Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005"

Transkript

1 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005

2 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar, utsatthet för brott, oro att utsättas för brott, upplevd trygghet och inställning till polisens lokala engagemang. De flesta frågeställningarna utgår ifrån medborgarnas närområde, det vill säga i omr å- det där de bor, och är en uppfattning om nuläget. Vissa av frågorna omfattar dock händelser som inträffat under de senaste tolv månaderna och även brott som inte har inträffat i direkt anslutning till det egna bostadsområdet. Frågeformuläret bygger på en teori om sammankoppling av olika problem: ett område med stora problem med ordningsstörningar, såväl i den fysiska som den sociala miljön, medför ofta stor oro och otrygghet bland medborgarna och genererar brottstillfällen. Att tolka resultaten I varje geografiskt delområde har 300 personer fått svara på enkäten. För att avgöra om resultaten i ett visst område skiljer sig från undersökningen totalt sett görs så kallade signifikanstester. Testerna talar om huruvida skillnaderna är så stora att de inte kan förklaras av slumpen. I de fall ett problem i ett område beskrivs som högt, innebär det därmed att andelen i området är högre än i länet totalt. Vissa frågor ger nyanserad information om problembilden i ett område. Frågorna om ordningsstörningar delas exempelvis upp i om man anser att problemet är litet eller stort. Frågorna om oro att utsättas för brott delas upp i om man oroar sig mycket ofta, ganska ofta eller sällan för att utsättas. Genom att titta på nyanserna i frågorna kan analysen bli mer träffsäker. Fakta om trygghetsundersökningen Fältarbetstid: 10 maj 14 juni 2005 Bruttourval: personer mellan år (300 per geografiskt område) Svarsfrekvens: 72 % Mätta kommuner: Borås: Mark: Svenljunga Tranemo Ulricehamn Alingsås: Lerum: Bollebygd Herrljunga: Vårgårda 13 kommundelar: Centrum, Göta, Norrby stadsdel och Norrby annan del, Sjöbo stadsdel och Sjöbo annan del, Fristad, Sandhult, Trandared, Brämhult stadsdelen Hässleholmen och Brämhult annan del, Dalsjöfors samt Viskafors. 3 kommundelar: Centrala Kinna, Centrala Skene och Annan del. 5 kommundelar: Alingsås innerstad, Östlyckan-Brogården, Noltorp-Kvarnbacken, Stockslycke-Ängabo samt Alingsås annan del. 7 kommundelar: Södra Lerum, Norra Lerum, Stenkullen, Floda, Tollered, Gråbo samt Sjövik. 3 kommundelar: Herrljunga tätort, Ljung tätort och Annan del. 2

3 TRYGGHETSSITUATIONEN I VÄSTRA GÖTALAND, POLISOMRÅDE 2 Kort om utvecklingen sedan föregående år Den totala problemnivån har inte förändrats däremot har det skett förändringar för enstaka ordningsstörningar. Problem med folk som bråkar och slåss samt ungdomsgäng har ökat. Utsattheten för våldsbrott har ökat något. Oron för inbrott har minskat. Otryggheten ute ensam sen kväll i bostadsområdet är oförändrad. Andelen medborgare som uppger att de har avstått aktiviteter på grund av rädsla har ökat. Inställningen till polisens lokala engagemang har inte förändrats jämfört med POLISOMRÅDE 2 Ordningsstörningar Utsatthet för brott Oro för brott Otrygghet Avstått från aktivitet Polisen bryr sig inte Trend Problem med ordningsstörningar De ordningsstörningar som tas upp i enkäten gäller den fysiska miljön, den sociala miljön och trafikmiljön. Som fysiska ordningsstörningar räknas nedskräpning och skadegörelse. Som sociala ordningsstörningar räknas till exempel missbrukare utomhus samt folk som bråkar och slåss. Vad gäller trafikproblemen ingår både fortkörning, trafikregler som inte respekteras och andra störande förhållanden, som till exempel vägunderhåll och buller. Medborgarna får ta ställning till om ordningsstörningarna är ett stort eller litet problem alternativt om det inte förekommer eller om det förekommer, men inte utgör ett problem. Av de medborgare som svarat på enkäten i Polisområde 2 i Västra Götaland upplever 66 procent att det finns problem, stora eller små, med minst en ordningsstörning i området där de bor. Andelen är ungefär densamma för samtliga kommuner i polisområdet. De flesta anser dock att problemen är små. Uppfattningen om vilka ordningsstörningar det är som utgör ett problem skiljer sig dock åt mellan olika delar av polisområdet. Problem med trafik generellt är lika för de olika kommunerna. Marks kommun har problem med narkomaner utomhus och bostäder för narkomaner. I Lerum har man problem med skadegörelse och ungdomsgäng. Bollebygd har framför allt problem med nedskräpning och skadegörelse. I Herrljunga anser medborgarna att narkomaner utomhus är ett problem. I Vårgårda är det problem med missbrukare utomhus, folk som bråkar och slåss samt att kvinnor antastas. Av ordningsstörningarna är det trafikproblemen som flest medborgare anser är ett problem. Närmare hälften av medborgarna (47 procent) anser att det finns problem med trafiken, varav 15 procent anser att problemen är stora. Vanligast är att man anser att bilar kör för fort. Efter trafikproblemen kommer i fallande ordning problem med nedskräpning (31 procent), skadegörelse (30 procent) och ungdomsgäng som bråkar och stör utomhus (17 procent). Också för dessa ordningsstörningar anser de flesta medborgarna att problemen är små. Uppfattningen om problemen skiljer sig också mellan olika individer. Personer som bor i hyreslägenheter, ungdomar (16-29 år), personer med barn och personer mellan år upplever större problem med ordningsstörningar än övriga personer i Polisområde 2, men det är olika typer av problem som grupperna upplever som problematiska. Fler bland de personer som bor i hyreslägenheter och bland ungdomar upplever problem med de flesta ordningsstörningar, men relativt få ungdomar upplever trafikproblem. För personer mellan år och personer med barn är det däremot trafikproblemen som drar upp siffran. Personer som är 60 år eller mer, boen- 3

4 de i bostadsrättslägenhet eller villa/radhus/gård, personer utan barn och pensionärer upplever genomgående mindre problem med ordningsstörningar. 1 Andelen medborgare som anser att det förekommer något problem har ökat något under tidsperioden 2000 till Vad gäller de flesta ordningsstörningar har problemen ökat förutom skadegörelse där ökningen har avstannat. Problem med folk som bråkar och slåss och ungdomsgäng har ökat även det senaste året. Utsatthet för brott I enkäten tillfrågas medborgarna om de har blivit utsatta för vissa mängdbrott. De brott som ingår är stöld, skadegörelse och fysiskt våld som gett smärta. Totalt uppger 22 procent av medborgarna att de har blivit utsatta för minst ett av dessa brott under de senaste tolv månaderna. Siffrorna är relativt lika för kommunerna, med vissa variationer. I Borås har en mindre andel blivit utsatta totalt (21 procent) och i Bollebygd har en väsentligt mindre andel blivit utsatta för brott totalt (13 procent). I Ulricehamn har en mindre andel blivit utsatta för skadegörelse. Alingås har en hög andel medborgare som blivit utsatta för brott (33 procent). Av medborgarna i Polisområde 2 uppger 3 procent att de har blivit utsatta för våld som har gett smärta. Den största andelen våldsbrott har skett på gata/torg/annan allmän plats eller på restaurang/pub/ dansställe. Persone r som bor hos föräldrarna, personer som bor i hyreslägenhet, stud e- rar och/eller är ungdomar är överrepresenterade vad gäller utsatthet för våld (mellan 4 och 9 procent). Totalt uppger 15 procent att de har drabbats av minst en stöld inom en ettårsperiod. Den största andelen stöldbrott har skett på vinden, i källare, garage eller annat förvaringsutrymme tätt följt av stöld av cykel, moped, mc eller delar av dessa i området där man bor. Ungdomar är mest drabbade av stölder (21 procent) och personer 60 år eller mer är minst drabbade (8 procent). Skadegörelsebrotten drabbar främst personer som bor i hyreslägenheter. Totalt uppger 11 procent av medborgarna att de har varit utsatta för skadegörelse. Den allra största andelen skadegörelsebrott har skett på bil i området där man bor. Den totala utsattheten för brott minskade fram till år 2004 men har nu ökat något igen. Andelen utsatta för skadegörelse minskade fram till år 2003 för att sedan öka något. Utsattheten för våld har ökat något i den senaste undersökningen medan utsattheten för stöld har minskat sedan början av tidsperioden och ligger på en konstant lägre nivå. Oro att utsättas för brott I enkäten tillfrågas personerna om det under de senaste tolv månaderna har hänt att de har oroat sig för att utsättas för vissa brott: inbrott i den egna bostaden, inbrott i förråd, källare, vind eller garage, stöld eller skadegörelse av ett fordon samt överfall eller misshandel utomhus. Frågan delas upp i huruvida man oroar sig mycket ofta, ganska ofta eller sällan. Vanligast är att man oroar sig för stöld eller skadegörelse av bil, mc, moped eller cykel vilket 50 procent har gjort, varav 19 procent oroar sig ganska eller mycket ofta. Andelen som oroar sig ganska eller mycket ofta för inbrott i bostad är 12 procent och motsvarande andel för inbrott i något förvaringsutrymme som tillhör bostaden är 14 procent. Oron för överfall eller misshandel ligger lägre: 4 procent oroar sig ganska eller mycket ofta. Den totala oron för att utsättas för brott är ungefär densamma i de olika kommunerna men i Borås oroar man sig i mindre utsträckning 1 En person kan ingå i flera grupper beroende på ålder, kön, sysselsättning och civilstånd. 4

5 för samtliga brott utom överfall och misshandel där oron är högre än för polisområdet i helhet. Medborgarna i Mark och Tranemo oroar sig i mindre utsträckning för överfall och misshandel. I Svenljunga, Tranemo och Lerum är man i högre utsträckning orolig för inbrott i den egna bostaden och i Svenljunga är man även i högre utsträckning orolig för inbrott i förråd, källare vind eller garage. I Lerum oroar man sig även för stöld eller skadegörelse av fordon i högre utsträckning. Personer mellan år och år, personer som bor i villa/radhus/gård, personer som är gifta/sambo, med barn är mer oroliga för inbrott i bostad och förvaringsutrymme. Ungdomar och boende i hyreslägenhet är mer oroliga att utsättas för stöld eller skadegörelse av fordon samt överfall eller misshandel. Pensionärer är mindre oroliga att utsättas för något av brotten, medan personer som har barn, personer som är gifta/sambo, personer mellan 30 och 44 år och personer mellan 45 och 59 år är mer oroliga för inbrott och stöld eller skadegörelse. Den totala oron för brott ökade år 2004 för att nu vara tillbaka på samma nivå som tidigare år. Oron för inbrott i bostad och förråd, källare, vind eller garage har minskat. Oron för stöld eller skadegörelse av fordon är oförändrad och oron för överfall eller misshandel har ökat något under tidsperioden 2000 till Trygg eller otrygg ute ensam sent en kväll Majoriteten, 73 procent av medborgarna svarar att de känner sig trygga om de går ute ensam sent en kväll i området där de bor, medan 16 procent känner sig otrygga. Resterande svarar att de inte vet. Mest otrygga är kvinnor, personer mellan 16 och 29 år, personer som bor i hyres- eller bostadsrättslägenheter och personer som är ensamstående, utan barn och/eller studerande. Minst otrygga är män, personer mellan 30 och 44 år, personer mellan år, personer som bor i villa/radhus/gård, är gifta/sambo och personer som har barn. Flest trygga finns i Tranemo och Lerum. Något mer otrygg är man i Borås kommun. Tryggheten ensam ute sen kväll i bostadsområdet är oförändrad under tidsperioden medan de som uppgivit att de känner sig otrygga har ökat något. Avstått från aktiviteter på grund av rädsla Otrygghet kan medföra flera konsekvenser. En konsekvens är att vissa avstår från att delta i aktiviteter för att man känt sig otrygg eller rädd för att bli hotad, ofredad eller utsatt för våld. Medborgarna tillfrågas om de avstått från att gå på bio/teater, restaurang/bar/disco, sportevenemang, föreningsmöten eller från att åka buss eller tåg. För att skilja dem som har avstått på grund av otrygghet eller rädsla och dem som har avstått av andra skäl, till exempel att de inte har något intresse, finns ett svarsalternativ i enkäten för personer som inte utför aktiviteten. I polisområde 2 uppger 9 procent att de har avstått från att delta i någon aktivitet på grund av otrygghet eller rädsla under de senaste 12 månaderna. Vanligast är att man avstått från åka buss eller tåg samt gå på restaurang, bar eller disco. I Lerums kommun är det en stor andel som har avstått aktiviteter, och framför allt från att åka buss eller tåg. I Mark, Ulricehamn och Herrljunga är det en mindre andel i förhållande till Polisområde 2 totalt. Kvinnor, ungdomar, personer som bor i hyres- eller bostadsrättslägenheter, personer som bor hos föräldrar, ensamstående och studerande avstår i störst utsträckning från olika aktiviteter. Andelen medborgare som uppger att de avstått aktiviteter har ökat under tidsperio den Ökningen kan framför allt tillskrivas de som avstår från att gå på restaurang/bar/disco eller åka buss eller tåg. 5

6 Polisens agerande Knappt hälften av medborgarna svarar att de inte vet om polisen bryr sig om problem som finns i deras bostadsområde (47 procent). I en tidigare kartläggning har det visat sig att personer som svarar vet ej ofta motiverar det med man inte har sett poliser i sitt bostadsområde eller att man inte har haft anledning att kontakta polisen. Andelen som anser att polisen inte bryr sig om problem i det egna bostadsområdet är relativt liten, 13 procent. I Ulricehamn instämmer flest i att polisen bryr sig om lokala problem och i Borås kommun, Bollebygds kommun och Alingsås kommun instämmer medborgarna i mindre utsträckning. I Borås kommun anser dock en mycket liten del att inte polisen bryr sig om de lokala problemen.ungdomar, personer som bor hos föräldrar och personer som studerar tar i störst utsträckning ställning till polisens lokala engagemang. Kvinnor svarar i större utsträckning att de inte vet om polisen bryr sig, medan män i högre utsträckning tar ställning. Personer som är 60 år eller äldre svarar också ofta att de inte vet. De som tycker att polisen bryr sig om lokala problem har ökat under perioden och likaså de som inte instämmer i att polisen bryr sig. Således har andelen vet ej svar minskat. BOLLEBYGDS KOMMUN Bollebygds kommun avviker på några värden från Polisområde 2 i helhet. Medborgarna anser i högre utsträckning att nedskräpning och skadegörelse är ett problem. Det är också fler som tycker att det finns dåligt med cykelbanor och att det är ett dåligt vägunderhåll. Utsattheten för brott är lägre i Bollebygd och det gäller framför allt stöld och skadegörelse. Det finns inga skillnader i oron, otryggheten eller andelen som avstått aktiviteter. En lägre andel av medborgarna instämmer i att polisen bryr sig. BOLLEBYGD Ordningsstörningar Utsatthet för brott Oro för brott Otrygghet Avstått från aktivitet Polisen bryr sig inte Trend Nivå Förändringar över tid Den totala nivån på ordningsstörningar har ökat under tidsperioden med ett avbrott år 2003 då värdet var ganska lågt. Ser man till hela tidsperioden har problem med nedskräpning, skadegörelse, berusade personer utomhus, bostäder för alkoholister och narkomaner, folk som bråkar och slåss samt bilar kör för fort ökat. Problem med kvinnor som antastas har minskat. Utsattheten för brott totalt har också minskat under tidsperioden och det är framför allt stöld och skadegörelse som ligger på en mycket lägre nivå nu än år Oron att utsättas för något brott har minskat kraftigt det senaste året; framför allt oron för inbrott i bostad och oron för stöld eller skadegörelse av fordon. Tryggheten är relativt oförändrad medan det har skett en ökning av medborgare som uppger att de avstår från att delta i olika aktiviteter. Inställningen till polisens lokala engagemang har inte förändrats. 6

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010 Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 21 I årsrapporten om hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter finns en del statistik på befolkningsnivå och uppföljning

Läs mer

Trygghet och säkerhet 2014

Trygghet och säkerhet 2014 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR Upplysningar

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR

UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR Fördjupning Ungdomsbrottslighetens utveckling speglad i olika källor UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR Jonas Ring och Jonas Öberg Sammanfattning Syftet med detta kapitel är att studera

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott?

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Kortanalys Tid för brott Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

Rapport 2013:3. Brott bland ungdomar i årskurs nio

Rapport 2013:3. Brott bland ungdomar i årskurs nio Brott bland ungdomar i årskurs nio Resultat från Skolundersökningen om brott åren 1995 2011 Brott bland ungdomar i årskurs nio Resultat från Skolundersökningen om brott åren 1995 2011 Rapport 2013:3 Brå

Läs mer

En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000

En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000 Hälsan ur ett etniskt perspektiv En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000 Anne-Marie Wallin, Monica Carlberg Frågeformuläret som ligger till grund för

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer

Brottsutvecklingen i Sverige 2008 2011

Brottsutvecklingen i Sverige 2008 2011 RAPPORT 2012:13 Brottsutvecklingen i Sverige 2008 2011 Samtliga åtalsunderlåtelser Åtalsunderlåtelser enligt lagen om unga lagöverträdare eller tidigare bestämmelser Övriga åtalsunderlåtelser 34 kap. 1

Läs mer

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014 Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014 Innehåll Inledning... 4 Dödligt våld... 7 Misshandel... 11 Personrån... 15 Sexualbrott... 17 Hot och trakasserier... 21 Bilagor...

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Fokus på utländsk bakgrund

Fokus på utländsk bakgrund Fokus på utländsk bakgrund Fokusrapport Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Metod och genomförande... 2 Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa... 2 Livsvillkor... 3 Familjeförhållanden... 3 I hemmet... 5 I

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer