SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö"

Transkript

1 Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf. Agneta Nordlund-G-son (M) Einar Håkansson (C) Edor Oscarsson (FP) Lars Melin (KD) Bo Hjalmarsson (S) Cecilia Lundin (S) Håkan Frizén (V) Andreas Lindström (M) Karin Tjäder (S) Johanna Cronwall (M) Carl Svensson (C) Anita Kårfalk (M) Patric Mrad (KD) Ramon Serrate (S) Gertrud Andersson (V) Tjänstemän Christina Lindberg, förvaltningschef Christina Johansson, förvaltningssekreterare Carina Edfors, förvaltningsekonom Jan-Erik Johansson, arenachef, 97 Justering Justerare Vice ordförande Johanna Storbjörk (S) Plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, Västergatan 15, måndagen 21 november 2011, kl Justerade paragrafer Ajournering Kl (27)

2 Underskrifter Sekreterare Christina Johansson Ordförande Ulf Hedin (M) Justerare Johanna Storbjörk (S) Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen, Västergatan 15, entréplanet Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom 3 veckor från anslagsdagen. Underskrift. Christina Johansson 2(27)

3 Förteckning över fritidsnämndens ärenden 97 Information 98 Meddelanden och rapporter 99 Redovisning av delegeringsbeslut 100 Ekonomisk rapport t.o.m. oktober s internbudget för år 2012 och verksamhetsplan för åren Direktiv för översyn av fritidsnämndens regler för Stöd till fritidsverksamhet - steg Hyror och avgifter år Ansökan om lån från Växjö kommun för köp av ridanläggning och mark i Lammhult 105 Ansökan om projekteringsstöd till Hälsoarena Fylleryd 106 Yttrande över motion om friluftsliv på gångavstånd från staden 107 Ny energiplan för Växjö kommun 108 s sammanträdestider år 2012 Utdragsbestyrkande 3(27)

4 97 Information Dnr FN/2011:60 Följande information lämnas vid sammanträdet: Information om Tommy Svensson-priset år 2011 Ordförande Ulf Hedin (M) informerar om utdelningen av 2011 års Tommy Svensson Pris. Kajsa Rinaldo Persson (tennis) och Emil Krafth (fotboll) har den 4 oktober 2011 erhållit kronor vardera. Priset tilldelas årligen en ung man och en ung kvinna som uppmuntran och stöd för att vidareutbilda sig i fotboll eller någon annan idrott. Pristagarna har utsetts av en jury som består av Tommy Svensson, fritidsnämndens presidium och förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen. Investeringar vid sportfältet på Teleborg Arenachef Jan-Erik Johansson informerar om planerade förändringar och investeringar vid sportfältet på Teleborg. Utdragsbestyrkande 4(27)

5 98 Meddelanden och rapporter Dnr FN/2011:89 s beslut lägger samtliga meddelanden och rapporter till handlingarna. Bakgrund Kultur- och fritidsförvaltningen har i skrivelse den 7 november 2011 redovisat inkomna meddelanden samt rapporter som lämnas under sammanträdet. Utdragsbestyrkande 5(27)

6 99 Redovisning av delegeringsbeslut Dnr FN/2011:86 s beslut godkänner redovisningen av följande delegeringsbeslut: Ordförandens delegeringsbeslut FO Fritidsintendentens delegeringsbeslut B Förvaltningschefens delegeringsbeslut F Bakgrund har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till ord-föranden och tjänstemän enligt en av fritidsnämnden antagen delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på fritidsnämndens närmast efterföljande sammanträde. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningen har i skrivelse den 7 november 2011 redovisat att delegeringsbeslut har fattats enligt följande: Samråd planprogram/detaljplaner Tillståndsgivning av lokala lotterier Anställning och ledighet Utdragsbestyrkande 6(27)

7 100 Ekonomisk rapport t.o.m. oktober 2011 Dnr FN/2011:11 s beslut lägger den ekonomiska rapporten för fritidsnämndens verksamheter t.o.m. oktober månad 2011 till handlingarna. Bakgrund Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar den 14 november 2011 ekonomisk rapport för fritidsnämndens verksamheter t.o.m. oktober Utdragsbestyrkande 7(27)

