SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö"

Transkript

1 Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Maria Carlsson (S), vice ordförande Agneta Nordlund-G-son (M) Einar Håkansson (C) Edor Oscarsson (FP) Lars Melin (KD) Bo Hjalmarsson (S) Cecilia Lundin Danielsson (S) Håkan Frizén (V) Denice Sigvardsson (M) Andreas Håkansson (C) Patrik Mrad (KD) Ramon Serrate (S) Vasko Nedanovski (S) Gertrud Andersson (V) Erica Månsson, förvaltningschef Louise Olofsson, förvaltningssekreterare Ulrika Örnström, administrativ chef, samt 28 Carl-Bertil Löfqvist, platschef arenaservice Maria Lindgren Sjöman, handläggare fritid Perarne Hermansson, handläggare fritid, 15 Jessica Råhlin, avdelningschef fritid Peter Lindahl, arenachef Jörgen Waldén, utredare, samt 28 Daniel Folkesson, verksamhetsansvarig Institutet för lokal och regional demokrati, 15 punkt 1 Maria Carlsson (S) Kultur- och fritidsförvaltningen, Måndagen den 17 mars 2014 klockan Justerade paragrafer (26)

2 Ajournering Klockan och Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning: 15, 28, 16-27, Underskrifter Sekreterare Louise Olofsson Ordförande Ulf Hedin (M) Justerare Maria Carlsson (S) Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen. Underskrift. Louise Olofsson Utdragsbestyrkande 2(26)

3 Förteckning över fritidsnämndens ärenden 15 Information 16 Meddelanden och rapporter 17 Redovisning av delegeringsbeslut 18 Ekonomisk rapport för fritidsnämndens verksamheter till och med februari Översyn av fritidsnämndens regler för Stöd till fritidsverksamhet 20 Riktlinjer för bokning 21 Projektet Idrott, innovation och demokratiska rättigheter 22 Yttrande över planprogram Norra Öjaby 23 Yttrande över motion om klotter 24 Ansökan om kommunalt lån, Hovshaga AIF Svar på yrkande om ny prövning av beslut om parkeringsavgifter vid Växjö simhall (Utbyggnad av parkeringsplatsen vid Växjö simhall) Svar på yrkande om införande av rökförbud vid fritidsnämndens anläggningar Yttrande över motion om att utöka våra idrottsanläggningar med en centralt belägen ridbana 28 Svar på medborgarförslag om en inomhushall för skateboard 29 Investeringsbidrag år 2014, första fördelningen 30 Ombyggnation av reningsanläggning vid Lammhultsbadet 31 Övrigt Utdragsbestyrkande 3(26)

4 15 Information Dnr FN/2014:1 s beslut noterar följande information till protokollet: 1. Förstudie om integration och föreningsliv Daniel Folkesson, verksamhetsansvarig på Institutet för lokal och regional demokrati (ID), informerar om en förstudie som ID arbetar med. Förstudien ska kartlägga aktiviteter som det civila samhället erbjuder till nyanlända invandrare. 2. Internkontrollplanen Kultur- och fritidsförvaltningen har kontrollerat bidragsutbetalningar och inte hittat några avvikelser. 3. Förvaltningschefens information Den nya organisationen är på plats i sin helhet i och med att inne- och utegruppen har gått samman till Arenaservice. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med åtgärder efter medarbetarenkäten samt med målen för verksamheten. Den nya avdelningschefen för fritid presenterar sig. Administrativa chefen presenterar en djupare analys över avvikelser i det ekonomiska utfallet för Ordförandes information har fått möjlighet att yttra sig över möjligheten att anordna SM-veckan sommar 2016 och Ordförande har lämnat ett yttrande att fritidsnämnden ställer sig positiv till detta. Ordförande informerar om diverse möten som presidiet har deltagit i. Utdragsbestyrkande 4(26)

5 16 Meddelanden och rapporter Dnr FN/2014:2 s beslut lägger samtliga meddelanden och rapporter till handlingarna. Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i skrivelse den 3 mars 2014 inkomna meddelanden och rapporter. Utdragsbestyrkande 5(26)

6 17 Redovisning av delegeringsbeslut Dnr FN/2014:3 s beslut godkänner redovisningen av följande delegeringsbeslut: F har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till ordföranden och tjänstemän enligt en av fritidsnämnden antagen delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på fritidsnämndens närmast efterföljande sammanträde. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningen har i skrivelse 28 februari 2014 redovisat att delegeringsbeslut har fattas om följande ärenden enligt fastställda regler: Personalärenden Utdragsbestyrkande 6(26)

7 18 Ekonomisk rapport för fritidsnämndens verksamheter till och med februari 2014 Dnr FN/2014:17 s beslut lägger den ekonomiska rapporten för fritidsnämndens verksamheter till och med februari 2014 till handlingarna. Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar den 10 mars 2014 ekonomisk rapport för fritidsnämndens verksamheter till och februari Beslutsunderlag Ekonomisk rapport den 10 mars 2014 Utdragsbestyrkande 7(26)

8 19 Översyn av fritidsnämndens regler för Stöd till fritidsverksamhet Dnr FN/2010:107 s beslut 1. antar förslaget till regler för föreningsstöd med ändringen att stödet till egen anläggning baseras på 55 % och hyresstödet på 45 %. Reglerna gäller från och med den 1 januari föreslår att kommunfullmäktige beslutar om utformning av ett eventuellt stöd till politiska ungdomsorganisationer. s uppfattning är att ett stöd bör utgå från mandatfördelningen i kommunfullmäktige. har gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att föreslå förändringar i reglerna för föreningsstöd. Målet med denna översyn var att de nya reglerna ska vara enkla att förstå och använda, att de är anpassade för webbansökningar och självservicetjänster samt att de ska ge bättre förutsättningar för snabb och effektiv handläggning. Viktiga värdeord är demokratiskt, etik, miljö, jämställhet, mångfald och bredd. Vid fritidsnämndens workshop den 17 juni 2013 tydliggjorde nämndens ledamöter att det är viktigt att stödja och utveckla mångfaldsarbetet inom fritidsverksamheten i kommunen. Förslaget innebär följande justeringar: Generellt införs fasta ansökningstider, begreppet grundbelopp utgår ur texterna. Arbetet med att införa e-tjänster fortsätter under året. Verksamhetsbidrag: Aktivitetsstödet förändras till att baseras på antalet deltagare och antalet sammankomster (tidigare baserades det på sammankomster och medlemmar) samt ett grundstöd. Förslaget innebär att förening får 30 kronor per sammankomst och 2 kronor per deltagare samt ett grundstöd om 2000 kronor per år per bidragsberättigad förening. Gruppstorleken ändras till samma som Riksidrottsförbundet, det vill säga tre deltagare samt ledare. Startstödet höjs till 3000 kronor. Utdragsbestyrkande 8(26)

9 19 fortsättning Särskilt aktivitetsstöd direktservice kvarstår. Krav på att ansökan ska innehålla en plan för aktiviteterna införs. Stöd för integrering av funktionshindrade justeras något och ledarbeloppet höjs till 125 kr per timme. Ledarutbildningsbidraget höjs något och maxtaket baseras på antalet sammankomster. Projektstödet förtydligas och föreslås användas för utvecklingsprojekt inom jämställdhet och mångfald, för visionen om Europas grönaste stad samt annan av nämnden beslutad prioritering. Lokal- och anläggningsstödet är kommunens största stödform. I budgetbeslutet för 2014 minskades stödet med en besparing om 5 %, denna kvarstår vilket innebär att stödet till egen anläggning baseras på 52,25 % och hyresstödet på 42,75 %. Mindre textjusteringar är gjorda i övrigt. Förklaring grund för beslut om tak för lokal- och anläggningsstödet införs. Driftsstödet kommenteras. Investeringsstödet tillförs prioriteringsgrunder samt att beloppsgränsen höjs till ett prisbasbelopp. Förtydligande av vad ansökan ska innehålla. Utmärkelser, priser och stipendier tas med för att skapa överblick och ett samlat dokument om kommunens stöd för fritidsverksamhet. I allmänna bestämmelser har kravet på föreningens antal sammankomster minskats från 16 till 12 tillfällen per år. Ett krav på att föreningarna har en dokumenterad värdegrund med tillhörande handlingsplan ersätter tidigare policykrav. Frågan om och hur ett stöd till lokala politiska ungdomsorganisationer ska utformas bör enligt förvaltningen beslutas av kommunfullmäktige. Efter kommunfullmäktiges principbeslut införs detta i regelverket. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att om ett stöd ska finnas bör detta vara ett schalonstöd som beräknas utifrån det antal mandat som moderpartiet har i kommunfullmäktige. En förutsättning är att den lokala föreningen/klubben/avdelningen bedriver verksamhet och lämnar in årliga handlingar som övriga föreningar. Skälen till förslaget om schablonstöd är problematiken kring åsiktsregistrering vid krav på registrering av deltagare och aktiviteter. Förvaltningens bedömning är att det justerade regelverket innebär ökad öppenhet och begriplighet av kommunens regler för föreningsstöd. Mångfaldsfrågorna gynnas genom en tydligare prioritet i projektstödet. Avsikten är att införandet av Utdragsbestyrkande 9(26)

10 19 fortsättning e-tjänster kommer på sikt kommer att förenkla ansökningsprocessen och hanteringen för både föreningar och handläggare. Beslutsunderlag Förslag till fritidsnämndens regler för stöd till fritidsverksamhet Förvaltningschefens skrivelse den 18 februari 2014 Yrkanden Håkan Frizén (V): 1. antar förslaget till regler för föreningsstöd med ändringen att stödet till egen anläggning baseras på 55 % och hyresstödet på 45 %. Reglerna gäller från och med den 1 januari föreslår att kommunfullmäktige beslutar om utformning av ett eventuellt stöd till politiska ungdomsorganisationer. s uppfattning är att ett stöd bör utgå från mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt yrkandet. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen För kännedom Smålandsidrotten Utdragsbestyrkande 10(26)

11 20 Riktlinjer för bokning Dnr FN/2014:23 s beslut antar förslag till riktlinjer för bokning. I arbetet med att revidera reglerna för föreningsstöd har det uppmärksammats att det saknas aktuella skriftliga rutiner för kultur- och fritidsförvaltningens bokningsfunktion. Kultur- och fritidsförvaltningen har därför tagit fram riktlinjer för bokning. Förslaget har även kommunicerats med fotbollsalliansen i Växjö. Smålands fotbollsförbund har fått information om kommunens planer på att förbättra hanteringen av hur damfotbollen prioriteras. Föreningar kan säsongsvis ansöka om tider i kommunens anläggningar och hallar. Ofta är efterfrågan större än tillgången, varför prioritering behöver göras. Riktlinjerna är framtagna med målet att stödja en jämställd fritidsverksamhet med goda förutsättningar för barn och ungas fritidsverksamhet. Motionsverksamhet för vuxna är tydligt nedprioriterat till förmån för verksamhet ansluten till Riksidrottsförbundet samt annan föreningsverksamhet för barn och unga. Andra konsekvenser av förslaget är att fritidsnämndens prioriteringar och förvaltningens rutiner nu kan kommuniceras och därmed också granskas, vilket är till förmån för medborgare och föreningar. Beslutsunderlag Förslag till riktlinjer för bokning Förvaltningschefens skrivelse den 17 februari 2014 Beslutet skickas till För kännedom Smålandsidrotten Utdragsbestyrkande 11(26)

12 21 Projektet Idrott, innovation och demokratiska rättigheter Dnr FN/2013:96 s beslut 1. godkänner förslag till projektplan och ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att starta en förstudie till ett större metodutvecklingsprojekt med fokus idrott, innovation och demokratiska rättigheter. 2. avsätter kronor till en förstudie. Därefter beslutar fritidsnämnden om ny budget inför eventuellt fortsatt projektarbete. 3. Kultur- och fritidsförvaltningen ska också söka extern medfinansiering till projektet. Växjö kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, arbetar bland annat med idrottsfrämjande arbete. Trots flera satsningar för att nå olika grupper nås inte alla unga. Idrott bedrivs av föreningar, kommunen och privata aktörer. Projektet Idrott, innovation och demokratiska rättigheter startar med en förstudie som genom behovsinventering tillsammans med målgruppen ska förbereda för ett projekt som leder till nya innovativa arbetssätt. Utvärderingar av tidigare insatser i Växjö och riket, som exempelvis Urbant utvecklingsarbete i Växjö/Araby, visar på att delaktighet från målgruppen och samverkan mellan aktörer underskattas. Denna förstudie utgår från dessa erfarenheter. Förstudien och projektet kommer att gå i linje med de policys och program som ligger inom ramen för innehållet av projektet, såsom de fritidspolitiska målen, Växjö kommuns mångfaldspolicy och den länsgemensamma folkhälsopolicyn. I styrgruppen kommer målgruppen, organisationer och idrottens aktörer att medverka. I fritidsnämndens internbudget , under målområdet Demokrati och mångfald, finns verksamhetsmålet att starta ett större metodutvecklingsprojekt inom mångfaldsområdet. Strategin för detta är att en förstudie genomförs tillsammans med lämpliga projektpartners. Utdragsbestyrkande 12(26)

13 21 fortsättning Beslutsunderlag Förslag till projektplan den 24 februari 2014 Förvaltningschefens skrivelse den 17 februari 2014 Yrkanden Maria Carlsson (S): 1. godkänner förslag till projektplan och ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att starta en förstudie till ett större metodutvecklingsprojekt med fokus idrott, innovation och demokratiska rättigheter. 2. avsätter kronor till en förstudie. Därefter beslutar fritidsnämnden om ny budget inför eventuellt fortsatt projektarbete. 3. Kultur- och fritidsförvaltningen ska också söka extern medfinansiering till projektet. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt yrkandet. Utdragsbestyrkande 13(26)

14 22 Yttrande över planprogram Norra Öjaby Dnr FN/2014:22 s beslut lämnar följande synpunkter: Eftersom en stor del av området redan idag används för friluftsliv och rekreation, av såväl skolor och föreningar som av privatpersoner, finns ett behov av att bevara och vidareutveckla dessa områden. värnar om att de föreningar som är aktiva i området idag även fortsättningsvis har god tillgång till områden att bedriva sin verksamhet. För att området som omfattas av plangrammet ska bli attraktivt som boendemiljö betonar fritidsnämnden vikten av att öka tillgängligheten i Öjabyskogen för att fler ska få tillgång till området. De åtgärder som lyfts fram i Planprogrammet från Grönstrukturprogrammet skulle ge området en större attraktionskraft och användarvänlighet för såväl barn och ungdomar som för vuxna och äldre. Inom området för bostadsbyggnation bör plats för spontanidrott planeras. Närmast belägna spontanyta är en mindre gräsyta med små mål för bollspel vid Lunnabyvägen. Närmast efter det är det ytorna vid Öjaby skola och bandybanan, samtliga alternativ är långt för barnen att ta sig för spontanidrott. betonar också vikten av att trygga och attraktiva stråk för cykeloch gångtrafikanter skapas från området till Öjabys olika delar och även vidare in mot Växjö centrum. Kommunstyrelsen har den 7 februari 2014 översänt Planprogram Norra Öjaby för samråd. Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna att bygga bostäder på fastigheten Öjaby 9:4, att utöka verksamhetsmarken längs med Nylandavägen för logistiksföretag och för att företag som har intresse av att lokalisera sig i anknytning till flygplatsen, samt att hitta avgränsningen för den tätortsnära naturmarken norr om Öjaby. Utdragsbestyrkande 14(26)

15 22 fortsättning Beslutsunderlag Programhandling, planprogram Norra Öjaby Information om samråd Skrivelse om planprogram Norra Öjaby Förvaltningschefens skrivelse den 18 februari 2014 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 15(26)

16 23 Yttrande över motion om klotter Dnr FN/2014:19 s beslut bordlägger ärendet. Kommunstyrelsen har översänt motion om klotter för yttrande. Motionen är skriven av Anders Lindoff (S) och grundas på behovet av att få bukt med det olagliga klottret. Förslaget är att näten runt cirkusfotbollen på Spetsamossen ska fungera som upphängningsyta. Alternativt grönytorna i området. Skatebanorna lyfts också fram som ett förslag att utsmycka med graffittimålning. Kulturnämnden har en pågående utredning om laglig graffittivägg vilken kommer att ligga till grund för framtida beslut i frågan. Beslutsunderlag Motion om klotter Följebrev till remiss Förvaltningschefens skrivelse den 17 februari 2014 Yrkanden Maria Carlsson (S): bordlägger ärendet. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt yrkandet. Beslutet skickas till För kännedom Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 16(26)

17 24 Ansökan om kommunalt lån, Hovshaga AIF Dnr FN/2013:87 s beslut konstaterar att föreningen lever upp till de fastställda kriterierna för utlåning och tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar utlåning av det sökta beloppet. Hovshaga AIF är den idrottsförening i Växjö kommun som har störst barn- och ungdomsverksamhet. Föreningen äger två gräsfotbollsplaner på området och dessa är de enda planerna som finns inom stadsdelen. Den ena av dessa planer är i mycket dåligt skick och kan inte användas stora delar av säsongen på grund av att den inte tål nederbörd. Detta innebär att föreningen tvingas hyra planer av kommunen för att kunna bedriva sin verksamhet, vilket genererar högre kostnader för föreningen. Föreningen har på egen hand finansierat befintliga planer genom ideella krafter, huvudsakligen genom arrangemang av konserter. Hovshaga AIF ansöker om ett lån om kronor. beviljade i december 2013 Hovshaga AIF ett investeringsbidrag om kronor. Därmed återstår ett behov om kronor. Stadsdelen Hovshaga är den stadsdel som vuxit mest under de senaste tjugo åren. Antalet barn och ungdomar har ökat markant vilket innebär att föreningen har begränsade möjligheter att tillgodose samtliga lagens behov av plantider. Enligt prognosen kommer antalet barn i området att fortsätta öka de närmaste nio åren. Genom att bevilja Hovshaga AIF lån för investering i en konstgräsplan och en 7- manna gräsplan frigörs tider på kommunens planer för andra föreningar. Detta genom att Hovshaga AIF kan använda sina planer på ett bättre och effektivare sätt. Utdragsbestyrkande 17(26)

18 24 fortsättning Yrkanden Ulf Hedin (M): konstaterar att föreningen lever upp till de fastställda kriterierna för utlåning och tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar utlåning av det sökta beloppet. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt yrkandet. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen För kännedom Hovshaga AIF Utdragsbestyrkande 18(26)

19 25 Svar på yrkande om ny prövning av beslut om parkeringsavgifter vid Växjö simhall (Utbyggnad av parkeringsplatsen vid Växjö simhall) Dnr FN/2011:70 s beslut Beslutet om parkeringsavgifter vid Växjö simhall tas upp till ny prövning i fritidsnämnden när kostnaden för parkeringsutbyggnaden har finansierats av parkeringsavgifterna. Socialdemokraterna och vänsterpartiet har i en skrivelse till fritidsnämnden yrkat att beslutet om införandet av parkeringsavgifter vid simhallen ska omprövas på grund av att det blir kostsamt för personer som regelbundet besöker simhallen. beslutade den 23 april att införa parkeringsavgifter vid simhallen i Växjö. Anledningen till införandet av parkeringsavgifter var dels att frigöra parkeringsytor till simhallsbesökarna, dels att finansiera byggnation av nya parkeringsplatser. Kostnad för utbyggnad av ny parkeringsplats vid simhallen slutade på kronor (inklusive parkeringsautomater). Intäkter från parkeringsavgifter beräknas till cirka kronor per år vid 40 % beläggning och 100 % betalningsvillighet. Finansieringen av parkeringsutbyggnaden skulle således ta minst två år. Beslutsunderlag Skrivelse med yrkande om ny prövning av beslut om parkeringsavgifter vid Växjö simhall Förvaltningschefens skrivelse den 14 februari 2014 Yrkanden Håkan Frizén (V) med instämmande av Cecilia Lundin Danielsson (S): beslutar att de aktuella parkeringsavgifterna tas bort. Ulf Hedin (M) med instämmande av Lars Melin (KD): Beslutet om parkeringsavgifter vid Växjö simhall tas upp till ny prövning i fritidsnämnden när kostnaden för parkeringsutbyggnaden har finansierats av parkeringsavgifterna. Utdragsbestyrkande 19(26)

20 25 fortsättning Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt Ulf Hedins yrkande. Omröstning begärs. godkänner följande omröstningsordning: Ja för bifall till Ulf Hedins yrkande. Nej för bifall till Håkan Frizéns yrkande. Omröstningsresultat Ulf Hedins yrkande antas med 5 röster mot 4 röster för Håkan Frizéns yrkande. Ledamöter Ersättare som tjänstgör Ja-röst Nej-röst Avstår Maria Carlsson (S) Nej Agneta Nordlund-G-son (M) Ja Einar Håkansson (C) Ja Edor Oscarsson (FP) Ja Lars Melin (KD) Ja Bo Hjalmarsson (S) Nej Cecilia Lundin Danielsson (S) Nej Håkan Frizén (V) Nej Ulf Hedin (M) Ja Omröstningsresultat 5 4 Beslutet skickas till För kännedom Socialdemokraterna Vänsterpartiet Utdragsbestyrkande 20(26)

21 26 Svar på yrkande om införande av rökförbud vid fritidsnämndens anläggningar Dnr FN/2013:73 s beslut Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att sätta upp skyltar med Rökning förbjuden och flytta askkopparna på fritidsnämndens anläggningar en bit från entréerna. Socialdemokraterna och vänsterpartiet har lämnat in en skrivelse med yrkande om att införa rökförbud utanför nämndens fritidsanläggningar och då främst simhallen. Ett generellt rökförbud utanför kommunens fritidsanläggningar är inte möjligt eftersom det saknas stöd för detta i lag. Undantaget är skolgårdar där det finns lagstöd för rökförbud. har dock möjlighet att sätta upp skyltar med Rökning förbjuden utanför sport- och fritidsanläggningar, dock utan möjlighet att avvisa de som inte följer budskapet på skyltarna. Beslutsunderlag Yrkande om införande av rökförbud vid fritidsnämndens anläggningar Förvaltningschefens skrivelse den 6 februari 2014 Yrkanden Ulf Hedin (M): Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att sätta upp skyltar med Rökning förbjuden och flytta askkopparna på fritidsnämndens anläggningar en bit från entréerna. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt yrkandet. Beslutet skickas till För kännedom Socialdemokraterna Vänsterpartiet Utdragsbestyrkande 21(26)

22 27 Yttrande över motion om att utöka våra idrottsanläggningar med en centralt belägen ridbana Dnr FN/2014:10 s beslut lämnar följande yttrande på motionen: delar motionens intentioner och anser att en utredning kring ridsporten i Växjö ska göras. ska fortsätta arbetet med att stötta ridsportsalliansen i Växjö och dess arbete. Utredningen ska belysa vilka behov och utmaningar som finns för ridsporten i Växjö i framtiden. Ann-Kristin Lindquist (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att låta fritidsnämnden i samråd med ridklubbarna utreda frågan om att komma till ett gemensamt åtagande för genomförande och anläggande av en centralt belägen arena för ridsport i Växjö. har fått motionen på remiss för att lämna ett yttrande. Beslutsunderlag Motion om att utöka våra idrottsanläggningar med en centralt belägen ridbana Följebrev till remiss Förvaltningschefens skrivelse den 19 februari 2014 Yrkanden Maria Carlsson (S) med instämmande av Håkan Frizén (V): lämnar följande yttrande på motionen: delar motionens intentioner och anser att en utredning kring ridsporten i Växjö ska göras. ska fortsätta arbetet med att stötta ridsportsalliansen i Växjö och dess arbete. Utredningen ska belysa vilka behov och utmaningar som finns för ridsporten i Växjö i framtiden. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att fritidsnämnden beslutar enligt yrkandet. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkande 22(26)

23 28 Svar på medborgarförslag om en inomhushall för skateboard Dnr FN/2013:7 s beslut lämnar följande svar på medborgarförslaget: Kultur- och fritidsförvaltningen ser mycket positivt på den verksamhet som Växjö Skate bedriver. Föreningen gör ett viktigt arbete i skateparken på Spetsamossen som byggdes i samverkan med föreningen. Sedan en tid tillbaka pågår en positiv diskussion mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Växjö Skate om att hitta en lämplig inomhushall för skateboard. Kultur- och fritidsförvaltningen har ingen möjlighet att förmedla lokaler till Växjö Skate men är, liksom till övriga föreningar, behjälplig med tips, råd och stöd. Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på en framtida lokal med anställda som sköter verksamheten. I samverkan med andra förvaltningar (skol- och barnomsorgsförvaltningen, gymnasieförvaltningen samt arbete och välfärd) skulle ett Ungdomens Hus med skateboard kunna vara en del av ett bra koncept. Ett medborgarförslag om en inomhushall för skateboard har den 11 januari 2014 inkommit till Växjö kommun. Kommunstyrelsen har överlämnat medborgarförslaget till fritidsnämnden för besvarande. Förvaltningschefen har i skrivelse den 25 februari 2014 lämnat förslag på svar på medborgarförslaget. Beslutet skickas till Förslagsställare Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkande 23(26)

24 29 Investeringsbidrag år 2014, första fördelningen Dnr FN/2014:5 s beslut beviljar investeringsbidrag till föreningar enligt följande: Förening Ändamål Bidrag kronor Växjö AIS Renovering av kök i VAIS-torpet Theleborgs ryttarsällskap Nytt underlag i ridhuset Åby/Tjureda IF 2 nya omklädningsrum till idrottsplatsen Funkibator Transportbil Summa I fritidsnämndens budget finns för 2014 finns 1 miljon kronor upptaget på verksamhet 3213, Investeringsbidrag till föreningar. Fördelningen sker vid två tillfällen per år. Ansökan ska lämnas in senast den 1 mars och den 1 september. Följande föreningar har ansökt om investeringsbidrag till den första fördelningen 2014: Förening Ändamål Ansökan, bidrag kronor Växjö AIS Renovering av kök i VAIS-torpet Theleborgs ryttarsällskap Nytt underlag i ridhuset Theleborgs ryttarsällskap Nya vindskivor Theleborgs ryttarsällskap Målnings utvändigt ridhuset Theleborgs ryttarsällskap Ridhusspeglar Åby/Tjureda IF 2 nya omklädningsrum till idrottsplatsen Funkibator Transportbil Summa Åby/Tjureda IF och Theleborgs ryttarsällskap tas upp i december för eventuell ytterligare tilldelning om utrymme medges. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i skrivelse den 26 februari 2014 redogjort för inkomna ansökningar om investeringsbidrag och lagt förslag på fördelning av bidraget. Beslutet skickas till För kännedom Berörda föreningar Utdragsbestyrkande 24(26)

25 30 Ombyggnation av reningsanläggning vid Lammhultsbadet Dnr FN/2011:114 s beslut avsätter ytterligare 1,5 miljoner kronor för att färdigställa projektet. har tidigare beslutat att avsätta 3 miljoner kronor för ny reningsanläggning vid Lammhultsbadet. Detta beslut baserades på en kalkyl som upprättats av konsultfirman som fick uppdraget att ta fram erforderliga handlingar för projektets genomförande. Projektet var tänkt som en totalentreprenad med en ansvarig entreprenör för helheten. Vid första anbudstidens utgång i september 2013 kom dock inga anbud in för projektet. Kultur- och fritidsförvaltningen beslutade då att dela upp entreprenaden i två delar, en för reningsprocessdelen och en för byggdelen. När anbuden för de båda delarna utvärderats konstaterades att projektet blivit cirka 1,5 miljoner kronor dyrare. Sammanfattning Kostnaden för reningsanläggningen blir ca 1,5 miljoner kronor dyrare än vad som budgeterats, på grund av en felaktig kalkyl av konsulten. Totalkostnaden för reningsanläggningen beräknas således till 4,5 miljoner kronor. Yrkanden Ulf Hedin (M): avsätter ytterligare 1,5 miljoner kronor för att färdigställa projektet. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och finner att fritidsnämnden beslutar enligt yrkandet. Beslutet skickas till För kännedom Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 25(26)

26 31 Övrigt Vid dagens sammanträde ställs inga övriga frågor. Utdragsbestyrkande 26(26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Wibroe (M), ordförande Wirginia Bogatic (V), vice ordförande Ann Albertsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2012-06-11. A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2012-06-11. A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Maria Carlsson (S), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö, klockan 14.00-16.00 Eva Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2012-09-17. A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2012-09-17. A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Maria Carlsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2012-04-23. Sammanträdesrum A, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2012-04-23. Sammanträdesrum A, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats Sammanträdesrum A, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-18.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Allmänheten Ulf Hedin (M), ordförande Maria Carlsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00

Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00 Fritidsnämnd 2010-09-13 1/8 Plats och sammanträdestid Beslutare Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00 Monica Hallgren (C) ordförande Carina Sjöberg (S) vice ordförande Tore Ohlsson (M) Carl-Henrik Nordberg

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Ann-Katrin Gyllsten (FP) Andreas Pettersson (C) Amanda Green (S) Tid och plats för justering Kultur- och fritidsförvaltningen den 2 september 2013

Ann-Katrin Gyllsten (FP) Andreas Pettersson (C) Amanda Green (S) Tid och plats för justering Kultur- och fritidsförvaltningen den 2 september 2013 sid 1 (14) Tid och plats Onsdag den 28 augusti 2013, kl. 08.30-10.55 Kronoparkssalen, Bibliotekshuset Sammanträdet ajourneras för gruppmöten kl 10.25-10.45 Tjänstgörande Ersättare Justerare Per-Inge Lidén

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd 2010-05-17. Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd 2010-05-17. Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V) Plats B-salen Tid Kl. 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Yvonne Ekaremål (C) Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17 Tid och plats Tegnérsalen, Katedralskolan, Samuel Ödmanns väg 1, Växjö kl 15.00-16.35 Beslutande Ledamöter René Jaramillo (-) Zinar Canpolat (-) Anna Gustbée (M) Oliver Rosengren (M) Pernilla Torneus (M)

Läs mer

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-16 1 Plats och tid 4:anHuset kl 16.00-18.00 Beslutande Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Thomas Settergren (s) ersätter Gösta Fransson (s) Ulla Brissman

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer