Kommunstyrelsen (31) 142 Svartå Strand - beslut om utställning Arbetet med utställningshandlingen av den fördjupade översiktsplanen för området Svartå strand i central Mjölby är avslutat. Efter samrådet har ett antal utredningar genomförts och en arbetsgrupp har arbetat fram en utställningshandling efter vad utredningarna visat samt efter inkomna synpunkter från samrådet. Tekniska kontoret föreslår att utställningshandlingen ställs ut under perioden 16 juli -24 september att under perioden 16 juli -24 september 2012 ställa ut fördjupad översiktsplan för Svartå strand. Tekniska kontoret

5 Kommunstyrelsen (31) 143 Byte av mark vid Östra Olofstorp i Mantorp Tekniska kontoret har upprättat ett förslag till avtal om fastighetsreglering med Jan Andersson, ägare till fastigheten Mjölby Viby 14:1, som innebär att del av fastigheten Mjölby Viby 14:1 (ca 7 hektar) regleras till kommunens fastighet Mjölby Viby- Olofstorp 4:4 och att kommunens nyligen förvärvade del av fastigheterna Mjölby Viby 2:2 och Mjölby Viby 4:4 (ca 24 hektar) regleras till Anderssons fastighet Mjölby Viby 14:1. I förrättningen skall servitut, till förmån för Kommunens fastighet Mjölby Viby-Olofstorp 4:4, bildas på Anderssons fastighet Mjölby Viby 14:1. I samband med Kommunfullmäktiges behandling av avtalet den 12 juni 2012 beslutades att återremittera ärendet för ny förhandling om markbyte mellan Jan Andersson och Mjölby kommun såväl för tomtmark, väg och cykelväg mot Sjögestad. Tekniska kontoret har därefter upprättat ett nytt avtalsförslag med servitut som ska medge att kommunen har rätt att anlägga gång- och cykelväg över fastigheten, i närheten av allmän väg. Jan Andersson ska, på tillträdesdagen, betala 4,2 miljoner kronor i mellanlikvid. Monika Gideskog (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till avtal om fastighetsreglering. Kommunfullmäktige

6 Kommunstyrelsen (31) 144 Information: Leader Ingemar Nycander, Ulf Gustafsson, Christer Hedberg och Eva Rådeström deltar vid sammanträdet och informerar om Leader Folkungaland. Program perioden började 2007 och pågår till och med 2013, men kommer att avslutas under 2014/2015. På central EU-nivå pågår förhandlingar om en ev ny programperiod och organisation. Leader Folkungaland omfattar invånare i Mjölby, Motala, Linköping och Norrköpings kommuner. Under perioden har i Mjölby projekt bedrivits och bedrivs med en omslutning av totalt 11,7 miljoner kronor. Finansiering sker med EUstöd, privat ekonomiskt stöd idellt arbete. Mjölby kommun anslår årligen kronor för medfinasiering, totalt till och med 2012, 3,18 miljoner kronor och totalt under perioden 3,521 miljoner kronor. Hittills är 18 projekt avslutade, 6 pågår. 28 samarbetsprojekt mellan kommunerna har bedrivits.

7 Kommunstyrelsen (31) 145 Dnr KS/2012:177 Bokslutsprognos per den 31 maj 2012 Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 miljoner kronor. I föreliggande prognos beräknar nämnderna tillsammans ett underskott på 10,4 mkr. Finansieringen visar överskott på 21,9 miljoner kronor. Det medför att årets resultat prognostiseras till +22,0 miljoner kronor. I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 2,8 miljoner kronor, vilket ska räknas bort när avstämning mot balanskravet ska göras i bokslutet. Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed +19,2 miljoner kronor. Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) för kommunalskatt och generella statsbidrag sammantaget visar +16,2 miljoner kronor jämfört med budget. Avtalsgruppsjukförsäkringen och avgiftsbefrielseförsäkringen är även 2012 satt till noll vilket medför en förbättring mot budget på 3,6 miljoner kronor. Under perioden har 32 miljoner kronor investerats vilket till årets slut beräknas bli 157 miljoner kronor. Budgeterad investering är 219 miljoner kronor, varav tilläggsbudget 105 miljoner kronor. Låneskulden den 31 mars uppgick till 431 miljoner kronor. Övre gräns för upplåning 2012 är 477 miljoner kronor. att lägga bokslutsprognosen per den 31 maj 2012 till handlingarna. Ekonomikontoret

8 Kommunstyrelsen (31) 146 Redogörelse för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ekonomiska situation. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde att utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden till dagens sammanträde ska lämna en redovisning för planerade och genomförda åtgärder för att nå ekonomisk ram Vid dagens sammanträde deltar Bo Axestam, Lotta Gylling, Jennifer Myrén och Karin Gambler för att redogöra för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ekonomiska situation. Besparingsåtgärder för 2012 redovisas enligt följande Flytt från BEMAB lokaler Nya regler för anslutningsresor Samåkning Gysär-elever Nämndsammanträden En förvchef från 1 augusti Fyra ej tillsatta tjänster SUMMA Minskad kapitalkostnad, uppehåll inköp en till en dator TOTALT kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor Kommunstyrelsen tar del av informationen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomikontoret

9 Kommunstyrelsen (31) 147 Dnr KS/2012:253 Tecknande av kommunens firma i samband med upptagande av lån Enligt kommunstyrelsens delegationsordning p 3.1 fattar redovisningschefen på kommunstyrelsens vägnar beslut om upptagande av lån. Enligt tidigare beslut, KS , framgår att en av kommunens långivare, Kommuninvest, har efterlyst beslut där det framgår att tjänsteman i kommunen har behörighet att civilrättsligt teckna kommunens firma i samband med avtal om upptagande av lån (revers). Ur kontrollsynpunkt är det lämpligt att utse två tjänstemän att teckna kommunens firma i samband med upptagande av lån. Eftersom nya befattningshavare tillträtt behöver beslutet ändras. att kommunens firma i samband med upptagande av lån tecknas av redovisningschef Chris Tevell med kontrasignering av verksamhetscontroller Thomas Gustafsson, tf kommunchef Dag Segrell eller personalchef Britt- Marie Jonsson, samt att vid förhinder för Chris Tevell tecknas kommunens firma i samband med upptagande av lån av Thomas Gustafsson med kontrasignering av Dag Segrell eller Britt-Marie Jonsson. Chris Tevell Thomas Gustafsson Dag Segrell Britt-Marie Jonsson

10 Kommunstyrelsen (31) 148 Dnr KS/2012:284 Tilläggsanslag för stora prisökningar och justering av internhyresförändring Kommunstyrelsens förvaltning har i likhet med tidigare år ställt frågan till samtliga förvaltningar om det finns varu- och tjänstegrupper som varit föremål för stora prisökningar. Framställning har inkommit från Omsorgsoch socialförvaltningen. Det föreslås också en justering av internhyresförändringen som beslutats vid kommunfullmäktiges sammanträde 24 april (2012:152). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja omsorgs- och socialnämnden tilläggsanslag med kronor genom ianspråktagande av kommunstyrelsens anslag för löne- och prisökningar, att bevilja kultur- och fritidsnämnden kronor avseende justerad internhyra genom ianspråktagande av kommunstyrelsens anslag för löne- och prisökningar, att omdisponera kronor från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, kronor från förskole- och skolnämnden till kulturoch fritidsnämnden avseende internhyresjustering. Kommunfullmäktige

11 Kommunstyrelsen (31) 149 Investeringsbudget 2013 samt plan för Investeringsbudget 2013 samt plan för har behandlats i kommunstyrelsens budgetberedning. Majoritetens förslag ,670 miljoner kronor ,935 miljoner kronor miljoner kronor Alliansens förslag ,670 miljoner kronor ,435 miljoner kronor ,960 miljoner kronor Cecilia Vilhelmsson (S) yrkar bifall till majoritetens förslag och Monika Gideskog (M) yrkar bifall till alliansens förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Cecilia Vilhelmssons (S) yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Cecilia Vilhelmssons (S) yrkande. Nej-röst för bifall till Monika Gideskogs (M) yrkande. Omröstningsresultat Ja-röster: Cecilia Vilhelmsson (S), Miko Månsson (S), Franco Sincic (V), Mikaela Höjdevall (MP) och Carina Jönsson (S). Nej-röster: Monika Gideskog (M), Carina Johansson (FP), Birgitta Gunnarsson (C) och Håkan Wass (KD). Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Cecilia Vilhelmssons (S) yrkande Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att fastställa investeringsbudget 2013 samt plan för investeringar enligt majoritetens förslag. Mot beslutet reserverar sig Monika Gideskog (M), Carina Johansson (FP), Birgitta Gunnarsson (C) och Håkan Wass (KD). Ekonomikontoret Kommunfullmäktige

12 Kommunstyrelsen (31) 150 Utredning om nya förskolelokaler och Parkskolan Vid dagens sammanträde upptas fråga om att utreda lokalisering av nya förskolelokaler samt Parkskolans framtida nyttjande. Cecilia Vilhelmsson (S) yrkar att tekniska kontoret får i uppdrag att tillsammans med utbildningsförvaltningen utreda möjligheten att i Kungshögaskolan omvandla utbildningslokaler till förskolelokaler samt att tillsammans med berörda förvaltningar utreda Parkskolans framtida nyttjande. Monika Gideskog (M) tillstyrker yrkandet om förskolelokaler men yrkar att Parkskolan säljs. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Cecilia Vilhelmssons (S) yrkande. att uppdra till tekniska kontoret tillsammans med utbildningsförvaltningen utreda möjligheten att omvandla Kungshögaskolans utbildningslokaler till förskolelokaler samt utreda Parkskolans framtida nyttjande. Tekniska kontoret Utbildningsförvaltningen

13 Kommunstyrelsen (31) 151 Dnr KS/2011:492 Svar på återremitterad motion: Undanta skolan från besparingar Carina Johansson, Folkpartiet Liberalerna, föreslår i en motion (daterad december 2012) kommunfullmäktige att förstärka förskole- och skolnämndens ram med 4,5 miljoner kronor för år Motionen återremitterades av kommunfullmäktige för att utreda konsekvenserna av att förskole- och skolnämndens ram inte förstärks med 4,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med skolförvaltningen tagit fram konsekvensbeskrivning. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Carina Johansson (FP) med instämmande av Birgitta Gunnarsson (C) och Håkan Wass (KD) bifall till motionen. Franco Sincic (V) yrkar avslag på motionen. Sammanträdet ajourneras kl Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Franco Sincics (V) yrkande Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionsförslaget att förstärka förskole- och skolnämndens ram 2012 med 4,5 miljoner kronor. Mot beslutet reserverar sig Monika Gideskog (M), Carina Johansson (FP), Birgitta Gunnarsson (C) och Håkan Wass (KD Kommunfullmäktige

14 Kommunstyrelsen (31) 152 Kostpolicy för Mjölby kommun Förslag/utkast på kostpolicy har framtagits av en förvaltningsövergripande grupp med representanter från kommunens olika måltidsverksamheter och inköpsorganisation. Syftet med kostpolicyn är att ha ett vägledande och styrande dokument för att kvalitetssäkra kommunens måltidsverksamheter. att till samtliga nämnder och politiska partier utsända förslaget på remiss. Svar ska ha inkommit senast den 10 september Karolina Hedlund

15 Kommunstyrelsen (31) 153 Remissvar: Begränsad klimatpåverkan i Östergötland - förslag till nya regionala miljömål Länsstyrelsen Östergötland har för yttrande översänt Remiss: Begränsad klimatpåverkan i Östergötland- Förslag till regionala miljömål. Detta är ett första steg i arbetet med att anta nya regionala målsättningar för perioden fram till Kommunstyrelsens förvaltning har av miljönämndens synpunkter och kommunstyrelsens förvaltnings synpunkter sammanstället ett gemensamt yttrande från Mjölby kommun. Kommunstyrelsen har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslag till nya regionala miljömål angående begränsad klimatpåverkan i Östergötland. Delmål 1 är sektorsövergripande och omfattar minskade utsläpp av växthusgaser, med undantag för verksamheter som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter. Kommunstyrelsen anser att undantaget av verksamheter som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter bör förtydligas. Delmål 2 energieffektivisering i bostäder och lokaler. Med utgångspunkt i att Energimyndigheten hävdar att man generellt kan minska elanvändningen i lokaler med 30 % genom bättre belysningsteknik och ventilationssystem, anser kommunstyrelsen att målet 10% är lågt satt. Vidare anser kommunstyrelsen att detta mål med fördel kan delas upp på två mål, ett för lokaler och ett för bostäder då det torde vara enklare att minska elanvändningen i lokaler än i bostäder. Dessutom har alla kommuner tillgång till Klimatoch energirådgivare, så deras insatser torde vara intressant att utvärdera kopplat till bostäder. Delmål 3 riktar sig mot energieffektivisering i industrin genom minskad användning av fossila bränslen. Kommunstyrelsen anser att jordbruket saknas i detta mål, dels som en resurs med tanke på biogas men även när det gäller tillgången på råvaror. Jordbruket har också potential att genomföra åtgärder både när det gäller drift och underhåll av sina fastigheter. Vidare anser kommunstyrelsen att målet är smalt och att rubriken är felaktig. Med nuvarande formulering är det dessutom svårt att sätta mätbara mål. Kommunstyrelsen anser också att målet bör utformas utifrån andra kriterier så att måluppfyllelsen inte blir beroende av produktionsnivå. Delmål 4 År 2020 ska persontransporterna ha förändrats så att utsläppen av växthusgaser från personbilar har minskat med minst 30 procent jämfört med Kommunstyrelsen anser att ordet personbilar ska bytas ut mot persontransporter. I förklaringen till delmålet framgår att även bilresor som ersätts med kollektivtrafikresor eller gång- och cykeltrafik innebär att

16 Kommunstyrelsen (31) målet är uppfylls. Formuleringen är dock lätt att missuppfatta och det är inte tydligt att målet omfattar alla personresor. Vidare anser kommunstyrelsen att det vore önskvärt med en större ambition kring utbyggnaden av kollektivtrafiken. Delmål 5 År 2020 ska godstransporterna ha förändrats så att utsläppen från lastbilar har minskat med minst 30 procent jämfört med Kommunstyrelsen anser att lastbilar ersätts med godstransporter för att förtydliga målet, i enlighet med vad som skrivits om hållbart resande. Vidare anser kommunstyrelsen att det är ett ambitiöst mål som få har en rådighet över. Delmål 6 ökad produktion av biodrivmedel. Med tanke på den nuvarande och planerade produktionsökningen gör kommunstyrelsen bedömningen att målet är lågt satt. Delmål 8 angående fysiks planering för klimatanpassning. Kommunstyrelsen anser att planeringen även bör omfatta fler extrema väderförhållanden som storm och torka. Vidare anser kommunstyrelsen att dessa frågor också inkluderas i kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser. Kommunstyrelsen vill påpeka att rådigheten över de flesta av målen främst ligger hos allmänhet och enskilda företag. Kommmunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande och översända det till länsstyrelsen Östergötland. Miljönämnden i Mjölby kommun

17 Kommunstyrelsen (31) 154 Dnr KS/2012:79 Mjölby kommuns handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är kommunen skyldig att för varje ny mandatperiod ta fram ett handlingsprogram för att förebygga olyckor. Handlingsprogrammet ska redovisa vilka risker som finns i kommunen, vilka mål kommunen har för sin verksamhet till skydd mot olyckor och hur verksamheten är organiserad. I Mjölby kommun har Byggnads- och räddningsnämnden ansvaret för arbetet med handlingsprogram enligt LSO. Det är Räddningstjänsten som i samverkan med övriga förvaltningar har arbetat fram förslaget till handlingsprogram. Programmet har lämnats för samråd till nämnderna i Mjölby kommun, Länsstyrelsen Östergötland, Boxholms, Ödeshögs, Motala, Vadstena och Linköpings kommuner. Det nationella målet med LSO är att bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett, med hänsyn till de lokala förhållandena, tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. I Mjölby kommuns egen Vision 2025 uttrycks även att Det är en självklarhet att alla medborgare känner sig trygga och säkra. Detta handlingsprogram är framtaget för att bidra till båda dessa mål. För att nå dit har kommunen tagit fram lokalt anpassade verksamhetsmål grundade på riskbilden i just vår kommun. Dessa har delats upp i två områden, kommunens olycksförebyggande arbete och det operativa räddningstjänstarbetet. Cecilia Vilhelmsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för mandatperioden anta kommunstyrelsens förvaltnings förslag till Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. att uppföljning av nämndernas olycksförebyggande arbete ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 december varje år med början 2013, att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att redovisa för kommunstyrelsen hur de prestationsmål som berör kommunstyrelsen ska uppfyllas, samt

18 Kommunstyrelsen (31) att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att informera nämnderna om handlingsprogrammet. Komunfullmäktige

19 Kommunstyrelsen (31) 155 Dnr KS/2012:291 Strategi för vägledning- och arbetsmarknadsåtgärder för ökad sysselsättning bland unga i Mjölby kommun Arbetslösheten, och i synnerhet ungdomsarbetslösheten, är hög i Mjölby. Det kan konstateras att ungdomsarbetslösheten i Mjölby kommun varit hög i jämförelse med länet och riket såväl under lågkonjunkturer som under högkonjunkturer. Kommunfullmäktige har beslutat att ansvaret för vägledning och arbetsmarknadspolitiska frågor skall överföras från Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden (UAN) till Kommunstyrelsen (KS) per I samband med att ansvaret för dessa frågor flyttas till KS skall en strategi för det framtida arbetet med vägledning och arbetsmarknadspolitiska frågor tas fram. Kommunstyrelsens förvaltning har fått uppdraget att ta fram en sådan strategi med särskild inriktning mot unga. Cecilia Vilhemsson (S), Carina Johansson (FP), Birgitta Gunnarsson (C) och Monika Gideskog (M) yrkar bifall till förslaget. att anta upprättat förslag till strategi för väglednings- och arbetsmarknadsfrågor. Näringslivsavdelningen Utbildningsförvaltningen

20 Kommunstyrelsen (31) 156 Dnr KS/2012:300 Politisk styrning och ledning av arbetsmarknads- och näringslilvsfrågor - bildande av arbetsmarknads- och näringslivsutskott Kommunsstyrelsens förvaltning har på uppdrag av kommunstyrelsen upprättat förslag på organisering av ett nytt utskott, arbetsmarknads- och näringslivsutskott. Utskottet ska arbeta med frågor gällande integration, arbetsmarknad, studieoch yrkesvägledning, kompetensförsörjning, näringsliv, turism, marknadsföring och landsbygdsutveckling. Monika Gideskog (M) och Cecilia Vilhelmsson (S) yrkar bifall till förslaget. att från den 1 augusti tillsätta ett nytt utskott benämnt arbetsmarknads- och näringslivsutskott, att utskottet ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare, samt att anta förslag till arbetsformer och uppdragsbeskrivning för arbetsmarknads- och näringslivsutskott. Näringslivsavdelningen

21 Kommunstyrelsen (31) 157 Val av ledamöter och ersättare i näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet Kommunstyrelsen inrättar från den 1 augusti 2012 ett nytt utskott, arbetsmarknads- och näringslivsutskott med nio ledamöter och lika många ersättare. att välja Ledamöter Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S). Franco Sincic (V) Mikaela Höjdevall (MP) Monika Gideskog (M) Carina Johansson (FP) Birgitta Gunnarsson (C) Tommy Engback (KD) Ersättare Kjell Gustavsson (S).. Sigbritt Bothin (S).. Eric Westerberg (MP) Anette Ohlsson (M) Jim Kellander (FP) Maria Gillberg (C) Birger Hagström (KD) att välja Carina Jönsson (S) till ordförande och Cecilia Vilhelmsson (S) till vice ordförande.

22 Kommunstyrelsen (31) 158 Dnr KS/2011:441 Begäran om planläggning för Skänninge Idrottshall För lokaliseringen av Idrottshallen i Skänninge har det ett par olika alternativ utretts. Inriktningen är att hallen bör ligga i anslutning till Trojenborgsskolan. En förstudie av eventuell förekomst av arkeologiska lämningar visar nu att det knappast är risk att stöta på något sådant. Idrottshallen föreslås placeras ganska nära skolan så att nuvarande vändplan och andra gatuytor tas i anspråk. Därutöver berörs en del av Bostadsbolagets tomtmark. Bostadsbolaget är vidtalat och berett diskutera en försäljning till kommunen av berört område. Förutom den yta byggnaden upptar behövs relativt omfattande kringytor, tex nämns behov av bilparkeringsplatser. En tidig skiss på ungefärlig placering finns upprättad. Den mark som berörs omfattas av två detaljplaner, en från 1966 och en från För att möjliggöra uppförande av Idrottshallen måste ny detaljplan upprättas. Centrala Byggnadskommittén för Skänninge Idrottshall har 29 maj 2012 förordat en placering vid Trojenborgsskolan och beslutat om framställning till kommunstyrelsen om planläggning. att hos byggnads- och räddningsnämnden begära upprättande av detaljplan för Skänninge Idrottshall. Byggnads- och räddningsnämnden Tekniska kontoret

23 Kommunstyrelsen (31) 159 Dnr KS/2012:298 Begäran om planläggning för del av kvarteret Lejonet i Mjölby I budget 2012 finns medel upptaget för utbyggnad av LSS-boende med 6 platser åren Avsikten är att göra en komplettering vid Berga gård. Då platserna är avsedda för yngre funktionshindrade önskar omsorgs- och socialförvaltningen och tilltänkta boende en mer central placering. Tekniska kontoret har skissat på en lokalisering till del av kv Lejonet vid Bockarpsvägen intill servicehuset Boken. Marken ägs av Bostadsbolaget som är vidtalat och berett diskutera en försäljning till kommunen. För aktuell del av kvarteret gäller en detaljplan från Det finns byggrätt för två flerbostadshus i två våningar + vind, ett mot Bockarpsvägen och ett mot Finnstugatan. Ett gruppboende bör utformas i ett plan och behöver större utbredning på marken än vad planens byggrätter medger. Därför behövs en planändring. Planarbetet medför att byggandet kan påbörjas först hösten att hos byggnads- och räddningsnämnden begära upprättande av detaljplan för del av kvarteret Lejonet för att möjliggöra planerat LSS-boende. Byggnads- och räddningsnämnden Tekniska kontoret Socialförvaltninge

24 Kommunstyrelsen (31) 160 Genomförandeavtal med Trafikverket angående Idrottsvägen i Skänninge Ett omtag behöver ske i Skänninge för att minska järnvägens barriäreffekt och höja trafiksäkerheten vid Idrottsvägen för framförallt gång- och cykeltrafik. Tekniska kontoret har därför tillsammans med Trafikverket utrett och för projekterat en planskild korsning med järnvägen på Idrottsvägen. För att genomföra detta har ett förslag på genomförandeavtal mellan Mjölby kommun och Trafikverket framtagits. Genom avtalet regleras slopandet av nuvarande plankorsning och byggandet av en ny planskildhet i samma läge som plankorsningen, samt stängning av plankorsning vid Linköpingsgatan. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Genomförandeavtal ny planskildhet Idrottsvägen, Skänninge och Linköpingsgatan, samt att finansiering sker genom investeringsbudgeten. Kommunfullmäktige

25 Kommunstyrelsen (31) 161 Dnr KS/2012:313 Avtal gällande utfartsförbud Målaren 3, Idrottsvägen i Skänninge Trafikverket ska tillsammans med Kommunen bygga en vägtunnel under järnvägen på Idrottsvägen i Skänninge. Hägglunds industrilokaler AB äger fastigheten Målaren 3, belägen utmed Idrottsvägen. Fastigheten har idag en in- och utfart mot Idrottsvägen där det enligt gällande detaljplan är utfartsförbud. För att möjliggöra vägtunneln måste utfartsförbudet genomföras och in- och utfarten stängas. Kommunen har låtit utreda effekterna av byggandet av vägtunneln och stängning av in- och utfarten för fastigheten. Åtgärderna påverkar möjligheten att hyra ut del av lokalerna på fastigheten (värdeminskning) och medför också att ombyggnader måste göras för att flytta en befintlig hyresgäst och anpassa en ny lokal för dennes räkning. Enligt av NaiSvefa AB utförd värdering, , minskar fastighetens marknadsvärde med ca 1,6 miljoner kronor på grund av att del av lokalerna på fastigheten blir svåra att hyra ut. Enligt gällande bestämmelser i 4 kap Expropriationslagen ska kommunen ersätta fastighetsägaren med minskningen av marknadsvärdet plus 25%. Kommunen ersätter fastighetsägaren med 2 miljoner kronor för värdeminskningen. Kommunen ersätter även fastighetsägaren för så kallad övrig skada med 1,5 miljoner kronor för de ombyggnader som måste göras för att flytta den befintliga hyresgästen och anpassa en ny lokal för dennes räkning. Under byggnationen av tunneln behöver mark tas i anspråk av fastigheten och en va-ledning kommer att förläggs över delen mot Idrottsvägen. Kommunen har upprättat ett förslag till avtal med fastighetsägaren till fastigheten Mjölby Målaren 3. att godkänna förslag till avtal, samt att uppdra till kommunstyrelsens ordförande underteckna avtalet. Tekniska kontoret

26 Kommunstyrelsen (31) 162 Beslut om tillsättning av kommunchef i Mjölby kommun Rekryteringen av ny kommunchef har genomförts våren Tre kandidater har intervjuats för tjänsten. Politiker, tjänstemän och de fackliga organisationerna i rekryteringsgruppen beslutade på ett möte den 16 maj 2012 att förorda Dag Segrell som kommunchef med tidsbegränsat uppdrag. På kommunstyrelsens sammanträde yrkar Carina Johansson (FP) och Håkan Wass (KD) att Per Petersén förordnas till kommunchef. Cecilia Vilhelmsson (S) och Monika Gideskog (M) yrkar bifall till rekryteringsgruppens förslag, dvs att Dag Segrell förordnas till kommunchef. Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Cecilia Vilhelmssons (S) och Monika Gideskogs (M) yrkande. att tillsätta Dag Segrell som kommunchef i Mjölby kommun med tidsbegränsat uppdrag under tiden , samt att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att reglera anställningsvillkoren för ny komunchef. Carina Johansson (FP) och Håkan Wass (KD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. Personalavdelningen Dag Segrell

27 Kommunstyrelsen (31) 163 Dnr KS/2011:449 Svar på motion: Digitalisera utskicken till kommunfullmäktige I en motion från Tobias Josefsson (FP) som inkom i november 2011 föreslås att kommunen snarast möjligt ska övergå från postutskick till digitala utskick per e-post. Motionären anser att det ingår i rollen som folkvald att kunna hantera digitala verktyg som e-post och pdf-dokument. Av motionen framgår vidare att den som önskar få handlingarna till kommunfullmäktige- sammanträden i pappersform bör få lösa ut det med en avgift genom exempelvis Medborgarservice. Även övriga nämnder och styrelser inom Mjölby kommun föreslås också ta klivet in i den digitala världen så snart som möjligt. Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen yrkar Carina Johansson (FP) att motionen ska anses besvarad istället för avslagen. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Johanssons (FP) yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att säkerställa att handlingar kan tillhandahållas digitalt för de som så önskar, samt att uppdra till kommunstyrelsen att följa utvecklingen inom ärendehanteringen med syfte att fortsätta digitalisera den kommunala nämndsadministrationen så snart det är möjligt, samt att motionen därigenom är besvarad. Kommunfullmäktige

28 Kommunstyrelsen (31) 164 Omdisponering investeringsmedel 2012 I samband med kommunstyrelsens budgetberedning, , informerades om att i investeringsbudget 2012 finns 4,5 miljoner kronor avsatta som enstart till planerad nybyggnad av ett LSS-boende på Slomarps gård. I plan för investeringar 2013 finns ytterligare 3,5 miljoner kronor, totalt för projektet 8 miljoner kronor. Nuvarande gruppboende har inte ändamålsenliga utrymmen, är inte tillgängliga för funktionshindrade personer samt uppfyller inte de krav som en god arbetsmiljö kräver. Med mindre insatser kan lokalerna bli bättre ur verksamhetssynpunkt och fortsätta fungera som LSS-boende. Då upphör behovet av en nybyggnad. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att omdisponera 2 miljoner kronor i 2012 års budget från Slomarp nybyggnad gruppbostad LSS till Slomarp gård gruppbostad LSS arbetsmiljö. Kommunfullmäktige

29 Kommunstyrelsen (31) 165 Information: Östergårdens förskola Sten-Åke Petersson, tf teknisk chef och Lotta Gylling, skolchef informerar om situationen för Östergårdens förskola. Problemen på Östergårdens förskola beror med stor sannolikhet på flera samverkande faktorer. De senaste mycket omfattande mätningarna visar att byggnaden i sig är frisk, men att det finns spår av mikrobiell påväxt på innertak och i stoppade möbler, textilier och papper. I ventilationen finns inga spår av tillväxt, däremot är luftgenomströmningen stark vilket kan ha bidragit till att sprida påväxten. Mätningarna uppvisar inga förhöjda eller onormala värden av kemiska ämnen någonstans. Personalens och barnens besvär med snuvliknande problem och huvudvärk har minskat sedan flytten till Vasaskolan. Om det beror på infektioner som klingat av naturligt, eller om det har med flytten att göra går inte att avgöra. Åtgärder under sommaren på Östergården Alla innertak i alla utrymmen byts ut. Ventilationstrummor byts ut för en bättre luftcirkulation. Alla stoppade möbler, textilier, stoppade/tygleksaker, papper och så vidare slängs bort. (Nya ska köpas in). Yttergavlarna på byggnaden som utsatts för väder och vind, kontrolleras noga och byts vid behov ut. Alla hårda inventarier rengörs och behandlas med biozon, en metod mot mikrobiell påväxt. Alla utrymmen, golv, väggar, innertak och ventilationstrummor rengörs och biozonbehandlas. När alla åtgärder är genomförda ska nya prover genomföras. Förhoppningen är att Östergårdens förskola ska kunna vara färdig att användas i vecka 32. Om så inte är fallet kommer alla familjer att informeras i tid.

30 Kommunstyrelsen (31) 166 Anmälan av delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut redovisas på kommunstyrelsens sammanträde: 15 Vattenavstängning på 6 adresser 16 Yttrande till Trafikverket, dispensärende 17 Yttrande polis avseende ordningsstadga 18 Bostadsanpassningar, januari-april, 54 st nya ärenden Tilldelningsbeslut- leverantör av mobiltelefoner och mobilprodukter att godkänna redovisningen

31 Kommunstyrelsen (31) 167 Meddelanden Remissvar har framtagits av säkerhetschef Håkan Jansson och sänts till Tranås och Ydre kommuner avseende deras handlingsprogram för Lag om skydd mot olyckor. att lägga meddelandena till handlingarna.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Plats och tid Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S) Monika Gideskog (M) Thony Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Birgitta Gunnarsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Birgitta Gunnarsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16.05 Plats och tid Beslutande Cecilia Vilhelmsson (S) ordförande, Monika Gideskog (M), Thony Andersson (S), Kjell Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Plats och tid Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S), tjänstgör ej 66 Kristina Lindberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C)

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C) Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-23.05 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Carina Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-17 1 (17)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-17 1 (17) Kommunstyrelsen 2010-02-17 1 (17) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10.

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10. Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-20.40 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Anders Gustavsson (S) (ersättare för Cecilia Vilhelmsson (S)),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-10-27 1 (24)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-10-27 1 (24) Kommunstyrelsen 2010-10-27 1 (24) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16:00 Plats och tid Beslutande Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass, KD 167-177 Carina Jönsson,

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-10-08 1 (14) Kommunstyrelsesalen, kl 09:00-15:30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-10-08 1 (14) Kommunstyrelsesalen, kl 09:00-15:30 Kommunstyrelsen 2014-10-08 1 (14) 238Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:00-15:30 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Kjell Gustafsson, S, Franco

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-03-16 48 (53) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 16 mars 2009, kl 10.00-14.20 Beslutande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson (M) Olov Osmark

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Östanå Wärdshus kl. 13.00-15.00 Beslutande Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Ersättare Nils-Erik Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 24 september 2012, klockan 08.45 10.10. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Pernilla Lestander

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h "~,.,, _).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h ~,.,, _). l {10) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-14.30 Se sidan 2 Underskrifter "'"""" (f'!- ~t""t-::--- --- ~ "'~"" 138-143 Ordförande \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- -c-;;~ i; c;~-~~-;~~~-~;;--c7~------------------------------------------------

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer