SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden Sammanträdesrum A, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2012-04-23. Sammanträdesrum A, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö"

Transkript

1 Plats Sammanträdesrum A, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Allmänheten Ulf Hedin (M), ordförande Maria Carlsson (S), vice ordf. Agneta Nordlund-G-son (M) Einar Håkansson (C) Edor Oscarsson (FP) Lars Melin (KD) Bo Hjalmarsson (S) Cecilia Lundin (S) Håkan Frizén (V) Andreas Lindström (M) Johanna Cronwall (M) Carl Svensson (C) Anita Kårfalk (M) Patric Mrad (KD), samt 20 exkl. beslut Ramon Serrate (S) Vasko Nedanovski (S) Gertrud Andersson (V) Christina Lindberg, förvaltningschef Louise Olofsson, förvaltningssekreterare Carl-Bertil Löfqvist, fritidsintendent Perarne Hermansson, tf arenachef, Carina Edfors, administrativ chef, Rolf Bergenäs, fritidsstrateg, Emma Stegerö, personalspecialist, Peter Johansson, kultursekreterare, Margareta Krieg, kulturstrateg, Öppet sammanträde Övriga Mikael Wigsten, extern utredare, 14 punkt 1 1(29)

2 Justering Justerare Vice ordförande Maria Carlsson (S) Plats och tid Onsdag den 25 april klockan Justerade paragrafer Ajournering Underskrifter Sekreterare Louise Olofsson Ordförande Justerare Ulf Hedin (M) Maria Carlsson (S) Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen, Västergatan 15, Växjö Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen. Underskrift. Louise Olofsson 2(29)

3 Förteckning över fritidsnämndens ärenden 14 Informationsärenden 15 Meddelanden och rapporter 16 Redovisning av delegeringsbeslut 17 Delårsrapport för fritidsnämndens verksamheter t.o.m. mars samt prognos för 2012 års budgetutfall 18 Hyror och avgifter Badavgifter i Växjö simhall 19 Uppdrag åt nämnder och styrelser att redovisa vilka åtgärder man är beredda att vidta för att minska kostnaden för externt hyrda lokaler 20 Utbyggnad av parkeringsplatsen vid Växjö simhall 21 Utveckling av bowlingverksamheten i Växjö 22 Riskanalys för Växjö bowlinghall (skrivelse till arbetsmiljöverket) 23 Utvecklingsplan för det rörliga friluftslivet 24 Ansökan om stöd till Sister City Soccer Cup år Ansökan om projekteringsstöd till Hälsoarena Fylleryd 26 Ansökningar om investeringsbidrag år Driftsbidrag till Idrottshuset 28 Förutsättningar för lån till Lammhults Ridklubb 29 Avveckling av fritidsnämndens mångfaldspris till förmån för Växjö kommuns mångfaldspris 30 Stipendier till ideellt arbetande föreningsledare 2012 Utdragsbestyrkande 3(29)

4 14 Informationsärenden Dnr FN/2011:118 s beslut noterar följande information till protokollet: 1 Kartläggning av långsiktigt behov av hallytor i Växjö kommun, delrapport 1 Utredare Mikael Wigsten informerar om kartläggningens upplägg. 2 High Performance Center Förvaltningschefen informerar om projektorganisationen för High Performance Center. 3 Rapport om handlingsplan medarbetarenkät Personalspecialisten redovisar handlingsplan för åtgärder efter genomförd medarbetarenkät. 4 Verksamhetsinformation ledningsgruppen samt pågående projekt Ledningsgruppen informerar om sina respektive verksamheter och projekt. Utdragsbestyrkande 4(29)

5 15 Meddelanden och rapporter Dnr FN/2012:42 s beslut lägger samtliga meddelanden och rapporter till handlingarna. Kultur- och fritidsförvaltningen har i skrivelse den 17 april 2012 redovisat inkomna meddelanden och rapporter nr Utdragsbestyrkande 5(29)

6 16 Redovisning av delegeringsbeslut Dnr FN/2012:28 s beslut godkänner redovisningen av följande delegeringsbeslut: Ordförandes delegeringsbeslut FO 1-3 Förvaltningschefens delegeringsbeslut F 1-3 samt FN Del 1-5 Arenachefens delegeringsbeslut FP 1 Fritidsintendentens delegeringsbeslut B 1-3 har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till ordföranden och tjänstemän enligt en av fritidsnämnden antagen delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på fritidsnämndens närmast efterföljande sammanträde. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningen har i skrivelse den 16 april 2012 redovisat att delegeringsbeslut har fattats om följande ärenden enligt fastställda regler: Samråd detaljplaner Stöd till fritidsverksamhet Lotteritillstånd till föreningar Personalärenden Utdragsbestyrkande 6(29)

7 17 Delårsrapport för fritidsnämndens verksamheter t.o.m. mars samt prognos för 2012 års budgetutfall s beslut 1. godkänner delårsrapporten. 2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att vidta erforderliga redaktionella ändringar i delårsrapporten. Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport t.o.m. den 31 mars och prognos för 2012 års budgetutfall. Utdragsbestyrkande 7(29)

8 18 Hyror och avgifter Badavgifter i Växjö simhall Dnr FN/2012:40 s beslut avslår höjning av badavgifterna i Växjö simhall. har tecknat ett uppdragskontrakt/driftavtal med Medley AB för drift och skötsel av Växjö simhall. Avtalet gäller från och med den 1 juni 2008 till och med den 31 maj 2013 och med möjlighet för Växjö kommun att förlänga avtalet med ytterligare ett eller två år. I avtalet framgår att fritidsnämnden fastställer taxor och avgifter från tid till annan för verksamheter i anläggningen efter förslag från Medley AB. Under våren 2011 fördes diskussioner om en förändring av gällande badavgifter i Växjö simhall med anledning av de senaste årens kostnadsutveckling i anläggningen. Därvid presenterades ett förslag till nya badavgifter av Medley AB. antog i 92/2011 ett reviderat förslag (daterat 14 september 2011) till förändrade badavgifter i Växjö simhall, där badavgifter för barn och ungdomar undantogs från prisjustering. Medley AB har framfört önskemål om att de i 92/2011 från prisjustering undantagna badavgifterna förändras i enlighet med ursprungligt förslag, se bilaga. De nya badavgifterna föreslås gälla från och med den 1 maj Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i skrivelse och bilaga den 16 april 2012 lämnat förslag på avgifter i Växjö simhall under år Yrkanden Ulf Hedin (M) med instämmande av Håkan Frizén (V), Edor Oscarsson (FP), Einar Håkansson (C), Lars Melin (KD), Agneta Nordlund-G-son (M), Cecilia Lundin (S), Maria Carlsson (S) och Bo Hjalmarsson (S): avslår höjning av badavgifterna i Växjö simhall. Utdragsbestyrkande 8(29)

9 18 fortsättning Beslutsordning Ordförande Ulf Hedin (M) frågar om yrkandet kan antas. Ordförande konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Ulf Hedins (M) yrkande. Beslutsexpediering För kännedom Medley AB Utdragsbestyrkande 9(29)

10 19 Uppdrag åt nämnder och styrelser att redovisa vilka åtgärder man är beredda att vidta för att minska kostnaden för externt hyrda lokaler Dnr FN/2012:24 s beslut Kultur- och fritidsförvaltningen ska alltid ha väl genomarbetade hyreskontrakt med hyresnivåer som är marknadsmässiga. Innan nytecknande av hyreskontrakt i externt hyrda lokaler ska förvaltningen utreda om likvärdiga interna lösningar finns. Kommunen uppdrar åt berörda nämnder och styrelser att redovisa vilka åtgärder man är beredd att vidta för att minska kostnaden för externt hyrda lokaler. Sammanställning av externt hyrda lokaler: Fastighet/lokal Hyresvärd Avtal t.o.m. Lammhults sporthall Abstracta Futurum Corallen Servicebyggnad AB Växjö bilaffär Fastighetsägaren av Lammhults sporthall, Abstracta, har kontaktat förvaltningen där de meddelat att de har för avsikt att säga upp befintligt avtal till avtalstidens utgång den 31 december På Futurum har idag kommunen ett förstahandskontrakt. Kommunen upplåter, i andra hand, dispositionsrätten till lokalen med tillhörande utrymmen till föreningen BTK Frej. Diskussioner med BTK Frej har initierats för att se över vilka möjligheter som finns angående framtida användning av aktivitetsytorna på Futurum. Servicebyggnaden (Ove Jonssons väg) är en temporär lösning i väntan på att nya servicebyggnader uppförs på Teleborg i anslutning till Sportfältet. Utdragsbestyrkande 10(29)

11 19 fortsättning Beslutsunderlag Kommunstyrelsen har den 7 februari 2012, 47, uppdragit åt nämnder och styrelser att redovisa vilka åtgärder de är beredda att vidta för att minska kostnaden för externt hyrda lokaler. Förvaltningschefen har i skrivelse den 30 mars 2012 lämnat förslag på åtgärder. Beslutsexpediering För kännedom Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 11(29)

12 20 Utbyggnad av parkeringsplatsen vid Växjö simhall Dnr FN/2011:70 s beslut 1. godkänner att parkeringsplatsen vid Växjö simhall utökas med 43 platser till en investeringsutgift på 2,2 mkr exklusive moms. 2. ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna ramavtal med VöFAB för genomförande av en utbyggnad med 43 platser i anslutning till nuvarande parkeringsplatser. 3. För att finansiera investeringen införs parkeringsavgift på fem kronor per timme på vardagar mellan klockan Övrig tid är avgiftsfri. För ideellt arbetande föreningsledare som leder uppdrag i simhallen utfärdas ett kostnadsfritt parkeringskort. Reservation Socialdemokraterna och vänsterpartiet i fritidsnämnden reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation: Socialdemokraterna och vänsterpartiet i fritidsnämnden yrkade på återremiss i ärendet. Detta för att vi anser att fritidsnämnden ska förhandla med tekniska nämnden för att lösa frågan om parkeringen. Vi anser att fritidsnämnden inte ska syssla med investeringar och drift av parkeringar utan tycker att det ska skötas av den förvaltning som kan det bäst, nämligen tekniska. har ett beräknat underskott under 2012 och med denna investering blir det knappast bättre. Majoriteten vill införa parkeringsavgift för att täcka kostnaderna och detta motsätter vi oss starkt. Vi vill inte att kunderna som ska till simhallen ska behöva stå för kostnaderna av en ny parkering. Behovet av ytterligare parkeringsplatser vid Växjö simhall har ökat markant under senare år i takt med simhallens utveckling, både när det gäller den fysiska utbyggnaden och verksamhetsförändringen till en modern friskvårdsanläggning. Utdragsbestyrkande 12(29)

13 20 fortsättning Motivet för att skapa ytterligare parkeringsplatser är att kunna svara upp mot det parkeringsbehov som finns för Växjö simhalls besökare. Det har också framförts synpunkter på att förbättra säkerheten för kunder och förbipasserande i en allt livligare trafiksituation kring Simhallen. Avlämning och hämtning av besökare, och då framförallt barn, bör ske på en säker plats för att undvika olyckstillbud. Med anledning av detta beslöt fritidsnämnden , 93, följande: godkänner att parkeringsplatsen vid Växjö simhall utökas med 43 platser till en investeringsutgift på 1,4 mkr exklusive moms. ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna ramavtal med VöFAB för genomförande av en utbyggnad med 43 platser i anslutning till nuvarande parkeringsplatser. I uppdraget ingår också att se över trafiksituation inom området och ge förslag på eventuella förbättringar i syfte att öka säkerheten för simhallens besökare och förbipasserande. För att finansiera investeringen införs parkeringsavgift på fem kronor per timme på vardagar mellan klockan Övrig tid är avgiftsfri. För ideellt arbetande föreningsledare som leder uppdrag i simhallen utfärdas ett kostnadsfritt parkeringskort. Frågan om parkeringsavgift utreds i samband med att ny upphandling av driftentreprenör för Växjö simhall görs. Den projektering som genomförts visar på att investeringsutgiften för tillskapandet av 43 nya parkeringsplatser uppgår till 2,2 mkr exklusive moms. Ett nytt beslut om investeringsutgiften måste därmed fattas av fritidsnämnden. Den ökade investeringsutgiften beräknas täckas av intäkter genom införandet av parkeringsavgifter enligt tidigare beslut. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i skrivelse den 30 mars 2012 lämnat förslag på utbyggnad av parkeringsplatsen vid Växjö simhall. Utdragsbestyrkande 13(29)

14 20 fortsättning Yrkanden Håkan Frizén (V) med instämmande av Bo Hjalmarsson (S), Maria Carlsson (S) och Cecilia Lundin (S): Ärendet återremitteras till förvaltningen för att förhandla med tekniska nämnden om att tekniska nämnden tar över investeringskostnaden och driften av parkeringsplatsen. Ulf Hedin (M): beslutar utföra utbyggnad av parkeringsplats vid Växjö simhall. Beslutsordning Ordförande Ulf Hedin (M) ställer yrkandena mot varandra. Ordförande konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Ulf Hedins (M) yrkande. Omröstning begärs. godkänner följande omröstningsordning: Ja för bifall till Ulf Hedins (M) yrkande Nej för bifall till Håkan Frizéns (V) yrkande Omröstningsresultat Ulf Hedins (M) yrkande antas med 5 röster för Ulf Hedins (M) yrkande och 4 röster för Håkan Frizéns (V) yrkande. Ledamöter Ersättare som tjänstgör Ja-röst Nej-röst Avstår Maria Carlsson (S) x Agneta Nordlund-G-son (M) x Einar Håkansson (C) x Edor Oscarsson (FP) x Lars Melin (KD) x Bo Hjalmarsson (S) x Cecilia Lundin (S) x Håkan Frizén (V) x Ulf Hedin (M) x Omröstningsresultat 5 4 Beslutsexpediering För kännedom Medley AB Utdragsbestyrkande 14(29)

15 21 Utveckling av bowlingverksamheten i Växjö Dnr FN/2012:38 s beslut ska i samverkan med kommunledningsförvaltningen, arenastadsprojektet, skapa förutsättningar för ny anläggning för bowlingverksamhet under Den nuvarande bowlinghallen har varit i bruk sedan Anläggningen har genom åren varit omtyckt för en hög servicenivå både för tävlingsspelare och allmänhet. I de brukarundersökningar som genomförs av kultur- och fritidsförvaltningen uppvisar bowlinghallen mycket hög nöjdhetsgrad. De senaste åren har bowlingspelet minskat och i kombination med att reparationskostnaderna ökat har det varit svårt att få en ekonomi i balans. Föregående år skattefinansierades verksamheten med kr. Nuvarande hyra uppgår till kr. Hyreskontraktet kommer att sägas upp och hyrestiden upphör En extern entreprenör driver café- och restaurangverksamhet. Hyresavtalet löper fram till under förutsättning att det sägs upp nio månader dessförinnan. Personalen på bowlinghallen och restaurangägaren har muntligen blivit informerade om fritidsnämndens föreslagna uppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen. Entreprenören har samtidigt framfört önskemål om att överlåta verksamheten till annan aktör. Detta har kultur- och fritidsförvaltningen avböjt på grund av en eventuell avveckling av bowlingverksamhet i nuvarande lokaler. I dagsläget bedriver tre klubbar verksamhet i anläggningen. En omfattande och uppskattad verksamhet bedrivs för pensionärer. En av bowlingklubbarna bedriver också verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Beslutsunderlag VöFAB har gjort en bedömning av framtida underhållsbehov i Växjö bowlinghall som redovisats i en skrivelse till förvaltningen den 27 mars Utdragsbestyrkande 15(29)

16 21 fortsättning Förvaltningschefen har i skrivelse den 3 april 2012 lämnat förslag på hanteringen av framtida bowlingverksamhet. Yrkanden Maria Carlsson (S): ska i samverkan med kommunledningsförvaltningen, arenastadsprojektet, skapa förutsättningar för ny anläggning för bowlingverksamhet under Beslutsordning Ordförande Ulf Hedin (M) frågar om yrkandet kan antas. Ordförande konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Maria Carlssons (S) yrkande. Beslutsexpediering För kännedom Kommunledningsförvaltningen Arbetsmiljöverket Utdragsbestyrkande 16(29)

17 22 Riskanalys för Växjö bowlinghall (skrivelse till arbetsmiljöverket) Dnr FN/2010:124 s beslut beslutar att godkänna rapporten. Arbetsmiljöverket genomförde ett tillsynsbesök i Växjö bowlinghall den 28 september 2011 för att undersöka om anläggningen uppfyller de krav som ställs i arbetsmiljölagen. Ett inspektionsmeddelande upprättades i samband med tillsynsbesöket. Förvaltningen ska före den 1 maj 2012 informera arbetsmiljöverket om vad som gjorts med anledning av de brister och krav som redovisats i inspektionsmeddelandet. Beslutsunderlag Arbetsmiljöverket har lämnat ett inspektionsmeddelande som inkom till kulturoch fritidsförvaltningen den 6 oktober Förvaltningschefen har i en rapport till arbetsmiljöverket redogjort för riskbedömning och vidtagna åtgärder i Växjö bowlinghall. Beslutsexpediering För kännedom Arbetsmiljöverket Utdragsbestyrkande 17(29)

18 23 Utvecklingsplan för det rörliga friluftslivet Dnr FN/2010:37 s beslut 1. antar kultur- och fritidsförvaltningens förslag till utvecklingsplan för det rörliga friluftslivet innehållande budget och tidsplan för prioriterade satsningar. 2. Utvecklingsplanen verkställs i den takt som ekonomiska medel tillförs verksamhetsområdet. 3. Mätning av resultat och framsteg sker genom uppföljning av Växjö kommuns placering i den av Naturvårdsverkets årliga utmärkelse Sveriges Friluftskommun. Målet är att kommunen intar en placering bland de tio främsta i landet inom en treårsperiod. har i 34/2010 gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att kartlägga och arbeta fram en utvecklingsplan för det rörliga friluftslivet som fritidsnämnden ansvarar för. Kultur- och fritidsförvaltningen har den 8 februari 2011 träffat överenskommelse med Skogssällskapets Förvaltnings AB om att genomföra arbetet. I samband med fritidsnämndens sammanträde i februari 2012 fick förvaltningen i uppdrag att, utifrån Skogssällskapets utredning, föreslå en prioriteringsordning på föreslagna förbättringsområden innehållande kostnader och tidsplan. Skogssällskapet har i sin slutrapport Friluftslivet i Växjö - förslag på utvecklingsmöjligheter presenterat ett antal åtgärder för att utveckla det rörliga friluftslivet. Växjö har med varumärket Europas grönaste stad och sin närhet till naturområden av hög klass ett utmärkt läge att profilera sig ytterligare och locka till sig såväl nya invånare som tillfälliga besökare. Men då, konstaterar Skogssällskapets utredare, måste friluftslivet få en högre prioritet och mer resurser då nuläget ligger på en alltför låg nivå. Utdragsbestyrkande 18(29)

19 23 fortsättning Inför det fortsatta arbetet med friluftslivet har utredaren lämnat ett tiotal förslag på lämpliga utvecklingsåtgärder. Samtliga förslag är kostnadsberäknade och sammantaget uppgår kostnaderna till ca 5,8 mkr. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att samtliga föreslagna åtgärder är angelägna och viktiga, dels för att kunna göra de satsningar som är nödvändiga för att anpassa friluftslivet till den moderna människans behov, dels för att det ska fungera som en attraktionsfaktor för Växjö kommun Nedan följer förslag till utvecklingsplan med beskrivna kostnader och tidsplan. Kostnaderna uppgår totalt till 5,0 mkr under de tre första åren, Cirka hälften av kostnaderna anses vara av engångskaraktär medan resterande åtgärder är årligen återkommande. Åtgärd: Tillsätta en resurs på kultur- och fritidsförvaltningen med ansvar för Växjö kommuns friluftsliv. Syfte: Höja friluftslivets status i kommunen och kunna driva dessa frågor framåt. Skapa förutsättningar för ökade möjligheter att finansiera förbättringsbehov genom att öronmärkt resurs kan formulera ansökningar om diverse projektstöd. Uppskattad kostnad: kronor årligen. Uppstart: Åtgärd: Kvalitetssäkra skötselorganisation och rutiner för hela kommunen så att strategisk ambition återspeglas i operativ verksamhet. Introducera lämpligt verktyg som exempelvis Rekreationsplan i arbetet. Syfte: Säkra löpande drift av utvalda områden långsiktigt så att besökarna får en positiv upplevelse. Uppskattad kostnad: 2 mkr årligen. Uppstart: Inledningsvis föreslår förvaltningen dessutom följande projektinsatser för åren Åtgärd: Utveckla en lokal strategi för friluftslivet. Syfte: Bryta ner friluftspropositionens mätbara mål till en kommunal färdplan. Uppskattad kostnad: kronor. Uppstart: Under Åtgärd: Inventera befintlig infrastruktur för friluftslivet i Fylleryd, Bokhultet och Araby-Kronoberg. Åtgärda brister och genomföra Utdragsbestyrkande 19(29)

20 förbättringar samt uppdatera skötselrutiner/avtal. Genomföra besöksräkning i respektive område. Syfte: Utveckla dessa tre tätortsnära grönområden. Säkra driften långsiktigt samt få en bättre bild över antalet besökare och hur dessa rör sig i respektive område. Uppskattad kostnad: 1,5 mkr. Uppstart: Under Åtgärd: Inventera kommunens vandringsleder med fokus på Sigfridsleden. Förbättra ledmarkering och uppdatera markägaravtal/skötselavtal. Syfte: Kvalitetssäkra kommunens långvandringsleder. Uppskattad kostnad: kronor. Uppstart: Under Åtgärd: Förbättra informationen om möjligheterna till friluftsliv t.ex. genom att utveckla appar, webbplats och trycksaker. Syfte: Att ta fram en tydlig och lättnavigerad hemsida med hög sökoptimering och integrera socials verktyg som bloggar, twitter, facebook etc. Producera tryckt informationsmaterial till en bred allmänhet men också till särskilt riktade målgrupper. Uppskattad kostnad: Totalt kronor under tre år. Tidsplan: SEK årligen under tre år med start Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i skrivelse den 16 april 2012 lämnat förslag på prioriteringsordning, kostnader och tidsplan gällande utvecklingsplan för det rörliga friluftslivet. Skogssällskapet har i delrapport 3 lämnat förslag på utvecklingsmöjligheter. Yrkanden Edor Oscarsson (FP) med instämmande av Håkan Frizén (V), Agneta Nordlund- G-son (M), Einar Håkansson (C) och Lars Melin (KD): Bifall till förvaltningens förslag Beslutsordning Ordförande Ulf Hedin (M) frågar om yrkandet kan antas. Ordförande konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Edor Oscarssons (FP) yrkande. Utdragsbestyrkande 20(29)

21 24 Ansökan om stöd till Sister City Soccer Cup år 2012 Dnr FN/2011:29 s beslut 1. beviljar ett bidrag till Sister City Soccer Cup (IFK Lammhult, Rottne IF, Braås GOIF, Ingelstads IK och Växjö FF) på kronor samt kronor per aktiv deltagare (ca 80 stycken). 2. Pengarna tas från verksamhet 3215 särskilda insatser/projekt. Sister City Soccer Cup (IFK Lammhult, Rottne IF, Braås GOIF, Ingelstads IK och Växjö FF) har ansökt om ett bidrag för fotbollsutbyte med Växjö kommuns vänort Duluth i USA. Antalet deltagare är ca 80 spelare och ledare. Deltagarna är i åldern år och är fördelade på tre flicklag och ett pojklag. Kostnaderna för deltagande i Sister City Soccer Cup 2012 beräknas till kronor. Finansieringen sker genom egna deltagaravgifter, eget arbete, bidrag från moderföreningen, sponsring, fonder och från Växjö kommun. Kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens presidier har beslutat att fritidsnämnden ska vara första kontakten inom Växjö kommun för dialog med Sister City Soccer Club. De medel som har funnits avsatta hos kommunstyrelsen, kronor per år, har överförts till fritidsnämndens budget från och med Avsikten med utbytet är att forma bestående kontakter mellan ungdomar i svenskbygden i Duluth, Minnesota och ungdomar i Växjö kommun. Föreningarna som ingår i Sister City Soccer Cup vill bidra till förståelse mellan ungdomar inom sporten, kulturen och det sociala livet. Vänortsutbytet äger rum under 10 dagar och ungdomarna är utplacerade i värdfamiljer. Årsskiftet 98/99 tillfrågades Växjö FF av Växjö kommun om föreningen kunde stå som värd för en utbytesturnering för flickor år från Växjös vänort Duluth i Minnesota, USA. Växjö FF tackade ja och tog emot 57 amerikanska flickor som gäster i familjer. Utdragsbestyrkande 21(29)

22 24 fortsättning När föreningarnas svenska ungdomar åkte till USA år 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 och 2010 utgick bidrag från Folke Bernadottes minnesfond, Gustav V:s 90- årsfond, samt Växjö kommun. År 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 och 2011 var föreningarna i Växjö kommun värdfamiljer för amerikanska ungdomar. Beslutsunderlag Föreningen Sister City Soccer Cup har den 31 januari 2012 lämnat in en ansökan om bidrag. Förvaltningschefen har i skrivelse den 23 mars 2012 lämnat förslag på bidrag till föreningen. Yrkanden Bo Hjalmarsson (S) med instämmande av Lars Melin (KD): Bifall till förvaltningens förslag. Beslutsordning Ordförande Ulf Hedin (M) frågar om yrkandet kan antas. Ordförande konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Bo Hjalmarssons (S) yrkande. Beslutsexpediering För kännedom Sister City Soccer Cup Utdragsbestyrkande 22(29)

23 25 Ansökan om projekteringsstöd till Hälsoarena Fylleryd Dnr FN/2011:92 s beslut 1. beviljar föreningen Hälsoarena Fylleryd ett bidrag om kronor till en förstudie i syfte att inför det fortsatta utvecklingsarbetet ta fram en investeringsplan för Fyllerydsområdet, samt kronor till investeringar under Pengarna tas från verksamhet 3215 Särskilda insatser/projekt. 3. Pengarna betalas ut efter det att föreningen har redovisat sina kostnader. Föreningen Hälsoarena Fylleryd har inkommit med en ansökan om bidrag på kronor för ett fortsatt utvecklings- och investeringsarbete i Fyllerydsområdet. Den investeringsplan som är tänkt att arbetas fram avser perioden Föreningen Hälsoarena Fylleryd är en alliansförening med elva anslutna föreningar. Dessa föreningar bedriver verksamhet i samverkan för att utveckla området i sin helhet. Beslutsunderlag Hälsoarena Fylleryd har den 20 oktober 2011 inkommit till fritidsnämnden med en ansökan om medel för ett fortsatt utvecklings- och investeringsarbete i Fyllerydsskogen under åren Förvaltningschefen har i skrivelse den 23 mars 2012 lämnat förslag på bidrag. Beslutsexpediering För kännedom Hälsoarena Fylleryd Utdragsbestyrkande 23(29)

24 26 Ansökningar om investeringsbidrag år 2012 Dnr FN/2011:82 s beslut 1. beviljar investeringsbidrag till föreningar enligt följande: Förening Ändamål Bidrag kronor Söraby Skytteförening Byte av gevär Ingelstads Skytteklubb Nya elektroniska måltavlor Värends scoutkår Nya kanoter, flytvästar Ingelstads IK Ombyggnad av befintligt klubbrum Nöbbele BK Renovering av klubbhus Pengarna, kronor, tas från verksamhet 3213 Investeringsbidrag till föreningar. I fritidsnämndens budget för 2012 finns 1 mkr upptaget på verksamhet 3213, investeringsbidrag till föreningar. Fördelningen av bidragen sker vid två tillfällen per år. Ansökan ska lämnas in senast den 1 mars och den 1 september. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i skrivelse den 17 april 2012 redovisat inkomna ansökningar från föreningar om investeringsbidrag vid det första fördelningstillfället Beslutsexpediering För kännedom Respektive förening Utdragsbestyrkande 24(29)

25 27 Driftsbidrag till Idrottshuset Dnr FN/2012:34 s beslut 1. beviljar Idrottshuset ett lokalstöd om kronor avseende 2012 års verksamhet för att säkerställa tillgången på bra lokaler för badminton, squash och klättring inom Värendsvallsområdet. 2. Pengarna tas från verksamhet 3212 Lokalkostnadsbidrag. Idrottshuset har kommit in med en ansökan om ett bidrag motsvarande kronor avseende 2012 års verksamhet för att täcka del av hyreskostnaden för idrottsanläggningen. Idrottshuset i Växjö, som drivs av Lena Fransson och Göran Harrysson, upplåter lokaler för squash, klättring (klättervägg) och badminton inom Värendsvallsområdet. Sedan minst ett år tillbaka har diskussioner förts mellan ägaren och representanter från kultur- och fritidsförvaltningen och VÖFAB. Avsikten med överläggningarna har varit att säkerställa tillgången på bra lokaler för nämnda verksamhet. Ägarna har vid flera tillfällen uttryckt en stark oro för framtiden och för att kunna klara verksamheten i Idrottshuset utan hjälp från kommunen. När det gäller kommuninvånarnas möjligheter att spela squash och klättring (klättervägg) finns inget annat alternativ än Idrottshuset. Beslutsunderlag Idrottshuset har den 22 mars 2012 inkommit till fritidsnämnden med en ansökan om bidrag. Förvaltningschefen har i skrivelse den 23 mars 2012 lämnat förslag på bidrag. Beslutsexpediering För kännedom Idrottshuset Utdragsbestyrkande 25(29)

26 28 Förutsättningar för lån till Lammhults Ridklubb Dnr FN/2011:101 s beslut beviljar Lammhults Ridklubb ett lån på kronor från Växjö kommun under förutsättning att Lammhults Ridklubb uppfyller de kriterier som fritidsnämnden har beslutat om. Lammhults Ridklubb har den 20 oktober 2011 ansökt om ett lån på kronor. Lammhults Ridklubb planerar att köpa ridskoleanläggningen i Lammhult och reparera den (del av fastigheten Berg-Sandvik 1:17). Anledningen till att föreningen vill köpa marken är att arrendet löper ut den 14 augusti Föreningen arrenderar marken och stallet men äger ridhuset. Lammhults Ridklubb vill göra investeringar och utveckla föreningens verksamhet, vilket föreningen bedömer är mycket svårt om inte anläggningen är föreningens ägo. Föreningen har förhandlat med markägaren och fått ett pris på kronor. Detta pris har föreningen undersökt och fått bekräftat att det ligger på den rimlig kostnadsnivå. Föreningen har idag ett banklån på kronor och ett gammalt medlemslån som föreningen vill lösa med kronor. Föreningen är tvungen att investera och reparera anläggningen för kronor. Idag har Lammhults Ridklubb ett årligt takbidrag från fritidsnämnden på kronor för driften av ridanläggningen. Lammhults Ridklubb har under många år haft problem med både verksamheten och framför allt med organisationsfrågor. Vid senaste årsmötet erbjöd sig många nya medlemmar att åta sig uppgifter för att lösa uppkomna organisationsproblem i föreningen och framför allt hjälpa till med att öka verksamheten. Utdragsbestyrkande 26(29)

27 28 fortsättning Beslutsunderlag Lammhults Ridklubb redovisar i bilaga till ansökan driftsbudget för inköp av anläggning. Förvaltningschefen har i skrivelse den 28 mars 2012 lagt förslag på lån till Lammhults Ridklubb. Yrkanden Bo Hjalmarsson (S): beviljar Lammhults Ridklubb ett lån på kronor från Växjö kommun under förutsättning att Lammhults Ridklubb uppfyller de kriterier som fritidsnämnden har beslutat om. Beslutsordning Ordförande Ulf Hedin (M) frågar om yrkandet kan antas. Ordförande konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Bo Hjalmarssons (S) yrkande. Beslutsexpediering För kännedom Lammhults Ridklubb Utdragsbestyrkande 27(29)

28 29 Avveckling av fritidsnämndens mångfaldspris till förmån för Växjö kommuns mångfaldspris Dnr FN/2011:13 s beslut 1. upphäver sitt beslut om att dela ut ett mångfaldspris, till förmån för kommunfullmäktiges mångfaldspris. 2. överlåter de för ändamålet införskaffade två priserna till kommunfullmäktige för användning vid utdelande av kommunens mångfaldspris. instiftade mångfaldspriset år 2010 för utdelning under år Då kommunfullmäktige har beslutat att instifta ett kommunövergripande mångfaldspris föreslår förvaltningen i skrivelse den 2 april 2012 att fritidsnämnden upphäver sitt mångfaldspris till förmån för det kommunövergripande mångfaldspriset. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige har den 20 mars 2012, 72, fattat beslut om att instifta Växjö kommuns mångfaldspris. Förvaltningschefen har i skrivelse den 2 april 2012 föreslagit att fritidsnämnden upphäver sitt mångfaldspris till förmån för kommunfullmäktiges mångfaldspris. Beslutsexpediering För kännedom Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 28(29)

29 30 Stipendier till ideellt arbetande föreningsledare 2012 Dnr FN/2012:32 s beslut 1. delar ut tre stipendier till ideellt arbetande föreningsledare år Maria Helge, Växjö scoutkår, tilldelas ett stipendium på kronor. 3. Ismet Ganibegovic, Fudoshin Karate-Do Växjö, tilldelas ett stipendium på kronor. 4. Yvonne Regnander-Willstedt, Teatergruppen Dramatörerna, tilldelas ett stipendium på kronor. 5. Utdelningen sker i samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni Kommunfullmäktige har i 56/1998 antagit bestämmelser för Växjö kommuns stipendier till ideellt arbetande föreningsledare. Stipendium ska i första hand delas ut till föreningsledare som är engagerade i ungdomsarbete. Högst tre stipendier får delas ut årligen. Ansökan om stipendium eller förslag på stipendiat ska lämnas in till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 1 mars varje år. På uppdrag av fritidsnämnden i 30/2009 har kultur- och fritidsförvaltningen utsett en nomineringskommitté. I kommittén ingår fritidsnämndens presidium, förvaltningschefen, fritidsintendenten och en representant från Smålandsidrotten. Beslutsunderlag Ordförande Ulf Hedin (M) och fritidsintendenten redogör för kommitténs nomineringar. I enlighet med antagna bestämmelser har samråd i ärendet skett mellan presidierna i fritidsnämnden och kommunfullmäktige. Utdragsbestyrkande 29(29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Ulf Hedin (M), ordförande Maria Carlsson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-18.20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Maria Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden Myresjöhus Arena, Storgatan 78, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden Myresjöhus Arena, Storgatan 78, Växjö Plats Myresjöhus Arena, Storgatan 78, Växjö Tid Klockan 14.00-17.10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Maria Carlsson (S), vice ordförande Agneta Nordlund-G-son

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Plats Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Tid Kl. 13.30-17.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Lena Wibroe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö, klockan 14.00-16.00 Eva Johansson

Läs mer

Omedelbart justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

Omedelbart justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö klockan 14.00-16.00 Eva Johansson (C), ordförande

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2012-06-11. A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2012-06-11. A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Maria Carlsson (S), vice ordf.

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Wibroe (M), ordförande Wirginia Bogatic (V), vice ordförande Ann Albertsen

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2012-02-15. Araby Park Arena, Höstvägen 5 A, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2012-02-15. Araby Park Arena, Höstvägen 5 A, Växjö Plats Araby Park Arena, Höstvägen 5 A, Växjö Tid Kl. 13.30-15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Lena Wibroe (M), ordförande Wirginia

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Plats Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Tid Kl. 14.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S) Tid och plats H-salen klockan 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M) Ordförande Bert Sundström (S) 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Eva Kjellberg (S) Nils-Erik Carlström (FP) Övriga

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-11-10 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-16.50 ande: Övriga deltagande: Utses att justera: Ibrahim Candemir (KD), vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats B-salen, kl. 09.00-09.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M), Ordförande Bengt-Göran Sandell (S) Ulla Svensson (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Tjänstepersoner Justering Justerare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen Tid Kl. 13.30 14.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

Protokollsutdrag 1 (5) TRELLEBORGS KOMMUN. Mötesdatum 2015-10-13

Protokollsutdrag 1 (5) TRELLEBORGS KOMMUN. Mötesdatum 2015-10-13 Fritidsnämnden Protokollsutdrag 1 (5) Mötesdatum 2015-10-13 Plats och tid Söderslättshallen kl. 15.00-16.10 Beslutande Anna Nordstrandh (S) Gunnar Hedin (M) Mats Sjöslätt (C) Ibrahim Jawad (SÖS) Mikael

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid kl. 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Nils-Erik Carlström

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.20 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Anna Tenje (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Eva Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl. 13.30-14.30 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Hannington Lubwama (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Ulla Svensson (M) Övriga närvarande

Läs mer

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP)

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Aranäsgymnasiet Klockan 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Plats och tid Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl

Plats och tid Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl Kultur- och fritidsnämnden 2009-05-14 1 (7) Plats och tid Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl. 13.00-15.10 Beslutande Birgitta Axelsson Edström (V), ordförande Joachim Håkansson (FP) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-18:35 Plats: Stenungsbaden Yacht Club konferenslokal Kungsholm Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) - ersättare Gunnar Lidén (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bert Sundström (S), ordförande Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Nygatan 18, Örnsköldsivk, sammanträdesrum Gottne/ 15:00-15:20, ajournerat 15:05-15:10

Nygatan 18, Örnsköldsivk, sammanträdesrum Gottne/ 15:00-15:20, ajournerat 15:05-15:10 Kultur- och fritidsnämnden 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Nygatan 18, Örnsköldsivk, sammanträdesrum Gottne/ 15:00-15:20, ajournerat 15:05-15:10 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 11 Plats och tid Arbetsmarknadsenhetens lokaler, Oskarsgatan 9, Grästorp, kl 13.00 15.00 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-09 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:50 Utses att justera Alma Nilsson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Skärhamn 2015-11-10

Läs mer