SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö"

Transkript

1 Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf. Agneta Nordlund-G-son (M) Einar Håkansson (C) Edor Oscarsson (FP) Lars Melin (KD) Bo Hjalmarsson (S) Cecilia Lundin (S) Håkan Frizén (V) Andreas Lindström (M) Karin Tjäder (S) Johanna Cronwall (M) Carl Svensson (C) Anita Kårfalk (M) Patric Mrad (KD) Ramon Serrate (S) Gertrud Andersson (V) Tjänstemän Christina Lindberg, förvaltningschef Christina Johansson, förvaltningssekreterare Carina Edfors, förvaltningsekonom Jan-Erik Johansson, arenachef, 97 Justering Justerare Vice ordförande Johanna Storbjörk (S) Plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, Västergatan 15, måndagen 21 november 2011, kl Justerade paragrafer Ajournering Kl (27)

2 Underskrifter Sekreterare Christina Johansson Ordförande Ulf Hedin (M) Justerare Johanna Storbjörk (S) Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen, Västergatan 15, entréplanet Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom 3 veckor från anslagsdagen. Underskrift. Christina Johansson 2(27)

3 Förteckning över fritidsnämndens ärenden 97 Information 98 Meddelanden och rapporter 99 Redovisning av delegeringsbeslut 100 Ekonomisk rapport t.o.m. oktober s internbudget för år 2012 och verksamhetsplan för åren Direktiv för översyn av fritidsnämndens regler för Stöd till fritidsverksamhet - steg Hyror och avgifter år Ansökan om lån från Växjö kommun för köp av ridanläggning och mark i Lammhult 105 Ansökan om projekteringsstöd till Hälsoarena Fylleryd 106 Yttrande över motion om friluftsliv på gångavstånd från staden 107 Ny energiplan för Växjö kommun 108 s sammanträdestider år 2012 Utdragsbestyrkande 3(27)

4 97 Information Dnr FN/2011:60 Följande information lämnas vid sammanträdet: Information om Tommy Svensson-priset år 2011 Ordförande Ulf Hedin (M) informerar om utdelningen av 2011 års Tommy Svensson Pris. Kajsa Rinaldo Persson (tennis) och Emil Krafth (fotboll) har den 4 oktober 2011 erhållit kronor vardera. Priset tilldelas årligen en ung man och en ung kvinna som uppmuntran och stöd för att vidareutbilda sig i fotboll eller någon annan idrott. Pristagarna har utsetts av en jury som består av Tommy Svensson, fritidsnämndens presidium och förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen. Investeringar vid sportfältet på Teleborg Arenachef Jan-Erik Johansson informerar om planerade förändringar och investeringar vid sportfältet på Teleborg. Utdragsbestyrkande 4(27)

5 98 Meddelanden och rapporter Dnr FN/2011:89 s beslut lägger samtliga meddelanden och rapporter till handlingarna. Bakgrund Kultur- och fritidsförvaltningen har i skrivelse den 7 november 2011 redovisat inkomna meddelanden samt rapporter som lämnas under sammanträdet. Utdragsbestyrkande 5(27)

6 99 Redovisning av delegeringsbeslut Dnr FN/2011:86 s beslut godkänner redovisningen av följande delegeringsbeslut: Ordförandens delegeringsbeslut FO Fritidsintendentens delegeringsbeslut B Förvaltningschefens delegeringsbeslut F Bakgrund har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till ord-föranden och tjänstemän enligt en av fritidsnämnden antagen delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på fritidsnämndens närmast efterföljande sammanträde. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningen har i skrivelse den 7 november 2011 redovisat att delegeringsbeslut har fattats enligt följande: Samråd planprogram/detaljplaner Tillståndsgivning av lokala lotterier Anställning och ledighet Utdragsbestyrkande 6(27)

7 100 Ekonomisk rapport t.o.m. oktober 2011 Dnr FN/2011:11 s beslut lägger den ekonomiska rapporten för fritidsnämndens verksamheter t.o.m. oktober månad 2011 till handlingarna. Bakgrund Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar den 14 november 2011 ekonomisk rapport för fritidsnämndens verksamheter t.o.m. oktober Utdragsbestyrkande 7(27)

8 101 s internbudget för år 2012 och verksamhetsplan för åren Dnr FN/2011:61 s beslut 1. antar upprättad internbudget för år 2012 och verksamhetsplan för åren , daterad den 9 november 2011, samt intern kontrollplan för år För att täcka uppkommen brist på tkr, jämfört med den ram som kommunfullmäktige har anslagit, ianspråktar fritidsnämnden tkr av eget kapital 2012 till engångsinsatser. 3. uppdrar åt förvaltningschefen att senast 31 mars 2012 lämna förslag på ytterligare besparingar i verksamheten 2012 på 522 tkr. 4. Budgetanslaget 2012 till Vipershallen minskas från tkr till 800 tkr. 5. har oförändrade regler för föreningsbidragen 2012 och anmäler till kommunfullmäktige att det i budget 2012 saknas tkr för att behålla bidragen enligt nuvarande regler. Samtidigt hemställer nämnden att det befarade underskottet för föreningsbidragen regleras i bokslut Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att i förslaget till internbudget för 2012 och verksamhetsplan för , redigera text och siffermaterial i enlighet med nämndens beslut om internbudget. 7. redovisar nämndens beslut om internbudget 2012 till kommunfullmäktige för att ge en helhetsbild. Reservationer Johanna Storbjörk (S), Bo Hjalmarsson (S) och Cecilia Lundin (S) lämnar följande reservation mot fritidsnämndens beslut: står inför stora utmaningar. Ökade krav från omvärlden tillsammans med små, ibland obefintliga, ekonomiska förutsättningar att vare sig uppfylla dem eller grundläggande fritidspolitiska målsättningar skapar ett ohållbart läge för nämnden att verka. Samtidigt utmålas 2012 som ett mellanår. Utdragsbestyrkande 8(27)

9 Det är vår bestämda uppfattning att så aldrig får vara fallet. Med ökade satsningar följer ökade krav och vi måste arbeta för att leva upp till dem. Arbetet med Växjö som ett frilufts- och idrottsnav får aldrig upphöra. Att en sittande majoritet kapitulerar på detta sätt ser vi som oerhört oroväckande. Föreningsbidragen räddades, men det tillfälligt. Orosmolnet kvarstår till Samtidigt ställdes ökade krav på besparingar inom förvaltningen. Vi motsätter oss denna besparing, då vi är väl medvetna om hur pressat läget på förvaltningen är. En halv miljon, som majoritetens ospecificerade sparkrav landar på är omöjliga att leva upp till utan att detta får långt gående konsekvenser för såväl anställda inom förvaltningen som för föreningar som är beroende av en tillgänglig och kunnig förvaltning. Oppositionens förslag till internbudget innebar en ökad målsättning för fritidsnämnden och förvaltningen. Mycket av det vi föreslog bifölls av den sittande majoriteten, men många viktiga punkter fick stryka på foten. Den ökade ambitionsnivå vi har kring fritidsnämndens område fick avslag till förmån för den borgerliga majoritetens lågmälda mellanår, med få satsningar och få utmaningar. Förslag om att skapa ett forum för föreningar att dela, sälja och köpa material, som en del i att nå målet Europas grönaste föreningsliv, fick avslag. Samma sak med förslag om att verka för fria eller kraftigt subventionerade bussresor till och från föreningsaktiviteter. Satsningar på ett kallbadhus vid Växjösjön och en hall i Braås fick också stå tillbaka. Avslag fick också krav om ett samordnat och utökat folkhälsoarbete. Vi är övertygade om att vi alltid måste vilja mer och våga mer, denna övertygelse delar dessvärre inte den borgerliga majoriteten i fritidsnämnden. Vi kommer fortsatt pressa på i dessa och många flera frågor. Det är det enda sättet att uppnå ambitionen med Växjö som ett frilufts- och idrottsligt nav. Håkan Frizén (V) lämnar följande reservation mot fritidsnämndens beslut: Redan 2009 varnade vi i oppositionen den styrande alliansen för de kostnadsökningar som oundvikligen skulle komma med de nya verksamheter alliansen då satte igång och som långsiktigt var ofinansierade (skatepark, omoch tillbyggnad av Lammhultsbadet, plastisbana på Stortorget med mera). Detta skedde med pengar som nämnden vid den tidpunkten fått för drift av nya inomhushallar i Gemla och Araby, men som inte behövde tas i anspråk förrän 2010/2011. När nu allt är utbyggt och ska betalas, saknas självklart medel. Detta förutsåg vi på ett tidigt stadium. Pengarna skulle möjligen kunna använts till engångssatsningar på exempelvis investeringsbidrag till föreningslivet, men självklart inte till årligen återkommande drift av nya verksamheter. Utdragsbestyrkande 9(27)

10 101 fortsättning De besparingsförslag alliansen nu tvingas lägga fram inför 2012 är mycket besvärande. Vi ställer om än motvilligt upp på de förslag alliansen lägger fram med ett stort undantag. Vi kan inte gå med på förslaget att spara drygt kronor på övrig verksamhet. Varken förvaltning eller föreningsliv ska behöva betala för alliansens övermod och ofinansierade idéer. Bakgrund Kultur- och fritidsförvaltningen har den 9 november 2011 upprättat förslag till internbudget för år Vid upprättandet fanns en brist på 5,2 mkr jämfört med den ram som fullmäktige har anslagit. I enlighet med överläggning mellan kommunledningen och fritidsnämndens ordförande föreslås följande lösning beträffande obalansen 2012: 1. Brist tkr 2. Ianspråktagande av eget kapital för engångsinsatser tkr 3. Ytterligare besparingar i verksamheten tkr 4. Budgetanslaget till Vipershallen, 2 mkr för helt år, justeras och tas upp för 4 månader (hallen invigs ) tkr 5. Återstående brist tkr Återstående brist på 2,3 mkr hänför sig till föreningsbidragen. Detta belopp saknas för att behålla bidragen enligt nuvarande regler. går igenom internbudgeten efter angivna rubriker, varvid följande yrkanden görs under punkt 5, Mål och strategier. Yrkande Arbete & Företag verksamhetsmål, punkt 1.1 ska följande text läggas till Dessa ska procentuellt och i antal öka jämfört med föregående år. konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Johanna Storbjörks yrkande. Yrkande Barn och utbildning strategier, ska ny punkt 2.5 läggas till Verka för att föreningar bereds plats på skolor. Utdragsbestyrkande 10(27)

11 101 fortsättning Ordförande Ulf Hedin(M) frågar om yrkandet kan antas. Ordföranden konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Johanna Storbjörks yrkande. Yrkande Bygga och bo Håkan Frizén (V) yrkar att under strategier ska texten i punkt ändras till Säkerställa att alla nya fritidsanläggningar är tillgängliga. konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Håkan Frizéns yrkande. Yrkande Demokrati och mångfald strategier, ska ny punkt 1.3 läggas till Utbildning för och certifiering av föreningar i mångfald genomförs. Utbildningen ska även omfatta förvaltningen och politiker. Ordförande Ulf Hedin(M) frågar om yrkandet kan antas. Ordföranden konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Johanna Storbjörks yrkande. Yrkande Demokrati och mångfald verksamhetsmål ska ny punkt 1.6 läggas till Mångfald ska genomsyra samtliga delar av förvaltningens verksamhet. konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Johanna Storbjörks yrkande. Yrkande Demokrati och mångfald strategier ska punkt Allmänheten ges olika möjligheter att möta politiker i fritidsnämnden, kompletteras med Olika metoder för detta ska tas fram. konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Johanna Storbjörks yrkande. Utdragsbestyrkande 11(27)

12 101 fortsättning Yrkande miljö, energi och trafik strategier ska ny punkt 1.2 läggas till Ett forum för föreningar att köpa och sälja material tillskapas. konstaterar att fritidsnämnden avslår yrkandet. Yrkande miljö, energi och trafik strategier ska ny punkt 3.4 läggas till En utredning om föreningar kan använda sig av kommunens bilpool ska genomföras. konstaterar att fritidsnämnden avslår yrkandet. Yrkande miljö, energi och trafik strategier ska ny punkt 3.4 läggas till En utredning om föreningar kan få rabatter på busskort alternativt fria bussresor i samband med träning, matcher och möten ska genomföras. Ordförande Ulf Hedin(M) frågar om yrkandet kan antas. Ordföranden konstaterar att fritidsnämnden avslår yrkandet. Yrkande Stöd och omsorg verksamhetsmål ska ny punkt 1 läggas till Verka för att tillskapa en meningsfull fritid för en åldrande befolkning. Ordförande Ulf Hedin(M) frågar om yrkandet kan antas. Ordföranden konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Johanna Storbjörks yrkande. Yrkande trygghet, säkerhet och folkhälsa verksamhetsmål ska ny punkt 3.4 läggas till Utveckla visionen om Hälsoarena Fylleryd. Utdragsbestyrkande 12(27)

13 101 fortsättning Ordförande Ulf Hedin(M) frågar om yrkandet kan antas. Ordföranden konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Johanna Storbjörks yrkande. Yrkande trygghet, säkerhet och folkhälsa verksamhetsmål ska ny punkt 3.5 läggas till Ett samordnat folkhälsoarbete ska tillskapas. konstaterar att fritidsnämnden avslår yrkandet. Yrkande trygghet, säkerhet och folkhälsa verksamhetsmål ska ny punkt 3.5 läggas till Verka för att fler alkohol- och drogfria miljöer tillskapas. konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Johanna Storbjörks yrkande. Yrkande trygghet, säkerhet och folkhälsa strategier ska ny punkt 3.4 läggas till En gemensam projektplan för att genomföra visionen Hälsoarena Fylleryd ska tas fram tillsammans med de föreningar och kommunala förvaltningar och bolag som berörs. konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Johanna Storbjörks yrkande. Yrkande trygghet, säkerhet och folkhälsa strategier ska ny punkt 3.5 läggas till En samverkansgrupp ska tillskapas med berörda föreningar och offentliga institutioner. konstaterar att fritidsnämnden avslår yrkandet. Utdragsbestyrkande 13(27)

14 101 fortsättning Yrkande Uppleva och göra verksamhetsmål ska ny punkt 1.8 läggas till En utredning om ett Föreningarnas Hus ska tas fram perioden konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Johanna Storbjörks yrkande. Yrkande Uppleva och göra strategier ska ny punkt läggas till En utredning om ett kallbadhus vid simhallen ska genomföras. konstaterar att fritidsnämnden avslår yrkandet. Yrkande uppleva och göra strategier ska ny punkt läggas till En utredning om idrottshall i Braås ska genomföras. konstaterar att fritidsnämnden avslår yrkandet. Yrkande uppleva och göra strategier ska ny punkt läggas till Ett Växjökort ska tas fram. konstaterar att fritidsnämnden avslår yrkandet. Efter fritidsnämndens genomgång av förslag till budget för 2012 och verksamhetsplan för lämnas följande yrkanden: Utdragsbestyrkande 14(27)

15 101 fortsättning Yrkanden Ulf Hedin (M) yrkar, med instämmande av Agneta Nordlund-G-son (M), Einar Håkansson (C), Edor Oscarsson (FP) och Lars Melin (KD): 1. antar upprättad internbudget för år 2012 och verksamhetsplan för åren , daterad den 9 november 2011, samt intern kontrollplan för år För att täcka uppkommen brist på tkr, jämfört med den ram som kommunfullmäktige har anslagit, ianspråktar fritidsnämnden tkr av eget kapital 2012 till engångsinsatser. 3. uppdrar åt förvaltningschefen att senast 31 mars 2012 lämna förslag på ytterligare besparingar i verksamheten 2012 på 522 tkr. 4. Budgetanslaget 2012 till Vipershallen minskas från tkr till 800 tkr. 5. har oförändrade regler för föreningsbidragen 2012 och anmäler till kommunfullmäktige att det i budget 2012 saknas tkr för att behålla bidragen enligt nuvarande regler. Samtidigt hemställer nämnden att det befarade underskottet för föreningsbidragen regleras i bokslut Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att i förslaget till internbudget för 2012 och verksamhetsplan för , daterat den 9 november 2011, redigera text och siffermaterial i enlighet med nämndens beslut om internbudget. 7. redovisar nämndens beslut om internbudget 2012 till kommunfullmäktige för att ge en helhetsbild. Johanna Storbjörk (S) yrkar, med instämmande av Håkan Frizén (V), Bo Hjalmarson (S) och Cecilia Lundin(S): Avslag på Ulf Hedins yrkande punkt 3 om att fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att senast 31 mars 2012 lämna förslag på ytterligare besparingar i verksamheten 2012 på 522 tkr. Ordförande Ulf Hedin (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt hans eget yrkande. Utdragsbestyrkande 15(27)

16 101 fortsättning Beslutsexpediering För kännedom Ekonomienheten Utdragsbestyrkande 16(27)

17 102 Direktiv för översyn av fritidsnämndens regler för Stöd till fritidsverksamhet - steg 1 Dnr FN/2010:107 s beslut Som ett första steg i fritidsnämndens översyn av regler för Stöd till fritidsverksamhet gäller följande direktiv: 1. Kartlägga och analysera nuvarande regelsystem för Stöd till fritidsverksamhet. 2. Förenkla bidragshanteringen och redovisa det verkliga stödet till föreningslivet. 3. Ersätta nuvarande lokalkostnadsbidrag med en differentierad prislista. 4. Se över konstruktionen när det gäller utformningen av lokaltaxor. Reservation Johanna Storbjörk (S), Bo Hjalmarsson (S), Cecilia Lundin (S) och Håkan Frizén (V) lämnar följande reservation mot fritidsnämndens beslut: Stödet till föreningslivet är bland det viktigaste fritidsnämnden utformar och tar ställning till och förvaltningen har att arbeta med. Det är detta som grundlägger för hur vi ser på föreningsaktivitet och engagemang. När vi då väljer att se över dessa regler anser vi det som extra viktigt att undersöka hur detta stöd slår mot olika grupper och olika former av engagemang. Att kartlägga nuvarande regelsystem utifrån klass- och genusperspektiv ser vi som nödvändigt. Vi vet idag att ett deltagande i föreningsverksamhet inte är möjligt för alla, ofta beroende på vilket kön eller hur tjock plånbok man har. Växjö kommuns föreningsstöd måste vara en motvikt mot detta och så långt som möjligt skapa jämlika förutsättningar för deltagande i Växjös föreningsliv. Utöver detta ville vi också få till stånd en belysning över hur våra regler slår mot idrottsföreningar å enda sidan och idéburna föreningar å andra sidan. Vi ville också lyfta in aspekten lagidrott kontra individuell idrott. Beroende på hur föreningar ser ut och vilken form av aktiviteter de har tjänar eller förlorar de på det regelverk som finns. Målet är inte att alla ska ha liknande verksamhet, utan att föreningsstödet ska skapa förutsättningar för olika former av verksamhet och engagemang. För att verkligen kunna göra detta anser vi att dessa aspekter krävs i översynen. Utdragsbestyrkande 17(27)

18 102 fortsättning Vi vill också garantera att det stöd som utbetalas går till ungdomsverksamheten och inte till någon annan del av föreningens verksamhet. Det är barn- och ungdomsverksamheten vi valt att stödja från fritidsnämndens sida, då måste vi också veta att pengarna hamnar där de är avsedda att hamna. Åldersstrukturen förändras i vårt samhälle, ungdomstiden är längre och inträdet på arbetsmarknaden sker senare. Då måste även fritidsnämnden ställa sig frågan hur länge man är ungdom enligt våra regelverk. En översyn av detta är därför en nödvändig del i en översyn av reglerna för stödet till fritidsverksamheten. Alla dessa aspekter är nödvändiga att ta ställning till i en översyn av stödet till fritidsverksamheten och vi kommer fortsätta att föra fram dem. Bakgrund s nu gällande regler för Stöd till fritidsverksamhet reviderades I fritidsnämndens fritidspolitiska mål punkt 1, Stöd till fritidsverksamhet, är ett av målen att genomföra en översyn av bidragssystemet minst en gång varje mandatperiod. har i 94/2010 gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att se över reglerna för Stöd till fritidsverksamhet. Ett grundläggande synsätt när det gäller stöd till förningar är att föreningsstöd inte enbart ska tolkas som de kontanta bidrag som kommunen fördelar. Föreningsstödet måste ses som en helhet och innefatta såväl kontanta bidrag, taxor och avgifter, lokalsubventioner och eventuella andra stöd i form av utbildningar, konsultstöd etc. som kommunen erbjuder. Beslutsunderlag Förvaltningschefens skrivelse Yrkanden Ulf Hedin (M) yrkar att fritidsnämnden beslutar: Som ett första steg i fritidsnämndens översyn av regler för Stöd till fritidsverksamhet gäller följande direktiv: 1. Kartlägga och analysera nuvarande regelsystem för Stöd till fritidsverksamhet. 2. Förenkla bidragshanteringen och redovisa det verkliga stödet till föreningslivet. 3. Ersätta nuvarande lokalkostnadsbidrag med en differentierad prislista. 4. Se över konstruktionen när det gäller utformningen av lokaltaxor. Utdragsbestyrkande 18(27)

19 102 fortsättning Johanna Storbjörk (S), med instämmande av Håkan Frizén (V) yrkar: Som ett första steg i fritidsnämndens översyn av regler för Stöd till fritidsverksamhet gäller följande direktiv: 1. Kartlägga och analysera nuvarande regelsystem för Stöd till fritidsverksamhet med särskild betoning på klass- och genusperspektiv. 2. Förenkla bidragshanteringen och redovisa det verkliga stödet till föreningslivet. 3. Ersätta nuvarande lokalkostnadsbidrag med en differentierad prislista. 4. Se över konstruktionen när det gäller utformningen av lokaltaxor. 5. Kartlägga och analysera hur nuvarande regler får konsekvenser mellan idrottsföreningar och idéburna föreningar samt individuell idrott och lagidrott. 6. Se över regler för att garantera att stödet hamnar hos ungdomsverksamheten och inte hos vuxenverksamheten. 7. Utreda hur länge man ska anses vara ungdom. Ordförande Ulf Hedin (M) ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt hans eget yrkande. Utdragsbestyrkande 19(27)

20 103 Hyror och avgifter år 2012 Dnr FN/2011:103 s beslut fastställer hyror & avgifter för år 2012 till samma nivå som år Bakgrund s nu gällande hyror och avgifter har fastställts av nämnden i 100/2010 med justeringar i 37/2011 samt 91 och 92/2011. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i bilaga till skrivelse den 8 november 2011 redovisat fritidsnämndens nu gällande hyror och avgifter. Förvaltningschefen föreslår att fritidsnämnden fastställer hyror & avgifter för år 2012 till samma nivå som år Utdragsbestyrkande 20(27)

21 104 Ansökan om lån från Växjö kommun för köp av ridanläggning och mark i Lammhult Dnr FN/2011:101 s beslut ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Lammhults Ridklubb undersöka förutsättningarna för att föreningen ska kunna erhålla lån från Växjö kommun. Bakgrund Lammhults Ridklubb har den 20 oktober 2011 ansökt om ett lån på kronor. Lammhults Ridklubb planerar att köpa ridskole anläggningen i Lammhult och reparera den (del av fastigheten Berg-Sandvik 1:17). Anledningen till att föreningen vill köpa marken är att arrendet löper ut 14 augusti Föreningen arrenderar marken och stallet men äger ridhuset. Lammhults Ridklubb vill göra investeringar och utveckla föreningens verksamhet, vilket man bedömer är mycket svårt om inte föreningen äger anläggningen. Beslutsunderlag Förvaltningschefens skrivelse den 7 november Förvaltningschefen informerar om att Lammhults Ridklubb har förhandlat med fastighetsägaren och priset för att köpa ridanläggningen är kronor. Yrkande Edor Oscarsson (FP) yrkar, med instämmande av Ulf Hedin (M), Agneta Nordlund G-son (M), Einar Håkansson (C), Lars Melin (KD), Johanna Storbjörk (S), Bo Hjalmarsson (S), Cecilia Lundin (S) och Håkan Frizén (V): ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Lammhults Ridklubb undersöka förutsättningarna för att föreningen ska kunna erhålla lån från Växjö kommun. Ordförande Ulf Hedin(M) frågar om yrkandet kan antas. Ordföranden konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Edor Oscarssons yrkande. Utdragsbestyrkande 21(27)

22 105 Ansökan om projekteringsstöd till Hälsoarena Fylleryd Dnr FN/2011:92 s beslut meddelar Hälsoarena Fylleryd följande: Hälsoarena Fylleryds ansökan om investeringsbidrag till föreningar enligt fritidsnämndens regler för Stöd till fritidsverksamhet kommer att prövas tillsammans med andra inlämnade ansökningar om investeringsbidrag år har för avsikt att skyndsamt inleda ett förvaltningsövergripande samarbete med främst tekniska nämnden och skol- och barnomsorgsnämnden för att arbeta vidare med en samlad insats. Bakgrund Hälsoarena Fylleryd har i skrivelse till fritidsnämnden 19 oktober 2011 anhållit om att nämnden avsätter kronor i 2012 års internbudget för fortsatt utvecklings- och investeringsarbete i Fyllerydskogen. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i skrivelse den 8 november 2011 framfört att föreningen har möjlighet att ansöka om investeringsbidrag till föreningar enligt fritidsnämndens regler för Stöd till fritidsverksamhet. Yrkanden Einar Håkansson (C) yrkar: Hälsoarena Fylleryds ansökan om investeringsbidrag till föreningar enligt fritidsnämndens regler för Stöd till fritidsverksamhet kommer att prövas tillsammans med andra inlämnade ansökningar om investeringsbidrag år har för avsikt att skyndsamt inleda ett förvaltningsövergripande samarbete med främst tekniska nämnden och skol- och barnomsorgsnämnden för att arbeta vidare med en samlad insats. Johanna Storbjörk (S) yrkar, med instämmande av Håkan Frizén (V): meddelar Hälsoarena Fylleryd att nämnden är beredd att medverka i en arbetsgrupp för att konkretisera planerna för Hälsoarena Fylleryd, gärna tillsammans med företrädare för andra delar av kommunen. Eventuell extern konsulthjälp får i så fall prövas av arbetsgruppen. Utdragsbestyrkande 22(27)

23 105 fortsättning Ordförande Ulf Hedin (M) ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Einar Håkanssons (C) yrkande. Utdragsbestyrkande 23(27)

24 106 Yttrande över motion om friluftsliv på gångavstånd från staden Dnr FN/2011:79 s beslut lämnar följande yttrande: är positiv till motionens intentioner och ärendet ligger inom nämndens ansvarsområde. instämmer i det faktum att Växjö har fina områden och goda förutsättningar för friluftsliv i stadens närhet, däribland Hissö, Bokhultet och Fyllerydskogen. Nämnden har också en tydlig ambition att utveckla och förbättra befintliga och nya områden när ekonomin så tillåter. Arbetet med Hälsoarena Fylleryd är en del av detta. har tillsatt en utredning som har till syfte att genom en nulägesanalys kartlägga det rörliga friluftslivet och utifrån denna utreda, analysera och föreslå hur områden som är särskilt lämpliga för friluftsliv kan utvecklas. Utredningen görs av Skogsvårdsstyrelsen och en slutrapport kommer att lämnas till fritidsnämnden under våren Föreningslivet och andra intressenter kommer på olika sätt att vara delaktiga i utredningsarbetet med att ta fram ett bra underlag för den framtida utvecklingen av det rörliga friluftslivet. Statens fastighetsverk är en viktig part som kultur- och fritidsförvaltningen kommer att kontakta inför det fortsatta arbetet. Bakgrund Kommunkansliet har till fritidsnämnden för yttrande översänt en av Malin N. Kind (C) och Carl Svensson (C) väckt motion, daterad 5 september Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa rastplatser med väderskydd samt nya spår och leder i Bokhultet och Fyllerrydskogen. De önskar vidare att fritidsnämnden i samarbete med Statens fastighetsverk undersöker möjligheten att utveckla förutsättningarna för det rörliga friluftslivet på Hissö. Utdragsbestyrkande 24(27)

25 106 fortsättning Beslutsunderlag Förvaltningschefens skrivelse den 21 oktober På uppdrag av fritidsnämnden i 34/2010 genomför kultur- och fritidsförvaltningen en översyn av det rörliga friluftslivet i Växjö. Uppdraget innefattar att sammanställa befintliga arenor för det rörliga friluftslivet och redovisa dessa i en skriftlig rapport. Rapporten kommer att struktureras runt vilka områden som finns tillgängliga idag, vilka friluftsaktiviteter som i huvudsak äger rum i dessa, hur områdena kan utvecklas och vilka aktiviteter de kan rymma samt i vilken ordning föreslagna åtgärder ska prioriteras. En slutrapport kommer att presenteras under våren Yrkande är positiv till motionens intentioner och och ärendet ligger inom nämndens ansvarsområde. instämmer i det faktum att Växjö har fina områden och goda förutsättningar för friluftsliv i stadens närhet, däribland Hissö, Bokhultet och Fyllerydskogen. Nämnden har också en tydlig ambition att utveckla och förbättra befintliga och nya områden när ekonomin så tillåter. Arbetet med Hälsoarena Fylleryd är en del av detta. har tillsatt en utredning som har till syfte att genom en nulägesanalys kartlägga det rörliga friluftslivet och utifrån denna utreda, analysera och föreslå hur områden som är särskilt lämpliga för friluftsliv kan utvecklas. Utredningen görs av Skogsvårdsstyrelsen och en slutrapport kommer att lämnas till fritidsnämnden under våren Föreningslivet och andra intressenter kommer på olika sätt att vara delaktiga i utredningsarbetet med att ta fram ett bra underlag för den framtida utvecklingen av det rörliga friluftslivet. Statens fastighetsverk är en viktig part som kultur- och fritidsförvaltningen kommer att kontakta inför det fortsatta arbetet. Ordförande Ulf Hedin(M) frågar om yrkandet kan antas. Ordföranden konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Håkan Frizéns (V) yrkande. Beslutsexpediering För kännedom Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 25(27)

26 107 Ny energiplan för Växjö kommun Dnr FN/2011:85 s beslut godkänner att fritidsnämndens ordförande på nämndens vägnar har lämnat in synpunkter till kommunstyrelsen på ny energiplan för Växjö kommun. Bakgrund Arbetet med en ny energiplan för Växjö kommun har pågått under ca 1 års tid och nu finns en färdig remissversion. Kommunstyrelsen har skickat ut förslaget på remiss till kommunala nämnder och styrelser så att dessa ges möjlighet att lämna synpunkter före 1 november Den 8 november 2011 kommer ett seminarium att hållas kopplats till remissen om energiplan. Seminariet riktar sig till nämnders och styrelsers presidier och tanken är att behandla de frågeställningar som kommit upp i remissvaren. Beslutsunderlag Då fritidsnämnden inte har något sammanträde i oktober har fritidsnämndens ordförande i skrivelse till kommunstyrelsen den 18 oktober 2011 lämnat synpunkter på nämndens vägnar. Utdragsbestyrkande 26(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-18.20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Maria Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Ulf Hedin (M), ordförande Maria Carlsson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö, klockan 14.00-16.00 Eva Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Omedelbart justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

Omedelbart justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö klockan 14.00-16.00 Eva Johansson (C), ordförande

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden Myresjöhus Arena, Storgatan 78, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden Myresjöhus Arena, Storgatan 78, Växjö Plats Myresjöhus Arena, Storgatan 78, Växjö Tid Klockan 14.00-17.10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Maria Carlsson (S), vice ordförande Agneta Nordlund-G-son

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Sida 1 av 7 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande ersättare Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 16.30 18.15 Carina Lorentzon (S) ordförande Christer Bohm (V) 1:e vice ordförande

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Plats Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Tid Kl. 13.30-17.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Lena Wibroe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Wibroe (M), ordförande Wirginia Bogatic (V), vice ordförande Ann Albertsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats B-salen, kl. 09.00-09.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M), Ordförande Bengt-Göran Sandell (S) Ulla Svensson (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Tjänstepersoner Justering Justerare

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2012-06-11. A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2012-06-11. A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Maria Carlsson (S), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Plats Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Tid Kl. 14.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2012-04-23. Sammanträdesrum A, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2012-04-23. Sammanträdesrum A, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats Sammanträdesrum A, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-18.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Allmänheten Ulf Hedin (M), ordförande Maria Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 Innehållsförteckning 2010-01-28 1 Tillförordnade förvaltningschefen presenterar sig 2 Meddelanden 3 Kurser och konferenser 4 Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 5 Team Mikro - ansökan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bert Sundström (S), ordförande Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-23 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00 18:16 ande Övriga närvarande Utses att justera Benita Nilsson (Folkpartiet), ordf Hans Strandberg

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 3 juni 2015 kl. 8.15 8.40 Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Gunnar Jansson (S) Harald

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid kl. 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Nils-Erik Carlström

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S) Tid och plats H-salen klockan 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M) Ordförande Bert Sundström (S) 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Eva Kjellberg (S) Nils-Erik Carlström (FP) Övriga

Läs mer

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD)

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (5) Tid Kl 13.00 15.35 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 70-80 Närvarande: Protokoll 5/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-05-28 Ledamöter

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av Skogsborg

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 1 Presentation av verksamheten Cheferna för biblioteks-, fritids- och kulturenheterna gör en kortare presentation av respektive verksamhet och de ekonomiska förutsättningarna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen Tid Kl. 13.30 14.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1 Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, onsdag den 30 augusti 2006, kl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18

PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18 PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Skellefteå lasarett, gästmatsalen. Klockan 10.00-12.30 ande Tomas Teglund (S), ordförande Leif Holmqvist (C) Britt-Marie Lundström (S) Janeth

Läs mer

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet.

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. -1-2015 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd 2010-05-17. Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd 2010-05-17. Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V) Plats B-salen Tid Kl. 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Yvonne Ekaremål (C) Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl. 15.55-16.35 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou (S) Sharad

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum 2015-02-24 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-02-24 kl. 13.30-16.30 Justerade paragrafer 11-17 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Beslutsdatum: 2016-05-17,

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-15.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Matti Koponen (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer