Tips for perfekt vitgröe

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tips for perfekt vitgröe"

Transkript

1 Tips fo pefekt vitgöe av MeilU Fank, CGCS "1 l: l : :iit Poa annua-g':iset kan v:a obeäkneligt, filen gc]nclln att lyssna till ef:enhetens l ist q:lan teas n:istan ett!{ott esultat Fi', lin,qt' :('(lu ni 1;l \l L ) \ kon-1ing i yhct i)nsl<ul jag att nigon a, cle lilcle sklle ha h jiilpt nig necl nina \,1tllöegeene [)et funns (<tch finns fotf-aanclc) gott o1u ;icl hll luan Ltc) tt tlt'ltt t'lg'is tttt'tt illt'l'n il t't Ievc och till och necl foclas vil lin i clenna c1ag Vitgöe i 38 å Atikel ov Meilll Fonk, CGCS, i Golf Couse Monogement, oktobe 2000 Pesenteot och "fitt" edigeot ov Tomos Nöselius, *** Meill J Fonk ö CGCS vid Columbio County Club i Chevy Chose, Moylond, och sedon 3l ö GCSAA-medlem Hon pesenteode denno infomotion vid den lnnovoiivo Supeintendentsommonkomsten vid konfeensen och mötet i New Oleons Atikeln nomineod fa 2OO I Leo Fese Awod fö åets bösto otikel igolf CouseMonogemeni endust nige fa cliliga i) i clet nin tu att vaa clen c1lil k-nnige vetc''enenf ag vi11 till:igga utt vil f)nägl ltt ski)ta vitgi)e3l'('l)('l!( l )ii \ ( l\'l:lll( l t'll i:sl lll:lll l\ lbetstvgghet IJLl mli-igll gänge'ha I)- i-te hi)'t att Nl 4 qpntomho i8 l t 2on2 {;i}fi\ri Ål)I f i l l[ Ihtt ]t il LIcu ti t b i c L' t n t F-oo: -Jd\ F LTNDaERG t t' i tg t'ö eg ec t a i sttstet ittletlclel t'il (-lt ha 1, s ki lt C h I t i C lt a L')' C lt t s c -7,[ c - tkntl ti\1 I clett bci utiltaltt,gt,'lttt tit,1,,tt,l,tit;, 1 tit t i1,ti;t',:t t\ t/t t Bonkonsulent SGF, efte fi övesöttning ov Rolf Rylonde, BK-odföonde iwemdö G&CC I'lfte att ha sl<ott vitgoegeene i 38 j (''inga li ecl fllntestisl<l geene ocl 50 )'l en' tion :, ko-ist och vetensl<:lp tillkotmc"tnstlilh]ingst'lggheten enclast clc' sol lut clcnna fil'--iga Ha komnit fö att stanna I)l h:l li)'t ciet fi)'ut och Du l<oe ' I tilt ; t l'l iqcn : \i it,qli,glccnt'' n lt: finns clct i-get l)aittel n:i cle ii' tl;lg ltts tlut ingt l ::intc ;l t I ; \,'itgicgccnel ha l f -nn its i cl ecen n cl- tlcke'on clet elle intc' clc't li ctt obc:ihncligt gllis och holnc hc'lt sikc't att gc Dig bck1n'unc? \ii :iichc l<an sl<cjta,'itgöc clilo att vi \,:1-tv Lls na l:[a oss clet Emeclan clagens ungcloma i)-ket inte l-a et:e-l-et av vitgoeguls och cllgcns skolol iinnu inte lzi ut clennl l<onbi-:- c och vac sig clct h'u'kollit fii att sllu):1 Nligm av oss vill h Ltmlningen och Je1ön ingcn Alla bctl,chnclc golfmistelsl<e1 ha spelats pi vitgoc och clc flcstl ailcle f :stlanclsklubblna h' n- itg'öegleenc ()n clin go111i1lbb intc ha' \, itgoe-

2 D geenc ic1ag v:intu bal någa ä så kommel Du att fä se Vitgöe stakae Detta ä1'i'elt i linje mecl tnin:t itlcct', tl lån nin ''ftcnlct itg'ö i' cn stakae glsat z[n kypven ("bentgass") Hu länga gängc ha D- l'osökt (och sll in kypven i en vitgöegleeni' n-issiyck:ts) att Vad tänge nt kypven unde vilen ocl- hösten och vacl esätte kypen om clen c'lö? Du vet, svaet ä vitgcte! Vi vet alla att \,ltgöe och kypven kan växa tillsam mzns pä en puttinglleen, men cle ä lntc fu11t nt fö cnlig: V:toclt en ltsin egn: specifika behov :v Foo: M^RGAxgA LNDBIRG skijtsel oci övesyn och jag to att den ansvaige becl o s e o nt ne cl s ctgs m ci k e n ii e ki ke l«t i c k t t og s tige M e i ll/ I' cu k hove bestämma sig fo:tt chia upp den ena soten pil bekostnacl joclen ( fiönpclkvacl:tfot: ca 15 av den anda ft'ön,/kvac]atcentilete) och :11t gol inte tsåcla giissoltena : sou stak:st uncle f'östa ä'et olika peiocle uncle äet -vitgöe nncle Av cle fl'ön som go nncle fösta ilct, höst, inte oc1- v:i och kypven nnde Lii k:inna, fdsik föstä ocl abeta mecl glo 70% pzi hösten och 3001 lö1janc1e,ä- somlnaen vitgöegäscts 1iscykc1 D- kan inte äncl- vilket fö1'k1a 1'a,:fd utotninsspogan-t a den Vitgöe (Poa znnla) ä ctt ä'igt lotvitgöe på p-ttinggecne ä clömt att Expeimenteainte gis, (anno = :l pzi latin), (fiö till fö på en misslyck:s Henligheten ligge i att hä1la vitgöe- å'), mecl föpoclnktion på,:ien/f'ögäse t let ancle -ncle cle stessanc1e somsolm:len och goningspeiocl pä hösmannlinacle nz ten Den ä'en pocluktiv föploclucent Ol clu utf'ö cle iktiga itg2iclena vid och som ett es-ltat, ha genetiska :iag1öm allt om 21t f-ösök: byta fin vitt'zitt tillfiille :i möj1ig1-eten ztt n:i fam tione efte pincipen "den st:k:ste göegäs ti11 klypven Det fungea ine gäng avscvät f'öbättac1 Expcintente: övelcve'" Lltveckl2ts -ncle långa, J:g ha sett a1lt fö m:inga soglig: missinte ned vitgöegcene, och skjnt clig nilng: zi lyckanclen (och a1lt fö mång: f'ölo:cle inte ifoten Vitgöe ha utvecklzlt tc distinkta el<o- 2lnstzillninga) Det encla lyckosamm: s:itanvänd ditt s-nda fö'n-fl och clina bas logiska ate: cttäillt, tvåäigt och fle- tet ti11 en föäncling z1 llenol total enoknnskape i giisskötse1 åigt Det bästa vitgöegäset ä clen fle'- veing ellc ol-byggnacl, äiga aten, dälo ztt clet ä det stakaste Failway ä en annan histoia och h:i NYCI(ELPLINKTER: (me infon a ti on och pod-cet'zl den minsta volymen fö kan Du f;lktiskt bli famg:ingsik ned ett wwwgcsqoog) pä väen k,,n clci ngsplot{'un Vitgöe som geengäs hz komnit fö Om Du ä lycl<osam noll att ha clenna l lla kanna vitgöe- gäsets livscykel 2 Konvetea inte fleäiga at (Poa annlla eptans), gö att stanna Nyckel ti11 famgång ii att 1äa k:inna vitgoegäsets 1ivscyke1 Gödsla alc]ig stax foc scxma,steiisen sätte in på vitgöe (e11e':lncla "cool season" gzis) lvljukspik och singelklippning bö vaa obligatoisk fö golf'bano mecl vitg'öege ene Mina 10fämstaåd Utöve cletta, ebjuclc jag Dig nu ntina tio a11a fiämsta lacl vid hanteing:v vitgöegeene 52 N 4 sedtembe 2oo2 GRF,F,NBLADFT kaftf-11a anstängninga att behål1a den 3 Ijtveckla ötte Om clen gå fö1oad, esätts den mecl clen ettziiga aten (Poa annlla ann-a), vilket komme att föosaka ett gigantiskt l'uvuclby och clet komne att ta mänga, n'änga ä f'ö den fleåiga att b1i donineande igen Fö:,tt f an'gängsikt sköta vitgöe måste Du -Ltveckla ötte och cletta bö'ja pä hösten I-Iösten ii äets mest betyclelse, fulla ticl eftesom clu clå gnncilä51gel lesultatet fii nästa äs gecnel' Den ettåiga aten vitgöe poclucea nlest fö, vllkct ge Llpphov till att gleenytan bli ojuin-in p'i våen Dessitom ii clet en iktig utma-ing att 1'ål1a clen vicl 1iv tnclel c1e stessigz" solmamånadena Että'igt vitgöe ha cn oehöcl f-öescy i upp fån fö, I nlt'' hil:lcn :ixc ig;,( nting(n el1e om clct:i clen tvlåi- g:,/f1eåiga aten s:i ät'clcn f'ölsvagad av somntafstessen Gäset behöve sn:bltt ntveckla ötte och cletta löja ilecl ett göclningsplo- g:m Enllgtmin efalenhet, pillaclegod- )>

3 L ningspochkte :tveckla ötte ocl-i flytande göclselploclukte- Ltveckla blacl111:l S,S:l De flesta pivz t anlitacle tiicl g:iclsm äs_ tale använcle enclzst sputbaa p-ochk te clti dessa ge vacl<a yto fb egnaend:st 2i intesse:lc1e av faj ögat v:c-ka gaismatto 1-emslLgae so-n Mina geene fä ocksä sp-tgöclsling, lymmen J:g föeclt att iiven lufta lncle clen sena :ien mecl 6 mm pinna, vilket föbätta \,1ttnets peneteings- och infilta tionhastilahet i geen unde sommalen Senvåen 2i vitgöegäsets f-öszisong och j:g tycke om,t lufta och kaftigt toppclessa vicl c'lenna tidpunkt fö att lå en jäi-n geenyta Denna fiöpe1od ui men i minde close (inte ne iin l/l 0 poucl (:0,045 kg) kvive pe kvaclat fbt (=93 kvm); en loot : 30,/+g mycket pä vitgöens kolhyclatese, soltlnzten clå fligen behöe föstäk:s elle dä hä lkopps och neclslagsmäken intc likcl ki ick nog fag använde 99,9 pocent (i?) av min goclsling -tnc'le hösen i 1/10-pouncl close (:0,045 kg) a flotonde d:g, mecl bijan sent i 2LlgLlsti, ocl- totalt 2,5 till 3 po-ncl k,äve (:1,2-1,,1 kg N/100 kvm) Henligheten finns i att edast anv:incla pillacle göclselpoclulie mecl 100 po_ centigt vattenlösligt kväve, efiesom D- vill Lppnä ett omeclelbat figöancie av kuive som komme att cll-iva cle ynge minaiun, hävclacle en ansecld foskae att Vitgöe måste bilcla ett helt nytt ot_ system efte sin fösättning, och denna totala pänyttlöclelse infalle vissa å men intc alla iag anta att clen ett:iiga åtekonmande aten ii clen mest uts2tta vilket fo- cm) (:0,05 Ni 100 kvn ) och enclas -nde sköa vitg'öeplantona att poc[lcela b;cle otmassa och otlängd Ett od av fösiktighet: Vi känne alla att kävc pävek: gecnsnabbheten Om Du ha en viktig t:ivling p:i höstcn, antingen gfclsla och acceptea l:ingsan_ mae än noala gc-ene ellet-tillfö inte gödsel två elle te vecko föe tävlingen Unde 1-östluftningen g1öm inte z tillf-öa gips (gypsuml) (15 pouncls/1 00t) kvaclatzfbt :7,3kgpe kvm) Detta gö nndevek llenom att mj-l<: 100 joden il ket löbätta joclst-ktu_ en vilket i sin t- öka poutlalmet c1:i öttena snabbt komne att Ltvecklas Min slutligz göclselgivz, vilken ges j-st fbe vlntetickningen, ä att lägga pä en "1-pouncls giva" (:0,,1i kg N/100 kvm) av k,:ive fån "sewage shclge,, (kompo-pp steat ötslan) Tillsätt alclig gödsling tiil e Llf5l:is 2vsett f'ö ka11a Leddgaclen (speciellt vit- göe) just fbc sonm:- stesspeioclen Om Du gö c1e t, komme espiationen att st:t'ta och fotslsitelets fi-nktion att fof- ofta på bekostnad av cless otsystem Fö mänga å sedan vicl ett GCSA_A-se- kla: vafö clen ä sä känslig _nde som- maen Detta f'öklaa ocksä vafö D- undel vissa ä ha ba geene nedan znc'la inte ä si La Jag ekommendea inte vid något ti1lfälle cljlpluftning Denna åtgäd kan slita och s:iga vitgöegäset (speciellt cless otsystem) och läkpocessen l<an ta lång tic1 Nlitt toppclessingspog:nt använcle endast en sand, vilket spicls i tilläcklig mängcl fi att fylla de flesta hålen efte lufining och c1äefte anbingas mincle kvantitet nnde hela säsongen n-ed teanbitionen komplett med snöe fö upphängning på bagen Stolek:20x30 cm Vintehåtkopp Egen design i alu 0 20 cm Vi ha även Bayco's vintekopp i vitlackead afu A 15 cm Även håtkoppslock fö sommatäckning ä att eclucea joclntassans Använd vintetäckning 5 I de noa egionen:, unclestyke j:g kitig viken ;l inlctickning lo f'ö1änga öttena ett E goningssäsong, 1ångt in i tidig vlnte Du komne inte att to es slltatet, och dina geene komme d 'E 2ttt 4Lufta Koi' ihäg att vigöe i ett ettäigt gäs, detvill växa pä vinten, sä gövacl Du kan f-ö att hjälp cle at läxa Jag täcke mina bätt:i jodens poositet genom att eclucea jolclmassans taithet, och vi vet alla att öttena endast äxe i jocllagets pollt_ gotfståmatto Mattan ha en tättvi ktsbackin g och leveeas tithet och öka poftltlymmet vilket ge en bitte ottveckling Hålpipluftning och en sandclessning komme:tt lösa detta fo Dig sämas Fö att maximea tilläxten av ötte ä Våa popu[äa vi ntefaiwaymatto ä i samma kvatit6 som våa eckos intewall a: helt ofö'dävade nä Du blottlägge pä åen hftning livsviktigt Om Du kan hål piphfta 2 gg i ä, lufta vicl b:i cla tillfzillena på iösten med 12 mn fiälpipo Du f-ö- WNTER geene omking 1 januai ocl- ta -nclan täckningen unt 1 mas, så clet bli enclast två mänacle ecl povisoiska g-eene Om cletta ä tufft att sälja ti1l golfana, visa dem esultatet genom att enclast täcka en geen (e11e halva) nästa vinte j Infoskåp Låsningsbat skåp med magnetplatta, fö enkelt byte av infomation Höjd:120 cm Bedd:60 cm In ktväggbeslag Finns även som fistående GoTnenNEPRoDUKTER ei:,,,, 0,4: 1 :;,: 1 1,, gi' 3' 2 0 m ail : olfhame c o,l GRIENBLADET u ; + sepembe 2oo2 55

4 nel):i tn Icl tlc'l tultlllltl-lill tlt'tt ltt-t sll I ilti,l,t iclt' J:g \ llttcltil ji'c:'tt lt t-t gl'etltl pt't-l:t9 ( li n' llipp-it-tg ) t'llt''ottt lttlitcllgl't iil-('ll tqai(1 sllltl:ll ittt titi tttt:litt :i lili HvclttIit'tt :ii' ('n :l( l\untulciull' llt 't'ss ( )ch lllt(' I );l f:t ('n ('nqtnqsf i)clct'ls' I cn +-incl ( l0fi ( n ) Illll)ligg hl jg -lilitet s:l tlilllq:l son -( I clojc't lt:ll :Lcttclll ('t Itll sp'l1'i clltg se li':in :ll go1lhi nt'l liltte- ()(] 1Ll1l lilll litt ll' ()clislt l)('itl' t''inqs o'h inf iltllti()ttltlstigltct('lt :\ \ ltlcn liqeotql-('('lt\ l:tlt lltlls slt 1ot Yttt'ni- jit'c''ing ililigt Dettt lt'tlt'-lil1 ttvlittcltltlt t I Vtl-'tll (Jn tlu :ut litcle t-(lctt:l IllL' s< I:( ) ( ): Illa)R- IsR,\ss(,lt l,ilj,lt, il :,'tt tl, -,'l lll( ('ll\l:lll lill Vllt f tattlf ttit,q tlcl u ni nnlc utt c -l j t inl( il':l utittlls 1tl L lilc ( I)tl lll\t I st'ttt'atttttiitttl<'t'lttu siqsiilt tt'l,qliqcttp(i silttt l('t l\ottlttc'':tt tl lllcleles ti-llg titl ti)' ()(l n:tulliqt )tt I)L cljtlltltf t pl liistt'n itgoc''itl('l'ttlt iltte clilll)l n()q li)'tl ltlll: tttlctt tt't't'ot lt clett ]ittl n i nqs'ltcnl t i t i I I hllluftt-l i Itg :i I' ('lt \"1t I cn i n jice-i - gsn:sl( in -ttt-ttst:t I ttccl clet sla)st tillginqligl llllnst\'( l\('t Je it st:llcllclc st' l lt'sslt st()-il Ittutst\'( lie11 Ot ll hcli 1 t il'll ((l Itttlt ) 1')1 nn niltsl'i' 1 l:len att l:l' liliutcil' l:tf n'lit'1 ltclltttelsctligt g-tttclt ( i lts si)lt''o'lt til1 ()clt tlc(l llli ul)l) siq sotlt tt ttllllll ( )t) ( ll t ltl1li1l't, l, \ l ( ' it t i 'lt, ' It:l (l:i nl'n j()cltl'lll)l'lllltll'('ll li 1lq clcll cllt slit:ts t *Lebanon TI]Ft PFIODiJCTS lhll Epuul0on is g]owlng yous ill!t1;?«'tt?t' ) itlti',,'lt\'\'t(' I l](l('l \( )tttttilt('tl l)lil llllll x)1\\ stt'n(inllttsi t itqli)t)ttottttll SI<il-'t i l tun hl Ll)l) till l2 i-clles (jo (]l'slitt t n I): ) -lit 8 Sty vattenbegjutningen \':ttt'nll-ttcinqt'n :i -isl1- llcl l'ij tt Lnl ili lii bli)t ellt''lilto ttl \lt'tl itq i jcg t'e ttf f 1\( )tttl'f I )Ll iltt :pctl(l'l :l n:uqll '1 tc-tticlcltgl tt'(l t't tt liclg;t Lebanon PERK Fe Ett gödselmedel fij Geene Tee och:= Faiway som passa att invinta gäset på hösten elle avhäda på" våehaett70,l,1ängsamtvekandeogansktjänsomstäke plantan mot sjukdomma Innel-ålle även Humussyo och Mg som öka fotosvntesen och enzym aktiviiet Det tillsammans med 10'i kalium stinulea otuteckling och öka upplagingen av esevnäing infö vinten kvalitet Sustane natupodllkt - som öka ocl- fämja mik aktiviteten Ge ett notståndskaftigae och fis patikal 0,9 mm, gc enkel applice'ing unde väx,;:,;, AMTEC SVERICE AB \ Föetagshuset, Motalagatan 18, Vadstena Tel: Fax: gycom www am e nityte chnol o gy co m N / cantomha ooöd flri-l\ri ÅnFT tl:- s):tng i ltnclct-t o'lt l)t litttttct-lttt lli nt''l t't sliit lilig nl lttt slltnq:ttltlt gt'c' The Andesons ett av väldens stösta special gödselmedel med nångåig efaenhet Famtaget fö kaven att motsvaa högsta 5R )\

5 Du kan åstadkomma vacka och fantastiska vitgöegeene De ä inte latta att sköta och Du komme attfäabetahät, men sådant ä livet på alla golfbano Det undelätta också om Du gä i kykan Du komme nämligen att uppskatta den gudomliga assistansen (??) MemillJ Fank, CGCS Ovesättning: RolfRylande BK-odföande FoTo! MARGARITA LNDBERG Alltfle kbtbbabasom egel attspelana anucindemjukspikpågolfskona illjfank ä det ett måste om man bauitgöegeene enena, då vissa daga käve kylningvaannatl timme Det ä inte ovaniigt att stysystemet kopplas u unde sommaen till fömån fo slangbevattning 9 Kontollea 1-0 och enligtme- Svensk anpassning: Vanda spiklöst TomasNäselius singelgeenklippae Utusta klippana med släta fontulla och klipp ytteva- Fösäka Dig om att ett fö gäsplantan föebyggande och skyddande kemiskt pogam finns på plats fö att kontollea sjukdoma som sommapatch och anthacnose Dessa sjukdoma kan vaa föödande fö vitgöegeene Bankonsulent, Nufötiden ha de flesta golfklubba en ekommendation fö spikfia golfsko, vilket äabsolutwingande om Du havitgöegeene, pecis som användandet av sjukdoma flemdö G&CC vet endast vatannan dag unde stesspe- ioden )agha lösått at vitgöe gynnas av en håd nedklippning (ne till 1,/tO inch=o,254 cm Om ni klippe så \ägt, lät din bäste banabetae sköta hälkoppsby- ten och du komme att undvika det skalpeade hålpluggssyndomet SGF Fotnot: CaSO4, 2IH2 O ä den kemiska fomeln på "gypsum,' Gyp- sum övesatt till sw=gips "Utöve de många gödselmedel som innehålle svavel som biämne finns gips att tillgå som säskilt svavelgödselmedel Podukten in nehälle 17 o/o svavel och 21 % kalcium Den ä långsamt vattenlöslig och ha ingen kalkvekan" (Utdag u boken Växtodling, l Maken) wwwutetionstobse Vi anlägge och undehålle dino gönyto! aa aa HOSTGODSEL Olstopsgåden, Box 88, SE Biuv Telefon , Telefox Ooganisk gödsel m Fe, Mg, Ca & seaweed Finganulead oganiskt basead gödsel HÖSTGRÖN 4,s1-I4 m Fe gde " DRE", utsedd till Noa Sveige Söda Sveige Stefan Hasselbeg Jan OIov Beggen 0s Böie PIonn på DSG, tel O24A-5g I O go, fox Se oss pö -Konoko GRIENBtADET N 4 septembe

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109 PCA/MFFM, ES/NS 2-4-29 (7) Föetagens ekonomi Tillbakaäkning i SNI27 NV9 Innehållsföteckning. Sammanfattning... 2 2. Bakgund... 2 2. Den nya näingsgensindelningen (SNI27)... 2 2.2 Föetagens ekonomi... 2

Läs mer

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan sommapogam N: 25 13 maj 2 sept. Detta numme innehålle: Pastons penna På G, fån styelsen Högst pesonligt Pesentation: Hela människan Pogam fö sommaen Info: Medvind UV-scout stoläge mm. mm. Bibel odet te

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 ll Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm. Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

Surveysektionens årsmöte 20 oktober 2004.

Surveysektionens årsmöte 20 oktober 2004. uvesektonens åsmöte oktobe 4. åga aspekte på anals av suvedata av Lennat odbeg, CB ----------------------------------------------------------------- Anals av suve-data kan betda allt mölgt...tll eempel:

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths.

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths. Föeläsning 1 Motsvaa avsnitten 2.12.3 i Giths. Elektisk laddning Två fundamentala begepp: källo och fält. I elektostatiken ä källan den elektiska laddningen och fältet det elektiska fältet. Två natulaga

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C

GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C Mateialet B Ett musikaliskt och tekniskt genomtänkt, koncenteat och stimuleande mateial som klinga väl och ä gjot fö gehösundevisning. Så hä fungea det B Läaen

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS Upplands Moto fylle! Det fia vi helgen den 17-18 maj med masso av ebjudanden, undehållning och 2 st Sveigepemiäe. Det bli en helg ni inte vill missa! Cecilia

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B ^Boveket Enegideklaation Vesion: 1.5 Dekl.id: 154799 Byggnadens agae - Kontaktuppgifte Agaens namn Bostadsattsfoeningen Olofsbog Adess Maiagatan 4 B Land E-postadess magnussvensson234@hotmail.com Pesonnumme/Oganisationsnunme

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

MIS årsmöte 14:e april

MIS årsmöte 14:e april N 1 Mas 2011 Ågång 21 Medlemsblad Föeningen Miljöevisoe i Sveige MIS åsmöte 14:e apil Boka edan nu in MIS åsmöte den 14:e apil i Stockholm. Föutom åsmöteshandlinga bjude MIS på senaste nytt om ISO-standade,

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Kartläggning av brandrisker

Kartläggning av brandrisker Bandskyddsbeskivning v4.3 y:\1132 geby 14 mfl\dokumentation\1132 pt 199.doc Katläggning av bandiske : Revidead: - Uppdagsansvaig: Håkan Rönnqvist - Bandingenjö : - Bandingenjö Kungsgatan 48 B 411 15 Götebog

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden Vänesbogs kommun Födjupad ganskning av Samhällsbyggnadsnämnden Götebog 2005-12-14 Enst & Young AB Vilhelm Rundquist 1 Sammanfattning Enst & Young ha fått i uppdag av evisoena i Vänebogs kommun att genomföa

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll 11-jan 25-jan 25-jan 01-feb Diftnämnden Näsjukvåd Konfeens "Famtidens hemsjukvåd" täffas infö nämnden Diskussion om gemensamma fågo med odföande Tommy Rydfeldt och vice odföande Kestin Zande, Diftnämnden

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5 LABORATIONSINSTRUKTIONER Laboationsinstuktione Fysik fö D BILDFYSIK INNEHÅLL Laboationsegle sid 3 Expeimentell metodik sid 5 Svängande fjäda och stava sid 17 Geometisk optik sid 21 Lunds Tekniska Högskola

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992

DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992 DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992 KISELSMÄLTVERKET OCH KERAMINlmSTRIN LJlJNGAVERKSINIHJSTRIERNA Top socken Ange kommun 1,,'\1\SMlJSEET i\iljrberget IIjödis Ek SlJNDSVALI.s i\liiselji\1 Seth.Ia nsso n REFERENSEXEMPI.AR

Läs mer

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd.

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd. I. Reella gase iialkoefficientena beo av fomen på molekylenas växelvekningspotential i en eell gas. Bestämmandet av viialkoefficientena va en av den klassiska statistiska mekanikens huvuduppgifte. Fö att

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älsk du som vi tt ät och bjud på hemlgt men få inte lltid tiden tt äck till? Gö livet enkle genom tt blnd ihop vå åvumix. Ing konseveingsmedel elle tillstse. Tillsätt endst

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älska du som vi att äta och bjuda på hemlagat men få inte alltid tiden att äcka till? Gö livet enklae genom att blanda ihop våa ekologiska åvaumixa. Inga konseveingsmedel

Läs mer

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06 I I :Iti 'xni hi[^]t ;:N!lt{; I Å L Sammanfattning av enegideklaation Opean 12 2010-09-06 lndependia Enegi AB nu godkänt och skickat in e enegideklaation till Boveket Vi skicka en kopia på deklaationbn

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E (8 FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E ALGERA Rgl Adgdskvtio ( + = + + ( = + (kvdigsgl ( + ( = (kojugtgl ( + = + + + ( = + + = ( + ( + = ( ( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q o = dä + = p

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

Viksjöleden. Veddesta. Solna Skälbyvägen. Tomteboda Befintlig Barkarby station

Viksjöleden. Veddesta. Solna Skälbyvägen. Tomteboda Befintlig Barkarby station 5. A LT E N AT I V Befintlig/Kista korridor yttre Korridorernas namn och indelning Delen Barkarby Kallhäll Viksjöleden Jakobsberg Kista Barkarby Spånga Veddesta Ulriksdal Solna Sundbyberg Tomteboda Befintlig

Läs mer

Priserna anger pris utan moms och frakt. Vid skolstarten har vi skolstartspriser på de flesta av räknarna. Begär offert!

Priserna anger pris utan moms och frakt. Vid skolstarten har vi skolstartspriser på de flesta av räknarna. Begär offert! Pisena ange pis utan moms och fakt. Vid skolstaten ha vi skolstatspise på de flesta av äknana. Begä offet! TI 106 TI 106 ä en mycket vanlig äknae i hela gundskolan. Den ha plasttangente och löstagbat skyddslock.

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Prislista. Fasta bränslen och askor

Prislista. Fasta bränslen och askor Prislista Fasta bränslen och askor 0 I dagens energi- och miljömedvetna samhälle blir det allt viktigare att använda effektiva biobränslen i väl fungerande pannor. Likväl finns det stora miljövinster om

Läs mer

Sammanfattning av STATIK

Sammanfattning av STATIK Sammanfattning av STATIK Pete Schmidt IEI-ekanik, LiTH Linköpings univesitet Kaft: En kafts vekan på en kpp bestäms av kaftens stlek, iktning ch angeppspunkt P. Kaftens iktning ch angeppspunkt definiea

Läs mer

*-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* Medlemsmöte 20 I 4-12-02. Dagordning

*-NS^NNNN:\\NN-NNN.N-\\-NN:NN-NN:NN\N.NNN* Medlemsmöte 20 I 4-12-02. Dagordning *-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* N Medlemsmöte 20 I 4-12-02 Dagordning $1 $2 $3 $4 $s $6 $7 $8 Mötets öppnande Val av justerare Mötet stadgeenligt utlyst Föregående mötesprotokoll Ekonomisk

Läs mer

FRILUFTLIV OCH TURISM

FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTSLIV OCH TURISM Nationella miljömål Kommunala mål Riksintressen Övriga intressanta områden Karta 10 Friluftsliv och turism FRILUFTSLIV friluftsliv och turism FRILUFTSLIV OCH

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4 Kunskapskatalogen utbildninga & inom abetsmiljö hösten 2012 Allt abetsmiljöabete stata med BAM! Den ekända gundutbildningen inom abetsmiljö. Sid 8 En sund abetsmiljö böja hos chefen! Coca-Cola abetsmiljöutbilda

Läs mer

Temperaturmätning med resistansgivare

Temperaturmätning med resistansgivare UMEÅ UNIVESITET Tillämpad fysik och elektonik Betil Sundqvist Eik Fällman Johan Pålsson 3-1-19 ev.5 Tempeatumätning med esistansgivae Laboation S5 i Systemteknik Pesonalia: Namn: Kus: Datum: Åtelämnad

Läs mer

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor 1 Etnicitet i ekyteingssammanhang -En jämföelse mellan pivat och offentlig sekto Chistina Ekdahl Madelene Gustafsson Elin Spaman Maia Svedbeg Pojektabete 5 poäng Våteminen 2002 Handledae: Staffan Nilsson

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Solenergi. Clearline. en introduktion. Solenergi. Solenergi En introduktion (v1.0) Warm-Ec Scandinavia AB Box 110 671 23 Arvika

Solenergi. Clearline. en introduktion. Solenergi. Solenergi En introduktion (v1.0) Warm-Ec Scandinavia AB Box 110 671 23 Arvika En intoduktion (v1.0) en intoduktion En intoduktion (v1.0) Innehåll 1.0 Olika fome av solenegi... 3 1.1 Passiv solinvekan...3 1.2 Solfångae...3 1.3 Solcelle...3 1.4 Koncentation av solljuset...4 2.0 Hu

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015

Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015 Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015 BLGG AgroXpertus Råby 2003 S - 242 92 HÖRBY Kontaktperson: Charlotte Akerlind T kundservice: 0415-51 127 E kundservice@blgg.agroxpertus.se I blgg.agroxpertus.se

Läs mer

Brf Haren ii Krokslätt. Ársredovisning. för. räl(enskapsåret 2013-01-01--2013-12-31

Brf Haren ii Krokslätt. Ársredovisning. för. räl(enskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Brf Haren ii Krokslätt Org.nr. 769614-9355 Ársredovisning för räl(enskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8-11 Sid 12 F örvaltningsberättelse Resultaträknùig Balansräkning TilläggsupplysniJigar

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter m.m. om icke kärnenergianknutet

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Svar: Halten koksalt är 16,7% uttryckt i massprocent

Svar: Halten koksalt är 16,7% uttryckt i massprocent Kapitel 6 6.1 Se lärobokens svar och anvisningar. 6.3 Se lärobokens svar och anvisningar. 6. Se lärobokens svar och anvisningar. 6.5 Kalcium reagerar med vatten på samma sätt som natrium. Utgångsämnena

Läs mer