Trygghetsbokslut 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetsbokslut 2011"

Transkript

1 Trygghetsbokslut

2 11 Innehållsförteckning Trygghetsbokslut 3 Vi och omvärlden 3 Indikatorer 4 Våra mål 7 Internt skydd 7 Olycka/brand 7 Krissituation 7 Vad gjordes? 8 Vårt insatsarbete 8 Vårt förebyggande arbete 10 4

3 Trygghetsbokslut Så lägger vi ytterligare ett år av samordnat trygghetsarbete bakom oss. Detta är det fjärde och sista trygghetsbokslutet inom Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.1:s programperiod. Under åren 2008 till har vi, Höglandets räddningstjänstförbund (HRF) samt och kommuner, strävat efter att uppnå de tolv mål som finns antagna i handlingsprogramet och redovisade på sidan 7 i denna broschyr. Handlingsprogrammet tar sin utgångspunkt i Lag om skydd mot olyckor och är något som varje kommun är skyldig att upprätta och arbeta efter. Varje organisation - räddningstjänstförbund, och kommuner - strävar mot målen genom att genomföra olika aktiviteter. Ansvaret för att samordna och leda detta arbete har och kommuner överlämnat till HRF. Våren utvärderades det arbete som genomförts inom ramen för handlingsprogram 1.1. Slutsatserna från utvärderingen, tillsammans med en risk- och sårbarhetsanalys, har utgjort grunden för den revidering av handlingsprogrammet som genomförts under senare delen av. Det nya handlingsprogrammet för skydd och säkerhet 1.2 antogs under första kvartalet Utvärdering och risk- och sårbarhetsanalys samt det nya handlingsprogrammet hittar du på: Vi och omvärlden Sedan 2008 presenterar Sveriges kommuner och landsting en jämförelse av ett antal indikatorer, Öppna jämförelser. Denna visar kommunernas säkerhetsarbete i jämförelse med varandra. I vårt trygghetsbokslut har vi lyft fram de indikatorer som är relevanta för vårt arbete. Grön färg betyder att värdet för indikatorn tillhör de 25 procent av kommunerna som har bäst värde, röd färg betyder att värdet tillhör den 25 procenten med sämst värde och gul färg anger att värdet finns bland de 50 procenten i mittfältet. Det är viktigt att understryka att betygen är relativa, vilket innebär att ett förbättrat värde kan ge ett försämrat betyg - om övriga kommuner förbättrat sina värden mer. De värden som presenteras i Öppna jämförelser gäller för verksamhetsåret. 3

4 Indikatorer Antal sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador (olyckor) per invånare ,3 17, ,0 16,4 14,8 14,6 13,4 12,6 Kommentar till års värden: Tre av de fem höglandskommunerna, Eksjö, och, har fler sjukhusvårdade per invånare än vad modellberäkningen anger. Av höglandskommunerna har, Eksjö och Aneby röda värden, medan Sävsjö och har gula värden. I Jönköpings län har endast Mullsjö grönt värde. Antalet sjukhusvårdade på grund av oavsiktlig skada per kommun i landet varierar från 7,5 till 20,9 per invånare. Medianvärdet är 11,7. Antalet fullt utvecklade bränder i byggnader per 1000 invånare ,60 0, ,62 0,85 0,76 0,75 0,86 0,84 Kommentar till års värden: Höglandskommunerna (förutom Aneby som saknar uppgift) har alla gula värden. I Jönköpings län har Jönköping samt Habo kommuner grönt värde. kommuns värde följer modellberäkningen, medan kommun drabbas av ett högre antal utvecklade bränder än vad modellberäkningen anger. Värdena i riket varierar mellan 0,15 och 2,29 utvecklade bränder per invånare. Medianvärdet är 0,66. Antal anmälda våldsbrott totalt per invånare ,0 6, ,8 7,3 8,5 9,0 7,5 8,2 4

5 Kommentar till års värden: Invånarna i samtliga höglandskommuner, utom, drabbas av fler våldsbrott än vad modellberäkningen anger för respektive kommun. kommuns värde ligger inom modellberäkningen. Samtliga höglandskommuner har gula värden. Antalet anmälda våldsbrott per invånare per kommun varierar mellan 2,5 (Bollebygd) till 19,9 (Stockholm). Medianvärdet är 8,5. Tillgång till räddningstjänst i minuter (medianvärde) ,7* 9,4* ,4 13,6 10,0 8,7 11,4 10,3 Kommentar till års värden: Tiderna i riket varierar mellan 7,3 minuter (Tranås) till 30,8 minuter (DalsEd). Eksjö,, Sävsjö och har gröna värden. Aneby kommun har gult värde. *Tider enligt modellberäkning, ej jämförbara med tider för Tillgång till ambulans i minuter (medianvärde) ,5 11, ,7 11,6 9,3 12,1 12,1 13,0 Kommentar till års värden: Tiderna i riket varierar mellan 7,4 minuter till 30,3 minuter (Bjurholm). I Jönköpings län har två kommuner gröna värden: Tranås (7,4 minuter) och Värnamo (11,6 minuter). Eksjö,, Sävsjö och har gula värden, medan Anebys mediantid om 20 minuter, från larmsamtal till första ambulansresurs är på plats, ger rött värde. Antal personer per invånare som utbildats i säkerhetsfrågor ,7 62, ,4 43,4 53,2 64,0 53,2 64,0 5

6 Kommentar till års värden: Bland landets kommuner varierar antalet säkerhetsutbildade mellan 0 till 198 personer (Perstorp) per invånare. Medianvärdet är 42 personer per invånare. Samtliga höglandskommuner har gröna värden som varierar mellan 127 till 64 utbildade personer per invånare. Den högsta andelen utbildade bland höglandskommunerna har Eksjö kommun. Kostnader för räddningstjänst per invånare kr 715 kr kr 814 kr 870 kr 873 kr 869 kr 870 kr Kommentar till års värden: Medianvärdet är 800 kronor per invånare. Bland höglandskommunerna variera kostnaderna per invånare mellan 870 kronor till kronor. Den genomsnittliga kostnaden på Höglandet är 924 kronor/invånare (896 kr/invånare ). Billigast räddningstjänst i länet har Habo, 509 kr/invånare, medan Värnamo har länets dyraste räddningstjänst kr/invånare. Ersättning för krishantering per invånare ,70 kr 27,00 kr ,00 kr 34,60 kr 26,00 kr 27,00 kr 27,00 kr 28,00 kr Kommentar till års värden: Medianvärdet för kostnaden för säkerhetsarbete (i vilken ersättning för krishantering ingår) var 37 kronor/invånare år, vilket är 4,6 procent av den mediankostnad (800 kr/ invånare) som landets kommuner lägger på räddningstjänst (5,3 procent ). Sammanfattningsvis kan sägas att värdena från Öppna jämförelser visar på en förbättrad effekt av säkerhetsarbetet i medlemskommunerna i jämförelse med rikets övriga kommuner. kommun har förbättrat fyra av sina värden, med har förbättrat ett av sina. 6

7 Våra mål Internt skydd Kommunens kostnader i samband med materiella skador ska minska under jämfört med Andelen medborgare som känner sig trygga i mötet med kommunens personal, lokaler och utrustning ska öka. Den som har en särskilt utsatt arbetssituation ska uppleva sin arbetsplats som trygg och säker Olycka/brand Självdestruktivt beteende och självmord ska minska. Antalet skadade och dödade i trafiken ska minska under jämfört med Antalet fallolyckor ska minska under jämfört med Den som drabbas av brand, olycka eller krissituation ska uppleva att de blir psykosocialt väl omhändertagna. En övervägande majoritet av dem som bor vid instans/företag som bedriver farlig verksamhet ska uppleva sitt boende som tryggt. Antalet materiella skador som uppskattas kosta mer än en miljon kronor ska minska jämfört med Krissituation Andelen kommuninvånare, som vet hur var och en kan bidra till att minska konsekvenserna av en krissituation, ska öka. Kommunens medborgare ska ha tillgång till snabb, korrekt och målgruppsanpassad information i händelse av krissituation. Kommunens infrastruktur ska ha en sådan funktion som medför att människors hälsa inte äventyras. 7

8 Vad gjordes? Under året har en lång rad av aktiviteter genomförts i syfte att uppnå handlingsprogrammets tolv mål. Här nedan presenteras ett axplock. Vårt insatsarbete Efter några år med ökande siffror bröts den oroväckande trenden larmades räddningstjänsten till 727 nödsituationer, 831 gånger. stannade siffran på 797 utlarmningar i och kommuner. Med andra ord så sjönk antalet larm under året med ca fyra procent. Antalet larm till annan kommun ökade något. larmades förbundet 93 gånger till plats utanför och kommuner, under hände detta vid 98 tillfällen. Den larmtyp som ökade är kategorierna i väntan på ambulans och hjälp till ambulans. Under mottogs 28 larm i denna kategorin och 61 under, vilket är drygt en fördubbling. Den veckodag under med flest larm inom förbundet är fredagar, medan det är lägst på söndagar. Det är under dagtid som vi har de flesta larmen. Trafikolyckor Den stora minskningen står kategorin trafikolyckor för. larmades räddningstjänsten till 183 trafikolyckor, medan antalet larm stannade vid 127. Detta är en minskning med ca 30 procent. ökade samma kategori med 40 procent i jämförelse med året innan. Under var det augusti samt december som var de månader som flest trafikolyckor inträffade, medan juli var den månad med minst olyckor. Fredagar är den veckodag då det inträffar flest olyckor och tiden kl är den tidsperiod som är värst drabbad. Under året omkom en person i trafikolycka inom förbundets område. Bränder Antalet händelser i kategorin brand i byggnad sjönk även under och vi är nu nästan tillbaka på 2008 års nivå inträffade 94 händelser, 122 stycken 2009, inträffade 102 stycken och under 97 stycken. 43 brand i byggnad inträffade i kommun och 54 i kommun. Måndagen är den veckodag då flest bränder inträffat under kl har det varit flest larm om brand i byggnad samt lägst kl Två personer har omkommit i brand under året. Större händelser under året var bland annat brand i butik/flerfamiljshus i Ekenässjön, Samt i industribränder i Bodafors och Landsbro. Större bostadsbränder har även inträffat i Anneberg, Malmbäck, Landsbro och. 8

9 9

10 Vårt förebyggande arbete Internt skydd Enligt beslut så ska all kommunal personal genomgå utbildning i brandsäkerhet och i hjärt-/lungräddning med vissa tidsintervall. Goda kunskaper i hur man hanterar vissa nödlägen - till exempel brandtillbud och hjärtstillestånd - är en billig försäkring. Utbildningsambitionerna i kommunerna har i huvudsak fullföljts även under. Under året har dock diskussionen om hur kommunens utbildningsplaner kan säkerställas på ett enklare sätt fortsatt. I kommunerna har ett ökat antal utrymningsövning genomförts under året. Som en följd av övningarna har också ett antal utrymningsplaner setts över. Bland annat genomfördes i utrymningsövning i Stadshuset, förvaltningshuset Vipan samt Kulturhuset Pigalle med efterföljande planöversyn. I har bland annat vård- och omsorgsförvaltningen arbetat fram nya utrymningsplaner som en följd av de årliga säkerhetskontrollerna. Under året införskaffade räddningstjänstförbundet två stycken mobila sprinkler. Tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen/socialförvaltningen påbörjades ett arbete för att i biståndsbedömningen kunna besluta om installation hos personer som av olika anledning i större utsträckning riskerar att drabbas av brand. Tekniska förvaltningen i har arbetat fram regler för korttidsuthyrning och nyttjande av kommunala lokaler för att stärka och tydliggöra kraven på ett grundläggande säkerhetstänk hos den som hyr/lånar lokalen. Olycka/brand Räddningstjänstförbundet genomförde under året 265 utbildningar för ca personer i bland annat brandsäkerhet och i hjärt-/lungräddning. Utöver betalande kursdeltagare har också förbundet lagt stor kraft vid att utbilda och undervisa barn från förskole- till gymnasieklass i bland annat brandsäkerhet, trafiksäkerhet/-vett för cykel, moped och bil. Ung säkerhet, som arbetet kallas, bedrivs i nära samarbete med både ambulanssjukvården och polisen och är uppskattat av såväl skolledning, lärare som elever. För att minska trafikolyckorna i kommun har kommunen bland annat gjort större reinvesteringar i vägbelysning. Man har också försökt säkra skolvägar genom åtgärder på övergångsställen och anlagt cykelbanor. 10

11 Fallolyckor är den vanligaste olyckshändelsen som människor drabbas av och därför har arbetet med att försöka förebygga fall fortsatt. Under den gångna vintersäsongen har totalt ca påsar delats ut i medlemskommunerna. Påsarna, som är gratis, innehåller stenkross som den enskilde kommuninvånaren kan sprida ut på trappan och runt brevlåda för att förhindra en halkolycka. Påsarna har funnits för avhämtning på ett antal ställen runt om i kommunerna bland annat apotek, bibliotek och på medborgarkontor. Krissituation Under året har kommun fortsatt att installera anslutning för reservkraftverk i fastigheter som i händelse av längre elavbrott kommer att bli samlingsplatser. I början av året genomfördes en elberedskapsövning på Åkerskolan i. Hela kedjan från larm, transport, installation och igångsättning av reservkraftverk övades. Ett antal luckor identifierades och planen reviderades efter övningen. Under året har också tillgången till diesel till reservkraftverken säkerställts. Även i kommun har inkoppling av reservkraftverken kontinuerligt övats under året. I båda kommunerna har informationsplanen för krishändelse uppdaterats. 11

12 12

Trygghet och säkerhet 2014

Trygghet och säkerhet 2014 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR Upplysningar

Läs mer

Höglandets räddningstjänstförbund. Årsredovisning 2011 1

Höglandets räddningstjänstförbund. Årsredovisning 2011 1 2011 Höglandets räddningstjänstförbund Årsredovisning 2011 1 2011 kort och koncist Uppdraget att släcka bränder har fått sällskap av en mängd andra uppgifter som i mångt och mycket handlar om att påverka

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för Sävsjö kommun 2011

Risk- och sårbarhetsanalys för Sävsjö kommun 2011 Risk- och sårbarhetsanalys för Sävsjö kommun 2011 Underlag till kommunens handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2012 1 Komstad kvarn Riskanalysen är framtagen av räddningstjänsten och ingår i förarbetet

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Nulägesmätning av Skydd och säkerhet Nässjö o Vetlanda kommun 2008

Nulägesmätning av Skydd och säkerhet Nässjö o Vetlanda kommun 2008 Nulägesmätning av Skydd och säkerhet Nässjö o Vetlanda kommun 2008 Mohlin Marknadsinformation AB Science Park, Gjuterigatan 9 553 18 Jönköping 036-12 61 60 Gävleg 18 c 113 30 Stockholm info@mohlinmarknad.se

Läs mer

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10 Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten 2012-2014 Förslag till beslut om antagande RN

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys 2013

Risk- och sårbarhetsanalys 2013 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-06 94 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 1.1 Bakgrund... 6 1.2 Syfte... 6 1.3 Mål... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Metod... 7 1.5.1 MVA- metoden... 7 1.6 Uppföljning

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

Stabila förutsättningar

Stabila förutsättningar Stabila förutsättningar - en utredning av Höglandets räddningstjänstförbund Höglandet Slutversion 2007-06-11 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och slutsats... 4 Förbundets mål och inriktning...

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:5 ISSN 1401-5129 FÖRORD Stockholms stads satsning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken?

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken? PROJEKTRAPPORT NR 6/2012 N Tryggt i kollektivtrafiken? Revisorsgrupp III 2012-11-20 Diarienummer: RK 201203-0013 Trafiknämnden Styrelsen för AB Storstockholms lokaltrafik Styrelsen för Waxholms Ångfartygs

Läs mer

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor STADSKONTORET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Numreringen beror på att Handlingsprogrammet kallats bilaga 1. BILAGA 2 BESKRIVNING AV KOMMUNEN... 3 BILAGA

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser?

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser i syfte att öka lärandet? 1 Mona Pütsep MSBs

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010 Rapport Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad år 2010 av Anders Ingelstam, Ingelstam AB Lotta Trosell, Acumenta AB Niklas Carlsson, Markör Marknad & Kommunikation AB Markör

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Årsredovisning 2012 Innehåll Slanglista och värdegrund 2 Ordförande har ordet 3 Direktionen 4 Revision 5 Räddningschefen har ordet 6 Organisation 2012 7 Uppföljning av

Läs mer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Fokus på fall-, trafik-, brand- och drunkningsolyckor, självmord samt våld och andra brottsliga handlingar 2011 Du

Läs mer

Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN

Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN En Säker och Trygg kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Beskrivning av Borås Stad... 7 - Riskbild... 8 - Borås Stads förebyggande arbete utifrån

Läs mer

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 1 INNEHÅLL 2 1. SAMMANFATTNING 4 Foto: istockphoto. 1:1 Lagkrav 4 1.2 Malmö stads risk- och sårbarhetsarbete 4 1.3

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer