Överenskommelse om samverkan mellan Vetlanda kommun och Polismyndigheten i Jönköpings län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överenskommelse om samverkan mellan Vetlanda kommun och Polismyndigheten i Jönköpings län"

Transkript

1 Överenskommelse om samverkan mellan Vetlanda kommun och Polismyndigheten i Jönköpings län

2

3 Överenskommelse om samverkan mellan Vetlanda kommun och Polismyndigheten i Jönköpings län 2008 formulerade Rikspolisstyrelsen en ambition om att koppla samman kommunernas och de lokala polismyndigheternas arbete i en gemensam process för att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Trygghets- och säkerhetsarbetet i Vetlanda kommun samordnas, på kommunens uppdrag, av Höglandets räddningstjänstförbund och är ett arbete som sedan flera år tillbaka inbegripit många av samhällets olika aktörer, däribland även polisen. En plan för att uppnå kommunens och polisens gemensamt identifierade mål effektiviserar och stabiliserar samverkan ytterligare. Innehållet i denna överenskommelse visar delar av en gemensam strävan och vari denna sammanstrålar. Det övergripande syftet med denna överenskommelse om samverkan är att... utveckla fungerande samarbetsformer inom det brottsförebyggandeområdet mellan Vetlanda kommun, samt andra organisationer som kan bli aktuella, samt att minska brottsligheten i Vetlanda kommun Båda parter har, vid sidan av detta dokument, kvar sina ordinarie åtaganden som beslutats inom respektive organisation. Övergripande struktur I Vetlanda kommun utgår samverkansöverenskommelsen från dokumentet Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2. Handlingsprogrammet utgör kärnan av Vetlanda kommuns säkerhets- och trygghetsarbete. Landets kommuner är skyldiga, enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778), att varje mandatperiod fastställa en plan för hur man kommer att arbeta för att förebygga de lokala olycksriskerna. Vetlanda kommun har valt att ta ett större grepp om säkerhetsfrågan och arbeta med att förebygga, avhjälpa och erfara från den lilla händelsen, som den enskilde själv ska kunna hantera, till kris och extraordinär händelse med påverkan på hela samhällsstrukturen. Detta arbete styrs av Handlingsprogram för skydd och säkerhet. Programmet innehåller sex mål som fastställts av kommunfullmäktigeförsamlingen i Vetlanda kommun. Utifrån dessa mål arbetas sedan fram aktiviteter som syftar till att påverka den mätbara indikatorn och uppnå det fastslagna målet. I nuvarande handlingsprogram (för ) fastslår kommunfullmäktige målsättningen att antalet brott ska minska. Överenskommelse om samverkan mellan Vetlanda kommun och Polismyndigheten i Jönköpings län är en del av handlingsprogrammets struktur. Överenskommelsen, med bilagd handlingsplan, syftar självklart till att uppnå planens egna mål, men ligger också i linje med den strävan som fastställts i det kommunala Handlingsprogrammet för skydd och säkerhet. Polismyndighetens verksamhet utgår från regeringens regleringsbrev. Handlingsprogram för skydd och säkerhet med 6 mål kommuala kostnader för materiella skador fallolyckor suicider trafikolyckor brott robust vattentillgång Handlingsplan för samverkan (=brottsprevention) inbrott i bostad våld i offentlig miljö trafikbrott skadegörelse Paraplydokument antaget av kommunfullmäktige Bilagor till handlingsprogram 3

4 Arbetsprocess Det arbete som ska genomföras enligt bilagd plan utförs i en systematisk arbetsprocess. Den består av fyra delar: planera, genomföra, följa upp och förbättra. För att uppnå planens mål genomför parterna varje år en rad aktiviteter. Aktiviteterna förverkligas genom att parterna planerar in dessa i sina ordinarie verksamhetsplaner och budgetar. För att synkronisera arbetet träffas representanter från kommunens Centrala säkerhetsgrupp (CSG), polismyndigheten och Höglandets räddningstjänstförbund (HRF), två gånger per år. Höglandets räddningstjänstförbund är sammankallande. Uppföljning och utvärdering Samverkansöverenskommelsen följs årligen upp och redovisas i CSG. Uppföljningen sammanställs i ett trygghetsbokslut tillsammans med Vetlanda kommun. Trygghetsbokslutet redovisas för kommunfullmäktige och polisens uppföljnings- och analysenhet (PUA) senast i maj året efter aktuellt verksamhetsår. Effekterna av det kommunala handlingsprogrammet för skydd och säkerhet, och därmed också denna överenskommelse, utvärderas Utvärderingsarbetet startar senast hösten Utvärderingen ligger till grund för ny överenskommelse om samverkan för perioden Giltighetstider Denna överenskommelse med handlingsplan gäller från 2013 till Undertecknande parter Överenskommelsen om samverkan, med bilagd handlingsplan för , fastställs av å Vetlanda kommuns vägnar av kommunstyrelsen i Vetlanda kommun och undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. Å polismyndighetens vägnar undertecknas dokumentet av hetschef Höglandet. Vetlanda den 5 juni 2013 Tommy Bohman Kommunstyrelsens ordförande Vetlanda kommun Christer Edlund hetschef Höglandet Polismyndigheten i Jönköpings län 4

5

6 Handlingsplan Detta dokument är Vetlanda kommuns och närpolisområdet Höglandets gemensamma mål- och åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet i Vetlanda kommun under 2013 och Utifrån en gemensam problembild har parterna kommit fram till att särskild uppmärksamhet ska riktas mot fyra huvudområden: Inbrott i bostad Våld i offentlig miljö Trafikbrott Skadegörelse Inledning I Vetlanda kommuns medborgarundersökning 2011 framkommer det att 96 procent av kommuninvånarna upplever kommunen som trygg att leva och bo i. Detta är en ökning med 7 procent i jämförelse med undersökningen från Den yngre generationen känner sig tryggare än den äldre, vilket är en bild som stämmer väl överens med hela riket. I samma undersökning får brottsbekämpningen ett mycket blygsamt betyg av invånarna. Här finns alltså ett förbättringsarbete att göra. Den kommunala risk- och sårbarhetsanalysen, som genomfördes våren 2011, visar att våld- och tillgreppsbrott är de nödlägen 1 som mest frekvent drabbar kommuninvånaren. Mätningar genomfördes av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, visar att knappt fyra av tio kommuninvånare (38 procent) oroar sig ibland, alternativt ofta, för att drabbas av våldsbrott, medan drygt varannan kommuninvånare (56 procent) oroar sig ibland, alternativt ofta, för att drabbas av inbrott. Inför kartläggningen av problembilden gjordes det en analys av den officiella kriminalstatistiken som Brottsförebyggande rådet, BRÅ, ansvarar för. De brottstyper som är överrepresenterade i Vetlanda kommun är i fallande ordning: 1. Stöld, rån och andra tillgreppsbrott 2. Våldsbrott 3. Skadegörelse 4. Trafikbrott 5. Alkohol- och narkotikabrott Då programmet undertecknas i Vetlanda kommun pågår ett utvecklingsarbete med handlingsprogram för ANDT 2. Programmet kommer att omfatta aktiviteter som syftar till att förebygga alkohol- och narkotikabrott och därför omfattas inte den punkten av detta program. Det är dock viktigt att understryka att både erfarenheter och forskning pekar på ett tydligt samband mellan brott och alkohol- och narkotika. Inbrott i bostad Mål: Anmälda bostadsinbrott ska minska under i jämförelse med Indikator: Inbrottsstöld i bostad, fullbordat och försök, BRÅ Problembild Inbrott i bostad står för en liten andel av brotten i jämförelse med den totala brottsligheten, men är ett brott som skapar mycket oro eftersom det upplevs som mer kränkande än andra stöldbrott. Statistik över inbrott i bostad visar att en förändring har skett under 2000-talet. Denna förändring har inneburit att inbrotten i högre grad har begåtts under årets sista månader. Det kan, i den lokala polisiära brottsstatistiken, konstateras att merparten av inbrotten sker dagtid i Vetlanda kommun. Inbrotten är fördelade över hela kommunen, men är i högre grad koncentrerade till Vetlanda stad. Inbrott sker ofta i skydd av anonymitet. Utan en djupgående analys är det svårt att säga om det rör sig om organiserad kriminalitet eller lokala gärningspersoner 4. Vetlanda kommun har, i förhållande till folkmängd, ett lågt antal anmälda brott i jämförelse med Höglandskommunerna 5. Trenden över tid från 2000 till 2011 ger en bild av en något neråtgående trend. Det är motiverat att fortsätta arbeta långsiktigt, och förebyggande, för att stödja denna utveckling. 6 1 Nödläge innebär påfrestningar och konsekvenser för såväl enskilda människor som samhället som helhet i olika omfattning 2 ANDT= Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak 3 Jämförelseperioden ligger i fyra års cykler för att komma i fas inför nästa avtal och handlingsplan 4 Villainbrott en statistiks kortanalys, Brå Nässjö, Sävsjö, Eksjö, Aneby och Tranås

7 Våldsbrott i offentlig miljö Mål: Våldsbrott i offentlig miljö, i synnerhet i Vetlanda stadskärna kring torget och närliggande områden, ska minska under i jämförelse med Indikator: Lokal polisiär brottsstatistik för att mäta våldsbrott i offentlig miljö mellan fredag och lördag Problembild En av polisens utmaningar i dokumentet Rikspolischefens inriktningar är att våldet ska minska. s uppgift är att förebygga och ingripa mot brott som riktar sig mot människors liv och hälsa. De ska ha en hög närvaro på platser och tider där risken för våldsbrott är stor. I s händelseoch brottsinformationstjänst (HOBIT) finns brottsstatistik på lokal nivå som detaljerat kan visa hur brottsligheten fördelas mellan olika platser och olika tider på dygnet. Av den framkommer det att våldsbrotten i Vetlanda kommun är centrerade till Vetlanda centralort, det är på torget och i närliggande områden våldsbrotten sker frekvent. Oftast sker våldsbrotten natten mellan fredag och lördag mellan klockan och Vid våld i offentlig miljö är alkohol inblandat cirka sju av tio gånger, i stor utsträckning handlar det om nöjesrelaterade misshandelsbrott. Generellt sett brukar både gärningsman och offer vara under 24 år 6. Vid analyser av statistik över våldsbrott i offentlig miljö bör man ta hänsyn till att det förekommer mörkertal eftersom statistiken kan vara händelsestyrd av s insatser. Vetlanda kommun har, i förhållande till folkmängd, ett lågt antal anmälda våldsbrott i offentlig miljö i jämförelse med övriga Höglandskommuner 7. Trenden över tid från 2000 till 2011 ger en bild av att det är kraftiga variationer från 40 till 65 anmälningar per år. Det finns beräkningar för vad våldsbrott i offentlig miljö kostar samhället. Vid ett fingerat fall där förövaren Torsten misshandlar två personer, Kalle och Ivar. Kalle klarar sig med relativt lindriga skador medan brottsoffret Ivar blir permanent invalidiserad av misshandeln. Den sammanlagda kostnaden för misshandeln kan uppgå till cirka 70 miljoner kronor under de tre personernas livslopp 8. Eftersom en stor del av våldet begås av unga människor (främst unga män) riskerar brotten också att förstöra framtiden för dessa 9. Förutom det lidande som brottet kan innebära för den som utsätts för det, kan våldet även minska allmänhetens känsla av trygghet och säkerhet. Trafikbrott Mål: Säkerheten i trafikmiljön, i synnerhet i Vetlanda stadskärna runt torget med närliggande områden ska förbättras. Nollmätning görs 2013 som följs upp Indikator: Antalet lagförda personer och bullermätningar varje år intill Storgatan (torget) Kommentar: Genom att öka antalet lagförda personer synliggörs s arbete mot buskörningar och vårdslöskörning. För att kontrollera om fler lagförda personer genererar en lugnare centrum i Vetlanda planeras och utförs ett antal bullermätningar på väl valda tider och platser. Problembild Biltrafik i centrala Vetlanda är sedan lång tid tillbaka intensiv, men problemet finns även på övriga orter och på landsbygden i kommunen. I den medborgarundersökning som utfördes i Vetlanda kommun 2011, uppger de intervjuade att man önskar minskad biltrafik i centrum utmed Storgatan. Utförda bullermätningar i centrala Vetlanda ger en bild av att det är förhöjda bullervärden mellan fredag och lördag klockan 22:00-06:00, vilket kan förklaras av ökad buskörning med höga ljud som följd. Detta kan föra med sig irritation från övriga medborgare och kan dessutom innebära direkt livsfara för övriga trafikanter exempelvis gående. s erfarenheter säger att det är främst unga män som förekommer vid buskörningar och vårdslöskörning. 6 Förebyggande av våld i offentlig miljö, Brå rapport Nässjö, Sävsjö, Eksjö, Aneby och Tranås 8 I. Nilsson & A. Wadenskog, Gatuvåldets ekonomi 9 Förebyggande av våld i offentlig miljö, Brå rapport

8 Skadegörelse Mål: Kostnader på grund av skadegörelse på kommunala fastigheter ska minska i jämförelse med Indikator: Kommunal sammanställning för reparationer på grund av skadegörelse och skadegörelse kommun, Brå Kommentar: När Vetlanda kommun aktivt arbetar med skadegörelse ökar polisanmälningarna, vinsten är att problemet med skadegörelse blir synligt för. Mörkertalet förväntas ändå vara stort. Problembild Vid användande av offentlig brottsstatistik är det mycket viktigt att ta hänsyn till det höga mörkertalet inom kategorin skadegörelse eftersom kommuner ofta har lägre anmälningsbenägenhet i jämförelse med privatpersoner 10. Vetlanda kommun, likt många andra kommuner, har sällan försäkringsskydd för mindre skador vilket resulterar i att en polisanmälan sällan görs. Kostnaderna belastar oftast verksamhetsbudgeten eller budgeten för underhåll. Erfarenheter och forskning visar att påbörjad skadegörelse kan resultera i att skadegörelse på just den platsen ökar om de inte åtgärdas snabbt. En plats som ser ut att förfalla på grund av skadegörelse kan uppfattas som utan kontroll och tillsyn kan därmed ses som en otrygg plats som allmänheten undviker. Skadegörelse behandlas även i kommunens Handlingsprogram för skydd och säkerhet. Inom ramen för detta program har det pågått ett arbete med att kartlägga dels skadegörelsen, dels kostnaderna för att återställa skadan inklusive arbetstid. Det arbetet har resulterat i nya rutiner för registrering av skadegörelse på kommunala fastigheter som också markeras i ett kartprogram. Det betyder att Vetlanda kommun kommer få en betydligt bättre bild över kostnaderna för skadegörelse och arbetstid för egen personal som återställer och reparerar föremål. Man har också infört att skadegörelse ska polisanmälas. Det är därför rimligt att anta en statistisk ökning av skadegörelse från och med år kommer också få en bättre bild av skadegörelsen i Vetlanda. 10 Konsten att läsa statistik om brottslighet, Brå rapport 2006:1

9 Åtgärder Parternas strävan, utifrån sina respektive uppdrag, är att i första hand att förstärka det förebyggande arbetet och i andra hand det avhjälpande arbetet inom nedan angivna problemområden. Inbrott i bostad Mål: Anmälda bostadsinbrott ska minska under i jämförelse med Källa för mätning: Inbrottsstöld i bostad, fullbordat och försök, Brå Aktivitet Ansvarig Samverkande parter Utförd senast Utveckla och forma grannsamverkan. Höglandets räddningstjänstförbund Informationskampanjer om grannsamverkan. Höglandets räddningstjänstförbund Witalabostäder Kartläggning utsatta områden. Höglandets räddningstjänstförbund Patrullering i bostadsområden Information till brottsoffren om stöd från Brottsofferjouren. Brottsofferjouren Våldsbrott i offentlig miljö Mål: Våldsbrott i offentlig miljö, i synnerhet i Vetlanda stadskärna kring torget och närliggande områden, ska minska under i jämförelse med Källa för mätning: Lokal polisiär brottsstatistik för att mäta våldsbrott i offentligmiljö fredag och lördag Aktivitet Ansvarig Samverkande parter Utförd senast Polisövervakning av fordonstrafiken när risken för ordningsstörningar är som störst, kvällar/ nätter helger. Polisnärvaro ger ökad trygghet. Löpande Öka information och erbjudande om medling Socialförvaltningen Inventera och utveckla hur förebyggande kan vara en naturlig del i skolan. Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Höglandets räddningstjänstförbund

10 Våldsbrott i offentlig miljö, fortsättning Aktivitet Ansvarig Samverkande parter Utförd senast Ansvarsfull alkoholservering (AAS) 11. Kommunledningsförvaltningen Länsstyrelsen Alkoholhandläggare Kronobergsmodellen 12. Socialförvaltningen Information om alkohol till föräldrar 13. Barn- och utbildningsförvaltningen Öka närvaron av vuxna i centrum. Socialförvaltningen Nattvandrare Löpande Trafikbrott Mål: Säkerheten i trafikmiljön, i synnerhet i Vetlanda stadskärna runt torget med närliggande områden ska förbättras. Nollmätning görs 2013 som följs upp 2015 Indikator: Antalet lagförda personer och bullermätningar varje år intill Storgatan (torget) Kommentar: Genom att öka antalet lagförda personer synliggörs s arbete med ordningsstörningar som kan ha ett samband med trafiken. För att kontrollera om fler lagförda personer genererar en lugnare centrum i Vetlanda planeras och utförs ett antal bullermätningar på väl valda tider och platser. Aktivitet Ansvarig Samverkande parter Utförd senast Polisövervakning av fordonstrafiken när risken för ordningsstörningar är som störst, kvällar/ nätter helger. Polisnärvaro ger ökad trygghet. Polis Trafikreglerande beslut för att underlätta polisens övervakning samt ge möjligheter att ingripa och begränsa tillgängligheten för fordonsburna ungdomar på natt/ kvällstid. Tekniska kontoret (nämnden) Polis Ökning av antalet lagförda personer. Polis Bullermätningar. Miljö- och byggförvaltningen Trafikkontroller på kommunens vägnät. Polis , 12, 13 Handlingsprogram ANDT

11 Trafikbrott, fortsättning Aktivitet Ansvarig Samverkande parter Utförd senast Ung Säkerhet - Attityd i trafiken. Årskurs två för gymnasieelever. Höglandets räddningstjänstförbund Landstinget Löpande Informationskampanjer 14., NTF 15 & MHF 16 Höglandets räddningstjänstförbund Löpande Skadegörelse Mål: Kostnader på grund av skadegörelse på kommunala fastigheter ska minska i jämförelse med Källa för mätning: Kommunal sammanställning för reparationer på grund av skadegörelse och skadegörelse kommun, Brå Kommentar: När Vetlanda kommun aktivt arbetar med skadegörelse ökar polisanmälningarna. Mörkertalet förväntas ändå vara stort och vinsten är att problemet med skadegörelse blir synligt för. Aktivitet Ansvarig Samverkande parter Utförd senast Kartlägga taggar i syfte att knyta dem till en person eller grupp. Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Öka information och erbjudande om medling. Alternativ påföljd är att återställa skadegörelsen eller arbeta av kostnaden hos Vetlanda kommun. Socialförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Tekniska kontoret Förbättrade rutiner för kartläggning av skadegörelse och dess kostnader 18. Tekniska kontoret Höglandets räddningstjänstförbund Barn- och utbildningsförvaltningen Pågående Arbeta för att medel till förbyggande åtgärder finns budgeterade. Kommunledningsförvaltningen Snabb klottersanering. Tekniska kontoret Witalabostäder Vetab Tillsammans med Trafiksäkerhetsgruppen på Höglandet 15 NTF=Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande 16 MHF= Motorförarnas Helnykterhetsförbund 17, 18 Handlingsprogram för skydd och säkerhet

12 Vetlanda kommun Vetlanda Tel

Handlingsplan för samverkan mellan Vetlanda kommun och lokalpolisområde Höglandet.

Handlingsplan för samverkan mellan Vetlanda kommun och lokalpolisområde Höglandet. 1 (8) Handlingsplan för samverkan 2016-2019 mellan Vetlanda kommun och lokalpolisområde Höglandet. Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Kommunstyrelsen (2016-09-07 96) Gäller för: Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Mål för Nässjö kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Mål för Nässjö kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 1 (5) Datum 2016-03-10 Diarienummer KS 2016-69 Handläggare Izabell Martinsson Åberg Direkttelefon 0383-46 77 59 E-postadress Izabell.martinssonaberg@raddningstjansten.com Kommunstyrelsen Mål för Nässjö

Läs mer

TRANAs KOMMUN Sida 19 (32) - KOMMUNSTRYRELSENS AU

TRANAs KOMMUN Sida 19 (32) - KOMMUNSTRYRELSENS AU m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 19 (32) - KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 169 Dnr 522/14 Handlingsplan för samverkan mellan Polis-Kommun 2014-2016 Rikspolisstyrelsen beslutade

Läs mer

SAMVERKAN POLIS-KOMMUN

SAMVERKAN POLIS-KOMMUN SAMVERKAN POLIS-KOMMUN HANDLINGSPLAN 2014-2016 HANDLINGSPLAN SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Tillsammans bör kommunen polisen informera om brotts- SAMVERKAN förebyggande frågor POLIS insatser på KOMMUN ett

Läs mer

Bilaga till Överenskommelse om samverkan mellan Nässjö kommun och Polismyndigheten i Jönköpings län

Bilaga till Överenskommelse om samverkan mellan Nässjö kommun och Polismyndigheten i Jönköpings län Bilaga till Överenskommelse om samverkan 2012-2015 mellan Nässjö kommun och Polismyndigheten i Jönköpings län Åtgärder Parternas strävan, utifrån sina respektive uppdrag, är att i första hand att förstärka

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

TRYGGHETSBOKSLUT 2012

TRYGGHETSBOKSLUT 2012 TRYGGHETSBOKSLUT 212 Mer attityd än fysisk åtgärd VAD ÄR TRYGGHET OCH SÄKERHET FÖR NÅGOT EGENTLIGEN? Trygghetsfrågorna är många gånger svåra att ringa in. I grund och botten handlar det om en inre bild

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun träffar följande överenskommelse avseende samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Nässjö kommun och Polismyndigheten i Jönköpings län

Överenskommelse om samverkan mellan Nässjö kommun och Polismyndigheten i Jönköpings län Överenskommelse om samverkan 2012-2015 mellan Nässjö kommun och Polismyndigheten i Jönköpings län Överenskommelse om samverkan 2012-2015 mellan Nässjö kommun och Polismyndigheten i Jönköpings län 2008

Läs mer

Handlingsplan Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län - Gnosjö Kommun

Handlingsplan Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län - Gnosjö Kommun Handlingsplan 2011 - Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län - Gnosjö Kommun 2011-08-30 1. Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan polis och kommun

Läs mer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län och Sävsjö Kommun Antagen i kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 2014-01-07 11 I januari 2008 presenterade

Läs mer

skadegörelse på privata och offentliga platser våldsbrott misshandel utomhus med okänd gärningsman våldsbrott i nära relation inbrott i bostad

skadegörelse på privata och offentliga platser våldsbrott misshandel utomhus med okänd gärningsman våldsbrott i nära relation inbrott i bostad 2011-2012 1 1. Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan polis och kommun för en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet. Handlingsplanen är beslutad

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun

Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun 2016-2020 Bakgrund Denna samverkansöverenskommelse är avsedd att gemensamt för

Läs mer

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun 2012-2013 Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun 1. Inledning Denna samverkansöverenskommelse syftar till att formalisera och ytterligare utveckla samarbetet mellan

Läs mer

Handlingsplan 2015-2016. Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun

Handlingsplan 2015-2016. Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun Handlingsplan 2015-2016 Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun 1. Bakgrund... 2 2. Fakta Gnosjö kommun... 2 3. Den nya polismyndigheten... 3 4. Gemensam problembild... 3 4.1 Skadegörelse... 4 4.2 Narkotikabrott

Läs mer

Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor

Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor Utdrag ur NCK-rapport 2010:04 / ISSN 1654-7195 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor Mattias Friström Aktuell brottsstatistik om mäns våld

Läs mer

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun Brottsförebyggande program för Ronneby kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2012-04-26 Antagen: KF 121/2012 Innehållsförteckning Lokala brottsförebyggande rådets uppgift... 2 Ronneby

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Bakgrund I februari 2007 beslutade Rikspolisstyrelsen om nationella direktiv angående samverkan mellan Polismyndigheter

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

BETYDELSEN AV SAMVERKAN

BETYDELSEN AV SAMVERKAN BETYDELSEN AV SAMVERKAN EN UTVÄRDERINGSSTUDIE AV SAMVERKANSAVTALET MELLAN VETLANDA KOMMUN OCH POLISMYNDIGHETEN I JÖNKÖPING JONATHAN SANDIN MAHIR SALIC Examensarbete i Kriminologi 61-9hp Kriminologi Kandidatkurs

Läs mer

Samverkan mellan polis och kommun

Samverkan mellan polis och kommun Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser 1 Bakgrund samverkansöverenskommelser Nationell handlingsplan från RPS 2008 Överenskommelserna ska tydliggöra parternas

Läs mer

Handlingsplan Samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde Skaraborg och Falköpings Kommun

Handlingsplan Samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde Skaraborg och Falköpings Kommun Handlingsplan Samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde Skaraborg och Falköpings Kommun Samverkan för ökad trygghet Falköpings kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland,

Läs mer

Överenskommelse. mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund. Åtgärdplan 2009

Överenskommelse. mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund. Åtgärdplan 2009 Överenskommelse mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund Åtgärdplan 2009 Åtgärdsplan 2009 Lunds BRÅ Lunds Brottsförebyggande Råd, LBRÅ, ska arbeta för att skapa en tryggare kommun att bo, leva och arbeta

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 För brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Gullspångs kommun Samverkan mellan Gullspångs kommun och Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde

Läs mer

Ett tryggare Piteå ett samverkansavtal mellan polisen och Piteå kommun

Ett tryggare Piteå ett samverkansavtal mellan polisen och Piteå kommun Ett tryggare Piteå ett samverkansavtal mellan polisen och Piteå kommun Brottsförebyggande arbete i Piteå Samhället har allt att vinna på minskad brottslighet och ökad trygghet. Därför behövs ett planerat

Läs mer

Närpolisområde Söderslätt och Trelleborgs kommun sedan 2009 en överenskommelse

Närpolisområde Söderslätt och Trelleborgs kommun sedan 2009 en överenskommelse Överenskommelse om samverkan 2013-2014 Närpolisområde Söderslätt och Trelleborgs kommun sedan 2009 en överenskommelse för samverkan. Överenskommelsen syftar till att utveckla och stärka samverkansformer

Läs mer

Handlingsplan

Handlingsplan 1 (8) Datum Dnr, Oxelösunds kommun 2016-01-24 KS.2015.144 Diarienr (åberopas) Handlingsplan 2016-2018 Föreliggande handlingsplan är upprättad i enlighet med Samverkansöverenskommelse mellan Oxelösunds

Läs mer

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg,

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och KronoberK rgs län Anmälda brott per kommun jan dec 213 s län Magnuss Lundstedt, Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott

Läs mer

Samverkansavtal för ökad trygghet

Samverkansavtal för ökad trygghet Samverkansavtal för ökad trygghet Götene kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Borås Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås, träffar följande överenskommelse

Läs mer

Trygghetsbokslut 2010

Trygghetsbokslut 2010 Trygghetsbokslut 2010 10 Trygghetsbokslut Innehållsförteckning Trygghetsbokslut 2010 3 Vi och omvärlden 3 Indikatorer 4 Våra mål 7 Internt skydd 7 Olycka/brand 7 Krissituation 7 Vad gjordes 2010? 8 Vårt

Läs mer

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 Enkäter Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 1 Enkät till närpolischefer 1. a) Skriv ditt namn. b) Skriv din chefstitel. Till exempel närpolischef, områdeschef eller liknande.

Läs mer

Åtagandeplan för brottsförebyggande arbete i Munkedals kommun

Åtagandeplan för brottsförebyggande arbete i Munkedals kommun 2015-04-09 Åtagandeplan för brottsförebyggande arbete i Munkedals kommun 2015 Dnr KS 2012-416 Elisabeth Hansson Vik. folkhälsoutvecklare Antagen av Brottsförebyggande rådet 2015-04-02. Sida 2 av 6 Bakgrund

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: AA-400-22532/12 Tertial 1 2012 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Diarienummer: AA-400-22532-12 Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag

Läs mer

Ronneby kommun och Polismyndighetens Samverkansöverenskommelse i Brottsförebyggande arbete

Ronneby kommun och Polismyndighetens Samverkansöverenskommelse i Brottsförebyggande arbete Ronneby kommun och Polismyndighetens Samverkansöverenskommelse i Brottsförebyggande arbete Inledning Samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Ronneby kommun ska ligga till grund för det operativa

Läs mer

Brottsutvecklingen. KORTA FAKTA OM I SVERIGE

Brottsutvecklingen.  KORTA FAKTA OM I SVERIGE Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett centrum för forskning och utveckling inom rättsväsendet. Vi arbetar med att ta fram kunskap om brottsutvecklingen, utvärdera kriminalpolitiska åtgärder och främja

Läs mer

Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun

Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun 2016-11-01 Sid 1/7 Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun Del 1- rapport Inledning Denna kartläggning är en första överblick över brotts- och trygghetssituationen i Lysekils kommun. Kartläggningen

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

M115 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till

M115 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3228 av Beatrice Ask m.fl. (M) Brott mot äldre Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till Åklagarmyndigheten

Läs mer

Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten region syd/lokalpolisområde Kalmar

Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten region syd/lokalpolisområde Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2016-08-17 KS 2016/0688 50163 Kommunstyrelsen Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten

Läs mer

Brottsförebyggande program

Brottsförebyggande program Brottsförebyggande program 2015-09-24 Antaget i Kommunstyrelsen 2016-03-07, 53 Innehåll Inledning 2 Bakomliggande strategiska dokument 2 Organisation av det brottsförebyggande arbetet 3 Syfte 3 Arbete

Läs mer

Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014

Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014 ~pmmunstyrelsens handling nr 63/2012 Polismyndigheten i söderman~ands vän _ Katrineholms kommun ~ Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014 Avtalande parter Polismyndigheten Södermanland och Katrineholms

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: AA-400-22532/12 År 2012 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod... 1 Rapportens

Läs mer

Förlängning av samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för

Förlängning av samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Carina Börjesdotter Datum 2015-11-09 Diarienummer KSN-2015-2027 Kommunstyrelsen Förlängning av samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: A046.674/2013 Saknummer 400 Tertial 2 2013 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod...

Läs mer

Trygghetsbokslut 2011

Trygghetsbokslut 2011 Trygghetsbokslut 11 Innehållsförteckning Trygghetsbokslut 3 Vi och omvärlden 3 Indikatorer 4 Våra mål 7 Internt skydd 7 Olycka/brand 7 Krissituation 7 Vad gjordes? 8 Vårt insatsarbete 8 Vårt förebyggande

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Antagna av Kommunfullmäktige

Antagna av Kommunfullmäktige Mål för det brottsförebyggande arbetet i Motala kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2002-09-23 1. Bakgrund Samhällsutvecklingen efter andra världskriget har bland annat inneburit en starkt ökad brottslighet.

Läs mer

Medborgarlöfte för Uppsala resecentrum 2017

Medborgarlöfte för Uppsala resecentrum 2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Hagström Ingela Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2165 Kommunstyrelsen Medborgarlöfte för Uppsala resecentrum 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Hässleholms kommun och Hässleholms lokalpolisområde

Samverkansöverenskommelse mellan Hässleholms kommun och Hässleholms lokalpolisområde TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2016-11-29 2016/723 100 Handläggare Säkerhetschef Anders Nählstedt Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 0451-26 80 21 anders.nahlstedt@hassleholm.se Samverkansöverenskommelse

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Samverkan i lokalsamhället- Det goda samarbetet

Samverkan i lokalsamhället- Det goda samarbetet Samverkan i lokalsamhället- Det goda samarbetet Trygghet och säkerhet Sollentuna kommun Övergripande syfte med förarbetet inom trygghetsoch säkerhet i Sollentuna kommun Det övergripande syftet är att öka

Läs mer

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden 2008-11-27 MÅLSÄTTNING Brotts- och drogförebyggande rådet (Brå) i Kristianstad skall verka för att: Öka tryggheten i kommunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Brottsförebyggande rådet Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Brottsförebyggande rådet Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande Kommunstyrelsesalen kl. 13.00 15.00 Margareta Fredriksson (L) Kommunstyrelsen, folkhälsorådet Jan-Vidar Seljegren (S) Omsorgsnämnden, folkhälsorådet Marie Edvinsson

Läs mer

Handlingsplan. för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun. Diarienummer: Ks2016/ Gäller från:

Handlingsplan. för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun. Diarienummer: Ks2016/ Gäller från: Diarienummer: Ks2016/0193.074 Handlingsplan för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun Gäller från: 2016-06-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: s ledningsrupp Utarbetad av: Brottsförebyggande

Läs mer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet Brottsstatistik och hur den kan användas Nationella trygghetsundersökningen Alla brott Kriminalstatistiken Statistikkällor Rättsstatistik Anmälda brott Uppklarade brott (Handlagda brott) Misstänkta personer

Läs mer

Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen

Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen Dessa åtgärder bygger bland annat på problembilder från kartläggningar i Skärholmen som Svenska Bostäder och SDF Skärholmen har genomfört under 2007.

Läs mer

Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg.

Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Samverkansplan 2011-2012 Innehåll Bakgrund... 1 Nulägesbeskrivning... 2 Drogvaneundersökning 2009... 2 Övergripande mål... 4 Fokusområden... 4 Fokusområde

Läs mer

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014 VERKSAMHETSPLAN 131111 KS-2013/1130.173 1 (7) HANDLÄGGARE Linda Lindblom 08-535 302 86, 0708-790 588 linda.lindblom@huddinge.se Huddinge brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande

Läs mer

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013 Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013 En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 3 Kontakter...

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Kortanalys. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott

Kortanalys. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott Kortanalys Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott URN:NBN:SE:BRA-590 Brottsförebyggande rådet 2015 Författare: Johanna Olseryd Omslagsillustration: Susanne Engman Produktion:

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 2 Syfte Skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Stimulera

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 Statistik 2011 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 2012-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens 20 Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. Brottsstatistiken har förts sedan 1950.

Läs mer

Utvärdering av grannsamverkansbilen

Utvärdering av grannsamverkansbilen Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Aktivitet Mål Ansvarig Uppföljning 2012-03-14 Våld i offentlig miljö

Aktivitet Mål Ansvarig Uppföljning 2012-03-14 Våld i offentlig miljö Aktivitet Mål Ansvarig Uppföljning 2012-03-14 Våld i offentlig miljö Gemensamma kontroller av krogar med serveringstillstånd. Upprätthålla ansvarsfull servering genom minst 1 årlig kontroll av samtliga

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Handlingsplan för att minska klotter och skadegörelse

Handlingsplan för att minska klotter och skadegörelse LULEÅ KOMMUN HANDLINGSPLAN 1 (6) 2011-04-11 Handlingsplan för att minska klotter och skadegörelse Fastställt av kommunstyrelsen 2007-04-16 Reviderad 2011-04-11 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON

Läs mer

Robert Rapakko (S) Madeleine Rosenqvist (KD) Emma Magnusson (C) För Barn- och utbildningsnämnden Jacqueline Doohan (C) Lene Hollner (S)

Robert Rapakko (S) Madeleine Rosenqvist (KD) Emma Magnusson (C) För Barn- och utbildningsnämnden Jacqueline Doohan (C) Lene Hollner (S) Plats och tid Kommunkontoret, Björken, kl. 09.00 12.00 Beslutande För Kommunstyrelsen Robert Rapakko (S) Madeleine Rosenqvist (KD) Emma Magnusson (C) För Socialnämnden Britt-Marie Berg (S) Britt-Marie

Läs mer

Brottsförebyggande DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET SAMT HANDLINGSPLAN POLIS-KOMMUN 2014-2015. Kommunstyrelsen 2014-05-21 152

Brottsförebyggande DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET SAMT HANDLINGSPLAN POLIS-KOMMUN 2014-2015. Kommunstyrelsen 2014-05-21 152 Brottsförebyggande DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET SAMT HANDLINGSPLAN POLIS-KOMMUN 2014-2015 Kommunstyrelsen 2014-05-21 152 Dokumentet Brottsförebyggande är framtaget av brottsförebyggande

Läs mer

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2015-01-05 Diarienummer KSN-2014-1450 Kommunstyrelsen Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015 Förslag

Läs mer

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2011

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2011 Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2011 Bakgrund Inom justitiedepartementet finns Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som en statlig myndighet. BRÅ:s uppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling,

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar januari 2010 Västerorts gemensamma sida 2011 är här och jullovet har avlöpt lugnt i Västerorts polismästardistrikt. Ett stort antal poliser har arbetat för att öka tryggheten

Läs mer

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Projektdirektiv 2013-04-25 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Den nya Polismyndigheten ska inleda sin verksamhet

Läs mer

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse Samverkansöverenskommelse Skara kommun och Lokalpolisområde Västra Skaraborg 2017-2018 Ersätt med datum Samverkan för ökad trygghet Skara kommun och Polismyndigheten Region Väst, Lokalpolisområde Västra

Läs mer

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 Statistik 2012 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Verksamhetsberättelse lokala BRå 2010

Verksamhetsberättelse lokala BRå 2010 Verksamhetsberättelse lokala BRå 21 Bakgrund Inom justitiedepartementet finns Brottsförebyggande rådet (BRå) som en statlig myndighet. BRå:s uppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling,

Läs mer

Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 2006 2011.

Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 2006 2011. Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 26 211. I denna redovisning används tre olika källor: - Brå:s rapport: Lokala poliser Hinder och möjligheter med lokala poliskontor - Statistik på polisanmälda

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne 2011-01-07 År 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Jönköpings län

Svarsöversikt Länsrapporten Jönköpings län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jönköpings län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (184) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten. 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Trygghet & säkerhet 2013 Öppna jämförelser

Trygghet & säkerhet 2013 Öppna jämförelser Trygghet & säkerhet 2013 Öppna jämförelser Jämfört m förra årets rapport A1. Personskador Antal sjukhusvårdade (inskrivna på sjukhus minst ett dygn) till följd av oavsiktliga skador (olyckor) per 1 000

Läs mer

Uppföljning Medborgarlöfte i Piteå 2015 Mellan lokalpolisområde Piteå älvdal samt Piteå kommun

Uppföljning Medborgarlöfte i Piteå 2015 Mellan lokalpolisområde Piteå älvdal samt Piteå kommun Uppföljning Medborgarlöfte i Piteå 2015 Mellan lokalpolisområde Piteå älvdal samt Piteå kommun Inledning Metoden Medborgarlöfte är en del av det nationella brottsförebyggande och trygghetssakapande arbetet

Läs mer

STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN

STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN 1 Eskilstuna ska vara tryggt och säkert att bo, vistas och bedriva verksamhet i. INLEDNING Eskilstuna ska vara tryggt och säkert att bo, vistas och

Läs mer

Burlövs kommun Kommunstyrelsen 2012-12-20 KS/2012:339-016

Burlövs kommun Kommunstyrelsen 2012-12-20 KS/2012:339-016 Burlövs kommun Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2012-12-20-016 1 (6) Polisöverenskommelse 2013 till 2015 Det här dokumentet är en överenskommelse mellan Burlövs kommun och Polisområde Malmö. Det är den

Läs mer

Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011.

Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011. Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011. Slutversion 2007-10-31 Innehållsförteckning 1 Bakgrunder och syften... 3 2 Omfattning av handlingsprogrammet...

Läs mer

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Rikspolischefens inriktning. I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras.

Rikspolischefens inriktning. I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad 2011. inledning Produktion: Rikspolisstyrelsen, Box

Läs mer

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer