SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2012-06-11. A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö"

Transkript

1 Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Maria Carlsson (S), vice ordf. Agneta Nordlund-G-son (M) Einar Håkansson (C) Edor Oscarsson (FP) Lars Melin (KD) Bo Hjalmarsson (S) Cecilia Lundin Danielsson (S) Håkan Frizén (V) Anders Gamberg (M) Carl Svensson (C) Anita Kårfalk (M) Patric Mrad (KD) Ramon Serrate (S) Vasko Nedanovski (S) Gertrud Andersson (V) Christina Lindberg, förvaltningschef Louise Olofsson, förvaltningssekreterare Carina Edfors, administrativ chef Peter Johansson, kultursekreterare, 31 Carl-Bertil Löfqvist, fritidsintendent Rolf Bergenäs, fritidsstrateg, Anette Fransson, fritidsstrateg Perarne Hermansson, platschef, 31 Peter Lindahl, arenachef, 31 Övriga Allmänheten Mikael Wigsten, extern utredare, 31 punkt 1 Jessica Hansen, lektor Linnéuniversitetet, 31, punkt 2 Daniel Larsson, utredare Linnéuniversitetet, 31 punkt 2 Anna Sjödahl, projektledare Dam-EM, 31 punkt 3 Linnea Andersson, praktikant Dam-EM, 31 punkt 3 Maria Arvidsson, landskapsarkitekt, 31 punkt 4 1(18)

2 Justering Justerare Maria Carlsson (S) Plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, Västergatan 15, Växjö, fredagen den 15 juni 2012 kl Justerade paragrafer Ajournering Underskrifter Sekreterare Louise Olofsson Ordförande Ulf Hedin (M) Justerare Maria Carlsson (S) Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen. Underskrift. Louise Olofsson 2(18)

3 Förteckning över fritidsnämndens ärenden 31 Information 32 Meddelanden och rapporter 33 Redovisning av delegeringsbeslut 34 Ekonomisk rapport för fritidsnämndens verksamheter t.o.m. maj Samverkan med Linnéuniversitetet, nytt avtal 36 Utredning av insatser inom fritids- och friluftsområdet i orterna utanför Växjö, direktiv 37 Översiktsplan del Åryd, utställningsförslag 38 Svar på skrivelse om skateparken 39 Omklädningsbyggnad Åbo idrottsplats Uppdrag att se över principen för lokalkostnadsbidrag/bidragstak till Växjö HF (Lokalkostnadsbidrag till vissa föreningar för 2011 års verksamhet bidragstak) Ersättning till Sandsbro AIK för nedlagt arbete m.m. (Övertagande av fotbollsplaner på Norremarks friluftsområde) 42 Översyn av fritidsnämndens regler för stöd till fritidsverksamhet Övrigt Principupplägg för samarbetsavtal om nyttjande, skötsel och reklam Utdragsbestyrkande 3(18)

4 31 Information Dnr FN/2012:25 s beslut noterar följande information till protokollet: 1. Förstudie om behov av hallytor i Växjö kommun Utredare Mikael Wigsten informerar om förstudie med syfte att kartlägga Växjö kommuns hallsituation. (Dnr FN 2010:85) 2. Slutrapport, Att tycka om fritid och kultur i ett framtidsperspektiv Lektor Jessica Hansen och utredare Daniel Larsson från Linnéuniversitetet informerar om undersökningen som genomförts i kommunen. (FN 2010:109) 3. Dam-EM 2013 Projektledare Anna Sjödahl informerar om Dam-EM som kommer att äga rum i Växjö den juli Grönstrukturprogram Landskapsarkitekt Maria Arvidsson informerar om arbetet med uppdateringen av kommunens grönstrukturprogram. Ett förslag på program kommer i oktober Verksamhetsinformation ledningsgruppen samt pågående projekt Ledningsgruppen informerar om sina respektive verksamheter och projekt. Utdragsbestyrkande 4(18)

5 32 Meddelanden och rapporter Dnr FN/2012:44 s beslut lägger samtliga meddelanden och rapporter till handlingarna. Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i skrivelse den 4 juni 2012 inkomna meddelanden och rapporter nr 1-6. Utdragsbestyrkande 5(18)

6 33 Redovisning av delegeringsbeslut Dnr FN/2012:35 s beslut godkänner redovisningen av följande delegeringsbeslut: Ordförandes delegeringsbeslut FO Förvaltningschefens delegeringsbeslut F har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till ordföranden och tjänstemän enligt en av fritidsnämnden antagen delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på fritidsnämndens närmast efterföljande sammanträde. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningen har i skrivelse den 4 juni 2012 redovisat att delegeringsbeslut har fattats om följande ärenden enligt fastställda regler: Samråd detaljplaner Personalärenden Stöd till fritidsverksamhet Utdragsbestyrkande 6(18)

7 34 Ekonomisk rapport för fritidsnämndens verksamheter t.o.m. maj 2012 Dnr FN/2012:21 s beslut lägger den ekonomiska rapporten för fritidsnämndens verksamheter t.o.m. maj 2012 till handlingarna. Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar den 11 juni 2012 ekonomisk rapport för nämndens verksamheter t.o.m. januari Utdragsbestyrkande 7(18)

8 35 Samverkan med Linnéuniversitetet, nytt avtal Dnr FN/2010:109 s beslut 1. ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att upprätta ett nytt samverkansavtal med Linnéuniversitetet i syfte att stärka relationen mellan parterna och att nyttja varandras kompetenser. 2. Beslutet gäller under förutsättning att kulturnämnden fattar motsvarande beslut. På uppdrag av fritidsnämnden och kulturnämnden tecknade kultur- och fritidsförvaltningen den 30 juni 2011 ett samverkansavtal med Linnéuniversitetet. Muntlig avrapportering av nuvarande samverkansprojekt sker i juni 2012 och den skriftliga rapporten redovisas i augusti Syftet har varit att i samverkan göra kvalitativa och kvantitativa undersökningar av kultur- och fritidsområdet i Växjö kommun. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i skrivelse den 30 maj 2012 föreslagit att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att upprätta ett nytt samverkansavtal med Linnéuniversitetet. Nuvarande avtal tecknades den 30 juni 2011 och gäller från och med den 1 augusti 2011 till och med den 31 december Utdragsbestyrkande 8(18)

9 36 Utredning av insatser inom fritids- och friluftsområdet i orterna utanför Växjö, direktiv Dnr FN/2011:117 s beslut 1. ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda insatser inom fritids- och friluftsområdet i tätorterna utanför Växjö med omgivande landsbygd. 2. Utredningsuppdraget ska redovisas i två separata delrapporter. - Delrapport 1, nulägesanalys av nämnda orter, redovisas under november En slutrapport med åtgärdsförslag presenteras i februari Fritidsstrategen utser styrgrupp och tillsätter extern utredare. 4. avsätter kronor för utredningsuppdraget. Pengarna tas från verksamhet 3101, Utredningar/utveckling. har den 14 februari 2011, 19 punkt 2 (Dnr FN/2010:114) beslutat att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda de mindre orternas behov av fritids- och friluftsmiljöer. Orterna som ingår i uppdraget är Lammhult, Braås, Rottne, Gemla, Åryd och Ingelstad. Med utgångpunkt från allmänheten och de lokala föreningarnas behov ska utredningen analysera och ge förslag på möjliga förändringar för att utveckla fritids- och friluftsmiljöerna i respektive ort. Utdragsbestyrkande 9(18)

10 36 fortsättning Sammanfattning av uppdraget, direktiv för kartläggningsdelen Utredningen ska: Inventera nuvarande aktivitets- och friluftsytor i respektive ort och dess närområde. Utreda och analysera beläggningsgrad/besök på aktivitetsytor på respektive ort under de senaste 3-5 åren. Identifiera vilka behov som föreningslivet och lokala utvecklingsgrupper har av ytterligare fritids- och friluftsmiljöer. Det fortsatta arbetet tidsplan och slutredovisning Med utgångspunkt från kartläggning och tillhörande analys ska utredningen: Ta fram ett förslag till tidssatt handlingsplan med ekonomiska kalkyler och en prioriteringsordning. Om möjligt föreslå en generell standard för fritids- och friluftsmiljöer som är likvärdig för dessa orter. Särskilt ge förslag på ytor för spontanidrott. Förstudien ska motivera förslaget baserat på fritidsnämndens fritidspolitiska program. Yrkanden Tilläggsyrkande Einar Håkansson (C) med instämmande av Maria Carlsson (S), Bo Hjalmarsson (S), Håkan Frizén (V) och Cecilia Lundin Danielsson (S): Tillägg i punkt 1 efter Växjö : med omgivande landsbygd. Beslutsordning Ordförande Ulf Hedin (M) frågar om tilläggsyrkandet kan antas. Ordförande konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Einar Håkanssons (C) tilläggsyrkande. Utdragsbestyrkande 10(18)

11 37 Översiktsplan del Åryd, utställningsförslag Dnr FN/2012:8 s beslut är positiv till översiktsplanen för Åryd och har inga ytterligare kommentarer utöver det som redovisades i samrådsförslaget. Planeringskontoret har den 10 maj 2012 översänt utställningsförslag till planprogram för del Åryd för yttrande. Syftet med planen är att pröva lägen för ny bebyggelse, lämpliga lägen av nytt verksamhetsområde och utveckling av områden för fritid och rekreation. I tidigare samrådsförslag yttrade sig fritidsnämnden enligt följande: Nämnden vill särskilt betona värdet med föreslagna satsningar på två större friluftsområden samt att stränderna görs mer tillgängliga. Att satsa på bostadsnära, lättillgängliga och trygga promenadstråk är sannolikt den viktigaste faktorn för att uppmuntra till ökad fysisk aktivitet hos vuxna. Det är också viktigt att det skapas spontanytor för att främja barns och ungdomars behov av meningsfulla aktiviteter. Därför är det angeläget att peka ut en tydlig yta för en kommande näridrottsplats i samhället. Detta som ett komplement till andra beskrivna spontanytor. Beslutsunderlag Planeringskontoret har den 10 maj 2012 översänt utställningsförslag till planprogram för del Åryd för yttrande. Synpunkter ska enligt följebrevet lämnas senast den 13 juni yttrade sig den 13 februari 2012 ( 8) om översiktsplan del Åryd - samrådsförslag. Beslutsexpediering För kännedom Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 11(18)

12 38 Svar på skrivelse om skateparken Dnr FN/2012:42 s beslut lämnar följande svar på Jimmy Pamkers skrivelse: Inledningsvis konstaterar fritidsnämnden att utvecklingen på skateparken har blivit en succé och att många besöker anläggningen på sin fritid. Trots att det tidvis kan vara många skateåkare samtidigt i skateparken har det inte rapporterats om några allvarliga olyckstillbud, varken till fritidsnämnden eller till kultur- och fritidsförvaltningen. Troligtvis handlar det om stort hänsynstagande och respekt för varandra när åkarna befinner sig på anläggningen. Naturligtvis hade det varit bra om skateanläggningen varit större men för närvarande finns det inte tillräckligt med pengar i fritidsnämndens budget för att tillmötesgå förslagsställarens önskemål. Jimmy Pamker har den 17 april 2012 skickat mail till fritidsnämnden med önskemål om att skateparken på Spetsamossen bör byggas ut. Han menar att det finns uppenbara risker för olyckor då det är många besökare på anläggningen samtidigt. Beslutsexpediering Jimmy Pamker Utdragsbestyrkande 12(18)

13 39 Omklädningsbyggnad Åbo idrottsplats Dnr FN/2012:36 s beslut 1. uppdrar åt förvaltningschefen att teckna entreprenadkontrakt och låta uppföra omklädningsbyggnad vid Åbo Idrottsplats med en total hyres- och driftskostnad på maximalt kronor förutsatt att utrymme finns inom 2013 års budgetram. Entreprenadkontraktet ska tecknas med entreprenör som antagits genom utvärdering ur till förvaltningen inkomna anbud. 2. Byggnationen kan påbörjas efter kontraktstecknandet och vara färdigställt under april 2013, enligt tidigare beslutad planläggning. Kultur- och fritidsförvaltningen har under år 2010 fått i uppdrag att ta fram en plan för utveckling av gröna tränings- och spelytor, benämnd Grundförutsättningar för kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag att lösa idrottens behov. Planen beslutades i april 2011 (Dnr FN/2010:106). I planeringen för de närmaste årens utbyggnad av träningsanläggningar har förutsatts en nybyggnation av omklädningsmöjligheterna vid Åbo Idrottsplats, som ett led i anpassningen av idrottsplatsen till de ökade behov Växjö Norra får då de inte längre kan bedriva sin seniorträning eller spela matcher vid gamla Värendsvallen till följd av Arenastadens utveckling. Upphandling av byggnationen har skett under våren 2012, med inlämningsdatum den 28 maj. Utvärderingen av de inkomna anbuden visar att kostnadsnivåerna för nybyggnationen ligger inom planerad nivå. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningen har under våren 2012 låtit genomföra en projektering och upphandling av nybyggnationen. Ritningsunderlag bifogas som beslutsunderlag. Utdragsbestyrkande 13(18)

14 40 Uppdrag att se över principen för lokalkostnadsbidrag/ bidragstak till Växjö HF (Lokalkostnadsbidrag till vissa föreningar för 2011 års verksamhet bidragstak) Dnr FN/2011:97 s beslut 1. beviljar Växjö HF ett lokalkostnadsbidrag på kronor. Bidraget avser att täcka del av föreningens lokalkostnader för att bedriva ungdomsverksamhet i kommunala anläggningar och i den egna anläggningen NCC Arena. 2. Medlen tas från verksamhet 3212, Lokalkostnadsbidrag. Bidraget betalas ut efter det att Växjö HF redovisat sina förhyrda timmar. 3. s tidigare beslut om ett årligt bidragstak upphävs i och med detta beslut. Föreningar som har ungdomsverksamhet i egna anläggningar inom Arenastadsområdet får lokalbidrag utan bidragstak för förhyrning i de egna anläggningarna. Växjö HF byggde år 2009 NCC Arena i egen regi. Som delfinansiering i samband med uppförandet av den nya arenan beviljade Växjö kommun ett ränte- och amorteringsfritt lån på 5 mkr med en avskrivningstid på tio år. I fritidsnämndens budget finns under verksamhet 32 (Stöd till fritidsverksamhet) 0,5 mkr upptaget för att täcka kapitalkostnader för beviljat lån. beviljade den 26 oktober 2009 ( 88) Växjö HF ett årligt lokalkostnadsbidrag på kronor för samtliga lokalförhyrningar för föreningens ungdomsverksamhet. Beräkningen av det nya lokalkostnadsbidraget har gjorts enligt fritidsnämndens antagna bidragsregler avseende stöd till ungdomsverksamhet. Beslutsexpediering För kännedom Växjö HF Utdragsbestyrkande 14(18)

15 41 Ersättning till Sandsbro AIK för nedlagt arbete m.m. (övertagande av fotbollsplaner på Norremarks friluftsområde) Dnr FN/2007:67 s beslut 1. ersätter Sandsbro AIK med kronor för utförda arbetstimmar och materialkostnader i samband med färdigställandet av Norremarks idrottsplats. 2. Ersättningen till Sandsbro AIK utgör en delinvestering i den av kommunen ägda idrottsplatsen på Norremarksområdet. De kapitalkostnader som föranleds av investeringen belastar verksamhet 3113 Övriga idrottsplatser. Inom Norremarks idrottsområde har fritidsnämnden iordningställt tre fotbollsplaner, två naturgräsplaner och en konstgräsplan med belysning, samt en omklädningsbyggnad. I den fortsatta utbyggnaden av idrottsområdet har Sandsbro AIK, på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen, låtit uppföra dels en förrådsbyggnad och dels en mindre kiosk. Föreningen har också bidragit med arbetsinsatser när det gäller demontering av belysningsstolpar, uppsättning av staket inom området samt vid montage av konstgräset. Beslutsunderlag I sammanställning redovisas av Sandsbro AIK utförda arbetstimmar och materialkostnader i samband med färdigställandet av Norremarks idrottsplats. Beslutsexpediering För kännedom Sandsbro AIK Utdragsbestyrkande 15(18)

16 42 Översyn av fritidsnämndens regler för stöd till fritidsverksamhet Dnr FN/2010:107 s beslut kompletterar regelverket för stöd till fritidsverksamhet samt för hyror och avgifter med följande text: Inga muntliga överenskommelser gällande olika former av stöd, bidrag och ersättningar för varor eller tjänster kan göras. Samtliga överenskommelser ska vara skriftliga och hanteras enligt gällande delegationsordning. vill göra ett förtydligande när det gäller överenskommelser om olika former av stöd, bidrag och ersättningar för varor och tjänster. Samtliga överenskommelser ska vara skriftliga och hanteras enligt gällande delegationsordning. Nämnda tilläggstext tas med i fritidsnämndens regelverk både vad gäller stöd till fritidsverksamhet samt i av nämnden antagna hyror och avgifter. Utdragsbestyrkande 16(18)

17 43 Principupplägg för samarbetsavtal om reklam, skötsel och nyttjande Dnr FN/2012:51 s beslut godkänner principiellt upplägg för samarbetsavtal med idrottsföreningar i Växjö gällande reklam, skötsel och nyttjande av anläggningar inom fritidsnämndens ansvarsområde. Kultur- och fritidsförvaltningen ser det som värdefullt att standardisera villkoren för reklam, skötsel och nyttjande av anläggningar inom fritidsnämndens ansvarsområde. För att skapa bästa möjliga ekonomi, nyttjande och flexibilitet vad gäller Växjö kommuns anläggningar är avsikten att bokning och debitering genomgående samordnas inom kultur- och fritidsförvaltningen. I den mån ökat nyttjande ger ökade intäkter är också avsikten att kunna använda ett möjligt överskott till att sänka hyror och avgifter för föreningslivet i stort. Samarbetsavtal kan tecknas mellan Växjö kommun och förening som effektivt belägger en anläggning med minst 50 % för att bedriva verksamhet som främst riktar sig till ungdomar. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i skrivelse den 4 juni 2012 lagt förslag på principiellt upplägg för samarbetsavtal med idrottsföreningar i Växjö gällande reklam, skötsel och nyttjande av anläggningar inom fritidsnämndens ansvarsområde. Utdragsbestyrkande 17(18)

18 44 Övrigt Förvaltningschefen meddelar att hennes make kommer att väljas in i Växjö Lakers styrelse. Carl Svensson (C) meddelar att han kommer att avsäga sig sin plats som ersättare i fritidsnämnden. Utdragsbestyrkande 18(18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 Tid och plats A-salen klockan 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-24. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-24. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.25 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (S) Catharina Winberg (M) Jon Malmqvist (KD) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats Värdshuset i Lammhult Tid Kl. 10.00 11.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40 KALLELSE Kommunfullmäktige 2015-09-07 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40 Tid och plats Tisdagen den 15 september 2015 kl. 14:00 i

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-01-28. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 30.

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-01-28. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 30. KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-01-28 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 30. Tid 2014-02-04, kl. 13.30 Plats A-salen Mårten Västerdal kanslisekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24 Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24 Plats och tid Hotell Gästis, kl. 13.00-16.10 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Christofer Bergenblock (C), ordf. Sven Andersson (M) Kaarina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. Tid 2014-03-18, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-05-22. A-salen, kommunhuset i Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-05-22. A-salen, kommunhuset i Växjö Plats A-salen, kommunhuset i Växjö Tid Kl. 16:00 18:35 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Anna Tenje (M), ordförande Malin Lauber (S), vice ord. Björn Svensson (M) Sigvard Jakopson (M) Karin

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 PROTOKOLL 1(43) Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Mikael Berglund

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur/fritidsnämnden 2007-11-07 1(24) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus 2007-11-07, kl 15.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Thore Ohlsson, fp ordf Ola Persson, s Jan

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37.

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37. KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37. Tid 2014-05-06, kl. 13:30 Plats A-salen, Växjö kommun Kristoffer

Läs mer

Annica Norman och Uno Jonsson. Anita Olsson. Margareta B Kjellin

Annica Norman och Uno Jonsson. Anita Olsson. Margareta B Kjellin Protokoll 1 (53) Plats och tid: Rådhussalen, Kulturhuset Glada Hudik, Hudiksvall, 17.30-20.45 Förtroendevalda beslutande: Margareta B Kjellin (M), ordf Arif Khalifa (M) Agneta Brendt (S), 2 v ordf Lena

Läs mer