Tips for perfekt vitgröe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tips for perfekt vitgröe"

Transkript

1 Tips fo pefekt vitgöe av MeilU Fank, CGCS "1 l: l : :iit Poa annua-g':iset kan v:a obeäkneligt, filen gc]nclln att lyssna till ef:enhetens l ist q:lan teas n:istan ett!{ott esultat Fi', lin,qt' :('(lu ni 1;l \l L ) \ kon-1ing i yhct i)nsl<ul jag att nigon a, cle lilcle sklle ha h jiilpt nig necl nina \,1tllöegeene [)et funns (<tch finns fotf-aanclc) gott o1u ;icl hll luan Ltc) tt tlt'ltt t'lg'is tttt'tt illt'l'n il t't Ievc och till och necl foclas vil lin i clenna c1ag Vitgöe i 38 å Atikel ov Meilll Fonk, CGCS, i Golf Couse Monogement, oktobe 2000 Pesenteot och "fitt" edigeot ov Tomos Nöselius, *** Meill J Fonk ö CGCS vid Columbio County Club i Chevy Chose, Moylond, och sedon 3l ö GCSAA-medlem Hon pesenteode denno infomotion vid den lnnovoiivo Supeintendentsommonkomsten vid konfeensen och mötet i New Oleons Atikeln nomineod fa 2OO I Leo Fese Awod fö åets bösto otikel igolf CouseMonogemeni endust nige fa cliliga i) i clet nin tu att vaa clen c1lil k-nnige vetc''enenf ag vi11 till:igga utt vil f)nägl ltt ski)ta vitgi)e3l'('l)('l!( l )ii \ ( l\'l:lll( l t'll i:sl lll:lll l\ lbetstvgghet IJLl mli-igll gänge'ha I)- i-te hi)'t att Nl 4 qpntomho i8 l t 2on2 {;i}fi\ri Ål)I f i l l[ Ihtt ]t il LIcu ti t b i c L' t n t F-oo: -Jd\ F LTNDaERG t t' i tg t'ö eg ec t a i sttstet ittletlclel t'il (-lt ha 1, s ki lt C h I t i C lt a L')' C lt t s c -7,[ c - tkntl ti\1 I clett bci utiltaltt,gt,'lttt tit,1,,tt,l,tit;, 1 tit t i1,ti;t',:t t\ t/t t Bonkonsulent SGF, efte fi övesöttning ov Rolf Rylonde, BK-odföonde iwemdö G&CC I'lfte att ha sl<ott vitgoegeene i 38 j (''inga li ecl fllntestisl<l geene ocl 50 )'l en' tion :, ko-ist och vetensl<:lp tillkotmc"tnstlilh]ingst'lggheten enclast clc' sol lut clcnna fil'--iga Ha komnit fö att stanna I)l h:l li)'t ciet fi)'ut och Du l<oe ' I tilt ; t l'l iqcn : \i it,qli,glccnt'' n lt: finns clct i-get l)aittel n:i cle ii' tl;lg ltts tlut ingt l ::intc ;l t I ; \,'itgicgccnel ha l f -nn its i cl ecen n cl- tlcke'on clet elle intc' clc't li ctt obc:ihncligt gllis och holnc hc'lt sikc't att gc Dig bck1n'unc? \ii :iichc l<an sl<cjta,'itgöc clilo att vi \,:1-tv Lls na l:[a oss clet Emeclan clagens ungcloma i)-ket inte l-a et:e-l-et av vitgoeguls och cllgcns skolol iinnu inte lzi ut clennl l<onbi-:- c och vac sig clct h'u'kollit fii att sllu):1 Nligm av oss vill h Ltmlningen och Je1ön ingcn Alla bctl,chnclc golfmistelsl<e1 ha spelats pi vitgoc och clc flcstl ailcle f :stlanclsklubblna h' n- itg'öegleenc ()n clin go111i1lbb intc ha' \, itgoe-

2 D geenc ic1ag v:intu bal någa ä så kommel Du att fä se Vitgöe stakae Detta ä1'i'elt i linje mecl tnin:t itlcct', tl lån nin ''ftcnlct itg'ö i' cn stakae glsat z[n kypven ("bentgass") Hu länga gängc ha D- l'osökt (och sll in kypven i en vitgöegleeni' n-issiyck:ts) att Vad tänge nt kypven unde vilen ocl- hösten och vacl esätte kypen om clen c'lö? Du vet, svaet ä vitgcte! Vi vet alla att \,ltgöe och kypven kan växa tillsam mzns pä en puttinglleen, men cle ä lntc fu11t nt fö cnlig: V:toclt en ltsin egn: specifika behov :v Foo: M^RGAxgA LNDBIRG skijtsel oci övesyn och jag to att den ansvaige becl o s e o nt ne cl s ctgs m ci k e n ii e ki ke l«t i c k t t og s tige M e i ll/ I' cu k hove bestämma sig fo:tt chia upp den ena soten pil bekostnacl joclen ( fiönpclkvacl:tfot: ca 15 av den anda ft'ön,/kvac]atcentilete) och :11t gol inte tsåcla giissoltena : sou stak:st uncle f'östa ä'et olika peiocle uncle äet -vitgöe nncle Av cle fl'ön som go nncle fösta ilct, höst, inte oc1- v:i och kypven nnde Lii k:inna, fdsik föstä ocl abeta mecl glo 70% pzi hösten och 3001 lö1janc1e,ä- somlnaen vitgöegäscts 1iscykc1 D- kan inte äncl- vilket fö1'k1a 1'a,:fd utotninsspogan-t a den Vitgöe (Poa znnla) ä ctt ä'igt lotvitgöe på p-ttinggecne ä clömt att Expeimenteainte gis, (anno = :l pzi latin), (fiö till fö på en misslyck:s Henligheten ligge i att hä1la vitgöe- å'), mecl föpoclnktion på,:ien/f'ögäse t let ancle -ncle cle stessanc1e somsolm:len och goningspeiocl pä hösmannlinacle nz ten Den ä'en pocluktiv föploclucent Ol clu utf'ö cle iktiga itg2iclena vid och som ett es-ltat, ha genetiska :iag1öm allt om 21t f-ösök: byta fin vitt'zitt tillfiille :i möj1ig1-eten ztt n:i fam tione efte pincipen "den st:k:ste göegäs ti11 klypven Det fungea ine gäng avscvät f'öbättac1 Expcintente: övelcve'" Lltveckl2ts -ncle långa, J:g ha sett a1lt fö m:inga soglig: missinte ned vitgöegcene, och skjnt clig nilng: zi lyckanclen (och a1lt fö mång: f'ölo:cle inte ifoten Vitgöe ha utvecklzlt tc distinkta el<o- 2lnstzillninga) Det encla lyckosamm: s:itanvänd ditt s-nda fö'n-fl och clina bas logiska ate: cttäillt, tvåäigt och fle- tet ti11 en föäncling z1 llenol total enoknnskape i giisskötse1 åigt Det bästa vitgöegäset ä clen fle'- veing ellc ol-byggnacl, äiga aten, dälo ztt clet ä det stakaste Failway ä en annan histoia och h:i NYCI(ELPLINKTER: (me infon a ti on och pod-cet'zl den minsta volymen fö kan Du f;lktiskt bli famg:ingsik ned ett wwwgcsqoog) pä väen k,,n clci ngsplot{'un Vitgöe som geengäs hz komnit fö Om Du ä lycl<osam noll att ha clenna l lla kanna vitgöe- gäsets livscykel 2 Konvetea inte fleäiga at (Poa annlla eptans), gö att stanna Nyckel ti11 famgång ii att 1äa k:inna vitgoegäsets 1ivscyke1 Gödsla alc]ig stax foc scxma,steiisen sätte in på vitgöe (e11e':lncla "cool season" gzis) lvljukspik och singelklippning bö vaa obligatoisk fö golf'bano mecl vitg'öege ene Mina 10fämstaåd Utöve cletta, ebjuclc jag Dig nu ntina tio a11a fiämsta lacl vid hanteing:v vitgöegeene 52 N 4 sedtembe 2oo2 GRF,F,NBLADFT kaftf-11a anstängninga att behål1a den 3 Ijtveckla ötte Om clen gå fö1oad, esätts den mecl clen ettziiga aten (Poa annlla ann-a), vilket komme att föosaka ett gigantiskt l'uvuclby och clet komne att ta mänga, n'änga ä f'ö den fleåiga att b1i donineande igen Fö:,tt f an'gängsikt sköta vitgöe måste Du -Ltveckla ötte och cletta bö'ja pä hösten I-Iösten ii äets mest betyclelse, fulla ticl eftesom clu clå gnncilä51gel lesultatet fii nästa äs gecnel' Den ettåiga aten vitgöe poclucea nlest fö, vllkct ge Llpphov till att gleenytan bli ojuin-in p'i våen Dessitom ii clet en iktig utma-ing att 1'ål1a clen vicl 1iv tnclel c1e stessigz" solmamånadena Että'igt vitgöe ha cn oehöcl f-öescy i upp fån fö, I nlt'' hil:lcn :ixc ig;,( nting(n el1e om clct:i clen tvlåi- g:,/f1eåiga aten s:i ät'clcn f'ölsvagad av somntafstessen Gäset behöve sn:bltt ntveckla ötte och cletta löja ilecl ett göclningsplo- g:m Enllgtmin efalenhet, pillaclegod- )>

3 L ningspochkte :tveckla ötte ocl-i flytande göclselploclukte- Ltveckla blacl111:l S,S:l De flesta pivz t anlitacle tiicl g:iclsm äs_ tale använcle enclzst sputbaa p-ochk te clti dessa ge vacl<a yto fb egnaend:st 2i intesse:lc1e av faj ögat v:c-ka gaismatto 1-emslLgae so-n Mina geene fä ocksä sp-tgöclsling, lymmen J:g föeclt att iiven lufta lncle clen sena :ien mecl 6 mm pinna, vilket föbätta \,1ttnets peneteings- och infilta tionhastilahet i geen unde sommalen Senvåen 2i vitgöegäsets f-öszisong och j:g tycke om,t lufta och kaftigt toppclessa vicl c'lenna tidpunkt fö att lå en jäi-n geenyta Denna fiöpe1od ui men i minde close (inte ne iin l/l 0 poucl (:0,045 kg) kvive pe kvaclat fbt (=93 kvm); en loot : 30,/+g mycket pä vitgöens kolhyclatese, soltlnzten clå fligen behöe föstäk:s elle dä hä lkopps och neclslagsmäken intc likcl ki ick nog fag använde 99,9 pocent (i?) av min goclsling -tnc'le hösen i 1/10-pouncl close (:0,045 kg) a flotonde d:g, mecl bijan sent i 2LlgLlsti, ocl- totalt 2,5 till 3 po-ncl k,äve (:1,2-1,,1 kg N/100 kvm) Henligheten finns i att edast anv:incla pillacle göclselpoclulie mecl 100 po_ centigt vattenlösligt kväve, efiesom D- vill Lppnä ett omeclelbat figöancie av kuive som komme att cll-iva cle ynge minaiun, hävclacle en ansecld foskae att Vitgöe måste bilcla ett helt nytt ot_ system efte sin fösättning, och denna totala pänyttlöclelse infalle vissa å men intc alla iag anta att clen ett:iiga åtekonmande aten ii clen mest uts2tta vilket fo- cm) (:0,05 Ni 100 kvn ) och enclas -nde sköa vitg'öeplantona att poc[lcela b;cle otmassa och otlängd Ett od av fösiktighet: Vi känne alla att kävc pävek: gecnsnabbheten Om Du ha en viktig t:ivling p:i höstcn, antingen gfclsla och acceptea l:ingsan_ mae än noala gc-ene ellet-tillfö inte gödsel två elle te vecko föe tävlingen Unde 1-östluftningen g1öm inte z tillf-öa gips (gypsuml) (15 pouncls/1 00t) kvaclatzfbt :7,3kgpe kvm) Detta gö nndevek llenom att mj-l<: 100 joden il ket löbätta joclst-ktu_ en vilket i sin t- öka poutlalmet c1:i öttena snabbt komne att Ltvecklas Min slutligz göclselgivz, vilken ges j-st fbe vlntetickningen, ä att lägga pä en "1-pouncls giva" (:0,,1i kg N/100 kvm) av k,:ive fån "sewage shclge,, (kompo-pp steat ötslan) Tillsätt alclig gödsling tiil e Llf5l:is 2vsett f'ö ka11a Leddgaclen (speciellt vit- göe) just fbc sonm:- stesspeioclen Om Du gö c1e t, komme espiationen att st:t'ta och fotslsitelets fi-nktion att fof- ofta på bekostnad av cless otsystem Fö mänga å sedan vicl ett GCSA_A-se- kla: vafö clen ä sä känslig _nde som- maen Detta f'öklaa ocksä vafö D- undel vissa ä ha ba geene nedan znc'la inte ä si La Jag ekommendea inte vid något ti1lfälle cljlpluftning Denna åtgäd kan slita och s:iga vitgöegäset (speciellt cless otsystem) och läkpocessen l<an ta lång tic1 Nlitt toppclessingspog:nt använcle endast en sand, vilket spicls i tilläcklig mängcl fi att fylla de flesta hålen efte lufining och c1äefte anbingas mincle kvantitet nnde hela säsongen n-ed teanbitionen komplett med snöe fö upphängning på bagen Stolek:20x30 cm Vintehåtkopp Egen design i alu 0 20 cm Vi ha även Bayco's vintekopp i vitlackead afu A 15 cm Även håtkoppslock fö sommatäckning ä att eclucea joclntassans Använd vintetäckning 5 I de noa egionen:, unclestyke j:g kitig viken ;l inlctickning lo f'ö1änga öttena ett E goningssäsong, 1ångt in i tidig vlnte Du komne inte att to es slltatet, och dina geene komme d 'E 2ttt 4Lufta Koi' ihäg att vigöe i ett ettäigt gäs, detvill växa pä vinten, sä gövacl Du kan f-ö att hjälp cle at läxa Jag täcke mina bätt:i jodens poositet genom att eclucea jolclmassans taithet, och vi vet alla att öttena endast äxe i jocllagets pollt_ gotfståmatto Mattan ha en tättvi ktsbackin g och leveeas tithet och öka poftltlymmet vilket ge en bitte ottveckling Hålpipluftning och en sandclessning komme:tt lösa detta fo Dig sämas Fö att maximea tilläxten av ötte ä Våa popu[äa vi ntefaiwaymatto ä i samma kvatit6 som våa eckos intewall a: helt ofö'dävade nä Du blottlägge pä åen hftning livsviktigt Om Du kan hål piphfta 2 gg i ä, lufta vicl b:i cla tillfzillena på iösten med 12 mn fiälpipo Du f-ö- WNTER geene omking 1 januai ocl- ta -nclan täckningen unt 1 mas, så clet bli enclast två mänacle ecl povisoiska g-eene Om cletta ä tufft att sälja ti1l golfana, visa dem esultatet genom att enclast täcka en geen (e11e halva) nästa vinte j Infoskåp Låsningsbat skåp med magnetplatta, fö enkelt byte av infomation Höjd:120 cm Bedd:60 cm In ktväggbeslag Finns även som fistående GoTnenNEPRoDUKTER ei:,,,, 0,4: 1 :;,: 1 1,, gi' 3' 2 0 m ail : olfhame c o,l GRIENBLADET u ; + sepembe 2oo2 55

4 nel):i tn Icl tlc'l tultlllltl-lill tlt'tt ltt-t sll I ilti,l,t iclt' J:g \ llttcltil ji'c:'tt lt t-t gl'etltl pt't-l:t9 ( li n' llipp-it-tg ) t'llt''ottt lttlitcllgl't iil-('ll tqai(1 sllltl:ll ittt titi tttt:litt :i lili HvclttIit'tt :ii' ('n :l( l\untulciull' llt 't'ss ( )ch lllt(' I );l f:t ('n ('nqtnqsf i)clct'ls' I cn +-incl ( l0fi ( n ) Illll)ligg hl jg -lilitet s:l tlilllq:l son -( I clojc't lt:ll :Lcttclll ('t Itll sp'l1'i clltg se li':in :ll go1lhi nt'l liltte- ()(] 1Ll1l lilll litt ll' ()clislt l)('itl' t''inqs o'h inf iltllti()ttltlstigltct('lt :\ \ ltlcn liqeotql-('('lt\ l:tlt lltlls slt 1ot Yttt'ni- jit'c''ing ililigt Dettt lt'tlt'-lil1 ttvlittcltltlt t I Vtl-'tll (Jn tlu :ut litcle t-(lctt:l IllL' s< I:( ) ( ): Illa)R- IsR,\ss(,lt l,ilj,lt, il :,'tt tl, -,'l lll( ('ll\l:lll lill Vllt f tattlf ttit,q tlcl u ni nnlc utt c -l j t inl( il':l utittlls 1tl L lilc ( I)tl lll\t I st'ttt'atttttiitttl<'t'lttu siqsiilt tt'l,qliqcttp(i silttt l('t l\ottlttc'':tt tl lllcleles ti-llg titl ti)' ()(l n:tulliqt )tt I)L cljtlltltf t pl liistt'n itgoc''itl('l'ttlt iltte clilll)l n()q li)'tl ltlll: tttlctt tt't't'ot lt clett ]ittl n i nqs'ltcnl t i t i I I hllluftt-l i Itg :i I' ('lt \"1t I cn i n jice-i - gsn:sl( in -ttt-ttst:t I ttccl clet sla)st tillginqligl llllnst\'( l\('t Je it st:llcllclc st' l lt'sslt st()-il Ittutst\'( lie11 Ot ll hcli 1 t il'll ((l Itttlt ) 1')1 nn niltsl'i' 1 l:len att l:l' liliutcil' l:tf n'lit'1 ltclltttelsctligt g-tttclt ( i lts si)lt''o'lt til1 ()clt tlc(l llli ul)l) siq sotlt tt ttllllll ( )t) ( ll t ltl1li1l't, l, \ l ( ' it t i 'lt, ' It:l (l:i nl'n j()cltl'lll)l'lllltll'('ll li 1lq clcll cllt slit:ts t *Lebanon TI]Ft PFIODiJCTS lhll Epuul0on is g]owlng yous ill!t1;?«'tt?t' ) itlti',,'lt\'\'t(' I l](l('l \( )tttttilt('tl l)lil llllll x)1\\ stt'n(inllttsi t itqli)t)ttottttll SI<il-'t i l tun hl Ll)l) till l2 i-clles (jo (]l'slitt t n I): ) -lit 8 Sty vattenbegjutningen \':ttt'nll-ttcinqt'n :i -isl1- llcl l'ij tt Lnl ili lii bli)t ellt''lilto ttl \lt'tl itq i jcg t'e ttf f 1\( )tttl'f I )Ll iltt :pctl(l'l :l n:uqll '1 tc-tticlcltgl tt'(l t't tt liclg;t Lebanon PERK Fe Ett gödselmedel fij Geene Tee och:= Faiway som passa att invinta gäset på hösten elle avhäda på" våehaett70,l,1ängsamtvekandeogansktjänsomstäke plantan mot sjukdomma Innel-ålle även Humussyo och Mg som öka fotosvntesen och enzym aktiviiet Det tillsammans med 10'i kalium stinulea otuteckling och öka upplagingen av esevnäing infö vinten kvalitet Sustane natupodllkt - som öka ocl- fämja mik aktiviteten Ge ett notståndskaftigae och fis patikal 0,9 mm, gc enkel applice'ing unde väx,;:,;, AMTEC SVERICE AB \ Föetagshuset, Motalagatan 18, Vadstena Tel: Fax: gycom www am e nityte chnol o gy co m N / cantomha ooöd flri-l\ri ÅnFT tl:- s):tng i ltnclct-t o'lt l)t litttttct-lttt lli nt''l t't sliit lilig nl lttt slltnq:ttltlt gt'c' The Andesons ett av väldens stösta special gödselmedel med nångåig efaenhet Famtaget fö kaven att motsvaa högsta 5R )\

5 Du kan åstadkomma vacka och fantastiska vitgöegeene De ä inte latta att sköta och Du komme attfäabetahät, men sådant ä livet på alla golfbano Det undelätta också om Du gä i kykan Du komme nämligen att uppskatta den gudomliga assistansen (??) MemillJ Fank, CGCS Ovesättning: RolfRylande BK-odföande FoTo! MARGARITA LNDBERG Alltfle kbtbbabasom egel attspelana anucindemjukspikpågolfskona illjfank ä det ett måste om man bauitgöegeene enena, då vissa daga käve kylningvaannatl timme Det ä inte ovaniigt att stysystemet kopplas u unde sommaen till fömån fo slangbevattning 9 Kontollea 1-0 och enligtme- Svensk anpassning: Vanda spiklöst TomasNäselius singelgeenklippae Utusta klippana med släta fontulla och klipp ytteva- Fösäka Dig om att ett fö gäsplantan föebyggande och skyddande kemiskt pogam finns på plats fö att kontollea sjukdoma som sommapatch och anthacnose Dessa sjukdoma kan vaa föödande fö vitgöegeene Bankonsulent, Nufötiden ha de flesta golfklubba en ekommendation fö spikfia golfsko, vilket äabsolutwingande om Du havitgöegeene, pecis som användandet av sjukdoma flemdö G&CC vet endast vatannan dag unde stesspe- ioden )agha lösått at vitgöe gynnas av en håd nedklippning (ne till 1,/tO inch=o,254 cm Om ni klippe så \ägt, lät din bäste banabetae sköta hälkoppsby- ten och du komme att undvika det skalpeade hålpluggssyndomet SGF Fotnot: CaSO4, 2IH2 O ä den kemiska fomeln på "gypsum,' Gyp- sum övesatt till sw=gips "Utöve de många gödselmedel som innehålle svavel som biämne finns gips att tillgå som säskilt svavelgödselmedel Podukten in nehälle 17 o/o svavel och 21 % kalcium Den ä långsamt vattenlöslig och ha ingen kalkvekan" (Utdag u boken Växtodling, l Maken) wwwutetionstobse Vi anlägge och undehålle dino gönyto! aa aa HOSTGODSEL Olstopsgåden, Box 88, SE Biuv Telefon , Telefox Ooganisk gödsel m Fe, Mg, Ca & seaweed Finganulead oganiskt basead gödsel HÖSTGRÖN 4,s1-I4 m Fe gde " DRE", utsedd till Noa Sveige Söda Sveige Stefan Hasselbeg Jan OIov Beggen 0s Böie PIonn på DSG, tel O24A-5g I O go, fox Se oss pö -Konoko GRIENBtADET N 4 septembe

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Prislista effektiv from 2015-01-01 rev. 3 Analyseringen följer tillgängliga ASTM-metoder

Prislista effektiv from 2015-01-01 rev. 3 Analyseringen följer tillgängliga ASTM-metoder Prislista effektiv from 2015-01-01 rev. 3 Analyseringen följer tillgängliga ASTM-metoder Svar sker enligt av er önskade element. Tillägg i efterhand av element i lista nedan ingen extra kostnad. Teckna

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Enköpings Biodlae c/o Mattias Blixt Kykvägen 3 749 52 GRILLBY Jounalnumme 2012-1185 E-postadess mattias.blixt@enviotaine.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

Den geocentriska världsbilden

Den geocentriska världsbilden Den geocentiska väldsbilden Planetens Mas osition elativt fixstjänona fån /4 till / 985. Ganska komliceat! Defeent Innan Koenikus gällde va den geocentiska väldsbilden gällande. Fö att föklaa de komliceade

Läs mer

K llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass Gla a sk att klin a llan s n n ska a a sa

K llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass Gla a sk att klin a llan s n n ska a a sa llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass la a sk att klin a llan s n n ska a a sa lats till takt ass ö s ton na ån n ö t i ån attn t ö s plask

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109 PCA/MFFM, ES/NS 2-4-29 (7) Föetagens ekonomi Tillbakaäkning i SNI27 NV9 Innehållsföteckning. Sammanfattning... 2 2. Bakgund... 2 2. Den nya näingsgensindelningen (SNI27)... 2 2.2 Föetagens ekonomi... 2

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga Smhusenhet, -...-. Boveket Enegideklaat Vesion 15 IOfl DekLid: 195073 Byggnadens ägae - Kontaktuppgifte Ägaens namn Pesonnumme/Oganisationsnumme Utländsk adess Adess Postnumme Postot Mötvätsvägen 21 62449

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c Bibliotekshllgskolan Specialar. l, =:l51 c I POROIID... 0.00.2 IrnEDIJIBG... 0.3 BIBLIOGIIAFI... 0.000000.4. 5 EXBMPEL l?a INDEXERADE DIKTER...~..~ Detta specialarbete ar en del av Svenskt lyrikindex,

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

find your space find your space Plantronics Bluetooth -headset Upplev friheten Vår/sommar 07

find your space find your space Plantronics Bluetooth -headset Upplev friheten Vår/sommar 07 find you space find you space Plantonics Bluetooth -headset Upplev fiheten Vå/somma 07 Med Plantonics sotiment av tådlösa headset med Bluetooth-teknik innebä mobil vekligen att du ä ölig hela vägen fån

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Delkurs 1: FRIENDS Engelska år 8 Höstterminen 15 vecka 34-41

Delkurs 1: FRIENDS Engelska år 8 Höstterminen 15 vecka 34-41 Delkus 1: RIENDS Enelska 8 Hstteinen 15 vecka 34-41 ÖRMÅGOR I OKUS fst ch tlka innehllet i talad enelska ch i lika slas texte, fulea si ch kunicea i tal ch skift, använda spklia stateie f att fst ch a

Läs mer

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige?

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2003 SOU 2003:17 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 ll Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm. Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

Plattformsvagnar blålackerade

Plattformsvagnar blålackerade Produktkatalog Plattformsvagnar blålackerade Samtliga plattformsvagnar finns med grå elastic: maxbelastning 1000 kg. Made in Småland 600 Grundmodell 600-7 L=1000 B=700 H=270 mm 600-8 L=1200 B=800 H=270

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

www.ifm.com/se E-nummerlista

www.ifm.com/se E-nummerlista www.ifm.com/se E-nummerlista 2014 3853000 IND GIVARE IA0004 IA0004 3853001 IND GIVARE IA0027 IA0027 3853002 IND GIVARE IA5082 IA5082 3853003 IND GIVARE IG5497 IG5497 3853004 IND GIVARE IA0032 IA0032 3853005

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

verkar horisontellt åt höger på glidblocket. Bestäm tangens för vinkeln så att

verkar horisontellt åt höger på glidblocket. Bestäm tangens för vinkeln så att Istitutioe fö Mei Chiste Nybeg Ho Essé Nichols Apzidis 011-08- 1) Tete i SG1130 och SG1131 Mei, bsus Vje uppgift ge högst 3 poäg. Ig hjälpedel. Sivtid: 4 h OBS! Uppgifte 1-8 sll iläs på sept pppe. Lyc

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan sommapogam N: 25 13 maj 2 sept. Detta numme innehålle: Pastons penna På G, fån styelsen Högst pesonligt Pesentation: Hela människan Pogam fö sommaen Info: Medvind UV-scout stoläge mm. mm. Bibel odet te

Läs mer

Prislista effektiv from rev. 5 Analyseringen följer tillgängliga ASTM-metoder

Prislista effektiv from rev. 5 Analyseringen följer tillgängliga ASTM-metoder Prislista effektiv from 2017-06-01 rev. 5 Analyseringen följer tillgängliga ASTM-metoder Svar sker enligt av er önskade element. Tillägg i efterhand av element i lista nedan ingen extra kostnad. Teckna

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken

Läs mer

Energirapport & Energideklaration November 2009

Energirapport & Energideklaration November 2009 BYGGKONSULT i VETLANDA AB Enegiappot & Enegideklaation Novembe 2009.ffi Huden 2Yetlanda Gavagänd7, Vetlanda.'Nuo4". oz f-\ '?eo tge,o,'.åät0,., Abetsnumme: 29 819 Postadess Nygatan 42 574 3I VETLANDA Telefon/fax

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- """S(" ''\

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- S( ''\ Medborgarförslag BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen. 2015-10- 06 ' D n r\.. S).\ '\-\ - s-- """S(" ''\......... Återinföra korrekta benämningar på vägnamn samt vid ändring av/nya vägnamn motivera detta på

Läs mer

Höst- och vinter- STUNDER 2012/2013. Tävla & vinn. Årets julklapp! Snow Electric 31 895:- Se även paket- erbjudandet på sista sidan.

Höst- och vinter- STUNDER 2012/2013. Tävla & vinn. Årets julklapp! Snow Electric 31 895:- Se även paket- erbjudandet på sista sidan. STUNDER 2012/2013 Tävl & vi på www.tibtik. Åt jlklpp! Sow Elti 31 Höt- o vit- 895:- S äv pkt- bjddt på it id. www.tibtik. www.tibtik. MADE IN SWEDEN Åt t md Sti Vill 12 + 85 Svk klik md Bi & Sttto-moto,

Läs mer

Nivåmätning Fast material Flytande material

Nivåmätning Fast material Flytande material Nivåmätning Fast mateial Flytande mateial Nivåmätning fö pocessindustin Nivåkontoll fö: Övefyllnadsskydd Batchkontoll Poduktmätning Lagekontoll Säkehetslam Skiljeyto Industie: Koss o Asfalt Olja o Gas

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

F F idid - - LLöö 55 7 -- S mil: j: Söö nn0-0- Dgs fö ås s å Bc ch Cl Jun fäg Vi fi md å mängd v yl! g å vy fsdh c s s å fån ngöing l C s c B ch Jun å Gön-fi ch ic-fi Mögl-fi Kn j mbins md nd b. Dmid l

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

Kemisk bindning. Mål med avsnittet. Jonbindning

Kemisk bindning. Mål med avsnittet. Jonbindning Kemisk bindning Det är få grundämnen som förekommer i ren form i naturen De flesta söker en kompis med kompletterande egenskaper Detta kan ske på några olika sätt, både inom molekylen och mellan molekylen

Läs mer

Identifiera okända ämnen med enkla metoder. Niklas Dahrén

Identifiera okända ämnen med enkla metoder. Niklas Dahrén Identifiera okända ämnen med enkla metoder Niklas Dahrén Det finns två huvudgrupper av ämnen 1. Jonföreningar (salter): En jonförening är uppbyggd av posi5va och nega5va joner som binder 5ll varandra e:ersom

Läs mer

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna.

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna. GSS styrelsemöte 19g2-01-08 Deltagare: M J anss o n, U L a r s s o n, U K a r l s s o n, B A n d e r s s o n, P Wolff, T M e dbr ant, H A r v i d s son oc h P G r a f g 1 Mö t e t s ö p p nande 5 2 God

Läs mer

X A K V E. Heden. Kv 37 Heliotropen BYGGHANDLING. Levgrensvägen 38:1 18.0 705:8. Skånegatan 18.7 37:6 37:2 22:14 FÖRKLARING X 27960 X 27920 X 27880

X A K V E. Heden. Kv 37 Heliotropen BYGGHANDLING. Levgrensvägen 38:1 18.0 705:8. Skånegatan 18.7 37:6 37:2 22:14 FÖRKLARING X 27960 X 27920 X 27880 HÄLO- OH IDOTTDMIN/107 013 00 LILJWLL arkitekter ab 1 1 2 Y 407 Y 40680 Y 40640 Y 40600 Y 40560 Y 405 Y 40480 Q:\10701300\\HNDLING\ITNING\HID\HI_ituationsplanpln; PINTD: 09-12-01-13:40; LT D Y: sogy 3

Läs mer

Vi i Villa Akt 1 Scen 7

Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Niklas Rydén Vera Axel Pno. % & ' ( ) * + % ' & & ) + % % & - ( Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Marschintro. fjärdelar som driver 5 Ebm Eb Niklas Rydén 6 & & ( 5 & & - % -. DA Hm7b5 F & % & 6 6 F+ 10 16 & %. mdb

Läs mer

dalafrisören Dalarna nr 2 2012 Planket Hösten 2012 God Jul & Gott Nytt År!!! Håll dig uppdaterad på Dalafrisörena forumet & gruppen på Facebook!

dalafrisören Dalarna nr 2 2012 Planket Hösten 2012 God Jul & Gott Nytt År!!! Håll dig uppdaterad på Dalafrisörena forumet & gruppen på Facebook! dlfisöe 2 2012 Plket Höste 2012 Håll dig uppdted på lfisöe fouet & guppe på Fcebook! Augusti 23/8 Aftewok Leksd 28/8 Aftewok Boläge 29/8 Aftewok Mo 30/8 Aftewok Ludvik 30/8 Aftewok Ggef Septebe 25/9 Aftewok

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

Surveysektionens årsmöte 20 oktober 2004.

Surveysektionens årsmöte 20 oktober 2004. uvesektonens åsmöte oktobe 4. åga aspekte på anals av suvedata av Lennat odbeg, CB ----------------------------------------------------------------- Anals av suve-data kan betda allt mölgt...tll eempel:

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider...

Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider... Tabell 2 Doskoefficienter vid inandning av lösliga eller reaktiva gaser eller

Läs mer

Heureka Fysik 2, Utgåva 1:1

Heureka Fysik 2, Utgåva 1:1 Heueka Fysik, 978-91-7-5678-3 Utgåva 1:1 Sidan Va Rättelse 30 Rad 6 neifån 1 gt ska esättas med 1 gt 78 Lösning, ad 3 N -6 ska esättas med N 88 Rad 8 neifån e ev ska esättas e ev och v ska esättas med

Läs mer

Tillsammans med Film i Västerbottens togs konceptet fram kring festivalen.

Tillsammans med Film i Västerbottens togs konceptet fram kring festivalen. Bakgund Västebotten ha unde de senaste åen poduceat filme som visats och vunnit pise på intenationella festivale. Nämnas kan vinst kitikeveckan i Cannes, Oscas nomineing bästa kotfilm, Oska fö bästa studentfilm

Läs mer

RINDÖVÄGEN BEFINTLIG GÅNGVÄG +15,30! ANPASSNING MOT +14,70! BEF GÅNGVÄG +14,80! SM1 14,51+ ANPASSNING MOT +14,10! GR1 BEF GÅNGVÄG 13,46+ +13,44

RINDÖVÄGEN BEFINTLIG GÅNGVÄG +15,30! ANPASSNING MOT +14,70! BEF GÅNGVÄG +14,80! SM1 14,51+ ANPASSNING MOT +14,10! GR1 BEF GÅNGVÄG 13,46+ +13,44 0,0 TCNÖRLRIN PRRIN PLTSR,0,00,0,0 PRRIN PLTSR,0,0,0,0,0 TRUDDSVÄN,0 NM S INTLI ÅNVÄ,0,0,0 RUPPR V SOLITÄR USR VRÄNSR MOT PRRIN,,0,0 D,,0,0 NPSSNIN MOT MR R NY LOLT R NM PRRIN PLTSR RINDÖVÄN,00, UTPLTS

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se från Bolibompa, SVT. Av och med STAVA MED SKÄGG SKÄGG!.dicentia.se MäTA MED SKäGG från BoliBoMpA svt Det finns ackord till sångtexterna på..se AnDrA skivor MED orkester pop: Räkna med skägg, Stava med

Läs mer

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga Ågestappote 2013 Om kvios efaehete som patiete och ahöiga 1 Måga eve sitt iv med ågest Måga fe kvio ä mä dabbas ågo gåg i ivet av e ågestsjukdom. Nämae 1 800 kvio ha i de hä udesökige svaat på vad de ha

Läs mer

1 av 9 SKALÄRPRODUKT PROJEKTION AV EN VEKTOR PÅ EN RÄT LINJE. Skalärprodukt: För icke-nollvektorer u r och v r definieras skalärprodukten def

1 av 9 SKALÄRPRODUKT PROJEKTION AV EN VEKTOR PÅ EN RÄT LINJE. Skalärprodukt: För icke-nollvektorer u r och v r definieras skalärprodukten def Amin Hlilic: EXTRA ÖVNINGAR 9 Skläpkt ch ektpjektin SKALÄRPRODUKT PROJEKTION AV EN VEKTOR PÅ EN RÄT LINJE Skläpkt: Fö icke-nllekte ch efinies skläpkten ef cs enligt följne Om minst en ch ef ä nllekt å

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

MiXNr Oktober 2009. Förskrivningsmål. INNEHÅLL Begränsa läsk och godis! Patentet förlängs på Cozaar. TLV ökar farten. Backsidan. Från Läkemedelsverket

MiXNr Oktober 2009. Förskrivningsmål. INNEHÅLL Begränsa läsk och godis! Patentet förlängs på Cozaar. TLV ökar farten. Backsidan. Från Läkemedelsverket Mii i X-l Nytb få Llié MiXN Otb 2009 3 Föiiål Llié föiiål fö til till b i ll. Dt fi bå ål i (t i li) ål fö öj li. Bl tll föiiål li Glb l b till btff l ii ll i (ö 80 t), l Nxi ll PPI (i ti t) ölföii (i).

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths.

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths. Föeläsning 1 Motsvaa avsnitten 2.12.3 i Giths. Elektisk laddning Två fundamentala begepp: källo och fält. I elektostatiken ä källan den elektiska laddningen och fältet det elektiska fältet. Två natulaga

Läs mer

REPETITIONSKURS I KEMI LÖSNINGAR TILL ÖVNINGSUPPGIFTER

REPETITIONSKURS I KEMI LÖSNINGAR TILL ÖVNINGSUPPGIFTER KEMI REPETITIONSKURS I LÖSNINGAR TILL ÖVNINGSUPPGIFTER Magnus Ehinger Fullständiga lösningar till beräkningsuppgifterna. Kemins grunder.10 Vi antar att vi har 10 000 Li-atomer. Av dessa är då 74 st 6 Li

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer