SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö"

Transkript

1 Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Maria Carlsson (S), vice ordförande Agneta Nordlund-G-son (M) Einar Håkansson (C) Edor Oscarsson (FP) Lars Melin (KD) Bo Hjalmarsson (S) Cecilia Lundin Danielsson (S) Håkan Frizén (V) Denice Sigvardsson (M) Andreas Håkansson (C) Patrik Mrad (KD) Ramon Serrate (S) Vasko Nedanovski (S) Gertrud Andersson (V) Erica Månsson, förvaltningschef Louise Olofsson, förvaltningssekreterare Ulrika Örnström, administrativ chef, samt 28 Carl-Bertil Löfqvist, platschef arenaservice Maria Lindgren Sjöman, handläggare fritid Perarne Hermansson, handläggare fritid, 15 Jessica Råhlin, avdelningschef fritid Peter Lindahl, arenachef Jörgen Waldén, utredare, samt 28 Daniel Folkesson, verksamhetsansvarig Institutet för lokal och regional demokrati, 15 punkt 1 Maria Carlsson (S) Kultur- och fritidsförvaltningen, Måndagen den 17 mars 2014 klockan Justerade paragrafer (26)

2 Ajournering Klockan och Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning: 15, 28, 16-27, Underskrifter Sekreterare Louise Olofsson Ordförande Ulf Hedin (M) Justerare Maria Carlsson (S) Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen. Underskrift. Louise Olofsson Utdragsbestyrkande 2(26)

3 Förteckning över fritidsnämndens ärenden 15 Information 16 Meddelanden och rapporter 17 Redovisning av delegeringsbeslut 18 Ekonomisk rapport för fritidsnämndens verksamheter till och med februari Översyn av fritidsnämndens regler för Stöd till fritidsverksamhet 20 Riktlinjer för bokning 21 Projektet Idrott, innovation och demokratiska rättigheter 22 Yttrande över planprogram Norra Öjaby 23 Yttrande över motion om klotter 24 Ansökan om kommunalt lån, Hovshaga AIF Svar på yrkande om ny prövning av beslut om parkeringsavgifter vid Växjö simhall (Utbyggnad av parkeringsplatsen vid Växjö simhall) Svar på yrkande om införande av rökförbud vid fritidsnämndens anläggningar Yttrande över motion om att utöka våra idrottsanläggningar med en centralt belägen ridbana 28 Svar på medborgarförslag om en inomhushall för skateboard 29 Investeringsbidrag år 2014, första fördelningen 30 Ombyggnation av reningsanläggning vid Lammhultsbadet 31 Övrigt Utdragsbestyrkande 3(26)

4 15 Information Dnr FN/2014:1 s beslut noterar följande information till protokollet: 1. Förstudie om integration och föreningsliv Daniel Folkesson, verksamhetsansvarig på Institutet för lokal och regional demokrati (ID), informerar om en förstudie som ID arbetar med. Förstudien ska kartlägga aktiviteter som det civila samhället erbjuder till nyanlända invandrare. 2. Internkontrollplanen Kultur- och fritidsförvaltningen har kontrollerat bidragsutbetalningar och inte hittat några avvikelser. 3. Förvaltningschefens information Den nya organisationen är på plats i sin helhet i och med att inne- och utegruppen har gått samman till Arenaservice. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med åtgärder efter medarbetarenkäten samt med målen för verksamheten. Den nya avdelningschefen för fritid presenterar sig. Administrativa chefen presenterar en djupare analys över avvikelser i det ekonomiska utfallet för Ordförandes information har fått möjlighet att yttra sig över möjligheten att anordna SM-veckan sommar 2016 och Ordförande har lämnat ett yttrande att fritidsnämnden ställer sig positiv till detta. Ordförande informerar om diverse möten som presidiet har deltagit i. Utdragsbestyrkande 4(26)

5 16 Meddelanden och rapporter Dnr FN/2014:2 s beslut lägger samtliga meddelanden och rapporter till handlingarna. Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i skrivelse den 3 mars 2014 inkomna meddelanden och rapporter. Utdragsbestyrkande 5(26)

6 17 Redovisning av delegeringsbeslut Dnr FN/2014:3 s beslut godkänner redovisningen av följande delegeringsbeslut: F har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till ordföranden och tjänstemän enligt en av fritidsnämnden antagen delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på fritidsnämndens närmast efterföljande sammanträde. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningen har i skrivelse 28 februari 2014 redovisat att delegeringsbeslut har fattas om följande ärenden enligt fastställda regler: Personalärenden Utdragsbestyrkande 6(26)

7 18 Ekonomisk rapport för fritidsnämndens verksamheter till och med februari 2014 Dnr FN/2014:17 s beslut lägger den ekonomiska rapporten för fritidsnämndens verksamheter till och med februari 2014 till handlingarna. Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar den 10 mars 2014 ekonomisk rapport för fritidsnämndens verksamheter till och februari Beslutsunderlag Ekonomisk rapport den 10 mars 2014 Utdragsbestyrkande 7(26)

8 19 Översyn av fritidsnämndens regler för Stöd till fritidsverksamhet Dnr FN/2010:107 s beslut 1. antar förslaget till regler för föreningsstöd med ändringen att stödet till egen anläggning baseras på 55 % och hyresstödet på 45 %. Reglerna gäller från och med den 1 januari föreslår att kommunfullmäktige beslutar om utformning av ett eventuellt stöd till politiska ungdomsorganisationer. s uppfattning är att ett stöd bör utgå från mandatfördelningen i kommunfullmäktige. har gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att föreslå förändringar i reglerna för föreningsstöd. Målet med denna översyn var att de nya reglerna ska vara enkla att förstå och använda, att de är anpassade för webbansökningar och självservicetjänster samt att de ska ge bättre förutsättningar för snabb och effektiv handläggning. Viktiga värdeord är demokratiskt, etik, miljö, jämställhet, mångfald och bredd. Vid fritidsnämndens workshop den 17 juni 2013 tydliggjorde nämndens ledamöter att det är viktigt att stödja och utveckla mångfaldsarbetet inom fritidsverksamheten i kommunen. Förslaget innebär följande justeringar: Generellt införs fasta ansökningstider, begreppet grundbelopp utgår ur texterna. Arbetet med att införa e-tjänster fortsätter under året. Verksamhetsbidrag: Aktivitetsstödet förändras till att baseras på antalet deltagare och antalet sammankomster (tidigare baserades det på sammankomster och medlemmar) samt ett grundstöd. Förslaget innebär att förening får 30 kronor per sammankomst och 2 kronor per deltagare samt ett grundstöd om 2000 kronor per år per bidragsberättigad förening. Gruppstorleken ändras till samma som Riksidrottsförbundet, det vill säga tre deltagare samt ledare. Startstödet höjs till 3000 kronor. Utdragsbestyrkande 8(26)

9 19 fortsättning Särskilt aktivitetsstöd direktservice kvarstår. Krav på att ansökan ska innehålla en plan för aktiviteterna införs. Stöd för integrering av funktionshindrade justeras något och ledarbeloppet höjs till 125 kr per timme. Ledarutbildningsbidraget höjs något och maxtaket baseras på antalet sammankomster. Projektstödet förtydligas och föreslås användas för utvecklingsprojekt inom jämställdhet och mångfald, för visionen om Europas grönaste stad samt annan av nämnden beslutad prioritering. Lokal- och anläggningsstödet är kommunens största stödform. I budgetbeslutet för 2014 minskades stödet med en besparing om 5 %, denna kvarstår vilket innebär att stödet till egen anläggning baseras på 52,25 % och hyresstödet på 42,75 %. Mindre textjusteringar är gjorda i övrigt. Förklaring grund för beslut om tak för lokal- och anläggningsstödet införs. Driftsstödet kommenteras. Investeringsstödet tillförs prioriteringsgrunder samt att beloppsgränsen höjs till ett prisbasbelopp. Förtydligande av vad ansökan ska innehålla. Utmärkelser, priser och stipendier tas med för att skapa överblick och ett samlat dokument om kommunens stöd för fritidsverksamhet. I allmänna bestämmelser har kravet på föreningens antal sammankomster minskats från 16 till 12 tillfällen per år. Ett krav på att föreningarna har en dokumenterad värdegrund med tillhörande handlingsplan ersätter tidigare policykrav. Frågan om och hur ett stöd till lokala politiska ungdomsorganisationer ska utformas bör enligt förvaltningen beslutas av kommunfullmäktige. Efter kommunfullmäktiges principbeslut införs detta i regelverket. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att om ett stöd ska finnas bör detta vara ett schalonstöd som beräknas utifrån det antal mandat som moderpartiet har i kommunfullmäktige. En förutsättning är att den lokala föreningen/klubben/avdelningen bedriver verksamhet och lämnar in årliga handlingar som övriga föreningar. Skälen till förslaget om schablonstöd är problematiken kring åsiktsregistrering vid krav på registrering av deltagare och aktiviteter. Förvaltningens bedömning är att det justerade regelverket innebär ökad öppenhet och begriplighet av kommunens regler för föreningsstöd. Mångfaldsfrågorna gynnas genom en tydligare prioritet i projektstödet. Avsikten är att införandet av Utdragsbestyrkande 9(26)

10 19 fortsättning e-tjänster kommer på sikt kommer att förenkla ansökningsprocessen och hanteringen för både föreningar och handläggare. Beslutsunderlag Förslag till fritidsnämndens regler för stöd till fritidsverksamhet Förvaltningschefens skrivelse den 18 februari 2014 Yrkanden Håkan Frizén (V): 1. antar förslaget till regler för föreningsstöd med ändringen att stödet till egen anläggning baseras på 55 % och hyresstödet på 45 %. Reglerna gäller från och med den 1 januari föreslår att kommunfullmäktige beslutar om utformning av ett eventuellt stöd till politiska ungdomsorganisationer. s uppfattning är att ett stöd bör utgå från mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt yrkandet. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen För kännedom Smålandsidrotten Utdragsbestyrkande 10(26)

11 20 Riktlinjer för bokning Dnr FN/2014:23 s beslut antar förslag till riktlinjer för bokning. I arbetet med att revidera reglerna för föreningsstöd har det uppmärksammats att det saknas aktuella skriftliga rutiner för kultur- och fritidsförvaltningens bokningsfunktion. Kultur- och fritidsförvaltningen har därför tagit fram riktlinjer för bokning. Förslaget har även kommunicerats med fotbollsalliansen i Växjö. Smålands fotbollsförbund har fått information om kommunens planer på att förbättra hanteringen av hur damfotbollen prioriteras. Föreningar kan säsongsvis ansöka om tider i kommunens anläggningar och hallar. Ofta är efterfrågan större än tillgången, varför prioritering behöver göras. Riktlinjerna är framtagna med målet att stödja en jämställd fritidsverksamhet med goda förutsättningar för barn och ungas fritidsverksamhet. Motionsverksamhet för vuxna är tydligt nedprioriterat till förmån för verksamhet ansluten till Riksidrottsförbundet samt annan föreningsverksamhet för barn och unga. Andra konsekvenser av förslaget är att fritidsnämndens prioriteringar och förvaltningens rutiner nu kan kommuniceras och därmed också granskas, vilket är till förmån för medborgare och föreningar. Beslutsunderlag Förslag till riktlinjer för bokning Förvaltningschefens skrivelse den 17 februari 2014 Beslutet skickas till För kännedom Smålandsidrotten Utdragsbestyrkande 11(26)

12 21 Projektet Idrott, innovation och demokratiska rättigheter Dnr FN/2013:96 s beslut 1. godkänner förslag till projektplan och ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att starta en förstudie till ett större metodutvecklingsprojekt med fokus idrott, innovation och demokratiska rättigheter. 2. avsätter kronor till en förstudie. Därefter beslutar fritidsnämnden om ny budget inför eventuellt fortsatt projektarbete. 3. Kultur- och fritidsförvaltningen ska också söka extern medfinansiering till projektet. Växjö kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, arbetar bland annat med idrottsfrämjande arbete. Trots flera satsningar för att nå olika grupper nås inte alla unga. Idrott bedrivs av föreningar, kommunen och privata aktörer. Projektet Idrott, innovation och demokratiska rättigheter startar med en förstudie som genom behovsinventering tillsammans med målgruppen ska förbereda för ett projekt som leder till nya innovativa arbetssätt. Utvärderingar av tidigare insatser i Växjö och riket, som exempelvis Urbant utvecklingsarbete i Växjö/Araby, visar på att delaktighet från målgruppen och samverkan mellan aktörer underskattas. Denna förstudie utgår från dessa erfarenheter. Förstudien och projektet kommer att gå i linje med de policys och program som ligger inom ramen för innehållet av projektet, såsom de fritidspolitiska målen, Växjö kommuns mångfaldspolicy och den länsgemensamma folkhälsopolicyn. I styrgruppen kommer målgruppen, organisationer och idrottens aktörer att medverka. I fritidsnämndens internbudget , under målområdet Demokrati och mångfald, finns verksamhetsmålet att starta ett större metodutvecklingsprojekt inom mångfaldsområdet. Strategin för detta är att en förstudie genomförs tillsammans med lämpliga projektpartners. Utdragsbestyrkande 12(26)

13 21 fortsättning Beslutsunderlag Förslag till projektplan den 24 februari 2014 Förvaltningschefens skrivelse den 17 februari 2014 Yrkanden Maria Carlsson (S): 1. godkänner förslag till projektplan och ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att starta en förstudie till ett större metodutvecklingsprojekt med fokus idrott, innovation och demokratiska rättigheter. 2. avsätter kronor till en förstudie. Därefter beslutar fritidsnämnden om ny budget inför eventuellt fortsatt projektarbete. 3. Kultur- och fritidsförvaltningen ska också söka extern medfinansiering till projektet. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt yrkandet. Utdragsbestyrkande 13(26)

14 22 Yttrande över planprogram Norra Öjaby Dnr FN/2014:22 s beslut lämnar följande synpunkter: Eftersom en stor del av området redan idag används för friluftsliv och rekreation, av såväl skolor och föreningar som av privatpersoner, finns ett behov av att bevara och vidareutveckla dessa områden. värnar om att de föreningar som är aktiva i området idag även fortsättningsvis har god tillgång till områden att bedriva sin verksamhet. För att området som omfattas av plangrammet ska bli attraktivt som boendemiljö betonar fritidsnämnden vikten av att öka tillgängligheten i Öjabyskogen för att fler ska få tillgång till området. De åtgärder som lyfts fram i Planprogrammet från Grönstrukturprogrammet skulle ge området en större attraktionskraft och användarvänlighet för såväl barn och ungdomar som för vuxna och äldre. Inom området för bostadsbyggnation bör plats för spontanidrott planeras. Närmast belägna spontanyta är en mindre gräsyta med små mål för bollspel vid Lunnabyvägen. Närmast efter det är det ytorna vid Öjaby skola och bandybanan, samtliga alternativ är långt för barnen att ta sig för spontanidrott. betonar också vikten av att trygga och attraktiva stråk för cykeloch gångtrafikanter skapas från området till Öjabys olika delar och även vidare in mot Växjö centrum. Kommunstyrelsen har den 7 februari 2014 översänt Planprogram Norra Öjaby för samråd. Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna att bygga bostäder på fastigheten Öjaby 9:4, att utöka verksamhetsmarken längs med Nylandavägen för logistiksföretag och för att företag som har intresse av att lokalisera sig i anknytning till flygplatsen, samt att hitta avgränsningen för den tätortsnära naturmarken norr om Öjaby. Utdragsbestyrkande 14(26)

15 22 fortsättning Beslutsunderlag Programhandling, planprogram Norra Öjaby Information om samråd Skrivelse om planprogram Norra Öjaby Förvaltningschefens skrivelse den 18 februari 2014 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 15(26)

16 23 Yttrande över motion om klotter Dnr FN/2014:19 s beslut bordlägger ärendet. Kommunstyrelsen har översänt motion om klotter för yttrande. Motionen är skriven av Anders Lindoff (S) och grundas på behovet av att få bukt med det olagliga klottret. Förslaget är att näten runt cirkusfotbollen på Spetsamossen ska fungera som upphängningsyta. Alternativt grönytorna i området. Skatebanorna lyfts också fram som ett förslag att utsmycka med graffittimålning. Kulturnämnden har en pågående utredning om laglig graffittivägg vilken kommer att ligga till grund för framtida beslut i frågan. Beslutsunderlag Motion om klotter Följebrev till remiss Förvaltningschefens skrivelse den 17 februari 2014 Yrkanden Maria Carlsson (S): bordlägger ärendet. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt yrkandet. Beslutet skickas till För kännedom Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 16(26)

17 24 Ansökan om kommunalt lån, Hovshaga AIF Dnr FN/2013:87 s beslut konstaterar att föreningen lever upp till de fastställda kriterierna för utlåning och tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar utlåning av det sökta beloppet. Hovshaga AIF är den idrottsförening i Växjö kommun som har störst barn- och ungdomsverksamhet. Föreningen äger två gräsfotbollsplaner på området och dessa är de enda planerna som finns inom stadsdelen. Den ena av dessa planer är i mycket dåligt skick och kan inte användas stora delar av säsongen på grund av att den inte tål nederbörd. Detta innebär att föreningen tvingas hyra planer av kommunen för att kunna bedriva sin verksamhet, vilket genererar högre kostnader för föreningen. Föreningen har på egen hand finansierat befintliga planer genom ideella krafter, huvudsakligen genom arrangemang av konserter. Hovshaga AIF ansöker om ett lån om kronor. beviljade i december 2013 Hovshaga AIF ett investeringsbidrag om kronor. Därmed återstår ett behov om kronor. Stadsdelen Hovshaga är den stadsdel som vuxit mest under de senaste tjugo åren. Antalet barn och ungdomar har ökat markant vilket innebär att föreningen har begränsade möjligheter att tillgodose samtliga lagens behov av plantider. Enligt prognosen kommer antalet barn i området att fortsätta öka de närmaste nio åren. Genom att bevilja Hovshaga AIF lån för investering i en konstgräsplan och en 7- manna gräsplan frigörs tider på kommunens planer för andra föreningar. Detta genom att Hovshaga AIF kan använda sina planer på ett bättre och effektivare sätt. Utdragsbestyrkande 17(26)

18 24 fortsättning Yrkanden Ulf Hedin (M): konstaterar att föreningen lever upp till de fastställda kriterierna för utlåning och tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar utlåning av det sökta beloppet. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt yrkandet. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen För kännedom Hovshaga AIF Utdragsbestyrkande 18(26)

19 25 Svar på yrkande om ny prövning av beslut om parkeringsavgifter vid Växjö simhall (Utbyggnad av parkeringsplatsen vid Växjö simhall) Dnr FN/2011:70 s beslut Beslutet om parkeringsavgifter vid Växjö simhall tas upp till ny prövning i fritidsnämnden när kostnaden för parkeringsutbyggnaden har finansierats av parkeringsavgifterna. Socialdemokraterna och vänsterpartiet har i en skrivelse till fritidsnämnden yrkat att beslutet om införandet av parkeringsavgifter vid simhallen ska omprövas på grund av att det blir kostsamt för personer som regelbundet besöker simhallen. beslutade den 23 april att införa parkeringsavgifter vid simhallen i Växjö. Anledningen till införandet av parkeringsavgifter var dels att frigöra parkeringsytor till simhallsbesökarna, dels att finansiera byggnation av nya parkeringsplatser. Kostnad för utbyggnad av ny parkeringsplats vid simhallen slutade på kronor (inklusive parkeringsautomater). Intäkter från parkeringsavgifter beräknas till cirka kronor per år vid 40 % beläggning och 100 % betalningsvillighet. Finansieringen av parkeringsutbyggnaden skulle således ta minst två år. Beslutsunderlag Skrivelse med yrkande om ny prövning av beslut om parkeringsavgifter vid Växjö simhall Förvaltningschefens skrivelse den 14 februari 2014 Yrkanden Håkan Frizén (V) med instämmande av Cecilia Lundin Danielsson (S): beslutar att de aktuella parkeringsavgifterna tas bort. Ulf Hedin (M) med instämmande av Lars Melin (KD): Beslutet om parkeringsavgifter vid Växjö simhall tas upp till ny prövning i fritidsnämnden när kostnaden för parkeringsutbyggnaden har finansierats av parkeringsavgifterna. Utdragsbestyrkande 19(26)

20 25 fortsättning Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Ulf Hedins yrkande. Omröstning begärs. godkänner följande omröstningsordning: Ja för bifall till Ulf Hedins yrkande. Nej för bifall till Håkan Frizéns yrkande. Omröstningsresultat Ulf Hedins yrkande antas med 5 röster mot 4 röster för Håkan Frizéns yrkande. Ledamöter Ersättare som tjänstgör Ja-röst Nej-röst Avstår Maria Carlsson (S) Nej Agneta Nordlund-G-son (M) Ja Einar Håkansson (C) Ja Edor Oscarsson (FP) Ja Lars Melin (KD) Ja Bo Hjalmarsson (S) Nej Cecilia Lundin Danielsson (S) Nej Håkan Frizén (V) Nej Ulf Hedin (M) Ja Omröstningsresultat 5 4 Beslutet skickas till För kännedom Socialdemokraterna Vänsterpartiet Utdragsbestyrkande 20(26)

21 26 Svar på yrkande om införande av rökförbud vid fritidsnämndens anläggningar Dnr FN/2013:73 s beslut Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att sätta upp skyltar med Rökning förbjuden och flytta askkopparna på fritidsnämndens anläggningar en bit från entréerna. Socialdemokraterna och vänsterpartiet har lämnat in en skrivelse med yrkande om att införa rökförbud utanför nämndens fritidsanläggningar och då främst simhallen. Ett generellt rökförbud utanför kommunens fritidsanläggningar är inte möjligt eftersom det saknas stöd för detta i lag. Undantaget är skolgårdar där det finns lagstöd för rökförbud. har dock möjlighet att sätta upp skyltar med Rökning förbjuden utanför sport- och fritidsanläggningar, dock utan möjlighet att avvisa de som inte följer budskapet på skyltarna. Beslutsunderlag Yrkande om införande av rökförbud vid fritidsnämndens anläggningar Förvaltningschefens skrivelse den 6 februari 2014 Yrkanden Ulf Hedin (M): Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att sätta upp skyltar med Rökning förbjuden och flytta askkopparna på fritidsnämndens anläggningar en bit från entréerna. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt yrkandet. Beslutet skickas till För kännedom Socialdemokraterna Vänsterpartiet Utdragsbestyrkande 21(26)

22 27 Yttrande över motion om att utöka våra idrottsanläggningar med en centralt belägen ridbana Dnr FN/2014:10 s beslut lämnar följande yttrande på motionen: delar motionens intentioner och anser att en utredning kring ridsporten i Växjö ska göras. ska fortsätta arbetet med att stötta ridsportsalliansen i Växjö och dess arbete. Utredningen ska belysa vilka behov och utmaningar som finns för ridsporten i Växjö i framtiden. Ann-Kristin Lindquist (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att låta fritidsnämnden i samråd med ridklubbarna utreda frågan om att komma till ett gemensamt åtagande för genomförande och anläggande av en centralt belägen arena för ridsport i Växjö. har fått motionen på remiss för att lämna ett yttrande. Beslutsunderlag Motion om att utöka våra idrottsanläggningar med en centralt belägen ridbana Följebrev till remiss Förvaltningschefens skrivelse den 19 februari 2014 Yrkanden Maria Carlsson (S) med instämmande av Håkan Frizén (V): lämnar följande yttrande på motionen: delar motionens intentioner och anser att en utredning kring ridsporten i Växjö ska göras. ska fortsätta arbetet med att stötta ridsportsalliansen i Växjö och dess arbete. Utredningen ska belysa vilka behov och utmaningar som finns för ridsporten i Växjö i framtiden. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt yrkandet. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkande 22(26)

23 28 Svar på medborgarförslag om en inomhushall för skateboard Dnr FN/2013:7 s beslut lämnar följande svar på medborgarförslaget: Kultur- och fritidsförvaltningen ser mycket positivt på den verksamhet som Växjö Skate bedriver. Föreningen gör ett viktigt arbete i skateparken på Spetsamossen som byggdes i samverkan med föreningen. Sedan en tid tillbaka pågår en positiv diskussion mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Växjö Skate om att hitta en lämplig inomhushall för skateboard. Kultur- och fritidsförvaltningen har ingen möjlighet att förmedla lokaler till Växjö Skate men är, liksom till övriga föreningar, behjälplig med tips, råd och stöd. Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på en framtida lokal med anställda som sköter verksamheten. I samverkan med andra förvaltningar (skol- och barnomsorgsförvaltningen, gymnasieförvaltningen samt arbete och välfärd) skulle ett Ungdomens Hus med skateboard kunna vara en del av ett bra koncept. Ett medborgarförslag om en inomhushall för skateboard har den 11 januari 2014 inkommit till Växjö kommun. Kommunstyrelsen har överlämnat medborgarförslaget till fritidsnämnden för besvarande. Förvaltningschefen har i skrivelse den 25 februari 2014 lämnat förslag på svar på medborgarförslaget. Beslutet skickas till Förslagsställare Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkande 23(26)

24 29 Investeringsbidrag år 2014, första fördelningen Dnr FN/2014:5 s beslut beviljar investeringsbidrag till föreningar enligt följande: Förening Ändamål Bidrag kronor Växjö AIS Renovering av kök i VAIS-torpet Theleborgs ryttarsällskap Nytt underlag i ridhuset Åby/Tjureda IF 2 nya omklädningsrum till idrottsplatsen Funkibator Transportbil Summa I fritidsnämndens budget finns för 2014 finns 1 miljon kronor upptaget på verksamhet 3213, Investeringsbidrag till föreningar. Fördelningen sker vid två tillfällen per år. Ansökan ska lämnas in senast den 1 mars och den 1 september. Följande föreningar har ansökt om investeringsbidrag till den första fördelningen 2014: Förening Ändamål Ansökan, bidrag kronor Växjö AIS Renovering av kök i VAIS-torpet Theleborgs ryttarsällskap Nytt underlag i ridhuset Theleborgs ryttarsällskap Nya vindskivor Theleborgs ryttarsällskap Målnings utvändigt ridhuset Theleborgs ryttarsällskap Ridhusspeglar Åby/Tjureda IF 2 nya omklädningsrum till idrottsplatsen Funkibator Transportbil Summa Åby/Tjureda IF och Theleborgs ryttarsällskap tas upp i december för eventuell ytterligare tilldelning om utrymme medges. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i skrivelse den 26 februari 2014 redogjort för inkomna ansökningar om investeringsbidrag och lagt förslag på fördelning av bidraget. Beslutet skickas till För kännedom Berörda föreningar Utdragsbestyrkande 24(26)

25 30 Ombyggnation av reningsanläggning vid Lammhultsbadet Dnr FN/2011:114 s beslut avsätter ytterligare 1,5 miljoner kronor för att färdigställa projektet. har tidigare beslutat att avsätta 3 miljoner kronor för ny reningsanläggning vid Lammhultsbadet. Detta beslut baserades på en kalkyl som upprättats av konsultfirman som fick uppdraget att ta fram erforderliga handlingar för projektets genomförande. Projektet var tänkt som en totalentreprenad med en ansvarig entreprenör för helheten. Vid första anbudstidens utgång i september 2013 kom dock inga anbud in för projektet. Kultur- och fritidsförvaltningen beslutade då att dela upp entreprenaden i två delar, en för reningsprocessdelen och en för byggdelen. När anbuden för de båda delarna utvärderats konstaterades att projektet blivit cirka 1,5 miljoner kronor dyrare. Sammanfattning Kostnaden för reningsanläggningen blir ca 1,5 miljoner kronor dyrare än vad som budgeterats, på grund av en felaktig kalkyl av konsulten. Totalkostnaden för reningsanläggningen beräknas således till 4,5 miljoner kronor. Yrkanden Ulf Hedin (M): avsätter ytterligare 1,5 miljoner kronor för att färdigställa projektet. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och finner att fritidsnämnden beslutar enligt yrkandet. Beslutet skickas till För kännedom Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 25(26)

26 31 Övrigt Vid dagens sammanträde ställs inga övriga frågor. Utdragsbestyrkande 26(26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Ulf Hedin (M), ordförande Maria Carlsson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Wibroe (M), ordförande Wirginia Bogatic (V), vice ordförande Ann Albertsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden Myresjöhus Arena, Storgatan 78, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden Myresjöhus Arena, Storgatan 78, Växjö Plats Myresjöhus Arena, Storgatan 78, Växjö Tid Klockan 14.00-17.10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Maria Carlsson (S), vice ordförande Agneta Nordlund-G-son

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-18.20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Maria Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Plats Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Tid Kl. 13.30-17.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Lena Wibroe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö, klockan 14.00-16.00 Eva Johansson

Läs mer

Välkomna till föreningsträff mars 2014

Välkomna till föreningsträff mars 2014 Välkomna till föreningsträff mars 2014 Presentation fritidschef samt medarbetare kultur- och fritidsförvaltningen Justerade regler för föreningsstöd & e-tjänster Bokningsrutiner Kaffe och diskussion kring

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2012-06-11. A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2012-06-11. A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Maria Carlsson (S), vice ordf.

Läs mer

Omedelbart justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

Omedelbart justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö klockan 14.00-16.00 Eva Johansson (C), ordförande

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Plats Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Tid Kl. 14.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S) Tid och plats H-salen klockan 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M) Ordförande Bert Sundström (S) 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Eva Kjellberg (S) Nils-Erik Carlström (FP) Övriga

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2008-11-26

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2008-11-26 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadsbiblioteket, Eslöv kl 19.00 20.20 Beslutande Khalid El-Haj (s) ordförande Karin Reinisch (m) Stig-Åke Grönvall (s) Lena Åkesson (c) Margaretha Holmquist

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-09 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:50 Utses att justera Alma Nilsson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Skärhamn 2015-11-10

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson Demokratigruppen 2006-06-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.18.00 19.00 Beslutande Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson Utses att justera

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Sekreterare Maria Blomberg. Ordförande Ingemar Lindaräng (FP) Justerare Erik Lundin (M) ANSLAG/BEVIS

Sekreterare Maria Blomberg. Ordförande Ingemar Lindaräng (FP) Justerare Erik Lundin (M) ANSLAG/BEVIS 1 Plats och tid Vävaren i Kommunhuset, klockan 10.00-12.00 Beslutande Ingemar Lindaräng (FP), ordförande Gunilla Sjösten (KD), vice ordförande Lennart Ärenman (KD) ersättare för Gun Jansson (C) Erik Lundin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld 1 Behandlade ärenden 70 Bidrags- och stödsystem 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening 72 Budgetuppföljning per 2007-08-31 73 Budgetuppföljning per 2007-09-30 74 Delårsbokslut

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, Sävsjö, onsdagen den 8 februari 2017 kl 14.00-17.30 klockan 14.00-17.30 kl17.3017.3014.0016.30 Beslutande Övriga deltagare Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid kl. 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Nils-Erik Carlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.20 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Anna Tenje (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Eva Johansson

Läs mer

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra.

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 0(11) 2011-11-23 Behandlade ärenden 45 Budgetuppföljning per 2011-10-31. 46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och 2012. 47 Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. 48

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen Tid Kl. 13.30 14.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(11) Plats och tid Nordiska Travmuseet, den 3 december kl 17.00-18.00 Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, FP Bert Sahlin, FP Erik Ulriksson, C Robin Olsson, M Björn Karlsson, S Chriztian Hansson, S Payman

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Rapport från kulturnämndens arbetsgrupp för översyn av kultur- och föreningsstöd

Rapport från kulturnämndens arbetsgrupp för översyn av kultur- och föreningsstöd Kulturnämnden KUN 2007/722 Rapport från kulturnämndens arbetsgrupp för översyn av kultur- och föreningsstöd Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 2 2 Bakgrund... 2 2.1 Fullmäktiges uppdrag till

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Nämnden för idrott och friluftsliv Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Hans Stergel Sammanträdesdatum 16 juni 2015 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bert Sundström (S), ordförande Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB Tid och plats Sammanträdesrum, kl. 14.00-16.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S), 1:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 25 oktober 2012 kl. 14.00-15.30 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren(S),

Läs mer

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare. Sekreterare.

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Datum Plats och tid Kultur o Utbildning 14:00 16.15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson 2009-03-23 21 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson

Läs mer

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD)

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (5) Tid Kl 13.00 15.35 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 70-80 Närvarande: Protokoll 5/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-05-28 Ledamöter

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Majvor Smedberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Majvor Smedberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 16:00 Beslutande Ledamöter Carina Lorentzon (S), Ordförande Christer Bohm (V), 1:e vice ordförande Jolanta Walkow (S) Robert Ottosson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun. Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun. Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (9) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2015-05-18 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl. 15.15-16.12 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Lars Månsson, S, Carina Kärrlander, S, Kenneth Nilsson, KD 17-19

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Lars Månsson, S, Carina Kärrlander, S, Kenneth Nilsson, KD 17-19 Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Plats och tid Högby, kl 14:00-16:40 Plats och tid Beslutande Göran Westerberg, S Roger Max, V Kristin Kellander, FP ersätter Maud Steen, C Birgit Ekström, S

Läs mer

Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Joakim Öhman Eva Asthage. Johanna Åkerman, 24 Pia Westlin, Henrik Lewerissa, Marie Anstadius, 30

Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Joakim Öhman Eva Asthage. Johanna Åkerman, 24 Pia Westlin, Henrik Lewerissa, Marie Anstadius, 30 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 15.00-17.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Urpo Koivula (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Joakim

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Bert-Inge Nordberg. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande

Underskrifter Sekreterare. Bert-Inge Nordberg. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-25 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 17:00 19:22 Utses att justera Bert-Inge Nordberg Justeringens plats och datum Kommunhuset, Skärhamn,

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer