Tips for perfekt vitgröe

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tips for perfekt vitgröe"

Transkript

1 Tips fo pefekt vitgöe av MeilU Fank, CGCS "1 l: l : :iit Poa annua-g':iset kan v:a obeäkneligt, filen gc]nclln att lyssna till ef:enhetens l ist q:lan teas n:istan ett!{ott esultat Fi', lin,qt' :('(lu ni 1;l \l L ) \ kon-1ing i yhct i)nsl<ul jag att nigon a, cle lilcle sklle ha h jiilpt nig necl nina \,1tllöegeene [)et funns (<tch finns fotf-aanclc) gott o1u ;icl hll luan Ltc) tt tlt'ltt t'lg'is tttt'tt illt'l'n il t't Ievc och till och necl foclas vil lin i clenna c1ag Vitgöe i 38 å Atikel ov Meilll Fonk, CGCS, i Golf Couse Monogement, oktobe 2000 Pesenteot och "fitt" edigeot ov Tomos Nöselius, *** Meill J Fonk ö CGCS vid Columbio County Club i Chevy Chose, Moylond, och sedon 3l ö GCSAA-medlem Hon pesenteode denno infomotion vid den lnnovoiivo Supeintendentsommonkomsten vid konfeensen och mötet i New Oleons Atikeln nomineod fa 2OO I Leo Fese Awod fö åets bösto otikel igolf CouseMonogemeni endust nige fa cliliga i) i clet nin tu att vaa clen c1lil k-nnige vetc''enenf ag vi11 till:igga utt vil f)nägl ltt ski)ta vitgi)e3l'('l)('l!( l )ii \ ( l\'l:lll( l t'll i:sl lll:lll l\ lbetstvgghet IJLl mli-igll gänge'ha I)- i-te hi)'t att Nl 4 qpntomho i8 l t 2on2 {;i}fi\ri Ål)I f i l l[ Ihtt ]t il LIcu ti t b i c L' t n t F-oo: -Jd\ F LTNDaERG t t' i tg t'ö eg ec t a i sttstet ittletlclel t'il (-lt ha 1, s ki lt C h I t i C lt a L')' C lt t s c -7,[ c - tkntl ti\1 I clett bci utiltaltt,gt,'lttt tit,1,,tt,l,tit;, 1 tit t i1,ti;t',:t t\ t/t t Bonkonsulent SGF, efte fi övesöttning ov Rolf Rylonde, BK-odföonde iwemdö G&CC I'lfte att ha sl<ott vitgoegeene i 38 j (''inga li ecl fllntestisl<l geene ocl 50 )'l en' tion :, ko-ist och vetensl<:lp tillkotmc"tnstlilh]ingst'lggheten enclast clc' sol lut clcnna fil'--iga Ha komnit fö att stanna I)l h:l li)'t ciet fi)'ut och Du l<oe ' I tilt ; t l'l iqcn : \i it,qli,glccnt'' n lt: finns clct i-get l)aittel n:i cle ii' tl;lg ltts tlut ingt l ::intc ;l t I ; \,'itgicgccnel ha l f -nn its i cl ecen n cl- tlcke'on clet elle intc' clc't li ctt obc:ihncligt gllis och holnc hc'lt sikc't att gc Dig bck1n'unc? \ii :iichc l<an sl<cjta,'itgöc clilo att vi \,:1-tv Lls na l:[a oss clet Emeclan clagens ungcloma i)-ket inte l-a et:e-l-et av vitgoeguls och cllgcns skolol iinnu inte lzi ut clennl l<onbi-:- c och vac sig clct h'u'kollit fii att sllu):1 Nligm av oss vill h Ltmlningen och Je1ön ingcn Alla bctl,chnclc golfmistelsl<e1 ha spelats pi vitgoc och clc flcstl ailcle f :stlanclsklubblna h' n- itg'öegleenc ()n clin go111i1lbb intc ha' \, itgoe-

2 D geenc ic1ag v:intu bal någa ä så kommel Du att fä se Vitgöe stakae Detta ä1'i'elt i linje mecl tnin:t itlcct', tl lån nin ''ftcnlct itg'ö i' cn stakae glsat z[n kypven ("bentgass") Hu länga gängc ha D- l'osökt (och sll in kypven i en vitgöegleeni' n-issiyck:ts) att Vad tänge nt kypven unde vilen ocl- hösten och vacl esätte kypen om clen c'lö? Du vet, svaet ä vitgcte! Vi vet alla att \,ltgöe och kypven kan växa tillsam mzns pä en puttinglleen, men cle ä lntc fu11t nt fö cnlig: V:toclt en ltsin egn: specifika behov :v Foo: M^RGAxgA LNDBIRG skijtsel oci övesyn och jag to att den ansvaige becl o s e o nt ne cl s ctgs m ci k e n ii e ki ke l«t i c k t t og s tige M e i ll/ I' cu k hove bestämma sig fo:tt chia upp den ena soten pil bekostnacl joclen ( fiönpclkvacl:tfot: ca 15 av den anda ft'ön,/kvac]atcentilete) och :11t gol inte tsåcla giissoltena : sou stak:st uncle f'östa ä'et olika peiocle uncle äet -vitgöe nncle Av cle fl'ön som go nncle fösta ilct, höst, inte oc1- v:i och kypven nnde Lii k:inna, fdsik föstä ocl abeta mecl glo 70% pzi hösten och 3001 lö1janc1e,ä- somlnaen vitgöegäscts 1iscykc1 D- kan inte äncl- vilket fö1'k1a 1'a,:fd utotninsspogan-t a den Vitgöe (Poa znnla) ä ctt ä'igt lotvitgöe på p-ttinggecne ä clömt att Expeimenteainte gis, (anno = :l pzi latin), (fiö till fö på en misslyck:s Henligheten ligge i att hä1la vitgöe- å'), mecl föpoclnktion på,:ien/f'ögäse t let ancle -ncle cle stessanc1e somsolm:len och goningspeiocl pä hösmannlinacle nz ten Den ä'en pocluktiv föploclucent Ol clu utf'ö cle iktiga itg2iclena vid och som ett es-ltat, ha genetiska :iag1öm allt om 21t f-ösök: byta fin vitt'zitt tillfiille :i möj1ig1-eten ztt n:i fam tione efte pincipen "den st:k:ste göegäs ti11 klypven Det fungea ine gäng avscvät f'öbättac1 Expcintente: övelcve'" Lltveckl2ts -ncle långa, J:g ha sett a1lt fö m:inga soglig: missinte ned vitgöegcene, och skjnt clig nilng: zi lyckanclen (och a1lt fö mång: f'ölo:cle inte ifoten Vitgöe ha utvecklzlt tc distinkta el<o- 2lnstzillninga) Det encla lyckosamm: s:itanvänd ditt s-nda fö'n-fl och clina bas logiska ate: cttäillt, tvåäigt och fle- tet ti11 en föäncling z1 llenol total enoknnskape i giisskötse1 åigt Det bästa vitgöegäset ä clen fle'- veing ellc ol-byggnacl, äiga aten, dälo ztt clet ä det stakaste Failway ä en annan histoia och h:i NYCI(ELPLINKTER: (me infon a ti on och pod-cet'zl den minsta volymen fö kan Du f;lktiskt bli famg:ingsik ned ett wwwgcsqoog) pä väen k,,n clci ngsplot{'un Vitgöe som geengäs hz komnit fö Om Du ä lycl<osam noll att ha clenna l lla kanna vitgöe- gäsets livscykel 2 Konvetea inte fleäiga at (Poa annlla eptans), gö att stanna Nyckel ti11 famgång ii att 1äa k:inna vitgoegäsets 1ivscyke1 Gödsla alc]ig stax foc scxma,steiisen sätte in på vitgöe (e11e':lncla "cool season" gzis) lvljukspik och singelklippning bö vaa obligatoisk fö golf'bano mecl vitg'öege ene Mina 10fämstaåd Utöve cletta, ebjuclc jag Dig nu ntina tio a11a fiämsta lacl vid hanteing:v vitgöegeene 52 N 4 sedtembe 2oo2 GRF,F,NBLADFT kaftf-11a anstängninga att behål1a den 3 Ijtveckla ötte Om clen gå fö1oad, esätts den mecl clen ettziiga aten (Poa annlla ann-a), vilket komme att föosaka ett gigantiskt l'uvuclby och clet komne att ta mänga, n'änga ä f'ö den fleåiga att b1i donineande igen Fö:,tt f an'gängsikt sköta vitgöe måste Du -Ltveckla ötte och cletta bö'ja pä hösten I-Iösten ii äets mest betyclelse, fulla ticl eftesom clu clå gnncilä51gel lesultatet fii nästa äs gecnel' Den ettåiga aten vitgöe poclucea nlest fö, vllkct ge Llpphov till att gleenytan bli ojuin-in p'i våen Dessitom ii clet en iktig utma-ing att 1'ål1a clen vicl 1iv tnclel c1e stessigz" solmamånadena Että'igt vitgöe ha cn oehöcl f-öescy i upp fån fö, I nlt'' hil:lcn :ixc ig;,( nting(n el1e om clct:i clen tvlåi- g:,/f1eåiga aten s:i ät'clcn f'ölsvagad av somntafstessen Gäset behöve sn:bltt ntveckla ötte och cletta löja ilecl ett göclningsplo- g:m Enllgtmin efalenhet, pillaclegod- )>

3 L ningspochkte :tveckla ötte ocl-i flytande göclselploclukte- Ltveckla blacl111:l S,S:l De flesta pivz t anlitacle tiicl g:iclsm äs_ tale använcle enclzst sputbaa p-ochk te clti dessa ge vacl<a yto fb egnaend:st 2i intesse:lc1e av faj ögat v:c-ka gaismatto 1-emslLgae so-n Mina geene fä ocksä sp-tgöclsling, lymmen J:g föeclt att iiven lufta lncle clen sena :ien mecl 6 mm pinna, vilket föbätta \,1ttnets peneteings- och infilta tionhastilahet i geen unde sommalen Senvåen 2i vitgöegäsets f-öszisong och j:g tycke om,t lufta och kaftigt toppclessa vicl c'lenna tidpunkt fö att lå en jäi-n geenyta Denna fiöpe1od ui men i minde close (inte ne iin l/l 0 poucl (:0,045 kg) kvive pe kvaclat fbt (=93 kvm); en loot : 30,/+g mycket pä vitgöens kolhyclatese, soltlnzten clå fligen behöe föstäk:s elle dä hä lkopps och neclslagsmäken intc likcl ki ick nog fag använde 99,9 pocent (i?) av min goclsling -tnc'le hösen i 1/10-pouncl close (:0,045 kg) a flotonde d:g, mecl bijan sent i 2LlgLlsti, ocl- totalt 2,5 till 3 po-ncl k,äve (:1,2-1,,1 kg N/100 kvm) Henligheten finns i att edast anv:incla pillacle göclselpoclulie mecl 100 po_ centigt vattenlösligt kväve, efiesom D- vill Lppnä ett omeclelbat figöancie av kuive som komme att cll-iva cle ynge minaiun, hävclacle en ansecld foskae att Vitgöe måste bilcla ett helt nytt ot_ system efte sin fösättning, och denna totala pänyttlöclelse infalle vissa å men intc alla iag anta att clen ett:iiga åtekonmande aten ii clen mest uts2tta vilket fo- cm) (:0,05 Ni 100 kvn ) och enclas -nde sköa vitg'öeplantona att poc[lcela b;cle otmassa och otlängd Ett od av fösiktighet: Vi känne alla att kävc pävek: gecnsnabbheten Om Du ha en viktig t:ivling p:i höstcn, antingen gfclsla och acceptea l:ingsan_ mae än noala gc-ene ellet-tillfö inte gödsel två elle te vecko föe tävlingen Unde 1-östluftningen g1öm inte z tillf-öa gips (gypsuml) (15 pouncls/1 00t) kvaclatzfbt :7,3kgpe kvm) Detta gö nndevek llenom att mj-l<: 100 joden il ket löbätta joclst-ktu_ en vilket i sin t- öka poutlalmet c1:i öttena snabbt komne att Ltvecklas Min slutligz göclselgivz, vilken ges j-st fbe vlntetickningen, ä att lägga pä en "1-pouncls giva" (:0,,1i kg N/100 kvm) av k,:ive fån "sewage shclge,, (kompo-pp steat ötslan) Tillsätt alclig gödsling tiil e Llf5l:is 2vsett f'ö ka11a Leddgaclen (speciellt vit- göe) just fbc sonm:- stesspeioclen Om Du gö c1e t, komme espiationen att st:t'ta och fotslsitelets fi-nktion att fof- ofta på bekostnad av cless otsystem Fö mänga å sedan vicl ett GCSA_A-se- kla: vafö clen ä sä känslig _nde som- maen Detta f'öklaa ocksä vafö D- undel vissa ä ha ba geene nedan znc'la inte ä si La Jag ekommendea inte vid något ti1lfälle cljlpluftning Denna åtgäd kan slita och s:iga vitgöegäset (speciellt cless otsystem) och läkpocessen l<an ta lång tic1 Nlitt toppclessingspog:nt använcle endast en sand, vilket spicls i tilläcklig mängcl fi att fylla de flesta hålen efte lufining och c1äefte anbingas mincle kvantitet nnde hela säsongen n-ed teanbitionen komplett med snöe fö upphängning på bagen Stolek:20x30 cm Vintehåtkopp Egen design i alu 0 20 cm Vi ha även Bayco's vintekopp i vitlackead afu A 15 cm Även håtkoppslock fö sommatäckning ä att eclucea joclntassans Använd vintetäckning 5 I de noa egionen:, unclestyke j:g kitig viken ;l inlctickning lo f'ö1änga öttena ett E goningssäsong, 1ångt in i tidig vlnte Du komne inte att to es slltatet, och dina geene komme d 'E 2ttt 4Lufta Koi' ihäg att vigöe i ett ettäigt gäs, detvill växa pä vinten, sä gövacl Du kan f-ö att hjälp cle at läxa Jag täcke mina bätt:i jodens poositet genom att eclucea jolclmassans taithet, och vi vet alla att öttena endast äxe i jocllagets pollt_ gotfståmatto Mattan ha en tättvi ktsbackin g och leveeas tithet och öka poftltlymmet vilket ge en bitte ottveckling Hålpipluftning och en sandclessning komme:tt lösa detta fo Dig sämas Fö att maximea tilläxten av ötte ä Våa popu[äa vi ntefaiwaymatto ä i samma kvatit6 som våa eckos intewall a: helt ofö'dävade nä Du blottlägge pä åen hftning livsviktigt Om Du kan hål piphfta 2 gg i ä, lufta vicl b:i cla tillfzillena på iösten med 12 mn fiälpipo Du f-ö- WNTER geene omking 1 januai ocl- ta -nclan täckningen unt 1 mas, så clet bli enclast två mänacle ecl povisoiska g-eene Om cletta ä tufft att sälja ti1l golfana, visa dem esultatet genom att enclast täcka en geen (e11e halva) nästa vinte j Infoskåp Låsningsbat skåp med magnetplatta, fö enkelt byte av infomation Höjd:120 cm Bedd:60 cm In ktväggbeslag Finns även som fistående GoTnenNEPRoDUKTER ei:,,,, 0,4: 1 :;,: 1 1,, gi' 3' 2 0 m ail : olfhame c o,l GRIENBLADET u ; + sepembe 2oo2 55

4 nel):i tn Icl tlc'l tultlllltl-lill tlt'tt ltt-t sll I ilti,l,t iclt' J:g \ llttcltil ji'c:'tt lt t-t gl'etltl pt't-l:t9 ( li n' llipp-it-tg ) t'llt''ottt lttlitcllgl't iil-('ll tqai(1 sllltl:ll ittt titi tttt:litt :i lili HvclttIit'tt :ii' ('n :l( l\untulciull' llt 't'ss ( )ch lllt(' I );l f:t ('n ('nqtnqsf i)clct'ls' I cn +-incl ( l0fi ( n ) Illll)ligg hl jg -lilitet s:l tlilllq:l son -( I clojc't lt:ll :Lcttclll ('t Itll sp'l1'i clltg se li':in :ll go1lhi nt'l liltte- ()(] 1Ll1l lilll litt ll' ()clislt l)('itl' t''inqs o'h inf iltllti()ttltlstigltct('lt :\ \ ltlcn liqeotql-('('lt\ l:tlt lltlls slt 1ot Yttt'ni- jit'c''ing ililigt Dettt lt'tlt'-lil1 ttvlittcltltlt t I Vtl-'tll (Jn tlu :ut litcle t-(lctt:l IllL' s< I:( ) ( ): Illa)R- IsR,\ss(,lt l,ilj,lt, il :,'tt tl, -,'l lll( ('ll\l:lll lill Vllt f tattlf ttit,q tlcl u ni nnlc utt c -l j t inl( il':l utittlls 1tl L lilc ( I)tl lll\t I st'ttt'atttttiitttl<'t'lttu siqsiilt tt'l,qliqcttp(i silttt l('t l\ottlttc'':tt tl lllcleles ti-llg titl ti)' ()(l n:tulliqt )tt I)L cljtlltltf t pl liistt'n itgoc''itl('l'ttlt iltte clilll)l n()q li)'tl ltlll: tttlctt tt't't'ot lt clett ]ittl n i nqs'ltcnl t i t i I I hllluftt-l i Itg :i I' ('lt \"1t I cn i n jice-i - gsn:sl( in -ttt-ttst:t I ttccl clet sla)st tillginqligl llllnst\'( l\('t Je it st:llcllclc st' l lt'sslt st()-il Ittutst\'( lie11 Ot ll hcli 1 t il'll ((l Itttlt ) 1')1 nn niltsl'i' 1 l:len att l:l' liliutcil' l:tf n'lit'1 ltclltttelsctligt g-tttclt ( i lts si)lt''o'lt til1 ()clt tlc(l llli ul)l) siq sotlt tt ttllllll ( )t) ( ll t ltl1li1l't, l, \ l ( ' it t i 'lt, ' It:l (l:i nl'n j()cltl'lll)l'lllltll'('ll li 1lq clcll cllt slit:ts t *Lebanon TI]Ft PFIODiJCTS lhll Epuul0on is g]owlng yous ill!t1;?«'tt?t' ) itlti',,'lt\'\'t(' I l](l('l \( )tttttilt('tl l)lil llllll x)1\\ stt'n(inllttsi t itqli)t)ttottttll SI<il-'t i l tun hl Ll)l) till l2 i-clles (jo (]l'slitt t n I): ) -lit 8 Sty vattenbegjutningen \':ttt'nll-ttcinqt'n :i -isl1- llcl l'ij tt Lnl ili lii bli)t ellt''lilto ttl \lt'tl itq i jcg t'e ttf f 1\( )tttl'f I )Ll iltt :pctl(l'l :l n:uqll '1 tc-tticlcltgl tt'(l t't tt liclg;t Lebanon PERK Fe Ett gödselmedel fij Geene Tee och:= Faiway som passa att invinta gäset på hösten elle avhäda på" våehaett70,l,1ängsamtvekandeogansktjänsomstäke plantan mot sjukdomma Innel-ålle även Humussyo och Mg som öka fotosvntesen och enzym aktiviiet Det tillsammans med 10'i kalium stinulea otuteckling och öka upplagingen av esevnäing infö vinten kvalitet Sustane natupodllkt - som öka ocl- fämja mik aktiviteten Ge ett notståndskaftigae och fis patikal 0,9 mm, gc enkel applice'ing unde väx,;:,;, AMTEC SVERICE AB \ Föetagshuset, Motalagatan 18, Vadstena Tel: Fax: gycom www am e nityte chnol o gy co m N / cantomha ooöd flri-l\ri ÅnFT tl:- s):tng i ltnclct-t o'lt l)t litttttct-lttt lli nt''l t't sliit lilig nl lttt slltnq:ttltlt gt'c' The Andesons ett av väldens stösta special gödselmedel med nångåig efaenhet Famtaget fö kaven att motsvaa högsta 5R )\

5 Du kan åstadkomma vacka och fantastiska vitgöegeene De ä inte latta att sköta och Du komme attfäabetahät, men sådant ä livet på alla golfbano Det undelätta också om Du gä i kykan Du komme nämligen att uppskatta den gudomliga assistansen (??) MemillJ Fank, CGCS Ovesättning: RolfRylande BK-odföande FoTo! MARGARITA LNDBERG Alltfle kbtbbabasom egel attspelana anucindemjukspikpågolfskona illjfank ä det ett måste om man bauitgöegeene enena, då vissa daga käve kylningvaannatl timme Det ä inte ovaniigt att stysystemet kopplas u unde sommaen till fömån fo slangbevattning 9 Kontollea 1-0 och enligtme- Svensk anpassning: Vanda spiklöst TomasNäselius singelgeenklippae Utusta klippana med släta fontulla och klipp ytteva- Fösäka Dig om att ett fö gäsplantan föebyggande och skyddande kemiskt pogam finns på plats fö att kontollea sjukdoma som sommapatch och anthacnose Dessa sjukdoma kan vaa föödande fö vitgöegeene Bankonsulent, Nufötiden ha de flesta golfklubba en ekommendation fö spikfia golfsko, vilket äabsolutwingande om Du havitgöegeene, pecis som användandet av sjukdoma flemdö G&CC vet endast vatannan dag unde stesspe- ioden )agha lösått at vitgöe gynnas av en håd nedklippning (ne till 1,/tO inch=o,254 cm Om ni klippe så \ägt, lät din bäste banabetae sköta hälkoppsby- ten och du komme att undvika det skalpeade hålpluggssyndomet SGF Fotnot: CaSO4, 2IH2 O ä den kemiska fomeln på "gypsum,' Gyp- sum övesatt till sw=gips "Utöve de många gödselmedel som innehålle svavel som biämne finns gips att tillgå som säskilt svavelgödselmedel Podukten in nehälle 17 o/o svavel och 21 % kalcium Den ä långsamt vattenlöslig och ha ingen kalkvekan" (Utdag u boken Växtodling, l Maken) wwwutetionstobse Vi anlägge och undehålle dino gönyto! aa aa HOSTGODSEL Olstopsgåden, Box 88, SE Biuv Telefon , Telefox Ooganisk gödsel m Fe, Mg, Ca & seaweed Finganulead oganiskt basead gödsel HÖSTGRÖN 4,s1-I4 m Fe gde " DRE", utsedd till Noa Sveige Söda Sveige Stefan Hasselbeg Jan OIov Beggen 0s Böie PIonn på DSG, tel O24A-5g I O go, fox Se oss pö -Konoko GRIENBtADET N 4 septembe