8 101 s internbudget för år 2012 och verksamhetsplan för åren Dnr FN/2011:61 s beslut 1. antar upprättad internbudget för år 2012 och verksamhetsplan för åren , daterad den 9 november 2011, samt intern kontrollplan för år För att täcka uppkommen brist på tkr, jämfört med den ram som kommunfullmäktige har anslagit, ianspråktar fritidsnämnden tkr av eget kapital 2012 till engångsinsatser. 3. uppdrar åt förvaltningschefen att senast 31 mars 2012 lämna förslag på ytterligare besparingar i verksamheten 2012 på 522 tkr. 4. Budgetanslaget 2012 till Vipershallen minskas från tkr till 800 tkr. 5. har oförändrade regler för föreningsbidragen 2012 och anmäler till kommunfullmäktige att det i budget 2012 saknas tkr för att behålla bidragen enligt nuvarande regler. Samtidigt hemställer nämnden att det befarade underskottet för föreningsbidragen regleras i bokslut Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att i förslaget till internbudget för 2012 och verksamhetsplan för , redigera text och siffermaterial i enlighet med nämndens beslut om internbudget. 7. redovisar nämndens beslut om internbudget 2012 till kommunfullmäktige för att ge en helhetsbild. Reservationer Johanna Storbjörk (S), Bo Hjalmarsson (S) och Cecilia Lundin (S) lämnar följande reservation mot fritidsnämndens beslut: står inför stora utmaningar. Ökade krav från omvärlden tillsammans med små, ibland obefintliga, ekonomiska förutsättningar att vare sig uppfylla dem eller grundläggande fritidspolitiska målsättningar skapar ett ohållbart läge för nämnden att verka. Samtidigt utmålas 2012 som ett mellanår. Utdragsbestyrkande 8(27)

9 Det är vår bestämda uppfattning att så aldrig får vara fallet. Med ökade satsningar följer ökade krav och vi måste arbeta för att leva upp till dem. Arbetet med Växjö som ett frilufts- och idrottsnav får aldrig upphöra. Att en sittande majoritet kapitulerar på detta sätt ser vi som oerhört oroväckande. Föreningsbidragen räddades, men det tillfälligt. Orosmolnet kvarstår till Samtidigt ställdes ökade krav på besparingar inom förvaltningen. Vi motsätter oss denna besparing, då vi är väl medvetna om hur pressat läget på förvaltningen är. En halv miljon, som majoritetens ospecificerade sparkrav landar på är omöjliga att leva upp till utan att detta får långt gående konsekvenser för såväl anställda inom förvaltningen som för föreningar som är beroende av en tillgänglig och kunnig förvaltning. Oppositionens förslag till internbudget innebar en ökad målsättning för fritidsnämnden och förvaltningen. Mycket av det vi föreslog bifölls av den sittande majoriteten, men många viktiga punkter fick stryka på foten. Den ökade ambitionsnivå vi har kring fritidsnämndens område fick avslag till förmån för den borgerliga majoritetens lågmälda mellanår, med få satsningar och få utmaningar. Förslag om att skapa ett forum för föreningar att dela, sälja och köpa material, som en del i att nå målet Europas grönaste föreningsliv, fick avslag. Samma sak med förslag om att verka för fria eller kraftigt subventionerade bussresor till och från föreningsaktiviteter. Satsningar på ett kallbadhus vid Växjösjön och en hall i Braås fick också stå tillbaka. Avslag fick också krav om ett samordnat och utökat folkhälsoarbete. Vi är övertygade om att vi alltid måste vilja mer och våga mer, denna övertygelse delar dessvärre inte den borgerliga majoriteten i fritidsnämnden. Vi kommer fortsatt pressa på i dessa och många flera frågor. Det är det enda sättet att uppnå ambitionen med Växjö som ett frilufts- och idrottsligt nav. Håkan Frizén (V) lämnar följande reservation mot fritidsnämndens beslut: Redan 2009 varnade vi i oppositionen den styrande alliansen för de kostnadsökningar som oundvikligen skulle komma med de nya verksamheter alliansen då satte igång och som långsiktigt var ofinansierade (skatepark, omoch tillbyggnad av Lammhultsbadet, plastisbana på Stortorget med mera). Detta skedde med pengar som nämnden vid den tidpunkten fått för drift av nya inomhushallar i Gemla och Araby, men som inte behövde tas i anspråk förrän 2010/2011. När nu allt är utbyggt och ska betalas, saknas självklart medel. Detta förutsåg vi på ett tidigt stadium. Pengarna skulle möjligen kunna använts till engångssatsningar på exempelvis investeringsbidrag till föreningslivet, men självklart inte till årligen återkommande drift av nya verksamheter. Utdragsbestyrkande 9(27)

10 101 fortsättning De besparingsförslag alliansen nu tvingas lägga fram inför 2012 är mycket besvärande. Vi ställer om än motvilligt upp på de förslag alliansen lägger fram med ett stort undantag. Vi kan inte gå med på förslaget att spara drygt kronor på övrig verksamhet. Varken förvaltning eller föreningsliv ska behöva betala för alliansens övermod och ofinansierade idéer. Bakgrund Kultur- och fritidsförvaltningen har den 9 november 2011 upprättat förslag till internbudget för år Vid upprättandet fanns en brist på 5,2 mkr jämfört med den ram som fullmäktige har anslagit. I enlighet med överläggning mellan kommunledningen och fritidsnämndens ordförande föreslås följande lösning beträffande obalansen 2012: 1. Brist tkr 2. Ianspråktagande av eget kapital för engångsinsatser tkr 3. Ytterligare besparingar i verksamheten tkr 4. Budgetanslaget till Vipershallen, 2 mkr för helt år, justeras och tas upp för 4 månader (hallen invigs ) tkr 5. Återstående brist tkr Återstående brist på 2,3 mkr hänför sig till föreningsbidragen. Detta belopp saknas för att behålla bidragen enligt nuvarande regler. går igenom internbudgeten efter angivna rubriker, varvid följande yrkanden görs under punkt 5, Mål och strategier. Yrkande Arbete & Företag verksamhetsmål, punkt 1.1 ska följande text läggas till Dessa ska procentuellt och i antal öka jämfört med föregående år. konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Johanna Storbjörks yrkande. Yrkande Barn och utbildning strategier, ska ny punkt 2.5 läggas till Verka för att föreningar bereds plats på skolor. Utdragsbestyrkande 10(27)

11 101 fortsättning Ordförande Ulf Hedin(M) frågar om yrkandet kan antas. Ordföranden konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Johanna Storbjörks yrkande. Yrkande Bygga och bo Håkan Frizén (V) yrkar att under strategier ska texten i punkt ändras till Säkerställa att alla nya fritidsanläggningar är tillgängliga. konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Håkan Frizéns yrkande. Yrkande Demokrati och mångfald strategier, ska ny punkt 1.3 läggas till Utbildning för och certifiering av föreningar i mångfald genomförs. Utbildningen ska även omfatta förvaltningen och politiker. Ordförande Ulf Hedin(M) frågar om yrkandet kan antas. Ordföranden konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Johanna Storbjörks yrkande. Yrkande Demokrati och mångfald verksamhetsmål ska ny punkt 1.6 läggas till Mångfald ska genomsyra samtliga delar av förvaltningens verksamhet. konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Johanna Storbjörks yrkande. Yrkande Demokrati och mångfald strategier ska punkt Allmänheten ges olika möjligheter att möta politiker i fritidsnämnden, kompletteras med Olika metoder för detta ska tas fram. konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Johanna Storbjörks yrkande. Utdragsbestyrkande 11(27)

12 101 fortsättning Yrkande miljö, energi och trafik strategier ska ny punkt 1.2 läggas till Ett forum för föreningar att köpa och sälja material tillskapas. konstaterar att fritidsnämnden avslår yrkandet. Yrkande miljö, energi och trafik strategier ska ny punkt 3.4 läggas till En utredning om föreningar kan använda sig av kommunens bilpool ska genomföras. konstaterar att fritidsnämnden avslår yrkandet. Yrkande miljö, energi och trafik strategier ska ny punkt 3.4 läggas till En utredning om föreningar kan få rabatter på busskort alternativt fria bussresor i samband med träning, matcher och möten ska genomföras. Ordförande Ulf Hedin(M) frågar om yrkandet kan antas. Ordföranden konstaterar att fritidsnämnden avslår yrkandet. Yrkande Stöd och omsorg verksamhetsmål ska ny punkt 1 läggas till Verka för att tillskapa en meningsfull fritid för en åldrande befolkning. Ordförande Ulf Hedin(M) frågar om yrkandet kan antas. Ordföranden konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Johanna Storbjörks yrkande. Yrkande trygghet, säkerhet och folkhälsa verksamhetsmål ska ny punkt 3.4 läggas till Utveckla visionen om Hälsoarena Fylleryd. Utdragsbestyrkande 12(27)

13 101 fortsättning Ordförande Ulf Hedin(M) frågar om yrkandet kan antas. Ordföranden konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Johanna Storbjörks yrkande. Yrkande trygghet, säkerhet och folkhälsa verksamhetsmål ska ny punkt 3.5 läggas till Ett samordnat folkhälsoarbete ska tillskapas. konstaterar att fritidsnämnden avslår yrkandet. Yrkande trygghet, säkerhet och folkhälsa verksamhetsmål ska ny punkt 3.5 läggas till Verka för att fler alkohol- och drogfria miljöer tillskapas. konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Johanna Storbjörks yrkande. Yrkande trygghet, säkerhet och folkhälsa strategier ska ny punkt 3.4 läggas till En gemensam projektplan för att genomföra visionen Hälsoarena Fylleryd ska tas fram tillsammans med de föreningar och kommunala förvaltningar och bolag som berörs. konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Johanna Storbjörks yrkande. Yrkande trygghet, säkerhet och folkhälsa strategier ska ny punkt 3.5 läggas till En samverkansgrupp ska tillskapas med berörda föreningar och offentliga institutioner. konstaterar att fritidsnämnden avslår yrkandet. Utdragsbestyrkande 13(27)

14 101 fortsättning Yrkande Uppleva och göra verksamhetsmål ska ny punkt 1.8 läggas till En utredning om ett Föreningarnas Hus ska tas fram perioden konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Johanna Storbjörks yrkande. Yrkande Uppleva och göra strategier ska ny punkt läggas till En utredning om ett kallbadhus vid simhallen ska genomföras. konstaterar att fritidsnämnden avslår yrkandet. Yrkande uppleva och göra strategier ska ny punkt läggas till En utredning om idrottshall i Braås ska genomföras. konstaterar att fritidsnämnden avslår yrkandet. Yrkande uppleva och göra strategier ska ny punkt läggas till Ett Växjökort ska tas fram. konstaterar att fritidsnämnden avslår yrkandet. Efter fritidsnämndens genomgång av förslag till budget för 2012 och verksamhetsplan för lämnas följande yrkanden: Utdragsbestyrkande 14(27)

15 101 fortsättning Yrkanden Ulf Hedin (M) yrkar, med instämmande av Agneta Nordlund-G-son (M), Einar Håkansson (C), Edor Oscarsson (FP) och Lars Melin (KD): 1. antar upprättad internbudget för år 2012 och verksamhetsplan för åren , daterad den 9 november 2011, samt intern kontrollplan för år För att täcka uppkommen brist på tkr, jämfört med den ram som kommunfullmäktige har anslagit, ianspråktar fritidsnämnden tkr av eget kapital 2012 till engångsinsatser. 3. uppdrar åt förvaltningschefen att senast 31 mars 2012 lämna förslag på ytterligare besparingar i verksamheten 2012 på 522 tkr. 4. Budgetanslaget 2012 till Vipershallen minskas från tkr till 800 tkr. 5. har oförändrade regler för föreningsbidragen 2012 och anmäler till kommunfullmäktige att det i budget 2012 saknas tkr för att behålla bidragen enligt nuvarande regler. Samtidigt hemställer nämnden att det befarade underskottet för föreningsbidragen regleras i bokslut Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att i förslaget till internbudget för 2012 och verksamhetsplan för , daterat den 9 november 2011, redigera text och siffermaterial i enlighet med nämndens beslut om internbudget. 7. redovisar nämndens beslut om internbudget 2012 till kommunfullmäktige för att ge en helhetsbild. Johanna Storbjörk (S) yrkar, med instämmande av Håkan Frizén (V), Bo Hjalmarson (S) och Cecilia Lundin(S): Avslag på Ulf Hedins yrkande punkt 3 om att fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att senast 31 mars 2012 lämna förslag på ytterligare besparingar i verksamheten 2012 på 522 tkr. Ordförande Ulf Hedin (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt hans eget yrkande. Utdragsbestyrkande 15(27)

16 101 fortsättning Beslutsexpediering För kännedom Ekonomienheten Utdragsbestyrkande 16(27)

17 102 Direktiv för översyn av fritidsnämndens regler för Stöd till fritidsverksamhet - steg 1 Dnr FN/2010:107 s beslut Som ett första steg i fritidsnämndens översyn av regler för Stöd till fritidsverksamhet gäller följande direktiv: 1. Kartlägga och analysera nuvarande regelsystem för Stöd till fritidsverksamhet. 2. Förenkla bidragshanteringen och redovisa det verkliga stödet till föreningslivet. 3. Ersätta nuvarande lokalkostnadsbidrag med en differentierad prislista. 4. Se över konstruktionen när det gäller utformningen av lokaltaxor. Reservation Johanna Storbjörk (S), Bo Hjalmarsson (S), Cecilia Lundin (S) och Håkan Frizén (V) lämnar följande reservation mot fritidsnämndens beslut: Stödet till föreningslivet är bland det viktigaste fritidsnämnden utformar och tar ställning till och förvaltningen har att arbeta med. Det är detta som grundlägger för hur vi ser på föreningsaktivitet och engagemang. När vi då väljer att se över dessa regler anser vi det som extra viktigt att undersöka hur detta stöd slår mot olika grupper och olika former av engagemang. Att kartlägga nuvarande regelsystem utifrån klass- och genusperspektiv ser vi som nödvändigt. Vi vet idag att ett deltagande i föreningsverksamhet inte är möjligt för alla, ofta beroende på vilket kön eller hur tjock plånbok man har. Växjö kommuns föreningsstöd måste vara en motvikt mot detta och så långt som möjligt skapa jämlika förutsättningar för deltagande i Växjös föreningsliv. Utöver detta ville vi också få till stånd en belysning över hur våra regler slår mot idrottsföreningar å enda sidan och idéburna föreningar å andra sidan. Vi ville också lyfta in aspekten lagidrott kontra individuell idrott. Beroende på hur föreningar ser ut och vilken form av aktiviteter de har tjänar eller förlorar de på det regelverk som finns. Målet är inte att alla ska ha liknande verksamhet, utan att föreningsstödet ska skapa förutsättningar för olika former av verksamhet och engagemang. För att verkligen kunna göra detta anser vi att dessa aspekter krävs i översynen. Utdragsbestyrkande 17(27)

18 102 fortsättning Vi vill också garantera att det stöd som utbetalas går till ungdomsverksamheten och inte till någon annan del av föreningens verksamhet. Det är barn- och ungdomsverksamheten vi valt att stödja från fritidsnämndens sida, då måste vi också veta att pengarna hamnar där de är avsedda att hamna. Åldersstrukturen förändras i vårt samhälle, ungdomstiden är längre och inträdet på arbetsmarknaden sker senare. Då måste även fritidsnämnden ställa sig frågan hur länge man är ungdom enligt våra regelverk. En översyn av detta är därför en nödvändig del i en översyn av reglerna för stödet till fritidsverksamheten. Alla dessa aspekter är nödvändiga att ta ställning till i en översyn av stödet till fritidsverksamheten och vi kommer fortsätta att föra fram dem. Bakgrund s nu gällande regler för Stöd till fritidsverksamhet reviderades I fritidsnämndens fritidspolitiska mål punkt 1, Stöd till fritidsverksamhet, är ett av målen att genomföra en översyn av bidragssystemet minst en gång varje mandatperiod. har i 94/2010 gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att se över reglerna för Stöd till fritidsverksamhet. Ett grundläggande synsätt när det gäller stöd till förningar är att föreningsstöd inte enbart ska tolkas som de kontanta bidrag som kommunen fördelar. Föreningsstödet måste ses som en helhet och innefatta såväl kontanta bidrag, taxor och avgifter, lokalsubventioner och eventuella andra stöd i form av utbildningar, konsultstöd etc. som kommunen erbjuder. Beslutsunderlag Förvaltningschefens skrivelse Yrkanden Ulf Hedin (M) yrkar att fritidsnämnden beslutar: Som ett första steg i fritidsnämndens översyn av regler för Stöd till fritidsverksamhet gäller följande direktiv: 1. Kartlägga och analysera nuvarande regelsystem för Stöd till fritidsverksamhet. 2. Förenkla bidragshanteringen och redovisa det verkliga stödet till föreningslivet. 3. Ersätta nuvarande lokalkostnadsbidrag med en differentierad prislista. 4. Se över konstruktionen när det gäller utformningen av lokaltaxor. Utdragsbestyrkande 18(27)

19 102 fortsättning Johanna Storbjörk (S), med instämmande av Håkan Frizén (V) yrkar: Som ett första steg i fritidsnämndens översyn av regler för Stöd till fritidsverksamhet gäller följande direktiv: 1. Kartlägga och analysera nuvarande regelsystem för Stöd till fritidsverksamhet med särskild betoning på klass- och genusperspektiv. 2. Förenkla bidragshanteringen och redovisa det verkliga stödet till föreningslivet. 3. Ersätta nuvarande lokalkostnadsbidrag med en differentierad prislista. 4. Se över konstruktionen när det gäller utformningen av lokaltaxor. 5. Kartlägga och analysera hur nuvarande regler får konsekvenser mellan idrottsföreningar och idéburna föreningar samt individuell idrott och lagidrott. 6. Se över regler för att garantera att stödet hamnar hos ungdomsverksamheten och inte hos vuxenverksamheten. 7. Utreda hur länge man ska anses vara ungdom. Ordförande Ulf Hedin (M) ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt hans eget yrkande. Utdragsbestyrkande 19(27)

20 103 Hyror och avgifter år 2012 Dnr FN/2011:103 s beslut fastställer hyror & avgifter för år 2012 till samma nivå som år Bakgrund s nu gällande hyror och avgifter har fastställts av nämnden i 100/2010 med justeringar i 37/2011 samt 91 och 92/2011. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i bilaga till skrivelse den 8 november 2011 redovisat fritidsnämndens nu gällande hyror och avgifter. Förvaltningschefen föreslår att fritidsnämnden fastställer hyror & avgifter för år 2012 till samma nivå som år Utdragsbestyrkande 20(27)

21 104 Ansökan om lån från Växjö kommun för köp av ridanläggning och mark i Lammhult Dnr FN/2011:101 s beslut ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Lammhults Ridklubb undersöka förutsättningarna för att föreningen ska kunna erhålla lån från Växjö kommun. Bakgrund Lammhults Ridklubb har den 20 oktober 2011 ansökt om ett lån på kronor. Lammhults Ridklubb planerar att köpa ridskole anläggningen i Lammhult och reparera den (del av fastigheten Berg-Sandvik 1:17). Anledningen till att föreningen vill köpa marken är att arrendet löper ut 14 augusti Föreningen arrenderar marken och stallet men äger ridhuset. Lammhults Ridklubb vill göra investeringar och utveckla föreningens verksamhet, vilket man bedömer är mycket svårt om inte föreningen äger anläggningen. Beslutsunderlag Förvaltningschefens skrivelse den 7 november Förvaltningschefen informerar om att Lammhults Ridklubb har förhandlat med fastighetsägaren och priset för att köpa ridanläggningen är kronor. Yrkande Edor Oscarsson (FP) yrkar, med instämmande av Ulf Hedin (M), Agneta Nordlund G-son (M), Einar Håkansson (C), Lars Melin (KD), Johanna Storbjörk (S), Bo Hjalmarsson (S), Cecilia Lundin (S) och Håkan Frizén (V): ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Lammhults Ridklubb undersöka förutsättningarna för att föreningen ska kunna erhålla lån från Växjö kommun. Ordförande Ulf Hedin(M) frågar om yrkandet kan antas. Ordföranden konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Edor Oscarssons yrkande. Utdragsbestyrkande 21(27)

22 105 Ansökan om projekteringsstöd till Hälsoarena Fylleryd Dnr FN/2011:92 s beslut meddelar Hälsoarena Fylleryd följande: Hälsoarena Fylleryds ansökan om investeringsbidrag till föreningar enligt fritidsnämndens regler för Stöd till fritidsverksamhet kommer att prövas tillsammans med andra inlämnade ansökningar om investeringsbidrag år har för avsikt att skyndsamt inleda ett förvaltningsövergripande samarbete med främst tekniska nämnden och skol- och barnomsorgsnämnden för att arbeta vidare med en samlad insats. Bakgrund Hälsoarena Fylleryd har i skrivelse till fritidsnämnden 19 oktober 2011 anhållit om att nämnden avsätter kronor i 2012 års internbudget för fortsatt utvecklings- och investeringsarbete i Fyllerydskogen. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i skrivelse den 8 november 2011 framfört att föreningen har möjlighet att ansöka om investeringsbidrag till föreningar enligt fritidsnämndens regler för Stöd till fritidsverksamhet. Yrkanden Einar Håkansson (C) yrkar: Hälsoarena Fylleryds ansökan om investeringsbidrag till föreningar enligt fritidsnämndens regler för Stöd till fritidsverksamhet kommer att prövas tillsammans med andra inlämnade ansökningar om investeringsbidrag år har för avsikt att skyndsamt inleda ett förvaltningsövergripande samarbete med främst tekniska nämnden och skol- och barnomsorgsnämnden för att arbeta vidare med en samlad insats. Johanna Storbjörk (S) yrkar, med instämmande av Håkan Frizén (V): meddelar Hälsoarena Fylleryd att nämnden är beredd att medverka i en arbetsgrupp för att konkretisera planerna för Hälsoarena Fylleryd, gärna tillsammans med företrädare för andra delar av kommunen. Eventuell extern konsulthjälp får i så fall prövas av arbetsgruppen. Utdragsbestyrkande 22(27)

23 105 fortsättning Ordförande Ulf Hedin (M) ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Einar Håkanssons (C) yrkande. Utdragsbestyrkande 23(27)

24 106 Yttrande över motion om friluftsliv på gångavstånd från staden Dnr FN/2011:79 s beslut lämnar följande yttrande: är positiv till motionens intentioner och ärendet ligger inom nämndens ansvarsområde. instämmer i det faktum att Växjö har fina områden och goda förutsättningar för friluftsliv i stadens närhet, däribland Hissö, Bokhultet och Fyllerydskogen. Nämnden har också en tydlig ambition att utveckla och förbättra befintliga och nya områden när ekonomin så tillåter. Arbetet med Hälsoarena Fylleryd är en del av detta. har tillsatt en utredning som har till syfte att genom en nulägesanalys kartlägga det rörliga friluftslivet och utifrån denna utreda, analysera och föreslå hur områden som är särskilt lämpliga för friluftsliv kan utvecklas. Utredningen görs av Skogsvårdsstyrelsen och en slutrapport kommer att lämnas till fritidsnämnden under våren Föreningslivet och andra intressenter kommer på olika sätt att vara delaktiga i utredningsarbetet med att ta fram ett bra underlag för den framtida utvecklingen av det rörliga friluftslivet. Statens fastighetsverk är en viktig part som kultur- och fritidsförvaltningen kommer att kontakta inför det fortsatta arbetet. Bakgrund Kommunkansliet har till fritidsnämnden för yttrande översänt en av Malin N. Kind (C) och Carl Svensson (C) väckt motion, daterad 5 september Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa rastplatser med väderskydd samt nya spår och leder i Bokhultet och Fyllerrydskogen. De önskar vidare att fritidsnämnden i samarbete med Statens fastighetsverk undersöker möjligheten att utveckla förutsättningarna för det rörliga friluftslivet på Hissö. Utdragsbestyrkande 24(27)

25 106 fortsättning Beslutsunderlag Förvaltningschefens skrivelse den 21 oktober På uppdrag av fritidsnämnden i 34/2010 genomför kultur- och fritidsförvaltningen en översyn av det rörliga friluftslivet i Växjö. Uppdraget innefattar att sammanställa befintliga arenor för det rörliga friluftslivet och redovisa dessa i en skriftlig rapport. Rapporten kommer att struktureras runt vilka områden som finns tillgängliga idag, vilka friluftsaktiviteter som i huvudsak äger rum i dessa, hur områdena kan utvecklas och vilka aktiviteter de kan rymma samt i vilken ordning föreslagna åtgärder ska prioriteras. En slutrapport kommer att presenteras under våren Yrkande är positiv till motionens intentioner och och ärendet ligger inom nämndens ansvarsområde. instämmer i det faktum att Växjö har fina områden och goda förutsättningar för friluftsliv i stadens närhet, däribland Hissö, Bokhultet och Fyllerydskogen. Nämnden har också en tydlig ambition att utveckla och förbättra befintliga och nya områden när ekonomin så tillåter. Arbetet med Hälsoarena Fylleryd är en del av detta. har tillsatt en utredning som har till syfte att genom en nulägesanalys kartlägga det rörliga friluftslivet och utifrån denna utreda, analysera och föreslå hur områden som är särskilt lämpliga för friluftsliv kan utvecklas. Utredningen görs av Skogsvårdsstyrelsen och en slutrapport kommer att lämnas till fritidsnämnden under våren Föreningslivet och andra intressenter kommer på olika sätt att vara delaktiga i utredningsarbetet med att ta fram ett bra underlag för den framtida utvecklingen av det rörliga friluftslivet. Statens fastighetsverk är en viktig part som kultur- och fritidsförvaltningen kommer att kontakta inför det fortsatta arbetet. Ordförande Ulf Hedin(M) frågar om yrkandet kan antas. Ordföranden konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Håkan Frizéns (V) yrkande. Beslutsexpediering För kännedom Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 25(27)

26 107 Ny energiplan för Växjö kommun Dnr FN/2011:85 s beslut godkänner att fritidsnämndens ordförande på nämndens vägnar har lämnat in synpunkter till kommunstyrelsen på ny energiplan för Växjö kommun. Bakgrund Arbetet med en ny energiplan för Växjö kommun har pågått under ca 1 års tid och nu finns en färdig remissversion. Kommunstyrelsen har skickat ut förslaget på remiss till kommunala nämnder och styrelser så att dessa ges möjlighet att lämna synpunkter före 1 november Den 8 november 2011 kommer ett seminarium att hållas kopplats till remissen om energiplan. Seminariet riktar sig till nämnders och styrelsers presidier och tanken är att behandla de frågeställningar som kommit upp i remissvaren. Beslutsunderlag Då fritidsnämnden inte har något sammanträde i oktober har fritidsnämndens ordförande i skrivelse till kommunstyrelsen den 18 oktober 2011 lämnat synpunkter på nämndens vägnar. Utdragsbestyrkande 26(27)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v ordf. Berith Swalander (M), 2:e v ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer