SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö"

Transkript

1 Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Maria Carlsson (S), vice ordförande Agneta Nordlund-G-son (M) Einar Håkansson (C) Edor Oscarsson (FP) Lars Melin (KD) Bo Hjalmarsson (S) Cecilia Lundin Danielsson (S) Håkan Frizén (V) Denice Sigvardsson (M) Andreas Håkansson (C) Patrik Mrad (KD) Ramon Serrate (S) Vasko Nedanovski (S) Gertrud Andersson (V) Erica Månsson, förvaltningschef Louise Olofsson, förvaltningssekreterare Ulrika Örnström, administrativ chef, samt 28 Carl-Bertil Löfqvist, platschef arenaservice Maria Lindgren Sjöman, handläggare fritid Perarne Hermansson, handläggare fritid, 15 Jessica Råhlin, avdelningschef fritid Peter Lindahl, arenachef Jörgen Waldén, utredare, samt 28 Daniel Folkesson, verksamhetsansvarig Institutet för lokal och regional demokrati, 15 punkt 1 Maria Carlsson (S) Kultur- och fritidsförvaltningen, Måndagen den 17 mars 2014 klockan Justerade paragrafer (26)

2 Ajournering Klockan och Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning: 15, 28, 16-27, Underskrifter Sekreterare Louise Olofsson Ordförande Ulf Hedin (M) Justerare Maria Carlsson (S) Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen. Underskrift. Louise Olofsson Utdragsbestyrkande 2(26)

3 Förteckning över fritidsnämndens ärenden 15 Information 16 Meddelanden och rapporter 17 Redovisning av delegeringsbeslut 18 Ekonomisk rapport för fritidsnämndens verksamheter till och med februari Översyn av fritidsnämndens regler för Stöd till fritidsverksamhet 20 Riktlinjer för bokning 21 Projektet Idrott, innovation och demokratiska rättigheter 22 Yttrande över planprogram Norra Öjaby 23 Yttrande över motion om klotter 24 Ansökan om kommunalt lån, Hovshaga AIF Svar på yrkande om ny prövning av beslut om parkeringsavgifter vid Växjö simhall (Utbyggnad av parkeringsplatsen vid Växjö simhall) Svar på yrkande om införande av rökförbud vid fritidsnämndens anläggningar Yttrande över motion om att utöka våra idrottsanläggningar med en centralt belägen ridbana 28 Svar på medborgarförslag om en inomhushall för skateboard 29 Investeringsbidrag år 2014, första fördelningen 30 Ombyggnation av reningsanläggning vid Lammhultsbadet 31 Övrigt Utdragsbestyrkande 3(26)

4 15 Information Dnr FN/2014:1 s beslut noterar följande information till protokollet: 1. Förstudie om integration och föreningsliv Daniel Folkesson, verksamhetsansvarig på Institutet för lokal och regional demokrati (ID), informerar om en förstudie som ID arbetar med. Förstudien ska kartlägga aktiviteter som det civila samhället erbjuder till nyanlända invandrare. 2. Internkontrollplanen Kultur- och fritidsförvaltningen har kontrollerat bidragsutbetalningar och inte hittat några avvikelser. 3. Förvaltningschefens information Den nya organisationen är på plats i sin helhet i och med att inne- och utegruppen har gått samman till Arenaservice. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med åtgärder efter medarbetarenkäten samt med målen för verksamheten. Den nya avdelningschefen för fritid presenterar sig. Administrativa chefen presenterar en djupare analys över avvikelser i det ekonomiska utfallet för Ordförandes information har fått möjlighet att yttra sig över möjligheten att anordna SM-veckan sommar 2016 och Ordförande har lämnat ett yttrande att fritidsnämnden ställer sig positiv till detta. Ordförande informerar om diverse möten som presidiet har deltagit i. Utdragsbestyrkande 4(26)

5 16 Meddelanden och rapporter Dnr FN/2014:2 s beslut lägger samtliga meddelanden och rapporter till handlingarna. Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i skrivelse den 3 mars 2014 inkomna meddelanden och rapporter. Utdragsbestyrkande 5(26)

6 17 Redovisning av delegeringsbeslut Dnr FN/2014:3 s beslut godkänner redovisningen av följande delegeringsbeslut: F har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till ordföranden och tjänstemän enligt en av fritidsnämnden antagen delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på fritidsnämndens närmast efterföljande sammanträde. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningen har i skrivelse 28 februari 2014 redovisat att delegeringsbeslut har fattas om följande ärenden enligt fastställda regler: Personalärenden Utdragsbestyrkande 6(26)

7 18 Ekonomisk rapport för fritidsnämndens verksamheter till och med februari 2014 Dnr FN/2014:17 s beslut lägger den ekonomiska rapporten för fritidsnämndens verksamheter till och med februari 2014 till handlingarna. Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar den 10 mars 2014 ekonomisk rapport för fritidsnämndens verksamheter till och februari Beslutsunderlag Ekonomisk rapport den 10 mars 2014 Utdragsbestyrkande 7(26)

8 19 Översyn av fritidsnämndens regler för Stöd till fritidsverksamhet Dnr FN/2010:107 s beslut 1. antar förslaget till regler för föreningsstöd med ändringen att stödet till egen anläggning baseras på 55 % och hyresstödet på 45 %. Reglerna gäller från och med den 1 januari föreslår att kommunfullmäktige beslutar om utformning av ett eventuellt stöd till politiska ungdomsorganisationer. s uppfattning är att ett stöd bör utgå från mandatfördelningen i kommunfullmäktige. har gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att föreslå förändringar i reglerna för föreningsstöd. Målet med denna översyn var att de nya reglerna ska vara enkla att förstå och använda, att de är anpassade för webbansökningar och självservicetjänster samt att de ska ge bättre förutsättningar för snabb och effektiv handläggning. Viktiga värdeord är demokratiskt, etik, miljö, jämställhet, mångfald och bredd. Vid fritidsnämndens workshop den 17 juni 2013 tydliggjorde nämndens ledamöter att det är viktigt att stödja och utveckla mångfaldsarbetet inom fritidsverksamheten i kommunen. Förslaget innebär följande justeringar: Generellt införs fasta ansökningstider, begreppet grundbelopp utgår ur texterna. Arbetet med att införa e-tjänster fortsätter under året. Verksamhetsbidrag: Aktivitetsstödet förändras till att baseras på antalet deltagare och antalet sammankomster (tidigare baserades det på sammankomster och medlemmar) samt ett grundstöd. Förslaget innebär att förening får 30 kronor per sammankomst och 2 kronor per deltagare samt ett grundstöd om 2000 kronor per år per bidragsberättigad förening. Gruppstorleken ändras till samma som Riksidrottsförbundet, det vill säga tre deltagare samt ledare. Startstödet höjs till 3000 kronor. Utdragsbestyrkande 8(26)

9 19 fortsättning Särskilt aktivitetsstöd direktservice kvarstår. Krav på att ansökan ska innehålla en plan för aktiviteterna införs. Stöd för integrering av funktionshindrade justeras något och ledarbeloppet höjs till 125 kr per timme. Ledarutbildningsbidraget höjs något och maxtaket baseras på antalet sammankomster. Projektstödet förtydligas och föreslås användas för utvecklingsprojekt inom jämställdhet och mångfald, för visionen om Europas grönaste stad samt annan av nämnden beslutad prioritering. Lokal- och anläggningsstödet är kommunens största stödform. I budgetbeslutet för 2014 minskades stödet med en besparing om 5 %, denna kvarstår vilket innebär att stödet till egen anläggning baseras på 52,25 % och hyresstödet på 42,75 %. Mindre textjusteringar är gjorda i övrigt. Förklaring grund för beslut om tak för lokal- och anläggningsstödet införs. Driftsstödet kommenteras. Investeringsstödet tillförs prioriteringsgrunder samt att beloppsgränsen höjs till ett prisbasbelopp. Förtydligande av vad ansökan ska innehålla. Utmärkelser, priser och stipendier tas med för att skapa överblick och ett samlat dokument om kommunens stöd för fritidsverksamhet. I allmänna bestämmelser har kravet på föreningens antal sammankomster minskats från 16 till 12 tillfällen per år. Ett krav på att föreningarna har en dokumenterad värdegrund med tillhörande handlingsplan ersätter tidigare policykrav. Frågan om och hur ett stöd till lokala politiska ungdomsorganisationer ska utformas bör enligt förvaltningen beslutas av kommunfullmäktige. Efter kommunfullmäktiges principbeslut införs detta i regelverket. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att om ett stöd ska finnas bör detta vara ett schalonstöd som beräknas utifrån det antal mandat som moderpartiet har i kommunfullmäktige. En förutsättning är att den lokala föreningen/klubben/avdelningen bedriver verksamhet och lämnar in årliga handlingar som övriga föreningar. Skälen till förslaget om schablonstöd är problematiken kring åsiktsregistrering vid krav på registrering av deltagare och aktiviteter. Förvaltningens bedömning är att det justerade regelverket innebär ökad öppenhet och begriplighet av kommunens regler för föreningsstöd. Mångfaldsfrågorna gynnas genom en tydligare prioritet i projektstödet. Avsikten är att införandet av Utdragsbestyrkande 9(26)

10 19 fortsättning e-tjänster kommer på sikt kommer att förenkla ansökningsprocessen och hanteringen för både föreningar och handläggare. Beslutsunderlag Förslag till fritidsnämndens regler för stöd till fritidsverksamhet Förvaltningschefens skrivelse den 18 februari 2014 Yrkanden Håkan Frizén (V): 1. antar förslaget till regler för föreningsstöd med ändringen att stödet till egen anläggning baseras på 55 % och hyresstödet på 45 %. Reglerna gäller från och med den 1 januari föreslår att kommunfullmäktige beslutar om utformning av ett eventuellt stöd till politiska ungdomsorganisationer. s uppfattning är att ett stöd bör utgå från mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt yrkandet. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen För kännedom Smålandsidrotten Utdragsbestyrkande 10(26)

11 20 Riktlinjer för bokning Dnr FN/2014:23 s beslut antar förslag till riktlinjer för bokning. I arbetet med att revidera reglerna för föreningsstöd har det uppmärksammats att det saknas aktuella skriftliga rutiner för kultur- och fritidsförvaltningens bokningsfunktion. Kultur- och fritidsförvaltningen har därför tagit fram riktlinjer för bokning. Förslaget har även kommunicerats med fotbollsalliansen i Växjö. Smålands fotbollsförbund har fått information om kommunens planer på att förbättra hanteringen av hur damfotbollen prioriteras. Föreningar kan säsongsvis ansöka om tider i kommunens anläggningar och hallar. Ofta är efterfrågan större än tillgången, varför prioritering behöver göras. Riktlinjerna är framtagna med målet att stödja en jämställd fritidsverksamhet med goda förutsättningar för barn och ungas fritidsverksamhet. Motionsverksamhet för vuxna är tydligt nedprioriterat till förmån för verksamhet ansluten till Riksidrottsförbundet samt annan föreningsverksamhet för barn och unga. Andra konsekvenser av förslaget är att fritidsnämndens prioriteringar och förvaltningens rutiner nu kan kommuniceras och därmed också granskas, vilket är till förmån för medborgare och föreningar. Beslutsunderlag Förslag till riktlinjer för bokning Förvaltningschefens skrivelse den 17 februari 2014 Beslutet skickas till För kännedom Smålandsidrotten Utdragsbestyrkande 11(26)

12 21 Projektet Idrott, innovation och demokratiska rättigheter Dnr FN/2013:96 s beslut 1. godkänner förslag till projektplan och ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att starta en förstudie till ett större metodutvecklingsprojekt med fokus idrott, innovation och demokratiska rättigheter. 2. avsätter kronor till en förstudie. Därefter beslutar fritidsnämnden om ny budget inför eventuellt fortsatt projektarbete. 3. Kultur- och fritidsförvaltningen ska också söka extern medfinansiering till projektet. Växjö kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, arbetar bland annat med idrottsfrämjande arbete. Trots flera satsningar för att nå olika grupper nås inte alla unga. Idrott bedrivs av föreningar, kommunen och privata aktörer. Projektet Idrott, innovation och demokratiska rättigheter startar med en förstudie som genom behovsinventering tillsammans med målgruppen ska förbereda för ett projekt som leder till nya innovativa arbetssätt. Utvärderingar av tidigare insatser i Växjö och riket, som exempelvis Urbant utvecklingsarbete i Växjö/Araby, visar på att delaktighet från målgruppen och samverkan mellan aktörer underskattas. Denna förstudie utgår från dessa erfarenheter. Förstudien och projektet kommer att gå i linje med de policys och program som ligger inom ramen för innehållet av projektet, såsom de fritidspolitiska målen, Växjö kommuns mångfaldspolicy och den länsgemensamma folkhälsopolicyn. I styrgruppen kommer målgruppen, organisationer och idrottens aktörer att medverka. I fritidsnämndens internbudget , under målområdet Demokrati och mångfald, finns verksamhetsmålet att starta ett större metodutvecklingsprojekt inom mångfaldsområdet. Strategin för detta är att en förstudie genomförs tillsammans med lämpliga projektpartners. Utdragsbestyrkande 12(26)

13 21 fortsättning Beslutsunderlag Förslag till projektplan den 24 februari 2014 Förvaltningschefens skrivelse den 17 februari 2014 Yrkanden Maria Carlsson (S): 1. godkänner förslag till projektplan och ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att starta en förstudie till ett större metodutvecklingsprojekt med fokus idrott, innovation och demokratiska rättigheter. 2. avsätter kronor till en förstudie. Därefter beslutar fritidsnämnden om ny budget inför eventuellt fortsatt projektarbete. 3. Kultur- och fritidsförvaltningen ska också söka extern medfinansiering till projektet. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt yrkandet. Utdragsbestyrkande 13(26)

14 22 Yttrande över planprogram Norra Öjaby Dnr FN/2014:22 s beslut lämnar följande synpunkter: Eftersom en stor del av området redan idag används för friluftsliv och rekreation, av såväl skolor och föreningar som av privatpersoner, finns ett behov av att bevara och vidareutveckla dessa områden. värnar om att de föreningar som är aktiva i området idag även fortsättningsvis har god tillgång till områden att bedriva sin verksamhet. För att området som omfattas av plangrammet ska bli attraktivt som boendemiljö betonar fritidsnämnden vikten av att öka tillgängligheten i Öjabyskogen för att fler ska få tillgång till området. De åtgärder som lyfts fram i Planprogrammet från Grönstrukturprogrammet skulle ge området en större attraktionskraft och användarvänlighet för såväl barn och ungdomar som för vuxna och äldre. Inom området för bostadsbyggnation bör plats för spontanidrott planeras. Närmast belägna spontanyta är en mindre gräsyta med små mål för bollspel vid Lunnabyvägen. Närmast efter det är det ytorna vid Öjaby skola och bandybanan, samtliga alternativ är långt för barnen att ta sig för spontanidrott. betonar också vikten av att trygga och attraktiva stråk för cykeloch gångtrafikanter skapas från området till Öjabys olika delar och även vidare in mot Växjö centrum. Kommunstyrelsen har den 7 februari 2014 översänt Planprogram Norra Öjaby för samråd. Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna att bygga bostäder på fastigheten Öjaby 9:4, att utöka verksamhetsmarken längs med Nylandavägen för logistiksföretag och för att företag som har intresse av att lokalisera sig i anknytning till flygplatsen, samt att hitta avgränsningen för den tätortsnära naturmarken norr om Öjaby. Utdragsbestyrkande 14(26)

15 22 fortsättning Beslutsunderlag Programhandling, planprogram Norra Öjaby Information om samråd Skrivelse om planprogram Norra Öjaby Förvaltningschefens skrivelse den 18 februari 2014 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 15(26)

16 23 Yttrande över motion om klotter Dnr FN/2014:19 s beslut bordlägger ärendet. Kommunstyrelsen har översänt motion om klotter för yttrande. Motionen är skriven av Anders Lindoff (S) och grundas på behovet av att få bukt med det olagliga klottret. Förslaget är att näten runt cirkusfotbollen på Spetsamossen ska fungera som upphängningsyta. Alternativt grönytorna i området. Skatebanorna lyfts också fram som ett förslag att utsmycka med graffittimålning. Kulturnämnden har en pågående utredning om laglig graffittivägg vilken kommer att ligga till grund för framtida beslut i frågan. Beslutsunderlag Motion om klotter Följebrev till remiss Förvaltningschefens skrivelse den 17 februari 2014 Yrkanden Maria Carlsson (S): bordlägger ärendet. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt yrkandet. Beslutet skickas till För kännedom Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 16(26)

17 24 Ansökan om kommunalt lån, Hovshaga AIF Dnr FN/2013:87 s beslut konstaterar att föreningen lever upp till de fastställda kriterierna för utlåning och tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar utlåning av det sökta beloppet. Hovshaga AIF är den idrottsförening i Växjö kommun som har störst barn- och ungdomsverksamhet. Föreningen äger två gräsfotbollsplaner på området och dessa är de enda planerna som finns inom stadsdelen. Den ena av dessa planer är i mycket dåligt skick och kan inte användas stora delar av säsongen på grund av att den inte tål nederbörd. Detta innebär att föreningen tvingas hyra planer av kommunen för att kunna bedriva sin verksamhet, vilket genererar högre kostnader för föreningen. Föreningen har på egen hand finansierat befintliga planer genom ideella krafter, huvudsakligen genom arrangemang av konserter. Hovshaga AIF ansöker om ett lån om kronor. beviljade i december 2013 Hovshaga AIF ett investeringsbidrag om kronor. Därmed återstår ett behov om kronor. Stadsdelen Hovshaga är den stadsdel som vuxit mest under de senaste tjugo åren. Antalet barn och ungdomar har ökat markant vilket innebär att föreningen har begränsade möjligheter att tillgodose samtliga lagens behov av plantider. Enligt prognosen kommer antalet barn i området att fortsätta öka de närmaste nio åren. Genom att bevilja Hovshaga AIF lån för investering i en konstgräsplan och en 7- manna gräsplan frigörs tider på kommunens planer för andra föreningar. Detta genom att Hovshaga AIF kan använda sina planer på ett bättre och effektivare sätt. Utdragsbestyrkande 17(26)

18 24 fortsättning Yrkanden Ulf Hedin (M): konstaterar att föreningen lever upp till de fastställda kriterierna för utlåning och tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar utlåning av det sökta beloppet. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt yrkandet. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen För kännedom Hovshaga AIF Utdragsbestyrkande 18(26)

19 25 Svar på yrkande om ny prövning av beslut om parkeringsavgifter vid Växjö simhall (Utbyggnad av parkeringsplatsen vid Växjö simhall) Dnr FN/2011:70 s beslut Beslutet om parkeringsavgifter vid Växjö simhall tas upp till ny prövning i fritidsnämnden när kostnaden för parkeringsutbyggnaden har finansierats av parkeringsavgifterna. Socialdemokraterna och vänsterpartiet har i en skrivelse till fritidsnämnden yrkat att beslutet om införandet av parkeringsavgifter vid simhallen ska omprövas på grund av att det blir kostsamt för personer som regelbundet besöker simhallen. beslutade den 23 april att införa parkeringsavgifter vid simhallen i Växjö. Anledningen till införandet av parkeringsavgifter var dels att frigöra parkeringsytor till simhallsbesökarna, dels att finansiera byggnation av nya parkeringsplatser. Kostnad för utbyggnad av ny parkeringsplats vid simhallen slutade på kronor (inklusive parkeringsautomater). Intäkter från parkeringsavgifter beräknas till cirka kronor per år vid 40 % beläggning och 100 % betalningsvillighet. Finansieringen av parkeringsutbyggnaden skulle således ta minst två år. Beslutsunderlag Skrivelse med yrkande om ny prövning av beslut om parkeringsavgifter vid Växjö simhall Förvaltningschefens skrivelse den 14 februari 2014 Yrkanden Håkan Frizén (V) med instämmande av Cecilia Lundin Danielsson (S): beslutar att de aktuella parkeringsavgifterna tas bort. Ulf Hedin (M) med instämmande av Lars Melin (KD): Beslutet om parkeringsavgifter vid Växjö simhall tas upp till ny prövning i fritidsnämnden när kostnaden för parkeringsutbyggnaden har finansierats av parkeringsavgifterna. Utdragsbestyrkande 19(26)

20 25 fortsättning Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Ulf Hedins yrkande. Omröstning begärs. godkänner följande omröstningsordning: Ja för bifall till Ulf Hedins yrkande. Nej för bifall till Håkan Frizéns yrkande. Omröstningsresultat Ulf Hedins yrkande antas med 5 röster mot 4 röster för Håkan Frizéns yrkande. Ledamöter Ersättare som tjänstgör Ja-röst Nej-röst Avstår Maria Carlsson (S) Nej Agneta Nordlund-G-son (M) Ja Einar Håkansson (C) Ja Edor Oscarsson (FP) Ja Lars Melin (KD) Ja Bo Hjalmarsson (S) Nej Cecilia Lundin Danielsson (S) Nej Håkan Frizén (V) Nej Ulf Hedin (M) Ja Omröstningsresultat 5 4 Beslutet skickas till För kännedom Socialdemokraterna Vänsterpartiet Utdragsbestyrkande 20(26)

21 26 Svar på yrkande om införande av rökförbud vid fritidsnämndens anläggningar Dnr FN/2013:73 s beslut Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att sätta upp skyltar med Rökning förbjuden och flytta askkopparna på fritidsnämndens anläggningar en bit från entréerna. Socialdemokraterna och vänsterpartiet har lämnat in en skrivelse med yrkande om att införa rökförbud utanför nämndens fritidsanläggningar och då främst simhallen. Ett generellt rökförbud utanför kommunens fritidsanläggningar är inte möjligt eftersom det saknas stöd för detta i lag. Undantaget är skolgårdar där det finns lagstöd för rökförbud. har dock möjlighet att sätta upp skyltar med Rökning förbjuden utanför sport- och fritidsanläggningar, dock utan möjlighet att avvisa de som inte följer budskapet på skyltarna. Beslutsunderlag Yrkande om införande av rökförbud vid fritidsnämndens anläggningar Förvaltningschefens skrivelse den 6 februari 2014 Yrkanden Ulf Hedin (M): Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att sätta upp skyltar med Rökning förbjuden och flytta askkopparna på fritidsnämndens anläggningar en bit från entréerna. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt yrkandet. Beslutet skickas till För kännedom Socialdemokraterna Vänsterpartiet Utdragsbestyrkande 21(26)

22 27 Yttrande över motion om att utöka våra idrottsanläggningar med en centralt belägen ridbana Dnr FN/2014:10 s beslut lämnar följande yttrande på motionen: delar motionens intentioner och anser att en utredning kring ridsporten i Växjö ska göras. ska fortsätta arbetet med att stötta ridsportsalliansen i Växjö och dess arbete. Utredningen ska belysa vilka behov och utmaningar som finns för ridsporten i Växjö i framtiden. Ann-Kristin Lindquist (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att låta fritidsnämnden i samråd med ridklubbarna utreda frågan om att komma till ett gemensamt åtagande för genomförande och anläggande av en centralt belägen arena för ridsport i Växjö. har fått motionen på remiss för att lämna ett yttrande. Beslutsunderlag Motion om att utöka våra idrottsanläggningar med en centralt belägen ridbana Följebrev till remiss Förvaltningschefens skrivelse den 19 februari 2014 Yrkanden Maria Carlsson (S) med instämmande av Håkan Frizén (V): lämnar följande yttrande på motionen: delar motionens intentioner och anser att en utredning kring ridsporten i Växjö ska göras. ska fortsätta arbetet med att stötta ridsportsalliansen i Växjö och dess arbete. Utredningen ska belysa vilka behov och utmaningar som finns för ridsporten i Växjö i framtiden. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt yrkandet. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkande 22(26)

23 28 Svar på medborgarförslag om en inomhushall för skateboard Dnr FN/2013:7 s beslut lämnar följande svar på medborgarförslaget: Kultur- och fritidsförvaltningen ser mycket positivt på den verksamhet som Växjö Skate bedriver. Föreningen gör ett viktigt arbete i skateparken på Spetsamossen som byggdes i samverkan med föreningen. Sedan en tid tillbaka pågår en positiv diskussion mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Växjö Skate om att hitta en lämplig inomhushall för skateboard. Kultur- och fritidsförvaltningen har ingen möjlighet att förmedla lokaler till Växjö Skate men är, liksom till övriga föreningar, behjälplig med tips, råd och stöd. Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på en framtida lokal med anställda som sköter verksamheten. I samverkan med andra förvaltningar (skol- och barnomsorgsförvaltningen, gymnasieförvaltningen samt arbete och välfärd) skulle ett Ungdomens Hus med skateboard kunna vara en del av ett bra koncept. Ett medborgarförslag om en inomhushall för skateboard har den 11 januari 2014 inkommit till Växjö kommun. Kommunstyrelsen har överlämnat medborgarförslaget till fritidsnämnden för besvarande. Förvaltningschefen har i skrivelse den 25 februari 2014 lämnat förslag på svar på medborgarförslaget. Beslutet skickas till Förslagsställare Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkande 23(26)

24 29 Investeringsbidrag år 2014, första fördelningen Dnr FN/2014:5 s beslut beviljar investeringsbidrag till föreningar enligt följande: Förening Ändamål Bidrag kronor Växjö AIS Renovering av kök i VAIS-torpet Theleborgs ryttarsällskap Nytt underlag i ridhuset Åby/Tjureda IF 2 nya omklädningsrum till idrottsplatsen Funkibator Transportbil Summa I fritidsnämndens budget finns för 2014 finns 1 miljon kronor upptaget på verksamhet 3213, Investeringsbidrag till föreningar. Fördelningen sker vid två tillfällen per år. Ansökan ska lämnas in senast den 1 mars och den 1 september. Följande föreningar har ansökt om investeringsbidrag till den första fördelningen 2014: Förening Ändamål Ansökan, bidrag kronor Växjö AIS Renovering av kök i VAIS-torpet Theleborgs ryttarsällskap Nytt underlag i ridhuset Theleborgs ryttarsällskap Nya vindskivor Theleborgs ryttarsällskap Målnings utvändigt ridhuset Theleborgs ryttarsällskap Ridhusspeglar Åby/Tjureda IF 2 nya omklädningsrum till idrottsplatsen Funkibator Transportbil Summa Åby/Tjureda IF och Theleborgs ryttarsällskap tas upp i december för eventuell ytterligare tilldelning om utrymme medges. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i skrivelse den 26 februari 2014 redogjort för inkomna ansökningar om investeringsbidrag och lagt förslag på fördelning av bidraget. Beslutet skickas till För kännedom Berörda föreningar Utdragsbestyrkande 24(26)

25 30 Ombyggnation av reningsanläggning vid Lammhultsbadet Dnr FN/2011:114 s beslut avsätter ytterligare 1,5 miljoner kronor för att färdigställa projektet. har tidigare beslutat att avsätta 3 miljoner kronor för ny reningsanläggning vid Lammhultsbadet. Detta beslut baserades på en kalkyl som upprättats av konsultfirman som fick uppdraget att ta fram erforderliga handlingar för projektets genomförande. Projektet var tänkt som en totalentreprenad med en ansvarig entreprenör för helheten. Vid första anbudstidens utgång i september 2013 kom dock inga anbud in för projektet. Kultur- och fritidsförvaltningen beslutade då att dela upp entreprenaden i två delar, en för reningsprocessdelen och en för byggdelen. När anbuden för de båda delarna utvärderats konstaterades att projektet blivit cirka 1,5 miljoner kronor dyrare. Sammanfattning Kostnaden för reningsanläggningen blir ca 1,5 miljoner kronor dyrare än vad som budgeterats, på grund av en felaktig kalkyl av konsulten. Totalkostnaden för reningsanläggningen beräknas således till 4,5 miljoner kronor. Yrkanden Ulf Hedin (M): avsätter ytterligare 1,5 miljoner kronor för att färdigställa projektet. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och finner att fritidsnämnden beslutar enligt yrkandet. Beslutet skickas till För kännedom Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 25(26)

26 31 Övrigt Vid dagens sammanträde ställs inga övriga frågor. Utdragsbestyrkande 26(26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M)

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer