Samverkansavtal för ökad trygghet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansavtal för ökad trygghet"

Transkript

1 Samverkansavtal för ökad trygghet Götene kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Syftet med överenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan parterna. Vid ett första möte mellan polisområdeschefen och kommunalrådet beslutades om framtagandet av en gemensam problembild och de åtaganden som detta medför. Denna problembild är baserad på statistik och lokal kartläggning gällande brott, ordningsstörningar, otrygghet och utveckling av samverkan i övrigt. Vi har även studerat Öppna jämförelser från Sveriges kommuner och landsting, SKL avseende Trygghet och säkerhet 2009 och Folkhälsa Vid ett efterföljande möte i det lokala Rådet för Trygghet och folkhälsa diskuterades kommunens brotts- och trygghetsproblem varefter parterna gemensamt prioriterade, med den gemensamma problembilden som beslutsunderlag, de åtaganden som respektive part förbinder sig att genomföra inom överenskommen tidsperiod (se bilaga) och kommunen skall en gång per år träffas för att utvärdera avtalet. Samverksansöverenskommelse Götene kommun och Polisområde Skaraborg vill med denna gemensamma problembild prioritera samverkan gällande Skadegörelsebrott Bostadsinbrott Trafiksäkerhet Trygghet i offentlig miljö Götene 1 juni 2010 Götene 1 juni 2010 GÖTENE KOMMUN Kommunstyrelsen POLISMYNDIGHETEN Polisområde Skaraborg Bo Bergsten Kommunstyrelsens ordförande Håkan Sandahl Polisområdeschef

2 Bilaga 2 HANDLINGSPLAN 1. Bakgrund Att minska brottsligheten och att öka människors trygghet är kriminalpolitikens grundläggande målsättning. I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan polis och kommun för en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet. Handlingsplanen är beslutad av Rikspolischefen och ska användas som stöd för att den lokala polisverksamheten långsiktigt ska kunna utvecklas i landets samtliga kommuner. Detta ska ske genom att en gemensam lokal problembild tillskapas, i syfte att stödja ett effektivare gemensamt arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet. Rättsväsendet ensamt klarar inte av att minska brottsligheten. För framgång i det arbetet krävs samverkan och samråd mellan polismyndigheten och kommunen för att få en gemensam lägesbild av lokala problem. Utifrån de utvalda problemen upprättas en handlingsplan. I denna specificeras vilka problemområden som valts ut, målsättningen med arbetet samt en plan för vilka gemensamma åtgärder som är möjliga och lämpliga. Åtgärderna som väljs ut bör i största möjliga utsträckning vara evidensbaserade. Det förberedande arbetet avslutas med att en så kallad strategisk överenskommelse träffas inför verksamhetsåret mellan polismyndigheten och kommunen. Innehållet i denna handlingsplan har ett framåtsyftande fokus. Polismyndigheten och kommunen har, vid sidan om innehållet i denna handlingsplan, kvar sina ordinarie åtaganden som beslutas inom respektive organisations ordinarie förvaltning. 1.1 Brottsförebyggande arbete Med brottsförebyggande arbete menas åtgärder som syftar till att påverka faktorer som främjar eller hämmar människors brottsliga beteende. För att utforma ett brottsförebyggande arbete finns två strategier, social respektive situationell brottsprevention Social brottsprevention Den sociala brottspreventionen är inriktad på individen och tar sikte på åtgärder som syftar till att stärka självkontrollen och de sociala banden till samhället Situationell brottsprevention Den Situationella brottspreventionen tar sin utgångspunkt i själva brottssituationen och syftar till att; 1. försvåra genomförandet av brottsliga gärningar, 2. öka risken för upptäckt av brott, 3. minska utbytet av brott samt 4. Åtgärder som underlättar laglydigt beteende.

3 3 2. Gemensam problembild I denna handlingsplan sammanfattas den probleminventering som gjorts i kommunen, och den inriktning som ska prägla arbetet det kommande året. Denna handlingsplan skall fungera som ett övergripande styrdokument för det lokala brottsförebyggande arbetet och med en tydlig rollfördelning mellan olika aktörer. Handlingsplanen skall även användas för att följa upp och utvärdera verksamheten. Under hösten 2009 har, i samverkan mellan kommunens risk- och säkerhetssamordnare och företrädare från polismyndigheten, förts en dialog om de problemområden som specifikt finns inom Götene Kommun. I denna dialog har även representanter från Nattvandrarna, och kommunens förenings- och fritidsteam. Även faktorer som kan skapa otrygghet har diskuterats. Vid denna genomgång kunde konstateras att Götene Kommun har en relativt låg anmäld brottslighet men att vissa brottyper ökat de senaste åren. Till de brott som ökar hör inbrott i bostad samt skadegörelsebrott och tillgrepp från bil. I Götene kommun har vi tidigare haft problem med klotter men genom bland annat kameraövervakning har detta minskat med åren över tid. Dock en liten ökning mellan 2008 och 2009 med fyra anmälningar. Det har genomförts ett lokalt rådslag den 26 november dit allmänheten och särkilt inbjudna hade möjlighet att lämna synpunkter. Skaraborg redovisade brottsstatistik och trygghetsmätning för Götene kommun. Ett tjugotal invånare kom på denna träff. Utöver detta har kommunens risk- och säkerhetssamordnare deltagit på Götene höstmarknad och gett allmänheten möjlighet att komma med synpunkter. Som grund för diskussionerna föreligger uppgifter över anmälda brott, SCB; s befolkningsstatistik samt kommunstatistik. Vi har även studerat Öppna jämförelser från Sveriges kommuner och landsting, SKL avseende Trygghet och säkerhet 2009 och Folkhälsa En inventerig av det lokala föreningslivet har gjorts. Utskänkningstillstånd och öppettider på restauranger har analyserats. Kommunerna Lidköping, Skara, Vara, Götene, Grästorp och Essunga erbjuder medling vid ungdomsbrott. Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som begått brott och den som drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en neutral, särskilt utbildad medlare. Syftet med mötet är att parterna ska få samtala om det som har hänt. Efter en genomförd medling kan båda parter förhoppningsvis lämna händelsen bakom sig och gå vidare. September 2008 genomförde risk- och säkerhetssamordnaren i samverkan med Tekniska kontoret,, AB Götenebostäder samt Mark- och planenheten en trygghetsvandring i de fyra kommundelarna. Det finns redan ett väl fungerande samarbete mellan och kommunen. Detta samarbete har också utvecklats sedan polisen har sitt lokala kontor i Centrumhuset Götene. Kommuninvånarna upplever en ökad trygghet när man ser polisnärvaron i kommunen. Vardagskontakterna med kommunen och dess invånare/besökare har underlättats betydligt.

4 4 Under hösten i november 2007 initierades ett brett rådslag inom kommunen för att gemensamt ta tag i de problem som då rådde med oro bland våra ungdomar. Ett stort antal negativa händelser där ungdomar varit iblandade inträffade den sommaren. Det har handlat om skadegörelse, inbrott, langning, fylla mm. Det bildades då en arbetsgrupp med representanter från polisen och kommunen som i sin tur att det bildades en så kallad operativ grupp bestående av representanter från polisen, socialtjänsten IFO, Nattvandrarna i Götene, Fritid/ungdom - mobila teamet. De första åren träffades gruppen en gång per månad och sedan en tid tillbaka vid behov. I Nationella trygghetsundersökningen (NTU) framgår det att personer som har utsatts för brott är mer otrygga än andra. Det gäller framför allt den grupp av brottsoffer som utsatts för brott av särskilt integritetskränkande karaktär. Upplevd oro och otrygghet hänger delvis ihop med utsatthet för brott, vilket innebär att insatser som minskar brottsligheten har en potential att också öka tryggheten. Arbetet för att motverka otrygghet måste också ta sig an förhållanden som påverkar människors upplevda och faktiska sårbarhet. Den otrygghet som vissa kommuninnevånare upplever är viktigt att bryta. 3. Prioriterade områden för att minska brottsligheten och öka tryggheten 1. Skadegörelsebrotten genom klotter ska minska Problembeskrivning En nedklottrad miljö upplevs av många som en otrivsam plats. För vissa ger klottret också en känsla av förslumning och otrygghet. Att sanera bort det otillåtna klottret kostar årligen samhället stora summor. Många unga klottrare rör sig i miljöer som ibland inte är lämpliga för deras ålder och andra klottrare löper risk att skada sig när de klottrar. De klottrare som lagförs riskerar också att gå in i vuxenlivet med stora skadeståndsskulder. De senaste åren har anmälda skadegörelsebrott genom klotter ökat på skolorna, vilket medfört ökade kostnader för kommunen. Erfarenheterna från andra områden visar att om klottret inte åtgärdas tillräckligt snabbt och effektivt finns en stor risk att den får fäste och breder ut sig. Det klotterförebyggande arbetet kan bestå av en kombination av flera sorters åtgärder, både social prevention som syftar till att ändra klottrarens beteende och situationell prevention som syftar till att försvåra själva klottrandet. Antalet skadegörelsebrott generellt skall minska med 5 procent i förhållande till medelvärde för åren till som mest 160 brott. Åtgärdsplan Snabbt åtgärda nytillkommet klotter eller Tekniska förvaltningen Kommunen/ annan skadegörelse på kommunala fastigheter efter 1 dygn efter anmälan gjorts.

5 5 fotografering Eventuell utökad kameraövervakning vid särskilt utsatta skolor Kommunen/Tekniska kontoret/risk- och säkerhetssamordnare Rondering/bevakning Vaktbolag/ av utsatta platser Skolpersonal under skoltid Ej mätbart. Drabbad skola skall 2010 få polisbesök minst 1 gång per månad. Start efter beslut av Kommunstyrelsen Tekniska nämnden 2. Bostadsinbrott Bostadsinbrotten skall minska. Med Bostadsinbrott menas tillgrepp och stöld ur någons bostad typ villa, lägenhet. Såväl fullbordade brott som försök ingår. Bostadsinbrott är ett vanligt vardagsbrott. År 2008 utsattes Götene för 5 villainbrott, 2009 har 10 villainbrott skett. De som drabbas hårdast av bostadsinbrott är den enskilde. Ett bostadsinbrott medför, förutom en ekonomisk kostnad, stora problem genom merarbete i form av kontakter med försäkringsbolag mm. Det är dessutom en oerhörd kränkning att uppleva att en obehörig sökt igenom ens bostad, detta kan den drabbade leva med i flera år och det finns exempel på drabbade som bytt bostad efter ett inbrott. Kartläggningen har visat en tydlig uppgång vad gäller bostadsinbrott i Götene kommun. Åtgärder Minska antalet bostadsinbrott i förhållande till medelvärde för åren till som mest 11 brott Åtgärder för att försvåra genomförandet av bostadsinbrott vid nybyggnation och planering av bostadsområden. Utöka och intensifiera tidigare startade grannsamverkans projekt områden inom Götene kommun. sbrottsstatistik Aktuell statistik Till sammanträden med kartläggning av de mest redovisas vid möte med Rådet för Trygghet och drabbade platserna operativa gruppen i folkhälsa Rådet för Trygghet och folkhälsa

6 6 Inventera samt / Starta 2 nya område 2010 koordinera grannsamverkans Rådet för trygghet och under året folkhälsa projekt Informationsinsats om bostadsinbrott vid grannsamverkans möten. Brottsförebyggande insatser för att försvåra inbrott i bostad / Säkerhetssamordnare Bostadsbolag, hyresgäster. Fastighetsägare Säkerhetssamordnare och kommunens säkerhetssamordnare sammankallar Delta på ett möte per område/år. Ett gemensamt uppstartsmöte mellan Polis/ bostadsbolag/ kommun/fastighetsägare Trafiksäkerhet Antalet trafikolyckor inom tätorterna skall minska samt att Kommuninnevånare och besökare skall känna sig säkrare i trafiken. I trygghetsmätningar och på debattsidor i media uttrycker kommuninvånarna att man känner sig otrygg i sin trafikmiljö. Höga hastigheter och vårdslösa beteenden inom tätorterna är vanlig förekommande. Den som blir drabbad vid en trafikolycka kan många gånger lida samma skada som den som utsatt för ett våldsbrott. Åtgärder Minska antalet trafikolyckor inom tätorterna. Befintlig olycksstatistik skall analyseras. Öka antalet förar- och fordonskontroller. Utbilda elever i årskurs 8 angående trafik och mopedregler. Utbilda elever årskurs 4-6 angående trafik och cykelregler. Strategisk planering av trafikmiljön. Införa metoden SMADIT, Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken under perioden Mätning av hastigheterna i Götene kommun, Sommar o vinter Trafikingenjör Två gånger per år Trafikkontroller Begära polisens mobila fartkamera till kommunen Minst 10 kontrolltillfällen

7 kartläggning olycksplatserna SMADIT SMADIT står för "Samverkan mot alkohol och droger i trafiken" enligt Skelleftemodellen, en modell för rehabilitering av rattfyllerister som har utvecklats genom samverkan mellan polis, sjukvård och socialtjänst. Kommunen genom Minska antalet trygghetsvandringar trafikolyckor i och statistik tätorterna. Rapporterande polis Samtliga skall Socialtjänsten tillfrågas. Minst 10 procent av tillfrågade ska ha tackat ja till erbjudande av vård. Polisnärvaro i skolmiljö Polis Minst ett skolbesök per månad Utbildning i trafik Årskurs 2 Gång årskurs 4-6 Cykel årskurs 8 Moped Respektive skola i samverkan med Utbilda alla årskurs 8 under förutsättning att ekonomiska resurser Samverkansprojekt mellan kommun/polis/skola/ Föreningsliv (NTF) Riktad insats genom kontroll av mopeder och EPA A- traktorer /Kommunen/ NTF/ Räddningstjänst finns att tillgå. Utbilda alla en gång under mellanstadiet. Polismedverkan vid praktiska övningar 7 Redovisas fortlöpande vid Tekniska nämnden och Rådet för trygghet och folkhälsa Införs under perioden År År 4-6 hösten Det inte ska 2 gånger per år förekomma olagliga Vår och höst mopeder och Epatraktorer. Minst 15 kontroller av fordonens beskaffenhet och förares behörighet. 4. Trygghet i offentlig miljö. Kommuninnevånarna skall känna en ökad trygghet. I trygghetsmätningar uttrycks ofta en otrygghet i att vistas på offentligplats. Det flesta av brotten är uppklarade men otryggheten består. Ökad trygghetskänsla vid nattbussarna Medverka i utbildning samtliga föräldrar i årskurs 7-9 enligt ÖPP (Örebro Preventions Program) Ökad trygghetskänsla i kommunen Åtgärder kartläggning av Antalet brott ska inte Till operativa gruppen i brotts drabbade platser. öka under Rådet för Trygghet och folkhälsa

8 ÖPP utbildning Rådet för trygghet Alla föräldrar till Åk 7-8 under 2010 och folkhälsa/skolorna barn på högstadiet skall erbjudas Öka antalet direkt När lagstöd finns. förverkanden av alkohol Uppmärksamma Brott mot ordningslagen. (förtäringsförbud/urinering) Minskad offentlig alkoholkonsumtion bland ungdomarna Nattvandrarna Kommunen Kontroll av restauranger med alkoholtillstånd Handläggare av Alkoholtillstånd Arbeta mot langning av alkohol Punktinsatser under året Trafikkontroller med speciell inriktning mot fortkörning kvällar och nätter, helger Trygghetsmätning Trygghetsvandring Stödja och samverka med Nattvandrarna i Götene Samverka med och stödja Fältfritidsledarna Medverka i operativa gruppen i Rådet för trygghet och folkhälsa Delta i höstens seniormässa med trygghets frågor såsom; Minska antalet ordningsföreläggand e/rapporter Genomföra fyra förebyggande insatser inom prioriterade områden Genomföra 2 kontroller i samarbete med handläggare av alkoholtillstånd /kommunen Försvåra langningen Särskild satsning maj-juni Polis Förhindra buskörning och Streetrace Folkhälsoplaneraren Fastställa metod för Säkerhetssamordnar mätning en Kommunen; Gatuenheten Säkerhetssamordnare Mark- o plan AB Götenebostäder, Säkerhetssamordnare NTF, Nattvandrarna, Säkerhetssamordnare 2010 Skolavslutning, valborg, Lucia, inför skolstart års utgång Hösten

Handlingsplan Samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde Skaraborg och Falköpings Kommun

Handlingsplan Samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde Skaraborg och Falköpings Kommun Handlingsplan Samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde Skaraborg och Falköpings Kommun Samverkan för ökad trygghet Falköpings kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland,

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Handlingsplan Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län - Gnosjö Kommun

Handlingsplan Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län - Gnosjö Kommun Handlingsplan 2011 - Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län - Gnosjö Kommun 2011-08-30 1. Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan polis och kommun

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE med bilaga : Handlingsplan för 2017

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE med bilaga : Handlingsplan för 2017 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE 2017-2018 med bilaga : Handlingsplan för 2017 Överenskommelse Vara kommun och Lokalpolisområde Västra Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Handlingsplan 2016/2017. Samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde Skaraborg och Karlsborgs kommun

Handlingsplan 2016/2017. Samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde Skaraborg och Karlsborgs kommun Handlingsplan 2016/2017 Samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde Skaraborg och Karlsborgs kommun AVTAL Karlsborgs kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun träffar följande överenskommelse avseende samverkan

Läs mer

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun 2012-2013 Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan

Läs mer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län och Sävsjö Kommun Antagen i kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 2014-01-07 11 I januari 2008 presenterade

Läs mer

Reviderad handlingsplan 2018

Reviderad handlingsplan 2018 1 Samverkansöverenskommelse Götene kommun och lokalpolisområde västra Skaraborg 2017-2018 Reviderad handlingsplan 2018 Samverkan för ökad trygghet Götene kommun och Polismyndigheten region väst, lokalpolisområde

Läs mer

Brottsförebyggande rådet. Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Hjo kommun

Brottsförebyggande rådet. Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Hjo kommun j Brottsförebyggande rådet Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Hjo kommun 2017-2019 2(8) l n nehållsförteckni ng l. Samverkan för ökad trygghet... 3 1.1 Samverksansöverenskommelse...

Läs mer

skadegörelse på privata och offentliga platser våldsbrott misshandel utomhus med okänd gärningsman våldsbrott i nära relation inbrott i bostad

skadegörelse på privata och offentliga platser våldsbrott misshandel utomhus med okänd gärningsman våldsbrott i nära relation inbrott i bostad 2011-2012 1 1. Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan polis och kommun för en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet. Handlingsplanen är beslutad

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Bakgrund I februari 2007 beslutade Rikspolisstyrelsen om nationella direktiv angående samverkan mellan Polismyndigheter

Läs mer

Ett tryggare Piteå ett samverkansavtal mellan polisen och Piteå kommun

Ett tryggare Piteå ett samverkansavtal mellan polisen och Piteå kommun Ett tryggare Piteå ett samverkansavtal mellan polisen och Piteå kommun Brottsförebyggande arbete i Piteå Samhället har allt att vinna på minskad brottslighet och ökad trygghet. Därför behövs ett planerat

Läs mer

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg,

Läs mer

Medborgarlöfte Essunga 2019

Medborgarlöfte Essunga 2019 Vårt löfte till Dig Polisen och Essunga kommuns gemensamma medborgarlöfte för 2019 är att förebygga och förhindra bruk av droger i skolmiljö, i trafiken och på övriga offentliga platser samt att förebygga

Läs mer

Åtagandeplan för brottsförebyggande arbete i Munkedals kommun

Åtagandeplan för brottsförebyggande arbete i Munkedals kommun 2015-04-09 Åtagandeplan för brottsförebyggande arbete i Munkedals kommun 2015 Dnr KS 2012-416 Elisabeth Hansson Vik. folkhälsoutvecklare Antagen av Brottsförebyggande rådet 2015-04-02. Sida 2 av 6 Bakgrund

Läs mer

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 För brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Gullspångs kommun Samverkan mellan Gullspångs kommun och Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde

Läs mer

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun Brottsförebyggande program för Ronneby kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2012-04-26 Antagen: KF 121/2012 Innehållsförteckning Lokala brottsförebyggande rådets uppgift... 2 Ronneby

Läs mer

Götene kommun och lokalpolisområde västra Skaraborg. Handlingsplan För det Brottsförebyggande arbetet

Götene kommun och lokalpolisområde västra Skaraborg. Handlingsplan För det Brottsförebyggande arbetet Götene kommun och lokalpolisområde västra Skaraborg Handlingsplan 2019 För det Brottsförebyggande arbetet 2 Samverkan för ökad trygghet Götene kommun och Polismyndigheten region väst, lokalpolisområde

Läs mer

Plan för brottsförebyggande åtgärder i Tingsryds kommun

Plan för brottsförebyggande åtgärder i Tingsryds kommun Dokumenttyp Plan Dokumentansvarig Brottsförebyggande rådet Fastställd 2010-01-28 1 (8) Version 1 Senast reviderad Diarienummer 2009/45 180 Plan för brottsförebyggande åtgärder i Tingsryds kommun 2 (8)

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun

Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun 2016-2020 Bakgrund Denna samverkansöverenskommelse är avsedd att gemensamt för

Läs mer

Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014

Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014 ~pmmunstyrelsens handling nr 63/2012 Polismyndigheten i söderman~ands vän _ Katrineholms kommun ~ Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014 Avtalande parter Polismyndigheten Södermanland och Katrineholms

Läs mer

Handlingsplan 2015-2016. Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun

Handlingsplan 2015-2016. Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun Handlingsplan 2015-2016 Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun 1. Bakgrund... 2 2. Fakta Gnosjö kommun... 2 3. Den nya polismyndigheten... 3 4. Gemensam problembild... 3 4.1 Skadegörelse... 4 4.2 Narkotikabrott

Läs mer

... KARLS BORGS KOMMUN. Kommunhuset, måndagen den 13 januari 2014 kl

... KARLS BORGS KOMMUN. Kommunhuset, måndagen den 13 januari 2014 kl Sammantrlidesdatum Brottsförebyggande rådet, BRA 2014-01-13 l Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 13 januari 2014 kl. 09.00-09.45 Närvarande (ordinarie Peter Lindroth Kjell Sjölund Staffan MyrselI

Läs mer

för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun

för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun 2019-01-30 Diarienummer: Ks2016/0193.074 Handlingsplan för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun Gäller från: 2019-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommundirektören Utarbetad av: Säkerhetssamordnare,

Läs mer

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Borås Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås, träffar följande överenskommelse

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Svalövs kommun verksamhetsåren 2017 till 2019

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Svalövs kommun verksamhetsåren 2017 till 2019 1(5) Datum 2017-06-20 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Svalövs kommun verksamhetsåren 2017 till 2019 Denna överenskommelse är Svalövs kommuns och polisens gemensamma åtgärdsplan för åren

Läs mer

Samverkan mellan polis och kommun

Samverkan mellan polis och kommun Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser 1 Bakgrund samverkansöverenskommelser Nationell handlingsplan från RPS 2008 Överenskommelserna ska tydliggöra parternas

Läs mer

Förlängning av samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för

Förlängning av samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Carina Börjesdotter Datum 2015-11-09 Diarienummer KSN-2015-2027 Kommunstyrelsen Förlängning av samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta

Läs mer

Ansvarig för genomförande och uppföljning är säkerhetssamordnaren.

Ansvarig för genomförande och uppföljning är säkerhetssamordnaren. Handlingsplan 2019 1. Trygghetsvandringar följa brottsutvecklingen i syfte att identifiera särskilt brottsutsatta platser. Dessa platser prioriteras vid arbetet med trygghetsvandringar i BRå s regi. utifrån

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun 1. Inledning Denna samverkansöverenskommelse syftar till att formalisera och ytterligare utveckla samarbetet mellan

Läs mer

Probleminventering och åtgärdsplan utifrån samverkansöverenskommelsen mellan Trollhättans Stad och Polisområde östra Fyrbodal 2017

Probleminventering och åtgärdsplan utifrån samverkansöverenskommelsen mellan Trollhättans Stad och Polisområde östra Fyrbodal 2017 atrollhättans Stad Probleminventering och åtgärdsplan utifrån samverkansöverenskommelsen mellan Trollhättans Stad och Polisområde östra Fyrbodal 2017 Bakgrund Trollhättans Stad och polisområde östra Fyrbodal

Läs mer

... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BrottsfOrebyggande rådet, BRÅ KARLS BORGS KOMMUN

... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BrottsfOrebyggande rådet, BRÅ KARLS BORGS KOMMUN BrottsfOrebyggande rådet, BRÅ 2013-09-30 1 Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 30 september 2013 kl. 09.00-10.00 Närvarande (ordinari e Peter Lindroth Staffan MyrselI Anders Ståhl Pia Larsson (kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i. Åtvidabergs kommun

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i. Åtvidabergs kommun Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Polismyndigheten och ÅKF: 2017:14 Dnr: ATVKS 2019-00147 168 Antagen: Kommunstyrelsen 131, 2017-10-04 Reviderad: Kommunstyrelsen 77, 2019-04-03

Läs mer

AÅ tagandeplan fo r brottsfo rebyggande arbete i Munkedals kommun 2013

AÅ tagandeplan fo r brottsfo rebyggande arbete i Munkedals kommun 2013 AÅ tagandeplan fo r brottsfo rebyggande arbete i Munkedals kommun 2013 Bakgrund Att minska brottsligheten och öka människors trygghet är vår grundläggande målsättning i kommunen. I januari 2008 presenterade

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

SAMVERKAN POLIS-KOMMUN HANDLINGSPLAN

SAMVERKAN POLIS-KOMMUN HANDLINGSPLAN SAMVERKAN POLIS-KOMMUN HANDLINGSPLAN 2017-2019 HANDLINGSPLAN SAMVERKAN POLIS KOMMUN 2017-2019 Antagen av KS 2017-06-13 72 Dnr ST459/17 BAKGRUND Lokalt brottsförebyggande arbete är en viktig gemensam fråga

Läs mer

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse Samverkansöverenskommelse Skara kommun och Lokalpolisområde Västra Skaraborg 2017-2018 Ersätt med datum Samverkan för ökad trygghet Skara kommun och Polismyndigheten Region Väst, Lokalpolisområde Västra

Läs mer

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2012.

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2012. Polisområde Syd Datum Diarienummer 2012-02-08 Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2012. Handlingsplan kopplad till samverkansavtal 2011-2014. Fokusområden

Läs mer

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden 2008-11-27 MÅLSÄTTNING Brotts- och drogförebyggande rådet (Brå) i Kristianstad skall verka för att: Öka tryggheten i kommunen

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

KS DECEMBER 2013

KS DECEMBER 2013 KS 17 18 DECEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2013-11-15 Diarienummer KSN-2013-1258 Kommunstyrelsen Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Polismyndigheten i Uppsala

Läs mer

Samverkansöverenskommelse; Avesta Kommun och Lokalpolisområde Falun Avesta

Samverkansöverenskommelse; Avesta Kommun och Lokalpolisområde Falun Avesta Samverkansöverenskommelse; Avesta Kommun och Lokalpolisområde Falun Avesta Överenskommelse som gäller från 2018-03-03 är löpande och kan sägas upp av båda parter. Överenskommelsen syftar till att tillsammans

Läs mer

Uppföljning medborgarlöfte 2017 i Lomma kommun

Uppföljning medborgarlöfte 2017 i Lomma kommun Uppföljning medborgarlöfte 2017 i Lomma kommun När vi tittar tillbaka på 2017 kan vi konstatera att Lomma kommun än en gång har blivit Sveriges tryggaste kommun. Flera faktorer har påverkat detta. Bra

Läs mer

Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019

Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019 Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-12-22 KS 2015.0434 Handläggare Cecilia Ljung Kommunstyrelsen

Läs mer

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2015-01-05 Diarienummer KSN-2014-1450 Kommunstyrelsen Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015 Förslag

Läs mer

Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten region syd/lokalpolisområde Kalmar

Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten region syd/lokalpolisområde Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2016-08-17 KS 2016/0688 50163 Kommunstyrelsen Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten

Läs mer

Trygg och säker - riktlinjer för kommunens säkerhetsarbete

Trygg och säker - riktlinjer för kommunens säkerhetsarbete 1/5 Beslutad när: 2018-02-26 30 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2018-03-06 Gäller t o m: 2020-03-01 Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunfullmäktige KS/2017:672-003 Handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan. för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun. Diarienummer: Ks2016/ Gäller från:

Handlingsplan. för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun. Diarienummer: Ks2016/ Gäller från: Diarienummer: Ks2016/0193.074 Handlingsplan för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun Gäller från: 2016-06-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: s ledningsrupp Utarbetad av: Brottsförebyggande

Läs mer

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013.

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013. Polisområde Syd Datum Diarienummer 2012-12-19 Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013. Handlingsplan kopplad till samverkansavtal 2011-2014. Fokusområden

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 6 Dnr KS/2017:359

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 6 Dnr KS/2017:359 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-01-08 1 (2) Sida 6 Dnr KS/2017:359 Handlingsplan och medborgarlöfte i enlighet med överenskommelse mellan Mjölby kommun och Polismyndigheten

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Kommunhuset, måndagen den 12 maj 2014 kl Ann Norling Gustafsson

Kommunhuset, måndagen den 12 maj 2014 kl Ann Norling Gustafsson KARLSBORGS KOMMUN Brottsf6rebyggande rådet, BRÅ 2014-05-12 l Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 12 maj 2014 kl. 09.00-09.45 Närvarande (ordinarie) Peter Lindroth Kjell Sjölund Staffan MyrselI Anders

Läs mer

Brottsförebyggande Delprogram till handlingsprogram trygghet och säkerhet samt handlingsplan Polis-kommun

Brottsförebyggande Delprogram till handlingsprogram trygghet och säkerhet samt handlingsplan Polis-kommun Brottsförebyggande Delprogram till handlingsprogram trygghet och säkerhet samt handlingsplan Polis-kommun 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen 2016-04-13 67 1(8) Dokumentet Brottsförebyggande är framtaget

Läs mer

Riktlinjer Trygg och säker

Riktlinjer Trygg och säker 9:1 9:2 9:3 9:4 Handläggare Magdalena Lind 0152-29163 Kommunstyrelsen Riktlinjer Trygg och säker Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. anta Trygg och säker riktlinjer

Läs mer

HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS LOKALA BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD kl. 9-11

HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS LOKALA BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD kl. 9-11 HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS LOKALA BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD 2019-05-10 kl. 9-11 1. 2. 3. 4. Mötet öppnas Godkännande av dagordning Föregående protokoll Aktuell uppföljning och utveckling av trygghet och säkerhet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2018/19

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2018/19 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2018/19 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2018/19 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

TRANAs KOMMUN Sida 19 (32) - KOMMUNSTRYRELSENS AU

TRANAs KOMMUN Sida 19 (32) - KOMMUNSTRYRELSENS AU m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 19 (32) - KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 169 Dnr 522/14 Handlingsplan för samverkan mellan Polis-Kommun 2014-2016 Rikspolisstyrelsen beslutade

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun

Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun 2016-11-01 Sid 1/7 Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun Del 1- rapport Inledning Denna kartläggning är en första överblick över brotts- och trygghetssituationen i Lysekils kommun. Kartläggningen

Läs mer

Brottsförebyggande strateg Ola Åkesson Tyresö kommun

Brottsförebyggande strateg Ola Åkesson Tyresö kommun Brottsförebyggande strateg Ola Åkesson Tyresö kommun Vem är Ola Åkesson brottsförebyggande strategen? Vad gör en brottsförebyggande strateg? Mitt huvuduppdrag är att jobba med trygghet och brottsförebyggande

Läs mer

Handlingsplan

Handlingsplan 1 (8) Datum Dnr, Oxelösunds kommun 2016-01-24 KS.2015.144 Diarienr (åberopas) Handlingsplan 2016-2018 Föreliggande handlingsplan är upprättad i enlighet med Samverkansöverenskommelse mellan Oxelösunds

Läs mer

8.?. e.~... ~... Peter Lindroth

8.?. e.~... ~... Peter Lindroth Brottsf6rebyggande rådet, BRÅ 2013-05-06 Sarnrnantradcsdatulll Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 6 maj 20 13 kl. 09.00-09.30 N:1rvanmdc (ordinarie Peter Lindroth Staffan MyrselI Anders Ståhl Helen

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:215-003 2016-04-08 1/2 Handläggare Annica Strandberg Tel. 0152-291 63 Kommunstyrelsen Handlingsplan Trygg och säker 2016-2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Åtgärdsplan Kungsholmen inklusive Samverkansforum

Åtgärdsplan Kungsholmen inklusive Samverkansforum BILAGA 3 Åtgärdsplan Kungsholmen inklusive Samverkansforum I samtliga forum ingår uppdraget att rapportera till TSR Kungsholmens trygghets- och säkerhetsråd (TSR) Syfte Utveckla en hög kvalitet i det trygghetsskapande

Läs mer

Resultat trygghetsmätning 2018

Resultat trygghetsmätning 2018 Resultat trygghetsmätning 2018 Lokalpolisområde Trelleborg (Trelleborgs, Svedala och Vellinge kommun) Lokalpolisområde Trelleborg, polisområde södra Skåne, polisregion Syd 2018-11-15 Dokument Sida RAPPORT

Läs mer

Samverkan Trygg och säker stad

Samverkan Trygg och säker stad Samverkan Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse kommun och polis - samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Nationell handlingsplan (RPS 2008) Handbok Samverkan i lokalt brottsförebyggande

Läs mer

Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 2006 2011.

Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 2006 2011. Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 26 211. I denna redovisning används tre olika källor: - Brå:s rapport: Lokala poliser Hinder och möjligheter med lokala poliskontor - Statistik på polisanmälda

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Antagna av Kommunfullmäktige

Antagna av Kommunfullmäktige Mål för det brottsförebyggande arbetet i Motala kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2002-09-23 1. Bakgrund Samhällsutvecklingen efter andra världskriget har bland annat inneburit en starkt ökad brottslighet.

Läs mer

1. Strängnäs kommun tillsammans med Polismyndigheten avger medborgarlöften 2017.

1. Strängnäs kommun tillsammans med Polismyndigheten avger medborgarlöften 2017. TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Handläggare Annica Strandberg Tel. 0152-291 63 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:9-106 2017-01-09 1/2 Medborgarlöfte Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. Strängnäs

Läs mer

Handlingsplan för att minska klotter och skadegörelse

Handlingsplan för att minska klotter och skadegörelse LULEÅ KOMMUN HANDLINGSPLAN 1 (6) 2011-04-11 Handlingsplan för att minska klotter och skadegörelse Fastställt av kommunstyrelsen 2007-04-16 Reviderad 2011-04-11 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Brottsförebyggande rådets åtgärdsplan

Brottsförebyggande rådets åtgärdsplan Brottsförebyggande rådets åtgärdsplan FÖR STRÖMSTADS KOMMUN 2017 ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN INLEDNING En ny överenskommelse om samverkan mellan polis och kommun görs varje år sedan 2010. Samverkansöverenskommelsen

Läs mer

SAMVERKAN POLIS-KOMMUN

SAMVERKAN POLIS-KOMMUN SAMVERKAN POLIS-KOMMUN HANDLINGSPLAN 2014-2016 HANDLINGSPLAN SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Tillsammans bör kommunen polisen informera om brotts- SAMVERKAN förebyggande frågor POLIS insatser på KOMMUN ett

Läs mer

Brottsförebyggande DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET SAMT HANDLINGSPLAN POLIS-KOMMUN 2014-2015. Kommunstyrelsen 2014-05-21 152

Brottsförebyggande DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET SAMT HANDLINGSPLAN POLIS-KOMMUN 2014-2015. Kommunstyrelsen 2014-05-21 152 Brottsförebyggande DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET SAMT HANDLINGSPLAN POLIS-KOMMUN 2014-2015 Kommunstyrelsen 2014-05-21 152 Dokumentet Brottsförebyggande är framtaget av brottsförebyggande

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Hässleholms kommun och Hässleholms lokalpolisområde

Samverkansöverenskommelse mellan Hässleholms kommun och Hässleholms lokalpolisområde TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2016-11-29 2016/723 100 Handläggare Säkerhetschef Anders Nählstedt Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 0451-26 80 21 anders.nahlstedt@hassleholm.se Samverkansöverenskommelse

Läs mer

Brotten som har begåtts är främst inbrott, bluffakturor, skadegörelse och stöld.

Brotten som har begåtts är främst inbrott, bluffakturor, skadegörelse och stöld. Brott mot småföretagare är ett problem som skapar både otrygghet och oro över hela Sverige, samtidigt som ekonomin och service blir lidande. Både tid och resurser upplevs som bortkastade av småföretag

Läs mer

Ronneby kommun och Polismyndighetens Samverkansöverenskommelse i Brottsförebyggande arbete

Ronneby kommun och Polismyndighetens Samverkansöverenskommelse i Brottsförebyggande arbete Ronneby kommun och Polismyndighetens Samverkansöverenskommelse i Brottsförebyggande arbete Inledning Samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Ronneby kommun ska ligga till grund för det operativa

Läs mer

Göteborg Trygghetsundersökning 2017 Torslanda. Göteborg Trygghetsundersökning Torslanda

Göteborg Trygghetsundersökning 2017 Torslanda. Göteborg Trygghetsundersökning Torslanda Göteborg Trygghetsundersökning 2017 Torslanda Innehåll Sammanfattning s.3 Om undersökningen s.4 Bakgrund och syfte Målpopulation Genomförande Fakta om respondenterna s.5 Resultat s.8 Trygghet Övriga frågekategorier

Läs mer

Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016

Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016 Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016 Polisområde Norrbotte, Region Nord 2016-05-04 RAPPORT 2 (10) Piteå kommun Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 SYFTE... 4 3 PROBLEMOMRÅDEN... 4 4 RESULTAT... 5 4.1 Utemiljö...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Brottsförebyggande rådet Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Brottsförebyggande rådet Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande Kommunstyrelsesalen kl. 13.00 15.00 Margareta Fredriksson (L) Kommunstyrelsen, folkhälsorådet Jan-Vidar Seljegren (S) Omsorgsnämnden, folkhälsorådet Marie Edvinsson

Läs mer

Samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte för Sölvesborgs kommun åren 2017 och Innehåll och uppföljning

Samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte för Sölvesborgs kommun åren 2017 och Innehåll och uppföljning Samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte för Sölvesborgs kommun åren 2017 och 2018 Innehåll och uppföljning 1 Samverkansområden 2017-2020 Trygghetsvandringar Våld i nära relation Trygghetsmätningar

Läs mer

Ronneby kommun och Polismyndighetens Samverkansöverenskommelse i Brottsförebyggande arbete

Ronneby kommun och Polismyndighetens Samverkansöverenskommelse i Brottsförebyggande arbete Ronneby kommun och Polismyndighetens Samverkansöverenskommelse i Brottsförebyggande arbete Inledning Samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Ronneby kommun ska ligga till grund för det operativa

Läs mer

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Rolf Mårtensson (M) Gudrun Bengtsson (SD)

Jenny Önnevik (S), ordförande Rolf Mårtensson (M) Gudrun Bengtsson (SD) 1(11) Trygghetsrådet Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 14.00 16.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Rolf Mårtensson (M) Gudrun Bengtsson (SD) Ersättare Peter Svensson

Läs mer

Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i..

Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i.. Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i.. Långsiktig samverkan mellan Polisen och SDF inom Göteborgs stad 1 Arbetsprocessen 6. Uppföljning 1. Lägesbild 5. Aktivitet Åtgärd 4.

Läs mer

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2011

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2011 Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2011 Bakgrund Inom justitiedepartementet finns Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som en statlig myndighet. BRÅ:s uppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Boden

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Boden Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Boden 2010-2011 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Boden 2010-2011 Denna överenskommelse är Boden kommuns och Områdespolisen i Bodens gemensamma

Läs mer

Samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte för Sölvesborgs kommun år Innehåll och uppföljning

Samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte för Sölvesborgs kommun år Innehåll och uppföljning Samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte för Sölvesborgs kommun år 2018 Innehåll och uppföljning 1 Samverkansområden 2017-2020 Trygghetsvandringar Våld i nära relation Trygghetsmätningar Minska tillgång

Läs mer

Polis och kommun i samverkan! Brottsförebyggande och Trygghetsskapande arbete

Polis och kommun i samverkan! Brottsförebyggande och Trygghetsskapande arbete Polis och kommun i samverkan! Brottsförebyggande och Trygghetsskapande arbete Samverkan Polis och kommun Trygghetsarbetet ryms inom ramen för kommunens strategiska inriktning kring social uthållighet och

Läs mer

Aktivitetsplan för UmeBrå

Aktivitetsplan för UmeBrå Aktivitetsplan för UmeBrå 2019 2020 Om UmeBrå UmeBrå är Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd. UmeBrå styrgrupp består av representanter från kommunen, polisen och landstinget. Styrgruppen

Läs mer

grannsamverkansbladet

grannsamverkansbladet grannsamverkansbladet Lokalpolisområde Nyköping omfattar kommunerna: Gnesta Oxelösund Nyköping Trosa Ett nytt grannsamverkansblad Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva

Läs mer

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2018-05-17, 75 För revidering ansvarar:

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen

Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen Dessa åtgärder bygger bland annat på problembilder från kartläggningar i Skärholmen som Svenska Bostäder och SDF Skärholmen har genomfört under 2007.

Läs mer

Lokal genomförandeplan ANDT- och brottsförebyggande arbete

Lokal genomförandeplan ANDT- och brottsförebyggande arbete Lokal genomförandeplan ANDT- och brottsförebyggande arbete Torsby kommun 2017 Lokala Förebyggande Rådet (LFR) 1 Medborgarlöften 2017 Polisen och Torsby kommun fortsätter sitt gemensamma arbete med att

Läs mer